Dve jubileá Dr. h. c. Jozefa Heribana SDB, misionára a univerzitného profesora

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Dve jubileá Dr. h. c. Jozefa Heribana SDB, misionára a univerzitného profesora"

Transcript

1 Dve jubileá Dr. h. c. Jozefa Heribana SDB, misionára a univerzitného profesora Ján Ďurica SJ Prof. Jozef Heriban oslávil v roku 2005 dve vzácne jubileá 80 rokov života a zlaté jubileum 50 rokov kňazstva. Jubilant patrí medzi eminentných biblistov svetového mena. S udalosťami jeho života je úzko spätá jeho činnosť ako saleziánskeho kňaza, misionára, vedca i univerzitného profesora a mimoriadne vzácna je jeho literárna tvorba. Veľkú časť svojich prác napísal v japončine a potom v taliančine a slovenčine. Prof. Jozef Heriban sa narodil 7. mája 1925 v Šelpiciach pri Trnave. V roku 1943 vstúpil do saleziánskeho noviciátu v Hronskom Svätom Beňadiku. V roku 1950 aj jeho zastihla barbarská noc z 13. na 14. apríla, keď komunistický režim v Československu zlikvidoval všetky mužské rehoľné domy. S malou skupinou mladých saleziánov v noci 1. septembra 1950 tajne a s veľkým rizikom prekročil hranice Československa a po rôznych namáhavých dobrodružstvách sa dostal do Turína, kde pokračoval v štúdiách, ktoré zakončil v r licenciátom z teológie (ThLic.). 1. júla 1955 bol v turínskej Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov vysvätený za kňaza. Postgraduálne štúdiá si páter Heriban konal v r na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde dosiahol licenciát z biblických vied (L.S.S.). Krátko nato, v októbri 1957 sa zúčastnil na archeologickej študijnej výprave do Qumránu a Jericha. V rokoch bol profesorom Svätého písma v saleziánskom Teologickom študentáte v Chōfu (Tokio). Zároveň zastával funkciu špirituála bohoslovcov. V rokoch pôsobil ako kaplán a špirituál pri veľkej škole Inštitútu dcér Márie Pomocnice»Seibi Gakuen College«v Akabane (Tokio) s študentkami a žiačkami. Jeho odbornosť v biblických vedách ocenili aj vedecké kruhy na univerzite. V rokoch pôsobil ako docent exegézy Nového zákona na Teologickej fakulte pátrov jezuitov na Sophia University (Jōchi Daigaku) v Tokiu. Zároveň prednášal Sväté písmo na Shirayuri Women s University v Tokiu, ktorú spravujú rehoľné sestry. V roku 1973 sa začala nová etapa činnosti prof. Heribana v Japonsku. V meste Osaka zastával viaceré dôležité úlohy. Bol direktorom saleziánskej komunity pri strednom a vyššom gymnáziu Seikō Gakuin a zároveň správcom tamojšej farnosti (Tennōji Katorikku kyōkai), 1

2 prednášal biblické vedy na Teologickej fakulte Sapientia University (Eichi Daigaku) a bol profesorom na dvoch ďalších vyšších školách: Shin ai Women s College v Osake a Obayashi Seishin Gakuin v neďalekom meste Takarazuka. Osobitne treba vyzdvihnúť, že prof. Heriban publikoval v Japonsku aj po svojom návrate do Európy. Ide nielen o biblické témy, ako je kristologický hymnus v Liste Filipanom 2,6-11 a aktualizácia posolstva svätého Pavla, ale aj o články informačného rázu. Poslednou štúdiou v chronologickom poradí je heslo Kristologické hymny, ktoré pripravil pre Novú katolícku encyklopédiu, ktorú vydala Sophia University v Tokiu. V roku 1976, takmer po dvadsiatich rokoch pôsobenia v Japonsku, sa prof. Heriban vrátil do Talianska. Cieľom jeho pobytu na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme bolo vedecké štúdium špecifických tém apoštolských listov Nového zákona. V tomto období začal publikovať svoje práce v taliančine. Prvým významným výsledkom vedeckej špecializácie prof. Heribana bola štúdia o kristologickom hymne v Liste Filipanom (2, ), ktorú predložil ako doktorskú dizertáciu z biblickej teológie a obhájil 15. novembra 1980 na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity v Ríme. V roku 1983 vyšla táto jeho obsiahla štúdia aj knižne. V roku 1979 začal prof. Heriban na Teologickej fakulte Pápežskej saleziánskej univerzity prednášať exegézu Pavlových a apoštolských listov, ako aj novozákonnú gréčtinu. Z tohto odboru napísal po taliansky pre svojich univerzitných poslucháčov odborné pomôcky pre štúdium. Čoskoro začal na požiadanie spolupracovať so známou talianskou edíciou Parola, Spirito e Vita. Quaderni di lettura biblica [Slovo, Duch a Život. Zošity biblického čítania] a Parola di Vita [Slovo života]. Túto spoluprácu musel neskôr prerušiť, lebo bol príliš zaneprázdnený svojimi publikáciami v slovenčine. Dôkladnú štúdiu o rozdielnych interpretáciách Kristovej kenózy vo Flp 2,6-7 predniesol prof. Heriban na II. medzinárodnom kongrese La sapienza della croce, ktorý sa v r konal v Ríme. Štúdiu uverejnili v zborníku tohto kongresu. Iná dôležitá štúdia o kristologickom hymne vo Flp 2,6-11 vyšla v sérii LOGOS Corso di studi biblici a ďalšia v Zborníku na počesť Petra Pokorného, profesora biblických vied na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Prof. Heriban venoval pozornosť aj otázkam saleziánskeho ducha a poslania vo svetle Svätého písma. Pozoruhodná je v tomto smere jeho štúdia o saleziánskom pastoračnom štýle vo svetle učenia a apoštolskej praxe svätého Pavla. Medzi najnovšími vedeckými štúdiami nášho jubilanta sú dve heslá v Homiletickom slovníku. Súčasťou vedeckej práce prof. 2

3 Heribana sú aj početné recenzie vedeckých kníh s biblickou tematikou v rozličných rečiach, vrátane japončiny. Počas štyroch desaťročí prenasledovania cirkvi na Slovensku za komunistického režimu chýbali knihy, texty a iné pomôcky na zosúčasnené a dôkladné štúdium teológie. Na zmiernenie tejto situácie Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, založený v r v Ríme, začal vydávať slovenské preklady niektorých dôležitých kníh z odboru filozofie a teológie. Prof. Jozef Heriban doplnil biblický odbor. Slovenskí saleziáni pôsobiaci v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme predložili vtedajšiemu rektorovi ústavu Mons. Dominikovi Hrušovskému návrh požiadať hlavného predstaveného saleziánov, ktorým bol vtedy Don Egidio Viganò, aby prof. Heribanovi umožnil publikovať biblické práce aj v slovenčine. Don Viganò rozhodol, že prof. Heriban zostane v Ríme ako docent na Pápežskej saleziánskej univerzite a súčasne bude pripravovať najpotrebnejšie knihy z odboru biblických vied pre Slovensko, najmä so zreteľom na potreby kňazov a študentov teológie. Keď prof. Heriban publikoval svoje prvé práce, práve padli (r. 1989) komunistické režimy v strednej a východnej Európe. V novom ovzduší náboženskej slobody, ktoré zavládlo aj na Slovensku, nadobudla práca prof. Heribana ešte väčšiu aktuálnosť. Prvým významným ovocím tejto jeho práce bolo vydanie Bibliografickej príručky pre štúdium Svätého písma (1986), určenej tým, čo majú v úmysle venovať sa štúdiu Božieho slova na vedeckej úrovni. Jozef Heriban napísal nové úvody, zodpovedajúce najnovšiemu stavu biblických štúdií. Toto vydanie vyšlo v r pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda pod titulom: Sväté písmo. Nový zákon [ ]. Úvody k jednotlivým spisom pripravil Jozef Heriban. Citované úvody do Nového zákona vyšli aj ako osobitná kniha s titulom: Úvodné poznámky k spisom Nového zákona. Dielo, ktorým sa prof. Heriban zapísal zlatými písmenami do dejín slovenskej biblickovednej literatúry, je bezpochyby jeho Príručný lexikón biblických vied. Vyšiel po prvý raz v r vo vydavateľstve Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a vypĺňa veľkú medzeru v slovenskej náboženskej literatúre. Na zostavení tohto encyklopedického diela pracoval prof. Heriban sedem rokov s nevšednou vytrvalosťou a trpezlivosťou. Bez zveličenia možno povedať, že mimoriadnym dielom, akým je Príručný lexikón biblických vied prof. Heribana, sa slovenská biblická veda definitívne presadila na medzinárodnej úrovni. Svedčí o tom aj záujem o vydanie tohto diela do viacerých svetových jazykov. Lexikón ešte prepracoval a preložil do taliančiny, na žiadosť 3

4 mnohých kolegov biblistov; vyšiel pod názvom Dizionario terminologico-contenutistico di scienze bibliche e ausiliarie, Roma Lexikón je už preložený do ruštiny a okrem toho autor tohto syntetického diela dostal ponuku na preklad do francúzštiny a angličtiny. Činnosť prof. Heribana v prospech cirkvi na Slovensku sa veľmi osvedčila aj pri vydaní jednozväzkového Svätého písma, ktoré v r pod názvom Sväté písmo Starého i Nového zákona vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Ako vyplýva z podtitulu, všetky biblické úvody pripravil prof. Heriban. Sú jednou z najoriginálnejších stránok tohto vydania. Po dvoch rokoch od spomínaného vydania jednozväzkovej Biblie vyšla v slovenčine nová kniha prof. Heribana pod titulom Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou (1997). Ide v podstate o úvody, ktoré autor pripravil pre vydanie Biblie r. 1995, ale kniha obsahuje aj dôležité dodatky, lebo autor obohatil jednotlivé úvody príslušnou bibliografiou. Dielo je preto mimoriadne užitočné aj ako školská pomôcka. Medzi slovenskými publikáciami prof. Heribana má celkom osobitné miesto kniha Apoštol Pavol v službe evanjelia. Jej originalita spočíva v tom, že ju pripravili ako slávnostný zborník k sedemdesiatke prof. Heribana jeho priatelia na Slovensku. Obsah zborníka tvorí z väčšej časti slovenský preklad hlavných štúdií jubilanta, ktoré napísal a publikoval v taliančine. Tieto štúdie boli potom prístupné aj širokému okruhu slovenských čitateľov. Osobitný literárny druh predstavuje vydanie meditácií a homílií, ktorými sa prof. Heriban prihováral mladým kňazom zo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda cez ich duchovné cvičenia v r Ešte prv, ako prof. Heribana prijal poverenie písať biblické práce v slovenčine, publikoval niekoľko článkov v Slovenských hlasoch z Ríma. V prvom opísal ťažkosti misionárov v Japonsku spojené so študiom japonského jazyka a písma, v druhom predstavil charakteristické črty čínskych ideografických znakov používaných v Japonsku, v ďalšom článku opísal svoje zážitky zo slávenia Veľkej noci s pravoslávnymi mníchmi v kláštore Pentéli v Grécku. Akoby ukážkou z jeho doktorskej dizertácie (obhájenej v r. 1980) je štúdia, ktorú v r uverejnil časopis pre slovenských kňazov v zahraničí Diakonia pod názvom Chválospev na Krista v Liste Filipanom 2,6-11. V krátkej štúdii z r prof. Heriban vystríhal slovenských čitateľov pred knihou Zenona Kosidowského, ktorá vyšla na Slovensku. Marxistický autor v nej pseudovedeckou metódou predstavil s hrubými deformáciami Bibliu. V inom článku prof. Heriban uverejnil úvahy o Duchu Svätom. 4

5 Keď zverejnili dokument Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v Cirkvi (1993), prof. Heriban vypracoval dlhú štúdiu na pokračovanie, v ktorej detailne vysvetlil obsah dokumentu. V inom článku zas informoval slovenských čitateľov o prácach, ktoré vykonali biblickí vedci rôznych konfesií na svojich kongresoch. Po vydaní slovenského prekladu Biblie v jednom zväzku prof. Heriban predstavil úvody do Starého zákona, ktoré on sám pripravil, v štúdii s významným titulom: Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie... (Rim 15,4). Pre slovenský časopis Viera a život napísal prof. Heriban na požiadanie štúdiu Prvé jednozväzkové vydanie Biblie v slovenčine : Jeho zrod, koncepcia a realizácia. V štúdii Sväté písmo vo vydaniach Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme prof. Heriban predkladá súhrnný prehľad o všetkom, čo vydal Ústav v oblasti Svätého písma. Po návrate prof. Heribana do Talianska (1976) mu zverili aj iné úlohy, popri povinnostiach spojených s jeho poslaním profesora na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme a s jeho publikačnou činnosťou. Napríklad, príležitostne pôsobil ako docent biblických vied aj mimo Talianska. V roku 1984 vyučoval biblické vedy na Don Bosco Center of Studies v Manile (Filipíny) ako visiting professor, v r prednášal novozákonnú exegézu na teologickej fakulte v Benediktbeuern (Nemecko). Počas viacerých rokov cez letné prázdniny prednášal na biblických kurzoch a dával duchovné cvičenia v Taliansku, Japonsku a počnúc r aj na Slovensku. Pri viacerých príležitostiach mal príhovory na biblické témy vo Vatikánskom rozhlase (po slovensky a po japonsky) i v slovenskej sekcii rádia Voice of America (Washington). Zúčastnil sa na viacerých svetových kongresoch biblistov (Vatikán, Rím, Miláno, Izrael, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Mexiko, Škótsko, Belgicko). Prof. Heriban prijal pozvanie na spoluprácu v grantoch Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Stručný teologický slovník a Komentáre ku Svätému písmu a tiež na odborné prednášky na Trnavskej univerzite O kristologickom hymne v Liste Filipanom (2, ) Úradné hodnotenia a uznania 1. Udelenie čestného štátneho občianstva Rakúskej republiky 30. júla 1969»für die ausserordentliche Leistungen in der Bibelwissenschaft«. 2. Činnosť prof. Heribana v odbore biblických vied významne ocenili v r. 1989, keď ho v Dubline zvolili za člena medzinárodnej organizácie Studiorum Novi Testamenti Societas. 5

6 3. Meno prof. Heribana sa uvádza aj v knihe uverejňujúcej informácie o najznámejších odborníkoch a bádateľoch v odbore biblických vied a archeológie, ktorú vydali v r vo Washingtone (USA) s názvom Who s Who in Biblical Studies and Archaeology. 4. Pri príležitosti sedemdesiatky prof. Heribana vtedajší hlavný predstavený saleziánov Don Egidio Viganò, veľký kancelár Saleziánskej pápežskej univerzity, ho vyznamenal titulom»zaslúžilý docent«teologickej fakulty. 5. V Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme (november 1999) prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil slovenskému teológovi a biblistovi, profesorovi na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme a dlhoročnému profesorovi na univerzitách v Japonsku, Jozefovi Heribanovi SDB za jeho odbornú činnosť a za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí striebornú pamätnú medailu prezidenta SR. 6. Pri príležitosti sedemdesiatky prof. Heribana veľký kancelár Saleziánskej pápežskej univerzity Don Juan Vecchi udelil emeritnému profesorovi Jozefovi Heribanovi na inaugurácii akademického roku Medaglia d argento dell Università (striebornú medailu univerzity). 7. Prezident Ivan Gašparovič pri príležitosti výročia vzniku samostnej Slovenskej republiky medzi 20 osobnosťami spoločenského, kultúrneho a politického života udelil prof. Jozefovi Heribanovi ako cirkevnému vedcovi vyznamenanie Pribinovho kríža III. triedy. 8. K výročiu 80 rokov života a 50 rokov kňazstva ThDr. Jozefa Heribana SDB, misonára a emeritného profesora biblických vied Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, mu Trnavská univerzita v Trnave udelila 12. decembra 2005, na návrh Teologickej fakulty TU v Bratislave, čestný doktorát za celoživotné dielo v odbore biblických vied a osobitne za prínos k uvedeniu do prehĺbeného štúdia Svätého písma na Slovensku a za dôstojné reprezentovanie Slovenska v zahraničí i doma. Slávnosť moderoval doc. PhDr. Jozef Matulník, PhD. Dekan Teologickej fakulty TU v Bratislave doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. predstavil bohaté životné diela jubilanta publikované v taliančine, japončine aj v slovenčine a poukázal na jeho vzťah k Trnavskej univerzite biblickými prácami a prednáškami na TF TU a tiež zapojením sa do významných grantov TF TU: Stručný teologický slovník a Komentáre ku Svätému písmu. Na pokyn rektora TU, prof. JUDr. Petera Blahu, CSc., slávnostnú promóciu vykonal prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., v krásnej a zvučnej latinčine. Rektor TU vyzdvihol tri vydania podstatného diela laureáta: Príručného lexikónu biblických vied a jeho úspešný preklad zo slovenčiny do taliančiny, najnovšie aj do ruštiny 6

7 V poďakovaní a príhovore Každodenné čítanie Svätého písma a metóda lectio divina prof. ThDr. Jozef Heriban SDB, Dr.h.c., vyslovil želanie, aby sa tento slávnostný akt stal pre nás všetkých podnetom ku zvýšenej úcte k Božiemu slovu, ktorá sa konkrétne prejaví častejším a meditatívnym čítaním Svätého písma a životom podľa neho. Slávnosť zvýraznil krásny spev Biblických piesní od Antonína Dvořáka a Ave Maria od Giulia Caciniho v podaní študentky 5. ročníka VŠMU Zuzany Sabóovej, s hudobným sprievodom Mgr. Márie Kolenovej. Za radostného spevu Gaudeamus igitur sprevádzali laureáta akademickí funkcionári, promótor, predsedníčka AS TU, moderátor, biskupi, prorektori, dekani a rektori iných VŠ, veľvyslanec Rakúskej republiky v Bratislave, primátor mesta Trnavy, pedagógovia, príbuzní a zamestnanci TU na slávnostnú recepciu do obnovenej jedálne v budove TU, kde všetkých privítal rektor TU a jubilanta pozdravil aj prof. ThDr. Mário Toso SDB, rektor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, ako aj mnohí ďalší. Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi hlbokej duchovnej atmosfére. Prof. Heriban ešte stále pokračuje vo svojej vedeckej činnosti. Bibliografia prác prof. Jozefa Heribana SDB Monografie Postoj gréckej a ruskej pravoslávnej cirkvi k vyhláseniu dogmy o nanebovzatí Panny Márie. Turín, (v taliančine) Antifarizejizmus v Assumptio moysi a v qumránskych rukopisoch. Rím, (v taliančine) Príprava na budúcnosť: problémy mladosti. Tokio, (v japončine) Príprava na večnosť: problémy mladého kresťana. Tokio, (zbierka prednášok, v japončine) Správne zmýšľanie a kenóza. Exegetická štúdia k Flp 2, Rím, (v taliančine) Bibliografická príručka pre štúdium Svätého písma. Rím, Úvodné poznámky k spisom Nového zákona. Rím, Príručný lexikón biblických vied. Rím, 1992; Bratislava, 1994, Všeobecné úvody do Biblie a do jednotlivých kníh Starého a Nového zákona. Rím, Apoštol Pavol v službe evanjelia. Bratislava,

8 Renovamini spiritu mentis vestrae...»obnovte sa duchovne premenou zmýšľania«. Rím, Úvody do Starého a Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Rím; Trnava, Obnova ducha vo svetle teológie a spirituality kríža : Meditácie a homílie z duchovných cvičení pre sestry sv. Kríža. Trnava : KON-PRES, s. Dizionario terminologico-contenutistico di scienze bibliche e ausiliarie. Roma : Libreria Ateneo Salesiano, (Taliansky preklad knihy Príručný lexikón biblických vied. 3. opravené a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco, 1998.) Skriptá vydané v Ríme Pavlove listy; Katolícke listy; Úvod do gréčtiny Nového zákona; Novozákonná gréčtina (pre poslucháčov Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, kde začal prednášať od roku 1979). Indikatív a imperatív u Pavla:»proprium«Pavlovej etiky (v taliančine) Hymnológia v apoštolských listoch (v taliančine) Charizmy v pavlovských spoločenstvách (v taliančine) Štúdie (v edícii Parola, Spirito e Vita): Pre mňa žiť je Kristus. Rím, (v taliančine) Láska je naplnením zákona. Rím, (v taliančine) Od Boha má meno každé otcovstvo. Rím, (v taliančine) Reťaz misionárov. Rím, (v taliančine) Spolupracovníci apoštola Pavla. Rím, (v taliančine) Spásna dimenzia Kristovej kenózy podľa niektorých interpretácií Flp 2,6-7. Rím, (v taliančine) Kristologický hymnus (Flp 2,6-11). Turín, (v taliančine) Saleziánsky pastoračný štýl vo svetle učenia a apoštolskej praxe svätého Pavla. Rím, (v taliančine) L evangelizzare (Evanjelizovať). Rím, Prvé jednozväzkové katolícke vydanie Biblie v slovenčine: jeho zrod, koncepcia a realizácia. Trnava,

9 Sväté písmo vo vydaniach Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Turčiansky Svätý Martin, Články Osobnosť svätého Pavla a jeho misionárska metóda. Fukyô, (v japončine) Kto je Ježiš z Nazareta? Seikô, (v japončine) Moje stretnutie sa s Bohom. Kiyoi michi, (v japončine) Zmŕtvychvstanie: stredobod kresťanského posolstva a prameň nádeje. Koe, (v japončine) Zmierenie a duchovná obnova v Biblii. Koe, (v japončine) Pavlovo obrátenie z dušpastierskeho hľadiska. Koe, (v japončine) Pavol a dnešné časy. Koe, (v japončine) Kristologický hymnus v Liste Filipanom. Koe, (v japončine) Kristologický hymnus a jeho posolstvo dnešnému človekovi. Koe, (v japončine) Dlhá cesta k novému životu Česka a Slovenska. Katorikku Seikatou, (v japončine) Chválospev na Krista v Liste Filipanom 2, Jakubov list vzor prvokresťanskej kázne : Biblicko-homiltetická štúdia. In: Viera a život, roč. IX, 1999, č. 1, s Bože, zmiluj sa nado mnou! : Exegetické úvahy o 51. žalme Miserere. In: Duchovný pastier, roč. LXXXI, 2000, č. 9, s Kristovo kňazstvo (Hebr 4,14 5,10) : Ľudská dimenzia Ježišovho a môjho kňazstva : Exegetická úvaha. In: Duchovný pastier, roč. LXXXII, 2001, č. 7, s Jozef, jeho poslanie a postoj v tajomstve vtelenia Syna Božieho : Exegetická úvaha o Mt 1, In: Duchovný pastier, roč. LXXXII, 2001, č. 10, s Je celibát zlučiteľný s ľudskou zrelosťou? In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 1, s Sväté písmo vo vydaniach Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 2, s Jakubov list vzor prvokresťanskej kázne. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 6, s Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 10, s

10 Najväčším a najúčinnejším svedectvom kresťana je radosť. Radosť, jej kresťanské pohnútky, črty a prejavy v Liste Filipanom. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 11, s Apoštolský list Jána Pavla II.»O posvätnom ruženci«. Prvé tajomstvo svetla: Pokrstenie Ježiša v Jordáne. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 3, s Druhé tajomstvo svetla: Ježiš zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. In: Duchovný pastier, LXXXIV, 2003, č. 4, s Tretie tajomstvo svetla: Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 5, s Štvrté tajomstvo svetla: Ježiš sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 6, s Piate tajomstvo svetla: Ustanovenie a dar Eucharistie ako sviatostné vyjadrenie Kristovej veľkonočnej obety. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 7, s Kardinál Jozef Tomko: Na misijných cestách II. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 9, s Ján Krstiteľ ohlasovateľ pokánia a výzvy k obráteniu. In: Duchovný pastier, roč. LXXXV, 2004, č. 3, s Prof. Heriban napísal asi sedemdesiat recenzií vedeckých diel z odboru Biblie, veľká časť z nich je napísaná v angličtine a nemčine, nechýbajú recenzie v taliančine, francúzskom jazyku a v japončine. Prof. Heriban svoju publicistickú činnosť ešte ani zďaleka neskončil, je ešte plný síl a elánu do práce. Stačí spomenúť, že niektoré ďalšie svoje práce v japončine a najmä v taliančine už poslal vydavateľstvám, ktoré ho o to požiadali, a vyjdú tlačou. Recenzie publikácií Jozefa Heribana 1. HERIBAN, Jozef: Retto phronein e kénosis : Studio esegetico su Fil 2, Biblioteca di scienze religiose 51. Roma : LAS Libreria Ateneo Salesiano, s. In: Osservatore Romano, 123/145, 25. júna 1983, s. 10. (v taliančine, Nicoló Maria Loss) Orientamenti Pedagogici, 30, 5/1983, s (v taliančine, Cesare Bissoli) Studia Patavina, 30, 3/1983, s (v taliančine, Ottorino Pasquato) 10

11 Archivo Teológico Granadino, 46, 1983, s (v španielčine, A. Segovia) La Scala 38, 1/1984, s. 25. (v taliančine, E. Falcone) Rivista Biblica Italiana, 32, 1984, s (v taliančine, Romano Penna) Katorikku Kenkyû, 23, 1/1984, s (v japončine, Heinz Kruse) Euntes Docete, 37, 1984, s (v taliančine, Stefano Virgulin) Estudios Ecclesiásticos, 59, 1984, s (v španielčine, F. Pastor-Ramos) Liber Annus, 34, 1984, s (v taliančine, A.M. Buscemi) Civiltà Cattolica, Quaderno 3227, 4/1984, s (v taliančine, G. Marchesi) Revista Agustiniana, 25, 1984, s (v španielčine, Santos Sabugal) Selecciones de libros, actualidad bibliografica de filosofia y teologia, 22, 1985, s (v španielčine, Bernando Cerda) Actualidad bibliografica de filosofia y teologia, č. 44, 22, 1985, s (v španielčine, X.A.S.) Recherches de Science Religieuse, 73, 2/1985, s (vo francúzštine, Jean-Noël Aletti) Philippiniana Sacra, 20, 1985, s (v angličtine, Jesus Ma. Merino Antolinez) 2. HERIBAN, Jozef: Bibliografická príručka pre štúdium Svätého písma. Biblica 1. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda xliv s. In: Salesianum, 49(4/1987), s (Rudolf Blatnický). 3. HERIBAN, Jozef: Príručný lexikón biblických vied. Biblica 4. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, s. Rím; Cleveland : Slovenský ústav Slovak Institute. Academia Slovaca, 46. In: Diakonia, 20, 3/1991, s (Štefan Vrablec) Horizont, 21(7 8/1992), s. 11. (Augustin Visco) Theologická revue, 63, 6/1992, s (Zdeněk Sázava) Křesťanská revue, 59, 8, 1992, s (Petr Pokorný) Duchovný pastier, 73, 9/1992, s (Ján Ďurica) Viera a život, 3, 1/1993, s (skrátený text dvojstranového propagačného letáka vydavateľstva SÚSCM) 11

12 4. HERIBAN, Jozef: Apoštol Pavol v službe evanjelia. Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco, s. In: Vatikánsky rozhlas, slovenské vysielanie, februára 1996 (Štefan Senčík SJ). Katolícke noviny, 111, 9/1996, s. 15 (Dominik Hrušovský). Bollettino di collegamento della ABS, n. 12, Marzo 1996, s [Andrzej Strus]. Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, 7, 2/1996, s (Karol Gábriš). Ten istý text recenzie publikoval aj časopis Theologická revue, náboženský dvojmesačník Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 3/1996, s aj Cirkevné listy, xx xx. Literatúra o Jozefovi Heribanovi 1. ĎURICA, M. st.: Vysoké uznanie slovenskému vedcovi Heribanovi. In: Slobodné Slovensko, 38, 3/1983, s [N.N.]: More than a Professor. In: Philippine Salesian Bulletin, September October PETEREC, Ignác: Dr. Heriban jubiluje. In: Slobodné Slovensko, ĎURICA, M. st.: V šľapajách Antona Bernoláka. Nad vzácnym prínosom [prof. Jozefa Heribana] do slovenskej biblicko-vedeckej literatúry. In: Slovenské Hlasy z Ríma, 35, 7/1986, s ĎURICA, M. st.: Bernolák redivivus. Nad vzácnym prínosom do slovenskej biblicko-vedeckej literatúry. In: Kanadský Slovák / The Canadian Slovak, 45, n. 26, , s ISHIKAWA, Kosuke: Kirisuto wo shiru tame ni. Kirisuto-sanka wo yomu, 1 4. [Poznať Krista. Chválospev na Krista, 1 4] Výklad a úvaha o Flp 2,6-11 na základe článkov prof. Jozefa Heribana. In: Katorikku Seikatsu, č , 7 10/ ISHIKAWA, Kosuke: Seisho ni tsuite no nayami: Kirisuto-sanka to Heriban-Shi no nayami. [Ťažkosti s Bibliou: Chválospev na Krista a ťažkosti O. Heribana s jej výkladom.] In: Mi-kotoba are-kore. Seisho kenkyû no sho-mondai. [Všeličo o Božom slove. Niektoré problémy biblického bádania.] Tôkyô : Don Bosuko Sha, 1991, s FRÍBORT, Jozef: Slovenský salezián Jozef Heriban misionár a profesor. In: Zvony, 2, 2/1991, s , 2. obr. 8. TERRACCIANO, Stefania ROSSI, Silvio: Intervista con Padre Heriban, cecoslovacco [sic!]: La mia vocazione nelle mani di Dio. Un viaggio dal Lager a Roma passando per il Giappone. [Interview s O. Heribanom, čechoslovákom [tak!]: Moje povolanie v rukách 12

13 Božích. Cesta z lágru do Ríma cez Japonsko.] In: Pro Deo et fratribus, 3, 9 10/1992, s , 2 obr. 9. PAULINY, Andrej: Priekopnícke dielo slovenského autora v oblasti biblických vied. In: Slovenské hlasy z Ríma, 41, 7 8/1992, s ŠČURKOVÁ, Marta: Obliecť si Nbiblickú výzbroj. O Príručnom lexikóne biblických vied hovoríme s jeho autorom prof. Jozefom Heribanom. In: Katolícke noviny, 4. októbra 1992, s BABIRÁT, Marián: Spomienka na našich rodákov: Prof. ThDr Jozef Heriban. In: Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce, Obecný úrad, 1993, s , 1 obr GALI-: Vzácny človek medzi nami. In: Katolícke noviny. 13. BABIRÁT, Marián: Predstavujeme vám univerzitného profesora Dr. Jozefa Heribana, S.D.B. Slávny rodák zo Šelpíc. In: Trnavský hlas, č BABIRÁT, Marián: Lexikón biblických vied od Šelpického rodáka prof. J. Heribana. Svetová úroveň. In: Trnavský hlas, č [SANDTNER Štefan, red.]: Jozef Heriban riadnym profesorom. In: Don Bosco dnes, IV (XXIV), 3/1993, s , 1 obr. 16. [AMATO, Angelo, dekan Teologickej fakulty Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme]: Prezident talianskej republiky Oscar Luigi Scalfaro gratuluje prof. Jozefovi Heribanovi k vydaniu monumentálneho Lexikóna biblických vied v slovenčine. In: Notizie, Bollettino degli»amici dell Università Pontificia Salesiana«, 10, 2/1993, s. 15, 1 obr. 17. HRABOVECKÝ, Peter: Biblický kurz v Žiline pre saleziánov. In: Vnútorné správy slovenskej saleziánskej provincie Panny Márie Pomocnice, september 1993, č. 1, s DERMEK, Andrej: Heribanov»Príručný lexikón biblických vied«. In: Don Bosco dnes, IV (XXIV), 6/1993, s. 22, 1 obr. 19. B[UČÁNY] P[eter]: Biblický kurz [spolubrata Jozefa Heribana v Žiline]. In: Don Bosco dnes, IV (XXIV), 6/1993, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»15. júla: Prof. J. Heriban dokončil úvody ku všetkým knihám Starého zákona. Odovzdali sme ich do tlačiarne v Padove. Budú uverejnené v jednozväzkovej Biblii, ktorú Ústav pripravuje.«in: Slovenské hlasy z Ríma, 42, 3/1993, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Tridsiate výročie trvania nášho Ústavu (z kroniky): [...]»Vo štvrtok 7. októbra navštívil náš ústav prezident Talianskej republiky Oscar Luigi Scalfaro. [...] Riaditeľ Ústavu odovzdal talianskemu prezidentovi symbolické dary. Najnovšie 13

14 publikácie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda: Príručný lexikón biblických vied prof. Jozefa Heribana a Vydavateľské dielo SÚSCM J. M. Rydla (obaja autori boli prítomní)...«in: Slovenské hlasy z Ríma, 42, 3/1993, s BIBLICAL ARCHAEOLOGY SOCIETY [BAS]: HERIBAN, Jozef M. In: Who s Who in Biblical Studies and Archaeology. Second Edition Washington D.C. : BAS, 1993, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»12. februára: Odovzdali sme prof. Jozefovi Heribanovi opravené tlačové podklady pre druhé vydanie jeho Príručného lexikóna biblických vied, ako aj copyright Vydavateľstvu Don Bosca v Bratislave.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 43, 1/1994, s BABIRÁT, Marián: Z biblických vied. In: Slovenka, týždenník slovenských žien a rodín, 46/14, 1994, s HRABOVECKÝ, Peter: Biblický kurz, Šaštín ; Vzácne jubileum [50. Výročie zloženia prvých rehoľných sľubov don Jozefa Heribana v Hronskom Beňadiku]. In: Vnútorné správy Slovenskej saleziánskej provincie Panny Márie Pomocnice, august september 1994, č. 12, s. 4; s BABIRÁT, Marián: Šelpice ( ). Pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky. Obecný úrad Šelpice, 1994, s. 111; 123; : Prof. ThDr. Jozef M. Heriban, SDB, 2 obr. 27. BABIRÁT, Marián: Oslavy prvej písomnej zmienky o obci Šelpice : Prejav úcty k dedičstvu predkov. In: Trnavský Hlas EXTRA, 4/44, , s BABIRÁT, Marián: Talent svetového formátu. In: Domová pokladnica na rok 1995, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»11. decembra: Moderátorom duchovnej obnovy, ktorú si konali naši kňazi, bol prof. dr. Jozef Heriban, SDB.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 43, 4/1994, s JAVOR, Ferdinand: Ako sme pripravovali Sväté písmo v jednom zväzku. In: Slovenské hlasy z Ríma, 43, 4/1994, s. 5 6; Katolícke noviny, 110, 9/1995, 26. februára 1995, s [HERIBAN, František]: ThDr. Jozef Mária Heriban, profesor biblických vied. In: Katolícke noviny, 110, 1995, [Životné jubileá (1259)], s. 12, 1 fotografia. 32. [KOCÚR, Miroslav, prekladateľ]: Interpretácia Biblie v Cirkvi. Spišská Kapitula Spišské Podhradie, 1995, s. 139: Terminológia: Jozef Heriban Príručný lexikón biblických vied, vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme Autorovi tohto jedinečného diela ďakujeme aj za cenné usmernenia pri príprave slovenského prekladu tohto dokumentu Pápežskej biblickej komisie. 14

Seminario Europeo Lo stato della storiografia nella regione. Dell Inghilterra su SDB-FMA

Seminario Europeo Lo stato della storiografia nella regione. Dell Inghilterra su SDB-FMA Seminario Europeo Lo stato della storiografia nella regione. Dell Inghilterra su SDB-FMA 125 anni fa proprio in questo mese di novembre negli ultimi giorni della vita del nostro padre Don Bosco i primi

Dettagli

i n f o r m a z i o n i

i n f o r m a z i o n i Infor Claret 2009 n 24:INFORM CLARETIANUM 2009. n,24 14/10/09 15.27 Pagina 1 i n f o r m a z i o n i Istituto di Teologia della Vita Consacrata n. 24-Ottobre2009 1. Inaugurazione dell Anno Accademico Si

Dettagli

Gli ebrei messianici

Gli ebrei messianici Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Gli ebrei messianici di fronte al Messia nel contesto del dibattito ebraico odierno su Gesù Cristo Tesi per il Dottorato in teologia

Dettagli

In questo numero : Dialogo Ci n a - Va t i c a n o Santa Te re s a Santa Ca t e rina da Si e n a Progetto Immagine PUG

In questo numero : Dialogo Ci n a - Va t i c a n o Santa Te re s a Santa Ca t e rina da Si e n a Progetto Immagine PUG L immagine di copertina è un portolano raffigurante le coste del Mar Mediterraneo, ossia un antica carta marina, che dà la descrizione sempre aggiornata delle coste di un Paese, dei fari, dei porti, delle

Dettagli

GAROFALO SALVATORE. Testo e ricerca di Don Franco Rivieccio. www.vesuvioweb.com Testo e ricerca di Don Franco Rivieccio 1

GAROFALO SALVATORE. Testo e ricerca di Don Franco Rivieccio. www.vesuvioweb.com Testo e ricerca di Don Franco Rivieccio 1 www.vesuvioweb.com Testo e ricerca di Don Franco Rivieccio 1 GAROFALO SALVATORE Testo e ricerca di Don Franco Rivieccio Torre del Greco 17 aprile 1911 - Roma 25 ottobre 1998 Salvatore Garofalo nacque a

Dettagli

DUCCIO DEMETRIO. Conversazione con Vincenzo Balestra Palazzo delle Opere Sociali - Piazza Duomo, 2 Lunedì 3 giugno- ore 21.00

DUCCIO DEMETRIO. Conversazione con Vincenzo Balestra Palazzo delle Opere Sociali - Piazza Duomo, 2 Lunedì 3 giugno- ore 21.00 DUCCIO DEMETRIO Filosofo dell educazione all Università degli studi di Milano-Bicocca, è da sempre attento osservatore della condizione adulta e dei suoi problemi esistenziali. Ha fondato e dirige la Libera

Dettagli

NOTIZIE dall Apollinare

NOTIZIE dall Apollinare NOTIZIE dall Apollinare SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE, COMMA 20, LETT. C), ART. 2 LEGGE 23/12/96, N. 662 IN CASO DI MANCATO RECAPITO, RINVIARE A UFFICIO POSTE ROMA-ROMANINA PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE

Dettagli

Altre attività didattiche e scientifiche: Attività di ricerca scientifica svolta in collaborazioni internazionali: Altre qualifiche professionali:

Altre attività didattiche e scientifiche: Attività di ricerca scientifica svolta in collaborazioni internazionali: Altre qualifiche professionali: CURRICULUM DI VINCENZO TURCHI Professore associato nell Università del Salento Dipartimento di Scienze Giuridiche Facoltà di Giurisprudenza (settore scientifico-disciplinare IUS 11 Diritto canonico e Diritto

Dettagli

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA I S T I T U T O D I S C I E N Z E R E L I G I O S E UN PATTO PER L AZIONE EFFICACE La preghiera del Segreto di Riuscita di Don Giacomo Alberione Tesi di Magistero in Scienze

Dettagli

w w w. g b p r e s s. n e t

w w w. g b p r e s s. n e t w w w. g b p r e s s. n e t Sommario / General Index Introduzione / Introduction 6 COLLANE / SERIES 11 Analecta Biblica 12 Analecta Gregoriana 24 Bible in Dialogue 34 Biblica et Orientalia 35 Documenta

Dettagli

MENSILE DEL SANTUARIO DELL AMORE MISERICORDIOSO COLLEVALENZA ANNO L

MENSILE DEL SANTUARIO DELL AMORE MISERICORDIOSO COLLEVALENZA ANNO L MENSILE DEL SANTUARIO DELL AMORE MISERICORDIOSO COLLEVALENZA ANNO L SOMMARIO MENSILE DEL SANTUARIO DELL AMORE MISERICORDIOSO COLLEVALENZA ANNO L DAGLI SCRITTI DI MADRE SPERANZA Alcuni scritti della Madre...

Dettagli

Rassegna bibliografica internazionale

Rassegna bibliografica internazionale Rassegna bibliografica internazionale (a cura della Redazione italiana) j ACADEMIC PRESS FRIBOURG (CH) Bénézet Bujo (ed.), Théologie africaine au XXI e siècle. Quelques figures, vol. III, 2013, pp. 224.

Dettagli

FONDAZIONE VATICANA JOSEPH RATZINGER BENEDETTO XVI

FONDAZIONE VATICANA JOSEPH RATZINGER BENEDETTO XVI FONDAZION VATICANA JOSPH RATZINGR BNDTTO XVI An investment for the future Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI Joseph Ratzinger Benedict XVI Vatican Foundation Via della Conciliazione, 5

Dettagli

Testimonianze di Vescovi su Medjugorie

Testimonianze di Vescovi su Medjugorie Testimonianze di Vescovi su Medjugorie Una grande parte di pubblico aspetta da noi precisazioni riguardanti fatti che avvengono nella parrocchia di Medjugorje, dove sei ragazzi dicono di vedere la Santa

Dettagli

MASTER di I LIVELLO. Esperto di informazione religiosa nel pluralismo contemporaneo. Notiziario per gli studenti Programmi

MASTER di I LIVELLO. Esperto di informazione religiosa nel pluralismo contemporaneo. Notiziario per gli studenti Programmi MASTER di I LIVELLO Esperto di informazione religiosa nel pluralismo contemporaneo Notiziario per gli studenti Programmi Anno Accademico 2005 Un Master universitario a San Gimignano Le ragioni di un progetto

Dettagli

INDICAZIONI METODOLOGICHE

INDICAZIONI METODOLOGICHE PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA Facoltà di Diritto Canonico URBANO NAVARRETE, S.J. INDICAZIONI METODOLOGICHE per gli studenti di Diritto Canonico edizione riveduta e corretta dalla Commissione per la

Dettagli

Libera traduzione di Breda Rosanna del testo francese scaricato dal sito: http://www.maria-valtorta.org/ con l'aggiunta, dalla pagina 48 in poi, di

Libera traduzione di Breda Rosanna del testo francese scaricato dal sito: http://www.maria-valtorta.org/ con l'aggiunta, dalla pagina 48 in poi, di 1 2 Libera traduzione di Breda Rosanna del testo francese scaricato dal sito: http://www.maria-valtorta.org/ con l'aggiunta, dalla pagina 48 in poi, di altro materiale trovato su internet. Questo testo

Dettagli

BIBLIOGRAFIA SU DON ZENO SALTINI E NOMADELFIA Archivio di Nomadelfia - 2007 -

BIBLIOGRAFIA SU DON ZENO SALTINI E NOMADELFIA Archivio di Nomadelfia - 2007 - BIBLIOGRAFIA SU DON ZENO SALTINI E NOMADELFIA Archivio di Nomadelfia - 2007 - nota introduttiva Don Zeno Saltini e Nomadelfia sono inscindibili per cui una bibliografia su don Zeno si allarga necessariamente

Dettagli

257 Disciplina ecclesiale. 269 Teologia oggi. 290 La più cara delle libertà. 308 Geografia del cristianesimo

257 Disciplina ecclesiale. 269 Teologia oggi. 290 La più cara delle libertà. 308 Geografia del cristianesimo 2012 quindicinale di attualità e documenti 9 Documenti 257 Disciplina ecclesiale Il papa richiama all obbedienza i sacerdoti europei; la Congregazione per la dottrina della fede critica le suore americane

Dettagli

Titoli di studio Maturità classica, Ginnasio Liceo «G. Prati», Trento 1942 Laurea in lettere moderne, Università degli studi, Bari 1949

Titoli di studio Maturità classica, Ginnasio Liceo «G. Prati», Trento 1942 Laurea in lettere moderne, Università degli studi, Bari 1949 Maturità classica, Ginnasio Liceo «G. Prati», Trento 1942 Laurea in lettere moderne, Università degli studi, Bari 1949 Giornalista professionista Insegnante di scuola media superiore Assistente universitario

Dettagli

«Non l agnosticismo, ma lo gnosticismo è il pericolo per la fede cristiana»

«Non l agnosticismo, ma lo gnosticismo è il pericolo per la fede cristiana» In allegato I CANTI DELLA TRADIZIONE nella Chiesa e nel mondo Diretto da Giulio Andreotti Carl Gustav Jung Georg Wilhelm Friedrich Hegel «Non l agnosticismo, ma lo gnosticismo è il pericolo per la fede

Dettagli

Documenti inediti di Teodorico Pedrini sulla controversia dei riti cinesi (Fabio G. Galeffi e Gabriele Tarsetti)

Documenti inediti di Teodorico Pedrini sulla controversia dei riti cinesi (Fabio G. Galeffi e Gabriele Tarsetti) Documenti inediti di Teodorico Pedrini sulla controversia dei riti cinesi (Fabio G. Galeffi e Gabriele Tarsetti) Premessa La vicenda del missionario Teodorico Pedrini 1 (Fermo 1671 Pechino 1746) si colloca

Dettagli

100 ANNI DEHONIANI. P. Luca Zottoli scj Superiore della comunità

100 ANNI DEHONIANI. P. Luca Zottoli scj Superiore della comunità 100 ANNI DEHONIANI Quest anno ricorre una data importante, che non capita tutti gli anni, i dehoniani a Bologna infatti fanno 100! Il centenario della presenza dei Sacerdoti del Sacro Cuore a Bologna è

Dettagli

Quaderni della Biblioteca Paolo Baffi

Quaderni della Biblioteca Paolo Baffi Quaderni della Biblioteca Paolo Baffi (Paolo Baffi Library Working Papers) Bibliografia degli scritti di Paolo Baffi a cura di Rosanna Visca e Valentina Memoli con la collaborazione di Silvia Mastrantonio

Dettagli

Incardinati e docili

Incardinati e docili Copia 1,00. Copia arretrata 2,00 L O S S E RVATOR E ROMANO EDIZIONE SETTIMANALE Unicuique suum IN LINGUA ITALIANA Non praevalebunt Anno LXV, numero 8 (3.778) Città del Vaticano Giovedì 19 febbraio 2015

Dettagli

L Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano: cinquant anni al servizio di fede e cultura

L Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano: cinquant anni al servizio di fede e cultura Alberto Cozzi L Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano: cinquant anni al servizio di fede e cultura M i faccio voce degli stimati colleghi del corpo docenti, che come diceva mons. Guzzetti «donano

Dettagli

Laós. Rivista di Scienze Religiose e Umanistiche Istituto Superiore di Scienze Religiose «San Luca» Catania. Anno XIX - 2012 *** 1 - Gennaio - Aprile

Laós. Rivista di Scienze Religiose e Umanistiche Istituto Superiore di Scienze Religiose «San Luca» Catania. Anno XIX - 2012 *** 1 - Gennaio - Aprile Laós Rivista di Scienze Religiose e Umanistiche Istituto Superiore di Scienze Religiose «San Luca» Catania Anno XIX - 2012 *** 1 - Gennaio - Aprile...per dare al suo popolo la conoscenza della Salvezza

Dettagli

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav románských jazyků a literatur

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav románských jazyků a literatur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Magisterská diplomová práce 2014 Bc. Aneta Zajdáková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur

Dettagli

LE DIOCESI DI RUVO E BITONTO DURANTE IL PONTIFICATO DI PIO XI (1922-1939)

LE DIOCESI DI RUVO E BITONTO DURANTE IL PONTIFICATO DI PIO XI (1922-1939) 1 2 LE DIOCESI DI RUVO E BITONTO DURANTE IL PONTIFICATO DI PIO XI (1922-1939) 3 4 Capitolo I NOTE BIOGRAFICHE DEI VESCOVI, DEGLI AMMINISTRATORI APOSTOLICI E VICARI CAPITOLARI. 5 6 MONS. PASQUALE BERARDI,

Dettagli

PRESENTAZIONE DI STUDI STORICI SULL OPERA SALESIANA A ROMA

PRESENTAZIONE DI STUDI STORICI SULL OPERA SALESIANA A ROMA Presentazione di studi storici sull opera salesiana a Roma 171 PRESENTAZIONE DI STUDI STORICI SULL OPERA SALESIANA A ROMA Giorgio Rossi* Il nucleo di interesse su cui intendiamo soffermarci, e cioè gli

Dettagli