GENNAIO - FEBBRAIO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GENNAIO - FEBBRAIO 2013 - N 133 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno"

Transcript

1 GENNAIO - FEBBRAIO N Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIII a

2 D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2013 N. 133 Etrale Rssaa De Agels pag. 3 I et pass etr pass he per qualu tra a essere sl u sg! Sarah Paett pag. 5 Csulet see pag. 12 La ralta fferezata e : l prta a prta Nratve, prbleathe, sluz Pala Carl pag. 13 Ele sprtell el press Mup pag. 18 La preveze e el Gaeta Callha pag. 21 Ntze pag. 24 Oessa vaze assebleare: Chuque è legttat a pugare? Il Trbuale Ra la pesa sì Mar Saraz pag. 31 La rfra pllle alla A alla Z Fab Gersa pag. 41 La ve ella gursprueza Nuz Izz pag. 49 Ogg Bbltea pag. 59 Prfessst fuar pag. 60 L altra Ra: Sr elegat, u sò u bjaa Sar Bar pag. 61 Dsser C. 133/2013 1

3 Rvsta bestrale ANNO XXIII GENNAIO - FEBBRAIO 2013 Speze abbaet pstale 70% - Ra Eta a ANACI ROMA SERVICE S.r.l. - P. IVA I rs Autrzzaze el Trbuale Ra Drettre Respsable: Carl Par Reaze e pubbltà Va A. Salara 1/A Ra Paga tera : eur va Metà paga : eur va Quart paga : eur va Per gl serzst su Dsser C verra applate z vataggse per la preseza el st e-al: Tel. 06/ / Fax Cperta: Pal Mhr Assat all Ue Stapa Pera Italaa Stapa: A. SPADA - Rgle (VT) Le p frulate egl artl apparteg a sgl autr e qual s tee rspettare la lbertà espresse lasa agl stess la respsabltà e lr srtt. 2 Dsser C. 133/2013

4 D s s e r LO TSNUNAMI DELLE RIFORME EDITORIALE U tsua. Quell he s è abbattut sul str può essere paragat a u tsua. N ausat a u terret, a a u aze uve re e uve regle he, ertaete, fhera l str lavrare. Cert, tutte le vtà preupa, a vlte spaveta. E pù seple tuare a vvere (agar rta fereete) le are vehe abtu, le re he ra sa a eat, puttst he tuffars el bu ea elle vtà he eessta stu, apprfet, vulgaze pra fra e p fra str let,. Ebbee, al trar lt, re he le pprtutà prfessal he s state pste, ptra prtare, el prss futur, a ua rvalutaze ella stra prfesse e ella stra prfessaltà. Mlt egl aepet rhest alla ratva era gà, a tep, e vltaraete, attuat a tat astratr: l t rrete per g, la relaze al ret, la plzza assuratva (bblgatra per tutt gl assat ANACI), la esrze presa e ettaglata e pes, l st sultable a, e. Ora queste sara regle ugual per tutt, per tutt lr he, elevata prfessaltà vrra/ptra tuare a svlgere la stra prfesse. Alu aspett rt, la varaze elle aggraze, le altà reaze e ret puttst he altre terpretaz elle sgle re legge, sara apprfte e harte a espert e l str bakgru auterà a superare le ffltà he evtablete eergera e pr tep (a per 70 a abba fatt l stess?). L assaze ha l vere autare tutt gl assat a aggrare e aeguare le prpre peteze la reaze evet, veg, sear, pubblaz, att a raggugere la perfetta seza e uv artl el e vle e elle lr terpretaz gurspruezal. L assaze ha l vere frre al erat blare glr prfessst, glr preparaze, glr rgazzaze. L ANACI Ra ha gà rgazzat ue gra veg (l pr a 15 gr all apprvaze ella legge Seat e l se l 2 febbra) per are le pre az arattere gur e prat a tutt partepat, e ha prgraat etr gug ua sere sear sulle vtà ella rfra. Ha frat prpr sulet al fe are rspste hare e geee a quest he verra lr pst agl assat e a tta egl sprtell e Mup e qual svlg suleza. Ha vulgat ulsta utle all appl- Dsser C. 133/2013 3

5 az eata e uv aepet. Ha rvat la veze Elt per la ertfaze qualtà UNI 10801, UNI EN ISO 9001 e Area. Ma se l vere ell Assaze è quell frre ultura, fraze e struet peratv, l vere egl assat è quell partepare agl evet, aturare presrtt ret fratv la vze he la partepaze a u veg è u utle perta tep, è stglere eerge e tep al prpr stu, a è u et apprfet e frt gl altr llegh he glra la qualtà e servz ffert a astrat. Preparaze e ertfaze qualtà: sl h preerà he questa è la straa el futur, rusrà a sfruttare al egl le as he le uve rfre ha sutblete frt. Per tutt gl altr, per tutt lr he pesera tuare a astrare gl stess ezz, seze, strutture e peteze e str av, per lr avver, le rfre, sara u ver tsua. Rssaa De Agels lasse-5 4 Dsser C. 133/2013

6 D s s e r I et pass etr PASSI CHE PER QUALCUNO TORNANO AD ESSERE SOLO UN SOGNO! Sarah Paett E passat phss tep a qua s ferata a srvere sull abbattet elle barrere arhtetthe, a qua etusas h alt la seteza el 25 ttbre 2012, eppure, a quel 25 ttbre sebra essere passat u sel, a avat, s stat fatt 10, 100 pass etr pass per lr he l pss fare, pass he per qualu tra a essere sl u sg! La Cveze ONU su rtt elle perse sabltà prulgata el 2007 s rhaa espltaete a vers prp ella Dharaze Uversale e Drtt Ua: sraze a eguaglaza, par pprtutà, rspett ell ettà vuale. S pe 50 artl, e qual pr 30 s etra su rtt faetal (assazs, rtt ura, rtt alla fraze persale, e.), etre gl altr 20 rguara le stratege peratve atte a pruvere la ultura ella sabltà. Il bsg garatre al aggr uer perse l rtt alla lbertà vet, ha prtat alla rera paraetr u, he setsser ltare l rter sggettvtà. Il pass pù prtate è stat fatt a lvell ratv aa a vuare qual eleet struttv sa a serars barrera arhtetta. La legge 13/89, l D.M. 236 el 1989, la Legge 104 el 1992, l D.P.R. 503 el 1996 e l D.P.R. 380 el 2001 ha trbut all elaze elle barrere arhtetthe, a agevlare l aess a sabl a prpr appartaet, e sl, a reere la vta pù agevle e glre a u grupp perse he g gr ltta le ffltà he la vta e la setà gl preseta. I tutt quest a, p, Gu e Erell ha tuaete trbut a sesblzzare la utà ale ra le esgeze tagbl e sabl. LA GIURISPRUDENZA A rguar pssa rrare la seteza el Trbuale Cvle Mla, sez. VIII, 26 aprle 1993, he presa he a f ell applabltà elle agevlaz sette alla elaze elle barrere arhtetthe ex L.. 13/1989, è eessara la preseza ell ef teressat haappat he v abt, pst he la rat egl tervet ella legge el 1971 era prpr quella setre la vstabltà egl ef ees a parte tutt lr he ha ase aeerv e he prtatr haap ps- Dsser C. 133/2013 5

7 s avere relaz l ble ahe atura versa alla prpretà (a esep frza u rapprt laze); e la seteza el Trbuale vle Napl, 14 arz 1994, eveza he l art. 2 ella L.. 13/1989 è applable ahe rguar a sggett ultrasessataque he abba ffltà persstet a svlgere pt e le fuz prpre ella lr età. A tutela e prtatr haap è terveuta ahe la Crte Csttuzale la seteza 10/05/ relatva alla servtù passagg attv per esgeze aessbltà a prtatr haap. Nel rs u preet ex art. 700 el e preura vle prss a u prtatre haap val vle al 100%, prpretar u appartaet, al fe tteere l autrzzaze a esertare, va urgeza, l passagg s alla va pubbla su u rt fate l stable ale, l pretre La Speza ha sllevat - sspee l preet autelare - queste legtttà sttuzale ell art. 1052, se a, el e vle, rferet agl artt. 2, 3, se a, 32 e 42, se a, ella Csttuze, ella parte u sete stture la servtù u al pr a favre ef vle abtaze, al fe garatre u aeguat aess alla va pubbla per utlat e val ffltà eabulaze. Deue l gue rettete - quat alla rlevaza ella queste - he l rrrete agse va urgeza, quale prpretar u appartaet fa- 6 Dsser C. 133/2013

8 D s s e r ete parte u avete aess alla va pubbla slaete attravers ua salata settataque gra, al fe tteere l atpaze egl effett ua seteza sttutva servtù attva passagg su u rt prpretà talu ell ef stess, pst sul retr ell stable, attravers l quale sarebbe pssble raggugere agevlete la va pubbla perrs pa. Rtee l rettete he la prpsta aa autelare sa assble e he susssta, ella fattspee, l presuppst el perl el rtar, quat la tutela vata al rrrete è strettaete essa al su teresse a ua aettable vta relaze, elle re preguat, state la sua ze val ttale, alla stuaze fflts aess alla va pubbla, aeguable se eessv spe e sag. Osserva tuttava l stess rettete he, phé l f a favre el quale vrebbe heers el guz ert la sttuze servtù è terlus, la ra a preere seraze a f ella valutaze el fuus b urs rsulta quella u all art (Passagg attv a favre f terlus), se la quale la servtù passagg a favre u f avete u aess alla va pubbla he sa aatt suffete a bsg el f stess e sa aplable può essere essa all autrtà guzara sl qua questa rse he la aa rspe alle esgeze ell agrltura ell ustra. Ne vrebbe uque segure l rgett ella aa autelare, rrre ella fattspee le esgeze tp pruttv serate va eslusva alla ra. Rtee tuttava l gue a qu he la ra stessa, per la parte u sete apput la sttuze ella servtù sl vsta elle esgeze ell agrltura e ell ustra e ahe seraze elle esgeze vta utlat e val ffltà eabulaze, sa trast gl artt. 2, 3, se a, 32 e 42, se a, ella Csttuze. L teresse el sable a tteere u passagg sul f altru al fe aeere agevlete alla va pubbla sarebbe fatt rllegable al rtt vlable a ua rale vta relaze, tutelat all art. 2 Cst., e al rtt alla salute - tes e teresse el sgl e ella llettvtà alla elaze elle sraz peet alle stuaz valat - tutelat all art. 32 ella Csttuze l rtt prpretà, a ses ell art. 42, se a, Cst., può altr at subre ltaz al fe assurare la fuze sale e ò gustfherebbe la sua sttsse a ver slaretà euat all art. 2 Cst., ahe relaze all essteza u prp tes a setre l aeguat svlget ella persaltà ruve gl stal he s frappg al superaet stuaz suguaglaza (art. 3, se a, Cst.). La vgete legslaze tea elaze elle barrere arhtetthe ffrrebbe p - a avvs el rettete - ulterr eleet a ssteg el ubb legtttà, sa perhé essa ha gà trtt ltaz speal al rtt prpretà al fe garatre l aessbltà e sabl agl ef (qual le erghe al rege rar elle staze e a quell elle elbere al) sa sprattutt quat l ter pat ratv stra he l aessbltà a f abtatv sttuse sl u teresse el sable a u utltà e u Dsser C. 133/2013 7

9 D s s e r arattere trse ell ble, versaete alle pssbltà sfruttaet agrl e ustrale serate all art e e vle. L essteza ua ratva tesa a favrre l elaze elle barrere arhtetthe esluerebbe, altr at, l teresse alla sttuze ella servtù attva passagg tutt que as u - e ella fattspee sttpsta all esae el gue a qu - l passagg esstete pssa aeguars se spe sag eessv uque tevlete superre al preguz he, l psze ella servtù, verrebbe arreat al f ltrf. Per quest tv la Crte Csttuzale ha harat l llegtttà sttuzale ell art. 1052, se a, el e vle, ella parte u prevee he l passagg attv u al pr a pssa essere ess all autrtà guzara qua questa rsa he la aa rspe alle esgeze aessbltà - u alla legslaze relatva a prtatr haap - egl ef estat a us abtatv. Iltre la seteza ella Crte Csttuzale. 167 el 1999, la Suprea Crte rra he ell ra superata eze ella raale rreuperabltà e sabl, la salzzaze eve essere serata u eleet essezale per la salute aza e sabl sì a assuere ua fuze sstazalete terapeuta asslable alle stesse prathe ura rabltaze e, ella fattspee, sttlea he è rrlevate he l asseblea abba espressaete elberat sull elaze elle barrere arhtetthe. L ULTIMO MESSAGGIO A FAVORE DELLA SOLIDARIETÀ N ult la seteza ella Crte Cassaze, seze II el 25 ttbre 2012 he ha fatt prevalere l prp ella slaretà, assere he s può vetare l stallaze u asesre he sa aut a aza a h è affett a sabltà sulla base el fatt he l vaze eturpa l esteta el palazz perhé la sua truze è stata vtata a all uatà. Dsser C. 133/2013 9

10 U aveva elberat a aggraza l stallaze u asesre he avrebbe prvat l restrget ella lue el passagg sulla pra rapa sttue u vaze. U aveva pugat la elbera per ulltà ttee rage al Trbuale e alla Crte Appell sstee he l pera realzzata era lesva e rtt e, quat aveva rstrett la lue el passagg sulla pra rapa sale, pee ahe l passagg evetual ezz srs, ltre he a rsultare lesva el er arhtett e ella ratva ate e prtare u eprezzaet ell ble; ltre, la elbera era stata fatta espltaete per elare le barrere arhtetthe e el v era sabl. Il aveva qu presetat rrs Cassaze. Gl Erell questa seteza ha alt l rrs el La Speza e, appellas al prp ella slaretà ale, e ha rrat he ell tta ella seza sale el vere llettv rre ruvere prevetvaete g pssble stal all applaze e rtt faetal elle perse affette a haap fs. Prpr a tale sp s state trtte spsz geeral per la struze egl ef prvat e per la rstrutturaze quell preesstet, tese all elaze elle bar- 10 Dsser C. 133/2013

11 D s s e r rere arhtetthe, peeteete alla effettva utlzzaze egl ef stess a parte elle perse sabl. I PASSI INDIETRO DELLA RIFORMA CONDOMINIALE Arrva a arteì 20 vebre Falete apprvata la Rfra sul Falete a per h? All Art s legge I, la aggraza ata al se a ell art. 1136, pss sprre le vaz he, el rspett ella ratva settre ha a ggett: 1) le pere e gl tervet prevst per elare le barrere arhtetthe e allra a: Art. 1120? Se a Art. 1136? Ma sa e ha fatt ella Legge 13/89? Sa passat, fatt, all apprvaze elle pere atte all elaze elle barrere arhtetthe, u quru agevlat - sea vaze (appla quat prevst al terz a ell art ) u terz e partepat al e ale u terz el valre ell ef, a u quru prevst al se a, par alla aggraza egl terveut e ale la età el valre ell ef. Al fe sspare g ubb tra l trast quat prevst all art e la legge 13/89, ella Rfra vee spefat he Le elberaz he ha per ggett le vaz a attuare egl ef prvat rette a elare le barrere arhtetthe u all artl 27, pr a, ella legge 30 arz 1971,. 118, e all artl 1, pr a, el eret el Presete ella Repubbla 27 aprle 1978,. 384, hé la realzzaze perrs attrezzat e la stallaze spstv segalaze att a favrre la bltà e eh all ter egl ef prvat, s apprvate all asseblea el, pra sea vaze, le aggraze prevste al se a ell artl 1120 el e vle. 2. Nel as u l rfut assuere, assua etr tre es alla rhesta fatta per srtt, le elberaz u al a 1, prtatr haap, vver h e eserta la tutela la ptestà u al ttl IX el lbr pr el e vle, pss stallare, a prpre spese, servsala hé strutture bl e falete rvbl e pss ahe fare l apezza elle prte aess, al fe reere pù agevle l aess agl ef, agl asesr e alle rape e garages. 3. Resta fer quat spst agl artl 1120, se a, e 1121, terz a, el e vle. AMARA CONCLUSIONE C s vlut 70 a per partrre u ab el geere? N s pteva ateere quat tteut tata fata e sarf? Per quat tep ara vre lttare per far preere al prss he s eturpa l er arhtett, he s eprezza gl appartaet, he l abbattet elle barrere arhtetthe è sl u gest vltà e u rrre, e qualu, saete, l ha eft! Dsser C. 133/

12 LUNEDÌ CONSULENZE A DISPOSIZIONE DEI SOCI IN SEDE MATTINA POMERIGGIO (11-13) (16-18) LEGALE Avv. ella Crte Avv. Carl Avv. Artur Avv. Ptuale CONTABILE Dtt. Calzetta Sg.ra Spea TECNICA MARTEDÌ Arh. Mellae Arh. Pertt LEGALE Avv. Careval Avv. Crell Avv. Carall Avv. Sps CONTABILE Ge. Magg Dtt. Ir A. Fraztta FISCALE MERCOLEDÌ Dtt. Pellaò LEGALE Avv. Fell Avv. Saraz Avv. Vllrll CONTABILE Dtt. Tra Dtt.ssa Paett RISCALDAMENTO GIOVEDÌ LAVORO Dtt. Pazz P.I. Shave LEGALE Avv. Gell Avv. Pstah Avv. De Me Avv. Saflpp ASCENSORE Dtt. Slvestr CONTABILE Dtt.ssa Saar Dtt. Grassell Ge. D. Ferrat FISCALE Dtt. D Abrs VENERDÌ LEGALE Avv. Patt Avv. Casv Avv. Cesar CONTABILE Dtt. Gear Dtt. Zahetta TECNICA Ge. Barh Arh. Barber Il Presete, Rssaa De Agels, e l Segretar, Fraes Caprll, rev press la see Va Salara 1/A l erleì alle 11 alle 13 prev apputaet. 12 Dsser C. 133/2013

13 D s s e r La ralta fferezata e : l prta a prta Nratva, prbleathe, sluz Pala Carl La ralta fferezata è suraete u pass avat ella geste e rfut e el prblea abetale elle sarhe, a prta sé ua sere ffltà, rgazzatve e prathe, spealete per la realtà ale, lave lte ze è stata prevsta la.. ralta prta a prta lare. La ratva vgete auta, az pla e ree ffle la geste u sstea ertaete vrtus - ella ete el legslatre - a arua pratabltà sul pa e et e elle rsrse. Le pur vsbl zatve ap abetale eta fatt he s può attare tale et ralta srat tutte le realtà urbae pssbl, seza le eessare verfhe fattbltà sal e urbasthe, spee per le reseze tp etrat (grss ) he spg e spaz per epstare la quattà rfut he s prue tra ua ralta e l altra. Se fabbrat fsser realzzat se regle elze he preveesser spaz aeguat, fuzalete prgettat per la llaze tetr ralta, sarebbe alu prblea; a ò rrspe alla realtà ltsse reseze al, u l et el prta a prta s rvela aatt. Fra tat as, legge qua e là tze ert, v è quell verfats u ue Bar u s è pst a u sl ateere all ter egl spaz u tetr ralta, a ahe prvveere sa al relatv spstaet all ester, gr e rar prestablt per l svutaet e alla rllaze area tera, sa al lavagg e alla sfeze e tetr. Ma h vrebbe upars prtare b arrellat straa alle 8 sera per p rtrarl ue re p? C s eta, p, he lt stabl v s perse azae, é s pss bblgare prter, ve sa prevst l prterat, a fare quest servz. N tutt palazz, p, s tat spaz ter ve teere assett, sì e prevst bblgatraete. Iltre, lt stabl vv agstrat altr «bettv sesbl» e lì è pssble, per rag surezza, servare b. Ce s verà pù avat, attravers l esae elle spsz vget, per l Cue Ra a gug ell srs a s state presetate le lee Dsser C. 133/

14 gua el Pa svlupp ella ralta fferezata he, se le prevs, prterà Ra a rappare ue a la quta rfut a avvare al rl, f a raggugere l 50% etr l Il Pa è stat elabrat al grupp lavr Ra Captale-Aa-Ca (Csrz Nazale Iballagg) l trbut el Mster ell Abete. La reaze el Pa -s legge sul st ell AMA- ha teut t var aspett, tra u: arattersthe rflghe e urbasthe el terrtr Ra, està pplaze, arattersthe e rfut prtt, spbltà spaz al, spbltà spaz su arape, struz all svutaet e assett e sste attual ralta. La ttà è stata suvsa 155 ZTO (Ze Terrtral Ottal). Suessvaete le ZTO s state lassfate se verse ategre base alla pssbltà, per asu terrtr, attare sste ralta lare prta a prta : 1) Aree ver: ze ve è pssble attuare faltà l sstea ralta lare (ef pl, bassa està abtatva, ap spaz al per l pszaet e b). 2) Aree galle: ze u è pssble attuare u sstea ralta lare a he ha alue ple rttà (ea està abtatva, spaz al eet). 3) Aree ara: ze u è pssble attuare u sstea ralta lare a rttà pù arate (està abtatva aggre, spaz al esgu, ffltà ssta per ezz ralta). 4) Aree rsse: ze u è lt ffle la ralta lare (alta està abtatva, asseza spaz al, gra ffltà per la ssta e ezz ralta). 5) Aree azzurre: ze ste u esst aree arattersthe ettaete verse he re ffltsa l aze u u ell ralta. 6) Aree grge: aree a bassa resezaltà u verrà attat l sstea ralta at per la za fate pù fuzale. Il Pa prevee l passagg a sl 2 sste ralta: l lare/ale (prta a prta) e la ralta straale pprtuaete rrgazzata. Le regle ella ralta fferezata Il Reglaet per la geste e rfut el Cue Ra. 105 el 2005 e le suessve Oraze el Sa (Oraza el Sa Ra.39 el 3 febbra 2010; Nuva raza el Sa Ra. 17 el 26 gea 2012) ha res bblgatra per tutt la ralta fferezata efe prese saz per h rspetta le re sulla ralta fferezata, utlzza gl appst tetr, abbaa rfut sul sul pubbl. L art lett. b efse ralta prta a prta lare la ralta e rfut urba est effettuata rrspeza el lte el fe perteza ell utete press put vuat al sggett gestre, se altà e tep prefssat. 14 Dsser C. 133/2013

15 D s s e r L art. 14 uer 7 e 8 prevee: è fatt bblg agl utet all astratre el ustre, ateere e utlzzare rrettaete tetr assegat all uteza al le rrette altà e lugh e abet a ò estat (u altra ase ell astratre?!) Nel as uva struze vra essere bblgatraete prevst, sett l sggett gestre, appst spaz per tetr e rfut urba, esat base alla està elza e alla estaze egl seaet a servre. L art e. 4 prevee: Dve è attva la ralta prta a prta, l feret e rfut eve essere effettuat eslusvaete segue le az frte a prvveet attuatv frt all Astraze vver al sggett gestre, l quale può ahe assegare e tetr eat. Il rtr e rfut prta a prta, a parte el sggett gestre, può avvere sa trate l gress ell peratre el lug ve è ustt l tetre, sa trate l prelevaet el rfut alla za prspete l uteza. L art. 63 prevee l rege sazatr per la trasgresse elle presrz teute el Reglaet; l applaze elle saz ha lug le altà e elle fre prevste alla Legge 24 vebre 1981,. 689 e suessve faz, l rrgaze saz astratve peuare. Nel A Ra, a g veg assegat gl appst trespl (sì veg eat ) per la ralta fferezata sart aletar e rga e ateral rlabl. Dsser C. 133/

16 D s s e r Sul st ell AMA, gta la za/va teresse, è pssble verfare le regle el sstea prta a prta ale. I va geerale, trespl assegat ev essere ustt all ter ella perteza ale - l be ale, e prevst a reglaet el Cue, fatt può stare sul sul pubbl - e put vuat a Aa e s vutat aeze stablte base a u alear prefssat affss el Il rtr e rfut è effettuat gress ella perteza ale a parte ell peratre Aa, he vuta trespl e l rlla all ter el. I rfut segat errat s lasat sul pst e vee applat u bll errat feret e rfut, fatte salve le saz prevste alla ratva. La segueza è he g stable vrebbe attrezzars u spaz rservat, aessble all peratre aett all svutaet, a pubbl, qu appstaete reat e pagat a. Quest, per evtare he tta vega a altr pst a gettare rfut e assett al. Al fe far rspettare le regle sulla ralta prta a prta l astraze uale ha gà ess ap gl Aertatr, aget ell AMA he trlla gl ar e palazz e, blhett e verbal alla a, ulta l CONDOMINIO he ha sbaglat a fare la ralta fferezata. Se fatt l sgl sbagla la fferezata, la ulta la paga tutt. La ulta è ale: as errre, gl aertatr ett u avvs u fra el aat rspett elle regle. P rpassa e, se s abaet, satta la saze. L attvtà sazatra egl aget aertatr per evtare l errat seret e rfut e assett ha prtt quest rsultat: saz regstrate al 31 agst 2012, saz per fraz al Reglaet Cuale per la geste e rfut urba, s state ate per trasgress relatve alla rretta fferezaze e rfut, 751 per errat feret verse fraz rfut (art. 12 a eur), 687 per errat feret fraze ua (art. 14 e eur), 462 errat utlzz/usta tetr al assegat (art. 14 a eur). Atteze: La ulta vee elevata per vlaze ell art. 14 a 7 (spra tat: è fatt bblg agl utet all astratre el ustre, ateere e utlzzare rrettaete tetr assegat all uteza al le rrette altà e lugh e abet Dsser C. 133/

17 DALLA COLLABORAZIONE TRA I MUNICIPI DI ROMA E L ANACI E NATO SPORTELLO DEL CONDOMINIO Ra Cetr Str I Lueì 9,00-12,00 Dat Va Petrsell 50 - pa terra (sale egraf) Pstah II Marteì 15,00-17,00 Gear - Gell Va Dre Daua 11 Paett IV Gveì 10,00-12,00 Carl - Cerv - Paett Va Fraha 45 Saflpp - Trb - Vlp V Gveì 14,30-16,00 Clagel - Buella Va Tburta 1163 Spea - ella Crte VI Gveì 9,30-12,00 Artur - Gaber Va Trre Auzata 1 Murzll VII Merleì 10,00-12,30 Aa - Buffa - Mtalt Va Preesta 510 Oraba - Saar IX Marteì 15,00-17,30 Casaassa Va Tas Frtfa 71 Patt - Prru X Marteì 15,00-17,00 Magg - P Pazza Cettà 11 De Me XI Gveì 15,00-17,00 Barh - Peragel Va Beeett Cre 50 Saraz - Zaer XII Gveì 14,30-16,30 De Bartl - D Pala Va Igaz Sle, Pr pte Travers - Tra - Mara XIII Gveì 15,30-18,00 Beveut - Casv P.za Capelveere 22 Ga XVI Merleì 9,30-12,30 Calzetta - Careval Va Fabla 14 Crell - Fz - Marz XVII 1 e 3 Merleì el ese 15,30-18,00 Zahetta Cr.e Trfale 19 Rzvll XX Gveì 10,00-13,00 Grassell Va Flaa 872 Fraztta Grttaferrata Lueì 10,00-12,00 Patt (ue) Sebasta 18 Dsser C. 133/2013

18 D s s e r a ò estat ) relaze all art. 65 ella elbera el sgl uale 105/2005, he rprta le saz peuare rrspet. Il trasgressre è gt, a l, ella persa ell astratre, vee vuat quale respsable sl ex art. 6 legge 689/1981 ( segut: 6. Slaretà. - Il prpretar ella sa he servì fu estata a ettere la vlaze, sua vee, l usufruttuar, se trattas bee ble, l ttlare u rtt persale get, è bblgat sl l autre ella vlaze al pagaet ella sa a quest vuta se prva he la sa è stata utlzzata tr la sua vltà ). Gà questa stra ella slaretà sua pareh straa, vst he trespl/b fert a s prpretà usufrutt a ees, a sea per ess ptrebbe fgurars ua srta esse at. E p, la slaretà ale, quale ett frale e sstazale, era stata bata? Ma tat è. L astraze uale, ave ezz per vuare l -trasgressre, s rvlge all ete per assurars la saze e l relatv quatu. Del rest, l astratre è l legale rappresetate el e a lu s tfat prvveet ell Autrtà. Ce vvare? S ptrebbe pesare a attuare ua apaga fratva spefa per resezal, espe ua laa press l lale ezza l area he spta tetr per la ralta e rfut, assura ua state fraze- a all presa pulza preselta- sulle prpal arattersthe e verstà ella ralta fferezata. Ne palazz gra, s ptrebbe trurre l sa persalzzat (ua srta sstea assette e rfut) ale, per etvare sgl a rlare bee he, h sbagla a effettuare la ralta, pagh la ulta tasa prpra, seza ver strgere ahe gl altr a sbbarars la spesa. S ptrebbe ahe valutare l ptes heere a gestr lr rappresetat reers spbl a partepare alle ru he gl astratr rgazza per llustrare alle fagle el l rrett fferezare rfut, vver per trvare sluz prathe el as spef. S tratta ere ptes, e è vv, le ulte ate frse lt suggestve a p pratabl. Ma qualhe re rrerà trvarl, see a respsabl el Pa svlupp ella ralta fferezata, prpr vrtù quat s trva srtt, lta efas, ell pt ell art. 2 el Reglaet 105/2005: La geste e rfut urba sttuse attvtà pubbl teresse, falzzata a assurare ua elevata prteze ell abete relaze alla perlstà e speftà e rfut. Dsser C. 133/

19 D s s e r La preveze e el Gaeta Callha E trasrs ra u a all etrata vgre el D.P.R. 151/2011: gl astratr ha tteperat alle spsz rprtate el eret? Il D.P.R. 151 ha apprtat tevl vaz ell abt ella preveze e: Ha rvat l ele elle attvtà sggette alle re preveze e (DM 16/02/1982); Ha lassfat le attvtà rage el ptezale rsh assega tre ategre A - B - C: A = bass rsh, B = e rsh, C = alt rsh; Ha eft tep per l espletaet elle preure e l rlas elle uetaz rt; Ha abrgat l rlas el Certfat Preveze Ie per le ategre A e B. Pertat per l aeguaet u attvtà, per u rlas parere, per u rv u ertfat, per ua verfa frtà è tutt lt pù seple: alu esep pss evezare quat euat. Per le attvtà ategra A è pù rhest l esae el prgett é, a lavr esegut, la aa sprallug per l rlas el C.P.I. quat per tal attvtà è pù presrtt l C.P.I.; è suffete presetare al Ca Prvale e VV.F., pra are z all attvtà, ua Segalaze Certfata Iz Attvtà (S.C.I.A.) a fra u te abltat allega la uetaze e ertfaze rt hé graf rappresetatv ell attvtà. Alla presetaze ella suetta uetaze l Ca verfa la pletezza frale ell staza, ella uetaze e e relatv allegat e, as est pstv, e rlasa revuta. La revuta rlasata a segut ella presetaze ella S.C.I.A. prva gl aepet prevst alla ra e sete are z all attvtà. Il Ca Prvale e VV.F. può effettuare sprallugh verfa su rhesta e/ a ape. Dsser C. 133/

20 Per le attvtà ategra B le preure s ffereza a quelle prevste per le attvtà ategra A per l bblg presetare l staza apprvaze prgett pra are z a lavr; a lavr ultat la preura è eta a quella prevsta per la attvtà ategra A. Per le attvtà ategra C le preure s ffereza p a quelle essere pra ell etrata vgre el D.P.R. 151/2011: per tal attvtà, fatt, è rast vlate l rlas el C.P.I. pra are z all attvtà. Per le attvtà esstet pssess el C.P.I. e a ele el D. M. el 16/02/82, rlassfate sì e rsulta ell ele rprtat el D.P.R. 151/2011, a segut varaz s attva le preure prevste per le sgle ategre A - B - C. Per l rv el C.P.I., se ulla è utat, l ttlare ell attvtà fa rhesta al Ca Rv Per Cfrtà Ate, preseta ua haraze attestate l asseza varaz alle z surezza ate rreata alla uetaze prevsta. Il Ca rlasa ua testuale revuta ell avveuta presetaze he ha valre, a tutt gl effett, per l eserz ell attvtà. I seraze he l D.P.R. 151/2011 ha lus ell ele elle attvtà sggette al trll a parte e VV.F. elle uve attvtà, preeeza rprtate ell ele el M.I. el 16/02/82, per le stesse a ttlar tal attvtà veva rhest attvare le preure prevste etr u a. Per u astratre, s può serare e ua uva attvtà l autressa ua superfe superre a q Ifatt ell ele el 16/02/82 veva assggettate al rlas el C.P.I. sl le autresse ua apeza superre a 9 autvel; l uv eret, vee, vee pù serat l uer autvetture besì la superfe ell autressa. S pss allra avere ue stuaz. Autressa e 300 q. superfe e pù 9 autvel: autressa sggetta. 22 Dsser C. 133/2013

21 D s s e r Autressa pù 300 q. superfe e e 9 autvel: autressa sggetta e lasse A. Per ette autresse, sggette preeeza, era stat ess u a tep per l struttra prata elle fre prevste al D.P.R. 151/2011. U altra vtà per gl astratr è quella he l uv eret (D.P.R. 151/2011) retra ell bblg ella ertfaze ate gl ef vl avet pù u altezza gra 24 t. (D.M. 16/02/82) besì quell u altezza ate superre a 24 t. Ahe quest as s pss verfare ue stuaz. Ef altezza gra aggre 24 t. a altezza ate ferre a 24 t: l uv eret attvtà sggetta. Ef altezza gra re 24 t. a altezza ate aggre 24 t: l uv eret attvtà sggetta. U esep u ef sffatt può essere quell he ha ua asara abtata: l altezza ate, quest as, è quella rferta alla TERRAZZO festra pù alta u lale SOTTOTETTO ABITATO abtat. 7 7 Nel verfars queste stuaz l astratre può trvars preseza attvtà 4 4 preeeteete sttpste 3 3 al rlas ertfat e, 2 2 l uv eret, pù sggette veversa attvtà he 1 1 T T preeeza retrava ell bblg ella ertf- ATTIVITA' SOGGETTA ATTIVITA' NON SOGGETTA aze etre gg, l uv eret, s assggettate alle verfhe ate e azett. I TERRAZZO SOTTOTETTO ABITATO quest ult as l astratre aveva u a 7 7 tep per tteperare all bblg legge Se s è ara prvveut è pprtu aepere 3 3 tepestvaete agl bblgh preural sì e prevst al DPR 151/2011. T T ATTIVITA' NON SOGGETTA PRIMA DEL DPR 151/2011 DOPO IL DPR 151/2011 H< 24 altezza ate H< 24 altezza ate H > 24 H > 24 H < 24 H < 24 ATTIVITA' SOGGETTA altezza ate > 24 altezza ate > 24 Dsser C. 133/

22 NOTIZIE AGGIORNAMENTO ISTAT - VARIAZIONI ANNUALI Debre Debre ,2% (75% = 2,400%) G.U. 21/1/ Gea Gea ,2% (75% = 2,400%) G.U. 29/2/ Febbra Febbra ,3% (75% = 2,475%) G.U. 24/3/ Marz Marz ,2% (75% = 2,400%) G.U. 17/4/ Aprle Aprle ,2% (75% = 2,400%) G.U. 18/5/ Magg Magg ,0% (75% = 2,250%) G.U. 20/6/ Gug Gug ,1% (75% = 2,325%) G.U. 18/7/ Lugl Lugl ,9% (75% = 2,175%) G.U. 22/8/ Agst Agst ,1% (75% = 2,325%) G.U. 17/9/ Settebre Settebre ,1% (75% = 2,325%) G.U. 18/10/ Ottbre Ottbre ,7% (75% = 2,025%) G.U. 20/11/ Nvebre Nvebre ,4% (75% = 1,800%) G.U. 20/12/ SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI I s he te usufrure tale servz (attv al 1994) vra far pervere slletaete Assaze tutte le fraz relatve al peete (geeraltà, ata assuze, TFR gà aturat, rar lavr, rtt a etraz fsal, falar a ar e haraze ret plessv) e al C (arattersthe sttutve qual va plessv utà abte a us abtatv, uer sale e pa, servz spbl e asesr, tf, ze a vere et.). E uque pprtu allegare pa l ulta busta paga spble ftpa parzale el lbr paga. Le fraz frte etr l gr 10 g ese setra zare l servz all stess per paga rs. Dal gr 20 g ese sara spbl Assaze le buste paga, l DM 10 e l M. F24 reglarete plat rgale e qu prt per essere utlzzat. Verra prespst ell relatv alle haraz aual INAIL e sarà pssble su rhesta sere l TFR aturat qualsas per ell a. Etr l gr 10 g ese ptra essere segalate varaz g geere utl al fe u pres all elle peteze vute per l stess ese. La suleza garatse la respsabltà per evetual errr putabl all stu azett. 24 Dsser C. 133/2013

23 NOTIZIE COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE TFR ,39% ,28% ,63% ,75% ,06% ,03% ,10% ,49% ,09% ,07% ,54% ,04% ,93% ,49% ,22% ,22% ,76% ,54% ,50% ,94% ,32% ,85% ,20% ,88% ,59% ,42% ,79% ,30% ,38% ,64% ,95% MISURA INTERESSI LEGALI 5% F al 15/12/90 (art ) 10% F al 31/12/96 (legge 26/12/90,. 353) 5% Dal 1/1/97 (legge 23/12/96,. 662) 2,5% Dal 1/1/99 (D.M. 10/12/98) 3,5% Dal 1/1/2001 (D.M. 11/12/00) 3% Dal 1/1/2002 (D.M. 30/11/01 G.U. 290 el 14/12/2001) 2,5% Dal 1/1/2004 (D.M. 1/12/03 G.U. 286 el 10/12/2003) 3% Dal 1/1/2008 (D.M. 12/12/07 G.U. 291 el 15/12/2007) 1% Dal 1/1/2010 (D.M. 4/12/09 G.U. 291 el 15/12/2009) 1,50% Dal 1/1/2011 (D.M. 7/12/10 G.U. 292 el 15/12/2010) 2,50% Dal 1/1/2011 (D.M. 12/12/11 G.U. 291 el 15/12/2011) SOLIDARIETÀ AL MONDO DELL'HANDICAP Dea 28 ttbre srs press la see ell Assaze Haap e gl altr a Tr Bella Maa è stat segat al Presete Pal Muratre u trbut eur 1400 ralt ahe la partepaze ANACI (era presete ahe l Presete De Agels). È stat assurat l peg ANACI per ua sesblzzaze egl assat per l bettv abbattet elle barrere arhtetthe egl ef al. CONTO ENERGIA O CONTO TERMICO È stat pubblat l eret el Mster Svlupp E 28 ebre 2012 per la esse trbut per la prze eerga a ft rvabl true etv per la ags eergeta e la ertfaze abbate agl tervet prevst. S tratta trbut su f GSE sa per l abt pubbl he prvat fferezat se le ze lathe. TASSO D'INTERESSE RITARDO PAGAMENTI Sulla G.U.. 14 el 17/1/2013 l Mster ell Ea ha uat he l sagg teresse rferet a applare elle trasaz eral per as rtar e pagaet è ell 0.75% per l per gea/gug 2013 (teress ratr ttal 8,75%). Dsser C. 133/

24 NOTIZIE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE Il uv tratt va presetat a u egl Uff Etrate etr treta gr alla erreza el tratt tre pe (asua ara a bll a eur 14,62 al 1/09/2007 trasseg teleat rlasat all terear) utaete alla pa el Mell F23 he attesta l avveut pagaet ell psta regstr 2% ( eur 67,00) a allare sul ttale el ae au arrtaet all utà eur. Due pe el tratt veg resttute subt. Dal 1/7/2010 è prevst l bblg are at atastal rferet. I ase suessv rv prrghe è suffete effettuare l sl versaet ell psta sul ttale au el ae aggrat M. F23 ( esste ale). È pssble beefare u st sull psta (alla regstraze el tratt zale) atpa l pagaet per tutt l per vgeza el tratt (quattr se a). I as rsluze atpata el tratt è vuta l psta regstr eur 67,00 (etr 30 gg. all evet). È pssble utlzzare la altà teleata per la regstraze; l pagaet le è testuale utlzza l spef ell presa l psta bll aebt su / esstete press bahe vezate ageza elle etrate. I trbut s seguet (ausale RP): NUOVO CONTRATTO 115T PROROGA 114T RINNOVO ANNUALE 112T SANZIONI rtarat pagaet 671T NUOVO CONT. (ter per) 107T INTERESSI rtarat pagaet 731T RISOLUZIONE ANTICIPATA 113T ROMA 1 VIA IPPOLITO NIEVO, 36 ROMA 2 LARGO LORENZO MOSSA, 8 ROMA 3 VIA Dl SETTEBAGNI, 384 ROMA 4 VIA MARCELLO BOGLIONE, 7/25 ROMA 5 VIA DI TORRE SPACCATA, 110 ROMA 6 VIA CANTON 20 ROMA 7 VIA G. BATTISTA CONTI, 15 - Ala ROMA 8 VIA CARLO POMA, 7A Peza CIVITAVECCHIA VIA ACQUEDOTTO ROMANO, 1 TJN TJP TJQ TJR TJS TJT TJU TJV TJF L evetuale epst auzale at el tratt è sggett a psta regstr se la garaza è prestata rettaete all qul. Se vee la garaza è prestata a terz (es. plzza fejussra) l prt el epst eve essere assggettat all psta regstr ella sura ell 0,50% (rsluze sterale 22/5/ ). I as rtarat pagaet ell psta è pssble utlzzare l ravveet pers agguge al versaet relatv trbut gl teress legal (2,50% au) rapprtat a gr rtar ltre la saze ell 0,20% per g gr rtar; al 15 gr 3,00% ell psta vuta se la reglarzzaze avvee etr sessata gr alla saeza trattuale auale e el 3,75% se etr u a. Dsser C. 133/

25 CONVENZIONE ANACI CON STUDI CONTABILI E FISCALI E stata stpulata la uva veze tra ANACI e seguet Stu tabl e fsal: Stu PELLICANO - Va Barsa a Tra, 8 - Tel. 06/ per l asssteza agl Astratr C. Le tarffe speal rservate agl assat ANACI s le seguet: Frfat per teuta tabltà Mell UNICO e falar (la tarffa s tee per quar base) + bllett ICI e falar Mell UNICO e sgl s assat (quar base + ret a partepaze ell Assaze, S.s. S...) Astratre C P.IVA sgla tabltà seplfata Assaze ex L. 1815/39 Setà Seple tra astratr tabltà seplfata. G 80/ese M. UNICO PF Seplfat. Stu settre, Quar AC G 200 ua-tatu auale. G 100/ese M. UNICO SP Seplfat. Stu settre, Quar AC G 200 ua-tatu auale. G 60 per falare (seza P. IVA). G 60 per falare (seza P. IVA). G 70 per falare. S... tra astratr tabltà seplfata G 125/ese M. UNICO SP Seplfat. Stu settre, Quar AC G 200 ua-tatu auale. G 60 per falare (seza P. IVA). G 70 per falare. Mell 770 el sgl C: Seza peet: G 150 a ell (f 10 perpet). C peet: G 200 a ell (f 10 perpet). Per l 770 e e per Quar AC, as aata frtura, a parte ell Astratre, el Ce Fsale e perpet e/ frtr relatv ( frtura ella sla Partta IVA tal sggett), vver aze ella sla sgla tta per le Dtte Ivual, verra aebtat G 2,00 per g vsura egl Arhv ell Ageza elle Etrate resas eessara per tteere suett at fra rretta. Le tarffe s te e ve Orar, alla quale va aggut l 2% Cassa Prfessale e l IVA, e va etratta la Rteuta At el 20%, e s allate tee presete u vlue e fatture eesse e fatture aqust. I as grssa quattà vet, la tarffa arà trattata as per as. Dsser C. 133/

26 D s s e r Oessa vaze assebleare: Chuque è legttat a pugare? Il Trbuale Ra la pesa sì Mar Saraz LA SENTENZA A tal prpst rteg utle per gl peratr atera, segalare ua reetssa prua el Trbuale Ra, Sez. 5, Dr. Russ, he vestta tale fattspee pressuale a staza eeze sllevata al sttsrtt fesre, ha espressaete, setezat he l he prpga l aullaet el elberat assebleare ex art ha legttaze a pugare la elbera per u vz vaze altr (Trb. Ra, set el ). L autrevle Magstrat ha favrevlete alt la tes prspettata, fae aztutt prelare rha alla ta prua 4806/2005 elle Sez Ute, vrtù ella quale l estre sess jure stgueva (fal IL CASO. E frequete l ptes pressuale u u, sebbee reglarete vat al sess assebleare, sllev tv pugaze ex art rguar la (presuta) essa vaze altr e vers prpretar alla eesa seuta. E ò sebbee quest ult (effettva e he fsse la testaze) avesse sllevat alua testaze guzale. I sffatta ptes guzara, l age he prelarete s ree eessara è vlta a stablre se l he sllev tale vz frale abba e legttaze a ò, vver, vers, questa sa eslusva prergatva ell effettv sggett he avesse revut la reglare fratva assebleare. I altre parle: può u, he ha subt alu preguz vaze, testare l reglare svlget ell asseblea arrgas u vz vaze altr prpretar he a sua vlta, peraltr, alua testaze ha sllevat ert? L aals s stra agle, e sa la ttra atera he la gursprueza s stra, ahe attualete, rvlte a lus e rzz verget, a ausa e qual gl stess fesr vestt pressualete ella fesa, ell ua ell altra tes, prpe el raere ubbs ra quell he ptrebbe essere l resps fale ell autrtà guzara vestta. Dsser C. 133/

27 ete..) qual fsser vz el elberat a assurgere a ulltà a quell he versaete veva e pteva essere erubrat a era aullabltà. Dstze p t, ua vlta raetat he versaete a vz a arattere aullabltà, quell a arattere ulltà ptra essere sllevat a testaze pressuale: 1. seza alu lte teprale; 2. a huque ella page ale, a presere al ravvsars u effettv teresse persale rett. Per l effett tale slee prua, e t, l fett vaze fraze ell asseblea è a averars, al par tutt vz fral, ella ategra quell aullabl. Ua vlta sì qualfat l vz euat, prsegue l Dr. Russ ella seteza el Trbuale et, eve evezars, rage el spst u all art applable a tutt gl att egzal, he la legttaze a aare l aullaet spetta sl alla parte el u teresse l stess è stablt alla legge ; per pletezza, s agguga, he la ze ell art ell abt el Lbr IV el e vle tea bblgazfa rferet alla legttaze ell aze aullaet prevee espressaete al 1 a he l aullaet el tratt può essere aat sl alla parte el u teresse è stablt alla legge. Pertat, sulla srta, l Trbuale aptl lue affera he l applaze e prp atera era aullabltà a egz plurlateral prta he asua elle part è legttata a pugare l egz sl per gl effett he la rguara, shè, tea vlaze el preet vaze ell asseblea ale, la legttaze a far valere l aullabltà ella elbera spetta sl al he sa stat reglarete avvsat. I altre parle. La reetssa prua el Trbuale Ra rprtata, pe a faet el su ragaet essezalete l prp espress el 2005 alle SS.UU. allrhè ha relegat l fett vaze assebleare a er vz aullabltà ella elbera, traraete alla preeete e slata vze he l veeva lassfat fra le vere e prpre ulltà. Per l effett, ua vlta sì guraete serata l essa vaze assebleare -vver l er fett- eslusv ttlat alla eua el vz è a serars sl lu, lr, e he rettaete e abba subt le segueze (aata partepaze alla seuta) e la resua page ale estraea, ap alla quale l Trbuale aptl ravvee e rse alua lese spef teresse rett. Tale luse s pgga p essezalete stretta rrelaze l spst ell art he, raeta, presa la legttaze ell aze aullaet ell abt e tratt geerale- he può essere aat, versaete al tratt ull, sl alla parte el u teresse è stablt alla legge. 34 Dsser C. 133/2013

28 D s s e r Per harre tale verstà essezale, ptrà prs a esep l as u u sggett aggree abba lus u tratt praveta u sggett ree. Se p la stpula, l aggree s ve he l stess ar s è rvelat vataggs per le sue srt ehe, a ptrà rheere l aullaet eepe la re età (qu l apatà a agre) el traete, quat la tutela tale aspett è prepsta a eslusva garaza ell apae (ree) quat asslata fra vz era aullabltà. Tat hart, luse, la seteza age guge al prp afferat sì raga: la essa vaze assebleare è a serars vz era aullabltà; per essere legttat a eeprl bsga rvestre rettaete la fgura vtta el vz; lg rllar: sl l rrtualete ( ) vat ptrà valaete eepre l aullaet assebleare per tale tv. LA CONTRAPPOSIZIONE DELLE TESI N è ert pretesa el sttsrtt gugere alla luse he la seteza rprtata abba eftvaete rslt l age rtt sffatta prbleata, be s he lr he affera la tes trara gug alle ppste lus fa le lr vz prpalete su ue passagg ratv: l pr, prevst al VI a ell art , e se l quale l asseblea può elberare se sta he tutt s stat vtat alla rue eate uaze u all art. 66, a 3, sp. att...; l se, averat al II a ell art , vrtù el quale g ssezete può fare rrs all autrtà guzara tr le elberaz trare alla legge al reglaet. Sulla srta, trave l teresse el sggett, pur reglarete vat, a pugare la elbera per fett vaze altr, rsegl suffete l astratt teresse affhé vega garatt tt l esatta frtà egl aepet prevst alla legge; a presere a tvaze he e rea ret e sstazale l teresse effettv. E alla rta a tal rguar, repla affera he l ret teresse, allrhè spesablete eessar, ptrà be essere vuat ella pssbltà tervere e trbure alla susse assebleare he, l assete per sua selta, avrebbe ptut esertare, f tat a fluezare preset e qu stravlgere gl est el vt versaete raggut. I u reete e autrevle artl (Astrare Ibl. 163, aprle 2012) a fra el Dr. Petrlat (Cs.re Crte Appell Ra), l sge Magstrat affrtava jure l arget, abbraa quest ulta prspetta- Dsser C. 133/

29 D s s e r ze, e qu, rse la faltà pugaze a tutt ; a frt peva la prua. 123/2012 ella stessa Crte apparteeza, testae l rzz attuale. CONSIDERAZIONI LOGICO GIURIDICHE. Sull arget, rteg prelarete eessar sgbrare l ap a errate terpretaz u s ptrebbe gugere affera he huque e sa legttat a esertare favrevlete l pugaze ella elbera quat, versaete, per espressa prevse sta (art , 2 a), tale faltà è rsuta, quat a preset, eslusvaete a ssezet. Quat alle seraz pste a faet ella rat ella suetta prua, a ahe altre aalghe ella S.C., a est parere el sttsrtt, queste stra ara prvlegare u esasperata seraze putva egl aspett eraete fral (vz) el elberat, quatuque a be ltre u ee la stessa Suprea Crte abba trapres u evete rzz seplfaze (legg r severtà) ell applaze ella ratva ale, e testat a raal stravlget abt ulltà e aullabltà (2005) e tabelle llesal (2010). Irzz pstvaete alt agl peratr ret sffatta atera, he altre, e afferat tea tabltà, è -e resta- pur sepre ua geste atura esta. Ahe, el rtt. Ebbee, a be veere, la sruplsa tutela strata arget appare per l pù eessva e a eslusv beef quella raza he per ere spese stratege se e avvalg al fe are la serea geste. Né, altrettat, l aver erubrat a seple vz aullabltà l fett vaze, stra p sstazal effett allrhé s rsa u sstazale teresse, per guta astratt e ptet, alla resua page ale ssezete, e lgaete rtara, estraea all aver subt preguz ret effettv. D altr at, rsere a ssezet l rtt fare l elberat assebleare per vz vaze altr, a u ha rge la seple aullabltà, sgfa prvare tutela l effettv vat, essegl testablete rsuta la faltà pugare l elberat etr l tere treta gr alla ata el revet el verbale. E prpr a tal prpst, aggr rlev arebbe pst all atteggaet he prpr l vat prrà essere allrqua, revuta la uaze el verbale assebleare, pta per sllevare alua testaze guzara. E prpr a tale prtaet ravare, tataete, l sgfat persale suessva aese alla elbera l rett effett saare ahe l rgar vz vaze. D altre, allrhè sstetr ella tes trara fa le lr vz ella eslusva evetualtà he l assete avrebbe ptut zare alettaete l sess assebleare argetaz trare a quella Dsser C. 133/

30 D s s e r ella aggraza ragguta, pg u tea, ltre he eraete astratt, prv alua ertezza gra p, ret, se effettvaete quest avesse a avut tal tez. I altre parle, ave alu eleet per pterl esluere, e ptzza la prsse llegtta ella faltà eserz el rtt. Tale rllar trva ar. Ifatt, prpr a sspare l ubb ra l evetuale eserz queste faltà vet, srre la agle terpretaze he guge al su suessv atteggaet: allrhè ravvea alu teresse a esertare l rtt pugare l elberat, è evete he aett pstvaete le es assute e el tep, al là g ragevle ubb he, allrhè avesse presezat, sarebbe stata sua a teze argetare versaete rguar l est aggrtar elle es. Qu, perhé rsere tutela guzara a sggett terz he alu rett e sstazale preguz ha subt, sebbee lu he e è stat l effettva vtta ha haraete strat aese al elberat ulla betta? I ult p, e per rlevaza, allrhé appare evete l teze el legslatre evtare l eessva peeza lt guzare atera, perhé stars a rsere pstv struet aullaet, quatuque p le effettve tez, pste laestaete a effettv faet, sa be altre a quelle fralete argetate? MA DOPO LA RIFORMA? Da u atteta lettura el reete test rfratv elle re tea, pare eergere he l legslatre abba tes abbraare le rthe, a pù part sllevate. Ifatt pe atteze all art. 66 sp. att..., la uva frulaze prevee ua aggre presaze elle re reglatr la vaze assebleare. Per quat attee al ert ella stra age assue rlev quat aggut al put 3, allrhè presa he : as essa, tarva pleta vaze egl avet rtt, la elberaze assebleare è aullable a ses ell art el e su staza e ssezet asset perhé rtualete vat. Pertat alla stessa ze l terpretaze he appare saturre è he avet rtt alla faltà sllevare pugaze per essa, tarva pleta vaze spett va eslusva a ssezet asset purhè (lr stess) rtualete vat. E qu sl e sltat ell ptes he l vz l rguar persalete, e pù ahe quell altr altr he a lr vlta aluhè ha bettat ert. Tale vella, a u lat à gustza alle tes rthe appra sllevate alla tes aggrete asseverata alla Suprea Crte, e rbate alla Crte Appell Ra. Dsser C. 133/

31 Aal aspett allrqua s tee a ete he l test rfra, per l pù, ha tratt l su prp spratre a pù attual rzz ella Gursprueza legtttà e ert. Per altr vers, a be veere, à gress però a u vers tv susse allrqua rse al ssezete la faltà pugare l elberat per tvaz legate alla sua persale vaze; altr ter a lu he p ha reglarete presezat all asseblea. Orbee rguar tale passagg ratv, parrebbe vers teere he la reglare preseza asseblea (ell rreglarete vat) sa autataete gl evetual preeet vz. Ce s qu sepre terpretat see pressuale. Oppure, vrà teers (e el rege ell rgara ratva e e parrebbe pù lg) he sarà s faltà quest sllevare valaete l pugaze, purhè però apertura el battt assebleare rlev preguzalete e prelarete sffatta glaza? Sl le pre prue gurspruezal, e frse sl, ptra harre l effettva terpretaze a segure. 40 Dsser C. 133/2013

32 D s s e r La rfra pllle alla A alla Z Fab Gersa E ua stes elle pù prtat vtà trtte al legslatre atera ale. AMMINISTRATORE CONDOMINIALE Na: bblgatra se s pù tt (pra era pù 4), peeteete alle utà blar psseute. Requst rhest: per pter esertare l attvtà astratre s rhest spef requst, rspett a pra ve huque pteva astrare u. I prpal s: Il get e rtt vl e plt; Il pssess u pla sula seara superre; L aver segut u spef rs fraze e urare l aggraet prfessale; L Astratre- è aess, e è eserat sa al pssess el ttl stu he alla frequeza el rs fraze. Affsse bahea: l astratre è teut a affggere ell atr le sue geeraltà plete, l e reapt telef. Retrbuze: va espressa aalt sa all att ella a he a g rv. Assuraze prfessale: L asseblea ale può rheerla za la a; la pertura va aggrata preseza lavr strarar. Ret: s supera l sar rferet alla resa el t e s true la stuaze patrale bblgatra; va apprvat etr 6 es e l asseblea può are u revsre. Cpt attrbut: auetat sì e le respsabltà e tv reva. S tru uv regstr. Dsser C. 133/

33 D s s e r Izatve estere: Ptrà partepare e llabrare a prgett e prgra terrtral serga le sttuz lal. ASCENSORE Le spese auteze e ssttuze vra essere rpartte e quelle elle sale ex art ASSEMBLEA Cvaze: È aessa ahe a ezz psta elettra ertfata fax. Se u arget eessta u partlare apprfet, è pssble fssare pù tr seutv l ees avvs. Maggraze: Valtà ella sttuze I pra vaze I sea vaz.e Maggraza e partepat al u terz e partepat al 667 lles 334 lles Valtà elle elbere Pra vaze Maggraza egl terveut 500 lles Sea vaze Maggraza egl terveut 334 lles Le uve aggraze: C ale 1/3 e lles s elbera re a: teet su eerget ertfat; pruze ertfata eerga a ft rvabl. Neessta la aggraza egl terveut e 500 lles per: stallaze atea etralzzata e satelltare; superaet barrere arhtetthe; teet su eerget; pruze eerga a ft rvabl; stallaze pat pruze eerga slare, ela uque rvable; realzzaze parhegg; aze sste terreglaze e tablzzaze el alre; stallaze pat vesrveglaza; Dsser C. 133/

34 D s s e r Regle elle eleghe se s pù 20, s può rappresetare pù 1/5 e e el valre prprzale: l astratre può revere a elghe; el super: se s pù 60, s può elegare u rappresetate per g sgl ; CONSIGLIERI Na: pssble egl stabl ale 12 utà blar; Cpsze: ale 3 sgler; Fuz: eraete sultve e trll. CONTO CORRENTE E bblg testarl al ; L estratt t è lberaete sultable a ; CONTRIBUTI CONDOMINIALI Cretr pss rheere all astratre l ele e rs; pss agre a a e slvbl sl p aver esuss gl altr; Mrstà l astratre ha l bblg urare l reuper etr 6 es alla ata husura el ret; esste lte per l z ell aze reuper. Vetre: resta bblgat a rrspere le qute al se trasette all astratre pa ell att praveta. ARCHIVIO La uetaze e gustfatv ev essere servat per 10 a. FALLIMENTO Le spese relatve a autez e vaz veta ra preeubl see falletare. IMPIANTI TV E PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI Istallaze eve essere uata all astratre la spefa elle altà eseutve; l asseblea può vlare le altà eseuze rheere u epst auzale; Dsser C. 133/

35 D s s e r MULTA Per vlaze el reglaet ulta f a 200 eur, e f a 800 Eur as reva. LAVORI STRAORDINARI Dveta bblgatr stture u f prt equvalete alla spesa per lavr. MILLESIMI Rettfa e fa - rhesta la aggraza egl terveut e ale 500 lles as errre alteraze superre a 1/5 el valre ell utà blare. PARTI COMUNI La fa estaze us apprvaze : 4/5 e e 4/5 el valre llesale; peta e tre as: se pregua stabltà, surezza er arhtett. Aze: a zatva ell astratre sgl. QUATTRO REGISTRI Ahe fratzzat: Aagraf ale, a e reva ell astratre, lass e verbal asseblee, aalt per la tabltà. RISCALDAMENTO Dsta sett se erva tevl squlbr fuzaet aggrav spesa per gl altr; s trbuse alle spese auteze strarara e essa a ra ell pat etralzzat. SITO DEL CONDOMINIO IN INTERNET Attvaze: su elbera ell asseblea e spese a ar ella prpretà. USUFRUTTUARIO Spese: rspe slalete l u prpretar. Dsser C. 133/

36 D s s e r La ve ella gursprueza Nuz Izz L stallaze teleaere el parhegg ale può stture terfereza lleta ella vta prvata Cassaze, seze sea, 3 gea Presete Trla - Relatre Sera La stapa qutaa ha rprtat, grae rsalt, ua reete ese ella Cassaze he ha rgettat, per rag eslusvaete pressual, l rrs avvers la (vsble) prua eessa «se equtà» al Gue pae Catazar he, ua trversa valre eeete lleet eur, aveva aat u (ella spee u assaze he s leva per la vse e l trll elle perse el su presete, peet e assat) a rbrsare la quta parte ella spesa ssteuta a u altr per la «stallaze ua teleaera a rut hus ve-regstratre seestrale, al fe sraggare az aeggaet, ulterr rspett a quelle euate al Questre Catazar a alu ata 3 gug 2004». La seteza era stata eessa ell ttbre el 2005 e, qu, el rege gur prevgete alla «rfra». Nstate la partlartà el as (aeggaet euat), alu etatr ha efatzzat la prua ella Suprea Crte, assue - prpraete, se erreaete - he «a staza phe settae all apprvaze fale ella rfra el, arrva la pra, prtate seteza a parte ella Cassaze he aggra alue spefhe teute el test he ha rvat la legslaze p settat a», lave vee trattas u as apparteete al rege gur preeete perhé la uva spla el etrerà vgre sl l prss 16 gug La Cassaze ha harat la assbltà el rrs per la susssteza elle z pugabltà ella seteza el Gue pae, per u è etrata, affatt, el ert ella queste gura ella legtttà e ella vesrveglaza ell abt ale. Cò, a ausa ella «tteperaza ell ere el rrrete (Cass. 22 febbra 2011,, 4282; Cass. 23 agg 2006, e Cass. 10 gea 2007,. 284) are haraete qual sa prp fratr he s assu sattes» al Gue pae, ltas la Cassaze a sservare he «se l state retaet questa Crte, sussst gl estre att a tegrare l eltt terfereze llete ella vta prvata (art. Dsser C. 133/

MARZO - APRILE 2012 - N 128 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

MARZO - APRILE 2012 - N 128 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno MARZO - APRILE 2012 - N 128 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2012 N. 128 Etrale: Dve va l ANACI? Fraes Pellaò..............................

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2012 - N 127 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

GENNAIO - FEBBRAIO 2012 - N 127 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno GENNAIO - FEBBRAIO 2012 - N 127 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2012 N. 127 Etrale Sara Travers...................................

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 - N 126 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 - N 126 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 - N 126 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 N. 126 Etrale Mauela Zaer................................. pag.

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 - N 108 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 - N 108 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 - N 108 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 N. 108 Etrale Carl Par.......................... pag. 3 Csulet see........................

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2011 - N 124 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

LUGLIO - AGOSTO 2011 - N 124 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno LUGLIO - AGOSTO 2011 - N 124 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2011 N. 124 Etrale Carl Par................................... pag. 3 Csulet

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - N 139 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - N 139 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - N 139 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2014 N. 139 Etrale...................................... pag. 3 Grata

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2015 - N 148 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

LUGLIO - AGOSTO 2015 - N 148 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno LUGLIO - AGOSTO 2015 - N 148 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2015 N. 148 Etrale Fraes Caprll.............................

Dettagli

MARZO - APRILE 2014 - N 140 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

MARZO - APRILE 2014 - N 140 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno MARZO - APRILE 2014 - N 140 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2014 N. 140 Etrale Fab Gersa................................. pag. 3 Csulet

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2006 - N 93 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2006 - N 93 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2006 - N 93 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2006 N. 93 Etrale Gva Furbatt.................... pag. 3 La tutela ell re e el er altru: eltt

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 - N 131 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 - N 131 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 - N 131 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 N. 131 Etrale Carl Par................................... pag.

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2014 - N 141 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

MAGGIO - GIUGNO 2014 - N 141 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno MAGGIO - GIUGNO 2014 - N 141 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2014 N. 141 Etrale Carl Par.................................. pag. 3 Csulet

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2012 - N 130 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

LUGLIO - AGOSTO 2012 - N 130 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno LUGLIO - AGOSTO 2012 - N 130 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2012 N. 130 Etrale Sarah Paett................................... pag. 3

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - N 138 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno

NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - N 138 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - N 138 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIII a D s s e r SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 N. 138 Etrale....................................... pag.

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 - N 125 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 - N 125 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 - N 125 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 N. 125 Etrale Sarah Paett...................................

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2012 - N 129 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

MAGGIO - GIUGNO 2012 - N 129 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno MAGGIO - GIUGNO 2012 - N 129 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2012 N. 129 Etrale Fab Gersa................................... pag. 3 Csulet

Dettagli

MARZO - APRILE 2011 - N 122 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

MARZO - APRILE 2011 - N 122 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno MARZO - APRILE 2011 - N 122 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2011 N. 122 Etrale Fraes Caprll............................... pag. 3 Csulet

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2009 - N 109 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

GENNAIO - FEBBRAIO 2009 - N 109 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma GENNAIO - FEBBRAIO 2009 - N 109 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2009 N. 109 Etrale Carl Par.......................... pag. 3 Fu ell asesre: verfa ell

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2010 - N 115 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

GENNAIO - FEBBRAIO 2010 - N 115 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma GENNAIO - FEBBRAIO 2010 - N 115 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2010 N. 115 Etrale Carl Par................................... pag. 3 Csulet

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2011 - N 121 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

GENNAIO - FEBBRAIO 2011 - N 121 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno GENNAIO - FEBBRAIO 2011 - N 121 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2011 N. 121 Etrale Valer Tra.................................. pag.

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2010 - N 118 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

LUGLIO - AGOSTO 2010 - N 118 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma LUGLIO - AGOSTO 2010 - N 118 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2010 N. 118 Etrale Stefa Tabarr................................ pag. 3 Csulet see.................................

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 - N 96 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 - N 96 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 - N 96 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 N. 96 Etrale Fab Gersa....................... pag. 3 Csulet see....................

Dettagli

GUIDA PER L ISTAL LAZ IONE E L A M E SSA IN FUNZIONE DEL SENSORE DI TE MPE R ATURA ESTERNA SU FIAT PANDA 2 SERI E

GUIDA PER L ISTAL LAZ IONE E L A M E SSA IN FUNZIONE DEL SENSORE DI TE MPE R ATURA ESTERNA SU FIAT PANDA 2 SERI E GUIDA PER L ISTAL LAZ IONE E L A M E SSA IN FUNZIONE DEL SENSORE DI TE MPE R ATURA ESTERNA SU FIAT PANDA 2 SERI E 2004-2011 P re m e tt o c h e l a se g ue n te g u i d a è stata c reata esp l i c i ta

Dettagli

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche L OCCHIO La truttura dell cch può esser trvata svarat test, put fdametal per quat rguarda l str teresse: studad l spettr Elettr-Magetc s s trvat due ftrecettr c (per l rss, l blu ed l verde) bastcell (vse

Dettagli

Ai Dirigenti Generali preposli ai Dipartimenti Regionali ed uffici equiparati LORO SEDI

Ai Dirigenti Generali preposli ai Dipartimenti Regionali ed uffici equiparati LORO SEDI b ^.....7..ttt t t.//tt/),, ASSSSRA RGNA D AUTN\] CA DA FUNZN PUBB]CA DPARTMNT RGNA DA FUNZN PUBBCA D PRSNA Serv Geste Gur e Perse Reè Serv Rertmet e Perse Ru U e Dre e Bhe Dtì Fx 0'70770 ee 070757 PRÍGtT/

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2015 - N 147 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

MAGGIO - GIUGNO 2015 - N 147 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno MAGGIO - GIUGNO 2015 - N 147 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2015 N. 147 Etrale Rssaa De Agels e Gsella Casaassa............

Dettagli

Vantaggi della stratificazione

Vantaggi della stratificazione Lez. 4 0/03/05 etd Statstc per l aret - F. Bartlucc Uverstà d Urb Vata della stratfcaze I prcpal vata del campamet stratfcat s: mlramet ell effceza del stmatre del ttale e della meda; pssbltà d stmare

Dettagli

U n po z z o art e s i a n o (fora g e) per l ap p r o v v i g i o n a m e n t o di ac q u a pot a b i l e.

U n po z z o art e s i a n o (fora g e) per l ap p r o v v i g i o n a m e n t o di ac q u a pot a b i l e. In m o l ti pa e s i po c o svil u p p a t i, co m p r e s o il M al i, un a dell a pri n c i p a l i ca u s e di da n n o alla sal u t e e, in ulti m a ista n z a, di m o r t e, risi e d e nell a qu al

Dettagli

Comunicazione di genere nella provincia di Milano La comunicazione pubblica attenta al genere, linee guida e buone prassi

Comunicazione di genere nella provincia di Milano La comunicazione pubblica attenta al genere, linee guida e buone prassi aze d geere ella prva d la La aze pbbla atteta al geere, lee gda e be prass Reprt fale d rera A ra d etr d Izatva Erpea s. p. Gg 2010 Lbarda e d Nvate laese aze d geere ella prva d la Prgett -fazat dalla

Dettagli

Apparecchi di sollavamento. Classificazione apparecchi di sollevamento a

Apparecchi di sollavamento. Classificazione apparecchi di sollevamento a Appareh d sollavameto A moto otuo: Nastr trasportator Sollevator a tazze Forze d erza lmtate; trastor d avvameto e arresto poo rlevat A moto dsotuo: Gru a torre Forze d erza rlevat Classfazoe appareh d

Dettagli

L Ascendente : Acquario

L Ascendente : Acquario Tm Stv Js Tm t Stv Js Dt s. G // m (r ) G // m (r UT) Or sr m Gr Gu. Ltà S Frs CA / USA (Ltu. ' W / Lttu. ' N / - m) T tm Tm Tr m. Pus S Ps L Ast Aqur K MC IX XI VIII AS XII J K I H G F E DS L A B C D

Dettagli

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI Dario Focarelli Direttore Generale ANIA Milano, 12 marzo 2013 «LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA STRATEGIA, INNOVAZIONE

Dettagli

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 1 29/04/1997 V.G. 53,70 Idoneo ammesso/a * 2 27/12/1997 B.A. 53,69 Idoneo ammesso/a * 3 18/07/1997 P.S. 51,70 Idoneo ammesso/a * 4 12/05/1989 C.F. 51,69 Idoneo ammesso/a * 5 27/01/1997 P.S. 51,36 Idoneo

Dettagli

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi D s s e r Lee guda Cetr Stud ANACI Rma sull applcaze della rmatva tema d ctablzzaze, termreglaze e dstacch c All apprssmars d g uva stage verale za prblem cess al rscaldamet. Quest a, dp l etrata vgre

Dettagli

B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I

B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I S E Z I O N E I ) : A M M I N I ST R A Z I O N E A G G I U D I C A T R I C E I. 1 ) D e n o m i n a z i o ne, i n d ir i z z i e p u n t i d i c o

Dettagli

Corso di Impianti Elettrici Industriali

Corso di Impianti Elettrici Industriali G. s Crs pt lettr ustrl C - truze l pt lettr p. 8 Crs pt lettr ustrl rte C et pt lettr Dp ver rpres lu eleet fetl elettrte e ver ftt lu pprfet è ut l et etrre pù el vv el te el pt elettr. N s pss ffrtre

Dettagli

Annotazioni sulle Prove di Ammettenza Meccanica nei Pali di Fondazione

Annotazioni sulle Prove di Ammettenza Meccanica nei Pali di Fondazione Ataz sulle Prve d Aetteza Meaa e Pal d daze Maurz ez, AMAR Ravea Pala aaa, Stud aaa, rl. Preessa Nelle attvtà d trll delle arattersthe desal e della tegrtà de al d fdaze è rass rrrere a rve d t dstruttv.

Dettagli

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Perché? Le recenti azioni giudiziarie hanno indotto nelle aziende la necessità di dotarsi di un modello

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA Dpartmet Ammstratv e Te Cetrale Servz Aqst e Lgsta DECISIONE. 040 Mdea, 4 febbra 2015 OGGETTO: rv per l a 2015 tramte ttm fdar eslsva de tratt d mateze ed asssteza sstemsta a var sftware s press servz

Dettagli

S e t t i m o R a p p o r t o s u l s e r v i z i o c i v i l e i n It a l i a. Im p a t t o s u c o l l e t t i v i t à e v o l o n t a r i R a p p o r t o f i n a l e D i c e m b r e 2 0 0 4 R I N G

Dettagli

i i i: i I i i!i!, i i i

i i i: i I i i!i!, i i i S I D RA D red g i n g, M a r i n e & E n v i ro n m e n ta l C o n t ra ct o r i i i: i I i i!i!, i i i P ro g ett a e d e s e g u e d a p i ù d i 3 0 a n n i o p e re m a r i tt i m e i n I t a l i a

Dettagli

AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I

AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del Regolamento Art. 3 Principi

Dettagli

La nuova struttura organizzativa dell Agenzia delle Entrate: dall 8 marzo sono state attivate le tre Direzioni Provinciali di Roma

La nuova struttura organizzativa dell Agenzia delle Entrate: dall 8 marzo sono state attivate le tre Direzioni Provinciali di Roma La nuova struttura organizzativa dell Agenzia delle Entrate: dall 8 marzo sono state attivate le tre Direzioni Provinciali di Roma Ciascuna delle tre Direzioni Provinciali sarà articolata in un Ufficio

Dettagli

Università degli Studi di Napoli Federico II. Biblioteca di Area Scienze Politiche

Università degli Studi di Napoli Federico II. Biblioteca di Area Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II Biblioteca di Area Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II Biblioteca di Area Scienze Politiche c uriosando in Bibl i oteca Spunti tematici

Dettagli

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Ed. settembre 2013 Agenda Obiettivo della statistica Oggetto della statistica Grado di partecipazione Alcuni confronti con la statistica precedente

Dettagli

ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI

ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI 1 ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI Il pr e s e n t e do c u m e n t o for ni s c e le info r m a z i o n i ne c e s s a r i e ed es s e n z i a l i a su p p o r t

Dettagli

Programma lezione XIV

Programma lezione XIV Leze XIV Pgamma leze XIV / Le appssmaz ell ttca gemetca elemetae Gl specc Regle e seg Il tt sec Le let sttl Sstem pù let: l mcscp Il lmte aze Leze XIV Ottca gemetca / = stu ella ppagaze agg lums ce segu

Dettagli

T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so

T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so 1 T R I BU N A L E D I T R E V IS O BA N D O P E R L A C E S S IO N E C O M P E TI TI V A D EL C O M P E N D I O A Z I E N D A LE D E L C O N C O R D A T O PR EV E N T I V O F 5 Sr l i n l i q u i da z

Dettagli

Gruppo di lavoro per i B.E.S. D.D. 3 Circolo Sanremo. Autore: Marino Isabella P roposta di lavoro per le attività nei laboratori di recupero

Gruppo di lavoro per i B.E.S. D.D. 3 Circolo Sanremo. Autore: Marino Isabella P roposta di lavoro per le attività nei laboratori di recupero Competenza/e da sviluppare GIOCO: SCARABEO CON SILLABE OCCORRENTE: MATERIALE ALLEGATO E UN SACCHETTO PER CONTENERE LE SILLABE RITAGLIATE. ISTRUZIONI Saper cogliere/usare i suoni della lingua. Saper leggere

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVII anno

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVII anno MAGGIO - GIUGNO 2017 - N 159 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVII a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2017 N. 159 Etrale Pal Mara al Sgl...........................

Dettagli

Prot. E/ Roma, 22 febbraio 2010

Prot. E/ Roma, 22 febbraio 2010 STER DELL DFES DREZE GEERLE PER L PERSLE VLE 4 Reparto a Divisione - Servizio Provvidenze del Personale Viale dell Università, n. 4-0085 R Tel.06.4986.2720 fax 06.4986.2748 mail: servizio.provvidenze@persociv.difesa.it

Dettagli

Test ammissione CdL in Economia aziendale ed Economia e commercio GRADUATORIA GENERALE

Test ammissione CdL in Economia aziendale ed Economia e commercio GRADUATORIA GENERALE GRADUATORIA INIZIALI COG E 741 BM 24/10/1997 1 83,125 29,00 37,50 737 RG 14/11/1997 2 81,250 24,00 41,00 471 AN 14/01/1998 3 80,625 25,00 39,50 893 GF 27/09/1997 4 80,000 23,50 40,50 579 DL 22/03/1997

Dettagli

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica Desg of epermets (DOE) e Aals statstca L utlzzo fodametale della metodologa Desg of Epermets è approfodre la coosceza del sstema esame Determare le varabl pù sgfcatve; Determare l campo d varazoe delle

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 - N 149 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 N. 149 Etrale Fraes Pellaò.............................

Dettagli

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA Siamo fermamente convinti che redigere un preciso quadro di riferimento, attestante le coperture Assicurative di un Cliente, consenta allo stesso di potersi

Dettagli

www.ipospadia.it Dott:Giacinto Marrocco

www.ipospadia.it Dott:Giacinto Marrocco www.ipospadia.it Dott:Giacinto Marrocco Le Malformazioni dei Genitali nell'infanzia Un sito dedicato ai pediatri ed ai genitori di bambini con patologie acquisite o congenite degli organi genitali EPISPADIA

Dettagli

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Pa d Mglramet (PDM) Dell'sttuze sclastca LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Mdell d Pa d Mglramet INDIRE (Paga 1 d 67) Idce Smmar 1. Obettv d prcess - rfrmulaze 1.1 Cgrueza tra bettv d prcess

Dettagli

GAS IDEALI. Dell ossigeno, supposto gas ideale con k = 1.4 cost, evolve secondo un ciclo costituito dalle seguenti trasformazioni reversibili:

GAS IDEALI. Dell ossigeno, supposto gas ideale con k = 1.4 cost, evolve secondo un ciclo costituito dalle seguenti trasformazioni reversibili: Eserzo GAS IDEALI Dell osseo, sosto as deale o.4 ost, eole seodo lo osttto dalle seet trasorazo reersl: Coressoe sotera dallo stato ( 0.9 ar; 0.88 /) allo stato 2; trasorazoe soora da 2 a ( 2.5 ar); esasoe

Dettagli

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza Uverstà degl Stud d Ferrara 2014-2015 Corso TFA - A048 Matematca applcata Ddattca della matematca applcata all ecooma e alla faza 11 marzo 2015 Apput d ddattca della Matematca fazara Redte, ammortamet

Dettagli

Criteri per l integrazione l fotovoltaici

Criteri per l integrazione l fotovoltaici Criteri per l integrazione l degli impianti fotovoltaici Gerardo Montanino Direttore Operativo Energy Forum - Bressanone, 9 dicembre 2008 www.gsel.it 2 Indice Il Conto Energia Bilancio del Conto Energia

Dettagli

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti Gorgo Lambert Pag. Dmostrazoe della Formula per la determazoe del umero d dvsor-test d prmaltà, d Gorgo Lambert Eugeo Amtrao aveva proposto l'dea d ua formula per calcolare l umero d dvsor d u umero, da

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO N 97 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

GENNAIO - FEBBRAIO N 97 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma GENNAIO - FEBBRAIO 2007 - N 97 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2007 N. 97 Etrale Ug De Bartl...................... pag. 3 Csulet see....................

Dettagli

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno MARZO - APRILE 2013 - N 134 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIII a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2013 N. 134 Etrale Susaa Spea................................ pag. 3 La urata

Dettagli

Da inserire nella BUSTA A) - Bando Vigilanza armata Consiglio Regionale - Documentazione UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Da inserire nella BUSTA A) - Bando Vigilanza armata Consiglio Regionale - Documentazione UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA AUTORITA REGIONALE Stazione Unica Appaltante Cittadella Regionale Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO Spett e AUT RITA REGI A E Sta i e U ica Appa ta te

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

LUGLIO - AGOSTO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno LUGLIO - AGOSTO 2014 - N 142 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2014 N. 142 Etrale Rssaa De Agels............................ pag. 13 A

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 c Edtrale d............................ pag. 13 Csulet sede.............................. pag.1 4 La tutela della destaze d us delle part cmu ed drtt de

Dettagli

MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO MARZO - APRILE 2009 N. 110 Edtrale d Stefa Tabarr...................... pag. 3 Ctratt d auteze degl ascesr

Dettagli

UNA VISIONE D INSIEME DEL SISTEMA SCOLASTICO

UNA VISIONE D INSIEME DEL SISTEMA SCOLASTICO UNA VISIONE D INSIEME DEL SISTEMA SCOLASTICO - 49 - 3.1 INTRODUZIONE Volendo descrivere le province utilizzando contemporaneamente gli indicatori relativi alle diverse tematiche analizzate prima in modo

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 N. 101 Edtrale d Carl Pard........................ pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

Vincolo n. 13. Casa Scanzi in via Donizetti. Estratto foto prospettica

Vincolo n. 13. Casa Scanzi in via Donizetti. Estratto foto prospettica Vincolo n. 13 CULTURALE Casa Scanzi in via Donizetti Estratto foto prospettica Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO N 94 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

LUGLIO - AGOSTO N 94 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma LUGLIO - AGOSTO 2006 - N 94 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2006 N. 94 Etrale Area Fz...................... pag. 3 Terrazz pertura el fabbrat e attrbuz

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2011 N Editoriale di Manuela Sammarco... pag. 3. Consulenti in sede... pag. 5

MAGGIO - GIUGNO 2011 N Editoriale di Manuela Sammarco... pag. 3. Consulenti in sede... pag. 5 D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2011 N. 123 Etrale Mauela Saar.............................. pag. 3 Csulet see................................. pag. 5 Garate ella Prvay: ua rspsta he ve Fera ella Crte............................

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 - N 155 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVI a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 N. 155 Etrale Albert Frg..............................

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2010 - N 117 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2010 N. 117 Etrale Lu Cerv.................................. pag. 3 Csulet see.................................

Dettagli

ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2014

ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2014 ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2014 A CURA DELL AREA PROFESSIONALE STATISTICA A.G. FEBBRAIO 2015 ANDAMENTO MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA

Dettagli

assunta con i po ten' delconslgi 'o Comunale n. 69 del 2 0. 03. 2 01 1

assunta con i po ten' delconslgi 'o Comunale n. 69 del 2 0. 03. 2 01 1 C O M U N E D I C H I O G G IA REGOLAMENTO PER L "APPLICAZIONE DELLA TAR FA DI IGL NE AMB1-ENTALE Approvato con deli'bera delcommissario STR IORDINARIO assunta con i po ten' delconslgi 'o Comunale n. 69

Dettagli

La comunicazione black list

La comunicazione black list La cmuncazne black lst Asscazne Italana Dttr Cmmercalst Mlan, 9 Nvembre 2010 La nrmatva rferment 1. Decret legge 25 marz 2010, numer 40, artcl 1 (legge sttutva) 2. DMEF 30 marz 2010 (decret attuatv) 3.

Dettagli

C.L. Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro Polo di Rieti. Calendario Lezioni 3 anno 2 Semestre - A.A.

C.L. Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro Polo di Rieti. Calendario Lezioni 3 anno 2 Semestre - A.A. I Settiman 2-6 Ore Lunedi 2 Martedi 3 Mercoledi 4 Giovedì 5 Venerdì 6 II 09-13 Ore Lunedì 9 Martedì 10 Mercoledì 11 Giovedì 12 Venerdì 13 III 16-20 Ore Lunedì 16 Martedì 17 Mercoledì 18 Giovedì 19 Venerdì

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno

GENNAIO - FEBBRAIO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - N 151 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVI a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 N. 151 Etrale Rssaa De Agels............................

Dettagli

re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI)

re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI) F RAT EURPE PER I CURRICUU V I T AE IFRAII PERSAI e Idiri re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI) Teef 347 2231368 Eai re%atei@iber%it aiait) Itaiaa Data di ascita 24% 06% 1967 ESPERIEA AVRATIVA 01052015 ad ggi

Dettagli

COMUNE di FORMIA. Provincia di Latina SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ANAGRAFE SERVIZIO SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE

COMUNE di FORMIA. Provincia di Latina SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ANAGRAFE SERVIZIO SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE COMUNE di FORMIA Provincia di Latina SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ANAGRAFE SERVIZIO SERVIZI SOCIALI N. del j U m. 2015 DETERMINAZIONE OGGETTO: PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A CENTRO

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 N. 107 Edtrale: d Massmla Marz................... pag. 3 Csulet sede........................

Dettagli

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno MARZO - APRILE 2016 - N 152 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVI a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2016 N. 152 Etrale Vttr Gear...............................

Dettagli

SERVIZIO SANITARI O REGI ONE SARDE GN A -A.S.L. N 5 ORISTAN O. L an n o d u e m i l a u n d i c i a d d ì d e l m e s e di M a g g i o TR A

SERVIZIO SANITARI O REGI ONE SARDE GN A -A.S.L. N 5 ORISTAN O. L an n o d u e m i l a u n d i c i a d d ì d e l m e s e di M a g g i o TR A Alle g a t o (A) all a Deli b e r a z i o n e Dir e t t o r e G e n e r a l e n 144 d el 23/ 0 5/ 2 0 11 Co m p o s t o d a n 6 p a g i n e SERVIZIO SANITARI O REGI ONE SARDE GN A -A.S.L. N 5 ORISTAN O

Dettagli

A.A. 2015/2016 Scorrimento graduatoria ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva sessione estiva

A.A. 2015/2016 Scorrimento graduatoria ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva sessione estiva A.A. 2015/2016 Scorrimento graduatoria ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva sessione estiva I candidati idonei ammessi in graduatoria dovranno completare la procedura

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno

LUGLIO - AGOSTO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno LUGLIO - AGOSTO 2013 - N 136 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIII a D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2013 N. 136 Etrale Guseppe Buffa................................. pag.

Dettagli

COMUNE DI BANARI. Provincia di Sassari N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO:

COMUNE DI BANARI. Provincia di Sassari N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO: COPIA COMUNE DI BANARI Provincia di Sassari VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno MAGGIO - GIUGNO 2016 - N 153 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVI a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2016 N. 153 Etrale Laura Cauar..............................

Dettagli

Sviluppo Lazio S.p.A.

Sviluppo Lazio S.p.A. Sviluppo Lazio S.p.A. Bilancio al 31 dicembre 2012 1 BILANCIO CIVILISTICO AL 31.12.2012 2 PARTECIPANTI AL CAPITALE REGIONE LAZIO C.C.I.A.A. DI ROMA 3 ORGANI SOCIALI Consiglio di Amministrazione PRESIDENTE

Dettagli

i pericoli che ci attendono

i pericoli che ci attendono g r u p p d s t u d p r e v e z e f r t u ma SI C M Imparam a rcscere percl che c atted Le les pù frequet s le ferte (1 lese su 2), le fratture e le dstrs. Negl adult, atteze a lavr maual! I percl meccac

Dettagli

SETTORE TIPO ATTREZZATURA DESCRIZIONE ANNO

SETTORE TIPO ATTREZZATURA DESCRIZIONE ANNO 2014 COSTRUZIONI Gru su autocarro L'infortunato stava scaricando un plinto di cemento da un autocarro munito di gru quando l'autocarro si ribaltava sul fianco investendo l'infortunato e procurandogli lesioni

Dettagli

ESULTI IL CORO DEGLI ANGELI (Praeconium Paschale - Exultet)

ESULTI IL CORO DEGLI ANGELI (Praeconium Paschale - Exultet) Voce Organo Anno: 2002 Album: Veglia pasquale Solenne qd = 60 E sul ti il co ro de ESULTI IL CORO DEGLI ANGELI (Praeconium Paschale - Exultet) gliian ge li, e sul ti l'as-sem ble a ce Musica di: Marco

Dettagli

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013 RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 213 PAGINA BIANCA 3/58 Indice Organi Sociali... 6 Consiglio di Amministrazione... 6 Collegio Sindacale... 6 Società di Revisione... 6 Specialist... 6 Nomad... 6 Struttura

Dettagli

Statistica Annuale R.C. Auto Esercizio 2007. Sergio Desantis e Gianni Giuli Statistiche e Studi Attuariali ANIA

Statistica Annuale R.C. Auto Esercizio 2007. Sergio Desantis e Gianni Giuli Statistiche e Studi Attuariali ANIA Statistica Annuale R.C. Auto Esercizio 2007 Sergio Desantis e Gianni Giuli Statistiche e Studi Attuariali ANIA Milano, 25 febbraio 2009 CONTENUTI 1. I risultati della nuova statistica annuale RC Auto gli

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2010 - N 119 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra Rvsta bestrale ANNO XX -. 119 - SETTEMBRE - OTTOBRE 2010 Speze abbaet pstale 70% - Ra Eta a GRAFICANACI S.a.s.

Dettagli

ALCUNI ELEMENTI DI TEORIA DELLA STIMA

ALCUNI ELEMENTI DI TEORIA DELLA STIMA ALCUNI ELEMENTI DI TEORIA DELLA STIMA Quado s vuole valutare u parametro θ ad esempo: meda, varaza, proporzoe, oeffete d regressoe leare, oeffete d orrelazoe leare, e) d ua popolazoe medate u ampoe asuale,

Dettagli

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici Stm e putual Probabltà e Statstca I - a.a. 04/05 - Stmator Vocabolaro Popolazoe: u seme d oggett sul quale s desdera avere Iformazo. Parametro: ua caratterstca umerca della popolazoe. E u Numero fssato,

Dettagli

La classe che mostra la distribuzione più elevata è quella 60-90, che corrisponde a un uso elevato dell automobile. f i fr (= f i/n) fr% (=fr*100)

La classe che mostra la distribuzione più elevata è quella 60-90, che corrisponde a un uso elevato dell automobile. f i fr (= f i/n) fr% (=fr*100) ESERCIZIO Il Moblty Maager d u azeda ha rlevato l umero d chlometr percors settmaalmete da 60 mpegat. I dat soo rportat ello schema successvo. 67 4 93 58 66 87 5 53 86 8 7 47 56 70 54 86 48 43 60 58 5

Dettagli

NEWSLETTER DEGLI ARCHIVI DELL'IRTEM

NEWSLETTER DEGLI ARCHIVI DELL'IRTEM 1 NEWSLETTER DEGLI ARCHIVI DELL'IRTEM Anno 2 Numero 7. Giugno-Agosto 2009 In questo numero: 1. In occasione della X Settimana per la Cultura, l IRTEM ha proposto tre manifestazioni pubbliche che si sono

Dettagli

La Ma d d a l e n a. riflette in se l i n t e r a p e n i s ol a e in u n c e r t o

La Ma d d a l e n a. riflette in se l i n t e r a p e n i s ol a e in u n c e r t o m e d o r o La Ma d d a l e n a. La Ma d d a l e n a è, p e r c o s i d i r e, u n m i c r o c o sm o a u t o s u f f i c i e n t e, s t a c c a t o c o n il s u o a r c i p el a g o dalla Sa r d e g

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - N 144 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - N 144 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - N 144 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 N. 144 Etrale Albert Frg.............................

Dettagli