Oktobra je stekel nov niz _str. 6. Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali _pag. 7. št.n. 25 novembernovembre2010

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Oktobra je stekel nov niz obmo@nih sre@anj _str. 6. Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali _pag. 7. št.n. 25 novembernovembre2010"

Transcript

1 Poste Italiane S.p.a. SPEDIZIONE IN A.P. - 70% - D.C.B. TS - Registriran na sodišču v Trstu dne pod zap. št Registrato presso il Tribunale di Trieste il al n. progr št.n. 25 novembernovembre2010 Oktobra je stekel nov niz _str. 6 Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali _pag. 7 Ekonomska gibanja _str.8 Dinamiche economiche _pag. 9 #lanski izlet v Vicenzo _str. 10 Gita sociale a Vicenza _pag. 11 Intervju z Vesno Guštin _str. 14 Intervista a Vesna Guštin _pag.15 Sladkosnedna laguna _str.20 Laguna golosa _pag. 21 Elektronsko _str. 24 Home banking _pag. 25 Športno združenje Bor _str. 26 L'Unione sportiva Bor _pag.27

2 ZKB uvodnik Spoštovano članstvo! Revija je izšla v trenutku, ko se je drugi niz naših območnih srečanj že zaključil. Da bi v vas vzbudili čim večje zanimanje, so bili tudi tokrat naši posegi raznoliki. Upam, da so bili večeri doživeti in cenjeni, a obenem obojestransko poučni. Na nas je zdaj, da prisluhnemo vašim vidikom in željam. Hvala za sodelovanje! Rad bi vam podal nekaj misli o nedavnem ekonomskem dogajanju, ki je dvignilo in še dviguje precej prahu v medijih. Verjetno vam je kratica PIGS že znana. V ekonomsko-finančnih krogih stoji za imena tistih evropskih držav, ki naj bi bile izpostavljene največjemu finančnemu tveganju (Portugalska, Irska, Grčija in Španija), zaradi česar je pravi pomen angleške besede (prašiči) nadvse zgovoren. Grčiji je Evropska Unija že priskočila na pomoč z izdajo velikega posojila, ki je šlo v breme posameznih držav. Odločitev je požela negodovanje nekaterih članic, v prvi vrsti Nemčije, zlasti po ugotovitvi, da so za vstop v E.U. Grki krepko priredili račune. Resnica (v tem primeru kruta realnost) pa prej ali slej pride na dan. V teh dneh se veliko govori o položaju Irske. Izgleda, da bo sanacija bank to državo stala dodatnih 50 milijard evrov. Za tako malo in že zelo zadolženo državo tak znesek ni od muh. Kam po denar? Bo Irska sama kos takim izzivom ali bo to pomenilo ponoven pritisk na že tako obubožane blagajne ostalih držav članic? Videli bomo. Tudi položaj Portugalske in Španije ni rožnat. Po zadnjih podatkih je brezposelnost v Španiji presegla 20%. Tudi ta država beleži prve demostracije proti varčevalnim ukrepom (v Grčiji trajajo že nekaj tednov). Stanje v naši državi je ravnotako težavno. Predvidoma bo po izteku izredne dopolnilne blagajne, ki jo je država uvedla kot dodaten socialni blažilec, brezposelnost krepko porasla. Splošno znano je, da je italijanski podatek o gospodarski rasti med najslabšimi v Evropi. Velika multinacionalna podjetja, nedavno 2

3 ZKB l editoriale Spettabili Soci! Il presente numero della rivista viene pubblicato dopo la conclusione della seconda tornata di incontri zonali. Affinché attirassero la vostra attenzione, anche questa volta i contenuti sono stati vari. Spero che le serate siano state vissute ed apprezzate, nonché foriere di nuove informazioni per tutti. Per quanto ci riguarda, presteremo la massima attenzione ai vostri punti di vista e desideri. Vi ringrazio dunque per la vostra partecipazione! Desidero in questa sede sottoporvi alcune mie riflessione sugli avvenimenti economici che hanno sollevato e continuano a sollevare un polverone sui vari mezzi di informazione. Probabilmente il significato dell abbreviazione PIGS vi è già noto. In ambito economico-finanziario essa richiama i nomi dei paesi europei esposti al maggiore rischio finanziario (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna), perciò il significato del termine inglese (porci) appare abbastanza significativo. La Grecia ha già ottenuto l aiuto dell Unione Europea sotto forma di un ingente prestito, la cui emissione è stata garantita dai vari stati membri. Tale intervento ha scatenato il malumore di alcuni paesi, in primis della Germania, soprattutto a seguito dell accertata falsificazione dei dati che la Repubblica Ellenica ha presentato per essere ammessa nell UE. La realtà (in questo caso particolarmente dura) non poteva però mancare di venire a galla. In questi giorni si parla molto della situazione dell Irlanda. Sembra che il risanamento delle banche irlandesi costerà 50 miliardi di euro, cifra non certo irrisoria per uno stato piccolo ma al contempo già molto indebitato. Dove trovare tutti questi soldi? Riuscirà l Irlanda a far fronte ai problemi che si trova ad affrontare, oppure si dovrà attingere nuovamente alle già indebolite casse degli stati membri? Vedremo. Nemmeno la situazione di Portogallo e Spagna appare rosea. Stando agli ultimi dati la disoccupazione in Spagna ha superato il 20%. Anche in questo paese si registrano le prime dimostrazioni contro gli interventi anticrisi (in Grecia si protraggono ormai da settimane). Anche la situazione italiana appare quantomeno problematica. Secondo le previsioni alla scadenza dei regimi di ammortizzatori sociali e nello specifico della cassa integrazione straordinaria seguirà un brusco aumento del tasso di disoccupazione. È noto che il dato sulla crescita economica dell Italia sia uno dei peggiori in Europa. Le multinazionali, e tra queste figura la FIAT, trasferiscono la produzione in luoghi dove il costo del lavoro è inferiore. In questo senso le parole dell amministratore delegato del gruppo Fiat Marchionne appaiono tanto chiare quanto spietate. La globalizzazione è un processo che si porta dietro delle vittime, le imprese de- Odgovornik urednik Direttore responsabile Dušan Kalc Sodelavci Hanno collaborato Sergij Stancich, Matej Caharija, Peter Igor Prevodi Traduzioni Martin Vidali Fotografije Fotografie Foto Kroma Arhiv/Archivio ZKB Arhiv revije/archivio della rivista Kras Tisk Stampa Graphart srl Tiskano na ekoloœkem papirju Stampato su carta ecologica 3

4 ZKB uvodnik celo FIAT, selijo proizvodnjo v kraje, kjer je delovna sila veliko cenejša. Prvi mož podjetja Marchionne je bil glede tega neizprosno jasen. Globalizacija zahteva svoje žrtve, podjetje mora poskrbeti za najcenejšo proizvodno ceno, ki lahko edina omogoča obstoj na tržišču in večje dobičke. Gola resnica z edino pripombo, da je žrtev navadno številen delavski razred. K temu bi dodal še paradoks: politiki, ki so pred časom vzklikali po globalizaciji, zdaj protestirajo proti takemu ravnanju. Kaj reči? Da se ti v življenju nekaj obrne, moraš tudi sam nekaj postoriti. Mislim, da zaenkrat na obzorju ni novosti, ki bi pomenile začetek preobrata. Upajmo, da PIGS (angleška množina) ne bodo postali PIGSI (slovenska množina), saj Italija šteje 58 milijonov prebivalcev... Zavedam se, da je moje pisanje pesimistično in nič kaj spodbudno, je pa realistično. Kako naj bi bilo drugače? Še zadnje razmišljanje. Ameriški predsednik Obama je v svojem prvem nagovoru dejal, da bo eno izmed najvažnejših poslanstev njegove vlade omejitev splošne premoči in gospodarske diktature multinacionalnih družb. Spominjam se, da se mi je ob teh besedah odprlo srce in porodilo veliko upanja. Pred kratkim pa zadnja, žalostna ugotovitev: ameriški predsednik se je slikal na plavanju v Mehiškem zalivu, češ da je naftne ekološke katastrofe, ki jo je povzročila multinacionalka British Petroleum, že konec. Sledila je novica, da je posnetek nastal na čisto drugi lokaciji. Kakšno razočaranje... poraz, žgoč poraz, ne samo za ZDA, temveč za celotno človeštvo. Trudim se, da bi zaključil s pozitivno noto. Edina je lahko ta, da nižje težko pademo. Lep pozdrav Predsednik Upravnega odbora ZKB Sergij Stancich ŠTIPENDIJE ZA ČLANE ALI OTROKE ČLANOV ZADRUŽNE KRAŠKE BANKE ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA razpisuje natečaj za podelitev 15 štipendij za šolsko leto 2009/2010. Štipendije so naslednje: 10 štipendij za državne ali priznane višje srednje šole, 2 štipendiji za univerzitetne diplome prve stopnje (laurea breve) in 3 štipendije za državno priznane univerzitetne diplome katerekoli fakultete. Višina štipendije znaša 500,00 za diplome višjih srednjih šol ali poklicnih zavodov, 750,00 za univerzitetne diplome prve stopnje in 1.000,00 za univerzitetne diplome. Kandidati za štipendijo morajo najkasneje do 15. novembra 2010 oddati prošnjo na posebnih obrazcih, ki bodo na voljo pri vseh okencih ZKB in na spletnih straneh Prošnja se lahko odda neposredno pri okencih Zadružne kraške banke ali po pošti s priporočenim pismom na naslov Tajništvo ZKB (ul. Ricreatorio, Opčine). 4

5 ZKB l editoriale vono garantire il minor costo di produzione, unico elemento a garantire la permanenza sul mercato e dei profitti maggiori. Questa è la cruda verità, se non fosse che le vittime si contano quasi sempre tra le fila dei lavoratori. A ciò aggiungerei un paradosso: i politici che in passato glorificavano la globalizzazione ne sono diventati i maggiori critici. Cosa dire? I cambiamenti non avvengono mai da soli, ma bisogna inseguirli. Penso che al momento non ci siano segnali all orizzonte che suggeriscano un inversione di rotta, perciò dobbiamo sperare che i PIGS (plurale inglese) non diventino PIGSI (plurale sloveno). Non dimentichiamo che l Italia ha 58 milioni di abitanti... Mi rendo perfettamente conto del fatto che dalle mie parole traspaiano pessimismo e poca fiducia, tuttavia preferisco essere realista. Potrei fare altrimenti? Un ultima riflessione. Nel proprio discorso di insediamento il Presidente degli Stati Uniti d America Obama sottolineò che una delle preoccupazioni maggiori del suo governo sarebbe stata la limitazione del potere e della dittatura economica delle multinazionali. Ricordo che queste parole mi scaldarono il cuore e mi riempirono di speranza. Recentemente ho avuto un triste ritorno alla realtà: il presidente degli USA ritratto mentre fa il bagno nelle acque del Golfo del Messico, a dimostrare che la catastrofe ecologica causata dalla multinazionale British Petroleum era già finita. Se non bastasse, si è poi venuti a sapere che le foto erano state scattate in tutt altro luogo. Che delusione... o piuttosto che sconfitta! Una bruciante sconfitta, non solo per gli USA, ma per l intera umanità. Mi sforzo di concludere con una nota positiva, tuttavia ne posso immaginare solamente una: difficile cadere più in basso. Un caloroso saluto Il presidente del CdA della ZKB Sergio Stancich BORSE DI STUDIO RISERVATE AI SOCI E AI FIGLI DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO bandisce un concorso per l assegnazione di nr. 15 borse di studio per l anno scolastico 2009/2010 e precisamente: nr. 10 borse di studio per scuole medie superiori statali o riconosciute dallo Stato, nr. 2 borse di studio per i corsi di laurea breve e nr. 3 borse di studio per diplomi universitari di qualsiasi facoltà e riconosciuti dallo Stato. Il valore delle Borse di Studio è fissato in 500,00 per il diploma delle scuole medie superiori ed istituti professionali, 750,00 per i diplomi di laurea breve ed 1.000,00 per le lauree universitarie. La domanda per la borsa di studio sul modello predisposto e disponibile presso tutti gli sportelli della Banca e sul sito della Banca (www.zkb.it), corredata dalla documentazione prescritta dal successivo punto 3 potrà essere presentata, entro e non oltre il 15 novembre 2010, direttamente presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo del Carso oppure essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla segreteria della BCC (via del Ricreatorio, Opicina). 5

6 ZKB dogodki V oktobru je po nadvse uspešni in koristni izkušnji iz letošnjega marca spet stekel niz območnih srečanj Zadružne kraške banke, s katerimi omogočiti članstvu neposrednejši stik z vodstvom ter ga seznaniti tako z delovanjem bančnega zavoda kot tudi z njegovimi načrti za naprej in njegovimi strateškimi izbirami. Območna srečanja so bila v naslednjih datumih: v četrtek, 7. oktobra, ob 20.uri v konferenčni in razstavni dvorani Narodnega doma v Trstu, in sicer za člane iz Trsta in predmestja; v torek, 12. oktobra 2010, ob 20. uri v dvorani SKD Skala v Gropadi za člane iz Gropade, Padrič, Trebč, Bazovice in okolice; v petek, 15. oktobra 2010, ob 20. uri v dvorani SKD Valentin Vodnik v Dolini za člane iz dolinske in miljske občine. v torek, 19. oktobra 2010, ob 20. uri v dvorani KRD Dom Briščiki v Briščikih za člane iz zgoniške in repentaborske občine; v petek, 22. oktobra 2010, ob 20. uri na sedežu ZKB-ja na Opčinah za člane z Opčin in okolice; v torek, 26. oktobra 2010, ob 20. uri v prostorih Zadruge Kulturni dom Prosek-Kontovel na Proseku za člane s Proseka, Kontovela, Križa in okolice; v petek, 29. oktobra 2010, ob 20. uri na sedežu SKD Igo Gruden v Nabrežini za člane iz devinsko-nabrežinske občine. Več o poteku samih srečanj v naslednjih številkah. 6

7 ZKB avvenimenti Incontri zonali S prvega v Narodnem domu v Trstu Primo incontro zonale presso la Sala conferenze del Narodni dom a Trieste Visto il riscontro positivo avuto nello scorso mese di marzo, nel mese di ottobre la Banca di Credito Cooperativo del Carso ha organizzato una nuova serie di incontri zonali, permettendo ai propri soci di relazionarsi in maniera più stretta con la dirigenza e di approfondire l operato dell istituto, i progetti futuri nonché le scelte strategiche. Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti date: giovedì 7 ottobre 2010 alle ore presso la Sala conferenze del Narodni dom in via Filzi 14 a Trieste ed ha visto la partecipazione dei Soci di Trieste e periferia; martedì 12 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale SKD Skala a Gropada per i Soci di Gropada, Padriciano, Trebiciano, Basovizza e dintorni; venerdì 15 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale SKD Valentin Vodnik a Dolina per i Soci dei comuni di S.Dorligo della Valle e Muggia. martedì 19 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale e Ricreativa KRD Dom Briščiki a Borgo Grotta Gigante per i Soci dei comuni di Sgonico e Monrupino; venerdì 22 ottobre 2010 alle ore presso la Sala esposizioni della nostra Banca a Opicina per i Soci di Opicina e dintorni; martedì 26 ottobre 2010 alle ore presso la Casa di cultura - Kulturni dom Prosek-Kontovel a Prosecco, per i Soci di Prosecco, Contovello, S. Croce e dintorni; venerdì 29 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale SKD Igo Gruden di Aurisina per i Soci del comune di Duino Aurisina. Non mancheremo di aggiornarvi sui prossimi numeri. Oktobra je stekel nov niz območnih srečanj, s katerimi omogočiti članstvu neposrednejši stik z vodstvom ter ga seznaniti tako z delovanjem bančnega zavoda kot tudi z njegovimi načrti za naprej in njegovimi strateškimi izbirami Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali, permettendo ai soci di relazionarsi in maniera più stretta con la dirigenza e di approfondire l operato dell istituto, i progetti futuri nonché le scelte strategiche 7

8 ZKB mnenja Ekonomska gibanja Kot je znano, ekonomska gibanja znatno vplivajo na bančništvo in zlasti na strateške cilje oziroma na ponudbo s storitvami. Ekonomska gibanja trenutno še zaznamuje težaven položaj proizvodnje. Pri tem ne gre spregledati, da sta tako leto 2008 kot leto 2009 zabeležili upad BDP-ja v okvirni višini 5 % in da je predvideni»odboj«imel majhne razsežnosti; najbolj verodostojne analize trenutnega konjunkturnega položaja predvidevajo ponovno, krepko rast proizvodnje v približni višini 2 % komaj v letu V našem kontekstu se nižja proizvodnja zaradi upada globalnega povpraševanja kaže v močni upočasnitvi potrošnje gospodinjstev in v upadu investicij podjetniškega sektorja. Vsekakor gre izpostaviti, da se je na začetku leta dolgotrajno padanje vsaj za večja podjetja, ki so bolje organizirana, zaključilo; ta so uskladila lastno proizvodnjo in se preusmerila na azijska tržišča, pri čemer so uspela obrniti trend. Ostala podjetja, tj. manjši akterji na trgu in poddobavitelji, se še naprej soočajo s težavami in so ponekod še vedno izpostavljeni tveganju nepovratne krize. To so podjetja, za katera sta značilni nizka produktivnost in nekonkurenčna ponudba. Po drugi strani, banke niso izvrševale politike podpiranja podjetij enotno; nekateri zavodi so izkoristili močno injekcijo likvidnosti v sistem, ki je bila namenjena spodbujanju ponovne rasti, da bi špekulirali na javni dolg. S tem so se vrednosti evrske valute in državnih obveznic znašle sredi velikih napetosti in skrb se je razširila na celoten ustroj skupne valute. Nadnacionalne oblasti so bile primorane, da opravijo nova preverjanja finančne solidnosti bank (stress test obremenitveni testi). Le z nedavnim ugodnim izidom le-teh se je končno zaključila dolga faza negotovosti in turbolenc. To seveda ne velja za družine, zlasti ne za tiste, ki z objektivno težavo ustvarjajo prihranke, tako zaradi delovnih problemov kot zaradi pomanjkanja dela oz. brezposelnosti; zaskrbljenost jih vodi, da se zatekajo h konzervativnim naložbam. Najbolj odgovorni bančni zavodi, med katere uvrščamo seveda sistem zadružnih bank, niso prekinili dejavnosti kreditiranja zdravih akterjev gospodarske scene, ki verjamejo v ponovno rast in vlagajo dalje. Zadružne banke torej ne opuščajo vloge domačih, družinskih bank. Varčevanje usmerjajo k oblikam vlaganja, ki ne postavljajo pod vprašaj mirnega življenja družin. Prihajajoče obdobje bo za bančni sistem dolgo in kompleksno; obrestne mere bodo stabilne do konca leta 2011, banke pa bodo zaposlene s spremljanjem kakovosti izdanih kreditov, kreditiranjem subjektov, ki verjamejo v ponovno rast, in z ohranitvijo likvidnosti zaradi tveganja morebitnih turbolenc, dokler nadzorne oblasti ne bodo absorbirale velikih razpoložljivih mas kapitala. dr. Giovanni Simonetto docent na Univerzi v Veroni 8

9 ZKB opinioni Dinamiche economiche Le dinamiche economiche come noto influenzano fortemente l attività bancaria e in modo particolare gli obiettivi della sua strategia e quindi la sua organizzazione e la sua offerta di servizio. Le dinamiche economiche sono ancora determinate da un difficile recupero produttivo. Non va dimenticato che il 2008 e il 2009 hanno visto una contrazione del PIL del 5% circa in entrambi gli anni e il previsto rimbalzo ha valori modesti per cui i più autorevoli studi che seguono la congiuntura spostano le loro previsioni di robusta ripresa produttiva intorno al 2% solo per la fine del La contrazione produttiva per una caduta di domanda globale si è espressa nel nostro contesto in un forte rallentamento dei consumi delle famiglie e in una contrazione degli investimenti delle imprese. Va peraltro detto che la lunga discesa di fatto si è fermata all inizio dell anno con una brillante ripresa per le imprese più grandi e meglio organizzate e con capacità di cercare in Asia i propri mercati di sbocco modificando nel contempo la propria offerta esprimendo un buon recupero. Per il resto delle imprese, quelle più piccole e della subfornitura, la fase è ancora difficile e per certi versi non ancora al riparo da crisi irreversibili. Sono quelle che presentano una produttività bassa e un offerta di prodotto scarsamente competitiva. Di converso non tutte la banche hanno praticato la stessa politica di sostegno delle imprese, parte ha approfittato della forte iniezione di liquidità immessa nel sistema per facilitare la ripresa per speculare sui debiti sovrani generando forti tensioni sul valore dell euro e dei titoli di stato che hanno generato preoccupazione sull intero impianto della moneta comune. Le autorità sovranazionali hanno dovuto ricorrere a dei supplementari test di verifica della solidità finanziaria delle banche (stress test) e solo il loro recente positivo esito ha finalmente chiuso la lunga fase di tensione e di turbolenza. Ciò non toglie che le famiglie, accanto a quelle in oggettiva difficoltà a creare risparmio per difficoltà di lavoro o episodi di sottoccupazione o di disoccupazione, siano preoccupate per cui cercano beni rifugio. Il sistema bancario più avvertito come quello del credito cooperativo sta reagendo mantenendo la propria azione di servizio del credito, finanziando i buoni operatori economici che credono nella ripresa e investono, e non abbandona l atteggiamento di banca di casa per le famiglie aiutandole a risparmiare indirizzandole su investimenti che non pongano a rischio la loro tranquillità. Il prossimo periodo per il sistema bancario sarà lungo nella sua evoluzione e complesso in quanto sarà caratterizzato da tassi stabili fino a tutto il 2011 e impegnato: a garantirsi il mantenimento della bontà del credito concesso, a soddisfare la domanda di credito di chi vede la ripresa, a mantenersi liquido per le sempre possibili turbolenze fino a che le grandi masse di capitali disponibili non saranno assorbite dalle autorità di controllo. dott. Giovanni Simonetto docente presso l'università degli Studi di Verona Nižja proizvodnja zaradi upada globalnega povpraševanja se kaže v močni upočasnitvi potrošnje gospodinjstev in v upadu investicij podjetniškega sektorja La contrazione produttiva per una caduta di domanda globale si è espressa in un forte rallentamento dei consumi delle famiglie e in una contrazione degli investimenti delle imprese 9

10 ZKB dogodki Izlet v Vicenzo Članski izlet je ena tistih pobud, ki združujejo zabavno s poučnim in s koristnim. Zabavno, ker ustvarja priložnost za prijetno razvedrilo in veselo razpoloženje v dobri družbi. Poučno, ker omogoča priložnost za odkrivanje in spoznavanje novih krajev in njihovih naravnih lepot ter zgodovinskih in umetniških dragocenosti. In koristno, ker ponuja priložnost za utrditev odnosov in vezi med prireditelji in udeleženci izleta, v našem primeru med Zadružno kraško banko in njenim članstvom. Tako, ali še lepše in boljše kot v preteklosti, je bilo tudi letos, ko je ZKB ob koncu poletja priredila tradicionalni članski izlet v Vicenzo in njeno okolico in spet zadela v črno, tako kar zadeva zabavnost in poučnost potovanja, kot njegovo koristnost. Da se povezanost in vzajemna navezanost med članstvom in ustanovo vse krepkeje prepletata in utrjujeta, je pokazal že sam odziv na pobudo. Za prijavo na izlet ni bilo treba dolgo čakati. V par dneh se je prijavilo toliko ljudi, da je bilo treba najeti šest avtobusov, ki so v dveh izmenah prepeljali skoraj tristo potnikov v osrčje Veneta. To se je dogajalo v nedeljo. 29. avgusta in v soboto, 4. septembra. Obema potovanjema je bilo vreme naklonjeno in obe je spremljalo odlično razpoloženje, bodisi zaradi videnih lepot in zanimivosti, kot zaradi čudovitega sprejema in postrežbe. Svoje so seveda opravili tudi izvrstna organizacija in dobro pripravljene ter simpatične vodičke, ki so poskrbele, da so bili ogledi še bolj doživeti. Vicenza, kot mnoga italijanska mesta, ponuja seveda veliko zgodovinskih in umetniških zanimivosti. Vsega se ni dalo videti, a kar se je dalo, ostane prav gotovo trdno vtisnjeno v spomin. Posebno očarljivo delujejo arhitektonske znamenitosti, ki jim je svojo umetniško genialnost vtisnil sloviti Andrea Palladio. Posebno veličastno deluje Olimpijsko gledališče iz šestnajstega stoletja, ki je s svojo edinstveno strukturo navdihnil in še navdihuje trume umetnikov. Zanimiv je zlasti oder, ki je ohranil čudovito scensko kuliso prve gledališke predstave, in sicer Sofoklejeve tragedije Kralj Ojdip. Olimpijski teater si je poleg občudovanja slehernega obiskovalca prislužil tudi priznanje svetovne organizacije Unesco, ki ga je proglasila za del svetovne kulturne dediščine. Skupinska slika izleta v Vicenzi Foto di gruppo della gita sociale a Vicenza 10

11 ZKB avvenimenti Gita a Vicenza La gita sociale è un iniziativa che unisce utilità, aspetto educativo e divertimento. Il divertimento è dato dalla possibilità di svagarsi e godere di buona compagnia. L aspetto educativo deriva dalla possibilità di scoprire e conoscere nuovi luoghi assieme al loro patrimonio naturale, storico e artistico. L utilità è dettata soprattutto dalla possibilità di rafforzare il legame tra gli organizzatori ed i beneficiari dell iniziativa, nel nostro caso rispettivamente Banca di Credito Cooperativo del Carso e compagine sociale della stessa. Così o forse addirittura meglio che in passato è stato anche quest anno, quando verso la fine dell estate la ZKB ha organizzato la tradizionale gita sociale. Nel scegliere le mete di quest anno, Vicenza e dintorni, la Banca ha nuovamente colto nel segno per divertimento, valore educativo e utilità. Il riscontro avuto dall iniziativa è l indicatore principale della crescente e reciproca relazione tra i Soci e l istituto. Le richieste di iscrizione non si sono fatte attendere a lungo. In pochi giorni, visto l alto numero di adesioni, la Banca ha dovuto noleggiare sei autobus che in due tornate hanno trasportato nel cuore del Veneto circa trecento gitanti. La scelta delle date è caduta su domenica 29 agosto e sabato 4 settembre. In entrambi i casi il tempo ci è stato favorevole, cosicché non è mancato il buonumore, dovuto pure alla bellezza dei luoghi visitati e all eccezionale livello di accoglienza e servizio ricevuti. Da rimarcare inoltre l eccellente organizzazione e la simpatia delle accompagnatrici, grazie alle quali le visite sono state ancora più apprezzate. Come la maggioranza delle città italiane, anche Vicenza vanta un ricco patrimonio storico e artistico. Vedere tutto era ovviamente impossibile, tuttavia i luoghi visitati rimarranno profondamente impressi nella memoria. Particolarmente affascinanti sono gli elementi architettonici, creati dal genio artistico del celebre Andrea Palladio. Solenne è soprattutto il Teatro Olimpico risalente al Sedicesimo secolo. La sua struttura unica ha ispirato e continua ad ispirare moltitudini di artisti, attratti in particolare dal palco che conserva la splendida scenografia della prima rappresentazione qui tenuta, la tragedia Edipo re di Sofocle. Oltre a meritarsi lo sguardo ammirato di ogni visitatore, il Teatro Olimpico è stato incluso dall UNESCO nell elenco delle opere patrimonio dell umanità. Dopo aver saziato lo spirito i partecipanti alla gita sociale avevano bisogno di appagare appetiti più materiali; ad accontentare tale desiderio ha sapientemente provveduto un ristorante nella località di Vedelago, ZKB je priredila članski izlet v Vicenzo in njeno okolico in spet zadela v črno, tako kar zadeva zabavnost in poučnost potovanja, kot njegovo koristnost Nel scegliere la meta per la gita socialedi di quest anno, Vicenza e dintorni, la Banca ha nuovamente colto nel segno per divertimento, valore educativo e utilità 11

12 ZKB dogodki Zgoraj: Olimpijski teater iz 16. stoletja Spodaj: ogled fresk v vili Emo Sopra: il teatro Olimpico del 16 secolo Sotto: visita all'interno della Villa Emo Po izdatni duhovni hrani se je seveda vsem udeležencem članskega izleta prileglo tudi nekaj poštene materialne hrane, za kar so izvrstno in izdatno poskrbeli v restavraciji v kraju Vedelago, ki je približno uro oddaljen od Vicenze. Predolgo in zamudno bi bilo navajati, kaj vse se je dobrega zvrstilo na meniju in v ustih presenečenih izletnikov. Na kratko lahko rečemo le, da se je vsem še kako prileglo in da jim je ostala v dobrem spominu restavracija, ki jo od nekdaj imenujejo Postumia, ker je prav tam tekla starodavna pot iz osrčja Italije proti Panoniji mimo slovenskega mesta z znamenito jamo. Drugi, popoldanski del potovanja je bil spet namenjen znamenitostim preteklosti, ki so ohranile svoj čar do današnjih dni. To so takoimenovane ville venete, domovanja nekdanjih mogotcev, ki jih je prav tako navdihnil in zarisal Andrea Palladio in ki so tudi del svetovne kulturne dediščine. Za izlet ZKB je bila posebej izbrana vila Emo. To pa iz dveh razlogov. Prvi je ta, da gre pač za eno od tolikih vil, ki se lahko ponašajo z neverjetnim umetniškim sijajem in očarajo obiskovalca, drugi razlog pa je dejstvo, da je vila last zadružne banke BCC Banca del Trevigiano, s katero je Zadružna kraška banka navezala prijateljske stike. Na ta način je bil obisk tudi priložnost za izmenjavo mnenj in vtisov. Kar zadeva vilo Emo gre povedati, da je tamkajšnja banka z nakupom vile, ki je bila v fazi propadanja in ji je grozilo razparceliranje v špekulativne namene, rešila pomemben drobec kulturne dediščine (če lahko tako rečemo velikemu biseru Palladiove zapuščine) ter s tem dokazala, kaj lahko pozitivnega postori neki bančni zavod, ki deluje v sozvočju s teritorijem, ki ga obkroža. Ogledu vile, ki jo je banka vrnila nekdanjemu blišču, je sledilo družabno srečanje s pokušnjo krajevnih vin, sirov, pršuta in salam ter tamkajšnjih značilnih sladic. Po vsem doživetem (in zaužitem) si res težko predstavljamo, da je med skoraj tristo udeleženci izleta kdo, ki mu ne bi bilo mar, da bi se mu čimprej ponovilo podobno doživetje. 12

13 ZKB avvenimenti che dista da Vicenza circa un ora. Non ci perderemo ad elencare le bontà succedutesi sul menu e sulle forchette di gitanti dall espressione piacevolmente sorpresa. Per brevità possiamo dire che la soddisfazione è stata generale e che il ristorante, chiamato da sempre Antica Postumia per la sua posizione sull antica strada che dal cuore dell Italia porta in Pannonia attraversando la città slovena della celebre grotta, resterà nel ricordo di tutti. La parte pomeridiana della gita è stata nuovamente dedicata a gemme del passato che hanno mantenuto il proprio fascino fino ai giorni nostri, le cosiddette ville venete, un tempo dimore di potenti famiglie progettate o quantomeno ispirate da Andrea Palladio; anch esse sono patrimonio dell umanità dell UNESCO. Meta della gita sociale ZKB è stata Villa Emo. Due sono state le ragioni alla base di questa scelta. La prima deriva sicuramente dal suo splendore artistico e dalla meraviglia che genera nel visitatore, la seconda è invece dovuta al fatto che essa è di proprietà della Banca di Credito Cooperativo del Trevigiano, con la quale la Banca di Credito Cooperativo del Carso ha stretto un rapporto di amicizia. La gita è stata dunque anche un opportunità per scambiare pareri e impressioni. Per quanto concerne Villa Emo, vanno certamente sottolineati i meriti della locale banca, che acquistando l immobile lo ha sottratto alla speculazione che avrebbe sicuramente portato alla parcellarizzazione della proprietà, salvando così un importante frammento del patrimonio culturale (se possiamo dire così di una importante perla dell eredità Palladiana) dimostrando quanto positivo possa essere il ruolo di una banca che opera in armonia con il proprio territorio di riferimento. Alla visita della villa restituita all antico splendore dalla Banca di Credito Cooperativo del Trevigiano è seguita una merenda di familiarizzazione con degustazione di vini locali, formaggi, prosciutti, salami e dolci tipici. Per quanto vissuto (ed assaporato) immaginiamo che il desiderio comune ai quasi trecento partecipanti alla gita sociale sia di ripetere un esperienza simile quanto prima. Izletniki so si ogledali tudi vilo Emo, ki je last zadružne banke BCC Banca del Trevigiano, s katero je Zadružna kraška banka navezala prijateljske stike Meta della gita sociale è stata anche Villa Emo che è di proprietà della Banca di Credito Cooperativo del Trevigiano, con la quale la Banca di Credito Cooperativo del Carso ha stretto un rapporto di amicizia Izletniki pred vilo Emo I gitanti davanti la Villa Emo 13

14 ZKB intervju Intervju z Vesno Guštin Tokrat bomo našo pozornost posvetili obravnavi kulinarične tradicije Krasa. Da bi spoznali način prehranjevanja naših prednikov in druge zanimivosti, smo se pogovorili z Vesno Guštin Grilanc, ki se že dalj časa posveča raziskovalnemu delu na področju ljudske kulture. Guštinova, ki opravlja vlogo pobudnice kulturnih in enogastronomskih dogodkov, je avtorica že več publikacij o kraški kulinariki in o običajih na Krasu, s katerimi je dejansko pripomogla, da ni to dragoceno izročilo tonilo v pozabo. Ste zadovoljni s ponovnim ovrednotenjem tipične kraške kuhinje, kateremu smo že vrsto let priča v našem prostoru in katerega ste dejansko bili pobudnica? Res je, odvija se ponovno ovrednotenje tipične kulinarike, ki se vključuje v sklop splošnega družbenega zanimanja za tovrstne zanimivisti. Če so bile pred desetletji naše none in mame, v času poudarka modernega načina življenja, bolj zadržane v odnosu do teh starih stvari, gre danes trend v smer ohranjanja in oživljanja načinov priprave avtohtonih pridelkov in krožnikov. Naj omenim zanimanje posameznih šol in dober obisk kuharskih tečajev, tudi s strani italijansko govorečih prebivalcev. V krajevni javnosti se za kulinarične tradicije uporablja opisne izraze kot so kraška, tržaška in istrska kuhinja. Katere so pravzaprav razlike, ki obstajajo med temi kuhinjami? Splošno povedano velja naslednje: tržaška kuhinja je v veliki večini bila meščanska kuhinja in je torej poznala bolj imenitne jedi; na podeželju se je pa prebivalstvo skoraj izključno prehranjevalo s tem, kar mu je nudila zemlja, kupovalo se je le neobhodno potrebno, recimo kako ribo in pa meso za nedeljsko župo. Seveda so bili vplivi podeželske kuhinje prisotni tudi v mestu in obratno. Te razmere so obstajale vse do polovice prejšnjega stoletja, s prehodom na moderni način življenja so se pa stvari začele hitro spreminjati. Omenjene kuhinje so vsekakor del srednje-evropske kuhinje? Velja. Vplivi so prišli tako iz avstrijskega kot iz ogrskega dela habsburškega cesarstva. Naša kuhinja pa pozna tudi velik priliv morja, ki ga osrednje slovenska ne pozna: žene naših p škedurjev (ribičev) so namreč nosile ribe tudi daleč, a vendar le v primorskem okolišu. Se furlanska kuhinja precej razlikuje od kraške? Da, ker je Furlanija imela dosti polja, veliko koruze in torej polente. Furlani, obenem, so v primerjavi s Kraševci precej več segali po divjih zeliščih in jih uporabljali pri pripravi jedi. Ne smemo namreč pozabiti, da je naša kraška dežela bila zelo skromna: kar je tu zraslo je bilo zelo dragoceno in se je zato skušalo čimbolje uporabiti. So vplivi furlanske kuhinje prisotni v kraški kulinariki in obratno? Od Furlanov smo prevzeli polento, saj v osrednji Sloveniji poznajo žgance, ki prihajajo iz nemško govorečega pro- 14

15 ZKB intervista Intervista a Vesna Guštin Questa volta porremo la nostra attenzione alle tradizioni culinarie del Carso. Per scoprire la dieta dei nostri antenati e altre curiosità abbiamo parlato con Vesna Guštin Grilanc, che ormai da tempo si dedica al lavoro di ricerca nel campo della cultura popolare. La Guštin, che opera come promotrice di eventi culturali ed enogastronomici, è autrice di numerose pubblicazioni sulla cucina e sui costumi del Carso che hanno permesso la conservazione di queste preziose tradizioni. È soddisfatta della rivalutazione della cucina carsica tipica a cui assistiamo da qualche anno nella nostra regione e che è dovuta in gran parte ai suoi sforzi? È vero, il trend in atto è quello di rivalutare la cucina tipica nell'ambito di un interesse generale della gente verso queste tipicità. Se alcuni decenni fa le nostre nonne e madri, durante la fase di transizione al moderno stile di vita, erano più riservate nel relazionarsi a questo tipo di»antichità«, oggi la tendenza è di riscoprire tecniche di conservazione e rivitalizzazione di prodotti e piatti tipici. Permettetemi di citare l'interesse di alcune scuole e la buona partecipazione a corsi di cucina, anche da parte della popolazione di lingua italiana. A livello locale le tradizioni culinarie rientrano tra i termini cucina carsica, triestina e istriana. Quali differenze sussistono in realtà tra queste cucine? In senso lato, vale la seguente affermazione: la cucina triestina afferiva prevalentemente la borghesia e quindi includeva piatti più pregiati; nelle zone rurali la popolazione si alimentava quasi esclusivamente con i prodotti della terra, acquistando solamente lo stretto necessario, come il pesce o la carne per il brodo della domenica. Ovviamente le influenze della cucina rurale erano presenti anche in città e viceversa. Questa situazione persistette fino alla metà del secolo scorso quando, con la transizione verso il moderno stile di vita, le cose cominciarono a cambiare rapidamente. Le tradizioni culinarie citate rientrano comunque nella cucina centroeuropea... Esatto. Le influenze sono pervenute sia dalla parte austriaca che da quella ungherese dell'impero asburgico. La nostra cucina si caratterizza pure per le numerose influenze provenienti dalle zone costiere, che la Slovenia centrale non possiede: in realtà, le mogli dei nostri p škeduri (pescatori) commerciavano anche il pesce, tuttavia solo nei dintorni della costa. La cucina friulana differisce molto da quella carsica? Sì, perché il Friuli aveva molti campi, molto mais e quindi la polenta. Al tempo stesso i friulani rispetto agli abitanti del Carso facevano un uso maggiore di erbe selvatiche, che poi utilizzavano nella preparazione degli alimenti. Non dimentichiamo che la nostra terra carsica in passato era molto avara: ciò che vi cresceva aveva un»če so bile pred desetletji naše none in mame, v času poudarka modernega načina življenja, bolj zadržane v odnosu do starih stvari, gre danes trend v smer ohranjanja in oživljanja načinov priprave avtohtonih pridelkov in krožnikov«se alcuni decenni fa le nostre nonne e madri, durante la fase di transizione al moderno stile di vita, erano più riservate nel relazionarsi a certi tipi di "antichità", oggi la tendenza è di riscoprire tecniche di conservazione e rivitalizzazione di prodotti e piatti tipici 15

16 ZKB intervju stora. Kot znano je bila v Furlaniji poraba sirka zelo velika, zaradi česar je prebivalstvo tam tudi trpelo za pelagro. Okusi kraških pridelkov so izrazitejši od tistih, ki uspevajo v sosednjih okoljih... Gotovo. Prvič zaradi tega, ker je naša zemlja skopa (narava torej sama poskrbi, da zrase to kar je krepkejše, trpežnejše in torej boljše) in drugič ker vsebuje železo, apnenec in druge snovi. Spomniti velja, da so bili kraški pridelki na trgih, v primerjavi z drugimi, vselej dražji, ker so bili več cenjeni. Kolikokrat dnevno so se nekoč ljudje na Krasu hranili? Še do 60 let prejšnjega stoletja so ljudje na podeželju poznali pet dnevnih obrokov in sicer: dan so pričeli (vstajali so ob 4.ih zjutraj) z ječmenovo kavo in kruhom; dopoldne je bil fruštek (zajtrk iz nemščine), obilnost katerega je bila odvisna od letnega časa in dela na polju (ob trdem delu je bila ocvrta klobasa shranjena v masti ali kuhano jajce s teranom); sledilo je kosilo (v glavnem mineštre); po popoldanskem počitku je prišla na vrsto južina (ječmenova kava, kruh ali polenta) in zvečer večerja. Četudi obroki niso bili vedno obilni, je na mizi vselej moral biti kruh. Kako si razlagati dejstvo, da medtem ko po eni strani globalizacija prinaša v naše domove jedi iz najrazličnejših koncev sveta, je po drugi strani tudi živo zanimanje za ohranjanje tradicionalnih kuhinj? Mislim, da predstavlja to zanimanje neke vrste»poslednji vlak«preden bo predvidoma z globalizacijo marsikaj od te kulinarične dediščine tonilo v pozabo. Navade družbe se namreč zelo naglo spreminjajo in z njimi tudi okus prebivalstva. Večkrat namreč pri naših mestnih obiskovalcih opažam - če seveda izvzamemo poznavalce, ljubitelje in sladokusce - da jim je pravzaprav večkrat vseeno, če v osmicah okušajo to ali ono, dobro ali slabo hrano. Izgublja se torej odnos in smisel za prehrano. Kako ocenjujete kulinarično ponudbo kraških osmic in agriturizmov? Reči moram, da nisem pristaš ponudbe osmic, kakršne danes poznamo. V tem pogledu sem namreč zagovornica tradicije, kakovosti in pristnosti. Prav včeraj je stekel pogovor s prijateljem, ki je dejal, da ni to delo, da so osmice odprte trikrat na leto vsakič po tri tedne In, dodajam jaz, z enim ali dvema prašičima v hlevu Zaradi tolikšne ponudbe ljudje potem tudi ne cenijo osmic: vse skupaj namreč razvodeni. Po mojem je način, na kakršen se danes delajo osmice seveda obstajajo tudi izjeme zgrešen. Tudi zaradi tega, ker si kmetje na tak način sami delajo več škode kot pa bi imeli koristi. Povejmo si odkrito: brez zasledovanja kakovosti ni namreč rasti. In danes, kot znano, je čedalje manj ljudi, ki zahajajo 16

17 ZKB intervista grande valore e veniva dunque utilizzato nella maniera più saggia. Si ritrovano influenze della cucina friulana sulla cucina carsica e viceversa? Dai friulani abbiamo preso la polenta; la Slovenia centrale conosce gli žganci (gnocchi di farina di grano saraceno), provenienti dalle regione di lingua tedesca. Come noto, il consumo di sorgo in Friuli era particolarmente elevato, cosicché spesso la gente soffriva di pellagra. I sapori dei prodotti carsici sono più pronunciati rispetto a quelli che ritroviamo nelle zone circostanti... Certamente. In primo luogo perché la nostra terra è arida (è dunque la natura stessa a provvedere alla selezione degli esemplari più forti, resistenti e quindi migliori) e in secondo luogo per la grande concentrazione di ferro, calcare e altre sostanze. Non bisogna dimenticare che i prodotti carsici nei mercati, se paragonati con gli altri, erano sempre più costosi perché più apprezzati. Quanti pasti giornalieri consumavano in passato gli abitanti del Carso? Fino agli anni 60 del secolo scorso, nelle zone rurali la gente consumava cinque pasti giornalieri, vale a dire: la giornata cominciava (si alzavano alle 4) con il pane e il caffè d orzo, alla mattina c era il fruštek (dal tedesco: colazione), la cui abbondanza dipendeva dalla stagione e dal lavoro sui campi (i lavori più pesanti erano accompagnati da salsiccia fritta conservata nel grasso o uovo sodo con terrano), seguito dal pranzo (soprattutto minestroni); dopo il riposo pomeridiano c era la južina (merenda a base di caffè d orzo, pane o polenta); la giornata si concludeva con la cena. Anche se i pasti non erano sempre abbondanti, sul tavolo non mancava mai il pane. Come interpreta il fatto che mentre da un lato la globalizzazione porta nelle nostre case piatti provenienti da varie parti del mondo, dall altro permane il vivo interesse per la conservazione della cucina tradizionale? Penso che questo interesse rappresenti una sorta di ultimo treno prima che con tutta probabilità la globalizzazione faccia scomparire gran parte di questo patrimonio culinario. Le abitudini della società e il gusto della popolazione sono al centro di una rapidissima evoluzione. In diverse occasioni ho notato che ai visitatori della nostra città esclusi ovviamente gli intenditori, appassionati e gourmet in realtà nemmeno importa cosa mangiano in osmizza né quale sia la qualità del cibo. Così si perde il legame ed il senso per il buon cibo. Come valuta l offerta alimentare delle osmizze e degli agriturismi del Carso? Devo dire che non sono una sostenitrice dell odierna offerta delle osmizze. In questo senso mi pongo a difesa di tradizione, qualità e autenticità. Proprio ieri, conversando con un amico, si diceva che un osmizza non può essere aperta tre volte all anno per tre settimane... E, aggiungo io, con uno o due maiali nella stalla... È a causa di questo tipo di offerta che la gente non apprezza più le osmizze: il tutto viene svilito. A mio modo di vedere, l odierno modo di fare osmizza tolte le ovvie eccezioni è sbagliato, anche perché gli agricoltori ne traggono più danni che benefici. Diciamolo chiaramente: senza la ricerca della qualità non c è crescita. E oggi, com è noto, c è sempre meno gente che va in osmizza per»kdor sledi medijem in družbenemu trendu, dobro ve, da so danes odjemalci tudi pripravljeni potrositi več denarja, vendar hočejo, da jim pri tem hrana in pijača, ki ju zaužijejo, ostaneta v lepem spominu«chi segue i media e le tendenze sociali, sa che oggi i consumatori sono disposti a spendere di più, ma vogliono serbare un buon ricordo del cibo e delle bevande consumate 17

18 ZKB intervju v osmice s ciljem, da se bodo tam najedli in napili. Na te spremembe vpliva več dejavnikov: ljudje so postali bolj zahtevni; če spijejo kozarček preveč jim sile javnega reda odvzamejo vozniško dovoljenje; denarja je manj na razpolago. Obenem, kdor sledi medijem in družbenemu trendu, dobro ve, da so dandanes odjemalci tudi pripravljeni potrositi več denarja, vendar hočejo, da jim pri tem hrana in pijača, ki ju zaužijejo, ostaneta v lepem spominu. Moja opažanja mi potrjujejo, da ljudje iščejo kvaliteto in ne količino. Vsak proizvajalec, če se le potrudi, lahko z dobro voljo doseže kakovost. Če nima na razpolago zadovoljivega znanja, lahko prosi za nasvet in pomoč druge. Človek se namreč celo življenje uči in izboljšuje. Intervjuval: Matej Caharija KRUH Z VINSKIMI KVASOVKAMI 1 kg moke, 3-4 dcl pene - vinskih kvasovk, ki jih bomo pobrali po površini mošta v vretju, 2 žlički soli, mlačna voda po potrebi. Zamesimo testo in ga pustimo vzhajati. Medtem olupimo jabolka, jih zrežemo na lističe in pocvremo na polovici masla. Dodamo na preostalem maslu pocvrte drobtine, oprane rozine in cimet. Vzhajano testo na tanko razvaljamo, nanj nanesemo nadev in potresemo s sladkorjem. Zavijemo in položimo v pekač. Premažemo s stepenim jajcem in pečemo v vroči pečici ( ) 40 minut. Iz navedenih sestavin zamesimo rahlo testo in pustimo vzhajati (dobro uro). Iz vzhajanega testa oblikujemo poljubne oblike, položimo na pekač in pustimo ponovno vzhajati, nato spečemo v vroči pečici (40 minut). JABOLČNI ŠTRUDEL Testo: 1/2 kg moke, 3 dag kvasa, 2 celi jajci, 2 žlici sladkorja, 4 dag raztopljenega masla, ribana limonina lupina, žlička ruma, vanilija, ščep soli, mleko po potrebi. Nadev: 1,5 kg jabolk, 5 dag rozin, 15 dag drobtin, 15 dag sladkorja, 10 dag masla, cimet. 18

19 ZKB intervista mangiare e bere a sazietà. Questi cambiamenti sono influenzati da diversi fattori: le persone sono diventate più esigenti, se bevono un bicchiere di troppo, rischiano di perdere la patente, c è una minore disponibilità di denaro. Al tempo stesso, chi segue i media e le tendenze sociali, sa che oggi i consumatori sono disposti a spendere di più, ma vogliono serbare un buon ricordo del cibo e delle bevande consumate. Osservo che le persone sono alla ricerca di qualità e non di quantità. Sforzandosi e mettendoci buona volontà ogni produttore può raggiungere la qualità. Se non dispone di adeguate conoscenze, può ottenere consigli ed aiuto dagli altri produttori. La vita di ogni uomo è un costante percorso di apprendimento e miglioramento. Intervista di Matej Caharija PANE AL LIEVITO DI VINO 1 kg di farina, 3-4 dl di schiuma lievito di vino da raccogliere sulla superficie del mosto in fermentazione, 2 cucchiaini di sale, acqua tiepida quanto basta. Impastare gli ingredienti descritti in precedenza fino ad ottenere un impasto delicato e lasciarlo lievitare (un ora circa). A partire dall impasto formare il pane a piacimento, dopodiché trasferire su teglia e lasciare nuovamente lievitare. Cuocere in forno a temperatura elevata (40 minuti). STRUDEL DI MELE Impasto: 1/2 kg di farina, 30 g di lievito, 2 uova, 2 cucchiai di zucchero, 40 g di burro disciolto, buccia grattugiata di limone, 1 cucchiaino di rum, vaniglia, un pizzico di sale, latte quanto basta. Ripieno: 1,5 kg di mele, 50 g uva sultanina, 150 g pangrattato, 150 g di zucchero, 100 g di burro, cannella. Impastare gli ingredienti e lasciare lievitare. Nel frattempo, sbucciare le mele, tagliarle a dischetti e friggere usando metà del burro. Aggiungere il pangrattato rosolato nel burro rimanente, l uva sultanina precedentemente lavata e la cannella. Stendere la pasta lievitata fino ad ottenere una sfoglia sottile da farcire con il ripieno e cospargere di zucchero. Avvolgere e integliare. Spennellare con uovo sbattuto e cuocere in forno caldo ( ) per 40 minuti. 19

20 ZKB dogodki Sladkosnedna laguna»kras. Skromna zemlja z velikim srcem. Kjer se Sredozemlje spaja s Srednjo Evropo. Je dežela srečanj in prehajanja, sobivanja različnih klimatskih in geoloških pogojev, kot tudi identitet in kultur. Zahtevna, a bogata, včasih ostra, a radodarna. Njeni ljudje so jo ukrotili in domiselno in skrbno iz nje črpajo najboljše. Nudi bogastvo kulture in zgodovine, morje in naravo, edinstvene okuse in gostoljubnost za obisk, ki vam podari nepozabne občutke. Našli boste pristnost in kakovost, umetnost, melodije in sproščenost, ki poživljajo veselje do življenja.«s tem kratkim, a zgovornim zapisom se je Kras predstavil v gradeški laguni. Bolj kot z besedami pa se je predstavil s svojimi tipičnimi enogastronomskimi pridelki. Vse, kar sicer skopa, hkrati pa radodarna kraška zemlja premore, od izvrstnih vin do okusnih sirov, od žlahtnega oljčnega olja do kakovostnega medu, se je v začetku septembra zvrstilo na stendih med tipičnimi»casoni«na enem od številnih malih otočkov gradeške lagune in pritegnilo zanimanje številnih obiskovalcev, med katerimi je bilo zlasti veliko tujih turistov, ki preživljajo svoje poletne počitnice v Gradežu in okolici. Prireditvi, katere namen je bil, da bi predstavila javnosti enogastronomsko kulturo raznih predelov naše dežele, je bilo ime Laguna golosa Sladkosnedna laguna. Kras je bil na njej deležen še posebne pozornosti, kar gre seveda v prvi vrsti pripisati neoporečni kakovosti predstavljenih proizvodov, v precejšnji meri pa tudi izvrstni organizaciji, za katero je poskrbela Lokalna akcijska skupnost LAS Kras, ustanova, ki je nastala z namenom, da bi omogočila hitrejši in skladnejši razvoj kraškega teritorija in raznih njenih tako tradicionalnih kot novih dejavnosti. Kar zadeva finančno pomoč pobudi pa je tudi tokrat izkazala vso svojo pozornost Zadružna kraška banka, ki ima poseben posluh za potrebe in zahteve teritorija, njenega prebivalstva in njenih dejavnosti in ki skuša ob vsaki priložnosti prispevati svoj delež k ovrednotenju sadov kraške zemlje, kot dokazujejo številne pobude, katerih glavni akter je bila v teh letih. Poleg tega pa je ZKB tudi eden od sestavnih delov Lokalne akcijske skupnosti LAS Kras. Na prireditvi Laguna golosa Sladkosnedna laguna je v imenu Zadružne kraške banke spregovorila predstavnica upravnega sveta Elena Parovel, v imenu Lokalne akcijske skupine Kras pa njen predsednik Franc Fabec. Oba sta poudarila pomen pobude, ki skuša na najbolj privlačen način posredovati širši javnosti bogastvo naših krajev in kakovost njihovih tipičnih pridelkov. Pri gradeški pobudi so seveda sodelovale tudi nekatere organizacije, ki združujejo kraške proizvajalce in jim pomagajo pri promociji njihovih proizvodov. Tako je bil prisoten Konzorcij za zaščito kraških vin s svojimi najvidnejšimi predstavniki. Svoja vina so namreč predstavili Edi Kante, Matej Lupinc, Sandi Škerk, Benjamin Zidarich, Matej Škerlj, Andrej Milič, Andrej Bole, kmetija Parovel, Rado Kocjančič, Joško Colja in Igor Grgič. S svojimi sirarskimi proizvodi so bili prisotni Dario Zidarič, Michela Prašelj, Lenard Vidali, Ivan Per- 20

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

vien... Alcune indicazioni pratiche per un alimentazione equilibrata Dipartimento di Prevenzione a cura di Tiziana Longo e Roberta Fedele

vien... Alcune indicazioni pratiche per un alimentazione equilibrata Dipartimento di Prevenzione a cura di Tiziana Longo e Roberta Fedele ERVIZIO ANITARIO REGIONALE A Azienda ervizi anitari N 1 triestina la vien... alute angiando M Alcune indicazioni pratiche per un alimentazione equilibrata a cura di Tiziana Longo e Roberta Fedele Dipartimento

Dettagli

Esercitazione pratica di cucina N 11

Esercitazione pratica di cucina N 11 Esercitazione pratica di cucina N 11 Millefoglie di grana Con funghi porcini trifolati alla nepitella --------------------------------- Timballo di anelletti Siciliani al Ragù ---------------------------------

Dettagli

Pane 100% farina di grano saraceno

Pane 100% farina di grano saraceno Questa ricetta l'ho elaborata grazie ai preziosi consigli di un grande chef e amico, ovvero il titolare del Ristorante dal Sem ad Albissola Superiore Sv (http://www.ristorantedasem.it/). Uno sguardo al

Dettagli

AL SUPERMERCATO UNITÁ 11

AL SUPERMERCATO UNITÁ 11 AL SUPERMERCATO Che cosa ci serve questa settimana? Un po di tutto; per cominciare il pane. Sì, prendiamo due chili di pane. Ci serve anche il formaggio. Sì, anche il burro. Prendiamo 3 etti di formaggio

Dettagli

CORSO PER SOMMELIER. Diventare. Sommelier

CORSO PER SOMMELIER. Diventare. Sommelier Sommelier, nella prestigiosa realtà della Sommellerie di Roma e del Lazio, significa Professionismo nel vino. Chiediamo agli appassionati di essere professionisti del buon bere in maniera concreta, nella

Dettagli

1.Il Ristorante/La Trattoria

1.Il Ristorante/La Trattoria Agli italiani piace andare a mangiare in trattoria. Ma che cos è la trattoria? È un locale tipicamente italiano, che rispecchia il gusto e la mentalità degli italiani. Agli italiani piace mangiare bene,

Dettagli

Unità VI Gli alimenti

Unità VI Gli alimenti Unità VI Gli alimenti Contenuti - Gusti - Preferenze - Provenienza Attività AREA ANTROPOLOGICA 1. Cosa piace all Orsoroberto L Orsoroberto racconta ai bambini quali sono i cibi che lui ama e che mangia

Dettagli

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A1

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A1 Università per Stranieri di Siena Centro CILS Sessione: Dicembre 2012 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto - Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi e annunci. Poi completa le frasi.

Dettagli

TABELLA DIETETICA ASILO NIDO BAMBINI D ETA' FINO AI 15 MESI

TABELLA DIETETICA ASILO NIDO BAMBINI D ETA' FINO AI 15 MESI TABELLA DIETETICA ASILO NIDO BAMBINI D ETA' FINO AI 15 MESI TABELLA DIETETICA ASILO NIDO BAMBINI D ETA' FINO AI 15 MESI PRANZO PRIMA SETTIMANA LUNEDI': MARTEDI': MERCOLEDI': GIOVEDI': VENERDI': PASTA AL

Dettagli

Progetto MA.RI.SA. (MAngio e RIsparmio in SAlute)

Progetto MA.RI.SA. (MAngio e RIsparmio in SAlute) Progetto MA.RI.SA. (MAngio e RIsparmio in SAlute) La ristorazione collettiva ed in particolare quella scolastica è stata individuata come un ambito prioritario di intervento relativamente al Progetto MA.RI.SA.

Dettagli

Livello CILS A2. Test di ascolto

Livello CILS A2. Test di ascolto Livello CILS A2 GIUGNO 2012 Test di ascolto numero delle prove 2 Ascolto Prova n. 1 Ascolta i testi. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento. Alla fine del test di ascolto,

Dettagli

La bellezza è la perfezione del tutto

La bellezza è la perfezione del tutto La bellezza è la perfezione del tutto MERANO ALTO ADIGE ITALIA Il generale si piega al particolare. Ai tempi di Goethe errare per terre lontane era per molti tutt altro che scontato. I viandanti erano

Dettagli

EMMENTALER DOP NELL ALBUM DEI RICORDI DI MICHELLE IN COLLABORAZIONE CON CLAUDIO SADLER

EMMENTALER DOP NELL ALBUM DEI RICORDI DI MICHELLE IN COLLABORAZIONE CON CLAUDIO SADLER EMMENTALER DOP NELL ALBUM DEI RICORDI DI MICHELLE IN COLLABORAZIONE CON CLAUDIO SADLER Da oggi Michelle Hunziker è la nuova testimonial di quello che è considerato il Re dei formaggi svizzeri, l Emmentaler

Dettagli

TALK SHOW. Una Hotel - Via Muratori Milano Giovedí, 26 Marzo 2015 IL SORRISO VIEN MANGIANDO

TALK SHOW. Una Hotel - Via Muratori Milano Giovedí, 26 Marzo 2015 IL SORRISO VIEN MANGIANDO Una Hotel - Via Muratori Milano Giovedí, 26 Marzo 2015 TALK SHOW IL SORRISO VIEN MANGIANDO D.ssa Clelia Iacoviello Consulente Nutrizionale Nutraceutico Agenda Chi sono I problemi di oggi - Fame di Testa

Dettagli

Pagliaccio. A Roma c è un. che cambia ogni giorno. 66 Artù n 58

Pagliaccio. A Roma c è un. che cambia ogni giorno. 66 Artù n 58 format nell accostare gli ingredienti e da raffinatezza della presentazione che fanno trasparire la ricchezza di esperienze acquisite nelle migliori cucine di Europa e Asia da questo chef 45enne d origini

Dettagli

le più belle ville del Mediterraneo

le più belle ville del Mediterraneo le più belle ville del Mediterraneo le ville più belle del Mediterraneo Istria, Mediterraneo verde Dettaglio della penisola istriana Ricchezza della Tradizione Scoprite gli angoli ancora inesplorati del

Dettagli

Livello intermedio DAL GRANO AL PANE

Livello intermedio DAL GRANO AL PANE Livello intermedio DAL GRANO AL PANE Indice Storia del pane 4 Selezione dei cereali 5 Cerealicoltura 6 Dal mugnaio 7 Dal panettiere 8 I tipi di pane 9 Il pane nell alimentazione 10/11 Il pane nelle usanze

Dettagli

CREARE DELIZIOSE BEVANDE CALDE A SUO GUSTO FERRARA

CREARE DELIZIOSE BEVANDE CALDE A SUO GUSTO FERRARA CREARE DELIZIOSE BEVANDE CALDE A SUO GUSTO FERRARA COME DEFINISCE LA QUALITÀ DI UNA BEVANDA CALDA? Esigenze per la macchina da caffè del futuro. Il piacere di una deliziosa bevanda aggiunge qualità in

Dettagli

TRECCIA AL BURRO RICETTE

TRECCIA AL BURRO RICETTE TRECCIA AL BURRO RICETTE TRECCIA AL BURRO 1 kg di farina bianca 1 cucchiaio di sale (20 g ca.) 1 cubetto di lievito fresco (42 g) 1 cucchiaio di zucchero 120 g di burro 6 dl di latte 1 uovo sbattuto per

Dettagli

CI TENIAMO A FARVI SAPERE CHE

CI TENIAMO A FARVI SAPERE CHE Menu MILANO CI TENIAMO A FARVI SAPERE CHE L eventuale attesa è sinonimo di preparazioni espresse e artigianali. Perdonateci! e se avete fretta, ditelo all Oste. L acqua pura microfiltrata è offerta dall

Dettagli

LA SCIENZA DAI SEMI AL PIATTO

LA SCIENZA DAI SEMI AL PIATTO FOOD LA SCIENZA DAI SEMI AL PIATTO FOOD. LA SCIENZA DAI SEMI AL PIATTO PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA UNA STRAORDINARIA MOSTRA CHE AFFRONTA IL TEMA DEL CIBO DAL PUNTO DI VISTA SCIENTIFICO, SVELANDONE TUTTI

Dettagli

wewelcomeyou fate la vostra scelta

wewelcomeyou fate la vostra scelta wewelcomeyou fate la vostra scelta State cercando la vostra prossima destinazione per l estate? Volete combinare spiagge splendide con gite in montagna e nella natura? Desiderate un atmosfera familiare

Dettagli

LA RICERCA DI DIO. Il vero aspirante cerca la conoscenza diretta delle realtà spirituali

LA RICERCA DI DIO. Il vero aspirante cerca la conoscenza diretta delle realtà spirituali LA RICERCA DI DIO Gradi della fede in Dio La maggior parte delle persone non sospetta nemmeno la reale esistenza di Dio, e naturalmente non s interessa molto a Dio. Ce ne sono altre che, sotto l influsso

Dettagli

DOSSIER Lunedì, 29 dicembre 2014

DOSSIER Lunedì, 29 dicembre 2014 DOSSIER Lunedì, 29 dicembre 2014 DOSSIER Lunedì, 29 dicembre 2014 Articoli 28/12/2014 Il Piccolo (ed. ) Pagina 25 Presenza di immigrati: supera Gradisca 1 28/12/2014 Il Piccolo (ed. ) Pagina 31 «Cormons

Dettagli

La geopolitica della crisi. Passate esperienze e attuali scenari

La geopolitica della crisi. Passate esperienze e attuali scenari La geopolitica della crisi. Passate esperienze e attuali scenari Appunti del seminario tenuto presso l'università di Trieste - Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia - insegnamento di Geografia

Dettagli

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IMPARARE AD APPRENDERE DALL'ESPERIENZA: STORIE PROFESSIONALI, VISITE TRA NIDI, VIAGGI DI RICERCA EDUCATIVA

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IMPARARE AD APPRENDERE DALL'ESPERIENZA: STORIE PROFESSIONALI, VISITE TRA NIDI, VIAGGI DI RICERCA EDUCATIVA PERCORSI DI FORMAZIONE PER IMPARARE AD APPRENDERE DALL'ESPERIENZA: STORIE PROFESSIONALI, VISITE TRA NIDI, VIAGGI DI RICERCA EDUCATIVA L'uomo non può tornare mai allo stesso punto da cui è partito, perché,

Dettagli

STORIA E TRADIZIONE. Da allora Tradizione e Qualità sono rimasti il fiore all occhiello della Pasticceria Orlandi.

STORIA E TRADIZIONE. Da allora Tradizione e Qualità sono rimasti il fiore all occhiello della Pasticceria Orlandi. STORIA E TRADIZIONE La Pasticceria Orlandi nasce per volontà di Romano Orlandi che dopo una lunga gavetta nelle più famose pasticcerie milanesi, nel 1952 decide di mettersi in proprio aprendo il suo negozio

Dettagli

DAL LIBRO AL TEATRO Caduto dal basso

DAL LIBRO AL TEATRO Caduto dal basso DAL LIBRO AL TEATRO Caduto dal basso LIBERI PENSIERI PER LIBERI SENTIMENTI La riflessione circa In viaggio verso l incontro come ci è stato proposto, nasce attorno alla lettura del romanzo : C è nessuno?

Dettagli

ÒMangio a scuolaó sezione bambini

ÒMangio a scuolaó sezione bambini DISCRIMINANTI DEL CAMPIONE Istituto scolastico Classe Comune 1) Sesso maschio femmina 2) Etˆ 7-10 anni 11-13 anni 3) Preparazione dei pasti preparati nella cucina preparati altrove e della scuola portati

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO G. Mazzini Erice - Trentapiedi

ISTITUTO COMPRENSIVO G. Mazzini Erice - Trentapiedi ISTITUTO COMPRENSIVO G. Mazzini Erice - Trentapiedi come Anno scolastico 2012-2013 Classe 2 a D 1 Istituto Comprensivo G. Mazzini Erice Trentapiedi Dirigente Scolastico: Filippo De Vincenzi Ideato e realizzato

Dettagli

Tutt uno con la natura: godetevi le squisite specialità di speck e salumi dalle falde del Massiccio dello Sciliar.

Tutt uno con la natura: godetevi le squisite specialità di speck e salumi dalle falde del Massiccio dello Sciliar. Tutt uno con la natura: godetevi le squisite specialità di speck e salumi dalle falde del Massiccio dello Sciliar. Tutto il fascino delle montagne dell Alto Adige, catturato nelle specialità L Alto Adige,

Dettagli

pag. 1 Quand'ero piccolo mi ammalai: mi sentivo sempre stanco, volevo sempre bere e fare pipì

pag. 1 Quand'ero piccolo mi ammalai: mi sentivo sempre stanco, volevo sempre bere e fare pipì pag. 1 Quand'ero piccolo mi ammalai: mi sentivo sempre stanco, volevo sempre bere e fare pipì pag. 2 La mamma diceva che ero dimagrito e così mi portò dal medico. Il dottore guardò le urine, trovò dello

Dettagli

Dov è andata a finire l inflazione?

Dov è andata a finire l inflazione? 24 novembre 2001 Dov è andata a finire l inflazione? Sono oramai parecchi anni (dai primi anni 90) che la massa monetaria mondiale cresce ininterrottamente dell 8% all anno nel mondo occidentale con punte

Dettagli

Tabella invernale asilo nido SEMIDIVEZZI (12-18 mesi)

Tabella invernale asilo nido SEMIDIVEZZI (12-18 mesi) 1 settimana MENU D Tabella asilo nido SEMIDIVEZZI (12-18 mesi) petti di pollo al latte piselli e macedonia di al limone e biscotti risotto giallo involtini di tacchino cavolfiore fresca minestrina di piselli

Dettagli

Appunti della panificazione rurale

Appunti della panificazione rurale Appunti della panificazione rurale MATERIE PRIME Dal grano duro coltivato nell area del Sarcidano con il metodo di produzione Biologica, alla produzione di farine e semole macinate nel mulino di Nurri,

Dettagli

Il colore dei miei pensieri. Pierluigi De Rosa

Il colore dei miei pensieri. Pierluigi De Rosa Il colore dei miei pensieri Pierluigi De Rosa Il colore dei miei pensieri Pierluigi De Rosa 2007 Scrivere.info Tutti i diritti di riproduzione, con qualsiasi mezzo, sono riservati. In copertina: Yacht

Dettagli

Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna...

Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna molto probabilmente avrei un comportamento diverso. Il mio andamento scolastico non è dei migliori forse a causa dei miei interessi (calcio,videogiochi, wrestling ) e forse mi applicherei

Dettagli

J. Delors NELL EDUCAZIONE UN TESORO. Rapporto all UNESCO della Commissione Internazionale sull Educazione per il XXI secolo

J. Delors NELL EDUCAZIONE UN TESORO. Rapporto all UNESCO della Commissione Internazionale sull Educazione per il XXI secolo J. Delors NELL EDUCAZIONE UN TESORO Rapporto all UNESCO della Commissione Internazionale sull Educazione per il XXI secolo L utopia dell educazione L educazione è un mezzo prezioso e indispensabile che

Dettagli

I TURISTI NO FRILLS /LOW FARE. Caratteristiche e comportamento di spesa

I TURISTI NO FRILLS /LOW FARE. Caratteristiche e comportamento di spesa L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE NEL Risultati e tendenze per incoming e outgoing Venezia, 11 aprile 2006 I TURISTI NO FRILLS /LOW FARE Caratteristiche e comportamento di spesa Valeria Minghetti CISET

Dettagli

Hotel Parco dei Principi Lungomare Zara - Giulianova (TE) - Tel. 085 8008935 - Fax 085 8008773 www.giulianovaparcodeiprincipi.it -

Hotel Parco dei Principi Lungomare Zara - Giulianova (TE) - Tel. 085 8008935 - Fax 085 8008773 www.giulianovaparcodeiprincipi.it - Hotel Parco dei Principi Lungomare Zara - Giulianova (TE) - Tel. 085 8008935 - Fax 085 8008773 www.giulianovaparcodeiprincipi.it - info@giulianovaparcodeiprincipi.it La Vostra Vacanza Benvenuti La Famiglia

Dettagli

e p.c. Ai Docenti referenti per le Politiche Giovanili e la Partecipazione Studentesca LORO SEDI

e p.c. Ai Docenti referenti per le Politiche Giovanili e la Partecipazione Studentesca LORO SEDI Prot. Nr 11636 Vicenza, 25 settembre 2013 Cat.E8 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori di II grado Statali e Paritari della Provincia di Vicenza e p.c. Ai Docenti referenti per le Politiche

Dettagli

LE PROSPETTIVE PER L ECONOMIA ITALIANA NEL 2015-2017

LE PROSPETTIVE PER L ECONOMIA ITALIANA NEL 2015-2017 7 maggio 2015 LE PROSPETTIVE PER L ECONOMIA ITALIANA NEL 2015-2017 Nel 2015 si prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari allo 0,7% in termini reali, cui seguirà una crescita dell

Dettagli

MOSSE PER COSTRUIRE UN INDUSTRIA EUROPEA PER IL TERZO MILLENNIO

MOSSE PER COSTRUIRE UN INDUSTRIA EUROPEA PER IL TERZO MILLENNIO MOSSE PER COSTRUIRE UN INDUSTRIA EUROPEA PER IL TERZO MILLENNIO Premessa: RITORNARE ALL ECONOMIA REALE L economia virtuale e speculativa è al cuore della crisi economica e sociale che colpisce l Europa.

Dettagli

Routine per l Ora della Nanna

Routine per l Ora della Nanna SCHEDA Routine per l Ora della Nanna Non voglio andare a letto! Ho sete! Devo andare al bagno! Ho paura del buio! Se hai mai sentito il tuo bambino ripetere queste frasi notte dopo notte, con ogni probabilità

Dettagli

LA SALUTE VIEN MANGIANDO

LA SALUTE VIEN MANGIANDO Comune di Trino Assessorato Istruzione e Cultura Settore Extrascolastico-Culturale Istituto Comprensivo di Trino Scuola dell Infanzia e Scuola Primaria Asl 21 di Casale Dipartimento di Prevenzione Servizio

Dettagli

Protocollo di intesa con l Ass. Città del Bio nell ambito della Convenzione delle Alpi. Tra

Protocollo di intesa con l Ass. Città del Bio nell ambito della Convenzione delle Alpi. Tra Protocollo di intesa con l Ass. Città del Bio nell ambito della Convenzione delle Alpi Tra Il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Via Cristoforo Colombo, 44, 00187

Dettagli

RITIRO PER TUTTI NATALE DEL SIGNORE LA CONVERSIONE ALLA GIOIA. Maria, Giuseppe, i pastori, i magi e...gli angeli

RITIRO PER TUTTI NATALE DEL SIGNORE LA CONVERSIONE ALLA GIOIA. Maria, Giuseppe, i pastori, i magi e...gli angeli RITIRO PER TUTTI NATALE DEL SIGNORE LA CONVERSIONE ALLA GIOIA Maria, Giuseppe, i pastori, i magi e...gli angeli Siamo abituati a pensare al Natale come una festa statica, di pace, tranquillità, davanti

Dettagli

5ª tappa L annuncio ai Giudei

5ª tappa L annuncio ai Giudei Centro Missionario Diocesano Como 5 incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie 3 anno Febbraio 09 Paolo: la Parola di Dio non è incatenata 5ª tappa L annuncio ai Giudei Pagina

Dettagli

MENÙ SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA, CDD, CENTRO ERGOTERAPICO DIETA RELIGIOSA PRIVA DI CARNE SUINA A.S. 2014/2015 (CUCINA IN LOCO)

MENÙ SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA, CDD, CENTRO ERGOTERAPICO DIETA RELIGIOSA PRIVA DI CARNE SUINA A.S. 2014/2015 (CUCINA IN LOCO) PRIVA DI CARNE SUINA A.S. 2014/2015 Giorno Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta Pasta all olio e Uova strapazzate Riso alla zucca Bresaola* / formaggio fresco Pasta olio e Bocconcini

Dettagli

Frisch. unità 1. 1 Leggi il testo

Frisch. unità 1. 1 Leggi il testo unità 1 1 Leggi il testo Frisch Frisch era un abitudinario, come lo sono del resto quasi tutte le persone della sua età. Ogni mattina nei tre giorni che passava alla villa si alzava puntualmente alle sette

Dettagli

Dimore di La o. Ville, Castelli, Parchi e Personaggi della sponda piemontese del Lago Maggiore. Scenari S.r.l. - Andrea Lazzarini Editore

Dimore di La o. Ville, Castelli, Parchi e Personaggi della sponda piemontese del Lago Maggiore. Scenari S.r.l. - Andrea Lazzarini Editore g Dimore di La o Ville, Castelli, Parchi e Personaggi della sponda piemontese del Lago Maggiore Scenari S.r.l. - Andrea Lazzarini Editore Dimore di Lago Dimore di Lago, terzo volume storico della Collana

Dettagli

Istituto Comprensivo di Pero a.s. 2014-2015 COMPLET@MENTE. Progetto di sperimentazione delle Indicazioni Nazionali- Scienze Tecnologia

Istituto Comprensivo di Pero a.s. 2014-2015 COMPLET@MENTE. Progetto di sperimentazione delle Indicazioni Nazionali- Scienze Tecnologia Istituto Comprensivo di Pero a.s. 2014-2015 COMPLET@MENTE Progetto di sperimentazione delle Indicazioni Nazionali- Scienze Tecnologia Nella prima parte dell anno scolastico 2014-2015 alcune classi del

Dettagli

PERCENTUALI CON LE FRAZIONI

PERCENTUALI CON LE FRAZIONI Visto che il 20% di un numero è uguale a frazionario per calcolare le percentuali. 20 100 n allora possiamo utilizzare il calcolo DATI n= numero intero p= frazione (percentuale) r= numeratore (tasso di

Dettagli

PENSA CHE MENSA SCOLASTICA!

PENSA CHE MENSA SCOLASTICA! PENSA CHE MENSA SCOLASTICA! Buona, pulita e giusta Linee guida per una mensa scolastica di qualità 1 A cura di: Valeria Cometti, Annalisa D Onorio, Livia Ferrara, Paolo Gramigni In collaborazione con:

Dettagli

Prot. Novara, 20 luglio 2015. Date Impegni Orario

Prot. Novara, 20 luglio 2015. Date Impegni Orario Prot. Novara, 20 luglio 20 OGGETTO: CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI SETTEMBRE 20 Date Impegni Orario 1 settembre Collegio Docenti :00 2 settembre Prove studenti con giudizio sospeso (vedi elenco) 8:30 3 settembre

Dettagli

PROVA DI MATEMATICA - Scuola Primaria - Classe Quinta

PROVA DI MATEMATICA - Scuola Primaria - Classe Quinta Rilevazione degli apprendimenti PROVA DI MATEMATICA - Scuola Primaria - Classe Quinta Anno Scolastico 2011 2012 PROVA DI MATEMATICA Scuola Primaria Classe Quinta Spazio per l etichetta autoadesiva ISTRUZIONI

Dettagli

LA MAPPA DELLA SALUTE ovvero: com è che parlando,parlando, dalla frutta ci troviamo a discutere di salvaguardia della terra???

LA MAPPA DELLA SALUTE ovvero: com è che parlando,parlando, dalla frutta ci troviamo a discutere di salvaguardia della terra??? DIREZIONE DIDATTICA DI MARANELLO SCUOLA DELL INFANZIA STATALE J.DA GORZANO PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE LA MAPPA DELLA SALUTE ovvero: com è che parlando,parlando, dalla frutta ci troviamo a discutere

Dettagli

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7.

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7. 2 Dov è Piero Ferrari e perché non arriva E P I S O D I O 25 Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7. 1 Leggi più volte il testo e segna le risposte corrette. 1. Piero abita in un appartamento

Dettagli

PRONOMI DIRETTI (oggetto)

PRONOMI DIRETTI (oggetto) PRONOMI DIRETTI (oggetto) - mi - ti - lo - la - La - ci - vi - li - le La è la forma di cortesia. Io li incontro spesso. (gli amici). Non ti sopporta più. (te) Lo legge tutti i giorni. (il giornale). La

Dettagli

IL MARKETING DEI PRODOTTI TIPICI: L AGLIO DI VOGHIERA. Gruppo: Sara Banci Elisabetta Ferri Angela Fileni Lucia Govoni

IL MARKETING DEI PRODOTTI TIPICI: L AGLIO DI VOGHIERA. Gruppo: Sara Banci Elisabetta Ferri Angela Fileni Lucia Govoni IL MARKETING DEI PRODOTTI TIPICI: L AGLIO DI VOGHIERA Gruppo: Sara Banci Elisabetta Ferri Angela Fileni Lucia Govoni CONTESTO Dal punto di vista della DOMANDA... Consumatore postmoderno: attivo, esigente,

Dettagli

Quest inverno, ogni sabato ritorna l estate.

Quest inverno, ogni sabato ritorna l estate. VOLO incluso DA MILANO MALPENSA Quest inverno, ogni sabato ritorna l estate. a n t i l l e mar dei caraibi 2 0 1 3-1 4 Un arcipelago di isole di gioia e colore. Viaggia nel cuore delle Antille. Il ritmo

Dettagli

Un workshop eccezionale

Un workshop eccezionale Un posto splendido Ischia, l isola bella nel Golfo di Napoli, nata da un vulcano. Al sud dell Isola si trova un albergo in mezzo alla natura, 200 m sopra il mare, in un giardino romantico con le palme,

Dettagli

IndICe. 18 anni... in Comune! I tuoi passi verso la cittadinanza ItalIana

IndICe. 18 anni... in Comune! I tuoi passi verso la cittadinanza ItalIana IndICe prefazione 3 Buon compleanno!! 5 chi è cittadino italiano per la legge? 6 cosa significa diventare cittadino italiano? 7 come muoverti? 8 senza cittadinanza 9 devi sapere 11 Prefazione Cari ragazzi,

Dettagli

LA TEORIA DEL CUCCHIAIO

LA TEORIA DEL CUCCHIAIO 90 ICARO MAGGIO 2011 LA TEORIA DEL CUCCHIAIO di Christine Miserandino Per tutti/e quelli/e che hanno la vita "condizionata" da qualcosa che non è stato voluto. La mia migliore amica ed io eravamo nella

Dettagli

LING RACCONTA IL SUO VIAGGIO

LING RACCONTA IL SUO VIAGGIO LING RACCONTA IL SUO VIAGGIO Sono arrivata in Italia in estate perché i miei genitori lavoravano già qui. Quando ero in Cina, io e mia sorella Yang abitavamo con i nonni, perciò mamma e papà erano tranquilli.

Dettagli

Il pianeta ci nutre nutriamo il pianeta!

Il pianeta ci nutre nutriamo il pianeta! Il pianeta ci nutre nutriamo il pianeta! Scuola dell Infanzia Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline Progettazione Didattica Annuale a.s. 2014-2015 Dimensione valoriale L idea fondante del progetto

Dettagli

PROVA DI ITALIANO - Scuola Primaria - Classe Seconda

PROVA DI ITALIANO - Scuola Primaria - Classe Seconda Rilevazione degli apprendimenti PROVA DI ITALIANO - Scuola Primaria - Classe Seconda Anno Scolastico 2011 2012 PROVA DI ITALIANO Scuola Primaria Classe Seconda Spazio per l etichetta autoadesiva ISTRUZIONI

Dettagli

Flame of Hope maggio 2015

Flame of Hope maggio 2015 Flame of Hope maggio 2015 Cari amici, Quand è che si apprezza maggiormente la vita e si è consapevoli di essere vivi e ne siamo grati? Quando quel dono prezioso è minacciato e poi si apprezza la vita il

Dettagli

la storia Il luogo: Accademia Brera Castello Sforzesco Piazza alla Scala Duomo Palazzo di Giustizia Università Statale Chiostri Umanitaria

la storia Il luogo: Accademia Brera Castello Sforzesco Piazza alla Scala Duomo Palazzo di Giustizia Università Statale Chiostri Umanitaria Il luogo: la storia Castello Sforzesco Accademia Brera Montenapoleone Il complesso dei Chiostri dell Umanitaria nasce insieme all adiacente Chiesa di Santa Maria della Pace, voluta da Bianca di Visconti

Dettagli

INFORMAZIONI VALIDE PER TUTTI I VIAGGI

INFORMAZIONI VALIDE PER TUTTI I VIAGGI INFORMAZIONI VALIDE PER TUTTI I VIAGGI Ogni programma è preceduto da una testatina contenente, in forma sintetica, le informazioni relative al viaggio. Lo spazio a disposizione nella scheda è limitato

Dettagli

COME VINCERE IL CALDO

COME VINCERE IL CALDO Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ESTATE SICURA COME VINCERE IL CALDO Raccomandazioni per il personale che assiste gli anziani a casa ESTATE SICURA COME VINCERE IL CALDO

Dettagli

DALL ALTRA PARTE DEL MARE

DALL ALTRA PARTE DEL MARE PIANO DI LETTURA dai 9 anni DALL ALTRA PARTE DEL MARE ERMINIA DELL ORO Illustrazioni di Giulia Sagramola Serie Arancio n 149 Pagine: 128 Codice: 566-3278-1 Anno di pubblicazione: 2013 L AUTRICE La scrittrice

Dettagli

Conferenza di servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione Roma 21 giugno

Conferenza di servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione Roma 21 giugno Conferenza di servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione Roma 21 giugno Dialoghi tra scuole d Europa: esperienze e curricola a confronto Scuola media Manzoni Lucarelli di Bari - Carbonara 21

Dettagli

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI (Gv 3, 17b) Ufficio Liturgico Diocesano proposta di Celebrazione Penitenziale comunitaria nel tempo della Quaresima 12 1 2 11 nella lode perenne del tuo nome

Dettagli

Ci relazioniamo dunque siamo

Ci relazioniamo dunque siamo 7_CECCHI.N 17-03-2008 10:12 Pagina 57 CONNESSIONI Ci relazioniamo dunque siamo Curiosità e trappole dell osservatore... siete voi gli insegnanti, mi insegnate voi, come fate in questa catastrofe, con il

Dettagli

CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI

CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI La mia casa ideale è vicino al mare. Ha un salotto grande e luminoso con molte poltrone comode e un divano grande e comodo.

Dettagli

UNA ZUPPA CON UN SASSO? E NON SOLO PERCHE LE VERDURE DANNO SAPORE!!!

UNA ZUPPA CON UN SASSO? E NON SOLO PERCHE LE VERDURE DANNO SAPORE!!! UNA ZUPPA CON UN SASSO? E NON SOLO PERCHE LE VERDURE DANNO SAPORE!!! SEDANO CAVOLO FINOCCHIO INTERPRETAZIONE GRAFICA DAL VERO CAROTA ZUCCHINA POMODORO E IL SASSO?...NON SI MANGIA MA SI USA PER GIOCARE

Dettagli

Auguri e vedi di fare il tuo esame, cuoco dilettante che non sei altro!

Auguri e vedi di fare il tuo esame, cuoco dilettante che non sei altro! 1. A parte questo, possedevo un paio di altre caratteristiche che non facevano propriamente pensare a un cuoco in carriera. Ero soprattutto lento. Ero lento a muovermi, lento a pensare, lento di comprendonio,

Dettagli

COME SI PASSA DALL AFFIDAMENTO ALL ADOZIONE?

COME SI PASSA DALL AFFIDAMENTO ALL ADOZIONE? COME SI PASSA DALL AFFIDAMENTO ALL ADOZIONE? Storia narrata da Teresa Carbé Da oltre 10 anni, con mio marito e i miei figli, abbiamo deciso di aprirci all affidamento familiare, e ciò ci ha permesso di

Dettagli

I redditi 2011 dichiarati dai cittadini di Trieste

I redditi 2011 dichiarati dai cittadini di Trieste I redditi 2011 dichiarati dai cittadini di Trieste N.B. Tutti i dati presentati in questo studio sono stati elaborati dall ufficio statistica del Comune (dott.ssa Antonella Primi) per esigenze di conoscenza

Dettagli

12 ATTIVARE LE RISORSE DEL GRUPPO CLASSE. Figura 1 OTTO STRATEGIE PER VALORIZZARE IL GRUPPO CLASSE COME RISORSA EDUCATIVA E DIDATTICA

12 ATTIVARE LE RISORSE DEL GRUPPO CLASSE. Figura 1 OTTO STRATEGIE PER VALORIZZARE IL GRUPPO CLASSE COME RISORSA EDUCATIVA E DIDATTICA 12 ATTIVARE LE RISORSE DEL GRUPPO CLASSE Figura 1 OTTO STRATEGIE PER VALORIZZARE IL GRUPPO CLASSE COME RISORSA EDUCATIVA E DIDATTICA LE CARATTERISTICHE PEDAGOGICHE DEL GRUPPO CLASSE 13 1 Le caratteristiche

Dettagli

INDAGINE SUL PART TIME NELLA PROVINCIA DI FIRENZE

INDAGINE SUL PART TIME NELLA PROVINCIA DI FIRENZE INDAGINE SUL PART TIME NELLA PROVINCIA DI FIRENZE Ricerca condotta dall Ufficio della Consigliera di Parità sul personale part time dell Ente (luglio dicembre 007) INDAGINE SUL PART TIME NELLA PROVINCIA

Dettagli

Ogni giorno gettiamo il seme della qualità

Ogni giorno gettiamo il seme della qualità Ogni giorno gettiamo il seme della qualità La qualità scivola tra gesti semplici Una vocazione dalle radici profonde Ieri è già domani La molitura del grano è una preziosa tradizione che si tramanda di

Dettagli

Scopri qual è il tuo potenziale di salute e longevità

Scopri qual è il tuo potenziale di salute e longevità Scopri qual è il tuo potenziale di salute e longevità Passo numero 1: TESTA LA TUA DIGESTIONE Questo primo breve test ti serve per capire com è adesso la tua digestione, se è ancora buona ed efficiente

Dettagli

La salute vien mangiando

La salute vien mangiando La salute vien mangiando Progetto di Arricchimento dell Offerta Formativa Curricolo Verticale di Scienze Classi II A II B Scuola Primaria L. Illuminati a. s. 2013/2014 Insegnanti Leopardi Anna F., Moffa

Dettagli

Freschezza in Svizzera

Freschezza in Svizzera Freschezza in Svizzera Tutte le sedi nel mondo sono disponibili all indirizzo: marche-restaurants.com AIRPORT ZÜRICH Diventate fan di Marché! facebook.com/marcherestaurantsschweiz BELLINZONA Tempo di spezie

Dettagli

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di 1 Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di N. e N. 2 Celebrare un anniversario non significa rievocare in modo nostalgico una avvenimento del passato, ma celebrare nella lode e nel rendimento

Dettagli

Viaggiare all estero in emodialisi con noi si può!

Viaggiare all estero in emodialisi con noi si può! Pag. 1/3 Viaggiare all estero in emodialisi con noi si può! (Articolo tratto da ALCER n 153 edizione 2010) Conoscere posti nuovi, nuove culture e relazionarsi con persone di altri paesi, di altre città

Dettagli

risparmio, dove lo metto ora? le risposte alle domande che i risparmiatori si pongono sul mondo dei fondi

risparmio, dove lo metto ora? le risposte alle domande che i risparmiatori si pongono sul mondo dei fondi il risparmio, dove lo ora? metto le risposte alle domande che i risparmiatori si pongono sul mondo dei fondi Vademecum del risparmiatore le principali domande emerse da una recente ricerca di mercato 1

Dettagli

Dalla lettura di una poesia del libro di testo. Un ponte tra i cuori

Dalla lettura di una poesia del libro di testo. Un ponte tra i cuori 1 Dalla lettura di una poesia del libro di testo Un ponte tra i cuori Manca un ponte tra i cuori, fra i cuori degli uomini lontani, fra i cuori vicini, fra i cuori delle genti, che vivono sui monti e sui

Dettagli

1. Soci 42 2. Clienti 52 3. Collaboratori: un patrimonio di energie umane 72 4. La Collettività e la Comunità locale 78. Il Valore aggiunto 94

1. Soci 42 2. Clienti 52 3. Collaboratori: un patrimonio di energie umane 72 4. La Collettività e la Comunità locale 78. Il Valore aggiunto 94 bilanca 2004 Bilancio sociale Dru bena Indice Presentazione del Presidente della Banca di Credito Cooperativo del Carso 6 Il Bilancio sociale: il perché di uno strumento strategico 8 Il Bilancio Sociale:

Dettagli

DAL MEDICO UNITÁ 9. pagina 94

DAL MEDICO UNITÁ 9. pagina 94 DAL MEDICO A: Buongiorno, dottore. B: Buongiorno. A: Sono il signor El Assani. Lei è il dottor Cannavale? B: Si, piacere. Sono il dottor Cannavale. A: Dottore, da qualche giorno non mi sento bene. B: Che

Dettagli

I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario: D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di qualità TITOLO RELAZIONE

I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario: D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di qualità TITOLO RELAZIONE TITOLO RELAZIONE I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario: D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di qualità A partire dal 3 gennaio 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE)

Dettagli

La crisi nel piatto: come cambiano i consumi degli italiani. Fipe ufficio studi Luciano Sbraga Giulia R. Erba

La crisi nel piatto: come cambiano i consumi degli italiani. Fipe ufficio studi Luciano Sbraga Giulia R. Erba La crisi nel piatto: come cambiano i consumi degli italiani Fipe ufficio studi Luciano Sbraga Giulia R. Erba Introduzione La crisi ha alleggerito di 7 miliardi di euro la borsa della spesa delle famiglie

Dettagli

L ENERGIA NELLA STORIA: dalle prima fonti energetiche alle rinnovabili.

L ENERGIA NELLA STORIA: dalle prima fonti energetiche alle rinnovabili. L ENERGIA NELLA STORIA: dalle prima fonti energetiche alle rinnovabili. Nella fisica classica l energia è definita come la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro (Lavoro: aggiungere o

Dettagli

Costruirsi una rendita. I principi d investimento di BlackRock

Costruirsi una rendita. I principi d investimento di BlackRock Costruirsi una rendita I principi d investimento di BlackRock I p r i n c i p i d i n v e s t i m e n t o d i B l a c k R o c k Ottenere una rendita è stato raramente tanto difficile quanto ai giorni nostri.

Dettagli

Slowfood. aprile 2010 ACQUA ALLE CORDE - PROFESSIONE HAPPYCOLTORE - DOVE OSANO LE VIGNE. Slowine. Acqua alle corde. Slowfood. Azioni sostenibili

Slowfood. aprile 2010 ACQUA ALLE CORDE - PROFESSIONE HAPPYCOLTORE - DOVE OSANO LE VIGNE. Slowine. Acqua alle corde. Slowfood. Azioni sostenibili 45 aprile 2010 ACQUA ALLE CORDE - PROFESSIONE HAPPYCOLTORE - DOVE OSANO LE VIGNE Slowfood aprile 2010 www.slowfood.it Acqua alle corde Azioni sostenibili Professione happycoltore La rete delle comunità

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE 86029 TRIVENTO (CB) PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE 86029 TRIVENTO (CB) PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE 86029 TRIVENTO (CB) Via Acquasantianni s.n. - (Tel. 0874-871770 - Fax 0874-871770) Sito web: http://digilander.libero.it/ictrivento/ - e-mail: cbmm185005@istruzione.it

Dettagli

33. Dora perdona il suo pessimo padre

33. Dora perdona il suo pessimo padre 33. Dora perdona il suo pessimo padre Central do Brasil (1998) di Walter Salles Il film racconta la storia di una donna cinica e spietata che grazie all affetto di un bambino ritrova la capacità di amare

Dettagli