BIA OSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "BIA OSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE"

Transcript

1 UNIWERSYTET W BIA YMSTOKU WYDZIA PRAWA BIA OSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE BIA YSTOK 2010 ZESZYT 8

2

3 NOWE KATEGORIE INSTYTUCJI PRAWNYCH Redakcja naukowa Katarzyna Bagan Kurluta Ks. Florian Lempa

4 Rada naukowa: Lidia Abramczyk, Vladimir Bab ak, Leonard Etel, Marian Filar, Edward Gniewek, Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Marina Karasiowa, Cezary Kosikowski, Barbara Kudrycka, Adam Lity ski, Petr Mrkývka, Emil P ywaczewski, Stanis aw Prutis, Eugeniusz Ru kowski, Walerian Sanetra, Bogdan Wierzbicki Kolegium redakcyjne: Teresa Mróz, Gra yna B. Szczygie, Mieczys awa Zdanowicz, Justyna Matys Copyright by Wydzia Prawa Uniwersytetu w Bia ymstoku, Temida 2 Bia ystok 2010 adna cz tej pracy nie mo e by powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), w cznie z fotokopiowaniem bez pisemnej zgody wydawcy. Recenzenci: Bronis aw Sitek, Stanis aw Wrzostek Redaktorzy j zykowi: Richard Tykocki Crow, Krzysztof Pykel Opracowanie graficzne i typograficzne: Katarzyna Fr ckiewicz Projekt ok adki: Bauhaus Redakcja techniczna: Jerzy Banasiuk Korekta tekstów polskoj zycznych: Bogumi a Mancewicz ISSN Wydawca: Wydzia Prawa Uniwersytetu w Bia ymstoku, Temida 2 Zainteresowanych wspó prac prosimy o kontakt z kolegium redakcyjnym na adres: Justyna Matys, Bia ystok, ul. Mickiewicza 1, tel ; b d z Wydawnictwem Temida 2 z dopiskiem Bia ostockie Studia Prawnicze 4

5 Spis tre ci Wst p...9 MARIA SZYSZKOWSKA Prawo holistyczne...11 JERZY KOWALSKI O niektórych tendencjach rozwoju wspó czesnego prawa cywilnego...15 CZ I WIADOMO SPO ECZNA JAKO CZYNNIK ZMIAN NORMATYWNYCH TERESA MRÓZ On certiþ cation of succession and the need for further changes in the law of succession (O po wiadczeniu dziedziczenia i potrzebie dalszych zmian prawa spadkowego)...31 RYSZARD SZTYCHMILER Odnowienie funkcji adwokata przy s dach ko cielnych (The renewal of the function of a lawyer in the courts of the Church)...44 KATARZYNA BAGAN KURLUTA About surrogacy agreements against background of American experiences (O umowach surogacji w oparciu o ameryka skie do wiadczenia)...59 JANUSZ CABAJ Feminist legal theory: outline of the issue (Feministyczna teoria prawa)...79 STEFANO VINCI Cloridoro Nicolini ( ). Un magistrato alla ricerca delle regole dell equità (S dzia w poszukiwaniu zasad sprawiedliwo ci)...97 FERDINANDO PARENTE L autodeterminazione di «Þ ne vita»: una nuova categoria normativa? (Samookre lenie zwi zane z «ko cem ycia»: nowa kategoria prawna?)

6 Spis tre ci VALENTINA PERRONE Brevi riß essioni sull origine dell eccezione generale di dolo (Krótka reß eksja na temat pochodzenia zarzutu podst pu) MICHELE INDELLICATO Il fondamento etico dei diritti umani (Etyczne podstawy praw cz owieka) ROSA INDELLICATO L umanesimo totale nel pensiero di Antonio Rosmini (Autentyczny humanizm w my li Antonio Rosminiego) CZ II WP YW NOWYCH TECHNOLOGII NA ROZWÓJ INSTYTUCJI PRAWNYCH STANIS AW PIKULSKI Wp yw prawa europejskiego na unormowania przest pstwa o charakterze terrorystycznym w Polsce (The impact of the European law on Polish regulation concerning criminal offence of terrorism) STANIS AW HOC Cyber terrorism threat to the security of the state and its citizens (Cyberterroryzm zagro enie dla bezpiecze stwa pa stwa i obywateli) MARIUSZ AFFEK La speciþ cità del diritto polacco genealogico ed araldico (SpeciÞ city of Polish genealogical and heraldic law; Polska specyþ ka prawa heraldycznego i geneaologicznego) EWA KOWALEWSKA BORYS Investigative journalism as a new form of journalism in the information society (Dziennikarstwo ledcze jako nowa forma dziennikarstwa) KAROL KU MICZ Dirritto e futurologia (Prawo a futurologia)

7 Spis tre ci CZ III KONIECZNIO REGULACJI JAKO KONSEKWENCJA GLOBALIZACJI URSZULA DROZDOWSKA Patients rights protection model in the Patients Rights and Patients Rights Ombudsman Act of (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417), (Model ochrony praw pacjenta na gruncie ustawy z dnia 6 XI 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) JUSTYNA MATYS A New regulation on StateTreasuryresponsibilities for the damagedonewhileexecutingofþ cial authority (Nowe regulacje odpowiedzialno ci Skarbu Pa stwa za szkody wyrz dzone przy wykonywaniu w adzy publicznej) SEBASTIAN SIKORSKI Selected issues resulting from the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive of the European Parliament and of the Council (MiFID) in the Polish regulatory framework (Nowe obowi zki dla sektora bankowego wynikaj ce z implementacji regulacji europejskich) PIOTRWOJNICZ Handel lud mijakoczarnastrefaekonomii w procesiemigracji (TrafÞ cking in human beings as the black zone of economics in the process of migration) MIRELLA MAZEO Schiavitù e tratta di esseriumani: nuovecategorie per antichepiaghe (Niewolnictwo I handel lud mi: nowe kategorie dla staro ytnych plag) SEBASTIANO TAFARO Mediazione e processo: crisi del processo e ricorso alla conciliazione (Mediacja i proces: kryzys procesu i ucieczka do pojednania) SALVATORE ANTONELLO PARENTE L elusione come categoria autonoma del diritto tributario (Obej cie prawa jako samodzielna kategoria prawa podatkowego)

8 Spis tre ci RECENZJE ALEXANDER J. B LOHLÁVEK Rozporz dzenie Rzym I. Konwencja rzymska. Komentarz, Warszawa 2010, 1480 s. (rec. Katarzyna Bagan Kurluta) Orzecznictwo dotycz ce nowych kategorii instytucji prawnych (oprac. Justyna Matys) Wykaz literatury (oprac. Justyna Matys)

9 WPROWADZENIE Ius est ars boni et aequi (prawo jest sztuk stosowania tego, co dobre i s uszne). Polityczne, gospodarcze i spo eczne przemiany ostatnich kilku dekad mog wp yn na zupe nie nowe ukszta towanie obrotu prawnego w przysz o ci. Jednym z czynników dynamizuj cych te przemiany by a w Polsce transformacja ustrojowa z 1989 r. Trudno jednak uto samia pojawienie si nowych koncepcji dotycz cych kszta towania rzeczywisto ci jedynie z tym wydarzeniem o znaczeniu ju historycznym. Transformacji nie mo na odmówi roli generatora my lenia wolno ciowego, równie w odniesieniu do kwestii wyartyku owania ch ci wykreowania nowej rzeczywisto ci prawnej, poprzez stworzenie lub zaanektowanie obcych koncepcji prawnych. Quod princi piplacuit, legis habet vigorem (co si podoba w adcy, ma moc prawa). Próby nowego ukszta towania rzeczywisto ci zach caj do pytania o rol prawa w zmieniaj cych si realiach. Czy powinno ono by traktowane jako kamie milowy w rozwoju spo ecznym, uto samiane z ochron warto ci, które nie ciesz si ju powszechnym uznaniem ze strony spo ecze stwa? Czy te powinno spe nia rol lustra odzwierciedlaj cego spo eczne zapotrzebowanie na stworzenie stanu prawnego odpowiadaj cemu rzeczywisto ci? Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (prawoznawstwo jest znajomo ci spraw boskich i ludzkich, wiedz o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe). Rol uczonego jest ledzenie, badanie i ocenianie rzeczywisto ci. Rol cz owieka jest wybór rozwi za korzystniejszych. Rol legislatora jest racjonalna ocena potrzeby wprowadzenia nowych rozwi za prawnych oraz pozostawienie pewnych sk adników rzeczywisto ci poza sfer uregulowania prawnego. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (s nast puj ce zasady prawa: y szlachetnie, innym nie szkodzi, da ka demu, co mu si nale y). Niniejszy tom Bia ostockich Studiów Prawniczych zawiera rozwa ania dotycz ce szeregu koncepcji kszta towania rzeczywisto ci oraz nowych instytucji prawnych, które z takich koncepcji powsta y. Jest wynikiem przemy le uczonych z Polski i W och i ich prób odniesienia si do zmieniaj cej si rzeczywisto ci. Katarzyna Bagan-Kurluta 9

10

11 Maria Szyszkowska PRAWO HOLISTYCZNE Nasza epoka pod wieloma wzgl dami nie dorasta do warto ci g oszonych i kultywowanych w staro ytno ci. Przypomn na wst pie, e twórcami idei powszechnego braterstwa by a szko a stoików, która g osi a konsekwentnie niezb dno trwa- ego pokoju. Wówczas dostrzegano sprzeczno mi dzy braterstwem a zgod na zabijanie cz owieka przez cz owieka. W XXI wieku brakuje nale ytego szacunku dla ludzi oraz dla zwierz t, ro lin i przyrody nieo ywionej. Wyrazem tego s wojny i katastrofalne niszczenie rodowiska naturalnego. Brakuje wiadomo ci tego, e to, co zak óca harmoni wspó istnienia, prowadzi do chorób, do wojen i grozi zag ad naszej planety. Filozof i lekarz, Julian Aleksandrowicz, wyra a kilkadziesi t lat temu g bokie zatroskanie tym, e wiedza o niepokoj cych skutkach niszczenia wiata przyrody nie hamuje tych dzia- a. Nale y podkre li, e to niszczenie odbywa si w majestacie prawa. Wi e si to z wadliw hierarchi warto ci, która funkcjonuje powszechnie. Najwy szy ju czas, by zosta a powszechnie zrozumiana i wprowadzana w ycie teoria jedno ci wszechrzeczy, czyli holizm. Nie ma wszak w tpliwo ci, e niszczenie rodowiska, w którym yjemy, przez rozwój cywilizacji w tym prowadzenie wojen wywo uje powstawanie nowych chorób, wzrost niedorozwoju intelektualnego i przest pczo. Niebezpiecze stwem jest uznawanie dóbr materialnych za cel istnienia. Zachwiane na tej drodze zdrowie psychiczne wywo uje zaburzenia somatyczne. Przenoszone z pokolenia na pokolenie stwierdzenie powinno brzmie odwrotnie: w zdrowym duchu zdrowe cia o. Wymieniony przeze mnie uczony wyra a w swoich dzie ach z zakresu Þ lozo- Þ i medycyny zatrwo enie dysonansem mi dzy mo liwo ciami cz owieka w przekszta caniu przyrody a dochodz cym faktycznie do g osu kolonizatorskim stosunkiem do niej. Holizm g osi jedno wszechrzeczy, u wiadamiaj c, e ka dy z nas stanowi cz stk ca ej ludzko ci oraz zarazem cz stk Kosmosu. W zwi zku z tym naczeln warto ci powinno by d enie do doskonalenia w asnego ja, czyli ewolucja duchowa zespolona z poczuciem obowi zku wobec rzeszy nieznanych sobie ludzi. Ka dy z nas, zgodnie z holizmem, powinien mie poczucie odpowiedzialno- 11

12 Maria Szyszkowska ci za siebie i za innych. Nikt z nas nie jest wyizolowanym atomem. Stanowimy cz wszech wiata. Wysi ek indywidualny powinien by wyznaczany przez idea y, a wi c warto ci wy sze ni te, które krzewi liberalizm ekonomiczny. Holizm jest pogl dem na miar naszej epoki, któr okre la si mianem globalizacji. Pisz c to mam na my li nie tyle faktycznie zachodz ce procesy, co zamys globalizacji zgodny z jej inspiratorami, to znaczy stoikami oraz Kantem. wiadomo jednostek przepojona holizmem i zarazem pacyþ zmem, nierozdzielnie sprz gni tym z holizmem, mia a poprzedza procesy zjednoczeniowe w Europie. Mia y si one rozpocz od przebudowy wiadomo ci Europejczyków, mia a zosta oczyszczona z uprzedze i wrogo ci naros ej poprzez wieki. Oczekiwano po ostatniej wojnie wiatowej, e zostanie powszechnie uznana niepodwa alna warto cz owieka, jego ycie i zdrowie. Julian Aleksandrowicz pisa wielokrotnie, nie znajduj c stosownego odzewu dla g oszonych pogl dów, e pokój jest tym dla ludzko ci, czym zdrowie dla pojedynczego cz owieka. Przed zjednoczeniem Europy mia y znikn uprzedzenia rasowe, narodowe, religijne, a tak e seksualne. W tej atmosferze tolerancji, czyli zgody na funkcjonowanie pogl dów nawet dalece odleg ych od tych, które dany cz owiek uznaje za prawdziwe i s uszne, mia a tworzy si nowa Europa. Sta o si inaczej. Globalizacja nie powinna prowadzi do ujednolicenia. Wyrazem tego pogl du, inaczej sformu owanym, jest powszechna aprobata dla demokracji, czyli ustroju nierozdzielnie zespolonego z wielo wiatopogl dowo ci oraz z wielopartyjno ci. Monizm charakteryzuje pa stwa totalitarne. Aprobata dla wolnego funkcjonowania ró norodnych wiatopogl dów oraz ró norodnych kultur jest zespolona w sposób konieczny z szacunkiem dla prawa stanowionego. Jemu zawdzi cza si jedno spo ecze stwa zró nicowanego tak e pod wzgl dem narodowym czy religijnym. Prawo stanowione, czyli pozytywne, zespala równie rozmaite mniejszo ci w pa stwie. Obowi zuje bowiem ka dego, natomiast inne dzie a kulturowe ni prawo nie maj zasi gu powszechnego; z twórczo ci literack, artystyczn, techniczn czy naukow nie musi si ka dy cz owiek zetkn. Inaczej z prawem, czyli rezultatem twórczo ci prawnej. Wszak nieznajomo prawa nie mo e usprawiedliwi kogo, kto je amie. Jak wiadomo, prawo pozytywne reguluje wszelkie obszary ycia cz owieka. Funkcjonuj na uniwersytetach katedry prawa handlowego, administracyjnego, cywilnego, karnego, mi dzynarodowego, wyznaniowego, konstytucyjnego, europejskiego. Wyodr bnia si prawo pracy, prawo rodzinne, prawo Þ nansowe czy prawo gospodarcze. Ten podzia oraz wielo przepisów lawinowo narastaj cych sprawia, e nikt nie zna prawa w jego ca o ci. A ponadto ginie obraz cz owieka le cy u podstaw przepisów prawnych. Nie ma w tpliwo ci, e u pod o a obowi zuj cego prawa zawarta jest okre lona koncepcja cz owieka oraz zwi zany z ni system warto- 12

13 Prawo holistyczne ci. Mam tu na my li warto ci wy sze, ale inne ni dobro z tego powodu, e wybitni Þ lozofowie prawa rozdzielaj moralno i prawo. Nie znaczy to, e prawo mia oby by niemoralne, lecz zakorzenione w innych warto ciach, to jest w wolno ci i w sprawiedliwo ci. Pocz wszy od XVIII wieku, czyli wyst pienia Kanta, wielu wybitnych Þ lozofów rozdziela to, co nale y do sfery moralnej, od sfery podlegaj cej regulacji prawa stanowionego. Odmienne bywaj uzasadnienia tego rozdzia u w pogl dach Stammlera, Radbrucha, Kelsena, Petra yckiego czy Harta. Inaczej uzasadnia to w swoim systemie Þ lozoþ cznym Kant, ale my l przewodnia jest analogiczna. Otó konsekwencj wysokiej oceny wolno ci cz owieka jest uznanie prawa stanowionego jako gwaranta jednakowych i nienaruszalnych sfer wolno ci ka dego cz owieka. T drog nast puje w czenie jednostek we wspólnot z zachowaniem uprawnienia do wyboru w asnego wiatopogl du. Na stra y wolno ci stoi przymus prawny. Maj c poczucie bezpiecze stwa, mo na dokonywa wyborów moralnych. Filozofowie chrze cija scy w tym tomi ci i neotomi ci stoj na gruncie pogl du, w my l którego prawo stanowione ma podlega moralno ci. W zwi zku z tym rodzi si trudno zwi zana z pojmowaniem demokracji jako ustroju, w którym dochodzi do g osu ró norodno teorii etycznych. Powstaje niebezpiecze stwo, e przepisy prawne b d umacnia pogl dy etyczne tych, którzy zwyci yli w wyborach i narzuca je ca emu spo ecze stwu. A jest oczywiste, e spory moralne s nierozstrzygalne, a w ka dym razie nierozstrzygni te od pocz tku dziejów Þ lozo- Þ i. Z niebezpiecze stwa zniewalania cz owieka przez narzucanie mu pogl dów moralnych zdawa sobie spraw wyra nie ju Grocjusz. Z tego te powodu nada teorii prawa naturalnego inaczej ni Þ lozofowie chrze cija scy charakter prawa immoralnego. Wspomniana wcze niej dezintegracja obowi zuj cego prawa na poszczególne dziedziny utrudnia odczytanie koncepcji cz owieka le cej u podstaw przepisów prawnych. A nale y, stanowi c prawo czy to w pa stwie, czy to w Unii Europejskiej, bra pod uwag cz owieka nie tylko, jakim on jest i jakie s jego oczekiwania, ale tak e, jakim by powinien. To zagadnienie wi e si z wychowawcz rol prawa, co odkry Petra ycki. Procesy migracyjne, które b d coraz bardziej narasta, wymuszaj pe nienie przez prawo roli wychowawczej w znacznie wi kszym stopniu ni dotychczas. Powolno ci procesów edukacyjnych towarzyszy nadzieja, e dzi ki prawu przeobrazi si w mo liwie krótkim czasie wiadomo cz owieka XXI wieku. A wi c prawo ma oddzia ywa na wiadomo prawodawców, którzy w nast pstwie stworz udoskonalone prawo kszta tuj ce wiele przejawów ludzkiego ycia ze sfer ekonomiczn w cznie. St d p ynie mój postulat prawa holistycznego i zarazem utworzenia katedr uniwersyteckich o tej nazwie. 13

14 Maria Szyszkowska Prawo holistyczne zawiera oby ogólne przepisy wyra aj ce ide przewodni okre lonego systemu prawnego oraz projekty nowych przepisów traktowanych jako drogowskazy dla ustawodawców. Prawo holistyczne okre la oby przepisy, które ju dzi w danym pa stwie czy Unii Europejskiej powinny obowi zywa, by zaspokoi oczekiwania wolno ci i sprawiedliwo ci. Katedry prawa holistycznego zast pi yby katedry pokoju, które powsta y po drugiej wojnie wiatowej, ale ich oddzia ywanie zanik o. Prawo holistyczne okre la oby warto ci cementuj ce ludzko oraz zespalaj ce j z innymi istotami ywymi i Kosmosem. Prawo to bra oby pod uwag sfer tego, co by powinno, czyli odwo ywa oby si do warto ci trwa ego pokoju. Zawiera oby gwarancje mo liwo ci lobbingu dla rodowisk dyskryminowanych i nierozporz dzaj cych dobrami materialnymi. Ustanowi oby instancje odwo awcze, bowiem mit decentralizacji doprowadzi do bezradno ci szerokich kr gów osób pokrzywdzonych. Prawo holistyczne przynios oby uprawnienie dla liberalizmu wiatopogl dowego równie wyra ne, co dla liberalizmu ekonomicznego. Zapewni oby dost p do publicznej telewizji rozmaitym grupom mniejszo ciowym cznie z osobami s dziwymi, kombatantami czy przedstawicielami gin cych zawodów. Prawo holistyczne przynios oby w duchu pluralizmu zakaz dyskryminacji medycyny pozaakademickiej oraz zapewni oby ochron zdrowia cz owieka przed wynalazkami technicznymi. Zawiera oby postulat odej cia od pojmowania ma e stwa w sposób zgodny z prawem kanonicznym, co przyczyni oby si do stworzenia spo ecze stwa pluralistycznego i u atwi o sytuacj imigrantów. Ponadto w duchu nauk papie a Jana XXIII prawo holistyczne uprawomocni oby w asno spó dzielcz oraz w asno pa stwow na równi z w asno ci prywatn. W pa stwach demokratycznych uznanych za najw a ciwsze w epoce globalizacji zmieniaj si po wyborach partie decyduj ce o ustawodawstwie i rz dzeniu. Wytwarza si chaos. Prawo holistyczne mia oby natomiast charakter ponadpartyjny; by oby kierunkowskazem przemian o znaczeniu fundamentalnym dla okre lonego pa stwa. Kierunkowskazem przemian wymuszonych przez postulat stworzenia spo- ecze stwa obywatelskiego w skali ca ego globu. Nie mo na uzna za zadowalaj c obecn sytuacj, bowiem interesy przeci tnych jednostek góruj nad dobrem ludzko ci i naszej planety. Najwy szy czas, by dora ne interesy przesta y dominowa. D enie do zysku materialnego oraz indywidualnego sukcesu, najcz ciej kosztem innych, nie mo e wystarcza. Niezb dne s wspólne dla ludzko ci idea y, czyli cele dalekosi ne. 14

15 Jerzy Kowalski O NIEKTÓRYCH TENDENCJACH ZMIAN W PRAWIE POLSKIM W swym wyst pieniu pragn wskaza niektóre kierunki modyþ kacji prawa polskiego, zachodz ce pod wp ywem procesu zmian w szeroko rozumianej rzeczywisto ci spo ecznej lub te zmian cywilizacyjnych w ogóle. Ponadto warto te wskaza niektóre kwestie rozwa ane aktualnie na gruncie teorii prawa. Okazuje si bowiem, e rozmaite zagadnienia zdawa oby si ju dostatecznie zanalizowane, powracaj. Na gruncie prawa konstytucyjnego dotyczy to na przyk ad pozycji ustrojowej prezydenta; podzia u w adz; do ko ca lat 90. ub. wieku trwa a wielka dyskusja na temat pa stwa prawa, stymulowana procesem przemian ustrojowych, reorientacj w zakresie Þ lozoþ i i aksjologii prawa, w zakresie koncepcji prawa (w szczególno ci zwrot ku koncepcji prawa natury w miejsce prawnopozytywnej koncepcji, i praktyczne implikacje tego zwrotu dla prawa konstytucyjnego i ustawodawstwa zwyk ego), a tak e w zwi zku z pracami nad now konstytucj. Je li w ustawie zasadniczej dokonano wielkiego zwrotu ku idei demokratycznego pa stwa prawa i konstytucyjnych gwarancji praw cz owieka, to po przyj ciu konstytucji owa dyskusja koncentrowa a si wokó praktycznych, ju politycznych i prawnych konsekwencji tej sytuacji. Dyskusja ta, udokumentowana bodaj dziesi tkami publikacji, zwie czona zosta a szczególnie wa nymi opracowaniami, i do tylko przypomnie prawem przyk adu publikacje prof. Marii Zmierczak i prof. S awomiry Wronkowskiej, ale przecie uczestniczy o w niej bardzo wielu luminarzy polskiego prawa, tak e judykatury. Tymczasem okazuje si, e by to tylko pewien etap dyskusji niejako wst pny, w nowej sytuacji polityczno ustrojowej. Zagadnienie jest nadal aktualne. wiadczy o tym m.in. ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana w bie cym roku przez Komitet Nauk Prawnych oraz Komitet Nauk Politycznych PAN. Obrady skoncentrowane by y wokó trzech g ównych zagadnie : 1. Pa stwo prawa w perspektywie nauk prawnych oraz politologii; 2. Pa stwo prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwi zania ustrojowe, praktyka polityczna, opinie obywateli; 3. Pa stwo prawa a przemiany wspó czesnych mechanizmów w adzy. Artyku sprawozdawczy opublikowany przez Marzen Kordel w 7 tegorocznym numerze Pa stwa i Prawa nosi znamienny tytu : Spory wokó teorii i praktyki pa stwa prawa. Wydany 15

16 Jerzy Kowalski przez Wydawnictwo Sejmowe 15 lat temu tom opracowa nosi tytu : Polskie dyskusje o pa stwie prawa. W tym kontek cie mo na odnotowa powrót zagadnienia praworz dno ci. Odno nie do prawa administracyjnego cho mo e wydawa si, e jest to problem o do szczegó owym charakterze kwestia deþ nicji nadzoru (zw aszcza w relacji do kategorii kontrola ) jest nadal aktualna; ma to zwi zek z reaktywowaniem samorz du terytorialnego, a od pierwszych ustaw tzw. samorz dowych (pierwsza by a ustawa o samorz dzie gminnym) nie maleje ilo prac w szczególno ci doktorskich, monograþ i po wi conych ustawodawstwu samorz dowemu i w a nie ustaleniu deþ nicji nadzoru jak na razie bez dobrego rezultatu. Mo e by te zaskakuj ce, e znów podejmuje si rozwa ania na temat istoty samorz du, cho zr by polskiej teorii samorz du zosta y zbudowane ju w dwudziestoleciu mi dzywojennym. W Þ lozoþ i prawa mo na by powiedzie, e o prawie natury powiedziano chyba wszystko. A jednak ten w tek tematyczny powraca w ró nych aspektach. Podejmowane by y i s próby konstrukcji nowej dziedziny prawa jak prawo policyjne oraz nowej ga zi jurysprudencji jak biojurysprudencja. W zakresie prawa medycznego zaczyna pe niej zarysowywa si problematyka autonomii i praw pacjenta, jego zgody na terapi czy szerzej na dzia ania medyczne; rozwa any jest status prawny proembrionu; z wi ksz moc rozwa ane s prawne zagadnienia uporczywej terapii i eutanazji do niedawna by y to problemy w a ciwe raczej dla innej dziedziny wiedzy, bioetyki. W ci gu kilkunastu lat dokona a si w wielkim zakresie ewolucja prawa polskiego pod wp ywem technologii informatycznych, co oddaj ju dostatecznie wyrazi cie tytu y odpowiednich podr czników lub innych dzie : Prawo Internetu ; Prawo komputerowe ; Prawo karne komputerowe ; Wp yw Internetu na ewolucj pa stwa i prawa. Wszak yli my w okresie, kiedy s owa komputer, sieci komputerowe, Internet, cyberprzestrze nie by y znane. W nast pstwie gigantycznego rozwoju technologii cyfrowych i ich praktycznych zastosowa pojawi y si takie idee koncepcje, jak e Europa, e spo ecze stwo, e administracja, e biznes, i wkrótce idee te zacz - y by tak e jurydyzowane. W zwi zku z rewolucj technologiczn nowego typu pojawi y si dziesi tki zupe nie nowych kwestii prawnych i odpowiadaj cych im poj. Prawem przyk adu: elektroniczne czynno ci prawne i ich skuteczno (o wiadczenia woli, wadliwo ); podpis elektroniczny, zawarcie umowy w sieci Internet, rodzaje umów; wiadczenie us ug drog elek- 16

17 O niektórych tendencjach zmian w prawie polskim troniczn ; ochrona konsumenta w e umowach; prawo autorskie w spo ecze stwie informacyjnym; pieni dz elektroniczny; karnoprawna ochrona informacji w warunkach jej elektronicznego przetwarzania; ochrona danych osobowych.; cywilnoprawne poj cie pisemno ci w spo ecze stwie informacyjnym i jest to zarazem tytu artyku u szerzej rozwa aj cego to zagadnienie ( Pa stwo i Prawo 2009, z. 2). Pocz tek ewolucji prawa w tym zakresie wyznaczy a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4. II r., Dz.U. Nr 24, poz. 83 z pó n. zm. by to podstawowy akt prawny wyra nie reguluj cy kwesti ochrony programów komputerowych. Wi kszo polskich regulacji prawnych zwi zanych Internetem zosta- a wprowadzona do polskiego systemu prawa w zwi zku z procesem harmonizacji z prawem UE, w szczególno ci z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z lat w sprawie aspektów prawnych us ug w spo ecze stwie informacyjnym, zw aszcza handlu elektronicznego w ramach rynku wewn trznego, w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisu elektronicznego, w sprawie praw autorskich w e spo ecze stwie. W innym zakresie nale y odnotowa jako ju trwale ukszta towan tendencj odrodzenie studiów romanistycznych. Nie chodzi przy tym tylko o histori prawa rzymskiego jako tak ani o prawo rzymskie jako cz wyk adu historii prawa, ale o rozwijanie studiów nad jego aktualnym znaczeniem. Studium tego prawa jest pojmowane jako wprowadzenie do wspó czesnego prawa cywilnego, prywatnego; ujmuje si to prawo jako ius commune Europy i wobec tego oddzia uj ce na kszta towanie si europejskiej kultury prawnej, a tak e jako podstaw wspó czesnej dogmatyki prawniczej. Rozwin y si studia w szczególnym zakresie: paremie aci skie w wyst pieniach Rzecznika Praw Obywatelskich do SN i TK (zw aszcza: pacta sunt servanda, lex retro non agit, nullum crimen sine lege, dura lex sed lex, clara non sunt interpretandi). Podobnie aci skie paremie w orzecznictwie s dów polskich, zw aszcza SN i TK. O wspó czesnym znaczeniu prawa rzymskiego w pe ni wiadczy program badawczy realizowany w warszawskim o rodku romanistycznym Zasady wywodz ce si z prawa rzymskiego jako uzasadnienie legalno ci porz dku prawnego w Polsce w wietle orzecznictwa TK, SN i NSA. W programie tym znalaz y wyraz na przyk ad: kwestie skuteczno ci praw nabytych i problem retroaktywno ci prawa, koncepcji w asno ci prywatnej w wietle procesów prywatyzacyjnych i reprywatyzacyjnych, pozycja d u nika w stosunku obligacyjnym z punktu widzenia rzymskiej favor debitoris. Zarysowa a si dyskusja nad przywróceniem poj cia dobrych obyczajów jako klauzuli generalnej maj cej zast pi ewentualnie zasady wspó ycia spo ecznego, a wszak wiadomo, e boni mores by o jednym z podstawowych poj prawa rzym- 17

18 Jerzy Kowalski skiego prywatnego, które przenikn o do szeroko rozumianego prawa europejskiego. Szkoda, e dyskusja ta przesta a by kontynuowana. Nie sposób wskaza tutaj wszystkie kierunki zmian ustawodawstwa polskiego dokonanych w ci gu kilkunastu ostatnich lat. Nie sposób te scharakteryzowa wszystkie kierunki i zakresy dyskusji na gruncie doktryny. Tote zrozumia e jest, e proponowany przegl d ma tylko charakter fragmentaryczny, arbitralny, wynikaj cy z osobistego wyboru danych zagadnie. W najszerszym zakresie dokona a si modyþ kacja prawa polskiego w wyniku akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej i przej cia wielu rozwi za z zakresu prawa mi dzynarodowego. Proces tych zmian, uj ty ju powszechnie zaakceptowan formu europeizacja prawa polskiego, przebiega (i nadal jest kontynuowany) w dwóch etapach: w okresie przedakcesyjnym (a wi c na etapie Stowarzyszenia RP ze Wspólnotami) oraz w okresie poakcesyjnym. Poj cie europeizacja prawa g boko zakorzeni o si w polszczy nie i w j zyku prawniczym, jest terminem powszechnie stosowanym w podr cznikach prawa, w publikacjach o charakterze prawniczym, politologicznym, oþ cjalno rz dowym itd. Proces implementacji zasad i norm prawa unijnego, zarówno prawa pierwotnego jak i wtórnego oraz proces harmonizacji prawa polskiego i unijnego, ma charakter mo na by powiedzie totalny, gdy ogarn stopniowo wszystkie dziedziny prawa, i w zwi zku z tym w sposób uprawniony okre la si : europeizacja polskiego prawa (lub europeizacja prawa krajowego) karnego, cywilnego, pracy, administracyjnego, prywatnego itd., i co sygnalizuj tytu y wielu opracowa z tego zakresu problemowego powsta ych w ostatnich latach. Jest to wi c i b dzie nadal proces ci g y, równoleg y do zmian zachodz cych w prawie unijnym i w sytuacji cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Równocze nie dokonuje si recepcja rozwi za przyj tych w prawie europejskim (pozaunijnym), w szczególno ci dotyczy to recepcji ustale wielu konwencji mi dzynarodowych, dorobku prawnego Rady Europy, implementacji ratyþ kowanych rozmaitych umów mi dzynarodowych. Rozwa aj c przebieg przekszta ce polskiego prawa pod wp ywem transformacji ustrojowej po 1989 roku, przyj mo na za s uszn konstatacj prof. Wies awa Langa, i polskie prawo zmienia si ewolucyjnie zarówno na p aszczy nie aksjologicznej, jak równie instytucjonalnej. (Zob. W. Lang, Aksjologia polskiego systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej, (w:) Przemiany polskiego prawa ( ), pod red. E. Kustry, Toru 2001). Prawo o cudzoziemcach Jednym z przyk adów owej ewolucji s przekszta cenia jednego z dzia ów prawa publicznego prawa o cudzoziemcach. Wybieram ten przyk ad nieprzypadko- 18

19 O niektórych tendencjach zmian w prawie polskim wo: prawo o cudzoziemcach koresponduje ze skomplikowan problematyk migracji we wspó czesnym wiecie jest to problem spo eczny, polityczny, ma ró ne aspekty ekonomiczne; jest to problem ujmowany w traktatach wspólnotowych, ma zwi zki z koncepcj wspólnego jednolitego rynku, z zasadami wolno ci przep ywu osób i us ug. W przyk adzie tym w a ciwe s dwa elementy charakterystyczne jeden to w a nie ów proces ewolucyjny, drugi to oddzia ywanie prawa mi dzynarodowego uniwersalnych standardów europejskich, okre lonych np. w Konwencji o statusie uchod ców, Mi dzynarodowym Pakcie Praw Politycznych i Obywatelskich. Uwzgl dni tu te trzeba wszystkie regulacje mi dzynarodowe dotycz ce wprost praw cz owieka to jest w a nie wspomniana p aszczyzna aksjologiczna. Jednocze nie te prawo to uwzgl dnia standardy wspólnotowe, wyra one w prawie wtórnym Unii Europejskiej, uwzgl dniaj c tzw. dorobek Schengen (acquis Schengen). Ewolucja polskiego prawa o cudzoziemcach przebiega a w trzech g ównych etapach: 1. nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z 29 marca 1963 r. dokonana w 1991 roku; 2. przyj cie nowej ustawy z 25 czerwca 1997 r.; 3. nowelizacja tej ustawy dokonana 11 kwietnia 2001 roku pod wp ywem rozpocz tego procesu negocjacji o cz onkowstwo RP w UE. Ramy niniejszego wyst pienia sk aniaj do wskazania tylko kilku wybranych kierunków zmian prawa: ustawa z 1997 r. nie by a dostosowana do standardów UE, gdy proces dostosowawczy dopiero si rozpoczyna. W ocenie Komisji Europejskiej z 1999 r. ustawa ta nie uwzgl dnia a dostatecznie prawa pierwotnego i wtórnego reguluj cego materi wjazdu i pobytu cudzoziemców, cho uk ad stowarzyszeniowy zawiera w tym zakresie podstawowe zasady; w lad za tym nast pi o znaczne opó nienie w wydaniu aktów wykonawczych do ustawy. W wyniku niezb dnej nowelizacji polskie prawo o cudzoziemcach opiera si na normach, które mo na uzna za jego zasady przewodnie; na prymacie prawa mi dzynarodowego nad ustaw w materii regulowanej przepisami ustawy (art. 1 ust. 2 i 3); na zasadach odes ania do prawa mi dzynarodowego w przedmiocie niektórych norm materialnych (do Konwencji Genewskiej z 1951 r. i Protoko u Nowojorskiego z 1967 r. w odniesieniu do rozdzia u 5 ustawy o statusie cudzoziemca); oparcie modus operandi na k.p.a. z uwzgl dnieniem w danych sprawach innych procedur administracyjnych przewidzianych w kpk., kpc., na zasadzie dwuinstancyjno ci w post powaniach w sprawach cudzoziemców. 19

II DOMENICA DI PASQUA

II DOMENICA DI PASQUA CAPPELLA PAPALE II DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA RITO DELLA CANONIZZAZIONE E CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTI DAL SANTO PADRE FRANCESCO PIAZZA SAN PIETRO, 27 APRILE 2014 BEATI GIOVANNI

Dettagli

Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii ACTA PHILOLOGICA

Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii ACTA PHILOLOGICA Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii ACTA PHILOLOGICA 35 Warszawa 2009 Komisja Wydawnicza Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr hab. Barbara Kowalik (przewodnicząca) prof. dr

Dettagli

CONTENUTO DEL PROGRAMMA FORMATIVO DI SPECIALIZZAZIONE PER INFERMIERI(E) NELL ASSISTENZA COMUNITARIA

CONTENUTO DEL PROGRAMMA FORMATIVO DI SPECIALIZZAZIONE PER INFERMIERI(E) NELL ASSISTENZA COMUNITARIA Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull uso che potrà essere

Dettagli

ENCICLOPEDIA ITALIANA

ENCICLOPEDIA ITALIANA ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI PVBBLICATA SO~rTO LALTO PATRONATO DI S M IL RE DITALIA ISTITVTO GIOVANNI TRECCANI MCMXXXI - IX ICf) { Il ~ ~ CRISI - CRISI ECONOMICHE ~ ch e sign ifica

Dettagli

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013 RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 213 PAGINA BIANCA 3/58 Indice Organi Sociali... 6 Consiglio di Amministrazione... 6 Collegio Sindacale... 6 Società di Revisione... 6 Specialist... 6 Nomad... 6 Struttura

Dettagli

V _ TAS. C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2 0 04

V _ TAS. C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2 0 04 V _ TAS G e s t i o n e e co n t ro l l o d e l l a p ro g e tta z i o n e C o n f o rm e a l i a N o rm a U N I E N I S O 9 0 0 t ; 2 0 0 8 C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2

Dettagli

Ca ta l o go dei pro d o t t i. Spl i n e I m pla n t Syste m

Ca ta l o go dei pro d o t t i. Spl i n e I m pla n t Syste m Per ul teriori info r ma zioni sui nostri Prodotti, sui nostri pro g rammi pro fessi o nali e sul n ost ro p ro g ra m ma di Co n t i n u i ng Ed u cation, co n ta t ta te ci : Zimmer De n tal I tal y

Dettagli

eurosoluzioni2000@pec.it

eurosoluzioni2000@pec.it SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA Corso Sicilia n. 111 Catania Via Enrico Pantano n. 57 Catania P.IVA 03540850876 TELEFONO +39 095 2863157 FAX +39 095 8361459 EMAIL eurosoluzioni@eurosoluzioni.it project@eurosoluzioni.it

Dettagli

机 构 代 表 团 和 经 贸 代 表 团 出 访

机 构 代 表 团 和 经 贸 代 表 团 出 访 STU D IO BO C CI & PAR T NE R S M I SS I ON E I S T IT U ZI O NA LE E D E CO N OM IC A DI SI ST E MA IN CI N A - SH A NG HA I E NAN C HI N O 01 / 06 / 20 1 0 06 / 0 6/ 2 01 0 ST T UDIO B OCCI & PART NE

Dettagli

LINGUA E DIALETTO NELLA CONVERSAZIONE

LINGUA E DIALETTO NELLA CONVERSAZIONE Romanica Cracoviensia 11 / 2011 Università Adam Mickiewicz di Poznań LINGUA E DIALETTO NELLA CONVERSAZIONE Com è noto, in Italia, il repertorio verbale di un parlante medio consta di varietà di lingua

Dettagli

Prevenzione e promozione della salute. Panoramica internazionale: la situazione sammarinese.

Prevenzione e promozione della salute. Panoramica internazionale: la situazione sammarinese. Prevenzione e promozione della salute. Panoramica internazionale: la situazione sammarinese. Analisi psicosociale del fenomeno DOTT. ROBERTO SAILIS PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE IL ROSSO E IL NERO GENNAIO

Dettagli

MANIFESTAZIONI 22/10/07

MANIFESTAZIONI 22/10/07 GIORNALISTA PUBBLICISTA RESP. UFFICIO STAMPA CREATIVO PUBBLICITARIO COPYWRITER AUTORE TV, RADIO, TEATRO CONDUTTORE TV-TEATRO PROGETTISTA COMUNICAZIONE INTEGRATA- EVENTI - MANIFESTAZIONI NOVINAR, PUBLICISTA

Dettagli

Tradicijsko ovčarstvo otoka Cresa: prilog istraživanju Beitrag zur Untersuchung der traditionellen Schafzucht auf der Insel Cres Contributo alla

Tradicijsko ovčarstvo otoka Cresa: prilog istraživanju Beitrag zur Untersuchung der traditionellen Schafzucht auf der Insel Cres Contributo alla Tradicijsko ovčarstvo otoka Cresa: prilog istraživanju Beitrag zur Untersuchung der traditionellen Schafzucht auf der Insel Cres Contributo alla Ricerca sull Allevamento Tradizionale di Pecore nell Isola

Dettagli

La casa retica In ep oca protostorica

La casa retica In ep oca protostorica I Studi Trentini di Scienze Naturali I Sez. B I Volo XLIV I N. 2 I pagg.279-297 1 Tren to 1967 I IIENAT O l'eiiini La casa retica In ep oca protostorica Gli scavi effett uat i negli ul tim i an n t In

Dettagli

Art. 24 - Istruzione: diritto al pieno sviluppo del potenziale umano; diritto allo sviluppo della propria personalità

Art. 24 - Istruzione: diritto al pieno sviluppo del potenziale umano; diritto allo sviluppo della propria personalità CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI Viterbo, 21 novembre 2014 Art. 24 - Istruzione: diritto al pieno sviluppo del potenziale umano; diritto allo sviluppo della propria personalità Ciro Ruggerini

Dettagli

Tek viti 197 2 prof. Golleti ka

Tek viti 197 2 prof. Golleti ka - Paese Nostro - Rivista italo-albanese di cultura e di attualità REVISTË ARBËRESHE PËR KULTURË DHE AKTUALITET I - 87010 CIVITA - ÇIFTI (CS) e-mail: scrivi@museoetnicoarbresh.it RROFSHIN KATUNDET TONA!

Dettagli

Giornale dei Richiedenti asilo in Italia dei Rifugiati politici e delle vittime di tortura

Giornale dei Richiedenti asilo in Italia dei Rifugiati politici e delle vittime di tortura AsylumPost_02ok 17-06-2004 21:15 Pagina 1 Anno 2 / numero 1 Aprile 2004 Giornale dei Richiedenti asilo in Italia dei Rifugiati politici e delle vittime di tortura I TA L I A Richiedenti asilo: nessun luogo

Dettagli

Letture progressive per la prima

Letture progressive per la prima Letture progressive per la prima Alunno/a ------------ Classe --- ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE LETTERE O I A U - E M R S L F P T - N B V - Z D CA CO CU Q CE CI GA GO GU GE GI H CHE CHI GHE GHI SCHE SCHI

Dettagli

IL SESSISMO NELLA LINGUA ITALIANA

IL SESSISMO NELLA LINGUA ITALIANA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IL SESSISMO NELLA LINGUA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORM AZIONE E L EDITORIA COMMISSIONE

Dettagli

I L N E BIS IN ID E M E I C O N F L I T T I DI G IURISDI ZI O N E N E L L O SPA ZI O DI L IB E R T À SI C UR E Z Z A E G IUST I ZI A

I L N E BIS IN ID E M E I C O N F L I T T I DI G IURISDI ZI O N E N E L L O SPA ZI O DI L IB E R T À SI C UR E Z Z A E G IUST I ZI A Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA INDIRIZZO UNICO CICLO XXIII I L

Dettagli

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia Una voce oco a / Barbiere di Siviglia Andante 4 3 RÔ tr tr tr 4 3 RÔ & K r # Gioachino Rossini # n 6 # R R n # n R R R R # n 8 # R R n # R R n R R & & 12 r r r # # # R Una voce oco a qui nel cor mi ri

Dettagli

BioLaw Journal Rivista di BioDiritto

BioLaw Journal Rivista di BioDiritto BioLaw Journal Rivista di BioDiritto Editor in chief: Carlo Casonato Steering Committee: Roberto Bin, Antonio D Aloia Scientific Committee: Roberto Andorno, Vittorio Angiolini, Charles H. Baron, Alberto

Dettagli

Universi culturali e modernità

Universi culturali e modernità Universi culturali e modernità L eredità della Cina A cura di Paul S. Ropp Jonathan Spence, David N. Keightley, Jack L. Dull, Karen Turner, Tu Wei-ming, T.H. Barrett, Nathan Sivin, Patricia Ebrey, Albert

Dettagli

Marzo 2015. Market Abuse: la nuova prospettiva Comunitaria in materia di sanzioni penali

Marzo 2015. Market Abuse: la nuova prospettiva Comunitaria in materia di sanzioni penali Marzo 2015 Market Abuse: la nuova prospettiva Comunitaria in materia di sanzioni penali Federico Callegaro, Cultore di Jus Commerciale, Università di Verona Con la Direttiva n. 2014/57/UE 1 la Comunità

Dettagli

Technical Manual Manuale tecnico. Eclipse 2. InCommand WARNING AVVERTENZA. 4260472-IT-rev.B

Technical Manual Manuale tecnico. Eclipse 2. InCommand WARNING AVVERTENZA. 4260472-IT-rev.B 4260472-IT-rev.B Technical Manual Manuale tecnico Eclipse 2 InCommand 63334 Eclipse 2 118, 18 11 Blade Reel, Gen-Set 63343 Eclipse 2 118, 18 11 Blade Reel, Battery Pack 63335 Eclipse 2 118, 18 15 Blade

Dettagli

SISTEMI A RETE E INNOVAZIONE NEI NUOVI SETTORI DELLA TECNICA. CENNI SUI MODELLI COOPERATIVI 1

SISTEMI A RETE E INNOVAZIONE NEI NUOVI SETTORI DELLA TECNICA. CENNI SUI MODELLI COOPERATIVI 1 BOZZA SISTEMI A RETE E INNOVAZIONE NEI NUOVI SETTORI DELLA TECNICA. CENNI SUI MODELLI COOPERATIVI 1 Abstract: Sebbene le dinamiche dell innovazione si atteggino diversamente nei diversi settori tecnologici,

Dettagli

MUSEOLOGIA SCIENTIFICA nuova serie 4(1-2): 7-23 2010. Forum - 150 anni di Musei Scientifici

MUSEOLOGIA SCIENTIFICA nuova serie 4(1-2): 7-23 2010. Forum - 150 anni di Musei Scientifici MUSEOLOGIA SCIENTIFICA nuova serie 4(1-2): 7-23 2010 Forum - 150 anni di Musei Scientifici 150 anni di museologia scientifica in Italia: uno sguardo ai musei universitari 150 years of scientific museology

Dettagli

la logica interna dell economia della conoscenza differisce da quella dell i n d u-

la logica interna dell economia della conoscenza differisce da quella dell i n d u- La crescente import a n z a dei beni immateriali nei mercati finanziari di Marc Luyckx Ghisi Idee per l Europa la logica interna dell economia della conoscenza differisce da quella dell i n d u- stria

Dettagli

Incontri. info INTRODUZIONE

Incontri. info INTRODUZIONE Incontri Incontri info INCONTRI Periodico della Comunità degli Italiani di Zagabria Anno 2013/ Numero 7 REDATTRICE Stefania Madau Levak VICE REDATTORI Daniela Dapas Marina Kostenjak AUTORI Daniela Dapas

Dettagli

Lezione 1 Un furto. Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica

Lezione 1 Un furto. Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica Lezione 1 Un furto Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica Nenaglašene dativne zamenice MI (meni), TI (tebi), GLI (njemu), LE (njoj), CI (nama), VI (vama), GLI (njima) i nenaglašene akuzativne

Dettagli