П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ"

Transcript

1 Република Србија УСТАВНИ СУД П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ Београд, март године

2 ПРЕГЛЕД РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ 1 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Преглед рада Уставног суда сачињен је на основу одредаба члана 27. став 2. алинеја 2. и члана 101. Пословника о раду Уставног суда ( Службени гласник РС, број 103/13) и садржи податке о предметима о којима је Уставни суд одлучивао, као и другим активностима Уставног суда у години, у складу с Уставом Републике Србије (у даљем тексту: Устав) и законом. Претходна, година имала је посебан значај не само за Уставни суд, већ и за саму Републику Србију. Наиме, то је година у којој је обележен изузетан јубилеј 50 година од оснивања Уставног суда у Републици Србији, година у којој је Уставном суду, по први пут од оснивања, обезбеђена сопствена зграда која својом архитектутом, величином и функционалношћу простора одговара уставноправном положају и потребама државног органа какав је Уставни суд и, коначно, година у којој је Уставни суд остварио даљи напредак и у конкретним резултатима рада у остваривању својих Уставом утврђених надлежности. Нова организација рада и одлучивања Уставног суда уведена почетком године омогућила је и у години знатно ефикаснији рад, чему су у пуној мери допринели и електронски информациони систем Уставног суда и Е-седница. Упоредо са предузимањем мера за техничко-технолошко осавремењивање рада, Стручна служба Уставног суда је кадровски ојачана, унапређен је концепт утврђивања норматива за рад на обради предмета у циљу ефикасне реализције периодичних планова рада, а новим Пословником о раду Уставног суда, у складу са законом, ближе су уређена питања од значаја за поступање Уставног суда. Са друге стране, прилив нових предмета у години и даље је имао изражену тенденцију раста. Међутим, претходно наведене мере које су предузете управо са крајњим циљем да омогуће ефикаснији рад Суда, уз додатно уложени напор како судија, тако и свих запослених у Стручној служби Уставног суда, имале су за резултат даље повећање броја решених предмета. Ближи подаци који се дају у овом прегледу илуструју изнета запажања и указују на даље претпоставке чијим обезбеђивањем се могу створити услови за још свеобухватнију заштиту Уставом утврђених вредности, а тиме и остваривање уставне функције Уставног суда као заштитника уставности и законитости и људских и мањинских права и слобода. II ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ О РАДУ У ГОДИНИ Електронски систем, уведен године, омогућио је да сви поднесци достављени Уставном суду буду евидентирани, у складу са утврђеним процедурама за формирање 1 Преглед рада је усвојен на 10. седници Уставног суда, одржаној 13. марта године.

3 2 предмета. Обрада предмета и њихово разматрање на седницама Уставног суда и његових већа одвијали су се у складу са периодичним плановима рада, који су сачињавани према времену пријема поднесака којима је инициран поступак пред Уставним судом, степену хитности решавања у зависности од значаја спорног уставноправног питања, а у предметима уставних жалби и према истакнутој повреди Уставом зајемченог индивидуалног права. Током године Уставном суду је упућено поднесака поводом којих је формирано нових предмета уставних жалби, 418 нових предмета из других уставносудских надлежности (од тога 322 предмета у којима се тражи оцена уставности закона или оцена уставности и законитости других општих аката, 72 предмета у којима се покреће поступак за решавање сукоба надлежности и 24 нова предмета из осталих уставносудских надлежности) и 347 поднесака поводом којих су формирани предмети са класификационом ознаком Р. У поређењу са претходном, годином, запажа се, као што је на почетку констатовано, даљи тренд повећања прилива нових предмета у областима које представљају основну надлежност Уставног суда и то за 4,5% када је реч о захтевима за оцену уставности и законитости општих аката и чак за 15,74% када је реч о уставним жалбама, те је, у области уставних жалби, просечни месечни прилив достигао број од нових предмета. Када се у обзир узму предмети који су остали нерешени из ранијих година, Уставни суд је у години у раду имао укупно предмет. Од тог броја готово 96% свих предмета у раду Уставног суда ( предмета) чинили су предмети уставних жалби, док су свега нешто више од 4% (1.036 предмета, који обухватају и 45 предмета по жалбама неизабраних судија, јавних тужилаца и њихових заменика) били предмети из осталих надлежности Уставног суда (класификационе ознаке IУ до XУ - нормативна контрола и друга уставносудска надлежност). У односу на претходну годину, повећање укупног броја предмета у раду износило је око 16%, имајући у виду да су у години у раду била предмета. У структури предмета који су у годину пренети као нерешени из ранијих година, а којих је укупно било , највећи број предмет, представљале су уставне жалбе. Од наведеног броја предмета у раду, Уставни суд је током године решио укупно предмета, од којих предмета по уставним жалбама и 510 предмета из других надлежности. На крају године је остало нерешених предмета и то предмета по уставним жалбама, 456 предмета у којима је тражена оцена уставности и законитости општих аката, 32 предмета сукоба надлежности и 38 других предмета из осталих уставносудских надлежности. Број примљених предмета, предмета у раду, као и број решених и нерешених предмета према појединим надлежностима Уставног суда, односно врстама поступака, дат је у графичком приказу и табеларном прилогу који чине саставни део Прегледа рада Уставног суда за годину. Уставни суд је у решавању предмета и даље задржао приступ да приоритетно решава тзв. старе предмете, тј. предмете који су као нерешени пренети из ранијих година. Резултат таквог приступа је да је рад Уставног суда у години отпочео са, како је наведено, предмета који су остали нерешени, а примљени су у периоду од године закључно са 31. децембром године, да би на крају исте године остао нерешен по један предмет из и године, два предмета из године, 34 предмета из

4 године, предмета из године и предмет из године. Дакле, решивши предмет из ранијих година, Уставни суд је током године смањио број нерешених предмета из ранијих година за више од 50%. Са друге стране, како се према уобичајеним мерилима нерешени предмети из претходне године, у конкретном случају из године, не сматрају тзв. старим предметима, то следи да је Уставни суд протеклу годину окончао са укупно нерешених старих предмета (примљених у Суд закључно са 31. децембром године), а што је нешто мање од 7,5% укупног броја предмета које је Уставни суд имао у раду током године. III ПРАВНИ СТАВОВИ УСТАВНОГ СУДА И НОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ У складу са одредбом члана 8. став 1. Закона о Уставном суду (''Службени гласник РС'', бр. 109/07, 99/11 и 18/13 - одлука УС), о питањима поступка пред Уставним судом која нису уређена тим законом сходно се примењују одредбе одговарајућих процесних закона, а одредбама става 2. истог члана прописано је да ће о питањима која нису уређена Законом о Уставном суду или одредбама процесних закона, Уставни суд одлучити у сваком конкретном случају. Како се у поступању Уставног суда, у оквиру надлежности утврђених Уставом, појављују отворена уставноправна питања која захтевају да Уставни суд одреди начин свог поступања и одлучивања, и током године је било неопходно да се приступи утврђивању појединих правних ставова. Такође, прилив великог броја предмета захтевао је и нова организациона и процесна решења, па су, у циљу нормативног утемељења тих решења, донети одговарајући општи акти. а) Правни ставови Уставни суд је, на основу члана 5. став 2. алинеја 13. претходно важећег Пословника о раду Уставног суда ( Службени гласник РС, бр.24/08, 27/08 и 76/11), донео закључке којима је заузео ставове у вези са неизвршавањем одлука Уставног суда донетим у поступку по уставним жалбама, а крајем године, на основу члана 27. став 2. тачке 16) важећег Пословника о раду Уставног суда ( Службени гласник РС, број 103/13), утврдио став поводом преиспитивања одлука Уставног суда донетих у вези са повредама права подносилаца уставне жалбе са којима је постигнуто пријатељско поравнање у поступку пред Европским судом за људска права. б) Нормативна делатност Уставног суда Уставни суд је у току године донео већи број општих правних аката. Поред Пословника о раду Уставног суда, као најважнијег акта, донети су и нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Уставног суда са пратећом Одлуком о одређивању положаја и разврставању радних места и послова у Стручној служби Уставног суда, затим Одлука о изменама Одлуке о нормативима за обраду предмета из уставносудске надлежности и о спровођењу прописаног поступка оцењивања државних службеника у Стручној служби Уставног суда, Одлука о изменама и

5 4 допунама Одлуке о платама запослених у Стручној служби Уставног суда, План јавних набавки Уставног суда за годинну, а утврђен је и Коначни предлог буџета Уставног суда за годину и Предлог кадровског плана Уставног суда за годину. IV РЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ИЗ УСТАВНОСУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ Уставни суд је у години у раду имао укупно 839 предмета у којима је тражена оцена уставности закона, односно оцена уставности и законитости других општих аката (предмети који носе ознаку ''IУ''), од којих је 517 предмета пренето из ранијих година, а 322 предмета су формирана у току године. Од наведеног укупног броја предмета који су били у раду решено је 383, а остало је нерешено 456 предмета. Посматрано према врсти оспорених аката, структура решених предмета је следећа: закони решен 131 предмет; потврђени међународни уговори решен 1 предмет; уредбе и други акти Владе решена 22 предмета; акти министарстава и других републичких органа - решена 34 предмета; акти органа аутономних покрајина решена 2 предмета; акти органа јединица локалне самоуправе (општина и градова) и месних заједница решено 109 предмета; акти правосудних органа решена 4 предмета; остали акти (акти фондова, комора, банака, јавних служби, привредних друштава, синдиката и удружења и колективни уговори) решена 64 предмета; предмети у којима је тражена оцена уставности и законитости општих аката који су решени спајањем или пресигнирањем 16 предмета. У поступку одлучивања, донето је: 64 одлука о утврђивању неуставности и/или незаконитости оспорених општих аката, 2 одлуке о одбијању предлога/захтева за утврђивање неуставности и незаконитости, 51 решење о одбацивању иницијатива за покретање поступка за оцену уставности, односно законитости, 4 решења о обустави поступка, 234 закључака о одбацивању иницијативе, односно предлога због непостојања процесних претпоставки за поступање, 5 закључака о обустави поступка и 1 закључак о окончању поступка, док је 22 предмета решено на други начин (спајањем или пресигнирањем). Поред тога, Уставни суд је током године у 22 предмета донео решење о покретању поступка за утврђивање неуставности и незаконитости, у 2 случаја је решењем о покретању поступка одређена и привремена мера обуставе извршења појединачних аката или радњи предузетих на основу оспореног општег акта, у 7 предмета Суд је донео закључак о застајању са поступком, а у 1 предмету је закључио и да Народној скупштини достави обавештење у смислу одредбе члана 105. Закона о Уставном суду. У предметима у којима је Уставни суд мериторно одлучивао (64 утврђујуће одлуке и 2 одлуке о одбијању предлога, односно захтева за утврђивање неуставности и незаконитости), посматрано према врсти оспореног општег акта, донето је: 13 одлука о утврђивању неуставности и 5 одлука о утврђивању неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором одредаба закона и 2 одлуке о одбијању предлога за оцењивање уставности закона; 6 одлука о утврђивању неуставности и незаконитости општег акта Владе; 5 одлука о утврђивању неуставности и незаконитости аката других републичких органа и организација; 2 одлуке о утврђивању неуставности и незаконитости

6 5 општег акта Аутономне покрајине Војводине; 24 одлуке о утврђивању неуставности и незаконитости општих аката јединица локалне и месне самоуправе; 1 одлука о утврђивању неуставности и незаконитости општег акта Високог савета судства и 8 одлука о утврђивању неуставности и незаконитости других општих аката (привредних друштава, јавних служби, синдиката и удружења, колективних уговора и др.). Уставни суд је, по сопственој иницијативи, покренуо поступак за оцену уставности Закона о окупљању грађана ( Службени гласник РС, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, Службени лист СРЈ, број 21/01 и Службени гласник РС, бр. 29/01 и 101/05) и поступак за оцену уставности одредбе члана 20ж став 1. Закона о приватизацији ( Службени гласник РС, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-др.закон, 30/10-др. закон, 93/12 и 119/12). У поступању Уставног суда у предметима нормативне контроле закона и других прописа и општих правних аката може се запазити да број иницијатива, посебно оних које упућују грађани и даље има тенденцију раста. У том смислу, највећи број предмета у области нормативне контроле и даље представљају иницијативе грађана или правних лица, док је врло мали број предлога за оцену уставности и законитости поднетих од стране овлашћених предлагача (најмање 25 народних посланика, државних органа или органа територијалне аутономије и локалне самоуправе). Податак да је чак у 234 предмета Уставни суд закључком, због недостатка процесних претпоставки за вођење поступка, одбацио поднете иницијативе, као и чињеница да је у савременим уставним системима у Европи, са ретким изузецима, напуштена идеја иницијативе као механизма деловања уставног суда у поступку заштите уставности и законитости, намеће потребу да се у будућим уставним променама преиспита решење према коме свако правно или физичко лице има право на иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости. Иако је општи рок за усклађивање закона са Уставом од године истекао још 31. децембра године, Уставни суд је у поступању у предметима нормативне контроле утврдио да у правном поретку још увек егзистирају неки закони чије одредбе нису усклађене са Уставом (као што су, на пример, Закон о сахрањивању и гробљима или Закон о окупљању грађана), да су поједине области и даље законски неуређене (на пример, област радних односа запослених у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе), као и да има закона којима одређена област није целовито уређена те правне празнине које такви закони садрже доводе у питање остваривање уставности (на пример, поднормираност области месне самоуправе). У оваквим случајевима, Уставни суд је током године реаговао доношењем одлука о утврђивању неуставности, покретањем поступка за оцену уставности, као и обавештавањем Народне скупштине о потреби за интервенцијом законодавца. Кроз рад на конкретним предметима, Уставни суд је уочио неколико негативних тенденција. Прва је да је у великој мери изражено скраћивање рока за ступање на снагу закона и других општих правних аката (vacatio legis), а друга да неретко постоје значајни номотехнички недостаци у изради општих аката који изазивају недоумице у погледу њихове примене до мере да доводе до сукоба надлежности између судова и других државних органа (на пример, остављање на снази појединих одредаба закона који престаје да важи, вишеструке измене прелазних одредаба истог закона и сл.). Такође, не мали број одлука Уставног суда, којима је неуставност појединих законских одредаба утврђена због тога што се њима нарушава уставно начело јединства правног поретка у Републици

7 6 Србији или што је одредба до те мере неодређена и непрецизна да не испуњава основне стандарде начела владавине права и квалитета закона у смислу стандарда установљених конвенцијским правом, захтевају повећану пажњу у фази израде закона и других општих аката, нарочито у предстојећем процесу усклађивања домаћег правног система са законодавством Европске уније. 1. Оцена уставности и законитости и сагласности са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права Закони и други општи акти Народне скупштине У предметима у којима је у години оцењивао уставност закона, односно њихову сагласност са Уставом и потврђеним међународним уговорима, Уставни суд је донео: 18 одлука о утврђивању неуставности појединих одредаба закона, односно сагласности са потврђеним међународним уговорима, 2 одлуке о одбијању предлога за оцену уставности, 32 решења о одбацивању иницијатива јер изнетим разлозима оспоравања нису поткрепљене тврдње да има основа за покретање поступка за оцену уставности оспореног закона и 73 закључка о одбацивању иницијатива због процесних недостатака, док је 6 предмета решено спајањем или пресигнирањем. Истовремено је донето 14 решења о покретању поступка за оцену уставности, а у 2 предмета Уставни суд је одредио и привремену меру обуставе извршења појединачних аката или радњи предузетих на основу оспореног закона. Уставни суд је утврдио неуставност, односно несагласност са Уставом и потврђеним међународним уговором појединих одредаба следећих закона: - Закона о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05) одлука IУз-299/2011 од 17. јануара године; - Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'', број 72/11) - одлука IУз- 147/2012 од 21. фебруара године; - Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник РС, бр. 41/09, 53/10 и 101/11) - одлука IУз-1503/2010 од 7. марта године; - Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 111/09) - одлука IУз-2/2010 од 14. марта године; - Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (''Службени гласник РС'', број 36/09) - одлука IУз-527/2010 од 14. марта године; - Закона о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС", бр. 20/77 и 24/85, Службени гласник РС, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) - одлука IУз-27/2009 од 21. марта године; - Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) - одлука IУз-233/2009 од 11. априла године; - Закона о експропријацији (''Службени гласник РС'', бр. 53/95, 23/01 и 20/09) - одлука IУз-17/2011 од 23. маја године; - Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 72/11) - одлука IУз- 51/2012 од 23. маја године;

8 7 - Закона о електронским комуникацијама (''Службени гласник РС'', број 44/10) - одлука IУз-1245/2010 од 13. јуна године; - Закона о Агенцији за борбу против корупције (''Службени гласник РС'', бр. 97/08, 53/10 и 66/11 - Одлука УС) - одлука IУз-245/2011 од 4. јула године; - Закона о заштити права и слобода националних мањина ( Службени лист СРЈ, број 11/02 и Службени гласник РС, број 72/09 - др. закон) - одлука IУз-27/2011 од 3. октобра године; - Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС) - одлука IУз-68/2013 од 10. октобра године; - Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 31/11) - одлука IУз-101/2013 од 7. новембра године; - Закона о допунама Закона о Влади (''Службени гласник РС'', 72/12) - одлука IУз- 921/2012 од 14. новембра године; - Закона о приватизацији ( Службени гласник РС, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-др.закон, 30/10-др. закон, 93/12 и 119/12) - одлука IУз-95/2013 од 14. новембра године; - Закона о Безбедносно-информативној агенцији ( Службени гласник РС, бр. 42/02 и 111/09) - одлука IУз-252/2002 од 26. децембра године и - Закона о министарствима (''Службени гласник РС'', бр. 72/12 и 76/13) - одлука IУз-920/2012 од 26. децембра године. Међународни уговори Иницијативом за покретање поступка за оцену уставности оспорене су одредбе закона о потврђивању међународног уговора само у једном предмету током године и тај предмет је окончан доношењем закључка о одбацивању иницијативе због недостатка процесних претпоставки за поступање Уставног суда. Уредбе и други општи акти Владе У предметима оцене уставности и законитости уредби и других аката Владе, Уставни суд је донео: 6 одлука о утврђивању неуставности, односно незаконитости и 16 закључака о одбацивању иницијатива из процесних разлога, док је у 2 предмета решењем покренуо поступак. Прописи и други општи акти правосуђа, министарстава и других републичких органа и организација У предметима у којима је одлучивао о уставности и законитости општих аката републичких органа и организација Уставни суд је донео 6 одлука о утврђивању несагласности са Уставом, односно законом и 20 закључака о одбацивању иницијатива због процесних недостатака. Преосталих 6 предмета решено је на други начин, а у 1 предмету је донето решење о покретању поступка.

9 8 Општи акти органа аутономних покрајина У години, Уставни суд је донео 2 мериторне одлуке које се односе н опште акте Аутономне покрајине Војводине. Једну којом је утврђено да означене одредбе Статута Аутономне покрајине Војводине ( Службени лист АПВ, број 17/09) нису у сагласности са Уставом и другу, да Покрајинска скупштинска Одлука о Војвођанској академији наука и уметности (''Службени лист АПВ'', бр. 15/03 и 18/09) није у сагласности с Уставом и законом. Општи акти органа локалне самоуправе и месне самоуправе Поднетим иницијативама најчешће је тражена оцена уставности и законитости општих аката органа јединица локалне самоуправе. Оспорени су акти којима су уређена питања из области коришћења грађевинског земљишта, комуналних делатности, локалних такси и накнада или увођење месног самодоприноса. Уставни суд је донео 24 одлуке о утврђивању неуставности и незаконитости одредаба оспорених општих аката, 4 решења о одбацивању иницијатива, а у 4 предмета је покренуо поступак. У односу на претходну годину, смањен је број утврђујућих одлука, али расте број иницијатива које су због недостатка процесних претпоставки одбачене. Акти привредних друштава, јавних служби, комора, фондова, и других организација и колективни уговори Уставни суд је разматрао 68 предмета у којима су поднете иницијативе за оцену уставности и законитости општих аката јавних предузећа и других привредних друштава, установа, фондова, комора и удружења, као и за оцену уставности и законитости колективних уговора. У овим предметима донето је 9 утврђујућих одлука, 5 решења о одбацивању иницијатива, у 1 предмету је покренут поступак, а у 50 предмета нису биле испуњене процесне претпоставке за мериторно одлучивање. 2. Поступак решавања сукоба надлежности У години Уставни суд је имао у раду укупно 102 предмета у којима је био поднет захтев за решавање негативног сукоба надлежности. Решено је 70 предмета и то тако што је у 36 предмета донето решење којим је утврђен орган надлежан за поступање, док су у 34 предмета захтеви закључком одбачени. Највећи број захтева се односио на решавање негативног сукоба надлежности између прекршајних судова и органа државне управе у примени Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Царинског закона. 3. Поступак решавања изборних спорова Поступајући у предметима формираним по захтевима за решавање изборних спорова, Уставни суд је у години одбацио 3 захтева због ненадлежности Уставног суда да одлучује о споровима који настају у вези са избором, односно престанком

10 9 одређене функције у скупштини јединице локaлне самоуправе, као и за оцену законитости избора за савете месних заједница, пошто се у овим случајевима заштита изборног права може остварити судским путем на начин прописан законом. 4. Поступак решавања забране рада политичке странке, синдикалне организације, удружења грађана или верске заједнице У оквиру ове надлежности, Уставни суд је имао у раду само један предмет у којем је одлучио доношењем закључка о одбацивању захтева за брисање удружења грађана из регистра, јер није био поднет од стране овлашћеног предлагача. 5. Поступак по жалбама судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције Одлучујући о жалбама неизабраних носилаца судијских и јавнотужилачких функција, Уставни суд је у години решио 29 предмета у којима су жалбе биле изјављене против одлука Високог савета судства и Државног већа тужилаца и то доношењем 2 одлуке којима је усвојено 17 жалби неизабраних судија и 3 одлуке којима су усвојене 4 жалбе носилаца јавнотужилачке функције, а у осталим предметима нису биле испуњене процесне претпоставке за одлучивање. 6. Поступак одлучивања по жалби на појединачни акт државног органа којим се онемогућава вршење надлежности јединице локалне самоуправе У години у раду је било 5 предмета који се односе на жалбу органа локалне самоуправе против акта државног органа којом се тврди да се онемогућава вршење надлежности локалне самоуправе. Суд је поступао у једном предмету који није окончан у тој години. 7. Поступак по уставним жалбама У току године, у предметима уставних жалби Уставни суд је донео одлука и решења, док је 88 предмета решено спајањем или пресигнирањем. Од донетих одлука, су одлуке којима је усвојена уставна жалба (80,04%), а 564 одлуке о одбијању уставних жалби (19,96%). Од тога одлука или 78,49% мериторних одлука Уставног суда се односило на област грађанског права, 547 одлука или 19,36 % на област управног права и 61 одлука или 2,15% на област кривичног права. У односу на годину, када је донето мериторних одлука, повећање броја мериторних одлука износи 9,32%. Одлуке којима су усвојене уставне жалбе односе се на повреде следећих људских и мањинских права и слобода зајемчених Уставом: право на судску заштиту (члан 22. став 1.) 3 одлуке; право на живот (члан 24. став 1.) 1 одлука; право на неповредивост физичког и психичког интегритета (члан 25.) 1 одлука; повреда правa на ограничено трајање притвора (члан 31. ст. 1. и 2.) 7 одлука; право на правично суђење (члан 32. став 1.) одлукe; право на суђење у разумном року (члан 32. став 1.) 848 одлука; право

11 10 на правну сигурност као део права на правично суђење (члан 32. став 1.) 12 одлука; право на правну сигурност у казненом праву (члан 34. став 2.) 1 одлука; право на једнаку заштиту права (члан 36. став 1.) 526 одлука; право на правно средство (члан 36. став 2.) 16 одлука; право на слободу окупљања (члан 54. став 1.) 2 одлуке; право на имовину (члан 58.) 104 одлуке; право и дужност родитеља (члан 65. став 1.) 1 одлука; право на правичну накнаду за рад (члан 60. став 4.) 46 одлука, право на правну заштиту за случај престанка радног односа (члан 60. став 4.) 2 одлуке, као и права детета (члан 64. став 2.) 2 одлуке. У току године, у односу на претходну годину, број одлука којима је утврђена повреда права на суђење у разумном року повећан је за скоро 46%. Поводом утврђених повреда, Уставни суд је у 528 предмета утврдио право подносилаца уставних жалби на накнаду нематеријалне штете, у 29 предмета право на накнаду материјалне штете, док је у 23 предмета утврђено право на накнаду оба вида штете. Укупан износ средстава по основу утврђеног права на накнаду нематеријалне штете износи евра, у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије. Уставни суд је, у складу са одредбом члана 89. став 2. Закона о Уставном суду у 917 предмета поништио појединачни акт и наложио државним органима, претежно судовима, да донесу нову одлуку. Из наведеног се, поред осталог, може извести и неколико следећих констатација. Начелно посматрано, поступање Уставног суда у предметима уставних жалби потврдило је делотворност овог правног средства. Резултат те чињенице, као и широка приступачност овог посебног правног средства грађанима, је даљи раст броја изјављених уставних жалби којима се претежно грађани, а све више и правна лица, обраћају Уставном суду. Међутим, уочава се да у одређеним случајевима грађани некритички посежу за обраћањем Уставном суду, оспоравајући уставном жалбом појединачне акте донете у споровима који објективно ни за самог подносиоца уставне жалбе не могу имати одговарајући значај, а са становишта уставносудске заштите су занемарљиви (примера ради, уставна жалба која је изјављена у вези са парничним поступком у којем је вредност тужбеног захтева била 902 динара, уставна жалба којом је оспорена пресуда прекршајног суда којом је подносилац кажњен због прекорачења брзине, или уставна жалба изјављена против акта којим је подносиоцу наложено уклањање непрописно паркираног возила). Усклађивање уставносудске праксе са праксом Европског суда за људска права резултирало је решавањем све већег броја предмета унутар националних граница, што утиче на смањен раст иначе изузетно великог број постојећих представки изјављених Европском суду за људска права. У години од великог значаја је посебно став Европског суда изнет у одлуци од 26. новембра године (представка број 65713/13 поднета против Србије), којим је констатовано да је Уставни суд у потпуности хармонизовао свој приступ са судском праксом ЕСЉП-а у погледу питања извршења пресуда против предузећа у друштвеној својини која су у поступку реструктурирања. Непосреднијом сарадњом са Министарством правде Сектором за заступање Републике Србије пред Европским судом у току године обезбеђено је континуирано праћење предмета уставних жалби и евентуалних представки изјављених Европском суду, на који начин је елиминисана могућност да се поводом исте повреде права истом подносиоцу пружи заштита у два паралелна поступка.

12 11 Даље, у погледу појединачних права која су подносиоцима уставних жалби повређена у поступцима пред државним органима и другим носиоцима јавних овлашћења у Републици Србији и даље је најзаступљенија повреда права на правично суђење, претежно у групама тзв. репетитивних предмета у којима се радило о истим или битно сличним чињеничним и правним ситуацијама (на пример, у поступцима вођеним поводом потраживања запослених у привредном друштву Магнохром д.о.о. Краљево, по захтевима за исплату разлике инвалидских примања, у поступцима за исплату накнада за прековремени рад и других накнада из радног односа запосленима у МУП-у, у парничним поступцима и управним споровима у вези са усклађивањем војних пензија и др.). Такође, досадашња искуства указују на чињеницу да је поступање Уставног суда резултирало квалитетнијим образложењима судских одлука, што је позитиван ефекат у смислу да се све више поштује управо овај вид гаранције права на правично суђење. Са друге стране, велики број уставних жалби усвојен због повреде права на једнаку заштиту права, односно због неједнаког поступања судова у истим чињеничним и правним ситуацијама намеће неопходност значајног ангажовања Врховног касационог суда, као највишег суда у Републици, и апелационих судова, као најчешће судова последње инстанце, на праћењу судске праксе и њеном уједначавању. Повећање броја одлука којима је утврђена повреда права на суђење у разумном року могуће је објаснити чињеницом да се пред редовним судовима и даље налази велики број старих предмета чије решавање је у извесној мери било успорено променама у организацији мреже и уређењу судова, мада за поједине случајеве у којима поступци трају и више деценија није могуће наћи било какво разумно објашњење. Са становишта поступања Уставног суда у конкретним предметима, нарочито узимајући у обзир њихов број и чињеницу да се на исту појаву указује већ неколико година, посебну пажњу заслужује констатација да је не само велики, него да и даље расте број одбачених уставних жалби изјављених преко пуномоћника који је адвокат. Наиме, током године Уставни суд је одбацио уставних жалби због непостојања претпоставки да по њима води поступак, што је за готово 12% више него у години. При томе је одбачено (више од 66,6%) уставних жалби које су у име подносилаца изјавили адвокати. Наведена чињеница упозорава не само на потребу преиспитивања стручности појединаца, него и на потребу заштите странака које за ангажовање адвоката издвајају значајне износе утврђене адвокатском тарифом, а да за узврат не добијају квалитетну стручну помоћ. У том погледу, указивање Суда Адвокатској комори Србије на потребу активнијег ангажовања у отклањању ове појаве није резултирало предузимањем мера. V ОБЛИЦИ РАДА УСТАВНОГ СУДА 1. Облици рада Уставног суда Седнице Уставног суда, великих и малих већа Рад и одлучивање Уставног суда током године одвијали су се, у складу с одредбама Закона о Уставном суду, на седницама Уставног суда (39 седница), седницама

13 12 два велика већа (80 седница) и пет малих већа (159 седница), као и у оквиру радних тела Уставног суда. На седницама је разматрано предмета из уставносудске надлежности, предлози правних ставова у вези са појединим уставноправним питањима и усвојени су општи правни акти Суда, односно њихове измене и допуне. Седнице о већању и гласању У току године одржане су две седнице о већању и гласању. На првој седници, одржаној 16. јануара године, у предмету IУз-455/2011 донета је одлука којом се одбија предлог и одбацују иницијативе за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором појединих одредаба Закона о црквама и верским заједницама ( Службени гласник РС", број 36/06), док је на другој седници, 5. децембра године, Уставни суд у предмету IУо-360/2009 донео одлуку којом је утврдио да одређене одредбе Статута Аутономне покрајине Војводине ( Службени лист АПВ, број 17/09) нису у сагласности са Уставом, с тим што је објављивање ове одлуке у Службеном гласнику Републике Србије одложено за шест месеци од дана њеног доношења. Јавне расправе Уставни суд је пре одлучивања о уставности Статута Аутономне покрајине Војводине у овом предмету одржао јавну расправу, а ради разматрања спорних уставноправних питања јавна расправа је одржана и у предмету оцене уставности појединих одредаба Закона о националним саветима националних мањина ( Службени гласник РС, број 72/09). Припремне седнице Уставни суд је током године одржао осам припремних седница ради разјашњења сложенијих уставноправних питања у појединим предметима и то: три седнице везано за предмет оцене уставности Статута Аутономне покрајине Војводине и по једну припремну седницу везано за предмет оцене уставности одредбе члана 18. Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије ( Службени гласник РС број 98/06), појединих одредаба Закона о националним саветима националних мањина ( Службени гласник РС, број 72/09), Одлуке Народне скупштине о прихватању Извештаја о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније, укључујући процес имплементације постигнутих договора ( Службени гласник РС, број 38/13), одредбе члана 3. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ( Службени гласникк РС,број 93/12), парафираног Првог споразума о принципима који регулишу нормализацију односа између Владе Републике Србије и Привремених институција самоуправе у Приштини, од 19. априла године, као и истакнутих повреда Уставом зајемчених права у једном предмету уставне жалбе.

14 13 2. Радна тела Уставног суда Комисије Редакциона комисија - Комисија је одржала 42 седнице, у складу са динамиком одлучивања на седницама Суда и великих већа, на којима су разматрана и утврђена укупно коначна текста аката из уставносудске надлежности. Комисија за праћење остваривања уставности и законитости - Комисија је одржала 11 седница, на којима је разматрала нацрт Пословника о раду Уставног суда и анализирала теме по закључцима седнице Уставног суда које су због значаја за рад Суда захтевале заузимање ставова о питањима везаним за поступање у предметима, затим питања у вези са припремом стручног скупа Округлог стола у оквиру обележавања 50 година од оснивања Уставног суда и Међународне конференције "Положај и перспектива уставног судства", као и бројна друга питања (неизвршавање одлука Уставног суда донетих у поступку по уставним жалбама - спорна правна питања и предлог ставова у вези са исплатом нематеријалне штете; посебан случај преиспитивања одлуке Уставног суда када је истом лицу поводом исте повреде права утврђена накнада нематеријалне штете на терет средстава буџета Републике Србије и то у поступку пред Европским судом за људска права и у поступку пред Уставним судом и др.). Комисија за организациона и финансијска питања - Комисија је одржала девет седница, на којима је утврдила предлоге општих аката Суда, разматрала питања у вези са обезбеђивањем и коришћењем буџетских средстава и обезбеђивањем других услова за рад Суда, питања везана за радноправни статус запослених у Стручној служби Уставног суда и друга текућа питања из свог делокруга. Одбори Полазећи од позитивних искустава из ранијих година, пракса претходног разматрања предлога одлука у предметима уставних жалби на седницама одбора као сталних радних тела, пре њиховог упућивања Уставном суду и великим већима на одлучивање, настављена је и у години. Одбор за уставне жалбе из области грађанског права - Одбор је одржао 43 седницe на којима је размотрено укупно 973 предлога одлука о усвајању или одбијању уставних жалби. Од тог броја, Одбор је дао позитивно мишљење у 908 предмета, у 19 предмета је вратио предлог одлуке судији известиоцу ради поновног разматрања, док у 10 предмета није прихватио предлог одлуке. На седницама Одбора су разматрана и спорна уставноправна питања у појединим предметима по уставним жалбама, као и предмети који су били референтни за већи број истоврсних предмета, тзв. типских предмета. Одбор за уставне жалбе из области кривичног права - Одбор је одржао 26 седница на којима је размотрио укупно 80 предлога одлука. Од тог броја, Одбор је у 78 предмета дао позитивно мишљење на предложену одлуку, док је негативно мишљење дао у два предмета.

15 14 Одбор за уставне жалбе из области управног права - Одбор је одржао 34 седнице на којима је размотрена укупно 91 предложена одлука, при чему је Одбор дао позитивно мишљење у 84 предметa. Друга радна тела Жалбена комисија - Комисија је одржала пет седница, на којима су разматране четири жалбе (две у вези са оцењивањем државних службеника, које су усвојене и две у вези са избором кандидата за извршилачка радна места, које су одбијене као неосноване). Конкурсне комисије - Комисија за попуну положаја у Уставном суду је током године расписала и окончала један интерни и један јавни конкурс за попуну положаја у Уставном суду, а Комисије за попуну извршилачких места у Стручној служби Уставног суда спровела је два изборна поступка по расписаним јавним конкурсима за попуњавање извршилачких радних места и пријем приправника у Стручној служби Уставног суда. По наведеним конкурсима у радни однос примљена су два приправника са завршеним правним факултетом и 15 извршилацa. VI ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА У оквиру надлежности Уставног суда за решавање о захтевима за извршење његових одлука, у току године окончано је 17 предмета, у којима је донето једно решење о усвајању захтева којим је тражено извршење одлуке IУз-52/2008 од 21. априла године ( Службени гласник РС, број 34/10) о неуставности одредаба члана 47. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, број 129/07), један закључак о обустави поступка и 15 закључака о одбацивању захтева, због непостојања процесних претпоставки (девет захтева се односило на извршење одлука донетих у нормативној контроли, четири у предметима уставних жалби и два у предметима жалби судија). У вези са извршавањем одлука Уставног суда потребно је нагласити значај деловања надлежних државних органа на начин којим се обезбеђује извршавање и правно дејство одлука Уставног суда. У том смислу, као позитиван пример треба истаћи деловање Врховног касационог суда који је, усвајањем правног схватања априла године, отклонио спорна питања која су се пред судове, у извршним поступцима који су у току, поставила везано за примену Одлуке Уставног суда IУз-82/2009 од 12. јула године, којом је утврђено да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате, у делу који се односи на примену конформне методе приликом обрачунавања затезне камате, није у сагласности са Уставом. Осим тога, Уставни суд констатује да је доследно поштовање уставног принципа да су одлуке Уставног суда општеобавезујуће од нарочитог значаја и за остваривање зајемчених права у конкретним поступцима пред судовима и другим државним органима и имаоцима јавних овлашћења, јер се на тај начин повреде права отклањају у самом поступку пред надлежним органом. У том смислу, као један од примера добре праксе може се навести случај у коме је, извршавајући Одлуку Уставног суда IУз-850/2010 од 12.

16 15 јула године, којом је утврђено да су одредбе члана 150. до 154. Закона о стечају ( Службени гласник РС, број 104/09), несагласне са Уставом, Привредни апелациони суд својим решењем изменио решење првостепеног привредног суда којим је био отворен и закључен стечајни поступак над одређеним привредним друштвом, те је обуставио стечај чиме је отпао правни основ брисања тог привредног субјекта из Регистра привредних субјеката. Како је овај привредни субјект, као стечајни дужник, претходно Уставном суду поднео уставну жалбу којом је, због повреде уставних права, оспорио управо појединачне акте које је сам Привредни апелациони суд изменио, то су се стекли услови да Уставни суд обустави поступак по поднетој уставној жалби (решење Уставног суда Уж-4510/2010 од 18. априла године). VII ОДНОС УСТАВНОГ СУДА И НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ Поступајући на основу одредаба Закона о Уставном суду (чл. 33. и 107.) и Пословника о раду Уставног суда (члан 82. став 1. тачка 10) раније важећег, односно члана 46. важећег Пословника), Уставни суд је у току године од Народне скупштине затражио одговор, односно мишљење поводом поднетих предлога и иницијатива за покретање поступка за оцену уставности закона, односно сагласности закона са потврђеним међународним уговором у 38 предмета. Народна скупштина је у 13 предмета доставила тражени одговор и мишљење, док у 25 предмета није поступљено по захтеву Уставног суда. Поред тога, сагласно одредби члана 105. Закона о Уставном суду којом је прописано да Уставни суд обавештава Народну скупштину о стању и проблемима остваривања уставности и законитости у Републици Србији, даје мишљења и указује на потребу доношења и измену закона и предузимање других мера ради заштите уставности и законитости, Уставни суд је у години указао Народној скупштини на потребу што хитнијег доношења посебног закона о радним односима запослених у органима аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, јер ни после шест година од ступања на снагу Устава Републике Србије није донет закон којим би ова питања била уређена. Такође, Уставни суд је у години указао Народној скупштини и на потребу да у што краћем року отклони недостатак правне регулативе у случајевима постоперативних транссексуалаца. VIII ЈАВНОСТ РАДА УСТАВНОГ СУДА Активности Уставног суда којима се обезбеђује јавност његовог рада односиле су се на информисање шире јавности посредством медија и поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Јавност је информисана о донетим одлукама Уставног суда, организацији и условима рада у Уставном суду, као и бројним другим активностима које се односе на сарадњу са уставним судовима других земаља,

17 16 учешће на међународним конференцијама, стручним скуповима и сарадњи са другим државним органима. Запаженим медијским праћењем обележавања 50 година од оснивања Уставног суда, најшира јавност је имала прилике да се подробније упозна са традицијом уставног судства у Републици Србији. Округли сто, међународна конференција и свечана седница Уставног суда догађаји којима је Уставни суд обележио јубилеј, били су прилика не само за расправу о стручним питањима положаја и даљег развоја уставног судства, већ и прилика да се Уставни суд јавности представи као један од најстаријих уставних судова у Европи. Редовно информисање јавности омогућено је, као и до сада, објављивањем одлука Уставног суда у Службеном гласнику Републике Србије, објављивањем најзначајнијих одлука на интернет страници Уставног суда, сталном комуникацијом са представницима медија, као и објављивањем уставносудске праксе и ставова у стручним часописима. Уставни суд је наставио са праксом да у Службеном гласнику Републике Србије објављује и одлуке донете у предметима уставних жалби којима се покреће питање које је од ширег значаја за заштиту зајемчених људских и мањинских права и слобода. На интернет страници Уставног суда, сагласно законској обавези, објављен је Информатор са основним подацима о раду Уставног суда. Такође, као и у претходном периоду, након завршетка седница, на интернет страници су истог дана објављивана саопштења о исходу одлучивања у сваком поједином предмету, а поред тога, о одлукама Уставног суда донетим у предметима који могу бити од посебног интереса за јавност, редовно су објављивана шира саопштења. Посредством интернет странице Уставног суда, јавност се могла упознати и са осталим активностима Уставног суда, као што је сарадња са другим уставним судовима, учешће председника и судија Уставног суда у раду научних и стручних скупова, сусрети са представницима других државних органа, међународних организација и амбасадорима, као и сарадња са образовним институцијама. Активности Уставног суда пратио је велики број медија, а новинарима су благовремено дати одговори на питања која су се односила на рад Уставног суда. Током године, Уставном суду је поднето 105 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које су упутили грађани, медији, невладине организације, удружења и други. У примени Закона о заштити података о личности, Уставни суд је водио евиденцију у смислу овог закона, која је достављена и Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и Извештај о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у години. IX МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА Међународна сарадња Уставног суда у години била је оријентисана на унапређење билатералних односа са другим уставним судовима, као и мултилатералну сарадњу са регионалним и европским судовима у оквиру струковних асоцијација и скупова са међународним елементом.

18 17 Посета делегације Уставног суда Босне и Херцеговине, на челу са председницом Валеријом Галић, нашем Уставном суду у априлу године, учешће председника Уставног суда др Драгише Б. Слијепчевића и судије др Босе Ненадић, у априлу године, на прослави двадесетогодишњице постојања Уставног суда Словачке Републике, у оквиру које је одржана и међународна конференција под називом Позиција уставних судова и њихов утицај на правни поредак у држави, а за коју је судија Ненадић приредила рад Уставни суд Србије на путу од 'негативног' ка 'позитивном' законодавцу, затим посета делегације нашег Уставног суда, на челу са председником Суда, Уставном суду Румуније, у јуну године, као и учешће председника Уставног суда др Драгише Б. Слијепчевића и заменице председника Уставног суда др Марије Драшкић на Међународној конференцији Актуелне тенденције уставног судства: однос између националног и међународног права, која је одржана у септембру године у Виљнусу, поводом 20 година од оснивања Уставног суда Литваније, на којој је председник Слијепчевић изложио реферат на тему Примена међународног права у пракси Уставног суда Србије, представљају активности којима је Уставни суд наставио да развија већ успостављену билатералну сарадњу. Међу бројним осталим активностима Уставног суда у области међународне сарадње у години, могу се издвојити: учешће заменице председника Уставног суда др Марије Драшкић на традиционалном семинару који је, поводом почетка нове судеће године, у јануару године, одржан у Европском суду за људска права у Стразбуру са темом Примена Европске конвенције о људским правима у временима економске кризе ; учешће председника Уставног суда др Драгише Б. Слијепчевић и судије мр Милана Марковића, у мају године, у раду Округлог стола Улога уставног суда у изградњи владавине права који је одржана Милочеру у Црној Гори, а на коме је судија Марковић изложио рад на тему Допринос Уставног суда Србије владавини права ; учешће председника Уставног суда и судије мр Томислава Стојковића, у јуну године, на Међународној конференцији са темом Заштита људских и грађанских права од стране органа уставне надлежности у постојећем контексту, која је одржана на Јалти, а на којој је судија Стојковић представио рад Стандарди људских права у светлу Европске конвенције о људским правима и право на правично суђење ; учешће судија др Босе Ненадић, у октобру године, у раду Десетог саветовања Октобарски правнички дани које је одржано на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци у Републици Српској, а на коме је судија изложила свој рад на тему Уставни суд Србије од 'негативног' ка 'позитивном' законодавцу. Такође, на позив Црногорске академије наука и уметности, судија проф. др Оливера Вучић је у априлу године, у Подгорици, на научној трибини изложила свој рад на тему Устав и заштита грађана, судија др Боса Ненадић је, у априлу године, била члан стручног жирија-судског већа на VII Регионалном Moot Court такмичењу пред Европским судом за људска права, које је одржано у Уставном суду Словеније, у Љубљани, док је судија мр Томислав Стојковић, у мају године, на позив организатора, учествовао у раду Осмог руског конгреса међународног кривичног права, који је одржан у Москви на тему Проблеми кодификације међународног кривичног права историја, савременост и будућност, а на коме је изложио реферат под називом Кривица као конститутивни елемент основа командне одговорности.

19 18 У току августа године, достављени су одговори на упитник за XVI конгрес Конференције европских уставних судова, а Канцеларији за европске интеграције достављен је прилог за Годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике Србије у години, као и прилог Уставног суда за израду Извештаја о спровођењу Акционог плана за испуњавање препорука Европске комисије. Крајем године, Уставни суд се укључио у пројекат Савета Европе Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима. Такође, у години је настављена сарадња са Заједничким саветом уставне правде Венецијанске комисије, а која је обухватила нарочито: достављање извода и одлука Уставног суда за билтен и електронску базу података Венецијанске комисије; припрему и достављање одговора на постављена питања уставних судова, односно еквивалентних органа земаља чланица, као и Европског суда за људска права о правној регулативи Републике Србије и судској пракси у вези различитих питања, као и учешће на редовном годишњем састанку овог тела Венецијанске комисије, који је одржан у Венецији. X ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 50 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА УСТАВНОГ СУДА Током године Уставни суд је, поред свих редовних активности на решавању уставносудских предмета и стварању услова за ефикасан рад, посебно био ангажован на обележавању значајног јубилеја 50 година од оснивања Уставног суда у Републици Србији. Овај јубилеј обележила су четири догађаја. Најпре је у јуну године на Правном факултету Универзитета у Београду, Уставни суд, у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду и Српским удружењем за уставно право, а уз подршку Организације зе европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Немачке фондацијe за међународну правну сарадњу (IRZ) и Пакта за стабилност Jугоисточнe Европe, организовао Округли сто на тему Улога и значај уставног суда у очувању владавине прaва. Поред судија Уставног суда др Босе М. Ненадић, Катарине Манојловић Андрић, проф. др Драгана Стојановића, проф. др Горана П. Илића и проф. др Оливере Вучић, реферате на тему овог стручног скупа изложили су и др Војислав Становчић, академик САНУ и професор Фактултета политичких наука Универзитета у Беогаду, у пензији, др Будимир Кошутић, професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији, др Ирена Пејић, професорка Правног факултета Универзитета у Нишу, др Владимир Ђурић, научни сарадник Института за упоредно право, Београд, др Владан Петров, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду, др Љиљана Славнић, редовна професорка Правног факултета за привреду и правосуђе, Нови Сад, др Дарко Симовић, ванредни професор Криминалистичкополицијске академије у Београду, др Владан Кутлешић, професор Мегатренд Универзитета у Београду, др Виолета Беширевић, редовна професорка Правног факултета Универзитета Унион у Београду и др Танасије Маринковић, доцент Правног факултета Универзитета у Београду. Други догађај којим је обележен јубулеј је промоција Јубиларне марке, коју је, по одлуци Владе, издала Србија марка, а која је октобра године одржана у холу нове зграде Уставног суда.

Интернет програмирање

Интернет програмирање 2/18 PHP и MySQL 3/18 MySQLi Библиотека MySQLi садржи функције које програмеру допуштају да приступи MySQL систему за управљање базама података, и да над тим базама података извршава разноврсне упите MySQLi

Dettagli

Увод у веб и интернет технoлогије

Увод у веб и интернет технoлогије Увод у веб и интернет технoлогије 2/18 PHP и MySQL 3/18 MySQLi Библиотека MySQLi садржи функције које програмеру допуштају да приступи MySQL систему за управљање базама података, и да над тим базама података

Dettagli

ПРЕДМЕТ ИЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /04) ПРЕСУДА

ПРЕДМЕТ ИЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /04) ПРЕСУДА ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ИЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр. 30132/04) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 9. октобар 2007. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним чланом

Dettagli

Супстициони. Врста кита (садржај кита: филтер, пратећи систем линија и припадајућих садржаја) + отпадна кеса. Ред. бр. Дијализни раствор у кесама

Супстициони. Врста кита (садржај кита: филтер, пратећи систем линија и припадајућих садржаја) + отпадна кеса. Ред. бр. Дијализни раствор у кесама П Р А В И Л Н И К о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) * Члан 1. Овим правилником утврђују се цене материјала

Dettagli

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CONFINDUSTRIA SERBIA СТАТУТ УДРУЖЕЊА КОНФИНДУСТРИЈА СРБИЈА

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CONFINDUSTRIA SERBIA СТАТУТ УДРУЖЕЊА КОНФИНДУСТРИЈА СРБИЈА STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CONFINDUSTRIA SERBIA СТАТУТ УДРУЖЕЊА КОНФИНДУСТРИЈА СРБИЈА 1 TITOLO I Costituzione, denominazione e scopi Articolo 1 Costituzione, sede,denominazione e timbro 1.1. E costituita,

Dettagli

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ GEMAX ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ GEMAX ДОО БЕОГРАД ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ GEMAX ДОО БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ БР. 14 НЕЗАВИСНОГ СТРУЧНОГ ЛИЦА О ИЗВРШЕНОМ НАДЗОРУ НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ Период надзора: 01.02.2016 29.02.2016. године Београд, април 2016.

Dettagli

Посао туристичког водича. др Александра Вујко

Посао туристичког водича. др Александра Вујко Посао туристичког водича др Александра Вујко http://mtt.gov.rs/vesti/oglas-zapolaganje-strucnog-ispita-zaturistickog-vodica-i-turistickogpratioca/ НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

Dettagli

О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е за јавну набавку штампања диплома. а) самостално б) заједничка понуда ц) понуда са подизвођачем

О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е за јавну набавку штампања диплома. а) самостално б) заједничка понуда ц) понуда са подизвођачем Образац 1 Понуду дајемо (заокружити): О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е за јавну набавку штампања диплома а) самостално б) заједничка понуда ц) понуда са подизвођачем Р.б. ОПИС Јед. мере 1. -димензија дипломе:

Dettagli

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА а/а Класификациони број:110601 10 година ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга бр.

Dettagli

ЗБОРНИК РАДОВА COLLECTED PAPERS

ЗБОРНИК РАДОВА COLLECTED PAPERS ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ NOVI SAD FACULTY OF LAW (SERBIA) ЗБОРНИК РАДОВА COLLECTED PAPERS XL 3 (2006) НОВИ САД, 2006 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3, (2006) ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ

Dettagli

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА а/а Класификациони број:110601 10 година ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга бр.

Dettagli

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2015. ГОДИНУ Београд, април 2016. године САДРЖАЈ УВОД... 1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 3

Dettagli

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1) ЕКОНОМИЈА И МОРАЛ

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1) ЕКОНОМИЈА И МОРАЛ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1) ЕКОНОМИЈА И МОРАЛ ПЕТЕР ЕРДЕ (PÉTER ERDİ) СТРУКТУРА СТУДИЈЕ 1.- Из којег аспекта се Црква бави економијом?

Dettagli

Господине Јовановићу, политичари

Господине Јовановићу, политичари Проф. др Мирослав Н. Јовановић предавач, економске политике ЕУ на Универзитету у Женеви, говори за Геополитику Србија нема економску визију Није ми промакло запажање као аналитичару и истраживачу још током

Dettagli

ИТАЛИЈАНСКО-СРПСКЕ ТЕМЕ. НАСЛЕЂЕ НИКШЕ СТИПЧЕВИЋА

ИТАЛИЈАНСКО-СРПСКЕ ТЕМЕ. НАСЛЕЂЕ НИКШЕ СТИПЧЕВИЋА СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ Одељење језика и књижевности ИТАЛИЈАНСКИ ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРУ У БЕОГРАДУ Научни скуп ИТАЛИЈАНСКО-СРПСКЕ ТЕМЕ. НАСЛЕЂЕ НИКШЕ СТИПЧЕВИЋА 03. новембар 2014. године 09.30

Dettagli

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ КРАЈЊИХ КУПАЦА ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2, БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА ЗА

Dettagli

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО Ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈАВНА НАБАВКА број ЈН 7/2016 404-25/2016-III

Dettagli

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ И РАДНИХ МАШИНА ЈНМВ У-17/15/ММ-36

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ И РАДНИХ МАШИНА ЈНМВ У-17/15/ММ-36 ЈКП Паркинг сервис Нови Сад ПИБ: 0363533 МБ: 088349 Филипа Вишњића 47 000 Нови Сад КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ И РАДНИХ МАШИНА ЈНМВ У-7/5/ММ-36

Dettagli

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ И ПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ОДГОВОРИ И РЕШЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ

Dettagli

Приврeднo друштвo зa прoизвoдњу, прeрaду и трaнспoрт угљa РБ "Кoлубaрa" д.o.o. Брoj: гoдинe Лaзaрeвaц

Приврeднo друштвo зa прoизвoдњу, прeрaду и трaнспoрт угљa РБ Кoлубaрa д.o.o. Брoj: гoдинe Лaзaрeвaц Приврeднo друштвo зa прoизвoдњу, прeрaду и трaнспoрт угљa РБ "Кoлубaрa" д.o.o. Брoj:. 06.11.2014. гoдинe Лaзaрeвaц (17.09-07.11.2014) Лазаревац, новембар 2014. - ИЗВЕШТАЈ - 1. Геологија, клима, методологија

Dettagli

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ - ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СХОДНО ЧЛАНУ 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗАКОНА О ЈН ЈАВНА НАБАВКА број 19

Dettagli

Међународни научни скуп СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ОДНОСИ: историја и савремено доба

Међународни научни скуп СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ОДНОСИ: историја и савремено доба Историјски институт Београд Међународни научни скуп СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ОДНОСИ: историја и савремено доба Conferenza Scientifica Internazionale LE RELAZIONI SERBO-ITALIANE: storia e presente Београд, 28.

Dettagli

Коме смета узлет ЕПС-а? Пут ЕПС-а ка лидерској позицији

Коме смета узлет ЕПС-а? Пут ЕПС-а ка лидерској позицији O K Коме смета узлет ЕПС-а? Пут ЕПС-а ка лидерској позицији у региону, електропривредним посленицима већ је сасвим уочљив, као и чињеница да су шансе за тако нешто одиста готово невероватно добре. Можда

Dettagli

БАТА Још овај пут. Београд, мај 2016.

БАТА Још овај пут. Београд, мај 2016. БАТА Још овај пут Београд, мај 2016. БАТА Још овај пут Вељко Булајић Епоха ће се памтити по њему Почетком 1958. године почео сам са припремама за филм Земља, који сам касније назвао Влак без возног реда.

Dettagli

СКРИПТА. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК за IV разред ЕТ, ФТ, ЦТ. 1. Mettete i nomi al plurale:

СКРИПТА. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК за IV разред ЕТ, ФТ, ЦТ. 1. Mettete i nomi al plurale: СКРИПТА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК за IV разред ЕТ, ФТ, ЦТ 1. Mettete i nomi al plurale: la ragazza-le ragazze, la canzone-le canzoni, il ragazzo-i ragazzi, il professore-i professori, il libro-i libri, l amico-gli

Dettagli

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И САВРЕМЕНА ИТАЛИЈАНСКА ЛИТЕРАТУРА: ИТАЛИЈАНИ У СВЕТУ, СВЕТ У ИТАЛИЈИ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И САВРЕМЕНА ИТАЛИЈАНСКА ЛИТЕРАТУРА: ИТАЛИЈАНИ У СВЕТУ, СВЕТ У ИТАЛИЈИ Јована М. Караникић * Универзитет Гоце Делчев Штип Филолошки факултет Катедра за италијански јазик и книжевност DOI 10.7251/NSFF1408725K Прегледни рад Увод ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И САВРЕМЕНА ИТАЛИЈАНСКА ЛИТЕРАТУРА:

Dettagli

КОЛУБАРА. Кадровско подмлађивање Колубаре

КОЛУБАРА. Кадровско подмлађивање Колубаре ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА g Број 1116 g 31. март 2014. g Година LIV g Излази месечно Кадровско подмлађивање

Dettagli

Le riflessioni italo-serbe. L eredità di Nikša Stipčević

Le riflessioni italo-serbe. L eredità di Nikša Stipčević Snežana Milinković Facoltà di Filologia Il metodo degli accenni e delle chiose il contributo di un italianista agli studi sulla letteratura serba Scorrendo la bibliografia del prof. Stipčević, si avverte

Dettagli

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности услуга: УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА МЕДИТЕРАНСКОМ И ВЕГЕТЕРИЈАНСКОМ КУХИЊОМ. Број ЈН: 14_ЈНМВУ_2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности услуга: УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА МЕДИТЕРАНСКОМ И ВЕГЕТЕРИЈАНСКОМ КУХИЊОМ. Број ЈН: 14_ЈНМВУ_2016 Дел.број: 01-171/60-4 ЖМ Датум: 19.07.2016. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности услуга: УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА МЕДИТЕРАНСКОМ И ВЕГЕТЕРИЈАНСКОМ КУХИЊОМ Број ЈН: 14_ЈНМВУ_2016 Објављено на

Dettagli

Задужбинар БР. 4 МАЈ 2014.

Задужбинар БР. 4 МАЈ 2014. Задужбинар БР. 4 МАЈ 2014. Задужбинар Издавач Универзитет у Београду Студентски трг 1 Београд За издавача проф. др Владимир Бумбаширевић, ректор Универзитета у Београду Главни и одговорни уредник проф.

Dettagli

ДОКТРИНА ФАШИЗМА БЕНИТО МУСОЛИНИ (1932)

ДОКТРИНА ФАШИЗМА БЕНИТО МУСОЛИНИ (1932) ДОКТРИНА ФАШИЗМА БЕНИТО МУСОЛИНИ (1932) (Овај чланак, чији је ко-аутор Giovanni Gentile, сматра се најсвеобухватнијим изражавањем Мусолинијевих политичких ставова. Овај текст је преузет директно из официјалне

Dettagli

Просторно-функционални аспект пословања Организациона шема хотела по функцијама и технолошким деловима

Просторно-функционални аспект пословања Организациона шема хотела по функцијама и технолошким деловима Просторно-функционални аспект пословања Организациона шема хотела по функцијама и технолошким деловима Друштвено смештајно одељење: - Улаз у хотел (главни улаз, економски улаз (роба), улаз за запослене);

Dettagli

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 101 УКАЗ ЗА КОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 101 УКАЗ ЗА КОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Dettagli

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-6/2017 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (КЕТЕРИНГА, ДОСТАВЕ ПЕЦИВА И УГОСТИТЕЉСКЕ

Dettagli

Стари грчки мајстори : давно изгубљен циклус ИЗ XIII века у Базилици Св. Стефана у Болоњи и историјске расправе о византијској уметности

Стари грчки мајстори : давно изгубљен циклус ИЗ XIII века у Базилици Св. Стефана у Болоњи и историјске расправе о византијској уметности Ni{ i Vizantija XI 329 Роса Д Амико Стари грчки мајстори : давно изгубљен циклус ИЗ XIII века у Базилици Св. Стефана у Болоњи и историјске расправе о византијској уметности I) Црква Светог Гроба и средњовековни

Dettagli

MALI USKRS U JERUSALIMU HIT FILM НАП MAЛА ИСТОРИЈА ТЕНИСА НАЈБОЉЕ ИГРИЦЕ ЗА PS4.

MALI USKRS U JERUSALIMU HIT FILM НАП MAЛА ИСТОРИЈА ТЕНИСА НАЈБОЉЕ ИГРИЦЕ ЗА PS4. MALI ДА ПАМЕ ЛИ СУ МАШ ТНИЈЕ ИН ОД Љ Е УДИ? Број 128 Година VI Цена 100 динара Излази два пута месечно BiH 2,40 KM, Црна Гора 1,20, Македонија 75 ДЕН, Greece 2,90 www.malizabavnik.rs Б У СО У Г У ИД В

Dettagli

Број 7 Јун, 2010 Година II

Број 7 Јун, 2010 Година II Број 7 Јун, 2010 Година II Топ Зона Електронски часопис за тинејџере Број 7 Јун, 2010. Година II Спонзор Microsoft Топ Зона тражи младе Уредник Милан Габарић Редакција Петар Марковић Милија Јовичић Марија

Dettagli

СЛИКА СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА БАЛКАНСКОГ ЗАЛЕЂА У НОВЕЛИ ОД СТАНЦА МАРИНА ДРЖИЋА

СЛИКА СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА БАЛКАНСКОГ ЗАЛЕЂА У НОВЕЛИ ОД СТАНЦА МАРИНА ДРЖИЋА Почетна Програми Наставници и сарадници Распоред Издања назад Књижевност и језик, књ. LIII, св. 1 2, 2006, стр. 69 81 Предраг Станојевић СЛИКА СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА БАЛКАНСКОГ ЗАЛЕЂА У НОВЕЛИ ОД СТАНЦА МАРИНА

Dettagli

АЛАН ДЕ БЕНОА КОМУНИЗАМ И НАЦИЗАМ. 25 oinega о тоталитаризму y XXвеку ( ) Превод СЛОБОДАН ЕРСКИ БЕОГРАД MMVII

АЛАН ДЕ БЕНОА КОМУНИЗАМ И НАЦИЗАМ. 25 oinega о тоталитаризму y XXвеку ( ) Превод СЛОБОДАН ЕРСКИ БЕОГРАД MMVII АЛАН ДЕ БЕНОА КОМУНИЗАМ И НАЦИЗАМ 25 oinega о тоталитаризму y XXвеку (1917-1989) Превод СЛОБОДАН ЕРСКИ БЕОГРАД MMVII ПРЕДГОВОР Алан де Беноа je широј немачкој јавности слабо познат, иако je недавно на

Dettagli

За издање на српском језику Креативни центар 2010

За издање на српском језику Креативни центар 2010 Наслов оригинала Roberto Piumini STORIE D AMORE Edizioni EL., S.r.l., Trieste, Italy За издање на српском језику Креативни центар 2010 Библиотека Свет је један књига четрдесет трећа прво издање Уредник

Dettagli

НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА МР ВЛАДИМИРА ГЛИГОРИЋА

Dettagli

Новогодишња конференција за новинаре пословодства Басена Бор

Новогодишња конференција за новинаре пословодства Басена Бор www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Новогодишња конференција за новинаре пословодства Басена Бор Пад цена стеже каиш Прве прогнозе показују да ће Рударско-топионичарски басен Бор завршити ову

Dettagli

Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 2

Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 2 Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 2 Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 2 Издавач: Mascom/booking Уредник: Слободан Нешовић Лектор и коректор: Mascom/booking Графички дизајн: Unibrand Тираж: 1000 Штампа: Publish

Dettagli

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗА ГОДИНУ

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗА ГОДИНУ НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗА 2010. ГОДИНУ Београд, фебруар-март 2010 САДРЖАЈ: 1. Уводни део 1.1 Основни подаци о Народном музеју 1.2 Основни подаци о делокругу рада и мисији

Dettagli

ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА НИША ЗА 2014

ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА НИША ЗА 2014 ГРАД НИШ ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ У Нишу, 2016. године 1 ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ

Dettagli

Библиозона Година I, 2010, бр. 2 Излази два пута годишње

Библиозона Година I, 2010, бр. 2 Излази два пута годишње Библиозона Година I, 2010, бр. 2 Излази два пута годишње Издавач: Народна библиотека Стеван Сремац Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш Тел: 018/511-403; 511-405; 511-410 Факс: 018/250-188 За издавача: Небојша

Dettagli

и помоћ у финализацији текста пружиле су: Елеонора Влаховић, Јелена Зајегановић-Јаковљевић, Љубица Јеленковић, Наталија Панић

и помоћ у финализацији текста пружиле су: Елеонора Влаховић, Јелена Зајегановић-Јаковљевић, Љубица Јеленковић, Наталија Панић Приручник Васпитање за здравље кроз животне вештине намењен професорима у средњим школама који спроводе активности здравственог образовања базираног на животним вештинама Издавач: Министарство просвете

Dettagli

Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 1

Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 1 Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 1 Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 1 Издавач: Mascom/booking Уредник: Слободан Нешовић Лектор и коректор: Mascom/booking Графички дизајн: Unibrand Тираж: 1000 Штампа: Publish

Dettagli

Мадлен Стокић-Васиљевић

Мадлен Стокић-Васиљевић Универзитет уметности у Београду Факултет музичке уметности Катедра за гудачке инструменте Мадлен Стокић-Васиљевић ОСОБЕНОСТИ ВИОЛИНСКОГ ИЗВОЂАШТВА У СРБИЈИ У ПРВОЈ ДЕКАДИ НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ПРИКАЗАНЕ

Dettagli

Извештаји о приходима и трошковима и поређење са налазима мониторинга

Извештаји о приходима и трошковима и поређење са налазима мониторинга Извештаји о приходима и трошковима парламентарне и председничке кампање 2012 и поређење са налазима мониторинга Транспарентност Србија 25.07.2012 О пројекту Транспарентност Србија, у оквиру пројекта Мониторинга

Dettagli

ё ё а ь чпа а МС ь оре апо ё па а чпа ь с чпа

ё ё а ь чпа а МС ь оре апо ё па а чпа ь с чпа modulo statlstlm Е PROJEff маnаgемеnт Ql Analisi statistica previsionale Q2 Ricerca operativa Project Management СА нр Е Е ь с бз З П П ч Ь П ч р с ч с с с МС ь с М М р ч ь с ч Ашд Е сс с с р р с с с р

Dettagli

Драгана ЈАЊИЋ* УДК 323( ) 27(5-15) 27(5-11)

Драгана ЈАЊИЋ* УДК 323( ) 27(5-15) 27(5-11) БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 35, 2013 УДК 323(497.115) 27(5-15) 27(5-11) Драгана ЈАЊИЋ* Косовски проблем и положај хришћанских заједница на Блиском и Средњем истоку** Апстракт: Стање на Косову и Метохији

Dettagli

ВЕНЕЦИЈА И СРПСКА КЊИГА

ВЕНЕЦИЈА И СРПСКА КЊИГА МОНИКА ФИН, 1982- Универзитет Падова УДК: 094(=163.41)(450) 14/18 ; 930.85(=163.41) (450) 14/18 ; 655.1/.4(=163.41)(450) 14/18 ID: 201598732 ВЕНЕЦИЈА И СРПСКА КЊИГА Сажетак: Нa идеалној мапи културне географије

Dettagli

Остале врсте батерија (никл-кадмијумске, никлметалхидридне,

Остале врсте батерија (никл-кадмијумске, никлметалхидридне, Остале врсте батерија (никл-кадмијумске, никлметалхидридне, литијум-јонске, литијумполимерне, никл-цинк...). Обновљиви извори електричне енергије све су популарнији, један од најзначајних ОИЕ свакако је

Dettagli

ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018 годину ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ

ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018 годину ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ Рeпубликa Србиja OПШТИНA КЊAЖEВAЦ OПШТИНСКA УПРAВA Oдeљeњe за инспекцијске послове Број: 501-122/2017-08 09.10.2017 гoдинe К њ a ж e в a ц Ул. М. Oбилићa 1 Тел. бр. 019/731-623 ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА

Dettagli

Анализа слива реке Саве Сажетак

Анализа слива реке Саве Сажетак Анализа слива реке Саве Сажетак Децембар 2010. године Сажетак Анализе слива реке Саве је припремила и уредила Међународна комисија за слив реке Саве (ISRBC). Израду и објављивање Сажетка Анализе слива

Dettagli

Claudio Paolinelli. Claudio Paolinelli

Claudio Paolinelli. Claudio Paolinelli Claudio Paolinelli Storico dell arte, Università di Urbino Claudio Paolinelli Art Historian, University of Urbino se la maiolica del Ducato di Urbino conobbe maggior fama, prestigio e diffusione a partire

Dettagli

''СТАНОВНИШТВО ПЛАВНА ОД 16. ДО 18. ВЕКА ИЛИ КАКО ЈЕ ЗАИСТА НАСЕЉЕН КРАЈ ОД ПЛАВНА ДО ЖЕГАРА''

''СТАНОВНИШТВО ПЛАВНА ОД 16. ДО 18. ВЕКА ИЛИ КАКО ЈЕ ЗАИСТА НАСЕЉЕН КРАЈ ОД ПЛАВНА ДО ЖЕГАРА'' ''СТАНОВНИШТВО ПЛАВНА ОД 16. ДО 18. ВЕКА ИЛИ КАКО ЈЕ ЗАИСТА НАСЕЉЕН КРАЈ ОД ПЛАВНА ДО ЖЕГАРА'' Аутор: Владимир Бурсаћ, Зрењанин, Бригадира Ристића 9/12, 023/530-683, 060/5450316 Увод У овом историографском

Dettagli

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ Горњи Матејевац, 2016. год. САДРЖАЈ ИСТОРИЈАТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ... 6 ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА... 6 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА... 7 ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ

Dettagli

Рејмон Кено: Стилске вежбе Садржај

Рејмон Кено: Стилске вежбе Садржај Рејмон Кено: Стилске вежбе Садржај Рејмон Кено: Стилске вежбе... 1 ДВОСТРУКО... 3 МЕТАФОРИЧНО... 3 РЕТРОГРАДНО... 3 ИЗНЕНАЂЕЊА... 4 САН... 4 ПРОПОРЦИЈЕ... 4 РЕЛИ-РЕЧИ... 5 КОЛЕБАЊЕ... 5 ПРЕЦИЗНО... 5 СУБЈЕКТИВАН

Dettagli

Цилиндар и клип Карактеристике нежељених гасова

Цилиндар и клип Карактеристике нежељених гасова Универзитет у Нишу Електронски факултет Катедра за Електронику Предмет: Аутоелектроника Смер: ЕКИС Цилиндар и клип Карактеристике нежељених гасова Менторр: Студент: прор. др Бранислав Петровић Милан Радосављевић

Dettagli

април ој 8 / Бр

април ој 8 / Бр Број 8 / април 2009. Уводна реч главног и одговорног уредника Колико вреди да се преиспитујемо какву смо грејну сезону имали? Ни поглед у будућност, након овакве зиме, не може бити оптимистичан. Још ако

Dettagli

БИЛТЕН#5 52. МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ПОЖЕГА / ЈУЛ 2015.

БИЛТЕН#5 52. МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ПОЖЕГА / ЈУЛ 2015. БИЛТЕН#5 52. МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ПОЖЕГА / 8-12. ЈУЛ 2015. БИЛТЕН #5 Гласило 52. МОСИ ''Пожега 2015'' Издавач Организациони одбор 52. МОСИ ''Пожега 2015'' За издавача Милован Мићовић

Dettagli

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОМ ВЕЋУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОМ ВЕЋУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОМ ВЕЋУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ И З В Е Ш Т А Ј Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта

Dettagli

СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА

СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА УРЕДНИЦИ МИЛОРАД ЂУРИЋ ГОРДАНА Б. ТОДОРОВИЋ БОШКО ДЕСНИЦА СТОЈАН ЈАНКОВИЋ И УСКОЧКА ДАЛМАЦИЈА ИЗАБРАНИ РАДОВИ ПРИРЕДИО СРЂАН ВОЛАРЕВИЋ БЕОГРАД 1991. KAKO JE НАСЕЉЕН KPAJ ОД ПЛАВНА

Dettagli

На род но по зо ри ште по чи ње 140. се зону ОКТОБАР ГОДИНА IV, БРОЈ 27. ДВЕ ПРЕМИЈЕРЕ НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ Витамини и Вертер

На род но по зо ри ште по чи ње 140. се зону ОКТОБАР ГОДИНА IV, БРОЈ 27. ДВЕ ПРЕМИЈЕРЕ НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ Витамини и Вертер ОКТОБАР 2008. ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ 1 ОКТОБАР 2008. ГОДИНА IV, БРОЈ 27 ДВЕ ПРЕМИЈЕРЕ НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ Витамини и Вертер На род но по зо ри ште по чи ње 140. се зону двема пре ми је ра ма. На Сце ни Раша Пла

Dettagli

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења

Dettagli

Доситејев врт Годишњак Задужбине Доситеј Обрадовић

Доситејев врт Годишњак Задужбине Доситеј Обрадовић Доситејев врт Годишњак Задужбине Доситеј Обрадовић Издавач Задужбина Доситеј Обрадовић Ур е д н и ш т в о Драгана Вукићевић (главни уредник) Марио Капалдо (Mario Capaldo), Италија Мариjа Рита Лето (Maria

Dettagli

Роза Дамико, Сања Пајић

Роза Дамико, Сања Пајић Ni{ i Vizantija XIII 315 Роза Дамико, Сања Пајић ФРЕСКА БОГОРОДИЦЕ СА ХРИСТОМ ХРАНИТЕЉЕМ У ПРИЗРЕНУ И ПИЗАНСКЕ МАДОНЕ: ДОПРИНОС КУЛТУРНИМ ВЕЗАМА ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА ТОКОМ 13. ВЕКА Фреска Богородица

Dettagli

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DELLE MINORANZE NELL ERA DELLA REPUBBLICA ROMANA **

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DELLE MINORANZE NELL ERA DELLA REPUBBLICA ROMANA ** Dott. ssa. Marija Ignjatović, * Professoressa fuori corso di Facoltà di Giurisprudenza, Università di Niš прегледни научни чланак UDK: 342.72/.73(37) Рад примљен: 30.06.2015. Рад прихваћен: 23.09.2015.

Dettagli

МАГАЗИН СЈЕВЕРНЕ ДАЛМАЦИЈЕ

МАГАЗИН СЈЕВЕРНЕ ДАЛМАЦИЈЕ МАГАЗИН СЈЕВЕРНЕ ДАЛМАЦИЈЕ 1934. УРЕДИО ВЛАДАН ДЕСНИЦА ХРВАТСКА ШТАМПАРИЈА С. ВИДОВИЋ - СПЛИТ Напомена. Није намјера овог»магазина«да истакне и наметне неку своју идеологију и свој програм; он xohe само

Dettagli

Март - Април Пример добре праксе. Радионица Е - Портфолио. AХA oсигурање. Актив наставника биологије

Март - Април Пример добре праксе. Радионица Е - Портфолио. AХA oсигурање. Актив наставника биологије Март - Април 2015. Радионица Е - Портфолио 02.03.2015. Радионица на тему Е- Портфолио реализована је у Регионалном центру за наставнике и стручне сараднике. Свако од учесника радионице могао је да научи

Dettagli

Роза Дамико, Сања Пајић

Роза Дамико, Сања Пајић Ni{ i Vizantija XII 443 Роза Дамико, Сања Пајић ИКОНОГРАФСКИ УТИЦАЈИ ВИЗАНТИЈСКОГ И БАЛКАНСКОГ ПОРЕКЛА У СЛИКАРСТВУ 13. И 14. ВЕКА У РОМАЊИ И У РИМИНИЈУ 1 1) Јадранско море и његова функција моста у 13.

Dettagli

АРХИТЕКТОНСКО СТВАРАЛАШТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА

АРХИТЕКТОНСКО СТВАРАЛАШТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 И 2 АРХИТЕКТОНСКО СТВАРАЛАШТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА ПРАИСТОРИЈА СТАРИ ВИЈЕК СРЕДЊИ ВИЈЕК НОВИ ВИЈЕК САВРЕМЕНО

Dettagli

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ. за школску 2015/16. годину. Београд, септембар године

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ. за школску 2015/16. годину. Београд, септембар године ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2015/16. годину Београд, септембар 2015. године Садржај I УВОД 4 II УСЛОВИ ЗА РАД 7 1. Материјално-технички и просторни услови рада школе Школска зграда 7 2. Опремљеност

Dettagli

ЧАСОПИС ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО, ИНФОРМАТИКУ И КУЛТУРУ. Ниш, 2011.

ЧАСОПИС ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО, ИНФОРМАТИКУ И КУЛТУРУ. Ниш, 2011. ЧАСОПИС ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО, ИНФОРМАТИКУ И КУЛТУРУ Ниш, 2011. САДРЖАЈ Мирослав Алексић Књижевне идеје Рабиндраната Тагоре...9 Владика Николај Велимировић Индијска писма...23 Весна Златићанин Хуманизам

Dettagli

La vita e bella, solo devi guardare intorno a te

La vita e bella, solo devi guardare intorno a te La vita e bella, solo devi guardare intorno a te Италија, земља са веома богатом историјом и културом, земља која свакога оставља без даха, земља у којој се остварују снови, земља у којој је све могуће.

Dettagli

ESL5330LO. IT Lavastoviglie Istruzioni per l uso 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 24

ESL5330LO. IT Lavastoviglie Istruzioni per l uso 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 24 ESL5330LO IT Lavastoviglie Istruzioni per l uso 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 24 2 www.electrolux.com INDICE 1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA... 3 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA... 4 3.

Dettagli

Роза Дамико, Сања Пајић

Роза Дамико, Сања Пајић Ni{ i Vizantija XIV 483 Роза Дамико, Сања Пајић ЗБИРКА ИКОНА И СЛИКА НА ДРВЕТУ У НАЦИОНАЛНОМ МУЗЕЈУ У РАВЕНИ 1 Историјат равенске збирке У Националном музеју у Равени, основаном 1885. под именом Византијски

Dettagli

глумац пете фестивалске вечери: петар стругар

глумац пете фестивалске вечери: петар стругар 24 30 глумац пете фестивалске вечери: петар стругар јуче на фестивалу РАЗГОВОРИ У ФЕСТИВАЛСКОМ ЦЕНТРУ Топла људска прича освојила публику Након пројекција које су испраћене аплаузима публике на Летњој

Dettagli

ПОСЉЕДЊИ ИВЕЛИЋ, КРОЗ ПОМОРСТВO И ПОЕЗИЈУ /Понешто што није писано о Владу Ивелићу/

ПОСЉЕДЊИ ИВЕЛИЋ, КРОЗ ПОМОРСТВO И ПОЕЗИЈУ /Понешто што није писано о Владу Ивелићу/ Оливера ДОКЛЕСТИЋ ПОСЉЕДЊИ ИВЕЛИЋ, КРОЗ ПОМОРСТВO И ПОЕЗИЈУ /Понешто што није писано о Владу Ивелићу/ Оно што данас имамо од Рисна и некадашње Габеле, такозване старе турске улице, у њој испуцале, дотрајале

Dettagli

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ ВОЖДОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ ВОЖДОВАЦ 7 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ Саве Шумановића 1 Београд ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ ВОЖДОВАЦ за радну 2015/16. годину 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Предшколска установа Чика Јова

Dettagli

Сремски округ Сремска Митровица Инђија Ириг

Сремски округ Сремска Митровица Инђија Ириг Сремски округ Сремски округ смештен је у западном делу Републике Србије у оквиру Аутономне покрајине Војводине, на површини од 3.486 км 2. Округ обухвата град Сремску Митровицу као центар округа и шест

Dettagli

БИЈЕЛА У БОКИ КОТОРСКОЈ * Старине и поријекло становништва

БИЈЕЛА У БОКИ КОТОРСКОЈ * Старине и поријекло становништва Петар Д. ШЕРОВИЋ БИЈЕЛА У БОКИ КОТОРСКОЈ * Старине и поријекло становништва I Село Бијела, које припада Херцегновској општини у Срезу бококоторском, једно је од најљепших и најнапреднијих села на нашем

Dettagli

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука

Dettagli

АРТ-ПРИНТ. За издавача Милан СТИЈАК. КРАЈИНА Часопис за књижевност и културу

АРТ-ПРИНТ. За издавача Милан СТИЈАК. КРАЈИНА Часопис за књижевност и културу ПОЕЗИЈА I АРТ-ПРИНТ За издавача Милан СТИЈАК КРАЈИНА Часопис за књижевност и културу Редакција Зоран АРСОВИЋ Ранко ПОПОВИЋ Младенко САЏАК Душко ПЕВУЉА (главни уредник) Припрема за штампу Ведран ЧИЧИЋ Адреса

Dettagli

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ни ша '', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ни ша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Dettagli

ПРЕОБРАЖАЈИ ЗМИЈЕ КРОЗ СТВАРАЛАшТВО ГАБРИЈЕЛЕА Д АНуНцИЈА

ПРЕОБРАЖАЈИ ЗМИЈЕ КРОЗ СТВАРАЛАшТВО ГАБРИЈЕЛЕА Д АНуНцИЈА Оригинални научни рад 821.131.1.09 D Annunzio G. Данијела М. Јањић 1 Универзитет у Крагујевцу Филолошко-уметнички факултет Катедра за италијанистику ПРЕОБРАЖАЈИ ЗМИЈЕ КРОЗ СТВАРАЛАшТВО ГАБРИЈЕЛЕА Д АНуНцИЈА

Dettagli

У ИМЕ НАРОДА П Р Е С У Д У

У ИМЕ НАРОДА П Р Е С У Д У К.В.бр. 4/05. У ИМЕ НАРОДА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ - Веће за ратне злочине, састављено од судија Оливере Анђелковић као председника већа, Татјане Вуковић и Мирослава Алимпића као чланова већа, са записничарем

Dettagli

А а, К к, М м, О о, С с, Т т, П п, Л л Queste lettere sono simili ai caratteri latini

А а, К к, М м, О о, С с, Т т, П п, Л л Queste lettere sono simili ai caratteri latini А а, К к, М м, О о, С с, Т т, П п, Л л Queste lettere sono simili ai caratteri latini 1 папа 2 мама 3 кот 4 стол 5 лампа 6 салат 7 Э 8 Это маска Questa è una maschera 9 Это кока- кола Questa è Coca- Cola

Dettagli

! Questo simbolo ti ricorda di leggere questo libretto istruzioni. Sommario. Programmi e opzioni, 9 Tabella dei programmi Opzioni di lavaggio

! Questo simbolo ti ricorda di leggere questo libretto istruzioni. Sommario. Programmi e opzioni, 9 Tabella dei programmi Opzioni di lavaggio Istruzioni per l uso LAVASCIUGA! Questo simbolo ti ricorda di leggere questo libretto istruzioni. IT IT SR CZ Sommario Italiano,1 Cрпски,13 SK Slovensky,37 FDG 8640 Česky,25 Installazione, 2-3 Disimballo

Dettagli

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Телефон Универзитет, факултет, организациона

Dettagli

Становници Мисе немају канализацију» страна 9 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. ЈУНА 2016.

Становници Мисе немају канализацију» страна 9 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. ЈУНА 2016. Завршене мала матура и борба за бодове» страна 7 Становници Мисе немају канализацију» страна 9 Број 4666, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. ЈУНА 2016. цена 40 динара ИСКРИВЉЕНА СТВАРНОСТ Економија

Dettagli

Мирослава Петров МУЗИЧКА КУЛТУРА 6. приручник за наставнике музичке културе. за шести разред основне школе

Мирослава Петров МУЗИЧКА КУЛТУРА 6. приручник за наставнике музичке културе. за шести разред основне школе Мирослава Петров МУЗИЧКА КУЛТУРА 6 приручник за наставнике музичке културе за шести разред основне школе Рецензенти мр Бодин Старчевић Слађана Шегавчић Татјана Маћејка-Трајковић Љубица Милићевић Уредник

Dettagli

On the Phenomenon of War, on the Culture of Peace: Reflections, Analyses, Experiences

On the Phenomenon of War, on the Culture of Peace: Reflections, Analyses, Experiences On the Phenomenon of War, on the Culture of Peace: Reflections, Analyses, Experiences Kragujevac, February 6 th -7 th, 2017 PROGRAMME Monday, February 6 th, 2017 Assembly Hall of the Rectorate of the University

Dettagli

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Prof. Dott. Roberto Veraldi dell'universita' Gabriele d'annunzio di Chieti-Pescara, Italia (име и презиме и универзитет)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Prof. Dott. Roberto Veraldi dell'universita' Gabriele d'annunzio di Chieti-Pescara, Italia (име и презиме и универзитет) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Prof. Dott. Roberto Veraldi dell'universita' Gabriele d'annunzio di Chieti-Pescara, Italia (име и презиме и универзитет) РАДОВИ У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА Dinamiche sociali e interazoni ambientali

Dettagli

РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2015.

РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2015. ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2015. О НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НИШ 2015. 2 ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 11 000 Београд, Кнеза Михаила 35/IV Телефон

Dettagli

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД 11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 СЕКТОР ЗА

Dettagli

ITALIANI CONTEMPORANEI

ITALIANI CONTEMPORANEI САВРЕМЕНИ ИТАЛИЈАНСКИ ГРАФИЧАРИ изложба у оквиру ХI међународног графичког бијенала Сува игла 2013 Ужице INCISORI ITALIANI CONTEMPORANEI mostra all interno dell XI Biennale Internazionale della Grafica

Dettagli

Дипломски радови студената Економског факултета у периоду од до годинe

Дипломски радови студената Економског факултета у периоду од до годинe Дипломски радови студената Економског факултета у периоду од 002010. до 31201 годинe 201 година Спреге подсистема у систему производног предузећа као релевантна димензија његове структуре 201 година Значај

Dettagli