Il/La sottoscritto/a Cognome Nome. Luogo di nascita: Prov. Indirizzo: Telefono: Codice Fiscale. posta pec

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il/La sottoscritto/a Cognome Nome. Luogo di nascita: Prov. Indirizzo: Telefono: Codice Fiscale. posta pec"

Transcript

1

2

3 Al Comune di Doberdo del Lago - Občini Doberdob (GO) OGGETTO:. Domanda di partecipazione alla mobilità esterna per la copertura di n posto di Istruttore direttivo contabile - cat. D pos. Economica o 2 Area economica e finanziaria programmazione e controllo con titolo principale di preferenza la conoscenza della lingua slovena. Comune di Doberd Il/La sottoscritto/a Cognome Nome Data di nascita Sesso: M F Luogo di nascita: Prov. Residente a: Cap. Prov. Indirizzo: Telefono: Codice Fiscale posta pec Recapito a cui inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura (se diverso dalla residenza) chiede di essere ammesso/a alla selezione tramite procedura di mobilità esterna per la copertura del posto di Istruttore direttivo -contabile - cat. D posizione econom. o 2 titolo di preferenza la conoscenza della lingua slovena- - presso l area economica e finanziaria programmazione e controllo ed a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2 e consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura e dall'eventuale assunzione, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità delle autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, quanto segue: POSIZIONE LAVORATIVA: Amministrazione di appartenenza: Profilo professionale: Categoria: Posizione Economica: Assunto/a il Data di inquadramento nel profilo professionale e categoria attuale: Mansioni attualmente svolte TITOLO DI STUDIO (:per i titoli accademici indicare eventuale provvedimento che riconosce l equipollenza tra titoli accademici ai fini dei pubblici concorsi) di: Conseguito nell a.s. con votazione presso

4 CONOSCENZE INFORMATICHE: (barrare la casella in caso affermativo) Utilizzo programmi ASCOT ASCOT web Pacchetto Office CORSI CERTIFICATI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE, CORSI IN MATERIE DI BILANCIO: CONOSCENZA LINGUA INGLESE LIVELLO SCOLASTICO INCARICO DI PO AREA CONTABILE Dal al INCARICO DI PO GESTIONE ECONOMICA PERSONALE Dal al N.RO DIPENDENTI ATTUALMENTE COORDINATI: ALTRE COLLABORAZIONI DOCUMENTATE IN MATERIA CONTABILE PRESSO EE.LL. IN FVG: ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PRIVATI: ANZIANITA DI SERVIZIO PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ente dal al Ente dal al Ente dal al Ente dal al EVENTUALE CONOSCENZA DELLA LINGUA SLOVENA SCRITTA E PARLATA ACQUISITA MEDIANTE: Dichiara inoltre: - di non aver in corso procedimenti disciplinari ovvero di aver subito, nel corso del biennio precedente la presentazione della domanda, le seguenti sanzioni disciplinari: -di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero di aver subito le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: Dichiara di dare la propria disponibilità ad un eventuale nomina a titolare di posizione organizzativa in area economico finanziaria del Comune. Si allega la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscritto. Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 96/23, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di mobilità. Data, Firma

5 COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica C.A.P. 347 TEL FAX P.I C.F via Roma, 3 ALLEGATO A) PUNTEGGIO PER TITOLI E CURRICULUM PUNTEGGIO PER TITOLI Conoscenza ASCOT ascot web 2 Pacchetto office 5 Corsi armonizzazione, corsi materie bilancio certificati (2 p. x corso max 6 punti) 6 Conoscenza lingua inglese livello scolastico Laurea in economia e commercio o titolo equipollente o equiparato Laurea in altre materie economiche o statistiche o titolo equipollente o equiparato Laurea in altre materie Votazione laurea e lode Da a Da 8 a 99 Meno di PUNTEGGIO PER CURRICULUM PO area contabile: Oltre anni 2 Da 5 anni a anni 8 Da anno a 4 anni mesi e 3 giorni Meno di anno PO area gestione economica personale da almeno 3 anni 5 N.ro dipendenti attualmente coordinati come PO (p. per persona max 3 punti) 3 Altre collaborazioni in materia contabile presso EE.LL in FVG documentate (2p. 6 per collaborazione max 6 punti) Esperienze lavorative presso privati (min anno) Anzianita servizio in PA Otre anni Da 5 anni a 7 Da anno a 4 anni mesi e 3 giorni Meno di anno

6 COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica C.A.P. 347 TEL FAX P.I C.F via Roma, 3 Opr. št. 676/2 dne OBVESTILO O POSTOPKU ZUNANJE DELOVNE MOBILNOSTI ZA DELOVNO MESTO VODILNEGA RAČUNOVODKSEGA URADNIKA KATEGORIJA D (. ali 2. plačilni razred) GLAVNA PREDNOSTNA KVALIFIKACIJA: ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA Uprava občine Doberdob namerava zapolniti delovno mesto vodilnega računovodskega uradnika za poln delovni čas s pogodbo za nedoločen čas, ki bo opravljal funkcijo odgovornega za organizacijski položaj. Delovno mesto pripada. ali 2. plačnemu razredu kategorije D po veljavni kolektivni delovni pogodbi v okviru ekonomsko-finančnega oddelka planiranje in nadzor. Kandidat bo izbran v okviru postopka delovne mobilnosti znotraj enotnega razdelka deželnih uslužbencev in uslužbencev lokalnih samouprav Furlanije-Julijske krajine. Prijavijo se lahko uslužbenci, zaposleni za nedoločen čas na ustanovi, ki pripada enotnemu razdelku deželnih uslužbencev in uslužbencev lokalnih samouprav Furlanije-Julijske krajine. Kandidati morajo biti na dan, ki ga ta razpis predvideva kot rok za oddajo vlog, uvrščeni v. ali 2. plačni razred kategorije D s poklicnim profilom vodilnega računovodskega uslužbenca in morajo imeti spodnjo izobrazbo: univerzitetno diplomo iz ekonomije (pred reformo po MO 59/99) ali enakovredno diplomo ali drugo univerzitetno diplomo s področja ekonomije ali statistike (pred reformo po MO 59/99) ali enakovredno diplomo oziroma morajo biti vsaj tri leta nosilci organizacijskega položaja v okviru računovodskega resorja, imeti zgoraj navedeno univerzitetno izobrazbo ali diplomo višje srednje trgovske šole in pripadati poklicnemu razredu D ali D2. Kandidati, ki imajo enakovredno univerzitetno diplomo, morajo to izrecno navesti v vlogi za postopek zunanje delovne mobilnosti. Navedejo naj ukrep, s katerim je bila univerzitetna dilpoma priznana kot enakovredna za namene javnih natečajev. Javni uslužbenci, ki bi se radi prijavili na razpisano delovno mesto, morajo oddati vlogo za prostovoljno delovno mobilnost, tako da na navadnem papirju izpolnijo in podpišejo priloženi obrazec, sicer bo vloga zavrnjena. Vloge morajo prispeti v vložišče Občine Doberdob najkasneje do 2. ure 5. decembra 24. Kdor ima predal certificirane elektronske pošte (PEC), lahko vlogo pošlje na predal PEC občine Doberdob, in sicer: Vlogo lahko pošljete tudi s priporočeno poštno pošiljko s povratnico, ki pa mora vsekakor prispeti v navedenem roku (šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je poštna pošiljka dejansko prispela v občinsko vložišče v predpisanem roku). Zavrnjene bodo vse vloge, ki bodo prispele ali bodo oddane po razpisnem roku; prav tako bodo zavrnjene vloge, ki ne bodo opremljene s fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta kandidata. Ne bodo upoštevane vloge za delovno mobilnost, prispele pred objavo tega razpisa; isto velja za vloge, ki so sicer prispele po objavi, a se ne nanašajo na ta razpis. Izbirni postopek bo vodila ocenjevalna komisija. Komisijo bodo sestavljali občinski tajnik in dva funkcionarja, ki jih bo imenoval sam tajnik. Eden od funkcionarjev bo zadolžen za pisanje zapisnika. Kandidati morajo s seboj prinesti veljaven osebni dokument. Kandidati bodo ocenjeni na podlagi kvalifikacij in kolokvija. KVALIFIKACIJE IN DELOVNE IZKUŠNJE Vsak kandidat lahko dobi največ 8 točk za kvalifikacije/delovne izkušnje, in sicer po sistemu točkovanja, ki ga navaja priloga A tega razpisa. KOLOKVIJ Kolokvij, za katerega je predvidenih največ 2 točk, bo vodila ocenjevalna komisija, ki bo ocenila sposobnosti in poklicne pogoje posameznih kandidatov za razpisano delovno mesto. Za uvrstitev na prednostni seznam morajo kandidati pridobiti najmanj 6 točk za kvalifikacije in delovne izkušnje ter najmanj 5 točk za kolokvij. Kandidati, ki bodo pridobili manj kot 75 točk, bodo ocenjeni kot neprimerni za razpisano delovno mesto. Če bo več kandidatov pridobilo več kot 75 točk, bo mesto dodeljeno kandidatu, ki ima ustrezna dokazila o znanju slovenskega jezika. Če bo več kandidatov doseglo minimalno število točk in obenem dokazalo znanje slovenskega jezika, bo mesto dodeljeno kandidatu z večjim številom pridobljenih točk (v stotinkah). V primeru večjega števila uspešnih kandidatov brez znanja slovenskega jezika bo mesto dodeljeno kandidatu z večjim številom pridobljenih točk (v stotinkah). V primeru enakega števila točk ima prednost mlajši kandidat. Ta razpis ne zavezuje občinske uprave. Če bo uprava ocenila, da ni noben kandidat primeren za izpolnjevanje njenih upravnih in delovnih ciljev, ima pravico, da ne sklene delovne pogodbe z nobenim kandidatom s prednostnega seznama in razpiše javni natečaj. Uprava si pridržuje pravico, da ne sklene delovne pogodbe na podlagi postopka delovne mobilnosti, ne da bi zaradi tega kandidati pridobili kakršno koli pravico ali zahtevo. Občinska uprava odklanja odgovornost za sporočila, ki morebiti ne bi prispela, ker je kandidat navedel napačen naslov oziroma ker ni sporočil, da je spremenil naslov z ozirom na naslov, ki ga je navedel v vlogi, ali pa ker je to prepozno sporočil. Enako velja za morebitne zaplete in zamude, ki jih gre pripisati tretjim osebam, nepredvidenemu dogodku ali višji sili. Za nadaljnje informacije je na razpolago osebje službe za tajništvo in splošne zadeve Občine Doberdob (tel. 48/784736). Razpis in vloga sta objavljena na občinskem spletnem mestu: Občinski tajnik Dott. Riccardo Masoni, l. r.

7 AL COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO OBČINI DOBERDOB (GO) ZADEVA: Prijava na izbirni postopek v okviru zunanje delovne mobilnost za zapolnitev delovnega mesta vodilnega računovodskega uslužbenca kat. D v. ali 2. plačnem razredu v okviru ekonomskofinančnega oddelka - planiranje in nadzor; glavna prednostna kvalifikacija: znanje slovenskega jezika Podpisani/a priimek ime datum rojstva spol: M Ž kraj rojstva: pokr. stalno prebivališče v občini poštna št. pokr. naslov: telefon: davčna številka e-pošta PEC Naslov za vročanje sporočil v zvezi z razpisom (če je drugačen od stalnega prebivališča) prosim, da bi bil/a pripuščen/a k izbirnemu postopku v okviru zunanje delovne mobilnosti za zapolnitev mesta vodilnega računovodskega uslužbenca kategorije D. ali 2. plačnega razreda z znanjem slovenskega jezika kot glavno prednostno kvalifikacijo - v okviru ekonomsko-finančnega oddelka planiranje in nadzor. Skladno z določili OPR 445/2 in v zavesti, da se po 75. členu navedenega odloka navajanje neresničnih podatkov kaznuje z izločitvijo iz izbirnega postopka in morebitne zaposlitve, pa tudi da se po 76. členu istega odloka navajanje lažnih podatkov, ponarejanje dokumentov in uporaba ponarejenih dokumentov kaznujejo po kazenskem zakoniku, na lastno odgovornost izjavljam sledeče: DELOVNO RAZMERJE: delodajalec: poklicni profil: kategorija: plačni razred: datum sklenitve delovnega razmerja datum razvrstitve v zdajšnji poklicni profil in plačni razred: Zdajšnje delovne zadolžitve: IZOBRAZBA (navedite ukrep, s katerim je bila univerzitetna diploma priznana kot enakovredna za namene javnih natečajev): diploma iz, ki sem jo pridobil/a v akademskem letu z oceno na univerzi v

8 RAČUNALNIŠKE KOMPETENCE: (prekrižajte, če imate potrebne kompetence) raba programov ASCOT ASCOT web paket Office DOKAZANO OBISKOVANJE TEČAJEV S PODROČJA NOVE PRORAČUNSKE ZAKONODAJE IN TEČAJEV S PODROČJA VODENJA PRORAČUNA: OSNOVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NOSILEC ORGANIZACIJSKEGA POLOŽAJA ZA RAČUNOVODSKI RESOR od do NOSILEC ORGANIZACIJSKEGA POLOŽAJA EKONOMSKO VODENJE OSEBJA od do ŠTEVILO USLUŽBENCEV, KI JIH KANDIDAT/KA TRENUTNO KOORDINIRA: DRUGE DOKAZANE OBLIKE SODELOVANJA NA RAČUNOVODSKEM PODROČJU Z LOKALNIMI SAMOUPRAVAMI DEŽELE FJK: DELOVNE IZKUŠNJE V PRIVATNEM SEKTORJU: DELOVNA DOBA V JAVNEM SEKTORJU: ustanova od do ustanova od do ustanova od do ustanova od do ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA V PISNI IN USTNI OBLIKI SEM PRIDOBIL/A KOT SLEDI: Izjavljam nadalje: - v teku nimam nobenega disciplinskega postopka oziroma v zadnjih dveh letih pred oddajo te vloge mi je bila izrečena spodnja disciplinska kazen: - nikoli nisem bil/a kazensko obsojen/a in nimam v teku kazenskih postopkov oziroma bil/a sem kazensko obsojen/a za spodnje kaznivo dejanje oz. v teku imam spodnji kazenski postopek: Izjavljam, da sem pripravljen/a sprejeti morebitno imenovanje za odgovornega za organizacijski položaj v okviru ekonomsko-finančnega oddelka občine. Skladno z ZU 96/23 podpisani/a dovoljujem obdelavo osebnih podatkov za namene tega postopka delovne mobilnosti. Datum Podpis

9 COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica C.A.P. 347 TEL FAX P.I C.F via Roma, 3 PRILOGA A) TOČKOVANJE KVALIFIKACIJ IN DELOVNIH IZKUŠENJ TOČKOVANJE KVALIFIKACIJ Poznavanje programa ASCOT- ascot web 2 Paket Office 5 Tečaji s področja nove proračunske zakonodaje, tečaji s področja vodenja proračuna (2 točki za vsak tečaj; največ 6 točk) 6 Osnovno znanje angleškega jezika Univerzitetna diploma iz ekonomije ali enakovredna diploma Druga univerzitetna diploma s področja ekonomije ali statistike ali enakovredna diploma Univerzitetna diploma z drugega področja Ocena: s pohvalo od do od 8 do 99 manj kot TOČKOVANJE DELOVNIH IZKUŠENJ Organizacijski položaj za računovodski resor več kot let od 5 let do let od leta do 4 let, mesecev in 3 dni manj kot leto Org. pol. za ekonomsko vodenje osebja najmanj 3 leta 5 Št. uslužbencev, ki jih kandidat/ka trenutno koordinira kot nosilec/ka org. pol. ( točka za vsakega uslužbenca; največ 3 točke) 3 Druge oblike sodelovanja na računovodskem področju z lokalnimi samoupravami dežele FJK (2 točki za vsako; največ 6 točk) 6 Delovne izkušnje v privatnem sektorju (najmanj leto) Delovna doba v javnem sektorju: več kot let od 5 let do let od leta do 4 let, mesecev in 3 dni manj kot leto 2 8 7

Scadenza per la presentazione delle domande: IL RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI

Scadenza per la presentazione delle domande: IL RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITA ESTERNA NELL AMBITO DEL COMPARTO UNICO FRIULI VENEZIA GIULIA, ART. 25 CCRL 2006 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C (max Pos. Econ. C1)

Dettagli

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA ALLEGATO A PRILOGA A Al / P.n. Comune di S. Dorligo della Valle Občina Dolina UFFICIO PERSONALE - URAD ZA OSEBJE 34018 DOLINA TS OGGETTO: ZADEVA: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli

Dettagli

ALLEGATO A) PRILOGA A) Vzorec prijavnice na razpis, ki jo lahko kandidat izpolni v slovenskem ali italijanskem jeziku

ALLEGATO A) PRILOGA A) Vzorec prijavnice na razpis, ki jo lahko kandidat izpolni v slovenskem ali italijanskem jeziku ALLEGATO A) Facsimile della domanda di ammissione alla selezione, da compilarsi in lingua italiana o lingua slovena (Il presente facsimile costituisce lo schema da seguire nella redazione della domanda

Dettagli

PRILOGA A) ALLEGATO A) Vzorec prijavnice na razpis, ki jo lahko kandidat izpolni v slovenskem ali italijanskem jeziku

PRILOGA A) ALLEGATO A) Vzorec prijavnice na razpis, ki jo lahko kandidat izpolni v slovenskem ali italijanskem jeziku ALLEGATO A) Facsimile della domanda di ammissione alla selezione, da compilarsi in lingua italiana o lingua slovena (Il presente facsimile costituisce lo schema da seguire nella redazione della domanda

Dettagli

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA N. Št. GEN-GEN-2019-7458-P/3-3/S-PER Dolina, 10/06/2019 AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA NELL AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA

Dettagli

RESPONSABILE DI P.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI

RESPONSABILE DI P.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI Allegato alla determinazione n. 126/18 dd. 18.04.2018 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE L ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA ALL INTERNO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL

Dettagli

ART. 1 POSTI MESSI A CONCORSO

ART. 1 POSTI MESSI A CONCORSO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C POSIZ. ECON. 1 A TEMPO INDETERMINATO RISERVATO A PERSONE ISCRITTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DISABILI

Dettagli

Linee guida: Delega per la COMPILAZIONE della scheda progettuale

Linee guida: Delega per la COMPILAZIONE della scheda progettuale Linee guida: Delega per la COMPILAZIONE della scheda progettuale A seguito delle numerose richieste pervenute al JS, nel bando mirato n. 7 per i progetti standard è stata aggiunta la funzione delega alla

Dettagli

COMUNE DI SGONICO OBČINA ZGONIK

COMUNE DI SGONICO OBČINA ZGONIK VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA ODBORA N. / št. 1/g Data / dne: 10.01.2017 OGGETTO: Modifica regolamento valutazione performance ZADEVA: Sprememba pravilnika

Dettagli

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MARE CARSO tra i Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico, S.Dorligo della Valle e Muggia

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MARE CARSO tra i Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico, S.Dorligo della Valle e Muggia Prot.n./št. 1385 AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA ESTERNA NELL AMBITO DEL COMPARTO UNICO FRIULI VENEZIA GIULIA ART. 25 CCRL/2006 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D

Dettagli

COLLABORATORE PROFESSIONALE / STROKOVNI SODELAVEC VII / I m/f a tempo indeterminato

COLLABORATORE PROFESSIONALE / STROKOVNI SODELAVEC VII / I m/f a tempo indeterminato Nr.035-06-6-40/2019 Pirano, 24 VII 2019 Ai sensi del 7 comma dell articolo 57 della Legge sui pubblici impiegati (Gazzetta ufficiale della RS, n 63/07 UPB3, 65/08 e 40/12- ZUJF), della Legge sui rapporti

Dettagli

RICHIESTA CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELL OBBLIGO PER L ANNO SCOLASTICO 2014/2015

RICHIESTA CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELL OBBLIGO PER L ANNO SCOLASTICO 2014/2015 RICHIESTA CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELL OBBLIGO PER L ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DA PRESENTARE ENTRO LE ORE 10.00 DEL 28/11/2014 Requisiti richiesti per la presentazione della

Dettagli

IL SERVIZIO RIABILITATIVO DOMICILIARE (SRD)

IL SERVIZIO RIABILITATIVO DOMICILIARE (SRD) 1 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI Ospedali di Gemona e di Tolmezzo DRŽAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA - AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA-JULIJSKA

Dettagli

PRIJAVA NA 47. Festival narodno-zabavne glasbe ŠTEVERJAN 2017

PRIJAVA NA 47. Festival narodno-zabavne glasbe ŠTEVERJAN 2017 PRIJAVA NA 47. Festival narodno-zabavne glasbe ŠTEVERJAN 2017 Podpisani (ime priimek)..., vodja ansambla... sporočam da se prijavimo na 47. Festival narodno-zabavne glasbe ŠTEVERJAN 2017 in kot potrdilo

Dettagli

Al COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO Via Roma n MUZZANA DEL TURGNANO (UD) PEC:

Al COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO Via Roma n MUZZANA DEL TURGNANO (UD) PEC: Al COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO Via Roma n. 22 33055 - MUZZANA DEL TURGNANO (UD) PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per mobilità di comparto

Dettagli

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI N.

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI N. AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI N. 5 GRADUATORIE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, CATEGORIE D E C. Premesso che: Il Gruppo Europeo

Dettagli

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA ( T R I E S T E T R S T )

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA ( T R I E S T E T R S T ) N. Št. GEN-GEN-2016-8403-P/III-1/S-PER Dolina, 29.06.2016 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA OBVESTILO O RAZPISU JAVNE SELEKCIJE IL VICESEGRETARIO REGGENTE Visto l art. 89 del D.Lgs. 267/2000 TUEL; Visto il

Dettagli

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA ( T R IE S T E T R S T )

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA ( T R IE S T E T R S T ) N./Št. GEN-GEN-2019-4823-P/3-1/S-PER Dolina, 10.4.2019 BANDO DI CONCORSO RAZPIS ZA NATEČAJ IL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE RISORSE UMANE, CONTRATTI E CONTENZIOSO ODGOVORNI

Dettagli

Comune di Duino Aurisina Comune di Sgonico Comune di Monrupino Občina Devin Nabrežina Občina Zgonik Občina Repentabor

Comune di Duino Aurisina Comune di Sgonico Comune di Monrupino Občina Devin Nabrežina Občina Zgonik Občina Repentabor Comune di Duino Aurisina Comune di Sgonico Comune di Monrupino Občina Devin Nabrežina Občina Zgonik Občina Repentabor AMBITO 1.1 - OKRAJ 1.1 - PROVINCIA DI TRIESTE POKRAJINA TRST Prot. n. All Ambito 1.1

Dettagli

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA ( T R IE S T E T R S T )

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA ( T R IE S T E T R S T ) N./Št. GEN-GEN-2019-1816-P/III-1/S-PER Dolina, 13.02.2019 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA OBVESTILO O RAZPISU JAVNE SELEKCIJE IL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE RISORSE UMANE, CONTRATTI

Dettagli

Gorizia / Gorica, data protocollo / glej datum protokola

Gorizia / Gorica, data protocollo / glej datum protokola Gorizia / Gorica, data protocollo / glej datum protokola OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2018 Scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue dell'ambito

Dettagli

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MARE CARSO tra i Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico, S.Dorligo della Valle e Muggia

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MARE CARSO tra i Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico, S.Dorligo della Valle e Muggia CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CON CONOSCENZA DELLA LINGUA SLOVENA CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO

Dettagli

Domanda_istrutt_amministrativi_C1_2018

Domanda_istrutt_amministrativi_C1_2018 CLASSE 1.8.1 OGGETTO RICORRENTE: 105 Domanda_istrutt_amministrativi_C1_2018 Al Responsabile del Settore Personale (cod. 10625) All Ufficio Personale (cod. 42401) inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Dettagli

Il/La sottoscritto/a. CHIEDE

Il/La sottoscritto/a. CHIEDE Al Sindaco del Comune di Mongrando Via Roma n.40 13888 MONGRANDO (BI) Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Dettagli

Cognome: Nome: C H I E D E. 1 posto nella categoria D, accesso D1, (da Enti soggetti a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni)

Cognome: Nome: C H I E D E. 1 posto nella categoria D, accesso D1, (da Enti soggetti a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni) Allegato A) Alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa Servizio Programmazione Controllo e Risorse Umane Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 56125 Pisa DOMANDA DI AMMISSIONE all avviso

Dettagli

Unione di Comuni montana Colline Metallifere Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Unione di Comuni montana Colline Metallifere Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri Allegato A): schema di domanda. SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE TECNICO (INFORMATICO) - CAT. C,

Dettagli

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a a il

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a a il Allegato B Schema domanda di partecipazione Al Sig. Sindaco COMUNE DI CAPRI Piazza Umberto I n. 9 CAPRI (NA)80073 Protocollo.cittadicapri@legalmail.it Avviso pubblico di mobilità volontaria ex art. 30

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ALLEGATO 1 (da compilare con carattere stampatello) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A CINQUE POSTI DI IMPIEGATO CON PROFILO DI SISTEMISTA INFORMATICO DA ASSUMERE CON

Dettagli

AVVISO DI MOBILITA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI UFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA PLB IL SEGRETARIO COMUNALE

AVVISO DI MOBILITA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI UFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA PLB IL SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI FAGAGNA P R O V I N C I A D I U D I N E Tel. 0432 / 812111 812112 CAP 33034 Fax 0432 / 810065 Codice fiscale 80004910305 sito internet: www.comune.fagagna.ud.it PROT. 9326 AVVISO DI MOBILITA

Dettagli

Državni izpitni center. Višja raven ITALIJANŠČINA. Izpitna pola 3

Državni izpitni center. Višja raven ITALIJANŠČINA. Izpitna pola 3 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17122213* Višja raven ITALIJANŠČINA Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed) B) Pisni

Dettagli

Cognome: Nome: C H I E D E. 5 posti nella categoria C da Enti soggetti a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni

Cognome: Nome: C H I E D E. 5 posti nella categoria C da Enti soggetti a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni Allegato A) Alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa Servizio Programmazione Controllo e Risorse Umane Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 56125 Pisa DOMANDA DI AMMISSIONE all avviso

Dettagli

MIUR.AOODRFR.REGISTRO UFFICIALE(U)

MIUR.AOODRFR.REGISTRO UFFICIALE(U) MIUR.AOODRFR.REGISTRO UFFICIALE(U).0009992.22-09-2016 Prot. n./opr.št. AOODRFR Trieste/Trst, Ravnateljem slovenskih večstopenjskih šol v Furlaniji Julijski Krajni Ai Dirigenti scolastici degli istituti

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, PER TITOLI, PER L AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (SOSTEGNO

Dettagli

Alla Provincia di Trieste Pokrajina Trst Piazza/Trg Vittorio Veneto, 4 34132 TRIESTE - TRST. Bollo Kolek

Alla Provincia di Trieste Pokrajina Trst Piazza/Trg Vittorio Veneto, 4 34132 TRIESTE - TRST. Bollo Kolek A Bollo Kolek D one dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna per l anno 2012(dichiarazione redditi 2013). (articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 2002, n.

Dettagli

il/la sottoscritto/a (Nome). (Cognome)... CHIEDE

il/la sottoscritto/a (Nome). (Cognome)... CHIEDE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME OARLE PER L ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N 1 FUNZIONARIO EUROPROGETTISTA DI III LIVELLO SETTORE

Dettagli

Državni izpitni center. Osnovna raven ITALIJANŠČINA. Izpitna pola 3

Državni izpitni center. Osnovna raven ITALIJANŠČINA. Izpitna pola 3 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15122113* Osnovna raven ITALIJANŠČINA Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120 150 besed) B)

Dettagli

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MARE CARSO tra i Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico, S.Dorligo della Valle e Muggia

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MARE CARSO tra i Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico, S.Dorligo della Valle e Muggia N. Št. GEN-GEN-2012-3964-P/3-1/S-PER Dolina, 12.04.2012 BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (art. 10, comma 4 L.R. 18/2011) Il Responsabile

Dettagli

Il/La sottoscritto/a nato/a Prov. di Stato il residente in Prov. Via n. Cap.

Il/La sottoscritto/a nato/a Prov. di Stato il residente in Prov. Via n. Cap. SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA Allegato A) (da redigersi in carta semplice possibilmente dattiloscritta o scritta in stampatello) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 dpr 28.12.2000,

Dettagli

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI Cf

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI Cf COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI Cf 80004000925 Area Amministrativa Prot. n. 5510 del 25/06/2012 BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TRAMITE LA PROCEDURA DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA

Dettagli

- essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato delle amministrazioni del comparto Regioni ed autonomie locali;

- essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato delle amministrazioni del comparto Regioni ed autonomie locali; AVVISO DI MOBILITA VOLONTARIA DA ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. C - AUTISTA Data di pubblicazione: 17 NOVEMBRE 2011 ai sensi delle leggi regionali 5 febbraio 2008,

Dettagli

MIUR.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U)

MIUR.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U) MIUR.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0013602.22-12-2016 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Prot. n./opr.št. AOODRFR Trieste/Trst, Ravnateljem slovenskih večstopenjskih šol v Furlaniji

Dettagli

C H I E D E D I C H I A R A

C H I E D E D I C H I A R A ALLEGATO A Al Comune di Sennori Via Brigata Sassari 15 07036 SENNORI I1/la sottoscritto/a (cognome e nome per le donne coniugate indicare il cognome da nubile) C H I E D E di essere ammesso/a a partecipare

Dettagli

COMUNE DI PARMA SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COMUNE DI PARMA SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AI SENSI DELL ART. 4, COMMA 6 D.L. 101/2013, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. GIUR. C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dettagli

MODELLO PER DOMANDA. Il/la sottoscritto/a residente in via n. cap. provincia di telefono codice fiscale ; C H I E D E

MODELLO PER DOMANDA. Il/la sottoscritto/a residente in via n. cap. provincia di telefono codice fiscale ; C H I E D E ALLEGATO sub A MODELLO PER DOMANDA AL COMUNE DI LIVIGNO PLAZA DAL COMUN, 93 23030 LIVIGNO (SO) Oggetto: Richiesta di ammissione alla selezione pubblica per avviso esplorativo di mobilità ex art. 30 D.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ALLEGATO n. 1 (da compilare con carattere stampatello) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER UN POSTO DI DIRIGENTE DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, IN PROVA,

Dettagli

24111.AOO.REGISTRO UFFICIALE.U h.13:58

24111.AOO.REGISTRO UFFICIALE.U h.13:58 24111.AOO.REGISTRO UFFICIALE.U.0025971.23-07-2018.h.13:58 00 04.!5 #"-.6 0 7 0 0 0 #0 0!8 ( 0 0 5! 0 5! 9 0 0 0 0 0 : " ';! " ) 0 0 0 09 0 7 5 #"-. "5! 0 0 00 5 #"4.!"#$#%#&#'((#$$#)* ''$,#)* 0 0 0 0 0

Dettagli

Allegato al bando Schema di domanda ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA Piazza Mercanzia, 4 40125 BOLOGNA PEC: personale@bo.legalmail.camcom.it Domanda di partecipazione

Dettagli

Dr`avni izpitni center ITALIJAN[^INA

Dr`avni izpitni center ITALIJAN[^INA Dr`avni izpitni center *P052A30213* JESENSKI ROK ITALIJAN[^INA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Sobota, 3. september 2005 POKLICNA MATURA RIC 2005 2 P052-A302-1-3 BRALNO RAZUMEVANJE 24T 1. naloga (6 točk): 1 A

Dettagli

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 1 POSTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PROFILO: TECNICO/AMMINISTRATIVO RIF BD ALLEGATO A

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 1 POSTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PROFILO: TECNICO/AMMINISTRATIVO RIF BD ALLEGATO A AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 1 POSTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PROFILO: TECNICO/AMMINISTRATIVO RIF BD-18001 ALLEGATO A Sedi Operative: Via G. Capponi 16/18R - 50121 Firenze

Dettagli

AL COMUNE DI VETRALLA Settore I AA.GG. Segreteria Personale P.I. Piazza Umberto I, VETRALLA

AL COMUNE DI VETRALLA Settore I AA.GG. Segreteria Personale P.I. Piazza Umberto I, VETRALLA AL COMUNE DI VETRALLA Settore I AA.GG. Segreteria Personale P.I. Piazza Umberto I, 1 01019 VETRALLA Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando di Selezione Pubblica per titoli ed esami per la copertura

Dettagli

C H I E D E D I C H I A R A

C H I E D E D I C H I A R A ALLEGATO A Al Comune di Sennori Via Brigata Sassari 15 07036 SENNORI I1/la sottoscritto/a (cognome e nome per le donne coniugate indicare il cognome da nubile) C H I E D E di essere ammesso/a a partecipare

Dettagli

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome ) CHIEDE

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome ) CHIEDE AL COMUNE DI GARDA Area Contabile Lungolago Regina Adelaide, n. 15 37016 Garda (VR) Il/la sottoscritto/a (cognome e nome ) CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per

Dettagli

Il/La sottoscritto/a... nato/a a...(..).il residente

Il/La sottoscritto/a... nato/a a...(..).il residente AL PRESIDENTE OMCEO MILANO VIA LANZONE N. 31 20123 MILANO Il/La sottoscritto/a.... nato/a a....(..).il residente a. (.)Via....N. Telefono.. Eventuale indirizzo di PEC:... Recapito presso il quale deve

Dettagli

FAC_SIMILE DI DOMANDA. Manifestazione di interesse alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie, e degli Enti del SSR

FAC_SIMILE DI DOMANDA. Manifestazione di interesse alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie, e degli Enti del SSR ALLEGATO B FAC_SIMILE DI DOMANDA Manifestazione di interesse alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie, e degli Enti del SSR Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura della Persona,

Dettagli

Al Segretario Generale dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Al Segretario Generale dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale Al Segretario Generale dell Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per n.1 posto impiegato amministrativo di 3 livello presso

Dettagli

ALLEGATO 1: Company General Use

ALLEGATO 1: Company General Use ALLEGATO 1: MODELLO DI DOMANDA PER BANDO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 PERSONA CON LAUREA ALMENO TRIENNALE IN MATERIE ECONOMICHE O SPECIALIZZAZIONE POST

Dettagli

Al Comune di Boscotrecase Responsabile Settore Affari Generali via Rio, BOSCOTRECASE (NA)

Al Comune di Boscotrecase Responsabile Settore Affari Generali via Rio, BOSCOTRECASE (NA) Al Comune di Boscotrecase Responsabile Settore Affari Generali via Rio, 1 80042 BOSCOTRECASE (NA) OGGETTO: Domanda di partecipazione all avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1

Dettagli

COMUNE DI PARMA SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COMUNE DI PARMA SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO EDUCATIVO MAESTRO SCUOLA INFANZIA COMUNALE(CAT. GIUR. C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dettagli

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO DI MOBILITÀ

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO DI MOBILITÀ ALLEGATO 1 FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO DI MOBILITÀ Al Direttore Generale Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia V.le Matteotti, 63 27100 Pavia DOMANDA

Dettagli

COMUNE DI SAVOGNA D ISONZO OBČINA SOVODNJE OB SOČI

COMUNE DI SAVOGNA D ISONZO OBČINA SOVODNJE OB SOČI COMUNE DI SAVOGNA D ISONZO OBČINA SOVODNJE OB SOČI PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA ODBORA N. Št. 42 Data Dne 13.03.2018

Dettagli

1) di essere nato/a a il

1) di essere nato/a a il ALL UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI UDINE Via Lionello n. 1 33100 UDINE OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (art. 110 D.Lgs. 267/2000) DI UN

Dettagli

C H I E D E. D I C H I A R A sotto la propria personale responsabilità

C H I E D E. D I C H I A R A sotto la propria personale responsabilità MODULO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI

Dettagli

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO C. BATTISTI Centro Risorse Interculturale di Territorio Via Costa n. 7 73100 LECCE 0832 306016-0832 279243 C.F.: 80010820753; e-mail: leee00100c@istruzione.it, pec:

Dettagli

MODULO DI DOMANDA (DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE) CONCORSO PUBBLICO N. (Scrivere a macchina o in stampatello) Il/la sottoscritto/a cognome nome

MODULO DI DOMANDA (DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE) CONCORSO PUBBLICO N. (Scrivere a macchina o in stampatello) Il/la sottoscritto/a cognome nome ALLEGATO A1 MODULO DI DOMANDA (DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE) CONCORSO PUBBLICO N. (Scrivere a macchina o in stampatello) Al Direttore Generale Ulss n. 6 Vicenza Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza Il/la

Dettagli

Comune di Ome Provincia di Brescia

Comune di Ome Provincia di Brescia Comune di Ome Provincia di Brescia COMUNE DI OME Comune di Ome U Protocollo N.0001254/2017 del 10/02/2017 Pagina 1 di 7 Pagina 2 di 7 Pagina 3 di 7 Pagina 4 di 7 Il/la sottoscritto/a nato/a il a ( ) C.F.

Dettagli

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO. Allegato al Bando di Concorso: modello di domanda di partecipazione. Il/La sottoscritto/a,

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO. Allegato al Bando di Concorso: modello di domanda di partecipazione. Il/La sottoscritto/a, Allegato al Bando di Concorso: modello di domanda di partecipazione Al Parco Lombardo della Valle del Ticino Via Isonzo, 1 20013 MAGENTA Il/La sottoscritto/a, nato a il residente in cap. Via, n. tel.,

Dettagli

Allegato a) All Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto Po (MN)

Allegato a) All Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto Po (MN) Allegato a) All Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto Po (MN) OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI

Dettagli

Sgonico / Zgonik, 45 CAP SGONICO / ZGONIK ( TS ) Tel. (0 4 0) /

Sgonico / Zgonik, 45 CAP SGONICO / ZGONIK ( TS )   Tel. (0 4 0) / AVVISO PUBBLICO PER TITOLI, AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL ALBO DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 Premessa In previsione dell'avvio delle attività di

Dettagli

ALLEGATO 1 ALL AVVISO DI MOBILITA. Domanda di partecipazione

ALLEGATO 1 ALL AVVISO DI MOBILITA. Domanda di partecipazione ALLEGATO 1 ALL AVVISO DI MOBILITA Domanda di partecipazione Al Direttore del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Caluso Via San Francesco D assisi, 2 10014 Caluso (To) Il/La sottoscritto/a......

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 16-11-2017 60875 ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II Integrazione avviso di mobilità esterna per n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat.

Dettagli

Pag. 1/4 ALLEGATO ALL AVVISO DI SELEZIONE

Pag. 1/4 ALLEGATO ALL AVVISO DI SELEZIONE Pag. 1/4 ALLEGATO ALL AVVISO DI SELEZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 27 UNITA DI CATEGORIA C PROFILO PROFESSIONALE

Dettagli

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) ALLEGATO A modulo di domanda S.P. 61/15 Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi Settore Organizzazione, reclutamento, assistenza normativa P.O. Procedure di mobilità tra amministrazioni diverse

Dettagli

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA BANDO DI CONCORSO

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE OBČINA DOLINA BANDO DI CONCORSO Dolina, 6.3.2008 COMUNE Dl COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE-OBČINA DOLINA SERVIZIO SOCIALE UFFICIO SOCIALE BANDO DI CONCORSO per l erogazione di contributi a soggetti pubblici e privato che mettono a

Dettagli

D I C H I A R A Sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A Sotto la propria responsabilità MODELLO DI DOMANDA IN CARTA LIBERA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI (DI CUI N. 1 PER BOVEZZO E N. 1 PER VILLA CARCINA) DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA

Dettagli

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTI PON 14- SNODO FORMATIVO Di cui all avviso prot n 3190/IV-5 del /09/16 Il/la sottoscritt nat_ a (prov ) il C.F residente a (prov. ) in n. Recapito

Dettagli

1 in edificio inferiore a 3 piani fuoriterra

1 in edificio inferiore a 3 piani fuoriterra Allegato / Priloga 1) BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO, SITO IN LOC. SGONICO-ZGONIK N. 24 (I. piano) DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SGONICO-ZGONIK In esecuzione

Dettagli

CHIEDE DICHIARA. 1. di essere nat. a ( ) il ;

CHIEDE DICHIARA. 1. di essere nat. a ( ) il ; Al Comune di MESAGNE Via Roma 2 72023 MESAGNE. sottoscritt NOME.. COGNOME. C.F.. CHIEDE di essere ammess.. a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA

Dettagli

cod. CONCORSO B3 L.68/99

cod. CONCORSO B3 L.68/99 cod. CONCORSO B3 L.68/99 Alla Regione del Veneto Direzione Risorse Umane Ufficio Concorsi Palazzo Sceriman Cannaregio, 168 30121 - VENEZIA Il/La sottoscritto/a cognome nome chiede di essere ammesso/a al

Dettagli

I1/la sottoscritto/a (cognome e nome ) nato/a a il

I1/la sottoscritto/a (cognome e nome ) nato/a a il AL COMUNE DI MONTEFIASCONE Servizio Gestione Risorse Umane Largo del Plebiscito, n. 1 01027 MONTEFIASCONE (VT) I1/la sottoscritto/a (cognome e nome ) nato/a a il CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare

Dettagli

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) CHIEDE DICHIARA. Di essere nato/a a (Prov. ) il ;

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) CHIEDE DICHIARA. Di essere nato/a a (Prov. ) il ; Allegato A) Modello di domanda per la partecipazione alla SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI PROFESSIONISTI IN POSSESSO DI TITOLI SPECIFICI PER L EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI

Dettagli

Državni izpitni center *P133A30213* ZIMSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE POKLICNA MATURA

Državni izpitni center *P133A30213* ZIMSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE POKLICNA MATURA Državni izpitni center *P133A30213* ZIMSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE POKLICNA MATURA RIC 2014 2 P133-A302-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsaka pravilna rešitev je vredna 1 točko. Skupno je možno doseči 30

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA E DI CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA E DI CERTIFICAZIONE Allegato A Schema di domanda Domanda di partecipazione alla: procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la compilazione di una graduatoria di merito per assunzione a tempo determinato di unità

Dettagli

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO Provincia di Milano Servizio Risorse Umane C.F.:

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO Provincia di Milano Servizio Risorse Umane C.F.: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE (CAT. D) - AREA POLIZIA LOCALE Il/La sottoscritto/a

Dettagli

OBRAZEC IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. KJER JE PREDVIDENO,(ٱ) USTREZNO OZNAČITE ( ).

OBRAZEC IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. KJER JE PREDVIDENO,(ٱ) USTREZNO OZNAČITE ( ). VLOGA ZA PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA Podpisani vlagam v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04) in Pravilnikom o obrazcih, dokumentaciji,

Dettagli

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE Bando di mobilità esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell art. 30 del D.Lgs 165/2001, di un posto di dirigente a tempo indeterminato presso la Camera

Dettagli

COMUNE DI PARMA SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COMUNE DI PARMA SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI TECNICI EDUCATIVI MAESTRO SCUOLA INFANZIA COMUNALE(CAT. GIUR. C) (ATTIVITA DI

Dettagli

Comune di Pontremoli Provincia di Massa Carrara

Comune di Pontremoli Provincia di Massa Carrara Comune di Pontremoli Provincia di Massa Carrara AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL ART. 30 COMMA 2 BIS DEL D. LGS. 165/2001, DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Dettagli

ALLEGATO A - FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO A - FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO A - FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Spett.le Camera di Commercio di Crotone Ufficio Gestione delle Risorse Umane Via A. De Curtis n. 2 88900 CROTONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Dettagli

COGNOME (per le donne coniugate il cognome da nubili)

COGNOME (per le donne coniugate il cognome da nubili) ALLEGATO A ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO VIA G. VALENTINI, 14 59100 PRATO Il/La sottoscritto/a COGNOME (per le donne coniugate il cognome da nubili) NOME SESSO

Dettagli

*P091A30212* ITALIJANŠČINA. Izpitna pola 2. Pisno sporočanje A) Krajše (strokovno) besedilo B) Besedilo na podlagi (ne)besedne iztočnice

*P091A30212* ITALIJANŠČINA. Izpitna pola 2. Pisno sporočanje A) Krajše (strokovno) besedilo B) Besedilo na podlagi (ne)besedne iztočnice Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P091A30212* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ITALIJANŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajše (strokovno) besedilo B) Besedilo na podlagi (ne)besedne

Dettagli

COMUNE di TAGGIA Provincia di Imperia

COMUNE di TAGGIA Provincia di Imperia COMUNE di TAGGIA Provincia di Imperia CF/ 0008 946 008 3 Via S.Francesco, 441 - CAP 18018 - Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200 http://www.taggia.it E-mail:info@comune.taggia.im.it AVVISO PUBBLICO PER LA

Dettagli

AL COMUNE DI RIVOLI VERONESE Area Economico Finanziaria e del Personale Piazza Napoleone I, n Rivoli Veronese (VR)

AL COMUNE DI RIVOLI VERONESE Area Economico Finanziaria e del Personale Piazza Napoleone I, n Rivoli Veronese (VR) AL COMUNE DI RIVOLI VERONESE Area Economico Finanziaria e del Personale Piazza Napoleone I, n. 3 37010 Rivoli Veronese (VR) Il/la sottoscritto/a (cognome e nome ) CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare

Dettagli

Allegato A All Ufficio Personale Comune di Furtei Via Circonvallazione, FURTEI (SU)

Allegato A All Ufficio Personale Comune di Furtei Via Circonvallazione, FURTEI (SU) Allegato A All Ufficio Personale Comune di Furtei Via Circonvallazione, 29 09040 FURTEI (SU) AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D. LGS.

Dettagli

di essere dipendente a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all art. 1, comma 2

di essere dipendente a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all art. 1, comma 2 All U.T.I. Agro Aquileiese presso il Comune di Cervignano del Friuli Ufficio Protocollo P.zza Indipendenza, 1 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per mobilità

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE ALLEGATO A all Avviso All Unione dei Comuni Valli e Delizie Servizio Gestione delle Risorse Umane presso Centro Servizi PortoInforma P.zza Verdi, 22 44015 Portomaggiore (FE) Oggetto: Domanda di partecipazione

Dettagli

Il/La sottoscritto/a nato/a a Prov. il e residente a Prov. in via n., Codice fiscale Tel. C H I E D E

Il/La sottoscritto/a nato/a a Prov. il e residente a Prov. in via n., Codice fiscale Tel. C H I E D E ALLEGATO A) - (DA UTILIZZARE A PENA DI ESCLUSIONE) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI E AMMINISTRATIVI - CAT.

Dettagli

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ARIC Struttura Centrale Unica di Committenza Stazione Unica Appaltante Soggetto Aggregatore

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ARIC Struttura Centrale Unica di Committenza Stazione Unica Appaltante Soggetto Aggregatore SCHEMA DOMANDA Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ARIC Struttura Centrale Unica di Committenza Stazione Unica Appaltante Soggetto Aggregatore Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a

Dettagli

Allegato A) DOMANDA DI AMMISSIONE (se compilata a mano scrivere in stampatello)

Allegato A) DOMANDA DI AMMISSIONE (se compilata a mano scrivere in stampatello) Allegato A) DOMANDA DI AMMISSIONE (se compilata a mano scrivere in stampatello) Al Comune di Paliano (FR) Servizio Personale Piazza XVII Martiri n.1, 03018 PALIANO (FR) Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dettagli

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA IN CARTA LIBERA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA IN CARTA LIBERA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA IN CARTA LIBERA Spett.le NET S.P.A. UFFICIO PROTOCOLLO Viale Duodo n.3/e 33100 UDINE Rif. Selezione Responsabile Legale Affari Generali e Risorse Umane 03/2018

Dettagli