Ferroli New Elite F30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ferroli New Elite F30"

Transcript

1 S.C. Benedek&Co. S.R.L. Baia Mare **************************************** Distribuitor si service autorizat Ferroli Ferroli New Elite F30 Ferroli New Elite 60 F30 Manual centrala termica pe gaz murala Ferroli New Elite cu boiler de acumulare apa calda de 60 litri

2 Citi\i cu aten\ie avertiz[rile din prezentul manual de instruc\iuni deoarece acestea con\in indica\ii importante referitoare la siguran\a instal[rii, a utiliz[rii ;i a `ntre\inerii. Manualul de instruc\iuni constituie parte integrant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i, prin urmare, trebuie p[strat cu grij[ de c[tre utilizator pentru orice consultare ulterioar[. ~n cazul `n care aparatul va fi v]ndut sau transferat la un alt proprietar sau trebuie translocat, asigura\i-v[ `ntotdeauna c[ manualul `nso\e;te centrala pentru a putea fi consultat de c[tre noul proprietar ;i/sau de c[tre instalator. Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie efectuate de c[tre personalul calificat, `n conformitate cu normele `n vigoare ;i cu instruc\iunile produc[torului. Instalarea efectuat[ `n mod eronat precum ;i `ntre\inerea incorect[ a instala\iei pot cauza daune persoanelor, animalelor sau obiectelor. Este exclus[ orice responsabilitate a produc[- torului pentru daunele cauzate de erori de instalare ;i de utilizare, precum ;i de nerespectarea instruc\iunilor furnizate de c[tre acesta. ~nainte de a proceda la efectuarea oric[rei opera\iuni de cur[\are sau de `ntre\inere, deconecta\i aparatul de la re\eaua de alimentare, ac\ion]nd asupra `ntrerup[torului de re\ea ;i/sau prin intermediul dispozitivelor de interceptare. ~n caz de defectare ;i/sau de func\ionare defectuoas[ a aparatului, dezactiva\i-l. Nu `ncerca\i s[ `l repara\i singuri ;i nici nu interveni\i direct asupra acestuia. Adresa\i-v[ exclusiv personalului calificat `n acest sens. Eventuala repara\ie-`nlocuire a produselor va trebui efectuat[ numai de personalul calificat, acesta urm]nd a utiliza exclusiv piese de schimb originale. Nerespectarea celor de mai sus poate compromite siguran\a aparatului. Pentru a garanta buna func\ionare a aparatului este indispensabil[ efectuarea lucr[rilor de `ntre\inere anuale de c[tre personalul calificat. Acest aparat va trebui folosit numai `n scopul pentru care a fost prev[zut. Orice alt[ utilizare este considerat[ improprie ;i, prin urmare, periculoas[. Dup[ `ndep[rtarea ambalajului, asigura\i-v[ de integritatea con\inutului. Componentele ambalajului nu trebuie l[sate la `ndem]na copiilor deoarece constituie poten\iale surse de accidentare. ~n cazul `n care ave\i dubii `n ceea ce prive;te corecta func\ionare a aparatului sau asupra modului s[u de utilizare, nu utiliza\i aparatul ;i adresa\i-v[ furnizorului. Acest simbol semnific[ Aten\ie ;i este amplasat `n coresponden\[ cu toate avertiz[rile referitoare la siguran\[. Fi\i foarte aten\i la astfel de avertiz[ri pentru a evita astfel pericolele ;i producerea de daune persoanelor, animalelor ;i obiectelor. Acest simbol solicit[ aten\ie asupra unei note sau avertiz[ri importante. Declara\ie de conformitate Produc[torul> FERROLI S.p.A. Adresa> Via Ritonda 78/a San Bonifacio VR declar[ c[ acest aparat este conform cu urm[toarele directive CEE> Directiva Aparate cu Gaz 90/396 Directiva Randamente 92/42 Directiva pentru Tensiune Joas[ 73/23 (modificat[ de 93/68) Directiva pentru Compatibilitate Electromagnetic[ 89/336 (modificat[ de 93/68)

3 CUPRINS 1. Instruc\iuni de utilizare Prezentare Panou de comand[ Pornire ;i oprire Reglaje ~ntre\inere Anomalii Instalare Dispozi\ii generale Loc de instalare Racorduri hidraulice Racordare gaz Conexiuni electrice Conducte gaze arse Service ;i `ntre\inere Reglaje Punere `n func\iune ~ntre\inere Solu\ionarea problemelor Caracteristici ;i date tehnice Dimensiuni ;i racorduri Vedere general[ ;i componente principale Schem[ hidraulic[ Tabel date tehnice Diagrame Schem[ electric[

4 1. INSTRUC IUNI DE UTILIZARE 1.1 Prezentare Stimate Client, V[ mul\umim c[ a\i ales modelul New Elite 60 F 30, o central[ mural[ FERROLI de concep\ie avansat[, realizat[ `n baza unei tehnologii de avangard[, cu un ridicat grad de siguran\[ ;i de o deosebit[ calitate de execu\ie. V[ rug[m s[ citi\i cu aten\ie prezentul manual ;i s[ `l p[stra\i cu grij[ pentru a-l putea consulta ulterior ori de c]te ori va fi nevoie. New Elite 60 F 30 este un generator termic cu randament ridicat destinat `nc[lzirii mediului ambiant ;i a apei calde menajere, func\ion]nd pe gaz metan sau GPL (configurabil `n momentul instal[rii) ;i gestionat de un sistem avansat de control cu microprocesor `n dotare. Corpul centralei se compune dintr-un schimb[tor lamelar din cupru, a c[rui conforma\ie special[ garanteaz[ o eficien\[ ridicat[ de schimb termic `n toate condi\iile de func\ionare ;i dintr-un arz[tor atmosferic dotat cu aprindere electronic[ cu control al fl[c[rii cu ionizare. Producerea apei calde menajere are loc prin intermediul unui boiler intern din o\el inox cu acumulare rapid[ care asigura apa calda din abundenta. Centrala este complet etan;[ `n ceea ce prive;te mediul de instalare> aerul necesar arderii este aspirat din exterior iar evacuarea gazelor arse se realizeaz[ prin intermediul ventilatorului. ~n dotarea centralei mai intr[ urm[toarele componente> pomp[ de circula\ie cu vitez[ variabil[, vas de expansiune, supap[ de siguran\[, presostat de aer, presostat de ap[, senzori de temperatur[ ;i termostat de siguran\[. Datorit[ sistemului de control ;i reglare cu microprocesor, func\ionarea aparatului este aproape `n totalitate automat[. Puterea de `nc[lzire este reglat[ automat de c[tre sistemul de control conform necesit[\ilor instala\iei de utilizare. Puterea necesar[ prepar[rii apei calde menajere este reglat[ automat ;i continuu astfel `nc]t s[ se asigure at]t confortul, c]t ;i func\ionarea economic[. Este suficient ca utilizatorul s[ fixeze temperatura la valoarea pe care o dore;te `n interiorul locuin\ei (prin intermediul termostatului de ambian\[ sau al comenzii la distan\[ care este op\ional[, dar pe care v[ recomand[m s[ o instala\i) sau s[ regleze temperatura instala\iei ;i s[ fixeze temperatura dorit[ pentru apa cald[ menajer[. Sistemul de reglare ;i control va asigura o func\ionare `n condi\ii optime pe toat[ durat[ a anului. 1.2 Panou de comand[ Panoul de comand[ este compus dintr-un `ntrerup[tor general, 6 taste ;i un afi;aj cu cristale lichide (LCD). Fig. 1 4

5 Afi;aj 1 Apare atunci c]nd aparatul este `n func\iune `n regim de `nc[lzire. Acest mod de lucru este activat ca urmare a unei cereri provenind de la termostatul de ambian\[ (sau de la telecomanda) `n modul de lucru Iarn[ sau automat `n modul de func\ionare anti`nghe\. 2 Apare atunci c]nd aparatul este `n mod de lucru Var[> semnific[ faptul c[ nu este activat[ func\ionarea `n regim de `nc[lzire. Pentru a activa aceast[ func\ie este suficient[ ap[sarea tastei de selec\ie Var[/ Iarn[ (vezi pozi\ia 13 din tabel)> `n acest mod, simbolul soarelui dispare de pe afi;aj, iar aparatul intr[ `n modul de lucru Iarn[. 3a Apare atunci c]nd arz[torul este pornit. 3a 3b Apare atunci a fost detectat[ o anomalie care a presupus blocarea aparatului. Pe afi;aj (vezi 4) va fi indicat codul anomaliei ce va trebui confruntat cu lista prezentat[ `n paragraful referitor la diagnostic (vezi 3.4 solu\ionarea problemelor). Pentru reluarea func\ion[rii aparatului, este necesar[ ap[sarea tastei RESET (vezi 14). 4 Vizualizeaz[ informa\ii referitoare la modul de func\ionare al aparatului. Stand-by (~n a;teptare)> presiunea apei `n instala\ie exprimat[ `n bari. Sanitario (Menajer)> temperatura apei calde menajere exprimat[ `n C. Riscaldamento (~nc[lzire)> temperatura instala\iei de `nc[lzire la tur exprimat[ `n C. Anomalia (Anomalie)> cod de defec\iune cu afi;are pulsant[ (vezi ;i poz. 3.4 Solu\ionarea problemelor). 5 Apare atunci c]nd este dezactivat modul de lucru Confort `n ceea ce prive;te apa cald[ menajer[. ~n modul de lucru ECO (Economic) aparatul nu va produce ap[ cald[. Pentru a activa modul de lucru confort este necesar[ ap[sarea tastei Reset (vezi 14) timp de circa 3 secunde< `n acest mod simbolul ECO dispare de pe afi;aj. 6 Apare atunci c]nd aparatul este `n func\iune `n regim de func\ionare ap[ cald[ menajer[. Acest regim de func\ionare este activat `n cadrul modului de lucru Confort atunci c]nd temperatura apei calde `n interiorul boilerului scade sub temperatura setat[. 7 Apare atunci c]nd aparatul detecteaz[ o presiune a apei din instala\ia de `nc[lzire cu valoare insuficient[. Acest simbol va fi activat o dat[ cu "F37", codul de eroare (vezi ;i 3.4 Solu\ionarea problemelor). 8 Apare pe durata introducerii datelor referitoare la sonda extern[ (vezi Temperatura autoreglabil[). Taste 9 10 Ap[s]nd aceste taste se ob\ine cre;terea (vezi 9) sau sc[derea (vezi 10) temperaturii setate pentru instala\ia de `nc[lzire Ap[s]nd aceste taste se ob\ine cre;terea (vezi 11) sau sc[derea (vezi 12) temperaturii setate pentru apa cald[ menajer[. 13 Ap[s]nd aceast[ tast[ se activeaz[ sau dezactiveaz[ modul de func\ionare Var[ indicat pe afi;aj de simbolul Soare (vezi 2). 5

6 14 Aceast[ tast[ este multifunc\ional[. ~n cazul apari\iei de anomalii care genereaz[ blocarea aparatului (vezi 3a ;i 3b) aceasta permite, printr-o singur[ ap[sare, reluarea func\ion[rii (deblocare central[ sau resetare). ~n cursul func\ion[rii normale a aparatului, permite activarea sau dezactivarea modului de lucru ECO (vezi 5). 15 Pornirea ;i oprirea centralei termice (Stare pornit lampa de control verde aprins[). Indica\ii pe durata func\ion[rii Stand-by (~n a;teptare) Presiune ap[ `n instala\ie exprimat[ `n bari. Exemplu> 1,6 bari. Mod de func\ionare Var[ activ (Simbol Soare). Mod de func\ionare Economic activ (Simbol ECO). Presiune ap[ `n instala\ie exprimat[ `n bari. Exemplu> 1,6 bari. Mod de func\ionare Var[ activ (Simbol Soare). Mod de func\ionare Confort activ. Presiune ap[ `n instala\ie exprimat[ `n bari. Exemplu> 1,6 bari. Mod de func\ionare Iarn[ activ. Mod de func\ionare Economic activ (Simbol ECO). Presiune ap[ `n instala\ie exprimat[ `n bari. Exemplu> 1,6 bari. Mod de func\ionare Iarn[ activ. Mod de func\ionare Confort activ. Func\ionare Temperatur[ instala\ie de `nc[lzire (ie;ire) exprimat[ `n C. Exemplu> 70 C. Arz[tor pornit. Func\ionare `n regim de `nc[lzire (Simbol Radiator). Mod de lucru Confort activ. 6

7 Temperatura instala\iei de `nc[lzire (tur) exprimat[ `n C. Exemplu> 70 C. Arz[tor pornit. Func\ionare `n regim de `nc[lzire (Simbol Radiator). Mod de lucru Economic activ (Simbol ECO). Temperatur[ ap[ cald[ menajer[ (boiler) exprimat[ `n C. Exemplu> 60 C. Arz[tor pornit. Func\ionare `n regim de preparare ap[ cald[ menajer[ (Simbol Robinet). Mod de lucru Iarn[ activ. Temperatur[ ap[ cald[ menajer[ (boiler) exprimat[ `n C. Exemplu> 60 C. Arz[tor pornit. Func\ionare `n regim de preparare a apei calde menajere (Simbol Robinet). Mod de lucru Var[ activat (Simbol SOARE). Test (instalator) Putere maxim[. Arz[tor pornit. Func\ionare `n mod de lucru TEST. 1.3 Pornire ;i oprire Central[ termic[ oprit[ ~ntrerup[tor general (vezi 15) `n pozi\ia OFF (lamp[ de control de culoare verde, stins[). Pornirea centralei termice Deschide\i robinetul de gaz situat `n amonte de central[. Evacua\i aerul prezent `n tubul `n amonte de vana de gaz. ~nchide\i `ntrerup[torul situat `n amonte de central[ (dac[ acesta exist[) sau introduce\i ;tec[rul `n priz[. ~ntrerup[torul general (vezi 15) `n pozi\ia ON (PORNIT) (lamp[ de control de culoare verde, aprins[). Timp de 5 secunde afi;ajul va prezenta versiunea software a pl[cii. 7

8 Pe parcursul urm[toarelor 90 de secunde afi;ajul va prezenta FHI care identific[ ciclul de evacuare a aerului din instala\ia de `nc[lzire. Dup[ dispari\ia men\iunii FHI, centrala este preg[tit[ pentru a func\iona `n regim automat ori de c]te ori se prelev[ ap[ cald[ menajer[ sau exist[ o cerere de la termostatul de ambian\[ (sau de la telecomanda temporizat[). Oprirea Pune\i `ntrerup[torul general (vezi 15) `n pozi\ia OFF (lamp[ de control de culoare verde stins[). C]nd centrala este oprit[ de la aceast[ tast[, placa electronic[ de comand[ a centralei termice nu mai este alimentat[, iar sistemul antianghet este exclus. ~nchide\i robinetul de gaz situat `n amonte de central[ ;i `ntrerupe\i alimentarea electric[ a aparatului. Pentru oprirea pe perioade lungi `n timpul iernii, `n scopul evit[rii daunelor provocate de `nghe\, este recomandabil s[ se evacueze toat[ apa din centrala termic[, at]t cea menajer[, c]t ;i cea din instala\ie. 1.4 Reglaje Reglarea temperaturii ambiante (cu termostatul de ambian\[ conectat) Seta\i prin intermediul termostatului de ambian\[ (sau al telecomenzii) temperatura dorit[ `n interiorul locuin\ei. La comanda termostatului de ambian\[ centrala termic[ porne;te ;i duce apa din instala\ie la temperatura setat[ la punctul de reglaj la ie;irea din central[. ~n momentul atingerii temperaturii dorite `n interiorul locuin\ei generatorul se opre;te. ~n cazul `n care nu exist[ termostat de ambian\[ (sau telecomand[) centrala termic[ asigur[ men\inerea instala\iei la temperatura setat[ la punctul de reglaj la ie;irea din instala\ie. Reglarea temperaturii instala\iei Setarea temperaturii instala\iei de `nc[lzire se realizeaz[ ap[s]nd tastele ~nc[lzire + ;i ~nc[lzire - (vezi 9 ;i 10). Reglarea temperaturii apei menajere Introducerea temperaturii apei calde se realizeaz[ ap[s]nd tastele Menajer + ;i Menajer - (vezi 11 ;i 12). 8

9 Selectare Var[/ Iarn[ Pentru a selecta unul dintre cele dou[ moduri de lucru este suficient s[ ap[sa\i tasta (vezi 13). Select]nd modul de lucru Var[, pe ecran va fi afi;at simbolul (vezi 2). Select]nd modul de lucru Var[, va r[m]ne activ sistemul anti`nghe\. Selectarea modului Economic/ Confort Pentru a selecta unul dintre cele dou[ moduri de lucru este suficient[ ap[sarea tastei RESET (vezi 14) timp de circa 3 secunde. Selec\ionarea modului de lucru ECONOMIC va face ca pe ecran s[ apar[ simbolul ECO (vezi 5). ~n acest caz, centrala termic[ nu va mai produce ap[ cald[ menajer[. Select]nd modul de lucru Confort, simbolul ECO (vezi 5) dispare. Temperatura autoreglabil[ C]nd se instaleaz[ sonda de exterior (op\ional[) sistemul de reglare a centralei func\ioneaz[ cu Temperatur[ autoreglabil[. ~n acest mod de lucru, temperatura instala\iei de `nc[lzire este reglat[ `n func\ie de condi\iile climatice exterioare, astfel `nc]t s[ asigure un confort sporit ;i economie energetic[ pe durata `ntregului an. ~n particular, la cre;terea temperaturii exterioare se diminueaz[ corespunz[tor temperatura de pe turul instala\iei, `n conformitate cu o curb[ de compensare determinat[. Cu reglarea temperaturii autoreglabile, temperatura setat[ prin intermediul tastelor `nc[lzire + ;i `nc[lzire (vezi 9 ;i 10) devine temperatura maxim[ pe turul instala\iei. Se recomand[ introducerea valorii maxime pentru a permite sistemului s[ efectueze reglajul pe tot c]mpul util de func\ionare. Centrala termic[ trebuie reglat[ `n faza de instalare de c[tre personal calificat. Pot fi totu;i aduse de c[tre utilizator o serie de modific[ri, `n scopul ob\inerii unui confort sporit. Modul de lucru curb[ de compensare ;i deplasarea curbelor de compensare Ap[s]nd pentru 2 secunde tasta RESET (vezi 14) se intr[ `n meniul de setare a curbei de compensare. Este posibil[ modificarea curbei de compensare (de la 1 la 10) cu ajutorul tastelor Menajer + ;i Menajer - (vezi 11 ;i 12). Ap[s]nd din nou timp de 2 secunde tasta RESET, se ob\ine accesul la setarea deplas[rii `n paralel a curbelor, acestea put]nd fi modificate cu ajutorul tastelor Menajer + ;i Menajer - (vezi 11 ;i 12). Dac[ valoarea temperaturii ambiante rezultate este inferioar[ celei dorite, v[ recomand[m introducerea unei curbe de ordonat[ superioar[ ;i viceversa. Continua\i proced]nd la cre;terea sau descre;terea cu c]te o unitate ;i verifica\i efectul noului reglaj asupra temperaturii ambiante. 9

10 Curbe de compensare Temperatur[ tur instala\ie C Temperatur[ extern[ C Exemplu de deplasare paralel[ a curbelor Temperatur[ tur instala\ie C Temperatur[ extern[ C Temperatur[ tur instala\ie C Temperatur[ extern[ C 10

11 Dac[ telecomanda (op\ional[) este conectat[ la central[, reglajele de mai sus sunt gestionate `n conformitate cu informa\iile prezentate `n tabelul urm[tor. Temperatur[ instala\ie Temperatur[ ap[ cald[ menajer[ Selec\ie mod de lucru Var[/ Iarn[ Selec\ie mod de lucru Economic / Confort Temperatur[ autoreglabil[ Setare din telecomand[. Vizualizarea valorii setate pe ecranul panoului de comand[ prin ap[sarea tastelor ~nc[lzire + ;i ~nc[lzire (vezi 9 ;i 10). Setare din telecomand[. Vizualizarea valorii setate pe ecranul panoului de comand[ prin ap[sarea tastelor Menajer + ;i Menajer (vezi 11 ;i 12). Modul de lucru Var[ (simbol SOARE) are prioritate asupra unei eventuale cereri de `nc[lzire introduse prin telecomand[. Dezactivarea prepar[rii apei calde menajere de la telecomand[ are ca efect trecerea automat[ pe mod de lucru Economic (simbol ECO). Activ]nd prepararea apei calde menajere de la telecomand[, aparatul intr[ automat `n modul Confort. ~n aceast[ situa\ie, ap[s]nd tasta RESET (vezi 14) de pe panoul de comand[ al centralei, se poate selecta unul dintre cele dou[ moduri de lucru posibile. Setare din telecomand[. Introducerea de date de la panoul de comand[ al centralei nu are nici un efect. Reglarea presiunii hidraulice a instala\iei Centrala este dotat[ cu un robinet pentru umplerea manual[ a instala\iei de `nc[lzire. Presiunea de umplere cu instala\ia rece, citit[ pe manometrul centralei trebuie s[ fie de circa 1,0 1,5 bari. Uneori, `n cursul func\ion[rii, presiunea din instala\ie poate cobora (ca urmare a evapor[rii gazelor dizolvate `n ap[) la valori inferioare minimului mai sus men\ionat, iar utilizatorul va trebui, ac\ion]nd asupra robinetului de umplere, s[ o aduc[ la valoarea ini\ial[. La finalul opera\iei `nchide\i `ntotdeauna robinetul de umplere al instala\iei. Robinet de umplere Fig. 2 N.B. Dac[ presiunea hidraulic[ din instala\ie coboar[ sub valoarea minim[ de func\ionare, pe afi;aj va ap[rea indica\ia de anomalie F37 intermitent cu simbolul respectiv (vezi 7). Odat[ ref[cut[ presiunea hidraulic[ nominal[, anomalia va disp[rea automat. 1.5 ~ntre\inere ~n conformitate cu cerin\ele D.P.R. 412 din 1993 este obligatorie pentru utilizator efectuarea cel pu\in o dat[ pe an a unor lucr[ri de `ntre\inere a instala\iei termice de c[tre personalul calificat ;i cel pu\in o verificare bianual[ a procesului de combustie. Consulta\i cap. 3.3 al prezentului manual pentru informa\ii suplimentare. Cur[\area mantalei, a panoului de comand[ ;i a p[r\ilor estetice ale centralei poate fi executat[ cu o bucat[ de p]nz[ moale ;i umed[, eventual `nmuiat[ `n ap[ cu s[pun. Se recomand[ evitarea tuturor detergen\ilor abrazivi ;i a solven\ilor. Controla\i cel pu\in o dat[ pe an nivelul de uzur[ al anodului de magneziu al centralei. ~nlocui\i-l dac[ este necesar. 11

12 1.6 Anomalii ~n caz de anomalii sau de probleme de func\ionare, afi;ajul lumineaz[ intermitent ;i prezint[ codul de identificare al anomaliei. Anomaliile (marcate cu litera F ca prefix) produc blocaje temporare care sunt remediate automat, imediat ce valoarea reintr[ `n c]mpul de func\ionare normal al centralei. Dac[ `mpreun[ cu anomalia apare ;i simbolul, utilizatorul va trebui s[ reia func\ionarea centralei prin ap[sarea tastei RESET (vezi 14). Dac[ dup[ dou[ `ncerc[ri de reluare a func\ion[rii problema persist[, apela\i la cel mai apropiat Centru de Asisten\[. ~n cele ce urmeaz[ sunt prezentate anomaliile ce pot fi solu\ionate de c[tre utilizator. Pentru alte anomalii consulta\i capitolul 3.4 Solu\ionarea problemelor. Anomalia Cauz[ posibil[ ;i solu\ie Blocare central[ termic[ Verifica\i dac[ robinetul de gaz din amonte de central[ ;i cel de pe contorul de gaze sunt deschise. Ap[sa\i timp de o secund[ butonul RESET (fig. 1). ~n cazul unor bloc[ri repetate ale centralei, contacta\i cel mai apropiat Centru de Asisten\[. Presiune ap[ instala\ie insuficient[ ~nc[rca\i instala\ia p]n[ la 1-1,5 bari la rece prin intermediul robinetului corespunz[tor amplasat pe central[. ~nchide\i robinetul dup[ utilizare. ~nainte de a apela la serviciul de asisten\[ verifica\i dac[ problema nu este cauzat[ de lipsa de gaze sau lipsa aliment[rii electrice. 12

13 2. INSTALARE 2.1 Dispozi\ii generale Acest aparat trebuie destinat exclusiv domeniului de utilizare pentru care a fost prev[zut. Acest aparat serve;te `nc[lzirii apei la o temperatur[ inferioar[ celei de fierbere la presiune atmosferic[ ;i trebuie s[ fie conectat la o instala\ie de `nc[lzire ;i/sau la o instala\ie de distribu\ie a apei calde pentru uz menajer, compatibil[ cu caracteristicile ;i performan\ele sale precum ;i cu puterea sa termic[. Orice alt[ utilizare `n afara acesteia trebuie considerat[ improprie. INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT{ EXCLUSIV DE C{TRE PERSONALUL SPECIALIZAT :I CALIFICAT ~N ACEST SCOP, RESPECT}NDU-SE TOATE INSTRUC IUNILE PREZENTATE ~N MANUALUL TEHNIC DE FA {, DISPOZI IILE LEGALE ~N VIGOARE, TOATE PREVEDERILE IMPUSE DE NORMELE NA IONALE :I EUROPENE DE STANDARDIZARE PRECUM :I DE EVENTUALELE NORMATIVE LOCALE :I REGULILE DE BUN{ PRACTIC{ ~N DOMENIU. O instalare efectuat[ `n mod gre;it poate cauza daune persoanelor, animalelor sau obiectelor, pentru care produc[torul nu `;i asum[ responsabilitatea. 2.2 Locul de instalare Circuitul de combustie al aparatului este etan; fa\[ de ambientul de instalare ;i prin urmare aparatul poate fi instalat `n orice `nc[pere. Totu;i, mediul de instalare trebuie s[ fie suficient ventilat pentru a se evita astfel apari\ia unor condi\ii de pericol chiar ;i `n caz de pierderi minime de gaze. Aceast[ norm[ de siguran\[ este impus[ de directiva CEE nr. 90/396 pentru toate aparatele utilizatoare de gaz, chiar ;i pentru cele ce dispun de a;a-numita camer[ etan;[. Locul de instalare trebuie s[ fie curat, f[r[ praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive. Mediul ambiant trebuie s[ fie uscat ;i ferit de `nghe\. Centrala este proiectat[ pentru instalarea suspendat[ pe perete. Pe cadrul posterior al aparatului exist[ orificii pentru fixarea pe perete prin intermediul unor ;uruburi cu dibluri metalice. Fixarea pe perete trebuie s[ garanteze o sus\inere stabil[ ;i eficient[ a generatorului. Dac[ aparatul este `ncastrat `ntr-un corp de mobilier sau este montat flancat lateral, trebuie s[ fie prev[zut ;i spa\iul necesar activit[\ilor normale de `ntre\inere. ~n figura 3 sunt prezentate spa\iile minime recomandate a fi p[strate `n jurul aparatului. Minim Fig. 3 Recomandat A 3 cm 15 cm B 15 cm 30 cm C 15 cm 30 cm D 1,5 cm (de la eventualul panou care se deschide) > 50 cm 13

14 Fixarea pe perete La cerere, se poate livra o placa metalic[ mural[ care se utilizeaz[ doar `n scopul tras[rii punctelor de fixare pe peretele unde ulterior va fi montat[ centrala. Acest e;antion poate fi mai apoi reutilizat ;i la fixarea altor centrale. Pozi\iona\i e;antionul pe peretele ales pentru instalarea centralei< cu ajutorul unei nivele cu bul[ de aer controla\i pozi\ia cadrului de fixare D aflat `n partea inferioar[< acesta trebuie s[ fie perfect orizontal. Fixa\i `n mod provizoriu placa pe perete, introduc]nd dou[ cuie sau dou[ ;uruburi `n orificiile B. Trasa\i punctele de fixare C. Fig. 4 14

15 2.3 Racorduri hidraulice Puterea termic[ a aparatului va fi stabilit[ `n prealabil calcul]ndu-se necesarul de c[ldur[ al cl[dirii, `n conformitate cu normele `n vigoare. Pentru buna func\ionare ;i pentru durabilitatea centralei, instala\ia hidraulic[ trebuie s[ fie bine propor\ionat[ ;i `ntotdeauna complet[, dotat[ cu toate accesoriile ce garanteaz[ o func\ionare ;i o posibilitate de comand[ normale. ~n cazul `n care conductele de tur ;i de retur ale instala\iei urmeaz[ un traseu care, `n anumite puncte, poate favoriza producerea de acumulari de aer, este necesar[ instalarea `n punctele respective a unei supape de aerisire. Instala\i de asemenea `n punctul cel mai de jos al instala\iei un dispozitiv de golire care s[ permit[ golirea complet[ a instala\iei. Este recomandabil ca saltul termic `ntre colectorul de tur ;i cel de retur `n central[ s[ nu dep[;easc[ valoarea de 20 C. Nu utiliza\i conductele instala\iilor hidraulice ca `mp[m]ntare pentru aparatele electrice. ~nainte de instalare efectua\i o sp[lare corect[ a tuturor conductelor instala\iei pentru a elimina reziduurile sau impurit[\ile ce ar putea compromite buna func\ionare a aparatului. Efectua\i conexiunile la racordurile corespunz[toare, a;a cum este indicat `n figura 5. Vedere frontal[ Legenda 1 Intrare gaz 1/2" 2 Retur instala\ie Ø 3/4" 3 Tur instala\ie Ø 3/4" 4 Ap[ cald[ menajer[ Ø 1/2" 5 Ap[ rece menajer[ Ø 1/2" Fig. 5 Vedere de jos Se recomand[ interpunerea, `ntre central[ ;i instala\ia de `nc[lzire, a unor robinete de separare care s[ permit[, dac[ este necesar, izolarea centralei de instala\ie. Evacuarea supapei de siguran\[ trebuie racordat[ la o p]lnie sau un tub de colectare, pentru a se preveni astfel scurgerile de ap[ `n exterior `n cazul apari\iei suprapresiunii `n circuitul de `nc[lzire. ~n caz contrar, dac[ supapa de siguran\[ va intra `n func\iune inund]nd `nc[perea, produc[torul centralei nu va putea fi considerat r[spunz[tor. Efectua\i conexiunile centralei astfel `nc]t conductele sale interne s[ nu fie supuse la tensiuni. 15

16 La cerere pot fi furnizate kit-urile de racordare prezentate `n fig. 6a ;i 6b. Racordarea cu nipluri Din instala\ie ~n central[ Din instala\ie ~n central[ Fig. 6a A Racord M B Niplu `n OT 58 C Garnitur[ OR D Inel de fixare `n OT 58 E Rozet[ din cupru F Racord `n OT 58 Racordarea cu robineti Din instala\ie ~n central[ Din instala\ie ~n central[ Fig. 6b A Racord M C Garnitur[ OR D Inel de fixare `n OT 58 E Rozet[ din cupru F Racord `n OT 58 G Robinet cu bil[ Caracteristicile apei din instala\ie ~n cazul `n care duritatea apei dep[;e;te 25 Fr, se recomand[ utilizarea apei tratate corespunz[tor, pentru a se evita astfel posibilele depuneri de calcar `n interiorul centralei. Respectivele depuneri pot fi cauzate de utilizarea apei cu nivel ridicat de duritate sau a celei con\in]nd substan\e toxice precum ;i de coroziuni. V[ reamintim c[ depunerile calcaroase, chiar ;i cele de mici dimensiuni de numai c]\iva milimetri, pot provoca, ca urmare a conductibilit[\ii termice sc[zute, o supra`nc[lzire considerabil[ a pere\ilor centralei, cu consecin\e grave. Tratarea apei utilizate `n cazul instala\iilor foarte mari (av]nd con\inut mare de ap[) sau a celor cu admisii frecvente de ap[ `n instala\ie se dovede;te indispensabil[. Dac[ `n aceste cazuri devine ulterior necesar[ golirea par\ial[ sau total[ a instala\iei, se recomand[ efectuarea unei reumpleri cu ap[ tratat[. Lichide antigel, aditivi ;i inhibitori Se admite ori de c]te ori este necesar utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor ;i a inhibitorilor, dar numai dac[ produc[torul sus-numitelor lichide sau aditivi ofer[ garan\ia conform c[reia produsele sale sunt indicate utiliz[rii `n condi\iile date ;i nu produc deterior[ri ale schimb[torului de c[ldur[ al centralei sau altor componente ;i/sau materiale din componen\a centralei sau instala\iei. Se interzice utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor sau a inhibitorilor de uz general ce nu sunt indica\i `n mod expres a fi utiliza\i `n instala\iile termice ;i care nu sunt compatibili cu materialele din care sunt realizate centrala ;i instala\ia. 16

17 Umplere central[ ;i instala\ie Centrala este dotat[ cu un robinet cu bil[ pentru umplerea manual[ a instala\iei de `nc[lzire. Presiunea de umplere cu instala\ia la rece, trebuie s[ fie de circa 1-1,5 bari. De fiecare dat[ c]nd pe durata func\ion[rii instala\iei presiunea din instala\ie scade (ca urmare a evapor[rii gazelor dizolvate `n ap[) p]n[ la valori inferioare valorii minime specificate mai sus, utilizatorul va trebui s[ o readuc[ la valoarea ini\ial[, ac\ion]nd asupra robinetului de umplere. Pentru o corect[ func\ionare a centralei, presiunea `n interiorul acesteia la cald ar trebui s[ fie de circa 1,5-2 bari. La finalizarea opera\iei, `nchide\i `ntotdeauna robinetul de umplere. 2.4 Racordarea la instala\ia de gaze ~nainte de a efectua racordarea, verifica\i dac[ aparatul este proiectat pentru func\ionarea cu tipul de combustibil disponibil `n re\eaua de alimentare ;i efectua\i o cur[\ire atent[ a tuturor conductelor de gaz ale instala\iei, pentru a putea `ndep[rta eventualele reziduuri ce ar putea compromite buna func\ionare a centralei. Racordul la instala\ia de gaze trebuie efectuat la nivelul racordul corespunz[tor de pe central[ (vezi fig. 5), `n conformitate cu normativele `n vigoare, cu o \eav[ metalic[ rigid[ sau cu un tub flexibil cu perete continuu din o\el inox, interpun]nd un robinet de gaz `ntre instala\ie ;i central[. Verifica\i etan;eitatea tuturor racordurilor instala\iei de gaz. Debitul asigurat la ie;irea din contorul de gaz trebuie s[ fie suficient pentru a permite utilizarea simultan[ a tuturor aparatelor racordate la acesta. Diametrul conductei de gaz care iese din central[ nu este determinant `n alegerea diametrului conductei ce face leg[tura `ntre aparat ;i contor< acest diametru va trebui ales `n func\ie de lungimea respectivei conducte ;i de pierderile de sarcin[ aferente, `n conformitate cu normativele `n vigoare. Nu utiliza\i conductele de gaz ca `mp[m]ntare pentru aparate electrice. 2.5 Conexiuni electrice Racordarea la re\eaua electric[ Centrala va fi conectat[ la o linie electric[ monofazat[, 230 Volt-50 Hz. Aparatul este considerat ca fiind sigur din punct de vedere electric doar dac[ acesta este corect racordat la o instala\ie eficient[ de `mp[m]ntare, executat[ conform normelor de securitate `n vigoare. Asigura\i verificarea de c[tre personalul de specialitate a eficien\ei ;i compatibilit[\ii instala\iei de `mp[m]ntare, produc[torul nefiind responsabil pentru pagubele produse de inexisten\a unei instala\ii corespunz[toare de `mp[m]ntare a instala\iei. Controla\i, de asemenea, apel]nd tot la personalul calificat, dac[ instala\ia electric[ de alimentare este conform[ ;i adaptat[ la puterea maxim[ absorbit[ de aparat, indicat[ pe pl[cu\a cu datele tehnice ale centralei, verific]nd mai ales ca sec\iunea cablurilor de alimentare ale instala\iei s[ fie corespunz[toare puterii electrice maxime absorbite de aparat. Centrala este precablat[ ;i dotat[ cu un cablu de conectare la reteaua electric[. Conexiunile la instala\ia electric[ trebuie efectuate cu racord fix care s[ dispun[ de un `ntrerup[tor bipolar ale c[rui contacte s[ aib[ o deschidere de minim 3 mm, interpun]nd siguran\e de maximum 3A `ntre central[ ;i instala\ia de alimentare cu energie electric[. Este important[ respectarea polarit[\ii cablurilor (FAZ{> cablu maro / NUL> cablu albastru / ~MP{M}NTARE> cablu galben-verde) `n racordurile la instala\ia electric[. ~n faza de instalare sau de `nlocuire a cablului de alimentare, conductorul de `mp[m]ntare trebuie prev[zut cu 2 cm mai lung dec]t celelalte. 17

18 Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie `nlocuit de c[tre utilizator. ~n cazul deterior[rii cablului, opri\i aparatul ;i, pentru `nlocuirea acestuia, adresa\i-v[ exclusiv personalului calificat `n domeniu. ~n caz de `nlocuire a cablului electric de alimentare, utiliza\i exclusiv cablu de tip HAR H05 VV-F 3 x 0,75 mm 2 cu diametrul exterior de maxim 8 mm. Accesul la sirul de cleme Urma\i indica\iile prezentate `n fig. 7 pentru accesul la sirul de cleme electrice (vezi A). Dispunerea clemelor pentru diversele conexiuni este prezentat[ de asemenea `n schema electric[ la capitolul Date Tehnice. A Schem[ ;ir de cleme Legend[ 72 Termostat mediu 138 Sond[ extern[ 139 Telecomand[ Fig. 7 Termostat ambient ATEN IE> TERMOSTATUL AMBIENT TREBUIE S{ FIE DE TIPUL CU CONTACTE LIBERE. CUPLAREA TENSIUNII DE 230V LA BORNELE DESTINATE TERMOSTATULUI AMBIENTAL PRODUCE AVARIEREA IREMEDIABIL{ A PL{CII ELECTRONICE. ~n eventualitatea racord[rii unui termostat ambiental cu program zilnic sau s[pt[m]nal sau a unui `ntrerup[tor orar (timer), evita\i alimentarea acestor dispozitive de la contactele lor de `ntrerupere. Alimentarea unor asemenea aparate trebuie s[ se fac[ prin racordarea direct[ la re\ea sau cu ajutorul unor baterii, `n func\ie de tipul de dispozitiv. 18

19 2.6 Conducte gaze arse Aparatul este de tip C cu camer[ etan;[ ;i tiraj for\at. Dispozitivele de admisie a aerului ;i de evacuare a gazelor arse trebuie s[ fie conectate la unul dintre sistemele de evacuare / aspira\ie indicate `n continuare. Cu ajutorul tabelelor ;i metodelor de calcul prezentate trebuie verificat[ `n prealabil, `nainte de a se proceda la instalare, respectarea lungimii maxime admise a conductelor de fum. Trebuie respectate normativele `n vigoare ;i reglement[rile locale. Acest aparat de tip C trebuie s[ fie instalat utiliz]ndu-se conducte de aspira\ie ;i de evacuare a gazelor arse furnizate de c[tre FERROLI S.p.A. `n conformitate cu normele UNI-CIG 7129/92. Neutilizarea acestora anuleaz[ automat orice garan\ie ;i responsabilitate a FERROLI S.p.A. Diafragme Pentru func\ionarea centralei este necesar[ montarea de diafragme furnizate odat[ cu aparatul, `n conformitate cu indica\iile prezentate `n tabelele de mai jos. Alegerea diafragmei conforme utiliz[rii de conducte coaxiale Tipul Lungimea p]n[ la> Diafragma ce se va utiliza Coaxial 60/100 1 curb[ + 1 metru 45 mm 1 curb[ + 3 metri Nici o diafragm[ Coaxial 80/125 1 curb[ + 3 metri 45 mm 1 curb[ + 4 metri Nici o diafragm[ 1 curb[ + 5 metri Nici o diafragm[ Alegerea diafragmei conforme utiliz[rii de conducte separate Lungimea conductei calculat[ `n metri aer Min. Max. Diafragma ce se va utiliza 0 m 10 m 45 mm 10 m 30 m 47 mm 30 m 40 m 50 mm 40 m 45 m Nici o diafragm[ ~nlocuirea diafragmei ~n centrale este montat[ din fabric[ diafragma Ø45. ~nainte de a introduce conducta de evacuare a gazelor arse este a;adar obligatoriu a se verifica dac[ s-a montat diafragma corespunz[toare (atunci c]nd aceasta trebuie utilizat[) precum ;i dac[ aceasta a fost pozi\ionat[ `n mod corespunz[tor (fig.8). Odat[ instalat[ centrala, pentru a `nlocui diafragma este necesar s[ demonta\i ansamblul ventilator (fig. 9). Fig. 8 Fig. 9 19

20 Racordarea cu ajutorul conductelor coaxiale Aparatul poate fi conectat la o conduct[ coaxial[ aer/ gaze arse cu ie;ire prin perete sau prin acoperi;, dup[ cum este indicat `n desenele urm[toare. La cerere sunt disponibile numeroase accesorii destinate s[ satisfac[ diversele exigen\e de instalare. Consulta\i nomenclatorul sau catalogul de prezentare accesorii gaze arse. Ie;ire Posterioar[ Ie;ire Lateral[ Vedere lateral[ * = `ntre 10 ;i 60 mm Vedere frontal[ Cot 60/ X0 * = `ntre 10 ;i 60 mm T[ia\i conducta intern[ cu 70 mm mai lung[ dec]t P T[ia\i conducta intern[ cu 70 mm mai lung[ dec]t L P = S mm L = S + D mm ie;ire la dreapta (dup[ cum este ilustrat `n fig.) S + D + 92 mm ie;ire la dreapta Vedere de sus Vedere de sus Executa\i un orificiu `n zid al c[rui diametru s[ fie cu mm mai larg dec]t diametrul conductei ~nclina\i `n jos cu 3 mm/m Executa\i un orificiu `n zid al c[rui diametru s[ fie cu mm mai larg dec]t diametrul conductei ~nclina\i `n jos cu 3 mm/m Fig. 10a Fig. 10b 20

21 Lungimea total[ `n metri liniari de conduct[ coaxial[ nu trebuie s[ dep[;easc[ lungimile maxime indicate `n tabelul de mai jos, consider]nd c[ fiecare cot reduce lungimea conductei cu valoarea indicat[. De exemplu, o conduct[ cu D = 60/ 100 compus[ dintr-un cot de metru orizontal + 2 coturi metru orizontal are o lungime total[ echivalent[ de 4 metri. Lungime maxim[ admis[ a conductelor Ø mm 60/100 Ø mm 80/125 4 m 5 m?????? 1KWMA83U?????? 1KWMA82U Ie;ire Vertical[ Factori de reduc\ie coturi Cot coaxial la 90 - Ø 60/100 mm Cot coaxial la 45 - Ø 60/100 mm Cot coaxial la 90 - Ø 80/125 mm Cot coaxial la 45 - Ø 80/125 mm 1 m 0,50 m 0,50 m 0,25 m Prelungitor 60/100 1KWMA56U Pentru instalare> 1. Stabili\i pozi\ia de instalare a aparatului. 2. Executa\i orificii `n perete pentru tubulatura de aer/ gaze arse `n conformitate cu indica\iile men\ionate `n figuri, lu]nd `n considerare faptul c[ sec\iunile orizontale ale tubulaturii vor trebui s[ dispun[ de o `nclina\ie de circa 3 mm pe metru de lungime `nspre partea de jos, pentru a se evita astfel p[trunderea apei pluviale colectate accidental interiorul centralei termice. 3. Efectua\i un orificiu cu diametrul cu mm mai mare dec]t diametrul nominal al conductei coaxiale pentru a facilita astfel introducerea acesteia. 4. Dac[ este necesar, t[ia\i la capete tubulatura, lu]nd `n considerare faptul c[ tubulatura extern[ ar trebui s[ ias[ din perete 10 ;i 60 mm (fig. 10a e 10b). Elimina\i bavurile rezultate la t[iere. 5. Racorda\i conductele la central[, pozi\ion]nd corect garniturile ;i fixa\i etan; punctele de racordare la perete cu ajutorul mufelor de etan;are corespunz[toare. Adaptor concentric 60/ X0 Fig. 10c 21

22 Racordarea cu ajutorul conductelor separate Aparatul poate fi racordat la un sistem de conducte independente aer / gaze arse pentru ie;irea prin perete sau prin plafon, dup[ cum este indicat `n desenele al[turate. ~n vederea satisfacerii diverselor exigen\e de instalare sunt disponibile la cerere numeroase accesorii. Componentele cel mai frecvent utilizate sunt prezentate `n tabelele accesorii. Consulta\i catalogul de accesorii pentru gaze arse sau lista pentru componente suplimentare. Pentru a verifica dac[ nu dep[;i\i lungimea maxim[ admis[ pentru conducte, este necesar s[ efectua\i un calcul simplu `nainte de instalare> Aer Gaze arse Gaze arse Aer Scoate\i dopul de `nchidere 1. Pentru fiecare component[ este prezentat[ `n tabelele accesorii o pierdere de presiune echivalent[ `n metriaer, aceasta depinz]nd de pozi\ia de instalare a componentei (pe aspira\ie aer sau evacuare gaze arse, vertical[ sau orizontal[). Pierderea este considerat[ echivalent[ `n metri-aer `ntruc]t este raportat[ la pierderea `nregistrat[ pe un metru de conduct[ montat[ pe aspira\ie aer (definit[ ca fiind egal[ cu 1). De exemplu, un cot la 90 cu diametrul Ø80 pozi\ionat pe evacuare gaze arse are o pierdere echivalent[ de 2,5 metri-aer, anume o pierdere echivalent[ cu 2,5 metri liniari de conduct[ situat[ pe aspira\ie aer. Fig Odat[ definit[ complet schema co;urilor independente, `nsuma\i pierderile `n metri-echivalen\i, `n func\ie de pozi\ia de instalare, a tuturor componentelor ;i accesoriilor sistemului. 3. Verifica\i ca pierderea total[ calculat[ s[ fie inferioar[ sau egal[ valorii de 45 metri echivalen\i, care este maximul admis pentru acest tip de central[. ~n cazul `n care sistemul de co;uri preselectat dep[;e;te limita maxim[ admis[, se recomand[ adoptarea unor conducte cu diametru superior pentru anumite por\iuni. Tabelul pierderilor tubulaturilor ;i accesoriilor Nr. Nr. crt. buc[\i Descriere Pierdere echivalent[ 1 1 Cot aer Ø 80 1,5 m 2 1 Conduct[ orizontal[ aer Ø 80 1,0 m 3 1 Terminal anti-v]nt 2,0 m 4 1 Cupl[ recipient de acumulare condens 3,0 m 5 33 Conduct[ vertical[ gaze arse Ø80 33,0 m 6 1 Co; de evacuare + racord 4,0 m Total 44,5 m Fig

23 Tabele pierderi conducte ;i accesorii Pierderi echivalente `n metri (aer) Aspirare Evacuare Pierderi echivalente `n metri (aer) Aspirare Evacuare Descriere Vertical Orizontal Vertical Orizontal Descriere Tub Ø 80 tat[ - mam[ Vertical Orizontal Vertical Orizontal Cot 45 Ø 80 mm A cc Terminal aer protec\ie aspira\ie Ø 80 mm A cc e s o ri i Ø 8 0 Cot 90 Ø 80 mm mam[ - mam[ Cot 90 Ø 80 mm tat[ - mam[ Racord T M/F Ø 80 mm cu dop vizitare + sifon pentru evacuare condens Racord pahar colectare condens e s o ri i Ø 8 0 Reduc\ie pahar Ø 80/100 mm Terminal antiv]nt produse de combustie Ø 80 mm Co; evacuare gaze arse aspirare aer pentru racord coaxial Racord pentru co; de evacuare fum Ø 80 mm Co; de evacuare fum aspirare aer pentru racord dublu Ø 80 mm Valorile pierderilor prezentate se refer[ la conducte ;i accesorii originale Ferroli. 23

24 Pierderi echivalente `n metri (aer) Aspirare Evacuare Pierderi echivalente `n metri (aer) Aspirare Evacuare Descriere Vertical Orizontal Cot 90 Vertical Orizontal Cot 90 Descriere Vertical Orizontal Vertical Orizontal T u b f l e x i b i l Tub flexibil colac 30 m, interior neted, Ø int. 72 mm, Ø ext. 79 mm AISI 316L Racord cap[t tub flexibil Ø 72/79 la 80 mm AISI 316 L Racord cap[t tub flexibil Ø 79/72 la 80 mm AISI 316 L Valorile pierderilor prezentate se refer[ la conducte ;i accesorii originale Ferroli. A cc e s o r i i Ø Tub Ø 100 tat[ - mam[ Cot 45 Ø 100 mm tat[ - mam[ Cot 90 Ø 100 mm tat[ - mam[ Terminal antiv]nt produse de combustie Ø 100 mm Terminal aer protec\ie aspira\ie Ø 100 mm Reduc\ie pahar Ø 100/80 mm Racordarea la sisteme colectoare sau la co;uri de fum individuale cu tiraj natural Norma UNI prevede criteriile de proiectare ;i de verificare a dimensiunilor interne ale co;urilor de fum colective (sisteme colectoare) ;i ale co;urilor individuale cu tiraj natural pentru instala\iile cu camer[ etan;[ dotate cu ventilator pe circuitul de combustie. ~n cazul `n care se inten\ioneaz[ racordarea centralei termice New Elite 60 F 30 la un co; de fum colectiv sau la un co; individual cu tiraj natural, sistemul de colectoare sau co;ul trebuie proiectate special pentru aceast[ destina\ie de c[tre personalul tehnic calificat, `n conformitate cu norma UNI ~n special se prevede ca respectivele colectoare ;i co;uri s[ aib[ urm[toarele caracteristici> S[ fie dimensionate `n conformitate cu metoda de calcul prezentat[ `n respectiva norm[. S[ fie etan;e `n raport cu produsele de combustie, rezistente la gazele arse ;i la c[ldur[ ;i impermeabile la condens. S[ aib[ sec\iune circular[ sau rectangular[ (se accept[ o serie de sec\iuni hidraulic echivalente), cu traseu vertical ;i s[ nu prezinte ;trangul[ri. Conductele care evacueaz[ gazele arse calde s[ fie situate la distan\[ adecvat[ de materiale combustibile sau s[ fie izolate de acestea. S[ fie racordate la un singur aparat pe nivel, cu un maxim de 6 aparate `n total (8 dac[ exist[ deschidere sau conduct[ de compensare). S[ nu aib[ dispozitive mecanice de aspira\ie `n conductele principale. S[ fie `n depresiune, pe toat[ lungimea, `n condi\ii de func\ionare sta\ionar[. S[ dispun[ la baz[ de o camer[ de colectare a materialelor solide sau a eventualului condens de minim 0,5 m, prev[zut[ cu u;[ metalic[ de `nchidere etan;[. 24

25 3. SERVICE :I ÎNTRE INERE 3.1 Reglaje Toate opera\iile de reglare ;i de transformare vor trebui efectuate de c[tre personalul calificat ;i autorizat ca de exemplu personalul Serviciului Tehnic Zonal de Asisten\[ pentru Clien\i. FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru daunele produse obiectelor ;i/sau persoanelor ce provin din interven\iile neautorizate efectuate asupra aparatului de c[tre persoane lipsite de calificarea necesar[. Transformarea gazului de alimentare Aparatul poate func\iona alimentat cu gaz metan sau GPL ;i este reglat din fabric[ pentru utilizarea unuia dintre cele dou[ tipuri de gaz, a;a cum este clar men\ionat pe ambalaj ;i pe pl[cu\a cu datele tehnice ale aparatului. ~n cazul `n care se dovede;te necesar[ utilizarea aparatului cu un tip de gaz diferit de cel stabilit din fabrica\ie, va trebui s[ achizi\iona\i kit-ul de transformare corespunz[tor ;i s[ proceda\i conform indica\iilor prezentate mai jos> 1. ~nlocui\i duzele arz[torului principal, mont]nd duzele indicate `n tabelul cu date tehnice de la cap. 4, `n func\ie de tipul de gaz utilizat. 2. Modifica\i parametrul corespunz[tor tipului de gaz> - comuta\i centrala `n mod stand-by (`n a;teptare) - ap[sa\i tasta RESET timp de 10 secunde> afi;ajul va vizualiza P01. - Ap[sa\i tastele Menajer + sau Menajer pentru a introduce parametrul 000 (pentru regimul de func\ionare cu metan) sau 001 (pentru regimul de func\ionare cu GPL). - ap[sa\i tasta RESET timp de 10 secunde. - centrala revine `n modul de lucru stand-by (`n a;teptare) 3. Aplica\i pl[cu\a adeziv[ con\inut[ `n kit-ul de transformare l]ng[ pl[cu\a cu datele tehnice pentru a atesta modificarea survenit[. 4. Regla\i presiunile minim[ ;i maxim[ ale arz[torului (vezi paragraful cu referire la acest aspect), introduc]nd valorile indicate `n tabelul de date tehnice pentru tipul de gaz utilizat. Activare mod de lucru TEST Ap[sa\i tastele "Menajer +" ;i "Menajer -" simultan timp de 5 secunde pentru a activa modul de lucru TEST. Pe ecran va fi afi;at> Ap[sa\i tastele "Menajer +" ;i "Menajer -" simultan timp de 5 secunde pentru a ie;i din modul de lucru TEST. Aparatul iese oricum automat din modul TEST dup[ 15 minute. Reglarea presiunii la arz[tor Acest aparat fiind de tipul cu modulare a fl[c[rii, are dou[ valori de presiune fixe> cea de minim ;i cea de maxim, care trebuie s[ fie cele indicate `n tabelul de date tehnice `n func\ie de tipul de gaz utilizat. Racorda\i un manometru corespunz[tor la priza de presiune B amplasat[ `n aval de vana de gaz. Deconecta\i tubul de compensare a presiunii H. Extrage\i capacul de protec\ie D. Trece\i centrala `n modul de func\ionare TEST (ap[sa\i tastele "Menajer +" ;i "Menajer -" timp de 5 secunde). Regla\i presiunea maxim[ la valoarea de taraj, rotind ;urubul G in sens orar pentru cre;terea presiunii ;i in sens antiorar pentru a o diminua. 25

26 Deconecta\i una dintre cele dou[ cuple rapide "C" de la bobina modulator "F" de pe valvaa de gaz. Regla\i presiunea minim[ la valoarea de tarare prin intermediul ;urubului "E", in sens orar pentru cre;tere ;i in sens antiorar pentru sc[derea presiunii. Opri\i ;i porni\i arz[torul control]nd stabilitatea valorii presiunii minime. Conecta\i la loc cupla rapid[ "C" deconectat[ de la modulatorul de reglare "F" de pe vana de gaz. Verifica\i ca presiunea maxim[ s[ nu se fi schimbat. Reconecta\i tubul de compensare a presiunii H. Reamplasa\i capacul de protec\ie D. Pentru `ncheierea modului de func\ionare TEST repeta\i secven\a de activare sau a;tepta\i 15 minute. Ie;ire Gaz Intrare Gaz Camer[ etan;[ Legend[> A B C D E F G H I Tub de compensare Priz[ de presiune amonte Priz[ de presiune aval Racord bobina modulare Capac de protec\ie Piuli\[/:urub de reglare presiune minim[ Bobina modulare Piuli\[ de reglare presiune maxim[ Racord tub de compensare Bobina operatori Manometru Fig

27 Reglarea puterii maxime de `nc[lzire Pentru reglarea puterii maxime de `nc[lzire comuta\i centrala `n modul de func\ionare TEST (vezi par. 3.1). Ap[sa\i tasta ~nc[lzire + ;i ~nc[lzire (vezi 9 ;i 10) pentru a creste sau diminua puterea (minim = t00 / maxima = t99) (vezi diagrama presiune/putere fig. 18). Ie;i\i din modul de func\ionare TEST (vezi par. 3.1). Puterea maxim[ de `nc[lzire va r[m]ne cea introdus[ pe durata modului de func\ionare TEST. Reglarea puterii de pornire Pentru reglarea puterii de pornire comuta\i centrala termic[ `n modul de func\ionare TEST (vezi par. 3.1). Ap[sa\i tasta Menajer + ;i Menajer (vezi 9 ;i 10) pentru a spori sau diminua puterea (minim = t00 / maxim =t60) (vezi diagrama presiune/putere fig. 18). Ie;i\i din modul de func\ionare TEST (vezi par. 3.1). Puterea de pornire va r[m]ne cea introdus[ pe durata modului de func\ionare TEST. Reglarea temperaturii de `nc[lzire variind debitul - `n[l\imea de pompare Saltul termic ^t (diferen\a de temperatur[ a apei de `nc[lzire `ntre turul ;i returul instala\iei) trebuie s[ fie mai mic de 20 C ;i se ob\ine variind debitul ;i `n[l\imea de pompare a pompei, ac\ion]nd asupra variatorului (sau a `ntrerup[torului) la o vitez[ mare a acestuia. Re\ine\i c[ m[rirea vitezei scade valoarea saltului termic ;i invers. 3.2 Punerea `n func\iune Punerea `n func\iune trebuie efectuat[ de personalul calificat ;i autorizat ca de exemplu personalul Organiza\iei noastre de v]nz[ri ;i al Serviciului Tehnic Zonal de Asisten\[ Clien\i. V[ prezent[m `n continuare verific[rile ce trebuie efectuate la prima pornire precum ;i dup[ toate opera\iile de `ntre\inere ce au comportat deconectarea de la instala\ie sau interven\ia asupra componentelor de siguran\[ sau a altor p[r\i ale centralei> ~nainte de a porni centrala termic[> Deschide\i vanele de separare dintre central[ ;i instala\ie dac[ acestea exist[. Verifica\i etan;eitatea instala\iei de gaz, proced]nd cu aten\ie ;i utiliz]nd o solu\ie de ap[ cu s[pun pentru verificarea eventualelor pierderi la nivelul racordurilor. Umple\i instala\ia hidraulic[ ;i asigura\i o aerisire complet[ a aerului con\inut `n central[ ;i instala\ie, deschiz]nd supapa de evacuare aer montat[ `n central[ precum ;i pe cele existente `n instala\ie. Asigura\i-v[ c[ nu exist[ pierderi de ap[ din instala\ie, din circuitele de ap[ cald[ menajer[, din racorduri sau `n central[. Verifica\i ca racordarea instala\iei electrice s[ fie corect efectuat[. Verifica\i ca aparatul s[ fie conectat la o instala\ie corespunz[toare de `mp[m]ntare. Verifica\i ca valoarea presiunii ;i cea a debitului de gaz pentru `nc[lzire s[ fie cea specificat[. Verifica\i s[ nu existe lichide sau materiale inflamabile `n imediata vecin[tate a centralei. Pornirea centralei termice Deschide\i robinetul de gaz `n amonte de central[. Purja\i aerul prezent `n conducta din amonte de vana de gaz. ~nchide\i sau cupla\i `ntrerup[torul sau ;techerul din amonte de central[. Comuta\i `ntrerup[torul general `n pozi\ia ON (Pornit). Accesa\i modul de lucru Iarn[ ;i regla\i temperatura instala\iei la o valoare superioar[ celei de 50 C iar `n eventualitatea `n care exist[ montat un termostat ambiental regla\i temperatura acestuia la valoarea dorit[. ~n acest moment arz[torul porne;te ;i centrala `ncepe func\ionarea automat[, controlat[ fiind de dispozitivele sale de reglare ;i siguran\[. 27

28 Dac[ dup[ ce a\i executat corect manevra de punere `n func\iune, arz[toarele nu se aprind ;i apare anomalia F01 cu simbolul, ap[sa\i butonul RESET. Placa electrinica va relua ciclul de pornire. Dac[ ;i dup[ cea de a doua tentativ[ arz[toarele tot nu pornesc, consulta\i paragraful Examinare defec\iuni. ~n cazul `n care alimentarea electric[ a centralei este `ntrerupt[ `n timp ce aceasta este `n func\iune, arz[toarele se vor opri dup[ care vor porni automat la reluarea tensiunii de re\ea. Verific[ri `n timpul func\ion[rii Asigura\i-v[ de etan;eitatea circuitului de combustibil ;i de etan;eitatea instala\iei de ap[. Controla\i eficien\a co;ului ;i a conductelor aer gaze arse pe durata func\ion[rii centralei. Controla\i dac[ circula\ia apei `ntre central[ ;i instala\ie se desf[;oar[ corect. Asigura\i-v[ c[ vana de gaz moduleaz[ corect at]t `n faza de `nc[lzire, c]t ;i `n cea de preparare a apei menajere. Verifica\i pornirea corect[ a centralei termice, efectu]nd diverse probe de pornire ;i oprire prin intermediul termostatului ambiental (sau al telecomenzii op\ionale). Consumul de combustibil indicat de contor trebuie s[ corespund[ celui indicat `n tabelul de date tehnice de la capitolul 4. Controla\i ca debitul de ap[ cald[ menajer[ s[ aib[ valoarea ^t men\ionat[ `n tabel> nu v[ baza\i pe m[sur[torile efectuate cu sisteme empirice. M[sur[toarea trebuie efectuat[ cu instrumente corespunz[toare ;i `ntr-un punct c]t mai apropiat posibil de central[, lu]nd `n considerare inclusiv dispersia de c[ldur[ din conducte. Oprirea ~nchide\i robinetul de gaz situat `n amonte de central[ ;i deconecta\i aparatul de la re\eaua electric[. Pe perioadele mai `ndelungate de suspendare a func\ion[rii `n anotimpul rece, este recomandabil[ evacuarea complet[ a apei din central[, at]t a celei menajere, c]t ;i a celei de instala\ie, sau evacuarea doar a apei menajere ;i introducerea de solu\ie antigel corespunz[toare `n instala\ia de `nc[lzire. 3.3 ~ntre\inere Urm[toarele opera\iuni sunt strict destinate a fi executate doar de c[tre personalul calificat ;i autorizat, ca de exemplu personalul Organiza\iei noastre de v]nz[ri ;i cel al Serviciului Tehnic Zonal de Asisten\[ Clien\i. Controlul sezonier al centralei ;i al co;ului de fum Se recomand[ a se efectua cel pu\in o dat[ pe an ;i va cuprinde urm[toarele controale> Dispozitivele de comand[ ;i siguran\[ (van[ de gaz, termostate, etc.) trebuie s[ func\ioneze corect. Conductele ;i terminalele pentru racord aer-gaze arse trebuie s[ nu prezinte obstacole ;i nici pierderi. Instala\iile de gaz ;i ap[ trebuie s[ fie etan; sigilate. Arz[torul ;i schimb[torul trebuie s[ fie curate. Urma\i instruc\iunile prezentate `n paragraful urm[tor. Electrozii nu trebuie s[ prezinte depuneri ;i trebuie s[ fie corect pozi\iona\i. Presiunea apei din instala\ie la rece trebuie s[ fie de circa 1 bar, `n caz contrar restabili\i-o la aceast[ valoare. Vasul de expansiune trebuie `nc[rcat. Debitul ;i presiunea de gaz trebuie s[ corespund[ celor indicate `n tabelele corespunz[toare. Pompele de circula\ie nu trebuie s[ fie blocate. Boilerul trebuie controlat periodic (cel pu\in o dat[ pe an) pentru a se putea evalua gradul de uzur[ al anodului de magneziu. ~n cazul `n care constata\i c[ acesta s-a uzat excesiv, `nlocui\i-l. 28

29 Deschiderea mantalei Pentru deschiderea mantalei centralei> 1) Cu ajutorul unei ;urubelni\e, de;uruba\i complet cele 2 ;uruburi A. 2) Extrage\i mantaua B. ~nainte de a efectua orice fel de opera\iune `n interiorul centralei, deconecta\i alimentarea electric[ ;i `nchide\i robinetul de gaz din amonte de central[. A A B Fig. 14 Cur[\area centralei termice ;i a arz[torului Corpul centralei ;i arz[torul nu trebuie cur[\ate cu produse chimice agresive sau cu perii din o\el. Se va acorda o grij[ deosebit[ tuturor sistemelor de etan;are aferente camerei etan;e (garnituri, presetupe etc.). Dup[ execu\ia tuturor opera\iilor controla\i ;i executa\i toate fazele de pornire ;i de func\ionare, cu termostatul activat, ale vanei de gaz ;i ale pompei de circula\ie. Analiza arderii Dup[ toate aceste controale asigura\i-v[ c[ nu exist[ pierderi de gaz. Partea superioar[ a centralei este prev[zut[ cu dou[ puncte de prelevare, unul pentru gaze arse, iar cel[lalt pentru aer. Pentru a putea efectua prelev[rile proceda\i `n felul urm[tor> 1) Deschide\i punctele de prelevare aer ;i gaze arse situate pe camera etan;[. 2) Introduce\i complet sondele. 3) Deschide\i un robinet de ap[ cald[. 4) Regla\i temperatura apei menajere la maxim. 5) A;tepta\i minute pentru a permite centralei s[ se stabilizeze. 6) Efectua\i m[sur[toarea. Analizele efectuate cu centrala nestabilizat[ pot determina apari\ia unor erori de m[surare. GAZE ARSE Fig. 15 AER 29

30 3.4 Solu\ionarea problemelor Diagnosticare Anomalie Cauz[ posibil[ Solu\ie F01 Arz[torul nu se aprinde Lips[ gaz Anomalie electrod aprindere / detec\ie Van[ de gaz defect[ F02 Flac[r[ parazit[ Anomalie electrod F03 F05 Interven\ie termostat de siguran\[ Interven\ie presostat aer Anomalie plac[ electric[ Senzor de tur inactiv Lips[ circula\ie ap[ `n instala\ie Cablaj `ntrerupt Termostat deteriorat Nu se `nchide contactul Contact `nchis dar ventilatorul nu porne;te F07 Anomalie senzor tur Senzor deteriorat sau scurtcircuitat Cablaj `ntrerupt F09 F37 Anomalie senzor ap[ cald[ menajer[ Presiune ap[ instala\ie incorect[ Senzor deteriorat sau scurtcircuitat Cablaj `ntrerupt Presiune prea sc[zut[ Senzor deteriorat Controla\i ca debitul de gaz spre centrala s[ fie cel normal ;i ca tot aerul s[ fie eliminat din conducte Controla\i cablajul electrozilor precum ;i pozi\ionarea corect[ a acestora ;i lipsa depunerilor Verifica\i ;i `nlocui\i vana de gaz Verifica\i conexiunile ;i cablarea electrodului de ionizare Verifica\i placa electric[ Controla\i pozi\ia ;i func\ionarea corect[ a senzorului de tur Verifica\i pompa de circula\ie Verifica\i cablajul Verifica\i termostatul Verifica\i ca tubulatura de evacuare a aerului ;i a gazelor arse s[ nu fie obturat[ Verifica\i presostatul de aer ;i ventilatorul Verifica\i cablajului sau `nlocui\i senzorul Verifica\i cablajul sau `nlocui\i senzorul Umple\i instala\ia cu ap[ Verifica\i senzorul F39 Anomalie sond[ de exterior Sond[ deteriorat[ sau scurtcircuitare a cablajului Verifica\i cablajul sau `nlocui\i senzorul F40 F47 Presiune ap[ instala\ie incorect[ Anomalie senzor de presiune ap[ instala\ie Presiune prea ridicat[ Verifica\i instala\ia Verifica\i supapa de siguran\[ Verifica\i vasul de expansiune Verifica\i senzorul Cablaj `ntrerupt Verifica\i cablajul 30

31 4 CARACTERISTICI :I DATE TEHNICE 4.1 Dimensiuni ;i racorduri Vedere Superioar[ Legend[ 1 Intrare gaz 1/2" 2 Retur instala\ie Ø 3/4" 3 Tur instala\ie Ø 3/4" 4 Ap[ cald[ menajer[ Ø 1/2" 5 Ap[ rece menajer[ Ø 1/2" Fig. 16 Vedere inferioar[ 31

32 4.2 Vedere general[ ;i componente principale a b Fig Legend[ 5 Camer[ etan;[ 7 Intrare gaz 8 Ie;ire ap[ cald[ menajer[ 9 Intrare ap[ rece pentru prepararea apei calde menajere 10 Tur instala\ie 11 Retur instala\ie 14a Supap[ de siguran\[ 3 bari (`nc[lzire) 14b Supap[ de siguran\[ 9 bari (boiler) 16 Ventilator 19 Camer[ combustie 20 Grup arz[toare 21 Duz[ gaz 22 Arz[tor 26 Izola\ie camer[ de combustie 27 Schimb[tor de c[ldur[ monotermic din cupru 28 Colector gaze arse 29 Colector ie;ire gaze arse 32 Pomp[ de circula\ie `nc[lzire 34 Senzor de temperatur[ tur 40 Vas expansiune ap[ cald[ menajer[ 43 Presostat aer 44 Van[ gaz 49 Termostat de siguran\[ 56 Vas de expansiune `nc[lzire 74 Robinet de umplere instala\ie 81 Electrod de aprindere/ionizare 84 Primul operator valv[ gaz 85 Al doilea operator valv[ gaz 90 Priz[ de detec\ie gaze 91 Priz[ de detec\ie aer 97 Anod de magneziu 130 Pomp[ circula\ie boiler 132 Deflector gaze arse 145 Manometru 151 Robinet golire boiler 179 Clapeta retinere 180 Boiler 187 Diafragm[ gaze arse 197 Aerisitor manual 221 By-pass 243 Senzor de temperatur[ (boiler) 246 Traductor de presiune 32

33 4.3 Schema hidraulic[ Legend[ 5 Camer[ etan;[ 7 Intrare gaz 8 Ie;ire ap[ cald[ menajer[ 9 Intrare ap[ rece pentru prepararea apei calde menajere 10 Tur instala\ie 11 Retur instala\ie 14a Supap[ de siguran\[ 3 bari (`nc[lzire) 14b Supap[ de siguran\[ 9 bari (boiler) 16 Ventilator Fig Grup arz[toare 27 Schimb[tor monotermic din cupru 29 Colector ie;ire gaze arse 32 Pomp[ de circula\ie `nc[lzire 34 Senzor de temperatur[ tur 40 Vas de expansiune ap[ cald[ menajer[ 43 Presostat aer 44 Van[ gaz 49 Termostat de siguran\[ 56 Vas expansiune `nc[lzire 74 Robinet de umplere instala\ie 81 Electrod de aprindere/detectare 97 Anod de magneziu 130 Pomp[ de circula\ie boiler 145 Manometru 151 Robinet golirere boiler 179 Clapeta retinere 180 Boiler 187 Diafragm[ gaze arse 197 Aerisitor manual 221 By-pass 243 Senzor de temperatur[ boiler 246 Traductor de presiune ap[ 33

ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 cod. 0S80 0/0 (Rev. 00) ENERGY TOP W 70 - W 80 - W IT - ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE ES - INSTRUCCIONES E USO, INSTLCIÓN Y MNTENIMIENTO TR - KULLNM, KURULUM VE K M TLIMTLR EN - INSTRUCTIONS

Dettagli

INDICE DESCRIZIONE, LIVELLI DI DOTAZIONE...3 ISTRUZIONI PER L'UTENTE...5

INDICE DESCRIZIONE, LIVELLI DI DOTAZIONE...3 ISTRUZIONI PER L'UTENTE...5 La ringraziamo per l acquisto di questo prodotto. Lo scaldabagno istantaneo a gas FERROLI che Lei ha scelto, é stato progettato e fabbricato dai nostri specialisti e controllato in tutte le sue fasi secondo

Dettagli

Incalzire electrica cu Fibra de Carbon Solutii industriale

Incalzire electrica cu Fibra de Carbon Solutii industriale Incalzire electrica cu Fibra de Carbon Solutii industriale Cuprins 03. Husa electrica pentru cisterne de 1000 l Comparatie rezistori Cablul din Fibra de Carbon nu este un rezistor metalic 04. Husa electrica

Dettagli

Instalare Utilizare Intretinerere TERMOSEMINEU PE PELET. IDROPELLET cu electronica V8RE-I15 (Display ALBASTRU)

Instalare Utilizare Intretinerere TERMOSEMINEU PE PELET. IDROPELLET cu electronica V8RE-I15 (Display ALBASTRU) Instalare Utilizare Intretinerere TERMOSEMINEU PE PELET IDROPELLET 18-22-24-29 cu electronica V8RE-I15 (Display ALBASTRU) 30 pag. 10/06/2015 1 2 CUPRINS DISPOZITIVELE DE SIGURANTA... 4 1. INTRODUCERE...

Dettagli

FAST EVO FAST EVO ONT B 11 FAST EVO ONT B 14 FAST EVO ONT B 16. Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione

FAST EVO FAST EVO ONT B 11 FAST EVO ONT B 14 FAST EVO ONT B 16. Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione FAST EVO Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS - TIPO B11bs INCALZITOR DE APA INSTANT CU FUNCTIONARE PE GAZ TIP B11BS FAST EVO ONT B 11 FAST EVO ONT B 14

Dettagli

TEHNOLOGIE PENTRU AMBIENT. Centrala Termica Murala Miniaturizata. Micro Procesor

TEHNOLOGIE PENTRU AMBIENT. Centrala Termica Murala Miniaturizata. Micro Procesor TEHNOLOGIE PENTRU AMBIENT Centraa Termica Muraa Miniaturizata Micro Procesor O miniaturizare de caitate Gama Tiraj Natura Tiraj Fortat Pocket 24 N Tiraj natura Camera de ardere deschisa Furnizare instantanee

Dettagli

A CALDAIE L BIOMASSEO RISPARMIO INNOVAZIONE NATURA A CATALOG PRETURI 01/ Energie Alternative PREMIO ITALIA CHE LAVORA

A CALDAIE L BIOMASSEO RISPARMIO INNOVAZIONE NATURA A CATALOG PRETURI 01/ Energie Alternative PREMIO ITALIA CHE LAVORA K A CALDAIE L Energie Alternative AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 14001 PREMIO ITALIA CHE LAVORA www.tatano.it BIOMASSEO RISPARMIO INNOVAZIONE NATURA A CATALOG PRETURI 01/2009 CONDITII GENERALE DE VANZARE

Dettagli

GENERATOR DE CALDURA PE APA SUPRAINCALZITA

GENERATOR DE CALDURA PE APA SUPRAINCALZITA MANUAL TEHNIC RO ASGX GENERATOR DE CALDURA PE APA SUPRAINCALZITA CALOR SRL www.calorserv.ro ofertare@calor.ro www.calor.ro calor@calor.ro 1 CARACTERISTICI TEHNICE... 2 1.1 INTRODUCERE... 2 1.2 DATE TEHNICE...

Dettagli

INSTALARE SI INTRETINERE GENERALA

INSTALARE SI INTRETINERE GENERALA INSTALARE SI INTRETINERE GENERALA POOL PUMPS POMPE PISCINA BOMBAS PARA PISCINAS POMPA PER PISCINAS PUMPEN FÜR SCHWIMMBECKEN BOMBAS PARA PISCINAS English - POOL PUMPS INSTALLATION AND GENERAL MAINTENANCE

Dettagli

1)Il giorno, alle ore, in, presso. In ziua, la ora, in, pe langa

1)Il giorno, alle ore, in, presso. In ziua, la ora, in, pe langa Mod. PG 30/g 7/14 OGGETTO: Verbale di identificazione, di nomina del difensore ed elezione del domicilio, della persona sottoposta ad indagini ( ex art. 161 c.p.p. )---- / OBIECTUL: Proces verbal de identificare,

Dettagli

COMUNICAREA COMISIEI privind anumite aspecte legate de abordarea cazurilor de concurenţă apărute în urma expirării Tratatului CECO

COMUNICAREA COMISIEI privind anumite aspecte legate de abordarea cazurilor de concurenţă apărute în urma expirării Tratatului CECO COMUNICAREA COMISIEI privind anumite aspecte legate de abordarea cazurilor de concurenţă apărute în urma expirării Tratatului CECO 1. Introducere 1. În virtutea art. 97, Tratatul de instituire a Comunităţii

Dettagli

Caldaia Industriale Cazan Industrial

Caldaia Industriale Cazan Industrial Caldaia Industriale Cazan Industrial www.facicaldaie.com il calore che conviene Caldaia Industriale Cazan Industrial Le nostre caldaie industriali sono il frutto di anni di esperienza nel settore termomeccanico.

Dettagli

In the cooling network

In the cooling network Instructiuni 0741.81.64.64 1/ 1 INDEX IC100C Series 1. AVERTISMENT 2. COMENZILE PANOULUI FRONTAL 3. FUNCTIILE TASTELOR 4. SIMBOLURI DIN CADRUL FRONTALEROARE! MARCAJ ÎN DOCUMENT NEDEFINIT. 5. AFISAJ EROARE!

Dettagli

1

1 MICROPIPETE MICROPIPETA DIGITALA MULTICANAL - Pretabila pentru toate aplicatiile de laborator - Cu un design ergonomic, permite manevrarea fara efort - Se poate autoclava, dar fara filtre (safe-cone) -

Dettagli

Guida dell Utente alla carta prepagata

Guida dell Utente alla carta prepagata Guida dell Utente alla carta prepagata 1 Benvenuto in DIGI Mobil! Con DIGI Mobil puoi comunicare più facilmente, in modo conveniente, eliminando le distanze, sarai sempre in contatto con la famiglia e

Dettagli

Caldaie e termostufe a pellet Cazane si termosobe pe pellet

Caldaie e termostufe a pellet Cazane si termosobe pe pellet Caldaie e termostufe a pellet Cazane si termosobe pe pellet www.facicaldaie.com il calore che conviene IDRO PELLET 25 R IDRO PELLET 25 RS Le termo stufe IDRO PELLET 25 R e 25 RS di grande potenza offrono

Dettagli

Il fondamento del programma quadro di formazione è la tipologia di training prestabilita in Germania per gli esperti in meccatronica.

Il fondamento del programma quadro di formazione è la tipologia di training prestabilita in Germania per gli esperti in meccatronica. Introduzione ai contenuti del modulo Questo modulo fa parte del progetto formativo di base per la formazione in lingua tedesca e rumena per la formazione di tecnici meccatronici in Germania e in Romania.

Dettagli

- Aparataj ultra terminal: - Aparatura modulara de comanda si protectie: - Cabluri,conductori: - Surse de iluminat: - Corpuri de iluminat: - Conectica

- Aparataj ultra terminal: - Aparatura modulara de comanda si protectie: - Cabluri,conductori: - Surse de iluminat: - Corpuri de iluminat: - Conectica Suntem prezenti pe piata de materiale electrice din Romania din anul 2003. Din dorinta de a oferi clientilor nostri solutii complete, de la inceput am incercat sa acoperim intreaga gama de produse devenind

Dettagli

Istruzioni per l uso LAVASCIUGA. Sommario PWDE 81473 S

Istruzioni per l uso LAVASCIUGA. Sommario PWDE 81473 S struzioni per l uso LAVASCUGA! Questo simbolo ti ricorda di leggere questo libretto istruzioni. taliano,1 Română,13 Sommario nstallazione, 2-3 Disimballo e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici

Dettagli

Caldaie camera stagna a tiraggio forzato GVT C 24-1 H, GVTC 24-2MN 55 GVT C 28-1 H, GVTC 28-2MN odéalis CONDENS. Caldaie a condensazione

Caldaie camera stagna a tiraggio forzato GVT C 24-1 H, GVTC 24-2MN 55 GVT C 28-1 H, GVTC 28-2MN odéalis CONDENS. Caldaie a condensazione Caldaie a condensazione Caldaie murali a gas con sistema ad accumulo stratificato in acciaio inox per produzione di acqua calda sanitaria. Abbinabili a sistemi solari termici per acqua calda sanitaria

Dettagli

Instalare Utilizare Întreţinere

Instalare Utilizare Întreţinere ASPIRO SY 400 Instalare Utilizare Întreţinere 2 ARCA s.r.l îşi declină orice responsabilitate pentru eventualele erori datorate greşelilor de tipar sau de traducere. Îşi rezervă, de asemenea, dreptul de

Dettagli

Colectiile Elba si Cortina. Natura ofera modelul, Frontalia da forma!

Colectiile Elba si Cortina. Natura ofera modelul, Frontalia da forma! Colectiile Elba si Cortina Natura ofera modelul, Frontalia da forma! Colectia Elba Elba Esenta: stejar Colectia Cortina Cortina Esenta: stejar Elemente Decorative Cornisa Usa Cornisa Becuri Cornisa & Cornisa

Dettagli

La qualità e la tradizione dell espresso italiano The quality and the tradition of Italian espresso Calitatea şi tradiţia adevăratului espresso

La qualità e la tradizione dell espresso italiano The quality and the tradition of Italian espresso Calitatea şi tradiţia adevăratului espresso La qualità e la tradizione dell espresso italiano The quality and the tradition of Italian espresso Calitatea şi tradiţia adevăratului espresso italian AEP2 BLACK SAE1 BLACK SAE2 WHITE SAE2 BLACK FORMA

Dettagli

Base del curriculum formativo quadro in Germania è la formazione di operatori ambosesso per la meccatronica.

Base del curriculum formativo quadro in Germania è la formazione di operatori ambosesso per la meccatronica. Presentazione dei contenuti del modulo Questo modulo è parte della formazione quadro curriculum in lingua tedesca e rumena per la formazione di operatori meccatronici ambosessi in Germania e Romania. Gruppo

Dettagli

b) DIVIZIA OTEL INOXIDABIL

b) DIVIZIA OTEL INOXIDABIL b) DIVIZIA OTEL INOXIDABIL Compozitia chimica Caracteristici Mecanice 106 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 107 b) DIVIZIA OTEL INOXIDABIL ASTM (U.S.A.) OTEL INOXIDABIL COMPOZITIA

Dettagli

RASSEGNA STAMPA / PRESS REVIEW PROGETTO / PROJECT LIFE- MED

RASSEGNA STAMPA / PRESS REVIEW PROGETTO / PROJECT LIFE- MED RASSEGNA STAMPA / PRESS REVIEW PROGETTO / PROJECT LIFE- MED A CURA DI UFFICIO STAMPA LEGAMBIENTE LOMBARDIA Mario.petitto@legambientelombardia.it QuiBrescia, 28 novembre 2014 http://www.quibrescia.it/cms/2014/11/28/brescia-nuova-vita-agli-apparatielettromedicali/

Dettagli

AI RAGAZZI E AI GENITORI STRANIERI COPIILOR SI PARINTILOR STRAINI. Testo in lingua rumena

AI RAGAZZI E AI GENITORI STRANIERI COPIILOR SI PARINTILOR STRAINI. Testo in lingua rumena AI RAGAZZI E AI GENITORI STRANIERI COPIILOR SI PARINTILOR STRAINI Testo in lingua rumena Come funziona la scuola superiore in Italia Prime informazioni per l accoglienza Cum functioneaza scoala superioara

Dettagli

Regulament Program de Loialitate Lumea Tassimo

Regulament Program de Loialitate Lumea Tassimo Regulament Program de Loialitate Lumea Tassimo Lumea Tassimo este un program de loialitate dedicat persoanelor fizice ce achizitionează produse Tassimo T-disc-uri si aparate Tassimo Bosch de pe teritoriul

Dettagli

EOLO Extra 24/30 kw HP EXTRA Intra 24/30 kw HP

EOLO Extra 24/30 kw HP EXTRA Intra 24/30 kw HP 32 EOLO Extra 24/3 kw HP EXTRA Intra 24/3 kw HP Caldaie murali istantanee, a condensazione, a camera stagna e tiraggio forzato in versione da esterno (Extra) e da incasso (Intra) ANTAGGI La condensazione

Dettagli

Caldaie murali a gas compatte, a condensazione, camera stagna a tiraggio forzato, abbinabili a impianti solari termici.

Caldaie murali a gas compatte, a condensazione, camera stagna a tiraggio forzato, abbinabili a impianti solari termici. Caldaie murali a gas compatte, a condensazione, camera stagna a tiraggio forzato, abbinabili a impianti solari termici. La classe di efficienza energetica indica il valore di efficienza energetica dei

Dettagli

INDUSTRIALE PROCESARE

INDUSTRIALE PROCESARE INDUSTRIA PROCESARE PETROLCHIMICA PETROCHIMIE CEMENTO CIMENT INERTI AGREGATE MINERALI PULBERI MINERALE ESTRATTIVA EXTRACTIVĂ TRASFORMAZIONE RAFINĂRIE PLASTICA PET & PVC INDUSTRIALE PROCESARE PROGETTAZIONE

Dettagli

Aura IN. Accessori a richiesta. Certificazione. Come ordinare Aura IN?

Aura IN. Accessori a richiesta. Certificazione. Come ordinare Aura IN? Aura IN Caldaie a condensazione, a camera stagna ad altissimo rendimento adatte per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Funzionamento a "tiraggio forzato tipo B23". Sistema antigelo

Dettagli

Sommario. Guida al capitolato 2 Dati tecnici 4 Descrizione e installazione 6 Aspirazione aria e scarico fumi 9 Accessori 11

Sommario. Guida al capitolato 2 Dati tecnici 4 Descrizione e installazione 6 Aspirazione aria e scarico fumi 9 Accessori 11 Murali Standard Residenziale Sommario Guida al capitolato 2 Dati tecnici 4 Descrizione e installazione 6 Aspirazione aria e scarico fumi 9 Accessori 11 1 Meteo BOX Guida al capitolato Meteo MIX C.S.I.

Dettagli

Caldaie a condensazione murali IDRA CONDENS 4100

Caldaie a condensazione murali IDRA CONDENS 4100 Caldaie a condensazione murali IDRA CONDENS 4100 Caldaie a condensazione a gas **** CE Scambiatore in acciaio inox 316 a dissipazione radiale forzata Bruciatore a premiscelazione totale Potenza da 20 a

Dettagli

ixincondens 25C/IT (M) (cod. 00916360)

ixincondens 25C/IT (M) (cod. 00916360) ixincondens 25C/IT (M) (cod. 00916360) Caldaie a condensazione a camera stagna ad altissimo rendimento adatte per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Corpo caldaia lamellare in alluminio

Dettagli

CONOSCERE PER SCEGLIERE quando avere un figlio

CONOSCERE PER SCEGLIERE quando avere un figlio CONOSCERE PER SCEGLIERE quando avere un figlio italiano Cunoaste ca sa alegi atunci când aveţi un copil romeno 1. NON SEI SOLA Tra i servizi sanitari a tua disposizione c è il consultorio (a cui puoi accedere

Dettagli

13-17 D ie FF / Scaldabagni istantanei a camera stagna

13-17 D ie FF / Scaldabagni istantanei a camera stagna devyl / DEVYL POLAR 13-17 D ie FF / 13-17 Scaldabagni istantanei a camera stagna INVITO AL BENESSERE 13-17 D ie FF Scaldabagno a camera stagna e tiraggio forzato con controllo di fiamma a ionizzazione

Dettagli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al europeo e del Consiglio Consiliului del 15 marzo 2006 din 15 martie 2006 relativo all'armonizzazione

Dettagli

Per informazioni: 0774 4500220 lun-ven 8.30-10.30 www.ecosportello.it

Per informazioni: 0774 4500220 lun-ven 8.30-10.30 www.ecosportello.it Cari Concittadini, sono orgoglioso di comunicarvi che è stata avviata definitivamente la raccolta porta a porta nel nostro Comune. Dal mese di ottobre, infatti, ognuno di noi sarà chiamato a differenziare

Dettagli

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI TEZA DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI TEZA DE DOCTORAT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI TEZA DE DOCTORAT EVALUAREA DEBITULUI CARDIAC PRIN ECOCARDIOGRAFIE DOPPLER LA PACIENTII CU INSUFICIENTA CARDIACA COORDONATOR STIINTIFIC: PROF.

Dettagli

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA A DOPPIO SCAMBIATORE

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA A DOPPIO SCAMBIATORE TWIST TECH CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA A DOPPIO SCAMBIATORE Riscaldamento Residenziale EFFICIENZA, RAZIONALITÀ E ROBUSTEZZA Nuova serie di caldaie a condensazione

Dettagli

ESSICCATOI / Uscatoar e

ESSICCATOI / Uscatoar e ESSICCATOI / Uscatoar e Ieri e Oggi / Ieri si Azi Siamo nati come Officine Minute nel 1952 occupandoci prevalentemente della costruzione e del montaggio di bruciatori per uso civile. Dopo aver diversificato

Dettagli

ONCIOIU IONICA LOGISTICA DISTRIBUŢIEI MĂRFURILOR

ONCIOIU IONICA LOGISTICA DISTRIBUŢIEI MĂRFURILOR ONCIOIU IONICA LOGISTICA DISTRIBUŢIEI MĂRFURILOR - 1 - CUVÂNT - ÎNAINTE Pe parcursul ultimei jumătăţi a anilor 80, logistica s-a bucurat de o mai mare atenţie, fapt demonstrat de apariţia departamentelor

Dettagli

EOLO Extra 24/30 kw HP EXTRA Intra 24/30 kw HP

EOLO Extra 24/30 kw HP EXTRA Intra 24/30 kw HP 32 EOLO Extra 24/3 kw HP EXTRA Intra 24/3 kw HP Caldaie murali istantanee, a condensazione, a camera stagna e tiraggio forzato in versione da esterno (Extra) e da incasso (Intra) VANTAGGI LA CONDENSAZIONE

Dettagli

Caldaie murali ecologiche a condensazione, combinate con bollitore in acciaio inox da 60 litri.

Caldaie murali ecologiche a condensazione, combinate con bollitore in acciaio inox da 60 litri. CONDENSAZIONE EXCLUSIVE BOILER GREEN MURALI ECOLOGICHE CON BOLLITORE Caldaie murali ecologiche a condensazione, combinate con bollitore in acciaio inox da 60 litri. EXCLUSIVE BOILER GREEN La condensazione:

Dettagli

C A L D A I E M U R A L I

C A L D A I E M U R A L I C A L D A I E M U R A L I & GRUPPI TERMICI BRUCIATORI CALDAIE MURALI PRODUTTORI ACQUA CALDA CLIMATIZZATORI GENERATORI ARIA CALDA CIRCOLATORI E ACCESSORI ASSISTENZA TECNICA CONSULENZA LE NUOVE ENERGIE PER

Dettagli

EOLO Extra 24/30 kw HP EXTRA Intra 24/30 kw HP

EOLO Extra 24/30 kw HP EXTRA Intra 24/30 kw HP 32 EOLO Extra 24/3 kw HP EXTRA Intra 24/3 kw HP Caldaie murali istantanee, a condensazione, a camera stagna e tiraggio forzato in versione da esterno (Extra) e da incasso (Intra) ANTAI LA CONDENSAZIONE

Dettagli

TWIST PRO CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA. Riscaldamento. Residenziale

TWIST PRO CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA. Riscaldamento. Residenziale TWIST PRO CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA Riscaldamento Residenziale EFFICIENZA, RAZIONALITÀ E ROBUSTEZZA... A TUTTA CONDENSAZIONE TWIST PRO è stata progettata per garantire

Dettagli

DOMINA F 30 E CALDAIA MURALE A GAS, CAMERA STAGNA, ISTRUZIONI PER L USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE PER SANITARIO E RISCALDAMENTO

DOMINA F 30 E CALDAIA MURALE A GAS, CAMERA STAGNA, ISTRUZIONI PER L USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE PER SANITARIO E RISCALDAMENTO DOMINA F 30 E CALDAIA MURALE A GAS, CAMERA STAGNA, PER SANITARIO E RISCALDAMENTO ISTRUZIONI PER L USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE cod. 34320/2 ediz. 03/2004 Appr. nr. B99.06 A - CE 0461 AU 0433 1.

Dettagli

Caldaie convenzionali

Caldaie convenzionali Caldaie convenzionali Le gamme di caldaie convenzionali a tiraggio naturale di tipo B1 di Baxi sono pensate per soddisfare tutte le esigenze di installazione in canne fumarie collettive ramificate. Compattezza

Dettagli

IDRABAGNO. Scaldabagni istantanei a gas camera aperta e camera stagna. IDRABAGNO

IDRABAGNO. Scaldabagni istantanei a gas camera aperta e camera stagna. IDRABAGNO SCALDABAGNI ISTANTANEI Scaldabagni istantanei a gas camera aperta e camera stagna. Idrabagno: per ogni esigenza La linea di scaldabagni Idrabagno è stata progettata da Beretta per rispondere a tutti i

Dettagli

Duo-tec HT GA. Caldaie murali a gas a condensazione

Duo-tec HT GA. Caldaie murali a gas a condensazione Duo-tec HT GA Caldaie murali a gas a condensazione Semplicità e prestazioni: la caldaia ideale per la sostituzione La nuova gamma di caldaie a gas a condensazione Duo-tec HT GA è stata specificatamente

Dettagli

CALDAIA MODULARE A CONDENSAZIONE. Smile Energy. Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% erp

CALDAIA MODULARE A CONDENSAZIONE. Smile Energy. Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% erp CALDAIA MODULARE A CONDENSAZIONE A Smile Energy Predisposizione Solare Low NOx Funzione CALDO SUBITO Pompa MODULANTE 100% erp DOTAZIONI I vantaggi di Smile Energy Una Centrale Termica da 11 a 952 kw Singola

Dettagli

PRIME NEW. Caldaie murali a gas a condensazione ideali per la sostituzione di caldaie convenzionali

PRIME NEW. Caldaie murali a gas a condensazione ideali per la sostituzione di caldaie convenzionali PRIME NEW Caldaie murali a gas a condensazione ideali per la sostituzione di caldaie convenzionali Ideale per la sostituzione di caldaie convenzionali La nuova gamma a condensazione Prime si articola in

Dettagli

NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, IL SERVIZIO SANITARIO TI INVITA GRATUITAMENTE AD EFFETTUARE ESAMI DI PREVENZIONE DEI TUMORI

NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, IL SERVIZIO SANITARIO TI INVITA GRATUITAMENTE AD EFFETTUARE ESAMI DI PREVENZIONE DEI TUMORI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, IL SERVIZIO SANITARIO TI INVITA GRATUITAMENTE AD EFFETTUARE ESAMI DI PREVENZIONE DEI TUMORI NON DIMENTICARE CHE PRENDI TU L INIZIATIVA PER UNA PREVENZIONE EFFICACE

Dettagli

Devyl. 13-17 D ie FF 13-17 Polar. Scaldabagni istantanei a camera stagna

Devyl. 13-17 D ie FF 13-17 Polar. Scaldabagni istantanei a camera stagna Scaldabagni istantanei a camera stagna 13-17 D ie FF 13-17 Polar Invito al benessere DEVYL, scaldabagno a gas di tipo istantaneo con combustione in camera stagna a flusso forzato, è dotato di modulazione

Dettagli

Luna3 Comfort IN HT / IN

Luna3 Comfort IN HT / IN Luna3 Comfort IN HT / IN Controllo remoto programmabile con termoregolazione m o d u l a n t e (secondo DL 311/06) D I S E R I E Caldaie murali a gas ad incasso a condensazione e convenzionali Il comfort

Dettagli

ixincondens 25T/IT (M) (cod. 00916350)

ixincondens 25T/IT (M) (cod. 00916350) ixincondens 25T/IT (M) (cod. 00916350) Caldaie a condensazione, a camera stagna ad altissimo rendimento adatte per il riscaldamento (mod. T - C) e la produzione di acqua calda sanitaria (mod. C). Funzionamento

Dettagli

Caldaie a gas premiscelate a condensazione. Pannello comandi. Accessori a richiesta. Prevalenza residua circolatore PWM a velocità variabile

Caldaie a gas premiscelate a condensazione. Pannello comandi. Accessori a richiesta. Prevalenza residua circolatore PWM a velocità variabile Pannello comandi Accessori a richiesta CLASSE 5 NOx Regolazione temperatura riscaldamento. Regolazione temperatura sanitario. Display modalità di funzionamento, diagnostica parametri di caldaia. Selettore

Dettagli

Sommario. Guida al capitolato 2 Dati tecnici 3 Descrizione e dimensioni 6 Aspirazione aria e scarico fumi 8 Accessori 12

Sommario. Guida al capitolato 2 Dati tecnici 3 Descrizione e dimensioni 6 Aspirazione aria e scarico fumi 8 Accessori 12 Murali Standard Residenziale Sommario Guida al capitolato 2 Dati tecnici 3 Descrizione e dimensioni 6 Aspirazione aria e scarico fumi 8 Accessori 12 1 Mynute Special Guida al capitolato Mynute Special

Dettagli

Caldaie a basamento LOGO

Caldaie a basamento LOGO Caldaie a basamento LOGO Caldaie a basamento Logo 32/50 OF TS Logo 32/80 OF TS Logo 22-32 OF TS LOGO Il rispetto per l ambiente Logo è la gamma di caldaie a basamento in ghisa inquinare e senza sprecare

Dettagli

Un ghid al drepturilor dvs

Un ghid al drepturilor dvs naga Guida ai diritti una guida ai tuoi diritti e a come farli rispettare Un ghid al drepturilor dvs un ghid cu drepturile dumneavoastră și cu modul în care pot fii respectate un ghid cu drepturile dumneavoastră

Dettagli

Sistemi modulari a condensazione NOVAKOND MODULO NOVAKOND

Sistemi modulari a condensazione NOVAKOND MODULO NOVAKOND M A D E I N I TA LY Sistemi modulari a condensazione NOVAKOND MODULO NOVAKOND Soluzioni integrate per il riscaldamento SISTEMI MODULARI A CONDENSAZIONE PER INSTALLAZIONE INTERNA I sistemi modulari NOVAKOND

Dettagli

Caldaie murali a gas a condensazione premiscelate per solo riscaldamento o con produzione sanitaria ECONCEPT 15-25 - 35

Caldaie murali a gas a condensazione premiscelate per solo riscaldamento o con produzione sanitaria ECONCEPT 15-25 - 35 Caldaie murali a gas a condensazione premiscelate per solo riscaldamento o con produzione sanitaria ECONCEPT 15-25 - 35 Generalità Per installazioni interne ed esterne in luoghi parzialmente protetti.

Dettagli

ITALIA CORTINA D AMPEZZO

ITALIA CORTINA D AMPEZZO ITALIA 2016 2017 CORTINA D AMPEZZO LISTA HOTELURI: (CTRL + Click in lista de mai jos, pentru a accesa direct hotelul dorit) CORTINA D AMPEZZO... 2 HOTEL LAJADIRA 4* - CORTINA D AMPEZZO... 3 HOTEL MENARDI

Dettagli

Scaldabagni istantanei a camera stagna NOVITÀ. DEVYL 11 / 13 / 17 D ie FF

Scaldabagni istantanei a camera stagna NOVITÀ. DEVYL 11 / 13 / 17 D ie FF Scaldabagni istantanei a camera stagna NOVITÀ 11 / 13 / 17 D ie FF LE PRESTAZII EFFICIENZA E CSUMI RIDOTTI L entrata in vigore della Direttiva Europea ErP (26.09.2015) prevede che anche i generatori per

Dettagli

GUIDA PER L UTENTE ALLA CARTA PREPAGATA GHID DE UTILIZATOR PREPAID - PREPAID USER GUIDE

GUIDA PER L UTENTE ALLA CARTA PREPAGATA GHID DE UTILIZATOR PREPAID - PREPAID USER GUIDE GUIDA PER L UTENTE ALLA CARTA PREPAGATA GHID DE UTILIZATOR PREPAID - PREPAID USER GUIDE Benvenuto - Bine ai venit - Welcome Indice - IT 1. I vantaggi...3 2. Iniziamo...3 3. Per navigare...3 4. Consultare

Dettagli

RaCCOLTa DIFFERENZIaTa

RaCCOLTa DIFFERENZIaTa omune di san giorgio della richinvelda RaOTa IFFERENZIaTa aenario 0 EENa ecco non riciclabile - eșeuri uscate nereciclabile an iorgio della Richinvelda, Aurava, osa, ozzo, rovesano ecco non riciclabile

Dettagli

Caldaia a basamento a gas, a condensazione, camera stagna a tiraggio forzato.

Caldaia a basamento a gas, a condensazione, camera stagna a tiraggio forzato. Caldaia a basamento a gas, a condensazione, camera stagna a tiraggio forzato. La classe di efficienza energetica indica il valore di efficienza energetica del prodotto SVBS C 3/ S-4 M Solar, un modello

Dettagli

Caldaie murali a gas, a condensazione, con produzione di acqua calda sanitaria, abbinabili a impianti solari termici per ACS.

Caldaie murali a gas, a condensazione, con produzione di acqua calda sanitaria, abbinabili a impianti solari termici per ACS. Caldaie murali a gas, a condensazione, con produzione di acqua calda sanitaria, abbinabili a impianti solari termici per ACS. La classe di efficienza energetica indica il valore di efficienza energetica

Dettagli

Bluehelix Pro Caldaie murali a condensazione con produzione sanitaria istantanea

Bluehelix Pro Caldaie murali a condensazione con produzione sanitaria istantanea Bluehelix Pro Caldaie murali a condensazione con produzione sanitaria istantanea > EFFICIENZA, RAZIONALITÀ E ROBUSTEZZA... A TUTTA CONDENSAZIONE BLUEHELIX PRO è stata progettata per garantire la massima

Dettagli

i migliori gradi centigradi PEGASUS N Moduli termici bistadio, a basamento, a gas, in ghisa per installazioni in batteria

i migliori gradi centigradi PEGASUS N Moduli termici bistadio, a basamento, a gas, in ghisa per installazioni in batteria i migliori gradi centigradi PEGASUS N Moduli termici bistadio, a basamento, a gas, in ghisa per installazioni in batteria PEGASUS N Gamma La serie PEGASUS N è costistuita da generatori termici a basamento,

Dettagli

Installazione Reversibilità apertura porte Posizionamento e collegamento Posizionamento Livellamento Collegamento elettrico

Installazione Reversibilità apertura porte Posizionamento e collegamento Posizionamento Livellamento Collegamento elettrico Istruzioni per l uso FRIGORIFERO 2 PORTE I GB Italiano, 1 English, 9 RO Românã, 17 Sommario Installazione, 2 Posizionamento e collegamento Reversibilità apertura porte Descrizione dell apparecchio, 3 Vista

Dettagli

Aura K 35S (M) (cod )

Aura K 35S (M) (cod ) Aura K 35S (M) (cod. 0876035180) Caldaie a condensazione, a camera stagna ad altissimo rendimento adatte per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Corpo caldaia lamellare in alluminio

Dettagli

Panorama prodotti 2011 CALDO

Panorama prodotti 2011 CALDO RIUNIONE NAZIONALE AGENTI 2011 Panorama prodotti 2011 CALDO INNOVAZIONE NUOVI prodotti 2011 Peschiera del Garda, 11 Febbraio 2011 Enrico Rigon NUOVA CALDAIA MURALE CIPREA CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Dettagli

Multipor plăci minerale izolatoare IZOLAREA PLAFOANELOR LA GARAJE ȘI SUBSOLURI

Multipor plăci minerale izolatoare IZOLAREA PLAFOANELOR LA GARAJE ȘI SUBSOLURI Multipor plăci minerale izolatoare IZOLAREA PLAFOANELOR LA GARAJE ȘI SUBSOLURI Izolarea plafoanelor la garaje și subsoluri 1 CARACTERISTICI TEHNICE Produs solid mineral Permeabil la vapori Produs natural

Dettagli

Mynute Sinthesi. Condensazione / Murali RENDIMENTO. Residenziale. secondo Direttiva Europea CEE 92/42.

Mynute Sinthesi. Condensazione / Murali RENDIMENTO. Residenziale. secondo Direttiva Europea CEE 92/42. Mynute Sinthesi RENDIMENTO secondo Direttiva Europea CEE 92/42. Condensazione / Murali Residenziale SEZIONE 1 Guida al capitolato 1.1 Mynute Sinthesi caldaia murale a condensazione per impianti unifamiliari

Dettagli

Beretta presenta Ciao Green, importante novità nel segmento delle caldaie murali a condensazione.

Beretta presenta Ciao Green, importante novità nel segmento delle caldaie murali a condensazione. Ciao Green Beretta presenta Ciao Green, importante novità nel segmento delle caldaie murali a condensazione. Scambiatore condensante in alluminio Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42 Classe

Dettagli

Generalità. Per installazioni interne ed esterne in luoghi parzialmente protetti. Di serie fino a temperatura di -5 C, con kit opzionali fino a -15 C.

Generalità. Per installazioni interne ed esterne in luoghi parzialmente protetti. Di serie fino a temperatura di -5 C, con kit opzionali fino a -15 C. ECONCEPT TOP MICRO Caldaie murali gas a condensazione per riscaldamento e produzione sanitaria ultrarapida predisposta per impianti con pannelli solari Generalità ECONCEPT TOP MICRO è un generatore termico

Dettagli

Duo-tec HT GA. Caldaie murali a gas a condensazione

Duo-tec HT GA. Caldaie murali a gas a condensazione Duo-tec HT GA Caldaie murali a gas a condensazione Semplicità e prestazioni: la caldaia ideale per la sostituzione La nuova gamma di caldaie a gas a condensazione Duo-tec HT GA è stata specificatamente

Dettagli

Duo-tec HT GA. Caldaie murali a gas a condensazione

Duo-tec HT GA. Caldaie murali a gas a condensazione Duo-tec HT GA Caldaie murali a gas a condensazione Semplicità e prestazioni: la caldaia ideale per la sostituzione La nuova gamma di caldaie a gas a condensazione Duo-tec HT GA è stata specificatamente

Dettagli

Sommario. Guida al capitolato 2 Dati tecnici 4 Descrizione e installazione 7 Aspirazione aria e scarico fumi 10 Accessori 12

Sommario. Guida al capitolato 2 Dati tecnici 4 Descrizione e installazione 7 Aspirazione aria e scarico fumi 10 Accessori 12 Murali Condensing Residenziale Sommario Guida al capitolato 2 Dati tecnici 4 Descrizione e installazione 7 Aspirazione aria e scarico fumi 10 Accessori 12 1 Exclusive Sinthesi Guida al capitolato Exclusive

Dettagli

Caldaie murali a condensazione FORMAT DEWY.ZIP

Caldaie murali a condensazione FORMAT DEWY.ZIP Caldaie murali a condensazione FORMAT DEWY.ZIP Caldaie murali FORMAT DEWY.ZIP La condensazione compatta Sime, da sempre al passo con i tempi nell innovazione di prodotto, è presente sul mercato con un

Dettagli

CALDAIE CONDENSING 70

CALDAIE CONDENSING 70 70 CALDAIE CONDENSING SISTEMI IBRIDI NOVITA' NOVITA' NOVITA' NOVITA' NOVITA' MURALI Combinate e solo riscaldamento EXCLUSIVE GREEN HE 72 PAROS GREEN 74 MYNUTE GREEN E 76 CIAO GREEN 78 Combinate per IMPIANTI

Dettagli

THESI. Caldaia murale con sistema AQUASPEED 23, 24, 28 e 30 kw. Acqua calda veloce ed abbondante

THESI. Caldaia murale con sistema AQUASPEED 23, 24, 28 e 30 kw. Acqua calda veloce ed abbondante THESI Caldaia murale con sistema AQUASPEED 23, 24, 28 e 30 kw Acqua calda veloce ed abbondante La soluzione per ogni installazione THESI è la nuova generazione di caldaie murali pensata per le esigenze

Dettagli

SISTEME SOLARE PROIECTARE

SISTEME SOLARE PROIECTARE SISTEME SOLARE PROIECTARE SISTEME SISTEMI SOLARI SOLARE TERMICI PROIECTARE PROGETTAZIONE INDICE CUPRINS 1. INTRODUZIONE AL SOLARE TERMICO...5 1. INTRODUCERE ÎN SISTEMUL SOLAR TERMIC... 5 1.1 La Luce...5

Dettagli

Mynute Boiler Green. Murali Condensing con bollitore

Mynute Boiler Green. Murali Condensing con bollitore Mynute Boiler Green Murali Condensing con bollitore Mynute Boiler Green Mynute Boiler Green è la caldaia a condensazione con accumulo di Beretta, equipaggiata di circolatore modulante basso consumo (EEI

Dettagli

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWB 5065

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWB 5065 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 RO Română,13 I Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Dettagli

caldaie condensazione

caldaie condensazione 1 caldaie condensazione HSD Master 3 Condensing Caldaia murale a condensazione da interno con accumulo integrato e sistema Aquaspeed PLUS 0634568 Master 3 Condensing 30 Metano 6,7 27,3 17,6 0010013755

Dettagli

Colibrì Young CA e CA K

Colibrì Young CA e CA K CALDAIE MURALI TRADIZIONALI E A CONDENSAZIONE Colibrì Young CA e CA K con produzione ACS istantanea Low NOx Minimo Ingombro 100% Produzione ACS istantanea La soluzione ottimale per risparmio e benessere

Dettagli

Area Guscio Condensing 22-30 ie FF 26 R ie FF. Caldaie condensing. Murali eco condensing da esterno e da incasso. Rendimento

Area Guscio Condensing 22-30 ie FF 26 R ie FF. Caldaie condensing. Murali eco condensing da esterno e da incasso. Rendimento Caldaie condensing Murali eco condensing da esterno e da incasso Rendimento Dir. 92/42/CEE (caldaie versioni ie FF) Area Guscio Condensing 22-30 ie FF 26 R ie FF Condensazione: risparmio ed ecologia Sylber,

Dettagli

3.4 RENDAMAX R600 - R3600. RENDAMAX 600 kw. RENDAMAX 3600 SB kw

3.4 RENDAMAX R600 - R3600. RENDAMAX 600 kw. RENDAMAX 3600 SB kw 3.4 RENDAMAX R600 - R3600 RENDAMAX 600 kw Dir. Rend. 92/42/CEE 3.4-2 Descrizione del prodotto 3.4-3 Codici prodotto e prezzi 3.4-4 Proposte di sistema RENDAMAX 3.4-10 Accessori 3.4-14 Funzionalità regolazioni

Dettagli

PARVA RECUPERA. Caldaie murali a condensazione pe r impia nti tradizionali

PARVA RECUPERA. Caldaie murali a condensazione pe r impia nti tradizionali PARVA RECUPERA Caldaie murali a condensazione pe r impia nti tradizionali CALDAIE MURALI PARVA RECUPERA Parva Recupera è la caldaia a condensazione pensata per gli impianti tradizionali e facilmente adattabile

Dettagli

Luna HT. Caldaie murali a condensazione

Luna HT. Caldaie murali a condensazione LUNAHT12PAG.QXD 26-03-2003 11:50 Pagina 1 Luna HT Caldaie murali a condensazione LUNAHT12PAG.QXD 26-03-2003 11:50 Pagina 2 LUNA HT: la condens Solo Baxi poteva fondere l alta tecnologia, la grande semplicità

Dettagli

~~==~~~~ ~ ~~~I. stabilizatoare de uz general si pentru alimentarea sistemelor logice si cu midoprocesoare

~~==~~~~ ~ ~~~I. stabilizatoare de uz general si pentru alimentarea sistemelor logice si cu midoprocesoare ~~==~~~~ ~ ~~~I - c 09 scurtseria stabilizatoare de uz general si pentru alimentarea sistemelor logice si cu midoprocesoare S.C."General Electrotehnic Electronic Service" S. R. L. din grupul de societăti,

Dettagli

BLUEHELIX TECH. caldaie murali a condensazione, premiscelate a camera stagna con produzione sanitaria istantanea a doppio scambiatore

BLUEHELIX TECH. caldaie murali a condensazione, premiscelate a camera stagna con produzione sanitaria istantanea a doppio scambiatore caldaie murali a condensazione, premiscelate a camera stagna con produzione sanitaria istantanea a doppio scambiatore > EFFICIENZA, RAZIONALITÀ E ROBUSTEZZA Nuova serie di caldaie a condensazione con la

Dettagli

DIE BV/ED. POMPE IN-LINE VARIAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÁ Riscaldamento - Condizionamento 50 e 60 Hz CAMPO DI IMPIEGO APPLICAZIONI VANTAGGI

DIE BV/ED. POMPE IN-LINE VARIAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÁ Riscaldamento - Condizionamento 50 e 60 Hz CAMPO DI IMPIEGO APPLICAZIONI VANTAGGI CAMPO DI IMPIEGO Portata fino a: m 3 /h Prevalenza fino a: 6 mc.a. Press. max d esercizio: 13 bar fino a 1 C bar fino a C Temperatura d esercizio: da 2 a 1 C Temperatura ambiente max: C DN attacchi : da

Dettagli

Mynute Boiler Green è la nuova caldaia a condensazione ad accumulo di Beretta

Mynute Boiler Green è la nuova caldaia a condensazione ad accumulo di Beretta Mynute Boiler Green Mynute Boiler Green è la nuova caldaia a condensazione ad accumulo di Beretta Bollitore da 45 litri in acciao INOX con anodo al magnesio di serie Rendimento secondo Direttiva Europea

Dettagli

Caldaie murali a condensazione MURELLE EV HE

Caldaie murali a condensazione MURELLE EV HE Caldaie murali a condensazione MURELLE EV HE Caldaie murali Murelle EV HE istantanea e solo riscaldamento Murelle EV HE ad accumulo La caldaia evoluta MURELLE EV HE Murelle EV HE è una gamma di caldaie

Dettagli

ECONCEPT 25 C CALDAIA MURALE A GAS, CAMERA STAGNA, ISTRUZIONI PER L USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE PER SANITARIO E RISCALDAMENTO

ECONCEPT 25 C CALDAIA MURALE A GAS, CAMERA STAGNA, ISTRUZIONI PER L USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE PER SANITARIO E RISCALDAMENTO CALDAIA MURALE A GAS, CAMERA STAGNA, PER SANITARIO E RISCALDAMENTO ISTRUZIONI PER L USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE cod. 3544555/0 ediz. 11/2003 1. ISTRUZIONI D USO 1.1 Presentazione Gentile Cliente,

Dettagli