Lezione 1 Un furto. Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Lezione 1 Un furto. Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica"

Transcript

1 Lezione 1 Un furto Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica Nenaglašene dativne zamenice MI (meni), TI (tebi), GLI (njemu), LE (njoj), CI (nama), VI (vama), GLI (njima) i nenaglašene akuzativne zamenice LO (njega), LA (nju), LI (njih), LE (njih ž.r.) kao i partitivna rečca NE mogu da stoje jedne pored drugih, zajedno. Takvi oblici postoje i u srpskom jeziku. LO LA LI LE NE MI ME LO ME LA ME LI ME LE ME NE TI TE LO TE LA TE LI TE LE TE NE GLI GLIELO GLIELA GLIELI GLIELE GLIENE LE GLIELO GLIELA GLIELI GLIELE GLIENE CI CE LO CE LA CE LI CE LE CE NE VI VE LO VE LA VE LI VE LE VE NE GLI GLIELO GLIELA GLIELI GLIELE GLIENE Kao što može da se vidi u tabeli, pri spajanju ovih zamenica, u 1. i 2. licu jednine i množine vokal I dativnih zamenica prelazi u E. Kod trećeg lica jednine i množine treba obratiti pažnju jer se kombinovane zamenice pišu zajedno i imaju samo jedan oblik i za jedninu i za množinu, za oba roda (glielo, gliela, glieli...) Upotreba združenih zamenica Marco da un libro a me. Marco MI da un libro. Marco ME LO da. Marko daje knjigu meni. Marko MI daje knjigu. Marko MI JE daje. Anna regala una macchina a te. Anna TI regala una macchina. Anna TE LA regala. Ana poklanja kola tebi. Ana TI poklanja kola. Ana TI IH poklanja. Io do un consiglio a lui. Io GLI do un consiglio. Io GLIELO do. Ja dajem savet njemu. Ja MU dajem savet. Ja MU GA dajem. Tu regali un libro a lei. Tu LE regali un libro. Tu GLIELA regali. Ti poklanjaš knjigu njoj. Ti JOJ poklanjaš knjigu. Ti JOJ JE poklanjaš.

2 Portano un regalo a noi. Ci portano un regalo. CE LO portano. Donose poklon nama. Donose NAM poklon. Donose NAM GA. Luca da le chiavi a voi. Luca VI da le chiavi. Luca VE LE da. Luka daje ključeve vama. Luka VAM daje ključeve. Luka VAM IH daje. Portano la torta a loro. GLI portano la torta. GLIELA portano. Donose njima tortu. Donose IM tortu. Donose IM JE. Chiara porta un po di torta a me. Chiara MI porta un po di torta. Chiara ME NE porta un po. Kjara donosi malo torte meni. Kjara MI donosi malo torte. Kjara MI JE donosi malo. (U smislu malo od nje torte) Posebnu pažnju treba obratiti na treće lice jednine i množine, oba roda, jer može imati višestruko značenje. Npr. GLIELA danno može značiti daju mu je, daju joj je i daju im je, najčešće će kontekst ostatka teksta razrešiti nedoumicu pa treba biti pažljiv. Mesto združenih oblika zamenica u rečenici Združeni oblici zamenica u rečenici stoje ispred glagola u indikativu, konjunktivu i kondicionalu. Anna me la porta domani. Ana mi je donosi sutra. Credo che io ve lo abbia già detto. Verujem da sam vam to već rekao. Glielo direi. Rekao bih mu to. Uz neke oblike imperativa, gerund, infinitiv i particip prošli združeni oblici ličnih zamenica se pišu zajedno sa glagolom, i stoje iza njega (i same zamenice se tada pišu sastavljeno). Puoi prestarmi la tua macchina? Možeš li mi pozajmiti tvoja kola? Puoi prestarmela? Možeš li mi je pozajmiti? Parlami di lei! Pričaj mi o njoj!

3 Lezione 2 Dal dentista Imperativo (forma di cortesia) Imperativ (imperativ za formalno obraćanje) Imperativ (zapovedni način) za formalno obraćanje (3. lice jednine i množine jer se na italijanskom 3.-im licem persira) se gradi od osnove koja se dobija odbacivanjem zavreštka are, ere i ire i dodavanjem sledećih nastavaka: Parl-are 3. lice jednine Parl-I! Govorite! (upućeno jednoj osobi) 3. lice množine Parl-INO! Govorite! (upućeno grupi ljudi) Vend-ere 3. lice jednine Vend-A! Prodajte! (upućeno jednoj osobi) 3. lice množine Vend-ANO! Prodajte! (upućeno grupi ljudi) Dorm-ire 3. lice jednine Dorm-A! Spavajte! (upućeno jednoj osobi) 3. lice množine Dorm-ANO! Spavajte! (upućeno grupi ljudi) Primeri: Stia calma signora! Budite mirni gospođo! Si accomodi, dottor Rossi! Izvolite, dr Rosi! Si sieda! Sedite! Kao što se može primetiti, imperativ za formalno obraćanje zapravo pozajmljuje oblike od konjunktiva prezenta. Nepravilnosti u promeni koje su se javljale kod nekih glagola u 1. licu jednine prezenta ukazuju nam na nepravilnosti koje možemo očekivati i ovde. Npr. Dire prezent DICO imperativ 3.l.j. DICA, 3.l.m. DICANO Andare prezent VADO imperativ 3.l.j. VADA, 3.l.m. VADANO Venire prezent VENGO imperativ 3.l.j. VENGA, 3.l.m. VENGANO Salire prezent SALGO imperativ 3.l.j. SALGA, 3.l.m. SALGANO

4 Fare prezent FACCIO imperativ 3.l.j. FACCIA, 3.l.m. FACCIANO Finire prezent FINISCO imperativ 3.l.j. FINISCA, 3.l.m. FINISCANO (svi inhoativni glagoli, tj. glagoli 3. konjugacije koji imaju -isc- u promeni a ne u infinitivu imaju taj infiks i u formalnom imperativu) Potpuno nepravilan imperativ imaju: Avere 3.l.j. ABBIA, 3.l.m. ABBIANO Essere 3.l.j. SIA, 3.l.m. SIANO Stare 3.l.j. STIA, 3.l.m. STIANO Dare 3.l.j. DIA, 3.l.m. DIANO Kod imperativa za formalno obraćanje, združeni oblici nenaglašenih zamenica stoje ispred glagola: Signora, mi dia il libro. Signora, me lo dia subito! Gospođo, dajte mi knjigu. Gospođo, dajte mi je odmah! Negacija se dobija dodavanjem NON ispred oblika imperativa: Signor Rossi, non lo dica a sua moglie! Signor Rossi, non glielo dica! Gospodine Rosi, nemojte to reći Vašoj supruzi! Gospodine Rosi, nemojte joj to reći!

5 Lezione 3 - Ferragosto Imperativo (tu-noi-voi) Imerativ (direktni, ti-mi-vi) Imperativ, zapovedni način, služi za izricanje naredbi, i ima samo jedno vreme, sadašnje. Imperativ za 2. lice jednine i 1. i 2. lice množine ima potpuno drugačije oblike od imperativa za formalno obraćanje, dobija se odbacivanjem infinitivnih nastavaka are, ere i ire i dodavanjem sledećih nastavaka: Parl-are 2. lice jednine Parl-A! Pričaj! 1. lice množine Parl-IAMO! Pričajmo! 2. lice množine Parl-ATE! Pričajte! Vend-ere 2. lice jednine Vend-I! Prodaj! 1. lice množine Vend-IAMO! Prodajmo! 2. lice množine Vend-ETE! Prodajte! Dorm-ire 2. lice jednine Dorm-I! Spavaj! 1. lice množine Dorm-IAMO! Spavajmo! 2. lice množine Dorm-ITE! Spavajte! Avere Glagoli sa nepravilnom promenom: 2. lice jednine ABBI! 1. lice množine ABBIAMO! 2. lice množine ABBIATE!

6 Essere 2. lice jednine SII! 1. lice množine SIAMO! 2. lice množine SIATE! Sapere 2. lice jednine SAPPI! 1. lice množine SAPPIAMO! 2. ice množine SAPPIATE! Glagoli dire, dare, fare, stare i andare imaju poseban oblik imperativa za 2. lice jednine dok u množini imaju pravilne oblike (podudaraju se sa prezentom): Dire DI' reci, Dare DA' daj, Fare FA' uradi, Stare STA' budi, Andare VA' idi Ovi oblici imperativa ako se nađu ispred dativnih, akuzativnih ili združenih oblika zamenica (sa kojima se pišu sastavljeno) udvajaju prvo slovo zamenice: Dammi un libro, dammelo subito! Daj mi jednu knjigu, daj mi je odmah! Dacci un consiglio, ti preghiamo! Daj nam savet, molimo te! Se vedi Anna, dalle questa borsa! Ako vidiš Anu, daj joj ovu tašnu! Dimmi la verità, dimmela subito! Reci mi istinu, reci mi je odmah! Fammi un favore! Učini mi uslugu. Fa' i compiti, ma falli dopo cena! Uradi zadatke, ali uradi ih posle večere! Negacija se dobija dodavanjem NON ispred oblika imperativa za 1. i 2. lice množine, dok se za 2. lice jednine negacija dobija dodavanjem NON ispred INFINITIVA glagola koji izražava naredbu! Non parlare! Ne pričaj! Non andare via! Nemoj da ideš! Non stare in fila! Nemoj da stojiš u redu! Non siate li' prima delle 7! Nemojte biti tamo pre 7! Non scrivete adesso! Nemojte sada da pišete!

7 Lezione 4 Un acquisto Pronomi relativi Relativne zamenice Relativne zamenice mogu biti promenljive i nepromenljive. Nepromenljive relativne zamenice su CHE i CUI, a promenljive Il QUALE (koji), LA QUALE (koja), I QUALI (koji), LE QUALI (koje). Nepromenljive relativne zamenice Zamenica CHE se koristi i kao subjekat i kao objekat, a zamenica CUI, sa predlozima, za sve ostale funkcije u rečenici. che u funkciji objekta Il ragazzo CHE conosco è simpatico. Momak kojeg poznajem je simpatičan. Il libro CHE mi hai regalato è interessante. Knjiga koju si mi poklonio je interesantna. Ti dirò una cosa CHE non sai. Reći ću ti jednu stvar koju ne znaš. Puoi restituirmi i soldi CHE ti ho prestato? Možeš li mi vratiti pare koje sam ti pozajmio? Avete ricevuto le lettere CHE vi abbiamo mandato? Jeste li dobili pisma koja smo vam poslali? che u funkciji subjekta Conosco un ragazzo CHE è simpatico. Poznajem jednog momka koji je simpatičan. Ho conosciuto un avvocato CHE è molto bravo. Upoznao sam advokata koji je veoma dobar. La matematica è una materia CHE è molto difficile. Matematika je predmet koji je veoma težak. Gli studenti CHE hanno superato l esame andranno a Roma. Studenti koji su položili ispit ići će u Rim. Ako relativnoj zamenici CHE prethodi određeni član za muški rod IL onda se ona ne odnosi na reč koja joj neposredno prethodi već se odnosi na čitav iskaz izrečen nezavisnom rečenicom i prevodi se sa ŠTO. Abito proprio al centro, IL CHE per me è molto conveniente. Stanujem baš u centru, što meni veoma odgovara.

8 L italiano usa il congiuntivo, IL CHE per noi è molto difficile. Italijanski koristi konjunktiv, što je za nas veoma teško. C è stato l aumento del prezzo della benzina, IL CHE singifica che tutti i prezzi veranno alzati. Bilo je poskupljenje benzina, što znači da će sve cene biti podignute. Cui sa predlozima Il film di cui (del quale) ti ho parlato è molto triste. Film o kojem sam ti pričao je mnogo tužan. La città in cui (nella quale) vivo mi è cara..grad u kojem živim mi je veoma drag. I fogli su cui (sui quali) scrivo sono di buona qualità. Papiri na kojima pišem su odličnog kvaliteta. La ditta per cui (per la quale) lavoro produce i cellulari. Firma za koju radim proizvodi mobilne telefone. Le ragazze con cui (con le quali) studio sono simpatiche. Devojke sa kojima studiram su simpatične. Il signore a cui (al quale) parlo non sente bene. Gospodin kojem govorim ne čuje dobro. Gli amici da cui (dai quali) ho ricevuto la lettera vivono a Bergamo. Prijatelji od kojih sam dobio pismo žive u Bergamu. Ako relativnoj zamenici CUI prethodi član onda ona dobija relativnoposesivno značenje i prevodi se sa čiji, čija, čije. Član koji prethodi zamenici se slaže u rodu i broju sa reči koja stoji iza imenice. Treba odbratiti pažnju na činjenicu da taj član može da se spaja sa predlogom koji prethodi zamenici. La signora IL CUI figlio studia con me è un amica di mia madre. Gospođa čiji sin studira sa mnom je prijateljica moje majke. Lo studente SUL CUI libro scrivo non è venuto a lezione. Student po čijoj knjizi pišem nije došao na predavanje. Il ragazzo LA CUI sorella mi piace è nostro compagno di classe. Dečko čija sestra mi se sviđa je naš drug iz razreda. La signora NELLA CUI valigia hanno trovato le cose illegali è una persona vip. Gospođa u čijem prtljagu su našli ilegalnu robu je veoma važna osoba.

9 Promenljiva relativna zamenica QUALE sa članom Ova, promenljiva relativna zamenica, koristi se ređe nego nepromenljiva relativna zamenica. Obavezno se slaže u rodu i broju sa reči na koju se odnosi i koja joj prethodi. Accanto a me era seduto un signore il quale (che) parlava da solo. Pored mene je sedeo gospodin koji je pričao sam sa sobom. Al concerto ho conosciuto la figlia del professore la quale (che) partirà presto per gli Stati Uniti. Na koncertu sam upoznao ćerku profesora koja će uskoro otputovati u Ameriku. Portami i documenti i quali (che) sono sul tavolo dell ufficio. Donesi mi dokumenta koja su na stolu u kancelariji. Mi piacciono le commedie di Eduardo le quali (che) sono note in tutto il mondo. Sviđaju mi se Eduardove komedije koje su poznate u čitavom svetu. Non conosco il signore al quale (a cui) hai prestato la bici. Ne poznajem gospodina kojem si pozajmio bicikl. Non conosco la signora con la quale (con cui) stavi parlando ieri al bar. Ne poznajem gospođu sa kojom si pričao juče u baru. La cosa della quale (di cui) stai parlando, non m interessa. Stvar o kojoj govoriš, me ne interesuje. La città nella quale (in cui) mi trovo attualmente, è piccola. Grad u kojem se trenutno nalazim, je mali. Il prezzo di questo articolo è un elemento sul quale (su qui) non si può discutere. Cena ovog artikla je nešto o čemu se ne može pregovarati. Ti dirò subito i motivi per i quali (per cui) sono venuto a trovarti. Odmah ću ti reći motive zbog kojih sam došao kod tebe. Le persone fra le quali (tra cui) vivo non sanno una parlora d italiano. Osobe među kojima živim ne znaju ni jednu reč italijanskog. Ecco gli amici dai quali (da cui) sono andata ieri a cena. Evo prijatelja kod kojih sam otišla juče na večeru. Pošto relativna zamenica quale sa članom zahteva slaganje u rodu i broju i ne sme da se koristi u funkciji pravog objekta, kad god je to moguće bolje je koristiti nepromenljivve relativne zamenice che i cui!

10 Relativno pokazne zamenice CHI = COLUI (onaj) COLEI (ona) COLORO (oni) QUELLO (onaj) QUELLA (ona) QUELLI (oni) QUELLE (one) CHE (koji, koja, koje) Uz relativnu zamenicu chi uvek ide glagol u jednini. Chi (colui che, colei che, quello che, quella che),dice questo, sbaglia. Ko to kaže, greši. Coloro che (quelli che, quelle che) dicono questo, sbagliano. Oni koji to kažu, greše. Chi (colui che, colei che, quello che, quella che) tace, acconsente. Ko ćuti, slaže se. Chi (colui che, colei che, quello che, quella che) cerca, trova. Ko traži, nađe. Chi(colui che, colei che, quello che, quella che) trova un amico, trova tesoro. Ko nađe prijatelja, našao je blago. Non devi regalare niente a chi non lo merita. Ne treba da poklanjaš ništa onome ko ne zaslužuje. Non puoi fidarti di chi (colui che, colei che, coloro che, quello che, quella che, quelli che, quelle che) non conosci bene. Ne možeš da se pouzdaš u onoga koga ne poznaješ dobro. Per quel problema, vai da chi ti ho detto. Za taj problem, idi kod onoga koga sam ti rekao. CIO' CHE, QUELLO CHE to što, ono što (odnosi se na stvari, pojmove) Dovrà raccontare tutto ciò che/quello che ha visto. Moraće da ispriča sve ono što je video. Non capisco ciò che/quello che racconti. Ne razumem to što govoriš. E bello ciò che/quello che hai fatto. Lepo je to što si uradio. Ti ringrazio di ciò che/quello che farai per me. Zahvaljujem ti za ono što ćeš uraditi za mene.

11 Non fare caso a ciò che/quello che ha detto. Ne obraćaj pažnju na ono što je rekao. Faccio ciò che/quello che mi piace. Radim ono što mi se sviđa. E tutto ciò che/quello che sa fare. To je sve što zna da radi. E difficile vivere con ciò che/quello che guadagno. Teško je živeti sa onim što zaradim. Devi riflettere su ciò che/quello che stai per fare. Treba da razmisliš o onome što ćeš uraditi.

12 Lezione 5 Il cucciolo Congiuntivo presente e passato Konjunktiv prezenta i prošlog vremena (perfekta) Konjunktiv je gagolski način mogućnosti, sumnje i nesigurnosti. Za razliku od indikativa koji je način objektivnosti i realnosti, konjunktiv je subjektivan i govori da događaj izražen glagolom nije siguran i realan već moguć, nesiguran, hipotetički, poželjan, onaj kojem se neko nada ili ga se plaši. Konjunktiv ima četiri vremena: prezent, prošlo vreme (perfekat), imperfekat i pluskvamperfekat. Congiuntivo presente Konjunktiv prezenta gradi se odbijanjem infinitivnih nastavaka za sve tri konjugacije i dodavanjem ličnih nastavaka na osnovu: cant-are prend-ere dorm-ire 1. lice jednine cant-i prend-a dorm-a 2. lice jednine cant-i prend-a dorm-a 3. lice jednine cant-i prend-a dorm-a 1. lice množine cant-iamo prend-iamo dorm-iamo 2. lice množine cant-iate prend-iate dorm-iate 3. lice množine cant-ino prend-ano dorm-ano Mario pensa che io non parli questa lingua. Mario misli da ja ne govorim ovaj jezik. Anna vuole che noi scriviamo una lettera. Ana želi da mi napišemo jedno pismo. Lucia teme che Piero parta oggi. Lucija se plaši da Pjero kreće danas. I genitori sperano che voi finiate l'università in tempo. Roditelji se nadaju da ćete završiti Univerzitet na vreme. Glagoli 3. konjugacije koji imaju infiks isc- u prezentu indikativa imaju isti infiks i u prezentu konjunktiva: Finire finisca, finisca, finisca, finiamo, finiate, finiscano

13 Glagoli koji imaju neku nepravilnost u promeni u 1. licu jednine indikativa prezenta imaće je i u promeni u konjunktivu prezenta: dire dica, dica, dica, diciamo, diciate, dicano fare faccia, faccia, faccia, facciamo, facciate, facciano stare stia, stia, stia, stiamo, stiate, stiano sapere sappia, sappia, sappia, sappiamo, sappiate, sappiano potere possa, possa, possa, possiamo, possiate, possano volere voglia, voglia, voglia, vogliamo, vogliate, vogliano dare dia, dia, dia, diamo, diate, diano sciegliere scelga, scelga, scelga, scegliamo, scegliate, scelgano andare vada, vada, vada, andiamo, andiate, vadano venire venga, venga, venga, veniamo, veniate, vengano dovere debba, debba, debba, dobbiamo, dobbiate, debbano uscire esca, esca, esca, usciamo, usciate, escano Congiuntivo passato Prošlo vreme, perfekat konjunktiva je složeno vreme i gradi se od prezenta konjunktiva pomoćnog glagola i participa prošlog glavnog glagola, posebnu pažnju treba obratiti na izbor pomoćnog glagola i na eventualne nepravilnosti participa prošlog. Parlare Che io abbia parlato Che tu abbia parlato Che lui/lei abbia parlato Che noi abbiamo parlato Che voi abbiate parlato Che loro abbiano parlato Uscire Che io sia uscito/a Che tu sia uscito/a Che lui/lei sia uscito/a Che noi siamo usciti/e Che voi siate usciti/e Che loro siano usciti/e

14 Antonio crede che lei sia partita. Antonio veruje da je ona krenula. Marco teme che i suoi amici abbiano perso il treno. Marko se plaši da je njegovim prijateljima otišao voz. Andrea spera che Chiara abbia scritto. Andrea se nada da je Kjara pisala. Glagoli ili izrazi koji uvode konjunktiv Pensare, credere, suppore, ritenere, parere, sembrare Penso che lui sia a casa e abbia molte cose da fare. Mislim da je on kod kuće i ima mnogo stvari da radi. Credo che lei abiti a Perugia, ma frequenti l Univeristà a Roma. Verujem da ona živi u Peruđi ali pohađa univerzitet u Rimu. Suppongo che tutti i presenti abbiano capito la lezione. Pretpostavljam da su svi prisutni razumeli lekciju. Ritengo che voi abbiate fatto del vostro meglio. Držim da ste učinili najbolje što ste mogli. Mi pare che domani ci sia (sarà) un bello spettacolo in piazza. Čini mi se da će sutra na trgu biti lepa predstava. Mi sembra che loro siano già ritornate a casa. Čini mi se da su se one već vratile kući. Temere, avere paura, sperare Temo che lei parta domani per il suo paese. Plašim se da ona sutra kreće u svoju zemlju. Ho paura che loro siano già partiti per le vacanze estive. Bojim se da su oni već krenuli na letnji odmor. Spero che Lei abbia passato una bella vacanza in Grecia. Nadam se da ste Vi proveli lep odmor u Grčkoj. Volere, desiderare, preferire Voglio che loro non guardino la TV molto. Hoću da oni ne gledaju mnogo TV. Desidero che voi leggiate molto in italiano. Želim da vi čitate mnogo na italijanskom. Preferisco che lei resti ancora un mese in Italia. Više volim da ona ostane još mesec dana u Italiji. Si dice, dicono, si racconta, raccontano, sembra Si dice che quel signore sia molto ricco. Priča se da je onaj gospodin veoma bogat.

15 Sembra che lui abbia perso molti soldi al gioco. Izgleda da je on izgubio mnogo para na kocki. Può darsi, può essere (ali forse + indikativ) Può darsi che domani piova. Moguće je da će sutra padati kiša. Può essere che ora dorma. Može biti da sada spava. Forse domani pioverà. Možda će sutra padati kiša. Forse ora dorme. Možda sada spava. Bisogna, occore, è necessario Bisogna che io vada alla posta a ritirare un pacco. Potrebno je da odem do pošte da podignem paket. Occore che lui spedisca immediatamente i documenti. Potrebno je da on odmah pošalje dokumenta. E' necessario che voi veniate a lezione in orario. Neophodno je da dolazite na čas na vreme. Fraze koje izražavaju mišljenje ili sud è facile, è difficile, è possibile, è impossibile, è probabile, è improbabile, è bello, è brutto, è bene, è male, è giusto, è ingiusto, è meglio, è peggio, è ora, è tempo, è un peccato, è una vergogna; È possibile che lei abbia già risolto il suo problema. Moguće je da je ona već rešila svoj problem. È improbabile che le cose siano andate come dici tu. Nije moguće da su se stvari desile tako kako kažeš ti. È bello che voi vi siate comportati in quel modo. Lepo je što ste se tako poneli. È giusto che tu dica queste cose. Fer je da ti kažeš te stvari. È meglio che Lei dica la verità. Bolje je da govorite istinu. È ora che tu metta la testa a posto. Vreme je da se središ. È un peccato che tu non abbia visto quel film. Šteta je što nisi pogledao taj film. È una vergogna che loro si siano ubriacati. Sramota je što su se napili. U mnogim gore navedenim slučajevima ako je subjekat isti u glavnoj i zavisnoj rečenici onda umesto che + konjunktiv stoji di + infinitiv ili samo infinitiv: Io credo che tu abbia ragione. Ja verujem da si ti u pravu. Tu credi di avere ragione. Ti veruješ da si ti u pravu.

16 Penso di non avere domande da fare. Mislim da nemam pitanja da postavim. Mi sembra di essere arrivata nel momento sbagliato. Čini mi se da sam stigla u pogrešnom trenutku. Ho paura di avere sbagliato la strada. Bojim se da sam pogrešio put. Spero di superare l esame di economia. Nadam se da ću položiti ispit iz ekonomije. Voglio andare al cinema stasera. Hoću da idem u bioskop večeras. Bisogna saper perdere. Treba znati gubiti. È una vergogna comportarsi così. Sramota je ponašati se tako. Veznici i izrazi koji uvode konjunktiv Stasera andrò al cinema benché sia stanco morto. Večeras ću ići u bioskop, mada sam umoran kao pas. Ha una casa modesta sebbene guadagni molto. Ima skromnu kuću iako mnogo zarađuje. Devo fare gli esercizi malgrado stamattina sia stato assente. Moram da uradim vežbe iako sam jutros bio otsutan. Conosce già molte persone nonostante sia arrivata solo ieri. Već poznaje mnogo ljudi uprkos tome što je stigla tek juče. Comincierò la lezione purché tutti ascoltino in silenzio. Počeću predavanje ako svi budu slušali u tišini. Ci fermeremo a cena a patto che tu abbia preparato qualcosa di buono. Ostaćemo na večeri pod uslovom da si spremio nešto dobro. Ti racconterò tutto a condizione che tu non lo dica a nessuno. Ispričaću ti sve pod uslovom da nikome ne kažeš. Devi andare dal dottore nel caso che domani non ti senta meglio. Moraš da odeš kod doktora u slučaju da ti sutra ne bude bolje. Desidero il Suo indirizzo prima che Lei parta. Želim Vašu adresu pre nego što krenete. (ali prendo sempre un aperitivo prima di pranzare. pijem uvek aperitiv pre ručka) Posso andare da solo senza che Lei si disturbi ad accompagnarmi. Mogu da idem sam da se ne deranžirate da me pratite. (ali ha fatto di testa sua senza ascoltare nessuno uradio je po svome a da nije poslušao nikoga) Andrò dai miei amici affinché mi aiutino. Otićiću kod mojih prijatelja da bi mi pomogli.

17 Lezione 6 L artista Congiuntivo imperfetto e trapassato konjunktiv imperfekta i pluskvamperfekta Congiuntivo imperfetto Konjunktiv imperfekta se gradi od osnove koja se dobija odbijanjem nastavaka are, -ere i ire u infinitivu glagola i dodavanjem ličnih nastavaka: Parl-are Scriv-ere Dorm-ire 1. lice jednine Parl-assi Scriv-essi Dorm-issi 2. lice jednine Parl-assi Scriv-essi Dorm-issi 3. lice jednine Parl-asse Scriv-esse Dorm-isse 1. lice množine Parl-assimo Scriv-essimo Dorm-issimo 2. lice množine Parl-aste Scriv-este Dorm-iste 3. lice množine Parl-assero Scriv-essero Dorm-issero Bere bevessi, bevessi, bevesse, bevessimo, beveste, bevessero Dire dicessi, dicessi, dicesse, dicessimo, diceste, dicessero Avere avessi, avessi, avesse, avessimo, aveste, avessero Essere fossi, fossi, fosse, fossimo, foste, fossero Stare stessi, stessi, stesse, stessimo, steste, stessero Dare dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero Volevo che tu non lavorassi più. Hteo sam da ti više ne radiš. Era strano che il film finisse così presto. Bilo je čudno što se film završava tako rano. Konjunktiv imperfekta se koristi da izrazi istovremenost radnje zavisne rečenice sa radnjom glavne rečenice kada se u glavnoj rečenici nalazi glagol ili veznik koji zahteva konjunktiv (u prethodnoj lekciji su navedeni ti glagoli i veznici). Congiuntivo trapassato Konjunktiv puskvamperfekta je složeno vreme i gradi se od imperfekta konjunktiva pomoćnog glagola i participa prošlog glavnog glagola. I ovde

18 treba obratiti pažnju na izbor pravilnog pomoćnog glagola i moguće nepravilnosti participa prošlog. Andare Che io fossi andato/a Che tu fossi andato/a Che lui/lei fosse andato/a Che noi fossimo andati/e Che voi foste andati/e Che loro fossero andati/e Leggere Che io avessi letto Che tu avessi letto Che lui/lei avesse letto Che noi avessimo letto Che voi aveste letto Che loro avessero letto Speravo che tu non avessi lavorato troppo. Nadao sam se da nisi mnogo radio. Era strano che il film fosse finito così presto. Bilo je čudno što se film završio tako rano.

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

GRAMMATICA IL MODO CONGIUNTIVO - 1 Osserva i seguenti esempi:

GRAMMATICA IL MODO CONGIUNTIVO - 1 Osserva i seguenti esempi: GRAMMATICA IL MODO CONGIUNTIVO - 1 Osserva i seguenti esempi: Sono certo che Carlo è in ufficio perché mi ha appena telefonato. So che Maria ha superato brillantemente l esame. L ho appena incontrata nel

Dettagli

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7.

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7. 2 Dov è Piero Ferrari e perché non arriva E P I S O D I O 25 Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7. 1 Leggi più volte il testo e segna le risposte corrette. 1. Piero abita in un appartamento

Dettagli

Il presente indicativo

Il presente indicativo Il presente indicativo Il presente regolare PARLARE VEDERE PARTIRE FINIRE parl - o ved - o part - o fin - isco parl - i ved - i part - i fin - is i parl - a ved - e part - e fin - isce parl - iamo ved

Dettagli

PRONOMI DIRETTI (oggetto)

PRONOMI DIRETTI (oggetto) PRONOMI DIRETTI (oggetto) - mi - ti - lo - la - La - ci - vi - li - le La è la forma di cortesia. Io li incontro spesso. (gli amici). Non ti sopporta più. (te) Lo legge tutti i giorni. (il giornale). La

Dettagli

LING RACCONTA IL SUO VIAGGIO

LING RACCONTA IL SUO VIAGGIO LING RACCONTA IL SUO VIAGGIO Sono arrivata in Italia in estate perché i miei genitori lavoravano già qui. Quando ero in Cina, io e mia sorella Yang abitavamo con i nonni, perciò mamma e papà erano tranquilli.

Dettagli

4.Che cosa... di bello da vedere nella tua città? (A) c'è (B) è (C) ci sono (D) e

4.Che cosa... di bello da vedere nella tua città? (A) c'è (B) è (C) ci sono (D) e DIAGNOSTIC TEST - ITALIAN General Courses Level 1-6 This is a purely diagnostic test. Please only answer the questions that you are sure about. Since this is not an exam, please do not guess. Please stop

Dettagli

TEST D INGRESSO DI ITALIANO. Cognome...Nome...Classe IV...

TEST D INGRESSO DI ITALIANO. Cognome...Nome...Classe IV... TEST D INGRESSO DI ITALIANO Cognome...Nome...Classe IV... PUNTEGGIO FINALE.../50 VOTO ORTOGRAFIA Scegli l'alternativa corretta tra quelle proposte, barrando la lettera corrispondente. (1 punto in meno

Dettagli

TELEFONO AZZURRO. dedicato ai bambini COS E IL BULLISMO? IL BULLISMO?

TELEFONO AZZURRO. dedicato ai bambini COS E IL BULLISMO? IL BULLISMO? COS E IL BULLISMO? IL BULLISMO? 1 Ehi, ti e mai capitato di assistere o essere coinvolto in situazioni di prepotenza?... lo sai cos e il bullismo? Prova a leggere queste pagine. Ti potranno essere utili.

Dettagli

ALLA SCUOLA MATERNA UNITÁ 16

ALLA SCUOLA MATERNA UNITÁ 16 ALLA SCUOLA MATERNA Marzia: Buongiorno, sono venuta per iscrivere il mio bambino. Maestra: Buongiorno, signora. Io sono la maestra. Come si chiama il bambino. Marzia: Si chiama Renatino Ribeiro. Siamo

Dettagli

I PRONOMI PERSONALI. Prima persona io noi Seconda persona tu voi Terza persona lui, lei (egli, ella, esso, essa) loro (essi, esse)

I PRONOMI PERSONALI. Prima persona io noi Seconda persona tu voi Terza persona lui, lei (egli, ella, esso, essa) loro (essi, esse) I PRONOMI PERSONALI PRONOMI PERSONALI SOGGETTO Prima persona io noi Seconda persona tu voi Terza persona lui, lei (egli, ella, esso, essa) loro (essi, esse) Ella, esso, essa sono forme antiquate. Esso,

Dettagli

Tutto iniziò quando il mio capo mi chiese di trascorrere in America tre lunghissime

Tutto iniziò quando il mio capo mi chiese di trascorrere in America tre lunghissime Indice Introduzione 7 La storia delle rose: quando la mamma parte 9 Il bruco e la lumaca: quando i genitori si separano 23 La campana grande e quella piccola: quando nasce il fratellino 41 La favola del

Dettagli

unità 27: aiutarsi lezione 53: mi dai una mano?

unità 27: aiutarsi lezione 53: mi dai una mano? unità 27: aiutarsi lezione 53: mi dai una mano? 1. Sofia ha appena ricevuto un e-mail con questo titolo: Se mi dai una mano, arrivo! Secondo te, di che cosa parla il messaggio? Discutine con un compagno.

Dettagli

33. Dora perdona il suo pessimo padre

33. Dora perdona il suo pessimo padre 33. Dora perdona il suo pessimo padre Central do Brasil (1998) di Walter Salles Il film racconta la storia di una donna cinica e spietata che grazie all affetto di un bambino ritrova la capacità di amare

Dettagli

Pasta per due. Capitolo 1. Una mattina, Libero si sveglia e accende il computer C È POSTA PER TE! e trova un nuovo messaggio della sua amica:

Pasta per due. Capitolo 1. Una mattina, Libero si sveglia e accende il computer C È POSTA PER TE! e trova un nuovo messaggio della sua amica: Pasta per due 5 Capitolo 1 Libero Belmondo è un uomo di 35 anni. Vive a Roma. Da qualche mese Libero accende il computer tutti i giorni e controlla le e-mail. Minni è una ragazza di 28 anni. Vive a Bangkok.

Dettagli

LEZIONE 4 DIRE, FARE, PARTIRE! ESERCIZI DI ITALIANO PER BRASILIANI

LEZIONE 4 DIRE, FARE, PARTIRE! ESERCIZI DI ITALIANO PER BRASILIANI In questa lezione ci siamo collegati via Skype con la Professoressa Paola Begotti, docente di lingua italiana per stranieri dell Università Ca Foscari di Venezia che ci ha parlato delle motivazioni che

Dettagli

unità 01 un intervista Attività di pre-ascolto Abbinate le parti della colonna A a quelle della colonna B.

unità 01 un intervista Attività di pre-ascolto Abbinate le parti della colonna A a quelle della colonna B. A. Ignone - M. Pichiassi unità 01 un intervista Attività di pre-ascolto Abbinate le parti della colonna A a quelle della colonna B. A B 1. È un sogno a) vuol dire fare da grande quello che hai sempre sognato

Dettagli

CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI

CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI La mia casa ideale è vicino al mare. Ha un salotto grande e luminoso con molte poltrone comode e un divano grande e comodo.

Dettagli

DAL MEDICO UNITÁ 9. pagina 94

DAL MEDICO UNITÁ 9. pagina 94 DAL MEDICO A: Buongiorno, dottore. B: Buongiorno. A: Sono il signor El Assani. Lei è il dottor Cannavale? B: Si, piacere. Sono il dottor Cannavale. A: Dottore, da qualche giorno non mi sento bene. B: Che

Dettagli

Che cosa fai di solito?

Che cosa fai di solito? Che cosa fai di solito? 2 1 Ascolta la canzone La mia giornata, ritaglia e incolla al posto giusto le immagini di pagina 125. 10 dieci Edizioni Edilingua unità 1 2 Leggi. lindylindy@forte.it ciao Cara

Dettagli

IL PASSATO PROSSIMO. sono andato. ho mangiato. Formazione del participio passato regolare PARL-ARE PARL-ATO VED- ERE VED-UTO FIN-IRE FIN- ITO

IL PASSATO PROSSIMO. sono andato. ho mangiato. Formazione del participio passato regolare PARL-ARE PARL-ATO VED- ERE VED-UTO FIN-IRE FIN- ITO IL PASSATO PROSSIMO Il passato prossimo in italiano è un tempo composto. Si forma con le forme del presente di ESSERE o AVERE (verbi ausiliari) più il participio passato del verbo principale: sono andato

Dettagli

Dov eri e cosa facevi?

Dov eri e cosa facevi? Funzioni comunicative Produzione libera 15 marzo 2012 Livello B1 Dov eri e cosa facevi? Funzioni comunicative Descrivere, attraverso l uso dell imperfetto, azioni passate in corso di svolgimento. Materiale

Dettagli

Trasformazione attivo-passivo

Trasformazione attivo-passivo Trasformazione attivo-passivo E possibile trasformare una frase attiva in passiva quando: 1. il verbo è transitivo 2. il verbo è seguito dal complemento oggetto. Si procede in questo modo: 1. il soggetto

Dettagli

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di 1 Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di N. e N. 2 Celebrare un anniversario non significa rievocare in modo nostalgico una avvenimento del passato, ma celebrare nella lode e nel rendimento

Dettagli

O r a r e, e s s e r e a m i c i di c h i d a v v e r o c i a m a

O r a r e, e s s e r e a m i c i di c h i d a v v e r o c i a m a O r a r e, e s s e r e a m i c i di c h i d a v v e r o c i a m a Ci situiamo Probabilmente alla tua età inizi ad avere chiaro chi sono i tuoi amici, non sempre è facile da discernere. Però una volta chiaro,

Dettagli

A San Felice dopo cinque

A San Felice dopo cinque - Džurnal Fondacijune "Agostina Piccoli" Periodico di informazione della Fondazione "Agostina Piccoli Gošte Anno 11 Numer Numero 1 Jenar/Abrija Gennaio/Aprile 2012 SOMARJ SOMMARIO 2 Lište na Filič 2 Lište

Dettagli

Intervista a Gabriela Stellutti, studentessa di italiano presso la Facoltà di Lettere dell Università di São Paulo (FFLCH USP).

Intervista a Gabriela Stellutti, studentessa di italiano presso la Facoltà di Lettere dell Università di São Paulo (FFLCH USP). In questa lezione abbiamo ricevuto Gabriella Stellutti che ci ha parlato delle difficoltà di uno studente brasiliano che studia l italiano in Brasile. Vi consiglio di seguire l intervista senza le didascalie

Dettagli

Nuovo Progetto italiano VIDEO 1 Sottotitoli episodi. 1 Un nuovo lavoro

Nuovo Progetto italiano VIDEO 1 Sottotitoli episodi. 1 Un nuovo lavoro 1 Un nuovo lavoro Buongiorno. Buongiorno! Sei Gianna, no? La nuova collega. Sì, Gianna Terzani. Ciao, io sono Michela. Piacere. Il direttore ancora non c è, arriva verso le 10. Va bene, non c è problema.

Dettagli

SETTE MOSSE PER LIBERARSI DALL ANSIA

SETTE MOSSE PER LIBERARSI DALL ANSIA LIBRO IN ASSAGGIO SETTE MOSSE PER LIBERARSI DALL ANSIA DI ROBERT L. LEAHY INTRODUZIONE Le sette regole delle persone molto inquiete Arrovellarvi in continuazione, pensando e ripensando al peggio, è la

Dettagli

Come trovare clienti e ottenere contatti profilati e ordini in 24 ore!

Come trovare clienti e ottenere contatti profilati e ordini in 24 ore! Come trovare clienti e ottenere contatti profilati e ordini in 24 ore! oppure La Pubblicità su Google Come funziona? Sergio Minozzi Imprenditore di informatica da più di 20 anni. Per 12 anni ha lavorato

Dettagli

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A1

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A1 Università per Stranieri di Siena Centro CILS Sessione: Dicembre 2012 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto - Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi e annunci. Poi completa le frasi.

Dettagli

Quanti nuovi suoni, colori e melodie, luce vita e gioia ad ogni creatura splende la sua mano forte e generosa, perfetto è ciò che lui fa

Quanti nuovi suoni, colori e melodie, luce vita e gioia ad ogni creatura splende la sua mano forte e generosa, perfetto è ciò che lui fa TUTTO CIO CHE FA Furon sette giorni così meravigliosi, solo una parola e ogni cosa fu tutto il creato cantava le sue lodi per la gloria lassù monti mari e cieli gioite tocca a voi il Signore è grande e

Dettagli

Ci relazioniamo dunque siamo

Ci relazioniamo dunque siamo 7_CECCHI.N 17-03-2008 10:12 Pagina 57 CONNESSIONI Ci relazioniamo dunque siamo Curiosità e trappole dell osservatore... siete voi gli insegnanti, mi insegnate voi, come fate in questa catastrofe, con il

Dettagli

DAL LIBRO AL TEATRO Caduto dal basso

DAL LIBRO AL TEATRO Caduto dal basso DAL LIBRO AL TEATRO Caduto dal basso LIBERI PENSIERI PER LIBERI SENTIMENTI La riflessione circa In viaggio verso l incontro come ci è stato proposto, nasce attorno alla lettura del romanzo : C è nessuno?

Dettagli

libro primo 7 grazie, farò del mio meglio per non arrecarti altro disturbo. E appena ho provato a reagire, mi hai bloccata, sei passato a discorsi

libro primo 7 grazie, farò del mio meglio per non arrecarti altro disturbo. E appena ho provato a reagire, mi hai bloccata, sei passato a discorsi Capitolo primo 1. Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie. Lo so che questo una volta ti piaceva e adesso, all improvviso, ti dà fastidio. Lo so che fai finta che non

Dettagli

Arrivederci! 1 Test di progresso

Arrivederci! 1 Test di progresso TEST DI PROGRESSO (Unità 1 e 2) 1) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette. Ciao, io sono Tiziano. Ciao, io mi chiamo Patrick. (1)... italiano? No, ma (2)... italiano molto bene. (1) a)

Dettagli

Arcangela Mastromarco

Arcangela Mastromarco Autore: Con la collaborazione di: Arcangela Mastromarco Lidia Scarabelli 1 Unità 1 Questa è la mia famiglia. Io mi chiamo Meijiao. Faccio la IV elementare. La mattina mi alzo alle 7.00, mi vesto e faccio

Dettagli

Bambini oppositivi e provocatori 9 regole per sopravvivere!

Bambini oppositivi e provocatori 9 regole per sopravvivere! Anna La Prova Bambini oppositivi e provocatori 9 regole per sopravvivere! Chi sono i bambini Oppositivi e Provocatori? Sono bambini o ragazzi che sfidano l autorità, che sembrano provare piacere nel far

Dettagli

Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna...

Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna... Se fossi donna molto probabilmente avrei un comportamento diverso. Il mio andamento scolastico non è dei migliori forse a causa dei miei interessi (calcio,videogiochi, wrestling ) e forse mi applicherei

Dettagli

Fiorella Mannoia - Quello che le donne non dicono

Fiorella Mannoia - Quello che le donne non dicono Fiorella Mannoia - Quello che le donne non dicono Contenuti: competenza lessicale: espressioni lessicali e metaforiche; competenza grammaticale: ripresa dei pronomi diretti e indiretti; competenza pragmatica:

Dettagli

Frisch. unità 1. 1 Leggi il testo

Frisch. unità 1. 1 Leggi il testo unità 1 1 Leggi il testo Frisch Frisch era un abitudinario, come lo sono del resto quasi tutte le persone della sua età. Ogni mattina nei tre giorni che passava alla villa si alzava puntualmente alle sette

Dettagli

Proposta per un Nuovo Stile di Vita.

Proposta per un Nuovo Stile di Vita. UNA BUONA NOTIZIA. I L M O N D O S I P U ò C A M B I A R E Proposta per un Nuovo Stile di Vita. Noi giovani abbiamo tra le mani le potenzialità per cambiare questo mondo oppresso da ingiustizie, abusi,

Dettagli

Ciao ragazzi! - Lombardo Nosengo Ulysse

Ciao ragazzi! - Lombardo Nosengo Ulysse Unità 3 41 Il Vesuvio Ciao ragazzi! - Lombardo Nosengo Ulysse affresco - Pompei Capri Il golfo di Napoli Pompei Napoli Pompei Capri 42 L imperfetto indicativo L alternanza passato prossimo e imperfetto

Dettagli

DIOCESI DI TORTONA Ufficio Catechistico. L avventora!!! Sussidio per l accompagnamento di bambini e ragazzi nel tempo d Avvento.

DIOCESI DI TORTONA Ufficio Catechistico. L avventora!!! Sussidio per l accompagnamento di bambini e ragazzi nel tempo d Avvento. DIOCESI DI TORTONA Ufficio Catechistico L avventora!!! Sussidio per l accompagnamento di bambini e ragazzi nel tempo d Avvento Anno 2014 (B) E nato per tutti; è nato per avvolgere il mondo in un abbraccio

Dettagli

Flame of Hope maggio 2015

Flame of Hope maggio 2015 Flame of Hope maggio 2015 Cari amici, Quand è che si apprezza maggiormente la vita e si è consapevoli di essere vivi e ne siamo grati? Quando quel dono prezioso è minacciato e poi si apprezza la vita il

Dettagli

1 - Sulla preghiera apostolica

1 - Sulla preghiera apostolica 1 - Sulla preghiera apostolica Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Do una piccola istruzione di metodo sulla preghiera apostolica. Adesso faccio qualche premessa sulla preghiera apostolica,

Dettagli

AL SUPERMERCATO UNITÁ 11

AL SUPERMERCATO UNITÁ 11 AL SUPERMERCATO Che cosa ci serve questa settimana? Un po di tutto; per cominciare il pane. Sì, prendiamo due chili di pane. Ci serve anche il formaggio. Sì, anche il burro. Prendiamo 3 etti di formaggio

Dettagli

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA CATECHESI. Aula Paolo VI Venerdì, 27 settembre 2013

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA CATECHESI. Aula Paolo VI Venerdì, 27 settembre 2013 DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA CATECHESI Aula Paolo VI Venerdì, 27 settembre 2013 Cari catechisti, buonasera! Mi piace che nell Anno della fede ci

Dettagli

CON MARIA PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE

CON MARIA PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE AzioneCattolicaItaliana ACR dell ArcidiocesidiBologna duegiornidispiritualitàinavvento CONMARIA PREPARIAMOCIADACCOGLIEREILSIGNORE Tutta l Azione Cattolica ha come tema dell anno l accoglienza. Anche la

Dettagli

L ADULTO CHE SA EDUCARE: REGOLE O PRESENZA?

L ADULTO CHE SA EDUCARE: REGOLE O PRESENZA? dott.ssa Anna Campiotti Marazza (appunti non rivisti dall autrice; sottotitoli aggiunti dal redattore) L ADULTO CHE SA EDUCARE: REGOLE O PRESENZA? primo incontro del ciclo Il rischio di educare organizzato

Dettagli

una città a misura di bambino IGNAZIO MARINO SINDACO IGNAZIOMARINO.IT

una città a misura di bambino IGNAZIO MARINO SINDACO IGNAZIOMARINO.IT una città a misura di bambino IGNAZIO MARINO SINDACO IGNAZIOMARINO.IT SEGUI LE STORIE DI IGNAZIO E DEL SUO ZAINO MAGICO Ciao mi chiamo Ignazio Marino, faccio il medico e voglio fare il sindaco di Roma.

Dettagli

Alcolismo: anche la famiglia e gli amici sono coinvolti

Alcolismo: anche la famiglia e gli amici sono coinvolti Alcolismo: anche la famiglia e gli amici sono coinvolti Informazioni e consigli per chi vive accanto ad una persona con problemi di alcol L alcolismo è una malattia che colpisce anche il contesto famigliare

Dettagli

CHE LAVORO FAI? UNITÁ 2. Ciao, Pablo. dove vai? Io vado a lavorare. Pablo: Pablo:

CHE LAVORO FAI? UNITÁ 2. Ciao, Pablo. dove vai? Io vado a lavorare. Pablo: Pablo: CHE LAVORO FAI? Rachid: Rachid: Rachid: Rachid: Ciao, Pablo. dove vai? Io vado a lavorare. Che lavoro fai? Io lavoro in fabbrica. E tu? Io faccio il muratore. Anche lui è muratore. Si chiama Rachid. Lui

Dettagli

1 Decidi come finisce la frase.

1 Decidi come finisce la frase. No mamma no A1/A2 anno di produzione: 1993 durata: 18 genere: commedia regia: Cecilia Calvi sceneggiatura: Cecilia Calvi fotografia: Franco Lecca montaggio: Valentina Migliaccio interpreti: Isa Barsizza,

Dettagli

Livello CILS A2. Test di ascolto

Livello CILS A2. Test di ascolto Livello CILS A2 GIUGNO 2012 Test di ascolto numero delle prove 2 Ascolto Prova n. 1 Ascolta i testi. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento. Alla fine del test di ascolto,

Dettagli

Sveta misa zahvalnica za kanonizaciju Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Homilija Apostolskoga nuncija (Zagreb, 13. svibnja 2014.)

Sveta misa zahvalnica za kanonizaciju Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Homilija Apostolskoga nuncija (Zagreb, 13. svibnja 2014.) Sveta misa zahvalnica za kanonizaciju Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Homilija Apostolskoga nuncija (Zagreb, 13. svibnja 2014.) Veoma sam zahvalan kardinalu Bozaniću kao promicatelju svečane mise zahvalnice

Dettagli

LA TEORIA DEL CUCCHIAIO

LA TEORIA DEL CUCCHIAIO 90 ICARO MAGGIO 2011 LA TEORIA DEL CUCCHIAIO di Christine Miserandino Per tutti/e quelli/e che hanno la vita "condizionata" da qualcosa che non è stato voluto. La mia migliore amica ed io eravamo nella

Dettagli

TABELLA DEI COMPLEMENTI

TABELLA DEI COMPLEMENTI TABELLA DEI COMPLEMENTI REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CLASSE II B DELLA SCUOLA SECONDARIA DALLA CHIESA E RUSSO DI BUSNAGO (MB) A. s. 2011/ 12 COMPLEMENTO DOMANDA A CUI RISPONDE ESEMPIO OGGETTO

Dettagli

IN CITTÀ UNITÁ 6. Paula non è molto contenta perché ha poche amiche e questa città le piace poco; invece le altre città italiane le piacciono molto.

IN CITTÀ UNITÁ 6. Paula non è molto contenta perché ha poche amiche e questa città le piace poco; invece le altre città italiane le piacciono molto. IN CITTÀ Paula è brasiliana ed è in Italia da poco tempo. Vive in una città del Nord. La città non è molto grande ma è molto tranquilla, perché ci sono pochi abitanti. In centro ci sono molti negozi, molti

Dettagli

Conjugate: prendere ammirare camminare entrare visitare sedersi divertirsi

Conjugate: prendere ammirare camminare entrare visitare sedersi divertirsi The IMPERFECT is used to express an action that took place in the past but whose duration cannot be specified. Its endings are identical in all three conjugations. io tu lui/lei noi voi loro -vo -vi -va

Dettagli

pag. 1 Quand'ero piccolo mi ammalai: mi sentivo sempre stanco, volevo sempre bere e fare pipì

pag. 1 Quand'ero piccolo mi ammalai: mi sentivo sempre stanco, volevo sempre bere e fare pipì pag. 1 Quand'ero piccolo mi ammalai: mi sentivo sempre stanco, volevo sempre bere e fare pipì pag. 2 La mamma diceva che ero dimagrito e così mi portò dal medico. Il dottore guardò le urine, trovò dello

Dettagli

Civilewww.edurisk.it. Care bambine, cari bambini,

Civilewww.edurisk.it. Care bambine, cari bambini, Cari bambini, Civile questo libretto che vi viene oggi proposto vi aiuterà a conoscere i rischi e ad imparare come difendervi, in particolare dai rischi legati al terremoto. Questo come tutti sapete è

Dettagli

Arrivederci! 3 Test di progresso

Arrivederci! 3 Test di progresso TEST DI PROGRESSO (Unità 1 e 2) 1) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette. Oggi pomeriggio voglio andare a comprare un pigiamino per la bambina di Paola, mi vuoi accompagnare? La bambina

Dettagli

MA LE STELLE QUANTE SONO

MA LE STELLE QUANTE SONO LIBRO IN ASSAGGIO MA LE STELLE QUANTE SONO DI GIULIA CARCASI Alice Una vecchia canzone diceva: Tu sai tutto sulla realtà del mercato e qui io ammetto di essere negato. Ma a inventare quel che non c è io

Dettagli

Opuscolo per i bambini

Opuscolo per i bambini I bambini hanno dei diritti. E tu, conosci i tuoi diritti? Opuscolo per i bambini Ref. N. Just/2010/DAP3/AG/1059-30-CE-0396518/00-42. Con approvazione e supporto finanziario del Programma della Unione

Dettagli

domenica 24 febbraio 13 Farra, 24 febbraio 2013

domenica 24 febbraio 13 Farra, 24 febbraio 2013 Farra, 24 febbraio 2013 informare su quelle che sono le reazioni più tipiche dei bambini alla morte di una persona cara dare alcune indicazioni pratiche suggerire alcuni percorsi Quali sono le reazioni

Dettagli

Anche Tu puoi fare qualcosa! Come uscire dalla violenza: il servizio Casa delle donne

Anche Tu puoi fare qualcosa! Come uscire dalla violenza: il servizio Casa delle donne Anche Tu puoi fare qualcosa! Come uscire dalla violenza: il servizio Casa delle donne Impressum Novembre 2012 Editore Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige Ripartizione Famiglia e politiche sociali

Dettagli

Indovinelli Algebrici

Indovinelli Algebrici OpenLab - Università degli Studi di Firenze - Alcuni semplici problemi 1. L EURO MANCANTE Tre amici vanno a cena in un ristorante. Mangiano le stesse portate e il conto è, in tutto, 25 Euro. Ciascuno di

Dettagli

alessandro salvi druge sitnice altre inezie

alessandro salvi druge sitnice altre inezie alessandro salvi ALESSANDRO SALVI Rominjaju mravi Rominjaju mravimesožderi mesožderi i druge sitnice druge sitnice Piovono formiche Piovono formichecarnivore carnivore e altre inezie altre inezie Rominjaju

Dettagli

QUESTIONARIO SUGLI STILI DI APPRENDIMENTO

QUESTIONARIO SUGLI STILI DI APPRENDIMENTO QUESTIONARIO SUGLI STILI DI APPRENDIMENTO Le seguenti affermazioni descrivono alcune abitudini di studio e modi di imparare. Decidi in quale misura ogni affermazione si applica nel tuo caso: metti una

Dettagli

Rivista di cultura tra le due sponde 2/2005. Fondazione Ernesto Giammarco

Rivista di cultura tra le due sponde 2/2005. Fondazione Ernesto Giammarco Rivista di cultura tra le due sponde 2/2005 Fondazione Ernesto Giammarco Composizione e impaginazione: Monica De Rosa Stampa e allestimento: Lit. Brandolini - Sambuceto In copertina: Disegno originale

Dettagli

Gioco d Azzardo Patologico (GAP): anche la famiglia e gli amici sono coinvolti

Gioco d Azzardo Patologico (GAP): anche la famiglia e gli amici sono coinvolti Gioco d Azzardo Patologico (GAP): anche la famiglia e gli amici sono coinvolti Informazioni e consigli per chi vive accanto ad una persona con problemi di gioco d azzardo patologico Testo redatto sulla

Dettagli

[Pagina 1] [Pagina 2]

[Pagina 1] [Pagina 2] [Pagina 1] Gradisca. 2.10.44 Rina amatissima, non so se ti rivedrò prima di morire - in perfetta salute - ; lo desidererei molto; l'andarmene di là con la tua visione negli occhi sarebbe per me un grande

Dettagli

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama Adorazione Eucaristica a cura di Don Luigi Marino Guida: C è un esperienza che rivela il potere unificante e trasformante dell amore, ed è l innamoramento, descritto in modo splendido nel Cantico dei Cantici.

Dettagli

La Convenzione Onu sui diritti dei bambini I DIRITTI DEI BAMBINI NELLA VITA DI OGNI GIORNO

La Convenzione Onu sui diritti dei bambini I DIRITTI DEI BAMBINI NELLA VITA DI OGNI GIORNO La Convenzione Onu sui diritti dei bambini I DIRITTI DEI BAMBINI NELLA VITA DI OGNI GIORNO Che cos è la Convenzione Onu sui diritti dei bambini? La Convenzione sui diritti dei bambini è un accordo delle

Dettagli

AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI ITINERARIO FORMATIVO SKYSCRAPER SECOND GUIDA PER L EDUCATORE

AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI ITINERARIO FORMATIVO SKYSCRAPER SECOND GUIDA PER L EDUCATORE AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI ITINERARIO FORMATIVO SKYSCRAPER SECOND GUIDA PER L EDUCATORE Presentazione La guida dell educatore vuole essere uno strumento agile per preparare gli incontri con i ragazzi.

Dettagli

E ALTRE STORIE. Un percorso di consultazione ACCOGLIENZA TUTELA E PARTECIPAZIONE DEI MINORI STRANIERI DAL PUNTO DI VISTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

E ALTRE STORIE. Un percorso di consultazione ACCOGLIENZA TUTELA E PARTECIPAZIONE DEI MINORI STRANIERI DAL PUNTO DI VISTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE E ALTRE STORIE Un percorso di consultazione ACCOGLIENZA TUTELA E PARTECIPAZIONE DEI MINORI STRANIERI DAL PUNTO DI VISTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE Il rapporto è stato scritto da: Laura Lagi Save the Children

Dettagli

Viđeno našim očima - Attraverso i Nostri Occhi

Viđeno našim očima - Attraverso i Nostri Occhi Viđeno našim očima - Attraverso i Nostri Occhi Kako vide svoj grad, njihove živote kao i njih same, učenici BiH Come vedono la loro citta, la loro vita e se stessi, i giovani della BiH Viđeno našim očima

Dettagli

COME SI PASSA DALL AFFIDAMENTO ALL ADOZIONE?

COME SI PASSA DALL AFFIDAMENTO ALL ADOZIONE? COME SI PASSA DALL AFFIDAMENTO ALL ADOZIONE? Storia narrata da Teresa Carbé Da oltre 10 anni, con mio marito e i miei figli, abbiamo deciso di aprirci all affidamento familiare, e ciò ci ha permesso di

Dettagli

COSA CERCA UN CANE IN UN LEADER

COSA CERCA UN CANE IN UN LEADER COSA CERCA UN CANE IN UN LEADER LEADER: 1. Colui che conduce o guida. 2. Colui che ha la responsabilità o il comando di altri. 3. Colui che ha influenza o potere. ESSERE LEADER: Innanzitutto avere una

Dettagli

NATALE SARA. Come sempre Natale sarà una festa, una grande magia, per svegliare la tua fantasia giù dal cielo un bel sogno verrà.

NATALE SARA. Come sempre Natale sarà una festa, una grande magia, per svegliare la tua fantasia giù dal cielo un bel sogno verrà. NATALE SARA Su nel cielo che gran movimento, su tra gli angeli del firmamento: quelli addetti agli effetti speciali si rimboccano tutti le ali. C'è chi pensa ai fiocchetti di neve, chi compone una musica

Dettagli

IMPARARE AD ESSER PIÙ MOTIVATO IN OGNI SITUAZIONE

IMPARARE AD ESSER PIÙ MOTIVATO IN OGNI SITUAZIONE IMPARARE AD ESSER PIÙ MOTIVATO IN OGNI SITUAZIONE di Claudio Belotti Self Help. Allenamenti mentali da leggere in 60 minuti Copyright 2012 Good Mood ISBN 978-88-6277-426-0 Introduzione... 4 COME ESSERE

Dettagli

CURSOS AVE CON TUTOR

CURSOS AVE CON TUTOR CURSOS AVE CON TUTOR DOMANDE PIÙ FREQUENTI (FAQ) A che ora ed in quali giorni sono fissate le lezioni? Dal momento in cui riceverai le password di accesso al corso sei libero di entrare quando (24/24)

Dettagli

La Sua Salute e il Suo Benessere

La Sua Salute e il Suo Benessere La Sua Salute e il Suo Benessere ISTRUZIONI: Questo questionario intende valutare cosa Lei pensa della Sua salute. Le informazioni raccolte permetteranno di essere sempre aggiornati su come si sente e

Dettagli

- D A N I L O K I Š: l enigma della lettera -

- D A N I L O K I Š: l enigma della lettera - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA DOTTORATO IN FILOLOGIA E LETTERATURE COMPARATE DELL EUROPA CENTRO-ORIENTALE - D A N I L O K I Š: l enigma della lettera - RELATORE : prof.ssa Jerkov Janja DOTTORANDA

Dettagli

E vestirti coi vestiti tuoi DO#-7 SI4 dai seguimi in ciò che vuoi. e vestirti coi vestiti tuoi

E vestirti coi vestiti tuoi DO#-7 SI4 dai seguimi in ciò che vuoi. e vestirti coi vestiti tuoi SOGNO intro: FA#4/7 9 SI4 (4v.) SI4 DO#-7 Son bagni d emozioni quando tu FA# sei vicino sei accanto SI4 DO#-7 quando soltanto penso che tu puoi FA# FA#7/4 FA# SI trasformarmi la vita. 7+ SI4 E vestirti

Dettagli

Q84 A1073 K92 J65 VALENTINO DOMINI

Q84 A1073 K92 J65 VALENTINO DOMINI VALENTINO DOMINI L attacco iniziale, prima azione di affrancamento della coppia controgiocante, è un privilegio e una responsabilità: molti contratti vengono battuti o realizzati proprio in rapporto a

Dettagli

Guida ai diritti. Prirućnik za prava. naga. una guida ai tuoi diritti e a come farli rispettare. kako da ih ostvarite

Guida ai diritti. Prirućnik za prava. naga. una guida ai tuoi diritti e a come farli rispettare. kako da ih ostvarite naga Guida ai diritti una guida ai tuoi diritti e a come farli rispettare Prirućnik za prava prirućnik za vaša prava i kako da ih ostvarite un ghid cu drepturile dumneavoastră și cu modul în care pot fii

Dettagli

Discorso diretto e indiretto

Discorso diretto e indiretto PERCORSI DIDATTICI di: Mavale Discorso diretto e indiretto scuola: Cremona area tematica: Lingua italiana pensato per: 8-11 anni scheda n : 1 OBIETTIVO DIDATTICO: Saper riconoscere ed usare il discorso

Dettagli

VENDI QUELLO CHE HAI E SEGUIMI. Commento al Vangelo di p. Alberto Maggi OSM

VENDI QUELLO CHE HAI E SEGUIMI. Commento al Vangelo di p. Alberto Maggi OSM XXVIII TEMPO ORDINARIO 11 ottobre 2009 VENDI QUELLO CHE HAI E SEGUIMI Commento al Vangelo di p. Alberto Maggi OSM Mc 10, 17-30 [In quel tempo], mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro

Dettagli

Routine per l Ora della Nanna

Routine per l Ora della Nanna SCHEDA Routine per l Ora della Nanna Non voglio andare a letto! Ho sete! Devo andare al bagno! Ho paura del buio! Se hai mai sentito il tuo bambino ripetere queste frasi notte dopo notte, con ogni probabilità

Dettagli

GLI OGRIN. Eh, sì, lo sappiamo: gli Ogrin sono semplici, ma ci vuole un po di tempo per spiegare il loro funzionamento!

GLI OGRIN. Eh, sì, lo sappiamo: gli Ogrin sono semplici, ma ci vuole un po di tempo per spiegare il loro funzionamento! GLI OGRIN Il sistema di Punti scambiabili nei servizi ANKAMA Eh, sì, lo sappiamo: gli Ogrin sono semplici, ma ci vuole un po di tempo per spiegare il loro funzionamento! Si tratta, in primo luogo, di un

Dettagli

Invece n da stu paes, come sempre, ston i solt casen, il centro è sempre pulito ed in periferia stie na latren.

Invece n da stu paes, come sempre, ston i solt casen, il centro è sempre pulito ed in periferia stie na latren. Cari lettori Oggi della pulizia del nostro paese vi voglio parlare, che per come funziona, troppo cara ce la fanno pagare. Pe quanda solt co senec ne fasce pagà de rummat, Putignan er a iess nu paes, splendente

Dettagli

Regole per un buon Animatore

Regole per un buon Animatore Regole per un buon Animatore ORATORIO - GROSOTTO Libretto Animatori Oratorio - Grosotto Pag. 1 1. Convinzione personale: fare l animatore è una scelta di generoso servizio ai ragazzi per aiutarli a crescere.

Dettagli

storia dell umanità sarebbe veramente molto triste.

storia dell umanità sarebbe veramente molto triste. FIGLI DI DIO Cosa significa essere un figlio di Dio? E importante essere figli di Dio? Se sono figlio di Dio che differenza fa nella mia vita quotidiana? Queste sono questioni importanti ed è fondamentale

Dettagli

OGGI LA BIANCHI PER FORTUNA NON C'E' MA L'ITALIANO LO SAI ANCHE TE PER OGNI PAROLA DICCI COS'E', E NUOVE ISTRUZIONI AVRAI PER TE.

OGGI LA BIANCHI PER FORTUNA NON C'E' MA L'ITALIANO LO SAI ANCHE TE PER OGNI PAROLA DICCI COS'E', E NUOVE ISTRUZIONI AVRAI PER TE. 1 SE UNA SORPRESA VOLETE TROVARE ATTENTAMENTE DOVETE CERCARE. VOI ALLA FINE SARETE PREMIATI CON DEI GOLOSI DOLCINI INCARTATI. SE ALLE DOMANDE RISPONDERETE E NON CADRETE IN TUTTI I TRANELLI, SE TROVERETE

Dettagli

ISBN-88-89285-12-5 978-88-89285-12-1

ISBN-88-89285-12-5 978-88-89285-12-1 ISBN-88-89285-12-5 978-88-89285-12-1 Comitato Italiano per l UNICEF Onlus Direzione Attivita` culturali e Comunicazione Via Palestro, 68-00185 Roma tel. 06478091 - fax 0647809270 scuola@unicef.it pubblicazioni@unicef.it

Dettagli

Una Pulce sull Albero di Babbo Natale?

Una Pulce sull Albero di Babbo Natale? Una Pulce sull Albero di Babbo Natale? Copione natalizio in rima per i bambini della Scuola dell Infanzia. Autore: Silvia Di Castro (Bisia) UNA PULCE SULL ALBERO DI BABBO NATALE? 1 Copione natalizio in

Dettagli

Tip #2: Come siriconosceun leader?

Tip #2: Come siriconosceun leader? Un saluto alla Federazione Italiana Tennis, all Istituto Superiore di Formazione e a tutti gli insegnanti che saranno presenti al SimposioInternazionalechesiterràilprossimo10 maggio al ForoItalico. Durante

Dettagli

IO NE PARLO. DIARIO DELLA TERAPIA per annotare i farmaci e i progressi

IO NE PARLO. DIARIO DELLA TERAPIA per annotare i farmaci e i progressi AR IO NE PARLO DIARIO DELLA TERAPIA per annotare i farmaci e i progressi Ti aiuta a tenere sotto controllo la tua artrite reumatoide e a trarre il massimo beneficio dalla terapia Visita www.arioneparlo.it

Dettagli