La Voce. Perle N.6. Liceo scientifico G. Galilei - Trento As 2007/2008. Sondaggio scuole p.16. VIAGGIARE p.21. IN ITALIA p.14. Giustificazioni p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La Voce. Perle N.6. Liceo scientifico G. Galilei - Trento As 2007/2008. Sondaggio scuole p.16. VIAGGIARE p.21. IN ITALIA p.14. Giustificazioni p."

Transcript

1 N.6 Lc ctfc G. G - Tt A 2007/2008 L Vc P UN BRINDISI PER RICORDARE NAJET P.7 p.5 SO OR PIATTUME p.9 LI DEL BI TRENTO, CITTÀ BELLA DAI TRENT ANNI IN SU p. 11 C N CO p.6 LA ZONA p.24 IRRAZIONALE LOTTA GENERAZIONALE? p.12 ILTA IV LLA C E D I NFIN p.13 AI CO IN ITALIA p.14 E NT NIE Sdgg cu p.16 DI E AR L ACO T T E SP p.8 ANORESSIA E MODA P.20 2 UNO SGUARDO INDIETRO p.323 GLI ENERGY MANAGER A LEZIONE IN ALTO ADIGE P.19 IA AL R UST A N I ESI p.22 RITRATTO M E p.29 TR VIAGGIARE p.21 Ntt d 25 mgg 2008 ALLA QUINTA A p.30 THE BELLISSIM STORY OF CAPPUCCET RED p.26 LO SGUARDO SUL REALE P.27 L È FINIDA ANCA ST AN p.30 LA VOCE DELLA DIRETTRICE p.39 NUOVA MUZIKA CERCASI p.29 t!!! put t c I c 3 cz p.3 V Cmpt d ESPRESSIONI DI VITA putt 3 p.23 p.25 Gutficz p.36

2 A TUTTI I GALILEIANI AL LETTORE Ltt, mttmc u m u cu. Dp SEI um ch t mb d qut Vc ch fch, u, tu d GALILEI f t, t vg, t cut, t f bb, t f d mg dg, m t c c dgut d ct tmpt tt c z d z ctt? Vv p d f? A m, ch c h fttut p gg, p pm vt, p d ì. H tt mt gudz; h cht mt cg; h cvut pcch tt, d gd d pcc, d gt ch cv c mt d p ch dmt d cu, d fmt d m [ ]. Ob, ctt. E pché? Pché m bu vtà può ttbu cp [ ] ccz d v p v u mmt d m tmp, u ct d m fuc. M tu, tt, h ftt tutt qu ch h ptut? [ ] O bv gzz ch m pdt v v mt, pcc mctt ch m vtt c g fgg d p czz d ftt d ttcc qut qu pcc pgg d vt CLASSE, dcdtv pu vt mt d gfzz vt cu dg d p, vt c, pché p v mc gg m tt u bu vtà. [ ] E tu, tt, c dv ut p qut. Stt c c c ut d tutt [ ] LA VOCE SOPRAVVIVERÀ! [bmt pt tvt d Gupp Pzz, fdt d vt L Vc, 1909] C gzz!! A v f fà cì tt mp, m qut è utm vt ch v utm (bv pu pché c tm bbccd cm) Qut è tt dvv du bbm pù vt cht d m p umt v, m f c bbm ftt!! L c fdmt è ch m pfdmt gg d utt ttut ( pm ch bbt ppzzt t fz v???). L bu uct d L Vc, vvmt, è tt pb tt gz t t mt g Ez tt ch t gutm u, vt ppccct OVUNQUE ( pù ffcc qu u mcchtt), mcc pdmt, g uc u L Vc cu tpp gt h pt, tt d cch, dc ftt vt c ( vt ch bbm dvut cvv vg pché c vt DOVE ERAVATE???), fgucc, d gtc pù ch bbm ftt p dtbuv cp, t pttmt cu, ft cch d mt c cu tt vt ttz, tgt c tudt, dct, tt, cmptt, pt, mvvt, ptt, pdt, ugtt... Mc quc?? MANCATE VOI!!! Sà b, m pm gzmt: gz ch h mpt ctt d p mgg, gz ch ch c h m dt tc t (ch V h dvut btt cmput cì bbm cpt u futu d dttgf!), gz ch h vt v m, gz ch h p ctt (Ctt.??), gz ch h ctt u tutt um m c h pvt, gz ch h tut f fd u d h ttt c, gz ch c h utt, ch c h pvt c è uct, gz ch h pvt mttc bt t ut NON c è uct, gz t c ch c h pptt, gz t pf ch MAI bbt c ( ), gz t mtch bd ch c h cftt c ccc bctt, gz mcchtt ch fc, gz tutt tcc pf ch c h dt d cg ptc, ch c h cvt fu d gu utm 3

3 cd, gz d Emu, t up-gfic, gz pptt d ttut (ch qut mpgt pchm. :P ), gz t p tpgfi, gz Skyp, ch c h pm d v m fi 3 d tt, gz Iv ch h c h t mg d pbm buctc, gz Bu ch c h tt tt pm d t d pd, gz M ch h pztmt ccttt ccupz d pt dut dtbuz d cp, gz cbt d pd, pm mt pf At Lug ( pf ch fccm p u 10 g!!), gz tutt qu ch bbm dmtct u gz pc ch h pb tut pgtt d g: t pf G d Ntt, ch p b du c h gut p p p, ffdc u ut. E u utm gz d cu t pd Ad Gbb, mp dpb d ctc (ch qud pp vv tmp), d utc qu md, ppc uv d cft c p ctu m L Vc Abbm u utm dd: ch qut g ctu tupv d tv, ch qud c m pù (mmh mb u dc u tt d mt!!). S vt tt, v p bbm vut u c d pc tt: A ch cm L Vc pm???? M, qu g mmb cu vm 14 d u u d g (!!!!!), qucu c h vt: SANDRO! Sà u ptgt d vt cub, u ch v guà p cd p c, u ch cchà d dtv vt d z Imm, à u uv dtt d L Vc!! E cm ptmm dmtc t futu gfic, Fbz, Gcm Lz, ch d cu d g c pù ccttvt?? N pm ch ugu tutt u bu v, pd ch v, g, ctut f t vt VOCE Bzz:... p p p t d fit IMPANATE.. pf. Vd:, cm cttt.. Bzz: m h tt cì.. pf:, f Tmpt.. Spgz d pf. Vd: UN ct TRIptt QUATTRO... Iv: c v VASCO, c ch qu LIGABU?? Bu vcz (ch p qucu cmc u p pù td. :P) Ctt, Cud V L INTERPRETAZIONE DEI SOGNI L pm pgz d g ft d t v fu qu d mgg dg d, qu f pdt p vv cgt d futu pttutt p t pù vc dv. N Mdv mmg ch, pu ctud d pgt cm mgg d dà, u ctttch dcmt gtv, tttmt gt uptz tg. S pc md g v cdt u ftt pumt tu. L ttvtà c è cmuqu c, z, dpb, dc g tud, p um, ftt ch t mc qutt zmp g. Fud p d g cm mzz p cctzz dd tmt zzb. L pvt t ch ch c d g h u u gfct? S gm bc bbm bg d f chzz u cu ptt d t vt; è mb d ttmm d g; g è d p mt tv; vd dc ch gt è f d cct ptu; bu è c d ggzz; zzu tuch pptg ch è ptcmt tut v uggc ctà d p mt d f m dt u ft bg d tbtà. D tptz d g ptt cv d um d gc Ltt ( vct vgm u pctu ttfm d u dz L Vc!!!) Ecc tptz d cu d g pù pbb (tvt tt, u p qu u p à!) 4 Itgz d S: Gg, ch chmv Gg, bì Gg.....bd m ct.. Chu: bt ch p... A, dut tm, pf. Dc: v u mmt d z ch p.. bt ch ut: PROF, POSSO c tpd..!!!!!! AVERE UN FIGLIO??? S gud pp u mmg d pgtt d Pt d Rt d Pd ffm cvt:.. qut è u pt.. Spgz d u cz, pf. Ltt: h, qu bg u ptf ct... Iv: ftp!!! pgz u vuz dut: dut SIDERURGICHE c ct FERREI... pf. D:...c t fcd tu à fd?? t tudd p u t mt? u: pf, è p FIRST! pf. (tdd FORST): t bv b? d DIVINA COMMEDIA; pf. G C.: pché pt mt pg?? Chu: dcv Iv ch bt vd Numb.. pf: t t tm c qu d cu tm pd Bzz: h,, pché è PARADISE Numb!!! Tm d g, pm cz: tduc; S cv cct: tt... L P Pf. Md: gzz, ch c è fbb g?? Au: qu d c! Ad u u, dp v dt dfiz d Tdc Pf. Zu: Bv! T gudgt u qut d vt pù; cì v qutt p! pf Mgh: S, h ftt ft?? S: h, m d f u?!?!?!? Pf. Ltt: ut.. v mmgt u c c 17 Iv?? u: è pb: u Iv tbb c z u pz fmm.. Pf. Mt: ch d ptz! Dut tm d mtmtc: Dm: qut p pg p?? Iv:, c qu tt f ch pw pt, gà ch c, d... Pf. Gzz: m vt tutt d d bg? Tutt d ug dbbm d!! Ah, ug pf dmd ch g.. ALUNNO1: è gvdì.. ALUNNO2:.. IVAN: DAMIANO:..dp Ct!! Pf. Sgb: g g u mc cd gut gzz? Au (td ttt): SPERIAMO! Dut u pgz t: TOC TOC TOC pf: vt! S: pf, tt, vv cp d c f ftt mu... Pf. G: mp td d Ach f vmt m.. Iv: mm.. è Ach ch t m,.. Pf. d Ecch: h w h bttm fd! ( pt d bm, d) D Fch t 1 td; cmmt d Bzz: D, tvt h ftt fch!!!! Itgz d chmc; pf: h 100m d cqu, ch ctt mtt? Dp: u BARATTOLO!! Pf. Btc: ggug +2 fuz cmb mt! N tfm mc u fmc u Pf. Md: t ft! Dvt g ucc? Ct ch u fmc u p t!! E ch d pttt dv tp...>> IL PRESIDE VERSIONE ANNI 70 5

4 CONCORSO BIDELLI 1 m gz 2 3 Mu Ad 4 z! u g, m :u Gz!! W u b : ù p L dc p M è mg bd x44 M!! Cff pt MAI c d I B t ctt qut b ctt gz Mu!! Mu mg!! c!! ( Sz M u h Gcc???) hé c p Vt Gz cu d g! :) D x35 x29!! t! p z G Rvg m qud Vt Gz pché m cd h fdd tt d c u M : M bd E Pt W N! M St! z G Vt t v x21! M!! z tu Vt Gz pché è mg bd. St G d c ù p v. m!! v pù b! d pb D u! z t A G L M è L Rb t è NUTE ché m p Vt u p z c pu Gz d E b z?? t g? z m G q u L zz pché m G z t!! m t p d tm V A Bd G qu pm z ch d p d v b 4 bb b z md G Fcy, md!! m h E d C : tt?? Rb!! ù y D bd v t v M c è M W Gz W Fcy!!!! Lu mg!! è u m M tt)!!!, t, pché t mp v d (c c c c g u M bd p vv m! L um p : Gz t m v t g, u d t è h t u b bd, m t f V mt d v m c h cd p!!! A?? hhh E c è c G : h c puzz bd t-tm!!! D t t d v v M p b m è t u d c t M d I b A z b Pù p pt z G! mtt d: M g G g è!! m ut!! g c, f!!!) ù b ( M f g! ù tu, vvtu d cpm m p p L ì p È u cc t, d ch h c pù c cd d b è và v t utm p qud p d t è gà zz?? Pché D c dc!! t Agh g c cd m f h gh!! Fcc & L M bd? Ovvmt mtc, ftmgc, pumggt My-Lu d ctt! A cd pt N Fcc tz M! S, Ch Ct 6 W L, xkè c f mp cffé c dà ftt bcttt c mmt d cg UN BRINDISI PER RICORDARE NAJET, OVVIAMENTE CON UN MELASPRITZ I D Gy fd è b d G. È b d ch h vg d t cu pm, è b d ch vu t c u p c pp mc 12.15, è b d ch dv t cu pmgg vu tc u pu pz tutt tqutà g, è b cu tutt tv tudt pf d G, è b d Mptz, è b d Njt. Njt, pzz mc d tutt qu ch dv u tv d u b. Njt, ch t fcv v tv, ch t fcv pcch t pdv u p g, mg gcd f tptc. Njt, ch mv chz ch ucv mp tppt u. Njt, ch t fcv d dt bc d gt, m ch t gv u cffè u dk gt g tt Pp u, Njt, t bt tu mp p d g, c è pù. S è ptt v u mtt, t ch g h pò mpdt d d fi utm g d v. N vv vut d u ch tv m Ch pgg! Og td fi fi. M mchà, Njt. P ch tv u cp d L Vc m g t g Gz Njt. E pché h vtt Mptz U utm c: u gd bbcc Gu, u fig dc ch fi pc tmp f m t bch d qut c. Ctt

5 NIENTE DI SPETTACOLARE I pù gd vt xtddttc d è bcct u uv mgc vmpt d uc, u, gd, mz fum è pt. Cm mp. Az, è mg d ch è tt pp cm mp; quc è cmbt, u quch v ctu u fd h c vtmt upfc. Ct, mb pttc è mp tt tbt, m tutt è mp tt cdt d u tt gut p p mpvvz; qut vt è mftt u tmt mbzzt pc. Pcm. Tpp vdt; cd ch, tg ft d tuz, t pubbc v h mpfct vt gd u cmptzz u mb d ptt mdctà. Acu mt p ttu d tmt ptbb pbm tcc-gzztv tt puttt ctt, v md d ct tt ttt d g fct d mutfm vgtà, mt muc pt u tmc fz d x-tudt d pt; tutt ggug bdtv d d pubbc cch ch c ttt tt d gzzt. C è duqu ucc t dt ctu, ccut c dc cu d ttmb? Zppct butt h ttt qu pct cd ch vv dg pt. Attz mm pò fgu d pcc d gzzz; c è u d cupb, m bg, z, dv mttt b tt ch f mb pttc è u v, d è mt mpgtv. E mpg dv pt d t, m td d pp t! Pché qut vt chd u gut mtuz ptt d u tmp, chd m ttz d pt d tutt, chd u ut d ch h pz cu ctt. Bg f ttz, ccmpg p p, tmt v dv mput butmt u futt mtu m pd. Ch tu tt, pubbc, cuty, u pf t ttt; pché c tt dt, fu t d ch è u pz ch cmbà vt d u, mb dp u dt d, ch è pcc, è uccct dà v ch c ttu c. È t t d gvtù d u c, bg ucc p u md. Qud bu v p pm, vò vdt!! Stf Cv CITAZIONI Ch cc vtà è u tt, m ch, ccd, chm mzg è u dqut. Btt Bcht I pgg d ct mt c cp: Pm d tutt vgm pù dt. Rb Wm Rcvm d t fmg cì d d cu vvm cm mtt d cu mm. Mc Put N h t d dch, t m g. Oc Wd Abbcc/bbcc L z cm bbcc bc h g u gfct d tutt dv ptt tà: pgc u vtu t ch qucu, tut fdt, tmà t p. E b pc, pò, ch g vv u mmt ptcmt fc d t vt, qu gt pbbmt mpc t d dm qu c. Abbcc/bbcc: 40/58 Abbcc u d: 80 Abbcc gt dfut: 17 PIATTUME 07:10 TIRIRI TIRIRI TIRIRI SBAM!!!!!!!!!!! 07:15 TIRIRI TIRIRI TIRIRI SBAM!!!!!!!!!!! 07:18 Mtt 7 20!!!! Azt tmtt pd mcch cì pt ch tu!! (Sgu u fum z, pp b, v, ccg ch c è tmp p cz, ptt ch è td pt d c) 07:45 (v cu) T pb dmd: ) Hy cm v? b) Hy cm v? T vd u p dftt.. c) Hy cm v? Pt p tm? U pt pb: Sì, d, v vt tchm, ch c c d f p gg? 07:57 (td c) Sg Rpt è td, c è pd ch ptt 08:03 Appgg tt u bc ptt pztmt ch p pm 08:35 L m pzz cmc m du pv 08:40 Cm fcc t p t 4??? (m chd d 5 cmuqu mp pt, m qut m c p t, d) 08:45 DRIIIIIN Sd M z, c d u z u d tc vd mcchtt, gud t dt 08:48 C è mtmtc, dv t ttt T fu qud 08:58 x p dvt d x qud u du d x ch p uò m t b vt ugu bx p dvt d pp ut c cpc t x cub pù t x qud Oh dp c è f h tudt m u tz x pù cv p d vt cì, qut h g m c fò m! Pò dp ò tpp ctt z pp ft m vd v u m p Eup mcch t t p bb t pché f u um t 09:15 S cvt ch ptc ptà gg c tt qut cdz, qu qu v u dpt umt ch 09:30 Ct ch bb dvv u p g tz c f t dp mt! c f quc à ugu p tutt? pché tp c f cm è ptcmt vv t fm d vt c f f uct mmg t fugh uct mmg t ch c vd u pcc pctu t tutt cò ch c mmg è, ptcmt vv, ch t t fm d vt!!!! 09:33 Rpt bt ct!!!!! M ct cvg u p tpp d Buvtg 09:35 DRIIIIIN 09:38 S pptt u bu, du m cmpg dv p u cc. I pf c pt cttd. M g t c t ch bc m dt è mt b Subt pf cm m t ggd p (c ch t t cud) 8 9

6 vd bc vut d. NOOOOOOOO N p dm N p dg N p gg L Vc N p gud (pché dv u cu) N p ch ff ptmt!!!! M mt fg d pd pput ptt... Cm u mgut p c u ct ( tà mgut ptt pztmt, m ch m mgut ptt ct, m mtud m pcv) 10:25 DRIIIIIN L m pzz è pmt Cmc 10 mut d ctà Scd c Sp ch pch mt d vcch gud t c f u tm Cvz Ch p, tm d gg dffcm Ct ch cu è pp cmbt Ch pcc ch pm St tutt Pd 10:35 DRIIIIIN 10:42 (td c) Th b g 10 mut g!! Wh hv yu b? S dvut d gt I Egh p! Gudm u fm L p tpp ftt 11:25 DRIIIIIN C è g, Lug Scdm Au Mg Vd Oh gzz qu c è u c; m pt ch cc t dt cd Mbbt? Cm pt ch? M è fg d pt cqut d dt ct d Sdc!! T t dcdt d u fmg ch 700 gà mt fut pchè mptt c Pp ch... F pù tt d ttm L m 12:15 c b è, m S t c d c, pttutt qud vd b p ché p qu Ch v u Buk d g wk vc. TRENTO, CITTÀ BELLA DAI TRENT ANNI IN SU Tt, m cttd p, u g ctt t mtg ctv. Tt, cttà put gzzt, dv tutt fuz pfz. Tt, ffct ctà tutc, ft ub d cchzz cutu td. Tt, t pftt t fk, tdz mdtà. Tt, ug cu pttc, muc, cutu, t, bu cuc, pt tu g mmt. Tt, cttà uvt. Ecc, qut utm put ct d u chv d ttu: Tt, cttà p d tudt. Ok, cì v mg! È u gdm g ffm ch Tt u cttà uvt, ptt dg tudt. È v, tuttu p tuz fmdb, fft pù ch ddfct mzz m dpz dg tudt tv. P pp ch Tt u d mg cttà t tt d fmz u At dvbb ddttu cd pt gdut z. Fttc,? L mg uvtà pp tt c! Pcct ch cttà uvt gfich b t c Cmc c d ch g t md up u dvbb pù b d tutt vt. Imm, c z d gu, c è tt d tud, g m ftc d t pò pò g d dvtmt! G cu (tcmt) tud qu ch pù t pc, g cu gv h vg d t c g mc, d vgt, d g L uvtà vvmt è u pcch tt, m dvtmt è u dg gdt fdmt p fft c tà tud. Cd ch tt cmc cp dv t ccd d v Sò bv: Tt c è t d f! Ok, qut è v tgc f pt bgt. N c fm bbtz u ttvtà ppt, mg h pc ft gzz u t g, f t ch mt I fd p dvt bt pc, bt t c pp mc, bt u p d ctvtà! D c d f c u cc Ehm, u fi tpp ttmt, v? O B Nt pu! Ach, cm tà, qut ggtt è mb d cmp, fc p, d è qud d cud quuqu vz pmtc. Sgfc, vc, ch vvtm dt d cmp t d cu v, cm mcz, d vvtm dd d u ct ptu. B: 11/81/76/ B cmt: Pm mt, m ggttv: Tt c u p dd ftt d gz, c put d tv è c ppt d ccg u d d tudt p d g! I G S dp u p tuf c ct c! I b è ch p gd mt dg cdt u td. Ovv! Bg d u Bd p tv u dctc! Ch p pmc ch è ch Stud1 tutt t bzz! E ch g t pt, cftt c qu t d B P, u gché M tm cctc u ct d cttà. I b chud tpp pt c ptc c p mt: dp u p ch Pdv pd u fc I tdz mtdì Ft v b, m ch ftc p tt P ch ppz tt u fi (gut u pc, h!) tt um ftggmt g. G bt ct è u ttzz ud N m v p, v d tg v! I cpc ch ch p d ftd ch tt d dm ch tv ct d bcch, bttg, ctcc ccc v mtt td mm, pò d! È vv ch cct tutt g tudt UN c, p v fu u cfu ud! S c f pù c cmuqu pù mzz d tpt ch gt u vz dgut, pgg vtbb d cu. E c vz dgut td u dg utbu ch vd t d (vd 6 cmpt qu d Cd Spmt!) d vtt ch pt ftmtc c (qud f, vvmt!). Tt è b. N pm g. Bt u quch mt dt gud p d Adg, bt g t v d ct tc, mg fmd mg u gt pzz Dum, bt p qut è b pgg c v (qut p ). Pò bt! Sv u p pù d vt! Rpt, Tt è b, m d 30 u! Bgbb g u p pù g zzt, pù pt v ztv d gv, cc d tp g tudt, m d ff put vtà p u cttà pù g dvtt. Quc- St mp cpc d t pù pfd quuqu gutz cmm ct chuqu quuqu pt d md. Et Ch Guv t muvd, bb bgt f t, pò c v vt c tpp tmt. S pfttmt cpv ch pm p t muvd u dt (è tt fc p ), pò bg f quc!! Rbmc!! D, m pcbb g :) Ccud c mmg d tt t d It (qud ccg d t tz, td): - m qu d m, d pck d fmgg (d, ch d v d ccct ) - m qu ch ut d cuvmt d pt ( pt ) bv b ctuz (mc f tutt g Oktbft d Mc!) - m qu ch vv t bch pt vd (c tt d mucc ch buc fc t fi), cm tt d Lck - m pp d v (t c g c pd) d gt cc d fugh (bb ug gg, cpp vd, cmc qud, bgh m, z, bt ct) - m tutt bd c g cch zzu (tp fid d pubbctà d cugh ) - vvmt m tutt bgu pm tdc qu mg d t - vvm cttà dt pftt cm qu Svzz, dv tutt v ch è u mvg dmd dc Tt ch c t v mt?, pt pù ctt è cumt: Tttè tt t Tt tutt tttè tttd! G t mc dv Tt! Bg mp d È t M Vz, vc V p tdc A pt ch c tt Pug d gzz tm m h cht p c Tt tv Tt v gu ch tv chzd! Utm vz: vt m tt ch p TG z Tt t? Pfi pv mt uv p mtmt d Lmbd Vt Ctt 11

7 IRRAZIONALE LOTTA GENERAZIONALE? AI CONFINI DELLA CIVILTA Qut è m utm cc p cv u L Vc. Duqu ptttv d tv u f gc t d tc: à puttt fg butc m m ctmp pmc vvv d m tgc d u tudt ch c qut cu dvbb m v pù t ch f gà d tmp. C è ch p ch v bcct u u pcv tpp d f pc d pp vt. N è cì. È u g ttu. C è u c ch pò m h gt t ugh u cu tt, d è ch, vt puppt, c v f tpp b. Pt ch vvm cu, ucd f b m c md z, tt z m d pc buctc d cv ch c ffc cmb u t cv, ch pt fug. Pt mccm pv d vt, cdt, dbt, m, d cup. Pt pgmm tpp ugh m pdmt bt cmpt. Pt ch, tt bu pt d pf cgg g tudt d ptcp d mb mmt d utgt, qut mp ptcpt d mptt mmt d cft, cct, ppfdmt ctà. Pt qut pc p d ctà qut vc d cm, mcch, mutd. Pt ch ugh d ctà ch fqutm pt dv uc c ch può f è b. N cdt ch mptt mmt d ctà cdv? C ptt g dut? Ch gv d gg bv pché Cmu f cmpg ct c quch ft cc? ( uc cu h ptcpt c è tt u cm tc 22.00) C h gt b ptt d ppt ttv. Qut ppt t cd, gud ctà, muc cutu, c d b gud vv c u tttà. Qut ppt vv, tt ppt uttà tt pf cmc, ch d p ftd. Pt gg ug tt d td. Pt ftt ch vg dct vt c d gv. Pt p mp c ccdbb pt d mct d Nt (ch pu c dg) c f cct p u m. Pt ch u c cm g c può chz, bché d ftt tggt ctumt. Pt g mp d gz ch cvm d ptc vp. Pt g mpdt ch v pc cm gd pptutà. Pt tz ch è ddttu pm d fz ptch. Pt ct d vcch ch h m It. Pt mf. Pt qu ch vt, cu ch md dg dut v mbt ftd pd m u vt utm vtqutt Qut è Ngtv? St? N cd. Sgg m puttt. P: h dmtct pt m tgc: Rgz dvv c tutt cu p h ptcpt qut d fu pd m m. Ch h ftt ì f ì ch p vv b ctu mg. S dvbb p pù f b ch t b: cì fbb ch t mg. Ad Mz Smu Av Cd Sg d cd, tmt, c f vg d pt pù d vt gct. I cd d mt t, cqu, vut d u c, v tt d dgutzz ch gt vvt vt, gc p uc up dtmt tc vt tmt vtv. Qut g è fqut pcmt t gv, qud cuzz, pu, d cmp d ftà vvtt c mgg ttà. Cd: 56/18 Qu cu It h tt udì 14 p è tt u tmt ch h vtt tm ptc t, cmbd cmptmt tt. L t dc è tt tvt d qut fz vtc, cm pu tm dt tdz; f pt chmt d vt ut, f p du ch qut fz ptch h dt c d pcdt zppct gv. Ch St Acb c pb, pché tt ddtt d mt cm mgg pb d cdut d gv Pd. I utt ch h ttut PDL PD tutt mmt pvdb, c m tz d gv t; v tup qud pv d utt d uv fz ch è mpt u c ptc: Lg Nd. Qut ptt ch f pch f utmt mt, ch ccgv vt d pch cmbttv btt d cttà pd, è dmtt, c qut z, p d md d t d u gd pt d ppz. Cd dv chd cu d qut mpvv ucc. Cò ch Lg pp g è cmbt, qud dv cmbt pz d mt tt. S b 9% (8,2%) dg t h vut ffd gv d It d u ptt ch h f mtt ptt cdz d utà z vu ddttu mtt dcu, cd pptu cc mtvz. Ch c è ch d Lg Nd cì ppzzb, tt ch cu g h ggut qut d c pvt, cu cmu h vt c pù d 80% d vt? Pt d u ucc tt è d ttbu ptc cmc ch pp, fdm. Su qut pt d pgmm d LN v dtt ch fftt fdm cmc ptbb u uz mt d pbm cmc d t P, m dbb ppt c mtvz mtd ch putv cft d Sud, bì t d fv gu md g pt d Stt, qut Lg f, pché dch p d v d u z t ch ub d d pp pd vt. At tt ttt d d d fdm mmttv, cè d pgtt d ccd g, pvc cmu u mgg utm gtv d cutv. S può d ccd m, m qud t d ght gg c m p g. Qu ch pò pù dvbb pccup It, è pctu d vtt d Lg ch h ppzzt d mt d mmgz, cuzz ppt c g t. Cd d d u d cd ffmd ch It v pù cuzz (cm ffm Lg); uc pbm è ch cuzz può ch d tdu p. P pt u mp, ct c d ct c d V, ch dc Fv T h ftt gmb gz mg d pz, z mm p u ttttv cv c g ccupt, tt g ppu d u tt. At c mbmtc ppt d ppt c g t è qu d cddtt Rd Pd, ch tcmt dvbb mt cb c gutz gd pb t. S d ch g pvvt d fuc d ccc, c mg; cò ptbb du cc ptt p cc vz tmt u qu t mcptt, ch à pu u pcc cm, m mt d mct z u g pc cpt pù p d d zz ch p m d gutz. Putpp cmbd ch pch p c mt dg dt Lg Nd mt g t xtcmut pcpc ch bb tz cft d quuqu mmgt vut qu Pd. T d mft p ch cft d t, p qu p vg p p ch m pmtt d pt. I tutt qut ttggmt può cc u pv gc bt u d puttt ch u cbz, d u ptt ch tt pp vt mtd ctppz f g um cd mt ppvz. C cò ctc g ptt d Lg Nd, bì tuttv pfdmt dcmt dg fdt, qu p cu gu dvbb cu pp t cudd ch può ppt u tc. Appcd c d Pd qut gc, cttd pd md cvbb p d Sud, cm pg g t, vt cm cuv ft d cmtà pbm vc ch cm cc d cchmt cutu. I t pp vdt ch Lg Nd u ptt ch cc pz mt puttt ch pcfc cvvz d tutt g dvdu, ch pp d u fz puttt ch pc p v pbm ch ppug d ct qu d ftz uv ptà f tutt g um. Ccud ctd pp u dg pt d ptt ch h f ctct: Tutt cò dtt c mt mdz mt cm; tutt ptt pb! (. Bghz) BckJck 12 13

8 Oh c t, z, t du tt d L Vc!!! Dp z [b butt ch p tt] m chdv è m ch mt ctt t ppd cz duc ct qut It ch t dd ttmt t?? N ccu u ptc qut tc, u gv, é pt é ttu pché qut c ch duct d qut bv ctt, mp tt c, putpp, t t. L cz d cu t pd : L t d P d Sm Ctcch Butt It d Lgbu I It d Fb Fb ft. G N. IN ITALIA N uch cz d qut pd, pò qu cd m pù gfctv f dvv p Cm ucm vv c u p cm qut? Pv t g ch pgmm I Rccmdt. S It ptv f u pgmm cm qut!!! S It v vt ccmdz S ccmdz c h, It v v. L mgg pt d vt fuz cì [putpp] Mdc ch bg, mt vt pché tt ccmdt qu b cc dv pv gà d vc... ptb ch v mm, m dt ch pt d ptc, gudg pù d qu pv p ch v cc ttct ch gz d u btt d c hm ftu f ft d gg pz v E S qut c ch d u v Ptc ctt, pmt ch h p gt p u ch t t cm ccmdz, m tà, cm, pc Imm tutt qu pzztu [ qu d Np] ch c cp tutt E t cm c vd?? Amc Buc, Pzz, Md, Spghtt. Smp cì, g vt ch h vggt, qut t tp. Ah bè, dmtchmc d Mf qu c mc mt Pzz Lt u p d tmp f. Pò It è ch qu d Rcmt, d gd tt, d tà d d cutu, d ptà cm Ld, G, Lz d Mdc, Dt, Mz, Lpd!! P ch h cmbt t d cutu md!!!! Qu b pqu m mcum pù tt Pd muc, cz d Fb Fb (ctt ch d N) è qu ch v ubt d dc md pct tutt C c ch u t dà C c ch u t dà S t mt qu S t mt qu Nt p d mzz vtà [ ]I vc ch t p, It! I v mf It! I pù pc It! L gzz td It! Mg pt ftt c It! P t t d c It! N tv u v f It! M bc ccf It! I mumt It! L ch c dpt It! Gt c d tmt It! L cmpg pmt It!!!! [ ]A m cpt, It! Vt p vt ct, It St qut cz m h ftt v u bvd pm vt ch h ctt, h dtt: Cv m è tutt v!!!! Putpp ì, ftt. È tutt v. L It è cì. E f m t qut c d tu pt, d p cu vv M h ftt mbt qud dc N tv u v f It! \ M bc ccf It! Sì, bc ccf m u tt c!! Dcm v Ch Rm è u c pt bbm vt d mp. L tc 7 d cttuz pò dc, L Stt Ch cttc, ccu pp d, dpdt v Mh pò u dc t Ch tmtt g ff d tt (cm p mp u ct gg 40). A ct cz d Ctcch, L t d P, è bbtz ft f pù ccc! Pò gfct ch c è tt è mp qu è duc ct qut It mp pù ctt, gt d b d p. P ppt g It u pcc ch ppm ch g t tutt cì.. (p ftu) P è tt t d ct cttuz [ ]P h pubbct u b p Mdd, P è mc d v ch d cct, cm g ptc u t vc g tt, m vt Pd mm Buc. [ ]P md h bt d Pd P h dcht gu tb, P dc ch It è ftt t tc, m d mp pfc f tc.[ ] P c h pgttt bmb uc, c p u f mp p F, dc ch Bghz c h u tu, t ggt d vt gù ct. P dt fuc ì dvt pmt... p h cmct duv u è pt... P dm ch è v, qu ch m h dtt è vtà... m ch czz. B, It d P, qu ch uccd è u udtà... m è tutt v. L t c g! M ch c g? Eh t, t gut t g 25 Ap g d Lbz. Ach tutt cd ch 25/04 è vcz p tutt M gzz!!!! Svgtv!!! Ivc d f ft d Em, vc d tv d u cd t, vc ch f tt fghtt, pt qut gd gt ch h cmbt p!!! Cm 25 Ap U d ft z pù mptt, z qu 2 Gug mm tbb Lbz d zfcm d pt d ptg. N dc t. Pd t cz, Butt It d Lgbu, v d ch qut cz h u tt dvv d hc L cz è dc, cm mt d Lg d h t gfct d qu mt. Duc It, m t tmp t qu c mvg ch d t p uc d mtb. [ ]Butt It dv u p p tt f gud c è u b pzz d m c è much gt dt qut pp ch v cmbt, ch v mtt [ ]Butt It ch c h u b d f tutt b d t f dm dt u md c u c pvt f S Pt Md f pg pcct f u dm ch v m ch mb p d g d ch v pù v [ ]Butt It c g fg cu fb ttcct d ch h tutt pt E qu v ut gzz. Sz d pù u, pché muc h gà dtt tutt Az, ccud c u ctz d bu vcch Chuch: L It gc ptt d cc cm f gu, gu f cm f ptt d cc E fc cì, dcd : C It. E c Rgzz. Gz p v tt m tc, bu f ctc tutt!!! B p d tu ct tz p tu vz, mc z! D tu m qu tutt è t D p mmd d tu cu ft. Gud! Ctt tt t tc, ch t ut cdvd tu dt! L pgz, z è tu vz: d qu ch f f è z. Ng! Ng pu qut vdz mt p ch tu z! Oz p d u tu futu t chu u pt m cu. Tu ch d u tmp fgt t, t c d tu g. DuRCLL 14 15

9 SONDAGGIO SCUOLE D Vc Qu d d Vc h dtt: G Qu d G h dtt: L Vc h dgt t bch d t c d Tt: G, d Vc Pt t dmd d qut, cht ch u cmmt u cu qut ccv utt!!! C m utt vcd! S tt fu t ttp quch chcc mptc bu ttu! Qu d d Vc h dtt: fc ctt d ct c fum ctpcch dvtmt z dfc c-uzt udgud puktt *** dcct dgh cmut tdd fd ty um cmbttv fu f hpp t fg m ptm d gd b muttc dcdt b mtc! mttud tg mg fh cu vgt u!!! cfu uc ct g ftt vvc ct c mt d v tp d p pcv h u cu cttv bb fg btà Qu d G h dtt: fc pg tcut qubt fm upfc dvtmt bu tqu tt u c??? c mpg c dd! buff puzz vvc fft cdt butt ftt b mbt cd pzz v d G b p mptc ftct Qu d Pt h dtt: bbtz mpgtv pp c pt mtmt tvgt fc ppt g dpv u ttv fczzm fttb ctv ctc m dvtt gutc fczzm dv m dvut cv gutc-ctfc ct vgt fumt btà mpgtv fgh mgh b tud u ut dcmt mg b cghtt pt puzz mg fchm cc fmtv fg d ppà ty, m pc cu tt b fgh fghtt bgh tpp ttu bgh md d vtv puzz tt mb u pd tt ( tutt h!) cch mg cd b dfc puzztt fg d ppà ( ffttu ) u p gt fft pftt tcgc gt mpgt chc gt mpgtv cmpt gt v tgt fm tud bu mg fgh ww gd ppz g tà gd! v ft t tupd ctfc mg b dffc fghtt yh! v d d Vc fmt fg th bt u p ppv vttt Qu d Pt h dtt: mpgtv cc b dfc bu gc md c buff ctt pcch cc tfmt mtmtc gt b dfc ctfc b b gd b pt ccv uc utmtch ctfc ffct cd bghtt

10 Pt Qu d d Vc h dtt: tpp wygm wt tud d c m p m butt tupd gtt chcch c pù cghtt ww t tpp fg d ppà p tt cu d g dffc pcut mbc c 22 dum gt ch v f cpd c ppv mt tc tpp tud bh b ffct ut! ttt cch tt tt tpp gd mptt tc tzz cgg.. p d v bh ucd mt Qu d Pt h dtt: Qu d G h dtt: mpgtv ccdmc dffcm tud tqut bv pcfc bu chvch u t b cu ppz cc gc bu fumt bv! ctut cì! t mg ppz cc d cch pcc cch c pftt fghtt tud tud! pzz ch tud gc p tpp tdz ppmt ttv mt mpgtv ( h ctt ptcmt tutt.d..) du ftc vd ftc vutt dg t vt cp tpp gg mf ct tud cc d g tt pcptc ppt c dt mg t gc fgt ptz 18 GLI ENERGY MANAGER A LEZIONE IN ALTO ADIGE Mtdì 5 mgg, u pdd gt d 36, t Egy Mg, pf mmb d Gupp Ambt, ct At Adg p ppfd qut mbt u cctzz. A Obgg (BZ) h vtt uvm ct cppt ( ct d g pdtt gh) d c tm d tcdmt ( dtbuz p mzz d u t ctzzt d tubtu d cqu cd) ch vt u ptz mm d 3,5 MW/h. D tt ch utzz d qut mpt h pm d pm cc t d g/. P u d m mgg d Acdc d Bz/B, gupp h pù td tt d u cfz d pf. K G, dct d Etc Lb Uvtà d Bz, u pbtà d Um cft d Ct, c u cctut f gud tpp ch Ch cttc h gut p ctv z d um vgud d mbt. G Egy Mg h p ggut Abbz d Nvc, dv, dp fct, h p pt d u tt ct u Pgtt Ccm/ Kmhu, tt vg Atdg L Igg Rub Ech, h pgt c chzz qu mg tcch ctuttv p du mm g pch, cm p mp u d tz ctuz d pt bbt d u c pc, vc d cmu mt. Acu mmg cttt c u tm cm chm d mmdt cmp h cvt tmd udt ch dut tutt ct h vt dmd pft. Pm d t Tt, è mct u bv vt t d Abbz u t ct tc d B. I Bv C Rubb, pm Nb p fc h ptcpt ct Qu g p Futu?, gvdì 8 mgg 08 Tt Sc d Tt. I fc d fm tz h bdt c d u tvt ctà d vt u, ptc u tmdmc, pbtà d utzz u uc put, ttud u t. D z mgg Ttpk v cft Mutmt. Gz d ccd t Cmc (cz z p vupp d cct cc dg mbgg b cuc) c zd p mtmt d fut, Ttpk v gtt md pt, (c ch pm vvv) ttv u pc d z p ct d ccgg Rcc2 Lv. M.Cu Nu pbm può t cgd. Wt Chuch È mg b ch bu. M... è mg bu ch butt. Oc Wd Bg dc ch p tgv. Stw Lc Fuc I fuc è d mp mb d p, g fchzz. Ch g d ccd u fuc, t tv ut fctà u c ppt d m, pà c c pzz pp ftu cmc. Quch pbm ptbb c fuc gt dv ccd mpvv: è pt u tg c qucu d mptt. Fuc: 1/8/18 Accd u fuc: 14/45/54 Fuc mpvv: 20 19

11 ANORESSIA E MODA SPECCHIO, SPECCHIO DELLE MIE BRAME: CHI È LA PIÙ MAGRA DEL REAME? VIAGGIARE L t ctà (tt vzt ) c mp qutdmt u md bt u cum u cum tutt. N tutt m ctumt vtt mg md cch hmbug ctc, b t d cc c cc, m p, t tmp, dv v u fc cpt dft, z, p d t fttc md d md dv mgm, chtc, mg ccm, p fz bm, m dv dt,, mt d mtt. A Gumm u md, It Emch, è mt p u ttcc cdc dp d tt ct vg d u 34m cmp. L gzz pv pp 22 chgmm dtbut u 172 cm d tzz. L tà d qut mtt, m bum, ffgg t du m d p It, t d mt md dt d md cc mp pù: gt md uuguy Lu Rm è mt dut ttm d md Mtvd, dp v tt vt p u m c u dt b d ttug bbt pcch. Dp cu ttm è tt vt d A C Rt, md b d 21, ch, mmt d dc, vv u Idc d M Cp (BMI) p 13,5. I ftgf Ov Tc quch m f vv fmt u cmpg chc p Nt (fm ct d bbgmt) p pt ttz d gt u qut tgd d t tmp. E ch mg d Ib C ptv pfc : 31 ch d. U v pp m. L cmpg c pz tptz. L md fc h ccttt d mt tutt: M ct cpt p tpp tmp - ffm Ib - d vg mtm z pu, ch ch m cp pug. U mtt ug 15, ch h dtt p 31 ch p u tzz d 175 cm: L ffz fch pcgch ch h ubt h u p d ut ch è cdut tpp d cu t ccd d uc - pg Ib. L t ctà dv cmb f md qu p. Lu S dvt ct pù dffc: p p qu pt? L b pt, ptmt mpt c g utm pm vv ch quch md p ddf cht d m db tmc. Dvv p pt d c d. N pgtt m vgg vv cdt u dttg gfct: dptutt u mm gt ch cmpv vt vt g, m qu mmt v pft fft u dg. Rfttv... A, m mg mc, m vbb cumt pt d d, dcd ch m vdv p cgg ch vv: tv cppd d c! E p d pù z u dd d v cft d m gt, d ftt è ch m tv m c m z, m m ttt cm u pcp, p u fg md, bv cu ptt d uttà. M pché? Immgv fcc qud, td d v, bb cct ch c cm bb tt qud vbb cpt ch ffttvmt m dt. N u v pp fug, vv d v d vt d tutt g. E puttt u vgg d pc cu v ctut cmm d v cò ch m ccdv vv m ptut v c ttz. Gà m vdv: cpp tt, cch d z p, ddtm uv ccut tà. L gt m h mp ffct P quò tf, u dpy Mmm. Vv t u vc c u vt, cì p: - Pt - - C Ad, Vv p cm t - - B mmm, b - - Av u ttm td, pu pp tu tv?- - Ct mmm..- - Gz t, cpp bc - - C mmm Appcch tv cp ch vv t d pd ch c p d tmp m ptt d v pt qu pt vct qu g. Ucd pv u v pp d bz, tv zzd m dd: g md p cc. M vv tgd ft m mzz d chv f qu fm m. L chv ì, pché u g tt M f d d u d ch dc u v tà. U d cpc d d qu è cpc d d tutt. Oc Wd I um d u bc è ft cm qu d u c, m u c du mt pù ug. Ov Wd Hm Sm Ig Dp u bbdt pz d u ut c g d g può cguz d t ccz d u m, m t pu, pché qu ch g pdc h u ch vd c umt d p d t cp, bì c qu d t tch! Iftt g d g gfc ch c à u umt pttt d t fz. Ig: 16 Mt Qut g può v u dupc tptz u ctppt t cd gt è u um ppu u d. Iftt, mt p u d g u mt gfc g tà, p um, vc, può v pd u mmt pc ch dvà fftt c btà. Mt: 6/62/

12 TRE MESI IN AUSTRALIA L tt c h tc t m t Aut... b, m gà bcct: p fm, p t p tt d cmput. N è ct fc tvm dvt u fg bc dv dcv qu ch è tt pz pù t d m vt, m m mpt d f p f cp ch è m ptt ch c gfch pttutt p pg tutt qu ch t p pt ch c tv ug pc t! P ch ptm, m t, dc, qut pz mp ptv pz, f cc, c f vv quc pù ch c tm ttt p t d t vt. FASE 1: NEVROSI M c tt, v vv ubt ch z è bbtz dmmtc d è cttzzt d ch m m ch vvc ptz. S p pmgg Itt cc tz u pt cu dm, f gt cmpuv ctt d pt p vd è vt cmucz ch dc fmt dv dm, c c p ctu c mc gt ( dd m u m cg? A f vut tt b ft ch mdt! ), p ch - mmdd - dv c g mc/fmg/m. Ottutt, tmt qut pd u c cpc, pché m cì ctt d pt ch tutt p ch dm ch vm pù t dt. P v g d ptz. Pmt cì fc ch h utt tutt m c cm v dvut vd g dp! G c d ft (M-Fcft, Fcft-Sgp, Sgp-Sdy, Sdy-Bb, Bb-Twv), m cctt cm u bmb h chu cch p tutt t g d vgg!! Qud m vv fm cpv dvv f cz, pz c vv tutt g bt, è tt pp t. FASE 2: SHOCK Ammtt ch pp vt Aut h vut u hck tmd! Iztutt cpv u p d qu ch m dcv pché btut cct m ddmtv tutt chddm cm f pb ch v mp vut b vt d g!!! Cò ch dcv pù fqutmt pd? cud yu pt p? mmtt ch g tt mpcmt u uh???? ccmpgt d u t gud tgtv. P, c v d dffz p fu p ffm ch pp mbmbt d tchzz! P d pù tv tg d c vv u fdd tmd - h gà, ì è v d pm d ug p u ttm du mm 10 gd m pvt v t c 10 gd c z cdmt! - Imm, v vut chm m mmm tccm pù d tf. Pv pcc! J FASE 3: PERIODO HONEYMOON LUNA DI MIELE Gz D hck è dut m d u ttm p h cmct d dttm cct, d m m uv fmg, vd dvtà cm quc d mpcmt td, d ppzz cm, cb pf g tt d m c d cmpg. N c Itcutu qut pd è chmt hym (vv u d m), ftt xchg tudt md tv tutt bm mg ptt It. G dp g cpv d uz d btud pdt pvv f tutt qu ch m ppv pché vv vv g d u vt mm. Qut è pm cmdmt ch dv gu p vv b t: p d d d buttt. Atmt c tmdzz v pu d bg v d u pt!!! E m ccmd, t utc pché - p cggv- bgt p cct u b d vt chzc u è uc md p ut mptc! Bg d ch tv pc ch pvv d t pt d md pt d ftt ch u c d cmpg ( Aut c pch cttà mt gd tt p mm tu cm qu cu ): vt tz hckt?? L cqu ch bv ggù è qu pv (cct d u ct) pché ì c è qumt; fum dt c dut v bt cccd. U g td m j h tvt u pt u f p td buct. Ovuqu p d m: cm m dmtc vv d cgu ( wby, ch pù pcc d cgu ch m t mmg). L tt, gudd c, vdv tp d t ch vd qu pché c è qumt um ( vdv ddttu v tt). L gt v g mp cz qut cu d tzz ch h ctt Smbv pp d vv u uv p, m cttm d cptt u pt c dv d tà d m ccut pché mp d dttm m h ftt cc dvv tt. FASE 4: SCHOOL & FRIENDS Qud m tvt cu pm g h ubt tt ch pv ch ì u dv: tutt dv g bu (bb, u d qu dv c p g tp ch d), pu pz d tc tutt m pt, u cu ccdt d pt ch dvv ttv p d d u z t. I gzz c v vt, pché t d cu t ì mmg ch L fftt ch cttt c gt h vut u d m m h p. Nu è dt p ctt h mpt c u m t ch v ch mmgt! Bg f cc d z, qud z tttm cm m cmptv. Rcd c c t pm g d cu qu pd m h ftt z pd dvt tutt qu fcc ccut p dm bvut... Pt ch gà bbtz mbzzt d m mg d dv! P pò h zzt ch gzz ch pf d m cu pt, dpb mt m, qut m h cut mt m h ftt t m g. Ach ch m fcv u m chdv hw yu gg? m gv u p d g; m h m ftt t! P ftu h ccut ubt d gzz cm ch m h vtt v ft, wkd bc fò u pgg. Augu tutt qu ch pt d tv d p d cm, pché u xchg tudt è ct fc: d put d fmt fmg cu fdmt!!! FASE 5: ADATTAMENTO Av p u mmt qu c mb ch md qu tm vvd pftt p : fdmtmt p d t pt è mtm ch g pm d v. I vv p pf cu u tudv p f td p mp pù c pb... H ct d f t m pttutt p pd cu qu, m qut p m gfcv ptm t d t mt Aut. S tt p pt v cg d f ch v, pché v cttt c mtd d gmt dv ppd ttm c. Vv cu ttvmt è u cc d pd. Dc qut ch p f cp tutt p ch p ch tt vcz ch p m è tt fftt: h ftct mt cu è ct tt u pggt! A qut ggug tchzz d dv p u gu dv d dv fft tutt d. Putpp mt p qut v cpt; m t u p t è dvv dffc d tutt put d vt!!! Pò c fmg m tvv bm m mbv d ì d u vt, dv d m tà du ft pcc vv p mt cfdz c g cu. Ottutt m ttmt mt d ug cu : Tpc Nth Qud, dv ft tpc ct c pp put cu z b c, fu-mm tu.. H vut ch pptutà d vgg mmtt d tt mt ftut d put d vt d ug ch d fmg dg mc. FASE 5: IL RITORNO IN PATRIA L m tt d t pt d md è pp vt. I g d ptz c ptv cd! Sut tutt è tt u tz: cm u cm c tm pt t Aut tvc v ghzz.. I tutt c cpvzz ch t ì à mt dffc, pché c vg tt tmp tt d. H pt tutt vgg d t pgd tgd cchtt ch m vv gt m mmm ut! P ftu pm d t It h tc qutt g vc Bb c g t xchg tudt cì m u p dttt. Avt Tt... bh cc, pf tc cct d m uccv... m mg mch f t, m tvt G z cp u bg d u pu, ucv tud, h ct m gzz ctuv d v c d pt. P u g m zt m dtt M Chu c cmb??? vgt!!! m vgt dvv p buttm cddtu p pptt d ttut tutt è cmbt m qut è u t t. ESPRESSIONI DI VITA putt 3 MANUALE DI SOPRAVVIVENZA NEL DESERTO Gà ch vvc tt, mt d v ptbb chd c f c cu tv d mzz dt d Sh, z pù ct d cb é cqu uffcz, vd p bu d g cttt c vt cv! Ebb ì, qut è dvv u d pbm ch c ffgg d gu tà ccd d d pt qut dubb cmc. Nt pu! Ecc, qu d gut, pt: 1. N uc d c z u Ft, pché qud c vd pù d fm 2. Cvc dc d tu cttà t gt u, p vt dtfcz d z. Cò ptbb u pbm p v, qut ptbb g tutt pvmtz, m p qut vdt tu c dc! 3. T mp z tpc bbgmt ut d bdu dt d Sh: pt! P, m ptbb pp v p. 4. It u tu cmm u vgt tt Tm Tm, vc pà dct v. 5. M tutt qut dv bt v tvt pvvt d z Sh, è d fdmt mptz vt d pd g, ch pché è c cft d mbt. Oky ch u c u dtugg, m dpd g ucd uv (vd putt pcdt) T md ptbb ctt. Qud è ftmt cgt tt d ggug pm, pd d tvv ch u pzz d c f. Eh pché tutt ptbb u gd bu v bh mt fgt! Odd, p dg tutt ctg d vgt pmfm, m dt d cu vvtmt ptbb cd c mt d mgg. U mgg vfc qud pcpc u ggtt u pz dv d u pz. I fm vv qud c è u tt d fdd vc d u d cd. Ed dv dtà d cd d qu fdd, v dvt gg d uc. N c d vvtmt d u dt, d mp, tutt è pgt d ftt ch gtt gg v u pm, m, mt dtt, vd qut utm pù vc é d qut tà, vd f u t vc pm u pzz d c ch, d zzu, mb u pzz d cqu. Qud m cpc ch gg f ubc, b pt, u pfd du. Qut tp d mgg è dtt mgg f, cì cm qu ch vfc d tt uttd, qud, vggd mcch, c mb d cg d pzz d cqu u t. L pzz, cm c d dt, u f d c u pvmt. Et ch u tp d mgg chmt mgg up. Può vv, p f u mp, m, qud cuvtu d gg d uc dtt d pgg m d ( dtà è dtmt ch d tmptu) può f pp pù vc m u pgg ggtt ch dt zzt, cm u bc. Qut mmg p, tvt, ddttu vct. Ecc. Cpt? Ad pt ttmt c f c d u, dcm cì, gt fu pt u p m tdz d t E dv pp d tutt u cg d pfd d cu: c v d tt vt d fd t t d md pd tu vt tu g vgg tpp pct! Chà ch bb vtt Bckbut pp p qut bu vcz! U gzmt ptc tutt c ch m h dt cg pz p qut ubc Bg dc ch p tgv. Stw Lc Ag M I m è mb d ct ptu, m bg f ttz pché gfct v cd m ch gm è cm ppu tmpt. N pm c g pdc u pcv vgg, cd, vc, ptbb c qut d d tpp ch. M: 1/15 M cm: 5 M tmpt: 10 Ch d Ecch 22 23

13 I cct putt: Bcch LA ZONA (ULTIMA PUNTATA!!! ) L Z è u cmp dz d Cttà d Mc ccdt d pvtà tm. I u ttut pc g ct d v gud ccut d cuzz pvt, u mb d dt ch db u d f cmu, pttutt u ppz mt ctvt, d g tqutà. A d à d mu d fi pt, pò, vtà pm p t. Iftt u t d gzz d td c tt d pt Z c cp d ub. Scpt, ub dtch z dg btt, ch pfc t pz d fu d cfi d pp qut chudd u utch gudc ch f t gd d dfd d d mmt gutz tmt u t d cc mb cdm. (tm bmt ttt d fimup.cm ) C fim ch t cpc cm u pug tmc. Qud pv d v vt tutt, qud h pù gghcct t cu u v bvd gù p ch, qud utm cht c d Mch M m t tt c u ftt pttvtà, v d Mc u pc m-ccut d pt d Rdg Pà, u ct dt ch h ptt u v gt dg ut d Vz 08 ttd u bu ttz d ctc. Dp ucc z, fim è m-pdut bt d dtbuz t, t cud qu tmtcmt pc d ut, figumc ch pptt u cmtgfi cm qu mc, p fitu m c pc ppzzt d gd pubbc t, cptt vpdfi. Ammttm ch L Z è u fim fc, f d d è dffic d md gù. E cpc d tct tzzt cm u tcc p tutt u dut, m pp qut è u gdzz. Rdg Pà g u fim c. Sc pché fiut fc t - p m utv- fi. Sc pché pdt, u vt tt md cmtgfic, ctmt pd. Sc pché gc u pttc, m c cmuqu cp p fz d qu ch mt. Sc pché u t tt pc gb è ppt d pgg gtv, mt utmt cpv. N t figu c, pt d gzz d td, ct pgutt p qut p u d, fi gt d pz, ch zmt c ppà cm v tut d gutz, vd pò utm db uccub d tm. Pd p gud vt, gzz fc, pcut ctt g fft ct. Z cm z, quz d gbbtt ch chud pc ttt ctt pg d mccm vbmt mvg. Ach ptgt, Ajd, fig b d cmutà d Z, c v ptt md ptcmt cmbttv. Sppu ctc, tzmt tt, è dtt gc fmt. N pt ch qut duzz pd tutt g d fim. L Z ftt è u th dcmt t gdb, cdt d u b ftgfi d c dì gumt cpc d mt t ttz. Ot f fi d u fl u gfict d gutz, d vdtt, u tgd ch g dv pt dv cmc. P chud, u ctz ch c f cg qut cm v du c t gd pt t, ch c h d mp u gdm fluz u cmtgfi mgt d Sudmc: Bg tv u t ch mg tà, cct tà cm f u t C Zvtt Nt p dtt: Gupp F è u x tudt d G, ché x dtt d cfum d t ttut. Dpmt 2007, è tudt d fctà d B ttc, tt, cmtgfic d uv md d uvtà dg tud d Pm. Qut tc è tt d u gtmt ft gut d u ppt d cbz cht d ttu dtt d cfum. [Ad Td] Gupp F Ncd F qut è g ch h pù ttz c tà, ftt cm tà ch dm c cd dc cuzz tm. Pbbmt tmm d up dtmt tc ch c mb mtb, btà chd ut qucu d c fdt tutt à pù mpc. Ncd: 14/68 24 (ctu d um pcdt) Mcv pò u cc. Ftutmt t m vt p mgz cgh pdv u ctg d cc: vt m tupc d m t pvdz. C mt md t cu cg, m cch m cdd u qu d g ( d vt h! h! h! Schzv, p ft d u p!), pché tv c c tu d fd. A ch m ptt chd: m pché mt, ch è u b mt, ppu ptc, ch ptv t p u btà u u t ggtt. M è pt dtt mc m: ggtt, d pz mftmt tut, m bbv c mt. [mdz!... mt Mt. md? ttc? Tcgc? N! N! E! Icpc! M. M. Ptt pc ch t pò, c***!!! M fi d h vt, cftch!! P qu p!!!!!!! Mmmmh.Bh! E tutt tmp pct, và m u t dct, ptb d u cc. P gg ch t pf d t, chà ch p f d tu tu tupd d d t d p um!!! M d u um quuqu: pp d z Cz!! A ch z z? Oh, gud ch m h ct tu ch ct! F vmt chf! Pché vc p tduttv ch h ctt h mt, h? Bcch!! Eh, m pm pctà d t vt, u mcz d HA HA HA! Oh, gud ch dbbm cv, t cct. Ptmm ttu qud c u vg... Smp p um? Bh, vv!! Bh!!!! N bb mg u b? Sbb u mgg Ncmc d H.P.Lvcft S! Fccm vc u p cì dm mgg d Ap (.d.t. fig d Ap) Sì, vc ch d p è u p d p d Cz!!! N f mm m N, dvmm m d t p um Ahhh! Fmt c vt! Apttv qut mmt p ppt u vt fttc t: t m è tà u, ptt cm u fg d ct, ch cb d p, m. Ah-h- m ct! E mg pm c ct mt gz tm ptc d fd d qud. Cì h cvt z Cz (bh!) pd pt Ed è tt ch d uccd!!! M è mch fmm? Ztt!!! O t cud d cct h!? V b c c*****, m tutt c è u mt!! Scu, cu, tt p d u mpt tutc p!! Iftt tmt Z è t pt.td cct, tumt!! M mb u bttut d t ptgt: f vmt p!!! Pò d d md tt è m Ptmm pc D Auz!! MA SEI SCEMO??!?!! I vg tutt m ct!! M c h cpt! Audv t uc, pfz fm, cmu c tu. Cp D Auz! E mt 38! Ah dvv? Mg cì N bb mg pc qucu d pù ctmp?? A ch p? Bh, tp Bcccc, Dt, Scp. Mmh T t cg Scp, ppu ch Bu! Sì, è m, c u Supwbd!! I Ptgt d cct ptbb cmpt u pgg cb!! Cb tu! Ecc v md, qu cc ch vvm mt ch pm d cmc cv: Ltz! Vmt, Ltz bb u c dtc Ah, tuddc? Bh, u ttm ch ct.h, tdv Pd!! Sì, ffttvmt t pgg h cvut u pf d ud: u ptt fm d t m m mb qut EPIFANICO! Mcché, qut ud ud M c vu d pf? Ehm.. Cff D ch c vgm f qut? I d bu, m f è u p ktch Eh, ì, m tt è.dv d bg! H! H! Cmp b p m fttc vtv! ] A mpvv, pp mt ppdv qud, m mbò ch t m muv. E dvv cì!! Stò fu d qud ttò d ggdm p mgm mut fm, vvd u St Ggt, qud Cwbug!!! L ttugh Nj v vm!!!! [Ahh! Ch v. A ppt, mt bg h pt: C uccd pd u gtt pp t, chud u bttg f cc ì dt? Ccà fi pd fm d bttg? E p mpm? T qu g?? Mmh ch p pfd d f qu mmt. Bh, vdm c h ftt.cosa HAI FATTO??!!!??? A mpvv, pp b, b, b, St Ggt?M cm dv f p ch dvtà pp u St Ggt? E tc! G h cmuct tptcmt ttugh Nj!! Ah, v b, pò gud ch Ttugh v ctt muc qut c M ch dc! Ttug: m cmu d m M qut c è m pp d gupp, tp gupp ck td: tu cvt muc m d Bcktt By? I m d qug dt cv ch tt ttu!! Ach pché pm c ch t tt ttu ugh pv tu cv p. E tu cm qut c? S bbt Fut ct -!!!- Schzv! S, fc ttt cò ch è dtt u mmt d dbzz E p m cd u p tpp qug pt Pkm!! Dt h ct t!! Attcc hypfg!! H! H! H! H! H! H! H! H! H! H! H! H!... c và m u tt dct Nch tt è ppb: qud ffttvmt è u p b, pp I g d v d ttc Epd 1 N!!! I d L pf d mt ttc tct d mvg qut g ttugh Nj!! G? S bu d mg? M d, tutt ch v mtt p pzz!! Tu gud tpp ct! E tu vc gd gud pù..e dt d z vum d t. S! V b!!! ] M Dt cmpò u fid bt, fid fuc d d ctu!! I u cmpg dpt gtt v, m fc tutt t b fi. M cfic fù v uc d mbuc uct [M ch.. m Dt.,.,.fu cv z cct, dt!! E t h fuc! Qut dc tu!! N h m vt Rduct Ch?? Eh, h TV v tt cmuqu m fiut d gud u duchc ch.p m ttmp mt. Gud ch tmtt ch tt chg!! S ptbb f quch b bttut u t pf.m, ch mu h cch, chà ch c t ctd..mhhh chg m h ftt v mt u c: c ggcm mt d Attd??! M ct! I ptgt ptbb ppt tp dg Um Dg Dv.] E gttm d fit: m pg p v, v p mt d vvtu fttch Add ptg Gmc! I m pt ì, d Attd! [ ch b fi, cz p! E p, t ch p tutt qut. S è ct u tmf d tm, d mt, fttc!! OK, cct è pt!! Vcm d cu!! Sì, ch può cmpt c t cutu td cp!!!... Ad th w.a&a! Yh!!!! Evv!!!! ] Pgtt Dvg x 5^C (2001) 25

14 THE BELLISSIM STORY OF CAPPUCCET RED (Oy p ch cc gh) O mtt h mmm dd: D Cppucctt, tk th ct t th, but ttt t th up, tht vy m vy kttv! Ad t pt! Gd uck! Ad bcc t th up! Cppucctt dd t cph vy w th utm thg but wt wy, d, wth th ct. Cmmg cmmg, th cu f th ft, t ct put h ctd th up, wh dd: H! Pccu pzz g! Ndv d yu g? T th wth th tt ct, whch tt but t fu f cc f chct d bct d ptt d m d mt, h dd. Ah, mgg Much (myb xp cm: wht cu tht hd) dd th up, wth fum f v ut f th bcc. Ad th up dd: Bh, w I dv d bcu th tph qug, y. Ad th up wt wy, but t vy wy, but t th Hu. Cppucctt Rd, wh w vy m vy t, t u c, ctud f h t th ft. Th up vd t th hu, ud th cmp, td, d ft utg th, mgd h bcc. Th, ft putg th dt, h dd th dc ght bt d fkkd hmf th t. Wh Cppucctt Rd cm t th ft hu, ud d td. But wh th tt d tupd g w th ( w th, but th up, cd?) dd: But, why d yu ty t? Ad th -up: Oh, I v tt my cvg dg bc! Oh, p!, d Cppucctt (h w m th tupd, I thk, w t h?), th h dd: But...wht bg kk yu hv!! D yu bg m c? Oh,! It f yu btt, my d (tupd) tt g, dd th -up. Th cppucctt, wh w m du th bck f mm: But wht bg k yu hv! D yu hv th Okk? Ad th -up: Oh,! It t ct yu btt. Ad Cppucctt (tht I thk w w y cgtd) d: But wht bg dt yu hv! Ad th up, t th pt dd: It t mg yu btt! Ad mgd y tutt qut th p tt g. But (t dh!) ut f th hu mptc, cuu d ct ccct f fd td d dd: Accdt! A up! It pcc v c f d. Ad, ptd y f th cmp f th tt g, buttd t my k f vp, fgu d cg tht h hd mmzzd t tht mmt, mbccd th fuc, td th tz d kd th up. Th qucd h pz (bg ttt t t v th pcc) d td f th (t vv) d Cppucctt (t cgtd). Ad, t th d, th ccct f fd vdd th pcc d gudgd hty cc f d d th mgd tutt th cc tht w th ct. Ad, vybdy vd fx d ctt (myb t th up!) E mpb pt f cc d vtà mzz f z buc qu à u bb u pucc. Gg Lchtbg Tutt gd mdt. Lg Qud chdm u cg, g m cc d u cmpc. Mch d Lgg Qud è vt pf d Mt gà m tv c**t cm u cb! Qu m f: Sbb fccm gtm!. M c h dtt: Ohhhhh. I gtm m fcc c c Ttum Vd, qud c h pcch!. Luc Lttzztt LO SGUARDO SUL REALE S mt mt cpt ptvmt tt d tt d utm um d g ttt N ch mm gudc, qu pv d t d u p ch, d d qu, vv ptut ctt d u vt cì ctd u md uv, ftt d ft ch ccgv cpv z gudc tt ccudv cì: ch d può gg cu d u um tt d pt gudc? I p, f mm gg può. Lu dc ch D può. D cò ptv gg u ctc gudz um, ccd mpfz d um dc b m f mbv cud. Qu mt u ttm tdtt. S d tutt d ccd ch um t d mt vut p cò ch ccd, m d t pt m gudz vbb d du c: mt v d tà u mz (è b, m pc, è dvtt, è tptc, è dttb) ppu m dfft, vv R pvmt, c t, cdz utmt mpb, vt ch quuqu c t z c (d mc mpc d) pvc u chm, u mpt v c t ch t pm u z ptt ggtt (b! Ch fgt! Ch butt!) ch p ppt pp p c qut utm, p u gudz u. U gudz, pché pu mz è u gud upfc, gfc cg d c. S u gudc Rtà, è pché tv tt, u tgz (tu-g, gg dt), dd p è t d ft cò ch h dvt. Atmt cv u. O u gd qut: cm f gudc? Mt u ct d cvt/cvt, t b u v d mz ch c pvc (Bu Td = fgt, d mtmtc = mt), m u d qut pd vmt dmd d gudz. S ftt gudc è p z R, mpt, pc, cvz d c (tmt pmp, p mp, bb u ct d pzz chzfc utt), ppu ptt mtv (ch fuz pt, u mp: qud è tt td vd c pù gtvmt, mt c fctà v pù ttt ptvtà), ct puttt cò ch vgm, cò ch vg, ch tu vu, tu dd pù pfd d ddfz, d u fctà t. Pché è qut ch c dtm. N m dft b t mz b cò ch fccm ( b m), tmt pgg d c tc vbb mtt u d tutt cò ch h tvt qu p,, c p, ppu mtmm tutt cò ch Gz c ff (dv, cd d pp p). Sm dtmt vc d t dd d pzz ch è fdmt d t vv (u f u p t), d è b qut bg, mt cmu tutt ctu dtt d cpctà z, ch tutt g um h, ch può gudc tutt Rtà. C qut gudz u t u g t può fft Rtà, è qut gud d p u R, cpd qu ch dvv dd, è bu p t, t ut cp. Ecudd qut c mt, p u vc t pcz d cò ch c ccd, u R ch può gudct, ch dv gudct, ch tmt v ctt d pgudz bt u gudz d t (ch ptmm cdvd) d u cc dffz ch cd g cch cu bzz d Ct, tup d u ct c qut dtmt dd ch tfm t gud u c p. Gp Ttdd Nv L v, ch g, è mb d puzz, g può v d ch bbm bg d v tt p chtt d t, ch c fcc t t g c mpctà. S, t, g vdm cd v pbbmt c v vtà pttt. Nv: 15/13/17 Vd v ch cd: 22/44/56 Pgcc N tà qut pgg c f d dvt, m cmp t g è b f ttz, ftt ptmm gt d cu mbg ch, c gg, vbb gc. Pgcc: 4/

15 NUOVA MUZIKA CERCASI RITRATTO Può cpt ct pmgg d tv d ptt t cmpg p cm mmzz tmp: cmput? Dh, è fu pché h ct cc p qutt g; mp3? N, tuf d t muc; b? Hmm, ch c è u b?... P pd b tz c ccg ch t pu d. Om uct d mp3 Pd, è ctt gmt d pch gv, pché bt u cck p cc muc, pché ct pù pubbctà ubch d cuc ch t. U tz ch vv qut pbm? M2O, muc tt pu, tmtt mz muc 24 u 24. I ud tm è ttc qu 100%, cè u pdtt d cmput ttzzt. Subt cktt ptbb d ch v p d t u tuz-tuz pttv cch; vc cd ch qut tz d ptbb pc ch ct p muc, g tdt, pché gt ff mt t fcctttu: dc bck c f vv tmf d qu pd, ppdc b ch DJ d gg u cm b d pp g; phhu c chm tmf cd tm; Gg D Agt c u b u c c fd t t fc t u dv (p g d g d p d tt ); mg ztm dc d mmt c f d fu d tt cddc t dctc; cvgt tc muk c ccmpg ttv u g d cch pt c p mt p v d muc hu, mtt cm m, cchppt mg cub d tutt Eup; ctt ttc, f tch-hu c mm ccud vgg fcdc pt pd p t. I tutt mxt d DJ pù m gv m ffmt mt cmptt, cct d u gud ttt md d gv ch vg f c dvt. P p d pù vtt t Bu vcz bu dvtmt c cmpg d mmduò! Mx Suy P v b, c è t v ch tt. Kh Gb Cm è tupd cu ch cc d md d dg cch c d bb. Kh Gb Ogg: cdb! Dv pd pù p mtpt, ch bgtt ct. Mgò m c. A ch v u pc p, d tt? A t, pput. È t u m t vg h p pt qu d ft m! C pc gt gg u mtpt. Pvv fcv fdd. Tutt cp d vt, dc mp. I vt t btt fcc fdd c è pc d f. S h u cp fgt: c h u cp, m h cmuqu fdd. T du c u, ptv vd b. P qut qut cch pch m ut m ptv pmtt. Cv, t dvtd cc? Sp d : d qu c. Ach vv fdd. O mg, pm d vv vut fdd. I qu mmt vc, cd. Nmm vv fdd. D bu c è ch vg cdt. C qu ch ct bgtt!! R. M tt d qu t! L guc ffddt uv g ttv m fumtu t, ch! R pput. N tvv tccu. P pò ccd b h tvt. N bg m dp, m. Ch h pch c cm m può pmtt d pd. Cmuqu m è pù fc tv. I c mtt mp u p, m p tv. Iftt p h tvt ubt. P. Pcct, u bb tt mg. Gà ch c p, h u p. E qu mcch u dvv pp v vut fdd! Sì,, mp mt b fdd. E dv d d u p b. M h dtt u bb. R, vvmt! Pò cd u bb. H mmgt ch f cd. M pcv d ch f. Dvv p fz. È d tt ch m bb ct u p d tp. H bg d qucu. S dvv dvt cc dv tv qucu, pchè d c. I cp! Tt, tt, ttm cc! N c tv qu u fg. M c h ftt t. I m bck t è pcc, h d p u gd. M p dv b ch u fg pcc. I cd, qu ì, è gd. Ecc, h pch c (pché ct),m tt cd. Qu ct,, m ppg. Ach mg d d. O d h u gd cd u pcc chzz u m pcc fg. I mtdì cd mp tz ct, udì vc qutt fmt dp. M gg è mtdì. L è c. F vv m cd. IL FATTO: B. Stf u mtpt u tp tvgt v, pd u fg f u vcm ttt, gut u chzz. P cd. Ctt L bc h f duc t; p t chd dcumt p cctt tu d t pt u b gt u ct! Bpp G I d f fctà, dc. Sz dubb t pd d d dg t. Sch Guty Qud chdm u cg, g m cc d u cmpc. Mch d Lgg E mpb pt f cc d vtà mzz f z buc qu à u bb u pucc. Gg Lchtbg Rg S gt, tà, è dgutt d qut tt m g uccd! Iftt p ch g d uccd u g p pd pdt d d. S g t td u t, cò ptbb pg tà d u p ch ccm. Rg: 3/88 Rg ch t t: 84/34 Rd E u mb f d tt ftu p ch è mt, ggd vu ch u fcu ch vd v c pm d d pmv pà t. Rd:

16 Ntt d 25 mgg 2008 ALLA QUINTA A L È FINIDA ANCA ST AN D ctu tud p g m, ch vvc pvtmt ftt, vg tg u tt p cv quch f d ddc... m c. Ch m h ccmpgt p cqu, m ch qut utm è ut dvv. E c d b.... m mcht ttm. M mct gà, tt dm mtt ò u 5 pttò c u fmt dp m, dv vdò m mc cc, m vc d bc (ch dtt M gbt Nchb d Tch:)...S! M mct gà d, tt dm m ctt tutt m. M mch pf ch c uppc, S, d mtt d d, ch, vc, mttm m. M mchà t bchc, ch bbm tppzzt d dg d ft. M mchà qu gudc, cpc, mttc d, d t du bch pm f. A d cm mtt, p M.P ( pf up dtt), p mc d Vc, p t cz dc pché m d d cpp :) M mchà dc Guz. T cd mt u fftt d cm 112? Qu ch g tt c vv mt dmvm, qu ch d g è tt ttm d qut cvt bbm cmbt. (d... g m tcd pt p...). M mch Pw G. U m ud vtt p dc g dut tt d Cp, m ch m cd t Wz ( tu gud p chà qu md d g tu d mt ). T Gu (ch t pm u bc d Dèb fcd mpzz, tu bgtt ch mb mz tu ctu, ch h pt m S gu d ghcc u b!!!). E t D ( tu bt mp pt p m ft t mg fd gt Vc, t...c gd c gd d cqu pt, pd futt -ppm-ch, tu u Vc mzz td pg, t c By Wtch bg m gd d p...). Gz ch p d ff cz d Dvd, tu dmtcb t d pt-t Schphu qu d fd cc fmt d pc ffgt (ch p pc mc ffg!) Gz bt Ad tu dptv d g t z - z pm (ch t md tt, qud m dc ch Ttt buttt Tv :(...) Gz Dèb ( t mu ptc p tt d cz d dmtcb tu du pzz d tqu! z ftd) Rx (u ut tu pcc ct:), ch m m h ftt m d d. Gz up bd Lu (ch h c cpt cm f d mt d G Md) u bctt. GRAZIE tutt V A!!! V u u GRAZIE c tutt vc ch h! P vm ftt pg d d, p vm ftt d qud pgv. V vg b, vt... cm è ch m chmt??.. Bub, cc, d mdt, gzz d Bub, J.L, pù mpcmt...a. N è c d tutt qu ch p, m è c p tutt cò ch dc. Pvb pg È utm um d g d qut cm t L Vc à p d cc tc cu ut gz p b mmt g mc pf (c tt mzz u qut pf, dc t, m f h dc d c d). E, pttutt qu d qut, fg g mt ffz pché p, cm dc, è qu ft ; tà pt pù dffc pbbmt v d, m, mm, è u md p d ch qu uct uc vv d cqu t bmt c G: c, qut, ch tg pc. I c qut dv d ch p ch t u qut mmt m mch c du m d du v pm d c dftvmt qut cu, bè, p vtà tmt ch pv è gc, pché p v ubt p c cu h cdv qut qutt. C qut vv cgg u. Bè, bb pbbmt, cm h gà dtt, ch utm um d g d qut à v d qut tc dp h dc d cv u ch ; cmuqu è tutt mtt ch m fz d tv qu c d tgt d cv m v mt t. Dv d ch qut è tt pp pù fc fc t g utm qutt d m c ctc, p mt v mtv ch v pm (dv pò ct bcpmt u cguz ggmt dvtt), pò, mm, qut è vt d tudt dct, ftt d t b. Imm, cmp può d ch tt cmuqu u fttc d tud (bg c è u pcc ctddz qut f???). Qud, c d? I bcc up tutt gzz d qut p mtutà p cò ch và dp, ptc c ch m h cft ttzz c c t d qu m cgt chmt futu. Ach c qut vv cgg u. Rgz pf ch, ch qut, m h ftt tud cm u dfct (p m b, ) c c cu, ch qut, h cdv g d d vt ctc ( 4B) (gz Gu Vvux u gz ptc N, pttutt p dc ), u gz pc cu ch chm Sky ( m pò h vtt ) p v qut utm m u mt d fctà dpz (vvmt gz p pt d fctà, mc mcht ). M t pttutt dv d gz c ch, ch qut, tmt mpgt p d qut g cm è (vv tupd), ptc t bd dttc Tt (ch gz ch p cmpg d c d vgg g p md) du vc : pm dgutmt ttut pm ( tt ugu ch fà ). At? Gz cmpmt ch h tt f qu qu ch chm tc pp pché p cm t df. At c? Sì, bè, bu utm g d cu bu vcz! St, 4B Mg è u pcc vtà, ch u gd bug. G G Pm d gudc u um cmm p t u u cp. Pvb Id Sc Idpdtmt d c tm cd (u c, u mt...), qut g è mp dc d dd d tf ucc. L vtt ch ttm à pttutt cmp tmt. Sc:

17 Cmpt d Vcz UNO SGUARDO INDIETRO SUDOKU I d ch m è d d ch cv u g. S v pd d M cd cm fu, pm tc ch h ctt. Dgh tc m v d d, pché è tc è pcct d vt d tut dì, d m ppà. E pm h ctt dcmb d 2005, dp tgc pz c mt. Svè cm ch è, c d, t p t, qud cpt. E dcc vdd p h pà: M t vt vd d p qu ch h pà, c d? Gh m ch vdv Ad Ct t, ctv d qud h mà d pf d g, m è vgù mt tt d qu pzd ch h pà d cv gò. È vgù d b pgtt d pzd cctd. L h ftt g p d mc, m gà h cmzà fgh g p tutt. E tmt gà ch h cmzà f v tduz: t, g, t M, d qud h cmzà p dtt, d, m mp cpà d bc. E bè? S bc,? Ftu ch gh è c g, pù p tg cggut. I f puz, d b ch chf gt dp v c mt fd zqu chmt d fum pc v (cu uc) vz ch dt mt pè, dp f g mg p cct dffzt (t pt, m mm Mk tut qu ch t b f c mm d tmt, m gh è mm d cz m cpì ch è vcd d), fum cm tuch cdzz p v ctt c c ( m m cp d pz pché c mz) t cqu b pché g h u c mutz g c bgh d dt u. P gmb. C ct d pzz gmt c tcà, vvmt. L b ch m f vg pù d d d bgh è ch gc cp qud t p g. Ftt t ch, qu put, h dc d cv gò quc c u bgh, d md tutt g, tt p f g m pzd p d gt. I pbm tcc h pm g d vg f pm d utm dì d c, cchè h pdt vd z d md. A ttmb, pò, m è và -m. L ct Ctt, m td, ch vv ctt tutt cttt ch Buky, vc dtt d g, vv à pt ttc. Gh dt t b, tp cmz, qu v, v f uv ubch dp gh ctt ch vv quc dt, dmdv d qu ch vv ctt pm. A m ft t. Ftu ch cmput pché m tv d. L m h ct d cmpmt b v, mucc d b ch h cpì. A f h dmò ctt gò d tupdd p dtt m u g, m tut, vv t tc cì, pché, dv, pud d mtt. L è ddfz, c pché h dtt, c tutt bgh ch gh è t, tvt m c. M tv mpt u ct d ttu d cv! E vz A h cmzà cv gmt. P dtt, m c p t, quch vt. H ctt u pz d Igd, u Bbb Nt, u pchgg, u mt N h d b ctt gò d tut t. A vmb, d: mg mb pttc! M vv mp vù qu d mb pttc, m v vt ch f. A, tdm tut gà, h dtt vg, fg Ad Ct. A m m. Vv cg d ut fc, ff mc v ch f c, tt p dgh u. M ccmd, putt, tud, c dp gh d, ch v cp b u d ch u è mp mptt. Emm, h dt, c pf, mt dgd, pt d qu d f. N ghg vè d. M vv m vù g pbm c v Buzz, m d c, m tg d f, qutt. E h! L pm tgz! A m b d g? A, h dtt, h tvà qu d fm, h tvà c. Schzt? Hh! Ad tm m. E h tmd. Em, tz m gdu. M ft cp mp d pù, f mttm cv c tc c m t (tp Gdg, p cp) p b d mttm f gfc tà p f qu d g. N v m ftt! Gh à tà mtv, Ctt g vv pù t d f! Scchè dp m, t mpg t, h dt c! gfc h pù ftt. H ctuà cv, m gdt ftt tutt tutt. Pò pò d m dtt cv tc u u pz p d ch pù ch cv. E pbm è ch è v, pù ch cv. N m v pù pz, qud t v pz è d b dfz cv, pttutt mc c tmp p f. L Ctt è d m ch m cv mvt mdm qu tc ch t td. E gv è ch g h c. Pcò dmd cu h ftt pt tt. Gh tgv cv t tc, pché p pp ch utm, m dp d qut p ch gh à t d pt. Gh tg gz Ctt ( c Cud V) p v ft tut t gd p pzz ch g h vù, tutt qut qu ch h mp gù qu ch cv ( qu ch mb pttc è tà f f), m gz d vt qu ch è t b d g qut tc c qu p pù vd qud ch gh d d qud ch c. LABIRINTO Qut Tg Vd??... A 32 Uc put 33

18 ORIZZONTALI: 1. L ffttu dtctv 12. Stm dmt cmumt cht 17. Autzzz d ffttu pf ttvtà 19. L d cm 20. Cc u vcd 21. Rcpt d p d cp 22. I Tz Tug ptc c 23. Nm vg d u vtà d cg 25. Exttt d u t fm 26. U dct 27. Lv tpb 28. L pm d ft 30. N b 31. L t ch dt 32. Sp d tmutt Pcp 34. U Edwd Gd tt, cgf gt 35. Dp ttv 36. P duct gt 38. S u c fcc 39. Pt u cp 40. Num d u pubbcz pdc dp 42. Edmd Hébt 43. Sg d Pm 44. Sg d Gv 45. I qu ug 46. Nt bv 47. Ec Qut 50. Ppz d Afc tzt Etp 52. L t fumtt 54. Dtgu p uptà dt, qutà cpctà 59. Vt z p 61. Omtp p g 62. Nm d d 63. Cttà d p d It 64. Vut bv 65. Equvt 1/10 d dg mt d Vtm 66. Vc Tt c è qu Pcc Gd 67. Ld ctt b 68. P ct 69. Itumt Fght Ru 70. Vgg d Svzz ct d Gu vc buc d S. Mt 71. Gg z f 72. E 73. Sg d Afc Ot It 74. L f d Ad 75. Vc d vb 76. I t dc t 77. Rgm ptc cu ct pt u uc ptt 82. Pt cf 83. I mb d m 84. U ppz 85. Og. CRUCIVERBA DELLA CASA 34 VERTICALI: 1. Pg bv 2. S p vb 3. Pv d umtà 4. Ct d mtz 5. Fg d fg 6. Cpt d Gc 7. I cf d 8. Dmutv d Ezch 9. Smb chmc d ch 10. Tpp g 11. S vv c gu 13. Sbzz Fvt 14. D t tp g 15. Stz dfmb m p... t pt 16. H fuz gh d u t 18. P gd 23. L pp btz 24. Fm qu d S Rm 26. Ct 27. Tm vd ch gfc ct 28. Oggtt p ccctu 29. Pgmm tvv ddct d u vvmt d u ptgt ptc 32. U C cttd d Rpubbc d 33. Pf p ugu, mdm 36. Sg d Cg 37. Atc dtmtv b 40. Cmpt z tdmt 41. Dv pud 43. Dc pd mt ct d u p 48. Quuqu 49. Appt 51. Rpc fcfm cv d pumgg cu 53. Lv 55. Ut p wf c gt 56. Nm d p 57. Iz 58. Quc d cu cv u pgt d g 60. Rgg pft 78. I pcp d tt 79. Sg d I 80. A Dm 81. Smb chmc d mg. 35

19 L Gutfcz pù tmpt d It Ttt d mm b d Jh B, dz Rzz Bt c t dpz vt mdch!! E bt ch d cp vg!! t u p pù ft Gutfc z d u T. g 28, vmb cu cp d c d tt. L u G. t 9.30 pché t h buct. Gutfc z d 27 fbb. Mtv: «H vt md d u v d bbg». L u L. t ffmd d p gd d cu mt cv u ff vpt. L u D. chd d uc p pt cmb cqu u pc. L u d. gutfc uct tcpt c «m cd ygut» Rtd d g 26 fbb. O d g Mtv: «L u t d v tvt u cucc d du bbdt». L u B. è tt t g 20 p bttg c Vdmt. Gutfc z d g 27 vmb p gut mtv: «S g dc, p dv uccd!» Gutfc z d m fg g 8 fbb. Mtv: «Iv d Puff» Qut cu mp m ptt mp d d v ftt u ptt ccch c mt, d v dct u bmb tmc ch mccv cttà, d v p pt d u m tgttc c Pw Rg d tt cc d t G. P p d mucch d mug gtt dmtct fut!! P qut gud mtt, cdtv ch c m mtt pcm mp ggut! Pù t cvt d v g Gutfc z d 12 p dvut bcpmpuct. Gutfc z d 24 mgg p m fttut pm d Adm. Pg v gutfc m fg p z d, cu m pc. Mtvz z: «Zd Zd m h tt u ttt». Gutfc z d 4 p. Mtv: «Idgt d Kd ftt tt» L u G. t c gutfcz cd. Mtv: «Cz d cff, qud t mcchtt d cu p um cff mct u tm mmut» D t cdz ch pdcchu, ugh ct, cc uct, dmz pcc, g mtmt d bz mufg cut (m pgg). S p t pdutmt mt L u T. è tt t g 4, 5, 6 p p fug d m. Gutfc z d 8 mz p gut mtv: «C f d f p cmp mm» S vt f c gd: Gutfc z d 6 gug. Mtv: «Sbc Nmd» L u R. è tt t cu d ftggmt p vtt d bttg d Wt. M fg N. h ptut c cu 5 mz pché h p pt d u b ct mt X Jg. Cd ut. Gutfcz td Mtv: «Cz d Tffy» L u c. è tt t p gut mtv: «A cc d Nm» Gutfc z d 10 ttb p gut mtv: «L ttzz d gv Wth m h tt g d vv» R. gutfc z d 30 mgg. Mtv: «Du ch fgu d mbz mch m h pt d u ct P d Bcch c cct!» Gutfc z d D. p gut mtv: «H utt Bbb Nt pt vt c v» L u è tt t g 17 vmb. Mtv: «Rpmt d tz tp (ch pz pf!)» S vc vt pc ft v ppt mtvz tt qut p ptt mp cv cì: Chd d gutfc m fg p z d g 11, 12, 13 ttmb. Cu: «Mtv dcvb d t» L u B. è tt t dt 30 ttmb p gut mtv: cm pd cpbb. L u gutfc z c gut mtv: «Avv d mg d f» L pg d v pd m td mpdb. V pg mtv, m c è u gg u pvcy ch m vt. L u R. t c gut mtv: «N vv dtubv pm du» Ptt ch ppv cdz tmfch cttfch (v, t m, ft mt d, v cvtt), d cp fvv d ch vt ubcc v cgv vvmt d t c. A vt ch p può ut L u P. è tt t g 25 fbb. Mtv: «E qud m vg cp ch pù bu d gà t c m pm zt» P td d gupp pvt qut: G u D., C., R., S. t td c gut gutfcz: D: dv mcch C: dv mcch d D. R: h ptt cc D., pché g dv mcch S: h tt R. ch ptv cc D. ch vv mcch p L mc t bcc chu. Pvb fpp Tmp S vt vut u dcu c u mc c p mt gt u tmp, pccuptv, pché qut vt tmfc pgc uz d tutt ctv. Tmp: 9 T L tptz d g cu vd u t è dupc: t cmm vu d ch gt è u mmt cu t ptcmt ttv vvc; ct è fm gfc ch è pv d t t p cd z tt, qud gt! T: 20/

20 LA VOCE DELLA DIRETTRICE Vv cv u v tc mpgt p chud gd t. Ivc h dc d c u pg d L Vc cu m p, cì cm vg... V Ruc v è g ch qu tutt, d mp, vbb pt zz, mtt mm è p u g pcv cd u bm tptz: dc vtt d cgg u pu, d tgz u tu. V: P m pcz d Tmp mà mp u gd mt. I m pm g G ttmt vt: tutt cì uv cì b ch m tv dvv t. Putpp tum z è vt pt, cmpc tud t m ftch ctch, vdv dvt m cqu t pt d c: u cub! S mp tt bm t bch d qut cu, m g fcv ct vc tmp mbv p m. Dv c cp cm pb ch dvv tutt ft d gà?? O, gud dt, m mb ch qut cqu ughm tt p cì ugh. N qu ch fcv c ggf?? Mh I m utm pm g d cu h cmct d v g cch ucd, d ch vvc m utm utm g d cu, cd ch ucò ttt cm! È tutt ch v ch tmp f, pbbmt ch p mtt tc qu vg vc ch g tt (mp pù p, dv mmtt) uu mtutà, mtutà, mtutà I qu qu m fcc bcc vg dt qut cqu!! C m fm d p cmb u cc d c f ct mt dv. F tud u p d m, ptdd m d m t, cch d vv pù t g cu. E c pù ptcpz. Qud p pm t ch h pt G, m v dvv d pdm b. È tpp fc v cu p tud, mm p f quch c pmd cgu quch cz! P ftu ch h ddfz d pt d IO h ftt quc. Qud c cmc d mpg u p ctu quc, p pt vt u pgtt, cmb dvv tutt, v cu. Cd ch mt cdvd qut put d vt cd ch vv cu dvv mptt. E g qu p ch cct tutt, cmc d pptt d ttut, p ctu c fgu tch cm Sm Pug c g x tudt ch c m g t cd ( Sdd è u mvg mp). C pptt d c, qu d cut, g y mg, qu ch gzz ft d c, bd muc t qu G, ch h ptcpt mb pttc ch ctt u g C ch qu ch m fm ccb ch z v ftt t ptc, mg pché h tt g u p d qu u p d à, g. N v f chà c p c g d u p pù ct vt pz qut gd cu g, bt ch vt d g cm zmb mb d ttut!!! L cu t cd cmc puzz u p d vcch. I pgmm mp pt mu tudt p ppg t c (vv qu ch tud d mp cu) t md, tpp pc pz è vt ttutà cft ct mtd d gmt z dubb d vd. N c h c u ptc, ch pché bg mmtt ch utmmt g tudt f d mg é p cmb c, é p dmt pù ttv tt. Tcchbb pp (z, m v!), mpgc p ctu u cu pù tt, pù ut, pù cvgt, pù dvtt. Imm, pù b! I h pvt d u vt dv m vt ctc fc d d ch ò mp dbt c qut g. H pt du udc dt ( mp c, è gut d), m f ch dv dvv mt L Vc. Cmc c c pù ccc b, vv mmttd ch g tt è b gvg p G dut d z C è mp quc d f qucu c cu p! S m ch c g dtbu cp, ccg p mgg ( d ggut ctt), f tft pd pputmt, tg, p c tudt, gt, bd, tcc, gt c pd! N dmtchò m tt t (pcmt c.) u qu ptc pdz! Om cc ptcmt tutt m mb dvv d c m, ch pché d g p c è u bd mp pt cccm S v cu è ttm, qu c è m vt d pù. Pò cd ch z L Vc m dvtt cì tt!! I pù m ccg ch è btt v u pgtt cu cd f fd p fm ftt cc. H mpt dvv tt md mg: bgd. N mmgt ch quttà dut d ( du) ccumut du, u p gzztv ch ppt c p ( ch h pmtt m fut v può cfm!). I ctu cft c t p è tt dcmt z pù ut pp qu cu cd pp ch tutt c ch h mpt dpb p pm, m p tutt vt. E cud mm ch tt gz L Vc ch h tvt du p pdd, ch t d v cdut c m pgtt d g, h pc qut du utm G. C mp tt, Cud V. N tc tz pg mcv gz pù gd, qu du. O m tcc pp mtt d cv pchè c è pù pz v t d cu tuf d gg! M pvt u p p ch ttmb vdò t vt fò t c, m fd è gut c pt d t cp c d uv m ptt. Ovvmt pm tò vd cm v pt, m p qut p vt d d Add G, gz... Ctt

tana del pazzo e cocc è di meglio?

tana del pazzo e cocc è di meglio? d pzz B L V g v L f d M Cppè T d Luc M, g u... u G ccc è d mg? c c 72 TUTTOmb TUTTOmb 73 d pzz Ty cc. M cm qud u c p d p d k p I bk è M d, c v d u, dvv u u m v p d c I pcu f ch è p c u cpp d M + Hgh R

Dettagli

smart BRABUS tailor made >> Dall originale al pezzo unico.

smart BRABUS tailor made >> Dall originale al pezzo unico. m BRABUS md >> D g pzz c m BRABUS md 02 03 d Q v d d h c c p à p U m fw è mp pc E c m BRABUS md dv ch c C m fw p c ch g fv d pzzz cà N pg g v q d ch v g pz Lc m d pp d m p dvv ch c v ch pm mg pà m BRABUS

Dettagli

VI Convegno. Storie e memorie dell Istituto Superiore di Sanità

VI Convegno. Storie e memorie dell Istituto Superiore di Sanità VI Cvg S mm I Sp Sà c cbz Dpm Scz pch, Scz Cmcz Igg Ifmz, Uvà g S S M fgfc c Cm M Cò, P D C, D M, Fc Np, Sv Ng, Eb P, S Avà E, I Sp Sà Pg gfc zzz p Cm M Cò, S Avà E, I Sp Sà S gz p cbz A Tv, Dpm Scz pch,

Dettagli

L acqua scorre per tutti: il contesto mondiale del problema, le soluzioni, la storia d acqua di LVIA

L acqua scorre per tutti: il contesto mondiale del problema, le soluzioni, la storia d acqua di LVIA BENE COMUNE cqustrumento DI PACE L cqu c p tutt: ctt md d pbm, uz, t d cqu d LVIA 1966 2006 L mt è zzt d gz ctbut d LVIA - Acz d dtà cpz tz CUNEO C. IV Nvmb, 28 t. 0171.69.69.75 TORINO V Bg, 30 t. 011.74.12.507

Dettagli

Le interviste di Business Class Magazine. Bruce Wayne. clark kent. alias. Batman. Superman

Le interviste di Business Class Magazine. Bruce Wayne. clark kent. alias. Batman. Superman L tvt d Bu C Mgz Buc Wy & ck kt Bt v Sup 10 11 Itvw t c d C ch qut d g ch tt : u d t p t, c D gud t, p vt d, b z, d t. u à t b d Ec Pucchtt L dtà h uctt uv tgtv, p tc pù tc. D bb d gutz gg pt d qu vdz

Dettagli

Saluti di Lucio d Alessandro Rettore dell Università degli Studi Suor Orsola Benicasa

Saluti di Lucio d Alessandro Rettore dell Università degli Studi Suor Orsola Benicasa g f mp d C mpd A d U v àdg d O B C m d N p A U v àd g d O B C d R R p N p 1 6 1 9M z 2 0 1 6 C mp D m M g g Md p F b g k. w dp. m P f mz p z : f f. p g @ b.. CENTRODIRI CERCA R. E.. I NCORRUPTA Mdì 16

Dettagli

AS 2015-16 ITI MODA Lingua Inglese CLASSE TESTO ARGOMENTI PROGRAMMA

AS 2015-16 ITI MODA Lingua Inglese CLASSE TESTO ARGOMENTI PROGRAMMA AS 2015-16 ITI MODA Lgu Ig CLASSE TESTO ARGOMENTI PROGRAMMA Pm M Spzz, M Tv, Mg Ly, Pfm B1 vum 1 wh PET Tu, ZANICHELLI E. Jd, P. Fcch, Gmm F - G Ed, Egh Gmm d Vcbuy, U, TRINITY WHITEBRIDGE Vd SYLLABUS

Dettagli

BILANCIO E CONTABILITA DI STATO: PECULIARITA ITALIANE ED ESIGENZE DI CAMBIAMENTO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE RELAZIONE FINALE E RAPPORTO DI RICERCA

BILANCIO E CONTABILITA DI STATO: PECULIARITA ITALIANE ED ESIGENZE DI CAMBIAMENTO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE RELAZIONE FINALE E RAPPORTO DI RICERCA BILANCIO E CONTABILITA DI STATO: PECULIARITA ITALIANE ED ESIGENZE DI CAMBIAMENTO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE RELAZIONE FINALE E RAPPORTO DI RICERCA Dtt. Gu D Gutt Smm: 1. Rz f 2. Rppt d RICERCA NORMATIVA

Dettagli

BEACH TENNIS 6 TORNEI INTERNAZIONALI 6 ASSOCIAZIONI SPORTIVE 6 LOCALITÀ MOZZAFIATO BEACHTENNISITALIANTOUR E A N N I N N I. B e. c h. e n. l i.

BEACH TENNIS 6 TORNEI INTERNAZIONALI 6 ASSOCIAZIONI SPORTIVE 6 LOCALITÀ MOZZAFIATO BEACHTENNISITALIANTOUR E A N N I N N I. B e. c h. e n. l i. 6 Z PV 6 À MZZF 6 Z p z f è pf mbz pv d è p pgg d md (f Fd), (,, á mbú, Gd d M G d ), Gpp (ky Fjw Kgw), ( Pbg, M, m), p (F, pg, g) pù b (b, M, md,, p, ) Pù v d pù p d vy z m d à v v d g P g m d à pf d

Dettagli

1) LargitorLucis (59823 points) 2) gotohell (53974 points) 3) LK9999 (48844 points) LargitorLucis si è aggiudicato il trash barrel laccato oro

1) LargitorLucis (59823 points) 2) gotohell (53974 points) 3) LK9999 (48844 points) LargitorLucis si è aggiudicato il trash barrel laccato oro LP m d B D mp : B z m G v : T v A 1, N m 1 L mt hd y, 2 0 0 5, m p f b d h v v p h p y, k d C p 2 L L : C ì h v p mp m p 4 E p! Vx h dppv p v Fm d d Dm 18 b, f 700 d dp, m p d py è ff d h v vh p d pv,

Dettagli

LEGENDA SIMBOLI NELLA COLONNA DEI TRENI

LEGENDA SIMBOLI NELLA COLONNA DEI TRENI LEGENDA SMBOL NELLA COLONNA DE TREN s T Busss z T Eust t At Vtà Q T Eust t T T Eust Cty ~Svz ffttut pum g tusm N T Pd d Stà Csp B T EuCty svz tz du D T EuNght svz tz ttu E T tcty Pus C T tcty A T tcty

Dettagli

11.2 Uso di strumenti informatici e siti web rilevanti nella didattica della lingua inglese

11.2 Uso di strumenti informatici e siti web rilevanti nella didattica della lingua inglese 11.2 U d fc b v ddc d c d M Bcz Idz N vpp d v d dff d d cp fz pv ddc d, pù, d cd (L2). G f d cp, c zz p pz d c d v, c p cz d pd p. R d I Lb d fc à zz c pù pz d p cp, pb c f. L pfc ddz cpd p c bc, c, vd/fc

Dettagli

Premessa. Dr.ssa Grazia Dell Angelo Direttore Ufficio Relazioni con il Pubblico ASL Avellino

Premessa. Dr.ssa Grazia Dell Angelo Direttore Ufficio Relazioni con il Pubblico ASL Avellino Uà Opv Cmp Rz Pbb Pm I à pg qà pbb 1 2 zz 2004 2005, p h v m p, q g, gpp 520 v, m h v pz v, vv p p ASL Av. L g, è m, p p v, p p v vz, fv q m f p q h h v. I, p zz m pz, q pò ffz pvzz h v fz g, mp p gzzz

Dettagli

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI. contro: promosso da: MPS gestione crediti S.p.A. R E L A Z I O N E DI CONSULENZA TECNICA

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI. contro: promosso da: MPS gestione crediti S.p.A. R E L A Z I O N E DI CONSULENZA TECNICA G.E.. ALESSANDRO BRANCACCIO Ecuz. 87/95 TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI c: pm : MPS g c S.p.A. R E L A Z I O N E DI CONSULENZA TECNICA L c Ach R M D P, c u Lmz Tm, C G. Nc 215,

Dettagli

Il fantasma di Canterville

Il fantasma di Canterville TR O I f d Cv TA TE A I Ad Gc T! FA N SCHEA IATTICA f d Cv (Th Cv Gh, 1887) è u cb cc uc gv d Oc Wd Pubbc v u v Th Cu d Scy Rvw, cc bb u ucc cu d 'g N zz u d c, v È u d d S d f Lgg gu b d' g d Wd, d dd

Dettagli

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 1 29/04/1997 V.G. 53,70 Idoneo ammesso/a * 2 27/12/1997 B.A. 53,69 Idoneo ammesso/a * 3 18/07/1997 P.S. 51,70 Idoneo ammesso/a * 4 12/05/1989 C.F. 51,69 Idoneo ammesso/a * 5 27/01/1997 P.S. 51,36 Idoneo

Dettagli

Test ammissione CdL in Economia aziendale ed Economia e commercio GRADUATORIA GENERALE

Test ammissione CdL in Economia aziendale ed Economia e commercio GRADUATORIA GENERALE GRADUATORIA INIZIALI COG E 741 BM 24/10/1997 1 83,125 29,00 37,50 737 RG 14/11/1997 2 81,250 24,00 41,00 471 AN 14/01/1998 3 80,625 25,00 39,50 893 GF 27/09/1997 4 80,000 23,50 40,50 579 DL 22/03/1997

Dettagli

Liceo Scientifico Statale "P. Bottoni"

Liceo Scientifico Statale P. Bottoni L Sf S "P. B" V M Mh, 96/98-20155 MILANO T. 02.39.21.14.18 - Fx 02.39.21.14.27 ESAMI DI STATO.. 2012/2013 dum d Cg d 5^ D 1 SOMMARIO Suu d d Cg d C... 3 Avà gv u d xu... 4 Obv d Cg d C.. 2012/13... 4 Pz

Dettagli

affidamento e il mantenimento della prole, sia nata nel matrimonio che al di fuori di esso anche

affidamento e il mantenimento della prole, sia nata nel matrimonio che al di fuori di esso anche TRIBUNALE DI TARANTO Pc ' p mz p u fig Pm L fm IX, cp I II b p m cc cv, ch h pfm mu m pp fiz, uc p cp vv ch v cc cmp c 'gz p um g fficc ch c m, p qu pb pm fig, c cz gu 13 ffim mm p, mm ch fu ch v vuz mà mb

Dettagli

San Zanobi San Zanobi è stato vescovo di Firenze ed è venerato come santo dalla Chiesa cattolica: è il patrono principale dell arcidiocesi

San Zanobi San Zanobi è stato vescovo di Firenze ed è venerato come santo dalla Chiesa cattolica: è il patrono principale dell arcidiocesi SANTI TA I ERI... ... ...SANTI TA OGGI S Zb S Zb è vv d Fz d è v m d Ch : è p pp d d f. Zb bb Fz v mà d IV, fu bzz, bb u'duz mpg d' vv Td. Cbb Ambg d pgg Fz 394 bb u f Rm, dv Ambg vbb p pp Dm I, qu vbb

Dettagli

9 788891 802279 euro 14,90

9 788891 802279 euro 14,90 9 8889 80229 u 4,90 k COP ITA. 2 09/02/5 4.55 Sb F M Fug L Lb L M M pù u gu, u vgg L Gu EK Mpp M 2 3 4 5 8 9 2 3 4 Du Pzz R Mu Nv Pzz M 5 8 9 C Sfz T Mu Dg P Sp A P Aqu 0 2 3 4 G v P P Mu S Nu V R PAC

Dettagli

Progetto TASSO. Territorio, agricoltura, società in una prospettiva sostenibile Coordinamento e gestione del progetto

Progetto TASSO. Territorio, agricoltura, società in una prospettiva sostenibile Coordinamento e gestione del progetto Ag 21 E T Pg TASSO T, gu, à u pp b C g pg Cu : Ab, Au, Bgg, Bff Sp T, Czz, C Lugg, C, Cb, Mg, M C, M, O, Rb u Ng, S Sf T, S C bu fz Th pj fu by h Eup U Pg REALSAN R p uzz B «Eu bà» 2011 P fz P I bz Aà

Dettagli

Coordinatore: Sergio Arduino

Coordinatore: Sergio Arduino Pgtt pmtz Iz p.s. 2007/08 2008/09 C LINGUA ITALIANA Cmptz: INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Gpp t spmtt: A M G, tf Mt, Cst T, Mh, M Lfs, At Bb, tf L, Ts Psb, Ass Gbb, At Ts, At Zf, A M Avz, Ptz Bs,

Dettagli

E D G O E N A A U C . E. i l. ICI e SC I. e nel. ita s. i n. i d. G i. u e. t s. n o. i d. l a. i fi c o. Sc ie. Il Lice. is t. t o re n A LO GU A

E D G O E N A A U C . E. i l. ICI e SC I. e nel. ita s. i n. i d. G i. u e. t s. n o. i d. l a. i fi c o. Sc ie. Il Lice. is t. t o re n A LO GU A Wk Mu, B,, f xg, g ', 1897, 1918 u v G. v uì 6 2 19 f u u g u '. g è g u. 14 6 192 Z F G? C C F G C g C, f uu UM z U à u u, u u g,, v z f gg f à u g b, g u u v u g, uv v. v Z V. www. G.... P f.b G C V

Dettagli

Pregare è riempirsi di Dio per entrare nel mondo con la sua stessa forza

Pregare è riempirsi di Dio per entrare nel mondo con la sua stessa forza P è D c u z Dc: A u v v cc D chè ch cc chè D è zb v OLTRE C è u v. C è u, v u ù. C è u u zz, v u é. È u D. D c vu : ù v Lu Lu. (L. B) 1. Iuz V D u qu c è bv u b h v v. F, cc qu. F qucu ché u b h? E c è?

Dettagli

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - La Polizia di Stato al passo coi tempi e dei social network con

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - La Polizia di Stato al passo coi tempi e dei social network con C V L Pz d S v Tk: U v d S d v Mdì 7 Mz 205 0:5 CASTEL VOLTURNO (C) - L Pz d S m d wk UNA VITA DA SOCIAL è Cm m dv m d wk ybbm dm zz vz d vy. U d: 2 3 d d ybbm. E R d Pzz d Q Rm ù m m m dv zz d Pz d S

Dettagli

io E te geometria menù

io E te geometria menù E LS dvg p d p p d d à d u u h v upp md àd ff h m fi. I E d ' gd g g p u du dp àd d v du d v h v mp. L ugm, v g I,h qu x g E,è u d v àhdv p u, mp,d du mhp m u gg g. Ah m d p ' v u, p h h,m u m v ugh,, g.

Dettagli

In festa per i trent anni della legge 180

In festa per i trent anni della legge 180 10/06/2008 13.56 Pg 1 Pd d fmz d A.S.S. N. 5 B F g b 10 06.qxp I ft p tt d gg 180 mtà d gz, mt vtv. M fm I m d mgg, p Dptmt d St Mt, è tt è mmt btv, è ' p f dmd, m mt mptt. p d d pù g pt, g mmtt, pt I

Dettagli

ESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

ESCRIZIONE DELLA PROPOSTA -2015 ESCRIZIONE DELLA PROPOSTA LABORATORI PER LE SCUOLE PROPOSTE DI LABORATORI ARTISTICI, ESPRESSIVI ED ESPERIENZIALI RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DELLA PRIMARIA E DELL INFANZIA

Dettagli

Costruisci una zattera

Costruisci una zattera L vt d C gzz h t lt N 18 COMPLETAMENTE GRATUITO! VEDO UN OASI! JMD g H P t t wwwjdh/vt Ct ztt Gd C Cz Ch f l dt? L ht dg C! C Iv l t gt t l 26 lgl 2015 tl tl: C, vt JMD, ll tl, 4091 Bl ( dt d d l t dzz),

Dettagli

CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI ROMA UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE

CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI ROMA UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI ROMA UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER ATTIVITA COMMERCIALI ESTIVE DEHORS IL RESPONSABILE AREA PUBBLICA V db d G.

Dettagli

Natale. da domenica 18 novembre a domenica 23 dicembre. Finalmente

Natale. da domenica 18 novembre a domenica 23 dicembre. Finalmente Fm! m D N D 18 vmb 2 3 dmb, g mb d, v h db sp, b. dmd dm d sd d p Tu kd p g w d mb h z s b s f Fm! m D N P spu p pd u d m gg *Tu * f dmh d su m 16.0 s. 0 I N B C s dpg d m. Tu dmh dpp ppum su d h pp sp

Dettagli

Casablanca. Rabat. Zagora. Tangeri. Tetouan Saïdia SPAGNA MAR MEDITERRANEO OCEANO ATLANTICO ALGERIA ISOLE CANARIE MAURITANIA

Casablanca. Rabat. Zagora. Tangeri. Tetouan Saïdia SPAGNA MAR MEDITERRANEO OCEANO ATLANTICO ALGERIA ISOLE CANARIE MAURITANIA I cc 2 3 SPGN Cc Tg R EDITERRNEO Tt Sï Rt OCENO TLNTICO ISOLE CNRIE Zg LGERI 5 6 8 10 12 16 18 20 22 26 Et U cttà U cttà vt ft L c H II Cc ffvct Vv cttà C f cttà Cc, cttà L g Cc Ifz zz t URITNI 4 5 Et

Dettagli

Storia di un ebreo musulmano di Martin Kramer

Storia di un ebreo musulmano di Martin Kramer L z f 25 S d d M K z d Lvv ( U Gz O p P j q ") z d ppz d p d p L à S O p pvd pd d % à q d L d d W Mk f d M M F L f vv d q SSS S W vvv p f L d p pfd f d pd p Bj W d d d Czvz à d Bkv R d v pv f pd P q pd

Dettagli

F edera zione Medico Spor tiva Italiana Comitato R eg ionale FVG. Percorsi metabolici. Città di. Casarsa della Delizia

F edera zione Medico Spor tiva Italiana Comitato R eg ionale FVG. Percorsi metabolici. Città di. Casarsa della Delizia F dr z dc pr tv t mtt g FVG rcr mtbc ttà d r d z EEE zzt c ctrb d: Fdrz dc prtv t mtt g FVG ttrvr mdfc dg t d vt bbm pbtà d ctru tà d fur. ttu pprcc d tà, ch p ttv t d pvz m fczz u cur d prbm qud è gà

Dettagli

Prova di coltivazione di varietà di pomodoro resistente a virosi in territorio di Termini Imerese (PA)

Prova di coltivazione di varietà di pomodoro resistente a virosi in territorio di Termini Imerese (PA) Pg fzz R m v u p mp, vzzz puz mzzz h u Avà 2011 Pv vz và pm v Tm Im (PA) (: Gh p Rpb.O.P.A.T.. 57 m) PREEA 2001 z Opv EA m h vu ff v pbmh g h vu vz p mp; p, puz pm u p pm 80% puz vb. vgh ffu p Uvà g u

Dettagli

Freschezza in Svizzera

Freschezza in Svizzera Fschzz Svzz Tutt l sd l md s dspbl ll dzz mch-stutscm tt v Rc u l d t I l st p d st g 012! 2 1 1 26 g k C As sudtl d Spcltà dll As Mché! Dvtt f d fcbkcm/mchrstutsschwz mch-stutscm pp cs d P u st &g Islt

Dettagli

Comunicazione e Marketing DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0014 DEL 13/02/2017. l b A D O T T A u

Comunicazione e Marketing DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0014 DEL 13/02/2017. l b A D O T T A u Dtm 2017/MARK/0014 d 13/02/2017 Pg 1 d 11 Cm Mktg DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0014 DEL 13/02/2017 I DIRETTORE d stt Cm Mktg A D O T T A L Dtm dg vt ggtt: STIPULA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO

Dettagli

CAD. PALLET PALLET 12 H 6.5 L ,5 12 H 6.5 L ,9 12 H 6.5 L ,3 12 H 6.5 L H 6.5 L ,4 12 H 6.5 L ,8 12 H 6.

CAD. PALLET PALLET 12 H 6.5 L ,5 12 H 6.5 L ,9 12 H 6.5 L ,3 12 H 6.5 L H 6.5 L ,4 12 H 6.5 L ,8 12 H 6. D D DM ZZ H100 H125 H150 H175 HV M Z HV M Z HV M Z HV M Z B*H* 12 H 6.5 100 13,5 12 H 6.5 125 16,9 12 H 6.5 150 20,3 12 H 6.5 175 D. 23,6 608 45 759 45 911 45 1063 45 3,85 4,81 5,78 6,74 H V H200 HV M

Dettagli

Festival Magia. Castelfiorentino maggio a edizione. INGRESSO GRATUITO NEGOZI APERTI

Festival Magia. Castelfiorentino maggio a edizione. INGRESSO GRATUITO NEGOZI APERTI Fv Mg 27 dz d Cf 19-21 mgg 2017 cbz c Tzud Pg p Spc Iuz d Ad Ruch INGRESSO GRATUITO NEGOZI APERTI www.cbch. m... Pzz Cmu - V T Npu è...appu d vgg Iuguz vdì 19 mgg 18.30 Gupp Fgfc Gg R Vdì 19, 21.00-23.30,

Dettagli

RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA IDRICA

RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA IDRICA Md. SC-NFI RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA IDRICA CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (. 46 47 DPR 28/12/2000,. 445...) Cpv d pbà d z p pv d. 76 d DPR. 445/2000... p f z dhz d (SE COMPILATO A MANO, SI PREGA

Dettagli

La rivista di Coop per ragazzi che puntano in alto N. 23. Un post. Che bello è il mio compleanno!

La rivista di Coop per ragazzi che puntano in alto N. 23. Un post. Che bello è il mio compleanno! L vt C zz h t t N. 23 U t t t B F Ch b è! NTE E M LETA TO P M CO UI T A R G www.j.h/vt G C D JMD C ffhé zz t qbt, h f bbtz t, ttt zz. P zt t ftà t t vt tttt t ft ttt. www..h/ µ P Et: C, 4002 B Pz z: St

Dettagli

Castelfiorentino maggio 2017

Castelfiorentino maggio 2017 Fv Mg Cf 19-21 mgg 2017 27 dz cbz c Tzud Pg p Spc Iuz d Ad Ruch INGRESSO GRATUITO NEGOZI APERTI www.cbch. m... Pzz Cmu - V T Npu è...appu d vgg Iuguz vdì 19 mgg 18.30 Gupp Fgfc Gg R Vdì 19, 21.00-23.30,

Dettagli

B. rolly B. amazed B. bouncy B. inspired B. you

B. rolly B. amazed B. bouncy B. inspired B. you . B. y B. z B. uy B. p B. yu p v v f p h uv p p. U u p S gpp qu h u v h Buggy Wuggy U h v Lugh v, g. E p u zz U p p v p p h z p. RODEO ROCKER Bj 18 + BX1512Z (TL) 0 62243 31981 3 / 1 pzz GOCATTOLO E 50.80

Dettagli

Decreto Consigliare 3 Ottobre 1921 N.37 che porta modifiche alla Legge Organi- ca e relativa Tabella di stipendi. Art. 1.

Decreto Consigliare 3 Ottobre 1921 N.37 che porta modifiche alla Legge Organi- ca e relativa Tabella di stipendi. Art. 1. Dc C 3 Ob 1921 N37 ch mdfch L O- c v Tb d d A 1 - G um dc ququ zchè cu d d b d umb d u dcm ququ d vz cqu ququ fm d 'um cmm d'18 d L Oc G um ququ dc d 1 A 1910 vz c qud u b d d d uv b; cd 1910 qud u cu

Dettagli

Premiazioni. Venerdì 10 gennaio 2014, ore 10.00 presso la palestra della scuola primaria Don Bosco

Premiazioni. Venerdì 10 gennaio 2014, ore 10.00 presso la palestra della scuola primaria Don Bosco V A zz g 14) c 0 2 s g 7 b 3 g mb 201 u 8 c Espsz gz ( v Pmz Vì 10 g 2014, 10.00 pss ps scu pm D Bsc 13 31 g 2014 ms-spsz g b pss s bbc - V mucp (v Cà Ps 74) N c sscz IL GIOCO DELL'OCA DA PIAZZA A m 10.30,

Dettagli

Indice. Capitolo 1 Introduzione alla scienza e tecnologia dei materiali 1. Capitolo 3 Struttura cristallina e amorfa dei materiali 49

Indice. Capitolo 1 Introduzione alla scienza e tecnologia dei materiali 1. Capitolo 3 Struttura cristallina e amorfa dei materiali 49 00P_g_txt_I_XX_m_Smth.QXD 21/07/12 14.04 Pg VI Ic Pfz qt z t Pfz qt z mc G At Rgzmt d Et Gd tt XV XVI XVII XVII XVIII Ct 1 Itdz cz tcg mt 1 1.1 Mt tcg 2 1.2 Scz tcg mt 4 1.3 T mt 5 1.3.1 Mt mtc 5 1.3.2

Dettagli

ARTE E CULTURA GENERALE DIPINTE ATTRAVERSO LA NOSTRA VOCE.

ARTE E CULTURA GENERALE DIPINTE ATTRAVERSO LA NOSTRA VOCE. G cc c c II A Lc Ac U. M Cv C (VT). 1 gg 2016 ARTE E CULTURA GENERALE DIPINTE ATTRAVERSO LA NOSTRA VOCE. 1 INDICE ARTE pg. 4 MANO D ALUN NO pg. 18 SPETTA COLO m, m pg. 30 pg. 10 LETTERATURA SPORT pg. 12

Dettagli

VANITYclub. contro chi, nel nome di Lucifero, ha uc È l appuntamento con la lettura che «VanityFa riserva questa settimana agli amici più fedeli

VANITYclub. contro chi, nel nome di Lucifero, ha uc È l appuntamento con la lettura che «VanityFa riserva questa settimana agli amici più fedeli VANITYlub t I lu h d h Ct. h l M l t Ct. E h l h bb I ltà h t, MAGNUM/tt d u q d lt d l, f t l d è l d t ut. M L. dl gl, hé t h ut t z. u dll h t t h t f, f qut l Ct. L t tt u d D l, d U fl. u d lgt, lt

Dettagli

SCHEDA PROGETTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

SCHEDA PROGETTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA SCHEDA PROGETTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA ENTE 1) E g: L ASSOCIAZIONE IL SENTIERO f u gg gg f g g b f h,, u ( g),, g gu : ) u gg; b) u g ; ) uu, uu u à f ; ) u ugug, gà u

Dettagli

L Italia sembra giovane. e nuova, con le case bruciate

L Italia sembra giovane. e nuova, con le case bruciate pp f I 25 p f v Rz Lbz I. I 25 p bz I pz v f. G h v Rz I. I I Rz è p h h b f. A q pp pp p h ppv v f. I v f, è v h pv pv f bà p. Iv p pp p h pp Rz v z bà. L I b v v, b, q p,, p p, p. N bb v,. pp f CITAZIONI

Dettagli

Polizia di Stato Questur a di Tr ento

Polizia di Stato Questur a di Tr ento Polizia di Stato Questur a di Tr ento Elenco dei passaporti emessi a seguito di istanze presentate presso gli sportelli URP della Questura di Trento e presso i Commissariati della Polizia di Stato di Rovereto

Dettagli

al Braglia! Campagna Abbonamenti Stagione Sportiva 2013/2014

al Braglia! Campagna Abbonamenti Stagione Sportiva 2013/2014 V l Bgl! g bb g v 213/214 2 g bb g v 213/214 BBNMN P BUNM UÀ 1.25 BUNM LL 1.5 BUNM P BUN B F BUN P 7 42 28 8 21 PXYZ BUN P v B PLNM 38 225 14 8 21 F N LL 23 145 125 8 21 G H L M N Q GN P N NN.GV. NN UN

Dettagli

SETTORE TECNICO Dir. Magnani Fabrizio

SETTORE TECNICO Dir. Magnani Fabrizio SDC Bergamini Fabio UFFC D SUPP G G D D PC GU CMU Saletti Simone Vincenzi Marco Coletti Cristina Cestari manuele Poltronieri Francesca ria Manvuller Filippo Chierici Sonia CP D P MUCP SCU P CV Comandante.P.

Dettagli

Rievocazione Storica dell Arrivo a Pergola delle Spoglie dei Santi Secondo, Agabito e Giustina ottava edizione

Rievocazione Storica dell Arrivo a Pergola delle Spoglie dei Santi Secondo, Agabito e Giustina ottava edizione IN OLLAOAZIONE ON ITTÀ DI UIO Az Az g Vì 19 Ag 2016 t Mv vcz c Av g pg t c Agt v z wwwcsgt INEO ATUITO EOLA - DUOMO - AIVO A EOLA DELLE ELIQUIE DI AN EONDO OTETTOE E DEI ANTI AAITO E IUTINA OMOTETTOI IOVANNI

Dettagli

Risorse Umane DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0200 DEL 04/06/2015. l b A D O T T A. b u

Risorse Umane DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0200 DEL 04/06/2015. l b A D O T T A. b u Dtm 2015/RU/0200 d 04/06/2015 Pg 1 d 17 Rss Um DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0200 DEL 04/06/2015 I DIRETTORE d stt Rss Um A D O T T A L Dtm dg vt ggtt: APPROVAZIONE E INDIZIONE DI UN AVVISO PER IL RELUTAMENTO,

Dettagli

ANTIPASTI DI PESCE. Il misto dello Sloppy 12,00. Tapas ai tre sapori 9,00. Insalata di Seppia 9,00. Guazzetto di Cozze 9,00. Gratinato del Levante

ANTIPASTI DI PESCE. Il misto dello Sloppy 12,00. Tapas ai tre sapori 9,00. Insalata di Seppia 9,00. Guazzetto di Cozze 9,00. Gratinato del Levante v b m I S (Pm gmb m zz C) T Sz m I m Sy 9 9 Guzz Czz 9 * I bb g bà C OO C Ag g f G Lv 12 12 ANTIPASTI DI PESCE PRIMI DI PESCE R m C Sgh Vg Gg gù C Mf b S 1 9 1 9 * I bb g bà C 1 * I bb g bà C O T m u m

Dettagli

Le caratteristiche del territorio

Le caratteristiche del territorio L ttth tt v G h p p p p I Bmu I T p P t Hp t Yutá ub M b I Sttvt Put G ppt Gf mph L M Nv Tm 5750 hmbz m zz S p Sã Rqu v p jó á P M p F á Pm I pg Ju Fz I Mtm Vz S h gu 6959 m P tp B G p tp Bv j tp Mt G

Dettagli

Make the World Your Studio

Make the World Your Studio CAGLISCONTIAISOCIAI WACOM DEDI E p m m m u v à m z z f u d v R h d u d p p q u. v d p y I @ W m. S v g d A :p f z u. NTO SCO 10% I up L v P&Tuhp p f.d p b d m p m mv à w u. Aqu NTO SCO 10% C q N u dbbd?

Dettagli

Decorazione pasquale. Per te: il poster. Jamadu corre COMPLETAMENTE GRATUITO CHE BELLO LAVARSI

Decorazione pasquale. Per te: il poster. Jamadu corre COMPLETAMENTE GRATUITO CHE BELLO LAVARSI L C gzz h N 14 CHE BELLO LAVARSI COMPLETAMENTE GRATUITO Dz q J P wwwjh/ G C? J C 4 2 z C f H H Sh, Ky, D Vw; g 2/3 Th Cg; f Bé Th-Sök, F, ; Iz C K, Shff & Cz AG H f L I I f / h wj ww L «T h g g b?» T «bb»

Dettagli

Scheda tecnica micro compattatori

Scheda tecnica micro compattatori C O M U N E DI G I O V I N A Z Z O S E T T O R E 3 G E S T I O N E D E L T E R R I T O R I O Svz Ass mb OGGETTO: PO FESR 2007-2013, ss II, v 2.5, z 2.5.1, sz b). DGR. 2989 2010. Pps v p pzm g f b ssm Cm

Dettagli

B E TT D A L A L A G S T A L A S S I E X C H I E S A A N G L I C A N A W W W. C G A L L E R I A S T R A M U N E. A L A S S I I N C A R L I N A L L A B

B E TT D A L A L A G S T A L A S S I E X C H I E S A A N G L I C A N A W W W. C G A L L E R I A S T R A M U N E. A L A S S I I N C A R L I N A L L A B U U U - X D D U U Z D 2 3 0 2 0 0 9 U D D V D Z D X W W W. U.. V. Z ' V V U D'X P D' UU, PUÒ V À D - V DVU PU D F D UU VV P. Z U- D' QU ZZ, È U F D PZ D V P U D F U V P 'DU UU D À, ZZ D'PU D UV, D PZ D

Dettagli

Sig. Mario Casolli, siamo. comodissimi pulniini per tutta. lavoro ideale: Avis Partner. soluzione perfetta per risolvere occasionalì necessità

Sig. Mario Casolli, siamo. comodissimi pulniini per tutta. lavoro ideale: Avis Partner. soluzione perfetta per risolvere occasionalì necessità , Sptt l Cl Rgn Cmpn Cd l E7 8 Npl c D Mtn Rm, 5 Mz 22 ggtt: fft Egg Dtt Mtn, fcnd gut l cllqu ntc cn nt ctà d un pgmm pnlzzt Act l Sg M Cll, m d lt d ptnhp tudt p pntv vt Av Eup è l d A cn un ntwk cmpgn

Dettagli

Pompe rotative a palette a trascinamento magnetico in plastica

Pompe rotative a palette a trascinamento magnetico in plastica Pg. 1 d 23 POMPE HPP - HPF Pmp ttv ptt tcmt mgtc ptc MANUALE D INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE (ISTRUZIONI DI SICUREZZA) GmmCtt... v Ad Vt, 85/A - 20020 C Lghtt (MI) ITALY EU - t. +39 02 964.60.406 fx

Dettagli

A.A. 2015/2016 Scorrimento graduatoria ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva sessione estiva

A.A. 2015/2016 Scorrimento graduatoria ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva sessione estiva A.A. 2015/2016 Scorrimento graduatoria ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva sessione estiva I candidati idonei ammessi in graduatoria dovranno completare la procedura

Dettagli

UNITÀ DI APPRENDIMENTO IN VERTICALE

UNITÀ DI APPRENDIMENTO IN VERTICALE C d f Ddc c v vl Dc: Dl P Scul Scd Mcll Sch Scul P A Fc Zgll Scul P RMIC8A3002 Iu Cv V. Vl V Sd Nuv, Acc, RM - P cd Il UNITÀ DI APPRENDIMENTO IN VERTICALE D S-ch l 1 C - d R l v u d uldl uld l glblà d

Dettagli

VERSION ITALIENNE : 5000 EX fiiish.com

VERSION ITALIENNE : 5000 EX fiiish.com 2017 - fh. UV CC BRV BBM CRP/PDD PWR è v tt bvttt. U h t fttt, bbt tt h ttt t fft. q è tt vb tt ft vbz. tt VMC t fzt Mvt t t C t z tt ft vbz ff q. t tz. 2.4 6.4 3.8 4.8 38 10 8 12 X-FS 6 44 18 14 SW FS

Dettagli

F o s c o l o t r e. Menù

F o s c o l o t r e. Menù F c t Mù gd * Pdtt ugt g z d pdtt fc g mt Cpt 1,50 Ag mt ALLERGENI ALIMENTARI pù fqut m fqut uv m p tt c g pc d m d cffé ctc pmd m d c chd b t cc fumt kw pc ct p G tpt d chf Tg d um pd w fd 12,00 Tg d

Dettagli

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE Rpg vutzn p Cs Lu Ann ccmc 010/011 S Bsc Fctà FACOLTA' DI SCIENZE ATEATICHE,FISICHE E NATURALI Cs Lu ATEATICA (L) Dt stzn t 10/0/011 UNIERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE utzn ssfzn g stunt (Lgg 0/1) Rpg

Dettagli

La tenda bonsai. il poster COMPLETAMENTE GRATUITO! ECCO I MIEI NUOVI AMICI. La rivista di Coop per ragazzi che puntano in alto N.

La tenda bonsai. il poster COMPLETAMENTE GRATUITO! ECCO I MIEI NUOVI AMICI. La rivista di Coop per ragazzi che puntano in alto N. L v d gzz h l N. 13 EO I MIEI NUOVI AMII OMPLETAMENTE GRATUITO! JMD L d b l www.jd.h/v d G? Jd H dz d : dll l L 1, 14 15. I v v g f I.. l l l d f v h/v d. www.j Q U D G J D l B Uh lb O ky?...... I M E

Dettagli

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Gu Rg D G D C C Fm, I A. N AOOGRT/ 0272442 /Q.90.70 F, 24/10/2013 Ag Mgg ug 2013 Mgg g ug 2013 Ogg Mgg fmu ug 2013. A A D u Lug M EDE A D G DG D C C V G EDE A Rb A Cm m A L EDE A D G A UL T EDI C DGRT

Dettagli

Bevilacqua la Masa, Venice - Italy, Collective Exhibition Bevilacqua la Masa, Venice - Italy, Collective Exhibition, awarded first prize

Bevilacqua la Masa, Venice - Italy, Collective Exhibition Bevilacqua la Masa, Venice - Italy, Collective Exhibition, awarded first prize _ m ù m m m x h w k d w d. Gm P V 9 dm 936 952 Cv Bvq M V 954 Cv Bvq M V m m E d d V m m d d I d A d V Cm m d d I d A d V v d d. 2 d ff md P O d Rv m 400x400 d 955 Cv Bvq M V m m 956 Cv Bvq M V E d d V

Dettagli

Una Bella Sicurezza TAPPARELLE FRIULI

Una Bella Sicurezza TAPPARELLE FRIULI U B S , flbltà, tt tà l Fl, T h t m, t l ml Pfltà : l v tmtvtà ff lt. l t l l t t mtt vl l l t tt t: h è m G tà l t à t l flb tt l ttv tt, t l l v, h ltà tt mt, l m, é l tt l ltà. t tà l t mm l l, t mt

Dettagli

Settore Governo del Territorio. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Piano delle Regole Allegato E MAPPE VINCOLO EX ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Settore Governo del Territorio. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Piano delle Regole Allegato E MAPPE VINCOLO EX ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE Stt Gvn d Tt PIANO DI GOVERNO DE TERRITORIO Pn d Rg Agt E APPE VINCOO EX ART. 707 DE CODICE DEA NAVIGAZIONE vnt cpmnt pn d tt d tt vdnt ppvzn cn Db d Cng Cmun n. 8 d 29/10/2012 pubbczn u BUR n. 03 d 16/01/2013

Dettagli

L ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI ITALIANI NELLA SECONDA REPUBBLICA

L ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI ITALIANI NELLA SECONDA REPUBBLICA L NMENTO EI CONTI ULICI ITLINI NELL SECON REULIC d.i.l.,d dbt, d dfit, d z p, d dpz,d pz, dg tt d p t pt d 13 21 Ebz St M Stdtt bt pbb - 14-2 14 15 16 1 1 1 1 11 12 13 14 15 16 1 1 1 2 21 22 23 24 25 26

Dettagli

Una Bella Sicurezza TAPPARELLE FRIULI

Una Bella Sicurezza TAPPARELLE FRIULI U B S flbltà tt tà l Fl T h t m t l ml Pfltà : l v tmtvtà ff lt. l t l l t t mtt vl l l t tt t: h è m G tà l t à t l flb tt l ttv tt t l l v h ltà tt mt l m é l tt l ltà. t tà l t mm l l t mt l ff t l

Dettagli

Metrico 2009. Italiano. CROSBY LAUGHLIN LEBUS McKISSICK WESTERN NATIONAL. Con avvertenze sul prodotto e informazioni sull applicazione

Metrico 2009. Italiano. CROSBY LAUGHLIN LEBUS McKISSICK WESTERN NATIONAL. Con avvertenze sul prodotto e informazioni sull applicazione M 2009 I Su Abà uz Fmz R / Svu CROSBY LAUHLIN LEBUS MKISSICK WESTERN NATIONAL C vvz u fmz u z I LOSSARIO (m m fz)........................................................................ 2 TERMINAZIONI

Dettagli

Eventi. Saint-Ours. Pegaso. Donnas. Aosta. Canavese Valle d Aosta. 30-31 gennaio. artigianale S.C. PELLET A PARTIRE DA 4,35 al SACCO.

Eventi. Saint-Ours. Pegaso. Donnas. Aosta. Canavese Valle d Aosta. 30-31 gennaio. artigianale S.C. PELLET A PARTIRE DA 4,35 al SACCO. 2 u2 V EcVé SPURGHI - DISOTTURZIONI VIDEOISPEZIONI V Nz, 9/b - RND () T. 0125 968802 Fx 0125 96662 T. 0165 58223 www.cv. - f@cv. C. 339 191878 Ev V 2 u2 Cv V EcVé SPURGHI - DISOTTURZIONI VIDEOISPEZIONI

Dettagli

Risorse Umane DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0048 DEL 24/01/2017. l b A D O T T A u

Risorse Umane DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0048 DEL 24/01/2017. l b A D O T T A u Dtm 2017/RU/0048 d 24/01/2017 Pg 1 d 13 Rss Um DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE z N 0048 DEL 24/01/2017 I DIRETTORE d stt Rss Um A D O T T A L Dtmz dgz vt ggtt: DR.SSA MARAGNA IRENE. ONFERIMENTO DI UN INARIO

Dettagli

edizioni ezio pagano i tascabili dell'arte 76

edizioni ezio pagano i tascabili dell'arte 76 dz z pg b d' 76 HOTEL DES ETRANGERS d gd u d pmz 31 mz - 25 p 21 Mu x v d m, u () p d Phpp b -ém d gé M mhm Ju pz gu Yv Kh Hd Mg h d Mdz m u d gu d g gu d g df fgf hv dg pg gf Ju pz Fm g f u mp pgf Puzz

Dettagli

STEFANIA CIMBANASSI. Piazza Ospedale Maggiore, 3.-Milano 026444-2128 stefania.cimbanassi@ospedaleniguarda.it

STEFANIA CIMBANASSI. Piazza Ospedale Maggiore, 3.-Milano 026444-2128 stefania.cimbanassi@ospedaleniguarda.it INFORMAZIONI PERSONALI STEFANIA CIMBANASSI Pzz Opdl Mgg, 3.-Ml 026444-2128 tf.cmb@pdlgud.t Fmml 12/09/1973 Itl POSIZIONE RICOPERTA Dgt mdc ESPERIENZA PROFESSIONALE [I ptmt l pz pfl vlt zd dll pù ct.] Dt

Dettagli

REI 120 30-60 - 120 30-60 30-60 - 90-120 30-60 - 90-120 - - - - - - - - - - - T TONI TE E POR ACCESSORI SPECIALI PER POR

REI 120 30-60 - 120 30-60 30-60 - 90-120 30-60 - 90-120 - - - - - - - - - - - T TONI TE E POR ACCESSORI SPECIALI PER POR O P A D N L B Cd DO zz O P A m GAMM A pp LA NOS 120 d dms) s CD S V V, 11 - Fz. Mpp - 10072 Cs.s (O). +39 011 9969763 - Fx +39 011 9910400 -m: d@fb. - www.d-. 3 / 2 CLASS 2013 v du b (g s P 0-120 6 u 0

Dettagli

Obama ha i nastri. a ll' Controllori e controllati ) 4/ iv a. le 3. lt e r. le 2. ia a. Na z. Es t. Pa v. g io. di c i. ar p. ir ia.

Obama ha i nastri. a ll' Controllori e controllati ) 4/ iv a. le 3. lt e r. le 2. ia a. Na z. Es t. Pa v. g io. di c i. ar p. ir ia. k 076 M Ghy S Nu 76 Nvb 2013 ISSN 1972 9669 L ' 2 4 h M h u v 4 G u N z B 3 G L 19 : u b & z M P v R z E v I 6 ( I X ) 4/ J 5 v Cu S F u 7 R M. P W R Lb A Gu x 8 v I v SN S u u Ob h C N b, 2014 à u b;

Dettagli

CLASSIFICA DEFINITIVA ª CATEGORIA MASCHILE

CLASSIFICA DEFINITIVA ª CATEGORIA MASCHILE F DFV 2017 4ª MH MV. M B D J. W D B B. M. F Q Y M M 2 V u n t i B o n u s o t a l e 1 F 4.1.. 14 6 6 14 14 16 6 16 14 16 14 7 14 12 7 7 6 189 40 229 2 BV DVD 4.1 MB 14 16 14 14 7 18 6 16 16 6 16 16 159

Dettagli

Pieve Ligure. Quick notes. piccola guida per conoscere la capitale europea della mimosa. comune.pieveligure.ge.it

Pieve Ligure. Quick notes. piccola guida per conoscere la capitale europea della mimosa. comune.pieveligure.ge.it Pv Lgu Quck cc gu cc c u mm ITA cmu.vgu.g. Bvu Gf P Pv Lgu, 2700 b, u c Gf P, cc 5 Km uc u Nv Rcc v, c qu Quck N v Rv Lgu. U cc gu u u, fgf c qu Pv cc qu h c, g, c. U cc mm ug ch Pv B Pv A, v ugh ch mg

Dettagli

9001 TRASPORTO PUBBLICO

9001 TRASPORTO PUBBLICO 9001 TRASPORTO PUBBLICO Legge regionale n. 30/98 art. 9 c. 2 SRM - RETI E MOBILITA' SPA 23.209,73 23.209,73 Pagina 1 di 24 9002 CONTRIBUTI PER INDIGENTI Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2000

Dettagli

Concorso "un logo per la consulta provinciale degli studenti"

Concorso un logo per la consulta provinciale degli studenti C " g v dg d" 6 1 0 2 v b b f 9 2 PROROGATO: ENTRO IL 2 MAGGIO 2016 f d g gg C dg d d v d Lv Rg d C h d C v dg d d v d Lv - RIAPERTURA A. 1 Pz fà L USR-AT d v d Lv C v dg d "U h CPS Lv", v g d d Sd d II

Dettagli

2 CONTRIBUTI PER INDIGENTI

2 CONTRIBUTI PER INDIGENTI 2 CONTRIBUTI PER INDIGENTI Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2000 e regolamento comunale A.M. 590,11 A.F. 140,00 A.R. 1.410,00 A.B. 25,00 A.A. 20,00 A.M. 2.851,70 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE

Dettagli

M08/2/ANITA/SP1/ITA/TZ0/XX/T+

M08/2/ANITA/SP1/ITA/TZ0/XX/T+ M08/2/NIT/SP1/IT/TZ0/XX/T+ 22082817 ITLIN B INITIO STNDRD LEVEL PPER 1 ITLIEN B INITIO NIVEU My é 1 ITLINO B INITIO NIVEL MEDIO PRUEB 1 My 19 My 2008 (g) L 19 2008 () L 19 y 2008 (ñ) 1 h 30 TEXT BOOKLET

Dettagli

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA Siamo fermamente convinti che redigere un preciso quadro di riferimento, attestante le coperture Assicurative di un Cliente, consenta allo stesso di potersi

Dettagli

2 t gr Qt rrtr ht gg L h t zr r b v ) ( br L vrtà rtt h r rr t T Fr gg v tt N L ff vrz fr rtt (Grzt) rz gt qt rrrr Fr rg» b r gò r r ffò g Brgg h gh»

2 t gr Qt rrtr ht gg L h t zr r b v ) ( br L vrtà rtt h r rr t T Fr gg v tt N L ff vrz fr rtt (Grzt) rz gt qt rrrr Fr rg» b r gò r r ffò g Brgg h gh» 1 1102015 Kr r g rrr trvt D rt Vr r trvt rr t Kr r g h bttr qt tr Mt rtttt f r r ttt ì h gg rrt gt v fr r rz ggg rt r r v rrr trvt D ì? r v h t r br z rt h M bt! tr t hr: vg ì t r rr» r bgrà vv rb tr Kr

Dettagli

Senza fumo avanti a tutto gas

Senza fumo avanti a tutto gas N 20 Dc 2010 L P Nf www.-f.ch C f Cc c cff y S f I c cndc DI T LLNN c M C c ch ù 3000 è f f. L, N P. S B c cc '8. f c q cc OXY! I q, 0 2 è Q ch. V c c à f c, c! S ù.ch). c f@- ( à c fck f A C c. T è f

Dettagli

DAI GUSTO AL TUO NATALE

DAI GUSTO AL TUO NATALE D GU U D 11 31 DMB -30% 6,99 al zzo* * so minimo garantito 300 g astice aricano tto 16,99 a nf. BU 12,65 MP P F D D M 1 kg GD BZ D P 16,20 11,99 P Z D M Z P P 15,40 D D M P D G. B D U M H D M 9,49 D B

Dettagli

Maurizio Versino.

Maurizio Versino. CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERONALI Nm I **** M V Tf 382 3834 Fx 382 2474 E-m Nà m@p. I D 28//63 Lg N C F V VR************* EPERIENZA LAVORATIVA I mb m D ( ) 22 - Nm Uà g P Tp mpg Pf A Ng (MED 26) Pp

Dettagli

n. 1 - GIUGNo 2015 MAKING Industria Romagna CONFINDUSTRIA ROMAGNA VERSO CONFINDUSTRIA ROMAGNA

n. 1 - GIUGNo 2015 MAKING Industria Romagna CONFINDUSTRIA ROMAGNA VERSO CONFINDUSTRIA ROMAGNA 1 - GUG 21 KG FDU G FDU G V FDU G 2 21 b zz v fy f zz b v : kw-hw à z qv zz b v b : vz v ffz v z z zz b zz b fz wwwfywk KG f L U Fv f ff h h à vv à 21 v f q v è ù f vb L è z vz h zz f q v f v ù q v (v

Dettagli

A.A. 2017/18 Graduatoria corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia cognitiva Sessione estiva

A.A. 2017/18 Graduatoria corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia cognitiva Sessione estiva 1 S.M. 21/12/1998 30,00 56,01 86,01 Idoneo/a ammesso/a ** 2 F.I. 16/02/1998 30,00 51,35 81,35 Idoneo/a ammesso/a ** 3 S.A. 04/05/1997 26,25 49,90 76,15 Idoneo/a ammesso/a ** 4 F.F. 29/10/1998 30,00 45,52

Dettagli

Il settore energie all'esposizione internazionale mce di Milano

Il settore energie all'esposizione internazionale mce di Milano N. 1/l 2014 - A 35 S. bb. t. 20/ t. 2 L 662/96 - T P D. Pt P ll Ittt Sl Mf ll A. Exll/ D. Rbl: Mhl Pjtt Atzz. Tbl P 629 l 31.03.1979 BOSCO l t l l t t t: l bb l f bb, tt f l t tt P ù ltà, q lt Qt t! t

Dettagli

II Prefetto della Provincia di Pisa

II Prefetto della Provincia di Pisa II Pf dll Pvc d Ps Vs l lgg 10 gs 2002. 168 d cvs dl D.L. 20 gug 2002. 121 c -- Dspsz ug p g l scuzz ll cclz sdl" ch ll. 4 sblsc ch sull sd d cu ll'. 2 cmm 2 l D dl.d.s. vv su sgl d ss dvdu c pps pvvdm

Dettagli

Formula Bonus-Malus "l'abito non fa (più) il monaco"

Formula Bonus-Malus l'abito non fa (più) il monaco Formula Bonus-Malus "l'abito non fa (più) il monaco" Limiti e criticità dell'attuale formula Giovanni Sammartini Coordinatore Commissione Danni Roma, 7 giugno 2013 2000-2011: com'è cambiata la distribuzione

Dettagli

Costo Dinamico Carburanti DFC. Gabriele Puccetti E CO RINNOVABILITALIA 2011 2013 tutti i diritti riservati

Costo Dinamico Carburanti DFC. Gabriele Puccetti E CO RINNOVABILITALIA 2011 2013 tutti i diritti riservati CDC Costo Dinamico Carburanti DFC DynamicFuel Cost Gabriele Puccetti E CO RINNOVABILITALIA 2011 2013 tutti i diritti riservati CDC (Costo Dinamico Carburanti) Con il progetto CDC si propone come creare

Dettagli