BIA OSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "BIA OSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE"

Transcript

1 UNIWERSYTET W BIA YMSTOKU WYDZIA PRAWA BIA OSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE BIA YSTOK 2010 ZESZYT 8

2

3 NOWE KATEGORIE INSTYTUCJI PRAWNYCH Redakcja naukowa Katarzyna Bagan Kurluta Ks. Florian Lempa

4 Rada naukowa: Lidia Abramczyk, Vladimir Bab ak, Leonard Etel, Marian Filar, Edward Gniewek, Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Marina Karasiowa, Cezary Kosikowski, Barbara Kudrycka, Adam Lity ski, Petr Mrkývka, Emil P ywaczewski, Stanis aw Prutis, Eugeniusz Ru kowski, Walerian Sanetra, Bogdan Wierzbicki Kolegium redakcyjne: Teresa Mróz, Gra yna B. Szczygie, Mieczys awa Zdanowicz, Justyna Matys Copyright by Wydzia Prawa Uniwersytetu w Bia ymstoku, Temida 2 Bia ystok 2010 adna cz tej pracy nie mo e by powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), w cznie z fotokopiowaniem bez pisemnej zgody wydawcy. Recenzenci: Bronis aw Sitek, Stanis aw Wrzostek Redaktorzy j zykowi: Richard Tykocki Crow, Krzysztof Pykel Opracowanie graficzne i typograficzne: Katarzyna Fr ckiewicz Projekt ok adki: Bauhaus Redakcja techniczna: Jerzy Banasiuk Korekta tekstów polskoj zycznych: Bogumi a Mancewicz ISSN Wydawca: Wydzia Prawa Uniwersytetu w Bia ymstoku, Temida 2 Zainteresowanych wspó prac prosimy o kontakt z kolegium redakcyjnym na adres: Justyna Matys, Bia ystok, ul. Mickiewicza 1, tel ; b d z Wydawnictwem Temida 2 z dopiskiem Bia ostockie Studia Prawnicze 4

5 Spis tre ci Wst p...9 MARIA SZYSZKOWSKA Prawo holistyczne...11 JERZY KOWALSKI O niektórych tendencjach rozwoju wspó czesnego prawa cywilnego...15 CZ I WIADOMO SPO ECZNA JAKO CZYNNIK ZMIAN NORMATYWNYCH TERESA MRÓZ On certiþ cation of succession and the need for further changes in the law of succession (O po wiadczeniu dziedziczenia i potrzebie dalszych zmian prawa spadkowego)...31 RYSZARD SZTYCHMILER Odnowienie funkcji adwokata przy s dach ko cielnych (The renewal of the function of a lawyer in the courts of the Church)...44 KATARZYNA BAGAN KURLUTA About surrogacy agreements against background of American experiences (O umowach surogacji w oparciu o ameryka skie do wiadczenia)...59 JANUSZ CABAJ Feminist legal theory: outline of the issue (Feministyczna teoria prawa)...79 STEFANO VINCI Cloridoro Nicolini ( ). Un magistrato alla ricerca delle regole dell equità (S dzia w poszukiwaniu zasad sprawiedliwo ci)...97 FERDINANDO PARENTE L autodeterminazione di «Þ ne vita»: una nuova categoria normativa? (Samookre lenie zwi zane z «ko cem ycia»: nowa kategoria prawna?)

6 Spis tre ci VALENTINA PERRONE Brevi riß essioni sull origine dell eccezione generale di dolo (Krótka reß eksja na temat pochodzenia zarzutu podst pu) MICHELE INDELLICATO Il fondamento etico dei diritti umani (Etyczne podstawy praw cz owieka) ROSA INDELLICATO L umanesimo totale nel pensiero di Antonio Rosmini (Autentyczny humanizm w my li Antonio Rosminiego) CZ II WP YW NOWYCH TECHNOLOGII NA ROZWÓJ INSTYTUCJI PRAWNYCH STANIS AW PIKULSKI Wp yw prawa europejskiego na unormowania przest pstwa o charakterze terrorystycznym w Polsce (The impact of the European law on Polish regulation concerning criminal offence of terrorism) STANIS AW HOC Cyber terrorism threat to the security of the state and its citizens (Cyberterroryzm zagro enie dla bezpiecze stwa pa stwa i obywateli) MARIUSZ AFFEK La speciþ cità del diritto polacco genealogico ed araldico (SpeciÞ city of Polish genealogical and heraldic law; Polska specyþ ka prawa heraldycznego i geneaologicznego) EWA KOWALEWSKA BORYS Investigative journalism as a new form of journalism in the information society (Dziennikarstwo ledcze jako nowa forma dziennikarstwa) KAROL KU MICZ Dirritto e futurologia (Prawo a futurologia)

7 Spis tre ci CZ III KONIECZNIO REGULACJI JAKO KONSEKWENCJA GLOBALIZACJI URSZULA DROZDOWSKA Patients rights protection model in the Patients Rights and Patients Rights Ombudsman Act of (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417), (Model ochrony praw pacjenta na gruncie ustawy z dnia 6 XI 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) JUSTYNA MATYS A New regulation on StateTreasuryresponsibilities for the damagedonewhileexecutingofþ cial authority (Nowe regulacje odpowiedzialno ci Skarbu Pa stwa za szkody wyrz dzone przy wykonywaniu w adzy publicznej) SEBASTIAN SIKORSKI Selected issues resulting from the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive of the European Parliament and of the Council (MiFID) in the Polish regulatory framework (Nowe obowi zki dla sektora bankowego wynikaj ce z implementacji regulacji europejskich) PIOTRWOJNICZ Handel lud mijakoczarnastrefaekonomii w procesiemigracji (TrafÞ cking in human beings as the black zone of economics in the process of migration) MIRELLA MAZEO Schiavitù e tratta di esseriumani: nuovecategorie per antichepiaghe (Niewolnictwo I handel lud mi: nowe kategorie dla staro ytnych plag) SEBASTIANO TAFARO Mediazione e processo: crisi del processo e ricorso alla conciliazione (Mediacja i proces: kryzys procesu i ucieczka do pojednania) SALVATORE ANTONELLO PARENTE L elusione come categoria autonoma del diritto tributario (Obej cie prawa jako samodzielna kategoria prawa podatkowego)

8 Spis tre ci RECENZJE ALEXANDER J. B LOHLÁVEK Rozporz dzenie Rzym I. Konwencja rzymska. Komentarz, Warszawa 2010, 1480 s. (rec. Katarzyna Bagan Kurluta) Orzecznictwo dotycz ce nowych kategorii instytucji prawnych (oprac. Justyna Matys) Wykaz literatury (oprac. Justyna Matys)

9 WPROWADZENIE Ius est ars boni et aequi (prawo jest sztuk stosowania tego, co dobre i s uszne). Polityczne, gospodarcze i spo eczne przemiany ostatnich kilku dekad mog wp yn na zupe nie nowe ukszta towanie obrotu prawnego w przysz o ci. Jednym z czynników dynamizuj cych te przemiany by a w Polsce transformacja ustrojowa z 1989 r. Trudno jednak uto samia pojawienie si nowych koncepcji dotycz cych kszta towania rzeczywisto ci jedynie z tym wydarzeniem o znaczeniu ju historycznym. Transformacji nie mo na odmówi roli generatora my lenia wolno ciowego, równie w odniesieniu do kwestii wyartyku owania ch ci wykreowania nowej rzeczywisto ci prawnej, poprzez stworzenie lub zaanektowanie obcych koncepcji prawnych. Quod princi piplacuit, legis habet vigorem (co si podoba w adcy, ma moc prawa). Próby nowego ukszta towania rzeczywisto ci zach caj do pytania o rol prawa w zmieniaj cych si realiach. Czy powinno ono by traktowane jako kamie milowy w rozwoju spo ecznym, uto samiane z ochron warto ci, które nie ciesz si ju powszechnym uznaniem ze strony spo ecze stwa? Czy te powinno spe nia rol lustra odzwierciedlaj cego spo eczne zapotrzebowanie na stworzenie stanu prawnego odpowiadaj cemu rzeczywisto ci? Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (prawoznawstwo jest znajomo ci spraw boskich i ludzkich, wiedz o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe). Rol uczonego jest ledzenie, badanie i ocenianie rzeczywisto ci. Rol cz owieka jest wybór rozwi za korzystniejszych. Rol legislatora jest racjonalna ocena potrzeby wprowadzenia nowych rozwi za prawnych oraz pozostawienie pewnych sk adników rzeczywisto ci poza sfer uregulowania prawnego. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (s nast puj ce zasady prawa: y szlachetnie, innym nie szkodzi, da ka demu, co mu si nale y). Niniejszy tom Bia ostockich Studiów Prawniczych zawiera rozwa ania dotycz ce szeregu koncepcji kszta towania rzeczywisto ci oraz nowych instytucji prawnych, które z takich koncepcji powsta y. Jest wynikiem przemy le uczonych z Polski i W och i ich prób odniesienia si do zmieniaj cej si rzeczywisto ci. Katarzyna Bagan-Kurluta 9

10

11 Maria Szyszkowska PRAWO HOLISTYCZNE Nasza epoka pod wieloma wzgl dami nie dorasta do warto ci g oszonych i kultywowanych w staro ytno ci. Przypomn na wst pie, e twórcami idei powszechnego braterstwa by a szko a stoików, która g osi a konsekwentnie niezb dno trwa- ego pokoju. Wówczas dostrzegano sprzeczno mi dzy braterstwem a zgod na zabijanie cz owieka przez cz owieka. W XXI wieku brakuje nale ytego szacunku dla ludzi oraz dla zwierz t, ro lin i przyrody nieo ywionej. Wyrazem tego s wojny i katastrofalne niszczenie rodowiska naturalnego. Brakuje wiadomo ci tego, e to, co zak óca harmoni wspó istnienia, prowadzi do chorób, do wojen i grozi zag ad naszej planety. Filozof i lekarz, Julian Aleksandrowicz, wyra a kilkadziesi t lat temu g bokie zatroskanie tym, e wiedza o niepokoj cych skutkach niszczenia wiata przyrody nie hamuje tych dzia- a. Nale y podkre li, e to niszczenie odbywa si w majestacie prawa. Wi e si to z wadliw hierarchi warto ci, która funkcjonuje powszechnie. Najwy szy ju czas, by zosta a powszechnie zrozumiana i wprowadzana w ycie teoria jedno ci wszechrzeczy, czyli holizm. Nie ma wszak w tpliwo ci, e niszczenie rodowiska, w którym yjemy, przez rozwój cywilizacji w tym prowadzenie wojen wywo uje powstawanie nowych chorób, wzrost niedorozwoju intelektualnego i przest pczo. Niebezpiecze stwem jest uznawanie dóbr materialnych za cel istnienia. Zachwiane na tej drodze zdrowie psychiczne wywo uje zaburzenia somatyczne. Przenoszone z pokolenia na pokolenie stwierdzenie powinno brzmie odwrotnie: w zdrowym duchu zdrowe cia o. Wymieniony przeze mnie uczony wyra a w swoich dzie ach z zakresu Þ lozo- Þ i medycyny zatrwo enie dysonansem mi dzy mo liwo ciami cz owieka w przekszta caniu przyrody a dochodz cym faktycznie do g osu kolonizatorskim stosunkiem do niej. Holizm g osi jedno wszechrzeczy, u wiadamiaj c, e ka dy z nas stanowi cz stk ca ej ludzko ci oraz zarazem cz stk Kosmosu. W zwi zku z tym naczeln warto ci powinno by d enie do doskonalenia w asnego ja, czyli ewolucja duchowa zespolona z poczuciem obowi zku wobec rzeszy nieznanych sobie ludzi. Ka dy z nas, zgodnie z holizmem, powinien mie poczucie odpowiedzialno- 11

12 Maria Szyszkowska ci za siebie i za innych. Nikt z nas nie jest wyizolowanym atomem. Stanowimy cz wszech wiata. Wysi ek indywidualny powinien by wyznaczany przez idea y, a wi c warto ci wy sze ni te, które krzewi liberalizm ekonomiczny. Holizm jest pogl dem na miar naszej epoki, któr okre la si mianem globalizacji. Pisz c to mam na my li nie tyle faktycznie zachodz ce procesy, co zamys globalizacji zgodny z jej inspiratorami, to znaczy stoikami oraz Kantem. wiadomo jednostek przepojona holizmem i zarazem pacyþ zmem, nierozdzielnie sprz gni tym z holizmem, mia a poprzedza procesy zjednoczeniowe w Europie. Mia y si one rozpocz od przebudowy wiadomo ci Europejczyków, mia a zosta oczyszczona z uprzedze i wrogo ci naros ej poprzez wieki. Oczekiwano po ostatniej wojnie wiatowej, e zostanie powszechnie uznana niepodwa alna warto cz owieka, jego ycie i zdrowie. Julian Aleksandrowicz pisa wielokrotnie, nie znajduj c stosownego odzewu dla g oszonych pogl dów, e pokój jest tym dla ludzko ci, czym zdrowie dla pojedynczego cz owieka. Przed zjednoczeniem Europy mia y znikn uprzedzenia rasowe, narodowe, religijne, a tak e seksualne. W tej atmosferze tolerancji, czyli zgody na funkcjonowanie pogl dów nawet dalece odleg ych od tych, które dany cz owiek uznaje za prawdziwe i s uszne, mia a tworzy si nowa Europa. Sta o si inaczej. Globalizacja nie powinna prowadzi do ujednolicenia. Wyrazem tego pogl du, inaczej sformu owanym, jest powszechna aprobata dla demokracji, czyli ustroju nierozdzielnie zespolonego z wielo wiatopogl dowo ci oraz z wielopartyjno ci. Monizm charakteryzuje pa stwa totalitarne. Aprobata dla wolnego funkcjonowania ró norodnych wiatopogl dów oraz ró norodnych kultur jest zespolona w sposób konieczny z szacunkiem dla prawa stanowionego. Jemu zawdzi cza si jedno spo ecze stwa zró nicowanego tak e pod wzgl dem narodowym czy religijnym. Prawo stanowione, czyli pozytywne, zespala równie rozmaite mniejszo ci w pa stwie. Obowi zuje bowiem ka dego, natomiast inne dzie a kulturowe ni prawo nie maj zasi gu powszechnego; z twórczo ci literack, artystyczn, techniczn czy naukow nie musi si ka dy cz owiek zetkn. Inaczej z prawem, czyli rezultatem twórczo ci prawnej. Wszak nieznajomo prawa nie mo e usprawiedliwi kogo, kto je amie. Jak wiadomo, prawo pozytywne reguluje wszelkie obszary ycia cz owieka. Funkcjonuj na uniwersytetach katedry prawa handlowego, administracyjnego, cywilnego, karnego, mi dzynarodowego, wyznaniowego, konstytucyjnego, europejskiego. Wyodr bnia si prawo pracy, prawo rodzinne, prawo Þ nansowe czy prawo gospodarcze. Ten podzia oraz wielo przepisów lawinowo narastaj cych sprawia, e nikt nie zna prawa w jego ca o ci. A ponadto ginie obraz cz owieka le cy u podstaw przepisów prawnych. Nie ma w tpliwo ci, e u pod o a obowi zuj cego prawa zawarta jest okre lona koncepcja cz owieka oraz zwi zany z ni system warto- 12

13 Prawo holistyczne ci. Mam tu na my li warto ci wy sze, ale inne ni dobro z tego powodu, e wybitni Þ lozofowie prawa rozdzielaj moralno i prawo. Nie znaczy to, e prawo mia oby by niemoralne, lecz zakorzenione w innych warto ciach, to jest w wolno ci i w sprawiedliwo ci. Pocz wszy od XVIII wieku, czyli wyst pienia Kanta, wielu wybitnych Þ lozofów rozdziela to, co nale y do sfery moralnej, od sfery podlegaj cej regulacji prawa stanowionego. Odmienne bywaj uzasadnienia tego rozdzia u w pogl dach Stammlera, Radbrucha, Kelsena, Petra yckiego czy Harta. Inaczej uzasadnia to w swoim systemie Þ lozoþ cznym Kant, ale my l przewodnia jest analogiczna. Otó konsekwencj wysokiej oceny wolno ci cz owieka jest uznanie prawa stanowionego jako gwaranta jednakowych i nienaruszalnych sfer wolno ci ka dego cz owieka. T drog nast puje w czenie jednostek we wspólnot z zachowaniem uprawnienia do wyboru w asnego wiatopogl du. Na stra y wolno ci stoi przymus prawny. Maj c poczucie bezpiecze stwa, mo na dokonywa wyborów moralnych. Filozofowie chrze cija scy w tym tomi ci i neotomi ci stoj na gruncie pogl du, w my l którego prawo stanowione ma podlega moralno ci. W zwi zku z tym rodzi si trudno zwi zana z pojmowaniem demokracji jako ustroju, w którym dochodzi do g osu ró norodno teorii etycznych. Powstaje niebezpiecze stwo, e przepisy prawne b d umacnia pogl dy etyczne tych, którzy zwyci yli w wyborach i narzuca je ca emu spo ecze stwu. A jest oczywiste, e spory moralne s nierozstrzygalne, a w ka dym razie nierozstrzygni te od pocz tku dziejów Þ lozo- Þ i. Z niebezpiecze stwa zniewalania cz owieka przez narzucanie mu pogl dów moralnych zdawa sobie spraw wyra nie ju Grocjusz. Z tego te powodu nada teorii prawa naturalnego inaczej ni Þ lozofowie chrze cija scy charakter prawa immoralnego. Wspomniana wcze niej dezintegracja obowi zuj cego prawa na poszczególne dziedziny utrudnia odczytanie koncepcji cz owieka le cej u podstaw przepisów prawnych. A nale y, stanowi c prawo czy to w pa stwie, czy to w Unii Europejskiej, bra pod uwag cz owieka nie tylko, jakim on jest i jakie s jego oczekiwania, ale tak e, jakim by powinien. To zagadnienie wi e si z wychowawcz rol prawa, co odkry Petra ycki. Procesy migracyjne, które b d coraz bardziej narasta, wymuszaj pe nienie przez prawo roli wychowawczej w znacznie wi kszym stopniu ni dotychczas. Powolno ci procesów edukacyjnych towarzyszy nadzieja, e dzi ki prawu przeobrazi si w mo liwie krótkim czasie wiadomo cz owieka XXI wieku. A wi c prawo ma oddzia ywa na wiadomo prawodawców, którzy w nast pstwie stworz udoskonalone prawo kszta tuj ce wiele przejawów ludzkiego ycia ze sfer ekonomiczn w cznie. St d p ynie mój postulat prawa holistycznego i zarazem utworzenia katedr uniwersyteckich o tej nazwie. 13

14 Maria Szyszkowska Prawo holistyczne zawiera oby ogólne przepisy wyra aj ce ide przewodni okre lonego systemu prawnego oraz projekty nowych przepisów traktowanych jako drogowskazy dla ustawodawców. Prawo holistyczne okre la oby przepisy, które ju dzi w danym pa stwie czy Unii Europejskiej powinny obowi zywa, by zaspokoi oczekiwania wolno ci i sprawiedliwo ci. Katedry prawa holistycznego zast pi yby katedry pokoju, które powsta y po drugiej wojnie wiatowej, ale ich oddzia ywanie zanik o. Prawo holistyczne okre la oby warto ci cementuj ce ludzko oraz zespalaj ce j z innymi istotami ywymi i Kosmosem. Prawo to bra oby pod uwag sfer tego, co by powinno, czyli odwo ywa oby si do warto ci trwa ego pokoju. Zawiera oby gwarancje mo liwo ci lobbingu dla rodowisk dyskryminowanych i nierozporz dzaj cych dobrami materialnymi. Ustanowi oby instancje odwo awcze, bowiem mit decentralizacji doprowadzi do bezradno ci szerokich kr gów osób pokrzywdzonych. Prawo holistyczne przynios oby uprawnienie dla liberalizmu wiatopogl dowego równie wyra ne, co dla liberalizmu ekonomicznego. Zapewni oby dost p do publicznej telewizji rozmaitym grupom mniejszo ciowym cznie z osobami s dziwymi, kombatantami czy przedstawicielami gin cych zawodów. Prawo holistyczne przynios oby w duchu pluralizmu zakaz dyskryminacji medycyny pozaakademickiej oraz zapewni oby ochron zdrowia cz owieka przed wynalazkami technicznymi. Zawiera oby postulat odej cia od pojmowania ma e stwa w sposób zgodny z prawem kanonicznym, co przyczyni oby si do stworzenia spo ecze stwa pluralistycznego i u atwi o sytuacj imigrantów. Ponadto w duchu nauk papie a Jana XXIII prawo holistyczne uprawomocni oby w asno spó dzielcz oraz w asno pa stwow na równi z w asno ci prywatn. W pa stwach demokratycznych uznanych za najw a ciwsze w epoce globalizacji zmieniaj si po wyborach partie decyduj ce o ustawodawstwie i rz dzeniu. Wytwarza si chaos. Prawo holistyczne mia oby natomiast charakter ponadpartyjny; by oby kierunkowskazem przemian o znaczeniu fundamentalnym dla okre lonego pa stwa. Kierunkowskazem przemian wymuszonych przez postulat stworzenia spo- ecze stwa obywatelskiego w skali ca ego globu. Nie mo na uzna za zadowalaj c obecn sytuacj, bowiem interesy przeci tnych jednostek góruj nad dobrem ludzko ci i naszej planety. Najwy szy czas, by dora ne interesy przesta y dominowa. D enie do zysku materialnego oraz indywidualnego sukcesu, najcz ciej kosztem innych, nie mo e wystarcza. Niezb dne s wspólne dla ludzko ci idea y, czyli cele dalekosi ne. 14

15 Jerzy Kowalski O NIEKTÓRYCH TENDENCJACH ZMIAN W PRAWIE POLSKIM W swym wyst pieniu pragn wskaza niektóre kierunki modyþ kacji prawa polskiego, zachodz ce pod wp ywem procesu zmian w szeroko rozumianej rzeczywisto ci spo ecznej lub te zmian cywilizacyjnych w ogóle. Ponadto warto te wskaza niektóre kwestie rozwa ane aktualnie na gruncie teorii prawa. Okazuje si bowiem, e rozmaite zagadnienia zdawa oby si ju dostatecznie zanalizowane, powracaj. Na gruncie prawa konstytucyjnego dotyczy to na przyk ad pozycji ustrojowej prezydenta; podzia u w adz; do ko ca lat 90. ub. wieku trwa a wielka dyskusja na temat pa stwa prawa, stymulowana procesem przemian ustrojowych, reorientacj w zakresie Þ lozoþ i i aksjologii prawa, w zakresie koncepcji prawa (w szczególno ci zwrot ku koncepcji prawa natury w miejsce prawnopozytywnej koncepcji, i praktyczne implikacje tego zwrotu dla prawa konstytucyjnego i ustawodawstwa zwyk ego), a tak e w zwi zku z pracami nad now konstytucj. Je li w ustawie zasadniczej dokonano wielkiego zwrotu ku idei demokratycznego pa stwa prawa i konstytucyjnych gwarancji praw cz owieka, to po przyj ciu konstytucji owa dyskusja koncentrowa a si wokó praktycznych, ju politycznych i prawnych konsekwencji tej sytuacji. Dyskusja ta, udokumentowana bodaj dziesi tkami publikacji, zwie czona zosta a szczególnie wa nymi opracowaniami, i do tylko przypomnie prawem przyk adu publikacje prof. Marii Zmierczak i prof. S awomiry Wronkowskiej, ale przecie uczestniczy o w niej bardzo wielu luminarzy polskiego prawa, tak e judykatury. Tymczasem okazuje si, e by to tylko pewien etap dyskusji niejako wst pny, w nowej sytuacji polityczno ustrojowej. Zagadnienie jest nadal aktualne. wiadczy o tym m.in. ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana w bie cym roku przez Komitet Nauk Prawnych oraz Komitet Nauk Politycznych PAN. Obrady skoncentrowane by y wokó trzech g ównych zagadnie : 1. Pa stwo prawa w perspektywie nauk prawnych oraz politologii; 2. Pa stwo prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwi zania ustrojowe, praktyka polityczna, opinie obywateli; 3. Pa stwo prawa a przemiany wspó czesnych mechanizmów w adzy. Artyku sprawozdawczy opublikowany przez Marzen Kordel w 7 tegorocznym numerze Pa stwa i Prawa nosi znamienny tytu : Spory wokó teorii i praktyki pa stwa prawa. Wydany 15

16 Jerzy Kowalski przez Wydawnictwo Sejmowe 15 lat temu tom opracowa nosi tytu : Polskie dyskusje o pa stwie prawa. W tym kontek cie mo na odnotowa powrót zagadnienia praworz dno ci. Odno nie do prawa administracyjnego cho mo e wydawa si, e jest to problem o do szczegó owym charakterze kwestia deþ nicji nadzoru (zw aszcza w relacji do kategorii kontrola ) jest nadal aktualna; ma to zwi zek z reaktywowaniem samorz du terytorialnego, a od pierwszych ustaw tzw. samorz dowych (pierwsza by a ustawa o samorz dzie gminnym) nie maleje ilo prac w szczególno ci doktorskich, monograþ i po wi conych ustawodawstwu samorz dowemu i w a nie ustaleniu deþ nicji nadzoru jak na razie bez dobrego rezultatu. Mo e by te zaskakuj ce, e znów podejmuje si rozwa ania na temat istoty samorz du, cho zr by polskiej teorii samorz du zosta y zbudowane ju w dwudziestoleciu mi dzywojennym. W Þ lozoþ i prawa mo na by powiedzie, e o prawie natury powiedziano chyba wszystko. A jednak ten w tek tematyczny powraca w ró nych aspektach. Podejmowane by y i s próby konstrukcji nowej dziedziny prawa jak prawo policyjne oraz nowej ga zi jurysprudencji jak biojurysprudencja. W zakresie prawa medycznego zaczyna pe niej zarysowywa si problematyka autonomii i praw pacjenta, jego zgody na terapi czy szerzej na dzia ania medyczne; rozwa any jest status prawny proembrionu; z wi ksz moc rozwa ane s prawne zagadnienia uporczywej terapii i eutanazji do niedawna by y to problemy w a ciwe raczej dla innej dziedziny wiedzy, bioetyki. W ci gu kilkunastu lat dokona a si w wielkim zakresie ewolucja prawa polskiego pod wp ywem technologii informatycznych, co oddaj ju dostatecznie wyrazi cie tytu y odpowiednich podr czników lub innych dzie : Prawo Internetu ; Prawo komputerowe ; Prawo karne komputerowe ; Wp yw Internetu na ewolucj pa stwa i prawa. Wszak yli my w okresie, kiedy s owa komputer, sieci komputerowe, Internet, cyberprzestrze nie by y znane. W nast pstwie gigantycznego rozwoju technologii cyfrowych i ich praktycznych zastosowa pojawi y si takie idee koncepcje, jak e Europa, e spo ecze stwo, e administracja, e biznes, i wkrótce idee te zacz - y by tak e jurydyzowane. W zwi zku z rewolucj technologiczn nowego typu pojawi y si dziesi tki zupe nie nowych kwestii prawnych i odpowiadaj cych im poj. Prawem przyk adu: elektroniczne czynno ci prawne i ich skuteczno (o wiadczenia woli, wadliwo ); podpis elektroniczny, zawarcie umowy w sieci Internet, rodzaje umów; wiadczenie us ug drog elek- 16

17 O niektórych tendencjach zmian w prawie polskim troniczn ; ochrona konsumenta w e umowach; prawo autorskie w spo ecze stwie informacyjnym; pieni dz elektroniczny; karnoprawna ochrona informacji w warunkach jej elektronicznego przetwarzania; ochrona danych osobowych.; cywilnoprawne poj cie pisemno ci w spo ecze stwie informacyjnym i jest to zarazem tytu artyku u szerzej rozwa aj cego to zagadnienie ( Pa stwo i Prawo 2009, z. 2). Pocz tek ewolucji prawa w tym zakresie wyznaczy a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4. II r., Dz.U. Nr 24, poz. 83 z pó n. zm. by to podstawowy akt prawny wyra nie reguluj cy kwesti ochrony programów komputerowych. Wi kszo polskich regulacji prawnych zwi zanych Internetem zosta- a wprowadzona do polskiego systemu prawa w zwi zku z procesem harmonizacji z prawem UE, w szczególno ci z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z lat w sprawie aspektów prawnych us ug w spo ecze stwie informacyjnym, zw aszcza handlu elektronicznego w ramach rynku wewn trznego, w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisu elektronicznego, w sprawie praw autorskich w e spo ecze stwie. W innym zakresie nale y odnotowa jako ju trwale ukszta towan tendencj odrodzenie studiów romanistycznych. Nie chodzi przy tym tylko o histori prawa rzymskiego jako tak ani o prawo rzymskie jako cz wyk adu historii prawa, ale o rozwijanie studiów nad jego aktualnym znaczeniem. Studium tego prawa jest pojmowane jako wprowadzenie do wspó czesnego prawa cywilnego, prywatnego; ujmuje si to prawo jako ius commune Europy i wobec tego oddzia uj ce na kszta towanie si europejskiej kultury prawnej, a tak e jako podstaw wspó czesnej dogmatyki prawniczej. Rozwin y si studia w szczególnym zakresie: paremie aci skie w wyst pieniach Rzecznika Praw Obywatelskich do SN i TK (zw aszcza: pacta sunt servanda, lex retro non agit, nullum crimen sine lege, dura lex sed lex, clara non sunt interpretandi). Podobnie aci skie paremie w orzecznictwie s dów polskich, zw aszcza SN i TK. O wspó czesnym znaczeniu prawa rzymskiego w pe ni wiadczy program badawczy realizowany w warszawskim o rodku romanistycznym Zasady wywodz ce si z prawa rzymskiego jako uzasadnienie legalno ci porz dku prawnego w Polsce w wietle orzecznictwa TK, SN i NSA. W programie tym znalaz y wyraz na przyk ad: kwestie skuteczno ci praw nabytych i problem retroaktywno ci prawa, koncepcji w asno ci prywatnej w wietle procesów prywatyzacyjnych i reprywatyzacyjnych, pozycja d u nika w stosunku obligacyjnym z punktu widzenia rzymskiej favor debitoris. Zarysowa a si dyskusja nad przywróceniem poj cia dobrych obyczajów jako klauzuli generalnej maj cej zast pi ewentualnie zasady wspó ycia spo ecznego, a wszak wiadomo, e boni mores by o jednym z podstawowych poj prawa rzym- 17

18 Jerzy Kowalski skiego prywatnego, które przenikn o do szeroko rozumianego prawa europejskiego. Szkoda, e dyskusja ta przesta a by kontynuowana. Nie sposób wskaza tutaj wszystkie kierunki zmian ustawodawstwa polskiego dokonanych w ci gu kilkunastu ostatnich lat. Nie sposób te scharakteryzowa wszystkie kierunki i zakresy dyskusji na gruncie doktryny. Tote zrozumia e jest, e proponowany przegl d ma tylko charakter fragmentaryczny, arbitralny, wynikaj cy z osobistego wyboru danych zagadnie. W najszerszym zakresie dokona a si modyþ kacja prawa polskiego w wyniku akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej i przej cia wielu rozwi za z zakresu prawa mi dzynarodowego. Proces tych zmian, uj ty ju powszechnie zaakceptowan formu europeizacja prawa polskiego, przebiega (i nadal jest kontynuowany) w dwóch etapach: w okresie przedakcesyjnym (a wi c na etapie Stowarzyszenia RP ze Wspólnotami) oraz w okresie poakcesyjnym. Poj cie europeizacja prawa g boko zakorzeni o si w polszczy nie i w j zyku prawniczym, jest terminem powszechnie stosowanym w podr cznikach prawa, w publikacjach o charakterze prawniczym, politologicznym, oþ cjalno rz dowym itd. Proces implementacji zasad i norm prawa unijnego, zarówno prawa pierwotnego jak i wtórnego oraz proces harmonizacji prawa polskiego i unijnego, ma charakter mo na by powiedzie totalny, gdy ogarn stopniowo wszystkie dziedziny prawa, i w zwi zku z tym w sposób uprawniony okre la si : europeizacja polskiego prawa (lub europeizacja prawa krajowego) karnego, cywilnego, pracy, administracyjnego, prywatnego itd., i co sygnalizuj tytu y wielu opracowa z tego zakresu problemowego powsta ych w ostatnich latach. Jest to wi c i b dzie nadal proces ci g y, równoleg y do zmian zachodz cych w prawie unijnym i w sytuacji cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Równocze nie dokonuje si recepcja rozwi za przyj tych w prawie europejskim (pozaunijnym), w szczególno ci dotyczy to recepcji ustale wielu konwencji mi dzynarodowych, dorobku prawnego Rady Europy, implementacji ratyþ kowanych rozmaitych umów mi dzynarodowych. Rozwa aj c przebieg przekszta ce polskiego prawa pod wp ywem transformacji ustrojowej po 1989 roku, przyj mo na za s uszn konstatacj prof. Wies awa Langa, i polskie prawo zmienia si ewolucyjnie zarówno na p aszczy nie aksjologicznej, jak równie instytucjonalnej. (Zob. W. Lang, Aksjologia polskiego systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej, (w:) Przemiany polskiego prawa ( ), pod red. E. Kustry, Toru 2001). Prawo o cudzoziemcach Jednym z przyk adów owej ewolucji s przekszta cenia jednego z dzia ów prawa publicznego prawa o cudzoziemcach. Wybieram ten przyk ad nieprzypadko- 18

19 O niektórych tendencjach zmian w prawie polskim wo: prawo o cudzoziemcach koresponduje ze skomplikowan problematyk migracji we wspó czesnym wiecie jest to problem spo eczny, polityczny, ma ró ne aspekty ekonomiczne; jest to problem ujmowany w traktatach wspólnotowych, ma zwi zki z koncepcj wspólnego jednolitego rynku, z zasadami wolno ci przep ywu osób i us ug. W przyk adzie tym w a ciwe s dwa elementy charakterystyczne jeden to w a nie ów proces ewolucyjny, drugi to oddzia ywanie prawa mi dzynarodowego uniwersalnych standardów europejskich, okre lonych np. w Konwencji o statusie uchod ców, Mi dzynarodowym Pakcie Praw Politycznych i Obywatelskich. Uwzgl dni tu te trzeba wszystkie regulacje mi dzynarodowe dotycz ce wprost praw cz owieka to jest w a nie wspomniana p aszczyzna aksjologiczna. Jednocze nie te prawo to uwzgl dnia standardy wspólnotowe, wyra one w prawie wtórnym Unii Europejskiej, uwzgl dniaj c tzw. dorobek Schengen (acquis Schengen). Ewolucja polskiego prawa o cudzoziemcach przebiega a w trzech g ównych etapach: 1. nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z 29 marca 1963 r. dokonana w 1991 roku; 2. przyj cie nowej ustawy z 25 czerwca 1997 r.; 3. nowelizacja tej ustawy dokonana 11 kwietnia 2001 roku pod wp ywem rozpocz tego procesu negocjacji o cz onkowstwo RP w UE. Ramy niniejszego wyst pienia sk aniaj do wskazania tylko kilku wybranych kierunków zmian prawa: ustawa z 1997 r. nie by a dostosowana do standardów UE, gdy proces dostosowawczy dopiero si rozpoczyna. W ocenie Komisji Europejskiej z 1999 r. ustawa ta nie uwzgl dnia a dostatecznie prawa pierwotnego i wtórnego reguluj cego materi wjazdu i pobytu cudzoziemców, cho uk ad stowarzyszeniowy zawiera w tym zakresie podstawowe zasady; w lad za tym nast pi o znaczne opó nienie w wydaniu aktów wykonawczych do ustawy. W wyniku niezb dnej nowelizacji polskie prawo o cudzoziemcach opiera si na normach, które mo na uzna za jego zasady przewodnie; na prymacie prawa mi dzynarodowego nad ustaw w materii regulowanej przepisami ustawy (art. 1 ust. 2 i 3); na zasadach odes ania do prawa mi dzynarodowego w przedmiocie niektórych norm materialnych (do Konwencji Genewskiej z 1951 r. i Protoko u Nowojorskiego z 1967 r. w odniesieniu do rozdzia u 5 ustawy o statusie cudzoziemca); oparcie modus operandi na k.p.a. z uwzgl dnieniem w danych sprawach innych procedur administracyjnych przewidzianych w kpk., kpc., na zasadzie dwuinstancyjno ci w post powaniach w sprawach cudzoziemców. 19

20 Jerzy Kowalski Przyj ta zosta a szeroka deþ nicja cudzoziemca, która jest identyczna z konstrukcjami jego deþ nicji w prawie innych pa stw europejskich. W zwi zku z wieloma uregulowaniami szczegó owymi mo na okre li, e co do zasady na regulacje polskiego prawa o cudzoziemcach (tak e w przedmiocie wydalenia) mia y wp yw zaci gni te zobowi zania mi dzynarodowe. Jednocze nie w latach zasz y nowe okoliczno ci wewn trzne i zewn trzne maj ce wp yw na nowe regulacje prawne. W pierwszym wymiarze wykszta ci o si ju stanowisko judykatury (TK, SN, NSA) w sprawach po o- enia prawnego cudzoziemca w Polsce i praktyki administracyjnej w tym zakresie, uwzgl dniaj ce m.in. kontekst praw cz owieka. W drugim zakresie zaistnia a konieczno uwzgl dnienia krytycznych uwag Komisji Europejskiej co do polityki wizowej, azylowej i imigracyjnej wchodz cej w sk ad I Filaru, i w tym tak e wspólnej polityki wobec pa stw trzecich. W efekcie Polska, uszczelniaj c granic, która w niedalekiej przysz o ci sta aby si zewn trzn granic UE, wypowiedzia a umowy o ruchu bezwizowym z 15 pa stwami. Wyst pi a tak e konieczno stopniowego realizowania acquis Schengen. Zatem wiele kwestii z tego zakresu uwzgl dni a nowelizacja z 2001 r. M.in. sprecyzowano i urealniono terminy w post powaniach w sprawach cudzoziemców, intencjonalnie k ad c kres niegodziwej praktyce administracyjnej w tym zakresie (tzn. przeci ganiu w czasie rozpatrzenia sprawy, a up ynie czas legalnego pobytu, co umo liwia wydalenie cudzoziemca jako ju nielegalnego); okre lono kategori dokument podró y w miejsce dotychczasowego paszportu; ujednolicono zasady wydawania wizy; zasady pobytu cudzoziemca oparte s na elementach prawa wspólnotowego i zobowi za RP z umów mi dzynarodowych; uregulowane zosta y zasady czenia rodzin w zwi zku z umowami mi dzynarodowymi RP dotycz cymi praw cz owieka (prawo do ycia w rodzinie, Konwencja o prawach dziecka)), z uwzgl dnieniem tak e orzecze ETS. W szczególno ci dodany rozdzia 10a uwzgl dnia za o enia dotycz ce Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) wprowadzonego przez Porozumienie z Schengen. Uogólniaj c, mo na powiedzie, e polskie prawo o cudzoziemcach nabra o europejskiego wymiaru. DeÞ niowanie nadzoru w prawie administracyjnym i prawie gospodarczym publicznym Wspomniano ju, e od wielu lat ukazuj si dzie a, których autorzy deþ niuj nadzór, w tym tak e w relacji do kontroli. Próby zbudowania odpowiednich deþ nicji nie przynosz spodziewanych efektów, w zwi zku z czym mo na wskaza kilkana cie deþ nicji, z których znaczna cz jest wzajemnie cytowana (na zasadzie powiedzmy przegl du deþ nicji), jednak e bez próby ich oceny. Oczywista d - 20

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia Una voce oco a / Barbiere di Siviglia Andante 4 3 RÔ tr tr tr 4 3 RÔ & K r # Gioachino Rossini # n 6 # R R n # n R R R R # n 8 # R R n # R R n R R & & 12 r r r # # # R Una voce oco a qui nel cor mi ri

Dettagli

LINGUA E DIALETTO NELLA CONVERSAZIONE

LINGUA E DIALETTO NELLA CONVERSAZIONE Romanica Cracoviensia 11 / 2011 Università Adam Mickiewicz di Poznań LINGUA E DIALETTO NELLA CONVERSAZIONE Com è noto, in Italia, il repertorio verbale di un parlante medio consta di varietà di lingua

Dettagli

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Primaria ORIC80400X Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/09/2014 Co. Pr ef er.

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Primaria ORIC80400X Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/09/2014 Co. Pr ef er. Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Primaria ORIC80400X Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/09/2014 Co Tipo d. Incl. Po Posto Tip o Ris sto Cognome Nome Data Nascita Prov.

Dettagli

Prot. Novara, 20 luglio 2015. Date Impegni Orario

Prot. Novara, 20 luglio 2015. Date Impegni Orario Prot. Novara, 20 luglio 20 OGGETTO: CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI SETTEMBRE 20 Date Impegni Orario 1 settembre Collegio Docenti :00 2 settembre Prove studenti con giudizio sospeso (vedi elenco) 8:30 3 settembre

Dettagli

1 PROVA COPPA ITALIA SKIROLL 2012-26 MAGGIO 2012 1 TROFEO ADRIAKER - KO SPRINT DEL CARSO. GIURIA: GIUDICE ARBITRO VAN DER HAM Flavia

1 PROVA COPPA ITALIA SKIROLL 2012-26 MAGGIO 2012 1 TROFEO ADRIAKER - KO SPRINT DEL CARSO. GIURIA: GIUDICE ARBITRO VAN DER HAM Flavia CLASSIFICA GRUPPO GIOVANI FEMMINILE 1 261 ARLIAN ALICE GF MONTE CERVINO 1 306 2 266 TENZE SARA GF ASD MLADINA 2 255 3 265 TENCE TAYRIN GF ASD MLADINA 3 204 4 264 PRASELJ PETRA GF ASD MLADINA 4 153 5 262

Dettagli

COGNOME NOME DATA NASCITA PRV NASCITA PUNT. UTI PUNT. EXTIT SCUOLA DI RICONF. COD. PREC CAMPORESE MARIA 27/02/1956 SA 0,00 0,00 SISD00201T

COGNOME NOME DATA NASCITA PRV NASCITA PUNT. UTI PUNT. EXTIT SCUOLA DI RICONF. COD. PREC CAMPORESE MARIA 27/02/1956 SA 0,00 0,00 SISD00201T INDIVIDUARE IL PERSONALE DOCENTE DA UTILIZZARE PAG. 1 CLASSE DI CONCORSO:A017 DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI ANZIVINO MARILENA 07/12/1968 FG 30,00 0,00 CAMPORESE MARIA 27/02/1956 SA 0,00 0,00 SISD00201T

Dettagli

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L IMPRESA. Accademia di Belle Arti di Brera - Milano

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L IMPRESA. Accademia di Belle Arti di Brera - Milano IO E PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L IMPRESA Accademia di Belle Arti di Brera - Milano Il diploma accademico di primo livello è equipollente alla laurea triennale. La scuola, a livello universitario, intende

Dettagli

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. di struttura adibita a Ufficio. relativa alla

RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. di struttura adibita a Ufficio. relativa alla II I RELAZIONE TECNICA t relativa alla PROTEZIONE CONTRO I FULMINI di struttura adibita a Ufficio. sita nel comune di AF.EZZO (AR) PROPRIET A' AP{EZZO MULTISERVIZI SRL Valutazione del rischio dovuto al

Dettagli

Screening I elementare La scuola fa bene a tutti anno scol. 2010-2011 Marialuisa Antoniotti Claudio Turello

Screening I elementare La scuola fa bene a tutti anno scol. 2010-2011 Marialuisa Antoniotti Claudio Turello Screening I elementare La scuola fa bene a tutti anno scol. 2010-2011 Marialuisa Antoniotti Claudio Turello "La scuola fa bene a tutti" 1 La trasparenza di una lingua L U P O /l/ /u/ /p/ /o/ C H I E S

Dettagli

REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39) DELIBERAZIONE n.806 del 01/07/2014 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.806 del 01/07/2014 Proposta

Dettagli

PRONTI PER L INVERNO 2014-2015

PRONTI PER L INVERNO 2014-2015 PRONTI PER L INVERNO 2014-2015 Automobile Club Reggio Emilia Non rimanere bloccato... usa il trasporto pubblico con MI MUOVOCARD o tieni in tasca il tuo biglietto multicorsa MI MUOVO CARD Abbonamenti mensili

Dettagli

Va, pensiero Chorus of Hebrew Slaves from Verdi s Nabucco

Va, pensiero Chorus of Hebrew Slaves from Verdi s Nabucco a, pensiero Chorus of Hebre Slaves from erdi s Nabuo a, pensiero, sull ali dorate; a, ti posa sui livi, sui olli, Ove olezzano tepide e molli L aure doli del suolo natal! Del Giordano le rive saluta, Di

Dettagli

TENDENZE RIGUARDANTI L ORARIO DI LAVOROL

TENDENZE RIGUARDANTI L ORARIO DI LAVOROL SCHEDA INFORMATIVA TENDENZE RIGUARDANTI L ORARIO DI LAVOROL EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION (ETUC) SCHEDA INFORMATIVA TENDENZE RIGUARDANTI L ORARIO DI LAVORO 01 Tendenze generali riguardanti l orario

Dettagli

ATTREZZATURE A TEMPERATURA POSITIVA

ATTREZZATURE A TEMPERATURA POSITIVA ANUGA COLONIA 05-09 OTTOBRE 2013 Ragione Sociale Inviare a : all'attenzione di : Padiglione Koelnmesse Srl Giulia Falchetti/Alessandra Cola Viale Sarca 336 F tel. 02/86961336 Stand 20126 Milano fax 02/89095134

Dettagli

Il villaggio delle fiabe

Il villaggio delle fiabe Il villaggio delle fiabe Idea Progetto bambini 2^ A A. Mei Costruzione Direzione dei lavori maestre L idea di partenza Il DADO è un cubo. Noi siamo molto curiosi e ci siamo posti questa domanda: Come sono

Dettagli

Dante Alighieri. Dal Codice Riccardiano 1040 Firenze, Biblioteca Riccardiana

Dante Alighieri. Dal Codice Riccardiano 1040 Firenze, Biblioteca Riccardiana Dante Alighieri Dal Codice Riccardiano 1040 Firenze, Biblioteca Riccardiana 1 Biografia di: Dante Alighieri Nacque a Firenze nel 1265 da una famiglia della piccola nobiltà fiorentina e la sua vita fu profondamente

Dettagli

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 8 LEGGE 3 luglio 2014, n. 99 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'america sul rafforzamento della cooperazione nella

Dettagli

Guida Utente: Indicatore Trading Central per la MetaTrader4

Guida Utente: Indicatore Trading Central per la MetaTrader4 Guida Utente: Indicatore Trading Central per la MetaTrader4 1 Indice Descrizione...2 Installazione...3 Caratteristiche e parametri...7 Processo di aggiornamento... 10 2 Descrizione L`Indicatore Trading

Dettagli

La ricerca clinica nel contesto internazionale: l esperienza svizzera

La ricerca clinica nel contesto internazionale: l esperienza svizzera La ricerca clinica nel contesto internazionale: l esperienza svizzera G. M. Zanini Convegno AFI-AFTI l impatto delle nuove normative comunitarie sulla produzione dei farmaci per uso sperimentale e sulla

Dettagli

VBA. Il Visual Basic for Application. Funz ioni

VBA. Il Visual Basic for Application. Funz ioni VBA Il Visual Basic for Application Le funz ioni Le procedure Funz ioni µ E pos s ibile (e cons igliato) s comporre un problema i n sotto- problemi e combinar e poi assieme le s oluz i oni per ottenere

Dettagli

CLASSE DI CONCORSO:A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. CLASSE DI CONCORSO:A024 DISEGNO E STORIA DEL COSTUME

CLASSE DI CONCORSO:A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. CLASSE DI CONCORSO:A024 DISEGNO E STORIA DEL COSTUME CLASSE DI CONCORSO:A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI BARONI SILVANA 06/03/1962 VV 262,00 C D DI VITO GREGORIO 12/09/1957 VV 193,00 C D DRAMISSINO ROSALBA 07/06/1960 CS 176,00 C D ** FIAMINGO ANTONIA

Dettagli

II DOMENICA DI PASQUA

II DOMENICA DI PASQUA CAPPELLA PAPALE II DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA RITO DELLA CANONIZZAZIONE E CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTI DAL SANTO PADRE FRANCESCO PIAZZA SAN PIETRO, 27 APRILE 2014 BEATI GIOVANNI

Dettagli

02. Nomi particolari. Nomi con plurale particolare. Gruppo in -a. Alcuni nomi in -a sono maschili e hanno il plurale in -i.

02. Nomi particolari. Nomi con plurale particolare. Gruppo in -a. Alcuni nomi in -a sono maschili e hanno il plurale in -i. Nomi con plurale particolare Gruppo in -a Alcuni nomi in -a sono maschili e hanno il plurale in -i. poeta (m) poeti problema (m) problemi programma (m) programmi I nomi in -ista sono maschili e femminili.

Dettagli

STANDARD DI COMPOSIZIONE INDIRIZZI

STANDARD DI COMPOSIZIONE INDIRIZZI STANDARD DI COMPOZIONE INDIRIZZI EDIZIONE APRILE 2009 La corretta scrittura dell indirizzo da apporre sugli oggetti postali contribuisce a garantire un recapito rapido e sicuro. Per le aziende l indirizzo

Dettagli

Dov eri e cosa facevi?

Dov eri e cosa facevi? Funzioni comunicative Produzione libera 15 marzo 2012 Livello B1 Dov eri e cosa facevi? Funzioni comunicative Descrivere, attraverso l uso dell imperfetto, azioni passate in corso di svolgimento. Materiale

Dettagli

ALLAN LAPORTE Staff - Tax Compliance. certified public accountants tax & financial advisors. allan.laporte @funaro.com. www.funaro.

ALLAN LAPORTE Staff - Tax Compliance. certified public accountants tax & financial advisors. allan.laporte @funaro.com. www.funaro. certified public accountants tax & financial advisors www.funaro.com certified public accountants tax & financial advisors CHI SIAMO Funaro & Co. è uno studio di Certified Public Accountants e Dottori

Dettagli

La disseminazione dei progetti europei

La disseminazione dei progetti europei La disseminazione dei progetti europei Indice 1. La disseminazione nel 7PQ: un obbligo! 2. Comunicare nei progetti europei 3. Target audience e Key Message 4. Sviluppare un dissemination plan 5. Message

Dettagli

Progetto di un sistema di controllo di sospensioni attive in ambiente Matlab

Progetto di un sistema di controllo di sospensioni attive in ambiente Matlab Università di Padova FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ing. dell' Informazione Progetto di un sistema di controllo di sospensioni attive in ambiente Matlab Relatore: Prof. Alessandro Beghi Presentata

Dettagli

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie PROGETTO PON SICUREZZA 27-213 Gli investimenti delle mafie SINTESI Progetto I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento

Dettagli

I regolamenti europei EMIR e REMIT

I regolamenti europei EMIR e REMIT I regolamenti europei EMIR e REMIT Implementazione pratica per un azienda NFC- Sommario I. L EMIR ed i suoi obblighi II. REMIT e i suoi obblighi III. EMIR: l implementazione pratica in azienda Che cos

Dettagli

Comune di Prato Leventina. - Microcentrale elettrica sulla condotta d approvvigionamento acqua potabile

Comune di Prato Leventina. - Microcentrale elettrica sulla condotta d approvvigionamento acqua potabile Comune di Prato Leventina - Microcentrale elettrica sulla condotta d approvvigionamento acqua potabile 1 Marzo 2004 Incarico del Municipio di Prato-Leventina per la valutazione dell efficienza funzionale

Dettagli

Letture progressive per la prima

Letture progressive per la prima Letture progressive per la prima Alunno/a ------------ Classe --- ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE LETTERE O I A U - E M R S L F P T - N B V - Z D CA CO CU Q CE CI GA GO GU GE GI H CHE CHI GHE GHI SCHE SCHI

Dettagli

Indice generale. Modulo 1 Algebra 2

Indice generale. Modulo 1 Algebra 2 Indice generale Modulo 1 Algebra 2 Capitolo 1 Scomposizione in fattori. Equazioni di grado superiore al primo 1.1 La scomposizione in fattori 2 1.2 Raccoglimento a fattor comune 3 1.3 Raccoglimenti successivi

Dettagli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : MATERA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : MATERA GRADUATORIA TITOLARI SU DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE - SC. SEC. DI II GRADO PAG. 1 SI COMUNICANO, ORDINATI PER DATI ANAGRAFICI E DISTINTI PER CLASSE DI CONCORSO, I SEGUENTI DATI RELATIVI AI DOCENTI TITOLARI

Dettagli

IO NE PARLO. DIARIO DELLA TERAPIA per annotare i farmaci e i progressi

IO NE PARLO. DIARIO DELLA TERAPIA per annotare i farmaci e i progressi AR IO NE PARLO DIARIO DELLA TERAPIA per annotare i farmaci e i progressi Ti aiuta a tenere sotto controllo la tua artrite reumatoide e a trarre il massimo beneficio dalla terapia Visita www.arioneparlo.it

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI SESSUALI

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI SESSUALI DICHIARAZIONE DEI DIRITTI SESSUALI Riconoscendo che i diritti sessuali sono essenziali per l ottenimento del miglior standard di salute sessuale raggiungibile, la World Association for Sexual Health (WAS):

Dettagli

Ministero della Salute Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica Bando Giovani Ricercatori - 2007 FULL PROJECT FORM

Ministero della Salute Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica Bando Giovani Ricercatori - 2007 FULL PROJECT FORM ALLEGATO 2 FULL PROJECT FORM FORM 1 FORM 1 General information about the project PROJECT SCIENTIFIC COORDINATOR TITLE OF THE PROJECT (max 90 characters) TOTAL BUDGET OF THE PROJECT FUNDING REQUIRED TO

Dettagli

e-spare Parts User Manual Peg Perego Service Site Peg Perego [Dicembre 2011]

e-spare Parts User Manual Peg Perego Service Site Peg Perego [Dicembre 2011] Peg Perego Service Site Peg Perego [Dicembre 2011] 2 Esegui il login: ecco la nuova Home page per il portale servizi. Log in: welcome to the new Peg Perego Service site. Scegli il servizio selezionando

Dettagli

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato DEFINITIVO 0/0 dal NOVEMBRE 0 ALB. ALBINI ELISABETTA Untis 0 8//0.0 APro APro CPro APro CPro CPro APro CPro CPro APro APro APro APro APro APro APro APro CPro DEFINITIVO 0-0 (dal novembre) Pagina ARE ARESI

Dettagli

GRADUATORIA DOCENTI DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE (GIA' D.O.P.) - SCUOLA SECONDARIA II GRADO NOTA ESPLICATIVA

GRADUATORIA DOCENTI DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE (GIA' D.O.P.) - SCUOLA SECONDARIA II GRADO NOTA ESPLICATIVA INDIVIDUARE IL PERSONALE DOCENTE DA UTILIZZARE PAG. 1 NOTA ESPLICATIVA I PUNTEGGI PER I DOCENTI INCLUSI NELLA PRESENTE GRADUATORIA SONO DETERMINATI NEL SEGUENTE MODO: 1) PER I DOCENTI GIA' TITOLARI SULLA

Dettagli

LA TRASFORMATA DISCRETA DI FOURIER l.

LA TRASFORMATA DISCRETA DI FOURIER l. LA TRASFORMATA DISCRETA DI FOURIER l. t " : SULUPPO PER VIA GRAFICA n mpionamento del segnale analogico x(t) produce una sequenza xsgts) il cui spettro nel dominio della frequ enza è periodico, sicché

Dettagli

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO II GRADO 1-2 Classe: 2 A Corso: BIENNIO UNICO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO II GRADO 1-2 Classe: 2 A Corso: BIENNIO UNICO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO Classe: 2 A RELIGIONE CATTOLICA 9788810612521 BOCCHINI SERGIO NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI + CD ROM BIBBIA GERUSALEMME / VOLUME UNICO U EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED) 20,30 No No No LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Dettagli

CONC. NAZIONALE C Classifica "E80" - BEGINNERS - ST.KUP - 17/05/2015

CONC. NAZIONALE C Classifica E80 - BEGINNERS - ST.KUP - 17/05/2015 Pagina 1 di 9 "E80" - BEGINNERS - ST.KUP - 17/05/2015 Giudice in Giudice in E 80 ed. 160 1 9 ANETE AUT AMMANNITI SARA J 2 7 JANTJE NED TROGER JASMIN 3 4 QUIMIRO IZ GER ROALTER JOANNA S 4 3 EDRIK GER ORAINER

Dettagli

BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali : Rivista di dottrina e giurisprudenza

BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali : Rivista di dottrina e giurisprudenza BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali : Rivista di dottrina e giurisprudenza AN001 Centro di Ateneo di Documentazione - Polo Villarey - Facoltà

Dettagli

In cl. Ri s. Cod. Tip o. Su ppl en za

In cl. Ri s. Cod. Tip o. Su ppl en za Cod. Tip o In cl. Ri s Post o Cognome Nome Data Nascita Punt eggi o AN 1 PROIETTI MANCINI SIMONA 30/09/1975 200 AN 2 CALCATERRA LUCIA 24/09/1969 198 AN 3 COPPOLA MARIA TERESA 25/06/1962 196 AN 4 MARCON

Dettagli

FONDAMENTI TEORICI DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA AD ECCITAZIONE INDIPENDENTE. a cura di G. SIMONELLI

FONDAMENTI TEORICI DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA AD ECCITAZIONE INDIPENDENTE. a cura di G. SIMONELLI FONDAMENTI TEORICI DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA AD ECCITAZIONE INDIPENDENTE a cura di G. SIMONELLI Nel motore a corrente continua si distinguono un sistema di eccitazione o sistema induttore che è fisicamente

Dettagli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : CHIETI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : CHIETI GRADUATORIA TITOLARI SU DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE - SC. SEC. DI II GRADO PAG. 1 SI COMUNICANO, ORDINATI PER DATI ANAGRAFICI E DISTINTI PER CLASSE DI CONCORSO, I SEGUENTI DATI RELATIVI AI DOCENTI TITOLARI

Dettagli

APPLICATION FORM 1. YOUR MOTIVATION/ LA TUA MOTIVAZIONE

APPLICATION FORM 1. YOUR MOTIVATION/ LA TUA MOTIVAZIONE APPLICATION FORM Thank you for your interest in our project. We would like to understand better your motivation in taking part in this specific project. So please, read carefully the form, answer the questions

Dettagli

ACCETTAZIONE O RINUNCIA FIRMA(*)

ACCETTAZIONE O RINUNCIA FIRMA(*) Prot. AOOUSPNO 5969/U Novara, 22/08/2013 IL DIRIGENTE la CM n. 8004 del 02/08/2013 e il relativo contingente assegnato a questa provincia per l attribuzione di contratto a tempo indeterminato per il PERSONALE

Dettagli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : CUNEO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : CUNEO GRADUATORIA TITOLARI SU DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE - SC. SEC. DI II GRADO PAG. 1 SI COMUNICANO, ORDINATI PER DATI ANAGRAFICI E DISTINTI PER CLASSE DI CONCORSO, I SEGUENTI DATI RELATIVI AI DOCENTI TITOLARI

Dettagli

WWW.TINYLOC.COM CUSTOMER SERVICE GPS/ RADIOTRACKING DOG COLLAR. T. (+34) 937 907 971 F. (+34) 937 571 329 sales@tinyloc.com

WWW.TINYLOC.COM CUSTOMER SERVICE GPS/ RADIOTRACKING DOG COLLAR. T. (+34) 937 907 971 F. (+34) 937 571 329 sales@tinyloc.com WWW.TINYLOC.COM CUSTOMER SERVICE T. (+34) 937 907 971 F. (+34) 937 571 329 sales@tinyloc.com GPS/ RADIOTRACKING DOG COLLAR MANUALE DI ISTRUZIONI ACCENSIONE / SPEGNERE DEL TAG HOUND Finder GPS Il TAG HOUND

Dettagli

TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME

TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME 10216 Parte 1 - TR2 Non 3059-1:87 Acciaio al Carbonio 3601:87 Acciaio al Carbonio 1629:84 1630 49-111:78 (p Usi Generali Temperatura Ambiente

Dettagli

Carta Europea dei diritti e delle responsabilita delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine

Carta Europea dei diritti e delle responsabilita delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine Carta Europea dei diritti e delle responsabilita delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine GIUGNO 2010 PREAMBOLO La dignità umana è inviolabile. L età e la condizione di dipendenza

Dettagli

Na (T 1/2 =15 h), che a sua volta decade β - in 24 12

Na (T 1/2 =15 h), che a sua volta decade β - in 24 12 Esercizio 1 Il 24 10 Ne (T 1/2 =3.38 min) decade β - in 24 11 Na (T 1/2 =15 h), che a sua volta decade β - in 24 12 Mg. Dire quali livelli sono raggiungibili dal decadimento beta e indicare lo schema di

Dettagli

La do&rina del precedente

La do&rina del precedente La do&rina del precedente I Stare Decisis Lo stare decisis è invece una tecnica decisionale elaborata dai giudici per garan6re stabilità, una sorta di «gerarchia» tra le fon6 giurisprudenziali. Esprime

Dettagli

grafica editoriale / biennio lunedì 29 giugno 2015 ore 8:20

grafica editoriale / biennio lunedì 29 giugno 2015 ore 8:20 grafica editoriale / biennio lunedì 29 giugno 2015 ore 8:20 Sortino Consuelo Pisano Antonino Impellizzeri Giulia Petriglieri Emilio Silvestro Federica Ciadamidaro Rocco graphic design 3 / triennio lunedì

Dettagli

Evola. Evolution in Logistics.

Evola. Evolution in Logistics. Evola. Evolution in Logistics. Viaggiamo nel tempo per farvi arrivare bene. Siamo a vostra disposizione ed operiamo per voi dal 1993, inizialmente specializzati nel mercato italiano e successivamente come

Dettagli

Invece n da stu paes, come sempre, ston i solt casen, il centro è sempre pulito ed in periferia stie na latren.

Invece n da stu paes, come sempre, ston i solt casen, il centro è sempre pulito ed in periferia stie na latren. Cari lettori Oggi della pulizia del nostro paese vi voglio parlare, che per come funziona, troppo cara ce la fanno pagare. Pe quanda solt co senec ne fasce pagà de rummat, Putignan er a iess nu paes, splendente

Dettagli

SMARTCARD Studente: Elvis Ciotti Prof: Luciano Margara 1

SMARTCARD Studente: Elvis Ciotti Prof: Luciano Margara 1 SMARTCARD Studente: Elvis Ciotti Prof: Luciano Margara 1 Introduzione SmartCard: Carta intelligente Evoluzione della carta magnetica Simile a piccolo computer : contiene memoria (a contatti elettrici)

Dettagli

1. CINELLI ANNA MARIA 15/04/57 PN 151,00

1. CINELLI ANNA MARIA 15/04/57 PN 151,00 INDIVIDUARE IL PERSONALE DOCENTE DA UTILIZZARE PAG. 1 NOTA ESPLICATIVA I PUNTEGGI PER I DOCENTI INCLUSI NELLA PRESENTE GRADUATORIA SONO DETERMINATI NEL SEGUENTE MODO: 1) PER I DOCENTI GIA' TITOLARI SULLA

Dettagli

La Santa Sede PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE. Piazza San Pietro Mercoledì, 25 marzo 2015

La Santa Sede PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE. Piazza San Pietro Mercoledì, 25 marzo 2015 La Santa Sede PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 25 marzo 2015 [Multimedia] Preghiera per il Sinodo sulla famiglia Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel nostro cammino di catechesi

Dettagli

L opera italiana. Paola Dubini Alberto Monti ASK Research Center, Università Bocconi Venezia, 23 Maggio 2014. Scala.

L opera italiana. Paola Dubini Alberto Monti ASK Research Center, Università Bocconi Venezia, 23 Maggio 2014. Scala. Fo oto Erio Piccaglian ni Teatro alla S Scala L opera italiana nel panorama mondiale Paola Dubini Alberto Monti ASK Research Center, Università Bocconi Venezia, 23 Maggio 2014 ASK: CHI, PERCHE, COSA Siamo

Dettagli

\ l o n g a r e \ RE5 INDICE - TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

\ l o n g a r e \ RE5 INDICE - TITOLO PRIMO - NORME GENERALI \ l o n g a r e \ RE5 INDICE - TITOLO PRIMO - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOL AMENTO EDI L I ZI O E RI CHI AMO AL L E DI SPOSI ZI ONI DI L EGGE E REGOL AMENTI - TITOLO SECONDO - DISCIPLINA DEGLI

Dettagli

Non siamo eroi ma ragazzi "quotidiani" Da Ground Zero a Curate Brianza.

Non siamo eroi ma ragazzi quotidiani Da Ground Zero a Curate Brianza. Non siamo eroi ma ragazzi "quotidiani" «Nessuno di noi ha chiesto di fare l'eroe, ma capita che qualcuno non torni più a casa». È il tributo a tutti i compagni caduti in servizio che Gino Gronchi, presidente

Dettagli

ERASMUS PLUS. KA1 School education staff mobility/ Adult education staff mobility

ERASMUS PLUS. KA1 School education staff mobility/ Adult education staff mobility ERASMUS PLUS Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2015 Settore Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti e Istruzione Superiore KA1 School education staff mobility/ Adult education

Dettagli

1.3 - DAT I T ECNICI, DIMENSIONI E AT T ACCHI IDRAU LICI

1.3 - DAT I T ECNICI, DIMENSIONI E AT T ACCHI IDRAU LICI nfo g e ne rai. - T T, T T U L T 9 0 n 4 " L" T T T T T T T T T T 4 T T 4 Q u a d ro c o m a n d i p ia c o n tro o fia a o rtin a d i p u iz ia T a n d a ta ris c a d a m e n to T ito rn o ris c a d a

Dettagli

LICEO GINNASIO STATALE VIRGILIO SIMULAZIONE III PROVA ESAMI DI STATO

LICEO GINNASIO STATALE VIRGILIO SIMULAZIONE III PROVA ESAMI DI STATO SIMULAZIONE III PROVA ESAMI DI STATO Classe V F Liceo Internazionale Spagnolo Discipline: Francese/Inglese, Filosofia, Matematica, Scienze, Storia dell'arte Data 12 dicembre 2013 Tipologia A Durata ore

Dettagli

A S S O C I A Z I O N E - A S S O C I AT I O N - ONLUS. P R E S I D E N T E Associazione La Nostra Famiglia. Consiglio di Amministrazione

A S S O C I A Z I O N E - A S S O C I AT I O N - ONLUS. P R E S I D E N T E Associazione La Nostra Famiglia. Consiglio di Amministrazione P R E S I D E N T E Associazione La Nostra Famiglia Consiglio di Amministrazione D i re t t o re Generale SEZIONE DI RICERCA ISTITUTO SCIENTIFICO E. MEDEA RESEARCH SECTION E.MEDEA Comitato Etico P residente

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.3.2015 COM(2015) 145 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa

Dettagli

1 Il criterio Paretiano e la "Nuova economia del Benessere"

1 Il criterio Paretiano e la Nuova economia del Benessere 1 Il criterio Paretiano e la "Nuova economia del Benessere" 1.1 L aggregazione di preferenze ordinali inconfrontabili e il criterio di Pareto L aggregazione delle preferenze individuali è problematica

Dettagli

Ca ta l o go dei pro d o t t i. Spl i n e I m pla n t Syste m

Ca ta l o go dei pro d o t t i. Spl i n e I m pla n t Syste m Per ul teriori info r ma zioni sui nostri Prodotti, sui nostri pro g rammi pro fessi o nali e sul n ost ro p ro g ra m ma di Co n t i n u i ng Ed u cation, co n ta t ta te ci : Zimmer De n tal I tal y

Dettagli

Present Perfect SCUOLA SECONDARIA I GRADO LORENZO GHIBERTI ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO CLASSI III C/D

Present Perfect SCUOLA SECONDARIA I GRADO LORENZO GHIBERTI ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO CLASSI III C/D SCUOLA SECONDARIA I GRADO LORENZO GHIBERTI ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO CLASSI III C/D Present Perfect Affirmative Forma intera I have played we have played you have played you have played he has played

Dettagli

Viale E. Fermi, 105 20900 Monza tel: 039/262.30.1 - fax: 039/2140074 brianzacque@legalmail.it www.bianzacque.it

Viale E. Fermi, 105 20900 Monza tel: 039/262.30.1 - fax: 039/2140074 brianzacque@legalmail.it www.bianzacque.it Committente: Viale E. Fermi, 105 20900 Monza tel: 039/262.30.1 - fax: 039/2140074 brianzacque@legalmail.it www.bianzacque.it Viale E. Fermi, 105 20900 Monza tel: 039/212251 - fax: 039/2109334 http//www.alsispa.it

Dettagli

Università di Camerino

Università di Camerino Università di Camerino FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo Anno 2014-2015 1. Oggetto del bando L Università di Camerino intende sostenere e sviluppare,

Dettagli

COMINCIAMO A SENTIRCI UNA FAMIGLIA

COMINCIAMO A SENTIRCI UNA FAMIGLIA COMINCIAMO A SENTIRCI UNA FAMIGLIA IL PRIMO GIORNO CON LA FAMIGLIA OSPITANTE FIRST DAY WITH THE HOST FAMILY Questa serie di domande, a cui gli studenti risponderanno insieme alle loro famiglie, vuole aiutare

Dettagli

Il Presidente: GNUDI. Il Segretario: SINISCALCHI

Il Presidente: GNUDI. Il Segretario: SINISCALCHI intermedi di lavorazione del plasma, eccedenti i fabbisogni nazionali, al Þ ne di prevenirne la scadenza per mancato utilizzo, anche con recupero dei costi di produzione. 8. Per l attuazione di quanto

Dettagli

TAV. 393 - MOLT I PL I CATORE T 312. Polg

TAV. 393 - MOLT I PL I CATORE T 312. Polg TAV. 393 - MOLT I PL I CATORE T 312 Polg 'Tay. 393 11 97 I T 312 con pto passante Sax 1600-1800-2100 - Tex 2300-2700 - Nico Pos. Codice Denominazione 1 0.312.3001.00 albero passante 2 07.0.069 paraolio

Dettagli

PRESENT SIMPLE. Indicativo Presente = Presente Abituale. Tom s everyday life

PRESENT SIMPLE. Indicativo Presente = Presente Abituale. Tom s everyday life PRESENT SIMPLE Indicativo Presente = Presente Abituale Prerequisiti: - Pronomi personali soggetto e complemento - Aggettivi possessivi - Esprimere l ora - Presente indicativo dei verbi essere ed avere

Dettagli

Internet,! i domini (.it) e! il Registro!

Internet,! i domini (.it) e! il Registro! Internet, i domini (.it) e il Registro Francesca Nicolini Stefania Fabbri La rete e il Domain Name System La rete ARPANET nel 1974 1 La rete e il Domain Name System (cont) Dalle origini a oggi: Rete sperimentale

Dettagli

Nota Informativa Relativa alla Circolare 2009/1

Nota Informativa Relativa alla Circolare 2009/1 Nota Informativa Relativa alla Circolare 2009/1 In merito alla nuova circolare del Sottosegretariato per il Commercio Estero del Primo Ministero della Repubblica di Turchia, la 2009/21, (pubblicata nella

Dettagli

CANDIDATI AMMESSI N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA GROSSETO (GR) 2 CALASTRI ENRICO 05/03/1974 PIOMBINO (LI) GROSSETO (GR)

CANDIDATI AMMESSI N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA GROSSETO (GR) 2 CALASTRI ENRICO 05/03/1974 PIOMBINO (LI) GROSSETO (GR) CANDIDATI AMMESSI N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 1 BARTALUCCI GIORDANO 22/03/1979 GROSSETO (GR) 2 CALASTRI ENRICO 05/03/1974 PIOMBINO (LI) 3 FACCIN MATTEO 13/12/1980 GROSSETO (GR) 4 GALLETTI

Dettagli

A012 PORRECA Patrizia A058-A060-A074 Pisticci 101 95 95 DOP. A016 COLLETTA Olga Ren. A072- Sostegno Policoro 46 40 Senza sede

A012 PORRECA Patrizia A058-A060-A074 Pisticci 101 95 95 DOP. A016 COLLETTA Olga Ren. A072- Sostegno Policoro 46 40 Senza sede Altra Classe di Sede e A012 PORRECA Patrizia A058-A060-A074 Pisticci 101 95 95 DOP A016 COLLETTA Olga Ren. A072- Sostegno Policoro 46 40 Senza sede A017 GAUDIANO Domenico A039 ITC"Ol."MT 299 Matera 305

Dettagli

Valvole riduttrici di pressione pilotate, tipo ZDRK 10 V GN 10 serie 1X pressione d esercizio max. 210 bar portata max. 80 L/min H/A 4085/94

Valvole riduttrici di pressione pilotate, tipo ZDRK 10 V GN 10 serie 1X pressione d esercizio max. 210 bar portata max. 80 L/min H/A 4085/94 RI 26 864/05.02 Sostituisce: 2.95 Valvole riduttrici di pressione pilotate, tipo ZDRK 0 V GN 0 serie X pressione d esercizio max. 20 bar portata max. 80 L/min H/A 4085/94 tipo ZDRK 0 VP5-X/ Sommario Caratteristiche

Dettagli

Essere biblioteca, fare biblioteche Spazi, servizi, risorse

Essere biblioteca, fare biblioteche Spazi, servizi, risorse Essere biblioteca, fare biblioteche Spazi, servizi, risorse Trento 20 maggio 2011 1 Il Consorzio SBCR Atto Costitutivo 31 Luglio 1997 Il Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli Romani è nato

Dettagli

CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA. Malattia maternità decesso (assegno) invalidità

CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA. Malattia maternità decesso (assegno) invalidità COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E 104 CH (1) CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA Malattia maternità

Dettagli

D I S P O N E. GF\D:\Documents and Settings\All Users\Documenti\Documenti\NOMINE 2012-2013\GRADUATORIA DEFIN UTILIZZ E ASS PROVV 2012-13.

D I S P O N E. GF\D:\Documents and Settings\All Users\Documenti\Documenti\NOMINE 2012-2013\GRADUATORIA DEFIN UTILIZZ E ASS PROVV 2012-13. Prot. n. 6028 C2CU, 05.09.2012 IL DIRIGENTE VISTO il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto per l anno scolastico 20122013 in data 2382012;

Dettagli

[Pagina 1] [Pagina 2]

[Pagina 1] [Pagina 2] [Pagina 1] Gradisca. 2.10.44 Rina amatissima, non so se ti rivedrò prima di morire - in perfetta salute - ; lo desidererei molto; l'andarmene di là con la tua visione negli occhi sarebbe per me un grande

Dettagli

Tabella riassuntiva ai sensi dell Art.1, comma 32 della Legge 06/11/2012 n. 190. -Gruppo Talarico S.R.L. -P.I.02610230795 Soveria Mannelli (CZ)

Tabella riassuntiva ai sensi dell Art.1, comma 32 della Legge 06/11/2012 n. 190. -Gruppo Talarico S.R.L. -P.I.02610230795 Soveria Mannelli (CZ) Legione Carabinieri Servizio Amministrativo Via G.Marafioti,19 88100 Catanzaro C.F. 80002040790 C.NO 091/713000 e-mail tcz34277@pec.carabinieri.it Tabella riassuntiva ai sensi dell Art.1, comma 32 della

Dettagli

ANALISI DELL IMPORT/EXPORT EXTRA UE DEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI. Anni 2009-2011. Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali 1

ANALISI DELL IMPORT/EXPORT EXTRA UE DEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI. Anni 2009-2011. Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali 1 Analisi statistiche Giugno 2012 ANALISI DELL IMPORT/EXPORT EXTRA UE DEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI Anni 2009-2011 Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali 1 ANALISI DELL IMPORT/EXPORT

Dettagli

INCONTR-AIOSS 2015 COMPETENZE E ETICA BEST PRACTICE VS. 15-17 Ottobre 2015 AIOSS. Hotel Serena Majestic Montesilvano Lido (PE)

INCONTR-AIOSS 2015 COMPETENZE E ETICA BEST PRACTICE VS. 15-17 Ottobre 2015 AIOSS. Hotel Serena Majestic Montesilvano Lido (PE) Brochure Montesilvano 2015 30/07/15 12: Pagina 1 Associazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia INCONTR- 2015 Certificazione EN ISO 9001:2008 IQ-0905-12 per formazione ed aggiornamento COMPETENZE

Dettagli

Università degli Studi di Bergamo Seminario nell ambito del corso di Economia e tecnica degli scambi internazionali

Università degli Studi di Bergamo Seminario nell ambito del corso di Economia e tecnica degli scambi internazionali Università degli Studi di Bergamo Seminario nell ambito del corso di Economia e tecnica degli scambi internazionali Bergamo, 6 maggio 2013 GLI ADEMPIMENTI DOGANALI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Dott.ssa

Dettagli

Prot. n. 4582/1 Foggia, 20.8.2013 IL DIRIGENTE

Prot. n. 4582/1 Foggia, 20.8.2013 IL DIRIGENTE Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA Direzione Generale Ufficio IX Ambito Territoriale Foggia Prot. n. 4582/1 Foggia, 20.8.2013 IL DIRIGENTE

Dettagli

RETTE, PIANI, SFERE, CIRCONFERENZE

RETTE, PIANI, SFERE, CIRCONFERENZE RETTE, PIANI, SFERE, CIRCONFERENZE 1. Esercizi Esercizio 1. Dati i punti A(1, 0, 1) e B(, 1, 1) trovare (1) la loro distanza; () il punto medio del segmento AB; (3) la retta AB sia in forma parametrica,

Dettagli

Proposition for a case-study identification process. 6/7 May 2008 Helsinki

Proposition for a case-study identification process. 6/7 May 2008 Helsinki Conférence des Régions Périphériques Maritimes d Europe Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe ANALYSIS PARTICIPATION TO THE FP THROUGH A TERRITORIAL AND REGIONAL PERSPECTIVE MEETING WITH

Dettagli

Il vostro sogno diventa realtà... Your dream comes true... Close to Volterra,portions for sale of "typical tuscan"

Il vostro sogno diventa realtà... Your dream comes true... Close to Volterra,portions for sale of typical tuscan Il vostro sogno diventa realtà... Vicinanze di Volterra vendita di porzione di fabbricato "tipico Toscano" realizzate da recupero di casolare in bellissima posizione panoramica. Your dream comes true...

Dettagli

Stud-EVO Designer Pino Montalti

Stud-EVO Designer Pino Montalti Designer Pino Montalti È l evoluzione di un prodotto che era già presente a catalogo. Un diffusore per arredo urbano realizzato in materiali pregiati e caratterizzato dal grado di protezione elevato e

Dettagli

Elenco Ditte. : (A1) : MILANO - NAPOLI Tratto : Barberino di Mugello - Incisa Valdarno Lotto 7 : [I1AA] FIRENZE (FI) Ditta

Elenco Ditte. : (A1) : MILANO - NAPOLI Tratto : Barberino di Mugello - Incisa Valdarno Lotto 7 : [I1AA] FIRENZE (FI) Ditta N. ORDINE 1 Commessa 110110-19 (A1) MILANO - NAPOLI Tratto Barberino di Mugello - Incisa Valdarno Lotto 7 Ditta BONCOMPAGNI Giuseppe n. a Citerna il 07.01.1952 propr. per 1/2;BONCOMPAGNI Luigi n. a Citerna

Dettagli

Giovani: il Vivaio da coltivare per far crescere il Paese

Giovani: il Vivaio da coltivare per far crescere il Paese PRIMA GIORNATA CIA IN EXPO Giovani: il Vivaio da coltivare per far crescere il Paese 5 maggio 2015 AUDITORIUM DI PALAZZO ITALIA PADIGLIONE ITALIA EXPO MILANO 2015 Cia è main partner del parco della biodiversità

Dettagli

NUMERI DI OSSIDAZIONE

NUMERI DI OSSIDAZIONE NUMERI DI OSSIDAZIONE Numeri in caratteri romani dotati di segno Tengono conto di uno squilibrio di cariche nelle specie poliatomiche Si ottengono, formalmente, attribuendo tutti gli elettroni di valenza

Dettagli