GENNAIO - FEBBRAIO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - N 139 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno"

Transcript

1 GENNAIO - FEBBRAIO N Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a

2 D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2014 N. 139 Etrale pag. 3 Grata stu re Nuz Izz - Ra, La parzaretà elle bblgaz al Lasla Kwalsk pag. 5 La elare sea e gl effett putv per tratt laze regstrat Alfre Barber pag. 11 Il f speale ex art. 1135,. 4,.. At Sarpa pag. 21 Ntze pag. 27 Le part u Guseppe Bura pag. 31 La atura gura el : ua gursprueza era prp Lug Rzvll pag. 35 Nuve fgure ell astraze el Frtuat Lazzar pag. 45 Rv, reva e ss ell astratre Maurz V pag. 49 Il al etr ella rfra Fera ella Crte pag. 61 Oer al e presrze Dar Saguele pag. 63 La attvera el gursta e la rfra el Lug Salar pag. 73 La ruza ulaterale all utlzz ell pat etralzzat rsalaet Mara Luga Aa pag. 79 Dsser C. 139/2014 1

3 Rvsta bestrale ANNO XXIV GENNAIO - FEBBRAIO 2014 Speze abbaet pstale 70% - Ra Eta a ANACI ROMA SERVICE S.r.l. - P. IVA I rs autrzzaze el Trbuale Ra Drettre Respsable: Carl Par Reaze e pubbltà Va A. Salara 1/A Ra Paga tera : eur va Metà paga : eur va Quart paga : eur va Per gl serzst su Dsser C verra applate z vataggse per la preseza el st e-al: Tel. 06/ / Fax Cperta: Pal Mhr Assat all Ue Stapa Pera Italaa Stapa: A. SPADA - Rgle (VT) Le p frulate egl artl apparteg a sgl autr e qual s tee rspettare la lbertà espresse lasa agl stess la respsabltà e lr srtt. 2 Dsser C. 139/2014

4 D s s e r EDITORIALE L a he verrà sarà l ba prva ella uva rfra, l pr a p l a zer. Qua aetta la a a Presete ANACI Ra a avre agat ver frtare tate vtà. H erat, see al grupp pù rstrett lavr, rget e peet, spgere a tavletta l aeleratre ell aut sulla quale er essa alla gua, era usre fur straa e are a tutt llegh la vsbltà, la rebltà, la seza, he erta, per l peg he ett gralete el lavr e he trpp spess, per errr ph, az phss, aha e trasa la stra reputaze bass. Il 2013 è stat u a pe zatve he ha prtat, ahe l aut ella rfra, a ua resta espezale ella stra seze. U ltplars evet ultural e sal. U per tutt l str peg per l Aqula he ha avut u rtr age ella raa a, sprattutt, he ha arrht tutt lr he ha partepat ez agabl per la rale vta assatva. Aa Ra è stata la pra see ANACI a regere le spese e rs aeguate alla rfra. Per quest vgl rgrazare Fab Gersa, l str Drettre el Cetr Stu, he è rust a rare tutt gl autr u tep rer e a regere u test he sta fre a tate se ANACI Itala. Abba partepat, la llabraze Sarah Paett, a tutt tavl sttuzal per l abbattet elle barrere arhtetthe, partepaze he ha peress essere sut alle aggr sttuz he se e upa. Ogg l ANACI Ra ha quas 700 srtt, l pù alt uer peretuale assat regla ret fratv, hé l pù alt uer, ter asslut, astratr ertfat per la qualtà. Dbba tuare su questa straa, qualtà, ultura, servz. E è quest sprt he rvlg a v e he affrt l a he verrà. Nuv gra evet ultural, quest a sl gur. Abba vlut pesare a e et resta prfessale ahe per la uaze, la eaze, la auteze egl bl (he a Ra s prpr uvss), le barrere arhtetthe, u sguar state alla surezza e al rspar eerget. Abba pesat a u evet al quale partepasser aggr sstratr frture elettrhe, rhe e gas per u sab p utle a glrare la stra attvtà e servz res a str let. La uva stra setà, la ARS, ella quale Grg Carebaa sta staablete rpe le sue frze, he frrà a tutt llegh u supprt peratv e, se e la fare, tutt see, a farla ellare, uv f per fazare uve zatve e, frse, abbassare la quta auale ella stra prvale. Abba pres tatt plt a lvell uale, regale e azale, prtal tat a str evet, faegl veere h sa e frta tuaete su prbleathe he vest. C l Cue a breve avre u tavl l AMA per la queste ella ralta fferezata, la Rege sta Dsser C. 139/2014 3

5 era l aretaet ella stra fraze, Parlaetar sta lavra per erare glrare la rfra, e pr rsultat s s vst. A fe gea abba prgraa le pre lez elle sule ee superr per segare agl stuet, futur, l sttut el, qual s le sue regle, rtt e ver e, per strare lr u pssble sb lavratv. La see Ra sta lavra a u lbr frat al gralsta Lua Rag he spegh l str seple, har a pres, u lbr per aett a lavr a per vulgare l str uvers, le stre ffltà, la stra prfessaltà. U lbr he sarà veta elle lbrere Feltrell e he sarà avver alla prtata tutt. Il raet tutt gl evet, v pres rs fraze per uv astratr (7 el 2013), è ert el str segretar prvale, Fraes Caprll, sì e la quaratura e t elle tate zatve traprese è frutt el lavr e ell peg el tesrere Fraes Pellaò. I phe parle, rsultat raggut s ert ua sla persa, a ua squara rget es he atepg l lavr e fatt a hahere e pltre. Nel 2014 aspetta ahe u altra vtà. A lvell azale vre avre l peg seglere see a tutt llegh Itala l str regsta: l str Presete Nazale. Ahe questa selta frtere gl altr llegh e are l str appgg a h strerà u prgraa ret e effae he la plta assatva è sl fatta parle a fatt he va a vatagg el str lavr tutt gr. Chuque verà ptrà tare sul supprt ttale e zat Ra. Seza pretese. Se l uv Presete rterrà he a Ra v sa elle perse utl al Nazale sare prt a llabrare. I as trar lavrere, la seretà he trastgue, qu, asa stra. Quest l peg per l a he verrà, e tutt l tea. Fare he g rue, g tr, g veg, g essagg, prt u glraet, agar pl a state, a tutt llegh. C ua ffltà a superare he pss questa see etare: la pese ella stra Gulaa. U plastr ella Raa he, per raggut lte età, ha es lasare l peg graler. Dp tat a, tat affett, tata partepaze, ha el tutt abbaat. Ctuerà, u rapprt llabraze, a autar ell rgazzaze egl evet. Ma l sl fatt trvarla pù tutt gr a tutte le re see, lasa el ure (e re quell lt llegh) u vut. A le pss sl re graze. Graze per tutt quell he ha fatt, graze per quat tuera a fare. Graze, avver, ure. E Bu A a tutt V! Rssaa De Agels 4 Dsser C. 139/2014

6 D s s e r GIORNATA DI STUDIO IN ONORE DI NUNZIO IZZO Ra, 26 Nvebre 2013 La parzaretà elle bblgaz al Lasla Kwalsk R I C O R D O M us ah al peser rvlt a u a e u aestr el rr e tat a raa passat. E ar aggre è l raar perhé è prpr ua geeraze gra stus el rtt he se e è aata. Pes, vvaete, a G Terzag prvat alla partepaze a tutt l battt e alla applaze el uv p aver eat ua vta prfessale a quell arget. Pes ahe, lta stalga, alla fgura el prfessr Gva Gabrell ah egl reetssaete spars. A l pt prsegure ahè, per quat rguara, seza l tellgeza, gl tut e la preparaze he quelle persaltà ha sepre espress. * * * Le bblgaz al La atura elle bblgaz al, tra la trazale e rteuta slaretà e la pù reete e trastata harata parzaretà, sttuse ertaete u arget he ara ha trvat ua sua eftva ssteaze. I breve stes. La slaretà Se slat retaet, le bblgaz al s serava slal. Qu, e stablse l art L bblgaze è sl qua pù ebtr s bblgat tutt per la eesa prestaze, he asu può essere strett all aepet per la ttaltà e l aepet a parte u lbera gl altr; La slaretà era ssteuta ahe sera l art per l quale, tra bblgat, la regla è he l ebt ha quella atura salv he la legge l ttl prvvea versaete. Nel as, ltre, s rteeva he la legge (art ) avesse ua era valeza tera all sttut ale e, al trar, estera sttue, qu, espresse ex lege parzaretà. Altr eleet p aava serat, ralete, per vuare la slaretà qual: la uaza el ebt tra pù ebtr, l eta ausa ell bblg, la vsbltà, l utaretà el grupp ale Parzaretà Su quest slat retaet terveva le Sez Ute la seteza 08/04/ Nella stessa s harava he gl bblgh e era parzar. C ò s stravlgeva u ra paf prp. Dsser C. 139/2014 5

7 Le Sez Ute arrvava a quella luse sera: trattars bblgaz utare, attesa l utaretà el, aturalete vsbl quat peuare; veva rteuta la valeza estera e eraete tera ell art S serava, ltre, he, la parzaretà tra ebtr, è vtà ell raet esse prevsta altre ptes qual, tra ere, egl artt. 752, 754 e Valutaz Ce t la rvstaze, a parte el Supre Clleg, ell rgar retaet, ha eterat phe traretà tra gl teressat, gl stus e gl astratr. Sulla queste, tuttava e al là elle persal seraz, va fatta ua selta ap:, e el passat, vee tutelat l terz retre vee, pertat, tr all esgeza el ell ea e sarfa le stuaz e a efre all ter ell ete ale ppure s tutela sgl sggett, qual, sarfa la psze e terz. Evete, qu, he - ltre a ua sluze el prblea basata sull terpretaze ratva per sé erta attes he vee, e ptrebbe essere, efta ex lege la atura quelle bblgaz la efze ella queste è ressa a ua selta re plt. La vella Sulla aesete stuaze he spra s è stetzzata ala la vella ratva u alla legge 220/12 tre spsz: l art. 63 elle sp. att... tea eret gutv prvvsraete eseutv, bblg uare l atv e rs e faltà aze e retr tr regla preva esusse e rs;

8 D s s e r l art l quale prevee he per le pere auteze strarara e per le vaz elberate all asseblea ebba essere sttut u f speale; l art l quale prevee, e tere, eveteete fale, ell bblg, he l astratre ebba agre per la rssse frzsa elle se vute agl bblgat etr 6 es alla husura ell eserz. C quest artlat sstea l legslatre ella vella ha tes tervere sulla vexata quaest. Vee, qu, aatata la queste e la rlevaza ella slaretà ella parzaretà. S teta, al trar, la sluze attravers l truze ua preura he, el su tet, vrebbe essere retta a teperare le reprhe e verse psz elle part teressate: slvet, rs e terz retr. Eslus Pra affrtare la baze elle ate spsz vale la pea erare vuare qual sa gl abt applaze elle eese. Per quat s è spra ett, fatt, vale la pea rrare he, tutte le bblgaz al prveet a lpa l se l geerale prp ella respsabltà extratrattuale aqulaa ex art s, per espressa spsze ratva rappresetata all art , bblgaz slal. Pertat, eseplfa, per a ausat a terz alla attva uze el pe ale, trattas a per lpa, vge l prp ella slaretà e relatv bblgh. Deve p serars he ua gra parte el tezs ale è seguete al pagaet e tratt uteza. S pes alla eerga elettra, all aqua, al gas Evete he, se per tal rapprt vgesse l prp parzaretà, le ergaz eese frte uulatvaete al ptrebber vere sspese frte alla rstà alu rspett alla reglare psze egl altr. Nell spef as, tuttava, vrebbe trvare applaze l prp u all art he aette la sspese ell ergaze as aepet. Pertat, prbablete esluse alle stuaz fatt verfabl quelle ate, rag e pssbl quest trversa, relaze al aat pagaet, le spese relatve: alla servaze e get elle part e servz u e alla prestaze e servz. La preura Abba vst e l legslatre abba tetat la sluze el prblea attravers la tutela e rtt a ezz u eas preurale. Il retre eve, pertat, agre e frt el rs. Sl suessvaete ptrà agre per l reuper el ret e frt el e vrtus. Sstea he, pertat, s pe ttale alteratva a quell pù seple (perle per l terz retre) he preveeva ua respsabltà tut urt, attravers la efze ella atura slale parzara elle bblgaz. Tuttava quest sstea rsha reare l pssble verfars plure az e frt el e e ò per l reuper el ees prt: quella ell astratre l quale ha tep per agre s a 6 es p la husura ell eserz; quella el terz retre l quale tea rheere l pagaet elle prestaz esegute arhè ella peeza el tere seestrale at all astratre. Ovv he l rtt può perettere, arhè frte a u aepet, la pealzzaze el ebtre ltre l vut. Sull arget, pertat, e a evtare la uplaze az tr l rs, è h autrevlete e raffata sluze (1), sera he le ratve tutte, prese le velle, ev rars l raet Dsser C. 139/2014 7

9 gur, ha rteut he, el as, ebba teers trtta ua vera e prpra ptes aze surrgatra ex art Natura versa elle az E eessar, al et, ua presaze arhè vva a he ptrebbe essere subt lta a tutt gl terpret. Va fatt evezat e l aze prssa all astratre per l reuper el ret e frt el sgl, pur rferta al ees prt per l quale ptrà agre l terz, trva la sua ausa, tesa quale rapprt gur sttstate al quale trae rge l rtt, ell art Al trar la ausa alla quale trae rge l rtt el terz retre trva faet el tat spst ell art. 63 sp. att... a 2. Pertat ause verse arhè rferte al ees prt. La surrga Se questa è la stuaze, eveteete, la sluze ella surrga ex art rsulta essere la pù rretta. Nella surrga, fatt, s eve: strare l erza el retre rgar l quale veta ltssrte eessar. Quest eas, pertat, vrebbe garatre alla pssbltà he l rs vega aggret ue stte az he, se prtate alle lr estree segueze l tteet ttl apa vetare eseutv, esprrebbe l rs al rsh ver pagare pù vlte l stess prt. Il beefu exusss Ce ett l artlat eas preurale trtt alla vella el tetatv eare tra le verse esgeze e psz, prevee la prevetva esusse el ebtre prpale. Evete he vrà trattars ua eseuze prtata alle sue estree segueze ptes agare u seple tetatv lus, agar see blare, l verbale aat peg. Ovv he, quest as, l vrtus persegut slleverebbe, eataete, l eeze relatva al fatt he l retre ha aeput alla prelare ze. Nel as spee, ltre, va serat he l ebtre è u prpretar ble. Ce tale, qu, al fe esaurre l bblg zale sarà assggettat all esprpraze ell ble he, ell abt el press eseuze, vrà arrvare s alle sue estree segueze arhè, gà parteza, s pssa ptzzare l pssbltà ssfaze el ret (s pes a u ble gà gravat a ptea alla preseza retr he, a var ttl, pssa tervere vata prvleg). Pertat, l aze e frt terz vrtus verrà, presublete, apaete pstpata el tep. S vrebbe ltre arrvare a ua ruze el tezs attes he, e ett preeeza, le spese strarare e le vaz (salv fhe legslatve) vrebber trvare la lr ssfaze ella sttuze el f speale u all art Iltre ebt per tratt sstraze, attes, e ett la pssbltà sspese e ees ex art , vrebber stture tv tezs. Tuttava ò appartee all aspett elle valutaz bettve he lasa alterat gl aspett gur. Ua ptes ella quale terz ptrebber essere assggettat tep brev all eseuze ptrebbe essere quella ella quale l ebtre fsse ella legale stuaze ttale aaza patr esutble. S pes al as el fallt prpr a favre el quale, qu, rsult alu bee utlete assggettable a pgraet. 8 Dsser C. 139/2014

10 D s s e r L aze tr vrtus Ua vlta, tuttava, he s sa preut a esutere l rs e he la relatva preura sa guta alla sua eftva luse, l terz retre ptrà, falete, rvlgers a vrtus. La rhesta pagaet e l evetuale aze eseutva e frt quest ult rea ah essa qualhe prblea relatvaete alla psze gura he s realzza. Itat vrebbe serars he l reuper rguara la le sgle qute el ebt ale e rfert a sgl. Pertat ahe a vler serare l ptes pù qute per le qual pù s sa res rs, le stesse, uque, veg serate ella lr utaretà e el lr pless. Cseraze quest ulta he supprterebbe l ptes ella parzaretà. Fer ò, frte al vrtus haat al pagaet ella altru rstà, eves efre l u stu, a sua vlta, reuper quat rrspst. Qu, effettvaete, s rpreseta la queste ella slaretà ella parzaretà. Sussaretà, slaretà, parzaretà e ppa parzaretà A quest put è evete he, la psze el vrtus, assue u aspett sussar rspett all bblgaze prpale. Cra questa sussaretà s è versaete serata la atura ell bblgaze: è h affera he l bblgaze sussara rappreseta ua bblgaze auta e pertat slale; h, al trar, rtee he s tratt ella eesa bblgaze e qu ua sstazale slaretà salv l.. beefu rs. I ert alla queste he qu teressa, è stat, ahe quest as, autrevlete afferat (1) - sera la stuaze he s vee a realzzare lave s trva frte, sepre e uque alle sgle qute spesa - he la sluze sa quella ua ppa parzaretà attes he l bblg rae sepre rfert alla quta e all ter. Nel as s tratta, qu, bblgaze parzara. Dverstà spla A quest put la stze tra la versa atura ell bblg he, e abba vst, è sstazalete superata alla preura, raqusta u su prtate rlev ves serare le segueze ell ua ptes ell altra. La slaretà, fatt, è assstta a ua sere stuaz. Pra tra tutte l estebltà ell terruze ella presrze ex hé altre spsz ratve he, al trar, s este al as bblgaz parzare. La queste è p t serat tutt ò he abba ett su tep he terrr tra la esusse el ebtre prpale (tteet el ttl, pgraet, preet eseutv blare ) e l aze tr l vrtus. Prpr rferet alla presrze, trattas ebt sggett a quella ququeale, per l ptes s aersse alla stuaze parzaretà, bsgerà prvveere alla terruze ella presrze eesa qualra l tep per l esusse ell bblgat prpale rsult superre a ett tere. Il reuper elle se rrspste Resta, ltre, la psze el vrtus he abba pagat ahe per l rs. Dsser C. 139/2014 9

11 Egl avrà vvaete l aze tr tale ult ell abt el prp ella surrga a ses ell art Evete, tuttava, he salva l ptes u rgar rs rtrat slvble, sarà presshè pssble reuperare aluhè. Dversa, al trar, la pssbltà e frt egl altr vrtus tr qual l esuss agrà per l reuper pr quta quat pagat. Dves, ahe el as, vuare le rspettve psz rtt he pet a h ebba agre, tra teresse l uals slaretà/parzaretà. Ifatt, per l ptes ella slaretà, be ptrà agre l vrtus gà esuss e frt egl altr vrtus esuss a ses ell art Resta, al trar, a vuare la rage rtt base alla quale l he ha pagat pssa agre e frt egl altr vrtus esuss. Sul put, ahe qu autrevlete (1), è stata rteuta l essteza ua ptes feusse ex lege psze pertat ella quale verrebber a trvars rspett alle bblgaz al ssfatte a sgl ttlar. Csì efta la psze trverà applaze l spst u all art he, peraltr, rprta la eesa sluze u al appea tat tea slaretà. CONCLUSIONI Da tutt quat spra ett e segue he, all stat, s è frteete atteuat l teresse ella vuaze ella atura slale parzara elle bblgaz al attes he, l pless preet trtt realzza u eas tale per u, uque, el as s espersa tutt preet prevst, s arrva pur sepre a ua eta eesa sluze rappresetata, frte al aat pagaet el rs, alla rpartze ella spesa fra slvet. S tega, tuttava, presete he per le bblgaz al srte a tutt l 17/06/13 s vrà applare la preeete spla he el rspett el prp espst alle Sez Ute el 2008, prevee, salv ugug e qualhe aat rset, la parzaretà egl bblgh al. Le bblgaz he srgera al 18/06/13 p, per quat rguara le pere auteze strarara e le vaz vrebber trvare prevetva ssfaze el f speale, sttut pra ell z e lavr, base al tat artl Rarrebber assggettate alle spsz u abba tetat l terpretaze, pertat, le sle spese eessare per la servaze e l get elle part u purhè strarare vatve e per la prestaze e servz ell teresse ue. 1) Ibl & Prpretà,. 4/13, C rs, C garat e ppa parzaretà ella Rfra el C a ura At Sarpa, agstrat aett all Uff el Massar ella Crte Cassaze. 10 Dsser C. 139/2014

12 D s s e r La elare sea e gl effett putv per tratt laze regstrat Alfre Barber 1) Il D.Lgs.. 23 el e la Legge elega. 42/2009. La Legge. 42 el ha fert, al Gver, la elega atera feerals fsale attuaze ell art. 119 ella Csttuze 1. Ce prevee l art. 76 ella Csttuze, la.. legge elega faltzza l eseutv a eettere eret legslatv e lt e rferet a quat spst ella stessa 2. 1) Art. 119 ella Csttuze (1) : [I] I Cu, le Prve, le Cttà etrpltae e le Reg ha auta fazara etrata e spesa, el rspett ell equlbr e relatv bla, e rr a assurare l sservaza e vl e e fazar ervat all raet ell Ue eurpea (2). [II] I Cu, le Prve, le Cttà etrpltae e le Reg ha rsrse aute. Stabls e appla trbut e etrate prpr, ara la Csttuze e se prp raet ella faza pubbla e el sstea trbutar. Dspg partepaz al gettt trbut eraral rferbl al lr terrtr. [III] La legge ell Stat sttuse u f perequatv seza vl estaze, per terrtr re apatà per abtate. [IV] Le rsrse ervat alle ft u a preeet set a Cu, alle Prve, alle Cttà etrpltae e alle Reg fazare tegralete le fuz pubblhe lr attrbute. [V] Per pruvere l svlupp e, la ese e la slaretà sale, per ruvere gl equlbr e e sal, per favrre l effettv eserz e rtt ella persa, per prvveere a sp vers al rale eserz elle lr fuz, l Stat esta rsrse aggutve e effettua tervet speal favre eterat Cu, Prve, Cttà etrpltae e Reg. [VI] I Cu, le Prve, le Cttà etrpltae e le Reg ha u prpr patr, attrbut se prp geeral ererat alla legge ell Stat. Pss rrrere all ebtaet sl per fazare spese vestet, la testuale efze pa artaet e a ze he per l pless egl et asua Rege sa rspettat l equlbr bla (3). È eslusa g garaza ell Stat su prestt agl stess tratt. (1) Artl sì sttut all art. 5, l. st. 18 ttbre 2001,. 3. I tea feerals fsale, v. sub. Ttl V. (2) Le parle a «,el rspett ell equlbr» alla fe el a s state aggute all art. 4 l. st. 20 aprle 2012,. 1. A ses ell art. 6 ella eesa l. st., le preset spsz s appla a errere all eserz fazar relatv all a (3) Le parle a «, la testuale» alla fe el per s state aggute all art. 4 l. st.. 1, la erreza ata alla ta 2. 2) Art. 76 ella Csttuze. L eserz ella fuze legslatva può essere elegata al Gver se eteraze prp e rter rettv e sltat per tep lte e per ggett eft. Dsser C. 139/

13 I eret legslatv pertat pss vlare tal lt, é teere prevs he trv hara aze ella legge elega. Per fare u raffrt pter fert alla legge elega. 42/2009 rre rrare breveete l teut e 8, 9 e 10 ell art. 3 el D.Lgs.. 23 el : a 8 A tratt laze egl bl a us abtatv uque stpulat he, rrree presuppst s regstrat etr l tere stablt alla legge 3, s appla la seguete spla: a) la urata ella laze è stablta quattr a a errere alla ata regstraze vltara uff; b) al rv s appla la spla u all art. 2 a 1 ella tata Legge. 43 el ; ) a errere alla regstraze l ae au laze è fssat sura par al trpl ella reta atastale ltre l aeguaet ISTAT al se a, base al 75 per et ell auet egl ISTAT e prezz al su per le fagle egl pegat e pera. Se l tratt prevee u ae ferre, s appla uque l ae stablt alle part ; a 9 Le spsz u all art. 1 a 346 ella Legge e al a 8 el presete artl s appla ahe a as u: a) el tratt laze regstrat sa stat at u prt ferre a quell effettv; b) sa stat regstrat u tratt at fttz ; a 10 La spla u a 8 e 9 s appla ve la regstraze sa effettuata etr sessata gr alla ata etrata vgre el presete eret e è etr l ) Sugl aspett sttuzal elle prevs ratve. Per la verfa e pter legferat el Gver rre esaare gl artl ella legge elega he preve la faltà, per l eseutv, eettere re rette al trast all evase e all eluse fsale e partlare gl artt. 2 a 2 lett. e 26 lett. b ella legge elega 6. 3) L bblg regstraze esste per tratt urata ferre a 30 gr. 4) Art. 2 a I L. 431/1998: (Maltà stpula e rv e tratt laze) Le part pss stpulare tratt laze urata ferre a quattr a, ers qual tratt s rvat per u per quattr a, fatt salv as u l latre tea abre l ble agl us effettuare sull stess le pere u all artl 3, vver veere l ble alle z e le altà u al ees artl 3. Alla sea saeza el tratt, asua elle part ha rtt attvare la preura per l rv a uve z a per la rua al rv el Ctratt, ua la prpra teze lettera raaata a vare all altra parte ale se es pra ella saeza. La parte terpellata eve rspere a ezz lettera raaata etr sessata gr alla ata reze ella raaata u al se per. I aaza rspsta ar l tratt s teerà saut alla ata essaze ella laze. I aaza ella uaze u al se per l tratt è rvat tataete alle eese z. 5) Art. 1 a 346 L. 311/2004 (è la fazara per l 2005) I tratt laze, he uque Csttus rtt relatv get, utà blar vver lr prz, uque stpulat, s ull se, rrree presuppst, s regstrat. 6) A f el trattat rteg he pssa avere teresse gl artt. 11, 12, 13 e 21 ella Legge elega peraltr rhaat ella tvaze la quale l Trbuale Geva ha ress raza el la queste all esae ella Crte Csttuzale per vlaze egl artt. 3 e 76 ella Carta rehaat altresì el D.Lgs. 23/ Dsser C. 139/2014

14 D s s e r Evta le seraz egatve sulla tea legslatva ; la ratva stra ertaete ua seza (retta e prata) elle quest latve 7 é ffre u beef fsale alle astraz lal quat la ruze e a pattut, a tre vlte la reta atastale, prta la seguete ruze ell psze trbutara, gra luga superre, ve applata a a pattut e eers la regstraze e tratt, l he trasta gl sp prevst ell art. 26 lett. b tat. Quel he è ert è he le prevs, teute ella legge elega, setva all eseutv é serre le segueze Preal favre ua sla elle ue part he ha evas, a partà respsablìtà, l bblg regstrare gl ar latv e prevst all art. 10 el D.L. 131/1986, e sprattutt he la legge elega, qua ahe s vlesse rteere he abba ess all eseutv eaare ua ra sazatra, per vlaze re fsal, ha però vlat l rspett e prp sat all statut e rtt e trbuet u alla L he ell art. 10 a 3 stablse he: Le vlaz spsz rlev eslusvaete trbutar pss essere ausa ulltà el tratt ; questa ratva è espressaete rhaata ell art. 2 a 2 lett. ella legge elega. L art. 26 ha fert all eseutv la pssbltà serre: la b) prevse aeguate fre preal per le Reg e gl et lal he abba tteut rsultat pstv, ter aggre gettt ervate all aze trast ell evase e ell eluse fsale prevse preale ga teuta ell art. 2 a 2 lett. he s espre: vlget e vers lvell sttuzal ell attvtà trast all evase e all eluse fsale prevee eas arattere preale, quat le segueze he s verfa all attuaze elle prevs prta a alu aggre gettt fsale rspett a quell he sarebbe ervat alla tassaze el ae pattut fra le part rspett a quell, rrsr, eterat sulla base elle tre vlte la reta atastale. I luse l eseutv, 8 e 9 el D.Lgs., azhé eettere ua ra arattere preale per le Reg e gl Et lal ha eaat ua ra he prea ua elle ue part he ha evas l bblg regstraze seza alu aggr gettt fsale. lfatt, se è pur ver he la ra s tterrebbe la tassaze, quat e, el ret sulla base elle tre vlte la reta atastale, è ahe ver he, eers l er, tale tassaze è rrsra e par, se ferre, alla tassaze uque prevsta per gl bl lat e gra luga, ertaete, ferre a quella he erverebbe al ae pattut fra le part. Il per tteere la tassaze sul ae effettvaete pattut s sarebbe ptut tteere prea l uttre, a esep, ffre all stess la faltà eurre al prpr ret l 50% el ae eers, e tale, ertaete superre alle preette tre vlte la reta atastale. Csì epta la ra sarebbe stata ltretutt erete le re he, see peale, s prevste favre e pett he g ua ruze ella pea a ell aullaet ella stessa. Veversa, le re esae, l elatre (alas pett ) vee arttura preat eate a a ell altr (e lu) evasre fsale. 7) Le re sazatre ha a esep teut t tratt st e/ pless qual a esep quell u l rrspettv sttuse atp u evetuale rsatt, a parte el uttre, ella prpretà ell ble a lu lat, ppure tratt laze qual veg ffert ahe e servz l u rrspettv retra el ae pattut. Dsser C. 139/

15 LUNEDÌ CONSULENZE A DISPOSIZIONE DEI SOCI IN SEDE MATTINA POMERIGGIO (11-13) (16-18) LEGALE Avv. ella Crte Avv. Carl Avv. Artur Avv. Ptuale TECNICA Arh. Mellae CONTABILE Dtt. Calzetta Sg.ra Spea A. Clagel MARTEDÌ CONTABILE Ge. Magg Dtt. Ir Dtt.ssa P LEGALE Avv. Careval Avv. Carall Avv. Crell Avv. Sps MERCOLEDÌ FISCALE Dtt. Pellaò CONTABILE Dtt. Tra Dtt.ssa Paett Dtt.ssa Saar A. Pee LEGALE Avv. Fell Avv. Vllrll RISCALDAMENTO Crees - Frar P.I. Shave GIOVEDÌ LEGALE Avv. Gell Avv. Pstah Avv. De Me Avv. Saflpp CONTABILE Dtt. Rzvll Dtt. Grassell Ge. D. Ferrat FISCALE Dtt. D Abrs ASCENSORE VENERDÌ Dtt. Slvestr LEGALE Avv. Patt Avv. Casv Avv. Cesar Avv. Za TECNICA Ge. Barh Arh. Barber CONTABILE Dtt. Frashett Dtt. Zahetta A. Peruzz Csuleza Ntarle - spble l erleì atta: Dsser C. 139/2014

16 D s s e r Ma è pù. L Stat aveva bsg stlare ulterr pett al et he aveva gà la pssbltà verfare l essteza e tratt a er attravers l trll rat le uteze relatve alle prpretà blar. 1.2) E pur ver he l art. 3 ( 8, 9 e 10) prta la ulltà el rapprt a la ssttuze e patt serat ull, a è ahe ver he, ex art el e vle, la ulltà parzale u tratt la ulltà sgle lausle prta la ulltà ell ter tratt se rsulta he traet l avrebber lus seza quella parte el su teut he è lpla alla ulltà 8. Ma qua ahe s vlesse teere t ell art tat le re esae prta la ssttuze ex lege egl eleet essezal el rapprt laze e è la urata (he ra a errere per 4 a pù 4 a ex art. 2 a 1 ella L.431/1998 alla ata regstraze) e l rrspettv he vee rtt a u ettà quas sbla. Cò prta, fra l altr, he l uttre può atteere quat vule per prvveere alla regstraze (pur paga l pattut) per guaagare però sulla urata el rapprt (a u ae, per l futur, rttss) e he le re u tratta vla la lbera trattaze el ae (lbertà esstete ell etrata vgre ella L.431/1998); ltre teg t quat prevst all art e vle he perette, a u e ue traet, rslvere l tratt per eessva erstà, rstaza he può vare ertaete l latre sggett alle te e gravse psz patral fra le qual l IMU. Orbee, alle re esae è ert he quat e u e ue traet (è l latre), se avesse avut seza ella ra, avrebbe lus l rapprt. Ma è u altr aspett ella vea rlevat, putual tvaz, al Trbuale Napl e a quell Paler: le re u tratta pss applars a tratt (pur se regstrat) stpulat aterrete all eaaze elle stesse, e tratta el suessv paragraf esaa l art. 11 elle prelegg al e vle. 2) La vlaze ell art. 11 elle prelegg al e vle. L art. 11 ttla Effaa ella legge el tep e stablse: La legge spe he per l avvere essa ha effett retrattv. Sa l Trbuale Napl, 9ª Seze Cvle, ua apaete tvata prua el , sa, preeeza, l Trbuale Paler u altra aalga e be tvata prua el , ha esaat a altr aspett la queste appla quat letteralete stablt all art. 11 elle prelegg. Ha fatt rteut (a presere agl aspett sttuzaltà) he le re esae s pssa rferre sl a tratt, regstrat, stpulat p l etrata vgre el D.Lgs.. 23 el e qu p l e ò ahe seraze ella rretrattvtà (a psta ubb) ell art. 1 a 346 ella L.311/2004 he stablse he: tratt laze he uque sttus rtt relatv get utà blar vver lr prz, 8) Sugl aspett sttuzaltà s vea ahe le raze resse alla Crte el Trbuale Paler el (su G.U. 12 el e su Arhv, Laz e C, E. La Trbua 5/2013 pagg. 590 e segg.) e Trbuale Saler el Dsser C. 139/

17 uque stpulat, s ull se, rrree presuppst, s regstrat ; quest ulta ra rguara, peraltr, ahe la laze a us vers all abtatv e prta, e ha rteut la prevalete gursprueza, he la regstraze pera effett ex u e ex tu sì a legttare la eteze ell ble f all rge e patt assut l peratvtà egl stess. Orbee, ve s vlesser rteere sttuzal le prevs e 8 e 9 el eret legslatv esae, l ua terpretaze pssble è quella ell rretrattvtà elle stesse per seguet tv: a) perhé ò rspetterebbe le az ratve egl artt e 1419 el e vle 9 ; b) perhé, pur se pealzza sl l latre, sete ell evase fsale (evase he spesse vlte è vsa al uttre he vule strare, rspett al ret he eua, pagare u ae fflete patble tale ret) l preavverte, per l futur, elle segueze he verrà a subre al tratt regstrat sa ess srtt he verbale 10 ; ) perhé, e be presa la prua Napl, le re u s sute pss valere sl per tratt stpulat p l perhé sa eret ua sluze tutà quat preeeza prevst al Legslatre e è l art. 10 terz a ella L.212/2000 sull statut e rtt el trbuete se u le vlaz spsz rlev eslusvaete trbutar pss essere ausa ulltà el tratt l he è fre quat gà rteut alla Cassaze le seteze (fra le altre) /2004 e. 5571/1981; ) perhé, uque, la ssttuze ex lege e patt assut, ptes aata regstraze el tratt, e sl rapprt a us latv ptrebbe rteers sttuzale ex art. 3 ella Carta. 9) Art : Le lausle, prezz be servz, pst alla legge [ a re rpratve s rtt sert el tratl, ahe ssttuze elle lausle ffr appste alle part. Art : La ulltà parzale u tratt la ulltà sgle lausle prta la ulltà ell ter tratt, se rsulta he traet l avrebber lus seza quella parte el su teut he è lpta alla ulltà (1). La ulltà sgle lausle prta la ulltà el tratt, qua le lausle ulle s ssttute rtt a re peratve (2). Nte: (1) Se la ttra e la gursprueza prevalete, per stablre se la ulltà part lausle el tratt prt la ulltà ttale, rre valutare se la restate parte vala el tratt seta realzzare l sp prat persegut alle parl (rter ggettv). U retaet rtar, pù attet all terpretaze letterale ella ra, segue u rter sggettv; tale rter è basat sulla rstruze ella vltà pteta elle part, quale s sarebbe eterata se le part avesser avut seza ell valtà. S t he la gursprueza ravvsa la ulltà parzale ahe el as llegaet egzale: qua pù tratt s llegat tra lr, la ulltà u tratt prt la ulltà egl altr, qua sa uque pssble realzzare gl teress reglat l reglaet trattuale el su pless. (2) La valutaze u al a 1 è eessara qua l legslatre spe he la lausla trast la a ergable s sera e appsta è ssttuta a ua ra peratva; quest ult as s verfa u tegraze gete el tratt. 10) E qu s vrebbe ahe valutare l essteza e e tratt verbal ex art ella L. 431/1998 e ex art. 1 a 346 ella L. 311 el (è la fazara el 2005); l evetuale essteza vee, a str avvs, a saars ex art e ar pù relaze le prevs u sta tratta e perhé uque la valtà e tratt ahe slaete verbal è prevsta al tuttra perate art. 3, sea parte, el D.P.R el è la.. legge sul regstr. 16 Dsser C. 139/2014

18 D s s e r 2.1) Avvers l terpretaze retrattva elle re s ptrebbe però sservare he l a 10 ffre alle part ( fatt al sl latre) la pssbltà evtare le segueze stablte a preeet 8 e 9, regstra l tratt e sessata gr v prevst. Certaete l uttre avrebbe alu beef a regstrare l tratt el preett tere perhé, ve l faesse, verrebbe a gere ella ruze el ae prevst al a 8 e ella aggre urata trattuale. Il ess tere sessata gr all etrata vgre el presete eret per regstrare tratt può fatt he rferrs a tratt gà esstet, tat è ver he ella ra s prevee aluhé rferet a tratt stpulat p l etrata vgre alle re qu esaate per qual perae la ulltà prevsta all art. 1 a 346 ella L. 311/2004 pù vlte rhaat. La tes è però vsble quat la retrattvtà ua ra eve essere teuta ua esplta prevse retrattvtà ella legge at l arattere eezale tale effaa e sl esuble a u terpretaze ella es legs. N è ltre vsble la retrattvtà perhé prpr el a 9 ell art. 3, esae, s fa esplt rha all art. 1 a 346 ella L. 311/2004 he hara ull tratt regstrat sì stra he tratt reglaetat alle re esae, ve regstrat e sessata gr, ateg la lr ulltà he perebbe uque l seret patt pst ex legge. I altr ter la legge può sstture le lausle ulle u tratt sl se esste ua ulltà ttale ell stess seza serare he l prp ella rretrattvtà prta he ua uva legge pssa applars sa a rapprt gur aterr alla sua etrata vgre sa a quell srt aterrete e ara vta (Cs. Stat IV 26/11/ ). Né la retrattvtà può esuers alla pssbltà regstraze fferta al a 10 se sl s ser l ptes, sepre pssble serata la lbertà ae e rrespse ell stess seguete alla L. 431/1998, ua pattuze he abba prevst l pagaet tutt l rrspettv all att ella stpula, ptes he è vetata all art. 13 ella tata legge. Iltre, se s ffrsse u terpretaze retrattva alle re esae, s vrebbe ffrre ahe u terpretaze retrattva elle agevlaz fsal teute el eret legslatv u tratta, rstaza vvaete pssble ahe perhé espressaete stablta e perhé uque la Cassaze ha rpetutaete rteut he atera trbutara, a e he sa espressaete prevst e a ua stuaze patrale ara effettva (el rspett ell art. 53 ella Csttuze) è pssble are effaa retrattva a ua prevse fsale 11. Ne segue he tratt stpulat aterrete al , pss raere elle prevs u sta tratta. 3) Sulla sspetta applabltà elle re esae ahe a tratt stpulat p l etrata vgre ell art. 3 el D.Lgs. 23/2011. L art. 12 elle prelegg al e vle stablse l terpretaze lessale elle re e ubba terpretaze quella se prp geeral ell raet gur ell Stat. 11) Ex ults Cass. 2015/2013 e ò è ar pù rbat all Statut e rtt el trbuete ex art. 3 ella L. 212/2000. Dsser C. 139/

19 DALLA COLLABORAZIONE TRA I MUNICIPI DI ROMA E L ANACI E NATO SPORTELLO DEL CONDOMINIO I (ex I) Lueì 9,00-12,00 Dat Va Petrsell 50 - pa terra (sale egraf) Pee - Pstah I (ex XVII) Merleì (1 e 3 erleì el ese) 15,30-18,00 Rzvll Cr.e Trfale 19 Carl II (ex II e III) Marteì 15,00-17,00 Frashett - Peruzz Va Dre Daua 11 Gell III (ex IV) Gveì 10,00-12,00 Bertll - Cerv Va Fraha 45 Trb - Vlp - Carl - Safllpp IV (ex V) Gveì 14,30-16,00 Buella - Clagel Va Tburta 1163 Spea - ella Crte - Ptuale V (ex VI) Gveì 9,30-12,00 Gaber Va Trre Auzata 1 Murzll - Artur V (ex VII) Merleì 10,00-12,30 Aa - Carall Va Preesta 510 Gula - Oraba VII (ex IX) Marteì 15,00-17,30 Prru Va Tas Frtfa 71 Patt VII (ex X) Marteì 15,00-17,00 Lavy - Magg Pazza Cettà 11 P - De Me VIII (ex XI) Gveì 15,00-17,00 Barh - Peragel Va Beeett Cre 50 Zaer - Cesar IX (ex XII) Gveì 15,00-16,30 De Bartl - Mara Va Igaz Sle, / U.R.P. (Pr Pte) Travers - Cesar X (ex XIII) Gveì 15,30-18,00 Beveut - Mr P.za Capelveere 22 Casv XII (ex XVI) Merleì 9,30-12,00 Gral - Pee Va Fabla 14 Careval - Crell XV (ex XX) Gveì 10,00-13,00 V. Grassell Va Flaa 872 M. Grassell Grttaferrata Lueì 10,00-12,00 Sebasta (ue) Patt 18 Dsser C. 139/2014

20 D s s e r Il a 8 stablse he per tratt a us abtatv uque stpulat (e qu ahe quell verbal) he rrree presuppst s regstrat etr l tere stablt alla legge s appla la spla u alle lettere a-b ett a. L art. 10 prevee u evtare tale spla e è la regstraze el tratt etr sessata gr all etrata vgre el eret u tratta. Ne segue he per tratt stpulat, DOPO l etrata vgre elle re, l tere per evtare la spla, può he essere quell e 30 gr prevst alle re sul regstr. Orbee queste re preve però ahe l sett ravveet pers e ulla eslue he le part pssa, qualsas et, sttprre alla regstraze patt assut; tat è ver he l a 8 prevee he alla ata regstraze err gl effett urata e ae v stablt. Se s applasse la prevse a tratt stpulat p l etrata vgre ella ratva u tratta, l uttre, prsstà ella saeza ella urata pattuta u tratt regstrat, ptrebbe prvveere alla sua regstraze prsegue sì l rapprt a ae rtt per altr tt a l he s la la prevse ell statut el trbuete he stablse he l stess può subre segueze, ell abt prvatst a evetual vlaz atura trbutara; tat pù qua tale vlaze prea ua sla elle ue part he ha evasa l beza fsale. Ne segue he, a str avvs, esst arg perhé le prevs pssa superare l vagl sttuzaltà; ve ò vesse aaere rae uque, al latre, la pssbltà rslvere l tratt ex art e vle per eessva spravveuta erstà salv l fferta el uttre rprtare l ae a quell pattut (e è a quell erat). 4) Clus. Le re esae s sttuzal. Qua ahe l fsser, s pss applare al pù sl a tratt stpulat al fera, questa ptes, la pssbltà el latre vare gl effett ell art e vle. Dsser C. 139/

21 D s s e r Il f speale ex art. 1135,. 4,.. At Sarpa Il DL Destaze Itala. 145/2013 (art. 1 a 9) ha fat l test ell art l aeguaet grauale el f se gl stat avazaet lavr (..r.). L ua elle preesstet attrbuz asseblear he rsulta tata alla legge. 220 el 2012 è l art. 1135,. 4), stables he l asseblea, qua prvvee alle pere auteze strarara e alle vaz, eve stture bblgatraete (ra) u f speale prt par all atare e lavr. I tal ses, la sttuze el f speale vee ze rspeza alla legge ella eteraze assebleare apprvaze ell tervet autetv vatv, la u susssteza ptrà essere saata al gue see pugaze ex art Pertat, le attrbuz ell asseblea ale eret la auteze strarara elle se, e servz e egl pat u, hé le vaz, pur ve la geste affata alla vltà llettva avvere a, rsulta sì zate al presuppst efettble ell aataet prevetv elle se rret per l sttuze el f, estat a prre le relatve spese. La Rfra suppe he la sttuze el f speale a eessaraete l teresse e al rrett fuzaet ell ete ale, phé uaete la reta atpata spbltà, a parte ell astratre, ell prt rrete per l pagaet elle pere strarare gl sete affrtare p aggre prtezza e traqulltà l rara geste el. S ser, ltre, e trva applaze abt ale, prpr per la hara vse e pter rservat all astratre e all asseblea, l prp - vee aettat per le setà - he s preupa lasar val l att rreglarete put all astratre e frt e terz he abba ragevlete fatt affaet sull perat e su pter el rappresetate ell ete 1. D tal he, l appaltatre he abba esegut lavr auteze strarara su spsze ell astratre seza preva elberaze ell asseblea e, testualete sttutva el f speale, ptrà preteere a sgl partepare alle spese ervat all eseuze quell appalt. È evete he l art. 1135,. 4,.., tepla aess l bblg (e pù faltà) ell asseblea stture l f speale per le pere auteze strarara e le vaz. Cze valtà ella elbera apprvaze tal pere è, qu la sttuze el f: a sa rre per pter re - 1) Cass. 7 agg 1987,. 4232, Gur. t., 1988, I, 1, 470. Dsser C. 139/

22 sttut l f? Orre l effettv versaet e trbut a parte e, slete a quat suppe, a esep, l art , basta u att estaze assebleare elle spese rpartte a far frte a bsg ervat all eseuze e lavr, sul ell, per re, ell art ell art 2645-ter..? Il t rrete testat al, pst all art. 1129, a 7,.., su u verrà aretat altresì l f speale per le pere strarare, è sttpst alla legge a sure servaze, a etrarv la garaza e retr. Alu vl srge alla sttuze el f per lavr strarar al ssfaet e ebt ess alla prpretà ale, l he ree pssble g et la straze elle se ralte e la lr resttuze a sgl. Il f speale è quarable fra patr separat, quat la stessa prevse ratva pre a ess alu vl estaze; ess è, è, per legge legat all sp per u sa è stat sttut, pte essere stratt all asseblea, la quale e serva la spbltà. D altr at, tale f può frare ggett eseuze a parte tutt retr el, trattas se faet pù parte el patr e sgl he le ha versate, a he eppure pss essere serate a garaza elle sle bblgaz assute per la realzzaze que lavr he ha pst la sttuze el ees f 2. Il f u all art. 1135,. 4,.. è sttratt, qu, alla ste gl altr be he retra el patr el, lasa a quest rspere ell aepet elle bblgaz geste, a ses ell art , tutt su be preset e futur a ttl respsabltà patrale. Per pù, ahe trbut he valg a stture l f speale par all atare e lavr ev trastare sul t rrete testat al, fes le altre se gà v esstet, e aa però a tegrare quel sal he è a eata spsze el rretsta, se l art , seza he atega alu rlev l spef ttl ell ataze a ret. Qua, sì, u retre el sttpga a pgraet le se rsultat press l sttut baar ve l trattee l rapprt t rrete e sul quale afflus ahe le rate el f per la auteze strarara e le vaz, l ret el ebtre he vee pgrat è l ret alla resttuze elle eese se epstate, l quale trva ausa el rapprt t rrete, rae el tutt prve sgfat le rag per le qual le sgle resse sa state effettuate. 2) Osservava prpr Nuz IZZO, alue elle sue ulte etabl page: sussste é ua persaltà gura el, é tate u patr aut el, esste sltat respsabl pr quta ell bblgaze tratta, quat ttlar elle prpretà eslusve (alle qual ae e aessre le part u) e rspettv patr aggrebl eseutvaete. Ifatt, rage ella essteza u patr aut el, l eseuze el ttl eseutv e frt tut urt el, quale ettà gura stta a, sttuse u sese, perhé tegrerebbe, rrazalete, u ttl eseutv guraete eseguble ret per la preetta susssteza u patr aut aggreble eseutvaete, salva l eezale essteza u f ue, e presat a Cass. 17 aprle , t., he può essere quell sttut ex art. 1135,. 4,.. a l t rrete pstale testat al (sì Gust. v. 2012, I, p. 943 ss., La parzaretà el e la slaretà ella ue rara pr vs: la rfera ella Cassaze e le quest ra l eseuze frzata el ttl eseutv tteut e frt el ). 22 Dsser C. 139/2014

23 D s s e r È uque perfettaete utle pure he l astratre apra u aut t rrete su u far flure trbut afferet al f speale per la auteze strarara. Cò, az, appare arttura pprtu, perhé l ezat art. 1129, a 7,.. suppe sl «u spef t rrete, pstale baar, testat al», sul quale ev trastare «le se revute a qualuque ttl a», hé «quelle a qualsas ttl ergate per t el». Sffatta utà el t rrete ale è ata per stata altresì al. 3 el es a ell art , he prevee e grave rreglartà legttate la reva la aata apertura e utlzzaze quel t. Bsga qu esaete esluers he l f speale per la auteze strarare e le vaz pssa teers sttut eate era estaze elle se, aa u esplt tervet ratv tal ses: ahe retr ella geste ale fa ella respsabltà geerale el lr ebtre, e però l asseblea, ve eesse vlare parte elle se versate a ttl trbut, trasterebbe sa l prp geerale u all art , sa l prp ella par retru, u al suessv art C par ertezza, eppure può assuers he l effett ella separaze patrale el f speale ex art. 1135,. 4,.. pssa seere al rrs all struet el trust ter, per tuble areza ella ertevlezza egl teress persegut 3 : tale ertevlezza rleva, ver, essezalete a f ell ppbltà el vl a terz, tal he l teresse tutelable ptrebbe essere quell egst el spete, a arebbe valutat base al su rlev sttuzale, trae segueze all essteza ulterr e stte fattspee vl estatr e separaze patr, aera a ravare ua sala ratva valr u attgere, quale ausa (gà) suffete a prurre l effett segregatv, el ses, apput ell ppbltà a terz el vl stess e ella stze patrale. Il geerale prp ell assggettaet ell ter patr el sgl alle az eseutve e retr, ha, ver, tt a teere le ptes esprprabltà relatva u pù be el sggett, epte al legslatre sltat qua s tratt arare prteze a teress rteut prevalet, stt u put vsta raetale, rspett all teresse el ret: e ha essezalete assut tale gtà gl teress el ule falare, e testa gl sttut el patr falare pra, e el f patrale p. Da quat fra afferat erva evtablete he l f speale u all art ,.., pssa rs sttut, e però pssa rs aeput l rrelat bblg, pst quale ze legtttà ella elbera, fhé sa stat versat a trbut prt par all atare e lavr. Il he prta, peraltr, he s alla pra elberaze assebleare he apprv l tervet auteze strarara vaz ebba gà sussstere l tegrale aataet elle se: e be spegat a Cass. 2 agg 2013, , la elbera assebleare avete valre sttutv ell bblg spesa seete alle pere autetve strarare (alla quale vrà al 18 gug 2013 retters altresì l allestet el f speale) è sltat quella fale he ette l appalt e rpartse tra rrspet er, elbera he ella prata vee preeuta a ua pù afestaz assa ella vltà assebleare vler esegure lavr, ara prve ell effett bblgatr vuat. 3) I ses ppst, tuttava, s vea A. CIRLA M. MONEGAT, Il f speale per le pere strarare e l trust, I. e prpr., 2013, 10, 552 ss. Dsser C. 139/

24 D s s e r La legge pstula he la prevetva sttuze el f speale per gl at lavr ssf l teresse ahe el sgl a veer eslus l prpr rsh ver garatre al terz retre l pagaet vut a rs, se l eas fssat a 1 e 2 ell art. 63 sp. att..., l asseblea può elberare a aggraza sprasseere all allestet el f stess, pur ve abba revut l ses ell appaltatre (ella sstaza, l atpat effettv pagaet elle qute vute a tutt per stture l f speale ette al rpar partepat all evetualtà essere haat a rspere altresì elle qute lasate aepute a rs). S tratterebbe altret elbera apprvaze pere auteze strarara vaz rette esplt a fare l rter legale pst all art , vver uaete a varare le altà pagaet elle rspettve spese al, quat a aplare l espsze sussara lr he s pga regla pagaet: elberaze ptezalete preguzevle per asu e partepat, ltre he per le esgeze geste ale, e però ulla. Iver, bblga l art l asseblea alla sttuze el f per le pere auteze strarara e vaze, se e ha he ex lege, relaze a tal pù gravse ategre spese, vee sgurata a te, per effett el vers prevetv versaet e rspettv trbut, l verfars stuaz rstà vuale, e qu ahe l attvaze ella garaza sussara psta a regla a ses el se a ell art. 63 sp. att... C è t, la versa veze ex art , quale ttl ergatr e rter legal rpartze elle spese, può essere attata ahe fuze ratva, vver per sstture l ttl vezale a quell legale reglaetare ella relatva spla, besì rguar al rpart ua sgla spesa ua spefa geste. Tuttava, phé pure tal as la veze verrebbe a ere uque sulla sura egl bblgh e sgl partepat al, essa ptrebbe fars he su ua elberaze uae, ltata a preset all asseblea 4. Pertat, aaza versa veze attata all uatà quale espresse ell auta egzale, l aze ua elbera apprvaze tervet auteze strarara vaz può avvere se preva sttuze el f speale, ve setrs all asseblea ale, elbera a aggraza, far srgere ap a regla l bblg spperre all aepet e rs ahe rferet a ategre spese he la legge tee esluere alla garaza ex art. 63, a 2, sp. att... I base all utat art. 1135, a 2,.., l astratre è uque abltat a rare lavr auteze strarara avet arattere urgeza, ve, quest as, rferre ella pra asseblea. L aepet tale bblg rferre all asseblea, g as ( presuppe la ratfa u att esrbtate al aat, a sl l attuaze el vere geerale reere t ella geste a ), eppure za l rtt ell astratre al rbrs elle spese rsute urget, e lt u l gue le rtega gustfate. Allrhé, vee, l asseblea teesse ratfare, e segueza apprvare, le spese strarare, prve e tat fferbltà e urgeza, effettuate all astratre seza prevetva autrzzaze, surrga tal la aaza ua prevetva elbera, sarà eessara la testuale prespsze el f speale. 4) Cass. 23 agg 1972, Dsser C. 139/

25 NOTIZIE AGGIORNAMENTO ISTAT - VARIAZIONI ANNUALI Debre Debre ,4% (75% = 1,800%) G.U. 22/1/ Gea Gea ,2% (75% = 1,650%) G.U. 28/2/ Febbra Febbra ,8% (75% = 1,350%) G.U. 15/3/ Marz Marz ,6% (75% = 1,200%) G.U. 22/4/ Aprle Aprle ,1% (75% = 0,825%) G.U. 23/5/ Magg Magg ,2% (75% = 0,900%) G.U. 21/6/ Gug Gug ,2% (75% = 0,900%) G.U. 1/8/ Lugl Lugl ,2% (75% = 0,900%) G.U. 24/9/ Agst Agst ,1% (75% = 0,825%) G.U. 24/9/ Settebre Settebre ,8% (75% = 0,600%) G.U. 23/10/ Ottbre Ottbre ,7% (75% = 0,525%) G.U. 18/11/ Nvebre Nvebre ,6% (75% = 0,450%) G.U. 27/12/ Dsser C. 139/

26 NOTIZIE APERTURA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI PER IL SERVIZIO DI PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVO AI DIPENDENTI DI CONDOMINIO E AGLI STUDI PROFESSIONALI DEGLI AMMINISTRATORI Aa Ra Serve s.r.l. è leta averare tra servz prfessal he può ffrrt, la asta el C.E.D. per l servz buste paga. I str put frza s: abbattet el st el servz; tutela ell assat ANACI la verfa e tratt, età e rspett el C.C.N.L; assuz tepraee per le ssttuz e peet fabbrat; asssteza elle laze as verteze; servz llateral, spesabl alla prfesse Astratre; prfessaltà, servz -le, reperbltà per le urgeze. Ptra seglere se srvere l tu ( 100,00 + va g a) a A.R.S., usufrue el prezz stat 21,00 + va per g busta paga (presv : plaze el, teuta lbr u el lavr, ltr uees esle,. CUD, autlquaze Ial, all TFR auale, fa sle. 770 relatv a pes el persale) e usufrure egl ulterr servz faetal per la tua attvtà prfessale (ve st ell area rservata el st LOGIN alt a estra hepage) sepleete usufrure el servz paghe, al st przale 25,00 + va, sepre e uque vataggs rspett a prezz erat. T rr he l srze el tu a Aa Ra Serve, t peretterà ltre he abbattere st el e el tu stu, usufrure, utaete a tu astrat ulterr servz stat (atast, servatra, v ell 770, ertfat falletar, reuper ret, lettere sllet legale, vaze lbr asseblea e astratre, vlture e fsale el, e. e.) e spratutt, suleze gratute a. Il servz è attv al 3 gea 2014 e l C.E.D. (lea telefa eata 06/ ), he rspetterà l seguete rar: al lueì al veerì alle re 9,00 alle re 12,00 l servz suleza zerà l 7 gea 2014 e u sulete el lavr sarà a tua spsze l arteì e gveì atta, g settaa. Al fe tutelart, A.R.S. s pegerà a raglere, zalete, tutte le fraz asu peete fabbrat e e tu evetual peet, per effettuare u sreeg ell attuale busta paga, elle evetual età lavratve se fr al Ctratt Cllettv Nazale Lavr e peet fabbrat e egl stu prfessal. ADESSO CI MANCA SOLO IL TUO CONTRIBUTO. C l ase t rr he A.R.S. srl è prpretà ANACI ROMA e qu è ahe Tua. Il tu trbut peretterà autart ell espletaet ella tua Prfesse. Gl utl sara revestt a favre e s l aplaet ella gaa e servz, l svlupp ella fraze e ella ultura, la prze e la pubblzzaze ell age ell astratre ANACI. Nell augurart u sple 2014, t aspett fus. ANACI ROMA SERVICE s.r.l. Presete el C..A. 28 Dsser C. 139/2014

27 NOTIZIE COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE TFR ,39% ,28% ,63% ,75% ,06% ,03% ,10% ,49% ,09% ,07% ,54% ,04% ,93% ,49% ,22% ,22% ,76% ,54% ,50% ,94% ,32% ,85% ,20% ,88% ,59% ,42% ,79% ,30% ,38% ,64% ,95% ,92% MISURA INTERESSI LEGALI 5% F al 15/12/90 (art ) 10% F al 31/12/96 (legge 26/12/90,. 353) 5% Dal 1/1/97 (legge 23/12/96,. 662) 2,5% Dal 1/1/99 (D.M. 10/12/98) 3,5% Dal 1/1/2001 (D.M. 11/12/00) 3% Dal 1/1/2002 (D.M. 30/11/01 G.U. 290 el 14/12/2001) 2,5% Dal 1/1/2004 (D.M. 1/12/03 G.U. 286 el 10/12/2003) 3% Dal 1/1/2008 (D.M. 12/12/07 G.U. 291 el 15/12/2007) 1% Dal 1/1/2010 (D.M. 4/12/09 G.U. 291 el 15/12/2009) 1,50% Dal 1/1/2011 (D.M. 7/12/10 G.U. 292 el 15/12/2010) 2,50% Dal 1/1/2011 (D.M. 12/12/11 G.U. 291 el 15/12/2011) 1% Dal 1/1/2014 (D.M. 12/12/13 G.U. 292 el 13/12/2013) EVASIONE FISCALE E REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE Nella legge stabltà.147/2013 all art.1 a 49 è prevst quat segue: All art. 3 el Dlgs. 14/3/2011,. 23 p l a 10 è sert l seguete a 10 bs: Per assurare l trast all evase fsale el settre elle laz abtatve e l attuaze quat spst a 8 e 9 s attrbut a Cu, relaze a tratt laze, fuz tragg ahe prev utlzz quat prevst all art pr a uer 6).. atera regstr aagrafe ale e seguet ataz elle laz esstet abt ef al. Il se a ell art prevee he g teressat può preere gratutaete vse el regstr queste. AGGIORNAMENTO DETRAZIONI FISCALI Itervet al reuper elz 50% saeza 31 ebre 2014; (per l %; al 1/1/ %) Itervet al teet eerget 65% f al 30/6/2015; suessvaete bus rtt 50%. Dsser C. 139/

NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 - N 126 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 - N 126 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 - N 126 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 N. 126 Etrale Mauela Zaer................................. pag.

Dettagli

MARZO - APRILE 2012 - N 128 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

MARZO - APRILE 2012 - N 128 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno MARZO - APRILE 2012 - N 128 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2012 N. 128 Etrale: Dve va l ANACI? Fraes Pellaò..............................

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2015 - N 148 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

LUGLIO - AGOSTO 2015 - N 148 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno LUGLIO - AGOSTO 2015 - N 148 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2015 N. 148 Etrale Fraes Caprll.............................

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2012 - N 127 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

GENNAIO - FEBBRAIO 2012 - N 127 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno GENNAIO - FEBBRAIO 2012 - N 127 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2012 N. 127 Etrale Sara Travers...................................

Dettagli

MARZO - APRILE 2014 - N 140 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

MARZO - APRILE 2014 - N 140 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno MARZO - APRILE 2014 - N 140 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2014 N. 140 Etrale Fab Gersa................................. pag. 3 Csulet

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - N 138 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno

NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - N 138 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - N 138 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIII a D s s e r SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 N. 138 Etrale....................................... pag.

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2012 - N 129 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

MAGGIO - GIUGNO 2012 - N 129 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno MAGGIO - GIUGNO 2012 - N 129 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2012 N. 129 Etrale Fab Gersa................................... pag. 3 Csulet

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2014 - N 141 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

MAGGIO - GIUGNO 2014 - N 141 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno MAGGIO - GIUGNO 2014 - N 141 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2014 N. 141 Etrale Carl Par.................................. pag. 3 Csulet

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2012 - N 130 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

LUGLIO - AGOSTO 2012 - N 130 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno LUGLIO - AGOSTO 2012 - N 130 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2012 N. 130 Etrale Sarah Paett................................... pag. 3

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2011 - N 124 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

LUGLIO - AGOSTO 2011 - N 124 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno LUGLIO - AGOSTO 2011 - N 124 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2011 N. 124 Etrale Carl Par................................... pag. 3 Csulet

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 - N 125 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 - N 125 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 - N 125 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 N. 125 Etrale Sarah Paett...................................

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2010 - N 118 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

LUGLIO - AGOSTO 2010 - N 118 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma LUGLIO - AGOSTO 2010 - N 118 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2010 N. 118 Etrale Stefa Tabarr................................ pag. 3 Csulet see.................................

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2013 - N 133 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno

GENNAIO - FEBBRAIO 2013 - N 133 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno GENNAIO - FEBBRAIO 2013 - N 133 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIII a D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2013 N. 133 Etrale Rssaa De Agels.............................. pag.

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2006 - N 93 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2006 - N 93 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2006 - N 93 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2006 N. 93 Etrale Gva Furbatt.................... pag. 3 La tutela ell re e el er altru: eltt

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 - N 108 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 - N 108 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 - N 108 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 N. 108 Etrale Carl Par.......................... pag. 3 Csulet see........................

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 - N 131 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno

SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 - N 131 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXII anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 - N 131 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXII a D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 N. 131 Etrale Carl Par................................... pag.

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2009 - N 109 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

GENNAIO - FEBBRAIO 2009 - N 109 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma GENNAIO - FEBBRAIO 2009 - N 109 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2009 N. 109 Etrale Carl Par.......................... pag. 3 Fu ell asesre: verfa ell

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2011 - N 121 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

GENNAIO - FEBBRAIO 2011 - N 121 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno GENNAIO - FEBBRAIO 2011 - N 121 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2011 N. 121 Etrale Valer Tra.................................. pag.

Dettagli

MARZO - APRILE 2011 - N 122 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno

MARZO - APRILE 2011 - N 122 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXI anno MARZO - APRILE 2011 - N 122 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXI a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2011 N. 122 Etrale Fraes Caprll............................... pag. 3 Csulet

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2010 - N 115 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

GENNAIO - FEBBRAIO 2010 - N 115 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma GENNAIO - FEBBRAIO 2010 - N 115 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2010 N. 115 Etrale Carl Par................................... pag. 3 Csulet

Dettagli

GUIDA PER L ISTAL LAZ IONE E L A M E SSA IN FUNZIONE DEL SENSORE DI TE MPE R ATURA ESTERNA SU FIAT PANDA 2 SERI E

GUIDA PER L ISTAL LAZ IONE E L A M E SSA IN FUNZIONE DEL SENSORE DI TE MPE R ATURA ESTERNA SU FIAT PANDA 2 SERI E GUIDA PER L ISTAL LAZ IONE E L A M E SSA IN FUNZIONE DEL SENSORE DI TE MPE R ATURA ESTERNA SU FIAT PANDA 2 SERI E 2004-2011 P re m e tt o c h e l a se g ue n te g u i d a è stata c reata esp l i c i ta

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 - N 96 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 - N 96 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 - N 96 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 N. 96 Etrale Fab Gersa....................... pag. 3 Csulet see....................

Dettagli

Ai Dirigenti Generali preposli ai Dipartimenti Regionali ed uffici equiparati LORO SEDI

Ai Dirigenti Generali preposli ai Dipartimenti Regionali ed uffici equiparati LORO SEDI b ^.....7..ttt t t.//tt/),, ASSSSRA RGNA D AUTN\] CA DA FUNZN PUBB]CA DPARTMNT RGNA DA FUNZN PUBBCA D PRSNA Serv Geste Gur e Perse Reè Serv Rertmet e Perse Ru U e Dre e Bhe Dtì Fx 0'70770 ee 070757 PRÍGtT/

Dettagli

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche L OCCHIO La truttura dell cch può esser trvata svarat test, put fdametal per quat rguarda l str teresse: studad l spettr Elettr-Magetc s s trvat due ftrecettr c (per l rss, l blu ed l verde) bastcell (vse

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA Dpartmet Ammstratv e Te Cetrale Servz Aqst e Lgsta DECISIONE. 040 Mdea, 4 febbra 2015 OGGETTO: rv per l a 2015 tramte ttm fdar eslsva de tratt d mateze ed asssteza sstemsta a var sftware s press servz

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2015 - N 147 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

MAGGIO - GIUGNO 2015 - N 147 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno MAGGIO - GIUGNO 2015 - N 147 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2015 N. 147 Etrale Rssaa De Agels e Gsella Casaassa............

Dettagli

Vantaggi della stratificazione

Vantaggi della stratificazione Lez. 4 0/03/05 etd Statstc per l aret - F. Bartlucc Uverstà d Urb Vata della stratfcaze I prcpal vata del campamet stratfcat s: mlramet ell effceza del stmatre del ttale e della meda; pssbltà d stmare

Dettagli

U n po z z o art e s i a n o (fora g e) per l ap p r o v v i g i o n a m e n t o di ac q u a pot a b i l e.

U n po z z o art e s i a n o (fora g e) per l ap p r o v v i g i o n a m e n t o di ac q u a pot a b i l e. In m o l ti pa e s i po c o svil u p p a t i, co m p r e s o il M al i, un a dell a pri n c i p a l i ca u s e di da n n o alla sal u t e e, in ulti m a ista n z a, di m o r t e, risi e d e nell a qu al

Dettagli

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi D s s e r Lee guda Cetr Stud ANACI Rma sull applcaze della rmatva tema d ctablzzaze, termreglaze e dstacch c All apprssmars d g uva stage verale za prblem cess al rscaldamet. Quest a, dp l etrata vgre

Dettagli

Comunicazione di genere nella provincia di Milano La comunicazione pubblica attenta al genere, linee guida e buone prassi

Comunicazione di genere nella provincia di Milano La comunicazione pubblica attenta al genere, linee guida e buone prassi aze d geere ella prva d la La aze pbbla atteta al geere, lee gda e be prass Reprt fale d rera A ra d etr d Izatva Erpea s. p. Gg 2010 Lbarda e d Nvate laese aze d geere ella prva d la Prgett -fazat dalla

Dettagli

L Ascendente : Acquario

L Ascendente : Acquario Tm Stv Js Tm t Stv Js Dt s. G // m (r ) G // m (r UT) Or sr m Gr Gu. Ltà S Frs CA / USA (Ltu. ' W / Lttu. ' N / - m) T tm Tm Tr m. Pus S Ps L Ast Aqur K MC IX XI VIII AS XII J K I H G F E DS L A B C D

Dettagli

GAS IDEALI. Dell ossigeno, supposto gas ideale con k = 1.4 cost, evolve secondo un ciclo costituito dalle seguenti trasformazioni reversibili:

GAS IDEALI. Dell ossigeno, supposto gas ideale con k = 1.4 cost, evolve secondo un ciclo costituito dalle seguenti trasformazioni reversibili: Eserzo GAS IDEALI Dell osseo, sosto as deale o.4 ost, eole seodo lo osttto dalle seet trasorazo reersl: Coressoe sotera dallo stato ( 0.9 ar; 0.88 /) allo stato 2; trasorazoe soora da 2 a ( 2.5 ar); esasoe

Dettagli

Apparecchi di sollavamento. Classificazione apparecchi di sollevamento a

Apparecchi di sollavamento. Classificazione apparecchi di sollevamento a Appareh d sollavameto A moto otuo: Nastr trasportator Sollevator a tazze Forze d erza lmtate; trastor d avvameto e arresto poo rlevat A moto dsotuo: Gru a torre Forze d erza rlevat Classfazoe appareh d

Dettagli

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza Uverstà degl Stud d Ferrara 2014-2015 Corso TFA - A048 Matematca applcata Ddattca della matematca applcata all ecooma e alla faza 11 marzo 2015 Apput d ddattca della Matematca fazara Redte, ammortamet

Dettagli

Corso di Impianti Elettrici Industriali

Corso di Impianti Elettrici Industriali G. s Crs pt lettr ustrl C - truze l pt lettr p. 8 Crs pt lettr ustrl rte C et pt lettr Dp ver rpres lu eleet fetl elettrte e ver ftt lu pprfet è ut l et etrre pù el vv el te el pt elettr. N s pss ffrtre

Dettagli

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI Dario Focarelli Direttore Generale ANIA Milano, 12 marzo 2013 «LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA STRATEGIA, INNOVAZIONE

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVII anno

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVII anno MAGGIO - GIUGNO 2017 - N 159 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVII a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2017 N. 159 Etrale Pal Mara al Sgl...........................

Dettagli

B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I

B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I S E Z I O N E I ) : A M M I N I ST R A Z I O N E A G G I U D I C A T R I C E I. 1 ) D e n o m i n a z i o ne, i n d ir i z z i e p u n t i d i c o

Dettagli

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 1 29/04/1997 V.G. 53,70 Idoneo ammesso/a * 2 27/12/1997 B.A. 53,69 Idoneo ammesso/a * 3 18/07/1997 P.S. 51,70 Idoneo ammesso/a * 4 12/05/1989 C.F. 51,69 Idoneo ammesso/a * 5 27/01/1997 P.S. 51,36 Idoneo

Dettagli

T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so

T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so 1 T R I BU N A L E D I T R E V IS O BA N D O P E R L A C E S S IO N E C O M P E TI TI V A D EL C O M P E N D I O A Z I E N D A LE D E L C O N C O R D A T O PR EV E N T I V O F 5 Sr l i n l i q u i da z

Dettagli

AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I

AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del Regolamento Art. 3 Principi

Dettagli

S e t t i m o R a p p o r t o s u l s e r v i z i o c i v i l e i n It a l i a. Im p a t t o s u c o l l e t t i v i t à e v o l o n t a r i R a p p o r t o f i n a l e D i c e m b r e 2 0 0 4 R I N G

Dettagli

Gruppo di lavoro per i B.E.S. D.D. 3 Circolo Sanremo. Autore: Marino Isabella P roposta di lavoro per le attività nei laboratori di recupero

Gruppo di lavoro per i B.E.S. D.D. 3 Circolo Sanremo. Autore: Marino Isabella P roposta di lavoro per le attività nei laboratori di recupero Competenza/e da sviluppare GIOCO: SCARABEO CON SILLABE OCCORRENTE: MATERIALE ALLEGATO E UN SACCHETTO PER CONTENERE LE SILLABE RITAGLIATE. ISTRUZIONI Saper cogliere/usare i suoni della lingua. Saper leggere

Dettagli

i i i: i I i i!i!, i i i

i i i: i I i i!i!, i i i S I D RA D red g i n g, M a r i n e & E n v i ro n m e n ta l C o n t ra ct o r i i i: i I i i!i!, i i i P ro g ett a e d e s e g u e d a p i ù d i 3 0 a n n i o p e re m a r i tt i m e i n I t a l i a

Dettagli

Prot. E/ Roma, 22 febbraio 2010

Prot. E/ Roma, 22 febbraio 2010 STER DELL DFES DREZE GEERLE PER L PERSLE VLE 4 Reparto a Divisione - Servizio Provvidenze del Personale Viale dell Università, n. 4-0085 R Tel.06.4986.2720 fax 06.4986.2748 mail: servizio.provvidenze@persociv.difesa.it

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 c Edtrale d............................ pag. 13 Csulet sede.............................. pag.1 4 La tutela della destaze d us delle part cmu ed drtt de

Dettagli

Università degli Studi di Napoli Federico II. Biblioteca di Area Scienze Politiche

Università degli Studi di Napoli Federico II. Biblioteca di Area Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II Biblioteca di Area Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II Biblioteca di Area Scienze Politiche c uriosando in Bibl i oteca Spunti tematici

Dettagli

ALCUNI ELEMENTI DI TEORIA DELLA STIMA

ALCUNI ELEMENTI DI TEORIA DELLA STIMA ALCUNI ELEMENTI DI TEORIA DELLA STIMA Quado s vuole valutare u parametro θ ad esempo: meda, varaza, proporzoe, oeffete d regressoe leare, oeffete d orrelazoe leare, e) d ua popolazoe medate u ampoe asuale,

Dettagli

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Perché? Le recenti azioni giudiziarie hanno indotto nelle aziende la necessità di dotarsi di un modello

Dettagli

ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI

ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI 1 ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI Il pr e s e n t e do c u m e n t o for ni s c e le info r m a z i o n i ne c e s s a r i e ed es s e n z i a l i a su p p o r t

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 N. 101 Edtrale d Carl Pard........................ pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti Gorgo Lambert Pag. Dmostrazoe della Formula per la determazoe del umero d dvsor-test d prmaltà, d Gorgo Lambert Eugeo Amtrao aveva proposto l'dea d ua formula per calcolare l umero d dvsor d u umero, da

Dettagli

Modelli di Flusso e Applicazioni: Andrea Scozzari. a.a. 2013-2014

Modelli di Flusso e Applicazioni: Andrea Scozzari. a.a. 2013-2014 Modell d Flusso e Applcazo: Adrea Scozzar a.a. 203-204 2 Il modello d Flusso d Costo Mmo: Problem d Flusso A u l V b c P S A ), ( m ) ( ) ( ), ( Problem rcoducbl a problem d Flusso Il problema del trasporto

Dettagli

MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO MARZO - APRILE 2009 N. 110 Edtrale d Stefa Tabarr...................... pag. 3 Ctratt d auteze degl ascesr

Dettagli

Annotazioni sulle Prove di Ammettenza Meccanica nei Pali di Fondazione

Annotazioni sulle Prove di Ammettenza Meccanica nei Pali di Fondazione Ataz sulle Prve d Aetteza Meaa e Pal d daze Maurz ez, AMAR Ravea Pala aaa, Stud aaa, rl. Preessa Nelle attvtà d trll delle arattersthe desal e della tegrtà de al d fdaze è rass rrrere a rve d t dstruttv.

Dettagli

Leasing: aspetti finanziari e valutazione dei costi

Leasing: aspetti finanziari e valutazione dei costi Leasg: aspett fazar e valutazoe de cost Descrzoe Il leasg è u cotratto medate l quale ua parte (locatore), cede ad u altro soggetto (locataro), per u perodo d tempo prefssato, uo o pù be, sao ess mobl

Dettagli

Creato e Distribuito da

Creato e Distribuito da a P ap e n z u tr e h g n U c R z z l t U d e t Sn l e G t t d ed Pr Creat e Dtrbut da WWW.PICSNAILS.COM Manuale d Rctruzne Unghe n Gel dedcat alla prva de Prdtt per Unghe Ft Indurent Snte d Utlzz de Prdtt

Dettagli

C.L. Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro Polo di Rieti. Calendario Lezioni 3 anno 2 Semestre - A.A.

C.L. Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro Polo di Rieti. Calendario Lezioni 3 anno 2 Semestre - A.A. I Settiman 2-6 Ore Lunedi 2 Martedi 3 Mercoledi 4 Giovedì 5 Venerdì 6 II 09-13 Ore Lunedì 9 Martedì 10 Mercoledì 11 Giovedì 12 Venerdì 13 III 16-20 Ore Lunedì 16 Martedì 17 Mercoledì 18 Giovedì 19 Venerdì

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - N 143 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - N 143 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - N 143 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 N. 143 Etrale Fab Gersa................................

Dettagli

SEMIPROGETTO E VERIFICA DI UNA SEZIONE RETTANGOLARE SOGGETTA A SFORZO NORMALE ECCENTRICO (PRESSO-TENSOFLESSIONE) CON

SEMIPROGETTO E VERIFICA DI UNA SEZIONE RETTANGOLARE SOGGETTA A SFORZO NORMALE ECCENTRICO (PRESSO-TENSOFLESSIONE) CON SEIPROGETTO E VERIFIC DI UN SEZIONE RETTNGOLRE SOGGETT SFORZO NORLE ECCENTRICO (PRESSO-TENSOFLESSIONE CON L USILIO DELLE CURVE D INTERZIONE - Ce già aticipat all iizi ella trattazie ella llecitazie i rz

Dettagli

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIII anno MARZO - APRILE 2013 - N 134 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIII a D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2013 N. 134 Etrale Susaa Spea................................ pag. 3 La urata

Dettagli

www.ipospadia.it Dott:Giacinto Marrocco

www.ipospadia.it Dott:Giacinto Marrocco www.ipospadia.it Dott:Giacinto Marrocco Le Malformazioni dei Genitali nell'infanzia Un sito dedicato ai pediatri ed ai genitori di bambini con patologie acquisite o congenite degli organi genitali EPISPADIA

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2007 N. 99 Edtrale d Umbert Atr..................... pag. 3 Le dffcltà d recuper delle

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 - N 155 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVI a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 N. 155 Etrale Albert Frg..............................

Dettagli

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Ed. settembre 2013 Agenda Obiettivo della statistica Oggetto della statistica Grado di partecipazione Alcuni confronti con la statistica precedente

Dettagli

ERRATA CORRIGE. L intero contenuto del paragrafo 9.2.3 a pagina 47-48 del Capitolato tecnico Determinazione del Canone è sostituito come segue:

ERRATA CORRIGE. L intero contenuto del paragrafo 9.2.3 a pagina 47-48 del Capitolato tecnico Determinazione del Canone è sostituito come segue: Procedura aperta per l affdameto de servz tegrat, gestoal, operatv e d mautezoe multservzo tecologco da esegurs presso gl mmobl d propretà o uso alle Asl ed alle azede ospedalere della regoe Campaa ERRATA

Dettagli

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica Desg of epermets (DOE) e Aals statstca L utlzzo fodametale della metodologa Desg of Epermets è approfodre la coosceza del sstema esame Determare le varabl pù sgfcatve; Determare l campo d varazoe delle

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

LUGLIO - AGOSTO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno LUGLIO - AGOSTO 2014 - N 142 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a D s s e r SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2014 N. 142 Etrale Rssaa De Agels............................ pag. 13 A

Dettagli

(TRECASTELLI) Provincia di Ancona

(TRECASTELLI) Provincia di Ancona Comune d CASTEL COLONNA Comune d MONTERADO Comune d RPE (TRECASTELL) Provnca d Ancona AWSO Con Legge della Regone Marche del 22 luglo 2013, n. 18, a decorrere dal 01 gennao 2014, e sttuto nella Provnca

Dettagli

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Pa d Mglramet (PDM) Dell'sttuze sclastca LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Mdell d Pa d Mglramet INDIRE (Paga 1 d 67) Idce Smmar 1. Obettv d prcess - rfrmulaze 1.1 Cgrueza tra bettv d prcess

Dettagli

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA Siamo fermamente convinti che redigere un preciso quadro di riferimento, attestante le coperture Assicurative di un Cliente, consenta allo stesso di potersi

Dettagli

Da inserire nella BUSTA A) - Bando Vigilanza armata Consiglio Regionale - Documentazione UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Da inserire nella BUSTA A) - Bando Vigilanza armata Consiglio Regionale - Documentazione UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA AUTORITA REGIONALE Stazione Unica Appaltante Cittadella Regionale Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO Spett e AUT RITA REGI A E Sta i e U ica Appa ta te

Dettagli

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno

MARZO - APRILE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno MARZO - APRILE 2016 - N 152 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVI a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MARZO - APRILE 2016 N. 152 Etrale Vttr Gear...............................

Dettagli

COMUNE DI BANARI. Provincia di Sassari N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO:

COMUNE DI BANARI. Provincia di Sassari N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO: COPIA COMUNE DI BANARI Provincia di Sassari VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO

Dettagli

In questo capitolo vedremo solamente un caso di rendita, che useremo poi per generalizzare le rendite e dedurre tutti gli altri casi.

In questo capitolo vedremo solamente un caso di rendita, che useremo poi per generalizzare le rendite e dedurre tutti gli altri casi. 7. Redte I questo captolo edremo solamete u caso d redta, che useremo po per geeralzzare le redte e dedurre tutt gl altr cas. S defsce redta ua successoe d captal (rate) tutte da pagare, o tutte da rscuotere,

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2011 N Editoriale di Manuela Sammarco... pag. 3. Consulenti in sede... pag. 5

MAGGIO - GIUGNO 2011 N Editoriale di Manuela Sammarco... pag. 3. Consulenti in sede... pag. 5 D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2011 N. 123 Etrale Mauela Saar.............................. pag. 3 Csulet see................................. pag. 5 Garate ella Prvay: ua rspsta he ve Fera ella Crte............................

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno

SETTEMBRE - OTTOBRE N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXV anno SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 - N 149 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 N. 149 Etrale Fraes Pellaò.............................

Dettagli

MODULO PER RILEVAZIONE PRESENZE

MODULO PER RILEVAZIONE PRESENZE lunedì 15 settembre 2014 martedì 16 settembre 2014 mercoledì 17 settembre 2014 giovedì 18 settembre 2014 venerdì 19 settembre 2014 lunedì 22 settembre 2014 martedì 23 settembre 2014 mercoledì 24 settembre

Dettagli

re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI)

re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI) F RAT EURPE PER I CURRICUU V I T AE IFRAII PERSAI e Idiri re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI) Teef 347 2231368 Eai re%atei@iber%it aiait) Itaiaa Data di ascita 24% 06% 1967 ESPERIEA AVRATIVA 01052015 ad ggi

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO N 97 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

GENNAIO - FEBBRAIO N 97 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma GENNAIO - FEBBRAIO 2007 - N 97 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2007 N. 97 Etrale Ug De Bartl...................... pag. 3 Csulet see....................

Dettagli

Vincolo n. 13. Casa Scanzi in via Donizetti. Estratto foto prospettica

Vincolo n. 13. Casa Scanzi in via Donizetti. Estratto foto prospettica Vincolo n. 13 CULTURALE Casa Scanzi in via Donizetti Estratto foto prospettica Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune

Dettagli

NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - N 144 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno

NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - N 144 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXIV anno NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - N 144 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXIV a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 N. 144 Etrale Albert Frg.............................

Dettagli

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e Clud Cmputig Il passaggi dall ambiete cliet/server a quell clud sta determiad u cambiamet epcale el md dell ifrmatica, simile per imprtaza e impatt alla trasizie dal maiframe all ambiete cliet/server.

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2007 N. 100 Edtrale d Pal Mhrc...................... pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici Stm e putual Probabltà e Statstca I - a.a. 04/05 - Stmator Vocabolaro Popolazoe: u seme d oggett sul quale s desdera avere Iformazo. Parametro: ua caratterstca umerca della popolazoe. E u Numero fssato,

Dettagli

Sviluppo Lazio S.p.A.

Sviluppo Lazio S.p.A. Sviluppo Lazio S.p.A. Bilancio al 31 dicembre 2012 1 BILANCIO CIVILISTICO AL 31.12.2012 2 PARTECIPANTI AL CAPITALE REGIONE LAZIO C.C.I.A.A. DI ROMA 3 ORGANI SOCIALI Consiglio di Amministrazione PRESIDENTE

Dettagli

i pericoli che ci attendono

i pericoli che ci attendono g r u p p d s t u d p r e v e z e f r t u ma SI C M Imparam a rcscere percl che c atted Le les pù frequet s le ferte (1 lese su 2), le fratture e le dstrs. Negl adult, atteze a lavr maual! I percl meccac

Dettagli

i. n t. a v u l l e d a t s e . w

i. n t. a v u l l e d a t s e . w 5FE75STA DE L L ' UVA A VEGRIOLVO DI 7.2r8 26.t2 b t www.ft.t.t 5FE7STA DE L L ' UVA 57 l U ' l l t Ftt è r, tt l 57t t t t L f r br l l V C. 7 5 t r f r t q r f t. Cb r t r V f L lb t t tt r r t r rr

Dettagli

I.M.G. S.r.l. SEZIONE A-A. PIANTA A Q.ta CAMERA D'ISPEZIONE. PIANTA A Q.ta POZZETTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SEZIONE B-B

I.M.G. S.r.l. SEZIONE A-A. PIANTA A Q.ta CAMERA D'ISPEZIONE. PIANTA A Q.ta POZZETTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SEZIONE B-B N Q.t MER 'SEZNE N Q.t ZZE SEZNE FGN V ESSENE FGN V ESSENE os.10 MER 'SEZNE ESSENE MER 'SEZNE ESSENE os.2 os.8 os.2 mcropl Ø240 rmt con tubo Ø193.7 12.5 L=15.00m mcropl Ø240 rmt con tubo Ø193.7 12.5 L=15.00m

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 N. 107 Edtrale: d Massmla Marz................... pag. 3 Csulet sede........................

Dettagli

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma e ss.mm.ii. Il sottoscritto Codice Fiscale Nato a il Residente in Via/P.zza

Dettagli

GLI I M PIANTI SONO LA SOLUZIONE!

GLI I M PIANTI SONO LA SOLUZIONE! QUALI SONO I VANTAGGI DI UN IMPIANTO DENTALE? TESTIMONIANZE Mglra dl cfrt dlla qutà d vta Dnqu Mastcazn ffic, 4 8 n UNO O PIU DENTI MANCANTI? prvav dlrs dd a dvat a fr r l lt l ld «Il st acvl cn l ca udn.

Dettagli

ESULTI IL CORO DEGLI ANGELI (Praeconium Paschale - Exultet)

ESULTI IL CORO DEGLI ANGELI (Praeconium Paschale - Exultet) Voce Organo Anno: 2002 Album: Veglia pasquale Solenne qd = 60 E sul ti il co ro de ESULTI IL CORO DEGLI ANGELI (Praeconium Paschale - Exultet) gliian ge li, e sul ti l'as-sem ble a ce Musica di: Marco

Dettagli

~..Un insieme si dice finito se i suoi elementi sono in numero limitato, infinito in caso con..' trario.vuoto seè privo di elementi (simbolo 0).

~..Un insieme si dice finito se i suoi elementi sono in numero limitato, infinito in caso con..' trario.vuoto seè privo di elementi (simbolo 0). [UO1 p 2] Sì dice isiee u raggruppaet di eleeti distiti l'u dall'altr e defiiti i dtaleche si pssa stabilire c assluta certezza se u eleet appartiee (sibl e} appartiee (sibl ) all'lsierecsiderat '', U

Dettagli

Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi Copyright 2004 The McGraw-Hill Companies srl

Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi Copyright 2004 The McGraw-Hill Companies srl Mauale d Estmo ttoro Gallera, Gacomo Za, Davde agg Copyrght 24 The McGraw-Hll Compaes srl Caso 5 Stma d u agrumeto d 3 ha ubcato ella paa d Cataa. 1. Cofermeto dell carco e uesto d stma... 2 2. Descrzoe

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma. XXVI anno MAGGIO - GIUGNO 2016 - N 153 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra XXVI a www.aara.t srv@aara.t D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2016 N. 153 Etrale Laura Cauar..............................

Dettagli

frazione 1 n dell ammontare complessivo del carattere A x

frazione 1 n dell ammontare complessivo del carattere A x La Cocetrazoe Il cocetto d cocetrazoe rguarda l modo cu l ammotare totale d u carattere quattatvo trasferble s rpartsce tra utà statstche. Tato pù tale ammotare è addesato u sottoseme d utà, tato pù s

Dettagli

C.L. Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro Polo di Rieti. Calendario Lezioni 1 anno 2 Semestre - A.A.

C.L. Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro Polo di Rieti. Calendario Lezioni 1 anno 2 Semestre - A.A. I 1-2 Ore Giovedì 1 Venerdì 2 14.30-15.20 17.50-18.40 18.40-19.30 II 5-9 Ore Lunedì 5 Martedì 6 Mercoledì 7 Giovedì 8 Venerdì 9 14.30-15.20 17.50-18.40 18.40-19.30 III 12-16 Ore Lunedì 12 Martedì 13 Mercoledì

Dettagli

IL PROGETTO DELLE RETI DI BERGAMO CINQUE RETI DI SCUOLE CON PERCORSI SPECIFICI MA CONNESSI

IL PROGETTO DELLE RETI DI BERGAMO CINQUE RETI DI SCUOLE CON PERCORSI SPECIFICI MA CONNESSI L PRGETT DELLE RET D ERGM QUE RET D SULE PERRS SPEF M ESS L FRMZE DE REFERET D STTUT ETTV TEUT PRTEPT LEDR Formare di referenti d istituto che diventino i responsabili dell azione di revisione e rielaborazione

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO N Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2010 - N 117 - Pste Italae S.p.A. - Speze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra D s s e r SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2010 N. 117 Etrale Lu Cerv.................................. pag. 3 Csulet see.................................

Dettagli