Come restituire un senso alle parole

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Come restituire un senso alle parole"

Transcript

1 vr7.qxd:!45_5.qxd 9//.7 Pg XI mbl Pr ruprr l vt ll u ttltà, rr ur dll fr dl mdt trr rfrr l rl, ll um, l vr. ì l mu è d At Prtt, prfr rdr d Flf trt ll Uvrtà d Prug m rttur u ll prl At Prtt frtrm, qut trvt, m d mu d m: rd h qut l rgmt h è l tr d tr tr ttul. Prm d prlr d dll prl, ftt, è prfrbl fr lu u ò h l mtt rh h trbu rdrl d dffl mpr. Ebb, l prm dr d fr è h, vrtù dll trrdr tlg d u gg dpm, m d mu d m dffu quttà m. Qut h ftt ì h bb v g fr dll tr t, dvd prt dtrmt. N pù mpl m tr dp, m rltà ggttv h d l tr lt flu prfdmt ll tr prth qutd. Dbbm p ttr h, gut dll lvt lvll d prfmt h m md h rggut, rm dv lgttmmt prlr d glbl dll mu. l trrdr fu h grd d vlgr, h ftt dltt l p rdr, mttd d d ltrpr f ggrf trdl d trr rpprt h l ld pù prdut. tmprmt, h rdtt l tmp, mttd d d r tmprmt g lug. Iltr m d mu d m f prdr l rtl, m prmtt d dr h prfdtà. Iftt, l ul d mrp trumt lttr gg r mgt, gg l tlv h l pbltà d ptrr r, ftmt pl, dll truttur mllr gth, d fr vdr h qull h tr m grd d vdr. Ivtg ì l l uprf dll, m h l lr truttur tr; qulh md, f glr ptt dll mtr h rvm btut prdr dr h rtvm bl l ftt trumt tf. Tutt qut f mprdr h m trt u p u è lt pr h qull h bbm gt prtr dll tà mdr f d gg, è h l um pt turr l dm ull tur, t ttud vrtù dll rpd p d m d mu d m. hr ò h td dr. D Gll p è dffu l p h l, l u ptà d pgr fm tbld lgg pr rgr, u gr vrbb prm d mpdrr dl md dll tr vt. Qut g h trvt uv lf gut ll trrdr qut tlgh dll d mtà dl l XX. ì, qud l um h m pd ull lu, l rt tmpt h lbrt

2 vr7.qxd:!45_5.qxd 9//.7 Pg prtt l vt ttl h dv dt dubb: «Orm t pù mtr!», «Ah l ultm tl è dut!», «Ogg l um è pdr dll uvr!». Suvmt, vt d vr gr m tlm, trrmt, pdm h dtt pù ttt rdmr l lr ptttv. Al tmp t l mp dll rr è ftt trd l d h l, ò h h d pù prpr, prd pr tttv d rrr prtt è grd d dr l ultm prl prpt dll vrtà. Qut m è è mpt l v h può drvr l md, può frl r m può dr m t h bb pr l tr t. I ltr prl, è grd d rpdr grd trrgtv tl qul murm qutdmt. N pr qut, vvmt, l h rut ll pr d fr lu ull rltà, prò è dvut pvl h può vlgr qut fu tr lmt b dtrmt. Ebb, d frt qut r h dà d pù l tlg frmt? Qul prpttv pr? I qulh md h pr l pt dll, rttud l llu h u gr rm p d mprr l tr mprt ull tr rltà. Dl rt, l «vllgg glbl» prt d MLuh è u hr tp: è pù u ft, u mmg, m è rm u rltà tutt, qulh md, gg fm prt. l tlv, trt, l llulr u l tt m g lug dl md, pur rtd dut ll tr pltr. S v mpd ltr l d h m d mu d m bb u trrdr d ul p plt l. Alu r d u rul dv fm h h trbut d lrr l r dl mum p dll Et; ltr f rdr u d l mrt d vr r ll pl dll Prmvr rb; ltr r f gl rtf d pr d dmrt tt mlt p fr. Qut è qut è tt dtt rptut è d ludr h rpd vrtà; ftt, ttrvr l rt rt llgmt h h rvglt l d pprt l ddr d lbrtà prttutt tr gv h vv p ttpt dtttur. L rt ltr, m t l llutr tud Myrwt, h fvrt l rt dll lg, l umt dll rht d drm ulr, l d dll rvd d Amty Itrtl. S trtt d qut r pbl gut ll d d u v glbl d prblm, ll ptà d ltvr ptttv d dm, ll dpbltà fr r d bg h mu tutt gl um. A lvll d p pubbl è rut l pvl h rm dpbl mttr mp mdll d mprtmt p d urr ld b ll vv vl. Qut mgg, d pltlg m Srtr, è tt vlt d m d mu d m, qul, ltr d vr rffrt l pbltà l ptà dll um, gl h frt h l trbut d d l llt dpbl pr mutmt ul p trplg ttul, u qull d rpprt trprl ull rl dll um l tur. N vrr, d ultm, ttvlutr h m d u tm prld tlv, trt, llulr, tr ttu u trumt fdmtl pr gr prt dll pr h mpm ll vt qutd. Srbb mp, ftt, mur l utltà mmgr h p fr m, prpr gg h ddrm vr frm mpr pù ggrt, ttt mpr pù t, rl mpr pù pllr md d fr frt l mm rpdtà d g drgbl urg. Iltr, m pr mpbl utrr dubb rrv u bf h pm trrr prpt l dll tà qutd m h dll lvgurd dll lut dll grtf pù mmdt. Tuttv, frt dl lr mpg dll gu h p turr, è dpbl fr qulh rfl. I v prlmr è b rrdr h m d mu d m h prgrvmt mtrlt l rltà. H è rdtt, qulh md, l dt, rt tmp, vvt l lt, m tmprmt h tlt ll l

3 vr7.qxd:!45_5.qxd 9//.7 Pg XI mbl lr t f mtrl. I ltr prl, ttrvr l lr md, bbm mpr pù h fr l mmg dll rltà puttt h l rltà t. Qut ultm ì è dvut tlmt mplpbl h mlg t utrt dhrr h l md rl h dut l pt l u mulr. È dubb, l rpt, h m md dpbl f dll tr mb qutd, prò è ltrttt rt h h tlt fm turl gl dmt um g t ffttv, rdudl pur mmg. Iltr, m d mu d m h rdtt md tt l rgg d dll tr mmg. È ì grd, ftt, l lr ptà rtv h l tr ft h prdut g pbltà d pr, mbr h g d u tmp rm mprpbl h l rt t dll tr ptttv bb ubt u frt tr. Bt pr ll frqu u mpg gl fftt pl, rdm ubt t h r dr v l qull h vrmm ddrt, m ll t fb h ppl l tr. L mmg frt d m d mu d m pr tt l pbl qut l mpbl, tt l ublm qut l mtru. Vm qulh ultrr dr. L rdt l qul btulmt murm l rltà l p l tmp. Ebb, l p l tmp ffrt d m d mu d m hrmt trut. Qull h vdm tlv p r pù lugh pù rt d dll g mpt dll mmg dl rtm dgl vvmt. L t vl pr l p l tmp h v prpt ttrvr u llulr: prprt ll pt d u l trumt dp. N trtt prò d dm rl, m mplmt mmgt, mgl r, vrtul. Pr dr t d ò h td tr, m ffd Ngrpt, u d grd prft dll uv tlg, l qul t h gg lm u vt dgtl, dv l dm p-tmprl qull h l trumt t h prtt rrpd ll rltà. I tl, u dumtr ull Ptg dà l h m d pr; u ft u lptr dà l llu d vrl t. Abbttut l dt tr l qu l là, tr ò h è v ò h è lt, tr ò h è prl ò h è pubbl, gg, t Myrwt, è pbl u uv urb. Tutt gl dvdu t prtp dll t p, h prò, d ftt, è purmt rtfl qud h p è. ì pur mbr d fr prt tutt dll t tmp h prò quvl d u bbglt prt pt futur. A qut rgurd mblmt è l mp dll Sd gurr dl glf, prpt dll qul è dtt h è tt l u gurr vrtul prhé l NN h prlt qutdmt, m mdd d mmg f prò dgut ttmr qut è ffttvmt dut. Qut h ftt rr l v h tutt ò d u m d mu d m up è m d. Ogg l md gurr dll qul u prl; pr l p mu è m tr. E dll mr, dll ffr, dll qutud h f t h up? F r ltt grd vt u mu mgl d pr, grd dl u vlt lt pttbl. Qut gf h, pr m d mu d m, t u rltà ggttv, m ltt qull h prpg. E tl rltà v ffrt pr grtr u dgut frm, m mplmt pr lltr l tr urtà pr grtfr l tr vyrm. S trtt prò d u rltà mplt, trut, rtftt. Ah lmt tmprl, qulh md, tt lmt, rm. MLuh d h gg vvm u md uv, uv d, m ftt l d ubttà. è, vvm u md ftt d

4 vr7.qxd:!45_5.qxd 9//.7 Pg 3 prtt ttultà, d prltà, d ò h d l mmt u upm. Iftt, ttrvr m d mu d m, bbm é l dl tmp h rr, é qull dgl vt h p qud ppur qull dll tr. I qulh md, l t mmr h pur ttu l ft dll tr ultur, è u mmr flud, dpt, prv d qul t. L tlv rvd pr é l prrgtv d r mpgt ull ttultà l put h gr prt dll trm h mtt d rgrmt drtt. D ftt drtt è, prhé ò h prp è gà mplt, bt pr h è tt lt prtt d l tt h l rgt h rtut pù dgut. D ltr t l drtt rbb mpbl: u v d Rm, qut mmt, vv u furt, è mpbl h u tlmr prt rprdrl. Qut vv l l ftt è prgrmmt, trr è mpbl dumtrl. Ah l trvt rtr ll t lg: d r trvtt è mpr ltt l prgg h rt mprtt ppur h f plm gà l um dll trd lu h prm u p tt d rgmtrl. Pr l pù vlt ggtt h prtt d m, m h p h ull d dr, mtr trurt qull h rtr l prgtt dl mrm. Ebb qut è drtt, m u mul dll drtt prò u mpl d ftt. Ah l d u dbttt h vv u tud, è l duttr h tru l tr, dl mmt h è lu glr h trvtr, d drr l dmd, d rtr l rpt. h dr p dll tt mpr rrvt l u h url, u h tt u h, m ul dr, f ud? tmprtà multtà, llr, tt pf d m d mu d m. Ebb tmprtà è tr mmr, m mpl ttultà lt ll u mmdt. Prf u ft, l pgg d u t ll ltr, è dt ttrvr l mbmt dgl p, h vv pr l tmp rl h è gt dll u. A u vlt l tmp h v d è qull dl rt qull dll rltà. L lu llr è h ll rltà è ubtrt l u mmg, ll - 3

5 vr7.qxd:!45_5.qxd 9//.7 Pg 4 4 XI mbl r è ubtrt l pprr. M rd t h è mpbl fr dvrmt, prò è r r pvl lr ffr dll uggt d m d mu d m. Ar u dr: m l md è tt ttut dll mmg, ì qut tt ttut dll fftt d rltà. è, l mmg h h pr l pt dll rltà, prtd d rtturl, m d ftt prdu l l fftt. Qut pù td v, tt pù rvl trut, è vrtul. ì l mmg trur ftt, dr rp prgg. N drv u mm mul pr u l ptttr mb l mmg pr l rltà. Tutt ò h u fftt drmmt prhé l rltà ì prpt, qut è rtftt, h u rgr u lg ì trgt d pprr vrtr. L vrtà ì v m, prhé l ptttr trv d vr h fr u tru prv pù lu tr pr dr l d là dll ppr. ì, durt l l XX l tt è grdulmt ptt dll vrtà ggttv l tl dll vrtà, gg è vut m h qut tt, pr u l vrtà è tt ttut dll u rpprt. N! N pm tttr qut g. N pm ttr h l vrtà lt fur dll prt, lu d g tr dr. Smbt l u mulr, è ft d g d llu. L vrtà h f pr ull rltà, u vlr ull dgtà dll um è lu è lt ll lbr rr prl. Ahé r u ptrm d tutt, dvt u rtgg luv d ph vr! Qut f qu rhmt vd h dvut vrtul l rltà dutbl l vrtà, h l mu h prdut l gft t d tl h l è turt. Itd dr h, m rpprt trprl, h dut l p l ttt ttut ttrvr u tlg mpr pù ftt. M l ttt è l mu, m l è v rdtt ll tt d trmttr d mttr mu. Nll u tmlg, ftt, l prl t h l muu, è l d; prò mur quvl mttr mu qul h v ffrt m d, d h v prtp, m qul d grtut. N rlv è mplmt ll trr ttt, ll mbr mgg. Itutt rhd h v u rg, u mtv pr u mp qut tt. I d lug, è r h v vlt lr h v mpg. Allr rhd h tur u tu d rprtà ll qul u dgl trlutr rd dpbl frt dll ltr ttt trttr l u g. Prtt, l mu dà l u lg d d, ltrmt è prv d tut rlv u mr rtultà. Qud l mu prd frm vul dr h è u h dà qul d t u tu, grtutmt, è l ptttv d r rmbt l u gt. E l f tl grtà h trv l u gutf ltt ll vtul gvmt h tr lu h l rv. L mdm dr vl pr lu h v hmt u. È ftt ì rpr, l tmp t, mput dl gt dl u trlutr, h può ttrr ll bblg d rpdr. Rgr pr lu quvl d umr u rpbltà frt d lu h gl h rvlt l prl. E, dl mmt h ò h h rvut l h rvut m d, t prvt rpdr u d. Nll u qud l mu ttu m u mb l u v rrt ll ggtt h v mbt m l vlr mbl h um. Il d ftt, qut è grtut, h u frt mpl t, prhé ttt l rptt l tm h l u h pr l ltr. m tl urg ll pr l u trmb prmt l rpttv t tlg. Pr qut può prlr d u rpprt trprl, è tr ggtt h r-

6 vr7.qxd:!45_5.qxd 9//.7 Pg 5 prtt ll rpttv dttà d pr. L mu ttut ttrvr m d mu d m v rpd qut rqut. L t è pt l ull dm rl dll vt; l tut è rtut dr mrmt trumtl. Dl rt, l rg è hr: l rltà h prdut d t, l p l tmp rdt h qulh md h pù p, ggtt h v vlt h lu rlv tlg, può mbr? I tut d tut può prlr tru ul mmt, mdt ttt dgtl. E prtt h lu rlv: pptt dll g d rtr tt. Stt qut prfl mrvgl h l tlv, trt, llulr, dvt mpr pù trumt lud hé m d mu. è u t, qull dll ddtt tlv, l qul ttl h ò h è mprtt pr l tub td è prdurr l fdl, è urr u fdltà h dur l tmp. È pr qut h, plt pù rt, td d bbdr l trm rtlt gr b dtrmt, mprt b rrtt put mpr d pù grd ttr, m vv l dm pmrgg, dv lu l pttl, l frm, l trvt, l t prtv, tr. N l pr l tlv, m h pr gl ltr m, qull h è dtrmt ttt ttvt. Il lr umr è d dll lr rlv. Prò è fftt ì! N è lutmt vr! U prgrmm u mgg, ftt, può vr vlr prdr d ttt h h dtrmt dll tt h h rvut. Dv trv l u gutf qut f u ttt? Nll pru h, ttrvr, rum qulh md ddfr l tr dlr d pt. Ogg m d mu d m grtf l tr dd l llu d ptr uprr f ggrf, d ptr r rpprt tutt, d ptr rggugr qul lltà, d vr rl pr d u vrmm grt l t. L rt umt l d ptr tr tt trll l rltà prhé prmtt d r, drtt, l dmt d mrt dll br d tutt l md, d pr ò h d tmp rl Hg Kg ppur Sgpr. Attrvr l ht vvm l pr d ptr lbrr l tr ft, prtd gl ltr ll vt h rtm pù dgut, pù pprtu, pù vt. N rr h dm h ffttvmt m; è ufft umr l ttggmt pù ll rt, dpdtmt dl ftt h tm gd gl ltr. httd rlm l pbltà d prprr pr h m, l mmg dll um dll d h vrmm vlut r, m h l rt dll vt h tt d r. I qulh md è, rlm tr g. Ah l mputr, dl mmt h hm prl mputr, rlm l tr dttà? È mplmt urd pr d ptr rlr pmt t ttrvr u trumt lttr. rt è u trumt utl dpbl, qulh md tl h è mpbl prdr f dll tr vt qutd. Prò, è pur mpr u trumt, u m, m può ddfr l tr t tl. I fd grt u vut pr mdt, è rlt ttrvr u mdum, h ltr è h u vut pr prur. N è u vut utt, m mplmt dlgt. N vd tut utt d trmttr, l mt h rl mggr frqu m d mu d m è qull dll fr ftt, dgl lg, dll bttut. L fr ftt v b g rt, prhé pprtg ll mmgr llttv; gl lg lugh mu pù rhbl; l bttut p f prgg à l pg. qut md d prmr tt d vvr ll bltà dl lgugg h è btulmt ut. L ltr v h v gut è qull dll mtfr dll prbl. D ltr prt, vd ull d dr, è r gfr l prl, ftd, ld mmgr h vl gft trrdr, m h d ftt t. Qut prltr è l trd mtr pr uggtr, pr tmlr tr tmt 5

7 vr7.qxd:!45_5.qxd 9//.7 Pg XI mbl pr mttr l l ll mmg. Rt r d hdr: h è lu h mu, è h utl l mputr, l llulr, l tlv gl ltr trumt? L rpt pm trvrl u uggtv dr d Budrllrd, lg mlg fr: «trvm d frt u rtru rtfl dl md l um h t d frt qut rtru rtfl è l um fdmtlmt drt, l um fdmtlmt fur dll rltà». I ltr prl, m d mu d m d u rtru rtfl dl md dll qul m prtp mr ltrttt rtfl. E u md rtfl è b rrdrl v l rpbltà: phé m l ptttr prtgt, tm vlt prm pr, bbm mpt pr d vlgr é dvr d ddfr: m t d g mpg tt frt d t qut dgl ltr. Ed vrtul l md h trvm dvt, m prtp l lvll mtv pr brv tmp, pr u, grl, gurdm, dm u ht, bbdm h d u rt, m tm g f fd. Nl md vrtul, ltr, tutt vlr rt: l grrh mp, l lt l b fd, l trr d. Tutt è ptt, ugul, ufrm. M è ì, è hr h è ull u u dbbm rpdr é ttl dvdul é ttl llttv. Elmd l vl tlg, l rultt è h m rdtt mulr d t, è pur mmg. S può llr ffrmr h, l vlupp h h vut m d mu d m, è rm umt l l dl ggtt. Pr pr l rg, ufft tr dr. Prm dr: può prlr d

8 vr7.qxd:!45_5.qxd 9//.7 Pg 7 prtt l dl ggtt tutt tt l prfl prttv. I qut um tlg, m prtt gurdr d ht vl. ò gf h l tr pprt vv gu tutt ru ll qultà trdl. L ht vl tgrt qulh ggut, qulh lmt h v t pr v ttv. È m dr h, frt dll tlv l, utlm l h mtà. Gl ltr tmlt l pl prt: p Il ttt, r m l udt, pr ull qu l lftt l gut. Il prdmt è l vt, m h qut, è mpgt pr vdr l qulmt, pr gurl mpltmt, m ltt pr ht trmttt. Sd dr: tm ll lm dll fftt d dtmt h fvr l rfl. S m pr dll vt d u pttl v m vlt mtvmt, l tr pprt prttv è m lrfrmt, pr u v m l rfl, l td d lr, mprdr, pgr. Tutt ò h md prpg, ftt, ttr l tr tt ff, h ull tr. Qut prt glr dttgl, prtlr, m md ì rpd lmtt h ull vlg, du rflttr, prt mdtr. Smbr qu h l pr mmdt ur l tr pr r. Tr dr: vvm l prdt dll v d m. N tdm mpr m vluppr l ptà d glr l tutà, l mgtà dll truttur, l ttltà d ò h v prpt. I ltr prl, frt dll mmg, prvl mpr pù u mprtmt gr, vg, glbl, lt, hé lt, trutturt, qul, rfrl. M pg u mp. Qud lggm u rtl d grl, ffdm ll tllg qul, prhé dbbm gur dvr pgg md d ptr glr l gft. È hr llr h tr vdr m llg l gl prt, qul gu mprt, qul fftt prdu, tr. Qud v m d ll tlv, ubtr l tllg mult. I qut, ftt, m pr mmg h ugu rpdmt md dtt l u dll ltr. S p ggug l ftt h gurdm d ht, è hr h l qultà mpr, h l rdmt lg dv rrlvt. Prhé? Prhé l tlv g mltm ul vlgmt mtv, u qull rl; td fr mprdr, pr fr rgr, vul h dvtm pvl d ò h prp. Mr uggtr mmg, fftt pl, rtm vlgt md h rtm ttt l tlhrm. Dbbm l mr. Pù uggt, qud, h frm. Qulu h dtt h, fd, l tlv umt l prtp prò fvr l dmrt. D prt m rtg h prmuv l prtp vrtul m qull vr, ffttv, rt. S, l r d u dbttt tlvv, u trvut vul rgmtr l prpr t, gl è, prhé ò h t è h l vr rt vv, pbl, prd md tumultu mpt. U vr ì rttrt trbu ll pprfdmt d tm, prò umt l pttl. Prtt m pr h trbu ll vlupp dll dmr. S qut è l qudr tr l qul muvm, è vtbl h tur dturb h pr l ph. È pr qut h rm d lu t tud ddt ll pptlg d trt, qull d llulr, tr. Pr hrr h llud, prdm m mp h g br ttrvr l rt. H mpr l d ptr tr tt trll l tu, d ptr r l dmt d mrt, d r grd d fr l u lt g r dl gr qud l rt pprtu. I rltà è vttm dll g dll t. Pr l pptlg d llulr, bt rrdr l tllr dll dt. Il llulr dà l d vr mpr tutt tt trll. D gu, ttm l pr, l ftt d pr dv trv tr fgl ppur l tr ug. è p u ltr pptlg d llulr h 7

9 vr7.qxd:!45_5.qxd 9//.7 Pg 8 8 XI mbl fr è ptt tutt d prmtr. tlf qulu ppm h ; dmdm: m è pbl h, tt l llulr, pp h m h hmt? H u trumt u ttt l md ppur m fugg l m dll pr h m h hmt! Std ì l, h fr? Ar u vlt frrò trrgtv. H gà dtt rptutmt h l md u btm è l md dl qul pm rtr fur. Rfutm gl d lr qul d: l prgrmm tv t ddf pu mbr l pgr l pprh. N, qut è u mprtmt rrl prhé pgr l tv umt r pù l tr f tr pù lt l dll m. S ltr l lt d mpr! N dvd ppur l mprtmt d h b l ftt d ur l llulr. È u trumt l u utltà può r m dubb. ò h vvr è d rglmtr, lvll prl, è l u h tdm fr. N dmthm prò h bbm h fr l rltà vrtul. Orr llr hdr grd d ffrr u pr dvr. pr è tutt l dm tl dll um l u prt, pr d pù, mr ultrl prl? N vt tutt l rg? D prt m lud l u l ltr pt, prhé rd h l dttà um u dbbm fr t pù t rptt qull d u up m d mu d m. L um ttl, l um ll u tgrltà, ll rh vrgt dll u rr dll u fr, mprd l fr mtrl qull prtul qud può r rdtt ll dm vrtul. Dl rt, l vrtultà lud dl prpr rt grd prblm tl. Pr l mrt h lu pftà: è u vt qul, rdubl ll qutdtà. L u t drmmttà è rft ll g dll pttl. E r: pr l vrtultà è dffr tr l pr v qull lt, tr h m h bbm m trt ull tr v. All qutud ll h trddtgu l um, ttu u bb h r l dffr ull l dttà. Il ftt p h l vrtultà trt u tm d rlv mdl, f ì h vlg tutt m mprt lu rpbltà pr u, pr u dvm rd bl ll mr, ll pvrtà, ll gurr. Pr ruprr l vt ll u ttltà, rr ur dll fr dll mmg ptt trr ll prl. Qut h u gà pr l ftt h t, è prhé prl, m pr l ftt h rfr ll rltà prl d qut rt l um. I ltr trm, l prl qut qud prl d vt d mrt, d um d D. Sl frt l vrtà, m vr l prt d pdrl, m rdl d tu, rfltt l pr dll um l u vltà d rpprprr dl pt h gl mpt l md. L prl um u t um qud prl d d, d rpbltà, d rtà, mm qud rgurd l umtà dlr ffrt m fdu u vrtà d qutr. Aqut utt qud rttu ll mu l ptà d trmttr u d d ttvr rpprt trprl.

INFORMAZIONE TECNICA

INFORMAZIONE TECNICA INFORMAZIONE TECNICA Tlg vtv pr l ttmzzz dll gst d fluss frmtv ll flr dll r bv Rr Fzt dll Rg Pmt Brg Pl Gy Pl Prl Ptr Trt Crst Dprtmt d Em Iggr Agrr, Frstl Ambtl dll Fltà d Agrr - Uvrstà dgl Stud d Tr

Dettagli

ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del

ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del Arrtrt: Mnstr Avvs SO ZZÍÍR ÍtÍRÍ8 DEL RE Gl\TO E ITALIA Ann 93 Bm Sbt : gugn Numr ISS Atbnrnnt Ann Sm Trm dmc d n In Rut sn prss l'ammnstrzn ch L tutt Rgn 65 86 30 All'str (Ps dll' Unn pstl) 50» 0 Un

Dettagli

Pubblicazione in http://www.thule-italia.net/diofumoso.html

Pubblicazione in http://www.thule-italia.net/diofumoso.html Il Di Fums il Viggi nl Trr Cv Willis Grg Emrsn Scritt d Lrl Bghi Sbt 26 April 2014 14:49 - Ultim ggirnmnt Dmnic 22 Giugn 2014 20:09 Il Di Fums il Viggi nl Trr Cv Willis Grg Emrsn Pubbliczin http://www.thul-itli.nt/difums.html

Dettagli

Dal mainframe al Cloud, attraverso l hosting e l ASP

Dal mainframe al Cloud, attraverso l hosting e l ASP D mifrm Cud, ttrvrs hstig ASP I cbrzi c SOMMARIO Itrduzi... 3 I Cud... 8 D fv rtà: i Cud Srvic Prvidig... 9 I Cud vist d t d dmd... 10 I dt ctr Cud Eb... 14 L big ppictiv... 19 L ttimizzzi di csti di gsti

Dettagli

CIRCOLARE n.148. Al Personale Docente. Sede

CIRCOLARE n.148. Al Personale Docente. Sede 1 I.C. Slvo Pllco Portoplo Cpo Pssro 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S. PELLICO V Crnnà 4 c..p. 96018 - PACHINO (SR) Tl. 0931/801226-0931597094 ml :src853002q@struzon.t www.pllcopchno.t Coc Fscl 83001430897.

Dettagli

Tutti i nostri viaggi prevedono una copertura assicurativa inclusa nella Quota d Apertura Pratica,

Tutti i nostri viaggi prevedono una copertura assicurativa inclusa nella Quota d Apertura Pratica, ppur Tutti i nstri viggi prvdn un cprtur ssicurtiv clus nl Qut d Aprtur Prtic, grntit d Tutti i nstri viggi prvdn un cprtur ssicurtiv tiv utmticmnt clus nl Qut d iscriz, iz ssicurt t d In clbrz z cn 34

Dettagli

*d i riprod urre, d istrib uire, com unicare alpub b l. *d i cre are ope re d e rivate. e se gue nti cond izioni:

*d i riprod urre, d istrib uire, com unicare alpub b l. *d i cre are ope re d e rivate. e se gue nti cond izioni: Tu s b ro: *d rprod urr, d strb ur, com uncr pub b co, sporr n pub b co, rppr s ntr, s gur o r ctr 'op r *d cr r op r d rvt A s gu nt cond zon: *Attrb uzon. D v rconosc r contrb uto d 'utor orgnro. *Non

Dettagli

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander Gorg Fdc Hndl GIULIO CESARE 1724 Rduction From th Dutsch Händlgsllschft Etion Etd by Fdc Chrysndr Copyght 2001-2008 Nis Scux. Licnsd undr th Ctiv Commons Attbution 3.0 Licns 2 3 INDICE 0-1 OUVERTURE 5

Dettagli

Unità 2 Inviluppo di volo secondo le norme F.A.R. 23

Unità 2 Inviluppo di volo secondo le norme F.A.R. 23 Untà Invlupp d vl secnd le nrme F.A.R. 3.1 Il dgrmm d mnvr Cn rferment qunt rprtt nel prgrf 1.4 dell precedente Untà s può scrvere: n f z L 1 ρscl 1 ρs CL v ( cs t) C v L uest sgnfc che per un dt qut (ρ)

Dettagli

IL PIANO DELLE PERFORMANCE

IL PIANO DELLE PERFORMANCE IL PIANO DELLE PERFORMANCE TEMPIO PAUSANIA VERSO IL 2015 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Il lguggo è l mter cottutv dell vlutzoe (C. Bezz) Tempo Pu - Pzz Gllur.3 2 Il Comue d Tempo rccot. Rccot é teo uo cttd

Dettagli

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Gu Rg D G D C C Fm, I A. N AOOGRT/ 0272442 /Q.90.70 F, 24/10/2013 Ag Mgg ug 2013 Mgg g ug 2013 Ogg Mgg fmu ug 2013. A A D u Lug M EDE A D G DG D C C V G EDE A Rb A Cm m A L EDE A D G A UL T EDI C DGRT

Dettagli

ALLEGATO 1 CI-ZFU_00000013 FIMETEK S.R.L. 0239 380 0921 B58G14000420001 28.132,39

ALLEGATO 1 CI-ZFU_00000013 FIMETEK S.R.L. 0239 380 0921 B58G14000420001 28.132,39 IDETIFICATIVO ISTAZA 1 CI-ZFU_00000013 FIMETEK S.R.L. 0239 380 0921 B58G14000420001 28.132,39 2 CI-ZFU_00000015 AVIC SULCIS S.R.L. 0295 943 0923 B88G14000080001 27.579,38 3 CI-ZFU_00000016 L.G. COMMERCIALE

Dettagli

,.PROFILO'' Nazionale Apparecchi Telefonici SAFNAT. SpA Fabbrica

,.PROFILO'' Nazionale Apparecchi Telefonici SAFNAT. SpA Fabbrica SpA Fric zinle Apprecchi Telefnici SAFAT 20133 Miln Vi Grfl, 31 tel. 2.2768621872 'telex 221735-221651 335123 SAFAT,.PRFL'' lmpint telefnic intercmunicnte (schem P. 99/38) cn 2 f inee urne, 1 line intern

Dettagli

YEniìALE li.2c{ iurì4

YEniìALE li.2c{ iurì4 ,,TALTS }JTG ]} {S T JTì\'{J YEnìALE.2{ Urì4 Press f sttut AT RSì d AS.t 1)L:F, 'nr 2-0t- g,:rrr. 26, e rse d mgg, e re 5:30, s sn runt Rvs t-e ntj tìe'rnlrtu A'S r. 3 prv ì ASLt PEÌ.J.. run:ne s s,,,ge

Dettagli

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013 RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 213 PAGINA BIANCA 3/58 Indice Organi Sociali... 6 Consiglio di Amministrazione... 6 Collegio Sindacale... 6 Società di Revisione... 6 Specialist... 6 Nomad... 6 Struttura

Dettagli

Advertising. Ambient Outdoor Adv / Adv statica. New Media. Ambient Dynamic / Dinamica. Below the line

Advertising. Ambient Outdoor Adv / Adv statica. New Media. Ambient Dynamic / Dinamica. Below the line Mrch 1 2 3 2014 SAT. Thk he MEDIA AREA e up by MIDO, buee hve he ppruy devep pered mrkeg mxe rder cmmuce (Brd Repu) d cde re wh rge udece, whu y dper. Grze AREA MEDIA ccep d MIDO, e zede h pbà d crure

Dettagli

N 31 Anno 7 Marzo/Aprile 2001 Lire 3000 1,55

N 31 Anno 7 Marzo/Aprile 2001 Lire 3000 1,55 N 31 A 7 MzAl 2001 L 3000 1,55 APPROFONDIMENTI: CYBERPUNK VAMPIRI AVVENTURE: GIRSA AD&D II TROFEO ANONIMA GIDIERRE REDAZIONE F!Dbqfs! Jw!Lbuu! Mz! Scj!I! Xfy! Xxdb!! guss Bb!j!Uf! Csbbuf! Db! Ey! Esbh!Ofs!

Dettagli

Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi

Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi ) Tempi di recapito medi in giorni feriali (lunedi venerdi), giorno d impostazione escluso. I tempi di consegna pubblicati

Dettagli

Congress Centre & Restaurant

Congress Centre & Restaurant Wlcm! Cg C & Ru L Hl Pi Plc è u md picvl uu iu i z idzil quill, pchi miui dl c dll mggii vi di cc ll Cpil, ch ff i ui pii u cmpl vià di vizi: L h l - cm di div iplgi p gi igz: dll cvi mplic Ecmy ll md

Dettagli

Anno 2013 Tipologia Istituzione U - UNITA' SANITARIE LOCALI. Istituzione 9565 - ASL VENEZIA - MESTRE 12 Contratto SSNA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anno 2013 Tipologia Istituzione U - UNITA' SANITARIE LOCALI. Istituzione 9565 - ASL VENEZIA - MESTRE 12 Contratto SSNA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE nno 213 Tipologia Istituzione U - UNIT' SNIT LCLI Istituzione 9565 - SL VNZI - MSTR 12 Contratto SSN - SRVIZI SNIT NZINL Fase/Stato Rilevazione: pprovazione/ttiva Data Creazione Stampa: 19/6/215 14:15:25

Dettagli

FONOSTOP ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DI CALPESTIO Prodotti e soluzioni tecniche

FONOSTOP ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DI CALPESTIO Prodotti e soluzioni tecniche TP ISLAMENT ACUSTIC DAI RUMRI DI CALPESTI Prdtti sluzini tcnich Lina Irvnti islamnt stic in nuvi fabbricati ristrutturazini igrali Islamnt stic di pavimnti su slai in latr-cmnt Bnifica stica snza dmlizini

Dettagli

DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO L 282/50 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.10.2013 DECISIONI DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 2013 relativa alla posizione che dev essere adottata, a nome dell Unione europea, in sede di

Dettagli

La liquidazione dei compensi dei CTU

La liquidazione dei compensi dei CTU L liquidzion di compnsi di CTU Corso formzion pr CTU Orn dgli Inggnri Pistoi 23 mggio 2012 Ing. Luc Vni L normtiv rifrimnto D.P.R. 30/05/2002 n. 115 D.M.G. 30/05/2002 rtt.. 11, 12, 13 Prorog di trmi dposito

Dettagli

Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008)

Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008) Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008) 1 Tabella n. 1 TIPO DI FORMULARIO (Casella 1 prima sottocasella) Descrizione

Dettagli

V _ TAS. C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2 0 04

V _ TAS. C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2 0 04 V _ TAS G e s t i o n e e co n t ro l l o d e l l a p ro g e tta z i o n e C o n f o rm e a l i a N o rm a U N I E N I S O 9 0 0 t ; 2 0 0 8 C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2

Dettagli

COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO DEL CITTADINO

COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO DEL CITTADINO Nm prcmnt Dscrizin Fasi (dscrizin sinttica da input ad utput) Nrm rifrimnt rspnsabil istruttria Rspnsabil prcmnt mcgmmatricla richista infrmazini prcmnt incar tlf, fax pc inrizz Trmin cnclusi n prcm nt

Dettagli

FOOD DESIGN: VALORE E TUTELA

FOOD DESIGN: VALORE E TUTELA TÀ E I R EE P L O PR TUA RE: A T LE ENT ggo L TE M IN ALI un v gn m on O d R m z AG pp m, ov no t no nn It r bo t f r c d G I S pp T nd o c S : N E D D O E R O F LO L A VA UTE gng T t ck u t E d p tr n

Dettagli

Regione Amministrativa Abruzzo - Ruolo Ispettori ABRUZZO 1 195330UF LGTEN. CIMMINO MICHELE LEGIONE CC "CAMPANIA" NAPOLI 581,76540 TRASFERITO LEGIONE CC "ABRUZZO" CHIETI ABRUZZO 2 195434HE M.A.SUPS MARTINELLI

Dettagli

ALLEGATO C 1 / 13 ALBO DI FIDUCIA - LAVORI IMPORTO DELLE CLASSI DI LAVORI. Soc. di Gestione Aeroporto Civile di Trapani SOA NO SOA CATEGORIE GENERALI

ALLEGATO C 1 / 13 ALBO DI FIDUCIA - LAVORI IMPORTO DELLE CLASSI DI LAVORI. Soc. di Gestione Aeroporto Civile di Trapani SOA NO SOA CATEGORIE GENERALI So. Gston Aroporto Cvl Trpn ALBO DI FIDUCIA - LAVORI IMPORTO DELLE CLASSI DI LAVORI NO SOA SOA Fs 1 no 39.999,99 Fs 2 40.000,00 no 149.999,99 Fs 1 no 258.000,00 Fs 2 no 400.000,00 CATEGORIE GENERALI 1

Dettagli

DONNE & UOMINI nei CdA. 3 edizione Rafforzare le competenze per ruoli di governance

DONNE & UOMINI nei CdA. 3 edizione Rafforzare le competenze per ruoli di governance DONNE & UOMINI ni CdA 3 dizion Rfforzr l comptnz pr ruoli di govrnnc Milno, Mggio 2013 GEA Consulnti di Dirzion dl 1965 compgni di viggio dll imprs itlin Dl 1965 compgni di viggio di oltr mill imprs Itlin.

Dettagli