Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download ""

Transcript

1 ÔÔÙÒ Ð ÓÖÓ ÁÒÖÓÙÞÓÒ ÈÖÓ ÐÓÖ ÁÒ ÈÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÐÖ º ÁÐ Ó ÖÓ º¾ ÁÐ Ó ÒÖÐ º ÖÙÞÓÒ ÓÒÞÓÒ ¾ Å ÓÒÞÓÒ ÐÖ ¾º ÒÞÓÒ ÔÖÓÔÖ ¾º¾ ÖÙÞÓÒ Ñ ÓÒÞÓÒ ÈÖÓ Ó º ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒÓÒÐ ÓÖÑ ÒÞ ÃÓÐÑÓÓÖÓÚ º ÍÒ ÑÔÓ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ Ó ÔÖÓÓ ÏÒÖ ÈÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÐÖ º ÁÐ Ó ÖÓ Ë Å Èµ ÙÒÓ ÔÞÓ ÔÖÓÐ Å ÔÞÓ ÑÔÓÒÖÓ ÐÖ ÚÒ Å Å ¾ ¾ ÐÐÓÖ ¾ Å Ò Ò ÐÐÓÖ Ò Ò ¾ È ÑÙÖ ÔÖÓÐ Ù Å µ È ¼ Ð È Åµ È Ò Òµ È Ò È Òµ Ò Ñ ÔÖ ÓÒ Ò Ñ Úµº ÓÖÑÙÐ Ý ¾ È µ ¼ È µ È µ È µ ÖÔÔÖÒ Ð ÔÖÓÐ Ð ÚÖ Ö ÐгÚÒÓ ÒÓ Ð³ÒÓÖÑÞÓÒ º Ë ÒÓ Ð ÚÖÖ ¾ È µ ÙÒ ÑÙÖ ÔÖÓк ÇÚÚÑÒ Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ Ð ÒÓÒ ÚÖ Ö È µ È µ È µ

2 ÔÙÖ È µ ¼º Ó Ò Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ Ñ ÓÒ Ð ÚÖ Ö Ó ÑÒÓ º ÁÒ ÐÖ ÔÖÓÐ ÔÒ ÐгÓÖÚÞÓÒ «Ù Ó ¾ Å Ð ÙÓ ÚÐÓÖ ÔÙÓ Ö ÐÓÐÓ ÖÑ Ð ÓÖÑÙÐ Ý ¼ È µ ÚÐ È µ ¾ µ È µ ¾ µ ÇÖÚÞÓÒ º ÔÓÖ Ö ÕÙÐ ÚÐÓÖ Ö ÖÙÓ ÐÐ ÙÒ¹ ÞÓÒ ÕÙÒÓ È µ ¼ ÓÔÔÙÖ È µ º ÁÒ ÖÐ Ò Ð Ó Ð ÒÞÓÒ ÒÓÒ Ò ÔÓº ÁÒ ÕÙÒÓ È µ ¼Ð³ÚÖ ÓÖÚÓ ÒÓÒ ÐÙÒ ÒÓÖÑÞÓÒ ÖÙÖÓ Ð ÔÖÓÐ Ð ÚÖ Ö ÓÚÚÖÓ È µº Ë ÒÚ È µ ÐÐÓÖ È µ ¼ ÕÙÒ Ò Ð Ó È µ ÒÓÒ Ö Ò Òº Æ Ù Ð ÓÖÑÙÐ µ ÑÔÖ Ò Ò ÑÒÓ ÒÑ ÔÖÓÐ ÒÙÐÐ Ó ÕÙ Ö¹ ÑÒ Õººµº ÉÙÐÓÖ Ð³ÒÑ Ù Ù ÒÓÒ Ò ÒÓÒ ÚÙÓÓ Ó È µ ¼ ÓÔÔÙÖ È µ ÓÒ Óŵ Ù Ð ÒÑ Ð ÚÐÓÖ Ö ÔÖÓ Ò ÑÓÓ ÖÖÖÓº ÓÑ ÚÖÑÓ Ò ÙÓ Ð µ Ò Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÐÐ ÐÖ Å º Ë ÒÓ Ð ÔÖÓÐ ÙÒ ÚÖÐ ÐÓÖ Úººµ ÖÐ ÓÚÚÖÓ ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÖÐ ÑÙÖÐ Áʵ ÒÓ Ð ÐÖ ÓÖÐ Ù ÁÊ ÐÐÓÖ ÓÒ Å µ ÁÊ Áʵµ Àµ ¾ Å µ ¾ À ¾ ÔÖ ÓÒ À ¾ Áʵ Ä ÑÐ ÒÑ ÙÒ ÔÖÞÓÒ Òе Šг ÙÐÞÞ ÔÖ ÓÖÙÖ Ð ÙÒÞÓÒ Ò Ò µ ÓÒÒ ÒÖÐÞÞÖ Ð ÓÒÓ ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÐÖ ÒÖ ÔÖÞÓÒ ÕÙÐ ÒÐ ÑÓÓ ÙÒº Ë ¾Á ÙÒ ÔÖÞÓÒ Ð ÔÙ ÒÙÑÖÐ Å Ö Áµ Ö ÁƵ ÔÖ ÓÒ ¾Á ź Ë Ð ÐÖ ÒÖ ¾Á º Ë ÑÓÖ ÖÞÓµ ÓÖÑ Ù Ð ÔÓÐ ÙÒÓÒ Ð ÐÑÒ ÐÐ ÔÖÞÓÒ ¾Á Á Á ÙÒ ÑÐ È ÒÑ Å ÖÓÖÑÓ Ð ÐÖ ÒÖ È Ò ÑÓРȵ ÐÔÙ ÔÓÐ ÐÖ ÓÒÒÒ Èº Ë ÒÓ ÙÒ ÚÖÐ ÐÓÖ Ù Å µ ÓÚÚÖÓ Å µ ÁÊ Ò ÁÊ Ò µµ ÓÚ ÁÊ Ò µ ÒÓ Ð ÐÖ ÓÖÐ Ù ÁÊ Ò Ð ÐÖ ÒÖ Ò ÑÓÐ µ Ð ÔÙ ÔÓÐ ÐÖ ÚÒ Å ÖÔÓ ÐÐ ÕÙÐ ÑÙÖк Ë ÔÙÓ ÑÓÖÖ µ ÓÙ ÐÐ ÓÒÖÓÑÑÒ ÖÑ ÓÖÐÒ ÁÊ Ò µ Àµ À ¾ ÁÊ Ò µº ¾

3 Ó ¾ µ È µ ¾ È µ ¼ ¾µ ÈÓÓ È µ ÓÒ ÓÒ ÖÖÖ ÔÖ ÓÒ Ò Ð È µ ¼ Ð ÙÒÞÓÒ ÚÒ Ò ÔÖ ÓÒ ¾ Å ÔÙÓ ÖÚÖ Ò ÑÓÓ ÕÙÚÐÒ ÓÔÔÙÖ µ ¾Á È µá µ µ µ È µµ ÓÚ Å Á µ ÕÙÐÐ³Ò ÙÒÓµ ¾ Á Ð ¾ µ ÓÐÓ ¾ µº ÐÐ ÙÒÞÓÒ ÔÙÓ ÖÐ ÙÒ Ò Óº Ä ÔÖÞÓÒ ¾Á Ó Ò ÑÓÓ ÕÙÚÐÒ Ð ÐÖ ÔÙÓ ÒÖÔÖÖ ÓÑ ÙÒ ÔÓÐ ÔÖÑÒÓ ÙÒ ÓÖÚÓÖ ÕÙÐ ÐÑÒÓ ÐÐ ÔÖÞÓÒ ÓÒÒ Ò ÐÐÓÖ ÓÒÓ Ð ÖÙÐÓ ÐгÔÖÑÒÓ µ ÕÙÒ Ð ÒÙÓÚ ÔÖÓÐ ÐгÚÒÓ ÒÓ Ð³ÓÖÚÞÓÒº ÈÖ Ð ÖÓÒ Ð Úºº ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÐÐ ÐÖ ÙÙÐÑÒ ÒÓ ÓÒ Ð ÑÓÐÓ È µ µ È µ µ ÇÚÚÑÒ È µ ÒÓÒ ÙÒÚÓÑÒ Ò ÔÖ ÕÙ ÚÐÓÖ ÔÔÖÒÒ ÒÑ ÔÖ ÕÙÐ È µ ¼ ÔÖ ÕÙÓ ÑÓÚÓ Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ Ò Õºº Ú Ð³ÇÖÚÞÓÒ ºµº ÑÔÓ º¾ Ë Æ ÙÒ ÔÖÓÓ ÈÓÓÒ ÔÖÑÖÓ º Ó ¼ µ Æ µ ¼ ¾ ÇÚÚÑÒ ¼ ÙÒ ÔÖÞÓÒ Åº Ë Ð ÐÖ ÒÖ ¼ ¼ ¾ µ Æ µ Ó ÐÓÐÑÓ È Æ µ ÔÖ ¼ ¾ ÓÚÚÖÓ Ð ÔÖÓÐ Æ µ ÓÒÞÓÒ ÐÐ ÐÖ º Ë ÒÓ ÒÖÔÖÒÓ Æ ÓÑ Ð ÒÙÑÖÓ ÐÓÒ ÖÖÚ ÙÒ ÒÖÐÒÓ ÒÓ ÐÐ³Ò È Æ µ µ Ð ÔÖÓÐ ÙÒ Ò ÔÓµ ÒÓ ÖÖÚ ÐÓÒ ÓÒÞÓÒÑÒ Ð ÒÙÑÖÓ ÓÐ Ñ Æ µ ÔÖÚÒÙ Ð ÑÔÓ ÔÖÒµ º ÁÒ ÐÐ ¾µ È Æ µ µ È Æ Æ µ ÕÙÒÓ Æ µ ÈÓ Æ Æ ÔÖ ÓÒ È Æ Æ µ ¼ÔÖÓÒ ÙÒÕÙ È Æ µ µ ¼ Æ µ

4 ËÙÔÔÓÒÑÓ ÓÖ º ÁÒ Ð Ó ÐÐ ÓÖÑÙÐ Ý È Æ Æ µ È Æ Æ µ È Æ µ È Æ Æ Æ µ È Æ µ È Æ Æ Æ Æ µ È Æ µ ÍÖÑÓ ÓÖ ÐÙÒ ÔÖÓÔÖ ÖÖ Ð ÔÖÓÓ ÈÓÓÒ Ð ÒÖÑÒ ÓÒÓ ÒÔÒÒ È Æ Æ Æ µ È Æ µè Æ Æ µ Ð ÒÖÑÒ Æ Æ ÓÒÓ Úºº ÈÓÓÒ ÔÖÑÖÓ µ ÔÖ ÓÒ È Æ Æ µ µµ µ ¼ ÔÖ Ö¼ Æ Ö ÙÒ Úºº ÈÓÓÒ ÔÖÑÖÓ Ö È Æ Ö µ Öµ Ö ¼ ÐÐÓÖ È Æ Æ µ µ µ µµ µ µ µ ÓÖÚÑÓ ÙÒ ÖÙÞÓÒ ÒÓÑÐ ÔÖÑÖ º ÈÓÑÓ ÙÒÕÙ ÖÚÖ Æ µ Æ µ È Æ µ µ ¾¼ Æ µ µ ¼ ÐÖÑÒ º¾ ÁÐ Ó ÒÖÐ ÑÓ ÕÙ Ð ÒÞÓÒ ÓÖÑÐ ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÙÒ ÐÖ ÔÖÒ¹ ÑÓ ÐÙÒ ÑÔ ÔÖÓÔÖ Ò ÓÒÙÓÒÓº ÒÞÓÒ º Ë Å Èµ ÙÒÓ ÔÞÓ ÔÖÓÐ ÙÒ ÚÒÓ Ó Ò ÙÒ ÓÓ ÐÖ ¾ º ÍÒ ÚÖÓÒ È µ ÐÐ ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÙÒ Úºº Ð ¾ ÇÚÚÖÓ ÙÒ ÐÖ ÚÒ Å º

5 µ È µ ÑÙÖÐ ÒÖÐ µ ÈÖ ÓÒ ¾ Ó ÕÙÚÐÒÑÒ È µ µè µè µ ÁÈ µá È µ ÇÓÖÖ ÙÓ ÑÓÖÖ Ð³ÒÞ ÙÒ Úºº Ó Ð ÓÒÞÓÒ Ö Ù¹ Ö Ð ÖÑÒ ÚÖÓÒ ÒÖÓÓÓ ÒÐÐ ÒÞÓÒ ÔÖÒº Ð ÓÔÓ Ð ÑÙÖ Ù Ò µ È µ ¾ Ë È µ ¼ ÐÐÓÖ µ ¼ Ó ÓÐÙÑÒ ÓÒÒÙ ÖÔÓ È º ÁÐ ÓÖÑ ÊÓÒßÆÓÝÑ ÙÖ ÐÐÓÖ Ð³ÒÞ ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÑÙÖÐ ÒÖÐ Ð ÔÖ ÓÒ ¾ µè µ µ Ö ÙÒÕÙ ÔÓÖÖ È µ µ µº ijÙÒ ÐÐ ÙÒÞÓÒ ÚÖ Ð µ ÒÓÒ ÔÖÓ ÙÖ º Ó Ò Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ È µ ÙÒ Õºº Ó ÑÒÓ ÒÑ ÔÖÓÐ ¼ ÔÖ Ð ÖÓÒ Ù Ð ÖÑÒ ÚÖÓÒ ÐÐ ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÖÑÒ ³ÓÖ Ò ÔÓ ÚÖÖ ÓÑÓº ÑÔÓ º Ë Å ÐÐÓÖ È µ µ È µ ÚÖ Ö µ µµº ÑÔÓ º Ë ÙÒ ÚÒÓ ÒÔÒÒ ÓÚÚÖÓ È µ È µè µ ÔÖ ÓÒ ¾º ÁÒ Ð Ó È µ µ È µº ÁÒ ÓÒ ÙÒÞÓÒ ÓÒ ÑÙÖÐ ÖÔÓ ÐÐ ÐÖ ÒÐ Å ÙÒÕÙ ÖÔÓ ÓÒ ÐÖº ÁÒÓÐÖ Ò µ ÚÖ º È µ È µè µ È µè µ ÑÔÓ º Ë Ò ÔÖÓÐÖ ¾ ÐÐÓÖ È µ µ Á µº ÁÒ µ Ñѹ º ÊÙÖÓ µ ÓÖÚÖ È µ È µ Á µè µ ÇÚÚÖÓ ÔÖ ÓÒ ÓÖÐÒÓ À ÁÊ È µ Àµ È µ µ ¾ À ¾º Ë ÒÓ ÔÓ È µ ÙÒ Úºº Ò ÔÖÓÐÖ È µ Àµ ¾º Ä ÑÙÖÐ ÔÖÑ ÙÒÕÙ Ð Ò Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÔÒÖ ÓÐÓ Ð ÚÒ º ÊÓÒßÆÓÝѵ Ë ÙÒ ÑÙÖ Ù Å µ Ò Úº Ë ¾ ÙÒ ÑÙÖ Ó ÔÙ Ò ÒÖÐ ÙÒ Ö Ó ÑÙÖ ÓÒ ÒÓµ Ò ÙÐÐÓ Ó ÔÞÓ ÓÐÙÑÒ ÓÒÒÙ ÖÔÓ º ÐÐÓÖ Ù Å ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÒÖÐ ÖÔÓ Ð ¾ µ Ê µ µ ÔÖ ÓÒ ¾º Ë ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÑÙÖÐ Ð Ü Üµ ¼ ÙÒ ÒÑ È ÑÙÖ ÒÙÐÐ ÖÑÒ ÒÓÖ ÑÙÖÐ ÒÖÐ ÚÖ Ð µº µ

6 ÑÔÓ º Ë Ð ÐÖ ÒÖ ÙÒ ÔÖÞÓÒ ¾Á Ð ÔÙ ÒÙÑÖÐ Å ÙÒ ÚÒÓ Ó º ÅÓÖÑÓ Ð ÓÖÑÙÐ ¾µ Ó ÕÙÚÐÒÑÒ µ µ ÒÒÓ «ÚÑÒ Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÓÑ ÖÓ ÐÐ ÒÞÓÒ º º ÅÓÖÑÓ ÔÔÖÑ Ð ÑÙÖк Ë À ÙÒ ÓÖÐÒÓ Áʺ ÐÐ ¾µ Ù ¾ Àµ ÓÐÓ ¾ Á È µ ¾ À ÙÒÕÙ Àµ ¾Â ÓÚ Â ¾ Á È µ ¾ À ÊÓÖÒÓ Ù Ð ÔÓÐ ÙÒÓÒ Ð ÐÑÒ ÐÐ ÔÖÞÓÒ Ð ÔÖÓÔÖ µ Ù ÑÑÑÒº ÇÓÖÖ ÓÖ ÚÖ Ö µº ÐÓÐÑÓ ÙÒÕÙ Á Á ÓÚ ¾Á ¾º ÐÐ ÖÔÔÖÒÞÓÒ µ ÔÓÑÓ ÖÚÖ µá µ È ¾Á È µá µ Ù Á Á È µè µ È µè ¾Á µè µ ¾Á ¾Á Ë Ò µùòúóö Úºº ÖÐ µ Ó Ò µµ Ð ÐÖ ÒÖ µ Ò µ Àµ À ¾ ÁÊ Ò µ ÓÚ ÁÊ Ò µ ÒÓ Ð ÐÖ ÓÖÐ Ù ÁÊ Ò º Ó ¾ ÓÒÖ Ð ÔÖÓÐ È µµ µ ÓÒÞÓÒ ÐÐ ÐÖ µº ÁÒ Ð Ó ÚÒÓÒÓ ÙÙÐÑÒ ÙÐÞÞ Ð ÒÓÞÓÒ È µ µ ÓÔÔÙÖ È Ò µ µ ÔÖ ÓÓÐÒÖ Ð Ó Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÔÒ ÓÐÓ ÖÑ µ µ Ò µµº ÁÒ ÐÐ ÔÖÓÔÖ µ ÐÐ ÒÞÓÒ º Ð Úºº È µµ µ µ ÑÙÖÐ ÕÙÒ ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÓÖÐÒ Ð ÓÒÑÓÓ ÕÙÚÐÒ Ä ÙÒÞÓÒ ÚÒ ÒÓ È µ µ µµ È Ò µ µ µ Ò µµ ݵ È Ýµ Ý ¾ ÁÊ Ò Ñ ÒÞÓÒ ÒÓÒ ÓÒÓÒÖ È Ýµ ÓÒ Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÐгÚÒÓ Ý ÓÖÚÑÓ Ò ÑÓÐ ÒÖ ÙÒ ÚÒÓ ÔÖÓÐ ÒÙÐÐ ÔÖ Ð ÕÙÐ ÕÙÒ Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÒÓÒ Ò Ò Ú Ð³ÑÔÓ ºµº Ë ÙÒ Úºº µ ÑÙÖÐ ÐÐÓÖ ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÓÖÐÒµ Ð µº ÍÒ ÙÒÞÓÒ ÁÊ ÁÊ Ñ ÓÖÐÒ ÑÙÖÐ ÖÔÓ ÐÐ ÐÖ ÓÖÐ Àµ ¾ ÁÊ µ ÔÖ ÓÒ À ¾ ÁÊ Ñ µº ÁÒ ÕÙÓ Ó Ò Ñ º

7 ÑÔÓ º Ë Æ ÙÒ ÔÖÓÓ ÈÓÓÒ ÒÑÓ Æ µ ÔÖ ¼ Óº ÐгÑÔÓ º¾ Ù ÐÐÓÖ ÔÖ È Æ µ µ È Æ Æ µ µ Æ µµ ¾ ÁÆ ÓÚ Ýµ È Æ Æ Ýµ ÐÐ ÓÖÑÙÐ µ ºº Ý Ý È Æ Æ Ýµ ¾¼ Ý ¼ ÐÖÑÒ ÑÔÓ º ËÒÓ Ù Úºº ÖÐ ÓÐÙÑÒ ÓÒÒÙ ÙÒ ÙÒÞÓÒ Ò ÔÖÓÐ Ô Ü Ýµ ÁÊ ¾ ¼ µ ÑÙÖе Ð È µ ¾ Àµ À Ô Ü ÝµÜÝ ÈÓÓ µ ÖÑÓ Ð ÔÖÓÐ ÐгÚÒÓ ¾ ÓÒÞÓÒ Ó È ¾ µ µ È ¾ µ µº ÒÑÓ Ô Üݵ Ô Ü Ýµ Ô Ýµ ¼ Ô Ýµ ¼ ÐÖÑÒ ÓÚ Ô Ýµ Ð Ò ÑÖÒÐ ÐÐ Úºº Ô Ýµ Ê Ô ÁÊ Ü ÝµÜº Ä ÙÒÞÓÒ Ô Ýµ ÁÊ ¼ µ ÔÖÒ Ð ÒÓÑ Ò ÓÒÞÓÒ ÔÖ Ó ¾ Áʵ ÔÓÓ Ýµ Ô ÜÝµÜ È ¾ µ µ µµ ÎÖ ÑÓÐÚÐ ÐÐ «ÖÑÞÓÒ ÓÒÒÙ ÒÐÐ ÒÞÓÒ º º Ä ÑÙÖÐ ÑѺ ÁÒ Ýµ ÁÊ ¼ µ ÙÒ ÙÒÞÓÒ Ñ¹ ÙÖÐ ÕÙÒ µµ µ ÑÙÖÐ ÔÖ ÙÒÞÓÒ ÓÑÔÓ ÙÒÞÓÒ ÑÙÖк ÈÖ ÕÙÒÓ ÖÙÖ µ ÓÓÖÖ ÑÓÖÖ È ¾ µ µµè µ ÔÖ ÓÒ ¾ µ ÈÓ Ð ÒÑ ¾ µ ÔÓÓÒÓ ÖÔÔÖÒÖ ÒÐÐ ÓÖÑ µ ¾ ¾ Ð ÚÖÖ ¾ Áʵ ÙÐÞÞÒÓ Ð Ð ÒÓ Ù ÁÊ Ð ÓÒÞÓÒ Ù Ö ÕÙÚÐ È ¾ ¾ µ È µ ¾ µ ÝµÔ ÝµÝ µ µ ÔÖ ÓÒ ¾ Áʵ

8 ÁÒ ÐÐ µ ÓÒ À µ È µ ¾ µ Ô Ü ÝµÜÝ Ô Ü Ýµ Ü Ô ÝµÝ Ô Ýµ Ô Ü Ýµ Ô ÝµÜÝ Ô Ýµ ÝµÔ ÝµÝ ÁÒ Ð Ó ÙÒÕÙ È ¾ ݵ Ê Ô ÜÝµÜ ÒÓ È Ýµ ¼ ÔÖ ÓÒ Ýµº ÊÔÓÖÑÓ ÓÖ ÐÙÒ ÔÖÓÔÖ ÔÖÒÔÐ ÐÐ ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÐÖ ÖÓÐÖÑÓ Ò ÙÒ ÙÒÓ ÌÓÖÑ º¼ ÈÖ ÓÒ ¼ È µ Õ µ ÈÖ ÓÒ ÙÓÒ ¾ ÒÙÑÖÐ ÒÑ ÙÒ È Ò Ò µ Ò È Ò µ Õ ¼µ Ë È µ È µ È µ Õ µ ÎÐ Ð ÓÖÑÙÐ ÒÐÙÓÒßÐÙÓÒ È Ò Ò µ Ò È Ò µ ÒÑ È Ò Ñ µ Õ ¾µ ÈÖ ÓÒ ÙÓÒ ¾ ÒÙÑÖÐ ÒÑ Ð ÔÖ ÓÒ Ò Ò Ò ÐÑ Ò È Òµ È Ò Ò µ Õ µ ÈÖ ÓÒ ÙÓÒ ¾ ÒÙÑÖÐ ÒÑ Ð ÔÖ ÓÒ Ò Ò Ò Ë È µ È ¼µ º ÖÙÞÓÒ ÓÒÞÓÒ ÐÑ Ò È Òµ È Ò Ò µ Õ µ È µ È µ ¼ Õ µ ÆÐ ÔÖÖÓ ÔÖÒ ÑÓ ÒÓ Ð ÔÖÓÐ ÙÒ ÚÒÓ Ó ¾ ÓÒÞÓÒ ÙÒ ÐÖ º ÁÒ ÕÙ ÞÓÒ ÙÖÑÓ Ð³ÒÞ ÑÙÖ ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÐÖ Ð³ÒÞ Ó È µ µ ÔÖ ¾ Å Ó Ð ÚÖÖ ¾

9 ËÙÔÔÓÒÑÓ ÑÔÓ Ð ÐÖ ÒÖ ÙÒ ÔÖÞÓÒ ¾ Å ÑÓ Ð³ÔÓ È µ ¼ È µ ¼ ÔÖ ÓÒ ¾º Ó ¾ ÙÒ ÚÖÓÒ È µ ¾ È µ µ È µ ¾ ¾ Ð ÚÖ Ö ÓÑ ÙÒÞÓÒ ¾ È µ µ ÙÒ ÑÙÖ ÔÖÓÐ Ù ÓÐÓ ¾ º ÆÓÒ ÔÖÓ ÕÙÓ ÙÒ ÖÒ ÒÒÓ È µ µ ÙÒ ÑÙÖ ÔÖÓÐ Ù ÔÖ ÓÒ ¾ ¾ ÙÒ ÒÑ ÔÙÖ ÒÓÒ ÒÓ Å ÐÑÒÓ ÔÖÓÐ Ò ÐÖ ÔÖÓÐ Ò ÕÙÓ ÑÔÓ È µ µ ÑÒÓ ÙÒ ÒÑ ÔÖÓÐ ÒÙÐеº ÁÒÓÐÖ ÒÓÒ ÆÐ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓÐ ÙÖ ÔÖ ÓÒÖ ÙÒ ÑÙÖ ÔÖÓÐ Ù ÔÖ ÓÒ Ö ÔÓÖÖ È µ µ È µ È µ ¾ ¾ ¾ ÁÒ ÒÖÐ ÔÖÓ ÒÓÒ ÔÓÐ Ö ÙÒ ÓÖÓ ÕÙÓ ÔÓº ÁÒ ÑÓ ÚÓ È µ µ Ò ÔÓ Ó Ð³ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÚÖ Ð ÓÒÞÓÒ ÐÐ ÒÞÓÒ º µ ÑÒÓ ÒÑ ÔÖÓÐ ÒÙÐÐ Ó ¾ ÙÒ ÒÑ Æ ¾ Ò ÒÖÐ ÒÓÒ ÚÙÓÓµ Ð È µ µ Ò ÔÓ ÔÖ ÓÒ ¾ Æ º ÇÖ ÚÓÐÒÓ Ö ÚÖÖ ¾ ÓÖÖÑÑÓ È µ µ Ò ÔÓ ÔÖ ÓÒ ¾ Æ ¾ Æ ÓÚÚÖÓ È µ µ Ò Ò ÔÖ ¾ Šƺ ÁÐ ÔÖÓÐÑ ÔÖÓ Ò ÕÙÓ ÑÓÓ Ð ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ ÔÓÖ ÒÓÒ Ö ÔÙ ÓÑ ÙÒÞÓÒ ÙÒ ÚÖÐ ÐÓÖ Ó ÙÐÐ ÕÙÐ ÒÓÒ ÖÒµº гÒÑ Æ ÒÓ ÓÔÖ ÔÓÖ ÒÓÒ ÔÔÖÒÖ ÔÙ ÐÐ ÐÖ ÖÖÑÒÓ ÔÔÑÓ Ò Ù ÓÓ ÙÒÓÒ ÒÙÑÖÐ Ð ÖÒÐ ÔÓÖ ÒÓÒ ÖÐÓ Ó Æ ¾ º ÁÒÓÐÖ ÕÙÐÓÖ Æ ¾ ÒÒ ÙÖ È Æµ ¼ ÙÒÕÙ È µ µ ÔÓÖ ÒÓÒ Ö Ò Ù ÒÑ ÖÓÔÔÓ ÖÒ ÑÙÖ ÒÓÒ ÒÙÐеº ÈÓÖ Ò Ö Æ Å ÒÐ ÕÙÐ Ó È µ µ ÒÓÒ Ö Ò ÔÖ ÒÙÒ ÁÐ ÔÖÓÐÑ ÔÔÒ ÔÓÓ ÚÒ ÔÙ ÑÔÐ ÓÒ ÓÐÙÞÓÒ ÕÙÒÓ ÚÙÓÐ ÙÖ Ð ÖÙÞÓÒ ÙÒ Úºº Ò ÕÙ ÖÞÓÒ ÙÔÔÓÖÖÑÓ ÚÐÓÖ Ò Áʵ ÓÒÞÓÒ ÙÒ ÐÖ ÓÚÚÖÓ ÕÙÒÓ Ð ÑÙÖ ÔÖÓÐ Ö À µ È ¾ Àµ µ ÔÖ ¾ Å Ó Ð ÚÖÖ À ¾ Áʵ Ä ÑÙÖ ÔÖÓÐ µù ÁÊ Áʵ ÖÙÞÓÒ ÓÒÞÓÒ Ð ÓÖÑ Ù Ò ÙÖ Ð³ÒÞ Ä³ÙÒÓÒ ÒÙÑÖÐ ÒÑ ÔÖÓÐ ÒÙÐÐ ÔÖÓÐ ÒÙÐк ÓÑ ÓÖÚÓ Æ ¾ Æ ÙÒÓÒ ÙÒ ÕÙÒ ÚÒ ÔÓÖ Ö ÒÓÒ ÒÙÑÖÐ ÙÒÕÙ ÔÓÖ ÚÖ ÔÖÓÐ ÔÓÚº ÓÒÓ ÑÔ Ò ÐÖÙÖ ÙÐгÑÔÓÐ ÓÖÙÖ ÑÙÖ ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒº

10 ÌÓÖÑ º ÙÒ ÙÒÞÓÒ À µ ÔÖ ¾ Å À ¾ Áʵ Ð µ ÔÖ ÓÒ ¾ Å Ó À µ Ð ÚÖÖ À ¾ Áʵ ÙÒ ÑÙÖ ÔÖÓÐ ¾µ ÔÖ ÓÒ À ¾ Áʵ Ó À µ Ð ÚÖÖ ¾ Å ÙÒ ÚÖÓÒ È ¾ Àµ µº ÑÔÓ º¾ Ë Æ ÙÒ ÔÖÓÓ ÈÓÓÒ ¼ Ù ÑÔ º ÐгÑÔÓ º Ù ÐÐÓÖ Ð ÖÙÞÓÒ Æ ÓÒÞÓÒ ÐÐ ÐÖ ÒÖ Æ Ö ÓÒ ÓÒ ÙÒ ÖÙÞÓÒ ÒÓÑÐ ÔÖÑÖ Æ µ µè Æ Æ µ µ Æ µ Æ µ ¼ Æ µ ÑÔÓ º Ë µ ÙÔÔÓÒÑÓ Ð Úºº Ó ÒÓ Ð ÔÓ ÐгÑÔÓ ºº ÁÒ Ð Ó ¾ ¾º À µ È ¾ À µ µ À Ô ÜÝµÜ Ý µ Å ÓÒÞÓÒ ÐÖ ÒÞÓÒ ÔÖÓÔÖ ÁÒ ÕÙÓ ÔÖÖÓ ÓÒÖÖÑÓ ÔÖ ÑÔÐ Úºº ÚÐÓÖ Öк À Ô Ü µµü ÒÞÓÒ ¾º Ë Å Èµ ÙÒÓ ÔÞÓ ÔÖÓÐ ÙÒ Úºº ÒÖÐ ¼ ÙÒ ÓÓ ÐÖ º ÍÒ ÚÖÓÒ Á ÐÐ Ñ ÓÒÞÓÒ ÙÒ Úºº Ð µ Á ÑÙÖÐ ÒÖÐ µ ÔÖ ÓÒ ¾ Ó ÕÙÚÐÒÑÒ Á µè µ µè µ ÁÁ Á Á Á Ä ÒÞÓÒ Ñ ÓÒÞÓÒ ÑÐ ÕÙÐÐ ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒº ÒÓÖ ÙÒ ÚÓÐ ÓÓÖÖ ÔÖÓÚÖ Ð³ÒÞ ÙÒ Úºº ÚÖ Ð ÓÒÞÓÒ Ö ÒÐÐ ÒÞÓÒ ÔÖÒº ÍÐÞÞÖÑÓ ÒÙÓÚÑÒ Ð ÓÖÑ ÊÓÒßÆÓÝѺ ÒÑÓ É µ µè µ ¾ ¼ ÇÚÚÖÓ º ¼

11 É Ò ÙÒ Ö Ù ÓÐÙÑÒ ÓÒÒÙ ÖÔÓ È ¾ º ÈÖ Ð ÓÖÑ ÊÓÒßÆÓÝÑ ÙÒ ÙÒÞÓÒ µ ÙÒ ÑÒÓ ÒÑ È ÑÙÖ ÒÙÐÐ ÑÙÖÐ ÒÖÐ ÖÔÓ ÐÐ ÑÙÖ È Ð ÔÖ ÓÒ ¾ É µ µè µ ÈÓÓ Á µ µ Ð ÔÖÓÐÑ ÐгÒÞ ÐÐ Ñ ÓÒÞÓÒ ÖÓÐÓº Ó ÓÑ ÒÐ Ó ÐÐ ÔÖÓÐ ÓÒÞÓÒ Ð³ÙÒ ÐÐ Ñ ÓÒÞÓÒ ÖÒ ÑÒÓ ÒÑ È ÑÙÖ ÒÙÐÐ Ð ÓÒÖÞÓÒ Ù Ð³ÙÓ Ð ÖÑÒ ÚÖÓÒ ÚÒ Ó ÒÐÐ ÒÞÓÒ ¾ºº ÑÔÓ ¾º¾ Ë Å ÐÐÓÖ Á µ Á ÚÖ Ö µ µµº ÑÔÓ ¾º Ë ÙÒ Úºº ÒÔÒÒ ÓÚÚÖÓ È ¾ À µ È ¾ ÀµÈ µ ÔÖ ÓÒ ¾ À ¾ Áʵº ÁÒ Ð Ó Á µ Á º ÁÒ Ð ÙÒÞÓÒ ÓÒ ÙÒÕÙ ÑÙÖк ÁÒÓÐÖ ÔÓ Á ÓÒÓ ÚÖÐ ÐÓÖ ÒÔÒÒ ÁÁ Á Á ÁÁ ÁÁ Ò µ ÚÖ º ÑÔÓ ¾º Ë ÙÒ Úºº ÑÙÖÐ Á µ ÚÖ Ö µ µµº ÑÔÓ ¾º Ë Ð ÐÖ ÒÖ ÙÒ ÔÖÞÓÒ ¾Á Ð ÔÙ ÒÙÑÖÐ Å ÙÒ Úºº ÒÖк ÁÒ Ð Ó Á µ È µ µè µ ÕÙÒÓ ¾ È µ ¼ µ Ò ÑÔÓ Á µ ÓÒ ÓÒ ÖÖÖ ÕÙÐÓÖ ¾ ÓÒ È µ¼º Ó À ¾ Áʵ ÐÐÓÖ Â ¾ Á È µ ¼ Á È µ µè µ ¾ À ÓÔÔÙÖ È µ¼ ¾ À Àµ Á µ ¾ À ¾Â ¾ ÙÒÕÙ µ ÚÖ º Ë ÓÖ ¾Á Ê ÙÒ ÒÖÓ ÒÑ º Ä Úºº Á µá Ö ÙÑ ÚÐÓÖ È µ µè µ ÙÐ ÒÑ ÓÒ ÍÒ Ö Ó Ò ÑÙÖ ÓÒ ÒÓ É ÁÊ ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÒÑ Ò Úº ¾ ÇÚÚÖÓ È µ ¼ ÐÐÓÖ É µ ¼º ÆÐÐ ÚÖÓÒ ÔÙ ÒÖÐ Ð ÓÖÑ ÊÓÒ ÆÓÝÑ ÖÙÒÓ ÒÐÐ ÒÓ Ð ÑÙÖ ¾ ÔÙÓ ÓÙÖ ÓÒ ÙÒ Öº

12 È µ ¼ ¾ Á Ó ÁÁ Á Á ¾Á ¾Á È µ ¾ ¾Á µè µ È µ µè µ µè µ ÁÁ Á µè µá Á ÑÔÓ ¾º ÈÖ ¾ ÁÁ µ È µ µº ÈÙ Ò ÒÖÐ È Á µ ÓÒ ¾ ÁÊ ÐÐÓÖ Á µ È È µ µ ÚÖ Ö µ µµº ÆÐ ÓÖÑ Ù ÓÒÓ ÖÔÓÖ ÐÙÒ ÔÖÓÔÖ ÐÐ Ñ ÓÒÞÓÒº ÌÓÖÑ ¾º ËÒÓ Ò Úºº ÒÖк º Ë Õºº ÐÐÓÖ Á µ Õºº ¾º ÈÖ ÓÒ ¾ ÁÊ Á µ Á µ Á µ Õºº ÐÒÖµº º Ë Õºº ÐÐÓÖ Á µ Á µ Õºº º Á µ Á µ Õºº º Ë ÐÑ Ò Ò Õºº Ò ÔÖ ÕÙÐ Úºº ÒÖÐ ÐÐÓÖ ÐÑ Ò Á Ò µ Á µ Õ º Ë ÒÖÐ ÑÙÖÐ ÐÐÓÖ Á µ Á µº º Ë ¾ ÓÒÓ Ù ÓÓ ÐÖ Ð ¾ ÐÐÓÖ ÁÁ ¾ µ ÁÁ ¾ µ Á µ Õ ÉÙÐÓÖ Ó ÙÒ ÐÖ ÒÖ ÙÒ Úºº µ Ð ÔÖÓÔÖ µ ÐÐ ÒÞÓÒ ¾º ÙÖ Ð Ñ ÓÒÞÓÒ ÔÒ ÓÐÓ ÖÑ µ ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÓÖÐÒ Ð Á µ µ Á µ µµ ÈÖ Ð ÑÓÚÓ Ð ÙÒÞÓÒ Ýµ ÚÒ ÓÐÑÒ ÒÓ ÓÒ Á Ý º ÊÓÖÑÓ ÙÒ Úºº µ ÑÙÖÐ ÐÐÓÖ ÙÒ ÙÒÞÓÒ Ú Ð ÒÓ º ¾

13 ¾º¾ ÖÙÞÓÒ Ñ ÓÒÞÓÒ Ë ÙÒ Úºº ÒÖÐ Ð Ð ÒÓ ÖÙÞÓÒµ ºº µ È ¾ µº Ò ÒÓÓ Ð ÑÙÖ ÓÒÒ ÖÑÒÖ Ð Ñ ÙÒ ÕÙÐ ÙÒÞÓÒ ÐÐ Úºº Á³ µ ³ µµè µ ³ ܵ ܵ ÔÖ ÓÒ ÙÒÞÓÒ ³ ÔÖ Ð ÕÙÐ Ð ÒÖÐ ÓÒÓº ÁÒ ÐÖ ÔÖÓÐ Ð Ñ ³ µ ÒÓÒ ÐÖÓ Ð³ÒÖÐ ÐÐ ÙÒÞÓÒ ³ ÖÔÓ ÐÐ ÖÙÞÓÒ ÒÓ º ÈÓ ÐÌÓÖÑ º ÙÖ Ð³ÒÞ ÐÐ ÖÙÞÓÒ ÓÒÞÓÒ ÔÓÖ Ö Ð ÔÖÓÔÖ ÖÑÒ ÚÖ Ò ÒÐ Ó ÓÒÞÓÒÓ Ð Ñ ³ µ ÓÒÞÓÒ Ð³ÒÖÐ ³ ÖÔÓ ÐÐ ÖÙÞÓÒ ÓÒÞÓÒ Ä ÖÔÓ «ÖÑÚ ÓÒÒÙ ÒÐ ÙÒ ÌÓÖÑ ¾º Ë µ Ð ÖÙÞÓÒ ÓÒÞÓÒ ÒÐ ÒÓ Ð ÌÓÖÑ ºµº Ë ³ ÁÊ ÁÊ ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÓÖÐÒ Ð ³ µ ÙÒ Úºº ÒÖÐ ÐÐÓÖ Á³ µ µ ÁÊ ³ ܵ Ü µ ÎÑÓ ÙÓ ÐÙÒ ÔÔÐÞÓÒ ÕÙÓ ÖÙÐÓº ÑÔÓ ¾º Ë ÒÓÖ Æ ÙÒ ÔÖÓÓ ÈÓÓÒ ¼ Ù Ò º й ÓÐÑÓ ÁÆ Æ µº ËÔÔÑÓ Öº ÑÔÓ º¾µ Æ Ó Æ ÖÙÞÓÒ ÔÓ ÒÓÑÐ ÔÖÑÖ Æ ÙÒÕÙ ÁÆ Æ µ Æ µ Õ ÈÙ Ò ÒÖÐ Ë ÒÓ Ò Ð Ó Á³ Æ µæ µ Æ µ Á³ Æ µæ Ñ Æ µ ³ µ Ñ ³ µ Ñ Æ µ Ñ Ú Ð Ò Ð ÔÖÖÓ ÔÖÒ ÔÖ Ð Ò Ó Á³ Æ µæ Ñ µº ÑÔÓ ¾º¼ ËÒÓ Ù ÚÖÐ ÐÓÖ ÖÐ ÓÒÙÒÑÒ ÓÐÙÑÒ ÓÒÒÙ ÚÒÓ Ð ÔÓ ÐгÑÔÓ ºµ ÔÓÒÑÓ À µ È ¾ À µ µº ÐгÑÔÓ º Ù Ü µ Ô Ü µµü ÊÓÖÑÓ Ñ Ôµ ÐÐÓÖ Á ÑÔ

14 ÉÙÒ Á³ µ µ ³ ÜµÔ Ü µµü ÔÖ ÓÒ ÙÒÞÓÒ ³ Ð ³ µ ÒÖк ÁÒ ÕÙÓ Ó Á³ µ Ý ³ ÜµÔ ÜÝµÜ Ú ÒÓÖ Ð Ò Ð ÔÖÖÓ ÔÖÒ ÔÖ Ð Ò Ó Á³ µ Ý µº ÈÖÓ Ó ÍÒ ÔÖÓÓ ÓÓ ÙÒ ÓÐÐÞÓÒ Úºº µ ¾Ì Šȵ ÔÖ ÓÒ ¾Ì Ó Ù ÙÒÓ ÔÞÓ ÔÖÓÐ Å µ ÁÊ Áʵµ ÍÒ ÑÔÓ Ó ÐÐ ÙÓÒ Úºº ÒÐ ÕÙÐ Ó Ì ÁƵ Ó Ò Ð ÔÖÓÓ ÈÓÓÒ Ò Ù Ì ¼ µµº Ä³Ò Ð Ò Ó ÑÔÓ Ð³ÒÑ Ì Ò Ù ÔÙÓ ÚÖÖ Ð ÔÖÑÖÓ ÔÙÓ Ö ÖÓ ÑÔÓ ÁÆ ÓÔÔÙÖ ÓÒÒÙÓ ÓÐÑÒ Ì ¼ µ ÓÔÔÙÖ Ì ¼Ì º º ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒÓÒÐ ÓÖÑ ÒÞ ÃÓÐÑÓÓÖÓÚ ÓÙÔÖÑÓ ÕÙ Ð ÔÖÓÐÑ ÐгÒÞ ÔÖÓ Óº ÓÑÒÑÓ ÔÔÖÑ ÓÒ Ð ÒÖ Ð ÖÙÞÓÒ ÒÓ Ð ÔÖÓÓ Ó ÐÑÒÓ Ð ÔÖÓÓ ÓÖÚÓ Ò ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÒÓ ÑÔº Ë µ ¾Ì ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÓº ÈÖ ÒÖÓ ÔÓÚÓ ÒÓ ÑÔ Ò Ì º ÁÐ ÚÓÖ ÐÓÖÓ µ ÒÙ Ù ÁÊ Ð ÖÙÞÓÒ Àµ È µ ¾ Àµ À ¾ ÁÊ µ µ ÓÚ ÁÊ µ Ð ÐÖ ÓÖÐ Ù ÁÊ º ÒÞÓÒ º ijÒÑ ÐÐ ÑÙÖ ÔÖÓÐ ¾Ì Ó ÒÑ ÐÐ ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒÓÒÐ Ð ÔÖÓÓ µ ¾Ì º Ä ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒÓÒÐ ÓÒÓ Ù ÔÖÓÔÖ ÓÒÒÞ ÄÓ ÔÞÓ ÁÊ Áʵµ ÔÙÓ Ö ÓÙÓ ÙÒ ÒÖÓ ÔÞÓ ÑÙÖÐ Ð ÖÞÓÒ ÔÖÓÔÓ Ò ÕÙ ÒÓ ÐÑÖ Ð Ó ÔÖÓ Öк

15 µ ÔÖ ÓÒ ÔÖ ÓÒ Ð ÑÔ Ò Ì Ð ÒÑ À À Ò Áʵ ÔÖ ÓÒ ÔÖÑÙÞÓÒ µ µ À À µ À À µ ¾µ ÔÖ ÓÒ ÔÖ ÓÒ Ð ÑÔ Ò Ì Ð ÒÑ À À Ò Áʵ À À µ À À Áʵ Ä ÑÓÖÞÓÒ µ ¾µ ÑÑ ÓÒÙÒÞ ÐÐ µ гÙÒÓ ÚÖÓ ÔÖÓ¹ ÐÑ Ð ÓÑÔÖÒÓÒ ÐÐ ÒÓÞÓÒµº ÓÐÓ ÑÔÓ ÙÔÔÓÒÑÓ ¾ µ ¾ µº ÐÐÓÖ ¾ À À ¾ À µè ¾ À ¾ ¾ À ¾ ¾ À µ È ¾ ¾ À ¾ ¾ À ¾ À µ ¾ À ¾ À À µ ÁÒÓÐÖ È ¾ Áʵ ÔÖ ÓÒ ¾Ì ÙÒÕÙ ¾ À À ¾ À µè ¾ À ¾ ¾ À ¾ ¾ À µ È ¾ À ¾ ¾ À ¾ ¾ À ¾ Áʵ ¾ À À ¾ À Áʵ «ÖÓÒÖÑÓ ÓÖ Ð ÔÖÓÐÑ ÐÐ ÓÖÙÞÓÒ ÐгÒÞ ÔÖÓ Óº Ä ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒÓÒÐ ÓÒÒÓÒÓ ÙÖ Ð Ð ÒÓ Ð ÔÖÓÓ Ò ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÒÓ Òº ÍÒ ÔÖÓÓ ÔÖÓ Ò Ð ÓÑÔÓÖÑÒÓ ÙÒ ÚÒÓ ÐÓÖÓ ÚÐÙÔÔ Ò ÒÖÐ Ù ÑÔ Ò Òº ÈÖ Ð ÖÓÒ Ð ÓÑÔÓÖÑÒÓ Ð ÔÖÓÓ Ð ÚÖÖ ¾Ì ÔÖ Ó Ò Å ÓÚÚÖÓ µ ¾ ÁÊ ¾ Å Ó ÖÓÖº ÖÓÖ Á ÔÖÓ Ó ÚÒÓÒÓ ÕÙÒ ÓÖÙ ÙÐÐÓ ÔÞÓ ÐÐ ÁÊ Ì Ì ÁÊ Ð³ÒÑ Ó Ù Ð ÔÓÐ ÙÒÞÓÒ Ì Áʺ ÑÔÓ Ì ÁÆ ÁÊ Ì Ð³ÒÑ Ù Ð ÙÓÒ ÖÐ Ì ¼ µ Ì ¼Ì ÁÊ Ì Ð³ÒÑ Ù Ð ÙÒÞÓÒ Ò Ù Ì ¼ µ Ù Ì ¼Ì ÚÐÓÖ Öк ÓÑ ÚÖÑÓ ÁÊ Ì Ö ÐÓ ÔÞÓ Ù Ù ÓÖÙÖÑÓ Ð ÔÖÓÓº ÒÓÑÓ ÓÒ Ü Ð ÒÖÓ ÐÑÒÓ ÁÊ Ì ÓÒ Ü Ð ÚÐÓÖ Ü ÐÐ³Ò º ÈÖ ¾Ì Ð ÔÖÓÞÓÒ ÐÐ³Ò ÁÊ Ì ÁÊ Üµ Ü ÓÖÙÑÓ ÓÖ ÙÒ ÐÖ ÒÓÖÑÓ ÓÒ Ì Ò ÑÓÓ Ð µ ¾Ì ÔÖÓÓ ÓÓ Ù ÁÊ Ì Ì µ º µ ÙÒ ÁÒÒÑÓ ÕÙ ÔÖ ÓÒ ¾Ì Ó ÁÊ Ì Ì µ ÁÊ Áʵµ ÑÙÖÐ Àµ Ü Üµ ¾ À Ü Ü ¾ À ¾ Ì ÔÖ ÓÒ À ¾ Áʵº

16 ÒÑÓ Ð ÒÑ ÐÒÖ ¾ Ì À ¾ ÁÊ µ Ð ÐÒÖÓ ÓÓ Ð ÓÓÒÑ ÐÐÓ ÔÞÓ ÐÐ ÖÓÖ Ü ¾ ÁÊ Ì Ü Ü µ ¾ À ÈÖ ÑÔÓ ¾ ¾ ¾Ì À µ µ Ð ÐÒÖÓ ÓÓ Ó ÐгÒÑ ÐÐ ÖÓÖ Ü ÓÐ Ö Ò µ ÐÐ³Ò ÖÓÚÖ ÒÐгÒÖÚÐÐÓ µ Ð ÑÔÓ ¾ º Ë Ì ¼ гÒÑ Ù ÔÓÐ ÐÒÖ Ì Ð ÐÖ ÒÖ Ì ¼ º Ë ÑÓÖ ÐÐÓÖ Ð ÔÖÓÓ µ ¾Ì ÑÙÖÐ ÖÔÓ ÐÐ ÐÖ Ì º ÁÒÓÐÖ ÌÓÖÑ º¾ ÌÓÖÑ ÓÖÙÞÓÒµ Ë ÙÒ ÑÐ ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒ¹ ÓÒÐ ÓÒÓ Ð ÔÖÓÔÖ ÓÒÒÞ µ ¾µº ÐÐÓÖ ÙÒ ÑÙÖ ÔÖÓÐ È Ù ÁÊ Ì ÖÒ µ ¾Ì ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÓ ÙÐÐÓ ÔÞÓ ÁÊ Ì Ì Èµ ÚÒ ÓÑ ÒÑ ÐÐ Ù ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒÓÒк ÌÐ ÖÙÐÓ ÔÙÓ Ö ÖÓÖÑÙÐÓ Ò ÖÑÒ ÙÒ ÌÓÖÑ º ÌÓÖÑ ÒÞ ÃÓÐÑÓÓÖÓÚµ Ë ÙÒ ÑÐ ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒÓÒÐ ÓÒÓ Ð ÔÖÓÔÖ ÓÒÒÞ µ ¾µº ÐÐÓÖ ÔÖÓÔÖÓ ÙÒÓ ÔÞÓ ÔÖÓРŠȵ ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÓ µ ¾Ì ÓÑ ÑÐ ÐÐ Ù ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒÓÒк ÇÚÚÑÒ ÐÓ ÔÞÓ ÔÖÓРŠȵ Ð ÔÖÓÓ ÓÓ µ ¾Ì Ù ÖÖ Ð ÌÓÖÑ ÒÞ ÓÒÓ ÖÔÚÑÒ ÁÊ Ì Ì Èµ Ð ÔÖÓÓßÔÖÓÞÓÒ µ ¾Ì Ð ÌÓÖÑ ÓÖÙÞÓÒº Á ÐÐ ÑÓÖÞÓÒ Ð ÌÓÖÑ º¾º Ä ÑÙÖ ÔÖÓÐ È Ð ÌÓÖÑ º¾ ÚÒ ÔÔÖÑ Ò ÙÐÐ Ð Ð ÒÑ ÐÒÖ ÔÓ Ù Ù Ð ÐÖ ÒÖº ÈÙ Ò ÔÖÓÐÖ ¾ Ì ¼ ÐÐÓÖ ÐÐ ÓÖÑ µ Ð ÑÙÖ ÔÖÓÐ È Ù Ð ÒÑ ÒÐ ÑÓÓ ÙÒ È µ Àµ Ë ÒÓ ÙÒ ÚÓÐ ÑÓÖÓ È ÒÐ Ù Ù Ð ÐÖ Ì Ð ÙÙÐÒÞ ÙÖ Ð ÑÐ ÐÐ ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒÓÒÐ Ð ÔÖÓÓ ÒÓ Ò Ü Üµ ܵµ ¾ À ÍÐÞÞÒÓ Ð ÔÖÓÔÖ ÓÒÒÞ ÑÓÖ È ÙÒÑÙÖ ÔÖÓÐ ÙÐгÐÖ ¾¼ Ò ÕÙÓ Ú ÔÖÓÚÓµ Ì ¼ º ÔÔÐÒÓ Ð ÌÓÖÑ ÖÓÓÖÝ ¾ Ù È ÒÐ ÙÐÐ ÐÖ Ì º ÇÚÚÖÓ Ð ÔÙ ÔÓÐ ÐÖ ÓÓÒÑ ÁÊ Ì ÓÒÒ ¼ Ì º Ë Ú Ð ÒÓ º ¾¼ ÍÒ³ÐÖ Ù ÙÒÓ ÔÞÓ ÙÒ Ð ÓÓÒÑ Ð ¾ Ù ÖÔÓ Ð ÓÑÔÐÑÒÖ ÐгÙÒÓÒ Ò ÒѺ ¾ ÌÓÖÑ ÖÓÓÖݵÍÒ ÑÙÖ Ò Ú Ù ÙÒ³ÐÖ ÒÑ ÙÒÓ ÔÞÓ ÙÒ³ÙÒ ÒÓÒ Úµ ÙÐÐ ÐÖ µ ÒÖ º µ

17 º¾ ÍÒ ÑÔÓ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ Ó ÔÖÓÓ ÏÒÖ ÒÞÓÒ º ÁÐ ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ Ó ÔÖÓÓ ÏÒÖ ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÓ µ ¼ ¾¾ Ù ÙÒÓ ÔÞÓ ÔÖÓРŠȵ ÚÖ Ð ÙÒ ÔÖÓÔÖ µ ÐÐ³Ò ÒÞÐ ÚÐ ¼ ¼ ¼ ¾µ ÙÒ ÔÖÓÓ ÒÖÑÒ ÒÔÒÒ ÔÖ ÓÒ ¼ ¼ Ð ÒÖÑÒ ÐÓÖ ¼ ¼ ÓÒÓ ÒÔÒÒ ¾ µ ÔÖ ÓÒ ¼ гÒÖÑÒÓ ÖÙÞÓÒ ÙÒ Ñ ¼ ÚÖÒÞ Ò ÑÓÐ Æ ¼ µ Ó È ¾ Àµ Õ ¾ µ À ¾ ¾ µ ÌÐ ÔÖÓÓ Ú ÙÓ ÒÓÑ Ù ÙÓ ÖÓÛÒ ÓÒÓ ÙÓ Ð ÑÓÓ ÓÓ ÐÐ ÔÖÐÐ ÏÒÖ ÓÖÑÐÞÞÓ Ð ÐÚÓÖÓ ÖÓÛÒ ÙÒ ÔÙÒÓ Ú ÑÑÓ ÔÖÓÐÓµº ÁÒ Ð Úºº ÖÔÔÖÒ Ð ÔÓÞÓÒ Ð ÑÔÓ ÙÒ ÔÖÐÐ ÓÓÔÓ ÙÒ ÑÓÓ Ùк Ä ÔÖÓÔÖ µ ÓÐÓ ÙÒ ÓÒÚÒÞÓÒ ÐÐ³Ò ÒÞÐ Ð ÔÓÞÓÒ ÐÐ ÔÖÐÐ ÒÓ ÚÒ ÔÓ ÔÖ ÒÞÓÒ ÔÖ ÐгÓÖÒ ÕÙ ÑÓ ÙÒÓ Ð Ó ÖÐ ÙÒÕÙ Ð ÑÓÓ ÚÚÒ ÐÙÒÓ Ð Öµº Ä ÓÒÞÓÒ ¾µ ÔÖÑ Ò ÕÙÐ ÒÓ Ð ÔÖÓÔÖ ÔÖ ÑÑÓÖ ÙÖÒ Ð ÒÖÚÐÐ ÙÚ ¼ Ð ÔÓÞÓÒ ÒÞÐ ¼ Ð ÒÖÑÒ ÙÚ ¼ ÒÓÒ Ò ÙÒÞÒÓº ÁÐ Ó ÔÓ ÓÑ Ô Ó Ò µ Ð Ñ ÞÖÓ ÚÒÞ ÒÓÒ ³ ÙÒ ÖÞÓÒ ÔÖÚÐ Ò Ñ Ð ÔÖÐÐ ÒÓÒ ÑÙÓÚ ÔÖÖ ÕÙÐ Ò Ú Ð ¾¼µµº ÁÒÓÐÖ Ð ÚÖÒÞ Ð ÒÖÑÒ ÓÚÚÖÓ ÐÐÓ ÔÓÑÒÓ ÐÐ ÔÖÐÐ ÔÖÖ ÙÒ Ò ÔÖ Ó ÖÑÒ ÔÖÓÔÓÖÞÓÒÐ Ð ÑÔÓ Ò Ù ÚÒ ÓÖÚÓ Ð ÑÓÓº Ä ÖÙÞÓÒ Ð ÒÖÑÒ ÔÒ ÓÐÓ ÐгÑÔÞÞ ÐгÒÖÚÐÐÓ ÓÖÚÞÓÒ ÔÖ Ð ÖÓÒ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ ÙÒ ÔÖÓÓ ÒÖÑÒ ÞÓÒÖº ÎÑÓ ÓÖ ÐÙÒ ÔÖÓÔÖ ÑÑ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓº ÈÖ ÓÒ Á ¼ ÎÖ µ ¾¼µ ÁÒ ÐÐ µ ÓÒ ¼ Ù Æ ¼µº ÁÒÓÐÖ Ð ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒÓÒÐ ÓÒÓ ÙÒ ÑÙÐÚÖ Àµ À µ ¾¾ ÉÙ Ì ¼ µº ¾ ÇÚÚÖÓ ÔÖ ÓÒ À ¼ À À È ¼ ¾ À ¼ ¼ ¾ À ¾ À µè ¼ ¾ À ¼ µè ¼ ¾ À µ È ¾ À µº

18 ÓÚ µ µ µ Õ ¾ µ ¾ ¾ µ ¾µ ÔÖÒ ÒÐÐ ÓÖÑÙÐ ÔÖÒ ¼ ¼ ¼µº ÈÓ Ð ÖÙÞÓÒ ÒÓ ÑÒ¹ ÓÒÐ ÓÔÖ Ö ÚÖ ÒÓ Ð ÔÖÓÔÖ ÓÒÒÞ µ ¾µ ÌÓÖÑ º¾ º ÙÖÒÓ ÙÒÕ٠гÒÞ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ ÒÓÐÖ Ð ÔÓÐ ÓÖÙÖ Ð ÔÖÓÓ ÙÐÐÓ ÔÞÓ ÐÐ ÖÓÖ ÁÊ ¼ µ Ü ¼ µ Áʺ ÌÐ ÓÖÑ ÒÓÒ ÙÖÒÓ ÔÖÓ Ð ÓÒÒÙ ÐÐ ÖÓÖ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ Ò ÔÓÐ ÑÓÖÖ Ð ÓÓÒÑ ¼ µµ ÁÊ ¼ µ ÐÐ ÖÓÖ ÓÒÒÙ ÒÓÒ ÔÔÖÒ ÐÐ ÐÖ ÖÖÑÒÓ ¼ µ º Ó Ò ÑÔÓ ÒÓÒ ÔÓÐ ÐÓÐÖ Ð ÔÖÓÐ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ ÓÒÒÙÓ Ó È ¾ ¼ µµµº ³ÐÖÓ ÒÓ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ ÖÔÔÖÒ Ð ÑÓÓ ÙÒ ÔÖÐÐ ÒÙÖÐ ÖÖ Ð Ù ÖÓÖ ÒÒÓ ÐÓ ÔÓÑÒÓ ÔÖ ÓÒ Óµ ÒÓ ÓÒ¹ ÒÙº ÓÒÓ ÔÖÓ ÐÖ ÓÖÙÞÓÒ ÖÒÓÒÓ Ð ÓÒÒÙ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓº ÍÐÞÞÖÑÓ ÕÙ Ð ÙÒ ÖÙÐÓ ÌÓÖÑ º ÌÓÖÑ ÓÒÒÙ ÃÓÐÑÓÓÖÓÚµ Ë µ ¾Ì Ð ÓÒÓ ÐÐ ÓÒ ÔÓÚ «ÔÖ Ð ÕÙÐ ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÓ Á «ÔÖ ÓÒ ¾Ìº ÐÐÓÖ ÙÒ ÚÖÓÒ µ ¾Ì ÖÓÖ ÓÒÒÙº ÈÓ Ð ÚÖ µ Á ¾ ÔÔÐÒÓ Ð ÌÓÖÑ º ÓÒ «µ Ù ÑÑÑÒ ÌÓÖÑ º ÙÒ ÚÖÓÒ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ µ ¼ ÖÓÖ ÓÒÒÙº ³ÓÖ Ò ÔÓ ÖÑÓ ÑÔÖ ÖÖÑÒÓ ÑÓ ÖÓÛÒÒ ÓÒÒÙº ÒÖÒ ÔÖÓ ÓÖÚÖ Ð ÖÓÖ ÙÒ ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ ÒÓÒÓÒ ÒÓ ÓÒÒÙ ÓÒÓ ÑÓÐÓ ÖÖÓÐÖ ÌÓÖÑ º ÙÒ ÒÑ Æ ÔÖÓÐ ÒÙÐÐ Ð ÔÖ ÓÒ ¾ Æ Ð Ö¹ ÓÖ Ó ÒÓÒ «ÖÒÞÐ Ò ÒÙÒ Ò º µ

19 ÖÑÓ ÓÖ ÐÙÒ ÓÒÖÞÓÒ ÑÓÖÒÓ Ð ÖÙÐÓ ÓÐÓ Ò ÖÒ ÐÒ ÓÒÓ ÒÖÒ ÔÖ ÑÓÖÒÓ ÐÙÒ ÙÐÖÓÖ ÔÖÓÔÖ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÑÓº Ë ÒÓ Ð ÒÓÒ ÖÚÐ ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÓÒÒÙ Ü ÑÔÐ Ð ÓÒÚÖÒÞ Ü Ü ÔÖ ÖÓÔÔÓ ÐÒ ÓÔÔÙÖ ÑÓÐÓ ÖÖÓÐÖº ÈÖÑ ÙÓ ÒÖÓÙÑÓ ÔÖÓ µ ¼ µ ¼ ÔÖ ¼ Ó ¼ ¼ ¼ Ð ÚÖ µ ¼ µ ¼ ÓÒÓ ÒÓÖ ÑÓ ÖÓÛÒÒ ÓÒÒÙº Ä ÚÖ ÖÙÖÒ µ ¼ ÑÑ ÖÞÓµº ÈÖ ÕÙÒÓ ÖÙÖ ÔÓÑÓ Ö µ ¼ ¼ ÔÖ ÒÞÓÒ µ µ ÙÒÕÙ ¾ ÙÒ Úºº ÙÒ Ñ ¼ ÚÖÒÞ µ ¾ ¾ ¾µ ËÙ ÔÖÓÔÖ ÖÖ ÔÖÓ ÙÒº ¾¾µ ¾ µ º ÇÓÖÖ ÓÖ Ö ÚÖ µ ¼ ÙÒ ÔÖÓÓ ÖÓÖ ÓÒÒÙº ÇÚÚÑÒ Ð³ÙÒ Ó ÑÓÖÖ ÐÑ ¼ ¼ Õ ÌÐ ÔÖÓÔÖ Ö ÓÒÙÒÞ Ð ÌÓÖÑ º Ä Ð ÐÓÖÑÓ ÖÓµ Ë ÙÒ ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓº ÐÐÓÖ ÐÑ ÙÔ Ù Ù Ô Ù ÐÓ ÐÓ Ù Ô ¾ ÐÑ Ò Ù Ù Ô Ù ÐÓ ÐÓ Ù Ó Ò Ù Ô Ù ÐÓ ÐÓ Ù ÔÖ Ù ¾ º ÙÒÕÙ ÔÓÓ Ù ÐÐÓÖ Ù ÔÖ ¼ ÐÓ ÐÓ Ù Ù Ù Ù ¼ Ù ÅÓÖÑÓ ÓÖ µ ÒÓÒ ÖÚÐ Ò ÓÒ º ÓÑÒÑÓ ÙÖ Ð Ó ¼º ÁÐ ÖÔÔÓÖÓ ÒÖÑÒÐ º ÈÓÓ Ù Ù ÕÙÒÓ ¼ ÕÙÒ ÙÒÓ Ð ÌÓÖÑ º ÔÔÐÓ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ ÓÒÑÓ Ù Õ Ù Ù ÐÓ ÐÓ Ù Ù ¾ Ë ÙÒÓ Ð ÙÒ ÖÙÐÓ Ï ÓÒÓ Ù Úºº ÙÒ ÒÔÒÒ ÐÐÓÖ Ï ÒÓÖ ÙÒ Ñ Á ÁÏ ÚÖÒÞ ¾ ÎÖ µ ¾ ÎÖ Ï µº ÉÙ Ï º ¾ ÇÚÚÖÓ ÔÖ ÕÙ ÓÒ Ó Ó ÑÒÓ ÙÒ ÒÑ ÔÖÓÐ ÒÙÐÐ ÓÒÓ Ù ÓÒ ¾ Ð Ô Ù ÐÓ ÐÓ Ù Ù ¾ Ô Ù ÐÓ ÐÓ Ù ÔÖ ÓÒ Ù ÖÒº Ô ¾ Õ

20 ÈÖ ÑÓÖÖ Ð ÒÓÒ ÖÚÐ ÒÙÒ ÒÖÓ Ò ¼ ÙÖÑÓ Ð ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ ÒÓ Ò ¾ µ ÔÖ ¼ ÒÓÒ ÓÒÚÖ ÔÖ ÙÒ ÑÓÓ ÖÓÛÒÒÓ ÑÓ ÔÔÒ ¹ ÑÓÖÓ ÒÓÒ Ö ÖÚÐ Ò ¼º ¾¼

Ô ØÓÐÓ Ê ÙÐØ Ø Ô Ö Ñ ÒØ Ð ÓÑ ÑÔ Ñ ÒØ ÑÓ ØÖ ØÓ Ò Ô ØÓÐ ÔÖ ÒØ Ð ÅÊÁ ÔÙ Ó Ö ÚÓÐÑ ÒØ ÑÔ Ø Ò Ð ØÙ ÙÒÞ ÓÒ Ð Ö Ö Ð ÓÒ ÒØ Ò Ó ÙÒ³ ÑÔ ÐØ Ô Ö Ñ Ø ÑÓÐ Þ ÓÒ º ÁÒ Ô ÖØ ÓÐ Ö Ð ÒÓ ØÖ ØØ Ú Ø Ô Ö Ñ ÒØ Ð Ø Ø Ö ÚÓÐØ Ðг

Dettagli

ÐÙÒ ÚÓÐÙÑ ÙÐÐ Å Ò ÉÙ ÒØ Ø ÙÖ ÄÙ Ö Ò ¹ Ò ÎÓÐÙÑ Ö ØØ Ö ØØ Ó Ñ ÒÙ Ð ½º ÎÎ Å Ò ÕÙ ÒØ Ø Í Æ Æ ½ ¹ËÅ˹ ¾º Ö Ð Ý Ä ÕÙ ÒØ Ø Ý Î Ò Àº Ï Ñ ÒÒ Ò ÐÐ Ó ½ ¹ ͹ º ÓÖ Ò Â Ñ º Ò Ö ÐÐ Ë Ò Ý º Ê Ð Ø Ú Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ñ ¹ Ò Å¹

Dettagli

ÁÈÊÌÁÅÆÌÇ Á ÁÆÆÊÁ ÊÇÆÍÌÁ ËÈÁÄ ÈÓÐØÒÓ ÌÓÖÒÓ ÈÖÓÚ ÐÓÖØÓÖÓ ÔÔÙÒØ ÔÖ Ð ÐÐÚ ÁÒÒÖ ÖÓ ÔÞÐ Ð ÈÓÐØÒÓ ÌÓÖÒÓ ÊÓÑÙÐÓ ÊÍÇÌÇÄÇ ¾ ÊÓÑÙÐÓ ÊÙÓØÓÐÓ ¹ ÈÖÓÚ ÐÓÖØÓÖÓ ÁÒ ½ ÈÖÓÚ ØÖÞÓÒ ½º½ ØÖØØÓ ÐÐ ÒÓÖÑ ËÌÅ ¼ º º º º º º º º

Dettagli

ÍÒ Ú Ö Ø ³ Ð ËØÙ ÒÓÒ Ö Þ Å Ò Ê Þ ÓÒ Ð ¹ È ÖØ ÁÁ ½º Ù Ø Ñ Ø Ö Ð Ô ÒØ ÓÑÓ Ò Ã Ã Ù Ù Ð ÐÙÒ ÞÞ Ð Ñ Ñ Å Ö Ô ØØ Ú Ñ ÒØ ÓÒÓ Ð Ø Ò Ã Ò ÑÓ Ó Ó Ø ØÙ Ö ÙÒ³ÙÒ Ø ÒÓÒ ÓÑÓ Ò ÐÙÒ ÞÞ ¾Ðº ÁÐ ÔÙÒØÓ Ñ Ó Ã ³ Ú ÒÓÐ ØÓ ÓÖÖ Ö

Dettagli

INDICE ( $ 1 $ ( +. 0 & % 2 + % & %! + ' # 0 '. / + '! '! " ## %.. 1 & + #.. & +.... #. " + + ) * % # $ ' ( - $ % & '

INDICE ( $ 1 $ ( +. 0 & % 2 + % & %! + ' # 0 '. / + '! '!  ## %.. 1 & + #.. & +.... #.  + + ) * % # $ ' ( - $ % & ' ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÄÁ ËÌÍ Á Á ÊÇÅ ÌÇÊ Î Ê Ì ÇÄÌ Á Ë Á Æ Å Ì Å ÌÁ À ÁËÁ À Æ ÌÍÊ ÄÁ Ì ËÁ Á Ä ÍÊ ÁÆ ÁËÁ Ä Ñ ÓÒ È Å Ä Ô Ø Ó ÖÚ Ø Ú Ðг ÔÔ Ö ØÓ ÔÖ Ñ Ö ÙÐØ Ø Ê Ð ØÓÖ ÈÖÓ º È Ö ÓÖ Ó È ÓÞÞ ÓØغ Å ÖÓ ÓÐ ÒÓ Ä ÙÖ Ò Î Ð Ö

Dettagli

ÊÌÁ Á ÌÄ Åº ÑÓÒ ÅÖ Ò º ÆÖ ÔÔÙÒØ ÐÐ ÐÞÓÒ ÓÒ ÓÒØÖÙØ ÒÖ ÒÓ ÐÙÓ ØØ ÊÒØÓ ÄÓ ÒÓ ÅÐ ÅÓ ÒØÓÒÓ ÆÙ ÈÖÓØÓÓÐÐ Ò ØÖ ÈÖÑ ÖÚÖ Ò ÕÙÐ ØØÐÓ ÔÖÓØÓÓÐÐ ÐÙÒ ÐÚÐÐ ÐгÖØØØÙÖ ÇËÁ ÙØÐ ¹ ÖÚÖ ÙÒ ÐÓÖØÑÓ ÒÖÐ ÙØÐÞÞØÓ Ò ÚÖ ÐÚÐÐ ÔÖ Ð

Dettagli

INTERFACCIA DTE/DCE P1 P2 P3 LIVELLO PACCHETTO LIVELLO TRAMA DTE LIVELLO FISICO DCE M LIVELLO FISICO LIVELLO TRAMA LIVELLO PACCHETTO DTE A PACCHETTO

INTERFACCIA DTE/DCE P1 P2 P3 LIVELLO PACCHETTO LIVELLO TRAMA DTE LIVELLO FISICO DCE M LIVELLO FISICO LIVELLO TRAMA LIVELLO PACCHETTO DTE A PACCHETTO ÊÌÁ Á ÌÄ Åº ÑÓÒ ÅÖ Ò º ÆÖ ÔÔÙÒØ ÞÓÒ ÓÒ ÓÒØÖÙØ ÒÖ ÒÓ ÙÓ ØØ ÊÒØÓ ÄÓ ÒÓ Å ÅÓ ÒØÓÒÓ ÆÙ ½¾ ÄÓ ØÒÖ º¾ º½ ÁÒØÖÓÙÞÓÒ Á ÁÌÌ ÓÑØØÓ ÓÒ ÙØÚÓ ÁÒØÖÒÞÓÒ ÔÖ ÌÓÒ ÌÖ µ ³ÓÖÒÓ ØÓÖ¹ ÑÒØ ÔÖÔÓ ØÓ ÒÞÓÒ ØÒÖ ÔÖ ØÑ ÖØ ØÓÑÙÒÞÓÒ ØØ

Dettagli

F 2. q 2. u R12 F 1. q 1

F 2. q 2. u R12 F 1. q 1 ¾ ÇÆ Å ÆÌÁ Á Ì ÇÊÁ Á ÁÊ ÍÁÌÁ Ä ÌÌÊÁ Á ¾ ÓÒ Ñ ÒØ Ø ÓÖ ÖÙ Ø Ð ØØÖ ÙÐØ ÑÓ ÓÖÒ Ñ ÒØÓ ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼µ ÁÒ ÕÙ ØÓ Ô ØÓÐÓ Ú Ò ÓÒÓ Ö Ñ Ø Ð Ö Ò ÞÞ Ð ØØÖ ÓÒ Ñ ÒØ Ð º Ä Ø ÓÖ Ö¹ Ù Ø Ð ØØÖ ÔÙ Ó Ö Ö Ú Ø Ô ÖØ Ö ÐÐ ØÖ ØØ

Dettagli

ÐÑ Å Ø Ö ËØÙ ÓÖÙÑ ¹ ÍÆÁÎ ÊËÁÌü ÄÁ ËÌÍ Á Á ÇÄÇ Æ Ð ÓÖ ØÓ Ô Ö Ð ÓÖ Ó ÁÒØ Ö Þ ÓÒ È Ö ÓÒ ¹ ÓÑÔÙØ Ö ÓÖ Ó Ä ÙÖ Å ØÖ Ð Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÈÊÇÈÇËÌ Á ÁÆÌ ÊÎ ÆÌÇ ÀÌÌÈ»»ÏÏϺÌÊÁÈ ÎÁËÇʺÁÌ» ËØÙ ÒØ Ë ÑÓÒ Ò Æ ÓÐ ÓÒ ÈÖÓ Ó Î Ø

Dettagli

л ½±³» 8 ½ ²± ³ « ³ ²±² ª @ ½«²»ºº» ± «±½½«±²» λ² 8 Ð ± Ý ¹ ± ³³» ± Ó ½ ±²²» ¼» ݱ² ¹ ± Ô ¾¾ ³± ³» ± @» ½» ± ± º»»² «½ ó

л ½±³» 8 ½ ²± ³ « ³ ²±² ª @ ½«²»ºº» ± «±½½«±²» λ² 8 Ð ± Ý ¹ ± ³³» ± Ó ½ ±²²» ¼» ݱ² ¹ ± Ô ¾¾ ³± ³» ± @» ½» ± ± º»»² «½ ó ÛÝÑÒÑÓ ß Î» «¾¾ ½ ÓÛÎÝÑÔÛÜT îç ÑÌÌÑÞÎÛ îðïì ç ª± ± Ô ²» ª л ½±³» 8 ½ ²± ³ «º ª± @ ± ±»¹ ²¼ ³»» ¼«½»²¼±¹ ½± ³ ²±² ª @ ½«²»ºº» ± «±½½«±²» λ² 8 Ð ± Ý ¹» ª±»»¼» ±» º± ± ³³» ± Ó ½ ±²²» Ý ³«±æ»½½±» ½ 7²±²

Dettagli

ÈÖÓÚ Ö ØØ Ð ¾ Ë ØØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ½º ÍÒ ØÖ Ô Ò ÙÒ ÙÖÚ Ö Ó ½ ¼ Ѻ Ë Ô Ò Ó ÙÒ³ ÙØÓÑÓ Ð Ð ÔÙ Ó «ÖÓÒØ Ö ÐÐ Ú ÐÓ Ø Ñ Ñ ½¾¼ ÃÑ» ÒÞ Ò Ö ÐÓÐ Ð Ó Æ ÒØ ØØÖ ØÓ ØÖ Ð³ ÐØÓ Ð ÖÙÓØ º Ë ÓÒ Ö ÔÓ ÙÒ ÓÒ ÙØÓÑÓ Ð ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÒØ

Dettagli

¼»»»²»æͪ± ½«ò Ý º» ݱ¼ ½±² æ ² ± ±µ

¼»»»²»æͪ± ½«ò Ý º» ݱ¼ ½±² æ ² ± ±µ Ô»» л éí𻽱³ ± ïðð³ ² ²«²¹ ± ²± ² ± «²» ±½»¼ л ïð³ ±² ¼ ² ²»½» ±½±²ª»» ½±¼ ½» ² ß¹»² ¼»»»²»æͪ± ½«ò Ý º» ݱ¼ ½±² æ ² ± ±µ ÐÛÎÍßÐÛÎÒÛÜ Ð G òº ² ²»ò¹±ªò ò ¹»²»²»ò ÊßÔÛÒÌ Òß ÝÑÒÌÛ ÐËÒÌ ÔÊÛÒÛÎÜT ßÝÝÛÍÍÑÑÒÔ

Dettagli

PLCE: Partizione PLC Criptata Esempio di implementazione della funzione

PLCE: Partizione PLC Criptata Esempio di implementazione della funzione Newsletter Application 4/2008 PLCE: Partizione PLC Criptata Esempio di implementazione della funzione APPLICABILITÀ: CONTROLLO NUMERICO itnc 530 DA VERSIONE SOFTWARE 340 49x-04 A partire dalla nuova versione

Dettagli

d a v i d e s e b a s t i a n

d a v i d e s e b a s t i a n d a v i d e s e b a s t i a n s e l e c t e d w o r k s 2 0 0 2-2 0 0 9 w w w. d a v i d e s e b a s t i a n. c o m i n f o @ d a v i d e s e b a s t i a n. c o m D a v i d e S e b a s t i a n ( 1 9 8

Dettagli

5Convegno a Milano. Occupazione e potere d acquisto di pensioni e retribuzioni.

5Convegno a Milano. Occupazione e potere d acquisto di pensioni e retribuzioni. confederata in Questo numero è disponibile sul sito: www.ildirigente.it Sommario novembre-dicembre 2008 n. 259 novembre-dicembre 2008 - n. 259 Buon Natale Buon Anno EDITORIALE 4 2008: bilancio con auguri

Dettagli

PARTE PRIMA - MORFOLOGIA 1. ALFABETO E FONETICA

PARTE PRIMA - MORFOLOGIA 1. ALFABETO E FONETICA 6 morfologia PARTE PRIMA - MORFOLOGIA 1. ALFABETO E FONETICA 1.1 ALFABETO Tabella 1.1 Stampato Pronuncia Nome della lettera À à Á á Â â Ã ã Ä ä Å å Æ æ Ç È É ç è é Ê ê Ë ë Ì ì Í í Î î Ï ï Ð ð Ñ ñ Ò ò Ó

Dettagli

1. INTRODUZIONE 2 2. OBIETTIVO 2 3. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 2 4. COSTI ANNUI 6 5. RIDUZIONE EMISSIONI 9

1. INTRODUZIONE 2 2. OBIETTIVO 2 3. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 2 4. COSTI ANNUI 6 5. RIDUZIONE EMISSIONI 9 Ê ÔÔÓÖØÓ Ø Ò Ó Ô Ö Ë ÐÓ ÖÓÙÔ Á Á ÒØÖÓ ÁÒØ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ Ð ÐÙ Ó Ò Ñ Á Ö ÙÐ Í Ò ¾¾ Ë ØØ Ñ Ö ¾¼¼ Î ÐÙØ Þ ÓÒ ÐÐÓ Ò Ö Ó ÓÒÓÑ Ó¹ Ñ ÒØ Ð Ô Ö Ð³ ÑÔ ÒØÓ ÈÖ Ò Ó ØØÓ Ù ÓÒ ÙÑ Ó Ø Ñ ÓÒ Ðг ÙÑ ÒØÓ Ðг ÒÞ ØÖ Ö Ñ ÒØÓ Ò

Dettagli

S i g n o r V i c e M i n i s t r o p e r l U n i v e r s i t à, A u t o r i t à, M a g n i f i c i R e t t o r i, c a r i C o l - l e g h i, c a r i S t u d e n t i, S i g n o r e e S i g n o r i, r i

Dettagli

L A S E D A Z I O N E P A L L I A T I V A : R U O L O D E L M E D I C O D I M E D I C I N A G E N E R A L E. D r. S a n d y F u r l i n i

L A S E D A Z I O N E P A L L I A T I V A : R U O L O D E L M E D I C O D I M E D I C I N A G E N E R A L E. D r. S a n d y F u r l i n i L A S E D A Z I O N E P A L L I A T I V A : R U O L O D E L M E D I C O D I M E D I C I N A G E N E R A L E D r. S a n d y F u r l i n i 1 N o n s o m m i n i s t r e r ò a n e s s u n o, n e p p u r e

Dettagli

D Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A. (STET S.p.A.) I Viale Venezia n. 2/e

D Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A. (STET S.p.A.) I Viale Venezia n. 2/e A A A A A AGGIUDICATI Direttiva 2004/17/CE SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO D Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A. (STET S.p.A.) I Viale Venezia n. 2/e

Dettagli

DIECI ANNI DI SICUREZZA Il ruolo del coordinatore alla luce dei nuovi adempimenti normativi ed alle modifiche al D.LGS 494/96 Dibattito e confronto

DIECI ANNI DI SICUREZZA Il ruolo del coordinatore alla luce dei nuovi adempimenti normativi ed alle modifiche al D.LGS 494/96 Dibattito e confronto 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

La sintassi di XML può essere definita dall utente a seconda del tipo di documento da creare.

La sintassi di XML può essere definita dall utente a seconda del tipo di documento da creare. Á Á Á Á o o o o š š è 354698:=@?@A :>4CBEDGFIH JLKNM O XHTML 1.0 è stata la prima grande modifica allo standard HTML 4.0 (rilasciato nel 199). O Le specifiche sono reperibili all indirizzo http://www.w3.org/tr/2000/rec-xhtml1-20000126.!

Dettagli

Norme redazionali Liguori

Norme redazionali Liguori Norme redazionali Liguori 1. Indicazioni generali A) Si prega di utilizzare, per la stesura dei documenti destinati alla pubblicazione, il word processor Microsoft Word (sistema operativo Windows oppure

Dettagli

Esonero di fisica - 16 Maggio 2000

Esonero di fisica - 16 Maggio 2000 Esercizio 1 (7 punti) Esonero di fisica - 16 Maggio 000 Una pentola di rame di massa 500 grammi contiene un blocchetto di piombo di massa 1 Kg; essi si trovano in equilibrio termico alla temperatura ambiente

Dettagli

n&dislessia Font ad alta leggibilità EasyReading RIVOLUZIONA COSÌ LA CLASSICA

n&dislessia Font ad alta leggibilità EasyReading RIVOLUZIONA COSÌ LA CLASSICA Font ad alta leggibilità n&dislessia DEDICATO AI LETTORI CON DISLESSIA È STATO CONCEPITO CON L APPROCCIO ALLA METODOLOGIA PROGETTUALE DEL DESIGN FOR ALL (PROGETTAZIONE UNIVERSALE) CHE LO RENDE UN FONT

Dettagli

Report Analitico "COSTI" per Prestazioni Intermedie 2014

Report Analitico COSTI per Prestazioni Intermedie 2014 9 UROLOGIA BELCOLLE ANATOMIA PATOLOGICA 2,8 1, 2,8 91.42.2 ES.ISTIOCITOP.APP.DIG.POLIP.END.SINGOLA 1, 14,1 14,1 91.41.1 ES.ISTIOCITPAT.CUTE O TESS.MOLL.B.INCIS. 1, 14,1 14,1 91.4.4 ES.ISTIOCITOP.APP.UROGEN.B.TESTICOLARE

Dettagli

UNI EN 1090-1 Metodi di marcatura e classe di esecuzione (con brevi cenni alla

UNI EN 1090-1 Metodi di marcatura e classe di esecuzione (con brevi cenni alla UNI EN 10901 Metodi di arcatura e classe di esecuzione (con brevi cenni alla rogettazione) Secifiche del coonente I rocessi rinciali (controlli non distruttivi, giunzioni eccaniche, rotezione dalla corrosione)

Dettagli

X ± ² ± «² ²± ¹ ½± «± ³±ª ³»² ± 8 ². Ê»²¼± æ ß»³»» ½» ½. ½» Þ» «½±² º 4. Þ» «½±² «ª± ± º» ³.ô «²± «½± ±²» ±½» ±»²» ± ½± ¼» ²¼«²±² ±ó

X ± ² ± «² ²± ¹ ½± «± ³±ª ³»² ± 8 ². Ê»²¼± æ ß»³»» ½» ½. ½» Þ» «½±² º 4. Þ» «½±² «ª± ± º» ³.ô «²± «½± ±²» ±½» ±»²» ± ½± ¼» ²¼«²±² ±ó ÔÛ ÍÝÛÔÌÛ ÜÛ ÐßÎÌ Ì Î» «¾¾ ½ ÔËÒÛÜT íð ÓßÎÆÑ îðïë ïë Ô ² ÐÛÎÍßÐÛÎÒÛÜ Ð G» ±² ¹¹ ±» ¼» ¼» Ú ±³ ³«±ª» ««²¼± ±¾ ² ±æ»² ±²» ¼ ¹ ± ±½»ô ¹¹»¹» ² ± ²± «² ±¹» ± ± ½± ± ± ±²» ¹±ª» ²±»»³ ±» ± º± ³» ²¼ ½ ±» ½ ²»»

Dettagli

Prati permanenti e pascoli. Castagneti da frutto

Prati permanenti e pascoli. Castagneti da frutto Relazioni tra attività agro-forestale e sistema ambientale AGRICOLTURA L agricoltura riveste nelle problematiche ambientali un ruolo per niente secondario. Tale attività, invero, specie se esercitata in

Dettagli

Informazioni importanti

Informazioni importanti Telefoni proprietari digitali Guida di riferimento rapido Modello KX-T7625SP/KX-T763SP KX-T7633SP/KX-T7636SP Informazioni importanti Utilizzando i modelli della serie KX-T76XX, vi preghiamo di rispettare

Dettagli

41 ACCREDITO HELIOS - gennaio 2014 1 COMUNE DI CARBONIA NZ01997 PIAZZZA ROMA 4 CARBONIA 09013 CI IT52A0000000000000000064675

41 ACCREDITO HELIOS - gennaio 2014 1 COMUNE DI CARBONIA NZ01997 PIAZZZA ROMA 4 CARBONIA 09013 CI IT52A0000000000000000064675 41 ACCREDITO HELIOS - gennaio 2014 DENOMINAZIONE ENTE PAGAMENTI COD. ENTE INDIRIZZO CITTA' CAP PR Codice IBAN 1 COMUNE DI CARBONIA NZ01997 PIAZZZA ROMA 4 CARBONIA 09013 CI IT52A0000000000000000064675 2

Dettagli

HTML: lezioni pratiche e verifiche

HTML: lezioni pratiche e verifiche 1255 HTML: lezioni pratiche e verifiche Capitolo 55 55.1 Struttura generale e intestazione.................... 1262 «55.1.1 File «struttura-01.html».......................1262 55.1.2 File «struttura-02.html».......................1267

Dettagli

3. Lettura della carta di fattibilità geologica...4

3. Lettura della carta di fattibilità geologica...4 Ï Ð Ð Ï Ï Ð Ð ÐÑÐ Ð ÏÏkÐ Ò ÏkÐ Ó ÔkÔ$Õ Õ Õ Õ Ö Õ ØdÕ Õ ñ ò ñ ^^/ J )J"-ó %)"") ] ) ô/õ/õö -> 6 >-> 8946A@BC6D4-4 2*7 894 2 8 < 6E467-@4 2 8GFD6IH6D4@B 6 ""$ %%(' *)+,%- /. 13254677 8946;:2

Dettagli

Informatica Generale 1 - Esercitazioni Introduzione all uso della command-line shell

Informatica Generale 1 - Esercitazioni Introduzione all uso della command-line shell Informatica Generale 1 - Esercitazioni Introduzione all uso della command-line shell Daniele Pighin pighin@fbk.eu FBK Via Sommarive, 18 I-38050 Trento, Italy March 5, 2008 Outline 1 Sistema operativo e

Dettagli

P R E S I D E N Z A DEL PRESIDENTE ROSARIO BOCCIA

P R E S I D E N Z A DEL PRESIDENTE ROSARIO BOCCIA CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA PROVINCIA DI MODENA CONSIGLIO COMUNALE Seduta del P R E S I D E N Z A DEL PRESIDENTE ROSARIO BOCCIA I l P r e s i d e n t e i n v i t a i l S e g r e t a r i o G e n e r a

Dettagli

Soluzioni più moderne

Soluzioni più moderne Soluzioni più moderne Anche i codici a 8 bit (255 caratteri) erano insufficienti a rappresentare tutti i caratteri necessari per uso generale anche solo per le lingue occidentali! Soluzione: definire una

Dettagli

TERMINALE POS OMERO 0DQXDOHG XVRSHUO HVHUFHQWH &DUDWWHULVWLFKH7HFQLFKHH)XQ]LRQDOL. Dionica Italia S.r.l. Via Torino, 25 20063 Cernusco sul Naviglio MI

TERMINALE POS OMERO 0DQXDOHG XVRSHUO HVHUFHQWH &DUDWWHULVWLFKH7HFQLFKHH)XQ]LRQDOL. Dionica Italia S.r.l. Via Torino, 25 20063 Cernusco sul Naviglio MI TRMINAL PS MR 0DQXDHG XVRSHU HVHUHQH &DUDHULVLKHHQLKHH)XQ]LRQDL Dionica Italia S.r.l. Via Torino, 5 0063 Cernusco sul Naviglio MI tel. 0 9110 fax 0 910334 ,1',&( &DSLRR &DSLRR &DSLRR &DSLRR &DSLRR &DSLRR

Dettagli

AWT: Abstract Window Toolkit

AWT: Abstract Window Toolkit AWT: Abstract Window Toolkit E una libreria che offre le componenti GUI essenziali Tutte le componenti GUI che sono visualizzabili sono sottoclassi della classe astratta Component Container è una sottoclasse

Dettagli

5,VUO 1(2,035(6((1(2,035(1',725, 3529,1&,$',02'(1$ )6( 81,9(56,7$'(*/, 35202 5(**,2(0,/,$ 5LFHUFKH H,QWHUYHQWL GLSROLWLFDLQGXVWULDOH HGHOODYRUR

5,VUO 1(2,035(6((1(2,035(1',725, 3529,1&,$',02'(1$ )6( 81,9(56,7$'(*/, 35202 5(**,2(0,/,$ 5LFHUFKH H,QWHUYHQWL GLSROLWLFDLQGXVWULDOH HGHOODYRUR 02'(1$ )250$=,21( 5,VUO 5LFHUFKH H,QWHUYHQWL GLSROLWLFDLQGXVWULDOH HGHOODYRUR,175$35(1'(5($02'(1$1(/ 1(2,035(6((1(2,035(1',725,,13529,1&,$',02'(1$ Dicembre 2001 3529,1&,$',02'(1$ )6( 81,9(56,7$'(*/, &&,$$',02'(1$

Dettagli

RASSEGNA STAMPA GIUGNO 2013

RASSEGNA STAMPA GIUGNO 2013 RASSEGNA STAMPA GIUGNO 2013 movida fipe - Cerca con Google https://www.google.it/ Pagina 1 di 1 07/02/2014 movida fipe Accedi Web Maps Immagini Notizie Shopping Altro Strumenti di ricerca Circa 64.900

Dettagli

Cognome Nome. M F Luogo di nascita: Stato Provincia Comune N. C.A.P. 0. LQTXDOLWjGL,

Cognome Nome. M F Luogo di nascita: Stato Provincia Comune N. C.A.P. 0. LQTXDOLWjGL, FRSLDSHULO&RPXQH Forme speciali di vendita al dettaglio &200(5&,2352'277,3(50(==2',$33$5(&&+,$8720$7,&, &2081,&$=,21( Al Comune di *... Ai sensi del D.L.vo 114/1998 (art 17 e 26 comma 5), LOVRWWRVFULWWR

Dettagli

MAI PIÙ SOLI...insieme ci riusciamo! Un anno insieme: t tanti f

MAI PIÙ SOLI...insieme ci riusciamo! Un anno insieme: t tanti f MA Ù OL! U : à www V M w F A @ ò @ ATHL ET OLYM EAL A A THLE T 0 1 E AL O T L G Y M ì 9 01! V A A O y È E à A T A A Oy 01 O M 1 à 50 1 8 q 0 A F - q à ù - V B A Oy MA OL Ù TEAT O A A T F L L ì 10 X L L

Dettagli

PROTOCOLLO HTTP POST/HTTP GET

PROTOCOLLO HTTP POST/HTTP GET PROTOCOLLO HTTP POST/HTTP GET INDICE 1 Protocollo HTTP POST e GET............ pagina 3 1.1 Invio SMS di tipo testo 1.2 Invio SMS con testo in formato Unicode UCS-2 1.3 Simulazione di un invio 1.4 Possibili

Dettagli

7869/8+8 0 1 180 H 160 CM 16 LIGHTS CRISTALLO MULTICOLOR ORO / CRYSTAL MULTICOLOR GOLD

7869/8+8 0 1 180 H 160 CM 16 LIGHTS CRISTALLO MULTICOLOR ORO / CRYSTAL MULTICOLOR GOLD 1 3Lighting CLASSIC 1 32 3 Grazie di consultare il pišž recente catalogo illuminazione classico moderno šc oggettistica šc specchi šc bomboniere - bigiotteria di Arte di Murano. Arte di Murano nasce nel

Dettagli

MODULO 2 GESTIONE DEI FILE

MODULO 2 GESTIONE DEI FILE MODULO 2 GESTIONE DEI FILE Sommario La tastiera... 4 Tabella codice ASCII... 7 1. Avviare il computer... 8 2. Spegnere il computer... 8 3. Riavviare il computer... 8 4. Collegarsi in modo sicuro utilizzando

Dettagli

Tengwanda Fëanaro. L alfabeto di Fëanor

Tengwanda Fëanaro. L alfabeto di Fëanor Tengwanda Fëanaro L alfabeto di Fëanor ndice ntroduzione... 3 ntroduzione alle Tengwar... 3 Pronuncia... 4 Riguardo alla trascrizione... 5 Regole morfo-sintattiche... 5 Quenya (Alto Elfico)... 6 Tengwanda

Dettagli

44 ACCREDITO HELIOS - MAGGIO 2014

44 ACCREDITO HELIOS - MAGGIO 2014 44 ACCREDITO HELIOS - MAGGIO 2014 DENOMINAZIONE ENTE PAGAMENTI CODICE ENTE INDIRIZZO CITTA' CAP PR 1 A.C.L. - ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO NZ00047 VIA INCORONATA 3 LODI 26900 LO 2 A.F.D. ASSOCIAZIONE

Dettagli

L ARTE DA ASSAGGIARE progetto realizzato da Silvia Bosio per la manifestazione «E se... la storia fosse cibo» progettata da Francesco Marino

L ARTE DA ASSAGGIARE progetto realizzato da Silvia Bosio per la manifestazione «E se... la storia fosse cibo» progettata da Francesco Marino L ARTE DA ASSAGGIARE zz S B z «E b» F M N b ; z ù à ( bzzz) z bb L XIX zzz ' zz D z ù à 'O bà ' z L OTTOCENTO A XIX XX z Gà 1748 W C ù zz q é F S C By ò z ù N 1802 N A ò b z Cq' L P zzz z N''800 b 20%

Dettagli

DIRITTI DI AUTORE SIAE

DIRITTI DI AUTORE SIAE Anno XXXII n. 2 Chieti 16.01.2003-1 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI DIRITTI DI AUTORE SIAE Nuovi compensi per la diffusione di musica d ambiente attraverso radio, televisori ed altri apparecchi

Dettagli

Documentazione integrativa indagini geologiche da allegare al PUC e RUEC del comune di Pastorano (CE) INTEGRAZIONE

Documentazione integrativa indagini geologiche da allegare al PUC e RUEC del comune di Pastorano (CE) INTEGRAZIONE Dott. Geol. Giovanni Tavano Via Bologna P.co dei pini 81022- CASAGIOVE (CE) tel e fax 0823469021 e mail: giovanni.tavano@libero.it Documentazione integrativa indagini geologiche da allegare al PUC e RUEC

Dettagli

Breve descrizione Gigaset DA710

Breve descrizione Gigaset DA710 Breve descrizione Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display e tasti Display regolabile (impostare lingua display pag. ) 2 Tasto di navigazione per le funzioni del display 3 Tasto di commutazione 4 Tasto

Dettagli

L A S E D A Z I O N E P A L L I A T I V A : S o m à K a t i a

L A S E D A Z I O N E P A L L I A T I V A : S o m à K a t i a L A S E D A Z I O N E P A L L I A T I V A : R U O L O D E L L I N F E R M I E R E D O M I C I L I A R E S o m à K a t i a I l c o m p i t o p r i m a r i o d e l l e t i c a s a r à a l l o r a q u e l

Dettagli

Appunti di Trasmissione Numerica I Parte I - Concetti Introduttivi ed Elementi di Teoria dell Informazione

Appunti di Trasmissione Numerica I Parte I - Concetti Introduttivi ed Elementi di Teoria dell Informazione Appunti di Trasmissione Numerica I Parte I - Concetti Introduttivi ed Elementi di Teoria dell Informazione Stefano Buzzi 1 Maggio 2004 1 Università degli Studi di Cassino, Dipartimento di Automazione,

Dettagli

GUIDA UTENTE. Leggere queste istruzioni prima di iniziare ad usare la P-touch. Conservare queste istruzioni in un posto sicuro per riferimenti futuri.

GUIDA UTENTE. Leggere queste istruzioni prima di iniziare ad usare la P-touch. Conservare queste istruzioni in un posto sicuro per riferimenti futuri. 1800 GUIDA UTENTE Leggere queste istruzioni prima di iniziare ad usare la P-touch. Conservare queste istruzioni in un posto sicuro per riferimenti futuri. INTRODUZIONE Grazie per avere acquistato la P-touch

Dettagli

A mia madre Gerardina, a mio padre Raffaele Perché, per prima, si pensa a chi non c è più. A mia moglie Antonietta Il mio presente

A mia madre Gerardina, a mio padre Raffaele Perché, per prima, si pensa a chi non c è più. A mia moglie Antonietta Il mio presente A mia madre Gerardina, a mio padre Raffaele Perché, per prima, si pensa a chi non c è più A mia moglie Antonietta Il mio presente A mio figlio Raffaele, a mia figlia Ilary Il futuro Ai miei studenti Perché

Dettagli

CALENDARIO DELLE PROSSIME CONVIVIALI

CALENDARIO DELLE PROSSIME CONVIVIALI !#"%$'&)(*+",$'-/.02143'5 687:9=@?/;+;>A B2C2D2CFEFGH;/I JK7KI L MNGPOQG+RTSGPMUL V2B2C2WXDRTVYSV2B2C2CXZ2[\B2C2CX] ^XÀ _)a7 a7:ij:?b_2v'c4deq?j`df? gqg2=a eq?j`jk=

Dettagli

Il tuo nuovo dizionario di inglese e di francese

Il tuo nuovo dizionario di inglese e di francese I P Z P Z G! F! D T U -,,, ù. (. ): - - FS S D,. :, ; ' -, ù,.. P.:, I' Z A,,., ;, S, FS A,.. 1 :, I' 2 () :, 3 ( ) : ',. 1 ( ) :?, I?;, I 2 ( ) :,.. : ', ; '?, '?;?,?;?,? S!! :, I'. (, )... S:, I' S;,

Dettagli

1. Modifica alla lista dei namespace da indicare nell operazione di Login. 2. Modifica nell intestazione delle risposte inviate dal server EPP;

1. Modifica alla lista dei namespace da indicare nell operazione di Login. 2. Modifica nell intestazione delle risposte inviate dal server EPP; 5 giugno 2012 Principali modifiche apportate alle nuove versioni dei server EPP del Registro.it (disponibili sulla piattaforma di test del Registro - epp-pub-test.nic.it, epp-deletedpub-test.nic.it) e

Dettagli

L o r e n z o B e n a t t i

L o r e n z o B e n a t t i 1 L o r e n z o B e n a t t i S. r. l. a c a p i t a l e u n i t a r i o e r i d u z i o n e o b b l i g a t o r i a p r o b l e m i d i c o m p a t i b i l i t à SOMMARIO: 1. La (o le) s.r.l. a capitale

Dettagli

Informatica Open. Competenze informatiche e abilità operative. A. Drivet E. Re T. Marino. Competenze informatiche e abilità operative

Informatica Open. Competenze informatiche e abilità operative. A. Drivet E. Re T. Marino. Competenze informatiche e abilità operative Inf_Open_Layout 1 18/01/11 17:49 Pagina 1 Competenze informatiche e abilità operative Affronta gli argomenti dell informatica di base in modo operativo e interattivo. Le applicazioni sono presentate sia

Dettagli

Guida per l'utente del telefono Nortel DECT 413X e 414X

Guida per l'utente del telefono Nortel DECT 413X e 414X Guida per l'utente del telefono Nortel DECT 413X e 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028563 01 Stampato in Danimarca Complimenti per il nuovo telefono Nortel 413X/414X! Il simbolo X rappresenta

Dettagli

Telefonare con i telefoni DECT Gigaset PRO IP

Telefonare con i telefoni DECT Gigaset PRO IP Telefonare con i telefoni DECT Gigaset PRO IP Su esempio del portatile Gigaset SL610H PRO viene descritto come si telefona su una stazione base DECT Gigaset N510 IP PRO oppure su un Gigaset N720 DECT IP

Dettagli

Top A47 ISDN Istruzioni per l uso

Top A47 ISDN Istruzioni per l uso Top A47 ISDN Istruzioni per l uso Gentile cliente Grazie per avere scelto un prodotto Swisscom. Queste istruzioni hanno lo scopo di facilitare l uso dell apparecchio ISDN Top A47 ISDN. Teniamo ad attirare

Dettagli

C O N S O R Z I O D I B O N I F I C A D I P I A C E N Z A ( P I A C E N Z A - T E L 0 5 2 3 4 6 4 8 1 1 )

C O N S O R Z I O D I B O N I F I C A D I P I A C E N Z A ( P I A C E N Z A - T E L 0 5 2 3 4 6 4 8 1 1 ) emilia-romagna in bonifica di consorzi dei iniziative delle Programma Apertura e visite guidate agli impianti idrovori, irrigui, alle casse d espansione, mostre fotografiche, convegni, simulazioni di alluvioni,

Dettagli

METTLER TOLEDO Bilancia da negozio MIRA

METTLER TOLEDO Bilancia da negozio MIRA Istruzioni per l'uso - METTLER TOLEDO Power Vendita Packassistita / self service / preconfezionamento METTLER TOLEDO Bilancia da negozio MIRA Bilancia singola Istruzioni per l'uso APP 6 Vendita assistita

Dettagli

IP Phone Thomson ST 2030. un passo avanti

IP Phone Thomson ST 2030. un passo avanti IP Phone Thomson ST 2030 un passo avanti www.fastweb.it chiama 192 194 Per Offerta Company 800 188 881 Per Offerta Enterprise Indice 1. Introduzione 5 2. Informazioni per l utilizzo e la sicurezza 6 2.

Dettagli

Entra nella nostra community. www.metadieta.it

Entra nella nostra community. www.metadieta.it Entra nella nostra community www.metadieta.it ORAC PRAL flessibilità, personalizzazione e rapidità nell elaborazione della dieta in real-time. archivio iniziale stampa della dieta misure di uso casalingo

Dettagli

Manuale tecnico di riferimento Panoramica RAPID

Manuale tecnico di riferimento Panoramica RAPID Manuale tecnico di riferimento Panoramica RAPID Software del controller IRC5 RobotWare 5.12 Manuale tecnico di riferimento Panoramica RAPID RobotWare 5.12 3HAC16580-7 Revisione: H Copyright 2004-2009

Dettagli

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE IL LINGUAGGIO DELLA DANZA CLASSICA E IL METODO RUSSO VAGANOVA: MODALITÀ COMUNICATIVE NELLA

Dettagli

Studio dell effetto del biofouling sull efficienza di rivelazione di un apparato Čerenkov sottomarino per neutrini astrofisici di alta energia

Studio dell effetto del biofouling sull efficienza di rivelazione di un apparato Čerenkov sottomarino per neutrini astrofisici di alta energia UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI CORSO DI LAUREA IN FISICA Studio dell effetto del biofouling sull efficienza di rivelazione di un apparato Čerenkov

Dettagli

H!"#$%&'()' *+,-..-/01- IJKLMNOPQRSOLT 56789::7569;

Dettagli

C O M U N E D I GO R GO N ZOLA C O N S I G L I E R E C A R R O Z ZA FE D E R I C O. ( P r o c e d e a l l ' a p p e l l o n o m i n a l e ).

C O M U N E D I GO R GO N ZOLA C O N S I G L I E R E C A R R O Z ZA FE D E R I C O. ( P r o c e d e a l l ' a p p e l l o n o m i n a l e ). C O M U N E D I GO R GO N ZOLA P. N. 1 O. d. G. - C. C. D E L 1 9 M A G GI O 2 0 0 8 C O N V A L I D A D E GLI ELETTI A L L A C A R I C A D I S I N D A C O E D I C O N S I GLIER E C O M U N A L E E C O

Dettagli

C O M U N E D I GO R GO N ZOLA C. C. D E L 2 7 N O V E M B R E 2 0 0 8

C O M U N E D I GO R GO N ZOLA C. C. D E L 2 7 N O V E M B R E 2 0 0 8 C O M U N E D I GO R GO N ZOLA C. C. D E L 2 7 N O V E M B R E 2 0 0 8 C O M U N I C A ZIONI DEL SINDACO E D E L D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E G e n t i l m e n t e p r e n d e t e t u t t i

Dettagli

Circolo S. Luigi GLI ITALIANI HANNO SCELTO ANSPI SAN LUIGI SI RINNOVA L IMPEGNO! FESTA DELLA COMUNITÀ PER IL TESSERAMENTO 2008

Circolo S. Luigi GLI ITALIANI HANNO SCELTO ANSPI SAN LUIGI SI RINNOVA L IMPEGNO! FESTA DELLA COMUNITÀ PER IL TESSERAMENTO 2008 X º 54 G B B D FZ D G D V D -: b@b WB: ://b/ FÙ? D m m q b q m m m m m mm m q b B Bb m m G b à m q b b ù m b q m m m q m m bb m b m m m mm bà m bm bà V m b m mm m : b@b mbb D b B m B m q q è mb : m b m

Dettagli

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª impostazioni audio. â richiamare la rubrica. Y Scorrere verso l alto/il basso

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª impostazioni audio. â richiamare la rubrica. Y Scorrere verso l alto/il basso Gigaset A420/A420A Breve descrizione del portatile 1 Livello di carica delle batterie 2 Simbolo segreteria telefonica (solo A420A) 3 Livello di ricezione 4 Tasti funzione 5 Tasto di fine chiamata e accensione/spegnimento

Dettagli

C O M U N E D I GO R GO N ZOLA C O M U N I C A ZIONI DEL SINDACO E D E L P R E S I D E N T E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

C O M U N E D I GO R GO N ZOLA C O M U N I C A ZIONI DEL SINDACO E D E L P R E S I D E N T E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E C O M U N E D I GO R GO N ZOLA P. N. 1 O. d. G. - C. C. D E L 2 0 L U G L I O 2 0 0 9 C O M U N I C A ZIONI DEL SINDACO E D E L D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E Bu o n a s e r a a t u t t i. La

Dettagli

chiarimento e cogliamo l occasione per porgere distinti saluti.

chiarimento e cogliamo l occasione per porgere distinti saluti. Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 16 giugno 2014 Oggetto: informativa n. 11 Oggetto: Adempimenti e scadenze del mese di giugno La presente per informarvi in merito a: Adempimenti e scadenze. Certi di

Dettagli

Go 2016 SCOPRI I VANTAGGI ESCLUSIVI DELL OFFERTA FIDELITY 30 MIGLIORA IL TUO MODO DI COMUNICARE CON LE OFFERTE FASTWEB

Go 2016 SCOPRI I VANTAGGI ESCLUSIVI DELL OFFERTA FIDELITY 30 MIGLIORA IL TUO MODO DI COMUNICARE CON LE OFFERTE FASTWEB I Go 2016 SCPRI I VANTAGGI ESCLUSIVI DELL FFERTA FIDELITY 30 MIGLIRA IL TU MD DI CMUNICARE CN LE FFERTE FASTEB ""!! # "! Indice F alternativo nelle telecomunicazioni. È l azienda che è diventata il punto

Dettagli

IL PROTOCOLLO DETERMINA LE REGOLE SECONDO CUI DEVONO ESSERE STRUTTURATE E GESTITE LE INFORMAZIONI CHE PASSANO DA UN COMPUTER ALL ALTRO.

IL PROTOCOLLO DETERMINA LE REGOLE SECONDO CUI DEVONO ESSERE STRUTTURATE E GESTITE LE INFORMAZIONI CHE PASSANO DA UN COMPUTER ALL ALTRO. RETE DI COMPUTER: insieme di dispositivi hardware (cioè di apparati materiali) e software (cioè programmi) che permettono a più computer di comunicare tra loro. Ad esempio, da un computer collegato ad

Dettagli

CRITERI PER L ESECUZIONE DEI PIANI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO

CRITERI PER L ESECUZIONE DEI PIANI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO Criteri per l'esecuzione di piani di contenimento del rumore stradale Ministero dell'ambiente SIAR Centro Interuniversitario di Ricerca sull Inquinamento da Agenti Fisici CRITERI PER L ESECUZIONE DEI PIANI

Dettagli

6HOH[6,3URJHWWR6,6/ 20 Ottobre 2008

6HOH[6,3URJHWWR6,6/ 20 Ottobre 2008 6HOH[6,3URJHWWR6,6/,O6XSSRUWR/RJLVWLFRHGLO0DQWHQLPHQWRGHOOH &RQGL]LRQL2SHUDWLYHGHJOL$VVHW (QWHUSULVH 20 Ottobre 2008,QJ)UDQFHVFR6DYHULR'L6LELR $JHQGD Presentazione azienda: Selex-SI LoB Customer Support

Dettagli

5 6 & ' MANUALE D USO

5 6 & ' MANUALE D USO '&65 MANUALE D USO INDICE INDICE...1 INTRODUZIONE...3 Contenuto dell imballaggio... 3 Cosa contiene questo Manuale d Uso... 3 A chi è rivolto il Manuale d Uso... 3 Cosa leggere... 3 Convenzioni tipografiche...

Dettagli

Documentazione Biomateriali Alos

Documentazione Biomateriali Alos Documentazione Biomateriali Alos Via Nobel, 33 20851 Lissone MB tel 039.481123 fax 039.2453753 Lavori Clinici su Alos, idrossiapatite, acido poliglicolico e polilattico Analisi istologica di Biopsia Ossea

Dettagli

C430 - C430 A C530 - C530 A

C430 - C430 A C530 - C530 A C430 - C430 A C530 - C530 A Congratulazioni Acquistando un prodotto Gigaset avete scelto un marchio estremamente sensibile ed attento alle tematiche della sostenibilità ambientale. Prodotto imballato in

Dettagli

Probabilità e incertezza di misura

Probabilità e incertezza di misura Probabilità e incertezza di misura G. D Agostini Dipartimento di Fisica, Università La Sapienza, Roma 30 ottobre 2001 ii Probabilità Indice I Dal concetto di probabilità ai problemi di probabilità inversa

Dettagli

C O M U N E D I GO R GO N ZOLA C O M U N I C A ZIONI DEL SINDACO E D E L P R E S I D E N T E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

C O M U N E D I GO R GO N ZOLA C O M U N I C A ZIONI DEL SINDACO E D E L P R E S I D E N T E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E C O M U N E D I GO R GO N ZOLA P. N. 1 O. d. G. - C. C. D E L 8 GENNAIO 2009 C O M U N I C A ZIONI DEL SINDACO E D E L D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E S c u s a t e, p o s s i a m o p r e n d e

Dettagli

6 Ciliegie sulla torta

6 Ciliegie sulla torta 6 Ciliegie sulla torta In questo capitolo esaminiamo rapidamente alcune funzioni non strettamente indispensabili che possono rivelarsi molto utili, almeno a qualche lettore, anche se per ora non si immagina

Dettagli

SL400 - SL400 A - SL400 A

SL400 - SL400 A - SL400 A SL400 - SL400 A - SL400 A SL400 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset

Dettagli

Outstanding capitals e leggi finanziarie interne: un'analisi critica.

Outstanding capitals e leggi finanziarie interne: un'analisi critica. Outstanding capitals e leggi finanziarie interne: un'analisi critica. Marco Lonzi Samuele Riccarelli Sunto Alcuni concetti relativi alla valutazione di un'operazione d'investimento, uali il tasso interno

Dettagli

SUCCESSIONI E SERIE NUMERICHE

SUCCESSIONI E SERIE NUMERICHE Prof Lonzi Marco Dispense per il Corso di ANALISI MATEMATICA SUCCESSIONI E SERIE NUMERICHE AA 2015/16 1 SUCCESSIONI Dicesi Successione a valori reali ogni funzione 0À Ä, avente cioè per dominio l'insieme

Dettagli

Indice. Fotocamera...47 Immagine...48 Video...54

Indice. Fotocamera...47 Immagine...48 Video...54 Indice...1 Copyright e informazioni legali...3 Operazioni preliminari...7 Informazioni sul manuale...8 Installazione della carta SIM e della batteria...10 Come caricare la batteria...12 Apertura e chiusura

Dettagli

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C O R S O D I F O R M A Z I O N E P E R A D D E T T I A L L A C O N D U Z I O N E E M A N U T E N Z I O N E D E G L I I M P I A N T I E L E T T R I C I P E I / P

Dettagli

Suono Trascrizione: pos. atona pos. tonica

Suono Trascrizione: pos. atona pos. tonica 118 3. LA LINGUA PIEMONTESE Trascrizione ufficiale (ortografia) Parlando della storia del p. abbiamo già spiegato come si produsse la sua ortografia. Si noterà che affrontiamo la trascrizione dei suoni

Dettagli

Risolvere i seguenti sistemi lineari

Risolvere i seguenti sistemi lineari UnitẀĊ Didattica NḂã Esercii sui sistemi lineari e sui sistemi lineari parametrici Risolvere i seguenti sistemi lineari ) ø ø ø ) ø ø ø ) ø ø ø (,, ) ) ) ø ø (,) ) ø ø ø ( sistema incompatibile ) ø ø ø

Dettagli

BILANCIO DELL ESERCIZIO 2012 / UNIQA PROTEZIONE SPA

BILANCIO DELL ESERCIZIO 2012 / UNIQA PROTEZIONE SPA BILANCIO DELL ESERCIZIO 2012 / UNIQA PROTEZIONE SPA rkfn^molqbwflkbpkék^k rafkbjsá~äéséåéòá~vv lod^kfpl`f^if `çåëáöäáççápçêîéöäá~åò~ mêéëáçéåíéçéä`çåëáöäáççápçêîéöäá~åò~ tçäñö~åö hfkai sáåémêéëáçéåíé`çåëáöäáççápçêîéöäá~åò~

Dettagli

VERBALE FORUM NAZIONALE AVIS GIOVANI EUR SUITE HOTEL - ROMA 29-30 GENNAIO 2005

VERBALE FORUM NAZIONALE AVIS GIOVANI EUR SUITE HOTEL - ROMA 29-30 GENNAIO 2005 VERBALE FORUM NAZIONALE AVIS GIOVANI EUR SUITE HOTEL - ROMA 29-30 GENNAIO 2005 SABATO 29 GENNAIO I lavori iniziano alle ore 15.00 presso la sala congressi dell Eur Suite Hotel di Roma. Risultano presenti

Dettagli