LUGLIO - AGOSTO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LUGLIO - AGOSTO 2015 - N 148 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno"

Transcript

1 LUGLIO - AGOSTO N Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a

2 D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2015 N. 148 Etrale Fraes Caprll pag. 13 Csulet see pag.1 6 Pter e respsabltà ell astratre p la saeza el aat Maurz Aspre pag.1 7 Ele sprtell el press Mup pag. 10 La surezza asesre Mhele Mazzara pag. 11 Ntze pag. 17 Sppresse e servz u 4 ptes per altrettate seteze Fab Casv pag. 23 Perhé è utle avere u efbrllatre g? Sar Petrlat pag. 31 Rassega Stapa pag. 36 Isert: Gù le a al / ale Dar Saguele p. I-XII L stra as elle faz ella estaze us: u aals el uv art ter.. Lug Salar pag. 39 Cttete, atre lavr, DVR, DUVRI bblgh ell astratre? Euge Mellae pag. 49 Bla ell eserz hus al 31 ebre pag. 52 La ve ella gursprueza Carl Patt pag. 57 Prfessst fuar pag. 68 Ogg Bbltea pag. 69 L altra Ra: Fue e su abtat Sar Bar pag. 71 Dsser C. 148/2015 1

3 Rvsta bestrale ANNO XXV LUGLIO-AGOSTO 2015 Speze abbaet pstale 70% - Ra Eta a ANACI ROMA SERVICE S.r.l. - P. IVA I rs autrzzaze el Trbuale Ra Drettre Respsable: Carl Par Reaze e pubbltà Va A. Salara 1/A Ra Paga tera : eur va Metà paga : eur va Quart paga : eur va Per gl serzst su Dsser C verra applate z vataggse per la preseza el st e-al: Tel. 06/ / Fax Cperta: Pal Mhr Assat all Ue Stapa Pera Italaa Stapa: A. SPADA - Rgle (VT) Le p frulate egl artl apparteg a sgl autr e qual s tee rspettare la lbertà espresse lasa agl stess la respsabltà e lr srtt. 2 Dsser C. 148/2015

4 D s s e r EDITORIALE Fraes Caprll * I quest etrale vrre evtare ratare l astratre e u prvett prfesssta, preparat e sepre gra rslvere tutt prble he qutaaete gl s preseta. Vrre, al trar, arrare ua persa he, quest per prfa rs ea, s sta trasfra a able prfesssta a put rferet rale per lt. Capta raa g gr he la vehetta vega a trvare rata e su aah e ella sua estrea fata a arrvare a fe ese quella sera pese he pree. E he per quest hee, lt spess le lare agl h, se pss lazare l guagl aspettare la treesa per salare le qute arretrate. La sgra, appea separatas al art, agar fgl a ar, he reve gl alet e he rese, prpr rese, a pagare la rata strarara e lavr elberat agl altr he se e frega elle ffltà altru. Il ragazz sable he graze alla rfra rese a tteere a su la pssbltà stallare ua peaa perhé sta trpp è ara eessara. I quest are sltue e eslaze uaa la stra fgura eve assuere u rul eterate supprt e aut a h ha l ragg heerel e sesblzzaze e frt lr he vee, sevr a g aelt altrusta, s gra guarare al la el prpr as. Cpre he la vta freeta he sa selt lasa trpp p tep a seraz uae a, e reete se ve l, l aver slat la vehetta, l aver rassurat la are sla e l aver garatt al ragazz sable u aze frza vers gl altr, s le uhe ssfaz he ara gg spg a tuare quest lavr sepre pù ffle e pless. La fuze sale ell astratre, sepre sttvalutata, è a rteers vee l pr baluar apae seare sul asere que trast tra he se grat asprt ptrebber prtare a segueze a rsvlt peal. È raa qutaa le lt esasperate tra ress fatt sague sl perhé s è rust a eare tra ue psz trastat Dsser C. 148/2015 3

5 D s s e r he, abbaate a se stesse, ha esarebat gl a egl atagst f alle estree segueze. Ahe queste stuaz rsulta asslutaete spesable la fgura sale e eaze ell astratre he la sua espereza e la apatà aslt vrebbe essere gra quat e evtare he l tezs egeer. La fgura ell astratre fatt ltre a essere tata sera e sruplsa preparaze tea e gura vrebbe rappresetare u put rferet all ter el e frt lr he, lasat sl alle vsstu ella vta tssat al gere ell tlleraza, spera trvare u terlutre he, ale, abba la pazeza asltarl. S let he l Aa Ra, a sepre sesble al prblea, abba sttut tutt rs aggraet fraze l spef arget relatv alla eaze per setre a tutt lr he trapre svlg la stra prfesse essere prtagst el sale all ter el rs. * Segretar ANACI Ra Dsser C. 148/2015 5

6 LUNEDÌ CONSULENZE A DISPOSIZIONE DEI SOCI IN SEDE MATTINA POMERIGGIO (11-13) (16-18) LEGALE Avv. ella Crte Avv. Artur Avv. Ptuale Avv. Grassell CONTABILE A. Clagel Sg.ra Spea TECNICA FISCALE MARTEDÌ Dtt. Curt Gal Arh. Mellae CONTABILE Ge. Magg Dtt. Ir Dtt.ssa P TRIBUTARIO-FISCALE Dtt. Ghrghell LEGALE Avv. Careval Avv. Crell Avv. Carall Avv. Ruell Avv. Sps LAVORO Dtt. Pazz MERCOLEDÌ RISCALDAMENTO TECNICA FISCALE Dtt. Pellaò P.I. Shave Ig. Zehell LEGALE Avv. Fell Avv. Vllrll Avv. Casv Avv. Crtt CONTABILE Dtt. Tra Dtt.ssa Saar Dtt. F. Pee GIOVEDÌ CONTABILE LEGALE A. A. Plzz Avv. Gell FISCALE Dtt. D Abrs ASCENSORE/TECNICA Dtt. Slvestr LAVORO VENERDÌ Dtt. Pazz Dtt. Grassell Ge. Ferrat Avv. Pstah Avv. Saflpp Ig. Rpa TECNICA Ge. Barh Arh. Barber LEGALE Avv. Patt Avv. Cesar Avv. Za CONTABILE Dtt. Casaassa A. Gear l servz è sspes ella pausa estva 6 Dsser C. 148/2015

7 D s s e r Pter e respsabltà ell astratre p la saeza el aat Maurz Aspre * La fgura ella.. see vaate è sepre stat u prblea: fatt l astratre ssar revat, ahe se essat all ar è teut a esegure le attvtà urget al fe evtare preguz agl teress u seza rtt a ulterr pes (artl 1129, a 8 el e vle). Tale ra, abata alla legge 220/2012, s appla gg ahe tutt as essaze el aat ervat a rua, (aata fera), reva assebleare, guzara e autata (artl 71 bs, lettere a) b) ) ) e) elle Dspsz attuaze el e vle. Orbee, base alla uva ratva, trva frte all applaze ret el.. prp el prrgat per he s verfa g qual vlta l astratre, essat l su aat, prsegue uque l su perat, presa la rappresetaza, attesa ella a el su suessre. (Cfr. Cass /87) Quest sttut, fatt, se l terpretaze ella Cassaze, trva faet ella presuze he la tutà a gestre l sa fre alla vltà e e all teresse el, egl el ses plt e he s appalesa prpr ell erza e, qu, u atteggaet aqueseza. Veversa tale prp può trvare applaze qua rsult ua vltà e espressa elbera assebleare, trara alla servaze e pter geste a parte ell astratre essat all ar. (Cfr. Cass /2002, Cass: r. N /2011, Cass /93, ahe Cass /2003) Pra ella etrata vgre ella rfra, a frte u vut ratv, la Cassaze aveva spst he la prrgat per è applable g as sa qua l raga prvat ell pera ell astratre, e pertat sl e as saeza el tere u all artl 1129, se a, el e vle, ss, a ahe e as reva aullaet per llegtttà ella relatva elbera a (Cassaze, seteze 1405/2007, 18660/2012 e 14930/2013) sa qua l astratre usete servava prvvsraete su pter e pteva tuarl a esertare f a he vesse ssttut a altr astratre. (Cassaze, set /1993) Dsser C. 148/2015 7

8 C l uv artl 1129 el e vle sl s è sarata la tutà ell attvtà ell astratre essat ( attesa a el subetrate), a s è eltat, ruel, l su abt aze: fatt l astratre tua a esertare tutt pter prevst all art attet alla vta rale e rara el, f a qua sa stat ssttut la uva a assebleare (pte pere sltat attvtà urget e preguzevl agl teress el, arttura seza pes). Iltre l astratre eve prvveere ahe all aepet elle beze e attrbuz ell art , e partlare rsute trbut al e erga le spese rret per l rara auteze elle part u ell ef, pres l eserz e servz u tra u l prtarat, la segueza he as rtarata presetaze elle eue trbutve e rtarat pagaet e trbut prevezal vut al prtere, l astratre è teut a rvalere l elle se a quest versate all I.N.P.S. a ttl saz astratve. (Cfr. Cass /93 e Cass /2007) Per quat attee al tea ella respsabltà ale, è a spefare he sl quelle attvtà retrat el ver ell artl 1129 pru effett e frt el. S tratta prbablete ua ra he vule respsablzzare l, tutte e ue le sue pet: evtare l rstallzzars ua stuaze llegaltà, stlare a are u uv astratre per sblare ua geste he rarrebbe paralzzata a ph att, strgere l astratre a vare asseblea per la a el su suessre ve versaete lavrare seza pes, ffre a etrab, as pssbltà a a parte ell asseblea, a rvlgers al gue per la a u astratre guzar (artl 1129, a 1 el e vle). 8 Dsser C. 148/2015

9 D s s e r Tale sp è faltat ahe attravers le altà a ell astratre stess, phé rsulta applable l art base al quale, la prura he ferse l ptere rappresetaza, può essere verbale ahe tata (etta a pertat può rsultare peeteete a ua frale vesttura assebleare), ppure può rsultare al prtaet luete e he abba serat l astratre tale a tutt gl effett rvlges a lu abtualete tale veste (Cass /93) N retra ella fattspee f ra esaata l as rv autat ell ar a fe aat (artl 1129 a 10 el e vle): s tratta, fatt, u rv el aat e prrga e pter; é v retra l prsegurs el aat per l astratre he, base all artl 71-bs, lettere f) e g) elle Dspsz attuaze, pssegga requst per svlgere l ar astratre (pla sula seara se gra e frequetaze u rs fraze zale e attvtà pera aggraet). I quest ult as, fatt, la legge spe aluhé (versaete per la perta e requst u a put a-e) ell artl 71-bs elle Dspsz, el qual as spe la essaze all ar) per u l astratre, pur trvas ua psze rreglartà, può raere ara f al tere el su aat, pte l asseblea revarl g tep per gust tv seza eessaraete rrere, ua ptes valtà ella a he s traurrebbe ua eessara aze legale per fare aertare tale valtà. Ifatt la reva ell astratre rhee la susssteza ella gusta ausa attes he a lug a u rapprt aat, la reva stessa prta, a ses ell art , la reva quell preeete. (Cass /2013) Ife, per quat attee a ell astraze, la Cassaze, a ult la seteza 14930/2013, ha spst he «l astratre ale, la u a sa stata harata vala, tua a esertare legttaete, f all avveuta ssttuze, pter rappresetaza, ahe pressuale, e prpretar, rae l aertaet etta prrgat ress al trll uff el gue e sggett a eeze parte, quat sa erete alla reglare sttuze el rapprt pressuale» (Cassaze, seteze 1405/2007, 3139/73, 3588/93, 5083/94; 4531/2003; 18660/2012). Duque qualra s vesse aettare tale quaraet, f alla a el uv astratre, satterà, per l astratre essat, la prrgat per e gl att put, e lt ell artl 1129 el e vle, sara val e effa. * Avvat el Fr Ra Dsser C. 148/2015 9

10 l servz è sspes ella pausa estva DALLA COLLABORAZIONE TRA I MUNICIPI DI ROMA E L ANACI E NATO SPORTELLO DEL CONDOMINIO I (ex I) Lueì 9,00-12,00 Dat - G. Pee Va Petrsell 50 - pa terra (sale egraf) Pstah I (ex XVII) Merleì (1 e 3 erleì el ese) Cr.e Trfale 19 15,30-18,00 Luar - D Chara II (ex II e III) Marteì 15,00-17,00 Cerve Va Dre Daua 11 Gell III (ex IV) Gveì 10,00-12,00 Bertll - Cerv Va Fraha 45 Trb - Saflpp IV (ex V) Gveì 14,30-16,00 Buella - Clagel Va Tburta 1163 Spea - ella Crte - Ptuale V (ex VI) Gveì 9,30-12,00 Bultr - D Salv - Murzll Va Trre Auzata 1 Artur - Ruell V (ex VII) Merleì 10,00-12,30 Aa - Gula Va Preesta 510 Oraba VII (ex IX) Marteì 15,00-17,30 F. Pee - Prru Va Tas Frtfa 71 Patt VII (ex X) Marteì 15,00-17,00 Lavy - P Pazza Cettà 11 De Me VIII (ex XI) Gveì 15,00-17,00 Barh - Peragel Va Beeett Cre 50 Zaer - Cesar IX (ex XII) Gveì 15,00-16,30 Travers Va Igaz Sle, / U.R.P. (Pr Pte) Cesar X (ex XIII) Gveì 15,30-18,00 Beveut P.za Capelveere 22 Casv XII (ex XVI) Merleì 10,00-12,00 Cerve - Gral - Carall Va Fabla 14 Frg E. XV (ex XX) Gveì 10,00-13,00 V. Grassell Va Flaa 872 M. Grassell Grttaferrata Lueì 10,00-12,00 Sebasta (ue) Patt 10 Dsser C. 148/2015

11 D s s e r La surezza asesre Mhele Mazzara * Preereste u vl ua paga aerea sape he la auteze vee eseguta rrettaete he la paga rspara su trll auteze e surezza? Guereste la vstra aut se questa ave pù quattr a vta avesse superat la revse (beale) ella trzzaze? Sete spst a far esegure al vstr ea fua tutte le rparaz rheste alla trzzaze per superare l trll e pter tuare a utlzzare la vstra autvettura? L asesre è l ezz trasprt (vertale) pù utlzzat al, Eurpa s state 12 l rse al gr, l Itala sl a ue a ha pers, a favre ella Ca, l prat el aggr uer asesr stallat e fuzat. I Itala s ra u le asesr stallat u ra stallat pra el Dal 1999 tutt uv pat ha staar surezza e effeza lt elevat graze alle uve telge, pst a ua rettva eurpea, etre per quell stallat ate 1999 l lvell telga e surezza è vers a se ell a u s stat stallat e e lavr revse e aeraet esegut egl a a segut ell usura e pet. N etha he Itala s è at a stallare pat gà all z el XX sel, se qualhe a pra, per p terrpere le ue guerre f a arrvare al b ell elza. Certaete ateral egl asesr strut agl z aveva arattersthe urata e ressteza be vers a quell attual e per esep ahe le fture estethe alue abe leg stallate alu stabl str resta ella era, e pezz pregat. Ce tutte le se, gra uer sepre s s qualtà e qu è eessar apre su quale asesre sta sale e quale lvell telga l stess è stat stallat e quale stat ara serva, ahe a f ella surezza. Itat v sete a hest quat a ha l vstr asesre? Qua s ee ert a ess, fate le stesse valutaz he fareste per u autble vstra prpretà lasate he asseblea le valutaz sa fatte Dsser C. 148/

12 sl base alla veeza el et? E prtate sere l a atrlaze ell pat, falete rstrable al lbrett atrlaze ppure, alu as, rsale all a struze ell stable. P è eessar valutare se s stat fatt alu tervet ssttuze pet prtat e he a, e se queste ssttuz s state esegute base alla regla ell arte. P sarebbe pprtu sere e valutare le z utlzz ell pat. E fatt prtate apre se l asesre vee utlzzat spess e qu valutare l stat usura fuze elle rse/avvaet graler ( u per rsa/avvaet s tee g vlta he l pat s fera e rparte), perhé a g ferata l pat fa tutte quelle fuz e vet ua rsa u l plet, qu eelera, frea, hue e rapre rut e apre e hue le prte, e qu vee slletat g su pete elettr e ea. Quest sgfa he se perrr al pa terra al qut, fera al se e al quart, l asesre ha fatt 4 avvaet e è 4 rse l plet e quest è vvaete usurate frse pù quell he può essere agat a u aett a lavr. Qu è faetale apre quat lavra u asesre g gr. U pa quattr fagle utlzzerà pù l asesre u pa ue fagle. U tre he vee slletat a u stable 10 pa lavra pù u tre per u stable 3 pa. I eas elle prte he apr e hu ue stabl a 5 ferate avra usura versa se u stable s uff, abulatr, stu, vet perse aggre ell altr stable ve s sl fagle he es la atta e tra la sera. Ogg l asesre è l ezz telg a u s può ruare e e ella vta sale gu, bast pesare a speal, uff, abtaz aza e bab e alla eesstà e versaete abl, tra u rre luere ahe h sffre peet teprae e le perse u pee gessat, le e gravaza, la asalga la spesa e bab, ltre alle perse alle prese l età avazata. Qua sttsrvete u tratt auteze avete fatt qualhe valutaze pù ltre al st fale, pur prtate? Ogg s pesa p al fatt he l servz auteze sa u attvtà fattva, vera e ua plzza assuraze u pag l spera he aaa ulla seza preteere preupar quell he verrà p realete fatt. L asesre, e l autble l aere, ha bsg reglaz, revs, trll, prve, esegut peraete se u prgraa pres e be eft; queste attvtà ev essere fatte realete e sl sulla arta. 12 Dsser C. 148/2015

13 D s s e r I tep rs abba tutt bsg se urature el tep e he s atega per evtare ver sepre sstture pezz rttaare e speere sl. La auteze tesa e attvtà prettva e prevetva se fatta realete è a sepre l ua sluze per pter prevere prble sugl pat. N a as è bblgatra, prpr perhé l legslatre ha rsut l prtaza ella surezza garatta attravers questa attvtà. Ifatt l DPR 162/99 prevee all art. 15 rubrat Mauteze l bblg a parte el prpretar ell ble affare l ar el servz auteze a tta abltata, ve per tta abltata s tee pssess e requst te prfessal rsut alla Caera Cer e rstrabl sul ertfat ella stessa Caera Cer alla ve abltaz, u al eret 37/2008, per la lettera F, he ta abltaz per pat sllevaet perse se per ezz asesr taarh sale bl e sl. Sepre ell stess ertfat vrà essere spefat u respsable te he è persa ahe lu abltata a ses el DM 37/2008 alla lettera F. La fgura el respsable te azea è spesable perhé è lu he presee a tutta l attvtà tea ell azea, fra le haraz frtà a ses ella regla ell arte le haraz CE e ura la reaze tutta la uetaze tea, garate la rspeza a requst legge e alla ratva tea. Quest s requst per pter affare l servz auteze a ess ptrebber essere suffet, quat gg la tua evluze elle re e le reset esgeze egl utet, è eessar fare ahe qualhe valutaze pù ert all rgazzaze azeale, alle struetaz, a ezz, alle ertfaz e al persale. Per esep, gg tutt prete l tervet rprst as guast p tep, arttura alu aptlat s hee etr 60 ut, e è allra eessar he l azea sa be rgazzata. Ogg è l bblg el servz 24h per perse trapplate aba, ahe per quest l azea eve frre u servz e el rspett ella ra UNI EN 81-21, u u prss futur prvere a llustrare requst prpal. Le uve telge e uv ateral ltre a garatre glr qualtà prestazale, pg ua preparaze spefa, aggraet e tua fraze e se quest vee fatt azea fflete ptrà essere p prpst a vatagg ell utete. Attravers le assaz rettaete attravers frtr pet, lte azee gg s fra e aegua la prpra fferta base alle uve telge. Tutt quest ha u are a u s può presere he è la surezza. Surezza sa egl utet he e lavratr. Mlte azee s ertfate sste ell he ertfa ahe la surezza el lavr, a g as è eessar he sa alla base la fr- Dsser C. 148/

14 D s s e r aze, l struze e l vestet vers tutte quelle preure vlte a garatre la surezza. Tutt te ev agre rat attravers ua struttura rgazzata e stt ua reze tea he abba espereza, apatà e seza sa e uv prtt he e veh. L azea eve essere gra avere fraz e ateral per qualsas tp pat, quat Itala s ltepl le varabl pet stallate. V sete a sabat ua eal l vstr autetre per frarl sull stat e lugh lavr? Il rapprt l vstr autetre è sepre quell ua vlta u la fua era avvalrata all sab fraz sulla stat ell pat e sulle sue eesstà, seza rurs e gg, ve s à att sl quat srtt sul verbale ell ete tfat, agar trasura quat sglat a tep al autetre? Frse la selta rretta ella tta eve avvere attravers valutaz pù apprfte e sarebbe pprtu glrare l alg le azee perhé sl h se l pat e può preveere le plaz e quest vrebbe trare a essere prtate per garatre effeza e surezza. Le valutaz sull rgazzaze, sulla qualtà el persale, sull effeza azeale, sulla apatà teragre l azea seza ver atteere a ttee rspste rete e effa e tep e e utl, auterebber a glrare la qualtà elle vstre selte. Tutt quest seza etare he etr g selta è ua respsabltà prtate he, a frte u evetuale sstr, guz vee a raere su tutte le part teressate. L asesre è u ezz trasprt seza uete e e tale è strut he, as prble, ess reagsa attravers pet surezza he tervee bla l pat evta l perl att. I pet surezza e ahe tutt gl altr pet va auteut e trllat base a elle regle prese e quest l s può garatre sltat l attvtà reta u te qualfat sert u azea rgazzata. La surezza stra, e str fgl, e str getr, qua sa etr asa è sepre stt l str trll, a, a qua usa alla prta asa f a qua retra, za a peere alla az altr e sarebbe pprtu essere sapevl, ve pssble, quell he aae. L asesre è fur all us a è ara parte asa tua, fa he sa sur e effete. Nel prss artl parlere auteze rara e el servz 24 re. * Presete ANACAM Dsser C. 148/

15 NOTIZIE AGGIORNAMENTO ISTAT - VARIAZIONI ANNUALI Gug Gug ,3% (75% = 0,225%) G.U. 25/7/ Lugl Lugl ,1% (75% = 0,075%) G.U. 22/8/ Agst Agst ,1% (75% = 0,075%) G.U. 22/9/ Settebre Settebre ,1% (75% = 0,075%) G.U. 24/10/ Ottbre Ottbre ,1% (75% = 0,075%) G.U. 27/11/ Nvebre Nvebre ,2% (75% = 0,150%) G.U. 23/12/ Debre Debre ,1% (75% = 0,075%) G.U. 26/1/ Gea Gea ,7% (75% = 0,525%) Febbra Febbra ,4% (75% = 0,300%) G.U. 27/3/ Marz Marz ,2% (75% = 0,150%) G.U. 23/4/ Aprle Aprle ,3% (75% = 0,225%) G.U. 27/5/ Magg Magg ,1% (75% = 0,075%) Dsser C. 148/

16 NOTIZIE APERTURA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI PER IL SERVIZIO DI PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVO AI DIPENDENTI DI CONDOMINIO E AGLI STUDI PROFESSIONALI DEGLI AMMINISTRATORI Aa Ra Serve s.r.l. è leta averare tra servz prfessal he può ffrrt, la asta el C.E.D. per l servz buste paga. I str put frza s: abbattet el st el servz; tutela ell assat ANACI la verfa e tratt, età e rspett el C.C.N.L; assuz tepraee per le ssttuz e peet fabbrat; asssteza elle laze as verteze; servz llateral, spesabl alla prfesse Astratre; prfessaltà, servz -le, reperbltà per le urgeze. Ptra seglere se srvere l tu ( 100,00 + va g a) a A.R.S., usufrue el prezz stat 21,00 + va per g busta paga (presv : plaze el, teuta lbr u el lavr, ltr uees esle,. CUD, autlquaze Ial, all TFR auale, fa sle. 770 relatv a pes el persale) e usufrure egl ulterr servz faetal per la tua attvtà prfessale (ve st ell area rservata el st LOGIN alt a estra hepage) sepleete usufrure el servz paghe, al st przale 25,00 + va, sepre e uque vataggs rspett a prezz erat. T rr he l srze el tu a Aa Ra Serve, t peretterà ltre he abbattere st el e el tu stu, usufrure, utaete a tu astrat ulterr servz stat (atast, servatra, v ell 770, ertfat falletar, reuper ret, lettere sllet legale, vaze lbr asseblea e astratre, vlture e fsale el, e. e.) e spratutt, suleze gratute a. Il servz è attv al 3 gea 2014 e l C.E.D. (lea telefa eata 06/ ), he rspetterà l seguete rar: al lueì al veerì alle re 9,00 alle re 12,00 l servz suleza zerà l 7 gea 2014 e u sulete el lavr sarà a tua spsze l arteì e gveì atta, g settaa. Al fe tutelart, A.R.S. s pegerà a raglere, zalete, tutte le fraz asu peete fabbrat e e tu evetual peet, per effettuare u sreeg ell attuale busta paga, elle evetual età lavratve se fr al Ctratt Cllettv Nazale Lavr e peet fabbrat e egl stu prfessal. ADESSO CI MANCA SOLO IL TUO CONTRIBUTO. C l ase t rr he A.R.S. srl è prpretà ANACI ROMA e qu è ahe Tua. Il tu trbut peretterà autart ell espletaet ella tua Prfesse. Gl utl sara revestt a favre e s l aplaet ella gaa e servz, l svlupp ella fraze e ella ultura, la prze e la pubblzzaze ell age ell astratre ANACI. ANACI ROMA SERVICE s.r.l. Presete el C..A. 18 Dsser C. 148/2015

17 NOTIZIE COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE TFR ,39% ,28% ,63% ,75% ,06% ,03% ,10% ,49% ,09% ,07% ,54% ,04% ,93% ,49% ,22% ,22% ,76% ,54% ,50% ,94% ,32% ,85% ,20% ,88% ,59% ,42% ,79% ,30% ,38% ,64% ,95% ,92% ,50% MISURA INTERESSI LEGALI 5% F al 15/12/90 (art ) 10% F al 31/12/96 (legge 26/12/90,. 353) 5% Dal 1/1/97 (legge 23/12/96,. 662) 2,5% Dal 1/1/99 (D.M. 10/12/98) 3,5% Dal 1/1/2001 (D.M. 11/12/00) 3% Dal 1/1/2002 (D.M. 30/11/01 G.U el 14/12/2001) 2,5% Dal 1/1/2004 (D.M. 1/12/03 G.U el 10/12/2003) 3% Dal 1/1/2008 (D.M. 12/12/07 G.U el 15/12/2007) 1% Dal 1/1/2010 (D.M. 4/12/09 G.U el 15/12/2009) 1,50% Dal 1/1/2011 (D.M. 7/12/10 G.U el 15/12/2010) 2,50% Dal 1/1/2011 (D.M. 12/12/11 G.U el 15/12/2011) 1% Dal 1/1/2014 (D.M. 12/12/13 G.U el 13/12/2013) 0,50% Dal 1/1/2015 (D.M. 22/12/14 G.U el 29/12/2014) Dsser C. 148/

18 NOTIZIE VOUCHER - LIMITE ANNUO A 7000 EURO Il D.Lgs. 81/2015 ha elevat a 7000 eur l lte au per pes lavr aessr. Tal prestaz s vetate egl appalt; vuher s aqusta press le rvete autrzzate (ralete le tabahere). DURC ON LINE DAL PRIMO LUGLIO 2015 L INPS rlare. 126 el 26 gug 2015, a segut ell etrata vgre el D.I. 30/1/2015 attuaze ell art. 4 el D.L.. 34/2014, ha hart he la verfa ella reglartà trbutva avvee ra altà teleathe e tep reale l aze el e fsale el sggett a verfare. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Dal 1 ttbre prss satterà l bblg aqusre l APE a realzzare l stess sstea per tutt gl ef base a requst effeza eergeta fssat spefhe lee gua. REVISIONE STUDIO DI SETTORE WK16U Nuva evluze ell stu settre egl astratr u uv rter terrtraltà, vs a ANACI, he può eterare ret gru a eret (pes e a u.. superr a quell rsut all uff). Le Css trbutare alg rrs he gl teressat s strett a ltrare e la Cassaze eveza he gl stu rappreseta paraetr astratt puraete statst. 20 Dsser C. 148/2015

19 NOTIZIE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE Il uv tratt va presetat a u egl Uff Etrate etr treta gr alla erreza el tratt tre pe (asua ara a bll a eur 16,00, trasseg teleat rlasat all terear) utaete alla pa el Mell F24 ele he attesta l avveut pagaet ell psta regstr 2% ( eur 67,00) a allare sul ttale el ae au arrtaet all utà eur. Due pe el tratt veg resttute subt. Dal 1/7/2010 è prevst l bblg are at atastal rferet. I ase suessv rv prrghe è suffete effettuare l sl versaet ell psta sul ttale au el ae aggrat M. F23 ( esste ale). È pssble beefare u st sull psta (alla regstraze el tratt zale) atpa l pagaet per tutt l per vgeza el tratt (quattr se a). I as rsluze atpata el tratt è vuta l psta regstr eur 67,00 (etr 30 gg. all evet). È pssble utlzzare la altà teleata per la regstraze; l pagaet le è testuale utlzza l spef ell presa l psta bll aebt su / esstete press bahe vezate ageza elle etrate. I trbut s seguet (ausale RP): NUOVO CONTRATTO 115T PROROGA 114T RINNOVO ANNUALE 112T SANZIONI rtarat pagaet 671T NUOVO CONT. (ter per) 107T INTERESSI rtarat pagaet 731T RISOLUZIONE ANTICIPATA 113T ROMA 1 VIA IPPOLITO NIEVO, 36 ROMA 2 LARGO LORENZO MOSSA, 8 ROMA 3 VIA Dl SETTEBAGNI, 384 ROMA 4 VIA MARCELLO BOGLIONE, 7/25 ROMA 5 VIA DI TORRE SPACCATA, 110 ROMA 6 VIA CANTON 20 ROMA 7 VIA G. BATTISTA CONTI, 15 - Ala ROMA 8 VIA CARLO POMA, 7A Peza CIVITAVECCHIA VIA ACQUEDOTTO ROMANO, 1 TJN TJP TJQ TJR TJS TJT TJU TJV TJF L evetuale epst auzale at el tratt è sggett a psta regstr se la garaza è prestata rettaete all qul. Se vee la garaza è prestata a terz (es. plzza fejussra) l prt el epst eve essere assggettat all psta regstr ella sura ell 0,50% (rsluze sterale 22/5/ ). I as rtarat pagaet ell psta è pssble utlzzare l ravveet pers agguge al versaet relatv trbut gl teress legal (0,50% au) rapprtat a gr rtar ltre la saze ell 0,20% per g gr rtar; al 15 al 30 gr 3,0% ell psta vuta; al 31 al 90 gr 3,3%; 3,75% se etr u a, ue a 4,2%; ltre 5%. Dsser C. 148/

20 D s s e r Sppresse e servz u 4 ptes per altrettate seteze Fab Casv * Le attrbuz ell asseblea ale rguara l tera geste elle se, e servz e egl pat u he avvee a e he ptrebbe essere ssfatta al ell ella auta egzale, quat la vltà trara u sl partepate sarebbe suffete a pere g ese. Retra uque e pter ell asseblea quell splare be e servz u, al fe ella glre e pù razale utlzzaze, ahe qua la ssteaze pù fuzale el servz prta la ssse l trasferet tal be. L asseblea elberaze a aggraza ha qu l ptere fare, sstture evetualete spprere u servz ahe lave ess sa sttut e splat al reglaet ale se rae e lt ella spla elle altà svlget e qu a su rtt e sgl. (Cass. 144/2012; Cass. 6915/2007) Il prp spra euat aratterzza la reete gursprueza atera sppresse e servz u e sttuse la sluze elabrata a gu per evtare paralzzare l g vlta he s è preseza u reglaet.. trattuale he prevee u eterat servz. L esgeza è qu quella trvare ua sluze ea a superare l stal uatà e setre al effettuare tutte le trasfraz rteute alla aggraza pprtue per aattars alle utate z sal e ehe seza ver subre l vet ahe sl u. Pst fatt he l servz è falete spprble le aggraze rare asseza prevs reglaetar e è spprble, preseza spefa lausla serta u reglaet assebleare, applaze el spst ell art. 1138, a 3,.., le aggraze prevste all art. 1136, a 2,.., l prblea s pe, e è stat rslt eate applaze el prp spra euat, qua s trva preseza servz prevst e splat a reglaet atura.. trattuale. I tale test s serse ahe la stze ra stateete presete ella gursprueza legtttà tra spsz el reglaet he ha atura trattuale (quelle he ella sfera e rtt sggettv Dsser C. 148/

21 D s s e r e egl bblgh asu ) he pss essere fate se l ses uae e e re reglaetar he rguara le altà us elle se u e l rgazzaze e l fuzaet e servz al (tra le qual l servz prterat) fabl alla aggraza e prevsta all art Le seteze esaate teg tutte, aera pù e espressa, l rferet a prp spra euat. La pra rguara l us u va estat a tta sar ell za sus a a per stallare, a pera alu, u tatre e l evetuale alaa pruze aqua ala. La S.C. ha presat he tale fattspee s versa ell abt ell art e ha eslus, evezae prp rtt, he s tratt vaze. La sea è relatva alla sppresse el servz prterat e la Cassaze ha rbat la stze tra spsz trattual he ha atura egzale e re he rguara le altà us elle se u e l rgazzaze e l fuzaet e servz al fabl alla aggraza. La terza rguara la sppresse ell atea etralzzata he vee efta ua quelle pere, stallaz e aufatt qualuque geere he serv all us e al get ue he l asseblea, elberaze a aggraza ha l ptere fare, sstture evetualete spprere, ahe preseza ua spla prevsta al reglaet ale, sepre he a su rtt e sgl. La quarta, pù plessa, vsta la psa reete pruze ratva, rguara la trasfraze el rsalaet etralzzat pat ufalar a gas. La seteza esae pree seraze alu aspett tra u quell ella valtà ella elbera assuta a aggraza ahe se apagata al prgett pere rreat alla relaze tea frtà prevst all art. 28,. 1 ella L. 10/91. 1) Cass Csttuse vaze ex art qualsas faze ella sa ue a slaete quella he alter l ettà aterale el bee perae la trasfraze, vver eter la trasfraze ella sua estaze, el ses he ett bee preset, a segut elle pere esegute, ua versa ssteza aterale vver sa utlzzat per f vers a quell preeet l eseuze elle pere. Ove vee, la faze ella sa ue assua tale rlev, a rspa all sp u us el bee pù tes e prfu s versa ell abt ell art , he pure ettat atera ue geerale, è applable atera egl ef per l rha teut ell art (Cass.. 240/1997; Cass /1963) I sstaza perhé pssa avers vaze è eessara l eseuze pere he, e sull esseza ella sa ue, e alter l rgara fuze e estaze. Iltre prpr perhé ggett ua elbera assebleare, l eseuze pere, per tegrare ua vaze, eve essere r- Dsser C. 148/

22 vlta a setre ua versa utlzzaze elle se u a parte tutt. N eve essere assggettata al rege elle vaz la elbera he s lta a setre u utaet estaze us u bee seza preveere l eseuze a parte el alua pera, a realzzars, evetualete, sl suessvaete su zatva sgl teressat e a parte tutt. 2) Cass E afferaze ra state ella gursprueza legtttà he ahe ell abt e reglaet.. trattual, rre fare ua stze: s spsz trattual quelle he ella sfera e rtt sggettv e egl bblgh asu ; ha atura reglaetare, vee, le re he rguara le altà us elle se u e, geere, l rgazzaze e l fuzaet e servz al. N è fatt essezale he ua lausla sa serta u reglaet tp trattuale e attrbure alla eesa eta atura pst he rre serare la frale llaze ella lausla, a l su teut (ex ults Cass. 857/1997; Cass. Sez. U. 943/1999). Alla faze ella ra el reglaet l asseblea ptrà pervere frza gà el ses tutt spesable sl allrqua s fa ua ra a teut strettaete egzale besì alla vltà espressa ahe sltat a quella aggraza e prevsta all art L art prevee he l reglaet eve essere apprvat all asseblea la aggraza stablta al se a ell art (aggraza egl terveut e ale età el valre ell ef). 26 Dsser C. 148/2015

23 D s s e r Spetta a h vh la atura egzale ella lausla prvare la relatva vltà e al et ell aze el reglaet e è he s era repraete pegat a serare lausle trattual ahe le spsz tpaete reglaetar serte el reglaet prespst al struttre. N è rrett qu rteere he u reglaet.. trattuale tega eslusvaete lausle egzal. Se le tabelle llesal preve er vers a ar e he tragg utltà al servz prterat s ptrà prvveere alla lr revse, ve rrra le z, prevste ell art. 69 sp. att.... La sppresse el servz prterat, sé serata, sttuse vaze. 3) Cass I atera egl ef, s (fra le altre se) u, le pere, le stallaz e aufatt qualuque geere he serv all us e al get ue, e tutte le altre se he l artl ,. 3, euera, eleaze tassatva. A tale ategra va rtte le atee.. etralzzate le qual rhe u attvtà pat e geste ue he è pt ell asseblea elberare. La Crte ha gà afferat, ahe el as fa el servz autlave relatva uva ubaze e estze ella essa servtù attva ale per aata utltà) he le attrbuz ell asseblea rguara l tera geste elle se, e servz e egl pat u, he avvee a e he ptrebbe essere ssfatta al ell ell auta egzale quat la vltà trara u sl partepate sarebbe suffete a pere g ese. Retra tra pter ell asseblea quell splare be e servz u, al fe ella glre e pù razale utlzzaze, ahe qua la ssteaze pù fuzale el servz prta la ssse l trasferet e be u. L asseblea elberaze a aggraza ha qu l ptere fare sstture evetualete spprere u servz ahe lave ess sa sttut e splat al reglaet ale se rae e lt ella spla altà svlget e qu a su rtt e sgl (Cass /2007). La vltà llettva, reglarete espressa asseblea, vlta a esluere sffatt us, s pe, pertat, e trara al rtt e sgl sul bee ue perhé quest ult è tale fhé asslva, a beef tutt partepat, la sua fuze; e questa, a sua vlta, retra ella sgra ell asseblea, la quale e può attuarla sttue l relatv servz ue, sì può spprerla l u lte ere sulle prpretà eslusve, è sulle part ell pat prpretà vuale. Dsser C. 148/

24 D s s e r 4) Cass A f ella valtà ella elbera ale trasfraze ell pat rsalaet etralzzat pat vual attata a ses ella Legge 9 gea 1991,. 10, artl 26,. 2 a aggraza elle qute llesal e frtà agl bettv rspar eerget persegut a tale legge s eessare verfhe prevetve ra l assluta veeza ella trasfraze quat al rspar e su g sgl pat, é s rhee he l pat etralzzat a sstture sa aletat a fte versa al gas, rre sltat he sa aletat a gas quell aut a realzzare, rrlevate esse, altresì, la rstaza he, ella fase attuaze ella elberaze eerga l pssbltà realzzare l pat aut u egl appartaet. Né fe, la eesa legge. 10 el 1991 pe all artl 8 (el test rgar, applable rate teprs) preferre l aze valvle terstathe altr sste tablzzaze el alre, vver l utlzz eerga slare per rsalare gl ef, sete ahe sltat elberare l passagg a u pat etralzzat, uque aletat, a pat aut a gas per le sgle utà abtatve (Cass. N /13). Tale la rretta terpretaze ella ra e fatt he frza essa l gue ert eve aertare, va sservat he l tv esae, al fe eleare ua vlaze legge altret fgurable, ssttuse l guz e rrret (se u la elbera pugata avrebbe lasat lber reglars e egl avesser reut) all aertaet teut ella seteza pugata. Al trar, quest ulta ha stablt he l asseblea ale, vales el parere frt al te all up arat, ha elberat sattvare eftvaete l pat etralzzat, autrzza la sua trasfraze pat rsalaet sgl a gas eta per g utà abtatva. A tale luse l asseblea è perveuta p aver eslus sa la pssbltà rprstare l veh pat etralzzat, ra el tutt bslet e rspetts elle z e reet ettate alla ratva sul teet el su eerget, sa la evetualtà sstture l veh pat u uv pat etralzzat, a eta, sluze ver rteuta pratable sl per le pere a esegure, a ahe per l su aggre st. E ha sservat, qu, he la elbera ale trasfraze ell pat etralzzat rsalaet pat ufalar a gas, a ses ell artl 26, a 2, t. legge, relaze all artl 8 a 1, lett. G) stessa legge, assuta a aggraza elle qute llesal, è vala ahe se apagata al prgett pere rreat alla relaze tea frtà u all artl 28, a 1, stessa Legge. E pssble pertat afferare he la gursprueza ella S.C. sa retata, ve pssble, ahe preseza spefhe spsz el reglaet.. trattuale, alla salvaguara ell teresse ella aggraza. * Csulete legale ANACI Ra Dsser C. 148/

25 D s s e r Perhé è utle avere u efbrllatre g? Sar Petrlat * Og a, Itala, ra 60la perse s lpte a arrest ara prvvs. Nel 70% e as quest evet avvee alla preseza test. Tuttava le avre raatre veg zate sl el 15% e as fae sì he la peretuale spravvveza sa lt bassa. Mlte queste perse ptrebber essere vee salvate a tepestv tervet srs. Qualra test u arrest ara z le avre raaze arplare pra ell arrv ell abulaza, le pssbltà spravvveza aueta ue tre vlte rspett a as u vega zata. La pssbltà ltre avere a spsze u efbrllatre autat (DAE) può fare la ffereza tra l sttle fe vta-rte. Per tale tv, sprattutt all ester, è sepre pù ffusa la prata sprre u efbrllatre, ale e lugh ve ralete v è ass affluss perse. E prass ra tare la preseza tal appareh elle staz ferrvare e etrpltae. I talu aerprt arttura ha ua slaze sle a quella egl esttr. Cserat he (at ANCI) Il 70% egl arrest ara avvee asa tare u efbrllatre appare altrettat prtate. Csì e prtegga lal agl e gl esttr. Il str Paese, ahe se pesate rtar rspett a lt altr paes eurpe, sta aegua le legg affhé la ffuse e efbrllatr pssa setre are ua pssbltà spravvveza a h è lpt a arrest ara. Il pr att legslatv rsale al 2001 la legge. 120 el 3 Aprle 2001 he ha falete sett l us el DAE ahe a persale satar, purhé frat. C l D.M /07/2003 è stat trtt l bblg tare DAE lugh lavr. Il eret 18 arz 2011 rappreseta l att legslatv pù plet e rga: Rsut he la fbrllaze vetrlare è ausa rlevate eess sull ter terrtr azale e he la efbrllaze pree rappreseta l sstea pù effae per garatre le aggr peretual spravvveza Dsser C. 148/

26 D s s e r Rlevata l pprtutà ffere apllare l us e efbrllatr seautat ester sul terrtr azale ahe a persale satar, pprtuaete frat, ella vze he l utlzz tale apparehatura pssa prevere quat e rurre l uer rt per arrest arrlatr;... La ffuse grauale a apllare e efbrllatr se- autat ester eve avvere eate ua strbuze stratega tale a stture ua rete efbrllatr gra favrre la efbrllaze etr quattr/que ut all arrest ara, se eessar pra ell tervet e ezz srs satar. Sulla llaze el DAE la legge eveza spef le abtaz e. Ma al et he sttlea: strutture ve s regstra u grae affluss pubbl e, geere, ve sa pù attesa l eza arrest ara, tee t uque ella staza alle se el sstea eergeza: va pertat valutata, sulla base ell affluss utet e at epelg e Sbl terazale base a spef prgett, l pprtutà tare efbrllatr seautat ester se- he segala la preseza u efbrllatre seautat guet lugh e strutture: [ ] lugh u s prata attvtà rreatva lua, sprtva agsta e agsta, autru, ea, teatr, parh vertet, stehe, sale g e strutture rreatve, sta, etr sprtv, lugh ve v è preseza elevat fluss perse attvtà a rsh: gra e pl sal per ezz trasprt aere, ferrvar e artt, strutture ustral; lugh he rhaa u alta afflueza perse e s aratterzzat a ph tevl frequetaze: etr eral, pererat, gra agazz, albergh, rstrat, stablet balear e staz ssthe;... sule, uverstà, uff. Pertat e serare partlare u super e lug ve v è preseza elevat fluss perse? U efbrllatre seautat ha ra es assa teute e st geste ers: rre aletaze elettra, gl appareh ha battere aute f a 5 a, ha tutt u prgraa he, ua vlta aes, gua l srrtre a val. Ahe st aqust ha ra raggut fre al stt e 1000 eur per appareh. I sste 118 elle vare reg, pur vers reglaet, garats sepre l appagg e efbrllatr, sì he al et ella haata pss sa frare preset he sul lug è spble tale appareh, sa frare l equpagg he sta ragguge l lug el srs. Aat alla spbltà u efbrllatre rre svluppare ahe ua aggre ffuse ella seza elle prathe raaze ar- Dsser C. 148/

27 plare base, sprattutt l assagg ara. Cserat l brevss tep a spsze pra he a ella aata rlaze saguga prvh la rte erebrale, l effettuaze el assagg ara, ahe a parte persale satar, s è strat faetale el prlugare la spravvveza e pazet lpt a arrest ara. Dvee pertat eessar he u sepre resete uer perse sa gra tervere l pra pssble (g ut pers rue ra l 10% le pssbltà salvezza, p 5 ut alla essaze ell attvtà araa, seza alua avra raaze, za a erebral rreversbl) e sa abltat all utlzz el efbrllatre. Le avre he pss salvare ua vta s sepl e sure. Chuque, ahe seza ua spefa preparaze satara, può essere gra attuarle. S lt a ra, he uers etr afferet a verse setà setfhe azal e terazal rgazza rs ter-prat raaze arplare base (BLSD). Sp quest rs è l appreet (sprattutt prat) e prtars qua s trva az a ua persa appareteete prva 34 Dsser C. 148/2015

28 D s s e r vta: rretta valutaze ell stat ella vtta, attvaze el servz eergeza satar (112/118/911), assagg ara ester e vetlaze e, se spble, us el efbrllatre se-autat. I sstaza l rs frse gl eleet per u huque sa teste u arrest ara pssa far partre la setta atea ella spravvveza. Geeralete rs (ella urata ra 5 re) preve ua leze tera a sprattutt tat aestraet prat. Quest ult vee esegut, pl grupp, l ausl ah su qual è pssble parare le tehe el assagg ara ester e ella vetlaze ba-aba. La sea parte el rs è geere eata all us el efbrllatre seautat e all aestraet su pssbl sear eergeze he pss aaere ella vta qutaa. Al tere el rs, as valutaze pstva, vee seguta l abltaze seguta alla relatva ertfaze a parte ell Ete legalete rsut. Il Cetr Fraze Eergeza ell Azea Ospealera S.Call- Frla, ( attv ra a 15 a, spe u tea struttr (assat a Itala Resustat Cul IRC, ) e fra, reglarete, sa prfessst he u tta attravers l attvaze rs base, tere e avazat, tutt ertfat alla Setà setfa IRC, rsuta a lvell azale e eurpe. Il grupp Istruttr el Cetr Fraze Eergeza ha svlt ahe straz raaze arplare base ahe all ester, as evet el rs ella settaa per la preveze ell arrest ara he g a vee rgazzata a Itala Resustat Cul. * Drettre UOSD Perrs arlg tegrat Dpartet arseze - Azea Ospealera Sa Call Dsser C. 148/

29 RassegaStapa 36 Dsser C. 148/2015

30 D s s e r Dsser C. 148/

31 D s s e r Gù le a al / ale Dar Saguele * Deat a Nuz Izz, a e aestr, grae evze. Il t rrete ale è pgrable. Le se el ees trastat s spbl per effett el relatv vl estaze ex lege. Ne segue la essteza gura e/ assbltà prebltà, effaa e/ ulltà raale ell evetuale pgraet su quelle se evetualete esegut a terz retr, per afest fett e presuppst pressual e/ z ell aze, rlevabl uff. La sapevlezza la quale s espr le superr seraz vule essere é avvetata é sarta, ate le evtabl e plesse plaz, sa put rtt he quell fatt, he le lus attate etera. Prpr le segueze he e erva ha pst, a tep, è p la ta ese elle Sez Ute. 9148/2008 sulla parzaretà elle bblgaz al, u sffert travagl e u pr apprfet, ave revut s a gg, sffatt tea age, u s spef e rat srut sa a parte ella ttra he, ar pù, ella gursprueza ert, he, vee, tvaz varegate, s è eterata per l eseges ppsta. E le rag per le qual s pe, va preessa etlga e quaraet el preauat eplg, rperrrere prp rtt pstv e rtt vvete he e sttus l faet argetatv I put terpretaze el rtt pstv è t l vsble retaet se l quale l è rsut quale ua persa gura, ge sggettvtà auta rspett a quella e su partepat, è ertaete ttlare u patr aut, é rtt e bblgaz ses prpr: la ttlartà e rtt sulle se, gl pat e servz us ue, effett, fa ap rettaete a sgl ; agl stess s asrtte le bblgaz per le se, gl pat e servz u e la relatva respsabltà. Rpetutaete e a tep la Suprea Crte ha avut putualzzare, sttlea le faltà e sal ell Isttut st all esae, la peulartà ell tera spla, efela espressaete speale e ergatra (ex ults: Cass. S.U. 27 febbra ). Psta la sutble speftà el e la pù he vva asseza persaltà gura, hé la ttale asseza u patr aut rspett a quell Dsser C. 148/ INSERTO I

32 I N S E R T O e sgl, può esserv ubb he l rapprt he lega l sgl e la llettvtà rgazzata C, rappresetat ex lege all astratre, può essere fgurat alla stregua u ue rapprt bblgatr tersggettv. Il pagaet elle qute al (er trbutv) tegra ete altr he la.. prvvsta, è l bblg e -aat sstrare al aatar ezz eessar per l eseuze el aat e l aepet elle bblgaz, gusta l spst ell art (peaete patble ell spef). «Il, fatt, è ttlare u patr aut, é rtt e bblgaz: la ttlartà e rtt sulle se, gl pat e servz us ue, effett, fa ap a sgl ; agl stess s asrtte le bblgaz per le se, gl pat e servz u e la relatva respsabltà; le bblgaz tratte el sett teresse el s tragg favre u ete, a ell teresse e sgl partepat. Se la gursprueza slata, p, l astratre el raffgura u uff rtt prvat asslable al aat rappresetaza: la seguete applaze, e rapprt tra l astratre e asu e, elle spsz sul aat. Orbee, la rappresetaza, sltat pressuale, ell astratre el è rsrtta alle attrbuz - a pt e a pter - stablte all art I guz l astratre rappreseta sgl, qual s part ausa e lt ella lr quta (art e ). L astratre agse guz per la tutela e rtt asu e, e lt ella lr quta, e sl questa sura gu e rappresetat eve rspere elle segueze egatve. Del rest, l astratre ha ert l ptere pegare al là el rtt, he asu ess ha ella ue, vrtù ella legge, egl att aqust e elle vez. Pertat, l astratre può bblgare sgl se e lt ella rspettva quta.» (sì legges Cass. S. U. vl 8 aprle ; hé, ex ults, sul rapprt astratre/, Cass ). E rsaput he la eesa superre prua elle S.U., el su se, rbase: «l raffgura u ete geste, a ua rgazzaze pluralsta e l astratre rappreseta eataete sgl partepat, e lt el aat fert se le qute asu. la struttura elle bblgaz assute el sett teresse el realtà, asrtte a sgl tutt ò preess, le bblgaz e la susseguete respsabltà e s gverate al rter ella parzaretà. A sgl s puta, prprze alle rspettve qute, le bblgaz assute el sett teresse el». Valga sfferars, ahe sl ph stat, sul etrale e rslutr tea ella rsble peulartà el, raa uaeete euata, e trare, p, le vute pregat segueze. Essa speftà (tegrate u rsstea gur aut e auttegratv : eseplare efze Nuz Izz), estata prpalete è, ella esrtta asseza u patr aut e persaltà gura rsuta alla II Dsser C. 148/ INSERTO

33 D s s e r llettvtà rgazzata, a garatre l sllet e lazable apprt trbutv tutt su partepat per la geste ale he, altret, sarebbe pssble, sete la traspsze tut urt elle regle rtt ue, la u evetuale estese rhee u rgrs esae patbltà (sulla rsuta speftà ella spla he upa leggas elle tvaz : Cass. S.U , tata, pure ert al prp ella sspese ella effaa eseutva el eret gutv speale prevst all art. 63 sp. att... see ppsze ell tat; Cass. S.U , sulla peteza el gue el lug ve è st l ef ale; Cass. S.U , sull aullabltà elle elberaz al). Autrevle Dttra (Rafaele Cra, Prpretà e aggraza el egl ef, Gapphell, Tr 2001, 201 e segg., rbata Apput sulla stuaze sggettva, Rv. Ntarat 2006, 03, 633) gà pra segava he la stuaze sggettva, sstete ella ttlartà e rapprt attv e passv, fa ap a e al grupp, la relatva putaze, pertat, elle bblgaz e la rrelata rpartze elle spese a sgl rage ella relaze aessretà la rspettva prpretà eslusva, per u «la rstaza he le spese al vega versate all astratre (art. 1130,.3..) sgfa he retre sa l astratre, l quale è u seple aatar rappresetaza e, aett a rsutere e a ergare le spese (art. 1130,.3, 1380 e )» perhé «l rapprt terrre rettaete lr qual frs le prestaz, servz le pere a tutt ; al» e «è ertaete ua l bblgaze sttuete l rrspettv per la trprestaze u tutt ha teresse». Alla stregua ò può rsers la essteza qualsvgla relaze ret e ebt, ella rara aeze, tra astratre e e e he a tra sgl e l, rsulta la eata rssse egl er trbutv eraete struetale all aepet u aat rappresetaza tat a frt plaz efettbl pste per legge. La eesa qualfata Dttra (Rafaele Cra, Le bblgaz e, Guffrè, 2013; peser atpat ahe Trattat e rtt real, Vl. III C egl ef e ue, a ura M. Basle, Guffrè 2012), frta, gg, quella elabraze, tale eguaglable autrevlezza e prftà rflesse gata, a setre sul put parafras srta, erta, vee, testuale taze (pag. 71 e segg.): «Nel egl ef la quta, he espre la prprze tra l valre elle sgle utà blar e quell ell ter ef, rguara l apparteeza, a efse la sura quattatva ell eserz el rtt: vale a re, efse la sura quattatva, elle relaz tra, ell attuaze fatt ella stuaze gura sggettva fre all teresse, alla u prteze l rtt è prerat. Le se, gl pat e servz us ue apparteg a tegralete e, ella lr ttaltà, veg utlzzat (ggettvaete) usat (sggettvaete) ( ) La quta espre ua fraze ella prpretà ue: raffgura l struet pegat Dsser C. 148/ INSERTO III

34 I N S E R T O per quatfare l rs ell eserz. Vale a re, l struet pegat per allare la sura e pter e elle bblgaz eret all attuaze ella stuaze sggettva. Alla quta s ru la partepaze e sgl all asseblea ( ) alla quta s sura l trbut elle spese e ; alla quta s ragguagla, u ert ses, ahe l get asu ( ) affhé asu pssa esertare, el prpr pa prze pa, le faltà, he sttus l teut el su rtt prpretà». ( ) «Preess he le bblgaz e, per legge, s ragguaglate alle qute, la prprze tra l bblgaze asu e l valre ella sua prpretà può essere sattesa all asseblea. L art a 1 t., prpst, è uv e lasa ubb. La prprze tra la sura elle spese e l valre ella prpretà e può essere fata sltat per veze. ( ) Eslus he l asseblea sa petete a prre a u trbut per le spese superre alla quta ( ) all stess s eslue he sffatt ptere, qualuque, sa attrbut all astratre. ( ) Le bblgaz e, astratt, as per legge, e segueza ella stuaze sggettva prpretà sulle part us ue (artt a 1 e 1123 a 1..), rag per u s efs blgates prpter re. Il ebt, vee, saturse ret a fatt uv: presaete alla elberaze assebleare, he apprva le spese, e al tratt stpulat all astratre. Nella re elle bblgaz prpter re, rllegate alla legge alla prpretà elle se, egl pat e e servz us ue, l ebt, l vere attuale aepre ap a asu, ha rge per effett ella elbera, assuta all asseblea see apprvaze elle spese, e al tratt suessvaete stpulat all astratre terz» (pag. 147) «appare el tutt gustfata la qualfa elle bblgaz e e bblgaz parzare: blgates prpter re, qu parzare, tat al et ell rge, quat al tep ell estze» (rsv:..r.). La esrtta sutble speftà el e la pù he vva asseza persaltà gura, hé la ttale asseza u patr aut rspett a quell e sgl, s, uque, le rag per le qual s era atpat he l rapprt he lega l sgl e l rgazzaze llettva C, rappresetata ex lege all astratre, può essere fgurat alla stregua u ue rapprt bblgatr tersggettv. Il pagaet elle qute al (er trbutv), l s rbase serea vze, tegra ete altr he la.. prvvsta, è l bblg e aat sstrare al aatar ezz eessar per l eseuze el aat e l aepet elle bblgaz, gusta l spst ell art I altre parle l ebt el sgl e frt ell astratre, quale aatar, afferse a u rtt ret ses prpr, aqusta auta, besì a u vere-ptere reglat alla legge e presble per l fuzaet (retus: geste e servaze) e be, pat e servz u. L astratre è ttlare el rtt he presee alla rssse e trbut al, he avvee sepre ell teresse tutt rappresetat per l aepet elle bblgaz he a ess fa ap rettaete. IV Dsser C. 148/ INSERTO

35 D s s e r Quat preee sete vere peaete l afferaze state ttra se u, rferet prpr alle bblgaz eret le spese per le part u, la u putaze è ap a sgl e al grupp, utaraete serat, trva ulterre avvalraet ella respsabltà patrale (ex art ) he è ah essa ap a sgl, qual rsp lr be prpretà eslusva (R. Cra, pere tate). Superflu, p, sttleare l parallel prp per u ell ef, le se, gl pat e servz us ue, s trassegat all auta aterale e fuzale, qu all auta ea: pertat s susettbl esprpraze frzata e veta (e ter espst fr. sepre R. Cra, La stuaze sggettva, Trattat e rtt real, Vl. III, tat, 50, ta rha) Il prp parzaretà elle bblgaz tratte e e per t el, e ter u a Cass. S.U (e suessve prue fr), può avere peular rfless sul tea esae, perhé a ess è at ferre la fera u vl spbltà elle qute vute per er al a sgl, gà aete ell spef sstea ratv trtt al legslatre s al e el Isge Maestr (Nuz Izz, Parzaretà elle bblgaz trattual el : pre applaz, qualhe sapplaze e u prbable trast l rtt vvete, Gustza Cvle 2009, I, 1831) e atteta gursprueza ert (Trbuale Ra 6 arz 1987, Te raa 1988, 76) gà el passat, aalzza fattspee assa sl a quella esae, aveva apprat la teata ella eepta pgrabltà, guge, pea, seppur auta, sta, a rteere he la estaze rreversble e trbut al alle sgle bblgaz, frza elle qual ess trbut as, sebra aerete, tat alle regle geeral (art e 1286), quat e puttst, alla rsuta speftà el, he ree fgurabl peular e prpre rag pgrabltà rrelate alla stessa spravvveza ella geste ale, vlgete teress geeral grae rlevaza sale. Il eat vl spbltà appare, gg, ar pù aete alla spla ale, a segut ella truze ell Oraet ella Legge (tegrata al D.L. 145/13, vertt faz Legge ). La ata Dttra, ver, ha avut ase sttlea he u frt ratv spef alla preetta euze el vl estaze e spbltà sebra pters ravare ahe alla prevse ratva el f speale prevst all art. 1135,. 4,.. per le spese rree per le pere auteze strarara; f speale res bblgatr, he presuppe lgaete u vl spbltà per altr e vers f. Ulterre frt può fars seere alla prevse Dsser C. 148/ INSERTO V

GENNAIO - FEBBRAIO 2012 - N 127 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

GENNAIO - FEBBRAIO 2012 - N 127 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno GENNAIO - FEBBRAIO 2012 - N 127 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2012 N. 127 Etrale Sara Travers...................................

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - N 139 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - N 139 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - N 139 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2014 N. 139 Etrale...................................... pag. 3 Grata

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2011 - N 124 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

LUGLIO - AGOSTO 2011 - N 124 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno LUGLIO - AGOSTO 2011 - N 124 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2011 N. 124 Etrale Carl Par................................... pag. 3 Csulet

Dettagli

MARZO - APRILE 2014 - N 140 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

MARZO - APRILE 2014 - N 140 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno MARZO - APRILE 2014 - N 140 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2014 N. 140 Etrale Fab Gersa................................. pag. 3 Csulet

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 - N 125 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 - N 125 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 - N 125 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 N. 125 Etrale Sarah Paett...................................

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 - N 126 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 - N 126 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 - N 126 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 N. 126 Etrale Mauela Zaer................................. pag.

Dettagli

MARZO - APRILE 2012 - N 128 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

MARZO - APRILE 2012 - N 128 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno MARZO - APRILE 2012 - N 128 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2012 N. 128 Etrale: Dve va l ANACI? Fraes Pellaò..............................

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2011 - N 121 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

GENNAIO - FEBBRAIO 2011 - N 121 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno GENNAIO - FEBBRAIO 2011 - N 121 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2011 N. 121 Etrale Valer Tra.................................. pag.

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2014 - N 141 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

MAGGIO - GIUGNO 2014 - N 141 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno MAGGIO - GIUGNO 2014 - N 141 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2014 N. 141 Etrale Carl Par.................................. pag. 3 Csulet

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2013 - N 133 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno

GENNAIO - FEBBRAIO 2013 - N 133 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno GENNAIO - FEBBRAIO 2013 - N 133 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIII a D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2013 N. 133 Etrale Rssaa De Agels.............................. pag.

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2009 - N 109 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

GENNAIO - FEBBRAIO 2009 - N 109 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma GENNAIO - FEBBRAIO 2009 - N 109 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2009 N. 109 Etrale Carl Par.......................... pag. 3 Fu ell asesre: verfa ell

Dettagli

MARZO - APRILE 2011 - N 122 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

MARZO - APRILE 2011 - N 122 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno MARZO - APRILE 2011 - N 122 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2011 N. 122 Etrale Fraes Caprll............................... pag. 3 Csulet

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2012 - N 129 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

MAGGIO - GIUGNO 2012 - N 129 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno MAGGIO - GIUGNO 2012 - N 129 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2012 N. 129 Etrale Fab Gersa................................... pag. 3 Csulet

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2012 - N 130 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

LUGLIO - AGOSTO 2012 - N 130 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno LUGLIO - AGOSTO 2012 - N 130 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2012 N. 130 Etrale Sarah Paett................................... pag. 3

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2006 - N 93 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2006 - N 93 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2006 - N 93 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2006 N. 93 Etrale Gva Furbatt.................... pag. 3 La tutela ell re e el er altru: eltt

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 - N 131 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 - N 131 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 - N 131 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 N. 131 Etrale Carl Par................................... pag.

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 - N 108 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 - N 108 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 - N 108 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 N. 108 Etrale Carl Par.......................... pag. 3 Csulet see........................

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - N 138 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno

NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - N 138 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - N 138 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIII a D s s e r SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 N. 138 Etrale....................................... pag.

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2010 - N 118 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

LUGLIO - AGOSTO 2010 - N 118 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma LUGLIO - AGOSTO 2010 - N 118 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2010 N. 118 Etrale Stefa Tabarr................................ pag. 3 Csulet see.................................

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2010 - N 115 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

GENNAIO - FEBBRAIO 2010 - N 115 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma GENNAIO - FEBBRAIO 2010 - N 115 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2010 N. 115 Etrale Carl Par................................... pag. 3 Csulet

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 - N 96 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 - N 96 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 - N 96 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 N. 96 Etrale Fab Gersa....................... pag. 3 Csulet see....................

Dettagli

GUIDA PER L ISTAL LAZ IONE E L A M E SSA IN FUNZIONE DEL SENSORE DI TE MPE R ATURA ESTERNA SU FIAT PANDA 2 SERI E

GUIDA PER L ISTAL LAZ IONE E L A M E SSA IN FUNZIONE DEL SENSORE DI TE MPE R ATURA ESTERNA SU FIAT PANDA 2 SERI E GUIDA PER L ISTAL LAZ IONE E L A M E SSA IN FUNZIONE DEL SENSORE DI TE MPE R ATURA ESTERNA SU FIAT PANDA 2 SERI E 2004-2011 P re m e tt o c h e l a se g ue n te g u i d a è stata c reata esp l i c i ta

Dettagli

Ai Dirigenti Generali preposli ai Dipartimenti Regionali ed uffici equiparati LORO SEDI

Ai Dirigenti Generali preposli ai Dipartimenti Regionali ed uffici equiparati LORO SEDI b ^.....7..ttt t t.//tt/),, ASSSSRA RGNA D AUTN\] CA DA FUNZN PUBB]CA DPARTMNT RGNA DA FUNZN PUBBCA D PRSNA Serv Geste Gur e Perse Reè Serv Rertmet e Perse Ru U e Dre e Bhe Dtì Fx 0'70770 ee 070757 PRÍGtT/

Dettagli

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche L OCCHIO La truttura dell cch può esser trvata svarat test, put fdametal per quat rguarda l str teresse: studad l spettr Elettr-Magetc s s trvat due ftrecettr c (per l rss, l blu ed l verde) bastcell (vse

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2015 - N 147 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

MAGGIO - GIUGNO 2015 - N 147 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno MAGGIO - GIUGNO 2015 - N 147 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2015 N. 147 Etrale Rssaa De Agels e Gsella Casaassa............

Dettagli

Apparecchi di sollavamento. Classificazione apparecchi di sollevamento a

Apparecchi di sollavamento. Classificazione apparecchi di sollevamento a Appareh d sollavameto A moto otuo: Nastr trasportator Sollevator a tazze Forze d erza lmtate; trastor d avvameto e arresto poo rlevat A moto dsotuo: Gru a torre Forze d erza rlevat Classfazoe appareh d

Dettagli

Comunicazione di genere nella provincia di Milano La comunicazione pubblica attenta al genere, linee guida e buone prassi

Comunicazione di genere nella provincia di Milano La comunicazione pubblica attenta al genere, linee guida e buone prassi aze d geere ella prva d la La aze pbbla atteta al geere, lee gda e be prass Reprt fale d rera A ra d etr d Izatva Erpea s. p. Gg 2010 Lbarda e d Nvate laese aze d geere ella prva d la Prgett -fazat dalla

Dettagli

Annotazioni sulle Prove di Ammettenza Meccanica nei Pali di Fondazione

Annotazioni sulle Prove di Ammettenza Meccanica nei Pali di Fondazione Ataz sulle Prve d Aetteza Meaa e Pal d daze Maurz ez, AMAR Ravea Pala aaa, Stud aaa, rl. Preessa Nelle attvtà d trll delle arattersthe desal e della tegrtà de al d fdaze è rass rrrere a rve d t dstruttv.

Dettagli

U n po z z o art e s i a n o (fora g e) per l ap p r o v v i g i o n a m e n t o di ac q u a pot a b i l e.

U n po z z o art e s i a n o (fora g e) per l ap p r o v v i g i o n a m e n t o di ac q u a pot a b i l e. In m o l ti pa e s i po c o svil u p p a t i, co m p r e s o il M al i, un a dell a pri n c i p a l i ca u s e di da n n o alla sal u t e e, in ulti m a ista n z a, di m o r t e, risi e d e nell a qu al

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA Dpartmet Ammstratv e Te Cetrale Servz Aqst e Lgsta DECISIONE. 040 Mdea, 4 febbra 2015 OGGETTO: rv per l a 2015 tramte ttm fdar eslsva de tratt d mateze ed asssteza sstemsta a var sftware s press servz

Dettagli

Vantaggi della stratificazione

Vantaggi della stratificazione Lez. 4 0/03/05 etd Statstc per l aret - F. Bartlucc Uverstà d Urb Vata della stratfcaze I prcpal vata del campamet stratfcat s: mlramet ell effceza del stmatre del ttale e della meda; pssbltà d stmare

Dettagli

Corso di Impianti Elettrici Industriali

Corso di Impianti Elettrici Industriali G. s Crs pt lettr ustrl C - truze l pt lettr p. 8 Crs pt lettr ustrl rte C et pt lettr Dp ver rpres lu eleet fetl elettrte e ver ftt lu pprfet è ut l et etrre pù el vv el te el pt elettr. N s pss ffrtre

Dettagli

B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I

B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I S E Z I O N E I ) : A M M I N I ST R A Z I O N E A G G I U D I C A T R I C E I. 1 ) D e n o m i n a z i o ne, i n d ir i z z i e p u n t i d i c o

Dettagli

GAS IDEALI. Dell ossigeno, supposto gas ideale con k = 1.4 cost, evolve secondo un ciclo costituito dalle seguenti trasformazioni reversibili:

GAS IDEALI. Dell ossigeno, supposto gas ideale con k = 1.4 cost, evolve secondo un ciclo costituito dalle seguenti trasformazioni reversibili: Eserzo GAS IDEALI Dell osseo, sosto as deale o.4 ost, eole seodo lo osttto dalle seet trasorazo reersl: Coressoe sotera dallo stato ( 0.9 ar; 0.88 /) allo stato 2; trasorazoe soora da 2 a ( 2.5 ar); esasoe

Dettagli

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Pa d Mglramet (PDM) Dell'sttuze sclastca LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Mdell d Pa d Mglramet INDIRE (Paga 1 d 67) Idce Smmar 1. Obettv d prcess - rfrmulaze 1.1 Cgrueza tra bettv d prcess

Dettagli

AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I

AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del Regolamento Art. 3 Principi

Dettagli

ERRATA CORRIGE. L intero contenuto del paragrafo 9.2.3 a pagina 47-48 del Capitolato tecnico Determinazione del Canone è sostituito come segue:

ERRATA CORRIGE. L intero contenuto del paragrafo 9.2.3 a pagina 47-48 del Capitolato tecnico Determinazione del Canone è sostituito come segue: Procedura aperta per l affdameto de servz tegrat, gestoal, operatv e d mautezoe multservzo tecologco da esegurs presso gl mmobl d propretà o uso alle Asl ed alle azede ospedalere della regoe Campaa ERRATA

Dettagli

L Ascendente : Acquario

L Ascendente : Acquario Tm Stv Js Tm t Stv Js Dt s. G // m (r ) G // m (r UT) Or sr m Gr Gu. Ltà S Frs CA / USA (Ltu. ' W / Lttu. ' N / - m) T tm Tm Tr m. Pus S Ps L Ast Aqur K MC IX XI VIII AS XII J K I H G F E DS L A B C D

Dettagli

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi D s s e r Lee guda Cetr Stud ANACI Rma sull applcaze della rmatva tema d ctablzzaze, termreglaze e dstacch c All apprssmars d g uva stage verale za prblem cess al rscaldamet. Quest a, dp l etrata vgre

Dettagli

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza Uverstà degl Stud d Ferrara 2014-2015 Corso TFA - A048 Matematca applcata Ddattca della matematca applcata all ecooma e alla faza 11 marzo 2015 Apput d ddattca della Matematca fazara Redte, ammortamet

Dettagli

La nuova struttura organizzativa dell Agenzia delle Entrate: dall 8 marzo sono state attivate le tre Direzioni Provinciali di Roma

La nuova struttura organizzativa dell Agenzia delle Entrate: dall 8 marzo sono state attivate le tre Direzioni Provinciali di Roma La nuova struttura organizzativa dell Agenzia delle Entrate: dall 8 marzo sono state attivate le tre Direzioni Provinciali di Roma Ciascuna delle tre Direzioni Provinciali sarà articolata in un Ufficio

Dettagli

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI Dario Focarelli Direttore Generale ANIA Milano, 12 marzo 2013 «LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA STRATEGIA, INNOVAZIONE

Dettagli

i pericoli che ci attendono

i pericoli che ci attendono g r u p p d s t u d p r e v e z e f r t u ma SI C M Imparam a rcscere percl che c atted Le les pù frequet s le ferte (1 lese su 2), le fratture e le dstrs. Negl adult, atteze a lavr maual! I percl meccac

Dettagli

i i i: i I i i!i!, i i i

i i i: i I i i!i!, i i i S I D RA D red g i n g, M a r i n e & E n v i ro n m e n ta l C o n t ra ct o r i i i: i I i i!i!, i i i P ro g ett a e d e s e g u e d a p i ù d i 3 0 a n n i o p e re m a r i tt i m e i n I t a l i a

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVII anno

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVII anno MAGGIO - GIUGNO 2017 - N 159 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVII a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2017 N. 159 Etrale Pal Mara al Sgl...........................

Dettagli

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno MARZO - APRILE 2013 - N 134 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIII a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2013 N. 134 Etrale Susaa Spea................................ pag. 3 La urata

Dettagli

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 1 29/04/1997 V.G. 53,70 Idoneo ammesso/a * 2 27/12/1997 B.A. 53,69 Idoneo ammesso/a * 3 18/07/1997 P.S. 51,70 Idoneo ammesso/a * 4 12/05/1989 C.F. 51,69 Idoneo ammesso/a * 5 27/01/1997 P.S. 51,36 Idoneo

Dettagli

ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI

ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI 1 ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI Il pr e s e n t e do c u m e n t o for ni s c e le info r m a z i o n i ne c e s s a r i e ed es s e n z i a l i a su p p o r t

Dettagli

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti Gorgo Lambert Pag. Dmostrazoe della Formula per la determazoe del umero d dvsor-test d prmaltà, d Gorgo Lambert Eugeo Amtrao aveva proposto l'dea d ua formula per calcolare l umero d dvsor d u umero, da

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 c Edtrale d............................ pag. 13 Csulet sede.............................. pag.1 4 La tutela della destaze d us delle part cmu ed drtt de

Dettagli

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA Siamo fermamente convinti che redigere un preciso quadro di riferimento, attestante le coperture Assicurative di un Cliente, consenta allo stesso di potersi

Dettagli

Gruppo di lavoro per i B.E.S. D.D. 3 Circolo Sanremo. Autore: Marino Isabella P roposta di lavoro per le attività nei laboratori di recupero

Gruppo di lavoro per i B.E.S. D.D. 3 Circolo Sanremo. Autore: Marino Isabella P roposta di lavoro per le attività nei laboratori di recupero Competenza/e da sviluppare GIOCO: SCARABEO CON SILLABE OCCORRENTE: MATERIALE ALLEGATO E UN SACCHETTO PER CONTENERE LE SILLABE RITAGLIATE. ISTRUZIONI Saper cogliere/usare i suoni della lingua. Saper leggere

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

LUGLIO - AGOSTO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno LUGLIO - AGOSTO 2014 - N 142 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2014 N. 142 Etrale Rssaa De Agels............................ pag. 13 A

Dettagli

Prot. E/ Roma, 22 febbraio 2010

Prot. E/ Roma, 22 febbraio 2010 STER DELL DFES DREZE GEERLE PER L PERSLE VLE 4 Reparto a Divisione - Servizio Provvidenze del Personale Viale dell Università, n. 4-0085 R Tel.06.4986.2720 fax 06.4986.2748 mail: servizio.provvidenze@persociv.difesa.it

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 - N 149 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 N. 149 Etrale Fraes Pellaò.............................

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO N 97 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

GENNAIO - FEBBRAIO N 97 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma GENNAIO - FEBBRAIO 2007 - N 97 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2007 N. 97 Etrale Ug De Bartl...................... pag. 3 Csulet see....................

Dettagli

S e t t i m o R a p p o r t o s u l s e r v i z i o c i v i l e i n It a l i a. Im p a t t o s u c o l l e t t i v i t à e v o l o n t a r i R a p p o r t o f i n a l e D i c e m b r e 2 0 0 4 R I N G

Dettagli

MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO MARZO - APRILE 2009 N. 110 Edtrale d Stefa Tabarr...................... pag. 3 Ctratt d auteze degl ascesr

Dettagli

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica Desg of epermets (DOE) e Aals statstca L utlzzo fodametale della metodologa Desg of Epermets è approfodre la coosceza del sstema esame Determare le varabl pù sgfcatve; Determare l campo d varazoe delle

Dettagli

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Perché? Le recenti azioni giudiziarie hanno indotto nelle aziende la necessità di dotarsi di un modello

Dettagli

re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI)

re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI) F RAT EURPE PER I CURRICUU V I T AE IFRAII PERSAI e Idiri re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI) Teef 347 2231368 Eai re%atei@iber%it aiait) Itaiaa Data di ascita 24% 06% 1967 ESPERIEA AVRATIVA 01052015 ad ggi

Dettagli

Da inserire nella BUSTA A) - Bando Vigilanza armata Consiglio Regionale - Documentazione UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Da inserire nella BUSTA A) - Bando Vigilanza armata Consiglio Regionale - Documentazione UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA AUTORITA REGIONALE Stazione Unica Appaltante Cittadella Regionale Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO Spett e AUT RITA REGI A E Sta i e U ica Appa ta te

Dettagli

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Ed. settembre 2013 Agenda Obiettivo della statistica Oggetto della statistica Grado di partecipazione Alcuni confronti con la statistica precedente

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - N 143 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - N 143 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - N 143 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 N. 143 Etrale Fab Gersa................................

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2011 N Editoriale di Manuela Sammarco... pag. 3. Consulenti in sede... pag. 5

MAGGIO - GIUGNO 2011 N Editoriale di Manuela Sammarco... pag. 3. Consulenti in sede... pag. 5 D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2011 N. 123 Etrale Mauela Saar.............................. pag. 3 Csulet see................................. pag. 5 Garate ella Prvay: ua rspsta he ve Fera ella Crte............................

Dettagli

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e Clud Cmputig Il passaggi dall ambiete cliet/server a quell clud sta determiad u cambiamet epcale el md dell ifrmatica, simile per imprtaza e impatt alla trasizie dal maiframe all ambiete cliet/server.

Dettagli

C.L. Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro Polo di Rieti. Calendario Lezioni 3 anno 2 Semestre - A.A.

C.L. Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro Polo di Rieti. Calendario Lezioni 3 anno 2 Semestre - A.A. I Settiman 2-6 Ore Lunedi 2 Martedi 3 Mercoledi 4 Giovedì 5 Venerdì 6 II 09-13 Ore Lunedì 9 Martedì 10 Mercoledì 11 Giovedì 12 Venerdì 13 III 16-20 Ore Lunedì 16 Martedì 17 Mercoledì 18 Giovedì 19 Venerdì

Dettagli

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma e ss.mm.ii. Il sottoscritto Codice Fiscale Nato a il Residente in Via/P.zza

Dettagli

T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so

T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so 1 T R I BU N A L E D I T R E V IS O BA N D O P E R L A C E S S IO N E C O M P E TI TI V A D EL C O M P E N D I O A Z I E N D A LE D E L C O N C O R D A T O PR EV E N T I V O F 5 Sr l i n l i q u i da z

Dettagli

Università degli Studi di Napoli Federico II. Biblioteca di Area Scienze Politiche

Università degli Studi di Napoli Federico II. Biblioteca di Area Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II Biblioteca di Area Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II Biblioteca di Area Scienze Politiche c uriosando in Bibl i oteca Spunti tematici

Dettagli

Vincolo n. 13. Casa Scanzi in via Donizetti. Estratto foto prospettica

Vincolo n. 13. Casa Scanzi in via Donizetti. Estratto foto prospettica Vincolo n. 13 CULTURALE Casa Scanzi in via Donizetti Estratto foto prospettica Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune

Dettagli

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno MARZO - APRILE 2016 - N 152 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVI a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2016 N. 152 Etrale Vttr Gear...............................

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2010 - N 117 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2010 N. 117 Etrale Lu Cerv.................................. pag. 3 Csulet see.................................

Dettagli

1. Considerazioni generali

1. Considerazioni generali . osiderazioi geerali Il processaeto di ob su acchie parallele è iportate sia dal puto di vista teorico che pratico. Dal puto di vista teorico questo caso è ua geeralizzazioe dello schedulig su acchia

Dettagli

In questo capitolo vedremo solamente un caso di rendita, che useremo poi per generalizzare le rendite e dedurre tutti gli altri casi.

In questo capitolo vedremo solamente un caso di rendita, che useremo poi per generalizzare le rendite e dedurre tutti gli altri casi. 7. Redte I questo captolo edremo solamete u caso d redta, che useremo po per geeralzzare le redte e dedurre tutt gl altr cas. S defsce redta ua successoe d captal (rate) tutte da pagare, o tutte da rscuotere,

Dettagli

COMUNE DI BANARI. Provincia di Sassari N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO:

COMUNE DI BANARI. Provincia di Sassari N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO: COPIA COMUNE DI BANARI Provincia di Sassari VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO

Dettagli

ESULTI IL CORO DEGLI ANGELI (Praeconium Paschale - Exultet)

ESULTI IL CORO DEGLI ANGELI (Praeconium Paschale - Exultet) Voce Organo Anno: 2002 Album: Veglia pasquale Solenne qd = 60 E sul ti il co ro de ESULTI IL CORO DEGLI ANGELI (Praeconium Paschale - Exultet) gliian ge li, e sul ti l'as-sem ble a ce Musica di: Marco

Dettagli

Leasing: aspetti finanziari e valutazione dei costi

Leasing: aspetti finanziari e valutazione dei costi Leasg: aspett fazar e valutazoe de cost Descrzoe Il leasg è u cotratto medate l quale ua parte (locatore), cede ad u altro soggetto (locataro), per u perodo d tempo prefssato, uo o pù be, sao ess mobl

Dettagli

P a r m a e P i a c e n z a

P a r m a e P i a c e n z a F o n d i t o r e E p o c a S e d e f o n d e r i a N o t e A l e s s i B IB L IO G R A F IA : S c a r a b e l l i Z u n t i ; E n r i c o D a l l ' O l i o. La campana grossa della torre della piazza,

Dettagli

Creato e Distribuito da

Creato e Distribuito da a P ap e n z u tr e h g n U c R z z l t U d e t Sn l e G t t d ed Pr Creat e Dtrbut da WWW.PICSNAILS.COM Manuale d Rctruzne Unghe n Gel dedcat alla prva de Prdtt per Unghe Ft Indurent Snte d Utlzz de Prdtt

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno

GENNAIO - FEBBRAIO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - N 151 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVI a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 N. 151 Etrale Rssaa De Agels............................

Dettagli

Modelli di Schedulazione

Modelli di Schedulazione EW Modell d Schedulazoe Idce Maccha Sgola Tepo d Copletaeto Totale Tepo d Copletaeto Totale Pesato Tepo d Rtardo Totale Maespa co set-up dpedete dalla sequeza Tepo d Copletaeto Totale co vcolo d precedeza

Dettagli

ALCUNI ELEMENTI DI TEORIA DELLA STIMA

ALCUNI ELEMENTI DI TEORIA DELLA STIMA ALCUNI ELEMENTI DI TEORIA DELLA STIMA Quado s vuole valutare u parametro θ ad esempo: meda, varaza, proporzoe, oeffete d regressoe leare, oeffete d orrelazoe leare, e) d ua popolazoe medate u ampoe asuale,

Dettagli

Modelli di Flusso e Applicazioni: Andrea Scozzari. a.a. 2013-2014

Modelli di Flusso e Applicazioni: Andrea Scozzari. a.a. 2013-2014 Modell d Flusso e Applcazo: Adrea Scozzar a.a. 203-204 2 Il modello d Flusso d Costo Mmo: Problem d Flusso A u l V b c P S A ), ( m ) ( ) ( ), ( Problem rcoducbl a problem d Flusso Il problema del trasporto

Dettagli

IL PROGETTO DELLE RETI DI BERGAMO CINQUE RETI DI SCUOLE CON PERCORSI SPECIFICI MA CONNESSI

IL PROGETTO DELLE RETI DI BERGAMO CINQUE RETI DI SCUOLE CON PERCORSI SPECIFICI MA CONNESSI L PRGETT DELLE RET D ERGM QUE RET D SULE PERRS SPEF M ESS L FRMZE DE REFERET D STTUT ETTV TEUT PRTEPT LEDR Formare di referenti d istituto che diventino i responsabili dell azione di revisione e rielaborazione

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno MAGGIO - GIUGNO 2016 - N 153 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVI a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2016 N. 153 Etrale Laura Cauar..............................

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - N 144 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - N 144 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - N 144 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 N. 144 Etrale Albert Frg.............................

Dettagli

ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2014

ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2014 ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2014 A CURA DELL AREA PROFESSIONALE STATISTICA A.G. FEBBRAIO 2015 ANDAMENTO MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA

Dettagli

Elementi di Matematica Finanziaria. Rendite e ammortamenti. Università Parthenope 1

Elementi di Matematica Finanziaria. Rendite e ammortamenti. Università Parthenope 1 Elemet d Matematca Fazara Redte e ammortamet Uverstà Partheope 1 S chama redta ua successoe d captal da rscuotere (o da pagare) a scadeze determate S chamao rate della redta sgol captal da rscuotere (o

Dettagli

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici Stm e putual Probabltà e Statstca I - a.a. 04/05 - Stmator Vocabolaro Popolazoe: u seme d oggett sul quale s desdera avere Iformazo. Parametro: ua caratterstca umerca della popolazoe. E u Numero fssato,

Dettagli

www.ipospadia.it Dott:Giacinto Marrocco

www.ipospadia.it Dott:Giacinto Marrocco www.ipospadia.it Dott:Giacinto Marrocco Le Malformazioni dei Genitali nell'infanzia Un sito dedicato ai pediatri ed ai genitori di bambini con patologie acquisite o congenite degli organi genitali EPISPADIA

Dettagli

i~j.1-.. ~ ~~. n. 40 del i?-llo\ 2ro . e ~'t .!L' ~ ~ CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Città. Metropolitana di Roma Capitale

i~j.1-.. ~ ~~. n. 40 del i?-llo\ 2ro . e ~'t .!L' ~ ~ CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Città. Metropolitana di Roma Capitale .!L' r r : A(( :,;> _:.: / _/,_, \ '-',..,, L/ '; f l. J.1-.. r. Q "'. e 't -"" CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Cttà. Metrpltana d Rma Captale I: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA IX_ SVILUPPO ECONOMICO

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 N. 101 Edtrale d Carl Pard........................ pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

~..Un insieme si dice finito se i suoi elementi sono in numero limitato, infinito in caso con..' trario.vuoto seè privo di elementi (simbolo 0).

~..Un insieme si dice finito se i suoi elementi sono in numero limitato, infinito in caso con..' trario.vuoto seè privo di elementi (simbolo 0). [UO1 p 2] Sì dice isiee u raggruppaet di eleeti distiti l'u dall'altr e defiiti i dtaleche si pssa stabilire c assluta certezza se u eleet appartiee (sibl e} appartiee (sibl ) all'lsierecsiderat '', U

Dettagli

UNA VISIONE D INSIEME DEL SISTEMA SCOLASTICO

UNA VISIONE D INSIEME DEL SISTEMA SCOLASTICO UNA VISIONE D INSIEME DEL SISTEMA SCOLASTICO - 49 - 3.1 INTRODUZIONE Volendo descrivere le province utilizzando contemporaneamente gli indicatori relativi alle diverse tematiche analizzate prima in modo

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2007 N. 99 Edtrale d Umbert Atr..................... pag. 3 Le dffcltà d recuper delle

Dettagli

MARZO - APRILE 2015 - N 145 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

MARZO - APRILE 2015 - N 145 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno MARZO - APRILE 2015 - N 145 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2015 N. 146 Etrale Carl Par..................................

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFITTO DI UN AZIENDA DI RISTORAZIONE IN LOCALITÀ COL DE MICH, COMUNE DI SOVRAMONTE

SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFITTO DI UN AZIENDA DI RISTORAZIONE IN LOCALITÀ COL DE MICH, COMUNE DI SOVRAMONTE SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFITTO DI UN AZIENDA DI RISTORAZIONE IN LOCALITÀ COL DE MICH, COMUNE DI SOVRAMONTE Art. 1 Oggetto 1. L Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito, locatore), come rappresentato,

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2010 - N 119 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra Rvsta bestrale ANNO XX -. 119 - SETTEMBRE - OTTOBRE 2010 Speze abbaet pstale 70% - Ra Eta a GRAFICANACI S.a.s.

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 - N 149 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 - N 149 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 - N 149 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 N. 149 Etrale Fraes Pellaò.............................

Dettagli