S A D R Ž A J I N D I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "S A D R Ž A J I N D I C E"

Transcript

1 Br. Nr. 3/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag Gradsko vijeće Consiglio municipale Davanje suglasnost na Statut Gradske knjižnice «Matija Vlačić lirik Rovinj Biblioteca civica «Matija Vlačić lirik» di Rovigno Benestare allo Statuto della Biblioteca civica «Matija Vlačić lirik» Rovigno Gradska knjižnica «Matija Vlačić lirik» Rovinj Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnateljice Zavičajnog muzeja grada Rovinja Museo civico della citta' di Rovigno Delibera d'esonero della facente funzione di direttrice del Museo civico della citta' di Rovigno Zavičajni muzej grada Rovinja Rješenje o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja grada Rovinja Museo civico della citta' di Rovigno Delibera di nomina della direttrice del Museo civico della citta' di Rovigno Zavičajni muzej grada Rovinja Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslice «Neven» Rovinj Giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovigno Decreto di nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione del Giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovigno Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj Zaključak o prihvaćanju zvješća o radu za razdoblje g. i Plan prihoda i rashoda za 2006.g. Posebnog računa Županijskog poglavarstva «Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma stre» Conclusione inerente l'approvazione della Relazione sul lavoro per il periodo e del Piano delle entrate e delle uscite per il 2006 del Conto speciale della Giunta regionale «Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'stria» Zaključak o prihvaćanju nformacije o godišnjem i financijskom izvješću o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2005.g. Conclusione inerente l'approvazione dell'nformazione sulla Relazione annuale e finanziaria della gestione del Servizio comunale S.r.l. di Rovigno per il 2005 Zaključak o prihvaćanju zvješća o izvršenom programu rada i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja grada Rovinja Museo civico della citta' di Rovigno za 2005 godinu Conclusione inerente l'approvazione della Relazione sul lavoro svolto e il resoconto finanziario per il 2005 del Museo civico della citta' di Rovigno Zavičajni muzej grada Rovinja. Zaključak o prihvaćanju zvješća o radu i financijsko izvješće Saveza sportova grada Rovinja za 2005.g. Conclusione inerente l'approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2005 dall'unione sportiva della citta' di Rovigno

2 Str. Pag. 2 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 3/06. Na temelju članka 51. Statuta grada Rovinja («Službeni glasnik Grada Rovinja», br. 05/02, 05/04), a u skladu s Odlukom o osnivanju Gradske knjižnice «Matija Vlačić lirik» Rovinj- Biblioteca civica «Matija Vlačić lirik» Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja br. 09/05.), te čl, 54 Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99) Gradsko vijeće grada Rovinja na sjednici održanoj dana 1. lipnja godine, donosi sljedeći ZAKLJUČAK Daje se suglasnost na Statut Gradske knjižnice «Matija Vlačić lirik» Rovinj- Biblioteca civica «Matija Vlačić lirik» Rovigno, uz obavezu privremenom ravnatelju da unese sljedeće izmjene i dopune: - u članku 6., st. 3., al 2. iza riječi «otuđenja», dodaju se riječi «i opterećenja», - u članku 9., st. 2. riječi «Grad Rovinj» zamjenjuju se riječju «Osnivač», - u članku 10. st. 2. riječi «Grada Rovinja» zamjenjuju se riječima «Gradskog vijeća osnivača» - u članku 21., toč. V.4. riječi «Gradskog poglavarstva Grada Rovinja» zamjenjuju se riječima «Gradskog poglavarstva osnivača», - u članku 23., st. 4. iza riječi «Osnivač» stavlja se točka, a riječi «Gradske knjižnice» se brišu - u članku 25., st. 1. iza riječi «Gradsko poglavarstvo» briše se točka i dodaje riječ «osnivača.» - u članku 27. st. 1. iza riječi «Osnivač» briše se riječ «Ustanove», - u članku 31. st. 1. iza riječ «Osnivač» briše se riječ «Ustanove», - u članku 46. riječi «Grada Rovinja» zamjenjuju se riječju «osnivača» - u članku 53. st. 1. riječi «Grada Rovinja» zamjenjuju se riječju «osnivača». KLASA: /04-01/48 u skladu s čl. 27 st. (2) Zakona o muzejima (NN 142/98) i čl. 20. Statuta Zavičajnog muzeja Grada Rovinj Museo civico della Città di Rovigno, Gradsko vijeće Grada Rovinja, na sjednici održanoj dana 1. lipnja donijelo je RJEŠENJE o razrješenju vršitelja dužnosti ravnateljice Zavičajnog muzeja Grada Rovinja - Museo civico della Città di Rovigno Katarina Marić razrješuje se funkcije vršitelja dužnosti ravnateljice Zavičajnog muzeja Grada Rovinja Museo civico dellà Città di Rovigno, sa danom 1. lipnja 2006.g. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasilu Grada Rovinja. KLASA: /06-01/8

3 Str. Pag. 4 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 3/06. u skladu s čl. 27 st. (2) Zakona o muzejima (NN 142/98) i čl. 20. Statuta Zavičajnog muzeja Grada Rovinj Museo civico della Città di Rovigno, Gradsko vijeće Grada Rovinja, na sjednici održanoj dana 1. lipnja donijelo je R J E Š E N J E o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Grada Rovinja - Museo civico della Città di Rovigno Katarina Marić iz Pule, Viška 30, imenuje se ravnateljicom Zavičajnog muzeja Grada Rovinja Museo civico dellà Città di Rovigno, sa danom 1. lipnja 2006.g.. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja objavit će se u Službenom glasniku grada Rovinja. KLASA: /06-01/25 u skladu s čl. 34. st. (2) Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i čl. 36 Statuta Predškolske ustanove dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj stituzione prescolare giardino e nido d' infanzia «Neven» Rovigno, Gradsko vijeće Grada Rovinja, na sjednici održanoj dana 1. lipnja donijelo je R J E Š E N J E o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj stituzione prescolare giardino e nido d' infanzia «Neven» Rovigno. U Upravno vijeće Predškolske ustanove dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj stituzione prescolare giardino e nido d' infanzia «Neven» Rovigno imenuju se : 1. Anđela Marich, za predsjednika, 2. Natalia Martinčić, za člana 3. Vera Špiranec, za člana.. Članovi Upravnog vijeća imenuju se na period od četiri (4) godine počev od 7. lipnja godine.. Član Upravnog vijeća može biti razriješen i prije isteka mandata za koji je imenovan ako: - sam traži razrješenje, - član bude opozvan od Osnivača u slučajevima da se ne drži uputa i smjernica Osnivača, - sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka i odluka kojima se Ustanovi nanosi šteta, - više od tri puta neopravdano izostane sa sjednice Upravnog vijeća, - član ne može obavljati svoju funkciju uslijed dugotrajnog bolovanja ili porođajnog dopusta. Postupak razrješenja pokreće Upravno vijeće ili Gradsko vijeće. Odluku o razrješenju donosi Gradsko vijeće.

4 Str. Pag. 6 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 3/06. V. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Rovinja». KLASA: /06-01/3 Prihvaća se zvješće o radu Posebnog računa Županijskog poglavarstva- Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma stre od g. Prihvaća se Plan prihoda i rashoda Posebnog računa Županijskog poglavarstva «Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma stre» za 2006.g. grada Rovinja. KLASA: /06-01/39 Prihvaća se nformacija o Godišnjem i financijskom izvješću o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2005.g. KLASA: /06-01/56

5 Str. Pag. 8 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 3/06. Gradsko vijeće grada Rovinja, na sjednici održanoj 1. lipnja donijelo je: Prihvaća se zvješće o izvršenom programu rada i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja grada Rovinja Museo civico della citta' di Rovigno za godinu. KLASA: /06-01/ g. Prihvaća se zvješće o radu i financijsko izvješće Saveza sportova grada Rovinja za KLASA: /06-01/12

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 18. 19. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 8. travnja 2015. 8. aprile 2015

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 7/05 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58 59 60 61 62 63 Gradsko vijeće Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/ , fax: 052/

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/ , fax: 052/ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/352-155, fax: 052/352-154 KLASA: 944-15/16-01/02 URBROJ: 2163/1-06/6-16-2 Pula,

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 5/14. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.. Akti Gradskog vijeća Atti del Rovinj-Rovigno, 18. 04. 2014.

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 3/12. S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 23. ožujka 2012. 23 marzo 2012 13. 14. 15. 16. Gradsko vijeće Odluka o prihvaćanju dodatka

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Program rada za 2006.g. Programma di lavoro del Consiglio

Dettagli

KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE IŽ PAZIN

KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE IŽ PAZIN REPUBLIKA HRVATSKA UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU Klasa:602-03/09-01/26 Urbroj:2163/1-05/4-10-4 Labin, 22.04.2010. KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE IŽ PAZIN Predmet: Razrješenje

Dettagli

Br. Nr. 9/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E. Rovinj-Rovigno, 20. rujna 2017.

Br. Nr. 9/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E. Rovinj-Rovigno, 20. rujna 2017. Br. Nr. 9/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 20. rujna 2017. 20 settembre 2017 97. 98. 99. 100. 101. Akti Gradonačelnika Atti del

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 7/07. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Gradsko vijeće Consiglio municipale. Proračun grada Rovinja za

Dettagli

Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od do 2019.

Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od do 2019. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 342-01/16-01/24 URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 Pula, 02. studenoga 2016. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52000 Pazin

Dettagli

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar-

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar- Broj: 5/2017 Službeni glasnik broj 5776 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA Broj: 5/2017 Tar-Torre, 28.03.2017. Godina: X Cijena po komadu: 30 kn Izdavač: Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8

Dettagli

S poštovanjem, PROČELNIK Josip Zidarić,dipl.ing.arh.

S poštovanjem, PROČELNIK Josip Zidarić,dipl.ing.arh. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: UP/I-342-01/14-01/02 URBROJ:

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: 342-01/14-01/03 URBROJ:

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gradsko vijeće Consiglio municipale Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova Delibera

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 10/12. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 90. 91. 92. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 21. studenoga 2012. Odluka

Dettagli

Odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno Delibera sul conferimento dei premi e dei riconoscimenti della Città di Rovinj- Rovigno

Odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno Delibera sul conferimento dei premi e dei riconoscimenti della Città di Rovinj- Rovigno Br. Nr. 7/16. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno,

Dettagli

SAZIVAM 38. sjednicu Skupštine Istarske županije DNEVNI RED

SAZIVAM 38. sjednicu Skupštine Istarske županije DNEVNI RED REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052/351-667, fax. 052/351-686 e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr KLASA: 021-04/17-01/21 URBROJ: 2163/1-01/4-17-1 Pazin,

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 2/13. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno,

Dettagli

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Otkup knjiga, zbornika i časopisa / Acquisto

Dettagli

Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni TN Girandella u Rapcu

Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni TN Girandella u Rapcu REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: UP/I-342-01/17-01/01 URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 Pula, 13. ožujka 2017. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Drandić Valtera Dršćevka 3

Dettagli

Program održavanja komunalne infrastrukture za godinu Programma di manutenzione dell infrastruttura comunale per il 2017

Program održavanja komunalne infrastrukture za godinu Programma di manutenzione dell infrastruttura comunale per il 2017 Br. Nr. 3/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 21. ožujka 2017. 21 marzo 2017 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Akti Gradonačelnika

Dettagli

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR OPĆINA BALE ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BALE LISTA COLLETTIVA DELLE LISTE DI CANDIDATURA PER L ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DEL COMUNE

Dettagli

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Scuola per l arte applicata e il design Zagabria

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Scuola per l arte applicata e il design Zagabria Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb Scuola per l arte applicata e il design Zagabria ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO 6. 23. svibnja 2013. 6 23 maggio 2013 IZLOŽBA

Dettagli

Z A K L J U Č A K. 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Z A K L J U Č A K. 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: UPI-342-0116-0127 URBROJ: 21631-018-16-2 Pula, 02. studenoga 2016. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE nr predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52000 Pazin

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 2/09. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 24a. 25. 26. Gradsko vijeće. zmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 10. listopada 2011. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Gradsko vijeće Zaključak o prihvaćanju

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 5/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 60. Gradsko vijeće Consiglio municipale Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području grada

Dettagli

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2017. godinu

Dettagli

Sig. Amm. 013-04/2013-15/6 N Pr. 2170-67-02-13-4

Sig. Amm. 013-04/2013-15/6 N Pr. 2170-67-02-13-4 UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr www.unione-italiana.hr

Dettagli

UPRAVNOSUDSKA I USTAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

UPRAVNOSUDSKA I USTAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 423 UPRAVNOSUDSKA I USTAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Dr. sc. Marko Šikić, izvanredni profesor UDK: 352.071 Dr. sc. Mateja Crnković, viša asistentica

Dettagli

Financiranje udruga/finanziamento delle associazioni. Novine u zakonodavstvu Novità legislative

Financiranje udruga/finanziamento delle associazioni. Novine u zakonodavstvu Novità legislative Financiranje udruga/finanziamento delle associazioni Novine u zakonodavstvu Novità legislative Pravni osnov/ Fondamento giuridico Ključna promjena u odnosu na dosadašnju praksu: - primjena državne/vladine

Dettagli

ZAKLJUČAK. Prilog: - Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća - Izvješće. GRADONAČELNIK Edi Štifanić

ZAKLJUČAK. Prilog: - Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća - Izvješće. GRADONAČELNIK Edi Štifanić REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 601-02/15-01/33 URBROJ: 2167/01-09/01-15-2 Poreč-Parenzo, 27. kolovoz 2015. Na temelju članka 53.

Dettagli

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ. 2. Naziv liste: ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR IDS

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ. 2. Naziv liste: ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR IDS OPĆINA BRTONIGLA ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ Nositelj liste: ILIJA RAGUŽ 2. Naziv liste:

Dettagli

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa

Dettagli

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ROVINJA - ROVIGNO IZMJENE I DOPUNE Sažetak za javnost

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ROVINJA - ROVIGNO IZMJENE I DOPUNE Sažetak za javnost Nositelj izrade: GRAD ROVINJ - CITTA ROVINJ - DI ROVIGNO GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ROVINJA - ROVIGNO IZMJENE I DOPUNE Sažetak za javnost Izvršitelj: URBING d.o.o. za poslove prostornog ureñenja

Dettagli

Num. 1/2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 31 gennaio 2017 Pagina 1 INDICE

Num. 1/2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 31 gennaio 2017 Pagina 1 INDICE Num. 1/2017 BOLLETTNO UFFCALE DELLA REGONE STRANA del 31 gennaio 2017 Pagina 1 NDCE ATT DELL'ASSSEMBLEA 1. STATUTARA sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della Regione striana... 2 2. sul consenso

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/08. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Gradsko vijeće Consiglio municipale. Odluka o donošenju

Dettagli

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE ZA GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 612-01/16-01/08 URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 Pula, 06. prosinca 2016. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3 52 000 PAZIN

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ZAKLJUČKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTPISIVA JU SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I SURAD JI IZMEĐU GRADA OSIJEKA I GRADA VICE ZE Osijek, rujan 2011.

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA SPONSORIZZAZIONE E SULLE DONAZIONI. Articolo 1

REGOLAMENTO SULLA SPONSORIZZAZIONE E SULLE DONAZIONI. Articolo 1 KOMUNALNI SERVIS d.o.o. SERVIZIO COMUNALE S.r.l. Rovinj Rovigno Ai sensi dell art. 21 del Contratto sociale della municipalizzata SERVIZIO COMUNALE S.r.l., il direttore della stessa, dd. 11.06.2013 emana

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64! " # $ % % & ' ( ) * +, - & & ). ) / / - * * ) $ 0 0 ' ( ' ) & -, 1 2 2 3 4 - & 5 5 1 6 7 1 5 6 2 5 * 8 9 : ; < = >

Dettagli

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso (Roma, 27 Giugno 1997 Scambio di Lettere) Roma, 27. giugno 1997. A Sua

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 4/10. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 45. 46. 47. Gradsko vijeće Consiglio municipale Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na četvrtom javnom

Dettagli

POJEDINAČNA ODLUKA KAO PRETPOSTAVKA OCJENE ZAKONITOSTI OPĆEG AKTA U OBJEKTIVNOM UPRAVNOM SPORU

POJEDINAČNA ODLUKA KAO PRETPOSTAVKA OCJENE ZAKONITOSTI OPĆEG AKTA U OBJEKTIVNOM UPRAVNOM SPORU S. OTOČAN, Pojedinačna odluka kao pretpostavka ocjene zakonitosti... 715 POJEDINAČNA ODLUKA KAO PRETPOSTAVKA OCJENE ZAKONITOSTI OPĆEG AKTA U OBJEKTIVNOM UPRAVNOM SPORU Sanja Otočan, sutkinja UDK: 35.077.2

Dettagli

Sig. Amm / /5 N Pr

Sig. Amm / /5 N Pr UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr www.unione-italiana.hr

Dettagli

PROGRAM DOGAĐANJA POVODOM DANA GRADA POREČA - PARENZO I PROSLAVE PRAZNIKA RADA 2016.

PROGRAM DOGAĐANJA POVODOM DANA GRADA POREČA - PARENZO I PROSLAVE PRAZNIKA RADA 2016. PROGRAM DOGAĐANJA POVODOM DANA GRADA POREČA - PARENZO I PROSLAVE PRAZNIKA RADA 2016. PONEDJELJAK,25.travnja 18.00 - Koncert učenika porečke glazbene škole Kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta, Narodni

Dettagli

19. Marija Poropat, Hrvatica/Croata, Pazinska-Via Pisino 12, Rovinj-Rovigno.

19. Marija Poropat, Hrvatica/Croata, Pazinska-Via Pisino 12, Rovinj-Rovigno. REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA Gradsko izborno povjerenstvo za grad Rovinj Commissione elettorale della citta' di Rovigno Klasa-Classe: 023-01/05-01/36 Urboj-Num.prot.:

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 9/13. Službni glasnik Bollttino ufficial Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 24. 9. 213. 62. Gradsko vijć Consiglio municipal Odluka o dopuni Odluk o zaduživanju Proračuna

Dettagli

ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE VIŠEG SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU

ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE VIŠEG SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU 291 ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE VIŠEG SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU Dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor UDK: 347.91/.95 Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu Ur: 9. veljače 2012. Pr.: 6. ožujka

Dettagli

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA. 35. SJEDNICA održana godine

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA. 35. SJEDNICA održana godine SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA S K R A Ć E N I Z A P I S N I K 35. SJEDNICA održana 3. 12.2007. godine PAZIN, PROSINAC 2007. GODINE 1 SKRAĆENI ZAPISNIK sa 35. sjednice Skupštine

Dettagli

Regione Lazio. Deliberazioni

Regione Lazio. Deliberazioni 29/01/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 9 Pag. 5 di 292 Regione Lazio Deliberazioni Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 58 COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO. Disciplinare di produzione

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 7a/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 81. Gradsko vijeće Consiglio municipale Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. KLASA: /14-01/30 URBROJ: 2163/1-06/ Pula, 19. veljače 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. KLASA: /14-01/30 URBROJ: 2163/1-06/ Pula, 19. veljače 2015. REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/352-155, fax: 052/352-154 KLASA: 400-01/14-01/30 URBROJ: 2163/1-06/8-15-12 Pula, 19. veljače 2015.

Dettagli

CONCLUSIONE 12 settembre 2014, N 11, Sostegno straordinario all Asilo Pinocchio di Zara

CONCLUSIONE 12 settembre 2014, N 11, Sostegno straordinario all Asilo Pinocchio di Zara UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: tremul@unione-italiana.hr www.unione-italiana.hr ID

Dettagli

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA ZA 2016. GODINU

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA ZA 2016. GODINU REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura Upute za prijavitelje za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 3 - Lekcija 3 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

DJEČJI VRTIĆ SCUOLA DELL'INFANZIA PAPERINO POREČ - PARENZO REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

DJEČJI VRTIĆ SCUOLA DELL'INFANZIA PAPERINO POREČ - PARENZO REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DJEČJI VRTIĆ SCUOLA DELL'INFANZIA PAPERINO POREČ - PARENZO REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA Parenzo, aprile 2005 Secondo l'articolo 53 dello Statuto della scuola dell'infanzia Paperino, alla riunione

Dettagli

SPESE DI MANUTENZIONE E SERVIZI DEL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE

SPESE DI MANUTENZIONE E SERVIZI DEL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE E SERVIZI DEL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATE DI URBANIZZAZIONE RIPARTIZIONE PER SETTORE SPESE MANUTENZIONE E SERVIZI FINANZIATE E NON ANNO 2009 CAPITOLO FINANZIATE GESTIONE GENERALE

Dettagli

VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME. Zakonski okvir Sektorske dozvole Postupak

VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME. Zakonski okvir Sektorske dozvole Postupak VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME Zakonski okvir Sektorske dozvole Postupak VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME Zakonski okvir Sektorske dozvole Postupak Beograd, 2012. SADRŽAJ: UVOD 5 I OSNOVNA NAČELA 7 Pravni subjekti

Dettagli

GIARDINO D INFANZIA ITALIANO TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA ROVIGNO ROVINJ. RELAZIONE ANNUALE DEL LAVORO SVOLTO per l anno pedagogico 2013/2014

GIARDINO D INFANZIA ITALIANO TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA ROVIGNO ROVINJ. RELAZIONE ANNUALE DEL LAVORO SVOLTO per l anno pedagogico 2013/2014 GIARDINO D INFANZIA ITALIANO TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA ROVIGNO ROVINJ RELAZIONE ANNUALE DEL LAVORO SVOLTO per l anno pedagogico 2013/2014 Rovigno, 24 agosto 2014 INDICE I. Organizzazione DELL ATTIVITÀ

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA. Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA. Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura Novigrad-Cittanova, Mlinska/Via del Mulino 4b tel.052/742-330, fax: 052/742-332

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/13. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. Rovinj-Rovigno, 26. veljače 2013. 26 febbraio 2013 Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise

Dettagli

U privitku dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje.

U privitku dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje. REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJAA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu Servizio per l'acquisto pubblico KLASA: 406-01/16-01/55 URBROJ: 2163/1-09/2-16-01 Pula, 24. listopada

Dettagli

Scuola dell Infanzia Sede centrale

Scuola dell Infanzia Sede centrale ISTITUTO COMPRENSIVO A. Moro MADDALONI, lì 14 ottobre 2016 Alla Dirigente Scolastica Al D.S.G.A. Al Consiglio d Istituto Al Collegio dei Docenti Oggetto: Proposte Visite guidate e Viaggi d istruzione per

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 1 - Lekcija 1 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

Održani izbori za zastupnike u Sabor, koji će naredne 4 godine činiti izvršnu vlast u Hrvatskoj.

Održani izbori za zastupnike u Sabor, koji će naredne 4 godine činiti izvršnu vlast u Hrvatskoj. ATTINIANUM 4/2007 prosinac / dicembre Glasilo Grada Vodnjana Održani izbori za zastupnike u Sabor, koji će naredne 4 godine činiti izvršnu vlast u Hrvatskoj. Sono terminate le elezioni per i deputati al

Dettagli

D E L I B E R A di integrazione della Delibera sull orario di lavoro nei pubblici esercizi

D E L I B E R A di integrazione della Delibera sull orario di lavoro nei pubblici esercizi Ai sensi dell articolo 8 e dell articolo 58 comma 1 della Legge sui pubblici esercizi ( Gazzetta ufficiale, n. 138/06), nonche dell articolo 51 dello Statuto della Città di Rovinj- Rovigno ( Bollettino

Dettagli

Izvještaj o radu za i godinu

Izvještaj o radu za i godinu Izvještaj o radu za 2014. i 2015. godinu Novigrad, listopad 2015. UVOD Savjet mladih Grada Novigrada-Cittanova (u daljnjem tekstu Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23 04 2015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23 04 2015 15022 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23 04 2015 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23 04 2015 15023 15024 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23 04

Dettagli

SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 28. SJEDNICA. održana godine

SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 28. SJEDNICA. održana godine SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 28. SJEDNICA održana 14. 03. 2016. godine Pazin, 14. 03. 2016. godine 1 ZAPISNIK sa 28. sjednice Skupštine Istarske županije, održane 14. ožujka 2016. godine (ponedjeljak),

Dettagli

A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)!

A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)! Predispit znanja iz talijanskog jezika 2012/ 13. A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)! 1. Questa è un intervista

Dettagli

Piano e programma di lavoro per l a.p. 2014/15

Piano e programma di lavoro per l a.p. 2014/15 Talijanski dječji vrtić Giardino d infanzia italiano Naridola Rovinj Rovigno Omladinska Viale della Gioventù 20 Tel. 052 830 138 Fax 052 840 735 MB 01330683 OIB 88070753043 e-mail: dv-gi-naridola@pu.htnet.hr

Dettagli

ZAPISNIK 32. SJEDNICA. održana 19. srpnja godine

ZAPISNIK 32. SJEDNICA. održana 19. srpnja godine SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 32. SJEDNICA održana 19. srpnja 2016. godine Pazin, 19. srpnja 2016. ZAPISNIK sa 32. sjednice Skupštine Istarske županije, održane 19.07.2016. godine (utorak), u dvorani

Dettagli

SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA INDICE

SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA INDICE 76 SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA INDICE UIL CONSIGLIO CITTADINO 7. DELIBERA DI NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA MATERNA TIČIĆI CITTANOVA

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 2 - Lekcija 2 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

IL SERVIZIO RIABILITATIVO DOMICILIARE (SRD)

IL SERVIZIO RIABILITATIVO DOMICILIARE (SRD) 1 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI Ospedali di Gemona e di Tolmezzo DRŽAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA - AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA-JULIJSKA

Dettagli

TAVOLI E SET IN RESINA DA GIARDINO

TAVOLI E SET IN RESINA DA GIARDINO TAVOLI E SET IN RESINA DA GIARDINO I prezzi esposti sono indicativi di vendita al pubblico. Ver.12A 3GPlastik srl (20010) Bareggio Mi Via P.Litta 17-19 Tel.+39-0290361426 r.a. Fax +39-0290361427 - mail@3gplastik.com

Dettagli

per l'anno scolastico 2013/2014

per l'anno scolastico 2013/2014 REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA BERNARDO BENUSSI Omladinska 20 Viale della Gioventù 20, ROVINJ-ROVIGNO Tel/fax: (052) 813-131www.sei-bbenussi.hr

Dettagli

CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI

CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI SERVIZIO AREA SOCIO-ASSISTENZIALE COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N 551 Registro Generale DEL 20/03/2017 OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 256 DEL

Dettagli

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO Ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 7/07), il Consiglio

Dettagli

P R O G R A M M A DEI SUSSIDI PER L AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL PERIODO

P R O G R A M M A DEI SUSSIDI PER L AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL PERIODO Ai sensi della disposizione dell articolo 66 della Legge sull agricoltura ( Gazzetta ufficiale n. 30/15) e dell articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj- Rovigno ( Bollettino ufficiale della Città

Dettagli

Presuda Suda ( Šesto vijeće ) od 2. lipnja Spojeni predmeti C-69/93 i C-258/93.

Presuda Suda ( Šesto vijeće ) od 2. lipnja Spojeni predmeti C-69/93 i C-258/93. Presuda Suda ( Šesto vijeće ) od 2. lipnja 1994. Spojeni predmeti C-69/93 i C-258/93. Punto Casa SpA v Sindaco del Comune di Capena et Comune di Capena i Promozioni Polivalenti Venete Soc. coop. arl (PPV)

Dettagli

OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK 1 2 Test iz italijanskog jezika sastoji se od četiri dijela. Oblast Br. bodova 1. Ascolto - Slušanje 15 2. Comprensione della lettura - Čitanje 25 3. Analisi delle strutture

Dettagli

FUTUR I- FUTURO SEMPLICE. Futur se gradi tako što odbacimo infinitivne nastavake ARE, ERE ili IRE i dodamo odgovarajuće nastavke:

FUTUR I- FUTURO SEMPLICE. Futur se gradi tako što odbacimo infinitivne nastavake ARE, ERE ili IRE i dodamo odgovarajuće nastavke: FUTUR I- FUTURO SEMPLICE Futur se gradi tako što odbacimo infinitivne nastavake ARE, ERE ili IRE i dodamo odgovarajuće nastavke: PARLARE io parlerò tu parleraì lui,lei Lei parlerà noi parleremo voi parlerete

Dettagli

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE - 1 SEI. 2016 COMUNE DI PESCARA CITTA1 DI PESCARA Medaglia d'oro al Merito Civile ORIGINALE ATTO DI LIQUIDAZIONE Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 65 del 11 agosto 2016 Numero del Registro

Dettagli

STATUTO dell'istituzione Dječji vrtići "Petar Pan" Vodnjan - Scuole dell'infanzia "Petar Pan" Dignano (testo emendato) DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO dell'istituzione Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan - Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano (testo emendato) DISPOSIZIONI GENERALI Ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, il Consiglio d'amministrazione delle Scuole dell'infanzia - Dječji vrtići "Petar Pan" Dignano - Vodnjan, riunitosi il 30 gennaio 2014, ha redatto il testo emendato

Dettagli

PREDSJEDNIK MESIĆ POSJETIO NOVIGRAD

PREDSJEDNIK MESIĆ POSJETIO NOVIGRAD Novigrad - Cittanova, lipanj - rujan / giugno - settembre broj / numero 34 godina/anno VII PREDSJEDNIK MESIĆ POSJETIO NOVIGRAD 2 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Prvi službeni posjet hrvatskog

Dettagli

ZAKLADA FONTANELLA U ZEMUNIKU

ZAKLADA FONTANELLA U ZEMUNIKU ZAKLADA FONTANELLA U ZEMUNIKU Zdenko DUNDOVIĆ Zadar, Hrvatska UDK: 061.27 Fontanella 1864-1893 Izvorni znanstveni rad Prihvaćeno: 15. travnja 2015. Rad o Zakladi Fontanella temelji se na istraživanju i

Dettagli

COMUNE DI LORO CIUFFENNA. Piano delle Performance relativo al periodo

COMUNE DI LORO CIUFFENNA. Piano delle Performance relativo al periodo COMUNE DI LORO CIUFFENNA Piano delle Performance relativo al periodo 2016 2017-2018 Il presente Piano delle Performance è adottato ai sensi dell art. 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27

Dettagli

David Di Paoli Paulovich, Cos Rovigno canta e prega a Dio. La grande tradizione religiosa, liturgica e musicale di Rovigno d Istria,

David Di Paoli Paulovich, Cos Rovigno canta e prega a Dio. La grande tradizione religiosa, liturgica e musicale di Rovigno d Istria, 268 Histria, 2, 2012. Grupa autora David Di Paoli Paulovich, Cos Rovigno canta e prega a Dio. La grande tradizione religiosa, liturgica e musicale di Rovigno d Istria, Collana degli Atti Extra serie, N.

Dettagli

PREGLED SAVREMENIH TEORIJSKIH SHVATANJA O OSNOVNIM POJMOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA

PREGLED SAVREMENIH TEORIJSKIH SHVATANJA O OSNOVNIM POJMOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA PREGLED SAVREMENIH TEORIJSKIH SHVATANJA O OSNOVNIM POJMOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA DOI:10.5570/dfnd.1333.04.se COBISS.BH-ID 3541016 UDK 343.1(091) Pregledni rad Srđan Forca, Okružni sud u Banjoj Luci 1 Gojko

Dettagli

HIPOTEKA NA BRODU U HRVATSKOM POMORSKOM PRAVU

HIPOTEKA NA BRODU U HRVATSKOM POMORSKOM PRAVU Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991) v. 27, br. 2, 849-869 (2006) 849 HIPOTEKA NA BRODU U HRVATSKOM POMORSKOM PRAVU Dr. sc. Vinko Hlača, UDK: 347.798(497.5)(094.5) redoviti profesor u mirovini Ur.: 9. rujna

Dettagli

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE schede investimenti per responsabile di procedura

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE schede investimenti per responsabile di procedura Comune di Rovereto Servizio Patrimonio e Finanze Allegato 5) PIANO ESECUTIVO di GESTIONE 2017-2019 schede investimenti per responsabile di Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. di data

Dettagli

Teme za završni rad: 4thk TEME IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA ZAVRŠNI RAD 1. VIS TOURISM OFFER 2. ADVENTURE TOURISM IN CROATIA (DALMATIA) 3.

Teme za završni rad: 4thk TEME IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA ZAVRŠNI RAD 1. VIS TOURISM OFFER 2. ADVENTURE TOURISM IN CROATIA (DALMATIA) 3. Teme za završni rad: 4thk TEME IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA ZAVRŠNI RAD 1. VIS TOURISM OFFER 2. ADVENTURE TOURISM IN CROATIA (DALMATIA) 3. HOSTELS IN SPLIT 4. BOUTIQUE HOTEL IN SPLIT 5. HVAR CULTURAL VISIT 6.

Dettagli

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE CITTA' DI CASTEL MAGGIORE Provincia di Bologna SERVIZI FINANZIARI RAGIONERIA DETERMINAZIONE FIN / 58 Del 17/07/2017 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO FINO DAL 1/08/2017 AL

Dettagli

Controllo Strategico e Direzionale /008 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 501 approvata il 4 agosto 2016

Controllo Strategico e Direzionale /008 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 501 approvata il 4 agosto 2016 Controllo Strategico e Direzionale 2016 03704/008 Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 501 approvata il 4 agosto 2016 DETERMINAZIONE:

Dettagli

ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE. ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12 i 51/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 9/15)

ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE. (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 54/12 i 51/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 9/15) ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12 i 51/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 9/15) I. OPĆA ODREDBA -neslužbeni pročišćeni tekst- Članak 1. Ovom

Dettagli

per l'anno scolastico 2012/2013

per l'anno scolastico 2012/2013 REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA BERNARDO BENUSSI Omladinska 20 Viale della Gioventù 20, ROVINJ-ROVIGNO Tel/fax: (052) 813-131www.sei-bbenussi.hr

Dettagli

ZAPISNIK 16. SJEDNICA. održana 18. studenoga godine

ZAPISNIK 16. SJEDNICA. održana 18. studenoga godine SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 16. SJEDNICA održana 18. studenoga 2014. godine PAZIN, 18. studenoga 2014. 1 Z A P I S N I K sa 16. sjednice Skupštine Istarske županije, održane 18. studenog 2014. godine

Dettagli