linea Il presente Fascicolo Informativo contenente: deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di polizza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "linea Il presente Fascicolo Informativo contenente: deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di polizza"

Transcript

1 lea SPM Fasccl frmatv SSCUZE V C VESME UC E CEDL U SEV EVESME D SCDEZE Ctratt d asscuraze a vta tera a prem uc e c dstrbuze de prvet (ar. ) l presete Fasccl frmatv cteete: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Scheda Stetca ta frmatva Cdz d Plzza eglamet del Fd Vttra edmet Mesle Glssar Mdul ammstratv Fac-smle prpsta Fac-smle ctratt deve essere csegat al Ctraete prma della sttscrze della Prpsta d plzza Prma della sttscrze leggere attetamete la Scheda Stetca e la ta frmatva Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz

2 frmatva ex art. 13 del D.Lgs. 30 gug () rattamet de dat persal per faltà asscuratve (B) Mdaltà d'us de dat persal (C) Drtt dell'teressat Scheda stetca 1. frmaz geeral 2. Caratterstche del ctratt 3. Prestaz asscuratve e garaze fferte 4. Cst 5. llustraze de dat strc d redmet della geste separata 6. Drtt d rpesamet ta frmatva. FMZ SULL'MPES D SSCUZE 1. frmaz geeral 2. frmaz sulla stuaze patrmale della Scetà B. FMZ SULLE PESZ SSCUVE E SULLE GZE FFEE 3. Prestaz asscuratve e garaze fferte 4. Prem 5. Mdaltà d calcl e d assegaze de prvet au C. FMZ SU CS, SC, EGME FSCLE 6. Cst 7. Sct 8. egme fscale D. LE FMZ SUL C 9. Mdaltà d perfezamet del Ctratt 10. sluze del ctratt e sspese del pagamet de prem 11. scatt e rduze 12. evca della prpsta 13. Drtt d recess 14. Dcumetaze da csegare alla Scetà per la lqudaze delle prestaz e terme d prescrze 15. Legge applcable al ctratt 16. Lgua cu è redatt l ctratt 17. eclam 18. frmatva crs d ctratt 19. Cfltt d teress E. PGE ESEMPLFCV DELLE PESZ 20. Faltà e ptes adttate 21. Descrze delle prestaz rprtate el Prgett Cdz d Plzza rt. 1 - Prestaz rt. 2 - Etrata vgre del ctratt rt. 3 - Pagamet del prem rt. 4 - edmet fazar attrbut al ctratt Clausla d valutaze rt. 5 - Facltà d revca della prpsta rt. 6 - Drtt d recess dal ctratt rt. 7 - Captale asscurat cas d decess rt. 8 - Dstrbuze auale de prvet rt. 9 - scatt rt pz eserctabl cas d rscatt ttale rt Prestt rt Cesse, peg e vcl rt Beefcar rt Pagamet della Scetà rt Fr Cmpetete Glssar Mdul dce pag. 1 pag. 2 pag. 2 pag. 1 pag. 2 pag. 2 pag. 3 pag. 5 pag. 5 pag. 1 pag. 1 pag. 2 pag. 3 pag. 3 pag. 5 pag. 6 pag. 6 pag. 8 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 10 pag. 10 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 14 pag. 1 pag. 1 pag. 1 pag. 1 pag. 2 pag. 2 pag. 2 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 pag. 6 pag. 1 d 1 D C E. Fac-smle Prpsta/Plzza

3 pag. 1 d 2 F M V. frmatva a ses dell art. 13 del D.Lgs. 30 gug ses della vgete rmatva matera d prteze de dat persal (d segut l Cdce ), Vttra sscuraz S.p.. (d segut la Scetà ) qualtà d tlare del trattamet La frma sull us de Su dat persal e su Su drtt 1. () rattamet de dat persal per faltà asscuratve 2 l fe d frrle servz e/ prdtt asscuratv rchest Su favre prevst, la stra Scetà deve dsprre d dat persal che La rguarda dat racclt press d Le press altr sggett 3 e/ dat che dev essere frt da Le da terz per bblgh d legge 4 e deve trattarl, el quadr delle faltà asscuratve, secd le rdare e mlteplc attvtà e mdaltà peratve dell asscuraze. Le chedam, d csegueza, d esprmere l cses per l trattamet de Su dat strettamete ecessar per la frtura de suddett servz e/ prdtt asscuratv. l cses che Le chedam rguarda ache gl evetual dat sesbl 5 strettamete eret alla frtura de servz e/ prdtt asscuratv ctat l trattamet de qual, cme l trattamet delle altre categre d dat ggett d partclare tutela 6, è ammess, e lmt ccret strettamete ecessar, dalle relatve autrzzaz d carattere geerale rlascate dal Garate per la prteze de dat persal. ltre, esclusvamete per le faltà spra dcate e sempre lmtatamete a quat d stretta cmpeteza relaze all specfc rapprt tercrrete tra Le e la stra Scetà, dat, secd cas, pss debb essere cmucat ad altr sggett apparteet al settre asscuratv crrelat c fuze meramete rgazzatva avet atura pubblca che pera tala all ester cme autm ttlar, sggett tutt csì csttuet la c.d. catea asscuratva 7. l cses che Le chedam rguarda, pertat, ltre alle stre cmucaz e trasfermet, ache gl specfc trattamet e le cmucaz e trasfermet all ter della catea asscuratva effettuat da predett sggett. Precsam che seza Su dat ptremm frrle, tutt parte, servz e/ prdtt asscuratv ctat. 1 Cme prevst dall art. 13 del Cdce (Decret Legslatv 30 gug 2003,. 196). 2 La faltà asscuratva rchede ecessaramete, teut ct ache della raccmadaze del Csgl d Eurpa EC(2002)9, che dat sa trattat per: predspsze e stpulaze d plzze asscuratve; racclta de prem; lqudaze de sstr pagamet d altre prestaz; rasscuraze; casscuraze; preveze e dvduaze delle frd asscuratve e relatve az legal; csttuze, esercz e dfesa d drtt dell sscuratre; adempmet d altr specfc bblgh d legge ctrattual; aals d uv mercat asscuratv; geste e ctrll ter; attvtà statstche. 3 d esemp: altr sggett eret al rapprt che La rguarda (ctraet d asscuraz cu Le rsult asscurat, beefcar ecc.; cbblgat); altr peratr asscuratv (qual aget, brker d asscuraze, mprese d asscuraze ecc.); sggett che, per sddsfare le Sue rcheste (qual ua cpertura asscuratva, la lqudaze d u sstr ecc.), frsc frmaz cmmercal; rgasm asscatv e csrtl prpr del settre asscuratv (v. ta 7, put d e put e); altr sggett pubblc (v. ta 7, put f). 4 d esemp, a ses della rmatva ctr l rcclagg d dear d cu al Decret Legslatv.231 del 21/11/2007 e al Decret Legslatv. 109 del 22/6/2007 e successve mdfche. adempmet alle suddette rmatve la Scetà è teuta alla detfcaze della cletela ache a f della dvduaze delle peraz amale da segalare all UF. Pertat la macata frtura de dat rchest ptrebbe determare l mpssbltà d esegure l peraze rchesta. 5 Cè dat d cu all art. 4, cmma 1, lett. d), del Cdce, qual dat relatv all stat d salute, alle p pltche, sdacal, relgse. 6 d esemp: dat relatv a prcedmet gudzar dag. 7 Secd l partclare rapprt asscuratv, dat pss essere cmucat a talu de seguet sggett: a. asscuratr, casscuratr (dcat el ctratt) e rasscuratr; aget, subaget, medatr d asscuraze e d rasscuraze, prduttr, ed altr caal d acqusze d ctratt d asscuraze; bache, scetà d geste del rsparm, sm; legal; b. scetà d servz per l quetazamet; scetà d servz a cu sa affdat la geste, la lqudaze ed l pagamet delle prestaz; scetà d servz frmatc e telematc d archvaze; scetà d servz pstal (per trasmsse, mbustamet, trasprt e smstamet delle cmucaz alla cletela) (dcate sul plc pstale); scetà d revse e d csuleza (dcata egl att d blac); scetà d frmaze cmmercale per rsch fazar; scetà d servz per l ctrll delle frd; (v. tuttava ache ta 10); c. scetà del Grupp a cu appartee la stra Scetà (ctrllat, ctrllate cllegate, ache drettamete, a ses delle vget dspsz d legge); d. sscaze azale fra le mprese asscuratrc (Va della Frezza, 70 ma), per la racclta, elabraze e recprc scamb c le mprese asscuratrc, alle qual dat pss essere cmucat, d elemet, tze e dat strumetal all esercz dell attvtà asscuratva e alla tutela de drtt dell dustra asscuratva rspett alle frd; e. rgasm csrtl prpr del settre asscuratv che pera recprc scamb c tutte le mprese d asscuraze csrzate, alle qual dat pss essere cmucat qual: Csrz tala per l sscuraze Vta de sch arat C (Va de Guch stmc, 40 ma) per la valutaze de rsch vta tarat, per l acqusze d dat relatv ad asscurat

4 (B) Mdaltà d us de dat persal dat s trattat 8 dalla stra Scetà ttlare del trattamet sl c mdaltà e prcedure, ache frmatche e telematche, strettamete ecessare per frrle servz e/ prdtt asscuratv rchest Su favre prevst, vver, qualra v abba accsett, per rcerche d mercat, dag statstche e attvtà prmzal; s utlzzate le medesme mdaltà e prcedure ache quad dat veg cmucat tala all ester per suddett f a sggett precedeza gà dcat ella presete frmatva, qual a lr vlta s mpegat a trattarl usad sl mdaltà e prcedure strettamete ecessare per le specfche faltà dcate ella presete frmatva e cfrm alla rmatva. ella stra Scetà, dat s trattat da tutt dpedet e cllabratr ell ambt delle rspettve fuz e cfrmtà delle struz rcevute, sempre e sl per l csegumet delle specfche faltà dcate ella presete frmatva; l stess avvee press sggett gà dcat ella presete frmatva a cu dat veg cmucat. Per talue attvtà utlzzam sggett d stra fduca perat talvlta ache all ester che svlg per str ct cmpt d atura tecca d rgazzatva 9 ; l stess fa ache sggett gà dcat ella presete frmatva a cu dat veg cmucat. l cses spra pù vlte rchest cmprede, vvamete, ache le mdaltà, prcedure, cmucaz e trasfermet qu dcat. pag. 2 d 2 F M V (C) Drtt dell teressat Le ha l drtt d cscere, g mmet, qual s Su dat press sgl ttlar d trattamet, cè press la stra Scetà press sggett spra dcat a cu l cmucham, e cme veg utlzzat; ha ltre l drtt d farl aggrare, tegrare, rettfcare cacellare, d chedere l blcc e d pprs al lr trattamet 10. Per l esercz de Su drtt, ché per frmaz pù dettaglate crca sggett le categre d sggett a qual dat s cmucat che e veg a csceza qualtà d respsabl carcat, Le può rvlgers a: Vttra sscuraz S.p.. sssteza Clet, Va gaz Gardella Mla (. Verde e-mal Sulla base d quat spra, Le può esprmere l cses per gl specfc trattamet, cmprese le cmucaz e trasfermet, effettuat dalla stra Scetà e per gl altrettat specfc trattamet, cmprese le cmucaz e trasfermet, effettuat da sggett della catea asscuratva.. e asscurad e l recprc scamb degl stess dat c le mprese asscuratrc csrzate, alle qual dat pss essere cmucat, per faltà strettamete cesse c l assuze de rsch vta tarat ché per la rasscuraze frma csrtle de medesm rsch, per la tutela de drtt dell dustra asscuratva el settre delle asscuraz vta rspett alle frd; Pl tala per la Prevdeza sscuratva degl Hadcappat (Va de Guch stmc, 40 ma), per la valutaze de rsch vta d sggett hadcappat; f. ché altr sggett, qual: SVP sttut per la Vglaza sulle sscuraz Prvate e d teresse Cllettv (Va del Qurale 21, ma), a ses del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005; UC Uffc tala de Camb (Va V Ftae, 123 ma), a ses della rmatva atrcclagg d cu all art. 13 della Legge 6 febbra 1980,. 15; Casellar Cetrale frtu (Va Satuar ega degl pstl, 33 ma), a ses del Decret Legslatv 23 febbra 2000,. 38; CSB Cmmsse azale per le Scetà e la Brsa (Va G.B. Mart, 3 ma), a ses della Legge 7 gug 1974,. 216; CVP Cmmsse d vglaza su fd pese (Va rce, 71 ma), a ses dell art. 17 del Decret Legslatv 21 aprle 1993,. 124; Mster del lavr e della prevdeza scale (Va Flava, 6 ma), a ses dell art. 17 del Decret Legslatv 21 aprle 1993,. 124; Et gestr d asscuraz scal bblgatre, qual PS (Va Cr l Grade, 21 ma), PD (Vale delle Prvce, 196 ma), PG (Va zza, 35 ma) ecc.; Mster dell ecma e delle faze; Casellar cetrale de Pesat; agrafe trbutara (Va Carucc, 99 ma) a ses dell art. 7 del D.P.. 29 settembre 1973,. 605; Magstratura; Frze dell rde (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altr sggett bache dat e cfrt de qual la cmucaze de dat è bblgatra. L elec cmplet e aggrat de sggett d cu alle lettere precedet è dspble gratutamete chededl al Servz dcat frmatva. 8 l trattamet può cmprtare le seguet peraz prevste dall art. 4, cmma 1, lett. a), del Cdce: racclta, regstraze, rgazzaze, cservaze, elabraze, mdfcaze, seleze, estraze, raffrt, utlzz, tercesse, blcc, cmucaze, cacellaze, dstruze d dat; è vece esclusa l peraze d dffuse d dat. 9 Quest sggett s scetà perse fsche stre drette cllabratrc e svlg le fuz d respsabl del str trattamet de dat. el cas vece che per autma cme dstt ttlar d trattamet retra, cme dett, ella c.d. catea asscuratva c fuze rgazzatva (v. ta 7 b). 10 al drtt s prevst e dscplat dagl artt del Cdce. La cacellaze e l blcc rguarda dat trattat vlaze d legge. Per l tegraze ccrre vatare u teresse. L ppsze può essere sempre eserctata e rguard del materale cmmercale pubblctar, della vedta dretta delle rcerche d mercat; egl altr cas l ppsze presuppe u mtv legttm.

5 pag. 1 d 4 S C H E D S E C Scheda Stetca La presete Scheda stetca è redatta secd l schema predspst dall SVP, ma l su cteut è sggett alla prevetva apprvaze dell SVP. EZE: LEGGEE EMEE L FMV PM DELL SSCZE DEL C. La presete Scheda stetca è vlta a frre al ctraete u frmaze d stes sulle caratterstche, sulle garaze, su cst e sugl evetual rsch preset el ctratt e deve essere letta cgutamete alla ta frmatva. 1. frmaz geeral 1.a) mpresa d asscurazee Vttra sscuraz S.p.. Grupp Vttra sscuraz 1.b) frmaz sulla stuaze patrmale dell mpresa. l patrm ett dell mpresa ammta a eur 1 : l captale scale è eur, metre le rserve patrmal s par a eur. L dce d slvbltà rfert alla geste vta è 2,0. Ess rappreseta l rapprt tra l ammtare del marge d slvbltà dspble e l ammtare del marge d slvbltà rchest dalla rmatva vgete. 1.c) Demaze del ctratt sscuraze Vta tera a prem uc e c dstrbuze de prvet. 1.d) plga del ctratt sscuraze a vta tera a prem uc c dstrbuze auale de prvet fazar. l presete prdtt è rservat al revestmet de captal maturat su ctratt gut alla lr aturale scadeza. Le prestaz asscurate dal presete ctratt s ctrattualmete garatte dall mpresa e s rvaluta aualmete base al redmet d ua geste separata d attv. 1.e) Durata La durata ccde c la vta dell sscurat. È pssble eserctare f da subt l drtt d rscatt, sa ttale che parzale. 1.f) Pagamet de prem l prem vee crrspst uca sluze mpegad l captale lqudable d ua pù plzze gute a scadeza. l prem mm d perfezamet è par a 2.500,00 eur; l prem massm ammta a ,00 eur. 1 l ett del dvded dstrbut.

6 2. Caratterstche del ctratt Ctratt d rsparm a vta tera c pagamet auale de prvet fazar dpedet dal redmet tteut dal Fd a Geste Separata Vttra edmet Mesle a cu l ctratt è cllegat.ale ctratt ha faltà esclusvamete d vestmet fazar. Ua parte del prem versat vee utlzzata dalla Scetà per fare frte a cst del ctratt, e ccrre duque alla frmaze del captale. Per la cmprese del meccasm d partecpaze agl utl, dell svlupp delle prestaz, del valre d rscatt s rmada al Prgett Esemplfcatv llustrat ella seze E della ta frmatva. La Scetà è teuta a csegare l Prgett Esemplfcatv elabrat frma persalzzata al pù tard al mmet cu l Ctraete è frmat che l ctratt è cclus. 3. Prestaz asscuratve e garaze fferte pag. 2 d 4 S C H E D S E C l ctratt prevede le seguet tplge d prestaze: a) Prestaz cas d vta cas d vta dell sscurat alle rcrreze aual del ctratt l pagamet al Ctraete d smme perdche d ammtare varable (prvet au).. b) Prestaz cas d decess cas d decess dell sscurat, qualsas epca avvega, l pagamet a beefcar desgat del captale asscurat cremetat del rate d prvet au maturat e della smma d 75,00 eur rgaramete tratteuta a cpertura delle spese d emsse del ctratt. c) pz ctrattual l valre lqudable cas d rscatt ttale su espressa vltà del Ctraete può essere cvertt : ua redta vtalza pagable f a che l sscurat è vta; ua redta pagable md cert per u umer prefssat d a e successvamete f a che l sscurat è vta; ua redta vtalza pagable f al decess dell sscurat e successvamete reversble, msura ttale parzale, a favre d ua persa f a quad questa è vta.

7 pag. 3 d 4 S C H E D S E C Garaze fferte l ctratt prevede ua garaza d redmet mm base alla quale prvet au ptra rsultare ferr al 2,25% del captale asscurat. cas d rscatt l Ctraete, lmtatamete a prm a d asscuraze, spprta l rsch d tteere u mprt ferre al prem versat. Maggr frmaz s frte ta frmatva alla Seze B. g cas le cperture asscuratve ed meccasm d rvalutaze delle prestaz s reglat dagl artcl 4,7,8 e 9 delle Cdz d Plzza. 4. Cst La Scetà, al fe d svlgere l attvtà d cllcamet e d geste de ctratt e d cass de prem, preleva de cst secd la msura e le mdaltà dettaglatamete llustrate ta frmatva alla seze C. cst gravat su prem e quell prelevat dalla geste separata rduc l ammtare delle prestaz. Per frre u dcaze cmplessva de cst che grava a var ttl sul ctratt vee d segut rprtat l dcatre stetc Cst percetuale med au che dca d quat s rduce g a, per effett de cst, l tass d redmet del ctratt rspett a quell d ua aalga peraze gravata da cst.. l predett dcatre ha ua valeza retatva quat calclat su parametr prefssat. l Cst percetuale med au (CPM) è calclat c rfermet al prem della prestaze. l Cst percetuale med au cas d rscatt e prm a d durata ctrattuale può rsultare sgfcatvamete superre al cst rprtat crrspdeza del 5 a. ttl d esemp, c rfermet all ptes d u prem versat d ,00 eur, trascrs 10 a dalla decrreza ctrattuale, l Cst percetuale med au rsulta essere par a 1,28%. Cò sgfca che se l ctratt vesse rscattat alla fe del decm a d asscuraze, l ptezale tass d redmet au rsulterebbe ferre d 1,28 put percetual rspett al tass d redmet au che s tterrebbe qualra l ctratt fsse gravat de cst llustrat al Put 6), Seze C, della ta frmatva. Geste separata Fd Vttra edmet Mesle ptes adttate Prem Uc: ,00 eur; Sess: qualuque; Età: qualuque; ass d redmet degl attv: 4,00%; Durata del ctratt: vta tera CPM 1,32% 1,28% 1,26% 1,25% 1,25%

8 5. llustraze de dat strc d redmet della geste separata questa seze è rappresetat l tass d redmet realzzat dalla geste separata Fd Vttra edmet Mesle egl ultm 5 a ed l crrspdete tass d redmet mm rcscut agl asscurat. l dat è cfrtat c l tass d redmet med de ttl d Stat e c l dce S de prezz al csum per le famgle d mpegat ed pera. edmet edmet mm edmet realzzat rcscut agl dalla geste asscurat * med de ttl d Stat separata flaze ,00% 3,60% 4,41% 1,71% ,91% 3,51% 4,46% 3,23% ,23% 2,83% 3,54% 0,75% ,04% 2,64% 3,35% 1,55% ,13% 2,73% 4,89% 2,73% pag. 4 d 4 S C H E D S E C * ell ptes d redmet tratteut massm applcable par all 1,40%. tteze: redmet passat s dcatv d quell futur. 6. Drtt d rpesamet. l ctraete ha la facltà d revcare la prpsta d recedere dal ctratt. Per le relatve mdaltà leggere la Seze D della ta frmatva. Vttra sscuraz S.p.. è respsable della verdctà de dat e delle tze cteut ella presete Scheda stetca. L mmstratre Delegat bert Guarea Data dell ultm aggramet: 31 magg 2012.

9 pag. 1 d 15 t a F M V. ta frmatva La presete ta frmatva è redatta secd l schema predspst dall SVP, ma l su cteut è sggett alla prevetva apprvaze dell SVP. l Ctraete deve predere vse delle cdz d plzza prma della sttscrze del ctratt.. FMZ SULL MPES D SSCUZE 1. frmaz geeral a) Vttra sscuraz S.p.. Grupp Vttra sscuraz; b) Sede e Dreze - am Vta: tala, Mla, Va gaz Gardella. 2; c) elef Fax ; St web: Psta elettrca: d) La Scetà, csttuta el 1921, è stata autrzzata all esercz delle asscuraz a rma dell art. 65 del.d.l. 29/04/ La Cmpaga è autrzzata all esercz delle attvtà rcmprese e am,,, V, V e V d cu all art. 2, cmma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, scrtta all lb mprese d sscuraze e asscuraze sez Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz scrtt all lb de Grupp sscuratv frmaz sulla stuaze patrmale della Scetà l patrm ett dell mpresa ammta a eur 1 : l captale scale è eur, metre le rserve patrmal s par a eur. L dce d slvbltà rfert alla geste vta è 2,0. Ess rappreseta l rapprt tra l ammtare del marge d slvbltà dspble e l ammtare del marge d slvbltà rchest dalla rmatva vgete. 1 l ett del dvded dstrbut.

10 B. FMZ SULLE PESZ SSCUVE E SULLE GZE FFEE 3. Prestaz asscuratve e garaze fferte ale frma asscuratva, che è detfcata cme tarffa, è detta a vta tera quat l ctratt resta effcace per tutta la vta dell sscurat, ha qud ua prefssata durata ctrattuale é tat me ua data d scadeza. l ctratt pertat può estguers sl su rchesta del Ctraete a segut del decess dell sscurat. l ctratt qu descrtt csste u asscuraze a vta tera a prem uc che prevede la lqudaze auale de prvet fazar tteut c l vestmet d dett prem. ale ctratt è rservat al revestmet del captale ett maturat su u pù ctratt gut alla lr aturale scadeza. l prem versat può essere, ferm restad l vcl d u prem mm d 2.500,00 Eur, ache sl ua parte del captale gut a scadeza csì cme può essere ache l ter captale tegrat c u ulterre versamet da parte del ctraete. g cas la decrreza del ctratt ccde c la data d scadeza d quell gut a terme. C la sttscrze del ctratt s acqussce l drtt alle seguet prestaz: pag. 2 d 15 t a F M V ad g rcrreza auale della data d decrreza d plzza purché l sscurat sa vta: l versamet a favre del Ctraete d u prvet au, varable base al redmet fazar del Fd Vttra edmet Mesle, calclat cme llustrat al successv Put 5); cas d decess dell sscurat: l pagamet mmedat a beefcar dcat plzza, d u mprt tteut smmad:. - l captale asscurat; - la smma d 75,00 eur a ttl d rmbrs de cst tratteut sul prem versat alla sttscrze; - l prvet fazar maturat dall ultma rcrreza aversara d plzza f al mmet della rchesta d lqudaze. C l decess dell sscurat e l pagamet della relatva prestaze l ctratt resta deftvamete estt. La Scetà s mpega ad attrbure al ctratt u redmet fazar au cmuque ferre al ass Mm Garatt. l ass Mm Garatt dalla Scetà è del 2,25%. S rva agl artcl 7 e 8 delle Cdz d Plzza per gl aspett d dettagl. pz d plzza l ctratt prevede la facltà per l Ctraete d cvertre l captale lqudable cas d rscatt ttale, al ett delle mpste, ua redta rvalutable sulla testa dell sscurat. Le pssbl pz d redta s le seguet: redta aua da crrspdere fché l sscurat sa vta; redta aua da crrspdere md cert per u prestablt umer d a e, successvamete, fché l sscurat sa vta;

11 pag. 3 d 15 t a F M V. redta aua vtalza su due teste, quella dell sscurat e quella d altra persa desgata (reversar), reversble ttalmete parzalmete sulla testa superstte. Le pz d cverse prma elecate s pssbl a cdze che l cseguete mprt d redta aua rsult ferre a 3.000,00 eur. ceffcet d cverse per la determaze della redta aua d pze, le cdz reglat l ergaze e la rvalutaze della stessa sara quelle vgre al mmet dell esercz d pze. l Ctraete che, all att della rchesta d rscatt esprma la sua teze d avvalers dell pze d cverse, la Scetà etr 20 gr dal rcevmet della rchesta, frrà, tramte l geza d rfermet medate v pstale, le Cdz d Plzza, la Scheda Stetca e la ta frmatva relatve al ctratt d pze. S rva altresì all artcl 10 delle Cdz d Plzza. 4. Prem frte del captale asscurat dcat plzza, l Ctraete è teut al pagamet u uca sluze d u prem d mprt par al captale asscurat cremetat della smma d 75,00 eur destata a cpertura delle spese d emsse del ctratt. l ctratt è stpulable per mprt d captale asscurat ferr a 2.425,00 eur. Pertat l mprt mm d prem per la sttscrze è d 2.500,00 eur. l prem uc massm ammta a ,00 eur. L mprt d prem dvut rsulta essere dpedete dall età e dal sess dell sscurat, deftva l prem rsulta dpedere esclusvamete dall ammtare del captale asscurat. l Ctraete è ltre rcscut l drtt, trascrs u a dalla data d decrreza, d rscattare, tutt parte, l captale asscurat. l rscatt ttale determa l estze del ctratt. l versamet del prem vee effettuat drettamete a favre d Vttra sscuraz S.p.. a favre dell geza press la quale l ctratt è stpulat medate: pagamet c meta elettrca; asseg crclare asseg bacar trasferble; bfc bacar. 5. Mdaltà d calcl e d assegaze de prvet au d g rcrreza aua della data d decrreza, purché l sscurat sa vta, la Scetà prvvede a lqudare al Ctraete u prvet au che vee determat, al lrd delle mpste, base al redmet fazar attrbut al ctratt. f d ua maggre cmprese delle mdaltà d rcscmet del redmet fazar ché delle mdaltà d calcl delle prestaz asscurate, la Scetà s mpega a csegare al Ctraete, al pù tard al mmet della ccluse del ctratt, u svlupp del Prgett Esemplfcatv delle prestaz asscurate e de valr d rscatt, llustrat alla successva seze E, elabrat frma persalzzata ssa base al prem che l Ctraete tede versare sul presete ctratt. S rva all artcl 4 delle Cdz d Plzza relatv alla clausla d rvalutaze ed al eglamet della geste separata che frma parte tegrate delle Cdz stesse. 5.1 edmet attrbut al ctratt l redmet fazar aualmete attrbut al ctratt è par al redmet del Fd

12 Vttra edmet Mesle, dcharat dalla Scetà per l mese cu rcrre l aversar d plzza, dmut d: 1,4 put percetual se l prem versat è ferre a ,00 eur; 1,2 put percetual se l prem versat è alme par a ,00 eur ma ferre a ,00 eur; 1 put percetuale se l prem versat è alme par a ,00 eur. S rammeta quat evdezat al precedete Put 3, vver che la Scetà s mpega ad attrbure al ctratt u redmet fazar au cmuque ferre al ass Mm Garatt. l ass Mm Garatt dalla Scetà è del 2,25%. Esemp Data d decrreza plzza: 15/10/2008 Prem versat (eur): ,00 Captale asscurat (eur): ,00 Data d rcrreza aversara: 15/10/2009 edmet del Fd dcharat per l mese della rcrreza aversara (redmet ptetc utlzzat a sl f esemplfcatv): 4,00% pag. 4 d 15 t a F M V edmet attrbut al ctratt: 4,00% - 1,20% = 2,80% 5.2 Calcl de prvet au g prvet au lrd è tteut mltplcad l captale asscurat per l alquta d redmet attrbut; dall mprt csì tteut, a cpertura degl er d pagamet, la Scetà trattee la cfra d 3,00 eur.. Esemp Data della rcrreza aversara: 15/10/2009 Prvet au lrd (eur): ,00 x 2,80% - 3,00 = 414,90 el cas cu el crs dell ultm a asscuratv sa stat lqudat u rscatt parzale, l prvet lrd da lqudare è calclat mltplcad l alquta d redmet attrbut al ctratt per l captale med d rfermet, dve per captale med d rfermet s tede la meda del captale asscurat ell a calclata teed ct della data e dell mprt del rscatt parzale. che quest cas dall mprt csì tteut vee tratteuta la cfra d 3,00 eur a cpertura degl er d pagamet. Esemp gr trascrs dall ultma rcrreza aversara alla data d rscatt parzale: 175 Captale asscurat all ultma rcrreza aversara (eur): ,00 mprt del rscatt parzale (eur): 3.000,00 Captale asscurat resdu (eur): , ,00 = ,00 Captale med d rfermet (eur): ,00 x 175/ ,00 x ( )/360 = ,33 Prvet au lrd alla rcrreza aversara successva (eur): ,33 x 2,80% -3,00 = 371,73

13 pag. 5 d 15 t a F M V C. frmaz su cst, sct, regme fscale 6. Cst 6.1 Cst gravat drettamete sul Ctraete La sttscrze del presete ctratt cmprta a carc drett del Ctraete de cst cert, quell cè che grava sul prem versat e su prvet lqudat aualmete, e de cst evetual, quell cè che pss dervare dall peraze d rscatt Cst gravat sul prem cpertura delle spese d emsse del ctratt sul prem versat dal Ctraete la Scetà trattee u mprt fss, ssa dpedete dall ammtare del prem stess, d 75,00 eur (spese d emsse). Cseguetemete l cdeza sul prem d tal cst rsulta tat mre quat pù elevata è l ettà del prem versat; ella tabella che segue veg espste le cdeze percetual sul prem versat del cst fss crrspdeza d alcu mprt d prem. abella - cdeza de cst per alcu mprt d prem Prem versat eur % de cst gravat sul prem 3,00% 2,80% 2,60% 2,40% 2,20% 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% Prem versat eur 6.250, , , , , , , , ,00 % de cst gravat sul prem 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,15% 0,08% 0,05% , , , , , , , , ,14 Del sudcat cst fss d 75 eur vee rcscuta meda agl termedar ua quta par al 100% Cst per rscatt s prevst cst aggutv cas d rscatt Cst gravat su prvet au Su cascu prvet au lqudat aualmete, a cpertura de cst d lqudaze dell stess, vee tratteut l mprt fss, ssa dpedete dall ammtare del prvet, d 3,00 eur. 6.2 Cst applcat medate prelev sul redmet del Fd a Geste Separata Pst che l redmet attrbut al ctratt da cu dpede l ammtare de prvet lqudat aualmete, è dat dal redmet del Fd dmut d:

14 ale prelev s sstaza u cst drettamete a carc del Ctraete. L ettà d tale cst drett può evetualmete rdurs f ad azzerars tat pù l redmet tteut del Fd rsult prssm al ass Mm Garatt llustrat al precedete Put 5.1. ella tabella che segue veg rprtat redmet tratteut dalla scetà crrspdeza delle dverse class d prem e d alcue ptetche msure d redmet tteut dal Fd Vttra edmet Mesle. abella - edmet tratteut dalla Scetà per mprt d prem versat edmet Del Fd 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% dal 4,00% p Prem versat (eur) Prem versat < , ,00<= Prem versat<30.000,00 Prem versat >= ,00 ferre a ,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,75% 1,40% mprt d prem versat (eur) ferre a ,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,75% 1,20% put percetual 1,4 1,2 1,0 Par superre a ,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,75% 1,00% pag. 6 d 15 t a F M V. Sul sudcat redmet tratteut dalla Scetà vee rcscuta meda agl termedar ua quta par al 33,67%. 7. Sct vverteza: la Scetà l termedar ha la facltà d prevedere specfc sct, tal cas frmaz dettaglate sulla lr msura e sulle relatve mdaltà d applcaze verra messe a dspsze press la rete d vedta della Scetà medesma. 8. egme fscale D segut veg llustrat l regme fscale prevst per prem e le prestaz dalla rmatva vgre al mmet della redaze della presete ta frmatva. 8.1 assaze del prem l prem versat sul presete ctratt è gravat da alcu tp d mpsta a carc del Ctraete.

15 pag. 7 d 15 t a F M V. 8.2 Detraze fscale del prem l prem versat sul presete ctratt dà drtt ad alcua detraze d mpsta da parte del Ctraete. 8.3 assaze delle smme asscurate Captale lqudat cas d decess dell sscurat l captale crrspst a segut d decess dell sscurat è esete dall mpsta..pe.f., e pertat ccrre ella csttuze del reddt mpble de Beefcar perse fsche esercet attvtà d mpresa Prvet au e captale lqudat cas d rscatt Le prestaz lqudate dalla Scetà tal cas s dversamete trattate fscalmete a secda che l Beefcar sa me u sggett che esercta attvtà d mpresa. el cas cu l Beefcar sa u sggett che esercta attvtà d mpresa, su prvet au e sul captale lqudat per rscatt, ella parte eccedete l prem versat, la Scetà applcherà alcua rteuta mpsta ssttutva. el cas cu l Beefcar sa u sggett che esercta attvtà d mpresa, prvet au e le smme lqudate per rscatt s sggette ad mpsta ssttutva delle mpste su reddt ella msura del 20%, applcata sulla dffereza (se pstva) tra l valre d rscatt e l ammtare del prem versat. ale dffereza è rdtta del 37,50% per la quta-parte rferble a prvet d bblgaz ed altr ttl d Stat d cu all art. 31 del DP 601/73 ed a quest equparat e d bblgaz emesse dagl Stat clus ella lsta d cu all artcl 168- bs del U, c.d. Whte Lst (vver que Paes che asscura sulla base d cvez u adeguat scamb d frmaz); le mdaltà d dvduaze della quta d prvet da escludere dalla base mpble s stablte c l Decret del Mstr dell Ecma e delle Faze del edta d pze La redta percepble a segut dell evetuale esercz delle pz ctrattual llustrate al precedete Put 3), tteuta cverted l captale al ett della tassaze dcata al put precedete, è sggetta ad u dvers trattamet fscale a secda che l beefcar sa u sggett che esercta attvtà d mpresa. el cas cu l Beefcar sa u sggett che eserct attvtà d mpresa la Scetà lquderà la redta seza applcare alcua tassaze ssttutva rteuta. el cas cu l Beefcar sa u sggett che eserct attvtà d mpresa, le rate d redta s sggette ad mpsta a ttl d rteuta deftva ella msura del 20%, lmtatamete alla quta parte d g rata dervate dal redmet maturat per cascu perd d mpsta successv all z della crrespse, rdtt del 37,50% per la quta parte dell stess rferble alle bblgaz ed altr ttl d Stat d cu all art. 31 del DP 601/73 ed a quest equparat ed alle bblgaz emesse dagl Stat clus ella lsta d cu all artcl 168-bs del U, c.d. Whte Lst (vver que Paes che asscura sulla base d cvez u adeguat scamb d frmaz); le mdaltà d dvduaze della quta d prvet da escludere dalla base mpble s stablte c l Decret del Mstr dell Ecma e delle Faze del La Scetà lquderà qud la redta al ett d tale mpsta.

16 D. ltre frmaz sul ctratt 9. Mdaltà d perfezamet del ctratt 9.1 Cdz per la sttscrze l ctratt può essere sttscrtt dal Ctraete d ua pù plzze stpulate c la Scetà che sa gute a scadeza e per le qual sa maturat l drtt ad ua prestaze lqudable stt frma d captale. el cas cu sul ctratt gut a scadeza susssta u vcl, u peg u accettaze del beefc, l presete ctratt è stpulable c l esplct asses scrtt da parte, rspettvamete, del vclatar, del credtre pgratz de Beefcar teressat. Per la sttscrze sussste alcua lmtaze relatva all stat d salute, alla prfesse e alle evetual attvtà sprtve dell sscurat. l ctratt è stpulable purché l sscurat abba alla data d decrreza u età ctrattuale ferre a 18 a. Per età ctrattuale s tede l età, espressa a, cmputa all ultm cmplea. Qualra alla data d decrreza sa trascrs dall ultm cmplea se mes pù, l età cmputa vee aumetata d u a. 9.2 Mdaltà d sttscrze l ctratt vee stpulat dal Ctraete e, se persa dversa, dall sscurat c la frma della prpsta/ plzza cteete dat e le dcharaz v rcheste ed l ctestuale pagamet del prem pattut. Ftatché l Ctraete abba prvvedut a crrspdere l prem, l dcumet sttscrtt rappreseta ua prpsta d ctratt e pertat vee attvata alcua cpertura asscuratva. Dal mmet cu l Ctraete abba prvvedut a crrspdere l prem pattut e l avveut pagamet sa rprtat, a cura dell carcat dalla Scetà, sulla prpsta/ plzza sttscrtta, tutte le cperture asscuratve veg attvate mmedatamete a partre dalla data d decrreza. La Scetà verà successvamete al Ctraete cmucaze scrtta d accettaze della prpsta/ plzza e del umer deftv assegat a quest ultma. Pertat la dcumetaze cmpleta d u ctratt vgre csste el presete Fasccl frmatv, ella prpsta/ plzza cmplata e sttscrtta dal Ctraete e dall sscurat e ella prma descrtta lettera d accettaze. S rva all artcl 2 Etrata vgre del ctratt delle Cdz d Plzza. pag. 8 d 15 t a F M V. 10. sluze del ctratt e sspese del pagamet de prem La rsluze del ctratt, c la cseguete decadeza d tutte le garaze e d tutt gl mpeg ctrattual, può avvere a segut d: recess da parte del Ctraete: e lmt e elle mdaltà llustrate al successv Put 13); decess dell sscurat: a segut d tale evet srge l bblg della Scetà d crrspdere a Beefcar desgat l captale calclat cme dcat al Put 3); rscatt ttale: a segut d rchesta scrtta del Ctraete la Scetà prvvede a lqudare a quest ultm l mprt secd quat dcat al successv Put 11.1). S rva altresì agl artcl 6, 7 e 9 delle Cdz d Plzza per gl aspett d dettagl.

17 pag. 9 d 15 t a F M V. 11. scatt e rduze F dalla data d decrreza del ctratt al Ctraete è rcscut l drtt d rscattare ttalmete parzalmete l ctratt. l rscatt ttale cmprta la rsluze e qud l estze del ctratt. l rscatt parzale csste vece u dsvestmet d ua parte del captale asscurat, ella rduze d par mprt d quest ultm e ella cseguete rduze d tutte le prestaz ctrattual. C l pagamet del rscatt parzale vee lqudat alcu prvet fazar; quest verrà determat e lqudat alla rcrreza aversara successva, teed ct dell mprt e della data del rscatt parzale. Per ua maggre cmprese de meccasm d calcl degl mprt lqudabl cas d rscatt l Ctraete può far rfermet al Prgett Esemplfcatv delle prestaz llustrat alla successva Seze E e, per ua putuale valutaze de valr d rscatt crrspdet al ctratt sttscrtt, al Prgett persalzzat d cu s fa ce ella medesma Seze. l Ctraete deve prcedere alla sttscrze del ctratt ella csapevlezza che eserctad l rscatt e prm a d asscuraze sussste la pssbltà che l mprt cmplessvamete percept a segut del rscatt, ache csderad prvet au evetualmete rscss precedeza, rsult ferre al prem versat. rchesta del Ctraete, da ltrare alla Vttra sscuraz S.p.. sssteza Clet Va gaz Gardella 2, Mla - umer Verde e-mal: la Scetà frrà ltre vet gr dal rcevmet della rchesta, l frmaze relatva al valre d rscatt maturat a quel mmet. La rduze è prevsta dal presete ctratt scatt ttale L mprt lqudable cas d rscatt, al lrd delle mpste, è par al captale asscurat cremetat del prvet au maturat dall ultma rcrreza aversara d plzza f alla data d rchesta d rscatt. l prvet au maturat alla data d rscatt è calclat mltplcad seguet tre fattr: l captale asscurat quale rsulta alla rcrreza aversara precedete, el cas cu el crs dell ultm a asscuratv sa stat rchest u rscatt parzale, altrmet l captale med d rfermet deft al precedete Put 5.2); l redmet attrbut base all ultm redmet del Fd dcharat dalla Scetà per l mese cu è stata effettuata la rchesta d rscatt; l rapprt tteut dvded per 360 l umer d gr tercrs tra l ultma rcrreza aversara e la data d rchesta d rscatt cteggat ella cveze dell a cmmercale (g a cmpst da 360 gr, g mese cmpst da 30 gr). S rmada altresì all artcl 9 delle Cdz d Plzza.

18 11.2 scatt parzale l Ctraete può rchedere l rscatt parzale del ctratt c la cseguete rduze del captale asscurat ella msura dell mprt rchest. l rscatt parzale è pssble purché l mprt rchest ed l captale asscurat resdu rsult ferr rspettvamete a 1.000,00 eur e ,00 eur. è pssble rchedere pù d u rscatt parzale el crs d ua stessa aualtà asscuratva, ssa el crs de ddc mes che tercrr tra due csecutve rcrreze aversare. S rva altresì all artcl 9 delle Cdz d Plzza. 12. evca della prpsta ella fase che precede la ccluse del ctratt, l Ctraete ha sempre la facltà d revcare la prpsta d emsse del ctratt seza l addebt d alcu ere, dade cmucaze alla Scetà c lettera raccmadata, cteete gl elemet detfcatv della prpsta, drzzata al seguete recapt: Vttra sscuraz S.p.. Dreze Vta, Va gaz Gardella 2, Mla. Etr treta gr dal rcevmet della cmucaze della revca la Scetà rmbrsa al Ctraete l prem da quest evetualmete crrspst. 13. Drtt d recess pag. 10 d 15 t a F M V. l Ctraete ha drtt d recedere dal ctratt etr treta gr dal mmet cu l ctratt è cclus, dade cmucaze alla Dreze della Scetà c le medesme mdaltà dcate al precedete Put 12). La ccluse del ctratt s csdera avveuta quad l prem pattut è stat versat ed l Ctraete ha rcevut la cmucaze dell accettaze della prpsta da parte della Scetà, lug d tale accettaze, l rgale d plzza sttscrtt dalla medesma. l recess ha l effett d lberare le Part da qualsas bblgaze dervate dal ctratt decrrere dalle re 24 del gr d spedze della cmucaze d recess quale rsulta dal tmbr pstale d v. Etr treta gr dal rcevmet della cmucaze del recess la Scetà rmbrsa al Ctraete, preva csega della prpsta/ plzza, della lettera d accettaze e delle evetual appedc, l prem da quest evetualmete crrspst al ett de cst d emsse dcat prpsta/ plzza par a 75,00 eur. 14. Dcumetaze da csegare alla Scetà per la lqudaze delle prestaz e term d prescrze l pagamet da parte della Scetà del valre d rscatt e del captale cas d decess, avvee etr l terme massm d 30 gr dalla data d presetaze d tutt dcumet ecessar, elecat per var cas all artcl 14 delle Cdz d Plzza. Decrs tale terme, s dvut gl teress mratr al sagg legale d teresse, a partre dal terme stess, a favre de Beefcar.

19 pag. 11 d 15 t a F M V. La data cu la rchesta d lqudaze vee csegata alla Scetà cmpleta d tutt dcumet ecessar è la data presa csderaze e prcedmet d calcl del captale cas d decess e dell mprt d rscatt ttale llustrat e precedet Put 3 e 11). S rcrda che l Cdce Cvle (art. 2952) dspe che drtt dervat dal ctratt d asscuraze s prescrv due a da quad s è verfcat l fatt su cu l drtt stess s fda, avut rguard a quat prevst matera d rapprt drmet (Legge. 266 del 23/12/2005 e successve mdfcaz ed tegraz). partclare l D.L. 155/2008, cvertt ella legge 4 dcembre , ha stablt che le smme dvute su plzze per le qual sa maturata la prescrze, vega versate al fd che, cme rchest dalla Legge Fazara 2006, è stat sttut press l Mster delle Faze a favre delle vttme delle frd fazare. g pagamet vee effettuat dalla Scetà a favre degl avet drtt tramte l geza cu l ctratt è stat stpulat ppure medate bfc bacar sul ct crrete dcat dal Beefcar. Per l pagamet da parte della Scetà de prvet au prevst è rchesta alcua dcumetaze. l pagamet d cascu prvet verrà effettuat l gr d rcrreza aua della decrreza della plzza, purché a quella data l sscurat sa vta e la plzza rsult vgre. L accredt de prvet au verrà effettuat a favre del Ctraete tramte bfc bacar sul ct crrete che l stess avrà cmucat fase d emsse del ctratt. cas d varaze delle crdate bacare dcate a f dell cass de prvet au, l Ctraete dvrà prvvedere a cmucare le mdfche vad l mdul allegat al presete fasccl, cmuque fred le frmaz v rcheste, per psta va fax all drzz d cu al Put 1) della presete ta frmatva. La Scetà garatsce l utlzz d tal uve crdate per l pagamet del prvet au purché la cmucaze pervega alla stessa alme treta gr prma della prevsta data d pagamet. 15. Legge applcable al ctratt l ctratt s applca la legge talaa. 16. Lgua cu è redatt l ctratt l ctratt e tutte le cmucaz ad ess relatve veg redatt lgua talaa, salv che le part e ccrd la redaze u altra lgua. 17. eclam Fatta salva g cas la facltà d adre l utrtà Gudzara, evetual reclam avet ad ggett la geste del rapprt ctrattuale, segatamete stt l prfl dell attrbuze d respsabltà della effettvtà della prestaze, della quatfcaze ed ergaze delle smme dvute all avete drtt, dev essere ltrat per scrtt alla Vttra sscuraz S.p.. - Servz eclam, Va gaz Gardella, Mla (fax 02/ e-mal Qualra l espete s rtega sddsfatt dall est del reclam cas d asseza d rsctr el terme massm d quaratacque gr, ptrà rvlgers all SVP - Va del Qurale ma.

20 Dev essere presetat drettamete all SVP, quat d cmpeteza esclusva, reclam cceret: a) l accertamet dell sservaza delle dspsz del Decret Legslatv 7 Settembre 2005, Cdce delle sscuraz - e delle relatve rme d attuaze, ché delle rme sulla cmmercalzzaze a dstaza d servz fazar al csumatre, da parte delle mprese d asscuraze e d rasscuraze, degl termedar e de pert asscuratv; b) le lt trasfrtalere matera d servz fazar per le qual l reclamate chede l attvaze della prcedura F-E. partclare reclam drzzat all SVP dvra cteere: - me, cgme e dmcl del reclamate c evetuale recapt telefc; - dvduaze del/ sggett/ d cu s lameta l perat; - breve descrze del mtv d lametela; - cpa del reclam gà presetat drettamete all mpresa crredat dell evetuale rsctr frt dalla stessa; - g dcumet utle a descrvere cmputamete le crcstaze del reclam. retra ella cmpeteza dell SVP: a) reclam relatv alla quatfcaze delle prestaz asscuratve e all attrbuze d respsabltà, che dev essere drzzat drettamete all mpresa: cas d rceze l SVP prvvederà ad ltrarl all mpresa d asscuraze etr 90 gr dal rcevmet, dade ctestuale tza a reclamat; b) reclam per qual sa gà stata adta l utrtà Gudzara: l SVP prvvederà ad frmare reclamat che gl stess esula dalla prpra cmpeteza; c) reclam cceret l accertamet dell sservaza delle dspsz del est Uc dell termedaze fazara e delle relatve rme d attuaze dscplat la sllectaze all vestmet d prdtt fazar emess da mprese d asscuraze, ché l cmprtamet de sggett abltat e delle mprese d asscuraze, relatvamete alla vedta dretta, ella sttscrze e el cllcamet de prdtt fazar emess da mprese d asscuraze, qual va vat alla CSB - va G.B. Mart ma; d) reclam cceret l accertamet dell sservaza delle dspsz del D. Lgs. 5 dcembre 2005,. 252 e delle relatve rme d attuaze dscplat la traspareza e le mdaltà d fferta al pubblc delle frme pesstche cmplemetar, qual va vat alla CVP - va rce ma. pag. 12 d 15 t a F M V. cas d rceze de reclam d cu alle lettere c) e d), l SVP prvvederà ad ltrarl seza rtard alle cmpetet utrtà, dade ctestuale tza a reclamat. 18. frmatva crs d ctratt La Scetà frrà per scrtt al Ctraete le evetual varaz delle frmaz cteute ella presete ta frmatva el eglamet del Fd Vttra edmet Mesle che dvesser tervere ache per effett d mdfche alla rmatva successve alla ccluse del ctratt. ualmete, etr sessata gr da g rcrreza aversara della data d decrreza, la Scetà cmucherà per scrtt al Ctraete: l prem uc versat; l redmet tteut dal Fd rfermet al mese della rcrreza aversara; l redmet tratteut dalla Scetà ed l redmet attrbut al ctratt a tale

21 pag. 13 d 15 t a F M V. data; l mprt lrd e ett del prvet au lqudat; l mprt evetualmete rchest dal Ctraete el crs degl ultm ddc mes a ttl d rscatt parzale; l ammtare del captale asscurat alla rcrreza aversara; l valre d rscatt maturat alla rcrreza aversara. La Scetà frsce rsctr per scrtt ad g rchesta d frmaze presetata dal Ctraete dagl avet drtt mert all evluze del rapprt asscuratv e alle mdaltà d determaze della prestaze asscuratva etr vet gr dalla rceze della rchesta scrtta. 19. Cfltt d teress l fe d persegure mglr redmet del Fd Vttra edmet Mesle, Vttra sscuraz scrve egl attv d quest ultm partecpaz relatve a scetà mmblar ctrllate dalla medesma. g cas Vttra sscuraz, preseza d u ptezale cfltt d teress, pera md da recare pregudz a Ctraet. lla data d redaze della presete ta frmatva la Scetà ha essere alcu accrd base al quale percepsca da terz cmmss relaze a qute d C altre attvtà scrtte el Fd. Qualra futur vesser sttscrtt accrd d tale atura la Scetà s mpega a: sttscrvere medesm persegued l mglr rsultat per l Ctraete; rcscere al Fd le cmmss e pù geerale le utltà percepte md tale che queste ccrra alla determaze de redmet au del Fd; dcare el redct auale del redmet del Fd le utltà rcevute e retrcesse agl sscurat. E. Prgett esemplfcatv delle prestaz 20. Faltà e ptes adttate l fe d llustrare al Ctraete l svlupp delle prestaz ctrattual ché gl mprt mm garatt dalla Scetà, a crred della presete ta frmatva vee frt u prspett esemplfcatv dell svlupp delle prestaz. ale elabraze csttusce ua esemplfcaze delle prestaz asscurate e de valr d rscatt prevst dal ctratt rfermet ad u ptetc prem uc d ,00 eur seza teere ct, per quat dett al precedete Put 4), della durata (che quest ctratt ccde c la vta dell sscurat), dell età e del sess dell sscurat. La Scetà s mpega a csegare al Ctraete, cmuque ltre la ccluse del ctratt, aalg prgett esemplfcatv persalzzat elabrat a partre dall mprt d prem che egl tede effettvamete versare.

22 Gl svlupp delle prestaz asscurate e de valr d rscatt rprtat el prgett s calclat sulla base d due dvers valr: a) l tass d redmet mm garatt ctrattualmete, llustrat al precedete Put 5.1); b) ua ptes d redmet au cstate stablta dall SVP e par, al mmet d redaze del presete Prgett, al 4%. valr svluppat base al tass mm garatt - seze a) del prgett - rappreseta le prestaz certe che la Scetà è teuta a crrspdere base alle cdz d plzza e teg pertat ct d ptes su future partecpaz agl utl. valr svluppat base all ptes d redmet stablta dall SVP - seze b) del prgett - s meramete dcatv e mpega alcu md la Scetà. v è fatt alcua certezza che le ptes adttate tale svlupp delle prestaz s realzzera effettvamete. rsultat fazar csegubl dalla geste degl vestmet ptrebber dscstars dalle ptes d redmet mpegate. pag. 14 d 15 t a F M V 21. Descrze delle prestaz rprtate el Prgett l Prgett Esemplfcatv elle sue due sez a) e b) rprta l svlupp delle prestaz al lrd degl er fscal calclate crrspdeza d u cert umer d a trascrs dalla data d decrreza ctrattuale. ella prma cla d cascua seze vee rprtat l prvet fazar lqudable alla fe d cascu a ell ptes che l sscurat sa vta a tale data. ella secda cla d cascua seze vee rprtat l captale lqudable el cas s verfcasse l decess dell sscurat alla fe dell a dcat. l crrspdete captale cas d decess è calclat cme llustrat al precedete Put 3) e qud è cmpresv del prvet fazar maturat el crs dell ultm a. ella terza cla d cascua seze vee rprtat fe l captale lqudable el cas cu l Ctraete rchedesse l rscatt ttale della plzza alla fe dell a dcat. l crrspdete valre d rscatt è calclat cme llustrat al precedete Put 11) e qud è cmpresv del prvet fazar maturat el crs dell ultm a. L ptes che le prestaz lqudabl cas d decess d rscatt sa maturate e crrspste alla fe dell a mplca che, verfcats u cert a l decess dell sscurat l rscatt ttale, per desumere l ammtare delle prestaz cmplessvamete ergate dalla Scetà ccrre smmare l captale crrspdete all evet csderat quell a e tutt prvet au, ergat dal prm a d asscuraze f a quell dcat per l a precedete l evet stess. d esemp, c rfermet alla seze a), cas d rscatt alla fe del secd a le prestaz cmplessvamete ergate, al lrd degl er fscal, ammterebber a ,81 eur..

23 pag. 15 d 15 t a F M V Prgett Esemplfcatv delle prestaz Prem versat: ,00 eur Captale asscurat: ,00 eur ) SS MM G: 2,25% B) PES D EDME DEL FD V EDME MESLE: 4,00% edmet attrbut al ctratt: 2,80% PES - ass mm garatt Prem au 332,81 332,81 332,81 332,81 332,81 332,81 332,81 Captale cas d decess a fe a , , , , , , ,81 scatt lrd a fe a , , , , , , ,81 edmet attrbut al ctratt: 2,80% PES B - edmet au del Prem au 414,90 414,90 414,90 414,90 414,90 414,90 414,90 Fd: 4% Captale cas d decess a fe a , , , , , , ,90 scatt lrd a fe a , , , , , , ,90. Cme s evce dalla tabella, l recuper del prem versat ptrà avvere, sulla base del tass d redmet mm ctrattualmete garatt, e teed ct d quat gà percept term d prvet au, f dal terme del prm a d ctratt. Le prestaz dcate ella tabella s al lrd degl er fscal e prvet au s al ett del cst d cu al put della Seze C, par a 3,00 eur. Vttra sscuraz S.p.. è respsable della verdctà e della cmpletezza de dat e delle tze cteut ella presete ta frmatva. L mmstratre Delegat bert Guarea Data dell ultm aggramet: 31 magg 2012.

24 rt. 1 - Prestaz Cdz d plzza C l presete ctratt la Scetà, a frte del pagamet d u prem uc, s bblga a crrspdere a Beefcar desgat, cas d decess dell sscurat, le prestaz d cu al successv artcl 7. d g rcrreza auale della data d decrreza, purché l sscurat sa vta, la Scetà s bblga a crrspdere al Ctraete le prestaz d cu al successv artcl 8. l presete ctratt vee ffert esclusva a Ctraet d plzze vta precedetemete stpulate e gute a aturale scadeza, per l revestmet del captale ett maturat su d esse. E pssble rscattare parzalmete ttalmete l ctratt csì cme reglat al successv artcl 9. rt. 2 - Etrata vgre del ctratt l ctratt etra vgre mmedatamete, ma prma della data d decrreza, c la sttscrze della prpsta/plzza ed l ctestuale pagamet del prem cveut. g cas la decrreza del ctratt ccde c la data d scadeza d quell gut a terme. rt. 3 - Pagamet del prem frte del captale zale dcat plzza, l Ctraete è teut al pagamet d u prem uc, l cu mprt è par al captale asscurat cremetat dell mprt d 75,00 eur tratteut dalla Scetà a cpertura degl er d emsse della plzza. l ctratt è stpulable per mprt d prem ferr a 2.500,00 eur e superr a ,00 eur. pag. 1 d 8 c d z D P L Z Z. rt. 4 - edmet fazar attrbut al ctratt Clausla d valutaze La presete plzza fa parte d ua specale categra d ctratt d asscuraze a qual la Scetà rcsce u redmet fazar. f d tale rcscmet la Scetà gestsce secd quat prevst dal eglamet del Fd Vttra edmet Mesle, attvtà d mprt ferre alle relatve rserve matematche. a) edmet tteut La Scetà dchara meslmete etr l gr 1 del mese che precede l aversar della data d decrreza, l redmet d cu al put 3 del eglamet che fa rfermet a 12 mes che preced l terz mese atecedete tale rcrreza aversara. b) edmet attrbut l ctratt, a f della lqudaze de prvet au, vee attrbut u redmet par al redmet tteut d cu alla precedete lettera a) dmut d: 1,4 put percetual el cas cu l prem versat rsult ferre a ,00 eur; 1,2 put percetual el cas cu l prem versat rsult alme par a ,00

25 pag. 2 d 8 c d z D P L Z Z. eur ma ferre a ,00 eur; 1 put percetuale el cas cu l prem versat rsult alme par a ,00 eur. l redmet attrbut csì calclat ptrà cmuque essere ferre al tass mm garatt d cu alla successva lettera c). c) ass mm garatt La Scetà s mpega ad attrbure aualmete al ctratt u redmet cmuque ferre al 2,25%. rt. 5 - Facltà d revca della prpsta ella fase che precede la ccluse del ctratt, l Ctraete ha sempre la facltà d revcare la prpsta d emsse del ctratt seza l addebt d alcu ere. L esercz della facltà d revca rchede da parte del Ctraete appsta cmucaze scrtta alla Scetà. Quest ultma, etr treta gr dal rcevmet d detta cmucaze, rmbrsa al Ctraete l prem evetualmete crrspst. rt. 6 - Drtt d recess dal ctratt l Ctraete ha drtt d recedere dal ctratt etr treta gr dal mmet cu l ctratt è cclus, dade cmucaze alla Dreze della Scetà c lettera raccmadata cteete gl elemet detfcatv del ctratt. La ccluse del ctratt s csdera avveuta quad l prem pattut è stat versat e l Ctraete ha rcevut la cmucaze dell accettaze della prpsta da parte della Scetà, lug d tale accettaze, ha rcevut l rgale d plzza sttscrtt dalla medesma. l recess ha l effett d lberare le Part da qualsas bblgaze dervate dal ctratt a decrrere dalle re 24 del gr d spedze della cmucaze d recess quale rsulta dal tmbr pstale d v. Etr treta gr dal rcevmet della cmucaze del recess la Scetà rmbrsa al Ctraete, preva csega dell rgale d plzza e delle evetual appedc, l prem da quest evetualmete crrspst al ett de cst d emsse del ctratt par a 75,00 eur. rt. 7 - Captale asscurat cas d decess cas d decess dell sscurat, la Scetà s mpega al pagamet mmedat a beefcar dcat plzza, dell mprt tteut smmad: l captale asscurat dcat plzza dmut de captal evetualmete rchest c precedet rscatt parzal; l rate d prvet au determat secd quat specfcat alla lettera b) del successv artcl 8; l rmbrs della smma d 75,00 eur tratteuta sul prem versat a cpertura de cst d emsse del ctratt.

Vittoria Crescita Continua

Vittoria Crescita Continua SCCL V Ctratt d sscuraze a Vta tera - tar. Vttra Crescta Ctua l presete asccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Scheda Stetca ta frmatva Cdz d Plzza eglamet del d Vttra edmet esle

Dettagli

Vittoria in Crescita - Costante

Vittoria in Crescita - Costante FCCL FMV Ctratt d sscuraze Vta c versamet cstat - tar. Vttra Crescta - Cstate Per valrzzare tu rsparm a dp a l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca ta frmatva

Dettagli

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta lea PRTENE Fasccl frmatv SSCURNE VT TEMPRNE N CS D MRTE a captale decrescete e a prem au (Tar. 721) l presete Fasccl frmatv cteete: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nta frmatva Cdz d Plzza

Dettagli

Vittoria Cresco e Lode

Vittoria Cresco e Lode FL FMV tratt d sscuraze sulla Vta a erme Fss a prem au lmtat, c Bus d mert - tar. Vttra resc e Lde La prevdeza sclastca tellgete che prema pù mertevl l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del

Dettagli

linea Condizioni di Assicurazione R.C. PROFESSIONE PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI INGEGNERIA

linea Condizioni di Assicurazione R.C. PROFESSIONE PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI INGEGNERIA lea MPS e PFSS Cdz d sscuraze.c. PFSS PGS LB PFSSS SCÀ D PFSSS D GG ta frmatva (eglamet SVP 35/2010) frmatva ex art. 13 del D.Lgs. 30 gug 2003. 196 rattamet de dat persal per faltà asscuratve Mdaltà d'us

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro-Mutui e Finanziamenti

Vittoria Tutela Futuro-Mutui e Finanziamenti FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale decrescete e prem uc - tar. Vttra Tutela Futur-Mutu e Fazamet Prtegg tu car da cambamet del futur l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del

Dettagli

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta lea PTEZNE Fasccl frmatv SSCUZNE VT TEPNE N CS D TE a captale decrescete e a prem uc (Tar. ) l presete Fasccl frmatv cteete: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nta frmatva Cdz d Plzza Glssar

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro - Classic

Vittoria Tutela Futuro - Classic FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur - Classc Per garatre l futur che vu, alle perse che am l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur- Classc Pù Per garatre Per garatre l futur l che futur vu, che alle vu, perse alle perse che am che am l presete Fasccl frmatv

Dettagli

Vantaggi della stratificazione

Vantaggi della stratificazione Lez. 4 0/03/05 etd Statstc per l aret - F. Bartlucc Uverstà d Urb Vata della stratfcaze I prcpal vata del campamet stratfcat s: mlramet ell effceza del stmatre del ttale e della meda; pssbltà d stmare

Dettagli

Vittoria InvestiMeglio Evoluz10ne Coupon Banche

Vittoria InvestiMeglio Evoluz10ne Coupon Banche FCCL FMV sscuraze Vta msta rvalutable a prem uc e dstrbuze auale de prvet - Vttra vestmegl Evluz10e Cup Bache Per raccglere aualmete frutt del tu vestmet l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13

Dettagli

Vittoria InvestiMeglio - Cedola

Vittoria InvestiMeglio - Cedola FCCL FMV sscuraze Vta c versamet uc e cedla aua - Vttra vestmegl - Cedla Per raccglere g a frutt del tu vestmet l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca ta

Dettagli

Vittoria Crescita Continua

Vittoria Crescita Continua FCCL FMV Ctratt d sscuraze a Vta tera - tar. l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca ta frmatva Cdz d sscuraze eglamet del Fd Vttra edmet Mesle Glssar Mdul

Dettagli

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi D s s e r Lee guda Cetr Stud ANACI Rma sull applcaze della rmatva tema d ctablzzaze, termreglaze e dstacch c All apprssmars d g uva stage verale za prblem cess al rscaldamet. Quest a, dp l etrata vgre

Dettagli

Vittoria InvestiMeglio - Evolu7ione

Vittoria InvestiMeglio - Evolu7ione FCCL FMV sscuraze Vta msta rvalutable a prem uc - Vttra vestmegl - vlu7e Per autart a prteggere e cremetare l tu captale l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda

Dettagli

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza FCCL FMTV sscuraze mrte a vta tera c captale rvalutable e prem au cstate tar. Vttra eza Temp Perché la prteze de tu car ha data d scadeza l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del

Dettagli

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza FCCL FMV sscuraze Vta c versamet lber - tar. Vttra Md M Per cremetare tu rsparm c la massma flessbltà, quad e quat vu l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur- Classc Pù Per garatre Per garatre l futur l che futur vu, che alle vu, perse alle perse che am che am l presete Fasccl frmatv

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro - Classic XCS

Vittoria Tutela Futuro - Classic XCS FSCCL NFRMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur - Classc XCS Per garatre l futur che vu, alle perse che am l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 N. 101 Edtrale d Carl Pard........................ pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche L OCCHIO La truttura dell cch può esser trvata svarat test, put fdametal per quat rguarda l str teresse: studad l spettr Elettr-Magetc s s trvat due ftrecettr c (per l rss, l blu ed l verde) bastcell (vse

Dettagli

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Pa d Mglramet (PDM) Dell'sttuze sclastca LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Mdell d Pa d Mglramet INDIRE (Paga 1 d 67) Idce Smmar 1. Obettv d prcess - rfrmulaze 1.1 Cgrueza tra bettv d prcess

Dettagli

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza Uverstà degl Stud d Ferrara 2014-2015 Corso TFA - A048 Matematca applcata Ddattca della matematca applcata all ecooma e alla faza 11 marzo 2015 Apput d ddattca della Matematca fazara Redte, ammortamet

Dettagli

Leasing: aspetti finanziari e valutazione dei costi

Leasing: aspetti finanziari e valutazione dei costi Leasg: aspett fazar e valutazoe de cost Descrzoe Il leasg è u cotratto medate l quale ua parte (locatore), cede ad u altro soggetto (locataro), per u perodo d tempo prefssato, uo o pù be, sao ess mobl

Dettagli

COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO

COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DEL 2,00% DELL IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELLE OPERE E DEI LAVORI E DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

Dettagli

La classe che mostra la distribuzione più elevata è quella 60-90, che corrisponde a un uso elevato dell automobile. f i fr (= f i/n) fr% (=fr*100)

La classe che mostra la distribuzione più elevata è quella 60-90, che corrisponde a un uso elevato dell automobile. f i fr (= f i/n) fr% (=fr*100) ESERCIZIO Il Moblty Maager d u azeda ha rlevato l umero d chlometr percors settmaalmete da 60 mpegat. I dat soo rportat ello schema successvo. 67 4 93 58 66 87 5 53 86 8 7 47 56 70 54 86 48 43 60 58 5

Dettagli

MODELLO 730/2014 redditi 2013 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Dichiarazione

MODELLO 730/2014 redditi 2013 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Dichiarazione MDELL 0/0 reddt 0 Md'N' dcharaze semplfcata de ctrbuet che s avvalg dell'asssteza fscale CNTRIBUENTE CDICE FISCALE DEL CNTRIBUENTE (bblgatr) DATI DEL BNNMME8C9BM CGNME (per \ de dcare l cgme da uble) SNIN

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2007 N. 100 Edtrale d Pal Mhrc...................... pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza Uverstà degl Stud d Ferrara 2014-2015 Corso TFA - A048 Matematca applcata Ddattca della matematca applcata all ecooma e alla faza 18 marzo 2015 Apput d ddattca della Matematca fazara Redte, costtuzoe d

Dettagli

i pericoli che ci attendono

i pericoli che ci attendono g r u p p d s t u d p r e v e z e f r t u ma SI C M Imparam a rcscere percl che c atted Le les pù frequet s le ferte (1 lese su 2), le fratture e le dstrs. Negl adult, atteze a lavr maual! I percl meccac

Dettagli

La comunicazione black list

La comunicazione black list La cmuncazne black lst Asscazne Italana Dttr Cmmercalst Mlan, 9 Nvembre 2010 La nrmatva rferment 1. Decret legge 25 marz 2010, numer 40, artcl 1 (legge sttutva) 2. DMEF 30 marz 2010 (decret attuatv) 3.

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2007 N. 99 Edtrale d Umbert Atr..................... pag. 3 Le dffcltà d recuper delle

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 c Edtrale d............................ pag. 13 Csulet sede.............................. pag.1 4 La tutela della destaze d us delle part cmu ed drtt de

Dettagli

Modelli di Flusso e Applicazioni: Andrea Scozzari. a.a. 2013-2014

Modelli di Flusso e Applicazioni: Andrea Scozzari. a.a. 2013-2014 Modell d Flusso e Applcazo: Adrea Scozzar a.a. 203-204 2 Il modello d Flusso d Costo Mmo: Problem d Flusso A u l V b c P S A ), ( m ) ( ) ( ), ( Problem rcoducbl a problem d Flusso Il problema del trasporto

Dettagli

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti Gorgo Lambert Pag. Dmostrazoe della Formula per la determazoe del umero d dvsor-test d prmaltà, d Gorgo Lambert Eugeo Amtrao aveva proposto l'dea d ua formula per calcolare l umero d dvsor d u umero, da

Dettagli

PROPOSTA DI FINANZIAMENTO ESTINGUIBILE MEDIANTE "DELEGAZIONE DI PAGAMENTO" - Mod. DEL 01/10

PROPOSTA DI FINANZIAMENTO ESTINGUIBILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - Mod. DEL 01/10 . I 1 76931 T r b. d Bella.. 1 3478/2000 Iscrtta ell'eleco Geerale art. 1 06 T. U.. 3 2042 e ell'eleco Specale ar t. 1 07 T. U.. 32494 Imposta d bollo: eu ro 14,62 (Dec r. M. 24/05/2005), assolta modo

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA Dpartmet Ammstratv e Te Cetrale Servz Aqst e Lgsta DECISIONE. 040 Mdea, 4 febbra 2015 OGGETTO: rv per l a 2015 tramte ttm fdar eslsva de tratt d mateze ed asssteza sstemsta a var sftware s press servz

Dettagli

Università degli Studi di Milano Bicocca CdS ECOAMM Corso di Metodi Statistici per l Amministrazione delle Imprese CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI

Università degli Studi di Milano Bicocca CdS ECOAMM Corso di Metodi Statistici per l Amministrazione delle Imprese CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI Uverstà degl Stud d Mlao Bcocca CdS ECOAMM Corso d Metod Statstc per l Ammstrazoe delle Imprese CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI 1. Carta d cotrollo per frazoe d o coform (carta U resposable d produzoe,

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2008 - N 105 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2008 - N 105 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2008 - N 105 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2008 N. 105 Edtrale d Sarah Pacett......................... pag. 3 I mrte del cdm (per

Dettagli

Attualizzazione. Attualizzazione

Attualizzazione. Attualizzazione Attualzzazoe Il problema erso alla captalzzazoe prede l ome d attualzzazoe Abbamo ua operazoe fazara elemetare e dato l motate M dobbamo determare l corrspodete captale zale C L'attualzzazoe è la operazoe

Dettagli

Elementi di Matematica Finanziaria. Rendite e ammortamenti. Università Parthenope 1

Elementi di Matematica Finanziaria. Rendite e ammortamenti. Università Parthenope 1 Elemet d Matematca Fazara Redte e ammortamet Uverstà Partheope 1 S chama redta ua successoe d captal da rscuotere (o da pagare) a scadeze determate S chamao rate della redta sgol captal da rscuotere (o

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 N. 107 Edtrale: d Massmla Marz................... pag. 3 Csulet sede........................

Dettagli

b) Relativamente alla variabile PREZZO, fornire una misura della variabilità della distribuzione attraverso

b) Relativamente alla variabile PREZZO, fornire una misura della variabilità della distribuzione attraverso ESERCIZIO Co rfermeto a dvers modell d auto del medesmo segmeto d mercato e cldrata s soo rlevat dat sul prezzo d lsto mglaa d euro (X), la veloctà massma dcharata km/h (Y) ed l peso kg (Z). I dat soo

Dettagli

frazione 1 n dell ammontare complessivo del carattere A x

frazione 1 n dell ammontare complessivo del carattere A x La Cocetrazoe Il cocetto d cocetrazoe rguarda l modo cu l ammotare totale d u carattere quattatvo trasferble s rpartsce tra utà statstche. Tato pù tale ammotare è addesato u sottoseme d utà, tato pù s

Dettagli

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica Desg of epermets (DOE) e Aals statstca L utlzzo fodametale della metodologa Desg of Epermets è approfodre la coosceza del sstema esame Determare le varabl pù sgfcatve; Determare l campo d varazoe delle

Dettagli

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici Stm e putual Probabltà e Statstca I - a.a. 04/05 - Stmator Vocabolaro Popolazoe: u seme d oggett sul quale s desdera avere Iformazo. Parametro: ua caratterstca umerca della popolazoe. E u Numero fssato,

Dettagli

In questo capitolo vedremo solamente un caso di rendita, che useremo poi per generalizzare le rendite e dedurre tutti gli altri casi.

In questo capitolo vedremo solamente un caso di rendita, che useremo poi per generalizzare le rendite e dedurre tutti gli altri casi. 7. Redte I questo captolo edremo solamete u caso d redta, che useremo po per geeralzzare le redte e dedurre tutt gl altr cas. S defsce redta ua successoe d captal (rate) tutte da pagare, o tutte da rscuotere,

Dettagli

Indici di Posizione. Gli indici si posizione sono misure sintetiche ( valori caratteristici ) che descrivono la tendenza centrale di un fenomeno

Indici di Posizione. Gli indici si posizione sono misure sintetiche ( valori caratteristici ) che descrivono la tendenza centrale di un fenomeno Idc d Poszoe Gl dc s poszoe soo msure stetche ( valor caratterstc ) che descrvoo la tedeza cetrale d u feomeo La tedeza cetrale è, prma approssmazoe, la modaltà della varable verso la quale cas tedoo a

Dettagli

es e mpio Autodiagnosi Amministrazione personale 101 Domande ISPER AREA 6 INT g g i o r n a m e n t o o r m a z i o n e

es e mpio Autodiagnosi Amministrazione personale 101 Domande ISPER AREA 6 INT g g i o r n a m e n t o o r m a z i o n e A g g i r a m e t F r m a z i e ISPER AREA 6 INT es e mpi Autdiagsi Ammiistrazie persale 101 Dmade tel.011.66.47.803 - isper@isper.rg ISPER ESEMPIO AUTODIAGNOSI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AUTODIAGNOSI

Dettagli

ERRATA CORRIGE. L intero contenuto del paragrafo 9.2.3 a pagina 47-48 del Capitolato tecnico Determinazione del Canone è sostituito come segue:

ERRATA CORRIGE. L intero contenuto del paragrafo 9.2.3 a pagina 47-48 del Capitolato tecnico Determinazione del Canone è sostituito come segue: Procedura aperta per l affdameto de servz tegrat, gestoal, operatv e d mautezoe multservzo tecologco da esegurs presso gl mmobl d propretà o uso alle Asl ed alle azede ospedalere della regoe Campaa ERRATA

Dettagli

MARZO - APRILE 2008 - N 104 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MARZO - APRILE 2008 - N 104 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MARZO - APRILE 2008 - N 104 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MARZO - APRILE 2008 N. 104 Edtrale d Stefa Tabarr...................... pag. 3 Ftvltac: l ct eerga fuza

Dettagli

Corso di Laurea interclasse in Comunicazione e DAMS

Corso di Laurea interclasse in Comunicazione e DAMS Dpartment d Stud Umanstc Crs d Laurea nterclasse n Cmuncazne e DAMS (L-3 - Classe delle lauree n Dscplne delle art fguratve, della musca, dell spettacl e della mda & L-20 - Classe delle lauree n Scenze

Dettagli

Analisi economica e valutazione delle alternative

Analisi economica e valutazione delle alternative Aals ecoomca e valutazoe delle alteratve Ig. Lug Cucca (Ph.D.) Producto Egeerg Research WorkGROUP Dpartmeto d Tecologa Meccaca, Produzoe e Igegera Gestoale Uverstà d Palermo Ageda Elemet d calcolo ecoomco

Dettagli

i~j.1-.. ~ ~~. n. 40 del i?-llo\ 2ro . e ~'t .!L' ~ ~ CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Città. Metropolitana di Roma Capitale

i~j.1-.. ~ ~~. n. 40 del i?-llo\ 2ro . e ~'t .!L' ~ ~ CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Città. Metropolitana di Roma Capitale .!L' r r : A(( :,;> _:.: / _/,_, \ '-',..,, L/ '; f l. J.1-.. r. Q "'. e 't -"" CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Cttà. Metrpltana d Rma Captale I: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA IX_ SVILUPPO ECONOMICO

Dettagli

PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA

PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA Isttut Cmpresv Cmpet Rme Fusr V De Gsper, 30-26823 CASTIGLIONE D ADDA (LO) te. 0377/900482 fx 0377/901508 sttutfusr@ber.t PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA

Dettagli

Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi Copyright 2004 The McGraw-Hill Companies srl

Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi Copyright 2004 The McGraw-Hill Companies srl Mauale d Estmo ttoro Gallera, Gacomo Za, Davde agg Copyrght 24 The McGraw-Hll Compaes srl Caso 5 Stma d u agrumeto d 3 ha ubcato ella paa d Cataa. 1. Cofermeto dell carco e uesto d stma... 2 2. Descrzoe

Dettagli

STATISTICA DESCRITTIVA

STATISTICA DESCRITTIVA COSIDERAZIOI PRELIMIARI SULLA STATISTICA La Statstca trae suo rsultat dall osservazoe de feome che c crcodao. Gl stess feome per essere oggetto d statstca devoo essere adeguatamete umeros modo tale che

Dettagli

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e Clud Cmputig Il passaggi dall ambiete cliet/server a quell clud sta determiad u cambiamet epcale el md dell ifrmatica, simile per imprtaza e impatt alla trasizie dal maiframe all ambiete cliet/server.

Dettagli

ammontare del carattere posseduto dalle i unità più povere.

ammontare del carattere posseduto dalle i unità più povere. Eserctazoe VII: La cocetrazoe Eserczo Determare l rapporto d cocetrazoe d G del fatturato medo (espresso. d euro) d 8 mprese e rappresetare la curva d Lorez: 97 35 39 52 24 72 66 87 Eserczo apporto d cocetrazoe

Dettagli

REGIONE LOMBARDIA. Comune di OTTOBIANO

REGIONE LOMBARDIA. Comune di OTTOBIANO REGIONE LOMBARDIA Reglament Regnale n. 1 del 10 febbra 2004 ntegrat cn le mdfche apprtate da Reglament regnal 27/03/2006 n. 5 e 20/06/2011 n.3 Cmune d OTTOBIANO BANDO DI ASSEGNAZIONE per la frmazne della

Dettagli

RENDITE. Le singole rate possono essere corrisposte all inizio o alla fine di ciascun periodo e precisamente si ha:

RENDITE. Le singole rate possono essere corrisposte all inizio o alla fine di ciascun periodo e precisamente si ha: RENDITE. Pagamet rateal S defsce redta ua sere qualsas d somme rscuotbl (o pagabl a scadeze dverse, o, pù esattamete, u seme d captal co dspobltà scagloata el tempo. Tal captal soo dett rate della redta

Dettagli

Caso studio 10. Dipendenza in media. Esempio

Caso studio 10. Dipendenza in media. Esempio 09/03/06 Caso studo 0 S cosder la seguete dstrbuzoe degl occupat Itala secodo l umero d ore settmaal effettvamete lavorate e l settore d attvtà (cfr. Itala cfre, Ao 008, pag. 7 ): Ore lavorate Settore

Dettagli

Statistica biennio Schede di lavoro LA STATISTICA

Statistica biennio Schede di lavoro LA STATISTICA LA STATISTICA Sai ched è la statistica? E a csa che serve pe fa u ct i geerale de la gete che asce, che sta male, che mre, che va i carcere e che spsa. Ma pe me la statistica curisa è dve c etra la percetuale,

Dettagli

MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO MARZO - APRILE 2009 N. 110 Edtrale d Stefa Tabarr...................... pag. 3 Ctratt d auteze degl ascesr

Dettagli

Modello dinamico nello spazio dei giunti: relazione tra le coppie di attuazione ai giunti ed il moto della struttura

Modello dinamico nello spazio dei giunti: relazione tra le coppie di attuazione ai giunti ed il moto della struttura Damca Modello damco ello spazo de gut: relazoe tra le coppe d attuazoe a gut ed l moto della struttura smulazoe del moto aals e progettazoe delle traettore progettazoe del sstema d cotrollo progetto de

Dettagli

Elementi di Statistica descrittiva Parte III

Elementi di Statistica descrittiva Parte III Elemet d Statstca descrttva Parte III Paaa Idce d asmmetra (/) Idce d forma che esprme l grado d asmmetra (skewess) d ua dstrbuzoe. Sao u, u,,u osservazo umerche. Chamamo dce d asmmetra l espressoe: c

Dettagli

ESERCIZI SU DISTRIBUZIONI CAMPIONARIE

ESERCIZI SU DISTRIBUZIONI CAMPIONARIE Corso d Ifereza Statstca Eserctazo A.A. 009/0 ESERCIZI SU DISTRIBUZIONI CAMPIONARIE Eserczo I cosumator d marmellata ua data popolazoe soo l 40%. Determare la probabltà che, per u campoe beroullao d =

Dettagli

Lezione 4. La Variabilità. Lezione 4 1

Lezione 4. La Variabilità. Lezione 4 1 Lezoe 4 La Varabltà Lezoe 4 1 Defzoe U valore medo, comuque calcolato, o è suffcete a rappresetare l seme delle osservazo effettuate (o l seme de valor assut dalla varable statstca); è ecessaro qud affacare

Dettagli

La volatilità storica, le misure di rischio asimmetrico e la tracking error volatility

La volatilità storica, le misure di rischio asimmetrico e la tracking error volatility Ecooma degl termedar fazar Lors Nadott, Claudo Porzo, Daele Prevat Copyrght 00 The McGraw-Hll Compaes srl Approfodmeto 4.3w La msurazoe del rscho (a cura d Atoo Meles Uverstà Partheope) La volatltà storca,

Dettagli

DI IDROLOGIA TECNICA PARTE II

DI IDROLOGIA TECNICA PARTE II FACOLTA DI INGEGNERIA Laurea Specalstca Igegera Cvle NO Guseppe T Aroca CORSO DI IDROLOGIA TECNICA PARTE II Aals e prevsoe statstca delle varabl drologche Lezoe X: Scelta d u modello probablstco Aals e

Dettagli

UNI CEI ENV 13005 (GUIDA ALL ESPRESSIONE DELL INCERTEZZA DI MISURA)

UNI CEI ENV 13005 (GUIDA ALL ESPRESSIONE DELL INCERTEZZA DI MISURA) UI CEI EV 3005 (GUIDA ALL ESPRESSIOE DELL ICERTEZZA DI MISURA Uverstà degl Stud d Bresca Corso d Fodamet della Msurazoe A.A. 00-03 Apput a cura d Gorgo Cor 3835 UI CEI EV 3005 0. ITRODUZIOE 0. COCETTO

Dettagli

CODICE FISCALE. e PERIODICHE. SOCIETÀ' CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod N. 0 L_ ]

CODICE FISCALE. e PERIODICHE. SOCIETÀ' CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod N. 0 L_ ] MDLL IVA 20 CDIC FISCAL ^ G B L F N C 9 C 6 B 5 4 C Illllg^fc ** k 5s..8 j $ QUADRI VJ-VH-VK IMPSTA RLATIVA A PARTICLARI TIPLGI DI PRAZINI, LIQUIDAZ NI PRIDICH, SCITÀ' CNTRLLANTI CNTRLLAT Md N. 0 L_ ]

Dettagli

Modelli di Schedulazione

Modelli di Schedulazione EW Modell d Schedulazoe Idce Maccha Sgola Tepo d Copletaeto Totale Tepo d Copletaeto Totale Pesato Tepo d Rtardo Totale Maespa co set-up dpedete dalla sequeza Tepo d Copletaeto Totale co vcolo d precedeza

Dettagli

La valutazione dei credit derivatives. ed una sua applicazione a dati di mercato.

La valutazione dei credit derivatives. ed una sua applicazione a dati di mercato. La valutazoe de credt dervatves ed ua sua applcazoe a dat d mercato. a cura d Alessadro Matta. La valutazoe d credt dervatves..... Ipotes d base.....2 Strumet sgle-ame....2.3 Strumet mult-ame....4.4 Idc

Dettagli

Avvertenza. Rendite frazionate

Avvertenza. Rendite frazionate Avverteza Quest lucd soo pesat solo come u auslo per l ascolto della lezoe. No sosttuscoo l lbro d testo Possoo coteere error e svste, che gl studet soo vtat a segalare Redte frazoate L tervallo tra ua

Dettagli

DECRETA. ART. 3 Il compenso per l attività di collaborazione è fissato in 1.095,00 esente dall imposta sul reddito delle persone fisiche.

DECRETA. ART. 3 Il compenso per l attività di collaborazione è fissato in 1.095,00 esente dall imposta sul reddito delle persone fisiche. BANDO PER n. 64 BORSE DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO PRESSO IL C.I.A.O. DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA NEL PERIODO DA SETTEMBRE 2010 A FINE GENNAIO 2011 000280 IL RETTORE VISTO VISTO

Dettagli

(TRECASTELLI) Provincia di Ancona

(TRECASTELLI) Provincia di Ancona Comune d CASTEL COLONNA Comune d MONTERADO Comune d RPE (TRECASTELL) Provnca d Ancona AWSO Con Legge della Regone Marche del 22 luglo 2013, n. 18, a decorrere dal 01 gennao 2014, e sttuto nella Provnca

Dettagli

Università di Cassino. Esercitazioni di Statistica 1 del 26 Febbraio Dott. Mirko Bevilacqua

Università di Cassino. Esercitazioni di Statistica 1 del 26 Febbraio Dott. Mirko Bevilacqua Uverstà d Casso Eserctazo d Statstca del 26 Febbrao 200 Dott. Mrko Bevlacqua ESERCIZIO Cosderado le class d altezza 60 6; 6 70; 70 78; 78 86 per u collettvo d 20 persoe, s può affermare che l ALTEZZA dpede

Dettagli

Lezione 4. Metodi statistici per il miglioramento della Qualità

Lezione 4. Metodi statistici per il miglioramento della Qualità Tecologe Iormatche per la Qualtà Lezoe 4 Metod statstc per l mglorameto della Qualtà Msure d Tedeza Cetrale Ultmo aggorameto: 30 Settembre 2003 Il materale ddattco potrebbe coteere error: la segalazoe

Dettagli

Incertezza di misura

Incertezza di misura Icertezza d msura Itroduzoe e rcham Come gà detto rsultat umerc ottebl dalle msurazo soo trsecamete caratterzzat da aleatoretà è duque sempre ecessaro stmare ua fasca d valor attrbubl come msura al msurado;

Dettagli

ALLEGATO B REQUISITI DI ORDINE GENERALE

ALLEGATO B REQUISITI DI ORDINE GENERALE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELL'ERT ALLEGATO B REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Dettagli

AVVISO PUBBLICO Costituzione di short list: Servizio di pulizie presso l Istituto di Ricerca Biogem s.c.ar.l. Via Camporeale, Ariano Irpino (AV)

AVVISO PUBBLICO Costituzione di short list: Servizio di pulizie presso l Istituto di Ricerca Biogem s.c.ar.l. Via Camporeale, Ariano Irpino (AV) AVVISO PUBBLICO Costtuzone d short lst: Servzo d pulze presso l Isttuto d Rcerca Camporeale, Arano Irpno (AV) In esecuzone della Determna Presdenzale n. 15/103 del 10/09/2015, la Bogem Scarl ntende procedere

Dettagli

* * * Nota inerente il calcolo della concentrazione rappresentativa della sorgente. Aprile 2006 RL/SUO-TEC 166/2006 1

* * * Nota inerente il calcolo della concentrazione rappresentativa della sorgente. Aprile 2006 RL/SUO-TEC 166/2006 1 APAT Agenza per la Protezone dell Ambente e per Servz Tecnc Dpartmento Dfesa del Suolo / Servzo Geologco D Itala Servzo Tecnologe del sto e St Contamnat * * * Nota nerente l calcolo della concentrazone

Dettagli

Premesso che. 4. che un ulteriore trasferimento ad altro fondo sia autorizzato solo alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti;

Premesso che. 4. che un ulteriore trasferimento ad altro fondo sia autorizzato solo alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti; Cpia per l Aderente DOCUMENTO INTEGRATIVO PER EX FUNZIONARI ED EX AGENTI DELLE COMUNITA EUROPEE RELATIVO AL TRASFERIMENTO DELLE SOMME ACCUMULATE NEL REGIME PENSIONISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE Premess

Dettagli

L 04 AGO 2014. I PRO 1NCIA ii BRESCIA -%1F12 C4O. ntrate I I I I 1JI4I. I I I I I I I I I I i I I I FISICHE. genzia. Periodo d imposta 2013

L 04 AGO 2014. I PRO 1NCIA ii BRESCIA -%1F12 C4O. ntrate I I I I 1JI4I. I I I I I I I I I I i I I I FISICHE. genzia. Periodo d imposta 2013 1J4 CODCE FSCALE Perd d mpsta 013 ntrate FORMENTN PAOLO genza COGNOME NOME FSCHE 014 Rservat alla Pste talane Spa SGRETAR1O GENERALE Dat d presentazne N. Prtcll -%1F1 C4O L 04 AGO 014 COPA PER L CONTRBUENTE

Dettagli

I MODELLI MULTISTATO PER LE ASSICURAZIONI DI PERSONE

I MODELLI MULTISTATO PER LE ASSICURAZIONI DI PERSONE Facoltà d Economa Valutazone de prodott e dell mpresa d asscurazone I MODELLI MULTISTATO PER LE ASSICURAZIONI DI PERSONE Clauda Colucc Letza Monno Gordano Caporal Martna Ragg I Modell Multstato sono un

Dettagli

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale n n n n CONIUGATO/AJ 2 X VEDOVO/A 3 SEPARATOLA 4 QfVORZIATOW 5

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale n n n n CONIUGATO/AJ 2 X VEDOVO/A 3 SEPARATOLA 4 QfVORZIATOW 5 MODELLO730/204reddt203 dcharazoe semplfcata de cotrbuet che s avvalgoo dell'asssteza fscale Gl mport devoo essere dcat utà d Euro CONTRIBUENTE ««c....» Q «%«M KSS0"' l Srrtate CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

Dettagli

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Mnstro delle Infrastrutture e de Trasport VISTO l decreto legslatvo 30 aprle 1992, n. 285, come da ultmo modfcato dal decreto legslatvo 18 aprle 2011, n. 59, recante Attuazone delle drettve 2006/126/CE

Dettagli

INTRODUZIONE. Manuale di Best Practice Pagina 3 di 79

INTRODUZIONE. Manuale di Best Practice Pagina 3 di 79 MANUALE DI BEST PRACTICE per la redazoe d u rapporto d valutazoe d mmobl a garaza delle esposzo credtze Il presete mauale è d utltà sa per tutt coloro che desderao affrotare l esame d certfcazoe e per

Dettagli

MODELLO 730/2013 redditi 2012 II II II II I! Il i lili 11!ll I II I! i lii li 11! Mod. N.

MODELLO 730/2013 redditi 2012 II II II II I! Il i lili 11!ll I II I! i lii li 11! Mod. N. MDELL 0/0 redditi 0! l i lili!ll! i lii li! Mod. N. * P S T P R 4 8 D 6 H Q H * dichiarazioe semplificata dei cotribueti che si avvalgoo dellassisteza fiscale *, trate CNTRBUENTE DEL CNTRBUENTE (obbligatorio)

Dettagli

MANUALE DI BEST PRACTICE

MANUALE DI BEST PRACTICE Pag. 1 d 95 per la redazoe d u rapporto d valutazoe d mmobl a garaza delle esposzo credtze Pag. 2 d 95 Idce INTRODUZIONE... 3 TERMINI E DEFINIZIONI... 5 1. VALORE DI MERCATO... 8 2. VALORI DIVERSI DAL

Dettagli

MATEMATICA FINANZIARIA 1 PROVA SCRITTA DEL 15 SETTEMBRE 2009 C.d.L. ECONOMIA AZIENDALE

MATEMATICA FINANZIARIA 1 PROVA SCRITTA DEL 15 SETTEMBRE 2009 C.d.L. ECONOMIA AZIENDALE MATEMATICA FINANZIARIA PROVA SCRITTA DEL 5 SETTEMBRE 009 C.d.L. ECONOMIA AZIENDALE ESERCIZIO a) Il Sg. Ross ogg (t0) uole acqustare u furgoe del alore d 7000 per la sua atttà commercale. A tal fe egl ersa

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Fnd Pensine Nazinale per il Persnale delle Banche di Credit Cperativ / Casse Rurali ed Artigiane Iscritt all Alb tenut dalla Cvip cn il n. 1386 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE PREMESSA Le infrmazini cntenute

Dettagli

Classi di reddito % famiglie Fino a 15 5.3 15-25 16.2 25-35 21.1 35-45 18.6 45-55 13.6 Oltre 55 25.2 Totale 100

Classi di reddito % famiglie Fino a 15 5.3 15-25 16.2 25-35 21.1 35-45 18.6 45-55 13.6 Oltre 55 25.2 Totale 100 ESERCIZIO Data la seguete dstrbuzoe percetuale delle famgle talae per class d reddto, espresso mlo d lre, (ao 995, fote Istat): Class d reddto % famgle Fo a 5 5.3 5-5 6. 5-35. 35-45 8.6 45-55 3.6 Oltre

Dettagli

Miscibilità parziale

Miscibilità parziale Mscltà parzale Q 1 Q 2 xr xq U geerc sstema c cmpsze C x è csttut da due fas ua è la Sluze d A satura d B che ha cmpsze C 1 e l altra è la sluze B satura d A che ha ccetraze C 2. La quattà Q 1 d sluze

Dettagli

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA Progetto Preliminare Interventi di efficienza energetica sull Asilo Nido

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA Progetto Preliminare Interventi di efficienza energetica sull Asilo Nido Co mu ed Bu s s e t o Pr o g e t t opr e l m a r e Re l a z o et e c c o l l u s t r a t v a ASI L ONI DO v a A.T o s c a Pr o g e t t s t a : Ar c h. T o mma s oca e a r o Co l l a b o r a t o r :I g.

Dettagli

Funzioni di più variabili Massimi e Minimi una funzione definita in un insieme E. Un punto ( x0, y0)

Funzioni di più variabili Massimi e Minimi una funzione definita in un insieme E. Un punto ( x0, y0) Massm e Mm Fuzo d pù varabl Massm e Mm Dezoe: Sa z = (, ) ua uzoe deta u seme E U puto (, E s dce puto d massmo (rsp mmo) relatvo per (, ) se esste δ > tale che ((, ) B((, ), δ ) E (, ) (, ) (rsp (, )

Dettagli

Lezione 1. I numeri complessi

Lezione 1. I numeri complessi Lezoe Prerequst: Numer real: assom ed operazo. Pao cartesao. Fuzo trgoometrche. I umer compless Nell'attuale teora de umer compless cofluscoo due fodametal dee, ua artmetca, l'altra geometrca. La prma,

Dettagli

CALCOLO ECONOMICO E FINANZIARIO

CALCOLO ECONOMICO E FINANZIARIO CALCOLO ECONOMICO E FINANZIARIO 1. Iteresse e scoto La postcpazoe d ua dspobltà fazara rchede ua certa rcompesa (teresse), vceversa la sua atcpazoe comporta ua dmuzoe dell'mporto orgaro (scoto). Il rsparmatore,

Dettagli

Autori. Versione 2.0. Giorgio Della Rocca (*) Marco Di Zio (*) Orietta Luzi (*) Giorgia Simeoni (*) (*) ISTAT - Servizio MTS (**) ISTAT - Servizio PSM

Autori. Versione 2.0. Giorgio Della Rocca (*) Marco Di Zio (*) Orietta Luzi (*) Giorgia Simeoni (*) (*) ISTAT - Servizio MTS (**) ISTAT - Servizio PSM IDEA (Idces for Data Edtg Assessmet) - Sstema per la valutazoe degl effett d procedure d cotrollo e correzoe de dat e per l calcolo degl dcator SIDI Versoe 2.0 Autor Gorgo Della Rocca (*) Marco D Zo (*)

Dettagli