Dve jubileá Dr. h. c. Jozefa Heribana SDB, misionára a univerzitného profesora

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Dve jubileá Dr. h. c. Jozefa Heribana SDB, misionára a univerzitného profesora"

Transcript

1 Dve jubileá Dr. h. c. Jozefa Heribana SDB, misionára a univerzitného profesora Ján Ďurica SJ Prof. Jozef Heriban oslávil v roku 2005 dve vzácne jubileá 80 rokov života a zlaté jubileum 50 rokov kňazstva. Jubilant patrí medzi eminentných biblistov svetového mena. S udalosťami jeho života je úzko spätá jeho činnosť ako saleziánskeho kňaza, misionára, vedca i univerzitného profesora a mimoriadne vzácna je jeho literárna tvorba. Veľkú časť svojich prác napísal v japončine a potom v taliančine a slovenčine. Prof. Jozef Heriban sa narodil 7. mája 1925 v Šelpiciach pri Trnave. V roku 1943 vstúpil do saleziánskeho noviciátu v Hronskom Svätom Beňadiku. V roku 1950 aj jeho zastihla barbarská noc z 13. na 14. apríla, keď komunistický režim v Československu zlikvidoval všetky mužské rehoľné domy. S malou skupinou mladých saleziánov v noci 1. septembra 1950 tajne a s veľkým rizikom prekročil hranice Československa a po rôznych namáhavých dobrodružstvách sa dostal do Turína, kde pokračoval v štúdiách, ktoré zakončil v r licenciátom z teológie (ThLic.). 1. júla 1955 bol v turínskej Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov vysvätený za kňaza. Postgraduálne štúdiá si páter Heriban konal v r na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde dosiahol licenciát z biblických vied (L.S.S.). Krátko nato, v októbri 1957 sa zúčastnil na archeologickej študijnej výprave do Qumránu a Jericha. V rokoch bol profesorom Svätého písma v saleziánskom Teologickom študentáte v Chōfu (Tokio). Zároveň zastával funkciu špirituála bohoslovcov. V rokoch pôsobil ako kaplán a špirituál pri veľkej škole Inštitútu dcér Márie Pomocnice»Seibi Gakuen College«v Akabane (Tokio) s študentkami a žiačkami. Jeho odbornosť v biblických vedách ocenili aj vedecké kruhy na univerzite. V rokoch pôsobil ako docent exegézy Nového zákona na Teologickej fakulte pátrov jezuitov na Sophia University (Jōchi Daigaku) v Tokiu. Zároveň prednášal Sväté písmo na Shirayuri Women s University v Tokiu, ktorú spravujú rehoľné sestry. V roku 1973 sa začala nová etapa činnosti prof. Heribana v Japonsku. V meste Osaka zastával viaceré dôležité úlohy. Bol direktorom saleziánskej komunity pri strednom a vyššom gymnáziu Seikō Gakuin a zároveň správcom tamojšej farnosti (Tennōji Katorikku kyōkai), 1

2 prednášal biblické vedy na Teologickej fakulte Sapientia University (Eichi Daigaku) a bol profesorom na dvoch ďalších vyšších školách: Shin ai Women s College v Osake a Obayashi Seishin Gakuin v neďalekom meste Takarazuka. Osobitne treba vyzdvihnúť, že prof. Heriban publikoval v Japonsku aj po svojom návrate do Európy. Ide nielen o biblické témy, ako je kristologický hymnus v Liste Filipanom 2,6-11 a aktualizácia posolstva svätého Pavla, ale aj o články informačného rázu. Poslednou štúdiou v chronologickom poradí je heslo Kristologické hymny, ktoré pripravil pre Novú katolícku encyklopédiu, ktorú vydala Sophia University v Tokiu. V roku 1976, takmer po dvadsiatich rokoch pôsobenia v Japonsku, sa prof. Heriban vrátil do Talianska. Cieľom jeho pobytu na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme bolo vedecké štúdium špecifických tém apoštolských listov Nového zákona. V tomto období začal publikovať svoje práce v taliančine. Prvým významným výsledkom vedeckej špecializácie prof. Heribana bola štúdia o kristologickom hymne v Liste Filipanom (2, ), ktorú predložil ako doktorskú dizertáciu z biblickej teológie a obhájil 15. novembra 1980 na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity v Ríme. V roku 1983 vyšla táto jeho obsiahla štúdia aj knižne. V roku 1979 začal prof. Heriban na Teologickej fakulte Pápežskej saleziánskej univerzity prednášať exegézu Pavlových a apoštolských listov, ako aj novozákonnú gréčtinu. Z tohto odboru napísal po taliansky pre svojich univerzitných poslucháčov odborné pomôcky pre štúdium. Čoskoro začal na požiadanie spolupracovať so známou talianskou edíciou Parola, Spirito e Vita. Quaderni di lettura biblica [Slovo, Duch a Život. Zošity biblického čítania] a Parola di Vita [Slovo života]. Túto spoluprácu musel neskôr prerušiť, lebo bol príliš zaneprázdnený svojimi publikáciami v slovenčine. Dôkladnú štúdiu o rozdielnych interpretáciách Kristovej kenózy vo Flp 2,6-7 predniesol prof. Heriban na II. medzinárodnom kongrese La sapienza della croce, ktorý sa v r konal v Ríme. Štúdiu uverejnili v zborníku tohto kongresu. Iná dôležitá štúdia o kristologickom hymne vo Flp 2,6-11 vyšla v sérii LOGOS Corso di studi biblici a ďalšia v Zborníku na počesť Petra Pokorného, profesora biblických vied na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Prof. Heriban venoval pozornosť aj otázkam saleziánskeho ducha a poslania vo svetle Svätého písma. Pozoruhodná je v tomto smere jeho štúdia o saleziánskom pastoračnom štýle vo svetle učenia a apoštolskej praxe svätého Pavla. Medzi najnovšími vedeckými štúdiami nášho jubilanta sú dve heslá v Homiletickom slovníku. Súčasťou vedeckej práce prof. 2

3 Heribana sú aj početné recenzie vedeckých kníh s biblickou tematikou v rozličných rečiach, vrátane japončiny. Počas štyroch desaťročí prenasledovania cirkvi na Slovensku za komunistického režimu chýbali knihy, texty a iné pomôcky na zosúčasnené a dôkladné štúdium teológie. Na zmiernenie tejto situácie Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, založený v r v Ríme, začal vydávať slovenské preklady niektorých dôležitých kníh z odboru filozofie a teológie. Prof. Jozef Heriban doplnil biblický odbor. Slovenskí saleziáni pôsobiaci v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme predložili vtedajšiemu rektorovi ústavu Mons. Dominikovi Hrušovskému návrh požiadať hlavného predstaveného saleziánov, ktorým bol vtedy Don Egidio Viganò, aby prof. Heribanovi umožnil publikovať biblické práce aj v slovenčine. Don Viganò rozhodol, že prof. Heriban zostane v Ríme ako docent na Pápežskej saleziánskej univerzite a súčasne bude pripravovať najpotrebnejšie knihy z odboru biblických vied pre Slovensko, najmä so zreteľom na potreby kňazov a študentov teológie. Keď prof. Heriban publikoval svoje prvé práce, práve padli (r. 1989) komunistické režimy v strednej a východnej Európe. V novom ovzduší náboženskej slobody, ktoré zavládlo aj na Slovensku, nadobudla práca prof. Heribana ešte väčšiu aktuálnosť. Prvým významným ovocím tejto jeho práce bolo vydanie Bibliografickej príručky pre štúdium Svätého písma (1986), určenej tým, čo majú v úmysle venovať sa štúdiu Božieho slova na vedeckej úrovni. Jozef Heriban napísal nové úvody, zodpovedajúce najnovšiemu stavu biblických štúdií. Toto vydanie vyšlo v r pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda pod titulom: Sväté písmo. Nový zákon [ ]. Úvody k jednotlivým spisom pripravil Jozef Heriban. Citované úvody do Nového zákona vyšli aj ako osobitná kniha s titulom: Úvodné poznámky k spisom Nového zákona. Dielo, ktorým sa prof. Heriban zapísal zlatými písmenami do dejín slovenskej biblickovednej literatúry, je bezpochyby jeho Príručný lexikón biblických vied. Vyšiel po prvý raz v r vo vydavateľstve Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a vypĺňa veľkú medzeru v slovenskej náboženskej literatúre. Na zostavení tohto encyklopedického diela pracoval prof. Heriban sedem rokov s nevšednou vytrvalosťou a trpezlivosťou. Bez zveličenia možno povedať, že mimoriadnym dielom, akým je Príručný lexikón biblických vied prof. Heribana, sa slovenská biblická veda definitívne presadila na medzinárodnej úrovni. Svedčí o tom aj záujem o vydanie tohto diela do viacerých svetových jazykov. Lexikón ešte prepracoval a preložil do taliančiny, na žiadosť 3

4 mnohých kolegov biblistov; vyšiel pod názvom Dizionario terminologico-contenutistico di scienze bibliche e ausiliarie, Roma Lexikón je už preložený do ruštiny a okrem toho autor tohto syntetického diela dostal ponuku na preklad do francúzštiny a angličtiny. Činnosť prof. Heribana v prospech cirkvi na Slovensku sa veľmi osvedčila aj pri vydaní jednozväzkového Svätého písma, ktoré v r pod názvom Sväté písmo Starého i Nového zákona vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Ako vyplýva z podtitulu, všetky biblické úvody pripravil prof. Heriban. Sú jednou z najoriginálnejších stránok tohto vydania. Po dvoch rokoch od spomínaného vydania jednozväzkovej Biblie vyšla v slovenčine nová kniha prof. Heribana pod titulom Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou (1997). Ide v podstate o úvody, ktoré autor pripravil pre vydanie Biblie r. 1995, ale kniha obsahuje aj dôležité dodatky, lebo autor obohatil jednotlivé úvody príslušnou bibliografiou. Dielo je preto mimoriadne užitočné aj ako školská pomôcka. Medzi slovenskými publikáciami prof. Heribana má celkom osobitné miesto kniha Apoštol Pavol v službe evanjelia. Jej originalita spočíva v tom, že ju pripravili ako slávnostný zborník k sedemdesiatke prof. Heribana jeho priatelia na Slovensku. Obsah zborníka tvorí z väčšej časti slovenský preklad hlavných štúdií jubilanta, ktoré napísal a publikoval v taliančine. Tieto štúdie boli potom prístupné aj širokému okruhu slovenských čitateľov. Osobitný literárny druh predstavuje vydanie meditácií a homílií, ktorými sa prof. Heriban prihováral mladým kňazom zo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda cez ich duchovné cvičenia v r Ešte prv, ako prof. Heribana prijal poverenie písať biblické práce v slovenčine, publikoval niekoľko článkov v Slovenských hlasoch z Ríma. V prvom opísal ťažkosti misionárov v Japonsku spojené so študiom japonského jazyka a písma, v druhom predstavil charakteristické črty čínskych ideografických znakov používaných v Japonsku, v ďalšom článku opísal svoje zážitky zo slávenia Veľkej noci s pravoslávnymi mníchmi v kláštore Pentéli v Grécku. Akoby ukážkou z jeho doktorskej dizertácie (obhájenej v r. 1980) je štúdia, ktorú v r uverejnil časopis pre slovenských kňazov v zahraničí Diakonia pod názvom Chválospev na Krista v Liste Filipanom 2,6-11. V krátkej štúdii z r prof. Heriban vystríhal slovenských čitateľov pred knihou Zenona Kosidowského, ktorá vyšla na Slovensku. Marxistický autor v nej pseudovedeckou metódou predstavil s hrubými deformáciami Bibliu. V inom článku prof. Heriban uverejnil úvahy o Duchu Svätom. 4

5 Keď zverejnili dokument Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v Cirkvi (1993), prof. Heriban vypracoval dlhú štúdiu na pokračovanie, v ktorej detailne vysvetlil obsah dokumentu. V inom článku zas informoval slovenských čitateľov o prácach, ktoré vykonali biblickí vedci rôznych konfesií na svojich kongresoch. Po vydaní slovenského prekladu Biblie v jednom zväzku prof. Heriban predstavil úvody do Starého zákona, ktoré on sám pripravil, v štúdii s významným titulom: Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie... (Rim 15,4). Pre slovenský časopis Viera a život napísal prof. Heriban na požiadanie štúdiu Prvé jednozväzkové vydanie Biblie v slovenčine : Jeho zrod, koncepcia a realizácia. V štúdii Sväté písmo vo vydaniach Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme prof. Heriban predkladá súhrnný prehľad o všetkom, čo vydal Ústav v oblasti Svätého písma. Po návrate prof. Heribana do Talianska (1976) mu zverili aj iné úlohy, popri povinnostiach spojených s jeho poslaním profesora na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme a s jeho publikačnou činnosťou. Napríklad, príležitostne pôsobil ako docent biblických vied aj mimo Talianska. V roku 1984 vyučoval biblické vedy na Don Bosco Center of Studies v Manile (Filipíny) ako visiting professor, v r prednášal novozákonnú exegézu na teologickej fakulte v Benediktbeuern (Nemecko). Počas viacerých rokov cez letné prázdniny prednášal na biblických kurzoch a dával duchovné cvičenia v Taliansku, Japonsku a počnúc r aj na Slovensku. Pri viacerých príležitostiach mal príhovory na biblické témy vo Vatikánskom rozhlase (po slovensky a po japonsky) i v slovenskej sekcii rádia Voice of America (Washington). Zúčastnil sa na viacerých svetových kongresoch biblistov (Vatikán, Rím, Miláno, Izrael, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Mexiko, Škótsko, Belgicko). Prof. Heriban prijal pozvanie na spoluprácu v grantoch Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Stručný teologický slovník a Komentáre ku Svätému písmu a tiež na odborné prednášky na Trnavskej univerzite O kristologickom hymne v Liste Filipanom (2, ) Úradné hodnotenia a uznania 1. Udelenie čestného štátneho občianstva Rakúskej republiky 30. júla 1969»für die ausserordentliche Leistungen in der Bibelwissenschaft«. 2. Činnosť prof. Heribana v odbore biblických vied významne ocenili v r. 1989, keď ho v Dubline zvolili za člena medzinárodnej organizácie Studiorum Novi Testamenti Societas. 5

6 3. Meno prof. Heribana sa uvádza aj v knihe uverejňujúcej informácie o najznámejších odborníkoch a bádateľoch v odbore biblických vied a archeológie, ktorú vydali v r vo Washingtone (USA) s názvom Who s Who in Biblical Studies and Archaeology. 4. Pri príležitosti sedemdesiatky prof. Heribana vtedajší hlavný predstavený saleziánov Don Egidio Viganò, veľký kancelár Saleziánskej pápežskej univerzity, ho vyznamenal titulom»zaslúžilý docent«teologickej fakulty. 5. V Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme (november 1999) prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil slovenskému teológovi a biblistovi, profesorovi na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme a dlhoročnému profesorovi na univerzitách v Japonsku, Jozefovi Heribanovi SDB za jeho odbornú činnosť a za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí striebornú pamätnú medailu prezidenta SR. 6. Pri príležitosti sedemdesiatky prof. Heribana veľký kancelár Saleziánskej pápežskej univerzity Don Juan Vecchi udelil emeritnému profesorovi Jozefovi Heribanovi na inaugurácii akademického roku Medaglia d argento dell Università (striebornú medailu univerzity). 7. Prezident Ivan Gašparovič pri príležitosti výročia vzniku samostnej Slovenskej republiky medzi 20 osobnosťami spoločenského, kultúrneho a politického života udelil prof. Jozefovi Heribanovi ako cirkevnému vedcovi vyznamenanie Pribinovho kríža III. triedy. 8. K výročiu 80 rokov života a 50 rokov kňazstva ThDr. Jozefa Heribana SDB, misonára a emeritného profesora biblických vied Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, mu Trnavská univerzita v Trnave udelila 12. decembra 2005, na návrh Teologickej fakulty TU v Bratislave, čestný doktorát za celoživotné dielo v odbore biblických vied a osobitne za prínos k uvedeniu do prehĺbeného štúdia Svätého písma na Slovensku a za dôstojné reprezentovanie Slovenska v zahraničí i doma. Slávnosť moderoval doc. PhDr. Jozef Matulník, PhD. Dekan Teologickej fakulty TU v Bratislave doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. predstavil bohaté životné diela jubilanta publikované v taliančine, japončine aj v slovenčine a poukázal na jeho vzťah k Trnavskej univerzite biblickými prácami a prednáškami na TF TU a tiež zapojením sa do významných grantov TF TU: Stručný teologický slovník a Komentáre ku Svätému písmu. Na pokyn rektora TU, prof. JUDr. Petera Blahu, CSc., slávnostnú promóciu vykonal prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., v krásnej a zvučnej latinčine. Rektor TU vyzdvihol tri vydania podstatného diela laureáta: Príručného lexikónu biblických vied a jeho úspešný preklad zo slovenčiny do taliančiny, najnovšie aj do ruštiny 6

7 V poďakovaní a príhovore Každodenné čítanie Svätého písma a metóda lectio divina prof. ThDr. Jozef Heriban SDB, Dr.h.c., vyslovil želanie, aby sa tento slávnostný akt stal pre nás všetkých podnetom ku zvýšenej úcte k Božiemu slovu, ktorá sa konkrétne prejaví častejším a meditatívnym čítaním Svätého písma a životom podľa neho. Slávnosť zvýraznil krásny spev Biblických piesní od Antonína Dvořáka a Ave Maria od Giulia Caciniho v podaní študentky 5. ročníka VŠMU Zuzany Sabóovej, s hudobným sprievodom Mgr. Márie Kolenovej. Za radostného spevu Gaudeamus igitur sprevádzali laureáta akademickí funkcionári, promótor, predsedníčka AS TU, moderátor, biskupi, prorektori, dekani a rektori iných VŠ, veľvyslanec Rakúskej republiky v Bratislave, primátor mesta Trnavy, pedagógovia, príbuzní a zamestnanci TU na slávnostnú recepciu do obnovenej jedálne v budove TU, kde všetkých privítal rektor TU a jubilanta pozdravil aj prof. ThDr. Mário Toso SDB, rektor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, ako aj mnohí ďalší. Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi hlbokej duchovnej atmosfére. Prof. Heriban ešte stále pokračuje vo svojej vedeckej činnosti. Bibliografia prác prof. Jozefa Heribana SDB Monografie Postoj gréckej a ruskej pravoslávnej cirkvi k vyhláseniu dogmy o nanebovzatí Panny Márie. Turín, (v taliančine) Antifarizejizmus v Assumptio moysi a v qumránskych rukopisoch. Rím, (v taliančine) Príprava na budúcnosť: problémy mladosti. Tokio, (v japončine) Príprava na večnosť: problémy mladého kresťana. Tokio, (zbierka prednášok, v japončine) Správne zmýšľanie a kenóza. Exegetická štúdia k Flp 2, Rím, (v taliančine) Bibliografická príručka pre štúdium Svätého písma. Rím, Úvodné poznámky k spisom Nového zákona. Rím, Príručný lexikón biblických vied. Rím, 1992; Bratislava, 1994, Všeobecné úvody do Biblie a do jednotlivých kníh Starého a Nového zákona. Rím, Apoštol Pavol v službe evanjelia. Bratislava,

8 Renovamini spiritu mentis vestrae...»obnovte sa duchovne premenou zmýšľania«. Rím, Úvody do Starého a Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Rím; Trnava, Obnova ducha vo svetle teológie a spirituality kríža : Meditácie a homílie z duchovných cvičení pre sestry sv. Kríža. Trnava : KON-PRES, s. Dizionario terminologico-contenutistico di scienze bibliche e ausiliarie. Roma : Libreria Ateneo Salesiano, (Taliansky preklad knihy Príručný lexikón biblických vied. 3. opravené a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco, 1998.) Skriptá vydané v Ríme Pavlove listy; Katolícke listy; Úvod do gréčtiny Nového zákona; Novozákonná gréčtina (pre poslucháčov Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, kde začal prednášať od roku 1979). Indikatív a imperatív u Pavla:»proprium«Pavlovej etiky (v taliančine) Hymnológia v apoštolských listoch (v taliančine) Charizmy v pavlovských spoločenstvách (v taliančine) Štúdie (v edícii Parola, Spirito e Vita): Pre mňa žiť je Kristus. Rím, (v taliančine) Láska je naplnením zákona. Rím, (v taliančine) Od Boha má meno každé otcovstvo. Rím, (v taliančine) Reťaz misionárov. Rím, (v taliančine) Spolupracovníci apoštola Pavla. Rím, (v taliančine) Spásna dimenzia Kristovej kenózy podľa niektorých interpretácií Flp 2,6-7. Rím, (v taliančine) Kristologický hymnus (Flp 2,6-11). Turín, (v taliančine) Saleziánsky pastoračný štýl vo svetle učenia a apoštolskej praxe svätého Pavla. Rím, (v taliančine) L evangelizzare (Evanjelizovať). Rím, Prvé jednozväzkové katolícke vydanie Biblie v slovenčine: jeho zrod, koncepcia a realizácia. Trnava,

9 Sväté písmo vo vydaniach Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Turčiansky Svätý Martin, Články Osobnosť svätého Pavla a jeho misionárska metóda. Fukyô, (v japončine) Kto je Ježiš z Nazareta? Seikô, (v japončine) Moje stretnutie sa s Bohom. Kiyoi michi, (v japončine) Zmŕtvychvstanie: stredobod kresťanského posolstva a prameň nádeje. Koe, (v japončine) Zmierenie a duchovná obnova v Biblii. Koe, (v japončine) Pavlovo obrátenie z dušpastierskeho hľadiska. Koe, (v japončine) Pavol a dnešné časy. Koe, (v japončine) Kristologický hymnus v Liste Filipanom. Koe, (v japončine) Kristologický hymnus a jeho posolstvo dnešnému človekovi. Koe, (v japončine) Dlhá cesta k novému životu Česka a Slovenska. Katorikku Seikatou, (v japončine) Chválospev na Krista v Liste Filipanom 2, Jakubov list vzor prvokresťanskej kázne : Biblicko-homiltetická štúdia. In: Viera a život, roč. IX, 1999, č. 1, s Bože, zmiluj sa nado mnou! : Exegetické úvahy o 51. žalme Miserere. In: Duchovný pastier, roč. LXXXI, 2000, č. 9, s Kristovo kňazstvo (Hebr 4,14 5,10) : Ľudská dimenzia Ježišovho a môjho kňazstva : Exegetická úvaha. In: Duchovný pastier, roč. LXXXII, 2001, č. 7, s Jozef, jeho poslanie a postoj v tajomstve vtelenia Syna Božieho : Exegetická úvaha o Mt 1, In: Duchovný pastier, roč. LXXXII, 2001, č. 10, s Je celibát zlučiteľný s ľudskou zrelosťou? In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 1, s Sväté písmo vo vydaniach Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 2, s Jakubov list vzor prvokresťanskej kázne. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 6, s Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 10, s

10 Najväčším a najúčinnejším svedectvom kresťana je radosť. Radosť, jej kresťanské pohnútky, črty a prejavy v Liste Filipanom. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 11, s Apoštolský list Jána Pavla II.»O posvätnom ruženci«. Prvé tajomstvo svetla: Pokrstenie Ježiša v Jordáne. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 3, s Druhé tajomstvo svetla: Ježiš zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. In: Duchovný pastier, LXXXIV, 2003, č. 4, s Tretie tajomstvo svetla: Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 5, s Štvrté tajomstvo svetla: Ježiš sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 6, s Piate tajomstvo svetla: Ustanovenie a dar Eucharistie ako sviatostné vyjadrenie Kristovej veľkonočnej obety. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 7, s Kardinál Jozef Tomko: Na misijných cestách II. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 9, s Ján Krstiteľ ohlasovateľ pokánia a výzvy k obráteniu. In: Duchovný pastier, roč. LXXXV, 2004, č. 3, s Prof. Heriban napísal asi sedemdesiat recenzií vedeckých diel z odboru Biblie, veľká časť z nich je napísaná v angličtine a nemčine, nechýbajú recenzie v taliančine, francúzskom jazyku a v japončine. Prof. Heriban svoju publicistickú činnosť ešte ani zďaleka neskončil, je ešte plný síl a elánu do práce. Stačí spomenúť, že niektoré ďalšie svoje práce v japončine a najmä v taliančine už poslal vydavateľstvám, ktoré ho o to požiadali, a vyjdú tlačou. Recenzie publikácií Jozefa Heribana 1. HERIBAN, Jozef: Retto phronein e kénosis : Studio esegetico su Fil 2, Biblioteca di scienze religiose 51. Roma : LAS Libreria Ateneo Salesiano, s. In: Osservatore Romano, 123/145, 25. júna 1983, s. 10. (v taliančine, Nicoló Maria Loss) Orientamenti Pedagogici, 30, 5/1983, s (v taliančine, Cesare Bissoli) Studia Patavina, 30, 3/1983, s (v taliančine, Ottorino Pasquato) 10

11 Archivo Teológico Granadino, 46, 1983, s (v španielčine, A. Segovia) La Scala 38, 1/1984, s. 25. (v taliančine, E. Falcone) Rivista Biblica Italiana, 32, 1984, s (v taliančine, Romano Penna) Katorikku Kenkyû, 23, 1/1984, s (v japončine, Heinz Kruse) Euntes Docete, 37, 1984, s (v taliančine, Stefano Virgulin) Estudios Ecclesiásticos, 59, 1984, s (v španielčine, F. Pastor-Ramos) Liber Annus, 34, 1984, s (v taliančine, A.M. Buscemi) Civiltà Cattolica, Quaderno 3227, 4/1984, s (v taliančine, G. Marchesi) Revista Agustiniana, 25, 1984, s (v španielčine, Santos Sabugal) Selecciones de libros, actualidad bibliografica de filosofia y teologia, 22, 1985, s (v španielčine, Bernando Cerda) Actualidad bibliografica de filosofia y teologia, č. 44, 22, 1985, s (v španielčine, X.A.S.) Recherches de Science Religieuse, 73, 2/1985, s (vo francúzštine, Jean-Noël Aletti) Philippiniana Sacra, 20, 1985, s (v angličtine, Jesus Ma. Merino Antolinez) 2. HERIBAN, Jozef: Bibliografická príručka pre štúdium Svätého písma. Biblica 1. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda xliv s. In: Salesianum, 49(4/1987), s (Rudolf Blatnický). 3. HERIBAN, Jozef: Príručný lexikón biblických vied. Biblica 4. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, s. Rím; Cleveland : Slovenský ústav Slovak Institute. Academia Slovaca, 46. In: Diakonia, 20, 3/1991, s (Štefan Vrablec) Horizont, 21(7 8/1992), s. 11. (Augustin Visco) Theologická revue, 63, 6/1992, s (Zdeněk Sázava) Křesťanská revue, 59, 8, 1992, s (Petr Pokorný) Duchovný pastier, 73, 9/1992, s (Ján Ďurica) Viera a život, 3, 1/1993, s (skrátený text dvojstranového propagačného letáka vydavateľstva SÚSCM) 11

12 4. HERIBAN, Jozef: Apoštol Pavol v službe evanjelia. Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco, s. In: Vatikánsky rozhlas, slovenské vysielanie, februára 1996 (Štefan Senčík SJ). Katolícke noviny, 111, 9/1996, s. 15 (Dominik Hrušovský). Bollettino di collegamento della ABS, n. 12, Marzo 1996, s [Andrzej Strus]. Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, 7, 2/1996, s (Karol Gábriš). Ten istý text recenzie publikoval aj časopis Theologická revue, náboženský dvojmesačník Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 3/1996, s aj Cirkevné listy, xx xx. Literatúra o Jozefovi Heribanovi 1. ĎURICA, M. st.: Vysoké uznanie slovenskému vedcovi Heribanovi. In: Slobodné Slovensko, 38, 3/1983, s [N.N.]: More than a Professor. In: Philippine Salesian Bulletin, September October PETEREC, Ignác: Dr. Heriban jubiluje. In: Slobodné Slovensko, ĎURICA, M. st.: V šľapajách Antona Bernoláka. Nad vzácnym prínosom [prof. Jozefa Heribana] do slovenskej biblicko-vedeckej literatúry. In: Slovenské Hlasy z Ríma, 35, 7/1986, s ĎURICA, M. st.: Bernolák redivivus. Nad vzácnym prínosom do slovenskej biblicko-vedeckej literatúry. In: Kanadský Slovák / The Canadian Slovak, 45, n. 26, , s ISHIKAWA, Kosuke: Kirisuto wo shiru tame ni. Kirisuto-sanka wo yomu, 1 4. [Poznať Krista. Chválospev na Krista, 1 4] Výklad a úvaha o Flp 2,6-11 na základe článkov prof. Jozefa Heribana. In: Katorikku Seikatsu, č , 7 10/ ISHIKAWA, Kosuke: Seisho ni tsuite no nayami: Kirisuto-sanka to Heriban-Shi no nayami. [Ťažkosti s Bibliou: Chválospev na Krista a ťažkosti O. Heribana s jej výkladom.] In: Mi-kotoba are-kore. Seisho kenkyû no sho-mondai. [Všeličo o Božom slove. Niektoré problémy biblického bádania.] Tôkyô : Don Bosuko Sha, 1991, s FRÍBORT, Jozef: Slovenský salezián Jozef Heriban misionár a profesor. In: Zvony, 2, 2/1991, s , 2. obr. 8. TERRACCIANO, Stefania ROSSI, Silvio: Intervista con Padre Heriban, cecoslovacco [sic!]: La mia vocazione nelle mani di Dio. Un viaggio dal Lager a Roma passando per il Giappone. [Interview s O. Heribanom, čechoslovákom [tak!]: Moje povolanie v rukách 12

13 Božích. Cesta z lágru do Ríma cez Japonsko.] In: Pro Deo et fratribus, 3, 9 10/1992, s , 2 obr. 9. PAULINY, Andrej: Priekopnícke dielo slovenského autora v oblasti biblických vied. In: Slovenské hlasy z Ríma, 41, 7 8/1992, s ŠČURKOVÁ, Marta: Obliecť si Nbiblickú výzbroj. O Príručnom lexikóne biblických vied hovoríme s jeho autorom prof. Jozefom Heribanom. In: Katolícke noviny, 4. októbra 1992, s BABIRÁT, Marián: Spomienka na našich rodákov: Prof. ThDr Jozef Heriban. In: Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce, Obecný úrad, 1993, s , 1 obr GALI-: Vzácny človek medzi nami. In: Katolícke noviny. 13. BABIRÁT, Marián: Predstavujeme vám univerzitného profesora Dr. Jozefa Heribana, S.D.B. Slávny rodák zo Šelpíc. In: Trnavský hlas, č BABIRÁT, Marián: Lexikón biblických vied od Šelpického rodáka prof. J. Heribana. Svetová úroveň. In: Trnavský hlas, č [SANDTNER Štefan, red.]: Jozef Heriban riadnym profesorom. In: Don Bosco dnes, IV (XXIV), 3/1993, s , 1 obr. 16. [AMATO, Angelo, dekan Teologickej fakulty Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme]: Prezident talianskej republiky Oscar Luigi Scalfaro gratuluje prof. Jozefovi Heribanovi k vydaniu monumentálneho Lexikóna biblických vied v slovenčine. In: Notizie, Bollettino degli»amici dell Università Pontificia Salesiana«, 10, 2/1993, s. 15, 1 obr. 17. HRABOVECKÝ, Peter: Biblický kurz v Žiline pre saleziánov. In: Vnútorné správy slovenskej saleziánskej provincie Panny Márie Pomocnice, september 1993, č. 1, s DERMEK, Andrej: Heribanov»Príručný lexikón biblických vied«. In: Don Bosco dnes, IV (XXIV), 6/1993, s. 22, 1 obr. 19. B[UČÁNY] P[eter]: Biblický kurz [spolubrata Jozefa Heribana v Žiline]. In: Don Bosco dnes, IV (XXIV), 6/1993, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»15. júla: Prof. J. Heriban dokončil úvody ku všetkým knihám Starého zákona. Odovzdali sme ich do tlačiarne v Padove. Budú uverejnené v jednozväzkovej Biblii, ktorú Ústav pripravuje.«in: Slovenské hlasy z Ríma, 42, 3/1993, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Tridsiate výročie trvania nášho Ústavu (z kroniky): [...]»Vo štvrtok 7. októbra navštívil náš ústav prezident Talianskej republiky Oscar Luigi Scalfaro. [...] Riaditeľ Ústavu odovzdal talianskemu prezidentovi symbolické dary. Najnovšie 13

14 publikácie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda: Príručný lexikón biblických vied prof. Jozefa Heribana a Vydavateľské dielo SÚSCM J. M. Rydla (obaja autori boli prítomní)...«in: Slovenské hlasy z Ríma, 42, 3/1993, s BIBLICAL ARCHAEOLOGY SOCIETY [BAS]: HERIBAN, Jozef M. In: Who s Who in Biblical Studies and Archaeology. Second Edition Washington D.C. : BAS, 1993, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»12. februára: Odovzdali sme prof. Jozefovi Heribanovi opravené tlačové podklady pre druhé vydanie jeho Príručného lexikóna biblických vied, ako aj copyright Vydavateľstvu Don Bosca v Bratislave.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 43, 1/1994, s BABIRÁT, Marián: Z biblických vied. In: Slovenka, týždenník slovenských žien a rodín, 46/14, 1994, s HRABOVECKÝ, Peter: Biblický kurz, Šaštín ; Vzácne jubileum [50. Výročie zloženia prvých rehoľných sľubov don Jozefa Heribana v Hronskom Beňadiku]. In: Vnútorné správy Slovenskej saleziánskej provincie Panny Márie Pomocnice, august september 1994, č. 12, s. 4; s BABIRÁT, Marián: Šelpice ( ). Pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky. Obecný úrad Šelpice, 1994, s. 111; 123; : Prof. ThDr. Jozef M. Heriban, SDB, 2 obr. 27. BABIRÁT, Marián: Oslavy prvej písomnej zmienky o obci Šelpice : Prejav úcty k dedičstvu predkov. In: Trnavský Hlas EXTRA, 4/44, , s BABIRÁT, Marián: Talent svetového formátu. In: Domová pokladnica na rok 1995, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»11. decembra: Moderátorom duchovnej obnovy, ktorú si konali naši kňazi, bol prof. dr. Jozef Heriban, SDB.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 43, 4/1994, s JAVOR, Ferdinand: Ako sme pripravovali Sväté písmo v jednom zväzku. In: Slovenské hlasy z Ríma, 43, 4/1994, s. 5 6; Katolícke noviny, 110, 9/1995, 26. februára 1995, s [HERIBAN, František]: ThDr. Jozef Mária Heriban, profesor biblických vied. In: Katolícke noviny, 110, 1995, [Životné jubileá (1259)], s. 12, 1 fotografia. 32. [KOCÚR, Miroslav, prekladateľ]: Interpretácia Biblie v Cirkvi. Spišská Kapitula Spišské Podhradie, 1995, s. 139: Terminológia: Jozef Heriban Príručný lexikón biblických vied, vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme Autorovi tohto jedinečného diela ďakujeme aj za cenné usmernenia pri príprave slovenského prekladu tohto dokumentu Pápežskej biblickej komisie. 14

15 33. [VRABLEC, Štefan, red.]:»sväté písmo v našich rukách: Prof. Dr. Jozef Heriban SDB spieva svoju radosť, že celé Sväté písmo, ktorého jednotlivé spisy predstavil Slovensku moderným spôsobom, sa dostáva do rúk Slovákov.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 44, 1/1995, s. 10, l obr. 34. [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu: 25. januára:»duchovná obnova pre kňazovštudentov. Moderátorom bol prof. Dr. Jozef Heriban, SDB.«14. februára:»sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. [...] Boli s nami dvaja najzaslúžilejší pracovníci na vydaní Svätého písma: Prof. Dr. Jozef Heriban, SDB, ktorý dodal svojimi úvodmi k jednotlivým knihám lesk novosti nášmu vydaniu, a Mons. Ferdinand Javor [...].«26. februára:»schôdzka kňazov-študentov a sestier-študentiek v Ústave pri príležitosti vydania Svätého písma... Obšírne poznámky k tomuto vydaniu povedal prof. Dr. Jozef Heriban, SDB, autor úvodných poznámok k jednotlivým svätopísemským knihám...«19. marca:»oslávili sme našich Jozefov: Pri rodinnom stole boli o. Kardinál Jozef Tomko, Mons. Jozef Zlatňanský, Mons. Jozef Medový, prof. Jozef Heriban, Dr. Jozef Rajčiak a o. Jozef Pira [...].«In: Slovenské hlasy z Ríma, 44, 1/1995, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»14. mája: Oslávili sme sedemdesiate narodeniny Prof. Dr. Jozefa Heribana, SDB. Pridali sa k nám i jeho priatelia Prof. Rudolf Blatnický a Prof. Klement Poláček.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 44, 2/1995, s [VICENT, Raffaele, sekretár Teologickej fakulty]: Don Raffaele Farina, rektor Saleziánskej pápežskej univerzity, na mesačnom pracovnom zasadaní profesorského zboru Teologickej fakulty slávnostne odovzdal prof. Jozefovi Heribanov dekrét, ktorým ho Veľký kancelár Don Egidio Viganò vyznačil titulom zaslúžilý docent Teologickej fakulty. In: Verbale del Collegio dei docenti, N 215, 17 giugno 1995, s [ČERNÝ, Rafael, red.]: Profesor Dr. Jozef Heriban 70-ročný. In: Vnútorné správy slovenskej saleziánskej provincie, júl august 1995, è. 22, s BLATNICKÝ, Rudolf: Dve okrúhle výročia Prof. Dr. Jozefa Heribana. In: Slovenské hlasy z Ríma, 44, 2/1995, s , 1 obr. 39. [SANDTNER, Štefan, red.]: Jozef Heriban, zaslúžilým docentom teologickej fakulty. In: Don Bosco dnes, VI (XXVI), 5/1995, s , 2 obr. 40. [ČERNÝ, Rafael, red.]: Študijný kurz k Písmu svätému v Hodoch pri Galante, augusta In: Vnútorné správy slovenskej saleziánskej provincie, september 1995, č. 23, s [AMATO, Angelo, dekan Teologickej fakulty Pápežskej saleziánskej univerzity]: Prof. Jozef Heriban, SDB, zaslúžilým docentom Teologickej fakulty. In: Notizie : Bollettino 15

16 degli»amici dell Università Pontificia Salesiana«, 12, 2/1995, s »Il 28 ottobre 1995, all inaugurazione delľ anno accademico , Mons. J. Saraiva Martins, Segretario della Congregazione per l Educazione cattolica, ha consegnato al Prof. Don Giuseppe Heriban, Docente nella Facoltà di Teologia dal 1980, il diploma e la medaglia d argento dell Universtità«[28. októbra 1995, pri slávnostnom otvorení akademického roku , Mons. J. Saraiva Martins, sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu, odovzdal prof. D. Jozefovi Heribanovi, docentovi Teologickej fakulty od r. 1980, diplom a striebornú medailu Univerzity.] In: Notizie : Bollettino degli»amici dell Università Pontificia Salesiana«, 12, 2/1995, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky Ústavu:»2. júla: Bol v Ústave prof. Dr. Jozef Heriban, SDB. Oslávil v našom kruhu 40. výročie kňazskej vysviacky.«15. septembra:»sviatok Sedembolestnej, Patrónky Slovenska. Boli našimi hosťami o. biskup Mons. Pavol Hnilica so svojím bratom Jánom, Mons. Medový a dvaja profesori zo Saleziánskej univerzity: Dr. Heriban a Dr. Poláček.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 44, 3/1995, s. 54, [BUČÁNY, Peter, vyd.]: Unikát na biblickom poli. Apoštol Pavol v službe evanjelia. Ukážka duchovného bohatstva Apoštola národov. Exegetické texty a biblické úvahy. Prof. Dr. Jozef Heriban. Leták vložený do časopisu Don Bosco dnes,vi (XXVI), 6/1995, 2 s., 2 obr. 44. [ESPOSITO, Bruno, OP, red.]: Pontifici Atenei Romani. Catalogo dei professori e docenti. Roma : Comitato dei Segretari Generali dei Pontifici Atenei Romani, 1996, s. 203, [ZAJDELOVÁ, Janka]:»Na Saleziánskej pápežskej univerzite (UPS) sa nám venoval don Jozef Heriban. Oboznámil nás formou štúdia a poukazoval nám mnohé zaujímavosti. Najviac nás očarila ich knižnica, ktorá obsahuje vyše zväzkov.«in: Don Bosco dnes, VII (XXVII), 1/1996, s [VRABLEC, Štefan]:»J. Exc. Dr. Anton Neuwirth, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici, oslávil 22. januára 1996 svoje sedemdesiate piate narodeniny. Na dolnej fotografii: Pán veľvyslanec Neuwirth pri oslave svojho životného jubilea v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda prijíma od prof. Dr. Jozefa Heribana SDB autorský výtlačok knihy Apoštol Pavol v službe evanjelia.«in: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 1/1996, s. 29. Z kroniky Ústavu:»22. januára: Pán Veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätom stolci slávil svoje 75. narodeniny. My sme ho pozvali medzi nás na 25. januára, aby sme mu zablahoželali. Pri tej príležitosti prof. Dr. Jozef Heriban jemu i nám odovzdal svoju knihu Apoštol Pavol v službe evanjelia.«in: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 1/1996, s

17 47. BLATNICKÝ, Rudolf: Prehľad prác slovenského vedca svetového formátu. (Náčrt bibliografie prof. Dr. Jozefa Heribana.) Prvá časť. In: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 2/1996, 15 23, 1 obr. 48. [VRABLEC, Štefan]: Z kroniky Ústavu:»9. apríla: Naši kňazi začali duchovné cvičenia v Ariccia. Moderátorom bol prof. Dr. Jozef Heriban, SDB, účastníkov bolo 15 kňazovštudentov.«in: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 2/1996, s. 37.»1. júna: Oslávili sme narodeniny o. arcibiskupa Mons. Dominika Hrušovského... Prišli gratulovať jubilantovi o. kardinál Jozef Tomko, o. arcibiskup Mons. Luigi Dossena, apoštolský nuncius z Bratislavy, o. biskup Mons. Pavol Hnilica, Mons. Zlatňanský a Kráľ, provinciál lazaristov o. Slaninka a P. Ignác, Dr. Garavaglia, ekonóm kúrie, prof. Dr. Jozef Heriban SDB, P. Sočufka SJ z Vatikánskeho rozhlasu a prof. Ján Hnilica.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 2/1996, s FARKAŠ, Pavol: Stretania slovenských študentov v Ríme:»...Veľkým obohatením bolo pre nás aj VI. stretnutie v roku 1992 s prof. Jozefom Heribanom, na ktorom mal prednášku na tému Svätý Pavol. O rok neskôr prof. Heriban nám prezentoval na IX. stretnutí formou diskusie Príručný lexikón biblických vied.... A naposledky 26. februára 1995 zišli sme sa okolo Svätého písma, totiž jeho nového vydania, ktoré sme oslávili liturgiou slova, úvahou a diskusiou, za prítomnosti prof. Jozefa Heribana a Mons. Ferdinanda Javora.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 3 4/1996, s BLATNICKÝ, Rudolf: Prehľad prác slovenského vedca svetového formátu. (Náčrt bibliografie Prof. Dr. Jozefa Heribana.) Druhá časť. In: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 3 4/1996, s , 3 obr. 51. CAPIZZI, Nunzio [diecézny kňaz z Katánie]: L uso di Fil 2,6-11 nella cristologia contemporanea ( ). Dissertatio ad Doctoratum. Moderatore: R.P. Prof. Gerald O Collins, S.J. [Použitie Flp 2,6-11 v súčasnej kristológii ( ). Doktorská dizertácia. Moderátor R.P. Prof. O Collins, S.J.] Roma, Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Teologia s. Táto dizertačná práca vyšla tlačou s týmito bibliografickými údajmi: CAPIZZI, Nunzio: L uso di Fil 2,6-11 nella cristologia contemporanea ( ) = Tesi Gregoriana, Serie Teologica 21. Roma : Editrice Pontificia Università Gregoriana, s. V predslove N. Capizzi píše: Altri due professori, un esegeta e un teologo, con i loro studi, mi sono stati sostegno nel corso del mio lavoro: Don Jozef Heriban, SdB, e Padre Jared Wicks, S.J.... Agli eminenti esegeti e teologi menzionati esprimo tutta la mia gratitudine. [(okrem relátorov dizertácie) Dvaja iní profesori, jeden exegéta a jeden teológ, svojimi štúdiami mi boli podporou počas mojej 17

18 práce: Don Jozef Heriban SDB a Pater Jared Wicks SJ. Menovaným vynikajúcim exegétom a teológom vyjadrujem všetku moju vďačnosť.] V úvode (s ) N. Capizzi píše:»lavorando per raccogliere la bibliografia sull argomento, mi son trovato davanti una quantità immensa di materiale che mi ha fatto rendere conto dei problemi e delle varie, numerose, interpretazioni del testo. Mi viene in aiuto uno studio, il cui autore ha avuto il coraggio di leggere l immensa letteratura consacrata a questo passaggio, ha fatto una sintesi dalla quale mi lascio guidare.«[keď som zbieral bibliografiu o téme, stretol som sa s nesmiernym množstvom materiálu, z ktorého som si urobil predstavu o problémoch a o rôznych a početných interpretáciách textu. Prišla mi na pomoc jedna štúdia, ktorej autor mal odvahu prečítať nesmiernu literatúru týkajúcu sa tohto textu.] V 18. poznámke pod čiarou vysvetľuje:»si tratta di J. HERIBAN, Retto phronein e kénosis. Studio esegetico di Fil 2, , Roma Le parole citate nel testo sono riprese dalla recensione fatta a questo studio dal P. J.-N. Aletti in RSR 73 (1985) [Ide o prácu J. Heribana Správne zmýšľanie a kenóza. Exegetická štúdia o Flp 2, Rím V texte citované slová som prevzal z recenzie, ktorú o tejto štúdii urobil P.J.-N. Aletti in...] V prvej kapitule (s ) tejto publikácie pod titulom Analisi esegetica di Fil 2,6-11 [Exegetická analýza Flp 2,6-11] autor na s. 24, v 6. poznámke pod čiarou, vyhlasuje:»ritengo che lo scopo e i limiti del presente capitolo non richiedano che vengano sottoposte ad un riesame critico e rigoroso tutte le interpretazioni ed opinioni avanzate dagli studiosi. Per questo nella stesura del capitolo, mi rifaccio essenzialmente alla ricerca minuziosa di J. HERIBAN, Retto phronein e kénosis (da ora in poi citerò soltanto: HERIBAN). Questo testo, ultimamente, è la Dissertazione di Tesi presentata nell anno accademico 1980/1981 presso la Facoltà di Teologia della Università Pontificia Salesiana di Roma per il conseguimento del titolo dottorale (dalla presentazione del volume). Il lavoro è stato accolto con grande interesse, come dimostrano numerose recensioni; cfr. ad esempio J.-N. ALLETTI, RSR 73 (1985) ; A. AMATO, Sal 45 (1983) 380; C. BISSOLI, Orientamenti pedagogici 30 (1983) ; A. M. BUSCEMI, LASBF 34 (1984) ; B. CERDA, Selecciones de libros, actualidad bibliograficade filosofia y teologia 22 (1985) ; L. DE LORENZI, Ben. 32 (1985) ; H. KRUSE, KaKe 23 (1984) ; G. MARCHESI, CivCat 1984 IV ; J. M. MERINO ANTOLINEZ, PhilipSac 20 (1985) ; O. PASQUATO, StPat 30 (1983) ; F. PASTOR RAMOS, EE 59 (1984) ; R. PENNA, RivBib 32 (1984) ; J. SANCHEZ BOSCH, EstBib 43 (1985) ; J. SWETNAM, CBQ 47 (1985) ; S. VIRGULIN, EuntDoc 37 (1984) 339; C. WOLFF, ThLZ 111 (1986) Tuttavia, 18

19 si farà riferimento anche ad alcuni studi, apparsi dopo quello di Heriban.«(s. 24) [Myslím, že cieľ a rosah tejto kapituly nevyžaduje, aby som podrobil kritickému a rigoróznemu prieskumu všetky interpretácie a mienky, ktoré vedci podali. Preto pri písaní tejto kapituly podstatne sa odvolávam na podrobnú štúdiu J. Heribana... Ako o tom svedčia početné recenzie, jeho dielo prijali vedci s veľkým záujmom; porov. napr. citovanie recenzií... Predsa však, odvolám sa tiež na niektoré štúdie, ktoré vyšli po Heribanovej práci.] V texte prvej kapituly Capizzi stále používa dielo HERIBAN, J.: Retto phronein e kénosis a v doslovnom znení cituje najmä konklúzie tejto exegetickej analýzy. Svedčí o tom aj fakt, že z 240 poznámok pod čiarou prvej kapituly vo vyše 120 poznámkach sa cituje alebo odkazuje na na túto štúdiu. V závere svojej dizertácie sa Capizzi takmer dvadsať ráz odvoláva na Heribana. V Indice degli autori [Index, zoznam autorov] udáva štatistiku strán, na ktorých je citovaná Heribanova práca: ich celkový počet je stojeden. 52. BLATNICKÝ, Rudolf: Prehľad prác slovenského vedca svetového formátu. (Náčrt bibliografie Prof. Dr. Jozefa Heribana.) Tretia časť. In: Slovenské hlasy z Ríma, 46, 1/1997, 23 30, 2 obr. 53. [VRABLEC, Štefan]: Z kroniky Ústavu:»14 februára: Sviatok sv. Cyrila a Metoda... Predseda Matice Slovenskej Ing. Jozef Markuš, DrSc., a MUDr. Svetozár Hikkel odovzdali o. arcibiskupovi Mons. Hrušovskému Cenu Štefana Moysesa za prínosy k slovenskému národnému životu... Medzi vzácnymi hosťami okrem už vyššie uvedených boli:...prof. Heriban SDB, prof. Poláček SDB.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 46, 1/1997, s KOMOROVSKÝ, Ján: Religionistika a náboženská výchova : Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, V Úvode Ján Komorovský píše: Vyslovujeme vďaku prof. Jozefovi Heribanovi za to, že dal súhlas na prevzatie časti hesiel z biblistiky a judaizmu z jeho Príručného lexikónu biblických vied (druhé revidované vydanie, Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 1994). Keďže v niektorých prípadoch bolo nutné prevzaté heslá prispôsobiť ku koncepcii nášho slovníka a skrátiť, vynechané miesta sú označené znakom.... Čitateľa, ktorý má záujem o vynechané miesta, odkazujeme na spomenutý Príručný lexikón biblických vied. 55. [VRABLEC, Štefan]: Rudolf Blatnický sedemdesiatnikom. [»Úzko spolupracoval s prof. J. Heribanom na jeho základných dielach z odboru biblických vied v slovenčine, najmä z hľadiska jazykovej správnosti.«] In: Slovenské hlasy z Ríma, 47, 1/1998, s. 26. Medzi knižnými novinkami je uvedená aj kniha: Jozef HERIBAN, Úvody do starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Strán 480. Vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave v spolupráci so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme r. 19

20 1997. Túto vedeckú príručku treba odporučiť všetkým tým, ktorí chcú čítať Sväté písmo s hlbším poznaním. In: Slovenské hlasy z Ríma, 47, 1/1998, s. 42. Z kroniky Ústavu: «25. marca: Mesačnú duchovnú obnovu našich kňazov-študentov viedol Prof. Dr. Jozef Heriban.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 47, 1/1998, s Pozdravy a svedectvá o živote a vedeckej činnosti prof. Dr. Jozefa Heribana. In: STRUS, A. BLATNICKÝ, R. [a cura di]: Dummodo Christus annuntietur : Studi in onore del prof. Jozef Heriban. Biblioteca di Scienze Religiose 146. Roma : LAS, Recenzie zborníka: 1. Biagio AMATA in: Rivista Liturgica, 86, 4/1999, s [ ]. 2. Štefan SENČÍK in Viera a život, IX, 4/1999, s [František SOČUFKA SJ] in Radio Vaticana [Sezione Slovacca], il 7 e 8 febbraio ŽÁKOVÁ, Katarína: Len aby sa Kristus ohlasoval : Interview s Prof. Dr. Jozefom Heribanom. In: Katolícke noviny, 30. mája 1999, roč. 114, 22/1999, s. 3 (s fotografiou). 58. ŽÁKOVÁ, Katarína: Na pôde Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster ocenil významné osobnosti slovenského exilu, ktoré sa rozhodujúcím spôsobom zapísali do našej histórie predovšetkým pomocou slovenskej Cirkvi a krajanom v čase prenasledovania a odbornou činnosťou aj šírením dobrého mena Slovenska v zahraničí. Strieborné pamätné medaily prezidenta SR prevzal autor mnohých publikácií a organizátor pomoci pre Cirkev na Slovensku biskup Pavol Hnilica SJ; významný slovenský teológ a biblista, profesor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme a dlhoročný profesor na univerzitách v Japonsku don Jozef Heriban SDB; jeden z hlavných slovenských prekladateľov Katechizmu Katolíckej cirkvi a vysokoškolský učiteľ Rudolf Blatnický SDB; vedúci a desaťročný pracovník Slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu a publicista František Sočufka SJ; slovenský operný spevák a spolupracovník Vatikánskeho rozhlasu a Slovenského ústavu Ladislav Pudiš a dlhoročný pracovník Vatikánskeho rozhlasu, zaslúžilý dejateľ slovenského exilu v oblasti kultúry a kanonik Baziliky Santa Maria Maggiore Mons. Jozef Kráľ. In: Katolícke noviny, 114, 46/1999, s. xx. [Porov. s. 4 5: Svätý Otec požehnal Slovensku.] 20

*** L ora è riservata per comunicazioni e riunioni (Collegio Studenti, Commissioni )

*** L ora è riservata per comunicazioni e riunioni (Collegio Studenti, Commissioni ) ORARIO LEZIONI 2 semestre - Anno accademico 2014/2015 2 semestre 1 ANNO GIORNI ORE LUNEDÌ Teologia morale fondamentale Teologia morale fondamentale Psicologia dello sviluppo I Psicologia dello sviluppo

Dettagli

PROFESSORI DELLO STAT

PROFESSORI DELLO STAT PROFESSORI STABILI ORDINARI > Giuliani p. Matteo, ofm Dottorato in Scienze dell Educazione con indirizzo catechetica Catechetica e Didattica della religione Responsabile del Servizio Formazione Permanente

Dettagli

Guida al Campus. Aule, mappe e servizi. Sede di Milano

Guida al Campus. Aule, mappe e servizi. Sede di Milano Guida al Campus Aule, mappe e servizi Sede di Milano INDICE Elenco aule per attività didattiche 2 Elenco Istituti e Dipartimenti 7 Mappe delle Sedi universitarie del campus di Milano 8 Vista d insieme

Dettagli

Le Udienze Rinunce e nomine Attività del Santo Padre nel periodo estivo: alcune informazioni Avviso di Conferenza Stampa

Le Udienze Rinunce e nomine Attività del Santo Padre nel periodo estivo: alcune informazioni Avviso di Conferenza Stampa N. 0438 Sabato 14.06.2014 Pubblicazione: Immediata Sommario: Le Udienze Rinunce e nomine Attività del Santo Padre nel periodo estivo: alcune informazioni Avviso di Conferenza Stampa Le Udienze Il Santo

Dettagli

Citazioni bibliografiche: criteri e indicazioni. di Ilaria Moroni

Citazioni bibliografiche: criteri e indicazioni. di Ilaria Moroni : criteri e indicazioni di Ilaria Moroni Ultimo aggiornamento: giugno 2010 A) Sistema classico (autore-titolo) nel corpo del testo: es. frase citata da un libro ¹ [N nota in apice] in nota a piè di pag.:

Dettagli

MA Lingua e Letteratura Italiane 120 crediti Programma di studi Avanzati: materia unica

MA Lingua e Letteratura Italiane 120 crediti Programma di studi Avanzati: materia unica Master of Arts MA Lingua e Letteratura Italiane 120 crediti Programma di studi Avanzati: materia unica 1. Descrizione generale del programma Il conseguimento del titolo di «Master of Arts in Lingue e Letterature:

Dettagli

MA Lingua e Letteratura Italiane 90 crediti Programma di studi Approfonditi: prima materia

MA Lingua e Letteratura Italiane 90 crediti Programma di studi Approfonditi: prima materia Master of Arts MA Lingua e Letteratura Italiane 90 crediti Programma di studi Approfonditi: prima materia 1. Descrizione generale del programma Il conseguimento del titolo di «Master of Arts in Lingue

Dettagli

L'ORDINE SECOLARE DEI SERVI DI MARIA (OSSM)

L'ORDINE SECOLARE DEI SERVI DI MARIA (OSSM) L'ORDINE SECOLARE DEI SERVI DI MARIA (OSSM) Un Ordine Secolare, fin dall inizio, è un gruppo di fedeli cristiani che, inseriti e lavorando nella società, vivono la spiritualità di un Ordine religioso e

Dettagli

Romite Ambrosiane Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese

Romite Ambrosiane Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese Romite Ambrosiane Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese Celebriamo Colui che tu, o Vergine, hai portato a Elisabetta Sulla Visitazione della beata vergine Maria Festa del Signore Appunti dell incontro

Dettagli

Motivazioni, principi e valori che orientano il processo di revisione degli Statuti del Regnum Christi

Motivazioni, principi e valori che orientano il processo di revisione degli Statuti del Regnum Christi Venga il Tuo Regno! COMISSIONE CENTRALE PER LA REVISIONE DEGLI STATUTI DEL REGNUM CHRISTI Motivazioni, principi e valori che orientano il processo di revisione degli Statuti del Regnum Christi Cari promotori

Dettagli

si riunisce telematicamente il giorno 13 maggio 2015 alle ore 17.30 per la stesura della relazione finale.

si riunisce telematicamente il giorno 13 maggio 2015 alle ore 17.30 per la stesura della relazione finale. PROCEDUM VALUTATIVA DI CHIAMATA RISERVATA PER I.A COPERTUM DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL',ART. 24 CO. 6 DEL -A LEGGE N.240l2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/G1, SETTORE SCIENTIFICO

Dettagli

PREGHIERE DEL MATTINO. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

PREGHIERE DEL MATTINO. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen PREGHIERE DEL MATTINO Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoro Ti adoro, mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa

Dettagli

Didattica per l Eccellenza. Libertà va cercando, ch è sì cara L esperienza della libertà. Romanae Disputationes

Didattica per l Eccellenza. Libertà va cercando, ch è sì cara L esperienza della libertà. Romanae Disputationes Didattica per l Eccellenza Libertà va cercando, ch è sì cara L esperienza della libertà Romanae Disputationes Concorso Nazionale di Filosofia 2014-2015 OBIETTIVI DEL CONCORSO Il Concorso Romanae Disputationes

Dettagli

D. Altre attività formative Stage, attività esterne, tesine (con file già formattato), idoneità, etc. ELENCO DELLE DOMANDE (versione stampabile)

D. Altre attività formative Stage, attività esterne, tesine (con file già formattato), idoneità, etc. ELENCO DELLE DOMANDE (versione stampabile) D. Altre attività formative Stage, attività esterne, tesine (con file già formattato), idoneità, etc. ELENCO DELLE DOMANDE (versione stampabile) D1. COSA SONO LE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE? D2. COME SI OTTENGONO

Dettagli

BELARDINELLI SERGIO, (I), Prof., PH.D (Perugia) Inc., Storia della famiglia: dalle società arcaiche alla post-modernità Corso Matteotti, 33-61045

BELARDINELLI SERGIO, (I), Prof., PH.D (Perugia) Inc., Storia della famiglia: dalle società arcaiche alla post-modernità Corso Matteotti, 33-61045 BELARDINELLI SERGIO, (I), Prof., PH.D (Perugia) Inc., Storia della famiglia: dalle società arcaiche alla post-modernità Corso Matteotti, 33-61045 Pergola (PU) Tel. - Fax abitazione: 0721.77.89.92 E-mail:

Dettagli

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO II GRADO 1-2 Classe: 1 A Corso: I.F.P.OPERATORE MECCANICO (ACCORDO DEL 29.4.10)

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO II GRADO 1-2 Classe: 1 A Corso: I.F.P.OPERATORE MECCANICO (ACCORDO DEL 29.4.10) Classe: 1 A Corso: I.F.P.OPERATORE MECCANICO (ACCORDO DEL 29.4.10) RELIGIONE 9788805070985 SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - EDIZIONE MISTA / IN ALLEGATO GIORDA, DIRITTI DI CARTA U SEI 16,35

Dettagli

ALTRE PAROLE PER DIRLO. Diamo corpo e parola alla forza delle donne NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

ALTRE PAROLE PER DIRLO. Diamo corpo e parola alla forza delle donne NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE 25 foto di Sophie Anne Herin GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE ALTRE PAROLE PER DIRLO Diamo corpo e parola alla forza delle donne Libere di scegliere Libere di desiderare Libere di

Dettagli

====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ======================================================

====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ====================================================== -------------------------------------------------- LA LITURGIA DEL GIORNO www.lachiesa.it/liturgia ====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ======================================================

Dettagli

Linee guida per la compilazione della SUA-RD da parte di docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti

Linee guida per la compilazione della SUA-RD da parte di docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti Linee guida per la compilazione della SUA-RD da parte di docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti Versione 1.1 2 dicembre 2014 Sommario 1 Introduzione... 3 2 Cosa devono fare docenti, ricercatori,

Dettagli

I CHE COS È L ESEGESI?

I CHE COS È L ESEGESI? I CHE COS È L ESEGESI? Esegesi è una parola di origine greca (greco: exégesis) usata da Tucidide nel senso di «racconto, esposizione», da Polibio nel senso di «spiegazione, commento», da Platone nel senso

Dettagli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : MATERA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : MATERA GRADUATORIA TITOLARI SU DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE - SC. SEC. DI II GRADO PAG. 1 SI COMUNICANO, ORDINATI PER DATI ANAGRAFICI E DISTINTI PER CLASSE DI CONCORSO, I SEGUENTI DATI RELATIVI AI DOCENTI TITOLARI

Dettagli

Sac. Don Giuseppe Pignataro. L oratorio: centro del suo cuore

Sac. Don Giuseppe Pignataro. L oratorio: centro del suo cuore Sac. Don Giuseppe Pignataro L oratorio: centro del suo cuore L'anima del suo apostolato di sacerdote fu l'oratorio: soprattutto negli anni di Resina, a Villa Favorita per circa un decennio, dal 1957 al

Dettagli

El valor de ser padre y de ser madre -----

El valor de ser padre y de ser madre ----- El valor de ser padre y de ser madre ----- San Luis, 27 de Octubre 2012 Vengo da un continente dove esiste una vera crisi della paternità. La figura del padre non è molto precisa, la sua autorità naturale

Dettagli

PICCOLA GUIDA ALLE OPERE DELLA SALA CONSULTAZIONE

PICCOLA GUIDA ALLE OPERE DELLA SALA CONSULTAZIONE PICCOLA GUIDA ALLE OPERE DELLA SALA CONSULTAZIONE La Sala consultazione della Biblioteca Provinciale P. Albino è organizzata secondo il principio dell accesso diretto da parte dell utenza al materiale

Dettagli

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

Commento al Vangelo. Domenica 1 giugno 2014 - Ascensione. fra Luca Minuto. Parrocchia Madonna di Loreto Chivasso

Commento al Vangelo. Domenica 1 giugno 2014 - Ascensione. fra Luca Minuto. Parrocchia Madonna di Loreto Chivasso Commento al Vangelo Domenica 1 giugno 2014 - Ascensione fra Luca Minuto Parrocchia Madonna di Loreto Chivasso Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte

Dettagli

5ª tappa L annuncio ai Giudei

5ª tappa L annuncio ai Giudei Centro Missionario Diocesano Como 5 incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie 3 anno Febbraio 09 Paolo: la Parola di Dio non è incatenata 5ª tappa L annuncio ai Giudei Pagina

Dettagli

Curriculum Vitae. Titoli di Studio e Professionali ed Esperienze Lavorative

Curriculum Vitae. Titoli di Studio e Professionali ed Esperienze Lavorative Curriculum Vitae Nome Da Campo Gianluigi Data di nascita 07.12.1958 Qualifica Dirigente di 1 livello Amministrazione Azienda 12 Veneziana Incarico attuale Responsabile di struttura semplice in chirurgia

Dettagli

VADANO PER IL MONDO ANNUNZIANDO I VIZI E LE VIRTÙ CON BREVITÀ DI DISCORSO

VADANO PER IL MONDO ANNUNZIANDO I VIZI E LE VIRTÙ CON BREVITÀ DI DISCORSO VADANO PER IL MONDO ANNUNZIANDO I VIZI E LE VIRTÙ CON BREVITÀ DI DISCORSO I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito. E nessun frate osi

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FORUM PER LE POLITICHE E GLI STUDI DI GENERE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FORUM PER LE POLITICHE E GLI STUDI DI GENERE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FORUM Tra differenza e identità. Percorso di formazione sulla storia e la cultura delle donne Costituito con Decreto del Rettore il 22 gennaio 2003, «al fine di avviare

Dettagli

UNO SGUARDO DA QUALE MENTE? LA PROSPETTIVA NEUROETICA Incontri su Neuroscienze e Società, VI Edizione

UNO SGUARDO DA QUALE MENTE? LA PROSPETTIVA NEUROETICA Incontri su Neuroscienze e Società, VI Edizione Convegno Scientifico Internazionale di Neuroetica e I Congresso della Società Italiana di Neuroetica - SINe UNO SGUARDO DA QUALE MENTE? LA PROSPETTIVA NEUROETICA Incontri su Neuroscienze e Società, VI

Dettagli

NOSTRO SIGNORE. Is 45, 1 7 Sal 146 (145) At 2, 29 36 Gv 21, 5 7

NOSTRO SIGNORE. Is 45, 1 7 Sal 146 (145) At 2, 29 36 Gv 21, 5 7 NOSTROSIGNORE Is45,1 7 Sal146(145) At2,29 36 Gv21,5 7 Tra gli elementi costitutivi dell'esistenza umana, la dipendenza dell'uomo daun'autoritàè unfattoincontrovertibile. L'aggettivosostantivatokyriossignifica:

Dettagli

A012 PORRECA Patrizia A058-A060-A074 Pisticci 101 95 95 DOP. A016 COLLETTA Olga Ren. A072- Sostegno Policoro 46 40 Senza sede

A012 PORRECA Patrizia A058-A060-A074 Pisticci 101 95 95 DOP. A016 COLLETTA Olga Ren. A072- Sostegno Policoro 46 40 Senza sede Altra Classe di Sede e A012 PORRECA Patrizia A058-A060-A074 Pisticci 101 95 95 DOP A016 COLLETTA Olga Ren. A072- Sostegno Policoro 46 40 Senza sede A017 GAUDIANO Domenico A039 ITC"Ol."MT 299 Matera 305

Dettagli

1 - Sulla preghiera apostolica

1 - Sulla preghiera apostolica 1 - Sulla preghiera apostolica Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Do una piccola istruzione di metodo sulla preghiera apostolica. Adesso faccio qualche premessa sulla preghiera apostolica,

Dettagli

DECRETA. ART. 1 Caratteristiche del Master

DECRETA. ART. 1 Caratteristiche del Master Il Rettore Decreto Rep. n 1115 Prot. n 8165 Data 23.04.2009 Titolo III Classe V UOR Post Laurea - Master VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; VISTO il D.M. 3.11.1999, n.509; VISTO Il D.M. 22.10.2004,

Dettagli

Prospettive di collaborazione: dall anagrafe agli authority file

Prospettive di collaborazione: dall anagrafe agli authority file Prospettive di collaborazione: dall anagrafe agli authority file di Marco Paoli Eccellenze, autorità, colleghi bibliotecari, già con la firma dell Intesa fra CEI e MiBAC (18 aprile 2000) relativa alla

Dettagli

I.I.S.S. Carlo Alberto Dalla Chiesa

I.I.S.S. Carlo Alberto Dalla Chiesa GRADUATORIA INTERNA A013 CHIMICA GRADUATORIA A: ZERO DIPENDENTI PUNT.TOT GRADUATORIA B: ZERO DIPENDENTI OPERATORE: /mgc GRADUATORIA INTERNA A016 COSTRUZIONI,TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO

Dettagli

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI (Gv 3, 17b) Ufficio Liturgico Diocesano proposta di Celebrazione Penitenziale comunitaria nel tempo della Quaresima 12 1 2 11 nella lode perenne del tuo nome

Dettagli

GARA N 8 - CADETTE 1989/90 - mt 1500 - CLASSIFICA 1989 CLASSIFICA 1990

GARA N 8 - CADETTE 1989/90 - mt 1500 - CLASSIFICA 1989 CLASSIFICA 1990 GARA N 8 - CADETTE 1989/90 - mt 1500-1 LEONARDI GIULIA 5 CERCHI SEREGNO 1990 2 SERQUEIRA LEINA AICS BIASSONO 1990 3 MANZONI SILVIA GSA BRUGHERIO 1989 4 TAINO ALBA POL. NOVATE 1990 5 SCIARRINO VALENTINA

Dettagli

Textum latinum et italicum formularii Missae peculiaris «Pro nova evangelizatione»

Textum latinum et italicum formularii Missae peculiaris «Pro nova evangelizatione» CONGREGATIO DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM Prot. N.1139/11/L Textum latinum et italicum formularii Missae peculiaris «Pro nova evangelizatione» Probatum. Ex aedibus Congregationis de Cultu

Dettagli

STRANIERE. Guida. breve. Ufficio didattica. Fax: 06 57338347. studentee. modulistica);

STRANIERE. Guida. breve. Ufficio didattica. Fax: 06 57338347. studentee. modulistica); DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE Corso di laurea triennale in LINGUE E CULTURE STRANIERE Classe L 11/Classe dellee lauree in Lingue e culture moderne Guida breve per l orientamento

Dettagli

IL PROGETTO PASTORALE DI EVANGELII GAUDIUM - INCONTRO INTERNAZIONALE 18-19-20 SETTEMBRE 2014 AULA PAOLO VI INCONTRO INTERNAZIONALE

IL PROGETTO PASTORALE DI EVANGELII GAUDIUM - INCONTRO INTERNAZIONALE 18-19-20 SETTEMBRE 2014 AULA PAOLO VI INCONTRO INTERNAZIONALE IL PROGETTO PASTORALE DI EVANGELII GAUDIUM - INCONTRO INTERNAZIONALE 18-19-20 SETTEMBRE 2014 AULA PAOLO VI INCONTRO INTERNAZIONALE IL PROGETTO PASTORALE DI EVANGELII GAUDIUM CITTÀ DEL VATICANO, 18-19-20

Dettagli

PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA

PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA FONDAZIONE VITAE MYSTERIUM NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE VITAE MYSTERIUM Preambolo La Fondazione autonoma "Vitae Mysterium" è stata eretta canonicamente dall'em.mo Card. Angelo

Dettagli

Benedetto XVI e i movimenti Il discorso ai vescovi portoghesi

Benedetto XVI e i movimenti Il discorso ai vescovi portoghesi Benedetto XVI e i movimenti Il discorso ai vescovi portoghesi dal Notiziario n. 21/2010 del Pontificio Consiglio per i Laici Negli ultimi mesi il Santo Padre è intervenuto ripetutamente a proposito dei

Dettagli

DECRETA. ART. 1 Caratteristiche del Master

DECRETA. ART. 1 Caratteristiche del Master Il Rettore Decreto Rep. n 2185 Prot. n 25890 Data 30.06.2014 Titolo III Classe V UOR SOFPL VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; VISTO il D.M. 3.11.1999, n.509; VISTO Il D.M. 22.10.2004, n. 270;

Dettagli

GIUGNO 2009 A TUTT OGGI Consorzio Regionale Parco Valle Lambro, Via Vittorio Veneto, 19 20050 TRIUGGIO

GIUGNO 2009 A TUTT OGGI Consorzio Regionale Parco Valle Lambro, Via Vittorio Veneto, 19 20050 TRIUGGIO F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Nazionalità 23, VIA GIOVANNI PAOLO II, 23861, CESANA BRIANZA, LC ITALIANA Data di nascita 09/02/1979

Dettagli

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO Classe: 3 B Corso: SERVIZI COMMERCIALI (TRIENNIO)

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO Classe: 3 B Corso: SERVIZI COMMERCIALI (TRIENNIO) Classe: 3 B ITALIANO LETTERATURA 9788822168191 SAMBUGAR MARTA / SALA' GABRIELLA LETTERATURA + / VOLUME 1 + GUIDA ESAME 1 + ANTOLOGIA DIVINA COMMEDIA + ESPANSIONE WEB 1 LA NUOVA ITALIA EDITRICE 32,80 No

Dettagli

THE FUND RAISING SCHOOL. www.fundraisingschool.it. Calendario Corsi 2015

THE FUND RAISING SCHOOL. www.fundraisingschool.it. Calendario Corsi 2015 THE FUND RAISING SCHOOL Calendario Corsi 2015 www.fundraisingschool.it LA PRIMA SCUOLA ITALIANA DI RACCOLTA FONDI Nata nel 1999 The Fund Raising School è la prima scuola di formazione italiana dedicata

Dettagli

«Questo matrimonio s ha da fare»

«Questo matrimonio s ha da fare» «Questo matrimonio s ha da fare» Italiano e matematica nella scuola del terzo millennio Convegno 25 giugno 2015 Teatro di Locarno e Dipartimento formazione e apprendimento Contro i luoghi comuni Simone

Dettagli

Esecuzione e Interpretazione / CHITARRA

Esecuzione e Interpretazione / CHITARRA Graduatoria Docenti aspiranti all UTILIZZAZIONE nei LICEI MUSICALI Anno Scolastico 0/ Esecuzione e Interpretazione / CHITARRA sul posto o sulla quota orario assegnata nell anno scolastico 0/ (docenti titolari

Dettagli

What Is A Kahuna? Cos'è un Kahuna? By Serge Kahili King. Traduzione a cura di Josaya http://www.josaya.com/

What Is A Kahuna? Cos'è un Kahuna? By Serge Kahili King. Traduzione a cura di Josaya http://www.josaya.com/ What Is A Kahuna? Cos'è un Kahuna? By Serge Kahili King Traduzione a cura di Josaya http://www.josaya.com/ Esistono ancora moltissimi malintesi circa cos è un kahuna hawaiano. Scrivo questo articolo per

Dettagli

Decàpo. Laboratorio Annuale di Formazione al Primo Annuncio. Progetto dell Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria

Decàpo. Laboratorio Annuale di Formazione al Primo Annuncio. Progetto dell Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria Decàpoli Progetto dell Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria Laboratorio Annuale di Formazione al Primo Annuncio Va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la

Dettagli

1. una fede da far crescere nei vostri figli

1. una fede da far crescere nei vostri figli Chiediamo il Battesimo di nostro figlio 3.a tappa: dopo il Battesimo 1. una fede da far crescere nei vostri figli Parrocchia di S. Ambrogio - Via G. Di Vittorio, 23 - Mignanego (GE) Come far crescere

Dettagli

Dante Alighieri. Dal Codice Riccardiano 1040 Firenze, Biblioteca Riccardiana

Dante Alighieri. Dal Codice Riccardiano 1040 Firenze, Biblioteca Riccardiana Dante Alighieri Dal Codice Riccardiano 1040 Firenze, Biblioteca Riccardiana 1 Biografia di: Dante Alighieri Nacque a Firenze nel 1265 da una famiglia della piccola nobiltà fiorentina e la sua vita fu profondamente

Dettagli

Il rosario è composto da quattro corone. A ognuna di queste sono relazionati 5 misteri della vita terrena di Cristo:

Il rosario è composto da quattro corone. A ognuna di queste sono relazionati 5 misteri della vita terrena di Cristo: universale viva in ogni popolo. Ogni giorno, da soli, in famiglia o in comunità, insieme con Maria, la Madre di Dio e dell umanità, percorriamo i continenti per seminarvi la preghiera e il sacrificio,

Dettagli

Tirocinio indiretto. per la classe di abilitazione 91A e 92A Piano organizzativo

Tirocinio indiretto. per la classe di abilitazione 91A e 92A Piano organizzativo Tirocinio indiretto per la classe di abilitazione 91A e 92A Piano organizzativo Studentesse/Studenti senza riduzione oraria: 75 ore indiretto, di queste 15 ore dedicate all inclusione Studentesse/Studenti

Dettagli

Elenco per Classe. Pr. Alunno Data Nasc.

Elenco per Classe. Pr. Alunno Data Nasc. Classe: 3A TERZE E QUARTE NUOVO ORDINAMENTO LICEO SCIENTIFICO STATALE "P. RUGGIERI" MARSALA 1 ANGILERI VITO 11/02/1999 2 ARISTODEMO MARCO 17/03/1999 3 BONFRATELLO SAMUELE 26/06/1999 4 CAMAGNA MICHELE 12/05/1999

Dettagli

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama Adorazione Eucaristica a cura di Don Luigi Marino Guida: C è un esperienza che rivela il potere unificante e trasformante dell amore, ed è l innamoramento, descritto in modo splendido nel Cantico dei Cantici.

Dettagli

Terra e Cibo: alcune riflessioni su un volume del Consiglio Pontificio Giustizia e Pace.

Terra e Cibo: alcune riflessioni su un volume del Consiglio Pontificio Giustizia e Pace. Terra e Cibo: alcune riflessioni su un volume del Consiglio Pontificio Giustizia e Pace. 1. È stato pubblicato, di recente, dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace un volume, che reca il

Dettagli

IL DIALOGO NELL ARTE - L ARTE DEL DIALOGO

IL DIALOGO NELL ARTE - L ARTE DEL DIALOGO IL DIALOGO NELL ARTE - L ARTE DEL DIALOGO P. F. Fumagalli, 31.10.2104 Il Dialogo è una componente essenziale dell essere umano nel mondo, in qualsiasi cultura alla quale si voglia fare riferimento: si

Dettagli

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO. Verbale n. 1/2012

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO. Verbale n. 1/2012 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Verbale n. 1/2012 Il giorno 20 marzo 2012 alle ore 15.00 presso la sede universitaria di Via dei Caniana n. 2, si

Dettagli

CURRICULUM VITAE del Prof. ANTONIO DAL MONTE

CURRICULUM VITAE del Prof. ANTONIO DAL MONTE CURRICULUM VITAE del Prof. ANTONIO DAL MONTE Il Prof. Antonio Dal Monte si è laureato in Medicina e Chirurgia a Roma ed ha conseguito la docenza in Fisiologia Umana ed in Medicina dello Sport. E specialista

Dettagli

Corona Biblica. per chiedere a Dio, per intercessione di Maria santissima, il dono della maternità e della paternità

Corona Biblica. per chiedere a Dio, per intercessione di Maria santissima, il dono della maternità e della paternità Corona Biblica per chiedere a Dio, per intercessione di Maria santissima, il dono della maternità e della paternità Imprimatur S. E. Mons. Angelo Mascheroni, Ordinario Diocesano Curia Archiepiscopalis

Dettagli

COMUNE DI PREGNANA MILANESE Provincia di Milano REGOLAMENTO DEL PREMIO DI LAUREA EUGENIO ZUCCHETTI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE Provincia di Milano REGOLAMENTO DEL PREMIO DI LAUREA EUGENIO ZUCCHETTI REGOLAMENTO DEL PREMIO DI LAUREA EUGENIO ZUCCHETTI 1 OGGETTO DEL PREMIO l Amministrazione Comunale di Pregnana Milanese Assessorato alla Cultura istituisce un premio annuale di laurea intitolato alla memoria

Dettagli

SEMINARIO ARCIVESCOVILE PIO XI PEREGRINATIO ICONA MADRE DEL FIAT. Adorazione Eucaristica. A Gesù... per Maria

SEMINARIO ARCIVESCOVILE PIO XI PEREGRINATIO ICONA MADRE DEL FIAT. Adorazione Eucaristica. A Gesù... per Maria SEMINARIO ARCIVESCOVILE PIO XI PEREGRINATIO ICONA MADRE DEL FIAT Adorazione Eucaristica A Gesù... per Maria Guida: In occasione della Peregrinatio della Statua della Madonna di Lourdes, lasciamoci illuminare

Dettagli

DECRETA. ART. 1 Caratteristiche del Master

DECRETA. ART. 1 Caratteristiche del Master Il Rettore Decreto Rep. n 1339 Prot. n 13549 Data 29.04.2014 Titolo III Classe V UOR SOFPL VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; VISTO il D.M. 3.11.1999, n.509; VISTO Il D.M. 22.10.2004, n. 270;

Dettagli

SUA-RD Sperimentazione anno 2013

SUA-RD Sperimentazione anno 2013 Firenze 21 Gennaio 2015 Sperimentazione anno 2013 La Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) è strutturata in 3 parti Parte I Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento Parte II:

Dettagli

LABORATORIO di RICERCA BIBLIOGRAFICA SUI TEST

LABORATORIO di RICERCA BIBLIOGRAFICA SUI TEST LABORATORIO di RICERCA BIBLIOGRAFICA SUI TEST emanuela.canepa@unipd.it Biblioteca di psicologia Fabio Metelli Università degli Studi di Padova Materiale didattico: guida corso Casella della biblioteca

Dettagli

CREDO DEL POPOLO DI DIO DI SUA SANTITÀ PAOLO VI (30 giugno 1968) Motu proprio Sollemni hac Liturgia

CREDO DEL POPOLO DI DIO DI SUA SANTITÀ PAOLO VI (30 giugno 1968) Motu proprio Sollemni hac Liturgia CREDO DEL POPOLO DI DIO DI SUA SANTITÀ PAOLO VI (30 giugno 1968) Motu proprio Sollemni hac Liturgia Il Credo del Popolo di Dio è una Professione di Fede che Paolo VI ha formulato e presentato il 30 giugno

Dettagli

Sistema Qualità di Ateneo Modello di Ateneo MODELLO DI ATENEO PER L ACCREDITAMENTO INTERNO IN QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI

Sistema Qualità di Ateneo Modello di Ateneo MODELLO DI ATENEO PER L ACCREDITAMENTO INTERNO IN QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI MODELLO DI ATENEO PER L ACCREDITAMENTO INTERNO IN QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI Requisiti di valutazione per un percorso di Ateneo finalizzato all accreditamento in qualità dei Corsi di Studio:

Dettagli

Documento di accompagnamento: mediane dei settori non bibliometrici

Documento di accompagnamento: mediane dei settori non bibliometrici Documento di accompagnamento: mediane dei settori non bibliometrici 1. Introduzione Vengono oggi pubblicate sul sito dell ANVUR e 3 tabelle relative alle procedure dell abilitazione scientifica nazionale

Dettagli

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen Modo di recitare il Santo Rosario Segno della Croce Credo Si annuncia il primo Mistero del giorno Padre Nostro Dieci Ave Maria Gloria Si continua fino a completare i 5 misteri del giorno Preghiera finale

Dettagli

La valutazione dei corsi di dottorato

La valutazione dei corsi di dottorato La valutazione dei corsi di dottorato Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15 Dicembre 2014 1 Premessa Questo documento illustra i criteri e gli indicatori che l ANVUR intende utilizzare

Dettagli

AMALFI, 27 MARZO 2013 MESSA CRISMALE

AMALFI, 27 MARZO 2013 MESSA CRISMALE AMALFI, 27 MARZO 2013 MESSA CRISMALE 1 Reverendissimo P. Abate, Reverendi Presbiteri, Diaconi, Religiosi, Reverende Religiose, cari Seminaristi, amati fedeli Laici, siamo convocati nella Chiesa Cattedrale,

Dettagli

Parere in ordine all attivazione per l a.a. 2010/2011 dei corsi di studio istituiti ex DM 270/2004

Parere in ordine all attivazione per l a.a. 2010/2011 dei corsi di studio istituiti ex DM 270/2004 Parere in ordine all attivazione per l a.a. 2010/2011 dei corsi di studio istituiti ex DM 270/2004 - MAGGIO 2010 - DOC 05/10 Il NdV ha esaminato le caratteristiche dei corsi di studio istituiti sulla base

Dettagli

La valutazione della ricerca nell area dell Economia Aziendale. Alcune proposte.

La valutazione della ricerca nell area dell Economia Aziendale. Alcune proposte. 1. Premessa. La valutazione della ricerca nell area dell Economia Aziendale. Alcune proposte. La comunità dei docenti e ricercatori dell area di Economia Aziendale, rappresentata dalle società scientifiche

Dettagli

Rapporto di Riesame - frontespizio

Rapporto di Riesame - frontespizio Rapporto di Riesame - frontespizio Denominazione del Corso di Studio : TECNOLOGIE ALIMENTARI Classe : L26 Sede : POTENZA - Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - SAFE Primo anno

Dettagli

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO Classe: 3 A Corso: INDUSTRIA

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO Classe: 3 A Corso: INDUSTRIA Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO Classe: 3 A Corso: INDUSTRIA RELIGIONE 9788839302229 MARINONI GIANMARIO / CASSINOTTI DOMANDA DELL'UOMO (LA) - VOLUME UNICO - EDIZIONE AZZURRA / CORSO DI RELIGIONE

Dettagli

Ognuno è libero di contraddirci. Vi chiediamo solo quell anticipo di simpatia senza il quale non c è alcuna comprensione.

Ognuno è libero di contraddirci. Vi chiediamo solo quell anticipo di simpatia senza il quale non c è alcuna comprensione. Ognuno è libero di contraddirci. Vi chiediamo solo quell anticipo di simpatia senza il quale non c è alcuna comprensione. Eugenio e Chiara Guggi (tramite le parole di Benedetto XVI) Il laico dev essere

Dettagli

ACCETTAZIONE O RINUNCIA FIRMA(*)

ACCETTAZIONE O RINUNCIA FIRMA(*) Prot. AOOUSPNO 5969/U Novara, 22/08/2013 IL DIRIGENTE la CM n. 8004 del 02/08/2013 e il relativo contingente assegnato a questa provincia per l attribuzione di contratto a tempo indeterminato per il PERSONALE

Dettagli

Commenti alle Direttive concernenti la tesi di Master of Science in formazione professionale

Commenti alle Direttive concernenti la tesi di Master of Science in formazione professionale Commenti alle Direttive concernenti la tesi di Master of Science in formazione professionale 1 Oggetto 2 2 Obiettivo 2 3 Requisiti 2 3.1 Contenuto 2 3.2 Forma 2 3.3 Volume 3 3.4 Lingua 3 3.5 Lavoro individuale

Dettagli

Tredici fotografi per un itinerario pasoliniano (e altre storie) a cura di Italo Zannier. Savignano SI FEST 2014. di Marcello Tosi

Tredici fotografi per un itinerario pasoliniano (e altre storie) a cura di Italo Zannier. Savignano SI FEST 2014. di Marcello Tosi Tredici fotografi per un itinerario pasoliniano (e altre storie) Savignano SI FEST 2014 a cura di Italo Zannier di Io sono una forza della natura.. Io sono una forza del Passato. Solo nella tradizione

Dettagli

storia dell umanità sarebbe veramente molto triste.

storia dell umanità sarebbe veramente molto triste. FIGLI DI DIO Cosa significa essere un figlio di Dio? E importante essere figli di Dio? Se sono figlio di Dio che differenza fa nella mia vita quotidiana? Queste sono questioni importanti ed è fondamentale

Dettagli

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia Una voce oco a / Barbiere di Siviglia Andante 4 3 RÔ tr tr tr 4 3 RÔ & K r # Gioachino Rossini # n 6 # R R n # n R R R R # n 8 # R R n # R R n R R & & 12 r r r # # # R Una voce oco a qui nel cor mi ri

Dettagli

UNA CONFESSIONE E LA PISTA SEGUITA

UNA CONFESSIONE E LA PISTA SEGUITA UNA CONFESSIONE E LA PISTA SEGUITA Confesso tutta la mia difficoltà a presentarvi questo brano che ho pregato tante volte. La paura è quella di essere troppo scontata oppure di dare troppe cose per sapute.

Dettagli

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Primaria ORIC80400X Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/09/2014 Co. Pr ef er.

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Primaria ORIC80400X Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/09/2014 Co. Pr ef er. Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Primaria ORIC80400X Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/09/2014 Co Tipo d. Incl. Po Posto Tip o Ris sto Cognome Nome Data Nascita Prov.

Dettagli

MASTER IN PROJECT MANAGEMENT (VII EDIZIONE) A.A. 2010-2011

MASTER IN PROJECT MANAGEMENT (VII EDIZIONE) A.A. 2010-2011 Livello: I CFU: 60 MASTER IN PROJECT MANAGEMENT (VII EDIZIONE) A.A. 2010-2011 Direttore del corso: Comitato Scientifico: Cognome Nome Qualifica SSD Università/Facoltà/ Dipartimento Roveda Alberto Ric.

Dettagli

BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali : Rivista di dottrina e giurisprudenza

BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali : Rivista di dottrina e giurisprudenza BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali : Rivista di dottrina e giurisprudenza AN001 Centro di Ateneo di Documentazione - Polo Villarey - Facoltà

Dettagli

La fede cristiana in Dio uno e trino

La fede cristiana in Dio uno e trino 1 La fede cristiana in Dio uno e trino Luis F. Ladaria La fede nel Dio uno e trino costituisce il principio e il culmine della fede cristiana, la prima verità dalla quale scaturiscono e nella quale si

Dettagli

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO II GRADO 1-2 Classe: 1 A Corso: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (BIENNIO COMUNE

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO II GRADO 1-2 Classe: 1 A Corso: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (BIENNIO COMUNE Classe: 1 A RELIGIONE 9788810614082 CIONI LUIGI / MASINI PAOLO / PANDOLFI BARBARA PAOLINI LUCA I-RELIGIONE+LIBRO DIGITALE+DVD / VOLUME UNICO U EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED) 16,00 Si Si No ITALIANO ANTOLOGIE

Dettagli

SANTA MESSA IN ONORE ED ALLA PRESENZA DI SUA EMINENZA REVERENDISSIMA IL CARDINALE LUIGI DE MAGISTRIS CAGLIARI, 22-02-2015

SANTA MESSA IN ONORE ED ALLA PRESENZA DI SUA EMINENZA REVERENDISSIMA IL CARDINALE LUIGI DE MAGISTRIS CAGLIARI, 22-02-2015 ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO Delegazione Gran Magistrale della Sardegna SANTA MESSA IN ONORE ED ALLA PRESENZA DI SUA EMINENZA REVERENDISSIMA IL CARDINALE LUIGI DE MAGISTRIS CAGLIARI, 22-02-2015

Dettagli

e degno di ogni lode, tremendo sugli dei. Do Sol La Tutti gli dei delle nazioni sono un niente e vanità,

e degno di ogni lode, tremendo sugli dei. Do Sol La Tutti gli dei delle nazioni sono un niente e vanità, CANTATE AL SIGNORE (Sal 96) Fa Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra. Fa Benedite il suo nome perché è buono, annunziate ogni giorno la sua salvezza. Si- Narrate la sua

Dettagli

Catalogo d esame per la maturità di stato. Anno scolastico 2011/2012 SOCIOLOGIA. SOCIOLOGIJA 2012 tal.indd 1 10.3.2012 11:28:11

Catalogo d esame per la maturità di stato. Anno scolastico 2011/2012 SOCIOLOGIA. SOCIOLOGIJA 2012 tal.indd 1 10.3.2012 11:28:11 Catalogo d esame per la maturità di stato. Anno scolastico 2011/2012 SOCIOLOGIA SOCIOLOGIJA 2012 tal.indd 1 10.3.2012 11:28:11 Commissione tecnica per l elaborazione dei materiali d esame di Sociologia:

Dettagli

di Gesù La Missione Riflessione Biblica Esperienze La nostra eredità spirituale Congregazione delle Suore della SS.ma Madre Addolorata

di Gesù La Missione Riflessione Biblica Esperienze La nostra eredità spirituale Congregazione delle Suore della SS.ma Madre Addolorata portare vita piena agli altri Congregazione delle Suore della SS.ma Madre Addolorata del Terz Ordine Regolare di San Francesco d Assisi Luglio 2013 #2 La Missione di Gesù Carissime/i, dopo aver presentato

Dettagli

Conferenza di servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione Roma 21 giugno

Conferenza di servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione Roma 21 giugno Conferenza di servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione Roma 21 giugno Dialoghi tra scuole d Europa: esperienze e curricola a confronto Scuola media Manzoni Lucarelli di Bari - Carbonara 21

Dettagli

CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI

CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI La mia casa ideale è vicino al mare. Ha un salotto grande e luminoso con molte poltrone comode e un divano grande e comodo.

Dettagli

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 263 di Mercoledi 7 Dicembre 2011 Oggetto: Determinazione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini dell'imposta

Dettagli

Il matrimonio sia rispettato da tutti (Eb 13,4) Una parola sul matrimonio oggi

Il matrimonio sia rispettato da tutti (Eb 13,4) Una parola sul matrimonio oggi Il matrimonio sia rispettato da tutti (Eb 13,4) Una parola sul matrimonio oggi Lettera pastorale per la Quaresima 2012 di Mons. Dr. Vito Huonder Vescovo di Coira Questa Lettera pastorale va letta in chiesa

Dettagli

Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica

Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più (Lc 12, 48) Linee orientative

Dettagli

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO MARKETING E ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO MARKETING E ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO Anno Accademico 2014 2015 X Edizione MARKETING E ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI In collaborazione con Federazione Relazioni Pubbliche Italiana DIRETTORE: Prof. Gennaro Iasevoli

Dettagli