Lezione 1 Un furto. Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Lezione 1 Un furto. Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica"

Transcript

1 Lezione 1 Un furto Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica Nenaglašene dativne zamenice MI (meni), TI (tebi), GLI (njemu), LE (njoj), CI (nama), VI (vama), GLI (njima) i nenaglašene akuzativne zamenice LO (njega), LA (nju), LI (njih), LE (njih ž.r.) kao i partitivna rečca NE mogu da stoje jedne pored drugih, zajedno. Takvi oblici postoje i u srpskom jeziku. LO LA LI LE NE MI ME LO ME LA ME LI ME LE ME NE TI TE LO TE LA TE LI TE LE TE NE GLI GLIELO GLIELA GLIELI GLIELE GLIENE LE GLIELO GLIELA GLIELI GLIELE GLIENE CI CE LO CE LA CE LI CE LE CE NE VI VE LO VE LA VE LI VE LE VE NE GLI GLIELO GLIELA GLIELI GLIELE GLIENE Kao što može da se vidi u tabeli, pri spajanju ovih zamenica, u 1. i 2. licu jednine i množine vokal I dativnih zamenica prelazi u E. Kod trećeg lica jednine i množine treba obratiti pažnju jer se kombinovane zamenice pišu zajedno i imaju samo jedan oblik i za jedninu i za množinu, za oba roda (glielo, gliela, glieli...) Upotreba združenih zamenica Marco da un libro a me. Marco MI da un libro. Marco ME LO da. Marko daje knjigu meni. Marko MI daje knjigu. Marko MI JE daje. Anna regala una macchina a te. Anna TI regala una macchina. Anna TE LA regala. Ana poklanja kola tebi. Ana TI poklanja kola. Ana TI IH poklanja. Io do un consiglio a lui. Io GLI do un consiglio. Io GLIELO do. Ja dajem savet njemu. Ja MU dajem savet. Ja MU GA dajem. Tu regali un libro a lei. Tu LE regali un libro. Tu GLIELA regali. Ti poklanjaš knjigu njoj. Ti JOJ poklanjaš knjigu. Ti JOJ JE poklanjaš.

2 Portano un regalo a noi. Ci portano un regalo. CE LO portano. Donose poklon nama. Donose NAM poklon. Donose NAM GA. Luca da le chiavi a voi. Luca VI da le chiavi. Luca VE LE da. Luka daje ključeve vama. Luka VAM daje ključeve. Luka VAM IH daje. Portano la torta a loro. GLI portano la torta. GLIELA portano. Donose njima tortu. Donose IM tortu. Donose IM JE. Chiara porta un po di torta a me. Chiara MI porta un po di torta. Chiara ME NE porta un po. Kjara donosi malo torte meni. Kjara MI donosi malo torte. Kjara MI JE donosi malo. (U smislu malo od nje torte) Posebnu pažnju treba obratiti na treće lice jednine i množine, oba roda, jer može imati višestruko značenje. Npr. GLIELA danno može značiti daju mu je, daju joj je i daju im je, najčešće će kontekst ostatka teksta razrešiti nedoumicu pa treba biti pažljiv. Mesto združenih oblika zamenica u rečenici Združeni oblici zamenica u rečenici stoje ispred glagola u indikativu, konjunktivu i kondicionalu. Anna me la porta domani. Ana mi je donosi sutra. Credo che io ve lo abbia già detto. Verujem da sam vam to već rekao. Glielo direi. Rekao bih mu to. Uz neke oblike imperativa, gerund, infinitiv i particip prošli združeni oblici ličnih zamenica se pišu zajedno sa glagolom, i stoje iza njega (i same zamenice se tada pišu sastavljeno). Puoi prestarmi la tua macchina? Možeš li mi pozajmiti tvoja kola? Puoi prestarmela? Možeš li mi je pozajmiti? Parlami di lei! Pričaj mi o njoj!

3 Lezione 2 Dal dentista Imperativo (forma di cortesia) Imperativ (imperativ za formalno obraćanje) Imperativ (zapovedni način) za formalno obraćanje (3. lice jednine i množine jer se na italijanskom 3.-im licem persira) se gradi od osnove koja se dobija odbacivanjem zavreštka are, ere i ire i dodavanjem sledećih nastavaka: Parl-are 3. lice jednine Parl-I! Govorite! (upućeno jednoj osobi) 3. lice množine Parl-INO! Govorite! (upućeno grupi ljudi) Vend-ere 3. lice jednine Vend-A! Prodajte! (upućeno jednoj osobi) 3. lice množine Vend-ANO! Prodajte! (upućeno grupi ljudi) Dorm-ire 3. lice jednine Dorm-A! Spavajte! (upućeno jednoj osobi) 3. lice množine Dorm-ANO! Spavajte! (upućeno grupi ljudi) Primeri: Stia calma signora! Budite mirni gospođo! Si accomodi, dottor Rossi! Izvolite, dr Rosi! Si sieda! Sedite! Kao što se može primetiti, imperativ za formalno obraćanje zapravo pozajmljuje oblike od konjunktiva prezenta. Nepravilnosti u promeni koje su se javljale kod nekih glagola u 1. licu jednine prezenta ukazuju nam na nepravilnosti koje možemo očekivati i ovde. Npr. Dire prezent DICO imperativ 3.l.j. DICA, 3.l.m. DICANO Andare prezent VADO imperativ 3.l.j. VADA, 3.l.m. VADANO Venire prezent VENGO imperativ 3.l.j. VENGA, 3.l.m. VENGANO Salire prezent SALGO imperativ 3.l.j. SALGA, 3.l.m. SALGANO

4 Fare prezent FACCIO imperativ 3.l.j. FACCIA, 3.l.m. FACCIANO Finire prezent FINISCO imperativ 3.l.j. FINISCA, 3.l.m. FINISCANO (svi inhoativni glagoli, tj. glagoli 3. konjugacije koji imaju -isc- u promeni a ne u infinitivu imaju taj infiks i u formalnom imperativu) Potpuno nepravilan imperativ imaju: Avere 3.l.j. ABBIA, 3.l.m. ABBIANO Essere 3.l.j. SIA, 3.l.m. SIANO Stare 3.l.j. STIA, 3.l.m. STIANO Dare 3.l.j. DIA, 3.l.m. DIANO Kod imperativa za formalno obraćanje, združeni oblici nenaglašenih zamenica stoje ispred glagola: Signora, mi dia il libro. Signora, me lo dia subito! Gospođo, dajte mi knjigu. Gospođo, dajte mi je odmah! Negacija se dobija dodavanjem NON ispred oblika imperativa: Signor Rossi, non lo dica a sua moglie! Signor Rossi, non glielo dica! Gospodine Rosi, nemojte to reći Vašoj supruzi! Gospodine Rosi, nemojte joj to reći!

5 Lezione 3 - Ferragosto Imperativo (tu-noi-voi) Imerativ (direktni, ti-mi-vi) Imperativ, zapovedni način, služi za izricanje naredbi, i ima samo jedno vreme, sadašnje. Imperativ za 2. lice jednine i 1. i 2. lice množine ima potpuno drugačije oblike od imperativa za formalno obraćanje, dobija se odbacivanjem infinitivnih nastavaka are, ere i ire i dodavanjem sledećih nastavaka: Parl-are 2. lice jednine Parl-A! Pričaj! 1. lice množine Parl-IAMO! Pričajmo! 2. lice množine Parl-ATE! Pričajte! Vend-ere 2. lice jednine Vend-I! Prodaj! 1. lice množine Vend-IAMO! Prodajmo! 2. lice množine Vend-ETE! Prodajte! Dorm-ire 2. lice jednine Dorm-I! Spavaj! 1. lice množine Dorm-IAMO! Spavajmo! 2. lice množine Dorm-ITE! Spavajte! Avere Glagoli sa nepravilnom promenom: 2. lice jednine ABBI! 1. lice množine ABBIAMO! 2. lice množine ABBIATE!

6 Essere 2. lice jednine SII! 1. lice množine SIAMO! 2. lice množine SIATE! Sapere 2. lice jednine SAPPI! 1. lice množine SAPPIAMO! 2. ice množine SAPPIATE! Glagoli dire, dare, fare, stare i andare imaju poseban oblik imperativa za 2. lice jednine dok u množini imaju pravilne oblike (podudaraju se sa prezentom): Dire DI' reci, Dare DA' daj, Fare FA' uradi, Stare STA' budi, Andare VA' idi Ovi oblici imperativa ako se nađu ispred dativnih, akuzativnih ili združenih oblika zamenica (sa kojima se pišu sastavljeno) udvajaju prvo slovo zamenice: Dammi un libro, dammelo subito! Daj mi jednu knjigu, daj mi je odmah! Dacci un consiglio, ti preghiamo! Daj nam savet, molimo te! Se vedi Anna, dalle questa borsa! Ako vidiš Anu, daj joj ovu tašnu! Dimmi la verità, dimmela subito! Reci mi istinu, reci mi je odmah! Fammi un favore! Učini mi uslugu. Fa' i compiti, ma falli dopo cena! Uradi zadatke, ali uradi ih posle večere! Negacija se dobija dodavanjem NON ispred oblika imperativa za 1. i 2. lice množine, dok se za 2. lice jednine negacija dobija dodavanjem NON ispred INFINITIVA glagola koji izražava naredbu! Non parlare! Ne pričaj! Non andare via! Nemoj da ideš! Non stare in fila! Nemoj da stojiš u redu! Non siate li' prima delle 7! Nemojte biti tamo pre 7! Non scrivete adesso! Nemojte sada da pišete!

7 Lezione 4 Un acquisto Pronomi relativi Relativne zamenice Relativne zamenice mogu biti promenljive i nepromenljive. Nepromenljive relativne zamenice su CHE i CUI, a promenljive Il QUALE (koji), LA QUALE (koja), I QUALI (koji), LE QUALI (koje). Nepromenljive relativne zamenice Zamenica CHE se koristi i kao subjekat i kao objekat, a zamenica CUI, sa predlozima, za sve ostale funkcije u rečenici. che u funkciji objekta Il ragazzo CHE conosco è simpatico. Momak kojeg poznajem je simpatičan. Il libro CHE mi hai regalato è interessante. Knjiga koju si mi poklonio je interesantna. Ti dirò una cosa CHE non sai. Reći ću ti jednu stvar koju ne znaš. Puoi restituirmi i soldi CHE ti ho prestato? Možeš li mi vratiti pare koje sam ti pozajmio? Avete ricevuto le lettere CHE vi abbiamo mandato? Jeste li dobili pisma koja smo vam poslali? che u funkciji subjekta Conosco un ragazzo CHE è simpatico. Poznajem jednog momka koji je simpatičan. Ho conosciuto un avvocato CHE è molto bravo. Upoznao sam advokata koji je veoma dobar. La matematica è una materia CHE è molto difficile. Matematika je predmet koji je veoma težak. Gli studenti CHE hanno superato l esame andranno a Roma. Studenti koji su položili ispit ići će u Rim. Ako relativnoj zamenici CHE prethodi određeni član za muški rod IL onda se ona ne odnosi na reč koja joj neposredno prethodi već se odnosi na čitav iskaz izrečen nezavisnom rečenicom i prevodi se sa ŠTO. Abito proprio al centro, IL CHE per me è molto conveniente. Stanujem baš u centru, što meni veoma odgovara.

8 L italiano usa il congiuntivo, IL CHE per noi è molto difficile. Italijanski koristi konjunktiv, što je za nas veoma teško. C è stato l aumento del prezzo della benzina, IL CHE singifica che tutti i prezzi veranno alzati. Bilo je poskupljenje benzina, što znači da će sve cene biti podignute. Cui sa predlozima Il film di cui (del quale) ti ho parlato è molto triste. Film o kojem sam ti pričao je mnogo tužan. La città in cui (nella quale) vivo mi è cara..grad u kojem živim mi je veoma drag. I fogli su cui (sui quali) scrivo sono di buona qualità. Papiri na kojima pišem su odličnog kvaliteta. La ditta per cui (per la quale) lavoro produce i cellulari. Firma za koju radim proizvodi mobilne telefone. Le ragazze con cui (con le quali) studio sono simpatiche. Devojke sa kojima studiram su simpatične. Il signore a cui (al quale) parlo non sente bene. Gospodin kojem govorim ne čuje dobro. Gli amici da cui (dai quali) ho ricevuto la lettera vivono a Bergamo. Prijatelji od kojih sam dobio pismo žive u Bergamu. Ako relativnoj zamenici CUI prethodi član onda ona dobija relativnoposesivno značenje i prevodi se sa čiji, čija, čije. Član koji prethodi zamenici se slaže u rodu i broju sa reči koja stoji iza imenice. Treba odbratiti pažnju na činjenicu da taj član može da se spaja sa predlogom koji prethodi zamenici. La signora IL CUI figlio studia con me è un amica di mia madre. Gospođa čiji sin studira sa mnom je prijateljica moje majke. Lo studente SUL CUI libro scrivo non è venuto a lezione. Student po čijoj knjizi pišem nije došao na predavanje. Il ragazzo LA CUI sorella mi piace è nostro compagno di classe. Dečko čija sestra mi se sviđa je naš drug iz razreda. La signora NELLA CUI valigia hanno trovato le cose illegali è una persona vip. Gospođa u čijem prtljagu su našli ilegalnu robu je veoma važna osoba.

9 Promenljiva relativna zamenica QUALE sa članom Ova, promenljiva relativna zamenica, koristi se ređe nego nepromenljiva relativna zamenica. Obavezno se slaže u rodu i broju sa reči na koju se odnosi i koja joj prethodi. Accanto a me era seduto un signore il quale (che) parlava da solo. Pored mene je sedeo gospodin koji je pričao sam sa sobom. Al concerto ho conosciuto la figlia del professore la quale (che) partirà presto per gli Stati Uniti. Na koncertu sam upoznao ćerku profesora koja će uskoro otputovati u Ameriku. Portami i documenti i quali (che) sono sul tavolo dell ufficio. Donesi mi dokumenta koja su na stolu u kancelariji. Mi piacciono le commedie di Eduardo le quali (che) sono note in tutto il mondo. Sviđaju mi se Eduardove komedije koje su poznate u čitavom svetu. Non conosco il signore al quale (a cui) hai prestato la bici. Ne poznajem gospodina kojem si pozajmio bicikl. Non conosco la signora con la quale (con cui) stavi parlando ieri al bar. Ne poznajem gospođu sa kojom si pričao juče u baru. La cosa della quale (di cui) stai parlando, non m interessa. Stvar o kojoj govoriš, me ne interesuje. La città nella quale (in cui) mi trovo attualmente, è piccola. Grad u kojem se trenutno nalazim, je mali. Il prezzo di questo articolo è un elemento sul quale (su qui) non si può discutere. Cena ovog artikla je nešto o čemu se ne može pregovarati. Ti dirò subito i motivi per i quali (per cui) sono venuto a trovarti. Odmah ću ti reći motive zbog kojih sam došao kod tebe. Le persone fra le quali (tra cui) vivo non sanno una parlora d italiano. Osobe među kojima živim ne znaju ni jednu reč italijanskog. Ecco gli amici dai quali (da cui) sono andata ieri a cena. Evo prijatelja kod kojih sam otišla juče na večeru. Pošto relativna zamenica quale sa članom zahteva slaganje u rodu i broju i ne sme da se koristi u funkciji pravog objekta, kad god je to moguće bolje je koristiti nepromenljivve relativne zamenice che i cui!

10 Relativno pokazne zamenice CHI = COLUI (onaj) COLEI (ona) COLORO (oni) QUELLO (onaj) QUELLA (ona) QUELLI (oni) QUELLE (one) CHE (koji, koja, koje) Uz relativnu zamenicu chi uvek ide glagol u jednini. Chi (colui che, colei che, quello che, quella che),dice questo, sbaglia. Ko to kaže, greši. Coloro che (quelli che, quelle che) dicono questo, sbagliano. Oni koji to kažu, greše. Chi (colui che, colei che, quello che, quella che) tace, acconsente. Ko ćuti, slaže se. Chi (colui che, colei che, quello che, quella che) cerca, trova. Ko traži, nađe. Chi(colui che, colei che, quello che, quella che) trova un amico, trova tesoro. Ko nađe prijatelja, našao je blago. Non devi regalare niente a chi non lo merita. Ne treba da poklanjaš ništa onome ko ne zaslužuje. Non puoi fidarti di chi (colui che, colei che, coloro che, quello che, quella che, quelli che, quelle che) non conosci bene. Ne možeš da se pouzdaš u onoga koga ne poznaješ dobro. Per quel problema, vai da chi ti ho detto. Za taj problem, idi kod onoga koga sam ti rekao. CIO' CHE, QUELLO CHE to što, ono što (odnosi se na stvari, pojmove) Dovrà raccontare tutto ciò che/quello che ha visto. Moraće da ispriča sve ono što je video. Non capisco ciò che/quello che racconti. Ne razumem to što govoriš. E bello ciò che/quello che hai fatto. Lepo je to što si uradio. Ti ringrazio di ciò che/quello che farai per me. Zahvaljujem ti za ono što ćeš uraditi za mene.

11 Non fare caso a ciò che/quello che ha detto. Ne obraćaj pažnju na ono što je rekao. Faccio ciò che/quello che mi piace. Radim ono što mi se sviđa. E tutto ciò che/quello che sa fare. To je sve što zna da radi. E difficile vivere con ciò che/quello che guadagno. Teško je živeti sa onim što zaradim. Devi riflettere su ciò che/quello che stai per fare. Treba da razmisliš o onome što ćeš uraditi.

12 Lezione 5 Il cucciolo Congiuntivo presente e passato Konjunktiv prezenta i prošlog vremena (perfekta) Konjunktiv je gagolski način mogućnosti, sumnje i nesigurnosti. Za razliku od indikativa koji je način objektivnosti i realnosti, konjunktiv je subjektivan i govori da događaj izražen glagolom nije siguran i realan već moguć, nesiguran, hipotetički, poželjan, onaj kojem se neko nada ili ga se plaši. Konjunktiv ima četiri vremena: prezent, prošlo vreme (perfekat), imperfekat i pluskvamperfekat. Congiuntivo presente Konjunktiv prezenta gradi se odbijanjem infinitivnih nastavaka za sve tri konjugacije i dodavanjem ličnih nastavaka na osnovu: cant-are prend-ere dorm-ire 1. lice jednine cant-i prend-a dorm-a 2. lice jednine cant-i prend-a dorm-a 3. lice jednine cant-i prend-a dorm-a 1. lice množine cant-iamo prend-iamo dorm-iamo 2. lice množine cant-iate prend-iate dorm-iate 3. lice množine cant-ino prend-ano dorm-ano Mario pensa che io non parli questa lingua. Mario misli da ja ne govorim ovaj jezik. Anna vuole che noi scriviamo una lettera. Ana želi da mi napišemo jedno pismo. Lucia teme che Piero parta oggi. Lucija se plaši da Pjero kreće danas. I genitori sperano che voi finiate l'università in tempo. Roditelji se nadaju da ćete završiti Univerzitet na vreme. Glagoli 3. konjugacije koji imaju infiks isc- u prezentu indikativa imaju isti infiks i u prezentu konjunktiva: Finire finisca, finisca, finisca, finiamo, finiate, finiscano

13 Glagoli koji imaju neku nepravilnost u promeni u 1. licu jednine indikativa prezenta imaće je i u promeni u konjunktivu prezenta: dire dica, dica, dica, diciamo, diciate, dicano fare faccia, faccia, faccia, facciamo, facciate, facciano stare stia, stia, stia, stiamo, stiate, stiano sapere sappia, sappia, sappia, sappiamo, sappiate, sappiano potere possa, possa, possa, possiamo, possiate, possano volere voglia, voglia, voglia, vogliamo, vogliate, vogliano dare dia, dia, dia, diamo, diate, diano sciegliere scelga, scelga, scelga, scegliamo, scegliate, scelgano andare vada, vada, vada, andiamo, andiate, vadano venire venga, venga, venga, veniamo, veniate, vengano dovere debba, debba, debba, dobbiamo, dobbiate, debbano uscire esca, esca, esca, usciamo, usciate, escano Congiuntivo passato Prošlo vreme, perfekat konjunktiva je složeno vreme i gradi se od prezenta konjunktiva pomoćnog glagola i participa prošlog glavnog glagola, posebnu pažnju treba obratiti na izbor pomoćnog glagola i na eventualne nepravilnosti participa prošlog. Parlare Che io abbia parlato Che tu abbia parlato Che lui/lei abbia parlato Che noi abbiamo parlato Che voi abbiate parlato Che loro abbiano parlato Uscire Che io sia uscito/a Che tu sia uscito/a Che lui/lei sia uscito/a Che noi siamo usciti/e Che voi siate usciti/e Che loro siano usciti/e

14 Antonio crede che lei sia partita. Antonio veruje da je ona krenula. Marco teme che i suoi amici abbiano perso il treno. Marko se plaši da je njegovim prijateljima otišao voz. Andrea spera che Chiara abbia scritto. Andrea se nada da je Kjara pisala. Glagoli ili izrazi koji uvode konjunktiv Pensare, credere, suppore, ritenere, parere, sembrare Penso che lui sia a casa e abbia molte cose da fare. Mislim da je on kod kuće i ima mnogo stvari da radi. Credo che lei abiti a Perugia, ma frequenti l Univeristà a Roma. Verujem da ona živi u Peruđi ali pohađa univerzitet u Rimu. Suppongo che tutti i presenti abbiano capito la lezione. Pretpostavljam da su svi prisutni razumeli lekciju. Ritengo che voi abbiate fatto del vostro meglio. Držim da ste učinili najbolje što ste mogli. Mi pare che domani ci sia (sarà) un bello spettacolo in piazza. Čini mi se da će sutra na trgu biti lepa predstava. Mi sembra che loro siano già ritornate a casa. Čini mi se da su se one već vratile kući. Temere, avere paura, sperare Temo che lei parta domani per il suo paese. Plašim se da ona sutra kreće u svoju zemlju. Ho paura che loro siano già partiti per le vacanze estive. Bojim se da su oni već krenuli na letnji odmor. Spero che Lei abbia passato una bella vacanza in Grecia. Nadam se da ste Vi proveli lep odmor u Grčkoj. Volere, desiderare, preferire Voglio che loro non guardino la TV molto. Hoću da oni ne gledaju mnogo TV. Desidero che voi leggiate molto in italiano. Želim da vi čitate mnogo na italijanskom. Preferisco che lei resti ancora un mese in Italia. Više volim da ona ostane još mesec dana u Italiji. Si dice, dicono, si racconta, raccontano, sembra Si dice che quel signore sia molto ricco. Priča se da je onaj gospodin veoma bogat.

15 Sembra che lui abbia perso molti soldi al gioco. Izgleda da je on izgubio mnogo para na kocki. Può darsi, può essere (ali forse + indikativ) Può darsi che domani piova. Moguće je da će sutra padati kiša. Può essere che ora dorma. Može biti da sada spava. Forse domani pioverà. Možda će sutra padati kiša. Forse ora dorme. Možda sada spava. Bisogna, occore, è necessario Bisogna che io vada alla posta a ritirare un pacco. Potrebno je da odem do pošte da podignem paket. Occore che lui spedisca immediatamente i documenti. Potrebno je da on odmah pošalje dokumenta. E' necessario che voi veniate a lezione in orario. Neophodno je da dolazite na čas na vreme. Fraze koje izražavaju mišljenje ili sud è facile, è difficile, è possibile, è impossibile, è probabile, è improbabile, è bello, è brutto, è bene, è male, è giusto, è ingiusto, è meglio, è peggio, è ora, è tempo, è un peccato, è una vergogna; È possibile che lei abbia già risolto il suo problema. Moguće je da je ona već rešila svoj problem. È improbabile che le cose siano andate come dici tu. Nije moguće da su se stvari desile tako kako kažeš ti. È bello che voi vi siate comportati in quel modo. Lepo je što ste se tako poneli. È giusto che tu dica queste cose. Fer je da ti kažeš te stvari. È meglio che Lei dica la verità. Bolje je da govorite istinu. È ora che tu metta la testa a posto. Vreme je da se središ. È un peccato che tu non abbia visto quel film. Šteta je što nisi pogledao taj film. È una vergogna che loro si siano ubriacati. Sramota je što su se napili. U mnogim gore navedenim slučajevima ako je subjekat isti u glavnoj i zavisnoj rečenici onda umesto che + konjunktiv stoji di + infinitiv ili samo infinitiv: Io credo che tu abbia ragione. Ja verujem da si ti u pravu. Tu credi di avere ragione. Ti veruješ da si ti u pravu.

16 Penso di non avere domande da fare. Mislim da nemam pitanja da postavim. Mi sembra di essere arrivata nel momento sbagliato. Čini mi se da sam stigla u pogrešnom trenutku. Ho paura di avere sbagliato la strada. Bojim se da sam pogrešio put. Spero di superare l esame di economia. Nadam se da ću položiti ispit iz ekonomije. Voglio andare al cinema stasera. Hoću da idem u bioskop večeras. Bisogna saper perdere. Treba znati gubiti. È una vergogna comportarsi così. Sramota je ponašati se tako. Veznici i izrazi koji uvode konjunktiv Stasera andrò al cinema benché sia stanco morto. Večeras ću ići u bioskop, mada sam umoran kao pas. Ha una casa modesta sebbene guadagni molto. Ima skromnu kuću iako mnogo zarađuje. Devo fare gli esercizi malgrado stamattina sia stato assente. Moram da uradim vežbe iako sam jutros bio otsutan. Conosce già molte persone nonostante sia arrivata solo ieri. Već poznaje mnogo ljudi uprkos tome što je stigla tek juče. Comincierò la lezione purché tutti ascoltino in silenzio. Počeću predavanje ako svi budu slušali u tišini. Ci fermeremo a cena a patto che tu abbia preparato qualcosa di buono. Ostaćemo na večeri pod uslovom da si spremio nešto dobro. Ti racconterò tutto a condizione che tu non lo dica a nessuno. Ispričaću ti sve pod uslovom da nikome ne kažeš. Devi andare dal dottore nel caso che domani non ti senta meglio. Moraš da odeš kod doktora u slučaju da ti sutra ne bude bolje. Desidero il Suo indirizzo prima che Lei parta. Želim Vašu adresu pre nego što krenete. (ali prendo sempre un aperitivo prima di pranzare. pijem uvek aperitiv pre ručka) Posso andare da solo senza che Lei si disturbi ad accompagnarmi. Mogu da idem sam da se ne deranžirate da me pratite. (ali ha fatto di testa sua senza ascoltare nessuno uradio je po svome a da nije poslušao nikoga) Andrò dai miei amici affinché mi aiutino. Otićiću kod mojih prijatelja da bi mi pomogli.

17 Lezione 6 L artista Congiuntivo imperfetto e trapassato konjunktiv imperfekta i pluskvamperfekta Congiuntivo imperfetto Konjunktiv imperfekta se gradi od osnove koja se dobija odbijanjem nastavaka are, -ere i ire u infinitivu glagola i dodavanjem ličnih nastavaka: Parl-are Scriv-ere Dorm-ire 1. lice jednine Parl-assi Scriv-essi Dorm-issi 2. lice jednine Parl-assi Scriv-essi Dorm-issi 3. lice jednine Parl-asse Scriv-esse Dorm-isse 1. lice množine Parl-assimo Scriv-essimo Dorm-issimo 2. lice množine Parl-aste Scriv-este Dorm-iste 3. lice množine Parl-assero Scriv-essero Dorm-issero Bere bevessi, bevessi, bevesse, bevessimo, beveste, bevessero Dire dicessi, dicessi, dicesse, dicessimo, diceste, dicessero Avere avessi, avessi, avesse, avessimo, aveste, avessero Essere fossi, fossi, fosse, fossimo, foste, fossero Stare stessi, stessi, stesse, stessimo, steste, stessero Dare dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero Volevo che tu non lavorassi più. Hteo sam da ti više ne radiš. Era strano che il film finisse così presto. Bilo je čudno što se film završava tako rano. Konjunktiv imperfekta se koristi da izrazi istovremenost radnje zavisne rečenice sa radnjom glavne rečenice kada se u glavnoj rečenici nalazi glagol ili veznik koji zahteva konjunktiv (u prethodnoj lekciji su navedeni ti glagoli i veznici). Congiuntivo trapassato Konjunktiv puskvamperfekta je složeno vreme i gradi se od imperfekta konjunktiva pomoćnog glagola i participa prošlog glavnog glagola. I ovde

18 treba obratiti pažnju na izbor pravilnog pomoćnog glagola i moguće nepravilnosti participa prošlog. Andare Che io fossi andato/a Che tu fossi andato/a Che lui/lei fosse andato/a Che noi fossimo andati/e Che voi foste andati/e Che loro fossero andati/e Leggere Che io avessi letto Che tu avessi letto Che lui/lei avesse letto Che noi avessimo letto Che voi aveste letto Che loro avessero letto Speravo che tu non avessi lavorato troppo. Nadao sam se da nisi mnogo radio. Era strano che il film fosse finito così presto. Bilo je čudno što se film završio tako rano.

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 3

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 3 N. 21 PER OGNI FRASE SCEGLIERE IL PRONOME RELATIVO 1. Ho comprato le scarpe volevo. (che - con cui - di cui - per cui) avevo bisogno andrò in montagna ho risparmiato tanto 2. Hai conosciuto la ragazza

Dettagli

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 3

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 3 PRONOMI ACCOPPIATI es: Carlo mi porta il libro Carlo me lo porta Mario ci porta gli sci Mario ce li porta Carlo le regala un libro Carlo glielo regala. indiretti diretti IO ME TU TE LUI GLIE - LO LEI GLIE

Dettagli

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 2 TEMPO DI VACANZE

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 2 TEMPO DI VACANZE TEMPO DI VACANZE Giuseppe: Giuseppe : Clara, passami quella valigia! Ma vado a sessanta chilometri all ora! Quale? Vai troppo veloce per me: quindi Giuseppe: fammi il piacere, rallenta! Quella grande.

Dettagli

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera Livello UNO A1

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera Livello UNO A1 Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@e-univerzitet.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore sa

Dettagli

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

Test d Italiano T-1 Italian Introductory test T-1

Test d Italiano T-1 Italian Introductory test T-1 Inserisci il tuo nome- Your Name: E-Mail: Data : Puoi dare questa pagina al tuo insegnante per la valutazione del livello raggiunto Select correct answer and give these pages to your teacher. Adesso scegli

Dettagli

Università degli Studi di Genova Anno Accademico 2011/12. Livello A1

Università degli Studi di Genova Anno Accademico 2011/12. Livello A1 Università degli Studi di Genova Anno Accademico 2011/12 COGNOME NOME NAZIONALITA NUMERO DI MATRICOLA FACOLTÀ Completa con gli articoli (il, lo, la, l, i, gli, le) TEST Di ITALIANO (75 MINUTI) 30 gennaio

Dettagli

TEST DI GRAMMATICA 1 NOME e COGNOME INIZIO CORSO. COMPLETARE CON GLI ARTICOLI DETERMINATIVI O INDETERMINATIVI Esempio: Il mio amico è un architetto.

TEST DI GRAMMATICA 1 NOME e COGNOME INIZIO CORSO. COMPLETARE CON GLI ARTICOLI DETERMINATIVI O INDETERMINATIVI Esempio: Il mio amico è un architetto. TEST DI GRAMMATICA 1 NOME e COGNOME INIZIO CORSO COMPLETARE CON GLI ARTICOLI DETERMINATIVI O INDETERMINATIVI Esempio: Il mio amico è un architetto. 1) studente abita a Firenze. 3) Io conosco città italiane.

Dettagli

Non è necessario stampare questo file, puoi anche solo scrivere le risposte in maniera chiara e ordinata su un foglio a parte

Non è necessario stampare questo file, puoi anche solo scrivere le risposte in maniera chiara e ordinata su un foglio a parte Compiti delle vacanze estive per chi in agosto sarà al livello 3 Non è necessario stampare questo file, puoi anche solo scrivere le risposte in maniera chiara e ordinata su un foglio a parte Questi compiti

Dettagli

www.iluss.it - Italiano online Scheda grammaticale

www.iluss.it - Italiano online Scheda grammaticale Discorso indiretto - o n 1 Trasformare il discorso diretto in indiretto 1. "Che cosa fai?". Mi chiese che cosa. 2. "Sono venuto a saperlo per caso". Disse a saperlo per caso. 3. "Per favore, telefoni a

Dettagli

L IMPERATIVO DIPARTIMENTO D ITALIANO CALUSAC

L IMPERATIVO DIPARTIMENTO D ITALIANO CALUSAC L IMPERATIVO DIPARTIMENTO D ITALIANO CALUSAC L imperativo e un modo che si usa con quattro persone: Paolo, metti una firma qui! (tu) Signor Presenti, metta una firma qui. (Lei) Mettiamo una firma qui!

Dettagli

OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK 1 2 Test iz italijanskog jezika sastoji se od četiri dijela. Oblast Br. bodova 1. Ascolto - Slušanje 15 2. Comprensione della lettura - Čitanje 25 3. Analisi delle strutture

Dettagli

TESTO SCRITTO DI INGRESSO

TESTO SCRITTO DI INGRESSO TESTO SCRITTO DI INGRESSO COGNOME NOME INDIRIZZO NAZIONALITA TEL. ABITAZIONE/ CELLULARE PROFESSIONE DATA RISERVATO ALLA SCUOLA LIVELLO NOTE TOTALE DOMANDE 70 TOTALE ERRORI Test Livello B1 B2 (intermedio

Dettagli

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 2

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 2 SPEDIRE UNA LETTERA A.: Con queste telefonate internazionali spendo un sacco di soldi. B.: A.: B.: A.: B.: A.: B.: Perché non scrivi una lettera? Così hai la possibilità di dire tutto quello che vuoi.

Dettagli

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 2

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 2 IN GIRO PER ACQUISTI Signora Rossi: Voglio vedere una camicia per mio figlio. Commessa : Di che colore? Signora Rossi: Non so.. Commessa : Le consiglio il colore rosa. Se Suo figlio segue la moda, gli

Dettagli

Corso di LINGUA ITALIANA

Corso di LINGUA ITALIANA Corso di LINGUA ITALIANA Livello 3= B 1 Prof. ssa Sabrina Dotti 1 N. 1 COMPLETARE CON IL CONDIZIONALE PRESENTE 1. Lucio (venire).domani con noi? 2. Marta (fare)..una passeggiata? 3. Io (vivere).volentieri

Dettagli

GRAMMATICA IL MODO CONGIUNTIVO - 1 Osserva i seguenti esempi:

GRAMMATICA IL MODO CONGIUNTIVO - 1 Osserva i seguenti esempi: GRAMMATICA IL MODO CONGIUNTIVO - 1 Osserva i seguenti esempi: Sono certo che Carlo è in ufficio perché mi ha appena telefonato. So che Maria ha superato brillantemente l esame. L ho appena incontrata nel

Dettagli

Esercizi pronomi indiretti

Esercizi pronomi indiretti Esercizi pronomi indiretti 1. Completate il dialogo con i pronomi dati: Bella la parita ieri, eh? Ma quale partita! Ho litigato con mia moglie e... alla fine non l ho vista! Ma che cosa ha fatto? Niente...

Dettagli

Io/tu/lei/lui noi voi loro

Io/tu/lei/lui noi voi loro CONGIUNTIVO PARTE 1 I verbi regolari. Completa la tabella: comprare finire mettere prendere mangiare aprire chiudere partire parlare cantare scrivere trovare vivere cercare dormire preferire abitare capire

Dettagli

Esercizi pronomi accoppiati

Esercizi pronomi accoppiati Esercizi pronomi accoppiati 1. Rispondete secondo il modello: È vero che regali una casa a Marina?! (il suo compleanno) Sì, gliela regalo per il suo compleanno. 1. È vero che regali un orologio a Ruggero?

Dettagli

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7.

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7. 2 Dov è Piero Ferrari e perché non arriva E P I S O D I O 25 Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7. 1 Leggi più volte il testo e segna le risposte corrette. 1. Piero abita in un appartamento

Dettagli

A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)!

A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)! Predispit znanja iz talijanskog jezika 2012/ 13. A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)! 1. Questa è un intervista

Dettagli

Maschere a Venezia CAP I

Maschere a Venezia CAP I Maschere a Venezia 7 CAP I In un pomeriggio di fine marzo Altiero Ranelli, un giovane giornalista de Il Gazzettino di Venezia, entra nell ufficio del direttore. - Ho una grande notizia. - grida contento.

Dettagli

AL CENTRO COMMERCIALE

AL CENTRO COMMERCIALE AL CENTRO COMMERCIALE Ciao Michele, come va? Che cosa? Ciao Omar, anche tu sei qua? Sì, sono con Sara e Fatima: facciamo un giro per vedere e, forse, comprare qualcosa E dove sono? Voglio regalare un CD

Dettagli

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PLACEMENT TEST IN ITALIAN LANGUAGE FOR CANDIDATES

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PLACEMENT TEST IN ITALIAN LANGUAGE FOR CANDIDATES TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PLACEMENT TEST IN ITALIAN LANGUAGE FOR CANDIDATES Wybierz jedną poprawną odpowiedź a, b lub c, a następnie sprawdź rozwiązania z kluczem.

Dettagli

01 La tazzina di caffè * * Descrivi la foto. Ti sei mai seduto al tavolino di un tipico bar italiano? Com è? Qual è l atmosfera che si respira?

01 La tazzina di caffè * * Descrivi la foto. Ti sei mai seduto al tavolino di un tipico bar italiano? Com è? Qual è l atmosfera che si respira? 01 La tazzina di caffè Descrivi la foto. Ti sei mai seduto al tavolino di un tipico bar italiano? Com è? Qual è l atmosfera che si respira? Al bar per Quali sono i motivi principali per cui ti siedi al

Dettagli

BENVENUTI ALLA SCUOLA T OSCANA!!!

BENVENUTI ALLA SCUOLA T OSCANA!!! Test your Italian This is the entrance test. Please copy and paste it in a mail and send it to info@scuola-toscana.com Thank you! BENVENUTI ALLA SCUOLA T OSCANA!!! TEST DI INGRESSO Data di inizio del corso...

Dettagli

http://www.sprachkurse-hochschule.de

http://www.sprachkurse-hochschule.de Lingua: Italiana Livello: A1/A2 1. Buongiorno, sono Sandra, sono di Monaco. (a) Buongiorno, sono Sandra, sono da Monaco. Buongiorno, sono Sandra, sono in Monaco. 2. Mia sorella chiama Kerstin. (a) Mia

Dettagli

I T A L I J A N S K I J E Z I K

I T A L I J A N S K I J E Z I K I T A L I J A N S K I J E Z I K Pažljivo pročitajte uputstvo. Ne okrećite stranice dok to ne dozvoli dežurni nastavnik. Test iz gramatike, leksike i pisanja traje 100 minuta. Za vrijeme rada na testu nije

Dettagli

Ejercicios de traducción

Ejercicios de traducción Ejercicios de traducción POR LAURA SANFELICI TRADUCE: 1. -Sei mai stato a Cuba? -Sì, ci sono stato l estate scorsa con la mia fidanzata. 2. Suo marito è francese ma vive in Spagna da vent anni. 3. Studio

Dettagli

Esercizi pronomi diretti

Esercizi pronomi diretti 1. Completate con i pronomi diretti: Esercizi pronomi diretti 1. Marina ha la tosse, dobbiamo portar dal dottore. 2. Signorina, prego di salutare i Suoi genitori quando vedrà. 3. Caro, sei libero stasera?

Dettagli

Esercizi il condizionale

Esercizi il condizionale Esercizi il condizionale 1. Completare secondo il modello: Io andare in montagna. Andrei in montagna. 1. Io fare quattro passi. 2. Loro venire da noi. 3. Lui prendere un caffè 4. Tu dare una mano 5. Noi

Dettagli

L imperativo e i pronomi

L imperativo e i pronomi L imperativo e i pronomi 1. L IMPERATIVO DIRETTO ( TU, NOI, VOI) (TU) Prendi il caffè! > PRENDILO! (NOI) Prendiamo il caffè! > PRENDIAMOLO! (VOI) Prendete il caffè! > PRENDETELO! Con l imperativo diretto

Dettagli

Italiano Test d ingresso

Italiano Test d ingresso Nome: Nazione: Nr. di telefono / E-mail : Come é venuto/a a conoscenza della F+U? Italiano Test d ingresso 1. Rispondere alle domande Come si chiama?. Di che nazionalità è?.. Ha già studiato l italiano?...

Dettagli

Indice. I. Gli articoli, i nomi, gli aggettivi. Esercizi 8 Test 18. Esercizi 24 Test 31. Esercizi 36 Test 39. Esercizi 44 Test 118

Indice. I. Gli articoli, i nomi, gli aggettivi. Esercizi 8 Test 18. Esercizi 24 Test 31. Esercizi 36 Test 39. Esercizi 44 Test 118 Indice I. Gli articoli, i nomi, gli aggettivi. Esercizi 8 Test 18 II. I possessivi e i dimostrativi. Esercizi 24 Test 31 III. I gradi di comparazione Esercizi 36 Test 39 IV. I verbi Esercizi 44 Test 118

Dettagli

TANDEM Köln www.tandem-koeln.de info@tandem-koeln.de

TANDEM Köln www.tandem-koeln.de info@tandem-koeln.de Nome: Telefono: Data: Kurs- und Zeitwunsch: 1. Ugo è a. italiano b. da Italia c. di Italia d. della Italia 3. Finiamo esercizio. a. il b. lo c. gli d. l 5. Ugo e Pia molto. a. non parlano b. non parlare

Dettagli

Livello CILS A2 Modulo bambini

Livello CILS A2 Modulo bambini Livello CILS A2 Modulo bambini MAGGIO 2012 Test di ascolto numero delle prove 3 Ascolto Prova n. 1 Ascolta il testo. Completa il testo e scrivi le parole che mancano. Alla fine del test di ascolto, DEVI

Dettagli

MATRICOLA SCUOLA NAZIONALITA 2 SETTEMBRE 2014 - TEST DI LINGUA ITALIANA LIVELLO A1

MATRICOLA SCUOLA NAZIONALITA 2 SETTEMBRE 2014 - TEST DI LINGUA ITALIANA LIVELLO A1 COGNOME NOME MATRICOLA SCUOLA NAZIONALITA 2 SETTEMBRE 2014 - TEST DI LINGUA ITALIANA TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA: 90 MINUTI LIVELLO A1 1.Inserisci gli articoli determinativi corretti 1. zio di Martina

Dettagli

Università degli Studi di Genova. Anno Accademico 2011/12 LIVELLO A1

Università degli Studi di Genova. Anno Accademico 2011/12 LIVELLO A1 Anno Accademico 2011/12 COGNOME NOME NAZIONALITA NUMERO DI MATRICOLA FACOLTÀ TEST Di ITALIANO (75 MINUTI) 3 ottobre 2011 LIVELLO A1 1. Completa le frasi con gli articoli determinativi (il, lo, la, l, i,

Dettagli

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 3

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 3 68 69 PERIODO IPOTETICO 1 TIPO =DELLA REALTÀ IPOTESI CONSEGUENZA a. SE + INDICATIVO PRESENTE + INDICATIVO PRESENTE es.: Se dici questo, sbagli. b. SE + INDICATIVO FUTURO + INDICATIVO FUTURO es.: Se dirai

Dettagli

Venite tutti a casa mia. Ragazzi, perché non ascoltiamo un po di musica? Quanti CD hai?

Venite tutti a casa mia. Ragazzi, perché non ascoltiamo un po di musica? Quanti CD hai? TEMPO LIBERO Venite tutti a casa mia Ragazzi, perché non ascoltiamo un po di musica? Ho molti CD di musica ska; tanti di musica punk-rock, pochi invece di altri generi. Per me la musica ska è la più divertente

Dettagli

Maschere a Venezia VERO O FALSO

Maschere a Venezia VERO O FALSO 45 VERO O FALSO CAP I 1) Altiero Ranelli è il direttore de Il Gazzettino di Venezia 2) Altiero Ranelli ha trovato delle lettere su MONDO-NET 3) Colombina è la sorella di Pantalone 4) La sera di carnevale,

Dettagli

TEST I (Unità 1, 2 e 3)

TEST I (Unità 1, 2 e 3) TEST I (Unità 1, 2 e 3) 1) Indica la frase che non ha lo stesso significato delle altre. (1) a) Compro una macchina per l espresso, perché voglio il caffè come quello del bar. b) Compro una macchina per

Dettagli

1. Queste mele sono. a. buonissime b. meno buonissime c. più buonissime. 2. La sua auto è mia. a. nuovissima b. più nuova della c.

1. Queste mele sono. a. buonissime b. meno buonissime c. più buonissime. 2. La sua auto è mia. a. nuovissima b. più nuova della c. QUARTA MEDIA RIPASSO DI GRAMMATICA / LESSICO E FUNZIONI SCEGLI LA FORMA CORRETTA. 1. (a) Quello uomo (b) Quell'uomo (c) quel uomo è stato un famoso atleta. 2. Il mio ufficio è vicino (a) alla stazione

Dettagli

Come va? I N O C C H I P E L L E C O P A N C I A R P O D E N T I R E S O R E C C H I E A T E S T A N P I E D I O

Come va? I N O C C H I P E L L E C O P A N C I A R P O D E N T I R E S O R E C C H I E A T E S T A N P I E D I O Come va? 1 Trova nello schema le parti del corpo scritte di seguito e in orizzontale a cui si riferiscono le seguenti frasi. Le lettere rimaste completano l espressione indicata sotto. 1. Proteggila col

Dettagli

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ( 7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ( 7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Iταλικά Επίπεδο: 3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Dettagli

Livello A2 Unità 7 Istruzione In questa unità imparerai:

Livello A2 Unità 7 Istruzione In questa unità imparerai: Livello A2 Unità 7 Istruzione In questa unità imparerai: a comprendere testi orali sull istruzione a esprimere accordo e disaccordo parole relative alla scuola e all università a usare il passato prossimo

Dettagli

TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A2 (Elementare 3)

TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A2 (Elementare 3) Nome studente Data TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A2 (Elementare 3) 1. Completa il testo con gli articoli e le desinenze dei nomi e degli aggettivi. Le tendenze alimentari italiane. Quali sono le mode alimentari

Dettagli

1. Completa le frasi con l imperfetto e il passato prossimo dei verbi tra parentesi.

1. Completa le frasi con l imperfetto e il passato prossimo dei verbi tra parentesi. Nome studente Data TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO B1.1 (Medio 1) 1. Completa le frasi con l imperfetto e il passato prossimo dei verbi tra parentesi. Es. Ieri sera non ti (noi-chiamare) abbiamo chiamato

Dettagli

PRONOMI DIRETTI (oggetto)

PRONOMI DIRETTI (oggetto) PRONOMI DIRETTI (oggetto) - mi - ti - lo - la - La - ci - vi - li - le La è la forma di cortesia. Io li incontro spesso. (gli amici). Non ti sopporta più. (te) Lo legge tutti i giorni. (il giornale). La

Dettagli

1. Ascolta la canzone e metti in ordine le immagini:

1. Ascolta la canzone e metti in ordine le immagini: Pag. 1 1. Ascolta la canzone e metti in ordine le immagini: Pag. 2 Adesso guarda il video della canzone e verifica le tue risposte. 2. Prova a rispondere alle domande adesso: Dove si sono incontrati? Perché

Dettagli

I Completare le frasi con le forme convenienti del pronome accoppiato

I Completare le frasi con le forme convenienti del pronome accoppiato PRONOMI COMBINATI ESERCIZI I Completare le frasi con le forme convenienti del pronome accoppiato 1. Ti ho detto che hai torto -->......ho detto, no? 2. Ti do una caramella -->......`ho data. 3. La fai

Dettagli

- 1 reference coded [1,02% Coverage]

<Documents\bo_min_2_M_17_ita_stu> - 1 reference coded [1,02% Coverage] - 1 reference coded [1,02% Coverage] Reference 1-1,02% Coverage Sì, adesso puoi fare i filmati, quindi alla fine se non hai niente da fare passi anche un ora al cellulare

Dettagli

SETTIMA LEZIONE LUCIA NON LO SA

SETTIMA LEZIONE LUCIA NON LO SA SETTIMA LEZIONE LUCIA NON LO SA SETTIMA LEZIONE 72 Lucia non lo sa Claudia Claudia Come? Avete fatto conoscenza in ascensore? Non ti credo. Eppure devi credermi, perché è la verità. E quando? Un ora fa.

Dettagli

a. la collana b. le chiavi c. le foto d. gli occhiali da sole e. il caffè f. i soldi

a. la collana b. le chiavi c. le foto d. gli occhiali da sole e. il caffè f. i soldi 1. Collega le frasi con l oggetto corrispondente. a. la collana b. le chiavi c. le foto d. gli occhiali da sole e. il caffè f. i soldi 1. Ve le lascio sul tavolo della cucina. 2. Te li presta mia sorella,

Dettagli

LING RACCONTA IL SUO VIAGGIO

LING RACCONTA IL SUO VIAGGIO LING RACCONTA IL SUO VIAGGIO Sono arrivata in Italia in estate perché i miei genitori lavoravano già qui. Quando ero in Cina, io e mia sorella Yang abitavamo con i nonni, perciò mamma e papà erano tranquilli.

Dettagli

Secondo anno seconda metà d anno. Grammatica. Il futuro semplice

Secondo anno seconda metà d anno. Grammatica. Il futuro semplice Secondo anno seconda metà d anno Grammatica Il futuro semplice Scegliere la parola giusta fra le parentesi :- 1- Nel concorso di domani ogni scuola ------- un gruppo musicale. ( manderò manderà manderanno

Dettagli

Italian Continuers (Section I Listening and Responding)

Italian Continuers (Section I Listening and Responding) 2010 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Italian Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript Familiarisation Text [Ring, ring] SIGNORA ROSSI: Pronto casa Rossi. CARLO: Buonasera signora

Dettagli

Test di ascolto Numero delle prove 3

Test di ascolto Numero delle prove 3 Test di ascolto Numero delle prove 3 Ascolto Prova n. 1 Ascolta il testo. Completa il testo e scrivi le parole che mancano. Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL FOGLIO DELLE RISPOSTE.

Dettagli

MATRICOLA SCUOLA NAZIONALITA 14 LUGLIO 2014 - TEST D ITALIANO LIVELLO A1

MATRICOLA SCUOLA NAZIONALITA 14 LUGLIO 2014 - TEST D ITALIANO LIVELLO A1 ANNO ACCADEMICO 2013-2014 COGNOME NOME MATRICOLA SCUOLA NAZIONALITA 14 LUGLIO 2014 - TEST D ITALIANO TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 90 MINUTI 1.Inserisci gli articoli determinativi corretti.

Dettagli

QUESTIONARIO DI OFFER PER ADOLESCENTI SULLA IMMAGINE DI SE

QUESTIONARIO DI OFFER PER ADOLESCENTI SULLA IMMAGINE DI SE QUESTIONARIO DI OFFER PER ADOLESCENTI SULLA IMMAGINE DI SE INTRODUZIONE AL QUESTIONARIO Questo questionario viene usato per scopi scientifici. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Dopo aver letto attentamente

Dettagli

IN COMUNE UNITÁ 8. (allo sportello)

IN COMUNE UNITÁ 8. (allo sportello) IN COMUNE Sanit: Bogosò: Sanit: Bogosò: Sanit: Bogosò: Sanit: Ciao, Bogosò, come stai? Io sto bene e tu? Questi sono i miei bambini: Fortunato e Faduma. La mia bambina, invece, è a casa. Che cosa fai in

Dettagli

www.iluss.it - Italiano online Livello intermedio Il futuro Il futuro semplice

www.iluss.it - Italiano online Livello intermedio Il futuro Il futuro semplice semplice semplice indica che l azione espressa dal verbo si svolge in un momento successivo al presente. Domani Giorgio darà l'esame. Fra un anno finirò l'università e comincerò a lavorare. essere sarò

Dettagli

un nuovo lavoro 3 Le parole dell attività 2 fanno parte di un dialogo fra due ragazze. Secondo voi, di quale inizio parlano?

un nuovo lavoro 3 Le parole dell attività 2 fanno parte di un dialogo fra due ragazze. Secondo voi, di quale inizio parlano? Per cominciare... 1 Osservate le foto e spiegate, nella vostra lingua, quale inizio è più importante per voi. Perché? una nuova casa un nuovo corso un nuovo lavoro 2 Quali di queste parole conoscete o

Dettagli

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2010-2011

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2010-2011 Μάθημα: Ιταλικά Δπίπεδο: 2 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: 23 Μαΐοσ

Dettagli

1 Consiglio. Esercizi 1 1

1 Consiglio. Esercizi 1 1 1 Consiglio Prima di andare a dormire scrivi cinque parole italiane che ti interessano. La mattina dopo, prima di alzarti, cerca di ricordarti le parole scritte la sera prima. 1 Animali Fai il cruciverba.

Dettagli

ESERCITAZIONI. Prova n. 1 Individuazione di informazioni, chiusa, l'infinito dei verbi, analisi delle strutture della comunicazione

ESERCITAZIONI. Prova n. 1 Individuazione di informazioni, chiusa, l'infinito dei verbi, analisi delle strutture della comunicazione IO PARLO ITALIANO Corso di Italiano per Immigrati Lezione 1 Puntata 3 ESERCITAZIONI Prova n. 1 Individuazione di informazioni, chiusa, l'infinito dei verbi, analisi delle strutture della comunicazione

Dettagli

Il presente indicativo

Il presente indicativo Il presente indicativo Il presente regolare PARLARE VEDERE PARTIRE FINIRE parl - o ved - o part - o fin - isco parl - i ved - i part - i fin - is i parl - a ved - e part - e fin - isce parl - iamo ved

Dettagli

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 3

Corso ITALIANO Prof.ssa S. DOTTI Liv. 3 24 CHE invariabile senza preposizioni PRONOMI RELATIVI CHE = Il quale - i quali masch. La quale -le quali femm. Es. Le persone, che vedi, sono i miei amici = Le persone, le quali vedi, sono i miei amici

Dettagli

Ecco alcune parole e espressioni che possono aiutarti a capire meglio il testo. inclinazione del terreno ostacoli voluminosi

Ecco alcune parole e espressioni che possono aiutarti a capire meglio il testo. inclinazione del terreno ostacoli voluminosi Unità 7 Macchine agricole e infortuni In questa unità imparerai: a comprendere testi scritti sulla sicurezza in agricoltura le parole relative alla sicurezza in agricoltura e all uso delle macchine agricole

Dettagli

TEST GRAMMATICALE DI LIVELLO

TEST GRAMMATICALE DI LIVELLO 1.- "Ciao, come?" a) sta b) vai 2.- "Sono francese" " " a) Da dove? b) Dove sei? TEST GRAMMATICALE DI LIVELLO c) va d) siete c) Di dove? d) Dove? 3.- "Ciao Marina, ci vediamo domani" "D'accordo " a) presto

Dettagli

ITALIANO: corso multimediale d'italiano Per stranieri. Percorso

ITALIANO: corso multimediale d'italiano Per stranieri. Percorso unità 7 - quattro chiacchiere con gli amici lezione 13: un tè in compagnia 64-66 lezione 14: al telefono 67-69 vita italiana 70 approfondimenti 71 unità 8 - una casa nuova lezione 15: cercare casa 72-74

Dettagli

Ad A ol o esce c n e t n i t Anno 2008

Ad A ol o esce c n e t n i t Anno 2008 nno 2008 dolescenti Prova di Comprensione della Lettura CELI 1 dolescenti 2008 PRTE PROV DI COMPRENSIONE DELL LETTUR.1 Leggere i messaggi da 1 a 4. Guardare le illustrazioni sotto i messaggi. Solo una

Dettagli

Italian Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript

Italian Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript 2013 H I G H E R S C H O O L C E R T I F I C A T E E X A M I N A T I O N Italian Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript Familiarisation Text SILVIO: FLAVIA: SILVIO: FLAVIA: SILVIO:

Dettagli

- 1 reference coded [3,14% Coverage]

<Documents\bo_min_11_M_16_ita_stu> - 1 reference coded [3,14% Coverage] - 1 reference coded [3,14% Coverage] Reference 1-3,14% Coverage quindi ti informi sulle cose che ti interessano? sì, sui blog dei miei amici ah, i tuoi amici hanno dei

Dettagli

Antonio, mi porti la borsa? Certo! Te la porto subito. 1. Massimo, per favore, mi presti il tuo motorino?

Antonio, mi porti la borsa? Certo! Te la porto subito. 1. Massimo, per favore, mi presti il tuo motorino? 1 Completate come da modello. Antonio, mi porti la borsa? Certo! Te la porto subito. 1. Massimo, per favore, mi presti il tuo motorino?... presterei, ma l ha preso mio fratello. 2. Mamma, per piacere,

Dettagli

F R A S A R I O ITALIANO BIELORUSSO

F R A S A R I O ITALIANO BIELORUSSO F R A S A R I O BIELORUSSO Note di pronuncia: zh (scritto g ) = sgj dolce, come j di jardin ) sc(i) = sci dolce di scialle sc(e) = sce dolce di pesce k = c di casa z = s di naso c = c di pace kh = ch aspirata

Dettagli

Sono nato in Marocco. Ho un esperienza di lavoro di 14 anni nel mio paese. Ho fatto anche ruolo di sindacato anche nel mio paese. Sono venuto qua in

Sono nato in Marocco. Ho un esperienza di lavoro di 14 anni nel mio paese. Ho fatto anche ruolo di sindacato anche nel mio paese. Sono venuto qua in Sono nato in Marocco. Ho un esperienza di lavoro di 14 anni nel mio paese. Ho fatto anche ruolo di sindacato anche nel mio paese. Sono venuto qua in Italia non solo per motivi di lavoro, ma per motivi

Dettagli

Università per Stranieri di Siena Livello B2

Università per Stranieri di Siena Livello B2 Unità 6 La nuova patente europea per il computer In questa unità imparerai: a capire testi che danno informazioni sulle caratteristiche della nuova ECDL, la patente europea per il computer parole relative

Dettagli

Italian Beginners (Section I Listening) Transcript

Italian Beginners (Section I Listening) Transcript 2013 H I G H E R S C H O O L C E R T I F I C A T E E X A M I N A T I O N Italian Beginners (Section I Listening) Transcript Familiarisation Text MARINO: RENATA: MARINO: RENATA: MARINO: RENATA: Ciao Renata.

Dettagli

MODULO UNO : La tua STORIA con i SOLDI!!

MODULO UNO : La tua STORIA con i SOLDI!! MODULO UNO : La tua STORIA con i SOLDI Ciao e Benvenuta in questo straordinario percorso che ti permetterà di compiere un primo passo per IMPARARE a vedere finalmente il denaro in modo DIFFERENTE Innanzitutto

Dettagli

CHIAVI DEGLI ESERCIZI

CHIAVI DEGLI ESERCIZI Lycée Blaise-Cendrars/ sr + cr Febbraio 2012 Unità 1 : 1. Completa con il verbo essere. 2. sono 3. Siamo 4. Siete 5. Sei 6. Sono CHIAVI DEGLI ESERCIZI 2. Metti le frasi dell esercizio 1 alla forma negativa.

Dettagli

UN PO DI LETTERATURA. 1. IL DECAMERON a. ALESSANDRO BARICCO

UN PO DI LETTERATURA. 1. IL DECAMERON a. ALESSANDRO BARICCO UN PO DI LETTERATURA 1. Abbina ogni opera al proprio autore. 1. IL DECAMERON a. ALESSANDRO BARICCO 2. IL BARONE RAMPANTE b. CESARE PAVESE 3. IL NOME DELLA ROSA c. LUDOVICO ARIOSTO 4. SETA d. GIOVANNI BOCCACCIO

Dettagli

Lezione 11. Coordinatrice didattica: Paola Baccin. Collaborazione: Sandra Gazzoni

Lezione 11. Coordinatrice didattica: Paola Baccin. Collaborazione: Sandra Gazzoni Lezione 11 Coordinatrice didattica: Paola Baccin Collaborazione: Sandra Gazzoni ALCUNI VERBI ALL INDICATIVO PRESENTE: RIPASSO Il contrario di accendere (la luce, una candela, il computer, la televisione)

Dettagli

1 Volgete al plurale le frasi, come nell esempio. 2 Volgete al passato prossimo le frasi. 3 Trasformate le frasi al passato prossimo.

1 Volgete al plurale le frasi, come nell esempio. 2 Volgete al passato prossimo le frasi. 3 Trasformate le frasi al passato prossimo. 1 Volgete al plurale le frasi, come nell esempio. Ho parlato con Lucia. Abbiamo parlato con Lucia. 1. Ho visitato tutti i musei della città.... 2. Anna ha spedito un e-mail. Anna e Marco... 3. Ho comprato

Dettagli

- 1 reference coded [0,86% Coverage]

<Documents\bo_min_9_M_18_ita_stu> - 1 reference coded [0,86% Coverage] - 1 reference coded [0,86% Coverage] Reference 1-0,86% Coverage E le altre funzioni, le fotografie, o, non so le altre cose che può offrire il cellulare sono cose che

Dettagli

Indice. Unità 1 Gli articoli, i nomi e gli aggettivi... 7. Unità 2 I verbi... 19. Unità 3 La forma riflessiva... 129. Unità 4 Le preposizioni...

Indice. Unità 1 Gli articoli, i nomi e gli aggettivi... 7. Unità 2 I verbi... 19. Unità 3 La forma riflessiva... 129. Unità 4 Le preposizioni... Indice Unità 1 Gli articoli, i nomi e gli aggettivi... 7 Gli articoli 7 - I nomi e gli aggettivi 11 I gradi di comparazione 16 Unità 2 I verbi... 19 Indicativo 20 - Concordanza dell'indicativo 69 Congiuntivo

Dettagli

A.1 Leggere i testi da 1 a 5. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo, la

A.1 Leggere i testi da 1 a 5. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo, la PARTE A PROVA DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA A.1 Leggere i testi da 1 a 5. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo, la lettera A, B o C corrispondente alla risposta scelta. Esempio

Dettagli

Indice. Pasta per due... pag. 5. Scheda culturale - Le carte... pag. 42. Esercizi... pag. 45. Soluzioni degli esercizi... pag. 63

Indice. Pasta per due... pag. 5. Scheda culturale - Le carte... pag. 42. Esercizi... pag. 45. Soluzioni degli esercizi... pag. 63 Indice Pasta per due... pag. 5 Scheda culturale - Le carte... pag. 42 Esercizi... pag. 45 Soluzioni degli esercizi... pag. 63 Pasta per due 5 Capitolo 1 Libero Belmondo è un uomo di 35 anni. Vive a Roma.

Dettagli

Questionario COMPASS*

Questionario COMPASS* Questionario COMPS* Istruzioni Il presente questionario viene utilizzato per addestrarsi a discriminare fra le varie modalità di reazione a situazioni sociali specifiche in casa e fuori. Consta di 30 casi

Dettagli

Maria ha mandato una lettera a sua madre.

Maria ha mandato una lettera a sua madre. GRAMMATICA LE PREPOSIZIONI Osservate: Carlo ha regalato un mazzo di fiori a Maria per il suo compleanno. Vivo a Roma. La lezione inizia alle 9:00. Sono ritornata a casa alle 22:00. Ho comprato una macchina

Dettagli

St. Nicholas College. Boys Secondary Naxxar Half-Yearly Examinations February 2014. FORM 3 (First Year) ITALIAN Time: 1 h 30 mins

St. Nicholas College. Boys Secondary Naxxar Half-Yearly Examinations February 2014. FORM 3 (First Year) ITALIAN Time: 1 h 30 mins St. Nicholas College Boys Secondary Naxxar Half-Yearly Examinations February 2014 BS Naxxar FORM 3 (First Year) ITALIAN Time: 1 h 30 mins Name Class A. Grammatica / Funzioni / Lessico: 15 punti 1. Metti

Dettagli

Unità 6. Al Pronto Soccorso. Lavoriamo sulla comprensione. Università per Stranieri di Siena Livello A1. In questa unità imparerai:

Unità 6. Al Pronto Soccorso. Lavoriamo sulla comprensione. Università per Stranieri di Siena Livello A1. In questa unità imparerai: Unità 6 Al Pronto Soccorso In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni su come funziona il Pronto Soccorso parole relative all accesso e al ricovero al Pronto Soccorso l uso degli

Dettagli

Test di progresso in italiano

Test di progresso in italiano Test di progresso in italiano 1. Noi le ragazze ungheresi. A) siete B) sono C) siamo D) sei 2. Giuseppe, sono senza soldi,..? A) ha 10 euro B) hai 10 euro C) ho 10 euro D) abbiamo 10 euro 3. -Cosa oggi

Dettagli

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθημα: Ιταλικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008 11:00 13:30

Dettagli

Il vostro compito Leggete il testo e mettete una crocetta sulla risposta giusta. La prima risposta = esempio.

Il vostro compito Leggete il testo e mettete una crocetta sulla risposta giusta. La prima risposta = esempio. 1 LA FAMIGLIA 1.1 Lettura primo testo Il prossimo anno l austriaca Alexandra partirà per l Italia. Per quattro mesi frequenterà il liceo a Ravenna. Stamattina ha ricevuto una lettera dalla sua famiglia

Dettagli

Vocabolario Scelte corrette.../20 Data...

Vocabolario Scelte corrette.../20 Data... UNITÀ Vocabolario Scelte corrette.../0 Data... Completa il dialogo con le parole: dimmi, ci vediamo, ciao, pronto, ti ringrazio..., Pronto parlo con casa Marini? Sì Marco, sono Andrea che cosa vuoi?...,

Dettagli

Višnja Golac Strutture 3 Nastavna skripta za Poslovni talijanski jezik III Zagreb, 2014.

Višnja Golac Strutture 3 Nastavna skripta za Poslovni talijanski jezik III Zagreb, 2014. Višnja Golac Strutture 3 Nastavna skripta za Poslovni talijanski jezik III Zagreb, 2014. Višnja Golac Strutture 3 Nastavna skripta za Poslovni talijanski jezik III Zagreb, 2014. 2 Autor Višnja Golac, viši

Dettagli

La vita dei numeri ultimi

La vita dei numeri ultimi La vita dei numeri ultimi Orazio La Boccetta LA VITA DEI NUMERI ULTIMI racconto Dedicato a tutta la mia famiglia e i miei migliori amici a Pietro soprattutto ed in particolare a mio padre Andrea e mia

Dettagli

Amore in Paradiso. Capitolo I

Amore in Paradiso. Capitolo I 4 Amore in Paradiso Capitolo I Paradiso. Ufficio dei desideri. Tanti angeli vanno e vengono nella stanza. Arriva un fax. Lo ha mandato qualcuno dalla Terra, un uomo. Quando gli uomini vogliono qualcosa,

Dettagli