Z A K L J U Č A K. 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Z A K L J U Č A K. 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje."

Transcript

1 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: UPI URBROJ: Pula, 02. studenoga SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE nr predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, Pazin Predmet: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke RIVIERA ADRIA d.d. Poreč Na temelju čl. 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 1009, 413 i 1616) župan Istarske županije donosi dana 02. studenoga godine slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke RIVIERA ADRIA d.d. Poreč. 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Josip Zidarić, pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije. 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. ŽUPAN mr.sc.valter Flego

2 Temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( Narodne novine, br , 14106, 3809, i 5616), članka 39. stavka 2. podstavka 3. Zakona o koncesijama ( Narodne novine, br ) i članka 43. Statuta Istarske županije ( Službene novine Istarske županije, br i 413), Skupština Istarske županije, na sjednici održanoj godine, donosi Odluku o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke RIVIERA ADRIA d.d. Poreč Članak 1. U naslovu i u članku 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke RIVIERA ADRIA d.d. Poreč ( Službene novine Istarske županije, br. 313) brišu se riječi RIVIERA ADRIA, te se dodaju riječi VALAMAR RIVIERA. Članak 2. U članku 5. stavku. 1. Odluke, iza riječi kolovoza, umjesto zareza, dolazi točka, a ostatak teksta se briše, te se dodaje novi stavak 2. koji glasi: Promjenjivi dio naknade plaća se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine. Ovlaštenik koncesije obvezan je osnovicu za izračun varijabilne naknade za tekuću godinu dostaviti davatelju koncesije najkasnije do 15. siječnja iduće godine. Ovlaštenik koncesije obvezan je varijabilnu naknadu za tekuću godinu uplatiti najkasnije do 31. siječnja iduće godine. Članak 3. Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5. Članak 4. Ovlašćuje se župan Istarske županije da u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sklopi s Ovlaštenikom koncesije Aneks Ugovora o koncesiji u skladu s odredbama članaka 1., 2. i 3. ove Odluke. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije. KLASA: UPI- URBROJ: Pazin, REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE Predsjednik Valter Drandić

3 OBRAZLOŽENJE I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE Pravni temelj za donošenje Odluke su odredba članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( Narodne novine, br , 14106, 3809, i 5616) koja propisuje da koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra daje županijska skupština, članak 39. stavak 2. podstavak 3. Zakona o koncesijama ( Narodne novine, br ) kojim su propisane moguće izmjene ugovora o koncesiji, te članka 43. Statuta Istarske županije ( Službene novine Istarske županije, br i 413) kojim su propisane ovlasti Skupštine Istarske županije. II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVOM ODLUKOM U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke RIVIERA ADRIA d.d. Poreč ( Službene novine Istarske županije, br. 313) izmijeniti će se naziv ovlaštenika koncesije, na način da će umjesto naziva trgovačkog društva RIVIERA ADRIA stajati VALAMAR RIVIERA. Uvidom u Sudski registar (neslužbeni primjerak povijesnog izvatka nalazi se u prilogu) utvrđeno je da trgovačko društvo Riviera Adria d.d. posluje pod nazivom Valamar Riviera d.d. te je sukladno tome potrebno izmijeniti Odluku. U Odluci se mijenja i članak 5. stavak 1., a temeljem ovih izmjena omogućiti će se ovlašteniku koncesije pravovremeno plaćanje varijabilnog dijela naknade, bez plaćanja kamata zbog kašnjenja s uplatama. Dosadašnjom formulacijom odredbe o plaćanju varijabilnog dijela naknade ovlaštenik koncesije nije imao odobren poček za plaćanje naknade, već je isti datum (31. prosinac) određen za dostavu osnovice za izračun varijabilnog dijela naknade davatelju koncesije, izračun varijabilnog dijela naknade, zaduživanje u Registru koncesija od strane davatelja koncesija te plaćanje naknade od strane ovlaštenika koncesije. Temeljem navedenog, a nakon stupanja na snagu ove Odluke, župan Istarske županije i Ovlaštenik koncesije zaključiti će Aneks Ugovora o koncesiji u skladu s odredbama članaka 1., 2. i 3. Odluke. III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE Tekst Prijedloga Odluke dostavlja se u privitku.

4 Ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n , 14106, 3809, e 5616) e dell'art. 39 comma 2 sottocomma 3 della Legge sulle concessioni ( Gazzetta ufficiale, n ) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn e 413), l'assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 2016 emana la Delibera sulla modifica della Delibera sull'assegnazione della concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico delle spiagge marine nell'ambito degli hotel e dei campeggi dell'impresa RIVIERA ADRIA S.p.A. di Parenzo Articolo 1 Nel titolo e nell'articolo 1 della Delibera sull'assegnazione della concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico delle spiagge marine nell'ambito degli hotel e dei campeggi dell'impresa RIVIERA ADRIA S.p.A. Parenzo ( Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 313 si cancellano le parole "RIVIERA ADRIA" e si aggiungono le parole "VALAMAR RIVIERA". Articolo 2 Nell'art. 5 comma 1 della Delibera, dopo la parola "agosto" al posto della virgola va messo il punto e il resto del testo viene cancellato e si aggiunge un nuovo punto, il 2 che recita: La parte variabile del canone di concessione si paga per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno corrente. Il concessionario ha l'obbligo di trasmettere al concedente la base per il calcolo del compenso variabile per l'anno corrente, al massimo entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Il concessionario ha l'obbligo di pagare al concedente il compenso variabile per l'anno corrente, al massimo entro il 31 gennaio dell'anno successivo". Articolo 3 I commi 2, 3 e 4 diventano commi 3, 4 e 5. Articolo 4 Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a firmare con il Concessionario, entro un termine di 15 giorni in cui la presente Delibera sarà entrata in vigore, l'integrazione al Contratto di concessione conformemente alle disposizioni degli articoli1, 2 e 3 della presente Delibera. Articolo 5 La presente Delibera entra in vigore l ottavo giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana. CLASSE: UPI- N. PROT.: Pisino, REPUBBLICA DI CROAZIA ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA Il Presidente Valter Drandić

5 MBS: OIB: TVRTKA: 1# 11# 21# 30# 39 1# 21# 30# 39 SJEDIŠTEADRESA: 1# Poreč (Grad Poreč - Parenzo) Vladimira Nazora 9 29 Poreč (Grad Poreč - Parenzo) Stancija Kaligari 1 PRAVNI OBLIK: 1 dioničko društvo TEMELJNI KAPITAL: 1# ,00 njemačka marka 2# ,00 njemačka marka 2# ,00 kuna 3# ,00 kuna 30# ,00 kuna 36# ,00 kuna ,00 kuna PRAVNI ODNOSI: Osnivački akt: 6 Odlukom Glavne skupštine od dana 27. rujna godine izmjenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na skupštinu, nadzorni odbor i upravu društva. Statut: RIVIERA HOLIDNG dioničko društvo RIVIERA HOLDING dioničko društvo RIVIERA POREČ dioničko društvo Riviera Adria dioničko društvo za turizam Valamar Riviera dioničko društvo za turizam RIVIERA HOLDING d. d. RIVIERA POREČ d.d. Riviera Adria d.d. Valamar Riviera d.d. Statut društva usvojen je dana 23. prosinca godine. Odlukom Skupštine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 02. prosinca godine. Odlukom Glavne skupštine od 28. rujna godine izmjenjen je Statut društva članak 11. i članak 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama. Odlukom Glavne skupštine od 27. rujna godine izmjenjene odredbe Statuta u članku 11. i članku 12. (odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama). Stranica: 1 od 7

6 PRAVNI ODNOSI: Statut: 8 Odlukom Glavne skupštine od dana 26. svibnja godine izmjenjen je čl. 8. (predmet poslovanja - djelatnosti) i čl. 34. st. 1. (članovi Uprave). 12 Odlukom Glavne skupštine od 05. srpnja godine izmjenjene su odredbe Statuta društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava. 16 Odlukom Glavne skupštine društva od 31. kolovoza godine izmjenjene su odredbe Statuta koji je u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava. 21 Odlukom Glavne skupštine od dana 13. prosinca godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 3. o tvrtki društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava. 22 Odlukom Glavne skupštine od dana 11. srpnja godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 8. o predmetu poslovanja - djelatnostima. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava. 26 Odlukom Glavne skupštine od 8. srpnja godine izmijenjene su odredbe Statuta od 11. srpnja godine i to: odredbe članka 4. o organu nadležnom za određivanje poslovne adrese u sjedištu društva, te članka 19. i 20. o sazivanju Glavne skupštine i prijavi dioničara radi usklađivanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN Pročišćeni tekst Statuta od 8. srpnja godine dostavljen je u zbirku isprava. 30 Odlukom glavne skupštine od g. izmjenjene su odredbe Statuta društva (pročišćenog teksta) od g i to: članak 3. (tvrtka društva), članak 8. (djelatnost društva), članak 11. (iznos temeljnog kapitala), članak 12. (broj i nominalni iznos dionica), članak 19. st. 3 (o priopćenju za dioničare) i dodan novi članak 35.a. (o odobrenom temeljnom kapitalu). Pročišćeni tekst Statuta od 29. lipnja godine dostavljen je u zbirku isprava. 35 Odlukom Glavne skupštine od 5. srpnja g. izmijenjen je čl. 12. Statuta društva (pročišćeni tekst od 29. lipnja godine) na način da se dosadašnji temeljni kapital Društva koji je podijeljen na redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna, sada dijeli na isti broj dionica na ime, bez nominalnog iznosa. 36 Odlukom Glavne skupštine od godine dopunjena je odredba članka 8. o djelatnosti društva, izmijenjen je članak 11. o temeljnom kapitalu zbog povećanja temeljnog kapitala i dijelom odredba članka 22. o kvorumu Glavne skupštine a radi usklađenja sa odredbama o dionicama bez nominalnog iznos. Statut Riviera Adria d.d. (potpuni tekst) od godine dostavljen je u zbirku isprava. 39 Odlukom Glavne skupštine od g. izmijenjene su odredbe Statuta društva (pročišćenog teksta od g.) i to: članak 3. o tvrtki društva, čl. 8. st. 1. o djelatnosti društva, članak 11. o iznosu temeljnog kapitala, članak 12. o broju dionica, članak 25. st. 1. o broju članova Nadzornog odbora, članak 27. st. 2. o sastavu Nadzornog odbora i članak 32 st. 1. o broju članova uprave društva. Potpuni tekst Statuta Valamar Riviera d.d. od g. dostavljen je u zbirku isprava. Stranica: 2 od 7

7 PRAVNI ODNOSI: Statut: 52 Odlukom Glavne skupštine od 8. lipnja godine izmjenjene su odredbe Statuta Društva (potpuni tekst od 21. kolovoza 2014.) na način da je cjelokupni tekst Statuta zamijenjen novim Statutom Valamar Riviera dioničko za turizam. Potpuni tekst Statuta od 8. lipnja godine dostavljen je u zbirku isprava. 57 Odlukom Glavne skupštine od 27. travnja izmijenjene su i dopunjene odredbe Statuta i to: članka 4. u kojem je dopunjena djelatnost sa uslugama informacijskog društva i članka 26. stavka 1. kojim je izmijenjen način objavljivanja podataka i priopćenja Društva radi usklađivanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima NN Potpuni tekst Statuta od 27. travnja dostavljen je u zbirku isprava. Promjene temeljnog kapitala: 2 Odlukom Glavne skupštine o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 28. rujna godine, temeljni kapital društva i nominalni iznos dionica izraženi u DEM prenominirani su u kune i iznosi ,00 kuna. 3 Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa: , Ur. broj: od 04. prosinca godine u obnovi postupka procjene društvenog kapitala dodatno se povećava procjenjena vrijednost društvenog kapitala za iznos od DEM odnosno protuvrijednost od ,00 kuna. 30 Odlukom glavne skupštine od g., temeljni kapital društva smanjen je s iznosa od ,00 kn za iznos od ,00 kn na iznos od ,00 kn smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 300,00 kn za iznos od 100,00 kn na iznos od 200,00 kn, koje dionice su podijeljene tako da je 1 (jedna)redovna dionica nominalnog iznosa 200,00 kn podijeljena na 20 (dvadeset) novih redovnih dionica nominalnog iznosa 10,00 (deset) kn svaka Odlukom glavne skupštine od g. istodobno je, radi pripajanja društva RABAC d.d. i ZLATNI OTOK d.d. društvu RIVIERA POREČ d.d., temeljni kapital povećan s iznosa od ,00 kn za iznos od ,00 kn na iznos od ,00 kn. Temeljni kapital povećava se izdavanjem novih redovnih dionica koje glase na ime nominalnog iznosa 10,00 kn svaka. Odlukom Glavne skupštine od 5. srpnja g., (slovima: stošest milijuna petstočetrdesetišest tisuća tristočetrdeset) redovnih dionica Društva oznake RIVP-R-A i ISIN oznake HRRIVPRA0000 koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka, zamjenjuje se sa (slovima: stošestmilijuna petstočetrdesetišest tisuća tristočetrdeset) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Jedna redovna dionica Društva, koja glasi na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna zamjenjuje se s jednom redovnom dionicom Društva koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa. Odlukom Glavne skupštine od godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od ,00 kuna za iznos od ,00 kuna na iznos od ,00 kuna. Stranica: 3 od 7

8 PRAVNI ODNOSI: Promjene temeljnog kapitala: 39 Odlukom Glavne skupštine od g. radi pripajanja društva VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. i VALAMAR GRUPA d.d. društvu RIVIERA ADRIA d.d., temeljni kapital povećan je sa iznosa od ,00 kuna za iznos od ,00 kuna izdavanjem novih redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, te istodobno za iznos od ,00 kuna iz sredstava društva pretvorbom rezervi kapitala u temeljni kapital bez izdavanja novih dionica, na iznos od ,00 kn. Temeljni kapital je nakon povećanja razdijeljen na redovne dionice na ime bez nominalnog iznosa. Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi 8 Društvu je pripojeno društvo RIVIERA BORIK d. o. o. sa sjedištem u Poreču, Vladimira Nazora 9, temeljem ugovora o pripajanju od 31. prosinca godine i odluke Glavne skupštine od 26. svibnja godine. 8 Društvu je pripojeno društvo RIVIERA BRULO d. o. o. sa sjedištem u Poreču, Vladmira Nazora 9, temeljem Ugovora o pripajanju od 31. prosinca godine i odluke Glavne skupštine od dana 26. svibnja godine. 8 Društvu je pripojeno društvo RIVIERA DECUMANUS d. o. o. sa sjedištem u Poreču, Vladimira Nazora 9, temeljem Ugovora o pripajanju od 31. prosinca godine i odluke Glavne skupštine od dana 26. svibnja godine. 8 Društvu je pripojeno društvo RIVIERA LANTERNA d. o. o. sa sjedištem u Poreču, Vladimira Nazora 9, temeljem Ugovora o pripajanju od 31. prosinca godine i odluke Glavne skupštine od dana 26. svibnja godine. 8 Društvu je pripojeno društvo RIVIERA VRSAR d. o. o. sa sjedištem u Vrsaru, Rade Končara, 72, temeljem Ugovora o pripajanju od 31. prosinca godine i odluke Glavne skupštine od dana 26. svibnja godine. 8 Društvu je pripojeno društvo RIVIERA INŽENJERING d. o. o. sa sjedištem u Poreču, Vladimira Nazora 9, temeljem Ugovora o pripajanju od 31. prosinca godine i odluke Glavne skupštine od dana 26. svibnja godine. 8 Društvu je pripojeno društvo RIVIERA SERVISI d. o. o. Poreč, Mate Vlašića bb, temeljem Ugovora o pripajanju od 31. prosinca godine i odluke Glavne skupštine od dana 25. svibnja godine. 30 Odlukom Glavne skupštine društva od g. odobren je Ugovor o pripajanju kojim se društvo RABAC d.d. i ZLATNI OTOK d.d. pripajaju društvu RIVIERA POREČ d.d. 37 Dana godine zaključen je Ugovor o pripajanju kojim se društvo DUBROVNIK - BABIN KUK d.d. pripaja društvu Riviera Adria d.d. Ugovor o pripajanju odobren je na Glavnoj skupštini društva DUBROVNIK - BABIN KUK d.d. održanoj dana godine, a društvo Riviera Adria d.d. kao društvo przimatelj je jedini dioničar koji drži sve dionice društva DUBROVNIK - BABIN KUK d.d. koje se pripaja. 39 Odlukom Glavne skupštine društva od g. odobren je Ugovor o pripajanju kojim se društvo VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. i VALAMAR GRUPA d.d. pripajaju društvu RIVIERA ADRIA d.d., te je glavna skupština donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Stranica: 4 od 7

9 PRAVNI ODNOSI: Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi radi provedbe pripajanja. 46 Ovom društvu pripojeno je društvo LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Grad Zagreb, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: , OIB: , temeljem Ugovora o pripajanju od 16. listopada 2014.godine i Odluke člana Pripojenog društva od 24. studenog 2014.g. 49 Ovom društvu pripojeno je društvo Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: , OIB: , temeljem Ugovora o pripajanju od 18. prosinca 2014.godine i Odluke člana Pripojenog društva od 23. siječnja godine. 56 Dana 10. veljače zaključen je Ugovor o pripajanju kojim se društvo HOTELI BAŠKA d.d. pripaja društvu VALAMAR RIVIERA d.d. Ugovor o pripajanju odobren je na Glavnoj skupštini društva HOTELI BAŠKA d.d. održanoj dana 16. veljače Društvo przimatelj VALAMAR RIVIERA d.d. jedini je dioničar društva koje se pripaja i drži sve dionice društva HOTELI BAŠKA d.d. 58 Ovom društvu pripojeno je društvo BASTION UPRAVLJANJE d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS , OIB , temeljem Ugovora o pripajanju zaključenog dana 11. svibnja kojim se društvo BASTION UPRAVLJANJE d.o.o. pripaja društvu Valamar Riviera d.d. Ugovor o pripajanju odobren je na Glavnoj skupštini društva BASTION UPRAVLJANJE d.o.o. održanoj dana 15. lipnja Društvo przimatelj Valamar Riviera d.d. jedini je član društva koje se pripaja i drži sve udjele u društvu BASTION UPRAVLJANJE d.o.o. OSTALI PODACI: 36 Sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala (NN 8808, i 7409) upisuje se Odluka o povlačenju dionica društva s uvrštenja na uređenom tržištu, donesena na glavnoj skupštini društva održanoj dana godine. Upise u glavnu knjigu proveli su: RBU Tt Datum Naziv suda 0001 Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Stranica: 5 od 7

10 Upise u glavnu knjigu proveli su: RBU Tt Datum Naziv suda 0011 Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Stranica: 6 od 7

11 Upise u glavnu knjigu proveli su: RBU Tt Datum Naziv suda 0043 Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti! Djelomični povijesni izvadak sadrži samo dio upisanih podataka, dok su ostali podaci o upisima izostavljeni! Stranica: 7 od 7

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/ , fax: 052/

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/ , fax: 052/ REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-496, fax: 052/351-695 KLASA: 602-03/14-01/166 URBROJ: 2163/1-05/2-14-2 Labin, 4. lipnja 2014.

Dettagli

Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od do 2019.

Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od do 2019. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 342-01/16-01/24 URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 Pula, 02. studenoga 2016. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52000 Pazin

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: 342-01/14-01/03 URBROJ:

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/ , fax: 052/

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/ , fax: 052/ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/352-155, fax: 052/352-154 KLASA: 944-15/16-01/02 URBROJ: 2163/1-06/6-16-2 Pula,

Dettagli

S poštovanjem, PROČELNIK Josip Zidarić,dipl.ing.arh.

S poštovanjem, PROČELNIK Josip Zidarić,dipl.ing.arh. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: UP/I-342-01/14-01/02 URBROJ:

Dettagli

S poštovanjem, PROČELNIK Josip Zidarić,dipl.ing.arh.

S poštovanjem, PROČELNIK Josip Zidarić,dipl.ing.arh. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/621-411, fax: 052/624-977 KLASA: UP/I-342-01/13-01/20 URBROJ:

Dettagli

Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni TN Girandella u Rapcu

Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni TN Girandella u Rapcu REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: UP/I-342-01/17-01/01 URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 Pula, 13. ožujka 2017. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Drandić Valtera Dršćevka 3

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 3/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Gradsko vijeće Consiglio municipale Davanje suglasnost na Statut Gradske

Dettagli

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 18. 19. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 8. travnja 2015. 8. aprile 2015

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 7/05 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58 59 60 61 62 63 Gradsko vijeće Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog

Dettagli

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Otkup knjiga, zbornika i časopisa / Acquisto

Dettagli

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u godini,

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u godini, REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 550-01/17-01/03 URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 Pula, 13. ožujka 2017. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Drandić Valtera Dršćevka 3 52 000

Dettagli

KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE IŽ PAZIN

KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE IŽ PAZIN REPUBLIKA HRVATSKA UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU Klasa:602-03/09-01/26 Urbroj:2163/1-05/4-10-4 Labin, 22.04.2010. KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE IŽ PAZIN Predmet: Razrješenje

Dettagli

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa

Dettagli

Br. Nr. 9/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E. Rovinj-Rovigno, 20. rujna 2017.

Br. Nr. 9/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E. Rovinj-Rovigno, 20. rujna 2017. Br. Nr. 9/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 20. rujna 2017. 20 settembre 2017 97. 98. 99. 100. 101. Akti Gradonačelnika Atti del

Dettagli

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar-

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar- Broj: 5/2017 Službeni glasnik broj 5776 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA Broj: 5/2017 Tar-Torre, 28.03.2017. Godina: X Cijena po komadu: 30 kn Izdavač: Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8

Dettagli

SAZIVAM 38. sjednicu Skupštine Istarske županije DNEVNI RED

SAZIVAM 38. sjednicu Skupštine Istarske županije DNEVNI RED REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052/351-667, fax. 052/351-686 e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr KLASA: 021-04/17-01/21 URBROJ: 2163/1-01/4-17-1 Pazin,

Dettagli

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2017. godinu

Dettagli

Num. 19/2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 18 novembre 2016 Pagina 1 INDICE

Num. 19/2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 18 novembre 2016 Pagina 1 INDICE Num. 19/2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 18 novembre 2016 Pagina 1 ATTI DELL'ASSEMBLEA INDICE 152. CONCLUSIONE sull'approvazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2017, I lettura...

Dettagli

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE ZA GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 612-01/16-01/08 URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 Pula, 06. prosinca 2016. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3 52 000 PAZIN

Dettagli

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso (Roma, 27 Giugno 1997 Scambio di Lettere) Roma, 27. giugno 1997. A Sua

Dettagli

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ROVINJA - ROVIGNO IZMJENE I DOPUNE Sažetak za javnost

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ROVINJA - ROVIGNO IZMJENE I DOPUNE Sažetak za javnost Nositelj izrade: GRAD ROVINJ - CITTA ROVINJ - DI ROVIGNO GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ROVINJA - ROVIGNO IZMJENE I DOPUNE Sažetak za javnost Izvršitelj: URBING d.o.o. za poslove prostornog ureñenja

Dettagli

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR OPĆINA BALE ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BALE LISTA COLLETTIVA DELLE LISTE DI CANDIDATURA PER L ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DEL COMUNE

Dettagli

U privitku dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje.

U privitku dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje. REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJAA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu Servizio per l'acquisto pubblico KLASA: 406-01/16-01/55 URBROJ: 2163/1-09/2-16-01 Pula, 24. listopada

Dettagli

Sig. Amm. 013-04/2013-15/6 N Pr. 2170-67-02-13-4

Sig. Amm. 013-04/2013-15/6 N Pr. 2170-67-02-13-4 UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr www.unione-italiana.hr

Dettagli

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA ZA 2016. GODINU

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA ZA 2016. GODINU REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura Upute za prijavitelje za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske

Dettagli

ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE. ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12 i 51/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 9/15)

ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE. (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 54/12 i 51/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 9/15) ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12 i 51/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 9/15) I. OPĆA ODREDBA -neslužbeni pročišćeni tekst- Članak 1. Ovom

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. KLASA: /14-01/30 URBROJ: 2163/1-06/ Pula, 19. veljače 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. KLASA: /14-01/30 URBROJ: 2163/1-06/ Pula, 19. veljače 2015. REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/352-155, fax: 052/352-154 KLASA: 400-01/14-01/30 URBROJ: 2163/1-06/8-15-12 Pula, 19. veljače 2015.

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 3/12. S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 23. ožujka 2012. 23 marzo 2012 13. 14. 15. 16. Gradsko vijeće Odluka o prihvaćanju dodatka

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Program rada za 2006.g. Programma di lavoro del Consiglio

Dettagli

ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE VIŠEG SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU

ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE VIŠEG SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU 291 ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE VIŠEG SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU Dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor UDK: 347.91/.95 Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu Ur: 9. veljače 2012. Pr.: 6. ožujka

Dettagli

Turismo 2006 Analisi del traffico turistico nel territorio della città di Rovigno e della Regione Istriana nel 2006

Turismo 2006 Analisi del traffico turistico nel territorio della città di Rovigno e della Regione Istriana nel 2006 Turismo Analisi del traffico turistico nel territorio della città di Rovigno e della Regione Istriana nel Nel territorio della Repubblica di Croazia nel sono stati realizzati 53.006.946 pernottamenti,

Dettagli

UPRAVNOSUDSKA I USTAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

UPRAVNOSUDSKA I USTAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 423 UPRAVNOSUDSKA I USTAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Dr. sc. Marko Šikić, izvanredni profesor UDK: 352.071 Dr. sc. Mateja Crnković, viša asistentica

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE UGOVOR O ZAKUPU TIPOLOGIJA 3 TIPOLOGIA 3. Ugovor o zakupu tipologija 3 Contratto di locazione tipologia 3

CONTRATTO DI LOCAZIONE UGOVOR O ZAKUPU TIPOLOGIJA 3 TIPOLOGIA 3. Ugovor o zakupu tipologija 3 Contratto di locazione tipologia 3 , Strossmayerova 16, MB., rappresentata dal direttore. in qualità di Locatore e Jadranka hoteli d.o.o., 51550 Mali Losinj, rappresentata dal direttore sig.ra Snjezana Baljak, in qualità di Conduttore,

Dettagli

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ. 2. Naziv liste: ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR IDS

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ. 2. Naziv liste: ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR IDS OPĆINA BRTONIGLA ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ Nositelj liste: ILIJA RAGUŽ 2. Naziv liste:

Dettagli

ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna službe za poslove Skupštine HR Pazin Dršćevka 3

ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna službe za poslove Skupštine HR Pazin Dršćevka 3 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-182, fax: 052/372-191 Klasa: 351-01/13-01/23 Urbroj: 2163/1-08-02/1-13-65

Dettagli

POJEDINAČNA ODLUKA KAO PRETPOSTAVKA OCJENE ZAKONITOSTI OPĆEG AKTA U OBJEKTIVNOM UPRAVNOM SPORU

POJEDINAČNA ODLUKA KAO PRETPOSTAVKA OCJENE ZAKONITOSTI OPĆEG AKTA U OBJEKTIVNOM UPRAVNOM SPORU S. OTOČAN, Pojedinačna odluka kao pretpostavka ocjene zakonitosti... 715 POJEDINAČNA ODLUKA KAO PRETPOSTAVKA OCJENE ZAKONITOSTI OPĆEG AKTA U OBJEKTIVNOM UPRAVNOM SPORU Sanja Otočan, sutkinja UDK: 35.077.2

Dettagli

Program održavanja komunalne infrastrukture za godinu Programma di manutenzione dell infrastruttura comunale per il 2017

Program održavanja komunalne infrastrukture za godinu Programma di manutenzione dell infrastruttura comunale per il 2017 Br. Nr. 3/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 21. ožujka 2017. 21 marzo 2017 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Akti Gradonačelnika

Dettagli

Financiranje udruga/finanziamento delle associazioni. Novine u zakonodavstvu Novità legislative

Financiranje udruga/finanziamento delle associazioni. Novine u zakonodavstvu Novità legislative Financiranje udruga/finanziamento delle associazioni Novine u zakonodavstvu Novità legislative Pravni osnov/ Fondamento giuridico Ključna promjena u odnosu na dosadašnju praksu: - primjena državne/vladine

Dettagli

NOVO UREĐENJE PREDMETA UPRAVNOG SPORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

NOVO UREĐENJE PREDMETA UPRAVNOG SPORA U REPUBLICI HRVATSKOJ I. VEZMAR BARLEK, Novo uređenje predmeta upravnog spora u Republici... 485 NOVO UREĐENJE PREDMETA UPRAVNOG SPORA U REPUBLICI HRVATSKOJ mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja UDK: 342.9(497.5) Visoki upravni

Dettagli

Num. 1/2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 31 gennaio 2017 Pagina 1 INDICE

Num. 1/2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 31 gennaio 2017 Pagina 1 INDICE Num. 1/2017 BOLLETTNO UFFCALE DELLA REGONE STRANA del 31 gennaio 2017 Pagina 1 NDCE ATT DELL'ASSSEMBLEA 1. STATUTARA sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della Regione striana... 2 2. sul consenso

Dettagli

VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME. Zakonski okvir Sektorske dozvole Postupak

VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME. Zakonski okvir Sektorske dozvole Postupak VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME Zakonski okvir Sektorske dozvole Postupak VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME Zakonski okvir Sektorske dozvole Postupak Beograd, 2012. SADRŽAJ: UVOD 5 I OSNOVNA NAČELA 7 Pravni subjekti

Dettagli

Certifikat dodijeljen ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA. FLANATiČKA 29 PULA, HRVATSKA. Podaci o lokacijama navedeni su u dodatku ovog certifikata

Certifikat dodijeljen ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA. FLANATiČKA 29 PULA, HRVATSKA. Podaci o lokacijama navedeni su u dodatku ovog certifikata Certifikat dodijeljen PULA, HRVATSKA Podaci o lokacijama navedeni su u dodatku ovog certifikata Bureau Veritas Certification potvrđuje da je proveden audit sustava upravljanja navedene organizacije te

Dettagli

Presuda Suda ( Šesto vijeće ) od 2. lipnja Spojeni predmeti C-69/93 i C-258/93.

Presuda Suda ( Šesto vijeće ) od 2. lipnja Spojeni predmeti C-69/93 i C-258/93. Presuda Suda ( Šesto vijeće ) od 2. lipnja 1994. Spojeni predmeti C-69/93 i C-258/93. Punto Casa SpA v Sindaco del Comune di Capena et Comune di Capena i Promozioni Polivalenti Venete Soc. coop. arl (PPV)

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA - Vili LEGISLATURA - (N, 1119) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 1980 (V, Stampato n. 1100) presentato dal Ministro degli Affari

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 1 - Lekcija 1 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

HIPOTEKA NA BRODU U HRVATSKOM POMORSKOM PRAVU

HIPOTEKA NA BRODU U HRVATSKOM POMORSKOM PRAVU Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991) v. 27, br. 2, 849-869 (2006) 849 HIPOTEKA NA BRODU U HRVATSKOM POMORSKOM PRAVU Dr. sc. Vinko Hlača, UDK: 347.798(497.5)(094.5) redoviti profesor u mirovini Ur.: 9. rujna

Dettagli

ZAPISNIK 16. SJEDNICA. održana 18. studenoga godine

ZAPISNIK 16. SJEDNICA. održana 18. studenoga godine SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 16. SJEDNICA održana 18. studenoga 2014. godine PAZIN, 18. studenoga 2014. 1 Z A P I S N I K sa 16. sjednice Skupštine Istarske županije, održane 18. studenog 2014. godine

Dettagli

Sig. Amm / /5 N Pr

Sig. Amm / /5 N Pr UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr www.unione-italiana.hr

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 5/14. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.. Akti Gradskog vijeća Atti del Rovinj-Rovigno, 18. 04. 2014.

Dettagli

ZAPISNIK 32. SJEDNICA. održana 19. srpnja godine

ZAPISNIK 32. SJEDNICA. održana 19. srpnja godine SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 32. SJEDNICA održana 19. srpnja 2016. godine Pazin, 19. srpnja 2016. ZAPISNIK sa 32. sjednice Skupštine Istarske županije, održane 19.07.2016. godine (utorak), u dvorani

Dettagli

UGOVOR IZMEDU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE O PRAVNIM PITANJIMA ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI CROAZIA CIRCA QUESTIONI GIURIDICHE

UGOVOR IZMEDU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE O PRAVNIM PITANJIMA ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI CROAZIA CIRCA QUESTIONI GIURIDICHE Acta Ioannis Pauli Pp. II 277 CONVENTIO INTER SANCTAM SEDEM ET CROATLE REM PUBLICAM DE IURIDICIALIBUS QUAESTIONIBUS ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI CROAZIA CIRCA QUESTIONI GIURIDICHE La Santa

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gradsko vijeće Consiglio municipale Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova Delibera

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 10/12. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 90. 91. 92. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 21. studenoga 2012. Odluka

Dettagli

SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA INDICE

SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA INDICE 76 SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA INDICE UIL CONSIGLIO CITTADINO 7. DELIBERA DI NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA MATERNA TIČIĆI CITTANOVA

Dettagli

IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI BILANCIO SOCIALE 2009-2011

IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI BILANCIO SOCIALE 2009-2011 IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI BILANCIO SOCIALE 2009-2011 JEDINA BANKA U HRVATSKOJ ČIJE JE POSLOVANJE POTVRĐENO OZNAKOM GREEN LABEL SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA L UNICA BANCA IN CROAZIA LA CUI GESTIONE È ETICHETTATA

Dettagli

OVLASTI ŽALBENOG SUDA U UPRAVNOM SPORU

OVLASTI ŽALBENOG SUDA U UPRAVNOM SPORU I. VEZMAR BARLEK, Ovlasti žalbenog suda u upravnom sporu 589 OVLASTI ŽALBENOG SUDA U UPRAVNOM SPORU Mr. sc. Inga Vezmar Barlek UDK: Sutkinja Viskog upravnog suda Republike Hrvatske Ur.: 10. prosinca 2012.

Dettagli

SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 28. SJEDNICA. održana godine

SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 28. SJEDNICA. održana godine SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 28. SJEDNICA održana 14. 03. 2016. godine Pazin, 14. 03. 2016. godine 1 ZAPISNIK sa 28. sjednice Skupštine Istarske županije, održane 14. ožujka 2016. godine (ponedjeljak),

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/08. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Gradsko vijeće Consiglio municipale. Odluka o donošenju

Dettagli

ZAKLJUČAK. Prilog: - Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća - Izvješće. GRADONAČELNIK Edi Štifanić

ZAKLJUČAK. Prilog: - Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća - Izvješće. GRADONAČELNIK Edi Štifanić REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 601-02/15-01/33 URBROJ: 2167/01-09/01-15-2 Poreč-Parenzo, 27. kolovoz 2015. Na temelju članka 53.

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA. Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA. Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura Novigrad-Cittanova, Mlinska/Via del Mulino 4b tel.052/742-330, fax: 052/742-332

Dettagli

IZVJE ΔE O ODRÆIVOSTI SUSTAINABILITY REPORT BILANCIO SOCIALE 2007-2008

IZVJE ΔE O ODRÆIVOSTI SUSTAINABILITY REPORT BILANCIO SOCIALE 2007-2008 C M Y CM MY CY CMY K www.bpc.hr IZVJE ΔE O ODRÆIVOSTI SUSTAINABILITY REPORT BILANCIO SOCIALE 2007-2008 2 3 SADRÆAJ IZVJE ΔA TABLE OF CONTENTS INDICE RijeË predsjednika Uprave/ Letter of the Chairman of

Dettagli

yrs cf. 100m cf. 400m cf. 1500m cm. 100m cm. 400m cm. 1500m 12 0,8116727 0,8535197 0,85712198 0,85596447 0,87388057 0,863889926

yrs cf. 100m cf. 400m cf. 1500m cm. 100m cm. 400m cm. 1500m 12 0,8116727 0,8535197 0,85712198 0,85596447 0,87388057 0,863889926 Osim Pool Open Water Swimming (Pool OWS) - utrke koja se u bazenu pliva po pravilima daljinskog- plivanja u otvorenim vodama, želja je autora bila organizirati plivačko takmičenje za sve dobne skupine

Dettagli

RIF-ove OBAVIJESTI 2013.

RIF-ove OBAVIJESTI 2013. Nakladnik: HZ RIF 10000 Zagreb J. Gotovca 1/II www.rif.hr e-mail: rif@rif.hr RIF-ove OVIJESTI 2013. Neoporezivi iznosi naknada Primjeri obračuna plaća i drugog dohotka Stope poreza na dohodak i osobni

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ZAKLJUČKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTPISIVA JU SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I SURAD JI IZMEĐU GRADA OSIJEKA I GRADA VICE ZE Osijek, rujan 2011.

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/13. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. Rovinj-Rovigno, 26. veljače 2013. 26 febbraio 2013 Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise

Dettagli

Nakladnik: HZ RIF Zagreb J. Gotovca 1/II RELATIVNE STOPE ZA KAMATU 4% GODIŠNJE (za godinu sa 366 dana)

Nakladnik: HZ RIF Zagreb J. Gotovca 1/II    RELATIVNE STOPE ZA KAMATU 4% GODIŠNJE (za godinu sa 366 dana) RIF-ove OVIJESTI Nakladnik: HZ RIF 10000 Zagreb J. Gotovca 1/II www.rif.hr e-mail: rif@rif.hr RELTIVNE STOPE Z KMTU 4% GOIŠNJE (za godinu sa 366 dana) ani Stopa ani Stopa ani Stopa ani Stopa ani Stopa

Dettagli

BANCA INTESA a.d. Beograd

BANCA INTESA a.d. Beograd FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2007. GODINE SADRŽAJ Izveštaj revizora 1 Bilans uspeha 2 Bilans stanja 3 Izveštaj o tokovima gotovine 4-5 Izveštaj o promenama na kapitalu

Dettagli

p ro BONO BILTEN PRAVNE KLINIKE U ZAGREBU lipanj I broj 7 TEMA BROJA: Izvlaštenje

p ro BONO BILTEN PRAVNE KLINIKE U ZAGREBU lipanj I broj 7 TEMA BROJA: Izvlaštenje 4T ISSN 1848-8439 p ro BONO ISSN 1848-8439 BILTEN PRAVNE KLINIKE U ZAGREBU lipanj 2016. I broj 7 TEMA BROJA: Izvlaštenje r Posjet delegacije iz Kirgistana Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu r

Dettagli

Odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno Delibera sul conferimento dei premi e dei riconoscimenti della Città di Rovinj- Rovigno

Odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno Delibera sul conferimento dei premi e dei riconoscimenti della Città di Rovinj- Rovigno Br. Nr. 7/16. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno,

Dettagli

Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika

Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika Naziv studija Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika Naziv kolegija Analiza prijevoda Status kolegija Obvezni Godina 2. Semestar I. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc. dr. sc. Ivana Škevin e-mail

Dettagli

Nro. 3/2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA Pagina 1 INDICE

Nro. 3/2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA Pagina 1 INDICE Nro. 3/2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA Pagina 1 ATTI DELL'ASSEMBLEA INDICE 1. CONCLUSIONE con cui si prende conoscenza del Programma di mandato del Presidente della Regione Istriana per

Dettagli

C O N C O R S O per l'assegnazione di borse di studio agli studenti meno abbienti nella Regione Istriana per l'anno accademico 2016/17

C O N C O R S O per l'assegnazione di borse di studio agli studenti meno abbienti nella Regione Istriana per l'anno accademico 2016/17 Ai sensi della disposizione dell'articolo 7 comma 2 del Regolamento sull'assegnazione di borse di studio agli studenti meno abbienti nella Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana"

Dettagli

Bilten o bankama. godina 15 kolovoz 2015.

Bilten o bankama. godina 15 kolovoz 2015. Bilten o bankama 28 godina 15 kolovoz 215. Bilten o bankama IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3, 12 Zagreb Telefon centrale: 1/4564-555 Telefon: 1/4565-6

Dettagli

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU OPIS KOLEGIJA

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU OPIS KOLEGIJA VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Stranica: 1 od 4 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Akad. godina: 2014./2015. Smjer: Semestar: Turistički menadžment 3 OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU Šifra kolegija O / I Naziv

Dettagli

Sig. Amm / /5 N Pr

Sig. Amm / /5 N Pr UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA REKA (HR) Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: tremul@unione-italiana.hr www.unione-italiana.hr

Dettagli

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA. 35. SJEDNICA održana godine

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA. 35. SJEDNICA održana godine SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA S K R A Ć E N I Z A P I S N I K 35. SJEDNICA održana 3. 12.2007. godine PAZIN, PROSINAC 2007. GODINE 1 SKRAĆENI ZAPISNIK sa 35. sjednice Skupštine

Dettagli

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Scuola per l arte applicata e il design Zagabria

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Scuola per l arte applicata e il design Zagabria Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb Scuola per l arte applicata e il design Zagabria ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO 6. 23. svibnja 2013. 6 23 maggio 2013 IZLOŽBA

Dettagli

Reinhard Gebhard protiv Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano.

Reinhard Gebhard protiv Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. Presuda suda od 30. studenog 1995. Predmet C-55/94 Reinhard Gebhard protiv Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. Zajtjev za prethodnim tumačenjem: Consiglio Nazionale Forense -

Dettagli

Periodico della Comunità degli Italiani di Zagabria Anno / Numero 16.

Periodico della Comunità degli Italiani di Zagabria Anno / Numero 16. Incontri Periodico della Comunità degli Italiani di Zagabria Anno 2017. / Numero 16. 1 Introduzione INCONTRI Periodico della Comunità degli Italiani di Zagabria Anno 2017. / Numero 16 Esce a giugno e dicembre.

Dettagli

Sig. Amm / /1 N Pr

Sig. Amm / /1 N Pr UNIONE ITALIANA Talijanskaunija - ItalijanskaUnija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: tremul@unione-italiana.hr www.unione-italiana.eu ID

Dettagli

TEMELJNI UGOVOR IZMEĐU SVETE STOLICE I BOSNE I HERCEGOVINE

TEMELJNI UGOVOR IZMEĐU SVETE STOLICE I BOSNE I HERCEGOVINE TEMELJNI UGOVOR IZMEĐU SVETE STOLICE I BOSNE I HERCEGOVINE BASIC AGREEMENT BETWEEN THE HOLY SEE AND BOSNIA AND HERZEGOVINA The Holy See and Bosnia and Herzegovina, - wishing to establish the juridical

Dettagli

Opločenja Vrhunski opločnici i betonske ploče Idealno za okućnice, staze i trgove

Opločenja Vrhunski opločnici i betonske ploče Idealno za okućnice, staze i trgove www.samoborka.hr Opločenja Vrhunski opločnici i betonske ploče Idealno za okućnice, staze i trgove PO1 30x30cm Pompej kreativ sivi PO2 15x20cm PO3 15x7,5x21cm PO4 15x15cm Pompej SIVI - 83, 48 kn/m2 CRVENI,

Dettagli

UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE INDICAZIONI PER LA STESURA DELLE TESINE E TESI DI LAUREA

UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE INDICAZIONI PER LA STESURA DELLE TESINE E TESI DI LAUREA UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE INDICAZIONI PER LA STESURA DELLE TESINE E TESI DI LAUREA Pola, luglio 2016 Indicazioni per la stesura delle tesine di laurea triennale

Dettagli

INVITO. a svolgere le mansioni di insegnante di sostegno/ mediatore alla comunicazione per gli alunni che presentano difficoltà nello sviluppo

INVITO. a svolgere le mansioni di insegnante di sostegno/ mediatore alla comunicazione per gli alunni che presentano difficoltà nello sviluppo Pubblicato il concorso per gli insegnati di sostegno La Città di Pula-Pola ha candidato la proposta di progetto Zajedno do znanja ( Impariamo Insieme ) concernente l Invito per il recapito delle proposte

Dettagli

PRIMO PREMIO (U.I.-U.P.T.) di euro 2.500,00 Prvu nagradu

PRIMO PREMIO (U.I.-U.P.T.) di euro 2.500,00 Prvu nagradu UNIONE ITALIANA/Talijanska Unija UNIVERSITA POPOLARE/ Narodno Sveučilište F I U M E/Rijeka TRIESTE/Trst COMUNE DI GRISIGNANA OPĆINA GROŢNJAN COMUNITA DEGLI ITALIANI ZAJEDNICA TALIJANA GRISIGNANA/GROŢNJAN

Dettagli

DELIBERA SUL BANDO DI CONCORSO per la vendita di terreni edificabili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno

DELIBERA SUL BANDO DI CONCORSO per la vendita di terreni edificabili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik - Il Sindaco Matteottijev trg 2/P.zza Matteotti 2, 52210 Rovinj Rovigno

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŢUPANIJA REGIONE ISTRIANA. Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŢUPANIJA REGIONE ISTRIANA. Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŢUPANIJA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura Novigrad-Cittanova, Mlinska/Via del Mulino 4b tel.052/742-330, fax: 052/742-332

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 3 - Lekcija 3 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

I seduta ordinaria della

I seduta ordinaria della TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA NOVIGRAD CITTANOVA Via Emonia 2 52466 Novigrad Cittanova Tel.: 052/757-007 Fax.: 0527758-755 E-mail:tos-sei.novigrad@skole.hr KLASA - SIG.AMM.:130-04/15-01/02

Dettagli

PRAVO PRVOKUPA PREMA ZAKONU O OTOCIMA

PRAVO PRVOKUPA PREMA ZAKONU O OTOCIMA Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991) v. 30, br. 1, 373-406 (2009) 373 PRAVO PRVOKUPA PREMA ZAKONU O OTOCIMA Iva Tuhtan Grgić, dipl. iur., asistentica UDK: 374.239 Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 352.07(497.5)(094)

Dettagli

GUIDA PER GLI UTENTI PAGAMENTI

GUIDA PER GLI UTENTI PAGAMENTI GUIDA PER GLI UTENTI PAGAMENTI SERVIZIO DI INTERNET BANKING PER AZIENDE INDICE: TIPOLOGIA DI PAGAMENTI DA EFFETTUARE CON IL PBZCOM@NET... 2 PAGAMENTI DOMESTICI EFFETTUATI IN VALUTA NAZIONALE... 2 PAGAMENTI

Dettagli

ZBIRNU LISTU - LISTA COLLETTIVA

ZBIRNU LISTU - LISTA COLLETTIVA REPUBLIKA SKA - REPUBBLICA DI CROAZIA OPĆINA BRTONIGLA - COMUNE DI COMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI Ur.broj/ N.ro prot.: 2105/04-01-05-22 Brtonigla/Verteneglio, 21.04.2005.g. područne (regionalne)

Dettagli

Alloggio. Alberghi. GODETEVI IL VOSTRO SOGGIORNO IN ISTRIA NEI SUOI CONFORTEVOLI ALBERGHI. Umag, Novigrad. Poreč, Tar-Vabriga.

Alloggio. Alberghi. GODETEVI IL VOSTRO SOGGIORNO IN ISTRIA NEI SUOI CONFORTEVOLI ALBERGHI. Umag, Novigrad. Poreč, Tar-Vabriga. Alloggio. Alberghi. GODETEVI IL VOSTRO SOGGIORNO IN ISTRIA NEI SUOI CONFORTEVOLI ALBERGHI Umag, Novigrad ISTRATURIST UMAG d.d. Jadranska 66, 52470 Umag Tel. +385 52 700 700 Fax +385 52 719 999 booking@istraturist.com

Dettagli

OP INA TAR-VABRIGA COMUNE DI TORRE-ABREGA TURISTI»KA ZAJEDNICA TAR-VABRIGA ENTE TURISTICO TORRE-ABREGA

OP INA TAR-VABRIGA COMUNE DI TORRE-ABREGA TURISTI»KA ZAJEDNICA TAR-VABRIGA ENTE TURISTICO TORRE-ABREGA hr / ita Katalog proizvođača ekstra djevičanskih maslinovih ulja općine Tar Vabriga / Catalogo dei produttori degli oli extra vergini d oliva del comune Torre-Abrega OP INA TAR-VABRIGA COMUNE DI TORRE-ABREGA

Dettagli

Željko Cetina. Roberto Starec,,

Željko Cetina. Roberto Starec,, 340 (104-105), djelo je Gordane alić Šverko. Vladimir Pernić u članku Smotre tradicijske glazbe u Humu (106-110) piše o smotrama narodne glazbe i plesa kao instituciji, ali i koncepciji i sadržaju tih

Dettagli

Sustavi za potporu odlučivanju Saipem Mediteran Usluge d.o.o: primjer odjela nabave

Sustavi za potporu odlučivanju Saipem Mediteran Usluge d.o.o: primjer odjela nabave SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI RIJEKA Sustavi za potporu odlučivanju Saipem Mediteran Usluge d.o.o: primjer odjela nabave CASE STUDY RIJEKA, 2007. 1 SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

Dettagli

ISSN /16 NUMERO BROJ. Četvrtak,

ISSN /16 NUMERO BROJ. Četvrtak, ISSN 1847-5507 BROJ Četvrtak, 27.10.2016. 09/16 NUMERO Giovedì, 27-10-2016 NUMERO 09/16 27-10-2016 PAGINA 1 Ai sensi dell articolo 3 comma 13 e dell articolo 15 della Legge sull economia comunale ( Gazzetta

Dettagli

CDU 352:338(497.5Rovigno) Silvano Zilli 2. Saggio scientifico originale Rovigno Settembre 2007

CDU 352:338(497.5Rovigno) Silvano Zilli 2. Saggio scientifico originale Rovigno Settembre 2007 Sviluppo economico locale delle città: ruolo dei sondaggi nella sfera lavorativa e della raccolta di dati nella formulazione delle nuove e moderne politiche economiche cittadine Marko Paliaga 1 CDU 352:338(497.5Rovigno)

Dettagli

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Dobro došli u zavičaj duha Benvenuti nella terra magica Područje grada Buja nalazi se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske.

Dettagli