Oktobra je stekel nov niz _str. 6. Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali _pag. 7. št.n. 25 novembernovembre2010

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Oktobra je stekel nov niz obmo@nih sre@anj _str. 6. Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali _pag. 7. št.n. 25 novembernovembre2010"

Transcript

1 Poste Italiane S.p.a. SPEDIZIONE IN A.P. - 70% - D.C.B. TS - Registriran na sodišču v Trstu dne pod zap. št Registrato presso il Tribunale di Trieste il al n. progr št.n. 25 novembernovembre2010 Oktobra je stekel nov niz _str. 6 Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali _pag. 7 Ekonomska gibanja _str.8 Dinamiche economiche _pag. 9 #lanski izlet v Vicenzo _str. 10 Gita sociale a Vicenza _pag. 11 Intervju z Vesno Guštin _str. 14 Intervista a Vesna Guštin _pag.15 Sladkosnedna laguna _str.20 Laguna golosa _pag. 21 Elektronsko _str. 24 Home banking _pag. 25 Športno združenje Bor _str. 26 L'Unione sportiva Bor _pag.27

2 ZKB uvodnik Spoštovano članstvo! Revija je izšla v trenutku, ko se je drugi niz naših območnih srečanj že zaključil. Da bi v vas vzbudili čim večje zanimanje, so bili tudi tokrat naši posegi raznoliki. Upam, da so bili večeri doživeti in cenjeni, a obenem obojestransko poučni. Na nas je zdaj, da prisluhnemo vašim vidikom in željam. Hvala za sodelovanje! Rad bi vam podal nekaj misli o nedavnem ekonomskem dogajanju, ki je dvignilo in še dviguje precej prahu v medijih. Verjetno vam je kratica PIGS že znana. V ekonomsko-finančnih krogih stoji za imena tistih evropskih držav, ki naj bi bile izpostavljene največjemu finančnemu tveganju (Portugalska, Irska, Grčija in Španija), zaradi česar je pravi pomen angleške besede (prašiči) nadvse zgovoren. Grčiji je Evropska Unija že priskočila na pomoč z izdajo velikega posojila, ki je šlo v breme posameznih držav. Odločitev je požela negodovanje nekaterih članic, v prvi vrsti Nemčije, zlasti po ugotovitvi, da so za vstop v E.U. Grki krepko priredili račune. Resnica (v tem primeru kruta realnost) pa prej ali slej pride na dan. V teh dneh se veliko govori o položaju Irske. Izgleda, da bo sanacija bank to državo stala dodatnih 50 milijard evrov. Za tako malo in že zelo zadolženo državo tak znesek ni od muh. Kam po denar? Bo Irska sama kos takim izzivom ali bo to pomenilo ponoven pritisk na že tako obubožane blagajne ostalih držav članic? Videli bomo. Tudi položaj Portugalske in Španije ni rožnat. Po zadnjih podatkih je brezposelnost v Španiji presegla 20%. Tudi ta država beleži prve demostracije proti varčevalnim ukrepom (v Grčiji trajajo že nekaj tednov). Stanje v naši državi je ravnotako težavno. Predvidoma bo po izteku izredne dopolnilne blagajne, ki jo je država uvedla kot dodaten socialni blažilec, brezposelnost krepko porasla. Splošno znano je, da je italijanski podatek o gospodarski rasti med najslabšimi v Evropi. Velika multinacionalna podjetja, nedavno 2

3 ZKB l editoriale Spettabili Soci! Il presente numero della rivista viene pubblicato dopo la conclusione della seconda tornata di incontri zonali. Affinché attirassero la vostra attenzione, anche questa volta i contenuti sono stati vari. Spero che le serate siano state vissute ed apprezzate, nonché foriere di nuove informazioni per tutti. Per quanto ci riguarda, presteremo la massima attenzione ai vostri punti di vista e desideri. Vi ringrazio dunque per la vostra partecipazione! Desidero in questa sede sottoporvi alcune mie riflessione sugli avvenimenti economici che hanno sollevato e continuano a sollevare un polverone sui vari mezzi di informazione. Probabilmente il significato dell abbreviazione PIGS vi è già noto. In ambito economico-finanziario essa richiama i nomi dei paesi europei esposti al maggiore rischio finanziario (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna), perciò il significato del termine inglese (porci) appare abbastanza significativo. La Grecia ha già ottenuto l aiuto dell Unione Europea sotto forma di un ingente prestito, la cui emissione è stata garantita dai vari stati membri. Tale intervento ha scatenato il malumore di alcuni paesi, in primis della Germania, soprattutto a seguito dell accertata falsificazione dei dati che la Repubblica Ellenica ha presentato per essere ammessa nell UE. La realtà (in questo caso particolarmente dura) non poteva però mancare di venire a galla. In questi giorni si parla molto della situazione dell Irlanda. Sembra che il risanamento delle banche irlandesi costerà 50 miliardi di euro, cifra non certo irrisoria per uno stato piccolo ma al contempo già molto indebitato. Dove trovare tutti questi soldi? Riuscirà l Irlanda a far fronte ai problemi che si trova ad affrontare, oppure si dovrà attingere nuovamente alle già indebolite casse degli stati membri? Vedremo. Nemmeno la situazione di Portogallo e Spagna appare rosea. Stando agli ultimi dati la disoccupazione in Spagna ha superato il 20%. Anche in questo paese si registrano le prime dimostrazioni contro gli interventi anticrisi (in Grecia si protraggono ormai da settimane). Anche la situazione italiana appare quantomeno problematica. Secondo le previsioni alla scadenza dei regimi di ammortizzatori sociali e nello specifico della cassa integrazione straordinaria seguirà un brusco aumento del tasso di disoccupazione. È noto che il dato sulla crescita economica dell Italia sia uno dei peggiori in Europa. Le multinazionali, e tra queste figura la FIAT, trasferiscono la produzione in luoghi dove il costo del lavoro è inferiore. In questo senso le parole dell amministratore delegato del gruppo Fiat Marchionne appaiono tanto chiare quanto spietate. La globalizzazione è un processo che si porta dietro delle vittime, le imprese de- Odgovornik urednik Direttore responsabile Dušan Kalc Sodelavci Hanno collaborato Sergij Stancich, Matej Caharija, Peter Igor Prevodi Traduzioni Martin Vidali Fotografije Fotografie Foto Kroma Arhiv/Archivio ZKB Arhiv revije/archivio della rivista Kras Tisk Stampa Graphart srl Tiskano na ekoloœkem papirju Stampato su carta ecologica 3

4 ZKB uvodnik celo FIAT, selijo proizvodnjo v kraje, kjer je delovna sila veliko cenejša. Prvi mož podjetja Marchionne je bil glede tega neizprosno jasen. Globalizacija zahteva svoje žrtve, podjetje mora poskrbeti za najcenejšo proizvodno ceno, ki lahko edina omogoča obstoj na tržišču in večje dobičke. Gola resnica z edino pripombo, da je žrtev navadno številen delavski razred. K temu bi dodal še paradoks: politiki, ki so pred časom vzklikali po globalizaciji, zdaj protestirajo proti takemu ravnanju. Kaj reči? Da se ti v življenju nekaj obrne, moraš tudi sam nekaj postoriti. Mislim, da zaenkrat na obzorju ni novosti, ki bi pomenile začetek preobrata. Upajmo, da PIGS (angleška množina) ne bodo postali PIGSI (slovenska množina), saj Italija šteje 58 milijonov prebivalcev... Zavedam se, da je moje pisanje pesimistično in nič kaj spodbudno, je pa realistično. Kako naj bi bilo drugače? Še zadnje razmišljanje. Ameriški predsednik Obama je v svojem prvem nagovoru dejal, da bo eno izmed najvažnejših poslanstev njegove vlade omejitev splošne premoči in gospodarske diktature multinacionalnih družb. Spominjam se, da se mi je ob teh besedah odprlo srce in porodilo veliko upanja. Pred kratkim pa zadnja, žalostna ugotovitev: ameriški predsednik se je slikal na plavanju v Mehiškem zalivu, češ da je naftne ekološke katastrofe, ki jo je povzročila multinacionalka British Petroleum, že konec. Sledila je novica, da je posnetek nastal na čisto drugi lokaciji. Kakšno razočaranje... poraz, žgoč poraz, ne samo za ZDA, temveč za celotno človeštvo. Trudim se, da bi zaključil s pozitivno noto. Edina je lahko ta, da nižje težko pademo. Lep pozdrav Predsednik Upravnega odbora ZKB Sergij Stancich ŠTIPENDIJE ZA ČLANE ALI OTROKE ČLANOV ZADRUŽNE KRAŠKE BANKE ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA razpisuje natečaj za podelitev 15 štipendij za šolsko leto 2009/2010. Štipendije so naslednje: 10 štipendij za državne ali priznane višje srednje šole, 2 štipendiji za univerzitetne diplome prve stopnje (laurea breve) in 3 štipendije za državno priznane univerzitetne diplome katerekoli fakultete. Višina štipendije znaša 500,00 za diplome višjih srednjih šol ali poklicnih zavodov, 750,00 za univerzitetne diplome prve stopnje in 1.000,00 za univerzitetne diplome. Kandidati za štipendijo morajo najkasneje do 15. novembra 2010 oddati prošnjo na posebnih obrazcih, ki bodo na voljo pri vseh okencih ZKB in na spletnih straneh Prošnja se lahko odda neposredno pri okencih Zadružne kraške banke ali po pošti s priporočenim pismom na naslov Tajništvo ZKB (ul. Ricreatorio, Opčine). 4

5 ZKB l editoriale vono garantire il minor costo di produzione, unico elemento a garantire la permanenza sul mercato e dei profitti maggiori. Questa è la cruda verità, se non fosse che le vittime si contano quasi sempre tra le fila dei lavoratori. A ciò aggiungerei un paradosso: i politici che in passato glorificavano la globalizzazione ne sono diventati i maggiori critici. Cosa dire? I cambiamenti non avvengono mai da soli, ma bisogna inseguirli. Penso che al momento non ci siano segnali all orizzonte che suggeriscano un inversione di rotta, perciò dobbiamo sperare che i PIGS (plurale inglese) non diventino PIGSI (plurale sloveno). Non dimentichiamo che l Italia ha 58 milioni di abitanti... Mi rendo perfettamente conto del fatto che dalle mie parole traspaiano pessimismo e poca fiducia, tuttavia preferisco essere realista. Potrei fare altrimenti? Un ultima riflessione. Nel proprio discorso di insediamento il Presidente degli Stati Uniti d America Obama sottolineò che una delle preoccupazioni maggiori del suo governo sarebbe stata la limitazione del potere e della dittatura economica delle multinazionali. Ricordo che queste parole mi scaldarono il cuore e mi riempirono di speranza. Recentemente ho avuto un triste ritorno alla realtà: il presidente degli USA ritratto mentre fa il bagno nelle acque del Golfo del Messico, a dimostrare che la catastrofe ecologica causata dalla multinazionale British Petroleum era già finita. Se non bastasse, si è poi venuti a sapere che le foto erano state scattate in tutt altro luogo. Che delusione... o piuttosto che sconfitta! Una bruciante sconfitta, non solo per gli USA, ma per l intera umanità. Mi sforzo di concludere con una nota positiva, tuttavia ne posso immaginare solamente una: difficile cadere più in basso. Un caloroso saluto Il presidente del CdA della ZKB Sergio Stancich BORSE DI STUDIO RISERVATE AI SOCI E AI FIGLI DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO bandisce un concorso per l assegnazione di nr. 15 borse di studio per l anno scolastico 2009/2010 e precisamente: nr. 10 borse di studio per scuole medie superiori statali o riconosciute dallo Stato, nr. 2 borse di studio per i corsi di laurea breve e nr. 3 borse di studio per diplomi universitari di qualsiasi facoltà e riconosciuti dallo Stato. Il valore delle Borse di Studio è fissato in 500,00 per il diploma delle scuole medie superiori ed istituti professionali, 750,00 per i diplomi di laurea breve ed 1.000,00 per le lauree universitarie. La domanda per la borsa di studio sul modello predisposto e disponibile presso tutti gli sportelli della Banca e sul sito della Banca (www.zkb.it), corredata dalla documentazione prescritta dal successivo punto 3 potrà essere presentata, entro e non oltre il 15 novembre 2010, direttamente presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo del Carso oppure essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla segreteria della BCC (via del Ricreatorio, Opicina). 5

6 ZKB dogodki V oktobru je po nadvse uspešni in koristni izkušnji iz letošnjega marca spet stekel niz območnih srečanj Zadružne kraške banke, s katerimi omogočiti članstvu neposrednejši stik z vodstvom ter ga seznaniti tako z delovanjem bančnega zavoda kot tudi z njegovimi načrti za naprej in njegovimi strateškimi izbirami. Območna srečanja so bila v naslednjih datumih: v četrtek, 7. oktobra, ob 20.uri v konferenčni in razstavni dvorani Narodnega doma v Trstu, in sicer za člane iz Trsta in predmestja; v torek, 12. oktobra 2010, ob 20. uri v dvorani SKD Skala v Gropadi za člane iz Gropade, Padrič, Trebč, Bazovice in okolice; v petek, 15. oktobra 2010, ob 20. uri v dvorani SKD Valentin Vodnik v Dolini za člane iz dolinske in miljske občine. v torek, 19. oktobra 2010, ob 20. uri v dvorani KRD Dom Briščiki v Briščikih za člane iz zgoniške in repentaborske občine; v petek, 22. oktobra 2010, ob 20. uri na sedežu ZKB-ja na Opčinah za člane z Opčin in okolice; v torek, 26. oktobra 2010, ob 20. uri v prostorih Zadruge Kulturni dom Prosek-Kontovel na Proseku za člane s Proseka, Kontovela, Križa in okolice; v petek, 29. oktobra 2010, ob 20. uri na sedežu SKD Igo Gruden v Nabrežini za člane iz devinsko-nabrežinske občine. Več o poteku samih srečanj v naslednjih številkah. 6

7 ZKB avvenimenti Incontri zonali S prvega v Narodnem domu v Trstu Primo incontro zonale presso la Sala conferenze del Narodni dom a Trieste Visto il riscontro positivo avuto nello scorso mese di marzo, nel mese di ottobre la Banca di Credito Cooperativo del Carso ha organizzato una nuova serie di incontri zonali, permettendo ai propri soci di relazionarsi in maniera più stretta con la dirigenza e di approfondire l operato dell istituto, i progetti futuri nonché le scelte strategiche. Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti date: giovedì 7 ottobre 2010 alle ore presso la Sala conferenze del Narodni dom in via Filzi 14 a Trieste ed ha visto la partecipazione dei Soci di Trieste e periferia; martedì 12 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale SKD Skala a Gropada per i Soci di Gropada, Padriciano, Trebiciano, Basovizza e dintorni; venerdì 15 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale SKD Valentin Vodnik a Dolina per i Soci dei comuni di S.Dorligo della Valle e Muggia. martedì 19 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale e Ricreativa KRD Dom Briščiki a Borgo Grotta Gigante per i Soci dei comuni di Sgonico e Monrupino; venerdì 22 ottobre 2010 alle ore presso la Sala esposizioni della nostra Banca a Opicina per i Soci di Opicina e dintorni; martedì 26 ottobre 2010 alle ore presso la Casa di cultura - Kulturni dom Prosek-Kontovel a Prosecco, per i Soci di Prosecco, Contovello, S. Croce e dintorni; venerdì 29 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale SKD Igo Gruden di Aurisina per i Soci del comune di Duino Aurisina. Non mancheremo di aggiornarvi sui prossimi numeri. Oktobra je stekel nov niz območnih srečanj, s katerimi omogočiti članstvu neposrednejši stik z vodstvom ter ga seznaniti tako z delovanjem bančnega zavoda kot tudi z njegovimi načrti za naprej in njegovimi strateškimi izbirami Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali, permettendo ai soci di relazionarsi in maniera più stretta con la dirigenza e di approfondire l operato dell istituto, i progetti futuri nonché le scelte strategiche 7

8 ZKB mnenja Ekonomska gibanja Kot je znano, ekonomska gibanja znatno vplivajo na bančništvo in zlasti na strateške cilje oziroma na ponudbo s storitvami. Ekonomska gibanja trenutno še zaznamuje težaven položaj proizvodnje. Pri tem ne gre spregledati, da sta tako leto 2008 kot leto 2009 zabeležili upad BDP-ja v okvirni višini 5 % in da je predvideni»odboj«imel majhne razsežnosti; najbolj verodostojne analize trenutnega konjunkturnega položaja predvidevajo ponovno, krepko rast proizvodnje v približni višini 2 % komaj v letu V našem kontekstu se nižja proizvodnja zaradi upada globalnega povpraševanja kaže v močni upočasnitvi potrošnje gospodinjstev in v upadu investicij podjetniškega sektorja. Vsekakor gre izpostaviti, da se je na začetku leta dolgotrajno padanje vsaj za večja podjetja, ki so bolje organizirana, zaključilo; ta so uskladila lastno proizvodnjo in se preusmerila na azijska tržišča, pri čemer so uspela obrniti trend. Ostala podjetja, tj. manjši akterji na trgu in poddobavitelji, se še naprej soočajo s težavami in so ponekod še vedno izpostavljeni tveganju nepovratne krize. To so podjetja, za katera sta značilni nizka produktivnost in nekonkurenčna ponudba. Po drugi strani, banke niso izvrševale politike podpiranja podjetij enotno; nekateri zavodi so izkoristili močno injekcijo likvidnosti v sistem, ki je bila namenjena spodbujanju ponovne rasti, da bi špekulirali na javni dolg. S tem so se vrednosti evrske valute in državnih obveznic znašle sredi velikih napetosti in skrb se je razširila na celoten ustroj skupne valute. Nadnacionalne oblasti so bile primorane, da opravijo nova preverjanja finančne solidnosti bank (stress test obremenitveni testi). Le z nedavnim ugodnim izidom le-teh se je končno zaključila dolga faza negotovosti in turbolenc. To seveda ne velja za družine, zlasti ne za tiste, ki z objektivno težavo ustvarjajo prihranke, tako zaradi delovnih problemov kot zaradi pomanjkanja dela oz. brezposelnosti; zaskrbljenost jih vodi, da se zatekajo h konzervativnim naložbam. Najbolj odgovorni bančni zavodi, med katere uvrščamo seveda sistem zadružnih bank, niso prekinili dejavnosti kreditiranja zdravih akterjev gospodarske scene, ki verjamejo v ponovno rast in vlagajo dalje. Zadružne banke torej ne opuščajo vloge domačih, družinskih bank. Varčevanje usmerjajo k oblikam vlaganja, ki ne postavljajo pod vprašaj mirnega življenja družin. Prihajajoče obdobje bo za bančni sistem dolgo in kompleksno; obrestne mere bodo stabilne do konca leta 2011, banke pa bodo zaposlene s spremljanjem kakovosti izdanih kreditov, kreditiranjem subjektov, ki verjamejo v ponovno rast, in z ohranitvijo likvidnosti zaradi tveganja morebitnih turbolenc, dokler nadzorne oblasti ne bodo absorbirale velikih razpoložljivih mas kapitala. dr. Giovanni Simonetto docent na Univerzi v Veroni 8

9 ZKB opinioni Dinamiche economiche Le dinamiche economiche come noto influenzano fortemente l attività bancaria e in modo particolare gli obiettivi della sua strategia e quindi la sua organizzazione e la sua offerta di servizio. Le dinamiche economiche sono ancora determinate da un difficile recupero produttivo. Non va dimenticato che il 2008 e il 2009 hanno visto una contrazione del PIL del 5% circa in entrambi gli anni e il previsto rimbalzo ha valori modesti per cui i più autorevoli studi che seguono la congiuntura spostano le loro previsioni di robusta ripresa produttiva intorno al 2% solo per la fine del La contrazione produttiva per una caduta di domanda globale si è espressa nel nostro contesto in un forte rallentamento dei consumi delle famiglie e in una contrazione degli investimenti delle imprese. Va peraltro detto che la lunga discesa di fatto si è fermata all inizio dell anno con una brillante ripresa per le imprese più grandi e meglio organizzate e con capacità di cercare in Asia i propri mercati di sbocco modificando nel contempo la propria offerta esprimendo un buon recupero. Per il resto delle imprese, quelle più piccole e della subfornitura, la fase è ancora difficile e per certi versi non ancora al riparo da crisi irreversibili. Sono quelle che presentano una produttività bassa e un offerta di prodotto scarsamente competitiva. Di converso non tutte la banche hanno praticato la stessa politica di sostegno delle imprese, parte ha approfittato della forte iniezione di liquidità immessa nel sistema per facilitare la ripresa per speculare sui debiti sovrani generando forti tensioni sul valore dell euro e dei titoli di stato che hanno generato preoccupazione sull intero impianto della moneta comune. Le autorità sovranazionali hanno dovuto ricorrere a dei supplementari test di verifica della solidità finanziaria delle banche (stress test) e solo il loro recente positivo esito ha finalmente chiuso la lunga fase di tensione e di turbolenza. Ciò non toglie che le famiglie, accanto a quelle in oggettiva difficoltà a creare risparmio per difficoltà di lavoro o episodi di sottoccupazione o di disoccupazione, siano preoccupate per cui cercano beni rifugio. Il sistema bancario più avvertito come quello del credito cooperativo sta reagendo mantenendo la propria azione di servizio del credito, finanziando i buoni operatori economici che credono nella ripresa e investono, e non abbandona l atteggiamento di banca di casa per le famiglie aiutandole a risparmiare indirizzandole su investimenti che non pongano a rischio la loro tranquillità. Il prossimo periodo per il sistema bancario sarà lungo nella sua evoluzione e complesso in quanto sarà caratterizzato da tassi stabili fino a tutto il 2011 e impegnato: a garantirsi il mantenimento della bontà del credito concesso, a soddisfare la domanda di credito di chi vede la ripresa, a mantenersi liquido per le sempre possibili turbolenze fino a che le grandi masse di capitali disponibili non saranno assorbite dalle autorità di controllo. dott. Giovanni Simonetto docente presso l'università degli Studi di Verona Nižja proizvodnja zaradi upada globalnega povpraševanja se kaže v močni upočasnitvi potrošnje gospodinjstev in v upadu investicij podjetniškega sektorja La contrazione produttiva per una caduta di domanda globale si è espressa in un forte rallentamento dei consumi delle famiglie e in una contrazione degli investimenti delle imprese 9

10 ZKB dogodki Izlet v Vicenzo Članski izlet je ena tistih pobud, ki združujejo zabavno s poučnim in s koristnim. Zabavno, ker ustvarja priložnost za prijetno razvedrilo in veselo razpoloženje v dobri družbi. Poučno, ker omogoča priložnost za odkrivanje in spoznavanje novih krajev in njihovih naravnih lepot ter zgodovinskih in umetniških dragocenosti. In koristno, ker ponuja priložnost za utrditev odnosov in vezi med prireditelji in udeleženci izleta, v našem primeru med Zadružno kraško banko in njenim članstvom. Tako, ali še lepše in boljše kot v preteklosti, je bilo tudi letos, ko je ZKB ob koncu poletja priredila tradicionalni članski izlet v Vicenzo in njeno okolico in spet zadela v črno, tako kar zadeva zabavnost in poučnost potovanja, kot njegovo koristnost. Da se povezanost in vzajemna navezanost med članstvom in ustanovo vse krepkeje prepletata in utrjujeta, je pokazal že sam odziv na pobudo. Za prijavo na izlet ni bilo treba dolgo čakati. V par dneh se je prijavilo toliko ljudi, da je bilo treba najeti šest avtobusov, ki so v dveh izmenah prepeljali skoraj tristo potnikov v osrčje Veneta. To se je dogajalo v nedeljo. 29. avgusta in v soboto, 4. septembra. Obema potovanjema je bilo vreme naklonjeno in obe je spremljalo odlično razpoloženje, bodisi zaradi videnih lepot in zanimivosti, kot zaradi čudovitega sprejema in postrežbe. Svoje so seveda opravili tudi izvrstna organizacija in dobro pripravljene ter simpatične vodičke, ki so poskrbele, da so bili ogledi še bolj doživeti. Vicenza, kot mnoga italijanska mesta, ponuja seveda veliko zgodovinskih in umetniških zanimivosti. Vsega se ni dalo videti, a kar se je dalo, ostane prav gotovo trdno vtisnjeno v spomin. Posebno očarljivo delujejo arhitektonske znamenitosti, ki jim je svojo umetniško genialnost vtisnil sloviti Andrea Palladio. Posebno veličastno deluje Olimpijsko gledališče iz šestnajstega stoletja, ki je s svojo edinstveno strukturo navdihnil in še navdihuje trume umetnikov. Zanimiv je zlasti oder, ki je ohranil čudovito scensko kuliso prve gledališke predstave, in sicer Sofoklejeve tragedije Kralj Ojdip. Olimpijski teater si je poleg občudovanja slehernega obiskovalca prislužil tudi priznanje svetovne organizacije Unesco, ki ga je proglasila za del svetovne kulturne dediščine. Skupinska slika izleta v Vicenzi Foto di gruppo della gita sociale a Vicenza 10

11 ZKB avvenimenti Gita a Vicenza La gita sociale è un iniziativa che unisce utilità, aspetto educativo e divertimento. Il divertimento è dato dalla possibilità di svagarsi e godere di buona compagnia. L aspetto educativo deriva dalla possibilità di scoprire e conoscere nuovi luoghi assieme al loro patrimonio naturale, storico e artistico. L utilità è dettata soprattutto dalla possibilità di rafforzare il legame tra gli organizzatori ed i beneficiari dell iniziativa, nel nostro caso rispettivamente Banca di Credito Cooperativo del Carso e compagine sociale della stessa. Così o forse addirittura meglio che in passato è stato anche quest anno, quando verso la fine dell estate la ZKB ha organizzato la tradizionale gita sociale. Nel scegliere le mete di quest anno, Vicenza e dintorni, la Banca ha nuovamente colto nel segno per divertimento, valore educativo e utilità. Il riscontro avuto dall iniziativa è l indicatore principale della crescente e reciproca relazione tra i Soci e l istituto. Le richieste di iscrizione non si sono fatte attendere a lungo. In pochi giorni, visto l alto numero di adesioni, la Banca ha dovuto noleggiare sei autobus che in due tornate hanno trasportato nel cuore del Veneto circa trecento gitanti. La scelta delle date è caduta su domenica 29 agosto e sabato 4 settembre. In entrambi i casi il tempo ci è stato favorevole, cosicché non è mancato il buonumore, dovuto pure alla bellezza dei luoghi visitati e all eccezionale livello di accoglienza e servizio ricevuti. Da rimarcare inoltre l eccellente organizzazione e la simpatia delle accompagnatrici, grazie alle quali le visite sono state ancora più apprezzate. Come la maggioranza delle città italiane, anche Vicenza vanta un ricco patrimonio storico e artistico. Vedere tutto era ovviamente impossibile, tuttavia i luoghi visitati rimarranno profondamente impressi nella memoria. Particolarmente affascinanti sono gli elementi architettonici, creati dal genio artistico del celebre Andrea Palladio. Solenne è soprattutto il Teatro Olimpico risalente al Sedicesimo secolo. La sua struttura unica ha ispirato e continua ad ispirare moltitudini di artisti, attratti in particolare dal palco che conserva la splendida scenografia della prima rappresentazione qui tenuta, la tragedia Edipo re di Sofocle. Oltre a meritarsi lo sguardo ammirato di ogni visitatore, il Teatro Olimpico è stato incluso dall UNESCO nell elenco delle opere patrimonio dell umanità. Dopo aver saziato lo spirito i partecipanti alla gita sociale avevano bisogno di appagare appetiti più materiali; ad accontentare tale desiderio ha sapientemente provveduto un ristorante nella località di Vedelago, ZKB je priredila članski izlet v Vicenzo in njeno okolico in spet zadela v črno, tako kar zadeva zabavnost in poučnost potovanja, kot njegovo koristnost Nel scegliere la meta per la gita socialedi di quest anno, Vicenza e dintorni, la Banca ha nuovamente colto nel segno per divertimento, valore educativo e utilità 11

12 ZKB dogodki Zgoraj: Olimpijski teater iz 16. stoletja Spodaj: ogled fresk v vili Emo Sopra: il teatro Olimpico del 16 secolo Sotto: visita all'interno della Villa Emo Po izdatni duhovni hrani se je seveda vsem udeležencem članskega izleta prileglo tudi nekaj poštene materialne hrane, za kar so izvrstno in izdatno poskrbeli v restavraciji v kraju Vedelago, ki je približno uro oddaljen od Vicenze. Predolgo in zamudno bi bilo navajati, kaj vse se je dobrega zvrstilo na meniju in v ustih presenečenih izletnikov. Na kratko lahko rečemo le, da se je vsem še kako prileglo in da jim je ostala v dobrem spominu restavracija, ki jo od nekdaj imenujejo Postumia, ker je prav tam tekla starodavna pot iz osrčja Italije proti Panoniji mimo slovenskega mesta z znamenito jamo. Drugi, popoldanski del potovanja je bil spet namenjen znamenitostim preteklosti, ki so ohranile svoj čar do današnjih dni. To so takoimenovane ville venete, domovanja nekdanjih mogotcev, ki jih je prav tako navdihnil in zarisal Andrea Palladio in ki so tudi del svetovne kulturne dediščine. Za izlet ZKB je bila posebej izbrana vila Emo. To pa iz dveh razlogov. Prvi je ta, da gre pač za eno od tolikih vil, ki se lahko ponašajo z neverjetnim umetniškim sijajem in očarajo obiskovalca, drugi razlog pa je dejstvo, da je vila last zadružne banke BCC Banca del Trevigiano, s katero je Zadružna kraška banka navezala prijateljske stike. Na ta način je bil obisk tudi priložnost za izmenjavo mnenj in vtisov. Kar zadeva vilo Emo gre povedati, da je tamkajšnja banka z nakupom vile, ki je bila v fazi propadanja in ji je grozilo razparceliranje v špekulativne namene, rešila pomemben drobec kulturne dediščine (če lahko tako rečemo velikemu biseru Palladiove zapuščine) ter s tem dokazala, kaj lahko pozitivnega postori neki bančni zavod, ki deluje v sozvočju s teritorijem, ki ga obkroža. Ogledu vile, ki jo je banka vrnila nekdanjemu blišču, je sledilo družabno srečanje s pokušnjo krajevnih vin, sirov, pršuta in salam ter tamkajšnjih značilnih sladic. Po vsem doživetem (in zaužitem) si res težko predstavljamo, da je med skoraj tristo udeleženci izleta kdo, ki mu ne bi bilo mar, da bi se mu čimprej ponovilo podobno doživetje. 12

13 ZKB avvenimenti che dista da Vicenza circa un ora. Non ci perderemo ad elencare le bontà succedutesi sul menu e sulle forchette di gitanti dall espressione piacevolmente sorpresa. Per brevità possiamo dire che la soddisfazione è stata generale e che il ristorante, chiamato da sempre Antica Postumia per la sua posizione sull antica strada che dal cuore dell Italia porta in Pannonia attraversando la città slovena della celebre grotta, resterà nel ricordo di tutti. La parte pomeridiana della gita è stata nuovamente dedicata a gemme del passato che hanno mantenuto il proprio fascino fino ai giorni nostri, le cosiddette ville venete, un tempo dimore di potenti famiglie progettate o quantomeno ispirate da Andrea Palladio; anch esse sono patrimonio dell umanità dell UNESCO. Meta della gita sociale ZKB è stata Villa Emo. Due sono state le ragioni alla base di questa scelta. La prima deriva sicuramente dal suo splendore artistico e dalla meraviglia che genera nel visitatore, la seconda è invece dovuta al fatto che essa è di proprietà della Banca di Credito Cooperativo del Trevigiano, con la quale la Banca di Credito Cooperativo del Carso ha stretto un rapporto di amicizia. La gita è stata dunque anche un opportunità per scambiare pareri e impressioni. Per quanto concerne Villa Emo, vanno certamente sottolineati i meriti della locale banca, che acquistando l immobile lo ha sottratto alla speculazione che avrebbe sicuramente portato alla parcellarizzazione della proprietà, salvando così un importante frammento del patrimonio culturale (se possiamo dire così di una importante perla dell eredità Palladiana) dimostrando quanto positivo possa essere il ruolo di una banca che opera in armonia con il proprio territorio di riferimento. Alla visita della villa restituita all antico splendore dalla Banca di Credito Cooperativo del Trevigiano è seguita una merenda di familiarizzazione con degustazione di vini locali, formaggi, prosciutti, salami e dolci tipici. Per quanto vissuto (ed assaporato) immaginiamo che il desiderio comune ai quasi trecento partecipanti alla gita sociale sia di ripetere un esperienza simile quanto prima. Izletniki so si ogledali tudi vilo Emo, ki je last zadružne banke BCC Banca del Trevigiano, s katero je Zadružna kraška banka navezala prijateljske stike Meta della gita sociale è stata anche Villa Emo che è di proprietà della Banca di Credito Cooperativo del Trevigiano, con la quale la Banca di Credito Cooperativo del Carso ha stretto un rapporto di amicizia Izletniki pred vilo Emo I gitanti davanti la Villa Emo 13

14 ZKB intervju Intervju z Vesno Guštin Tokrat bomo našo pozornost posvetili obravnavi kulinarične tradicije Krasa. Da bi spoznali način prehranjevanja naših prednikov in druge zanimivosti, smo se pogovorili z Vesno Guštin Grilanc, ki se že dalj časa posveča raziskovalnemu delu na področju ljudske kulture. Guštinova, ki opravlja vlogo pobudnice kulturnih in enogastronomskih dogodkov, je avtorica že več publikacij o kraški kulinariki in o običajih na Krasu, s katerimi je dejansko pripomogla, da ni to dragoceno izročilo tonilo v pozabo. Ste zadovoljni s ponovnim ovrednotenjem tipične kraške kuhinje, kateremu smo že vrsto let priča v našem prostoru in katerega ste dejansko bili pobudnica? Res je, odvija se ponovno ovrednotenje tipične kulinarike, ki se vključuje v sklop splošnega družbenega zanimanja za tovrstne zanimivisti. Če so bile pred desetletji naše none in mame, v času poudarka modernega načina življenja, bolj zadržane v odnosu do teh starih stvari, gre danes trend v smer ohranjanja in oživljanja načinov priprave avtohtonih pridelkov in krožnikov. Naj omenim zanimanje posameznih šol in dober obisk kuharskih tečajev, tudi s strani italijansko govorečih prebivalcev. V krajevni javnosti se za kulinarične tradicije uporablja opisne izraze kot so kraška, tržaška in istrska kuhinja. Katere so pravzaprav razlike, ki obstajajo med temi kuhinjami? Splošno povedano velja naslednje: tržaška kuhinja je v veliki večini bila meščanska kuhinja in je torej poznala bolj imenitne jedi; na podeželju se je pa prebivalstvo skoraj izključno prehranjevalo s tem, kar mu je nudila zemlja, kupovalo se je le neobhodno potrebno, recimo kako ribo in pa meso za nedeljsko župo. Seveda so bili vplivi podeželske kuhinje prisotni tudi v mestu in obratno. Te razmere so obstajale vse do polovice prejšnjega stoletja, s prehodom na moderni način življenja so se pa stvari začele hitro spreminjati. Omenjene kuhinje so vsekakor del srednje-evropske kuhinje? Velja. Vplivi so prišli tako iz avstrijskega kot iz ogrskega dela habsburškega cesarstva. Naša kuhinja pa pozna tudi velik priliv morja, ki ga osrednje slovenska ne pozna: žene naših p škedurjev (ribičev) so namreč nosile ribe tudi daleč, a vendar le v primorskem okolišu. Se furlanska kuhinja precej razlikuje od kraške? Da, ker je Furlanija imela dosti polja, veliko koruze in torej polente. Furlani, obenem, so v primerjavi s Kraševci precej več segali po divjih zeliščih in jih uporabljali pri pripravi jedi. Ne smemo namreč pozabiti, da je naša kraška dežela bila zelo skromna: kar je tu zraslo je bilo zelo dragoceno in se je zato skušalo čimbolje uporabiti. So vplivi furlanske kuhinje prisotni v kraški kulinariki in obratno? Od Furlanov smo prevzeli polento, saj v osrednji Sloveniji poznajo žgance, ki prihajajo iz nemško govorečega pro- 14

15 ZKB intervista Intervista a Vesna Guštin Questa volta porremo la nostra attenzione alle tradizioni culinarie del Carso. Per scoprire la dieta dei nostri antenati e altre curiosità abbiamo parlato con Vesna Guštin Grilanc, che ormai da tempo si dedica al lavoro di ricerca nel campo della cultura popolare. La Guštin, che opera come promotrice di eventi culturali ed enogastronomici, è autrice di numerose pubblicazioni sulla cucina e sui costumi del Carso che hanno permesso la conservazione di queste preziose tradizioni. È soddisfatta della rivalutazione della cucina carsica tipica a cui assistiamo da qualche anno nella nostra regione e che è dovuta in gran parte ai suoi sforzi? È vero, il trend in atto è quello di rivalutare la cucina tipica nell'ambito di un interesse generale della gente verso queste tipicità. Se alcuni decenni fa le nostre nonne e madri, durante la fase di transizione al moderno stile di vita, erano più riservate nel relazionarsi a questo tipo di»antichità«, oggi la tendenza è di riscoprire tecniche di conservazione e rivitalizzazione di prodotti e piatti tipici. Permettetemi di citare l'interesse di alcune scuole e la buona partecipazione a corsi di cucina, anche da parte della popolazione di lingua italiana. A livello locale le tradizioni culinarie rientrano tra i termini cucina carsica, triestina e istriana. Quali differenze sussistono in realtà tra queste cucine? In senso lato, vale la seguente affermazione: la cucina triestina afferiva prevalentemente la borghesia e quindi includeva piatti più pregiati; nelle zone rurali la popolazione si alimentava quasi esclusivamente con i prodotti della terra, acquistando solamente lo stretto necessario, come il pesce o la carne per il brodo della domenica. Ovviamente le influenze della cucina rurale erano presenti anche in città e viceversa. Questa situazione persistette fino alla metà del secolo scorso quando, con la transizione verso il moderno stile di vita, le cose cominciarono a cambiare rapidamente. Le tradizioni culinarie citate rientrano comunque nella cucina centroeuropea... Esatto. Le influenze sono pervenute sia dalla parte austriaca che da quella ungherese dell'impero asburgico. La nostra cucina si caratterizza pure per le numerose influenze provenienti dalle zone costiere, che la Slovenia centrale non possiede: in realtà, le mogli dei nostri p škeduri (pescatori) commerciavano anche il pesce, tuttavia solo nei dintorni della costa. La cucina friulana differisce molto da quella carsica? Sì, perché il Friuli aveva molti campi, molto mais e quindi la polenta. Al tempo stesso i friulani rispetto agli abitanti del Carso facevano un uso maggiore di erbe selvatiche, che poi utilizzavano nella preparazione degli alimenti. Non dimentichiamo che la nostra terra carsica in passato era molto avara: ciò che vi cresceva aveva un»če so bile pred desetletji naše none in mame, v času poudarka modernega načina življenja, bolj zadržane v odnosu do starih stvari, gre danes trend v smer ohranjanja in oživljanja načinov priprave avtohtonih pridelkov in krožnikov«se alcuni decenni fa le nostre nonne e madri, durante la fase di transizione al moderno stile di vita, erano più riservate nel relazionarsi a certi tipi di "antichità", oggi la tendenza è di riscoprire tecniche di conservazione e rivitalizzazione di prodotti e piatti tipici 15

16 ZKB intervju stora. Kot znano je bila v Furlaniji poraba sirka zelo velika, zaradi česar je prebivalstvo tam tudi trpelo za pelagro. Okusi kraških pridelkov so izrazitejši od tistih, ki uspevajo v sosednjih okoljih... Gotovo. Prvič zaradi tega, ker je naša zemlja skopa (narava torej sama poskrbi, da zrase to kar je krepkejše, trpežnejše in torej boljše) in drugič ker vsebuje železo, apnenec in druge snovi. Spomniti velja, da so bili kraški pridelki na trgih, v primerjavi z drugimi, vselej dražji, ker so bili več cenjeni. Kolikokrat dnevno so se nekoč ljudje na Krasu hranili? Še do 60 let prejšnjega stoletja so ljudje na podeželju poznali pet dnevnih obrokov in sicer: dan so pričeli (vstajali so ob 4.ih zjutraj) z ječmenovo kavo in kruhom; dopoldne je bil fruštek (zajtrk iz nemščine), obilnost katerega je bila odvisna od letnega časa in dela na polju (ob trdem delu je bila ocvrta klobasa shranjena v masti ali kuhano jajce s teranom); sledilo je kosilo (v glavnem mineštre); po popoldanskem počitku je prišla na vrsto južina (ječmenova kava, kruh ali polenta) in zvečer večerja. Četudi obroki niso bili vedno obilni, je na mizi vselej moral biti kruh. Kako si razlagati dejstvo, da medtem ko po eni strani globalizacija prinaša v naše domove jedi iz najrazličnejših koncev sveta, je po drugi strani tudi živo zanimanje za ohranjanje tradicionalnih kuhinj? Mislim, da predstavlja to zanimanje neke vrste»poslednji vlak«preden bo predvidoma z globalizacijo marsikaj od te kulinarične dediščine tonilo v pozabo. Navade družbe se namreč zelo naglo spreminjajo in z njimi tudi okus prebivalstva. Večkrat namreč pri naših mestnih obiskovalcih opažam - če seveda izvzamemo poznavalce, ljubitelje in sladokusce - da jim je pravzaprav večkrat vseeno, če v osmicah okušajo to ali ono, dobro ali slabo hrano. Izgublja se torej odnos in smisel za prehrano. Kako ocenjujete kulinarično ponudbo kraških osmic in agriturizmov? Reči moram, da nisem pristaš ponudbe osmic, kakršne danes poznamo. V tem pogledu sem namreč zagovornica tradicije, kakovosti in pristnosti. Prav včeraj je stekel pogovor s prijateljem, ki je dejal, da ni to delo, da so osmice odprte trikrat na leto vsakič po tri tedne In, dodajam jaz, z enim ali dvema prašičima v hlevu Zaradi tolikšne ponudbe ljudje potem tudi ne cenijo osmic: vse skupaj namreč razvodeni. Po mojem je način, na kakršen se danes delajo osmice seveda obstajajo tudi izjeme zgrešen. Tudi zaradi tega, ker si kmetje na tak način sami delajo več škode kot pa bi imeli koristi. Povejmo si odkrito: brez zasledovanja kakovosti ni namreč rasti. In danes, kot znano, je čedalje manj ljudi, ki zahajajo 16

17 ZKB intervista grande valore e veniva dunque utilizzato nella maniera più saggia. Si ritrovano influenze della cucina friulana sulla cucina carsica e viceversa? Dai friulani abbiamo preso la polenta; la Slovenia centrale conosce gli žganci (gnocchi di farina di grano saraceno), provenienti dalle regione di lingua tedesca. Come noto, il consumo di sorgo in Friuli era particolarmente elevato, cosicché spesso la gente soffriva di pellagra. I sapori dei prodotti carsici sono più pronunciati rispetto a quelli che ritroviamo nelle zone circostanti... Certamente. In primo luogo perché la nostra terra è arida (è dunque la natura stessa a provvedere alla selezione degli esemplari più forti, resistenti e quindi migliori) e in secondo luogo per la grande concentrazione di ferro, calcare e altre sostanze. Non bisogna dimenticare che i prodotti carsici nei mercati, se paragonati con gli altri, erano sempre più costosi perché più apprezzati. Quanti pasti giornalieri consumavano in passato gli abitanti del Carso? Fino agli anni 60 del secolo scorso, nelle zone rurali la gente consumava cinque pasti giornalieri, vale a dire: la giornata cominciava (si alzavano alle 4) con il pane e il caffè d orzo, alla mattina c era il fruštek (dal tedesco: colazione), la cui abbondanza dipendeva dalla stagione e dal lavoro sui campi (i lavori più pesanti erano accompagnati da salsiccia fritta conservata nel grasso o uovo sodo con terrano), seguito dal pranzo (soprattutto minestroni); dopo il riposo pomeridiano c era la južina (merenda a base di caffè d orzo, pane o polenta); la giornata si concludeva con la cena. Anche se i pasti non erano sempre abbondanti, sul tavolo non mancava mai il pane. Come interpreta il fatto che mentre da un lato la globalizzazione porta nelle nostre case piatti provenienti da varie parti del mondo, dall altro permane il vivo interesse per la conservazione della cucina tradizionale? Penso che questo interesse rappresenti una sorta di ultimo treno prima che con tutta probabilità la globalizzazione faccia scomparire gran parte di questo patrimonio culinario. Le abitudini della società e il gusto della popolazione sono al centro di una rapidissima evoluzione. In diverse occasioni ho notato che ai visitatori della nostra città esclusi ovviamente gli intenditori, appassionati e gourmet in realtà nemmeno importa cosa mangiano in osmizza né quale sia la qualità del cibo. Così si perde il legame ed il senso per il buon cibo. Come valuta l offerta alimentare delle osmizze e degli agriturismi del Carso? Devo dire che non sono una sostenitrice dell odierna offerta delle osmizze. In questo senso mi pongo a difesa di tradizione, qualità e autenticità. Proprio ieri, conversando con un amico, si diceva che un osmizza non può essere aperta tre volte all anno per tre settimane... E, aggiungo io, con uno o due maiali nella stalla... È a causa di questo tipo di offerta che la gente non apprezza più le osmizze: il tutto viene svilito. A mio modo di vedere, l odierno modo di fare osmizza tolte le ovvie eccezioni è sbagliato, anche perché gli agricoltori ne traggono più danni che benefici. Diciamolo chiaramente: senza la ricerca della qualità non c è crescita. E oggi, com è noto, c è sempre meno gente che va in osmizza per»kdor sledi medijem in družbenemu trendu, dobro ve, da so danes odjemalci tudi pripravljeni potrositi več denarja, vendar hočejo, da jim pri tem hrana in pijača, ki ju zaužijejo, ostaneta v lepem spominu«chi segue i media e le tendenze sociali, sa che oggi i consumatori sono disposti a spendere di più, ma vogliono serbare un buon ricordo del cibo e delle bevande consumate 17

18 ZKB intervju v osmice s ciljem, da se bodo tam najedli in napili. Na te spremembe vpliva več dejavnikov: ljudje so postali bolj zahtevni; če spijejo kozarček preveč jim sile javnega reda odvzamejo vozniško dovoljenje; denarja je manj na razpolago. Obenem, kdor sledi medijem in družbenemu trendu, dobro ve, da so dandanes odjemalci tudi pripravljeni potrositi več denarja, vendar hočejo, da jim pri tem hrana in pijača, ki ju zaužijejo, ostaneta v lepem spominu. Moja opažanja mi potrjujejo, da ljudje iščejo kvaliteto in ne količino. Vsak proizvajalec, če se le potrudi, lahko z dobro voljo doseže kakovost. Če nima na razpolago zadovoljivega znanja, lahko prosi za nasvet in pomoč druge. Človek se namreč celo življenje uči in izboljšuje. Intervjuval: Matej Caharija KRUH Z VINSKIMI KVASOVKAMI 1 kg moke, 3-4 dcl pene - vinskih kvasovk, ki jih bomo pobrali po površini mošta v vretju, 2 žlički soli, mlačna voda po potrebi. Zamesimo testo in ga pustimo vzhajati. Medtem olupimo jabolka, jih zrežemo na lističe in pocvremo na polovici masla. Dodamo na preostalem maslu pocvrte drobtine, oprane rozine in cimet. Vzhajano testo na tanko razvaljamo, nanj nanesemo nadev in potresemo s sladkorjem. Zavijemo in položimo v pekač. Premažemo s stepenim jajcem in pečemo v vroči pečici ( ) 40 minut. Iz navedenih sestavin zamesimo rahlo testo in pustimo vzhajati (dobro uro). Iz vzhajanega testa oblikujemo poljubne oblike, položimo na pekač in pustimo ponovno vzhajati, nato spečemo v vroči pečici (40 minut). JABOLČNI ŠTRUDEL Testo: 1/2 kg moke, 3 dag kvasa, 2 celi jajci, 2 žlici sladkorja, 4 dag raztopljenega masla, ribana limonina lupina, žlička ruma, vanilija, ščep soli, mleko po potrebi. Nadev: 1,5 kg jabolk, 5 dag rozin, 15 dag drobtin, 15 dag sladkorja, 10 dag masla, cimet. 18

19 ZKB intervista mangiare e bere a sazietà. Questi cambiamenti sono influenzati da diversi fattori: le persone sono diventate più esigenti, se bevono un bicchiere di troppo, rischiano di perdere la patente, c è una minore disponibilità di denaro. Al tempo stesso, chi segue i media e le tendenze sociali, sa che oggi i consumatori sono disposti a spendere di più, ma vogliono serbare un buon ricordo del cibo e delle bevande consumate. Osservo che le persone sono alla ricerca di qualità e non di quantità. Sforzandosi e mettendoci buona volontà ogni produttore può raggiungere la qualità. Se non dispone di adeguate conoscenze, può ottenere consigli ed aiuto dagli altri produttori. La vita di ogni uomo è un costante percorso di apprendimento e miglioramento. Intervista di Matej Caharija PANE AL LIEVITO DI VINO 1 kg di farina, 3-4 dl di schiuma lievito di vino da raccogliere sulla superficie del mosto in fermentazione, 2 cucchiaini di sale, acqua tiepida quanto basta. Impastare gli ingredienti descritti in precedenza fino ad ottenere un impasto delicato e lasciarlo lievitare (un ora circa). A partire dall impasto formare il pane a piacimento, dopodiché trasferire su teglia e lasciare nuovamente lievitare. Cuocere in forno a temperatura elevata (40 minuti). STRUDEL DI MELE Impasto: 1/2 kg di farina, 30 g di lievito, 2 uova, 2 cucchiai di zucchero, 40 g di burro disciolto, buccia grattugiata di limone, 1 cucchiaino di rum, vaniglia, un pizzico di sale, latte quanto basta. Ripieno: 1,5 kg di mele, 50 g uva sultanina, 150 g pangrattato, 150 g di zucchero, 100 g di burro, cannella. Impastare gli ingredienti e lasciare lievitare. Nel frattempo, sbucciare le mele, tagliarle a dischetti e friggere usando metà del burro. Aggiungere il pangrattato rosolato nel burro rimanente, l uva sultanina precedentemente lavata e la cannella. Stendere la pasta lievitata fino ad ottenere una sfoglia sottile da farcire con il ripieno e cospargere di zucchero. Avvolgere e integliare. Spennellare con uovo sbattuto e cuocere in forno caldo ( ) per 40 minuti. 19

20 ZKB dogodki Sladkosnedna laguna»kras. Skromna zemlja z velikim srcem. Kjer se Sredozemlje spaja s Srednjo Evropo. Je dežela srečanj in prehajanja, sobivanja različnih klimatskih in geoloških pogojev, kot tudi identitet in kultur. Zahtevna, a bogata, včasih ostra, a radodarna. Njeni ljudje so jo ukrotili in domiselno in skrbno iz nje črpajo najboljše. Nudi bogastvo kulture in zgodovine, morje in naravo, edinstvene okuse in gostoljubnost za obisk, ki vam podari nepozabne občutke. Našli boste pristnost in kakovost, umetnost, melodije in sproščenost, ki poživljajo veselje do življenja.«s tem kratkim, a zgovornim zapisom se je Kras predstavil v gradeški laguni. Bolj kot z besedami pa se je predstavil s svojimi tipičnimi enogastronomskimi pridelki. Vse, kar sicer skopa, hkrati pa radodarna kraška zemlja premore, od izvrstnih vin do okusnih sirov, od žlahtnega oljčnega olja do kakovostnega medu, se je v začetku septembra zvrstilo na stendih med tipičnimi»casoni«na enem od številnih malih otočkov gradeške lagune in pritegnilo zanimanje številnih obiskovalcev, med katerimi je bilo zlasti veliko tujih turistov, ki preživljajo svoje poletne počitnice v Gradežu in okolici. Prireditvi, katere namen je bil, da bi predstavila javnosti enogastronomsko kulturo raznih predelov naše dežele, je bilo ime Laguna golosa Sladkosnedna laguna. Kras je bil na njej deležen še posebne pozornosti, kar gre seveda v prvi vrsti pripisati neoporečni kakovosti predstavljenih proizvodov, v precejšnji meri pa tudi izvrstni organizaciji, za katero je poskrbela Lokalna akcijska skupnost LAS Kras, ustanova, ki je nastala z namenom, da bi omogočila hitrejši in skladnejši razvoj kraškega teritorija in raznih njenih tako tradicionalnih kot novih dejavnosti. Kar zadeva finančno pomoč pobudi pa je tudi tokrat izkazala vso svojo pozornost Zadružna kraška banka, ki ima poseben posluh za potrebe in zahteve teritorija, njenega prebivalstva in njenih dejavnosti in ki skuša ob vsaki priložnosti prispevati svoj delež k ovrednotenju sadov kraške zemlje, kot dokazujejo številne pobude, katerih glavni akter je bila v teh letih. Poleg tega pa je ZKB tudi eden od sestavnih delov Lokalne akcijske skupnosti LAS Kras. Na prireditvi Laguna golosa Sladkosnedna laguna je v imenu Zadružne kraške banke spregovorila predstavnica upravnega sveta Elena Parovel, v imenu Lokalne akcijske skupine Kras pa njen predsednik Franc Fabec. Oba sta poudarila pomen pobude, ki skuša na najbolj privlačen način posredovati širši javnosti bogastvo naših krajev in kakovost njihovih tipičnih pridelkov. Pri gradeški pobudi so seveda sodelovale tudi nekatere organizacije, ki združujejo kraške proizvajalce in jim pomagajo pri promociji njihovih proizvodov. Tako je bil prisoten Konzorcij za zaščito kraških vin s svojimi najvidnejšimi predstavniki. Svoja vina so namreč predstavili Edi Kante, Matej Lupinc, Sandi Škerk, Benjamin Zidarich, Matej Škerlj, Andrej Milič, Andrej Bole, kmetija Parovel, Rado Kocjančič, Joško Colja in Igor Grgič. S svojimi sirarskimi proizvodi so bili prisotni Dario Zidarič, Michela Prašelj, Lenard Vidali, Ivan Per- 20

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

Osnovni podatki o fakulteti

Osnovni podatki o fakulteti FIRENZE Osnovni podatki o fakulteti FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE VIA DELLE PANDETTE 32, I 50127 FIRENZE SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza

Dettagli

SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER

SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER Park, Casino & Hotel Delpinova 5 Slovenija t +386 5 336 23 66 marketing.park@hit.si www.thecasinopark.com www.hit.si Gentile signora / Egregio signore, qualche volta

Dettagli

ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano

ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano Bruxelles, 24 maggio 2011 Partecipanti: vedi Allegato 1 lista partecipanti Come previsto dalla scheda progettuale, la prima seduta del Forum

Dettagli

1913-2013. l e t / a n n i. Tempo Mediterraneo

1913-2013. l e t / a n n i. Tempo Mediterraneo 1913-2013 l e t / a n n i Tempo Mediterraneo Pogled v neskončno razsežnost morja, mediteranski ambient in gostoljubnost. V Hotelu Piran boste odkrili bogato kulturo beneške republike in doživeli naravne

Dettagli

S srcem Con il cuore. št.n. 37 majmaggio 2014

S srcem Con il cuore. št.n. 37 majmaggio 2014 št.n. 37 majmaggio 2014 Poste Italiane S.p.a. SPEDIZIONE IN A.P. - 70% - D.C.B. TS - Registriran na sodišču v Trstu dne 03.01.2005 pod zap. št. 1098 - Registrato presso il Tribunale di Trieste il 03.01.2005

Dettagli

ITINERARI ENOGASTRONOMICI

ITINERARI ENOGASTRONOMICI PRESENTAZIONE Il piacere di visitare e scoprire nuovi luoghi, scrutare affascinanti paesaggi, assaporare grandi vini, prodotti tipici e pietanze tradizionali tra itinerari del gusto e tradizioni popolari:

Dettagli

Relazioni e bilancio Letno poroåilo in raåunovodski izkazi

Relazioni e bilancio Letno poroåilo in raåunovodski izkazi Relazioni e bilancio Letno poroåilo in raåunovodski izkazi 2014 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO SOCIETÀ COOPERATIVA ZADRUGA ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA Via/Ul. Ricreatorio 2 34151 Opicina/Opčine (TS)

Dettagli

ricette per cucinare le rane

ricette per cucinare le rane 2 Introduzione Come già detto, le rane sono una prelibatezza per palati fini e anche nel passato, quando era possibile catturarne, venivano cucinate in vari modi, in base anche alla quantità di cui si

Dettagli

ll Magico Mondo di L. Spacal

ll Magico Mondo di L. Spacal 3 ll Magico Mondo di L. Spacal opere grafiche 1935-1992 Catalogo della mostra (18 aprile 25 maggio 2015) presso Poste Italiane Spa, filiale di Gorizia IT51L0760112400001022512758 BPPIITRRXXX Fotografie

Dettagli

Unità 7. Al ristorante. Completa lo schema. Sono posti dove si può mangiare e... scoprilo tu! A T H U D Q P U D H O E M M O N U M C N T O S V

Unità 7. Al ristorante. Completa lo schema. Sono posti dove si può mangiare e... scoprilo tu! A T H U D Q P U D H O E M M O N U M C N T O S V Unità pagina 35 DAL MINUTO 0.3 AL 1.52 1 Completa lo schema. Sono posti dove si può mangiare e... scoprilo tu! A T H U D Q P U D H O E M M O N U M C N T O S V P O I V B R E D U T A Q P N P A C H N Y Q

Dettagli

La dieta della Manager Assistant

La dieta della Manager Assistant La dieta della Manager Assistant TUTTI I GIORNI COLAZIONE - 1 vasetto di yogurt oppure 1 tazza di latte parzialmente scremato oppure 1 cappuccino - 3 biscotti secchi oppure 4 fette biscottate oppure 1

Dettagli

Così nasce il questionario che stai per compilare.

Così nasce il questionario che stai per compilare. Premessa Una sana alimentazione e l attività fisica sono fondamentali per mantenere a lungo uno stato di benessere. Spesso però mancano informazioni precise e chi sa cosa dovrebbe fare non sempre applica,

Dettagli

cereali e legumi a rapida cottura facili idee di preparazione veloci, gustosi e sani!

cereali e legumi a rapida cottura facili idee di preparazione veloci, gustosi e sani! cereali e legumi a rapida cottura facili idee di preparazione veloci, gustosi e sani! Cereali e legumi a rapida cottura facili idee di preparazione Le Gusto ti permette di fare una scelta facile e veloce,

Dettagli

S a n a. Gioca con noi! A l i m e n t a z i o n e

S a n a. Gioca con noi! A l i m e n t a z i o n e Regole per 10 una S a n a Gioca con noi! A l i m e n t a z i o n e Ti ricordi quando hai imparato ad andare in bicicletta? La parte più importante è stata cercare il giusto equilibrio. Una volta che l

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 16 GIUGNO 2013. Rassegna per ricerca personalizzata

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 16 GIUGNO 2013. Rassegna per ricerca personalizzata PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 16 GIUGNO 2013 Rassegna per ricerca personalizzata Testate/Edizioni in ricerca: Affari&Finanza Corriere della Sera Espresso Il Friuli Il Gazzettino Nazionale

Dettagli

Accoglierli al ristorante

Accoglierli al ristorante 8 Accoglierli al ristorante Osservando i comportamenti dei turisti cinesi in Italia negli ultimi dieci anni si vede chiaramente come la maggior parte di loro sia diventata disponibile, ed anzi interessata

Dettagli

vien... Alcune indicazioni pratiche per un alimentazione equilibrata Dipartimento di Prevenzione a cura di Tiziana Longo e Roberta Fedele

vien... Alcune indicazioni pratiche per un alimentazione equilibrata Dipartimento di Prevenzione a cura di Tiziana Longo e Roberta Fedele ERVIZIO ANITARIO REGIONALE A Azienda ervizi anitari N 1 triestina la vien... alute angiando M Alcune indicazioni pratiche per un alimentazione equilibrata a cura di Tiziana Longo e Roberta Fedele Dipartimento

Dettagli

Menù AZZURRO. Prepasto Zanzarelli. Minestra Brodetto saracenico. Pasto Pollo al finocchio. Postpasto Budino di frutta secca

Menù AZZURRO. Prepasto Zanzarelli. Minestra Brodetto saracenico. Pasto Pollo al finocchio. Postpasto Budino di frutta secca Menù AZZURRO Prepasto Zanzarelli Minestra Brodetto saracenico Pasto Pollo al finocchio Postpasto Budino di frutta secca 1 Ricetta e preparazione menu azzurro (4) Zanzarelli (Libro de arte coquinaria, Maestro

Dettagli

Limone Piemonte. mare ha da sempre favorito Limone: in meno di un ora si arriva a Montecarlo, perla della famosa e mondana Costa Azzurra.

Limone Piemonte. mare ha da sempre favorito Limone: in meno di un ora si arriva a Montecarlo, perla della famosa e mondana Costa Azzurra. Limone Piemonte Le alpi di Limone Piemonte sono oggi meta di numerosi e sempre più consapevoli visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Chi sceglie questo luogo per passare le proprie vacanze, invernali

Dettagli

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO Servizio Igiene della Nutrizione. IL PASTO NEGLI ASILI NIDO Come Scegliere e Variare i Menù.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO Servizio Igiene della Nutrizione. IL PASTO NEGLI ASILI NIDO Come Scegliere e Variare i Menù. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO Servizio Igiene della Nutrizione IL PASTO NEGLI ASILI NIDO Come Scegliere e Variare i Menù Manuale d uso MENU INVERNALE La tabella dietetica proposta dall ASL prevede

Dettagli

«Bauknecht, anche l occhio vuole la sua parte in cucina.» Corsi di cucina e dimostrazioni

«Bauknecht, anche l occhio vuole la sua parte in cucina.» Corsi di cucina e dimostrazioni «Bauknecht, anche l occhio vuole la sua parte in cucina.» Corsi di cucina e dimostrazioni Programma corsi 2015 Indice 4 Presentazione corso Dimostrazioni per cucinare e usare lo steamer 5 Presentazione

Dettagli

PRONTUARIO DIETETICO ED IDENTIFICAZIONE NUTRIZIONALE DEGLI OSPITI

PRONTUARIO DIETETICO ED IDENTIFICAZIONE NUTRIZIONALE DEGLI OSPITI PRONTUARIO DIETETICO ED IDENTIFICAZIONE NUTRIZIONALE DEGLI OSPITI CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE 1 Dicembre 2006 Dietista Silvia Scremin Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione U.L.SS. n.6 Vicenza MENÙ DOCUMENTO

Dettagli

Dieta sana = dieta costosa? No Consigli utili per mangiare sano senza spendere tanto

Dieta sana = dieta costosa? No Consigli utili per mangiare sano senza spendere tanto Dieta sana = dieta costosa? No Consigli utili per mangiare sano senza spendere tanto A CURA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI, UFFICIO

Dettagli

IN CUCINA CON FANTASIA

IN CUCINA CON FANTASIA IN CUCINA CON FANTASIA CLASSI 2 A E 2 B SCUOLA PRIMARIA E. TOTI ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI CAVARIA CON PREMEZZO PROGETTO IL VALORE DEL CIBO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA DOTT. ZAMBELLI E INTERAMENTE

Dettagli

Alimentazione al Nido d Infanzia

Alimentazione al Nido d Infanzia L ALIMENTAZIONE AL NIDO D INFANZIA L alimentazione riveste un ruolo importante nella vita di ognuno e sicuramente deve essere particolarmente attenta quando si rivolge a bambini piccoli come gli ospiti

Dettagli

Livello CILS A1. Test di ascolto

Livello CILS A1. Test di ascolto Livello CILS A1 GIUGNO 2012 Test di ascolto numero delle prove 2 Ascolto Prova n. 1 Ascolta i testi. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento. Alla fine del test di ascolto,

Dettagli

I_I06.e Cibo: biodiversità, sostenibilità e tradizione

I_I06.e Cibo: biodiversità, sostenibilità e tradizione PoliCulturaExpoMilano2015 I_I06.e Cibo: biodiversità, sostenibilità e tradizione Versione estesa Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a Dott.ssa Antonia Trichopoulou

Dettagli

Pane 100% farina di grano saraceno

Pane 100% farina di grano saraceno Questa ricetta l'ho elaborata grazie ai preziosi consigli di un grande chef e amico, ovvero il titolare del Ristorante dal Sem ad Albissola Superiore Sv (http://www.ristorantedasem.it/). Uno sguardo al

Dettagli

Test di ascolto Numero delle prove 2

Test di ascolto Numero delle prove 2 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi e messaggi. In quale luogo puoi ascoltare i testi? Scegli una delle tre proposte che ti diamo. Alla fine del

Dettagli

con l alto patrocinio della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

con l alto patrocinio della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA con l alto patrocinio della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Comune di Gorizia Mestna Občina Nova Gorica Comune Ronchi dei Legionari Comune di Monfalcone project manager Dr. Bruno Gomiscech [revisore contabile

Dettagli

BOX 21. Cucinare con il sole.

BOX 21. Cucinare con il sole. Cucinare con il sole. Senza presa elettrica e senza pericolo d incendio Anche nell Europa centrale il fornello solare offre la possibilità di cucinare o cuocere al forno in modo ecologico, da 100 fino

Dettagli

Le ricette del pane in collaborazione con Emile-Henry

Le ricette del pane in collaborazione con Emile-Henry Le ricette del pane in collaborazione con Emile-Henry IL PANE Fare il pane in casa è molto più che una moda salutista o di una scelta economica, significa riappropriarsi di capacità manuali e modalità

Dettagli

SCHOLTÈS E MORENO CEDRONI CELEBRANO IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DE LA DOLCE VITA A IDENTITA GOLOSE 2010.

SCHOLTÈS E MORENO CEDRONI CELEBRANO IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DE LA DOLCE VITA A IDENTITA GOLOSE 2010. SCHOLTÈS E MORENO CEDRONI CELEBRANO IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DE LA DOLCE VITA A IDENTITA GOLOSE 2010. L illustre chef della Madonnina del Pescatore e il marchio produttore di elettrodomestici alto

Dettagli

I CINQUE GRUPPI DI ALIMENTI

I CINQUE GRUPPI DI ALIMENTI I CINQUE GRUPPI DI ALIMENTI Le Linee guida per una sana alimentazione italiana dell Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) pubblicate nel 2003 propongono dieci direttive

Dettagli

PANORAMA TURISMO MARE ITALIA OSSERVATORIO ITALIANO DELLE DESTINAZIONI BALNEARI

PANORAMA TURISMO MARE ITALIA OSSERVATORIO ITALIANO DELLE DESTINAZIONI BALNEARI PANORAMA TURISMO MARE ITALIA OSSERVATORIO ITALIANO DELLE DESTINAZIONI BALNEARI L ESTATE 2013 DEI TEDESCHI Panorama Turismo Mare Italia è il centro ricerca specializzato sul turismo balneare di JFC INDICE

Dettagli

Levi Gregoris affina i migliori prosciutti del territorio e ti offre uno speciale assaggio di polpa di prosciutto crudo macinata e conservata in

Levi Gregoris affina i migliori prosciutti del territorio e ti offre uno speciale assaggio di polpa di prosciutto crudo macinata e conservata in le ricette di Levi Gregoris affina i migliori prosciutti del territorio e ti offre uno speciale assaggio di polpa di prosciutto crudo macinata e conservata in atmosfera protettiva per poterla cucinare

Dettagli

AL SUPERMERCATO UNITÁ 11

AL SUPERMERCATO UNITÁ 11 AL SUPERMERCATO Che cosa ci serve questa settimana? Un po di tutto; per cominciare il pane. Sì, prendiamo due chili di pane. Ci serve anche il formaggio. Sì, anche il burro. Prendiamo 3 etti di formaggio

Dettagli

TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A2 (Elementare 3)

TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A2 (Elementare 3) Nome studente Data TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A2 (Elementare 3) 1. Completa il testo con gli articoli e le desinenze dei nomi e degli aggettivi. Le tendenze alimentari italiane. Quali sono le mode alimentari

Dettagli

Ministero della Salute. La salute dell anziano. per la promozione e il mantenimento del benessere

Ministero della Salute. La salute dell anziano. per la promozione e il mantenimento del benessere Ministero della Salute La salute dell anziano Vademecum per la promozione e il mantenimento del benessere Care amiche e cari amici, questo piccolo opuscolo racchiude alcuni semplici ma importanti consigli

Dettagli

Festa per tutti in refezione scolastica

Festa per tutti in refezione scolastica Festa per tutti in refezione scolastica BUDINO DI AMIDO DI MAIS Ingredienti: succo di frutta 1 tazza, acqua 1 tazza, zucchero1/4 tazza, amido di mais 3 cucchiai (dose per 6 persone) Mescolare l amido di

Dettagli

Alimentazione al Femminile A cura di

Alimentazione al Femminile A cura di Milano, 22 Giugno 2015 Alimentazione al Femminile A cura di SCENARIO E OBIETTIVI DELLA RICERCA PRESSO LE DONNE ITALIANE Questa ricerca ha l obiettivo di indagare a 360 gradi il tema dell alimentazione

Dettagli

Raffaele Marino SUONANDO LA TRADIZIONE PETINESE

Raffaele Marino SUONANDO LA TRADIZIONE PETINESE Raffaele Marino SUONANDO LA TRADIZIONE PETINESE A una persona speciale che mi ha dato lo sprint e la fantasia di scrivere. E a mia nonna che mi ha concesso di visionare le sue ricette. Prefazione Vita

Dettagli

Test di ascolto Numero delle prove 2

Test di ascolto Numero delle prove 2 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi. In quale luogo puoi ascoltare i dialoghi? Scegli una delle tre proposte che ti diamo. DEVI SCRIVERE LE TUE

Dettagli

DOSSIER Lunedì, 20 luglio 2015

DOSSIER Lunedì, 20 luglio 2015 DOSSIER Lunedì, 20 luglio 2015 DOSSIER Lunedì, 20 luglio 2015 Articoli 19/07/2015 Il Piccolo (ed. ) Pagina 37 «Migranti, serve coesione Monfalcone come Calcutta» 1 19/07/2015 Il Piccolo (ed. ) Pagina 42

Dettagli

dal 1910 una tradizione lunga 100 anni

dal 1910 una tradizione lunga 100 anni dal 1910 una tradizione lunga 100 anni " Quando ero piccola, mia madre mi mandava spesso, insieme a mia sorella, a comprare dei biscotti, che rivendeva nel suo negozio, da uno dei più bravi torronai del

Dettagli

Esercitazione pratica di cucina N 11

Esercitazione pratica di cucina N 11 Esercitazione pratica di cucina N 11 Millefoglie di grana Con funghi porcini trifolati alla nepitella --------------------------------- Timballo di anelletti Siciliani al Ragù ---------------------------------

Dettagli

Corso: «Diabete mellito tra medico di medicina generale e diabetologo. Proposta per una gestione condivisa.»

Corso: «Diabete mellito tra medico di medicina generale e diabetologo. Proposta per una gestione condivisa.» AZIENDA UNITÁ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Corso: «Diabete mellito tra medico di medicina generale e diabetologo. Proposta

Dettagli

Cuoco/Cuoca. Ordinamento formativo per la professione oggetto d apprendisto. Delibera n. 748 del 24.06.2014

Cuoco/Cuoca. Ordinamento formativo per la professione oggetto d apprendisto. Delibera n. 748 del 24.06.2014 Delibera n. 748 del 24.06.2014 Ordinamento formativo per la professione oggetto d apprendisto Cuoco/Cuoca 1. Il profilo professionale 2. Durata ed esame di fine apprendistato 3. Referenziazioni del profilo

Dettagli

Programmazione 2014/15: Scuola dell Infanzia Santa Marta

Programmazione 2014/15: Scuola dell Infanzia Santa Marta Programmazione 2014/15: Scuola dell Infanzia Santa Marta IL GUSTO DI CRESCERE INSIEME NELLA GIOIA. Per l anno educativo 2014/15 proponiamo ai bambini un viaggio nel mondo dell alimentazione: partendo dalla

Dettagli

Inserimento dei dati / Vnos podatkov Messa a punto del motore di ricerca / Urejanje nastavitev iskalnika

Inserimento dei dati / Vnos podatkov Messa a punto del motore di ricerca / Urejanje nastavitev iskalnika Progetti di costruzione dell infrastruttura pubblica e imprenditoria privata al servizio dei cittadini La piattaforma transfrontaliera di servizi per la filiera allargata delle costruzioni edili Čezmejna

Dettagli

VACANZE STUDIO ITALIA MARINA DI ASCEA -SAPARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO VILLAGGIO OLIMPIA

VACANZE STUDIO ITALIA MARINA DI ASCEA -SAPARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO VILLAGGIO OLIMPIA INPDAP e I SOGGIORNI STUDIO 20 anni di Soggiorni Studio, tante generazioni di giovani che grazie all Istituto hanno avuto modo di confrontarsi con una esperienza all estero, dando loro una visione più

Dettagli

Indice. Ripieni di carne. Ripieni di magro. Gnocchi. Specialità. Pasta all uovo. Pronti in tavola

Indice. Ripieni di carne. Ripieni di magro. Gnocchi. Specialità. Pasta all uovo. Pronti in tavola Catalogo Dal 1976 Aldera Food offre ai propri clienti prodotti freschi, genuini e di alta qualità, come fatti in casa e tutt ora conserva i segreti tramandati da una generazione all altra proponendo e

Dettagli

NONA LEZIONE L AUTOSTOP

NONA LEZIONE L AUTOSTOP NONA LEZIONE L AUTOSTOP NONA LEZIONE 96 L autostop Scendi pure tu dalla macchina? Devo spingere anch io? Sì, se vuoi. Ma scusa, quanto è distante il distributore di benzina? Non lo so qualche chilometro.

Dettagli

Hanno scritto: «sono partito dal Ghana nel 2010, avevo 13 anni. Ero un po spaventato all idea di viaggiare in aereo da solo, in quanto i miei

Hanno scritto: «sono partito dal Ghana nel 2010, avevo 13 anni. Ero un po spaventato all idea di viaggiare in aereo da solo, in quanto i miei LABORATORIO Emigrare da un continente all altro è difficile, è complicato lasciarsi alle spalle una vita per cominciarne un altra in un luogo sconosciuto. I ragazzi provengono da diversi stati: India,

Dettagli

formaggio 5 edizione

formaggio 5 edizione formaggio 5 edizione L evento, giunto alla 5 edizione, avrà la presenza dei più importanti produttori, selezionatori, distributori, chef, giornalisti e di un vasto numero di appassionati, i foodies. La

Dettagli

Prevenzione & Salute

Prevenzione & Salute Prevenzione & Salute La salute comincia a tavola! Scoprilo insieme a Faschim. 2 Argomento ALIMENTAZIONE BAMBINI 0-3 ANNI Eccoci al secondo appuntamento, dedicato ai più piccoli. Una dieta sana ed equilibrata

Dettagli

ALBERGO RISTORANTE TRE RE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 27-10181 CASTELLAMONTE 0124-515470 INFO@ TRERECASTELLAMONTE.IT WWW.TRERECASTELLAMONTE.

ALBERGO RISTORANTE TRE RE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 27-10181 CASTELLAMONTE 0124-515470 INFO@ TRERECASTELLAMONTE.IT WWW.TRERECASTELLAMONTE. ALBERGO RISTORANTE TRE RE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 27-10181 CASTELLAMONTE 0124-515470 INFO@ TRERECASTELLAMONTE.IT WWW.TRERECASTELLAMONTE.IT CHI SIAMO Il ristorante Albergo Tre Re di Castellamonte si

Dettagli

Guida MICHELIN Italia 2014

Guida MICHELIN Italia 2014 COMUNICATO STAMPA Milano, 5 novembre 2013 Guida MICHELIN Italia 2014 Contatto stampa 02 3395 3609 Guida MICHELIN Italia 2014: boom di novità e di stelle La nuova edizione della guida MICHELIN Italia raccoglie

Dettagli

LA GRECIA E LE SUE ISOLE

LA GRECIA E LE SUE ISOLE LA GRECIA E LE SUE ISOLE Rappresentano una tra le mete più amate dai turisti di tutto il mondo. Situata nell Europa meridionale, la Grecia, è un paese prettamente montuoso caratterizzato dall unicità delle

Dettagli

Ricettario sui Funghi Porcini Porcini trifolati

Ricettario sui Funghi Porcini Porcini trifolati Ricettario sui Funghi Porcini Porcini trifolati 500 gr di porcini 3 agli prezzemolo olio evo mezzo bicchiere di vino bianco farina Procedimento Pulite i porcini, grattando il gambo e la cappella con un

Dettagli

TABELLE DIETETICHE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

TABELLE DIETETICHE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Lotto n. 1 Allegato B TABELLE DIETETICHE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Fasce d età considerate Scuola dell infanzia ANNI 2,5-5,5 Scuola elementare 5,5-10,5 Scuola media * 10,5-14,5 * Nella fascia di età

Dettagli

..conoscere il Servizio Volontario Europeo

..conoscere il Servizio Volontario Europeo ..conoscere il Servizio Volontario Europeo 1. LʼEDITORIALE 1. LʼEDITORIALE Cari amici, il tempo dell estate è un tempo che chiede necessariamente voglia di leggerezza. Proprio di questa abbiamo bisogno

Dettagli

www.dietahl.com Distributore Herbalife Benessere e Salute da Famiglia a Famiglia

www.dietahl.com Distributore Herbalife Benessere e Salute da Famiglia a Famiglia www.dietahl.com Distributore Herbalife Benessere e Salute da Famiglia a Famiglia Ciao! Sono Nella Cortese di www.dietahl.com, distributore Herbalife. In questo piccolo documento voglio spiegarti come usare

Dettagli

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A2

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A2 Università per Stranieri di Siena Centro CILS Sessione: Dicembre 2012 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto - Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi e annunci. Poi completa le frasi.

Dettagli

VALORE VACANZA 2012 I RISULTATI DELL INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

VALORE VACANZA 2012 I RISULTATI DELL INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION VALORE VACANZA 2012 I RISULTATI DELL INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION Il presente report sintetizza i risultati dell indagine di customer satisfaction, condotta dall Ufficio II della Direzione Centrale

Dettagli

Lista degli atti linguistici più frequenti nel settore del turismo

Lista degli atti linguistici più frequenti nel settore del turismo SLEST (European Linguistic Standard for Professionals in Tourism) 2.0 1 : Project No: 2013-1-ES1-LEO05-66445 Lista degli atti linguistici più frequenti nel settore del turismo CONTENUTO 1.) all'albergo

Dettagli

Il week end dell ecoturista

Il week end dell ecoturista Il week end dell ecoturista Un week end immersi nella natura, esplorandola ma con rispetto. Durante il giorno viaggerete alla scoperta delle bellezze della Liguria di ponente a bordo di uno scooter elettrico

Dettagli

GIOCHI IL PRANZO È SANO CON MELAROSSA

GIOCHI IL PRANZO È SANO CON MELAROSSA PROGETTO SCUOLA MELAROSSA GIOCHI IL PRANZO È SANO CON MELAROSSA con la supervisione del professor Pietro A. Migliaccio Presidente di SISA, Società Italiana di Scienza dell Alimentazione e la collaborazione

Dettagli

food&wine EVENTI CULTURALI 46

food&wine EVENTI CULTURALI 46 EVENTI CULTURALI 46 Arturo Mazzeo e l idea vincente Difendere il made in Italy con l accademia A cura di Raffaele Zoppo Arturo Mazzeo, propone da anni un modo nuovo e vincente per valorizzare la gastronomia

Dettagli

Ce l'ho con l'olio 2015 25.a edizione sagra di mangiari con l'olio nuovo

Ce l'ho con l'olio 2015 25.a edizione sagra di mangiari con l'olio nuovo Ce l'ho con l'olio 2015 25.a edizione sagra di mangiari con l'olio nuovo da sabato 7 a domenica 15 novembre 2015 Esaltando i sapori dell olio nuovo, il ristorante propone una serie di piatti tipici toscani,

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI LISTE DI ESPERTI

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI LISTE DI ESPERTI GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO Via di Prosecco 131 / Proseška ulica 131 34151 Opicina / Opčine (TS) - Italia / Italija Tel: +39 040 2455468; E-mail: info@galcarso.eu LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS AVVISO

Dettagli

QUESTIONARIO SUGLI STILI DI VITA a cura di

QUESTIONARIO SUGLI STILI DI VITA a cura di INFORMARSI È SEMPLICE, RECLAMARE È FACILE CONOSCERE I PROPRI DIRITTI È IL PRIMO PASSO PER FARLI VALERE Iniziativa organizzata con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico QUESTIONARIO SUGLI

Dettagli

www.coolfoodplanet.org www.efad.org coolf et.org www.eufic.org

www.coolfoodplanet.org www.efad.org coolf et.org www.eufic.org g olf or w. coo n lf o o d p l a et. g or co w w et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww rg Ti ricordi quando hai imparato ad andare in bicicletta? La parte più importante è stata cercare il giusto equilibrio.

Dettagli

- 1 reference coded [1,94% Coverage]

<Documents\bo_min_3_F_17_ita_stu> - 1 reference coded [1,94% Coverage] - 1 reference coded [1,94% Coverage] Reference 1-1,94% Coverage Spesso andiamo al cinese, prendiamo il cibo da asporto, è raro che andiamo fuori a mangiare, anzi quando

Dettagli

Pane preparato con farina di frumento e decorato con cereali vari.

Pane preparato con farina di frumento e decorato con cereali vari. Catalogo prodotti Pane Pane multicereali Panfiore Filone contadino Pane vitale Pane alla zucca Pane chiaro di farina di frumento mista con crosta gustosa e decorata con semi. Farina di frumento tipo 0,

Dettagli

Esame lingua d interpretariato

Esame lingua d interpretariato Certificato INTERPRET d interprete interculturale: Test modello Gennaio 2014 Esame lingua d interpretariato Contenuto Introduzione pagina 2 Composizione dell esame pagina 3 Parte 1 dell esame: colloquio

Dettagli

CLASSI 4^ A e 4^B Istituto comprensivo F. Fellini di Tavazzano

CLASSI 4^ A e 4^B Istituto comprensivo F. Fellini di Tavazzano CLASSI 4^ A e 4^B Istituto comprensivo F. Fellini di Tavazzano I prodotti più comunemente utilizzati per una colazione completa e varia sono: Bevande: caffè latte, tè, cioccolata calda, succhi e centrifugati

Dettagli

Il prossimo progetto

Il prossimo progetto Il prossimo progetto Probabilmente avrei dovuto usare una pietra più chiara per il pavimento. Avrebbe sottolineato la dimensione naturale della hall di ingresso, o forse è sbagliato il legno, anche se

Dettagli

Il Servizio di Refezione Scolastica del Comune di Poggibonsi

Il Servizio di Refezione Scolastica del Comune di Poggibonsi Il Servizio di Refezione Scolastica del Comune di Poggibonsi Il servizio di refezione scolastica del Comune di Poggibonsi è affidato all azienda di Ristorazione Cir- Food, Divisione Eudania. Per la preparazione

Dettagli

cercare casa unità 8: una casa nuova lezione 15: 2. Lavora con un compagno. Secondo voi, quale casa va bene per i Carli? Perché?

cercare casa unità 8: una casa nuova lezione 15: 2. Lavora con un compagno. Secondo voi, quale casa va bene per i Carli? Perché? unità 8: una casa nuova lezione 15: cercare casa 2. Lavora con un compagno. Secondo voi, quale casa va bene per i Carli? Perché? palazzo attico 1. Guarda la fotografia e leggi la descrizione. Questa è

Dettagli

ARDESYA Cocktail e Cucina d autore PRANZO APERITIVO CENA ALLA CARTA LOUNGE E COCKTAIL BAR. ogni giorno è:

ARDESYA Cocktail e Cucina d autore PRANZO APERITIVO CENA ALLA CARTA LOUNGE E COCKTAIL BAR. ogni giorno è: ARDESYA Cocktail e Cucina d autore PRANZO APERITIVO CENA ALLA CARTA LOUNGE E COCKTAIL BAR ogni giorno è: ARDESYA non è solo un ristorante, ma è il manifesto di due ragazzi che, al contrario di altri, hanno

Dettagli

Editore: Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - Sede Operativa: via San Vito 7, 20123 Milano, Tel. 02 7797.1, www.airc.

Editore: Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - Sede Operativa: via San Vito 7, 20123 Milano, Tel. 02 7797.1, www.airc. Editore: Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - Sede Operativa: via San Vito 7, 20123 Milano, Tel. 02 7797.1, www.airc.it Numero Verde 800.350.350 - Coordinamento redazionale: Patrizia Brovelli

Dettagli

Le offerte enogastronomiche del Relais Alla scoperta dell'oro della Liguria: l'olio d'oliva

Le offerte enogastronomiche del Relais Alla scoperta dell'oro della Liguria: l'olio d'oliva Le offerte enogastronomiche del Relais Alla scoperta dell'oro della Liguria: l'olio d'oliva Sta arrivando la bella stagione e la voglia di una gita fuori porta si fa sentire. Imperia da sempre è conosciuta

Dettagli

Batti la crisi col cervello!

Batti la crisi col cervello! Batti la crisi col cervello! 20 suggerimenti per vivere meglio consumando meno alimentazione trasporti economia domestica denaro tempo libero calcola il valore della tua AltraCard! Batti la crisi col cervello!

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER DELL OLIO WORLDWIDE SOMMELIER ASSOCIATION

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER DELL OLIO WORLDWIDE SOMMELIER ASSOCIATION ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER DELL OLIO WORLDWIDE SOMMELIER ASSOCIATION 6 CORSO > L OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DALLE ORIGINI ALLE CULTIVAR ROMA - GRAND HOTEL PARCO DEI PRINCIPI - DA LUNEDÌ 26 NOVEMBRE

Dettagli

50 zucca candita 10 fichi secchi 1 mela 1 bicchierino anice 1 pizzico semi di anice 1 cucchiaino lievito

50 zucca candita 10 fichi secchi 1 mela 1 bicchierino anice 1 pizzico semi di anice 1 cucchiaino lievito DOLCE EPIFANIA Pinza de Marantega 300 gr. farina gialla 200 gr. farina bianca 200 gr. zucchero 200 gr. burro 50 gr. uvetta 50 gr. cedri canditi 50 zucca candita 10 fichi secchi 1 mela 1 bicchierino anice

Dettagli

Una straordinaria esperienza a Palermo

Una straordinaria esperienza a Palermo Una straordinaria esperienza a Palermo giorno per giorno 1 giorno Cocktail di benvenuto nello splendido giardino dell Hotel Visita privata con guida della città in bicicletta Cena al ristorante Solemar

Dettagli

UNA SCUOLA A BAMBARÌ: TUTTE LE FOTO. Scritto da Monica Notarnicola Martedì 22 Settembre 2009 12:28

UNA SCUOLA A BAMBARÌ: TUTTE LE FOTO. Scritto da Monica Notarnicola Martedì 22 Settembre 2009 12:28 L atmosfera che si è respirata quest anno tra le strade del borgo antico di Turi è stata davvero internazionale e ciò grazie alla presenza dello stand della Georgia, allestito dall associazione turese

Dettagli

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Italian Continuers. (Section I Listening and Responding) Transcript

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Italian Continuers. (Section I Listening and Responding) Transcript 2014 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Italian Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript Familiarisation Text SILVIO: FLAVIA: SILVIO: Ciao, Flavia. Mi sono divertito moltissimo sabato

Dettagli

Aperitivi per tutte le occasioni Ricetta presentata da: Kathi Rüegger Tulipani

Aperitivi per tutte le occasioni Ricetta presentata da: Kathi Rüegger Tulipani Corso Cucina Pag. 1 di 5 per tutte le occasioni Ricetta presentata da: Obiettivi del corso: Conoscenza degli ingredienti (carne e verdure) Farcitura e preparazione dei vari stuzzichini Contenuto del corso

Dettagli

Star bene insieme per imparare a mangiare con gusto

Star bene insieme per imparare a mangiare con gusto L alimentazione esprime abitudini, usi e costumi dell individuo e risponde non solo alle esigenze fisiche, ma anche a quelle psichiche e della vita di relazione ed è in grado di fornire, accanto all esperienza

Dettagli

Cucinare con il Microonde. Le Ricette di Casa. a cura di Federica Castiglioni PAGINE GRATUITE DI ASSAGGIO. SeBook. Simonelli electronic Book

Cucinare con il Microonde. Le Ricette di Casa. a cura di Federica Castiglioni PAGINE GRATUITE DI ASSAGGIO. SeBook. Simonelli electronic Book Cucinare con il Microonde Le Ricette di Casa a cura di Federica Castiglioni PAGINE GRATUITE DI ASSAGGIO SeBook Simonelli electronic Book Il forno a Microonde non è soltanto un utile pronto intervento per

Dettagli

ATTIVITÀ 1 INTERAZIONE SCHEDA Nº 1

ATTIVITÀ 1 INTERAZIONE SCHEDA Nº 1 ATTIVITÀ 1 INTERAZIONE SCHEDA Nº 1 Tempo per la preparazione: 1 minuto Durata dell intervento tra di due candidati: minimo 4 minuti - massimo 5 minuti CANDIDATO/A A VACANZE IN EUROPA Ha deciso di visitare

Dettagli

DETOX 7 GIORNI PER STARE MEGLIO

DETOX 7 GIORNI PER STARE MEGLIO DETOX 7 7 GIORNI PER STARE MEGLIO Buongiorno!!! complimenti per aver scelto il nostro programma nutrizionale DETOX-7! Per dieta DETOX s intende un programma alimentare che ha lo scopo di eliminare le tossine

Dettagli

La ricetta. della cucina. fatta in casa. di Châteauform

La ricetta. della cucina. fatta in casa. di Châteauform La ricetta della cucina fatta in casa di Châteauform La cucina fatta in casa di Châteauform Châteauform compie 16 anni - come vola il tempo! Se c è un settore in cui è bene che il tempo non passi in fretta,

Dettagli

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A1

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A1 Università per Stranieri di Siena Centro CILS Sessione: Dicembre 2012 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto - Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi e annunci. Poi completa le frasi.

Dettagli

Andamento della congiuntura economica in Germania

Andamento della congiuntura economica in Germania Andamento della congiuntura economica in Germania La flessione dell economia tedesca si è drasticamente rafforzata nel primo trimestre 2009 durante il quale il PIL ha subito un calo del 3,5% rispetto all

Dettagli

LA MIA VENEZIA Reportage di un viaggio con la mia classe

LA MIA VENEZIA Reportage di un viaggio con la mia classe LA MIA VENEZIA Reportage di un viaggio con la mia classe Nei giorni 11 e 12 aprile sono andata in gita scolastica a Venezia. Prima di questo viaggio, nel mio immaginario, Venezia era una città triste,

Dettagli

Il Caffè è il balsamo del cuore e dello spirito.

Il Caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. Il Caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. (Giuseppe Verdi) Metti un momento di tranquillità nel bel mezzo del pomeriggio da godersi a casa propria con le amiche... solo il tempo di preparare un

Dettagli