Oktobra je stekel nov niz _str. 6. Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali _pag. 7. št.n. 25 novembernovembre2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Oktobra je stekel nov niz obmo@nih sre@anj _str. 6. Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali _pag. 7. št.n. 25 novembernovembre2010"

Transcript

1 Poste Italiane S.p.a. SPEDIZIONE IN A.P. - 70% - D.C.B. TS - Registriran na sodišču v Trstu dne pod zap. št Registrato presso il Tribunale di Trieste il al n. progr št.n. 25 novembernovembre2010 Oktobra je stekel nov niz _str. 6 Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali _pag. 7 Ekonomska gibanja _str.8 Dinamiche economiche _pag. 9 #lanski izlet v Vicenzo _str. 10 Gita sociale a Vicenza _pag. 11 Intervju z Vesno Guštin _str. 14 Intervista a Vesna Guštin _pag.15 Sladkosnedna laguna _str.20 Laguna golosa _pag. 21 Elektronsko _str. 24 Home banking _pag. 25 Športno združenje Bor _str. 26 L'Unione sportiva Bor _pag.27

2 ZKB uvodnik Spoštovano članstvo! Revija je izšla v trenutku, ko se je drugi niz naših območnih srečanj že zaključil. Da bi v vas vzbudili čim večje zanimanje, so bili tudi tokrat naši posegi raznoliki. Upam, da so bili večeri doživeti in cenjeni, a obenem obojestransko poučni. Na nas je zdaj, da prisluhnemo vašim vidikom in željam. Hvala za sodelovanje! Rad bi vam podal nekaj misli o nedavnem ekonomskem dogajanju, ki je dvignilo in še dviguje precej prahu v medijih. Verjetno vam je kratica PIGS že znana. V ekonomsko-finančnih krogih stoji za imena tistih evropskih držav, ki naj bi bile izpostavljene največjemu finančnemu tveganju (Portugalska, Irska, Grčija in Španija), zaradi česar je pravi pomen angleške besede (prašiči) nadvse zgovoren. Grčiji je Evropska Unija že priskočila na pomoč z izdajo velikega posojila, ki je šlo v breme posameznih držav. Odločitev je požela negodovanje nekaterih članic, v prvi vrsti Nemčije, zlasti po ugotovitvi, da so za vstop v E.U. Grki krepko priredili račune. Resnica (v tem primeru kruta realnost) pa prej ali slej pride na dan. V teh dneh se veliko govori o položaju Irske. Izgleda, da bo sanacija bank to državo stala dodatnih 50 milijard evrov. Za tako malo in že zelo zadolženo državo tak znesek ni od muh. Kam po denar? Bo Irska sama kos takim izzivom ali bo to pomenilo ponoven pritisk na že tako obubožane blagajne ostalih držav članic? Videli bomo. Tudi položaj Portugalske in Španije ni rožnat. Po zadnjih podatkih je brezposelnost v Španiji presegla 20%. Tudi ta država beleži prve demostracije proti varčevalnim ukrepom (v Grčiji trajajo že nekaj tednov). Stanje v naši državi je ravnotako težavno. Predvidoma bo po izteku izredne dopolnilne blagajne, ki jo je država uvedla kot dodaten socialni blažilec, brezposelnost krepko porasla. Splošno znano je, da je italijanski podatek o gospodarski rasti med najslabšimi v Evropi. Velika multinacionalna podjetja, nedavno 2

3 ZKB l editoriale Spettabili Soci! Il presente numero della rivista viene pubblicato dopo la conclusione della seconda tornata di incontri zonali. Affinché attirassero la vostra attenzione, anche questa volta i contenuti sono stati vari. Spero che le serate siano state vissute ed apprezzate, nonché foriere di nuove informazioni per tutti. Per quanto ci riguarda, presteremo la massima attenzione ai vostri punti di vista e desideri. Vi ringrazio dunque per la vostra partecipazione! Desidero in questa sede sottoporvi alcune mie riflessione sugli avvenimenti economici che hanno sollevato e continuano a sollevare un polverone sui vari mezzi di informazione. Probabilmente il significato dell abbreviazione PIGS vi è già noto. In ambito economico-finanziario essa richiama i nomi dei paesi europei esposti al maggiore rischio finanziario (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna), perciò il significato del termine inglese (porci) appare abbastanza significativo. La Grecia ha già ottenuto l aiuto dell Unione Europea sotto forma di un ingente prestito, la cui emissione è stata garantita dai vari stati membri. Tale intervento ha scatenato il malumore di alcuni paesi, in primis della Germania, soprattutto a seguito dell accertata falsificazione dei dati che la Repubblica Ellenica ha presentato per essere ammessa nell UE. La realtà (in questo caso particolarmente dura) non poteva però mancare di venire a galla. In questi giorni si parla molto della situazione dell Irlanda. Sembra che il risanamento delle banche irlandesi costerà 50 miliardi di euro, cifra non certo irrisoria per uno stato piccolo ma al contempo già molto indebitato. Dove trovare tutti questi soldi? Riuscirà l Irlanda a far fronte ai problemi che si trova ad affrontare, oppure si dovrà attingere nuovamente alle già indebolite casse degli stati membri? Vedremo. Nemmeno la situazione di Portogallo e Spagna appare rosea. Stando agli ultimi dati la disoccupazione in Spagna ha superato il 20%. Anche in questo paese si registrano le prime dimostrazioni contro gli interventi anticrisi (in Grecia si protraggono ormai da settimane). Anche la situazione italiana appare quantomeno problematica. Secondo le previsioni alla scadenza dei regimi di ammortizzatori sociali e nello specifico della cassa integrazione straordinaria seguirà un brusco aumento del tasso di disoccupazione. È noto che il dato sulla crescita economica dell Italia sia uno dei peggiori in Europa. Le multinazionali, e tra queste figura la FIAT, trasferiscono la produzione in luoghi dove il costo del lavoro è inferiore. In questo senso le parole dell amministratore delegato del gruppo Fiat Marchionne appaiono tanto chiare quanto spietate. La globalizzazione è un processo che si porta dietro delle vittime, le imprese de- Odgovornik urednik Direttore responsabile Dušan Kalc Sodelavci Hanno collaborato Sergij Stancich, Matej Caharija, Peter Igor Prevodi Traduzioni Martin Vidali Fotografije Fotografie Foto Kroma Arhiv/Archivio ZKB Arhiv revije/archivio della rivista Kras Tisk Stampa Graphart srl Tiskano na ekoloœkem papirju Stampato su carta ecologica 3

4 ZKB uvodnik celo FIAT, selijo proizvodnjo v kraje, kjer je delovna sila veliko cenejša. Prvi mož podjetja Marchionne je bil glede tega neizprosno jasen. Globalizacija zahteva svoje žrtve, podjetje mora poskrbeti za najcenejšo proizvodno ceno, ki lahko edina omogoča obstoj na tržišču in večje dobičke. Gola resnica z edino pripombo, da je žrtev navadno številen delavski razred. K temu bi dodal še paradoks: politiki, ki so pred časom vzklikali po globalizaciji, zdaj protestirajo proti takemu ravnanju. Kaj reči? Da se ti v življenju nekaj obrne, moraš tudi sam nekaj postoriti. Mislim, da zaenkrat na obzorju ni novosti, ki bi pomenile začetek preobrata. Upajmo, da PIGS (angleška množina) ne bodo postali PIGSI (slovenska množina), saj Italija šteje 58 milijonov prebivalcev... Zavedam se, da je moje pisanje pesimistično in nič kaj spodbudno, je pa realistično. Kako naj bi bilo drugače? Še zadnje razmišljanje. Ameriški predsednik Obama je v svojem prvem nagovoru dejal, da bo eno izmed najvažnejših poslanstev njegove vlade omejitev splošne premoči in gospodarske diktature multinacionalnih družb. Spominjam se, da se mi je ob teh besedah odprlo srce in porodilo veliko upanja. Pred kratkim pa zadnja, žalostna ugotovitev: ameriški predsednik se je slikal na plavanju v Mehiškem zalivu, češ da je naftne ekološke katastrofe, ki jo je povzročila multinacionalka British Petroleum, že konec. Sledila je novica, da je posnetek nastal na čisto drugi lokaciji. Kakšno razočaranje... poraz, žgoč poraz, ne samo za ZDA, temveč za celotno človeštvo. Trudim se, da bi zaključil s pozitivno noto. Edina je lahko ta, da nižje težko pademo. Lep pozdrav Predsednik Upravnega odbora ZKB Sergij Stancich ŠTIPENDIJE ZA ČLANE ALI OTROKE ČLANOV ZADRUŽNE KRAŠKE BANKE ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA razpisuje natečaj za podelitev 15 štipendij za šolsko leto 2009/2010. Štipendije so naslednje: 10 štipendij za državne ali priznane višje srednje šole, 2 štipendiji za univerzitetne diplome prve stopnje (laurea breve) in 3 štipendije za državno priznane univerzitetne diplome katerekoli fakultete. Višina štipendije znaša 500,00 za diplome višjih srednjih šol ali poklicnih zavodov, 750,00 za univerzitetne diplome prve stopnje in 1.000,00 za univerzitetne diplome. Kandidati za štipendijo morajo najkasneje do 15. novembra 2010 oddati prošnjo na posebnih obrazcih, ki bodo na voljo pri vseh okencih ZKB in na spletnih straneh Prošnja se lahko odda neposredno pri okencih Zadružne kraške banke ali po pošti s priporočenim pismom na naslov Tajništvo ZKB (ul. Ricreatorio, Opčine). 4

5 ZKB l editoriale vono garantire il minor costo di produzione, unico elemento a garantire la permanenza sul mercato e dei profitti maggiori. Questa è la cruda verità, se non fosse che le vittime si contano quasi sempre tra le fila dei lavoratori. A ciò aggiungerei un paradosso: i politici che in passato glorificavano la globalizzazione ne sono diventati i maggiori critici. Cosa dire? I cambiamenti non avvengono mai da soli, ma bisogna inseguirli. Penso che al momento non ci siano segnali all orizzonte che suggeriscano un inversione di rotta, perciò dobbiamo sperare che i PIGS (plurale inglese) non diventino PIGSI (plurale sloveno). Non dimentichiamo che l Italia ha 58 milioni di abitanti... Mi rendo perfettamente conto del fatto che dalle mie parole traspaiano pessimismo e poca fiducia, tuttavia preferisco essere realista. Potrei fare altrimenti? Un ultima riflessione. Nel proprio discorso di insediamento il Presidente degli Stati Uniti d America Obama sottolineò che una delle preoccupazioni maggiori del suo governo sarebbe stata la limitazione del potere e della dittatura economica delle multinazionali. Ricordo che queste parole mi scaldarono il cuore e mi riempirono di speranza. Recentemente ho avuto un triste ritorno alla realtà: il presidente degli USA ritratto mentre fa il bagno nelle acque del Golfo del Messico, a dimostrare che la catastrofe ecologica causata dalla multinazionale British Petroleum era già finita. Se non bastasse, si è poi venuti a sapere che le foto erano state scattate in tutt altro luogo. Che delusione... o piuttosto che sconfitta! Una bruciante sconfitta, non solo per gli USA, ma per l intera umanità. Mi sforzo di concludere con una nota positiva, tuttavia ne posso immaginare solamente una: difficile cadere più in basso. Un caloroso saluto Il presidente del CdA della ZKB Sergio Stancich BORSE DI STUDIO RISERVATE AI SOCI E AI FIGLI DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO bandisce un concorso per l assegnazione di nr. 15 borse di studio per l anno scolastico 2009/2010 e precisamente: nr. 10 borse di studio per scuole medie superiori statali o riconosciute dallo Stato, nr. 2 borse di studio per i corsi di laurea breve e nr. 3 borse di studio per diplomi universitari di qualsiasi facoltà e riconosciuti dallo Stato. Il valore delle Borse di Studio è fissato in 500,00 per il diploma delle scuole medie superiori ed istituti professionali, 750,00 per i diplomi di laurea breve ed 1.000,00 per le lauree universitarie. La domanda per la borsa di studio sul modello predisposto e disponibile presso tutti gli sportelli della Banca e sul sito della Banca (www.zkb.it), corredata dalla documentazione prescritta dal successivo punto 3 potrà essere presentata, entro e non oltre il 15 novembre 2010, direttamente presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo del Carso oppure essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla segreteria della BCC (via del Ricreatorio, Opicina). 5

6 ZKB dogodki V oktobru je po nadvse uspešni in koristni izkušnji iz letošnjega marca spet stekel niz območnih srečanj Zadružne kraške banke, s katerimi omogočiti članstvu neposrednejši stik z vodstvom ter ga seznaniti tako z delovanjem bančnega zavoda kot tudi z njegovimi načrti za naprej in njegovimi strateškimi izbirami. Območna srečanja so bila v naslednjih datumih: v četrtek, 7. oktobra, ob 20.uri v konferenčni in razstavni dvorani Narodnega doma v Trstu, in sicer za člane iz Trsta in predmestja; v torek, 12. oktobra 2010, ob 20. uri v dvorani SKD Skala v Gropadi za člane iz Gropade, Padrič, Trebč, Bazovice in okolice; v petek, 15. oktobra 2010, ob 20. uri v dvorani SKD Valentin Vodnik v Dolini za člane iz dolinske in miljske občine. v torek, 19. oktobra 2010, ob 20. uri v dvorani KRD Dom Briščiki v Briščikih za člane iz zgoniške in repentaborske občine; v petek, 22. oktobra 2010, ob 20. uri na sedežu ZKB-ja na Opčinah za člane z Opčin in okolice; v torek, 26. oktobra 2010, ob 20. uri v prostorih Zadruge Kulturni dom Prosek-Kontovel na Proseku za člane s Proseka, Kontovela, Križa in okolice; v petek, 29. oktobra 2010, ob 20. uri na sedežu SKD Igo Gruden v Nabrežini za člane iz devinsko-nabrežinske občine. Več o poteku samih srečanj v naslednjih številkah. 6

7 ZKB avvenimenti Incontri zonali S prvega v Narodnem domu v Trstu Primo incontro zonale presso la Sala conferenze del Narodni dom a Trieste Visto il riscontro positivo avuto nello scorso mese di marzo, nel mese di ottobre la Banca di Credito Cooperativo del Carso ha organizzato una nuova serie di incontri zonali, permettendo ai propri soci di relazionarsi in maniera più stretta con la dirigenza e di approfondire l operato dell istituto, i progetti futuri nonché le scelte strategiche. Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti date: giovedì 7 ottobre 2010 alle ore presso la Sala conferenze del Narodni dom in via Filzi 14 a Trieste ed ha visto la partecipazione dei Soci di Trieste e periferia; martedì 12 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale SKD Skala a Gropada per i Soci di Gropada, Padriciano, Trebiciano, Basovizza e dintorni; venerdì 15 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale SKD Valentin Vodnik a Dolina per i Soci dei comuni di S.Dorligo della Valle e Muggia. martedì 19 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale e Ricreativa KRD Dom Briščiki a Borgo Grotta Gigante per i Soci dei comuni di Sgonico e Monrupino; venerdì 22 ottobre 2010 alle ore presso la Sala esposizioni della nostra Banca a Opicina per i Soci di Opicina e dintorni; martedì 26 ottobre 2010 alle ore presso la Casa di cultura - Kulturni dom Prosek-Kontovel a Prosecco, per i Soci di Prosecco, Contovello, S. Croce e dintorni; venerdì 29 ottobre 2010 alle ore presso la sede dell Associazione Culturale SKD Igo Gruden di Aurisina per i Soci del comune di Duino Aurisina. Non mancheremo di aggiornarvi sui prossimi numeri. Oktobra je stekel nov niz območnih srečanj, s katerimi omogočiti članstvu neposrednejši stik z vodstvom ter ga seznaniti tako z delovanjem bančnega zavoda kot tudi z njegovimi načrti za naprej in njegovimi strateškimi izbirami Ad ottobre si è svolta una nuova serie di incontri zonali, permettendo ai soci di relazionarsi in maniera più stretta con la dirigenza e di approfondire l operato dell istituto, i progetti futuri nonché le scelte strategiche 7

8 ZKB mnenja Ekonomska gibanja Kot je znano, ekonomska gibanja znatno vplivajo na bančništvo in zlasti na strateške cilje oziroma na ponudbo s storitvami. Ekonomska gibanja trenutno še zaznamuje težaven položaj proizvodnje. Pri tem ne gre spregledati, da sta tako leto 2008 kot leto 2009 zabeležili upad BDP-ja v okvirni višini 5 % in da je predvideni»odboj«imel majhne razsežnosti; najbolj verodostojne analize trenutnega konjunkturnega položaja predvidevajo ponovno, krepko rast proizvodnje v približni višini 2 % komaj v letu V našem kontekstu se nižja proizvodnja zaradi upada globalnega povpraševanja kaže v močni upočasnitvi potrošnje gospodinjstev in v upadu investicij podjetniškega sektorja. Vsekakor gre izpostaviti, da se je na začetku leta dolgotrajno padanje vsaj za večja podjetja, ki so bolje organizirana, zaključilo; ta so uskladila lastno proizvodnjo in se preusmerila na azijska tržišča, pri čemer so uspela obrniti trend. Ostala podjetja, tj. manjši akterji na trgu in poddobavitelji, se še naprej soočajo s težavami in so ponekod še vedno izpostavljeni tveganju nepovratne krize. To so podjetja, za katera sta značilni nizka produktivnost in nekonkurenčna ponudba. Po drugi strani, banke niso izvrševale politike podpiranja podjetij enotno; nekateri zavodi so izkoristili močno injekcijo likvidnosti v sistem, ki je bila namenjena spodbujanju ponovne rasti, da bi špekulirali na javni dolg. S tem so se vrednosti evrske valute in državnih obveznic znašle sredi velikih napetosti in skrb se je razširila na celoten ustroj skupne valute. Nadnacionalne oblasti so bile primorane, da opravijo nova preverjanja finančne solidnosti bank (stress test obremenitveni testi). Le z nedavnim ugodnim izidom le-teh se je končno zaključila dolga faza negotovosti in turbolenc. To seveda ne velja za družine, zlasti ne za tiste, ki z objektivno težavo ustvarjajo prihranke, tako zaradi delovnih problemov kot zaradi pomanjkanja dela oz. brezposelnosti; zaskrbljenost jih vodi, da se zatekajo h konzervativnim naložbam. Najbolj odgovorni bančni zavodi, med katere uvrščamo seveda sistem zadružnih bank, niso prekinili dejavnosti kreditiranja zdravih akterjev gospodarske scene, ki verjamejo v ponovno rast in vlagajo dalje. Zadružne banke torej ne opuščajo vloge domačih, družinskih bank. Varčevanje usmerjajo k oblikam vlaganja, ki ne postavljajo pod vprašaj mirnega življenja družin. Prihajajoče obdobje bo za bančni sistem dolgo in kompleksno; obrestne mere bodo stabilne do konca leta 2011, banke pa bodo zaposlene s spremljanjem kakovosti izdanih kreditov, kreditiranjem subjektov, ki verjamejo v ponovno rast, in z ohranitvijo likvidnosti zaradi tveganja morebitnih turbolenc, dokler nadzorne oblasti ne bodo absorbirale velikih razpoložljivih mas kapitala. dr. Giovanni Simonetto docent na Univerzi v Veroni 8

9 ZKB opinioni Dinamiche economiche Le dinamiche economiche come noto influenzano fortemente l attività bancaria e in modo particolare gli obiettivi della sua strategia e quindi la sua organizzazione e la sua offerta di servizio. Le dinamiche economiche sono ancora determinate da un difficile recupero produttivo. Non va dimenticato che il 2008 e il 2009 hanno visto una contrazione del PIL del 5% circa in entrambi gli anni e il previsto rimbalzo ha valori modesti per cui i più autorevoli studi che seguono la congiuntura spostano le loro previsioni di robusta ripresa produttiva intorno al 2% solo per la fine del La contrazione produttiva per una caduta di domanda globale si è espressa nel nostro contesto in un forte rallentamento dei consumi delle famiglie e in una contrazione degli investimenti delle imprese. Va peraltro detto che la lunga discesa di fatto si è fermata all inizio dell anno con una brillante ripresa per le imprese più grandi e meglio organizzate e con capacità di cercare in Asia i propri mercati di sbocco modificando nel contempo la propria offerta esprimendo un buon recupero. Per il resto delle imprese, quelle più piccole e della subfornitura, la fase è ancora difficile e per certi versi non ancora al riparo da crisi irreversibili. Sono quelle che presentano una produttività bassa e un offerta di prodotto scarsamente competitiva. Di converso non tutte la banche hanno praticato la stessa politica di sostegno delle imprese, parte ha approfittato della forte iniezione di liquidità immessa nel sistema per facilitare la ripresa per speculare sui debiti sovrani generando forti tensioni sul valore dell euro e dei titoli di stato che hanno generato preoccupazione sull intero impianto della moneta comune. Le autorità sovranazionali hanno dovuto ricorrere a dei supplementari test di verifica della solidità finanziaria delle banche (stress test) e solo il loro recente positivo esito ha finalmente chiuso la lunga fase di tensione e di turbolenza. Ciò non toglie che le famiglie, accanto a quelle in oggettiva difficoltà a creare risparmio per difficoltà di lavoro o episodi di sottoccupazione o di disoccupazione, siano preoccupate per cui cercano beni rifugio. Il sistema bancario più avvertito come quello del credito cooperativo sta reagendo mantenendo la propria azione di servizio del credito, finanziando i buoni operatori economici che credono nella ripresa e investono, e non abbandona l atteggiamento di banca di casa per le famiglie aiutandole a risparmiare indirizzandole su investimenti che non pongano a rischio la loro tranquillità. Il prossimo periodo per il sistema bancario sarà lungo nella sua evoluzione e complesso in quanto sarà caratterizzato da tassi stabili fino a tutto il 2011 e impegnato: a garantirsi il mantenimento della bontà del credito concesso, a soddisfare la domanda di credito di chi vede la ripresa, a mantenersi liquido per le sempre possibili turbolenze fino a che le grandi masse di capitali disponibili non saranno assorbite dalle autorità di controllo. dott. Giovanni Simonetto docente presso l'università degli Studi di Verona Nižja proizvodnja zaradi upada globalnega povpraševanja se kaže v močni upočasnitvi potrošnje gospodinjstev in v upadu investicij podjetniškega sektorja La contrazione produttiva per una caduta di domanda globale si è espressa in un forte rallentamento dei consumi delle famiglie e in una contrazione degli investimenti delle imprese 9

10 ZKB dogodki Izlet v Vicenzo Članski izlet je ena tistih pobud, ki združujejo zabavno s poučnim in s koristnim. Zabavno, ker ustvarja priložnost za prijetno razvedrilo in veselo razpoloženje v dobri družbi. Poučno, ker omogoča priložnost za odkrivanje in spoznavanje novih krajev in njihovih naravnih lepot ter zgodovinskih in umetniških dragocenosti. In koristno, ker ponuja priložnost za utrditev odnosov in vezi med prireditelji in udeleženci izleta, v našem primeru med Zadružno kraško banko in njenim članstvom. Tako, ali še lepše in boljše kot v preteklosti, je bilo tudi letos, ko je ZKB ob koncu poletja priredila tradicionalni članski izlet v Vicenzo in njeno okolico in spet zadela v črno, tako kar zadeva zabavnost in poučnost potovanja, kot njegovo koristnost. Da se povezanost in vzajemna navezanost med članstvom in ustanovo vse krepkeje prepletata in utrjujeta, je pokazal že sam odziv na pobudo. Za prijavo na izlet ni bilo treba dolgo čakati. V par dneh se je prijavilo toliko ljudi, da je bilo treba najeti šest avtobusov, ki so v dveh izmenah prepeljali skoraj tristo potnikov v osrčje Veneta. To se je dogajalo v nedeljo. 29. avgusta in v soboto, 4. septembra. Obema potovanjema je bilo vreme naklonjeno in obe je spremljalo odlično razpoloženje, bodisi zaradi videnih lepot in zanimivosti, kot zaradi čudovitega sprejema in postrežbe. Svoje so seveda opravili tudi izvrstna organizacija in dobro pripravljene ter simpatične vodičke, ki so poskrbele, da so bili ogledi še bolj doživeti. Vicenza, kot mnoga italijanska mesta, ponuja seveda veliko zgodovinskih in umetniških zanimivosti. Vsega se ni dalo videti, a kar se je dalo, ostane prav gotovo trdno vtisnjeno v spomin. Posebno očarljivo delujejo arhitektonske znamenitosti, ki jim je svojo umetniško genialnost vtisnil sloviti Andrea Palladio. Posebno veličastno deluje Olimpijsko gledališče iz šestnajstega stoletja, ki je s svojo edinstveno strukturo navdihnil in še navdihuje trume umetnikov. Zanimiv je zlasti oder, ki je ohranil čudovito scensko kuliso prve gledališke predstave, in sicer Sofoklejeve tragedije Kralj Ojdip. Olimpijski teater si je poleg občudovanja slehernega obiskovalca prislužil tudi priznanje svetovne organizacije Unesco, ki ga je proglasila za del svetovne kulturne dediščine. Skupinska slika izleta v Vicenzi Foto di gruppo della gita sociale a Vicenza 10

11 ZKB avvenimenti Gita a Vicenza La gita sociale è un iniziativa che unisce utilità, aspetto educativo e divertimento. Il divertimento è dato dalla possibilità di svagarsi e godere di buona compagnia. L aspetto educativo deriva dalla possibilità di scoprire e conoscere nuovi luoghi assieme al loro patrimonio naturale, storico e artistico. L utilità è dettata soprattutto dalla possibilità di rafforzare il legame tra gli organizzatori ed i beneficiari dell iniziativa, nel nostro caso rispettivamente Banca di Credito Cooperativo del Carso e compagine sociale della stessa. Così o forse addirittura meglio che in passato è stato anche quest anno, quando verso la fine dell estate la ZKB ha organizzato la tradizionale gita sociale. Nel scegliere le mete di quest anno, Vicenza e dintorni, la Banca ha nuovamente colto nel segno per divertimento, valore educativo e utilità. Il riscontro avuto dall iniziativa è l indicatore principale della crescente e reciproca relazione tra i Soci e l istituto. Le richieste di iscrizione non si sono fatte attendere a lungo. In pochi giorni, visto l alto numero di adesioni, la Banca ha dovuto noleggiare sei autobus che in due tornate hanno trasportato nel cuore del Veneto circa trecento gitanti. La scelta delle date è caduta su domenica 29 agosto e sabato 4 settembre. In entrambi i casi il tempo ci è stato favorevole, cosicché non è mancato il buonumore, dovuto pure alla bellezza dei luoghi visitati e all eccezionale livello di accoglienza e servizio ricevuti. Da rimarcare inoltre l eccellente organizzazione e la simpatia delle accompagnatrici, grazie alle quali le visite sono state ancora più apprezzate. Come la maggioranza delle città italiane, anche Vicenza vanta un ricco patrimonio storico e artistico. Vedere tutto era ovviamente impossibile, tuttavia i luoghi visitati rimarranno profondamente impressi nella memoria. Particolarmente affascinanti sono gli elementi architettonici, creati dal genio artistico del celebre Andrea Palladio. Solenne è soprattutto il Teatro Olimpico risalente al Sedicesimo secolo. La sua struttura unica ha ispirato e continua ad ispirare moltitudini di artisti, attratti in particolare dal palco che conserva la splendida scenografia della prima rappresentazione qui tenuta, la tragedia Edipo re di Sofocle. Oltre a meritarsi lo sguardo ammirato di ogni visitatore, il Teatro Olimpico è stato incluso dall UNESCO nell elenco delle opere patrimonio dell umanità. Dopo aver saziato lo spirito i partecipanti alla gita sociale avevano bisogno di appagare appetiti più materiali; ad accontentare tale desiderio ha sapientemente provveduto un ristorante nella località di Vedelago, ZKB je priredila članski izlet v Vicenzo in njeno okolico in spet zadela v črno, tako kar zadeva zabavnost in poučnost potovanja, kot njegovo koristnost Nel scegliere la meta per la gita socialedi di quest anno, Vicenza e dintorni, la Banca ha nuovamente colto nel segno per divertimento, valore educativo e utilità 11

12 ZKB dogodki Zgoraj: Olimpijski teater iz 16. stoletja Spodaj: ogled fresk v vili Emo Sopra: il teatro Olimpico del 16 secolo Sotto: visita all'interno della Villa Emo Po izdatni duhovni hrani se je seveda vsem udeležencem članskega izleta prileglo tudi nekaj poštene materialne hrane, za kar so izvrstno in izdatno poskrbeli v restavraciji v kraju Vedelago, ki je približno uro oddaljen od Vicenze. Predolgo in zamudno bi bilo navajati, kaj vse se je dobrega zvrstilo na meniju in v ustih presenečenih izletnikov. Na kratko lahko rečemo le, da se je vsem še kako prileglo in da jim je ostala v dobrem spominu restavracija, ki jo od nekdaj imenujejo Postumia, ker je prav tam tekla starodavna pot iz osrčja Italije proti Panoniji mimo slovenskega mesta z znamenito jamo. Drugi, popoldanski del potovanja je bil spet namenjen znamenitostim preteklosti, ki so ohranile svoj čar do današnjih dni. To so takoimenovane ville venete, domovanja nekdanjih mogotcev, ki jih je prav tako navdihnil in zarisal Andrea Palladio in ki so tudi del svetovne kulturne dediščine. Za izlet ZKB je bila posebej izbrana vila Emo. To pa iz dveh razlogov. Prvi je ta, da gre pač za eno od tolikih vil, ki se lahko ponašajo z neverjetnim umetniškim sijajem in očarajo obiskovalca, drugi razlog pa je dejstvo, da je vila last zadružne banke BCC Banca del Trevigiano, s katero je Zadružna kraška banka navezala prijateljske stike. Na ta način je bil obisk tudi priložnost za izmenjavo mnenj in vtisov. Kar zadeva vilo Emo gre povedati, da je tamkajšnja banka z nakupom vile, ki je bila v fazi propadanja in ji je grozilo razparceliranje v špekulativne namene, rešila pomemben drobec kulturne dediščine (če lahko tako rečemo velikemu biseru Palladiove zapuščine) ter s tem dokazala, kaj lahko pozitivnega postori neki bančni zavod, ki deluje v sozvočju s teritorijem, ki ga obkroža. Ogledu vile, ki jo je banka vrnila nekdanjemu blišču, je sledilo družabno srečanje s pokušnjo krajevnih vin, sirov, pršuta in salam ter tamkajšnjih značilnih sladic. Po vsem doživetem (in zaužitem) si res težko predstavljamo, da je med skoraj tristo udeleženci izleta kdo, ki mu ne bi bilo mar, da bi se mu čimprej ponovilo podobno doživetje. 12

13 ZKB avvenimenti che dista da Vicenza circa un ora. Non ci perderemo ad elencare le bontà succedutesi sul menu e sulle forchette di gitanti dall espressione piacevolmente sorpresa. Per brevità possiamo dire che la soddisfazione è stata generale e che il ristorante, chiamato da sempre Antica Postumia per la sua posizione sull antica strada che dal cuore dell Italia porta in Pannonia attraversando la città slovena della celebre grotta, resterà nel ricordo di tutti. La parte pomeridiana della gita è stata nuovamente dedicata a gemme del passato che hanno mantenuto il proprio fascino fino ai giorni nostri, le cosiddette ville venete, un tempo dimore di potenti famiglie progettate o quantomeno ispirate da Andrea Palladio; anch esse sono patrimonio dell umanità dell UNESCO. Meta della gita sociale ZKB è stata Villa Emo. Due sono state le ragioni alla base di questa scelta. La prima deriva sicuramente dal suo splendore artistico e dalla meraviglia che genera nel visitatore, la seconda è invece dovuta al fatto che essa è di proprietà della Banca di Credito Cooperativo del Trevigiano, con la quale la Banca di Credito Cooperativo del Carso ha stretto un rapporto di amicizia. La gita è stata dunque anche un opportunità per scambiare pareri e impressioni. Per quanto concerne Villa Emo, vanno certamente sottolineati i meriti della locale banca, che acquistando l immobile lo ha sottratto alla speculazione che avrebbe sicuramente portato alla parcellarizzazione della proprietà, salvando così un importante frammento del patrimonio culturale (se possiamo dire così di una importante perla dell eredità Palladiana) dimostrando quanto positivo possa essere il ruolo di una banca che opera in armonia con il proprio territorio di riferimento. Alla visita della villa restituita all antico splendore dalla Banca di Credito Cooperativo del Trevigiano è seguita una merenda di familiarizzazione con degustazione di vini locali, formaggi, prosciutti, salami e dolci tipici. Per quanto vissuto (ed assaporato) immaginiamo che il desiderio comune ai quasi trecento partecipanti alla gita sociale sia di ripetere un esperienza simile quanto prima. Izletniki so si ogledali tudi vilo Emo, ki je last zadružne banke BCC Banca del Trevigiano, s katero je Zadružna kraška banka navezala prijateljske stike Meta della gita sociale è stata anche Villa Emo che è di proprietà della Banca di Credito Cooperativo del Trevigiano, con la quale la Banca di Credito Cooperativo del Carso ha stretto un rapporto di amicizia Izletniki pred vilo Emo I gitanti davanti la Villa Emo 13

14 ZKB intervju Intervju z Vesno Guštin Tokrat bomo našo pozornost posvetili obravnavi kulinarične tradicije Krasa. Da bi spoznali način prehranjevanja naših prednikov in druge zanimivosti, smo se pogovorili z Vesno Guštin Grilanc, ki se že dalj časa posveča raziskovalnemu delu na področju ljudske kulture. Guštinova, ki opravlja vlogo pobudnice kulturnih in enogastronomskih dogodkov, je avtorica že več publikacij o kraški kulinariki in o običajih na Krasu, s katerimi je dejansko pripomogla, da ni to dragoceno izročilo tonilo v pozabo. Ste zadovoljni s ponovnim ovrednotenjem tipične kraške kuhinje, kateremu smo že vrsto let priča v našem prostoru in katerega ste dejansko bili pobudnica? Res je, odvija se ponovno ovrednotenje tipične kulinarike, ki se vključuje v sklop splošnega družbenega zanimanja za tovrstne zanimivisti. Če so bile pred desetletji naše none in mame, v času poudarka modernega načina življenja, bolj zadržane v odnosu do teh starih stvari, gre danes trend v smer ohranjanja in oživljanja načinov priprave avtohtonih pridelkov in krožnikov. Naj omenim zanimanje posameznih šol in dober obisk kuharskih tečajev, tudi s strani italijansko govorečih prebivalcev. V krajevni javnosti se za kulinarične tradicije uporablja opisne izraze kot so kraška, tržaška in istrska kuhinja. Katere so pravzaprav razlike, ki obstajajo med temi kuhinjami? Splošno povedano velja naslednje: tržaška kuhinja je v veliki večini bila meščanska kuhinja in je torej poznala bolj imenitne jedi; na podeželju se je pa prebivalstvo skoraj izključno prehranjevalo s tem, kar mu je nudila zemlja, kupovalo se je le neobhodno potrebno, recimo kako ribo in pa meso za nedeljsko župo. Seveda so bili vplivi podeželske kuhinje prisotni tudi v mestu in obratno. Te razmere so obstajale vse do polovice prejšnjega stoletja, s prehodom na moderni način življenja so se pa stvari začele hitro spreminjati. Omenjene kuhinje so vsekakor del srednje-evropske kuhinje? Velja. Vplivi so prišli tako iz avstrijskega kot iz ogrskega dela habsburškega cesarstva. Naša kuhinja pa pozna tudi velik priliv morja, ki ga osrednje slovenska ne pozna: žene naših p škedurjev (ribičev) so namreč nosile ribe tudi daleč, a vendar le v primorskem okolišu. Se furlanska kuhinja precej razlikuje od kraške? Da, ker je Furlanija imela dosti polja, veliko koruze in torej polente. Furlani, obenem, so v primerjavi s Kraševci precej več segali po divjih zeliščih in jih uporabljali pri pripravi jedi. Ne smemo namreč pozabiti, da je naša kraška dežela bila zelo skromna: kar je tu zraslo je bilo zelo dragoceno in se je zato skušalo čimbolje uporabiti. So vplivi furlanske kuhinje prisotni v kraški kulinariki in obratno? Od Furlanov smo prevzeli polento, saj v osrednji Sloveniji poznajo žgance, ki prihajajo iz nemško govorečega pro- 14

15 ZKB intervista Intervista a Vesna Guštin Questa volta porremo la nostra attenzione alle tradizioni culinarie del Carso. Per scoprire la dieta dei nostri antenati e altre curiosità abbiamo parlato con Vesna Guštin Grilanc, che ormai da tempo si dedica al lavoro di ricerca nel campo della cultura popolare. La Guštin, che opera come promotrice di eventi culturali ed enogastronomici, è autrice di numerose pubblicazioni sulla cucina e sui costumi del Carso che hanno permesso la conservazione di queste preziose tradizioni. È soddisfatta della rivalutazione della cucina carsica tipica a cui assistiamo da qualche anno nella nostra regione e che è dovuta in gran parte ai suoi sforzi? È vero, il trend in atto è quello di rivalutare la cucina tipica nell'ambito di un interesse generale della gente verso queste tipicità. Se alcuni decenni fa le nostre nonne e madri, durante la fase di transizione al moderno stile di vita, erano più riservate nel relazionarsi a questo tipo di»antichità«, oggi la tendenza è di riscoprire tecniche di conservazione e rivitalizzazione di prodotti e piatti tipici. Permettetemi di citare l'interesse di alcune scuole e la buona partecipazione a corsi di cucina, anche da parte della popolazione di lingua italiana. A livello locale le tradizioni culinarie rientrano tra i termini cucina carsica, triestina e istriana. Quali differenze sussistono in realtà tra queste cucine? In senso lato, vale la seguente affermazione: la cucina triestina afferiva prevalentemente la borghesia e quindi includeva piatti più pregiati; nelle zone rurali la popolazione si alimentava quasi esclusivamente con i prodotti della terra, acquistando solamente lo stretto necessario, come il pesce o la carne per il brodo della domenica. Ovviamente le influenze della cucina rurale erano presenti anche in città e viceversa. Questa situazione persistette fino alla metà del secolo scorso quando, con la transizione verso il moderno stile di vita, le cose cominciarono a cambiare rapidamente. Le tradizioni culinarie citate rientrano comunque nella cucina centroeuropea... Esatto. Le influenze sono pervenute sia dalla parte austriaca che da quella ungherese dell'impero asburgico. La nostra cucina si caratterizza pure per le numerose influenze provenienti dalle zone costiere, che la Slovenia centrale non possiede: in realtà, le mogli dei nostri p škeduri (pescatori) commerciavano anche il pesce, tuttavia solo nei dintorni della costa. La cucina friulana differisce molto da quella carsica? Sì, perché il Friuli aveva molti campi, molto mais e quindi la polenta. Al tempo stesso i friulani rispetto agli abitanti del Carso facevano un uso maggiore di erbe selvatiche, che poi utilizzavano nella preparazione degli alimenti. Non dimentichiamo che la nostra terra carsica in passato era molto avara: ciò che vi cresceva aveva un»če so bile pred desetletji naše none in mame, v času poudarka modernega načina življenja, bolj zadržane v odnosu do starih stvari, gre danes trend v smer ohranjanja in oživljanja načinov priprave avtohtonih pridelkov in krožnikov«se alcuni decenni fa le nostre nonne e madri, durante la fase di transizione al moderno stile di vita, erano più riservate nel relazionarsi a certi tipi di "antichità", oggi la tendenza è di riscoprire tecniche di conservazione e rivitalizzazione di prodotti e piatti tipici 15

16 ZKB intervju stora. Kot znano je bila v Furlaniji poraba sirka zelo velika, zaradi česar je prebivalstvo tam tudi trpelo za pelagro. Okusi kraških pridelkov so izrazitejši od tistih, ki uspevajo v sosednjih okoljih... Gotovo. Prvič zaradi tega, ker je naša zemlja skopa (narava torej sama poskrbi, da zrase to kar je krepkejše, trpežnejše in torej boljše) in drugič ker vsebuje železo, apnenec in druge snovi. Spomniti velja, da so bili kraški pridelki na trgih, v primerjavi z drugimi, vselej dražji, ker so bili več cenjeni. Kolikokrat dnevno so se nekoč ljudje na Krasu hranili? Še do 60 let prejšnjega stoletja so ljudje na podeželju poznali pet dnevnih obrokov in sicer: dan so pričeli (vstajali so ob 4.ih zjutraj) z ječmenovo kavo in kruhom; dopoldne je bil fruštek (zajtrk iz nemščine), obilnost katerega je bila odvisna od letnega časa in dela na polju (ob trdem delu je bila ocvrta klobasa shranjena v masti ali kuhano jajce s teranom); sledilo je kosilo (v glavnem mineštre); po popoldanskem počitku je prišla na vrsto južina (ječmenova kava, kruh ali polenta) in zvečer večerja. Četudi obroki niso bili vedno obilni, je na mizi vselej moral biti kruh. Kako si razlagati dejstvo, da medtem ko po eni strani globalizacija prinaša v naše domove jedi iz najrazličnejših koncev sveta, je po drugi strani tudi živo zanimanje za ohranjanje tradicionalnih kuhinj? Mislim, da predstavlja to zanimanje neke vrste»poslednji vlak«preden bo predvidoma z globalizacijo marsikaj od te kulinarične dediščine tonilo v pozabo. Navade družbe se namreč zelo naglo spreminjajo in z njimi tudi okus prebivalstva. Večkrat namreč pri naših mestnih obiskovalcih opažam - če seveda izvzamemo poznavalce, ljubitelje in sladokusce - da jim je pravzaprav večkrat vseeno, če v osmicah okušajo to ali ono, dobro ali slabo hrano. Izgublja se torej odnos in smisel za prehrano. Kako ocenjujete kulinarično ponudbo kraških osmic in agriturizmov? Reči moram, da nisem pristaš ponudbe osmic, kakršne danes poznamo. V tem pogledu sem namreč zagovornica tradicije, kakovosti in pristnosti. Prav včeraj je stekel pogovor s prijateljem, ki je dejal, da ni to delo, da so osmice odprte trikrat na leto vsakič po tri tedne In, dodajam jaz, z enim ali dvema prašičima v hlevu Zaradi tolikšne ponudbe ljudje potem tudi ne cenijo osmic: vse skupaj namreč razvodeni. Po mojem je način, na kakršen se danes delajo osmice seveda obstajajo tudi izjeme zgrešen. Tudi zaradi tega, ker si kmetje na tak način sami delajo več škode kot pa bi imeli koristi. Povejmo si odkrito: brez zasledovanja kakovosti ni namreč rasti. In danes, kot znano, je čedalje manj ljudi, ki zahajajo 16

17 ZKB intervista grande valore e veniva dunque utilizzato nella maniera più saggia. Si ritrovano influenze della cucina friulana sulla cucina carsica e viceversa? Dai friulani abbiamo preso la polenta; la Slovenia centrale conosce gli žganci (gnocchi di farina di grano saraceno), provenienti dalle regione di lingua tedesca. Come noto, il consumo di sorgo in Friuli era particolarmente elevato, cosicché spesso la gente soffriva di pellagra. I sapori dei prodotti carsici sono più pronunciati rispetto a quelli che ritroviamo nelle zone circostanti... Certamente. In primo luogo perché la nostra terra è arida (è dunque la natura stessa a provvedere alla selezione degli esemplari più forti, resistenti e quindi migliori) e in secondo luogo per la grande concentrazione di ferro, calcare e altre sostanze. Non bisogna dimenticare che i prodotti carsici nei mercati, se paragonati con gli altri, erano sempre più costosi perché più apprezzati. Quanti pasti giornalieri consumavano in passato gli abitanti del Carso? Fino agli anni 60 del secolo scorso, nelle zone rurali la gente consumava cinque pasti giornalieri, vale a dire: la giornata cominciava (si alzavano alle 4) con il pane e il caffè d orzo, alla mattina c era il fruštek (dal tedesco: colazione), la cui abbondanza dipendeva dalla stagione e dal lavoro sui campi (i lavori più pesanti erano accompagnati da salsiccia fritta conservata nel grasso o uovo sodo con terrano), seguito dal pranzo (soprattutto minestroni); dopo il riposo pomeridiano c era la južina (merenda a base di caffè d orzo, pane o polenta); la giornata si concludeva con la cena. Anche se i pasti non erano sempre abbondanti, sul tavolo non mancava mai il pane. Come interpreta il fatto che mentre da un lato la globalizzazione porta nelle nostre case piatti provenienti da varie parti del mondo, dall altro permane il vivo interesse per la conservazione della cucina tradizionale? Penso che questo interesse rappresenti una sorta di ultimo treno prima che con tutta probabilità la globalizzazione faccia scomparire gran parte di questo patrimonio culinario. Le abitudini della società e il gusto della popolazione sono al centro di una rapidissima evoluzione. In diverse occasioni ho notato che ai visitatori della nostra città esclusi ovviamente gli intenditori, appassionati e gourmet in realtà nemmeno importa cosa mangiano in osmizza né quale sia la qualità del cibo. Così si perde il legame ed il senso per il buon cibo. Come valuta l offerta alimentare delle osmizze e degli agriturismi del Carso? Devo dire che non sono una sostenitrice dell odierna offerta delle osmizze. In questo senso mi pongo a difesa di tradizione, qualità e autenticità. Proprio ieri, conversando con un amico, si diceva che un osmizza non può essere aperta tre volte all anno per tre settimane... E, aggiungo io, con uno o due maiali nella stalla... È a causa di questo tipo di offerta che la gente non apprezza più le osmizze: il tutto viene svilito. A mio modo di vedere, l odierno modo di fare osmizza tolte le ovvie eccezioni è sbagliato, anche perché gli agricoltori ne traggono più danni che benefici. Diciamolo chiaramente: senza la ricerca della qualità non c è crescita. E oggi, com è noto, c è sempre meno gente che va in osmizza per»kdor sledi medijem in družbenemu trendu, dobro ve, da so danes odjemalci tudi pripravljeni potrositi več denarja, vendar hočejo, da jim pri tem hrana in pijača, ki ju zaužijejo, ostaneta v lepem spominu«chi segue i media e le tendenze sociali, sa che oggi i consumatori sono disposti a spendere di più, ma vogliono serbare un buon ricordo del cibo e delle bevande consumate 17

18 ZKB intervju v osmice s ciljem, da se bodo tam najedli in napili. Na te spremembe vpliva več dejavnikov: ljudje so postali bolj zahtevni; če spijejo kozarček preveč jim sile javnega reda odvzamejo vozniško dovoljenje; denarja je manj na razpolago. Obenem, kdor sledi medijem in družbenemu trendu, dobro ve, da so dandanes odjemalci tudi pripravljeni potrositi več denarja, vendar hočejo, da jim pri tem hrana in pijača, ki ju zaužijejo, ostaneta v lepem spominu. Moja opažanja mi potrjujejo, da ljudje iščejo kvaliteto in ne količino. Vsak proizvajalec, če se le potrudi, lahko z dobro voljo doseže kakovost. Če nima na razpolago zadovoljivega znanja, lahko prosi za nasvet in pomoč druge. Človek se namreč celo življenje uči in izboljšuje. Intervjuval: Matej Caharija KRUH Z VINSKIMI KVASOVKAMI 1 kg moke, 3-4 dcl pene - vinskih kvasovk, ki jih bomo pobrali po površini mošta v vretju, 2 žlički soli, mlačna voda po potrebi. Zamesimo testo in ga pustimo vzhajati. Medtem olupimo jabolka, jih zrežemo na lističe in pocvremo na polovici masla. Dodamo na preostalem maslu pocvrte drobtine, oprane rozine in cimet. Vzhajano testo na tanko razvaljamo, nanj nanesemo nadev in potresemo s sladkorjem. Zavijemo in položimo v pekač. Premažemo s stepenim jajcem in pečemo v vroči pečici ( ) 40 minut. Iz navedenih sestavin zamesimo rahlo testo in pustimo vzhajati (dobro uro). Iz vzhajanega testa oblikujemo poljubne oblike, položimo na pekač in pustimo ponovno vzhajati, nato spečemo v vroči pečici (40 minut). JABOLČNI ŠTRUDEL Testo: 1/2 kg moke, 3 dag kvasa, 2 celi jajci, 2 žlici sladkorja, 4 dag raztopljenega masla, ribana limonina lupina, žlička ruma, vanilija, ščep soli, mleko po potrebi. Nadev: 1,5 kg jabolk, 5 dag rozin, 15 dag drobtin, 15 dag sladkorja, 10 dag masla, cimet. 18

19 ZKB intervista mangiare e bere a sazietà. Questi cambiamenti sono influenzati da diversi fattori: le persone sono diventate più esigenti, se bevono un bicchiere di troppo, rischiano di perdere la patente, c è una minore disponibilità di denaro. Al tempo stesso, chi segue i media e le tendenze sociali, sa che oggi i consumatori sono disposti a spendere di più, ma vogliono serbare un buon ricordo del cibo e delle bevande consumate. Osservo che le persone sono alla ricerca di qualità e non di quantità. Sforzandosi e mettendoci buona volontà ogni produttore può raggiungere la qualità. Se non dispone di adeguate conoscenze, può ottenere consigli ed aiuto dagli altri produttori. La vita di ogni uomo è un costante percorso di apprendimento e miglioramento. Intervista di Matej Caharija PANE AL LIEVITO DI VINO 1 kg di farina, 3-4 dl di schiuma lievito di vino da raccogliere sulla superficie del mosto in fermentazione, 2 cucchiaini di sale, acqua tiepida quanto basta. Impastare gli ingredienti descritti in precedenza fino ad ottenere un impasto delicato e lasciarlo lievitare (un ora circa). A partire dall impasto formare il pane a piacimento, dopodiché trasferire su teglia e lasciare nuovamente lievitare. Cuocere in forno a temperatura elevata (40 minuti). STRUDEL DI MELE Impasto: 1/2 kg di farina, 30 g di lievito, 2 uova, 2 cucchiai di zucchero, 40 g di burro disciolto, buccia grattugiata di limone, 1 cucchiaino di rum, vaniglia, un pizzico di sale, latte quanto basta. Ripieno: 1,5 kg di mele, 50 g uva sultanina, 150 g pangrattato, 150 g di zucchero, 100 g di burro, cannella. Impastare gli ingredienti e lasciare lievitare. Nel frattempo, sbucciare le mele, tagliarle a dischetti e friggere usando metà del burro. Aggiungere il pangrattato rosolato nel burro rimanente, l uva sultanina precedentemente lavata e la cannella. Stendere la pasta lievitata fino ad ottenere una sfoglia sottile da farcire con il ripieno e cospargere di zucchero. Avvolgere e integliare. Spennellare con uovo sbattuto e cuocere in forno caldo ( ) per 40 minuti. 19

20 ZKB dogodki Sladkosnedna laguna»kras. Skromna zemlja z velikim srcem. Kjer se Sredozemlje spaja s Srednjo Evropo. Je dežela srečanj in prehajanja, sobivanja različnih klimatskih in geoloških pogojev, kot tudi identitet in kultur. Zahtevna, a bogata, včasih ostra, a radodarna. Njeni ljudje so jo ukrotili in domiselno in skrbno iz nje črpajo najboljše. Nudi bogastvo kulture in zgodovine, morje in naravo, edinstvene okuse in gostoljubnost za obisk, ki vam podari nepozabne občutke. Našli boste pristnost in kakovost, umetnost, melodije in sproščenost, ki poživljajo veselje do življenja.«s tem kratkim, a zgovornim zapisom se je Kras predstavil v gradeški laguni. Bolj kot z besedami pa se je predstavil s svojimi tipičnimi enogastronomskimi pridelki. Vse, kar sicer skopa, hkrati pa radodarna kraška zemlja premore, od izvrstnih vin do okusnih sirov, od žlahtnega oljčnega olja do kakovostnega medu, se je v začetku septembra zvrstilo na stendih med tipičnimi»casoni«na enem od številnih malih otočkov gradeške lagune in pritegnilo zanimanje številnih obiskovalcev, med katerimi je bilo zlasti veliko tujih turistov, ki preživljajo svoje poletne počitnice v Gradežu in okolici. Prireditvi, katere namen je bil, da bi predstavila javnosti enogastronomsko kulturo raznih predelov naše dežele, je bilo ime Laguna golosa Sladkosnedna laguna. Kras je bil na njej deležen še posebne pozornosti, kar gre seveda v prvi vrsti pripisati neoporečni kakovosti predstavljenih proizvodov, v precejšnji meri pa tudi izvrstni organizaciji, za katero je poskrbela Lokalna akcijska skupnost LAS Kras, ustanova, ki je nastala z namenom, da bi omogočila hitrejši in skladnejši razvoj kraškega teritorija in raznih njenih tako tradicionalnih kot novih dejavnosti. Kar zadeva finančno pomoč pobudi pa je tudi tokrat izkazala vso svojo pozornost Zadružna kraška banka, ki ima poseben posluh za potrebe in zahteve teritorija, njenega prebivalstva in njenih dejavnosti in ki skuša ob vsaki priložnosti prispevati svoj delež k ovrednotenju sadov kraške zemlje, kot dokazujejo številne pobude, katerih glavni akter je bila v teh letih. Poleg tega pa je ZKB tudi eden od sestavnih delov Lokalne akcijske skupnosti LAS Kras. Na prireditvi Laguna golosa Sladkosnedna laguna je v imenu Zadružne kraške banke spregovorila predstavnica upravnega sveta Elena Parovel, v imenu Lokalne akcijske skupine Kras pa njen predsednik Franc Fabec. Oba sta poudarila pomen pobude, ki skuša na najbolj privlačen način posredovati širši javnosti bogastvo naših krajev in kakovost njihovih tipičnih pridelkov. Pri gradeški pobudi so seveda sodelovale tudi nekatere organizacije, ki združujejo kraške proizvajalce in jim pomagajo pri promociji njihovih proizvodov. Tako je bil prisoten Konzorcij za zaščito kraških vin s svojimi najvidnejšimi predstavniki. Svoja vina so namreč predstavili Edi Kante, Matej Lupinc, Sandi Škerk, Benjamin Zidarich, Matej Škerlj, Andrej Milič, Andrej Bole, kmetija Parovel, Rado Kocjančič, Joško Colja in Igor Grgič. S svojimi sirarskimi proizvodi so bili prisotni Dario Zidarič, Michela Prašelj, Lenard Vidali, Ivan Per- 20

spyros theodoridis Rizzoli

spyros theodoridis Rizzoli spyros theodoridis Rizzoli Introduzione Dopo l esperienza di MasterChef, durante le varie presentazioni del mio primo libro di ricette Cuoco per emozione, ho incontrato moltissimi ragazzi come voi con

Dettagli

Alimentazione al Femminile A cura di

Alimentazione al Femminile A cura di Milano, 22 Giugno 2015 Alimentazione al Femminile A cura di SCENARIO E OBIETTIVI DELLA RICERCA PRESSO LE DONNE ITALIANE Questa ricerca ha l obiettivo di indagare a 360 gradi il tema dell alimentazione

Dettagli

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE. Più gusto con lo spuntino giusto

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE. Più gusto con lo spuntino giusto PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE Più gusto con lo spuntino giusto La fase iniziale: perché mangiamo? Quali sono i principi nutritivi degli alimenti? Insieme all assistente sanitaria Patrizia abbiamo ripreso

Dettagli

COME CRESCERE IL MICROCREDITO IN ITALIA

COME CRESCERE IL MICROCREDITO IN ITALIA COME CRESCERE IL MICROCREDITO IN ITALIA 61 di TEODORO FULGIONE * Intervista ad Alessandro Luciano capo del progetto Monitoraggio delle politiche del lavoro con le politiche di sviluppo locale dei sistemi

Dettagli

Dieta sana = dieta costosa? No Consigli utili per mangiare sano senza spendere tanto

Dieta sana = dieta costosa? No Consigli utili per mangiare sano senza spendere tanto Dieta sana = dieta costosa? No Consigli utili per mangiare sano senza spendere tanto A CURA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI, UFFICIO

Dettagli

La felicità per me è un sinonimo del divertimento quindi io non ho un obiettivo vero e proprio. Spero in futuro di averlo.

La felicità per me è un sinonimo del divertimento quindi io non ho un obiettivo vero e proprio. Spero in futuro di averlo. Riflessioni sulla felicità.. Non so se sto raggiungendo la felicità, di certo stanno accadendo cose che mi rendono molto più felice degli anni passati. Per me la felicità consiste nel stare bene con se

Dettagli

Raffaele Marino SUONANDO LA TRADIZIONE PETINESE

Raffaele Marino SUONANDO LA TRADIZIONE PETINESE Raffaele Marino SUONANDO LA TRADIZIONE PETINESE A una persona speciale che mi ha dato lo sprint e la fantasia di scrivere. E a mia nonna che mi ha concesso di visionare le sue ricette. Prefazione Vita

Dettagli

Viaggio di classe I risultati dell Osservatorio sul Turismo Scolastico del Centro Studi TCI A.S. 2009/2010

Viaggio di classe I risultati dell Osservatorio sul Turismo Scolastico del Centro Studi TCI A.S. 2009/2010 Viaggio di classe I risultati dell Osservatorio sul Turismo Scolastico del Centro Studi TCI A.S. 2009/2010 L Osservatorio TCI sul Turismo Scolastico Perché? L idea di costituire un Osservatorio sul Turismo

Dettagli

Articoli apparsi sulla stampa serba in occasione della visita in Italia del Presidente della Repubblica di Serbia, Tomislav Nikolic (9 ottobre 2012)

Articoli apparsi sulla stampa serba in occasione della visita in Italia del Presidente della Repubblica di Serbia, Tomislav Nikolic (9 ottobre 2012) Articoli apparsi sulla stampa serba in occasione della visita in Italia del Presidente della Repubblica di Serbia, Tomislav Nikolic (9 ottobre 2012) POLITIKA Napolitano e Nikolic, Non si devono porre nuove

Dettagli

So quello che voglio! Compro quello che voglio!

So quello che voglio! Compro quello che voglio! So quello che voglio! Compro quello che voglio! Le persone con disturbi dell apprendimento hanno la capacità di scegliere i loro servizi di assistenza. Questo libricino è scritto in modo che sia facile

Dettagli

Sintesi dell Osservatorio Risparmi delle Famiglie 2013

Sintesi dell Osservatorio Risparmi delle Famiglie 2013 VALORI % Sintesi dell Osservatorio Risparmi delle Famiglie 2013 Abbiamo alle spalle ancora un anno difficile per le famiglie La propensione al risparmio delle famiglie italiane ha evidenziato un ulteriore

Dettagli

Indagine su abitudini alimentari, attività motoria e benessere fisico dei bambini di 6-11 anni e dei giovani di 12-17 anni

Indagine su abitudini alimentari, attività motoria e benessere fisico dei bambini di 6-11 anni e dei giovani di 12-17 anni Indagine su abitudini alimentari, attività motoria e benessere fisico dei bambini di 611 anni e dei giovani di 1217 anni Sintesi dei risultati Aprile 2004 S. 0402930 Premessa Nelle pagine seguenti vengono

Dettagli

Tutti i giorni con me, i miei consigli e le mie ricette

Tutti i giorni con me, i miei consigli e le mie ricette Tutti i giorni con me, i miei consigli e le mie ricette Introduzione... 7 Ti lascio una ricetta... 9 Ottobre... 13 Novembre... 51 Dicembre... 89 Gennaio...127 Febbraio...167 Marzo... 203 Aprile... 241

Dettagli

La crisi iniziata nel 2007

La crisi iniziata nel 2007 La crisi iniziata nel 2007 In questa lezione: Analizziamo lo scoppio della crisi finanziaria. Studiamo l effetto della crisi finanziaria sull economia reale. 300 L origine della Crisi Nell autunno del

Dettagli

Siamo a novembre, la bella stagione è terminata. Sarebbe bello se fosse così semplice, Se possiedi un albergo, un hotel, un B&B,

Siamo a novembre, la bella stagione è terminata. Sarebbe bello se fosse così semplice, Se possiedi un albergo, un hotel, un B&B, Siamo a novembre, la bella stagione è terminata. Hai lavorato tanto e adesso ti si prospettano diversi mesi in cui potrai rilassarti in vista della prossima estate. Sarebbe bello se fosse così semplice,

Dettagli

1. LA MOTIVAZIONE. Imparare è una necessità umana

1. LA MOTIVAZIONE. Imparare è una necessità umana 1. LA MOTIVAZIONE Imparare è una necessità umana La parola studiare spesso ha un retrogusto amaro e richiama alla memoria lunghe ore passate a ripassare i vocaboli di latino o a fare dei calcoli dei quali

Dettagli

LIBO' L'ITALIANO ALLA RADIO

LIBO' L'ITALIANO ALLA RADIO LIBO' L'ITALIANO ALLA RADIO ESERCIZI PUNTATA N 14 Incontrare degli amici A cura di Marta Alaimo Voli Società Cooperativa 2011 1 Incontrare degli amici DIALOGO PRINCIPALE B- Ciao. A- Ehi, ciao, è tanto

Dettagli

PAN Tradizione da oltre 120 anni

PAN Tradizione da oltre 120 anni Tradizione da oltre 120 anni La nostra famiglia vive nel mondo delle mele già da molte generazioni. Nel 1888 Giovanni Maria Pan - partendo da Belvedere di Tezze presso Bassano del Grappa - si trasferì

Dettagli

Paola, Diario dal Cameroon

Paola, Diario dal Cameroon Paola, Diario dal Cameroon Ciao, sono Paola, una ragazza di 21 anni che ha trascorso uno dei mesi più belli della sua vita in Camerun. Un mese di volontariato in un paese straniero può spaventare tanto,

Dettagli

COME NON PERDERE TEMPO NEL NETWORK MARKETING!

COME NON PERDERE TEMPO NEL NETWORK MARKETING! COME NON PERDERE TEMPO NEL NETWORK MARKETING Grazie per aver scaricato questo EBOOK Mi chiamo Fabio Marchione e faccio network marketing dal 2012, sono innamorato e affascinato da questo sistema di business

Dettagli

L ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA FREQUENZE SETTIMANALI DI CONSUMO E PORZIONI STANDARD

L ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA FREQUENZE SETTIMANALI DI CONSUMO E PORZIONI STANDARD ASL LECCO - GRUPPI DI CAMMINO 2008 L ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA FREQUENZE SETTIMANALI DI CONSUMO E PORZIONI STANDARD Estratto dalle LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE ITALIANA predisposte dall Istituto

Dettagli

Test di ascolto Numero delle prove 2

Test di ascolto Numero delle prove 2 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi e messaggi. In quale luogo puoi ascoltare i testi? Scegli una delle tre proposte che ti diamo. Alla fine del

Dettagli

..conoscere il Servizio Volontario Europeo

..conoscere il Servizio Volontario Europeo ..conoscere il Servizio Volontario Europeo 1. LʼEDITORIALE 1. LʼEDITORIALE Cari amici, il tempo dell estate è un tempo che chiede necessariamente voglia di leggerezza. Proprio di questa abbiamo bisogno

Dettagli

ATTIVITÀ 1 INTERAZIONE SCHEDA Nº 1

ATTIVITÀ 1 INTERAZIONE SCHEDA Nº 1 ATTIVITÀ 1 INTERAZIONE SCHEDA Nº 1 Tempo per la preparazione: 1 minuto Durata dell intervento tra di due candidati: minimo 4 minuti - massimo 5 minuti CANDIDATO/A A VACANZE IN EUROPA Ha deciso di visitare

Dettagli

BOX 21. Cucinare con il sole.

BOX 21. Cucinare con il sole. Cucinare con il sole. Senza presa elettrica e senza pericolo d incendio Anche nell Europa centrale il fornello solare offre la possibilità di cucinare o cuocere al forno in modo ecologico, da 100 fino

Dettagli

GLI ANDAMENTI TERRITORIALI 35 Macroarea Nord 35 Macroarea Centro 36 Macroarea Sud1 40 Macroarea Sud2 43

GLI ANDAMENTI TERRITORIALI 35 Macroarea Nord 35 Macroarea Centro 36 Macroarea Sud1 40 Macroarea Sud2 43 RAPPORTO BANCHE SOMMARIO E CONCLUSIONI 3 LA CONGIUNTURA BANCARIA IN EUROPA 7 L attivo bancario 8 Gli impieghi 8 I crediti deteriorati 14 I titoli in portafoglio 17 Le azioni e partecipazioni 19 Le passività

Dettagli

Campagna Obesity Day 10 Ottobre 2014 OBESITÀ FACCIAMO INSIEME IL PRIMO PASSO! Questionario

Campagna Obesity Day 10 Ottobre 2014 OBESITÀ FACCIAMO INSIEME IL PRIMO PASSO! Questionario Campagna Obesity Day 10 Ottobre 2014 OBESITÀ FACCIAMO INSIEME IL PRIMO PASSO! Questionario Campagna Obesity Day 2014 questionario SCHEDA PAZIENTE 1. Provincia... 2. Data... 3. Sesso... A) M B) F 4. Età...

Dettagli

Le banche tra tassi e risparmiatori Famiglie e banche: interessi più bassi e depositi in crescita

Le banche tra tassi e risparmiatori Famiglie e banche: interessi più bassi e depositi in crescita Economia > News > Italia - lunedì 13 gennaio 2014, 16:00 www.lindro.it Segnali positivi Le banche tra tassi e risparmiatori Famiglie e banche: interessi più bassi e depositi in crescita Antonio Forte La

Dettagli

Il mercato elvetico, il Made in Italy e la CCIS

Il mercato elvetico, il Made in Italy e la CCIS Quadro di riferimento Il mercato elvetico, il Made in Italy e la CCIS Tendenze primo semestre 2012 L economia svizzera è una delle più ricche e solide dell Occidente, fortemente orientata ai servizi ed

Dettagli

- 1 reference coded [1,15% Coverage]

<Documents\bo_min_11_M_16_ita_stu> - 1 reference coded [1,15% Coverage] - 1 reference coded [1,15% Coverage] Reference 1-1,15% Coverage ok, quindi tu non l hai mai assaggiato? poi magari i giovani sono più attratti sono più attratti perché

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. Facoltà di Sociologia. Corso di Laurea in Sociologia. Flessibilità e Precarietà.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. Facoltà di Sociologia. Corso di Laurea in Sociologia. Flessibilità e Precarietà. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Facoltà di Sociologia Corso di Laurea in Sociologia Flessibilità e Precarietà. Le conseguenze sulla vita dei giovani lavoratori temporanei. Relatrice: Prof.ssa

Dettagli

SONDAGGIO IPSOS Acri Nuovi orizzonti per la tutela del risparmio

SONDAGGIO IPSOS Acri Nuovi orizzonti per la tutela del risparmio Via Mauro Macchi, 61 20124 MILANO Public Affairs S.r.l. SONDAGGIO IPSOS Acri Nuovi orizzonti per la tutela del risparmio NOTA INFORMATIVA da allegare al sondaggio (in ottemperanza al regolamento dell Autorità

Dettagli

Caritas Italiana Settembre 2013 VISITA CONGIUNTA CARITAS INTERNATIONALIS PROGETTO D EMERGENZA INSICUREZZA ALIMENTARE OCADES/CARITAS BURKINA

Caritas Italiana Settembre 2013 VISITA CONGIUNTA CARITAS INTERNATIONALIS PROGETTO D EMERGENZA INSICUREZZA ALIMENTARE OCADES/CARITAS BURKINA VISITA CONGIUNTA CARITAS INTERNATIONALIS PROGETTO D EMERGENZA INSICUREZZA ALIMENTARE OCADES/CARITAS BURKINA APPELLO D EMERGENZA 08/2012 Progetto di aiuto alimentare e nutrizionale alle popolazioni vittime

Dettagli

Azione Chiave 1 S.V.E. Servizio Volontario Europeo

Azione Chiave 1 S.V.E. Servizio Volontario Europeo Azione Chiave 1 S.V.E. Servizio Volontario Europeo COS E SVE Un «servizio di apprendimento» che offre ai giovani la possibilità di impegnarsi nel volontariato e, allo stesso tempo, di acquisire nuove competenze

Dettagli

L alimentazione: Alla scoperta del gusto

L alimentazione: Alla scoperta del gusto L alimentazione: Alla scoperta del gusto Breve storia del cibo Anche se preferiamo un bel piatto di pasta siamo tutti accomunati dal bisogno di cibo.oggi non è fame ma è questione di gusto. L uomo primitivo

Dettagli

Esame lingua d interpretariato

Esame lingua d interpretariato Certificato INTERPRET d interprete interculturale: Test modello Gennaio 2014 Esame lingua d interpretariato Contenuto Introduzione pagina 2 Composizione dell esame pagina 3 Parte 1 dell esame: colloquio

Dettagli

CIBO SOSTENIBILE IN ITALIA. Amanda Chivil

CIBO SOSTENIBILE IN ITALIA. Amanda Chivil CIBO SOSTENIBILE IN ITALIA Amanda Chivil Cibo sostenibile in Italia Che cos è sostenibilità Secondo l EPA degli Stati Uniti, sostenibilità crea e mantiene le condizioni in cui gli esseri umani e la natura

Dettagli

RISULTATI QUESTIONARIO GRADIMENTO MENSA

RISULTATI QUESTIONARIO GRADIMENTO MENSA RISULTATI QUESTIONARIO GRADIMENTO MENSA 2014 COMMISSIONE MENSA COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO COMPONENTE GENITORI REFEZIONE SCOLASTICA RISULTATI QUESTIONARIO GRADIMENTO MENSA - COMUNE DI SAN LORENZO IN

Dettagli

INTERVENTO DEL DR. FABIO CERCHIAI, PRESIDENTE FeBAF XLIV GIORNATA DEL CREDITO ROMA, 3 OTTOBRE 2012

INTERVENTO DEL DR. FABIO CERCHIAI, PRESIDENTE FeBAF XLIV GIORNATA DEL CREDITO ROMA, 3 OTTOBRE 2012 INTERVENTO DEL DR. FABIO CERCHIAI, PRESIDENTE FeBAF XLIV GIORNATA DEL CREDITO ROMA, 3 OTTOBRE 2012 Si può essere quotati in Borsa e avere un ottica di lungo periodo? E come recuperare un merito creditizio

Dettagli

GUIDA ALLE SOLUZIONI FINANZIARIE PER VIVERE MEGLIO DOPO I 65 ANNI

GUIDA ALLE SOLUZIONI FINANZIARIE PER VIVERE MEGLIO DOPO I 65 ANNI GUIDA ALLE SOLUZIONI FINANZIARIE PER VIVERE MEGLIO DOPO I 65 ANNI I pensionati vivono meglio e più a lungo. Sono sempre più una parte rilevante della popolazione italiana, un segmento demografico fiorente,

Dettagli

Party con Kit-Zen. crea la tua occasione di successo [INSERIRE PAYOFF DEFINITIVO]

Party con Kit-Zen. crea la tua occasione di successo [INSERIRE PAYOFF DEFINITIVO] Party con Kit-Zen crea la tua occasione di successo [INSERIRE PAYOFF DEFINITIVO] Kit-Zen è l azienda che ti permette di esprimere e sviluppare le tue potenzialità, di dare gusto al tuo lavoro, trasformandolo

Dettagli

volontario e lo puoi fare bene».

volontario e lo puoi fare bene». «Ho imparato che puoi fare il volontario e lo puoi fare bene». Int. 8 grandi eventi e partecipazione attiva Una fotografia dei volontari a EXPO 2015 Dott.sa Antonella MORGANO Dip. di Filosofia, Pedagogia,

Dettagli

I giovani del Medio Campidano

I giovani del Medio Campidano I giovani del Medio Campidano Indagine sulla condizione giovanile nella Provincia Ufficio Provinciale Giovani - Associazione Orientare Pagina 1 Il questionario è stato predisposto e realizzato dall Associazione

Dettagli

Vacanze studio, tutto quello che c è da sapere

Vacanze studio, tutto quello che c è da sapere RASSEGNA WEB giornalettismo.com Data Pubblicazione: 07/06/2013 giornalettismo.com http://www.giornalettismo.com/archives/967721/vacanze-studio-tutto-quello-che-ce-da-sapere/comment-page1/#comment-972985

Dettagli

Coimbra, Portogallo DIARIO DI VIAGGIO

Coimbra, Portogallo DIARIO DI VIAGGIO Coimbra, Portogallo DIARIO DI VIAGGIO SETTEMBRE: Quando sono arrivata a Coimbra la prima sistemazione che ho trovato è stato un Ostello molto simpatico in pieno centro, vicino a Piazza della Repubblica.(http://www.grandehostelcoimbra.com/).

Dettagli

Newsletter n.2. La politica di sviluppo rurale e la filiera corta

Newsletter n.2. La politica di sviluppo rurale e la filiera corta Newsletter n.2 La politica di sviluppo rurale e la filiera corta Presentazione In questa seconda newsletter che accompagna il percorso formativo della nostra Comunità montana sulle opportunità offerte

Dettagli

Ambiente/Beni materiali VALORE Crescita personale VALORE Svago VALORE

Ambiente/Beni materiali VALORE Crescita personale VALORE Svago VALORE VALUTA OGNUNA DI QUESTE DIMENSIONI LEGGI BENE LE DOMANDE, PENSA CON TRASPARENZA ED ONESTA CON TE STESSE E COMPLETA CON UN AUTOVALUTAZIONE DA A 0 PER OGNUNA. RIPORTA IL SUL GRAFICO (UTILIZZA QUELLO IN FONO

Dettagli

VALORI ECONOMICI DELL AGRICOLTURA 1

VALORI ECONOMICI DELL AGRICOLTURA 1 VALORI ECONOMICI DELL AGRICOLTURA 1 Secondo i dati forniti dall Eurostat, il valore della produzione dell industria agricola nell Unione Europea a 27 Stati Membri nel 2008 ammontava a circa 377 miliardi

Dettagli

La Sagrada Famiglia 2015

La Sagrada Famiglia 2015 La Sagrada Famiglia 2015 La forza che ti danno i figli è senza limite e per fortuna loro non sanno mai fino in fondo quanto sono gli artefici di tutto questo. Sono tiranni per il loro ruolo di bambini,

Dettagli

Individuare le proprie competenze Questionario sulle situazioni della vita quotidiana

Individuare le proprie competenze Questionario sulle situazioni della vita quotidiana Individuare le proprie competenze Questionario sulle situazioni della vita quotidiana Cognome : Nome : Data : Istruzioni Non si tratta di una valutazione. Si tratta di individuare le proprie competenze

Dettagli

TEMA 1: ANALISI DI BILANCIO E SEGMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO A FINI GESTIONALI CON L AUSILIO DI UN CASO

TEMA 1: ANALISI DI BILANCIO E SEGMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO A FINI GESTIONALI CON L AUSILIO DI UN CASO TEMA 1: ANALISI DI BILANCIO E SEGMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO A FINI GESTIONALI CON L AUSILIO DI UN CASO Quesiti: 1. Descrivete i principali schemi di riclassificazione di bilancio utilizzabili a fini

Dettagli

Unità 7. Al ristorante. Completa lo schema. Sono posti dove si può mangiare e... scoprilo tu! A T H U D Q P U D H O E M M O N U M C N T O S V

Unità 7. Al ristorante. Completa lo schema. Sono posti dove si può mangiare e... scoprilo tu! A T H U D Q P U D H O E M M O N U M C N T O S V Unità pagina 35 DAL MINUTO 0.3 AL 1.52 1 Completa lo schema. Sono posti dove si può mangiare e... scoprilo tu! A T H U D Q P U D H O E M M O N U M C N T O S V P O I V B R E D U T A Q P N P A C H N Y Q

Dettagli

grazie per la vostra lettera! E stato emozionante vedervi nella vostra bellissima natura!

grazie per la vostra lettera! E stato emozionante vedervi nella vostra bellissima natura! Carissimi amici, grazie per la vostra lettera! E stato emozionante vedervi nella vostra bellissima natura! Purtroppo per noi, però, è arrivato il momento di salutarvi, perché non solo siamo alla fine dell

Dettagli

Brief per il laboratorio

Brief per il laboratorio Brief per il laboratorio Il materiale allegato, campagne pubblicitarie per incentivare il turismo, realizzate da nazioni, regioni e una provincia, è stato selezionato per la sua qualità. Si tratta infatti

Dettagli

Relazione Expo 2015 Andrea Offi

Relazione Expo 2015 Andrea Offi Relazione Expo 2015 Andrea Offi L esperienza expo è iniziata il giorno 12/05/2015 quando ci siamo ritrovati presso la stazione di Napoli centrale pronti per partire verso Milano. Per me era la prima volta

Dettagli

QUESTIONARI PER GENITORI E BAMBINI

QUESTIONARI PER GENITORI E BAMBINI QUESTIONARI PER GENITORI E BAMBINI UISP SEDE NAZIONALE Largo Nino Franchellucci, 73 00155 ROMA tel. 06/43984345 - fax 06/43984320 www.diamociunamossa.it www.ridiamociunamossa.it progetti@uisp.it ridiamociunamossa@uisp.it

Dettagli

Così nasce il questionario che stai per compilare.

Così nasce il questionario che stai per compilare. Premessa Una sana alimentazione e l attività fisica sono fondamentali per mantenere a lungo uno stato di benessere. Spesso però mancano informazioni precise e chi sa cosa dovrebbe fare non sempre applica,

Dettagli

Università degli Studi di Genova. Anno Accademico 2011/12 LIVELLO A1

Università degli Studi di Genova. Anno Accademico 2011/12 LIVELLO A1 Anno Accademico 2011/12 COGNOME NOME NAZIONALITA NUMERO DI MATRICOLA FACOLTÀ TEST Di ITALIANO (75 MINUTI) 3 ottobre 2011 LIVELLO A1 1. Completa le frasi con gli articoli determinativi (il, lo, la, l, i,

Dettagli

COME CATTURARE I MOMENTI CHE CONTANO: raggiungere le persone giuste con il messaggio giusto al momento giusto, ogni volta.

COME CATTURARE I MOMENTI CHE CONTANO: raggiungere le persone giuste con il messaggio giusto al momento giusto, ogni volta. COME CATTURARE I MOMENTI CHE CONTANO: raggiungere le persone giuste con il messaggio giusto al momento giusto, ogni volta. Parlare di sessione online è ormai obsoleto: oggi non si va più online, si vive

Dettagli

La cooperazione per lo sviluppo sociale e economico sostenibile delle comunità locali nei Paesi poveri

La cooperazione per lo sviluppo sociale e economico sostenibile delle comunità locali nei Paesi poveri Alberto Majocchi La cooperazione per lo sviluppo sociale e economico sostenibile delle comunità locali nei Paesi poveri Dato che sono del tutto incompetente sul tema oggetto dell incontro odierno, sono

Dettagli

IL PERCHE DI UN CONGRESSO STRAORDINARIO DELL AEDE EUROPEA L AEDE E LA CRISI DELL UNIONE EUROPEA

IL PERCHE DI UN CONGRESSO STRAORDINARIO DELL AEDE EUROPEA L AEDE E LA CRISI DELL UNIONE EUROPEA IL PERCHE DI UN CONGRESSO STRAORDINARIO DELL AEDE EUROPEA L AEDE E LA CRISI DELL UNIONE EUROPEA Silvano MARSEGLIA E per me un grande piacere ed un onore aprire i lavori di questo nostro Congresso Straordinario

Dettagli

LETTERA AI MIEI FIGLI...

LETTERA AI MIEI FIGLI... 26 aprile 2012 LETTERA AI MIEI FIGLI... Cari bambini Greta e Tommaso, in futuro spero di avervi come figli. Ho molti desideri per voi, uno di questi è che completiate gli studi fino all Università e che

Dettagli

SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER

SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER Park, Casino & Hotel Delpinova 5 Slovenija t +386 5 336 23 66 marketing.park@hit.si www.thecasinopark.com www.hit.si Gentile signora / Egregio signore, qualche volta

Dettagli

Osnovni podatki o fakulteti

Osnovni podatki o fakulteti FIRENZE Osnovni podatki o fakulteti FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE VIA DELLE PANDETTE 32, I 50127 FIRENZE SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza

Dettagli

MIGLIORA PER LE IMPRESE ITALIANE L ACCESSO AI FINANZIAMENTI

MIGLIORA PER LE IMPRESE ITALIANE L ACCESSO AI FINANZIAMENTI MIGLIORA PER LE IMPRESE ITALIANE L ACCESSO AI FINANZIAMENTI Silvano Carletti * Nei suoi primi cinque appuntamenti (l ultimo a fine settembre 2015) il Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO)

Dettagli

Comunicato Stampa. Cresce nel mondo il piacere e la voglia di Cucinare. Una ricerca GfK in occasione di Expo.

Comunicato Stampa. Cresce nel mondo il piacere e la voglia di Cucinare. Una ricerca GfK in occasione di Expo. Comunicato Stampa Milano, 20 Maggio 2015 Ufficio Stampa GfK Italia: Vitalba Paesano GfK Italia via Tortona, 33 20144 Milano M +39 338 93.83.436 vitalba.paesano@gfk.com Cresce nel mondo il piacere e la

Dettagli

Articolo giornale campo scuola 2014

Articolo giornale campo scuola 2014 Articolo giornale campo scuola 2014 Condivisione, stare assieme sempre, conoscersi? In queste tre parole racchiuderei la descrizione del campo estivo. Sono sette giorni bellissimi in cui si impara prima

Dettagli

Mario Basile. I Veri valori della vita

Mario Basile. I Veri valori della vita I Veri valori della vita Caro lettore, l intento di questo breve articolo non è quello di portare un insegnamento, ma semplicemente di far riflettere su qualcosa che noi tutti ben sappiamo ma che spesso

Dettagli

A.1 Leggere i testi da 1 a 5. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo, la

A.1 Leggere i testi da 1 a 5. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo, la PARTE A PROVA DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA A.1 Leggere i testi da 1 a 5. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo, la lettera A, B o C corrispondente alla risposta scelta. Esempio

Dettagli

ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE: LA RISTORAZIONE SCOLASTICA

ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE: LA RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVEGNO P.A.N. LA SALUTE VIEN DAL MARE GENOVA, 23.01. 09 ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE: LA RISTORAZIONE SCOLASTICA AMINA CIAMPELLA TECNOLOGO ALIMENTARE STUDIO.CIAMPELLA@GMAIL.COM DALLA PARTE DELL ESPERTO

Dettagli

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FIAT PANDA

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FIAT PANDA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FIAT PANDA Intervento dell Amministratore Delegato della Fiat, Sergio Marchionne Pomigliano d Arco (NA) - 14 dicembre 2011 h 9:00 Signore e signori, buongiorno a tutti. E un piacere

Dettagli

PROPOSTE PER LA SCUOLA D INFANZIA

PROPOSTE PER LA SCUOLA D INFANZIA PROPOSTE PER LA SCUOLA D INFANZIA I LEGUMI (attività legata all Expo) Laboratorio ludico didattico rivolto agli alunni della scuola dell infanzia; il modulo comprende una parte teorica ed una pratica.

Dettagli

Esperienza d arte presso l asilo nido comunale Collodi Piossasco

Esperienza d arte presso l asilo nido comunale Collodi Piossasco Esperienza d arte presso l asilo nido comunale Collodi Piossasco. L asilo nido Collodi, gestito dalla Cooperativa Accomazzi per conto della Città di Piossasco, accoglie 45 bambini dai 6 ai 36 mesi. Aspetto

Dettagli

Le offerte enogastronomiche del Relais Alla scoperta dell'oro della Liguria: l'olio d'oliva

Le offerte enogastronomiche del Relais Alla scoperta dell'oro della Liguria: l'olio d'oliva Le offerte enogastronomiche del Relais Alla scoperta dell'oro della Liguria: l'olio d'oliva Sta arrivando la bella stagione e la voglia di una gita fuori porta si fa sentire. Imperia da sempre è conosciuta

Dettagli

Il ruolo dei Consulenti del Credito nel rapporto Banca Cliente. Samuele Lupidii Vice Presidente Nazionale FIAIP Mediazione Creditizia

Il ruolo dei Consulenti del Credito nel rapporto Banca Cliente. Samuele Lupidii Vice Presidente Nazionale FIAIP Mediazione Creditizia Il ruolo dei Consulenti del Credito nel rapporto Banca Cliente Samuele Lupidii Vice Presidente Nazionale FIAIP Mediazione Creditizia DI COSA PARLIAMO Il mercato del Credito: Scenario ante crisi Scenario

Dettagli

Newsletter di ottobre 2013.

Newsletter di ottobre 2013. Newsletter di ottobre 2013. 20 ANNI INSIEME. Domenica 20 ottobre2013 il nostro Villaggio è stato teatro di un grande avvenimento: ragazzi, educatori e volontari che nel corso degli anni hanno, a vario

Dettagli

Michele Pizzarotti: lezione di famiglia e visione del futuro

Michele Pizzarotti: lezione di famiglia e visione del futuro Michele Pizzarotti: lezione di famiglia e visione del futuro Guardando al domani mi sento di dire con certezza che continueremo a promuovere l'organizzazione perché possa esprimere sempre più le capacità

Dettagli

TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A2 (Elementare 3)

TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A2 (Elementare 3) Nome studente Data TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A2 (Elementare 3) 1. Completa il testo con gli articoli e le desinenze dei nomi e degli aggettivi. Le tendenze alimentari italiane. Quali sono le mode alimentari

Dettagli

LA VITA QUOTIDIANA CON UN CANE DI ASSISTENZA

LA VITA QUOTIDIANA CON UN CANE DI ASSISTENZA C A N I D A S S I S T E N Z A F I D E S LA VITA QUOTIDIANA CON UN CANE DI ASSISTENZA r Mirjam Spinnler e Bayou Caro Bayou, che cosa farei senza di te? Con te la mia vita è più semplice, allegra e colorata.

Dettagli

Il Piano Finanziario Parte 2: Equilibrio e Investimento

Il Piano Finanziario Parte 2: Equilibrio e Investimento Il Piano Finanziario Parte 2: Equilibrio e Investimento Non aspettare, il tempo non potrà mai essere " quello giusto". Inizia da dove ti trovi, e lavora con qualsiasi strumento di cui disponi, troverai

Dettagli

camping village MARE PINETA HHHH marepineta.com

camping village MARE PINETA HHHH marepineta.com camping village MARE PINETA TRIESTE - Duino Aurisina (TS) HHHH marepineta.com Panoramica sul Golfo di Trieste Gli alloggi del Camping Village Mare Pineta sono elegantemente inseriti nel contesto della

Dettagli

Buon giorno, Vi invito a scoprire più da vicino la mia marca e sarei lieto di poter annoverarvi a breve tra i miei fedeli clienti.

Buon giorno, Vi invito a scoprire più da vicino la mia marca e sarei lieto di poter annoverarvi a breve tra i miei fedeli clienti. B A 2 Buon giorno, Massimo Cerutti questo non è solo il mio nome, ma anche una marca, garanzia di caffè per passione: una storia d amore vissuta appieno, ai massimi livelli, densa di tradizione: da oltre

Dettagli

Caso Pratico Stili di Direzione

Caso Pratico Stili di Direzione In questo caso, vi proponiamo di analizzare anche 4 situazioni relative alla presa di decisioni. Questa documentazione, come sapete già, è centrata su modelli di stili di direzione e leadership, a seconda

Dettagli

Si prega di rispondere a tutte le domande nel modo più completo possibile e nel modo più sincero.

Si prega di rispondere a tutte le domande nel modo più completo possibile e nel modo più sincero. CODE N: Caro Insegnante, Apprezziamo la vostra partecipazione al Progetto Insegnante saggio- bambino sano ( WITH.CH ) sulle abitudini alimentari sane e l'attività fisica nella scuola, che è attualmente

Dettagli

Thai-Italian Chamber of Commerce

Thai-Italian Chamber of Commerce IL MERCATO AGROALIMENTARE IN THAILANDIA Il settore del Food in Thailandia è sicuramente uno dei piu promettenti e in rapida crescita. La concorrenza sta crescendo di pari passo; ogni anno infatti assistiamo

Dettagli

INTERVISTA 1 DI DEBORA ROSCIANI A MAURIZIO ZORDAN, FOCUS ECONOMIA, RADIO24

INTERVISTA 1 DI DEBORA ROSCIANI A MAURIZIO ZORDAN, FOCUS ECONOMIA, RADIO24 25 ottobre 2013 INTERVISTA 1 DI DEBORA ROSCIANI A MAURIZIO ZORDAN, FOCUS ECONOMIA, RADIO24 Audio da min. 12:00 a 20:45 su http://www.radio24.ilsole24ore.com/player.php?channel=2&idprogramma=focuseconomia&date=2013-10-25&idpuntata=gslaqfoox,

Dettagli

EDUCACIBO Impariamo a gustare il cibo sano ARMANDO EDITORE

EDUCACIBO Impariamo a gustare il cibo sano ARMANDO EDITORE Alessandra Zambelli EDUCACIBO Impariamo a gustare il cibo sano ARMANDO EDITORE ZAMBELLI, Alessandra Educacibo. Impariamo a gustare il cibo sano ; Roma : Armando, 2014 96 p. ; 27 cm. (Scaffale aperto) ISBN:

Dettagli

- 1 reference coded [1,94% Coverage]

<Documents\bo_min_3_F_17_ita_stu> - 1 reference coded [1,94% Coverage] - 1 reference coded [1,94% Coverage] Reference 1-1,94% Coverage Spesso andiamo al cinese, prendiamo il cibo da asporto, è raro che andiamo fuori a mangiare, anzi quando

Dettagli

Consigli utili per migliorare la tua vita

Consigli utili per migliorare la tua vita Consigli utili per migliorare la tua vita Le cose non cambiano, siamo noi che cambiamo A volte si ha la sensazione che qualcosa nella nostra vita non stia che, diciamo la verità, qualche piccola difficoltà

Dettagli

1044 PIAZZE PER I 40 ANNI DELLA LEGGE 1044 SUI NIDI PENSIERI DEI NOSTRI GENITORI:

1044 PIAZZE PER I 40 ANNI DELLA LEGGE 1044 SUI NIDI PENSIERI DEI NOSTRI GENITORI: 1044 PIAZZE PER I 40 ANNI DELLA LEGGE 1044 SUI NIDI PENSIERI DEI NOSTRI GENITORI: L Asilo nido è un servizio essenziale per noi genitori lavoratori, sarebbe impossibile concepire l assenza di un servizio

Dettagli

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE SCUOLA DELL INFANZIA VIA T. M. FUSCO a.s.2011/2012 Premessa Nel periodo della Scuola dell infanzia i bambini acquisiscono e strutturano atteggiamenti e modelli comportamentali

Dettagli

Alcuni casi interessanti osservati durante esperienze didattiche di tipo cooperativo

Alcuni casi interessanti osservati durante esperienze didattiche di tipo cooperativo Alcuni casi interessanti osservati durante esperienze didattiche di tipo cooperativo Alice (15 anni, II ITIS, 8 sett. Appr. Cooperativo, marzo-aprile 2005) E una ragazzina senza alcun problema di apprendimento

Dettagli

4 Consigli per una gita in fattoria. La guida per organizzare al meglio la visita alla fattoria didattica. Una guida a cura della Redazione di:

4 Consigli per una gita in fattoria. La guida per organizzare al meglio la visita alla fattoria didattica. Una guida a cura della Redazione di: 4 Consigli per una gita in fattoria La guida per organizzare al meglio la visita alla fattoria didattica Una guida a cura della Redazione di: PERCHÉ UNA GITA IN FATTORIA? I motivi per fare una gita in

Dettagli

Pane 100% farina di grano saraceno

Pane 100% farina di grano saraceno Questa ricetta l'ho elaborata grazie ai preziosi consigli di un grande chef e amico, ovvero il titolare del Ristorante dal Sem ad Albissola Superiore Sv (http://www.ristorantedasem.it/). Uno sguardo al

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 15 GENNAIO 2012. Rassegna per ricerca personalizzata

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 15 GENNAIO 2012. Rassegna per ricerca personalizzata PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 15 GENNAIO 2012 Rassegna per ricerca personalizzata Testate/Edizioni in ricerca: Affari&Finanza Corriere della Sera Espresso Il Friuli Il Gazzettino Nazionale

Dettagli

Test di ascolto Numero delle prove 2

Test di ascolto Numero delle prove 2 Giugno 2010 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi e messaggi. In quale luogo puoi ascoltare i testi? Scegli una delle tre proposte che ti diamo.

Dettagli

Alcol: sai cosa bevi? Più sai meno rischi! UN PROGRAMMA IN 6 PUNTI PER CAMBIARE LE ABITUDINI DEVI SMETTERE DI BERE? quando smettere di bere

Alcol: sai cosa bevi? Più sai meno rischi! UN PROGRAMMA IN 6 PUNTI PER CAMBIARE LE ABITUDINI DEVI SMETTERE DI BERE? quando smettere di bere quando smettere di bere DEVI SMETTERE DI BERE? Se il bere é una scelta libera e consapevole da parte di un individuo, é anche vero che molti non si trovano nelle condizioni di poter bere e continuare a

Dettagli

vien... Alcune indicazioni pratiche per un alimentazione equilibrata Dipartimento di Prevenzione a cura di Tiziana Longo e Roberta Fedele

vien... Alcune indicazioni pratiche per un alimentazione equilibrata Dipartimento di Prevenzione a cura di Tiziana Longo e Roberta Fedele ERVIZIO ANITARIO REGIONALE A Azienda ervizi anitari N 1 triestina la vien... alute angiando M Alcune indicazioni pratiche per un alimentazione equilibrata a cura di Tiziana Longo e Roberta Fedele Dipartimento

Dettagli

PREPARIAMO LA PIZZA. Ingredienti: Farina: polvere molto fine, di colore biancastro, morbida e leggera (con un soffio si solleva).

PREPARIAMO LA PIZZA. Ingredienti: Farina: polvere molto fine, di colore biancastro, morbida e leggera (con un soffio si solleva). PREPARIAMO LA PIZZA Ingredienti: Farina: polvere molto fine, di colore biancastro, morbida e leggera (con un soffio si solleva). Acqua: liquido trasparente, incolore. Lievito: panetto morbido, di colore

Dettagli