Dve jubileá Dr. h. c. Jozefa Heribana SDB, misionára a univerzitného profesora

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Dve jubileá Dr. h. c. Jozefa Heribana SDB, misionára a univerzitného profesora"

Transcript

1 Dve jubileá Dr. h. c. Jozefa Heribana SDB, misionára a univerzitného profesora Ján Ďurica SJ Prof. Jozef Heriban oslávil v roku 2005 dve vzácne jubileá 80 rokov života a zlaté jubileum 50 rokov kňazstva. Jubilant patrí medzi eminentných biblistov svetového mena. S udalosťami jeho života je úzko spätá jeho činnosť ako saleziánskeho kňaza, misionára, vedca i univerzitného profesora a mimoriadne vzácna je jeho literárna tvorba. Veľkú časť svojich prác napísal v japončine a potom v taliančine a slovenčine. Prof. Jozef Heriban sa narodil 7. mája 1925 v Šelpiciach pri Trnave. V roku 1943 vstúpil do saleziánskeho noviciátu v Hronskom Svätom Beňadiku. V roku 1950 aj jeho zastihla barbarská noc z 13. na 14. apríla, keď komunistický režim v Československu zlikvidoval všetky mužské rehoľné domy. S malou skupinou mladých saleziánov v noci 1. septembra 1950 tajne a s veľkým rizikom prekročil hranice Československa a po rôznych namáhavých dobrodružstvách sa dostal do Turína, kde pokračoval v štúdiách, ktoré zakončil v r licenciátom z teológie (ThLic.). 1. júla 1955 bol v turínskej Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov vysvätený za kňaza. Postgraduálne štúdiá si páter Heriban konal v r na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde dosiahol licenciát z biblických vied (L.S.S.). Krátko nato, v októbri 1957 sa zúčastnil na archeologickej študijnej výprave do Qumránu a Jericha. V rokoch bol profesorom Svätého písma v saleziánskom Teologickom študentáte v Chōfu (Tokio). Zároveň zastával funkciu špirituála bohoslovcov. V rokoch pôsobil ako kaplán a špirituál pri veľkej škole Inštitútu dcér Márie Pomocnice»Seibi Gakuen College«v Akabane (Tokio) s študentkami a žiačkami. Jeho odbornosť v biblických vedách ocenili aj vedecké kruhy na univerzite. V rokoch pôsobil ako docent exegézy Nového zákona na Teologickej fakulte pátrov jezuitov na Sophia University (Jōchi Daigaku) v Tokiu. Zároveň prednášal Sväté písmo na Shirayuri Women s University v Tokiu, ktorú spravujú rehoľné sestry. V roku 1973 sa začala nová etapa činnosti prof. Heribana v Japonsku. V meste Osaka zastával viaceré dôležité úlohy. Bol direktorom saleziánskej komunity pri strednom a vyššom gymnáziu Seikō Gakuin a zároveň správcom tamojšej farnosti (Tennōji Katorikku kyōkai), 1

2 prednášal biblické vedy na Teologickej fakulte Sapientia University (Eichi Daigaku) a bol profesorom na dvoch ďalších vyšších školách: Shin ai Women s College v Osake a Obayashi Seishin Gakuin v neďalekom meste Takarazuka. Osobitne treba vyzdvihnúť, že prof. Heriban publikoval v Japonsku aj po svojom návrate do Európy. Ide nielen o biblické témy, ako je kristologický hymnus v Liste Filipanom 2,6-11 a aktualizácia posolstva svätého Pavla, ale aj o články informačného rázu. Poslednou štúdiou v chronologickom poradí je heslo Kristologické hymny, ktoré pripravil pre Novú katolícku encyklopédiu, ktorú vydala Sophia University v Tokiu. V roku 1976, takmer po dvadsiatich rokoch pôsobenia v Japonsku, sa prof. Heriban vrátil do Talianska. Cieľom jeho pobytu na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme bolo vedecké štúdium špecifických tém apoštolských listov Nového zákona. V tomto období začal publikovať svoje práce v taliančine. Prvým významným výsledkom vedeckej špecializácie prof. Heribana bola štúdia o kristologickom hymne v Liste Filipanom (2, ), ktorú predložil ako doktorskú dizertáciu z biblickej teológie a obhájil 15. novembra 1980 na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity v Ríme. V roku 1983 vyšla táto jeho obsiahla štúdia aj knižne. V roku 1979 začal prof. Heriban na Teologickej fakulte Pápežskej saleziánskej univerzity prednášať exegézu Pavlových a apoštolských listov, ako aj novozákonnú gréčtinu. Z tohto odboru napísal po taliansky pre svojich univerzitných poslucháčov odborné pomôcky pre štúdium. Čoskoro začal na požiadanie spolupracovať so známou talianskou edíciou Parola, Spirito e Vita. Quaderni di lettura biblica [Slovo, Duch a Život. Zošity biblického čítania] a Parola di Vita [Slovo života]. Túto spoluprácu musel neskôr prerušiť, lebo bol príliš zaneprázdnený svojimi publikáciami v slovenčine. Dôkladnú štúdiu o rozdielnych interpretáciách Kristovej kenózy vo Flp 2,6-7 predniesol prof. Heriban na II. medzinárodnom kongrese La sapienza della croce, ktorý sa v r konal v Ríme. Štúdiu uverejnili v zborníku tohto kongresu. Iná dôležitá štúdia o kristologickom hymne vo Flp 2,6-11 vyšla v sérii LOGOS Corso di studi biblici a ďalšia v Zborníku na počesť Petra Pokorného, profesora biblických vied na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Prof. Heriban venoval pozornosť aj otázkam saleziánskeho ducha a poslania vo svetle Svätého písma. Pozoruhodná je v tomto smere jeho štúdia o saleziánskom pastoračnom štýle vo svetle učenia a apoštolskej praxe svätého Pavla. Medzi najnovšími vedeckými štúdiami nášho jubilanta sú dve heslá v Homiletickom slovníku. Súčasťou vedeckej práce prof. 2

3 Heribana sú aj početné recenzie vedeckých kníh s biblickou tematikou v rozličných rečiach, vrátane japončiny. Počas štyroch desaťročí prenasledovania cirkvi na Slovensku za komunistického režimu chýbali knihy, texty a iné pomôcky na zosúčasnené a dôkladné štúdium teológie. Na zmiernenie tejto situácie Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, založený v r v Ríme, začal vydávať slovenské preklady niektorých dôležitých kníh z odboru filozofie a teológie. Prof. Jozef Heriban doplnil biblický odbor. Slovenskí saleziáni pôsobiaci v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme predložili vtedajšiemu rektorovi ústavu Mons. Dominikovi Hrušovskému návrh požiadať hlavného predstaveného saleziánov, ktorým bol vtedy Don Egidio Viganò, aby prof. Heribanovi umožnil publikovať biblické práce aj v slovenčine. Don Viganò rozhodol, že prof. Heriban zostane v Ríme ako docent na Pápežskej saleziánskej univerzite a súčasne bude pripravovať najpotrebnejšie knihy z odboru biblických vied pre Slovensko, najmä so zreteľom na potreby kňazov a študentov teológie. Keď prof. Heriban publikoval svoje prvé práce, práve padli (r. 1989) komunistické režimy v strednej a východnej Európe. V novom ovzduší náboženskej slobody, ktoré zavládlo aj na Slovensku, nadobudla práca prof. Heribana ešte väčšiu aktuálnosť. Prvým významným ovocím tejto jeho práce bolo vydanie Bibliografickej príručky pre štúdium Svätého písma (1986), určenej tým, čo majú v úmysle venovať sa štúdiu Božieho slova na vedeckej úrovni. Jozef Heriban napísal nové úvody, zodpovedajúce najnovšiemu stavu biblických štúdií. Toto vydanie vyšlo v r pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda pod titulom: Sväté písmo. Nový zákon [ ]. Úvody k jednotlivým spisom pripravil Jozef Heriban. Citované úvody do Nového zákona vyšli aj ako osobitná kniha s titulom: Úvodné poznámky k spisom Nového zákona. Dielo, ktorým sa prof. Heriban zapísal zlatými písmenami do dejín slovenskej biblickovednej literatúry, je bezpochyby jeho Príručný lexikón biblických vied. Vyšiel po prvý raz v r vo vydavateľstve Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a vypĺňa veľkú medzeru v slovenskej náboženskej literatúre. Na zostavení tohto encyklopedického diela pracoval prof. Heriban sedem rokov s nevšednou vytrvalosťou a trpezlivosťou. Bez zveličenia možno povedať, že mimoriadnym dielom, akým je Príručný lexikón biblických vied prof. Heribana, sa slovenská biblická veda definitívne presadila na medzinárodnej úrovni. Svedčí o tom aj záujem o vydanie tohto diela do viacerých svetových jazykov. Lexikón ešte prepracoval a preložil do taliančiny, na žiadosť 3

4 mnohých kolegov biblistov; vyšiel pod názvom Dizionario terminologico-contenutistico di scienze bibliche e ausiliarie, Roma Lexikón je už preložený do ruštiny a okrem toho autor tohto syntetického diela dostal ponuku na preklad do francúzštiny a angličtiny. Činnosť prof. Heribana v prospech cirkvi na Slovensku sa veľmi osvedčila aj pri vydaní jednozväzkového Svätého písma, ktoré v r pod názvom Sväté písmo Starého i Nového zákona vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Ako vyplýva z podtitulu, všetky biblické úvody pripravil prof. Heriban. Sú jednou z najoriginálnejších stránok tohto vydania. Po dvoch rokoch od spomínaného vydania jednozväzkovej Biblie vyšla v slovenčine nová kniha prof. Heribana pod titulom Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou (1997). Ide v podstate o úvody, ktoré autor pripravil pre vydanie Biblie r. 1995, ale kniha obsahuje aj dôležité dodatky, lebo autor obohatil jednotlivé úvody príslušnou bibliografiou. Dielo je preto mimoriadne užitočné aj ako školská pomôcka. Medzi slovenskými publikáciami prof. Heribana má celkom osobitné miesto kniha Apoštol Pavol v službe evanjelia. Jej originalita spočíva v tom, že ju pripravili ako slávnostný zborník k sedemdesiatke prof. Heribana jeho priatelia na Slovensku. Obsah zborníka tvorí z väčšej časti slovenský preklad hlavných štúdií jubilanta, ktoré napísal a publikoval v taliančine. Tieto štúdie boli potom prístupné aj širokému okruhu slovenských čitateľov. Osobitný literárny druh predstavuje vydanie meditácií a homílií, ktorými sa prof. Heriban prihováral mladým kňazom zo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda cez ich duchovné cvičenia v r Ešte prv, ako prof. Heribana prijal poverenie písať biblické práce v slovenčine, publikoval niekoľko článkov v Slovenských hlasoch z Ríma. V prvom opísal ťažkosti misionárov v Japonsku spojené so študiom japonského jazyka a písma, v druhom predstavil charakteristické črty čínskych ideografických znakov používaných v Japonsku, v ďalšom článku opísal svoje zážitky zo slávenia Veľkej noci s pravoslávnymi mníchmi v kláštore Pentéli v Grécku. Akoby ukážkou z jeho doktorskej dizertácie (obhájenej v r. 1980) je štúdia, ktorú v r uverejnil časopis pre slovenských kňazov v zahraničí Diakonia pod názvom Chválospev na Krista v Liste Filipanom 2,6-11. V krátkej štúdii z r prof. Heriban vystríhal slovenských čitateľov pred knihou Zenona Kosidowského, ktorá vyšla na Slovensku. Marxistický autor v nej pseudovedeckou metódou predstavil s hrubými deformáciami Bibliu. V inom článku prof. Heriban uverejnil úvahy o Duchu Svätom. 4

5 Keď zverejnili dokument Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v Cirkvi (1993), prof. Heriban vypracoval dlhú štúdiu na pokračovanie, v ktorej detailne vysvetlil obsah dokumentu. V inom článku zas informoval slovenských čitateľov o prácach, ktoré vykonali biblickí vedci rôznych konfesií na svojich kongresoch. Po vydaní slovenského prekladu Biblie v jednom zväzku prof. Heriban predstavil úvody do Starého zákona, ktoré on sám pripravil, v štúdii s významným titulom: Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie... (Rim 15,4). Pre slovenský časopis Viera a život napísal prof. Heriban na požiadanie štúdiu Prvé jednozväzkové vydanie Biblie v slovenčine : Jeho zrod, koncepcia a realizácia. V štúdii Sväté písmo vo vydaniach Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme prof. Heriban predkladá súhrnný prehľad o všetkom, čo vydal Ústav v oblasti Svätého písma. Po návrate prof. Heribana do Talianska (1976) mu zverili aj iné úlohy, popri povinnostiach spojených s jeho poslaním profesora na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme a s jeho publikačnou činnosťou. Napríklad, príležitostne pôsobil ako docent biblických vied aj mimo Talianska. V roku 1984 vyučoval biblické vedy na Don Bosco Center of Studies v Manile (Filipíny) ako visiting professor, v r prednášal novozákonnú exegézu na teologickej fakulte v Benediktbeuern (Nemecko). Počas viacerých rokov cez letné prázdniny prednášal na biblických kurzoch a dával duchovné cvičenia v Taliansku, Japonsku a počnúc r aj na Slovensku. Pri viacerých príležitostiach mal príhovory na biblické témy vo Vatikánskom rozhlase (po slovensky a po japonsky) i v slovenskej sekcii rádia Voice of America (Washington). Zúčastnil sa na viacerých svetových kongresoch biblistov (Vatikán, Rím, Miláno, Izrael, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Mexiko, Škótsko, Belgicko). Prof. Heriban prijal pozvanie na spoluprácu v grantoch Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Stručný teologický slovník a Komentáre ku Svätému písmu a tiež na odborné prednášky na Trnavskej univerzite O kristologickom hymne v Liste Filipanom (2, ) Úradné hodnotenia a uznania 1. Udelenie čestného štátneho občianstva Rakúskej republiky 30. júla 1969»für die ausserordentliche Leistungen in der Bibelwissenschaft«. 2. Činnosť prof. Heribana v odbore biblických vied významne ocenili v r. 1989, keď ho v Dubline zvolili za člena medzinárodnej organizácie Studiorum Novi Testamenti Societas. 5

6 3. Meno prof. Heribana sa uvádza aj v knihe uverejňujúcej informácie o najznámejších odborníkoch a bádateľoch v odbore biblických vied a archeológie, ktorú vydali v r vo Washingtone (USA) s názvom Who s Who in Biblical Studies and Archaeology. 4. Pri príležitosti sedemdesiatky prof. Heribana vtedajší hlavný predstavený saleziánov Don Egidio Viganò, veľký kancelár Saleziánskej pápežskej univerzity, ho vyznamenal titulom»zaslúžilý docent«teologickej fakulty. 5. V Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme (november 1999) prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil slovenskému teológovi a biblistovi, profesorovi na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme a dlhoročnému profesorovi na univerzitách v Japonsku, Jozefovi Heribanovi SDB za jeho odbornú činnosť a za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí striebornú pamätnú medailu prezidenta SR. 6. Pri príležitosti sedemdesiatky prof. Heribana veľký kancelár Saleziánskej pápežskej univerzity Don Juan Vecchi udelil emeritnému profesorovi Jozefovi Heribanovi na inaugurácii akademického roku Medaglia d argento dell Università (striebornú medailu univerzity). 7. Prezident Ivan Gašparovič pri príležitosti výročia vzniku samostnej Slovenskej republiky medzi 20 osobnosťami spoločenského, kultúrneho a politického života udelil prof. Jozefovi Heribanovi ako cirkevnému vedcovi vyznamenanie Pribinovho kríža III. triedy. 8. K výročiu 80 rokov života a 50 rokov kňazstva ThDr. Jozefa Heribana SDB, misonára a emeritného profesora biblických vied Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, mu Trnavská univerzita v Trnave udelila 12. decembra 2005, na návrh Teologickej fakulty TU v Bratislave, čestný doktorát za celoživotné dielo v odbore biblických vied a osobitne za prínos k uvedeniu do prehĺbeného štúdia Svätého písma na Slovensku a za dôstojné reprezentovanie Slovenska v zahraničí i doma. Slávnosť moderoval doc. PhDr. Jozef Matulník, PhD. Dekan Teologickej fakulty TU v Bratislave doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. predstavil bohaté životné diela jubilanta publikované v taliančine, japončine aj v slovenčine a poukázal na jeho vzťah k Trnavskej univerzite biblickými prácami a prednáškami na TF TU a tiež zapojením sa do významných grantov TF TU: Stručný teologický slovník a Komentáre ku Svätému písmu. Na pokyn rektora TU, prof. JUDr. Petera Blahu, CSc., slávnostnú promóciu vykonal prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., v krásnej a zvučnej latinčine. Rektor TU vyzdvihol tri vydania podstatného diela laureáta: Príručného lexikónu biblických vied a jeho úspešný preklad zo slovenčiny do taliančiny, najnovšie aj do ruštiny 6

7 V poďakovaní a príhovore Každodenné čítanie Svätého písma a metóda lectio divina prof. ThDr. Jozef Heriban SDB, Dr.h.c., vyslovil želanie, aby sa tento slávnostný akt stal pre nás všetkých podnetom ku zvýšenej úcte k Božiemu slovu, ktorá sa konkrétne prejaví častejším a meditatívnym čítaním Svätého písma a životom podľa neho. Slávnosť zvýraznil krásny spev Biblických piesní od Antonína Dvořáka a Ave Maria od Giulia Caciniho v podaní študentky 5. ročníka VŠMU Zuzany Sabóovej, s hudobným sprievodom Mgr. Márie Kolenovej. Za radostného spevu Gaudeamus igitur sprevádzali laureáta akademickí funkcionári, promótor, predsedníčka AS TU, moderátor, biskupi, prorektori, dekani a rektori iných VŠ, veľvyslanec Rakúskej republiky v Bratislave, primátor mesta Trnavy, pedagógovia, príbuzní a zamestnanci TU na slávnostnú recepciu do obnovenej jedálne v budove TU, kde všetkých privítal rektor TU a jubilanta pozdravil aj prof. ThDr. Mário Toso SDB, rektor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, ako aj mnohí ďalší. Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi hlbokej duchovnej atmosfére. Prof. Heriban ešte stále pokračuje vo svojej vedeckej činnosti. Bibliografia prác prof. Jozefa Heribana SDB Monografie Postoj gréckej a ruskej pravoslávnej cirkvi k vyhláseniu dogmy o nanebovzatí Panny Márie. Turín, (v taliančine) Antifarizejizmus v Assumptio moysi a v qumránskych rukopisoch. Rím, (v taliančine) Príprava na budúcnosť: problémy mladosti. Tokio, (v japončine) Príprava na večnosť: problémy mladého kresťana. Tokio, (zbierka prednášok, v japončine) Správne zmýšľanie a kenóza. Exegetická štúdia k Flp 2, Rím, (v taliančine) Bibliografická príručka pre štúdium Svätého písma. Rím, Úvodné poznámky k spisom Nového zákona. Rím, Príručný lexikón biblických vied. Rím, 1992; Bratislava, 1994, Všeobecné úvody do Biblie a do jednotlivých kníh Starého a Nového zákona. Rím, Apoštol Pavol v službe evanjelia. Bratislava,

8 Renovamini spiritu mentis vestrae...»obnovte sa duchovne premenou zmýšľania«. Rím, Úvody do Starého a Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Rím; Trnava, Obnova ducha vo svetle teológie a spirituality kríža : Meditácie a homílie z duchovných cvičení pre sestry sv. Kríža. Trnava : KON-PRES, s. Dizionario terminologico-contenutistico di scienze bibliche e ausiliarie. Roma : Libreria Ateneo Salesiano, (Taliansky preklad knihy Príručný lexikón biblických vied. 3. opravené a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco, 1998.) Skriptá vydané v Ríme Pavlove listy; Katolícke listy; Úvod do gréčtiny Nového zákona; Novozákonná gréčtina (pre poslucháčov Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, kde začal prednášať od roku 1979). Indikatív a imperatív u Pavla:»proprium«Pavlovej etiky (v taliančine) Hymnológia v apoštolských listoch (v taliančine) Charizmy v pavlovských spoločenstvách (v taliančine) Štúdie (v edícii Parola, Spirito e Vita): Pre mňa žiť je Kristus. Rím, (v taliančine) Láska je naplnením zákona. Rím, (v taliančine) Od Boha má meno každé otcovstvo. Rím, (v taliančine) Reťaz misionárov. Rím, (v taliančine) Spolupracovníci apoštola Pavla. Rím, (v taliančine) Spásna dimenzia Kristovej kenózy podľa niektorých interpretácií Flp 2,6-7. Rím, (v taliančine) Kristologický hymnus (Flp 2,6-11). Turín, (v taliančine) Saleziánsky pastoračný štýl vo svetle učenia a apoštolskej praxe svätého Pavla. Rím, (v taliančine) L evangelizzare (Evanjelizovať). Rím, Prvé jednozväzkové katolícke vydanie Biblie v slovenčine: jeho zrod, koncepcia a realizácia. Trnava,

9 Sväté písmo vo vydaniach Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Turčiansky Svätý Martin, Články Osobnosť svätého Pavla a jeho misionárska metóda. Fukyô, (v japončine) Kto je Ježiš z Nazareta? Seikô, (v japončine) Moje stretnutie sa s Bohom. Kiyoi michi, (v japončine) Zmŕtvychvstanie: stredobod kresťanského posolstva a prameň nádeje. Koe, (v japončine) Zmierenie a duchovná obnova v Biblii. Koe, (v japončine) Pavlovo obrátenie z dušpastierskeho hľadiska. Koe, (v japončine) Pavol a dnešné časy. Koe, (v japončine) Kristologický hymnus v Liste Filipanom. Koe, (v japončine) Kristologický hymnus a jeho posolstvo dnešnému človekovi. Koe, (v japončine) Dlhá cesta k novému životu Česka a Slovenska. Katorikku Seikatou, (v japončine) Chválospev na Krista v Liste Filipanom 2, Jakubov list vzor prvokresťanskej kázne : Biblicko-homiltetická štúdia. In: Viera a život, roč. IX, 1999, č. 1, s Bože, zmiluj sa nado mnou! : Exegetické úvahy o 51. žalme Miserere. In: Duchovný pastier, roč. LXXXI, 2000, č. 9, s Kristovo kňazstvo (Hebr 4,14 5,10) : Ľudská dimenzia Ježišovho a môjho kňazstva : Exegetická úvaha. In: Duchovný pastier, roč. LXXXII, 2001, č. 7, s Jozef, jeho poslanie a postoj v tajomstve vtelenia Syna Božieho : Exegetická úvaha o Mt 1, In: Duchovný pastier, roč. LXXXII, 2001, č. 10, s Je celibát zlučiteľný s ľudskou zrelosťou? In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 1, s Sväté písmo vo vydaniach Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 2, s Jakubov list vzor prvokresťanskej kázne. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 6, s Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 10, s

10 Najväčším a najúčinnejším svedectvom kresťana je radosť. Radosť, jej kresťanské pohnútky, črty a prejavy v Liste Filipanom. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIII, 2002, č. 11, s Apoštolský list Jána Pavla II.»O posvätnom ruženci«. Prvé tajomstvo svetla: Pokrstenie Ježiša v Jordáne. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 3, s Druhé tajomstvo svetla: Ježiš zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. In: Duchovný pastier, LXXXIV, 2003, č. 4, s Tretie tajomstvo svetla: Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 5, s Štvrté tajomstvo svetla: Ježiš sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 6, s Piate tajomstvo svetla: Ustanovenie a dar Eucharistie ako sviatostné vyjadrenie Kristovej veľkonočnej obety. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 7, s Kardinál Jozef Tomko: Na misijných cestách II. In: Duchovný pastier, roč. LXXXIV, 2003, č. 9, s Ján Krstiteľ ohlasovateľ pokánia a výzvy k obráteniu. In: Duchovný pastier, roč. LXXXV, 2004, č. 3, s Prof. Heriban napísal asi sedemdesiat recenzií vedeckých diel z odboru Biblie, veľká časť z nich je napísaná v angličtine a nemčine, nechýbajú recenzie v taliančine, francúzskom jazyku a v japončine. Prof. Heriban svoju publicistickú činnosť ešte ani zďaleka neskončil, je ešte plný síl a elánu do práce. Stačí spomenúť, že niektoré ďalšie svoje práce v japončine a najmä v taliančine už poslal vydavateľstvám, ktoré ho o to požiadali, a vyjdú tlačou. Recenzie publikácií Jozefa Heribana 1. HERIBAN, Jozef: Retto phronein e kénosis : Studio esegetico su Fil 2, Biblioteca di scienze religiose 51. Roma : LAS Libreria Ateneo Salesiano, s. In: Osservatore Romano, 123/145, 25. júna 1983, s. 10. (v taliančine, Nicoló Maria Loss) Orientamenti Pedagogici, 30, 5/1983, s (v taliančine, Cesare Bissoli) Studia Patavina, 30, 3/1983, s (v taliančine, Ottorino Pasquato) 10

11 Archivo Teológico Granadino, 46, 1983, s (v španielčine, A. Segovia) La Scala 38, 1/1984, s. 25. (v taliančine, E. Falcone) Rivista Biblica Italiana, 32, 1984, s (v taliančine, Romano Penna) Katorikku Kenkyû, 23, 1/1984, s (v japončine, Heinz Kruse) Euntes Docete, 37, 1984, s (v taliančine, Stefano Virgulin) Estudios Ecclesiásticos, 59, 1984, s (v španielčine, F. Pastor-Ramos) Liber Annus, 34, 1984, s (v taliančine, A.M. Buscemi) Civiltà Cattolica, Quaderno 3227, 4/1984, s (v taliančine, G. Marchesi) Revista Agustiniana, 25, 1984, s (v španielčine, Santos Sabugal) Selecciones de libros, actualidad bibliografica de filosofia y teologia, 22, 1985, s (v španielčine, Bernando Cerda) Actualidad bibliografica de filosofia y teologia, č. 44, 22, 1985, s (v španielčine, X.A.S.) Recherches de Science Religieuse, 73, 2/1985, s (vo francúzštine, Jean-Noël Aletti) Philippiniana Sacra, 20, 1985, s (v angličtine, Jesus Ma. Merino Antolinez) 2. HERIBAN, Jozef: Bibliografická príručka pre štúdium Svätého písma. Biblica 1. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda xliv s. In: Salesianum, 49(4/1987), s (Rudolf Blatnický). 3. HERIBAN, Jozef: Príručný lexikón biblických vied. Biblica 4. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, s. Rím; Cleveland : Slovenský ústav Slovak Institute. Academia Slovaca, 46. In: Diakonia, 20, 3/1991, s (Štefan Vrablec) Horizont, 21(7 8/1992), s. 11. (Augustin Visco) Theologická revue, 63, 6/1992, s (Zdeněk Sázava) Křesťanská revue, 59, 8, 1992, s (Petr Pokorný) Duchovný pastier, 73, 9/1992, s (Ján Ďurica) Viera a život, 3, 1/1993, s (skrátený text dvojstranového propagačného letáka vydavateľstva SÚSCM) 11

12 4. HERIBAN, Jozef: Apoštol Pavol v službe evanjelia. Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco, s. In: Vatikánsky rozhlas, slovenské vysielanie, februára 1996 (Štefan Senčík SJ). Katolícke noviny, 111, 9/1996, s. 15 (Dominik Hrušovský). Bollettino di collegamento della ABS, n. 12, Marzo 1996, s [Andrzej Strus]. Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, 7, 2/1996, s (Karol Gábriš). Ten istý text recenzie publikoval aj časopis Theologická revue, náboženský dvojmesačník Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 3/1996, s aj Cirkevné listy, xx xx. Literatúra o Jozefovi Heribanovi 1. ĎURICA, M. st.: Vysoké uznanie slovenskému vedcovi Heribanovi. In: Slobodné Slovensko, 38, 3/1983, s [N.N.]: More than a Professor. In: Philippine Salesian Bulletin, September October PETEREC, Ignác: Dr. Heriban jubiluje. In: Slobodné Slovensko, ĎURICA, M. st.: V šľapajách Antona Bernoláka. Nad vzácnym prínosom [prof. Jozefa Heribana] do slovenskej biblicko-vedeckej literatúry. In: Slovenské Hlasy z Ríma, 35, 7/1986, s ĎURICA, M. st.: Bernolák redivivus. Nad vzácnym prínosom do slovenskej biblicko-vedeckej literatúry. In: Kanadský Slovák / The Canadian Slovak, 45, n. 26, , s ISHIKAWA, Kosuke: Kirisuto wo shiru tame ni. Kirisuto-sanka wo yomu, 1 4. [Poznať Krista. Chválospev na Krista, 1 4] Výklad a úvaha o Flp 2,6-11 na základe článkov prof. Jozefa Heribana. In: Katorikku Seikatsu, č , 7 10/ ISHIKAWA, Kosuke: Seisho ni tsuite no nayami: Kirisuto-sanka to Heriban-Shi no nayami. [Ťažkosti s Bibliou: Chválospev na Krista a ťažkosti O. Heribana s jej výkladom.] In: Mi-kotoba are-kore. Seisho kenkyû no sho-mondai. [Všeličo o Božom slove. Niektoré problémy biblického bádania.] Tôkyô : Don Bosuko Sha, 1991, s FRÍBORT, Jozef: Slovenský salezián Jozef Heriban misionár a profesor. In: Zvony, 2, 2/1991, s , 2. obr. 8. TERRACCIANO, Stefania ROSSI, Silvio: Intervista con Padre Heriban, cecoslovacco [sic!]: La mia vocazione nelle mani di Dio. Un viaggio dal Lager a Roma passando per il Giappone. [Interview s O. Heribanom, čechoslovákom [tak!]: Moje povolanie v rukách 12

13 Božích. Cesta z lágru do Ríma cez Japonsko.] In: Pro Deo et fratribus, 3, 9 10/1992, s , 2 obr. 9. PAULINY, Andrej: Priekopnícke dielo slovenského autora v oblasti biblických vied. In: Slovenské hlasy z Ríma, 41, 7 8/1992, s ŠČURKOVÁ, Marta: Obliecť si Nbiblickú výzbroj. O Príručnom lexikóne biblických vied hovoríme s jeho autorom prof. Jozefom Heribanom. In: Katolícke noviny, 4. októbra 1992, s BABIRÁT, Marián: Spomienka na našich rodákov: Prof. ThDr Jozef Heriban. In: Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce, Obecný úrad, 1993, s , 1 obr GALI-: Vzácny človek medzi nami. In: Katolícke noviny. 13. BABIRÁT, Marián: Predstavujeme vám univerzitného profesora Dr. Jozefa Heribana, S.D.B. Slávny rodák zo Šelpíc. In: Trnavský hlas, č BABIRÁT, Marián: Lexikón biblických vied od Šelpického rodáka prof. J. Heribana. Svetová úroveň. In: Trnavský hlas, č [SANDTNER Štefan, red.]: Jozef Heriban riadnym profesorom. In: Don Bosco dnes, IV (XXIV), 3/1993, s , 1 obr. 16. [AMATO, Angelo, dekan Teologickej fakulty Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme]: Prezident talianskej republiky Oscar Luigi Scalfaro gratuluje prof. Jozefovi Heribanovi k vydaniu monumentálneho Lexikóna biblických vied v slovenčine. In: Notizie, Bollettino degli»amici dell Università Pontificia Salesiana«, 10, 2/1993, s. 15, 1 obr. 17. HRABOVECKÝ, Peter: Biblický kurz v Žiline pre saleziánov. In: Vnútorné správy slovenskej saleziánskej provincie Panny Márie Pomocnice, september 1993, č. 1, s DERMEK, Andrej: Heribanov»Príručný lexikón biblických vied«. In: Don Bosco dnes, IV (XXIV), 6/1993, s. 22, 1 obr. 19. B[UČÁNY] P[eter]: Biblický kurz [spolubrata Jozefa Heribana v Žiline]. In: Don Bosco dnes, IV (XXIV), 6/1993, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»15. júla: Prof. J. Heriban dokončil úvody ku všetkým knihám Starého zákona. Odovzdali sme ich do tlačiarne v Padove. Budú uverejnené v jednozväzkovej Biblii, ktorú Ústav pripravuje.«in: Slovenské hlasy z Ríma, 42, 3/1993, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Tridsiate výročie trvania nášho Ústavu (z kroniky): [...]»Vo štvrtok 7. októbra navštívil náš ústav prezident Talianskej republiky Oscar Luigi Scalfaro. [...] Riaditeľ Ústavu odovzdal talianskemu prezidentovi symbolické dary. Najnovšie 13

14 publikácie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda: Príručný lexikón biblických vied prof. Jozefa Heribana a Vydavateľské dielo SÚSCM J. M. Rydla (obaja autori boli prítomní)...«in: Slovenské hlasy z Ríma, 42, 3/1993, s BIBLICAL ARCHAEOLOGY SOCIETY [BAS]: HERIBAN, Jozef M. In: Who s Who in Biblical Studies and Archaeology. Second Edition Washington D.C. : BAS, 1993, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»12. februára: Odovzdali sme prof. Jozefovi Heribanovi opravené tlačové podklady pre druhé vydanie jeho Príručného lexikóna biblických vied, ako aj copyright Vydavateľstvu Don Bosca v Bratislave.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 43, 1/1994, s BABIRÁT, Marián: Z biblických vied. In: Slovenka, týždenník slovenských žien a rodín, 46/14, 1994, s HRABOVECKÝ, Peter: Biblický kurz, Šaštín ; Vzácne jubileum [50. Výročie zloženia prvých rehoľných sľubov don Jozefa Heribana v Hronskom Beňadiku]. In: Vnútorné správy Slovenskej saleziánskej provincie Panny Márie Pomocnice, august september 1994, č. 12, s. 4; s BABIRÁT, Marián: Šelpice ( ). Pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky. Obecný úrad Šelpice, 1994, s. 111; 123; : Prof. ThDr. Jozef M. Heriban, SDB, 2 obr. 27. BABIRÁT, Marián: Oslavy prvej písomnej zmienky o obci Šelpice : Prejav úcty k dedičstvu predkov. In: Trnavský Hlas EXTRA, 4/44, , s BABIRÁT, Marián: Talent svetového formátu. In: Domová pokladnica na rok 1995, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»11. decembra: Moderátorom duchovnej obnovy, ktorú si konali naši kňazi, bol prof. dr. Jozef Heriban, SDB.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 43, 4/1994, s JAVOR, Ferdinand: Ako sme pripravovali Sväté písmo v jednom zväzku. In: Slovenské hlasy z Ríma, 43, 4/1994, s. 5 6; Katolícke noviny, 110, 9/1995, 26. februára 1995, s [HERIBAN, František]: ThDr. Jozef Mária Heriban, profesor biblických vied. In: Katolícke noviny, 110, 1995, [Životné jubileá (1259)], s. 12, 1 fotografia. 32. [KOCÚR, Miroslav, prekladateľ]: Interpretácia Biblie v Cirkvi. Spišská Kapitula Spišské Podhradie, 1995, s. 139: Terminológia: Jozef Heriban Príručný lexikón biblických vied, vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme Autorovi tohto jedinečného diela ďakujeme aj za cenné usmernenia pri príprave slovenského prekladu tohto dokumentu Pápežskej biblickej komisie. 14

15 33. [VRABLEC, Štefan, red.]:»sväté písmo v našich rukách: Prof. Dr. Jozef Heriban SDB spieva svoju radosť, že celé Sväté písmo, ktorého jednotlivé spisy predstavil Slovensku moderným spôsobom, sa dostáva do rúk Slovákov.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 44, 1/1995, s. 10, l obr. 34. [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu: 25. januára:»duchovná obnova pre kňazovštudentov. Moderátorom bol prof. Dr. Jozef Heriban, SDB.«14. februára:»sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. [...] Boli s nami dvaja najzaslúžilejší pracovníci na vydaní Svätého písma: Prof. Dr. Jozef Heriban, SDB, ktorý dodal svojimi úvodmi k jednotlivým knihám lesk novosti nášmu vydaniu, a Mons. Ferdinand Javor [...].«26. februára:»schôdzka kňazov-študentov a sestier-študentiek v Ústave pri príležitosti vydania Svätého písma... Obšírne poznámky k tomuto vydaniu povedal prof. Dr. Jozef Heriban, SDB, autor úvodných poznámok k jednotlivým svätopísemským knihám...«19. marca:»oslávili sme našich Jozefov: Pri rodinnom stole boli o. Kardinál Jozef Tomko, Mons. Jozef Zlatňanský, Mons. Jozef Medový, prof. Jozef Heriban, Dr. Jozef Rajčiak a o. Jozef Pira [...].«In: Slovenské hlasy z Ríma, 44, 1/1995, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky ústavu:»14. mája: Oslávili sme sedemdesiate narodeniny Prof. Dr. Jozefa Heribana, SDB. Pridali sa k nám i jeho priatelia Prof. Rudolf Blatnický a Prof. Klement Poláček.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 44, 2/1995, s [VICENT, Raffaele, sekretár Teologickej fakulty]: Don Raffaele Farina, rektor Saleziánskej pápežskej univerzity, na mesačnom pracovnom zasadaní profesorského zboru Teologickej fakulty slávnostne odovzdal prof. Jozefovi Heribanov dekrét, ktorým ho Veľký kancelár Don Egidio Viganò vyznačil titulom zaslúžilý docent Teologickej fakulty. In: Verbale del Collegio dei docenti, N 215, 17 giugno 1995, s [ČERNÝ, Rafael, red.]: Profesor Dr. Jozef Heriban 70-ročný. In: Vnútorné správy slovenskej saleziánskej provincie, júl august 1995, è. 22, s BLATNICKÝ, Rudolf: Dve okrúhle výročia Prof. Dr. Jozefa Heribana. In: Slovenské hlasy z Ríma, 44, 2/1995, s , 1 obr. 39. [SANDTNER, Štefan, red.]: Jozef Heriban, zaslúžilým docentom teologickej fakulty. In: Don Bosco dnes, VI (XXVI), 5/1995, s , 2 obr. 40. [ČERNÝ, Rafael, red.]: Študijný kurz k Písmu svätému v Hodoch pri Galante, augusta In: Vnútorné správy slovenskej saleziánskej provincie, september 1995, č. 23, s [AMATO, Angelo, dekan Teologickej fakulty Pápežskej saleziánskej univerzity]: Prof. Jozef Heriban, SDB, zaslúžilým docentom Teologickej fakulty. In: Notizie : Bollettino 15

16 degli»amici dell Università Pontificia Salesiana«, 12, 2/1995, s »Il 28 ottobre 1995, all inaugurazione delľ anno accademico , Mons. J. Saraiva Martins, Segretario della Congregazione per l Educazione cattolica, ha consegnato al Prof. Don Giuseppe Heriban, Docente nella Facoltà di Teologia dal 1980, il diploma e la medaglia d argento dell Universtità«[28. októbra 1995, pri slávnostnom otvorení akademického roku , Mons. J. Saraiva Martins, sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu, odovzdal prof. D. Jozefovi Heribanovi, docentovi Teologickej fakulty od r. 1980, diplom a striebornú medailu Univerzity.] In: Notizie : Bollettino degli»amici dell Università Pontificia Salesiana«, 12, 2/1995, s [VRABLEC, Štefan, red.]: Z kroniky Ústavu:»2. júla: Bol v Ústave prof. Dr. Jozef Heriban, SDB. Oslávil v našom kruhu 40. výročie kňazskej vysviacky.«15. septembra:»sviatok Sedembolestnej, Patrónky Slovenska. Boli našimi hosťami o. biskup Mons. Pavol Hnilica so svojím bratom Jánom, Mons. Medový a dvaja profesori zo Saleziánskej univerzity: Dr. Heriban a Dr. Poláček.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 44, 3/1995, s. 54, [BUČÁNY, Peter, vyd.]: Unikát na biblickom poli. Apoštol Pavol v službe evanjelia. Ukážka duchovného bohatstva Apoštola národov. Exegetické texty a biblické úvahy. Prof. Dr. Jozef Heriban. Leták vložený do časopisu Don Bosco dnes,vi (XXVI), 6/1995, 2 s., 2 obr. 44. [ESPOSITO, Bruno, OP, red.]: Pontifici Atenei Romani. Catalogo dei professori e docenti. Roma : Comitato dei Segretari Generali dei Pontifici Atenei Romani, 1996, s. 203, [ZAJDELOVÁ, Janka]:»Na Saleziánskej pápežskej univerzite (UPS) sa nám venoval don Jozef Heriban. Oboznámil nás formou štúdia a poukazoval nám mnohé zaujímavosti. Najviac nás očarila ich knižnica, ktorá obsahuje vyše zväzkov.«in: Don Bosco dnes, VII (XXVII), 1/1996, s [VRABLEC, Štefan]:»J. Exc. Dr. Anton Neuwirth, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici, oslávil 22. januára 1996 svoje sedemdesiate piate narodeniny. Na dolnej fotografii: Pán veľvyslanec Neuwirth pri oslave svojho životného jubilea v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda prijíma od prof. Dr. Jozefa Heribana SDB autorský výtlačok knihy Apoštol Pavol v službe evanjelia.«in: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 1/1996, s. 29. Z kroniky Ústavu:»22. januára: Pán Veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätom stolci slávil svoje 75. narodeniny. My sme ho pozvali medzi nás na 25. januára, aby sme mu zablahoželali. Pri tej príležitosti prof. Dr. Jozef Heriban jemu i nám odovzdal svoju knihu Apoštol Pavol v službe evanjelia.«in: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 1/1996, s

17 47. BLATNICKÝ, Rudolf: Prehľad prác slovenského vedca svetového formátu. (Náčrt bibliografie prof. Dr. Jozefa Heribana.) Prvá časť. In: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 2/1996, 15 23, 1 obr. 48. [VRABLEC, Štefan]: Z kroniky Ústavu:»9. apríla: Naši kňazi začali duchovné cvičenia v Ariccia. Moderátorom bol prof. Dr. Jozef Heriban, SDB, účastníkov bolo 15 kňazovštudentov.«in: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 2/1996, s. 37.»1. júna: Oslávili sme narodeniny o. arcibiskupa Mons. Dominika Hrušovského... Prišli gratulovať jubilantovi o. kardinál Jozef Tomko, o. arcibiskup Mons. Luigi Dossena, apoštolský nuncius z Bratislavy, o. biskup Mons. Pavol Hnilica, Mons. Zlatňanský a Kráľ, provinciál lazaristov o. Slaninka a P. Ignác, Dr. Garavaglia, ekonóm kúrie, prof. Dr. Jozef Heriban SDB, P. Sočufka SJ z Vatikánskeho rozhlasu a prof. Ján Hnilica.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 2/1996, s FARKAŠ, Pavol: Stretania slovenských študentov v Ríme:»...Veľkým obohatením bolo pre nás aj VI. stretnutie v roku 1992 s prof. Jozefom Heribanom, na ktorom mal prednášku na tému Svätý Pavol. O rok neskôr prof. Heriban nám prezentoval na IX. stretnutí formou diskusie Príručný lexikón biblických vied.... A naposledky 26. februára 1995 zišli sme sa okolo Svätého písma, totiž jeho nového vydania, ktoré sme oslávili liturgiou slova, úvahou a diskusiou, za prítomnosti prof. Jozefa Heribana a Mons. Ferdinanda Javora.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 3 4/1996, s BLATNICKÝ, Rudolf: Prehľad prác slovenského vedca svetového formátu. (Náčrt bibliografie Prof. Dr. Jozefa Heribana.) Druhá časť. In: Slovenské hlasy z Ríma, 45, 3 4/1996, s , 3 obr. 51. CAPIZZI, Nunzio [diecézny kňaz z Katánie]: L uso di Fil 2,6-11 nella cristologia contemporanea ( ). Dissertatio ad Doctoratum. Moderatore: R.P. Prof. Gerald O Collins, S.J. [Použitie Flp 2,6-11 v súčasnej kristológii ( ). Doktorská dizertácia. Moderátor R.P. Prof. O Collins, S.J.] Roma, Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Teologia s. Táto dizertačná práca vyšla tlačou s týmito bibliografickými údajmi: CAPIZZI, Nunzio: L uso di Fil 2,6-11 nella cristologia contemporanea ( ) = Tesi Gregoriana, Serie Teologica 21. Roma : Editrice Pontificia Università Gregoriana, s. V predslove N. Capizzi píše: Altri due professori, un esegeta e un teologo, con i loro studi, mi sono stati sostegno nel corso del mio lavoro: Don Jozef Heriban, SdB, e Padre Jared Wicks, S.J.... Agli eminenti esegeti e teologi menzionati esprimo tutta la mia gratitudine. [(okrem relátorov dizertácie) Dvaja iní profesori, jeden exegéta a jeden teológ, svojimi štúdiami mi boli podporou počas mojej 17

18 práce: Don Jozef Heriban SDB a Pater Jared Wicks SJ. Menovaným vynikajúcim exegétom a teológom vyjadrujem všetku moju vďačnosť.] V úvode (s ) N. Capizzi píše:»lavorando per raccogliere la bibliografia sull argomento, mi son trovato davanti una quantità immensa di materiale che mi ha fatto rendere conto dei problemi e delle varie, numerose, interpretazioni del testo. Mi viene in aiuto uno studio, il cui autore ha avuto il coraggio di leggere l immensa letteratura consacrata a questo passaggio, ha fatto una sintesi dalla quale mi lascio guidare.«[keď som zbieral bibliografiu o téme, stretol som sa s nesmiernym množstvom materiálu, z ktorého som si urobil predstavu o problémoch a o rôznych a početných interpretáciách textu. Prišla mi na pomoc jedna štúdia, ktorej autor mal odvahu prečítať nesmiernu literatúru týkajúcu sa tohto textu.] V 18. poznámke pod čiarou vysvetľuje:»si tratta di J. HERIBAN, Retto phronein e kénosis. Studio esegetico di Fil 2, , Roma Le parole citate nel testo sono riprese dalla recensione fatta a questo studio dal P. J.-N. Aletti in RSR 73 (1985) [Ide o prácu J. Heribana Správne zmýšľanie a kenóza. Exegetická štúdia o Flp 2, Rím V texte citované slová som prevzal z recenzie, ktorú o tejto štúdii urobil P.J.-N. Aletti in...] V prvej kapitule (s ) tejto publikácie pod titulom Analisi esegetica di Fil 2,6-11 [Exegetická analýza Flp 2,6-11] autor na s. 24, v 6. poznámke pod čiarou, vyhlasuje:»ritengo che lo scopo e i limiti del presente capitolo non richiedano che vengano sottoposte ad un riesame critico e rigoroso tutte le interpretazioni ed opinioni avanzate dagli studiosi. Per questo nella stesura del capitolo, mi rifaccio essenzialmente alla ricerca minuziosa di J. HERIBAN, Retto phronein e kénosis (da ora in poi citerò soltanto: HERIBAN). Questo testo, ultimamente, è la Dissertazione di Tesi presentata nell anno accademico 1980/1981 presso la Facoltà di Teologia della Università Pontificia Salesiana di Roma per il conseguimento del titolo dottorale (dalla presentazione del volume). Il lavoro è stato accolto con grande interesse, come dimostrano numerose recensioni; cfr. ad esempio J.-N. ALLETTI, RSR 73 (1985) ; A. AMATO, Sal 45 (1983) 380; C. BISSOLI, Orientamenti pedagogici 30 (1983) ; A. M. BUSCEMI, LASBF 34 (1984) ; B. CERDA, Selecciones de libros, actualidad bibliograficade filosofia y teologia 22 (1985) ; L. DE LORENZI, Ben. 32 (1985) ; H. KRUSE, KaKe 23 (1984) ; G. MARCHESI, CivCat 1984 IV ; J. M. MERINO ANTOLINEZ, PhilipSac 20 (1985) ; O. PASQUATO, StPat 30 (1983) ; F. PASTOR RAMOS, EE 59 (1984) ; R. PENNA, RivBib 32 (1984) ; J. SANCHEZ BOSCH, EstBib 43 (1985) ; J. SWETNAM, CBQ 47 (1985) ; S. VIRGULIN, EuntDoc 37 (1984) 339; C. WOLFF, ThLZ 111 (1986) Tuttavia, 18

19 si farà riferimento anche ad alcuni studi, apparsi dopo quello di Heriban.«(s. 24) [Myslím, že cieľ a rosah tejto kapituly nevyžaduje, aby som podrobil kritickému a rigoróznemu prieskumu všetky interpretácie a mienky, ktoré vedci podali. Preto pri písaní tejto kapituly podstatne sa odvolávam na podrobnú štúdiu J. Heribana... Ako o tom svedčia početné recenzie, jeho dielo prijali vedci s veľkým záujmom; porov. napr. citovanie recenzií... Predsa však, odvolám sa tiež na niektoré štúdie, ktoré vyšli po Heribanovej práci.] V texte prvej kapituly Capizzi stále používa dielo HERIBAN, J.: Retto phronein e kénosis a v doslovnom znení cituje najmä konklúzie tejto exegetickej analýzy. Svedčí o tom aj fakt, že z 240 poznámok pod čiarou prvej kapituly vo vyše 120 poznámkach sa cituje alebo odkazuje na na túto štúdiu. V závere svojej dizertácie sa Capizzi takmer dvadsať ráz odvoláva na Heribana. V Indice degli autori [Index, zoznam autorov] udáva štatistiku strán, na ktorých je citovaná Heribanova práca: ich celkový počet je stojeden. 52. BLATNICKÝ, Rudolf: Prehľad prác slovenského vedca svetového formátu. (Náčrt bibliografie Prof. Dr. Jozefa Heribana.) Tretia časť. In: Slovenské hlasy z Ríma, 46, 1/1997, 23 30, 2 obr. 53. [VRABLEC, Štefan]: Z kroniky Ústavu:»14 februára: Sviatok sv. Cyrila a Metoda... Predseda Matice Slovenskej Ing. Jozef Markuš, DrSc., a MUDr. Svetozár Hikkel odovzdali o. arcibiskupovi Mons. Hrušovskému Cenu Štefana Moysesa za prínosy k slovenskému národnému životu... Medzi vzácnymi hosťami okrem už vyššie uvedených boli:...prof. Heriban SDB, prof. Poláček SDB.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 46, 1/1997, s KOMOROVSKÝ, Ján: Religionistika a náboženská výchova : Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, V Úvode Ján Komorovský píše: Vyslovujeme vďaku prof. Jozefovi Heribanovi za to, že dal súhlas na prevzatie časti hesiel z biblistiky a judaizmu z jeho Príručného lexikónu biblických vied (druhé revidované vydanie, Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 1994). Keďže v niektorých prípadoch bolo nutné prevzaté heslá prispôsobiť ku koncepcii nášho slovníka a skrátiť, vynechané miesta sú označené znakom.... Čitateľa, ktorý má záujem o vynechané miesta, odkazujeme na spomenutý Príručný lexikón biblických vied. 55. [VRABLEC, Štefan]: Rudolf Blatnický sedemdesiatnikom. [»Úzko spolupracoval s prof. J. Heribanom na jeho základných dielach z odboru biblických vied v slovenčine, najmä z hľadiska jazykovej správnosti.«] In: Slovenské hlasy z Ríma, 47, 1/1998, s. 26. Medzi knižnými novinkami je uvedená aj kniha: Jozef HERIBAN, Úvody do starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Strán 480. Vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave v spolupráci so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme r. 19

20 1997. Túto vedeckú príručku treba odporučiť všetkým tým, ktorí chcú čítať Sväté písmo s hlbším poznaním. In: Slovenské hlasy z Ríma, 47, 1/1998, s. 42. Z kroniky Ústavu: «25. marca: Mesačnú duchovnú obnovu našich kňazov-študentov viedol Prof. Dr. Jozef Heriban.«In: Slovenské hlasy z Ríma, 47, 1/1998, s Pozdravy a svedectvá o živote a vedeckej činnosti prof. Dr. Jozefa Heribana. In: STRUS, A. BLATNICKÝ, R. [a cura di]: Dummodo Christus annuntietur : Studi in onore del prof. Jozef Heriban. Biblioteca di Scienze Religiose 146. Roma : LAS, Recenzie zborníka: 1. Biagio AMATA in: Rivista Liturgica, 86, 4/1999, s [ ]. 2. Štefan SENČÍK in Viera a život, IX, 4/1999, s [František SOČUFKA SJ] in Radio Vaticana [Sezione Slovacca], il 7 e 8 febbraio ŽÁKOVÁ, Katarína: Len aby sa Kristus ohlasoval : Interview s Prof. Dr. Jozefom Heribanom. In: Katolícke noviny, 30. mája 1999, roč. 114, 22/1999, s. 3 (s fotografiou). 58. ŽÁKOVÁ, Katarína: Na pôde Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster ocenil významné osobnosti slovenského exilu, ktoré sa rozhodujúcím spôsobom zapísali do našej histórie predovšetkým pomocou slovenskej Cirkvi a krajanom v čase prenasledovania a odbornou činnosťou aj šírením dobrého mena Slovenska v zahraničí. Strieborné pamätné medaily prezidenta SR prevzal autor mnohých publikácií a organizátor pomoci pre Cirkev na Slovensku biskup Pavol Hnilica SJ; významný slovenský teológ a biblista, profesor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme a dlhoročný profesor na univerzitách v Japonsku don Jozef Heriban SDB; jeden z hlavných slovenských prekladateľov Katechizmu Katolíckej cirkvi a vysokoškolský učiteľ Rudolf Blatnický SDB; vedúci a desaťročný pracovník Slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu a publicista František Sočufka SJ; slovenský operný spevák a spolupracovník Vatikánskeho rozhlasu a Slovenského ústavu Ladislav Pudiš a dlhoročný pracovník Vatikánskeho rozhlasu, zaslúžilý dejateľ slovenského exilu v oblasti kultúry a kanonik Baziliky Santa Maria Maggiore Mons. Jozef Kráľ. In: Katolícke noviny, 114, 46/1999, s. xx. [Porov. s. 4 5: Svätý Otec požehnal Slovensku.] 20

Alghero - Villa Cla // rif. RU1445

Alghero - Villa Cla // rif. RU1445 Alghero - Villa Cla // rif. RU1445 Alghero Mesto Alghero je povazovane za hlavne mesto Coralovej Riviery...V minulosti bolo okupovane Katalancami a dodnes si zachovava tradizie a originalny jazyk katalanstinu.

Dettagli

F ORMATO EUROPEO INFORMAZIONI PERSONALI CAMPOS AGUILAR, EMERSON. Piazza Gregorio Pantanelli n 8, Palestrina CAP. 00036 (Roma)

F ORMATO EUROPEO INFORMAZIONI PERSONALI CAMPOS AGUILAR, EMERSON. Piazza Gregorio Pantanelli n 8, Palestrina CAP. 00036 (Roma) F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome CAMPOS AGUILAR, EMERSON Indirizzo Piazza Gregorio Pantanelli n 8, Palestrina CAP. 00036 (Roma) Telefono +39 06 9534428 Cell. +39 347

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DI TRNAVA P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Tmava. Delibera

REGIONE AUTONOMA DI TRNAVA P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Tmava. Delibera stemma della Regione Autonoma di Trnava REGIONE AUTONOMA DI TRNAVA P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Tmava Numero: TAl 1919/201 4IOZaHF-026 Trnava 07/10/2014 Delibera La Regione autonoma di Tmava in

Dettagli

Seminario Europeo Lo stato della storiografia nella regione. Dell Inghilterra su SDB-FMA

Seminario Europeo Lo stato della storiografia nella regione. Dell Inghilterra su SDB-FMA Seminario Europeo Lo stato della storiografia nella regione. Dell Inghilterra su SDB-FMA 125 anni fa proprio in questo mese di novembre negli ultimi giorni della vita del nostro padre Don Bosco i primi

Dettagli

La santa casta della Chiesa (fonte: LA SANTA CASTA DELLA CHIESA di Claudio Rendina)

La santa casta della Chiesa (fonte: LA SANTA CASTA DELLA CHIESA di Claudio Rendina) La santa casta della Chiesa (fonte: LA SANTA CASTA DELLA CHIESA di Claudio Rendina) I dati riportati nel libro si riferiscono alla data del 31 dicembre 2008 Quadro di sintesi della struttura organizzativa:

Dettagli

IL BILANCIO INTEGRATO ENTI

IL BILANCIO INTEGRATO ENTI IL BILANCIO INTEGRATO ENTI Santa Sede Carità Santa Sede Curia Santa Sede Pastorale Stato Città Vaticano Governatorato SCV Direzioni Uffici Direzione della Ragioneria dello Stato Direzione dei Servizi generali

Dettagli

KONTINUITA A DISKONTINUITA PRÁVA V 20. STOROČÍ I.

KONTINUITA A DISKONTINUITA PRÁVA V 20. STOROČÍ I. Róbert Brtko Veronika Čerbová a kolektív KONTINUITA A DISKONTINUITA PRÁVA V 20. STOROČÍ I. Cirkevné, kanonické a konfesné právo ATTICUM 2013 Róbert Brtko, Veronika Čerbová a kolektív 2013 Recenzenti: prof.

Dettagli

PROGRAMMA O R A R I O

PROGRAMMA O R A R I O PROGRAMMA O R A R I O in gesù cristo il nuovo umanesimo 5 Convegno Ecclesiale Nazionale Firenze, 9-13 novembre 2015 9 Novembre, Lunedì APERTURA DEL CONVEGNO 15.30 AVVIO DELLE PROCESSIONI nelle quattro

Dettagli

BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Studium

BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Studium BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Studium Biblioteca. Liceo Classico Statale Francesco Stelluti Fabriano, tel: 073221977 Posseduto: 1990- Lacune: 1990; Biblioteca Facoltà di Lettere e Filosofia

Dettagli

SCUOLA di FORMAZIONE TEOLOGICA per LAICI 2014-2015. 2 Anno. L uomo in Cristo

SCUOLA di FORMAZIONE TEOLOGICA per LAICI 2014-2015. 2 Anno. L uomo in Cristo SCUOLA di FORMAZIONE TEOLOGICA per LAICI 2014-2015 2 Anno L uomo in Cristo DIOCESI DI MILANO Zona Pastorale IV Decanato di Bollate INTRODUZIONE La rivelazione cristiana, oltre a comunicarci il volto di

Dettagli

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA JESÚS MANUEL GARCÍA Curriculum vitae

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA JESÚS MANUEL GARCÍA Curriculum vitae UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA JESÚS MANUEL GARCÍA Curriculum vitae Cognome: GARCÍA GUTIÉRREZ Nome: JESÚS MANUEL Data di nascita: 28-novembre-1957 Località: Moral de Hornuez (Segovia) -SPAGNA- Indirizzo:

Dettagli

Istituto Teologico di Assisi aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense. Anno accademico 2008/2009

Istituto Teologico di Assisi aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense. Anno accademico 2008/2009 Istituto Teologico di Assisi aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense Anno accademico 2008/2009 Elaborato in occasione del corso di francescanesimo: L anima francescana.

Dettagli

Con Don Bosco educatori dei giovani nel nostro tempo

Con Don Bosco educatori dei giovani nel nostro tempo Convegno Internazionale di Pedagogia Salesiana Roma 19-21 marzo 2015 Con Don Bosco educatori dei giovani nel nostro tempo SEDE DEL CONVEGNO: Salesianum (via della Pisana), UPS (Università Pontificia Salesiana)

Dettagli

Si ringrazia la FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO per il sostegno all attività di ricerca.

Si ringrazia la FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO per il sostegno all attività di ricerca. Si ringrazia la FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO per il sostegno all attività di ricerca. ANNALI DELLA FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII Bergamo 2013 - n. 1. EDITORIALE ALBERTO CARRARA 5 GIOVANNI GUSMINI 7

Dettagli

GUIDA PER GLI STUDENTI DI DOTTORATO

GUIDA PER GLI STUDENTI DI DOTTORATO PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE ACCADEMIA ALFONSIANA ISTITUTO SUPERIORE DI TEOLOGIA MORALE GUIDA PER GLI STUDENTI DI DOTTORATO Roma Via Merulana, 31 GUIDA PER GLI STUDENTI DI DOTTORATO Con il conferimento

Dettagli

otus in verbo slovomot slovo verbum slovo parabla riječ žodis szó slovo szó mot riječ slowo owo parabla mot slovo vedecký časopis mladej generácie mot

otus in verbo slovomot slovo verbum slovo parabla riječ žodis szó slovo szó mot riječ slowo owo parabla mot slovo vedecký časopis mladej generácie mot ovols drow owołs tom ηξέλ ovols drow owołs tom ηξέλ הלמ ðro mubrev ózs trow оволc alorap vedecký časopis mladej generácie albarap otrov čejir sidož ovols drow owołs tom ηξέλ הלמ ðro mubrev ózs trow оволc

Dettagli

I. NORME GENERALI 1. AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE

I. NORME GENERALI 1. AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE 5 I. NORME GENERALI 1. AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE 1.1. Ammissione a) L ammissione è requisito indispensabile per l immatricolazione a una delle quattro facoltà della Pontificia Università

Dettagli

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO. IX Edizione MEDIOEVO FRANCESCANO. Storia, filosofia e teologia

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO. IX Edizione MEDIOEVO FRANCESCANO. Storia, filosofia e teologia MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO Anno Accademico 2015-2017 IX Edizione MEDIOEVO FRANCESCANO Storia, filosofia e teologia in collaborazione con Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani Pontificia

Dettagli

La costituzione aggiunge:

La costituzione aggiunge: B.5: Offerta accademica Introduzione La preparazione dell offerta accademica del Pontificio Ateneo S. Anselmo, nella sua globalità, ha avuto come linee guida nella sua storia recente la ricerca sulle fonti,

Dettagli

INFORMAZIONI PERSONALI CATERINA MARRAS ESPERIENZA LAVORATIVA. Nome E-mail. Data di nascita 30 GENNAIO 1979. Nome e indirizzo del datore di lavoro

INFORMAZIONI PERSONALI CATERINA MARRAS ESPERIENZA LAVORATIVA. Nome E-mail. Data di nascita 30 GENNAIO 1979. Nome e indirizzo del datore di lavoro INFORMAZIONI PERSONALI Nome E-mail CATERINA MARRAS Nazionalità Italiana Data di nascita 30 GENNAIO 1979 ESPERIENZA LAVORATIVA Date Nome e indirizzo del datore di Settore Tipo di impiego DAL 15 GIUGNO 2011

Dettagli

Cavalieri di Malta ad honorem -Delegazione Campania -

Cavalieri di Malta ad honorem -Delegazione Campania - Alla Redazione e Redattori Cavalieri di Malta ad honorem -Delegazione Campania - Comunicato 70 anniversario Mons. Nicola Monterisi. Salerno 28, 29, 30 marzo 2014. A Salerno arriverà Sua Eminenza il Cardinal

Dettagli

Associazione SUPR. Materiali informativi per la stampa

Associazione SUPR. Materiali informativi per la stampa Associazione SUPR Materiali informativi per la stampa Il prossimo 21 maggio alle ore 16,00, presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, avrà luogo la presentazione dell Associazione SUPR Studenti

Dettagli

ftva Gennaro WÉàà. Fusco E.mail: genfusco@live.com

ftva Gennaro WÉàà. Fusco E.mail: genfusco@live.com ftva Gennaro WÉàà. Fusco E.mail: genfusco@live.com CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM Informazioni personali Data di nascita: 27 maggio 1970 Luogo di nascita: Leuggern (Svizzera) Status: Presbitero presso la

Dettagli

La Scuola Abbà MOVIMENTO DEI FOCOLARI. Servizio Informazione

La Scuola Abbà MOVIMENTO DEI FOCOLARI. Servizio Informazione MOVIMENTO DEI FOCOLARI Servizio Informazione La Scuola Abbà La Scuola Abbà è il Centro Studi del Movimento dei Focolari, cui Chiara Lubich ha dato inizio nel 1990, con il fondamentale apporto del vescovo

Dettagli

Istituto Superiore per Formatori STATUTO

Istituto Superiore per Formatori STATUTO Istituto Superiore per Formatori STATUTO I. FINALITA Art. 1. Scopo dell Istituto Superiore per Formatori è di preparare formatori che operino nel campo della vocazione sacerdotale, religiosa e laicale,

Dettagli

Data curriculum 27.02.2009 1) Dati anagrafici Indirizzo e-mail. giuseppe.manzato unive.it Nome e cognome Giuseppe Manzato

Data curriculum 27.02.2009 1) Dati anagrafici Indirizzo e-mail. giuseppe.manzato unive.it Nome e cognome Giuseppe Manzato Data curriculum 27.02.2009 1) Dati anagrafici Indirizzo e-mail Anno di nascita 28/10/1961 giuseppe.manzato unive.it Nome e cognome Giuseppe Manzato Ateneo di servizio o di riferimento Università Ca Foscari

Dettagli

Museo dei Papi. Padova. www.museodeipapi.it

Museo dei Papi. Padova. www.museodeipapi.it Museo dei Papi Padova www.museodeipapi.it Il Progetto Il progetto del Museo dei Papi nasce dal giovane Ivan Marsura impegnato già da anni nella ricerca di materiale originale appartenuto ai Pontefici della

Dettagli

LABORATORIO DI IMMUNOTERAPIA Direttore: Dr. Luca Vannucci

LABORATORIO DI IMMUNOTERAPIA Direttore: Dr. Luca Vannucci LABORATORIO DI IMMUNOTERAPIA Direttore: Dr. Luca Vannucci Dipartimento di Immunologia e Gnotobiologia Istituto di Microbiologia dell Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca Il Dr. Luca Vannucci,

Dettagli

PROGRAMMA: TUTTE LE LEZIONI SI SVOLGERANNO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00

PROGRAMMA: TUTTE LE LEZIONI SI SVOLGERANNO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 PROGRAMMA: TUTTE LE LEZIONI SI SVOLGERANNO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 PRESSO L AULA 2.8 DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA PROLUSIONE: Mercoledì 24 Settembre, Architettura

Dettagli

Curriculum vitae. Religiosa di voti Perpetui dal 1990, appartenente alla Congregazione delle Suore della SS. Madre Addolorata.

Curriculum vitae. Religiosa di voti Perpetui dal 1990, appartenente alla Congregazione delle Suore della SS. Madre Addolorata. Aggiornato 2015 Nata a Civita Castellana, 13 marzo 1960. Curriculum vitae VITTORINA MARINI Religiosa di voti Perpetui dal 1990, appartenente alla Congregazione delle Suore della SS. Madre Addolorata. Residente

Dettagli

PREGHIERE A SAN FILIPPO SMALDONE SACERDOTE DIOCESANO FONDATORE DELLE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI E APOSTOLO DEI SORDI

PREGHIERE A SAN FILIPPO SMALDONE SACERDOTE DIOCESANO FONDATORE DELLE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI E APOSTOLO DEI SORDI PREGHIERE A SAN FILIPPO SMALDONE SACERDOTE DIOCESANO FONDATORE DELLE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI E APOSTOLO DEI SORDI INTRODUZIONE La preghiera non è solo elevazione dell anima a Dio ma è anche relazione

Dettagli

CALENDARIO LUGLIO 2009 GIUGNO 2009

CALENDARIO LUGLIO 2009 GIUGNO 2009 GIUGNO 2009 1 L Lezione 2 M FESTA DELLA REPUBBLICA 3 M Lezione Inizio delle iscrizioni agli esami - 4 G 5 V Lezione Termine delle lezioni - II semestre 6 S 7 D SANTISSIMA TRINITÀ 8 L 9 M 10 M 11 G 12 V

Dettagli

Leggete le Beatitudini, vi farà bene.

Leggete le Beatitudini, vi farà bene. Il tema della XXXI Giornata Mondiale della gioventù Cracovia 2016 - è racchiuso nelle parole Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia (Mt 5:7). Il Santo Padre Francesco ha scelto la quinta

Dettagli

Diocesi di Teramo-Atri

Diocesi di Teramo-Atri Diocesi di Teramo-Atri CALENDARIO PASTORALE anno 2015-2016 Settembre 2015 1 Ma 10.ma Giornata per la custodia del creato 2 Me 3 G Teramo, Sala Convegni Palazzo Vescovile ore 19: Sessione Straordinaria

Dettagli

Regolamento dell Istituto di Psicologia

Regolamento dell Istituto di Psicologia Regolamento dell Istituto di Psicologia Approvato dal Consiglio Direttivo il 24 Novembre 2011 e rivisto il 5 Marzo 2013 TITOLO I GOVERNO DELL ISTITUTO Art. 1 Preside L Istituto è retto da un Preside, nominato

Dettagli

Giugno 2015 AGGIORNATO AL 21 MAGGIO 2015 DATA LITURGIA DIOCESI CHIESA UNIVERSALE CIVILI. Lun 1. Mar 2. Festa nazionale. Mer 3

Giugno 2015 AGGIORNATO AL 21 MAGGIO 2015 DATA LITURGIA DIOCESI CHIESA UNIVERSALE CIVILI. Lun 1. Mar 2. Festa nazionale. Mer 3 Giugno 2015 DATA LITURGIA DIOCESI CHIESA UNIVERSALE CIVILI 1 2 Festa nazionale 3 4 5 Corpus ini Cittadino (S. Agostino) Ritiro del Clero (Ara Crucis, 9.30) 6 7 Corpus ini 8 9 10 11 12 Sacro Cuore 13 14

Dettagli

BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: INFANZIA

BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: INFANZIA BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: INFANZIA AQ004 Biblioteca Facoltà di Lettere e Filosofia L'Aquila, tel: 0862/432101 432103 (ILL-DD), fax: 0862/432104 Posseduto: 1982-1996; Lacune: 1984-1985;1992-1993;

Dettagli

Per informazioni: Vicariato di Roma Ufficio Pastorale Universitaria. VIII Simposio Internazionale dei Docenti Universitari Roma, 23 25 Giugno 2011

Per informazioni: Vicariato di Roma Ufficio Pastorale Universitaria. VIII Simposio Internazionale dei Docenti Universitari Roma, 23 25 Giugno 2011 1 L U n i v e r s i t à e l a s f i d a d e i s a p e r i : q u a l e f u t u r o? VIII Simposio Internazionale dei Docenti Universitari Roma, 23 25 Giugno 2011 P R O G R A M M A P R E L I M I N A R E

Dettagli

Il Buon Samaritano: Va ed anche tu fa lo stesso (Lc 10,37)

Il Buon Samaritano: Va ed anche tu fa lo stesso (Lc 10,37) Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute) XXI Giornata Mondiale del Malato 7-11 Febbraio 2013 Tema generale della Giornata Il Buon Samaritano: Va ed anche tu fa lo

Dettagli

Curriculum vitae. Informazioni personali. Freda Piredda Elena. Esperienza lavorativa. Cognome/i e nome/i

Curriculum vitae. Informazioni personali. Freda Piredda Elena. Esperienza lavorativa. Cognome/i e nome/i Curriculum vitae Informazioni personali Cognome/i e nome/i Indirizzo/i Freda Piredda Elena 6,Via Volontari del Sangue, 20066, Melzo (MI), Italia Telefono/i 02 95 71 06 70 Cellulare: 3333542743 E-mail Nazionalità/e

Dettagli

Non lasciamoci rubare l amore per la scuola (Papa Francesco all incontro con il mondo della scuola del 10 maggio 2014) CALENDARIO PASTORALE

Non lasciamoci rubare l amore per la scuola (Papa Francesco all incontro con il mondo della scuola del 10 maggio 2014) CALENDARIO PASTORALE Non lasciamoci rubare l amore per la scuola (Papa Francesco all incontro con il mondo della scuola del 10 maggio 2014) CALENDARIO PASTORALE DEL MONDO DELLA SCUOLA 2014-2015 CALENDARIO PASTORALE DEL MONDO

Dettagli

Facoltà Teologica Ortodossa San Gregorio Magno STATUTO Art. 1 Denominazione e sede Art. 2 Scopi Art. 3 Le Autorità Accademiche

Facoltà Teologica Ortodossa San Gregorio Magno STATUTO Art. 1 Denominazione e sede Art. 2 Scopi Art. 3 Le Autorità Accademiche Facoltà Teologica Ortodossa San Gregorio Magno Ente di Studio e Ricerca della Associazione di Cristiani Ortodossi Giurisdizioni Tradizionali (Ente Morale riconosciuto con DPR / 14 gennaio 1998 e successivo

Dettagli

sviluppo della comunicazione la Chiesa vede l azione di Dio che muove l umanità verso un compimento. Internet, con la sua capacità di essere, almeno

sviluppo della comunicazione la Chiesa vede l azione di Dio che muove l umanità verso un compimento. Internet, con la sua capacità di essere, almeno Premessa Is the Internet Changing the Way You Think? Questo è il titolo di una raccolta di interviste sull impatto della rete sulla nostra vita, apparsa negli Stati Uniti nel 2011 a cura di John Brockman.

Dettagli

Giovanni Paolo II. Il Santo di Wadowice

Giovanni Paolo II. Il Santo di Wadowice Giovanni Paolo II Il Santo di Wadowice Edmund Wojtyła con i genitori Emilia e Karol Foto dalla collezione del Museo Casa Natale di Santo Padre Giovanni Paolo II a Wadowice Le mani di mia madre mi insegnavano

Dettagli

Ij 1 VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST Studijní program: MBA, BBA, PE Časový limit: 60 min. ODPOVĚDNÍ ZKOUŠKOVÝ LIST STUDENTA Jméno a příjmení: Studijní předmět:

Ij 1 VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST Studijní program: MBA, BBA, PE Časový limit: 60 min. ODPOVĚDNÍ ZKOUŠKOVÝ LIST STUDENTA Jméno a příjmení: Studijní předmět: Ij 1 VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST Studijní program: MBA, BBA, PE Lektor: Časový limit: 60 min. Pomůcky: Varianta testu: 1 Poznámka: ODPOVĚDNÍ ZKOUŠKOVÝ LIST STUDENTA Jméno a příjmení: Studijní předmět: Studijní

Dettagli

Dottrina sociale 1 Sessione introduttiva

Dottrina sociale 1 Sessione introduttiva Consiglio Nazionale delle Ricerche VII Simposio Internazionale dei Docenti Universitari Caritas in Veritate Verso un economia al servizio della famiglia umana Persona, Società, Istituzioni Roma, 24 26

Dettagli

Moscone West, 19-22th November 2011. San Francisco (CA) GBPress as "Golden Sponsor" for: SBL - Society of Biblical Literature

Moscone West, 19-22th November 2011. San Francisco (CA) GBPress as Golden Sponsor for: SBL - Society of Biblical Literature Moscone West, 19-22th November 2011 San Francisco (CA) GBPress as "Golden Sponsor" for: SBL - Society of Biblical Literature AAR - American Academy of Religion 1/8 La GBPress ha avuto enorme visibilità.

Dettagli

XVI. Forum europeo per l Insegnamento. Verso la periferia del Cristianesimo Insegnamento religioso come invito

XVI. Forum europeo per l Insegnamento. Verso la periferia del Cristianesimo Insegnamento religioso come invito XVI. Forum europeo per l Insegnamento Scolastico della Religione Verso la periferia del Cristianesimo Insegnamento religioso come invito Praga, dal 23 al 27 Aprile 2014, Centrum Mariapoli Mladoboleslavská

Dettagli

Curriculum vitae. 1. Informazioni personali: 2. Attività scientifico-professionali e interessi di ricerca: NOME E COGNOME: Alessandro PRATO

Curriculum vitae. 1. Informazioni personali: 2. Attività scientifico-professionali e interessi di ricerca: NOME E COGNOME: Alessandro PRATO Curriculum vitae 1. Informazioni personali: NOME E COGNOME: Alessandro PRATO NAZIONALITA : Italiana DATA DI NASCITA: 29/07/1966 CODICE FISCALE: PRTLSN66L29H501I 2. Attività scientifico-professionali e

Dettagli

APERTURA DEI LAVORI - 4 MARZO 2010 - SALUTI DELLE AUTORITA' SCARICA IL MATERIALE. Mons. Claudio Giuliodori - Saluto

APERTURA DEI LAVORI - 4 MARZO 2010 - SALUTI DELLE AUTORITA' SCARICA IL MATERIALE. Mons. Claudio Giuliodori - Saluto APERTURA DEI LAVORI - 4 MARZO 2010 - SALUTI DELLE AUTORITA' SCARICA IL MATERIALE Mons. Claudio Giuliodori - Saluto Vescovo di Macerata Tolentino Recanati Cingoli Treia Con questo Convegno si arricchisce

Dettagli

n 03 Marzo 2008 In questo numero: - Auguri di Buona Pasqua - Manifestazione Dai un senso alla Vita: Rispettala 2008 - Corso di Scrittura Creativa In breve...: - La prima tv on-line di sociologia sul sito

Dettagli

Facoltà di Architettura Valle Giulia Università degli Studi di Roma La Sapienza

Facoltà di Architettura Valle Giulia Università degli Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Architettura Valle Giulia Università degli Studi di Roma La Sapienza MASTER DI SECONDO LIVELLO IN PROGETTAZIONE ED ADEGUAMENTO DI CHIESE BANDO DI ISCRIZIONE Presso la Facoltà d Architettura

Dettagli

REGOLAMENTO DI DOTTORATO DI RICERCA (cf Regolamenti art. 82 7)

REGOLAMENTO DI DOTTORATO DI RICERCA (cf Regolamenti art. 82 7) PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL EDUCAZIONE «AUXILIUM» via Cremolino, 141-00166 ROMA tel. 06.61564226 fax. 06.61564640 e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org ALLEGATO 1 REGOLAMENTO DI DOTTORATO DI RICERCA

Dettagli

Calendario attività diocesane

Calendario attività diocesane Diocesi di Aversa Calendario attività diocesane APRILE - GIUGNO 2015 Aprile 2015 Gio 2 Giovedì Santo S. Messa Crismale ore 10.00 Sa 11 Cresime in Cattedrale ore 10.00 CDV: TERZO MEETING DEI CRESIMANDI

Dettagli

Studium Biblicum Franciscanum

Studium Biblicum Franciscanum 82 Studium Biblicum Franciscanum Alfio Marcello Buscemi Lettera ai Colossesi Commentario esegetico 2015 Fondazione Terra Santa - Milano Edizioni Terra Santa - Milano Nessuna parte di questo libro può

Dettagli

Pontificia Accademia per la Vita. PROGRAMMA Assemblea Generale 2014 Aula Nuova del Sinodo Città del Vaticano 19-22 Febbraio 2014

Pontificia Accademia per la Vita. PROGRAMMA Assemblea Generale 2014 Aula Nuova del Sinodo Città del Vaticano 19-22 Febbraio 2014 Pontificia Accademia per la Vita PROGRAMMA Assemblea Generale 2014 Aula Nuova del Sinodo Città del Vaticano 19-22 Febbraio 2014 Mercoledì 19 febbraio 2014 Pomeriggio 15:00 Introduzione del Presidente 15:15

Dettagli

Domenico Elia. Biografia

Domenico Elia. Biografia Domenico Elia Biografia Studi: (in corso) Assegno di ricerca in L informazione sportiva: dalle origini al Codice Media e Sport presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze

Dettagli

SCHEDA BIOGRAFICA. ALLEGATO A: Scheda Biografica. Corso di Laurea: Operatore dei Beni Culturali. Insegnamento: Lingua Latina.

SCHEDA BIOGRAFICA. ALLEGATO A: Scheda Biografica. Corso di Laurea: Operatore dei Beni Culturali. Insegnamento: Lingua Latina. SCHEDA BIOGRAFICA Corso di Laurea: Operatore dei Beni Culturali Insegnamento: Lingua Latina Nome: Rosaria Cognome: Luzzi e-mail: r.luzzi@uninettunouniversity.net Recapito telefonico personale (non pubblicato

Dettagli

Lettera di Mons. Paolo Maria Hnilica S.I. al Card. J. Ratzinger

Lettera di Mons. Paolo Maria Hnilica S.I. al Card. J. Ratzinger Lettera di Mons. Paolo Maria Hnilica S.I. al Card. J. Ratzinger Mons. Paolo Maria Hnilica S.I. Vescovo Titolare di Rusado Presidente dell'associazione di fedeli di diritto pontificio Pro Deo et fratribus

Dettagli

Associazione Culturale Cieli Vibranti. Una nuova realtà per la progettazione di percorsi culturali in città e provincia.

Associazione Culturale Cieli Vibranti. Una nuova realtà per la progettazione di percorsi culturali in città e provincia. Associazione Culturale Cieli Vibranti. Una nuova realtà per la progettazione di percorsi culturali in città e provincia. www.associazionecielivibranti.it La sede in via Carlo Pisacane a Brescia. Cieli

Dettagli

www.fiat.com Freemont Fiat Automobiles SpA Parts && Services L.go L.go Senatore Agnellli, Agnelli, 5-510040 - 10040 Volvera (TO) (TO)

www.fiat.com Freemont Fiat Automobiles SpA Parts && Services L.go L.go Senatore Agnellli, Agnelli, 5-510040 - 10040 Volvera (TO) (TO) www.fiat.com Freemont Pečiatka Timbro zmluvného del Concessionario predajcu Le Ilustrácie illustrazioni a opisy e le v descrizioni tomto katalógu di questo majú informatívny catalogo si intendono charakter.

Dettagli

Statuto dello Studio Interprovinciale San Bernardino

Statuto dello Studio Interprovinciale San Bernardino Statuto dello Studio Interprovinciale San Bernardino Titolo I: Costituzione Art. 1 Lo Studio Teologico S. Bernardino dei Frati Minori, con sede in Verona Stradone A. Provolo, 28: è eretto in conformità

Dettagli

CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI

CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI FICHERA SILVIA MARGHERITA CORSO ITALIA,189 95127 CATANIA nata a CATANIA il 14\02\1985 tel. 3807119982 e-mail: silvia.fichera@gmail.com nazionalità: italiana ESPERIENZA

Dettagli

Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario

Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario NT/gd D.R. n. 3141 Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario IL RETTORE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA VISTA

Dettagli

ALLEGATO A AL VERBALE N. 2 Giudizi sui titoli e le pubblicazioni dei candidati

ALLEGATO A AL VERBALE N. 2 Giudizi sui titoli e le pubblicazioni dei candidati ALLEGATO A AL VERBALE N. 2 Giudizi sui titoli e le pubblicazioni dei candidati N. 1 - CANDIDATO: Francesco AULETTA Data di nascita: 19.04.1975 Laurea conseguita nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell

Dettagli

Facoltà Teologica del Triveneto Secondo ciclo. Biennio di specializzazione in Teologia Pastorale e Teologia Spirituale

Facoltà Teologica del Triveneto Secondo ciclo. Biennio di specializzazione in Teologia Pastorale e Teologia Spirituale Facoltà Teologica del Triveneto Secondo ciclo Biennio di specializzazione in Teologia Pastorale e Teologia Spirituale Modulistica per la presentazione del Progetto Tesi Ver. 2014.07.17 In questo documento

Dettagli

Caro Presidente, amici tutti dell associazione Webcattolici italiani e partecipanti al laboratorio «Giovani, Web ed educazione alla Fede»,

Caro Presidente, amici tutti dell associazione Webcattolici italiani e partecipanti al laboratorio «Giovani, Web ed educazione alla Fede», Caro Presidente, amici tutti dell associazione Webcattolici italiani e partecipanti al laboratorio «Giovani, Web ed educazione alla Fede», in questo momento mi trovo al Boston College, una Università dei

Dettagli

NICOLETTA DACREMA CURRICULUM VITAE

NICOLETTA DACREMA CURRICULUM VITAE NICOLETTA DACREMA Nata a Pavia, 12 ottobre 1963 Via Monti, 12, 27100, Pavia Mobile +39 3381984862 n.dacrema@tin.it CURRICULUM VITAE STUDI 16 luglio 1987 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Facoltà di Lettere e Filosofia

Dettagli

Indirizzo VIA ROMA 22, 27043, BRONI (PAVIA) Telefono 348/3625751-0385/53186 Fax 0385/53186 E-mail angelomaria.rovati@unipv.it roanma@libero.

Indirizzo VIA ROMA 22, 27043, BRONI (PAVIA) Telefono 348/3625751-0385/53186 Fax 0385/53186 E-mail angelomaria.rovati@unipv.it roanma@libero. F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome ANGELO ROVATI Indirizzo VIA ROMA 22, 27043, BRONI (PAVIA) Telefono 348/3625751-0385/53186 Fax 0385/53186

Dettagli

INDICATORI E SCHEMI DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

INDICATORI E SCHEMI DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 14 INDICATORI E SCHEMI DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 15 Il Metodo di valutazione per aree disciplinari della Conferenza dei Rettori IL METODO DI VALUTAZIONE PER AREE DISCIPLINARI DELLA CONFERENZA

Dettagli

Nicola Rizzo Curriculum vitae et studiorum

Nicola Rizzo Curriculum vitae et studiorum Nicola Rizzo Curriculum vitae et studiorum Posizione attuale Ricercatore (non confermato) di ruolo nel s.s.d. ius/01-diritto privato presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell Università

Dettagli

l.demofonti@tiscali.it

l.demofonti@tiscali.it CURRICULUM VITAE Nome: Cognome: e.mail: Laura Demofonti l.demofonti@tiscali.it FORMAZIONE 2002: Diploma di dottore di ricerca in discipline storiche della Scuola Normale Superiore di Pisa (titolo della

Dettagli

LEI E LUI... UNA SINFONIA?

LEI E LUI... UNA SINFONIA? CHRISTIAN-M. STEINER LEI E LUI... UNA SINFONIA? Verso nuove dimensioni di vita nuziale e familiare Edizione e traduzione a cura di Stefano Testa Bappenheim Presentazione di Arturo Cattaneo 2009, Marcianum

Dettagli

ELENCO SEDI ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI

ELENCO SEDI ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l Autonomia Scolastica Uff. II Federazione delle Associazioni

Dettagli

*** L ora è riservata per comunicazioni e riunioni (Collegio Studenti, Commissioni )

*** L ora è riservata per comunicazioni e riunioni (Collegio Studenti, Commissioni ) ORARIO LEZIONI 2 semestre - Anno accademico 2014/2015 2 semestre 1 ANNO GIORNI ORE LUNEDÌ Teologia morale fondamentale Teologia morale fondamentale Psicologia dello sviluppo I Psicologia dello sviluppo

Dettagli

DON BOSCO E I PAPI. Il Papa fu l'oggetto del suo amore, fervido e filiale

DON BOSCO E I PAPI. Il Papa fu l'oggetto del suo amore, fervido e filiale DON BOSCO E I PAPI Il Papa fu l'oggetto del suo amore, fervido e filiale Caratteristica della fisionomia di Don Bosco è quella di essere stato papale e mariano. Dopo l'eucaristia e la Madonna, il Papa

Dettagli

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e INFORMAZIONI PERSONALI Nome Battista Borghi (Quinto) Indirizzo Telefono E-mail Nickname Skype Nazionalità Data di nascita Esperienza lavorativa Dal 2009 ad oggi Pedagogista, responsabile pedagogico per

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA RELAZIONE CONCLUSIVA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA RELAZIONE CONCLUSIVA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA RELAZIONE CONCLUSIVA VALUTAZIONE COMPARATIVA per titoli ed esami a n. 1 posto di ricercatore universitario settore scientificodisciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia

Dettagli

Guida al Campus. Aule, mappe e servizi. Sede di Milano

Guida al Campus. Aule, mappe e servizi. Sede di Milano Guida al Campus Aule, mappe e servizi Sede di Milano INDICE Elenco aule per attività didattiche 2 Elenco Istituti e Dipartimenti 7 Mappe delle Sedi universitarie del campus di Milano 8 Vista d insieme

Dettagli

DI POL CURRICULUM VITAE

DI POL CURRICULUM VITAE Prof. Redi Sante DI POL CURRICULUM VITAE Nato a Cavasso Nuovo (Pordenone) il 6 febbraio 1951. Residente a Torino dal 1954. Laureato in Pedagogia il 22 giugno 1973 con una tesi in Storia della Pedagogia:

Dettagli

F O R M A T O E U R O P E O

F O R M A T O E U R O P E O F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo BIGNARDELLI Francesco Viale Libia 189, 00199, Roma Telefono 3389375601 Fax E-mail francesco_bign@yahoo.it

Dettagli

Fa parte del Comitato Editoriale della Collana di Saggi, filosofia, (casa editrice Lithos, Roma)

Fa parte del Comitato Editoriale della Collana di Saggi, filosofia, (casa editrice Lithos, Roma) Draga Rocchi Dottore di Ricerca in Filosofia Presentazione DRAGA ROCCHI, conseguita la maturità classica presso l Istituto Nazareth di Roma, ha studiato Filosofia alla Sapienza, Università di Roma, dove

Dettagli

Estratto dal verbale del 21 aprile 2015

Estratto dal verbale del 21 aprile 2015 PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 2 COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 2/21 PER IL SETTORE CONCORSUALE 1 C 1, SETTORE SCIENTIFICO

Dettagli

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI ARTE E TEOLOGIA

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI ARTE E TEOLOGIA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI ARTE E TEOLOGIA 1. Percorsi transdisciplinari di arte e teologia 2. Proposte per una nuova architettura sacra La Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia intende approfondire

Dettagli

TARANTO. Il 28 febbraio 2013

TARANTO. Il 28 febbraio 2013 Fonte: www.ilcittadinoonline.it AL PROFESSOR ASCHERI IL PREMIO CASSANDRO Il riconoscimento è assegnato per gli Studi Storico Giuridici TARANTO. Il 28 febbraio 2013 presso l aula magna del Dipartimento

Dettagli

Pontificio Istituto di Studi Arabi e d Islamistica. Viale di Trastevere 89-00153 Roma www.pisai.it

Pontificio Istituto di Studi Arabi e d Islamistica. Viale di Trastevere 89-00153 Roma www.pisai.it المعهد البابوي للدراسات العربية و الاسلامية Pontificio Istituto di Studi Arabi e d Islamistica Viale di Trastevere 89-00153 Roma www.pisai.it La storia التاريخ 1926 Fondazione dell Institut des Belles

Dettagli

VERBALEN.2 ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI

VERBALEN.2 ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI _., ~- '-a. OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 13/Bl ECONOMIA AZIENDALE, settore scientifico disciplinare SECS P/07

Dettagli

Il Collegio Universitario d Eccellenza Fondazione Comunità Domenico Tardini aderisce alla Conferenza dei Collegi Universitari (CCU) legalmente

Il Collegio Universitario d Eccellenza Fondazione Comunità Domenico Tardini aderisce alla Conferenza dei Collegi Universitari (CCU) legalmente Il Collegio Universitario d Eccellenza Fondazione Comunità Domenico Tardini aderisce alla Conferenza dei Collegi Universitari (CCU) legalmente riconosciuti dal Ministero dell Istruzione, dell Università

Dettagli

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI. Nome BERNI CLAUDIA

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI. Nome BERNI CLAUDIA F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome BERNI CLAUDIA Telefono 06.67665226 Fax 06.67665282 E-mail c.berni@provincia.roma.it Data di nascita 02.05.1951

Dettagli

Coordina gli stage d Archivio relativamente all inventariazione degli archivi delle Rappresentanze Pontificie.

Coordina gli stage d Archivio relativamente all inventariazione degli archivi delle Rappresentanze Pontificie. Luca Carboni è nato a Roma nel 1968, laureato in Scienze Politiche con indirizzo internazionale all Università di Roma La Sapienza e diplomato in Archivistica alla Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica

Dettagli

a tutte le Istituzioni Europee

a tutte le Istituzioni Europee Lettera a tutte le Istituzioni Europee Città del Vaticano, 22 febbraio 2010 4/2010 Ai Rettori e ai Decani delle Facoltà ecclesiastiche e, per conoscenza, ai Rettori delle Università Come annunciato il

Dettagli

CURRICULUM VITAE E STUDIORUM

CURRICULUM VITAE E STUDIORUM CURRICULUM VITAE E STUDIORUM di Angela FIORE, nata a Siano (SA) il 25/01/1964, residente a Salerno in via F. Galloppo n. 78, e-mail: genfiore@libero.it angela_fiore2@hotmail.com 1986. 01-19 settembre:

Dettagli

Settembre Dom 6 XXIII T.O. Dom 13 XXIV T.O. Dom 20 XXV T.O. Dom 27 XXVI T.O.

Settembre Dom 6 XXIII T.O. Dom 13 XXIV T.O. Dom 20 XXV T.O. Dom 27 XXVI T.O. 2015/2016 Settembre 2015 Mar 1 10ª Giornata per la custodia del creato (sola sensibilizzazione) Incontro di preghiera a Porto Cesareo Mer 2 Gio 3 Ven 4 Pellegrinaggio diocesano al Santuario Madonna de

Dettagli

CAMINANTES COLLANA DI STUDI INTERRELIGIOSI

CAMINANTES COLLANA DI STUDI INTERRELIGIOSI CAMINANTES COLLANA DI STUDI INTERRELIGIOSI 1 Direttore Gaspare MURA Pontificia Università Urbaniana Comitato scientifico Angela ALES BELLO Pontificia Università Lateranense Mustafa Cenap AYDIN Istituto

Dettagli

SECONDA SESSIONE LE RADIO CATTOLICHE NELLA SOCIETÀ CIVILE: RADIO DON BOSCO - MADAGASCAR

SECONDA SESSIONE LE RADIO CATTOLICHE NELLA SOCIETÀ CIVILE: RADIO DON BOSCO - MADAGASCAR SECONDA SESSIONE LE RADIO CATTOLICHE NELLA SOCIETÀ CIVILE: RADIO DON BOSCO - MADAGASCAR Radio Cattoliche e Società Civile. Il contributo delle Radio Cattoliche per la realizzazione del bene comune. Libertà

Dettagli

CULTURA EUROPEA I testi biblici come fonte del pensiero filosofico e teologico, della letteratura e dell arte

CULTURA EUROPEA I testi biblici come fonte del pensiero filosofico e teologico, della letteratura e dell arte BIBBIA E CULTURA EUROPEA I testi biblici come fonte del pensiero filosofico e teologico, della letteratura e dell arte Master universitario di primo livello Facoltà di Lettere e Filosofia in collaborazione

Dettagli

Ministero Istruzione Università Ricerca

Ministero Istruzione Università Ricerca PATROCINI Ministero Istruzione Università Ricerca con il Patronato della Regione Lombardia Provincia di Torino Educazione e Infanzia Città di Torino Città di Salò Comitato scientifico: Prof. Augusta Busico,

Dettagli

SCHEDA BIOGRAFICA. Ricercatore e docente di Semiotica (M-FIL/05 filosofia e teoria dei linguaggi), dottore di ricerca in Filosofia del

SCHEDA BIOGRAFICA. Ricercatore e docente di Semiotica (M-FIL/05 filosofia e teoria dei linguaggi), dottore di ricerca in Filosofia del SCHEDA BIOGRAFICA Corso di Laurea: Scienze della comunicazione Insegnamento: Semiotica e linguaggi - Estetica e analisi dei linguaggi artistici Nome: David Cognome: Gargani Email: d.gargani@uninettunouniversity.net

Dettagli

(39) 0552759214 ufficio Dipartimento. (39) 0552759903 ufficio Dipartimento delpunta@unifi.it

(39) 0552759214 ufficio Dipartimento. (39) 0552759903 ufficio Dipartimento delpunta@unifi.it Curriculum vitae Riccardo Del Punta CURRICULUM VITAE Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 Il sottoscritto

Dettagli