СЛИКА СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА БАЛКАНСКОГ ЗАЛЕЂА У НОВЕЛИ ОД СТАНЦА МАРИНА ДРЖИЋА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "СЛИКА СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА БАЛКАНСКОГ ЗАЛЕЂА У НОВЕЛИ ОД СТАНЦА МАРИНА ДРЖИЋА"

Transcript

1 Почетна Програми Наставници и сарадници Распоред Издања назад Књижевност и језик, књ. LIII, св. 1 2, 2006, стр Предраг Станојевић СЛИКА СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА БАЛКАНСКОГ ЗАЛЕЂА У НОВЕЛИ ОД СТАНЦА МАРИНА ДРЖИЋА КЊИЖЕВНО ДЕЛО КАО ИЗВОР ЗА ИСТОРИЈУ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА 1 Могућности коришћења књижевног дела као извора за историју свакодневног живота на Балкану у току средњег века утврђују се кроз анализу фарсе Новела од Станца Марина Држића, у којој је комика заснована на битним културолошким разликама између две средине (урбаног медитеранског центра и балканског залеђа). Један од механизама те комике, двоструко кодирани говор младог Дубровчанина у дијалогу са Станцем (једно означава за његове другови, па тиме и публику, а супротно значење има за сељака с Пиве), показује да Дубровчанин и његов сусед из залеђа имају сасвим супротне представе о лику и активностима успешног трговца, што нам потврђује и теоријско дело Бенедикта Котруљевића О трговини и о савршеном трговцу, као и Опис Дубровника Филипа де Диверсиса. Када је реч о брачном животу, ове две заједнице врло слично схватају равноправност супружника у области сексуалног живота, али имају сасвим другачији однос према (не)насилном изражавању апсолутне супериорности мушкарца у браку. Општи закључак о могућностима коришћења књижевног дела као извора за историју свакодневног живота јесте да је пре тумачења његове документарне вредности неопходно проучити и разумети његов литерарни карактер. Кључне речи: књижевно дело као историјски извор, свакодневни живот, Балкан, Медитеран, Дубровник, фарса Оскудност класичних историјских извора за познавање свакодневног живота на Балкану у добу које барем на том простору називамо средњим веком и које сеже све до деветнаестог столећа опште је позната чињеница 2. Због тога је главни циљ овог рада 1 Овај рад настао је на основу материјала изложеног на скупу Everyday Life in the Medieval Balkans, одржаном у октобру године у Бугарској академији наука у Софији. Реферат који сам тамо изложио био је знатно краћи од овог рада и обухватао је само стриктну анализу елемената свакодневног живота у балканском залеђу Дубровника у фарси Марина Држића Новела од Станца. И овом приликом изражавам захвалност организаторима овог скупа, као и свим учесницима који су ми својим примедбама и предлозима помогли да овај рад буде успешнији. 2 Последњих година наша историја доста се бави питањем приватног и свакодневног живота на Балкану, а посебно на територији коју је насељавао српски народ; најзначајнији резултат тог рада представљају зборници Приватни живот у српским земљама средњег века (прир. Смиља Марјановић-Душанић и Даница Поповић), Београд, 2004 и Приватни живот у српским земљама у 1

2 као неке врсте студије случаја да размотри могућности коришћења књижевног дела као извора за проучавање и разумевање свакодневног живота наших предака. У дугом периоду о којем је реч можемо говорити о два велика књижевна корпуса на Балкану, од којих је први ауторска или писана књижевност под доминантним и дуготрајним утицајем византијске културе, а други усмена књижевност. Она прва већином је религиозног карактера и заснована не само на строго нормативној поетици, већ је и њен предмет по правилу дефинисан врло прецизним етичким кодексом и обухвата врло узан комплекс животних појава, поготову када је у питању она област живота која нас занима у овом раду 3. С друге стране, усмена књижевност би по природи свог садржаја могла понудити много више материјала ове врсте, али су записи настали у периоду о којем овде говоримо више него ретки, па иако међу записима из осамнаестог и деветнаестог столећа несумњиво има и много старијих творевина, добро је познато да су оне у процесу преношења прошле кроз бројне и специфичне промене, које морају бити нарочито наглашене управо у области реалија из свакодневног живота 4. освит модерног доба (прир. Александар Фотић), Београд, У Речи приређивача у оба тома говори се више о специфичностима, а делимично и о оскудности извора за ову врсту проучавања; уп. Приватни живот у српским земљама средњег века, стр. 5 6 и 11, и нарочито Фотићеву тврдњу да у периоду од 16. до 18. века османском балканском простору нису својствени историјски извори личног карактера они извори који би нас обавестили о осећањима, унутрашњим доживљајима, личним утисцима и ставовима појединца (Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, стр. 8). О досадашњим истраживањима историје приватног живота на Балкану в. преглед С. Марјановић-Душанић и Д. Поповић (н. д., стр. 7 9). 3 Читав први део, Теоријски основи, поглавља Поетика старе српске књижевности у Историји старе српске књижевности Димитрија Богдановића (прво издање: Београд, 1980; наводи у овом раду према другом издању, Београд, 1991, у којем се овај део налази на стр ) говори о поетском тоталитету средњовековне књижевности под византијским утицајем, о одсуству индивидуалног, о заснованости књижевног стварања на општим начелима жанра и топосима (уп. нарочито стр ), затим о специфичном библијско-хришћанском историзму који целокупну прошлост види у вечном презенту, уздиже се изнад времена и на неки начин га негира (стр. 64), и коначно: Уместо појединачног, уместо диференцирања, у први план књижевног избија тип. [ ] Штавише, типско је и само реално, историјско понашање људи. Све посебно своди се на општије: уопштавање и апстраховање су, зато, битна особина средњовековне књижевности (стр. 64). 4 Уп. нешто другачије мишљење о могућностима коришћења епске народне поезије у истраживању свакодневног живота на Балкану у предмодерно доба А. Фотића, н. д., стр : Премда не спада у класичне историјске изворе, епика може бити од велике помоћи. Памте се основна обележја епохе којој певач припада, па су тако углавном веродостојни и подаци о детаљима из свакодневног и приватног живота. Село није предмет епике, као ни сеоска кућа, јер као познати нису занимљива тема, изузев током Првог устанка. Град се доживљава као стран, опасан, непријатељски, турски, оличење туђинске власти. Из тога је произашло изједначавање значења појмова Турци и грађани. Из угла сеоског живља, који епику разуме као своју историју, српско грађанство, трговци и занатлије, који су прихватили османски градски културни модел, не да нису сматрани елитом сопственог народа, него не постоје. Предмет епике су утврђени дворови, беле куле, са изразито оријенталним, у детаље описаним унутрашњим уређењем, коме год јунаку да су приписани. Уп. и рад: Мирјана Детелић, Кућа, село и град у усменој епици. У: Исто, стр

3 Све то у великој мери онемогућава коришћење ових литерарних корпуса као извора за историју свакодневног живота у периоду широко схваћеног средњег века. Наравно, изван овако уопштено дефинисане тврдње остају не тако малобројни случајеви који ову област додирују, понегде и бацају јасно светло на њу. Због тога ови ставови не значе да ове велике корпусе треба искључити из истраживања овога типа, већ превасходно да њима треба приступати с пуно опреза и пажње да нас њихова специфична генеза и поетика не наведу на погрешан пут. Коначно, као могући извор за ову врсту проучавања остаје нам и литерарно стваралаштво са самих обода Балканског полуострва или из најближих суседних региона 5, оно које се развијало у оквирима поетика које данас најчешће називамо ренесансном и барокном, односно, у периоду који се у последњих неколико деценија све чешће одређују као предмодерно или рано модерно доба. Управо модерност те поетике омогућава другачији, отворенији, па и реалистичнији однос према целокупној грађи књижевносг дела, те отуда и према траговима свакодневног живота у њему. С обзиром на то да се у тим књижевностима понекад спорадично, а понекад и врло интензивно појављује и балкански простор, ова дела могу нам послужити и као корисна грађа за познавање историје свакодневног живота на Балкану током његовог дугог средњег века. У том погледу највише се издваја књижевност која је настајала на источној обали Јадранског мора, нарочито у Дубровнику, под јаким утицајем савременог италијанског стваралаштва, али истовремено и у врло живом и непосредном контакту с балканским залеђем 6. Фарса Новела од Станца Марина Држића веома је добар, мада не и сасвим карактеристичан (уколико се у књижевности уопште може говорити о карактеристичним случајевима) пример за разумевање књижевног текста као извора за познавање свакодневног живота на средњовековном Балкану 7. 5 Као што је добро познато, термин Балкан као појам који одређује географски, али и социјални и културни простор на југоистоку Европе почео је да се употребљава од половине деветнаестог века, али ни његове географске, а још мање социо-културне границе никада нису јединствено дефинисане. О настанку термина Балкан и његовом разноликом тумачењу исцрпно се говори у: Trajan Stojanović, Balkanski svetovi, Beograd, 1997, стр. 21 и д. У овом раду у највећој мери под појмом Балкан подразумеваћемо простор који Стојановић дефинише као средишње подручје које нико не може изоставити: све оно између четири мора, Саве и Дунава што није ни море, ни степа (исто, стр. 21). 6 О положају Дубровника између Медитерана и Балкана писао сам, покушавши да покажем сусрет и преплитање ове две културе у делу Џива Гундулића Осман (Dubrovnik: Punto d'incontro. Balcani e Mediterraneo nel poema "Osman" di Dživo Gundulić, Rivista Italiana di Letteratura Comparata, X, 13, 1999, стр ). 7 Ова фарса први пут је изведена године (в. Petar Kolendić, Kad je postala Držićeva Novela od Stanca, Jugoslavenska njiva, X, 1926, књ. I, стр ); Држић ју је наредне године објавио у јединој књизи коју је за живота издао, Пјесни Марина Држића уједно стављене с мнозим друзим 3

4 Реалистичност Новеле од Станца одавно је уочена у иначе богатој књижевноисторијској литератури о овој фарси. Већ Данило А. Живаљевић приметио је да драмат овај открива нам помало и завесу да бисмо могли видети разузданост дубровачке младежи која воли да се отме родитељској стези и да проведе ноћ ван куће по јавним местима и да учини какав несташлук, нагласивши да у Држићевим драмама пуно има таквих случајева и они пружају врло богат извор за проучавање друштвених прилика у некадашњем Дубровнику 8 ; Павле Поповић је истакао да је ова драма сва пуне истине и стварности, врло збијена и начичкана живописним детаљима 9, а Фрањо Швелец да је Држић показао Дубровнику слику њега самог, слику његове омладине 10. Нарочито детаљно документовао је реалистичност Новеле од Станца Мирослав Пантић показавши на основу архивске грађе да су реалије из дубровачког живота заправо од пресудног значаја и један од најбитнијих извора комике у драми, и то нарочито открићем да су виле које су подмладиле Џива Пешицу заправо дубровачке проститутке чија су се имена у време извођења ове драме непрестано повлачила по судским списима; отуда његова на први поглед бајковита прича о последицама подмлађивања не представља ништа друго до опис симптома сифилиса којим су га те и такве виле обдариле 11. Карактеристично је за ове и друге овде непоменуте студије да је слика реалног живота тражена и налажена превасходно у ликовима дубровачких младића, док је лик Станца представљан углавном као тип наивног сељака који се неким послом нашао у граду и у њему никако није успео да се снађе, карактеристичан за фарсе из средњега века, али и потоњих времена, што у својој основи он заиста јесте 12 ; тек у понекој студији посвећена је извесна пажња и неким његовим специфичним особинама. Први је то учинио Петар Колендић, покушавајући да протумачи појаву Станчевог имена у неким дубровачким пословицама лијепим стварми (Венеција, 1551). У овом раду користићемо издање: Марин Држић, Изабрана дела (прир. Мирослав Пантић), Београд, 1963, где се текст Новеле од Станца налази на стр Приликом навођења цитата из дела у загради ће бити назначени стихови који се цитирају. 8 Данило А. Живаљевић, "Новела од Станца", Коло, IV, 1902, стр Павле Поповић, Новела од Станца. У: Мирослав Пантић, Марин Држић, Београд, 1964, стр Студија је први пут објављена у Српском књижевном гласнику, књ. ХVI, 1925, стр Franjo Švelec, Neke misli o Držićevoj Noveli od Stanca, Republika, X, 1954, стр Мирослав Пантић, "Велики смијех" Марина Држића у своме времену и данас, Глас САНУ, 340, Одељење језика и књижевности, књ. 12, 1984, стр Интересантна је паралела ове слике сифилиса са оним местом у Наљешковићевој Комедији седмој на којем се отац, сазнавши да његов син одржава везу с проститутком, не плаши само да ће син тако расути имање, него и да може доћи кући францав, тј. да може добити француску болест (Pjesme Nikole Dimitrovića i Nikole Nalješkovića, JAZU, Stari pisci hrvatski, knj. 5, Zagreb, 1873, стр. 282, стихови ). 12 Уп. Мирослав Пантић, Поетика Марина Држића, У: Мирослав Пантић, Из књижевне прошлости, СКЗ, Коло LХХI, књ. 476, Београд, 1978, стр

5 Држићевом изузетно успелом карактеризацијом тог лика и популарношћу коју је стекао међу публиком 13 ; каснија истраживања пошла су ипак у другом смеру и изнела претпоставку да је највероватније Држић преузео овај лик из дубровачке народне предаје 14, односно, како је то уверљиво показала Злата Бојовић, из кратке шаљиве народне приче, из које је потом ушао у пословице; сама та чињеница говори о духу и специфичној, животној типичности која је проистицала из карактера и природе главног јунака и уткивала се у саму ситуацију у којој је он на позорници ухваћен 15. У такав његов карактер одлично се уклопио лик трговца каквим се представио Џиво Пешица покушавајући да освоји Станчево поверење, а који се заснивао на општим карактеристикама које су уз тај лик према народном осећању пристајале 16. Управо тај однос између обесних дубровачких младића, Џива Пешице пре свих, и сељака са Пиве, двоструки кôд Џивовог говора, у којем први ниво онај дословни и намењен Станчевом разумевању треба да представи оно што је по виђењу градских младића идеална слика за једног сељака, а други на принципу антитезе двају култура да насмеје градску публику, омогућава нам да извучемо неке закључке о сличностима и разликама у односу Дубровчана и њихових непосредних суседа из залеђа према неким важним елементима свакодневног живота. Основни елементи слике трговца која би по Џивовој претпоставци требало да буде идеална за Станца следећи су: тргује говедима, не задужује се, путује само копном и море му није драго, поштен је, не даје своју робу на вересију, не прихвата да буде било чији јамац, не труди се да прода брзо и све своје послове обавља сам: С Гацка сам трговац, говеди тргујем, ври ми притио лонац, дужан се не чујем; путујем на сухо, море ми драго ни, спим с уха на ухо, зло ми се и не сни; у вјеру не давам, јамац се не хитам, наврат не продавам, мо'е после чиним сам. (стихови 83 88) 13 Петар Колендић, Држићев Станац у пословицама. У: Мирослав Пантић, Марин Држић, Београд, 1964, ; први пут објављено у: Политика, ХLVII, 13479, Leo Košuta, Siena u životu i djelu Marina Držića (prevela Suzana Glavaš), Prolog, XIV, 1982, br , стр Злата Бојовић, Трагом усмене прозе у Држићевом драмском изразу, Научни састанак слависта у Вукове дане, 15/2, 1985, стр Исто, стр О изванредној реалистичној мотивацији свих ликова ове драме и функционалности њених елемената у игри коју је извео Џиво Пешица в. и Славко Петаковић, Механизам преваре у драмском делу Марина Држића, Свет речи, 2005, бр , стр

6 Готово сви ти детаљи па можда чак и неки од оних они који говоре о елементарним животним и моралним особинама морали су бити супротни схватањима бројних и успешних дубровачких трговаца из половине шеснаестог века, што показује њихова пракса, као и бројна места у првом теоријском трактату о трговини, чији је аутор Дубровчанин Бенедикт Котруљевић 17. Трговина за готовину, сматра Котруљевић, бољи је облик од оне уз накнадно плаћање 18, али без ове друге у наше доба не би било могуће ништа учинити, трговина би сасвим престала, што би проузроковало пропаст не само трговаца и њихових породица, већ и читавих држава 19, као што сматра да је меница проналазак без којег трговина не би могла опстати 20 ; кредити су 17 DELLA MERCATVRA / ET DEL MERCANTE / PERFETTO. / LIBRI QVATTRO / Di M. Benedetto Cotrugli Raugeo. / Scritti gia piu di anni CX. / & hora dati in luce. / Vtilissimi ad ogni Mercante. / CON PRIVILEGIO. In Vinegia, all'elefanta. / MDLXXIII. У овом раду коришћено је фототипско издање овог дела са упоредним преводом Жарка Муљачића: Beno Kotruljević, O trgovini i savršenom trgovcu, Dubrovnik, Овде нећемо покушавати да одговоримо на питање да ли је Котруљевићеву књигу Марин Држић познавао или не (при чему нам се ово друго чини вероватнијим), која је настала године, јер то за ову тему није битно: Котруљевић у свом делу износи опште прихваћена схватања о најбољем начину трговања и што је за нас још важније препоруке за понашање трговца у свакодневном животу. Књига свакако није било непозната у Дубровнику ни пре објављивања године, што нам, између осталог, показује и скорашње откриће њеног до сада недовољно проученог преписа с насловом De l'arte dela Mercatura libri quattro di Benedetto Cotrugli Napol. no a Francesco di Stephano, који се чува у Националној библиотеци Малте у Валети под бројем XV, а који је начинио извесни Marino de Raphaeli de Ragusa године (уп. P.O. Kristeller, Iter Italicum, Vol. IV. Alia Itinera II, Great Britain to Spain, London/Leiden, 1989; текст Кристелеровог записа о рукопису консултован на интернет страни: utoronto.ca/) и заједно с њим повезао практични књиговодствени приручник с натписом Questa sie larregola de libro laqual sie fondamento de ogni quadernier. Овај рукопис детаљно су проучиле холандске историчарке књиговодства Јохана Постма (Johanna Postma) и Ане ван дер Хелм (Anne J. van der Helm) у раду LA RIEGOLA DE LIBRO. Bookkeeping instructions from the mid-fifteenth century (прочитан на Осмом светском конгресу историчара књиговодства у Мадриду, јул 2000, те на основу њега закључиле да је Лука Пачоли (Luca Pacioli), који је први објавио књигу о двоструком рачуноводству, свакако познавао Котруљевићево нештампано дело и један његов део цитирао у свом раду Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos (настао године); на основу проучавања дела грађе из Хисторијског архива у Дубровнику претпоставиле су да је преписивач овог рукописа Марин Рафа Гучетић. Поред детаљне анализе књиговодственог приручника и истицања да је реч о првом таквом делу данас познатом у историји ове дисциплине, истакле су као нарочито занимљиве његове делове неколико ћириличних записа, као и одељак Х, у којем се говори о вођењу књиговодствене евиденције при изградњи трговчеве куће. 18 Et però quando si potesse uendere à contanti, consortarei ogni mercante à uendere piu tosto à contanti, che à termine. Et similmente diciamo del comperare (Б. Котруљевић, н. д., стр. 116). 19 Nientedimeno [il vendere a termine] è proceduto in tanta utilità, & necessità de mercanti: che ne' tempi nostri niente si farebbe, ne etiandio si fà senza questo modo del uendere à termine, & oltra questo si torrebbe uia ogni comercio tra i mercanti, & annullarrebbesi l'arte, col disfacimento delle famiglie, & delle Republiche; anzi ne seguirebbe totalmente la ruina di tutte le cose priuate, & delle publiche (исто, стр. 118). 20 Il Cambio è gentil trouato, & è quasi un elemento, & condimento di tutte le cose mercantili; senza qual (come l'humana compositione senza gli elementi) esser non puo la mercantia, Io dico de cambij (исто, стр. 170). 6

7 једнако важан инструмент трговања, а улога јемца изузетно је значајна 21. Дубровчанима је вероватно најкомичнија морала бити Џивова тврдња да робу не превози морем, већ само копном: истина, и Котруљевић ће казати да је овај други начин много сигурнији, али та роба има готово увек одређену цену, па се на њој може мање зарадити, а и сам је аутор до сада непознатог дела о пловидби 22. Дубровчанима су на море и прекоморску трговину морали бити рођењем упућени: у свом Опису Дубровника Филип де Диверсис је, говорећи о положају Града, доста детаљно набројао које се врсте роба довозе и одвозе у Дубровник копном, а које морем, тврдећи да овим другим путем стиже безбројна трговачка роба, као и велики број златних дуката 23. Диверсисов спис посредно нам открива и зашто је Држић изабрао баш овакво представљање Џива Пешице не само да насмеје своју публику (или, из перспективе самог тог лика, да се прикаже својим друговима као духовит), већ и да јој дâ јасан сигнал да ће читав њихов дијалог, па тако и централни део о подмлађивању, тећи кроз двоструко кодирани говор: Дубровчани су, каже Диверсис, због неплодности свога краја и сразмерно великог броја становника упућени на трговину као једини извор прихода, тако да се њоме бави и властела, а очеви одгајају синове у трговачким пословима чим им нокти порасту 24. Трговачким послом толико заокупљеној публици овај начин представљања најјасније је могао указати на огроман јаз у схватању основних животних ставова који стоји између сељака из залеђа и њих, баш као и њихове обесне деце чију су слику гледали на позорници 25, и тако их подстаћи да се 21 S'è lecito pigliar denari à usura? Dico che è lecito à pigliarne per adempire le sue necessità da quelli che sono usi à dare ad'usura (исто, стр. 258). 22 Исто, стр Уп. и поглавље Voyage accounting у нав. раду Ј. Постме и А. Хелм. Котруљевић је аутор и до сада непознатог дела упућеног године млетачком сенату; дело нема наслов, а инципит гласи: Benedictus de Cotrullis Equitis Ad Inclitum Senatum Venetorum De Navigatione, Liber Incipit. Prohemium primum Foeliciter. Рукопис овог дела, који нажалост нисмо имали прилике да видимо, чува се у библиотеци универзитета Јејл (Yale University) у колекцији Beinecke Rare Book and Manuscript Library под сигнатуром MS 557, димензија 205х140 мм, 68 листова. Садржај овог дела највероватније представља описе за израду portolano карата (уп. J. S. Kebabian, The Henry C. Taylor Collection, New Haven, 1971, стр. 1, бр. 2). Овај рукопис можемо сматрати новим приносом Котруљевићевом опусу који, као уосталом и добар део његове биографије, није још увек довољно познат. Сам писац у једином до сада познатом делу наводи да је на латинском написао трактат De uxore ducendа (Б. Котруљевић, н. д., стр. 406), који до сада још нико није видео, а Јакопо Колети (Ecclesiae Ragusinae Historia, Venetiis, MDCCC, стр. 17) наводи његово данас такође непознато дело о природи цвећа. 23 Према преводу Ивана Божића: Filip de Diversis, Opis Dubrovnika, Dubrovnik, 1983, стр. 9. Оригинал: Philippi de Diversis de Quartigianis Lucensis, artium doctoris eximij et oratoris Situs aedificiorum, politiae, et laudibilium consuetudinum inclytae civitatis Ragusij ad ipsius senatum descriptio (ed. V. Brunelli), Program Zadarske gimnazije, 1879/80, стр Исто, стр Интересантно је овде поменути Котруљевићеву тврдњу која баца донекле другачије светло на једну од важнијих тема дубровачке књижевности из шеснаестог века, нарочито Држићевог опуса, а то је однос међу генерацијама: Котруљевић тврди да је у својој младости видео како се многа деца, чак и властеоска, обучавају у трговачким пословима којима ће се касније бавити с 7

8 још слађе смеју двоструком значењу речи вештог глумца какав је морао бити стари Радат 26, баш као што и нама данас указује на широки културни јаз који је делио уски појас уз море од непосредних суседа у залеђу, које су они волели да називају Власима 27. Друга тема, заправо она најважнија, о којој Станац и Џиво Пешица воде дијалог, поново двоструко кодираним језиком, јесте брачни живот у ова два подручја. Основни Станчев мотив заинтересованости за фантастичне Џивове речи о подмлађивању јесте његов љубавни живот с много млађом супругом Мионом. Онога часа када млади Дубровчанин заврши своју маестрално исприповедану причу која за Станца представља бајку о вечној младости, а за његове другове (и публику) баналну и духовиту анегдоту о његовом пустоловном животу с дубровачким проституткама, опчињени Станац пожели да на исти начин ублажи патње своје хубаве младице која плаче у постељи уз њега гријав печу леда (стихови ). Зачуђујућа је отвореност сељака који пред Миха износи причу о својој сексуалној немоћи узроке тој необичној искрености свакако можемо тражити у Станчевој занесености Миховим наступом, али и у његовој потреби да прикаже пун интензитет своје жеље да се и сâм подмлади: жељу да оствари нешто што му је дотада изледало сасвим немогуће Станац не уме боље да изрази него њеним повезивањем са сексуалним животом, и то таквим у чијем је средишту не он сâм, већ жеље и потребе његове супруге другим речима, он сматра да ће му Џиво Пешица најпре помоћи да се и он подмлади уколико га убеди да не може да одговори на Мионине љубавне захтеве. На сличан начин о брачном животу говори и Бенедикт Котруљевић: у свим осталим областима тога живота мушкарац је апсолутно супериоран, али не и у постељи јер је на том месту дужан да одговори свим захтевима своје супруге, баш као и она његовим, уз изузетке које први светски теоретичар трговине исцрпно набраја 28. Таква непосредна Станчева реакција на њему уверљиву причу о подмлађивању показује да херцеговачки сељак о сексуалном животу много више одушевљења него што то чине у време када Котруљевић пише своје дело, а да су главни разлог томе повећани приходи трговаца који су учинили да се младима дух узохолио: Vidi molti gentilhuomini, dare i suou figliuoli a suoi cittadini, da loro alleuati, & posti in qualche buono stato, accioche potessino da fanciullezza istruirsi della lora arte, nella quale erano molto pinghiotti, che non sono hora. Perche le nostre intrate sono cresciute, & l'animo è ringrandito (Б. Котруљевић, н. д., стр. 158). 26 У часу када се Џиво придружује Миху и Влаху, онај први га ословљава и речима наш стари Радате (стих 58), што је још Павле Поповић (н. д., стр. 97) разјаснио претпоставком да је исти глумац могао тумачити истоимени лик у Држићевој пасторалној драми Тирена. 27 О значењу овог појма у старом Дубровнику уп. П. Колендић, Држићев Станац у пословицама, стр Et però contratto il matrimonio, il marito non ha piu potesta del suo corpo, ma la donna; & la donna non ha piu potesta del suo corpo, ma'l marito [ ] (Б. Котруљевић, н. д., стр. 430; в. и даље до стр. 438). 8

9 у браку размишља једнако као и учени писац трактата о идеалном трговцу у високо урбанизованој медитеранској средини 29. Други елемент брачног живота за Станца једнако важан као претходни јесте супериорност мужа и, нарочито, њени спољни знаци. О својој тобожњој строгости према жени Џиво Пешица говори на два места у овој фарси и у оба случаја функција тих његових прича јесте да освоји и задржи Станчево поверење у тренуцима када је оно на највећем искушењу. Први пут Пешица ће то учинити након своје главне приче о подмлађивању: када се тако промењен вратио кући, жена га није препознала и уплашила се, а он је њен страх разрешио тако што ју је изгрдио, називајући је кучко зла, и затим претукао. Други пут овакав свој тобожњи однос према супрузи Џиво описује уочи растанка од Станца: наводно се уплашивши да ће га домаћа грдити ако окасни кући, он представља њен карневалски гротескан и до крајности фантастичан портрет и додаје како је мора непрестано тући и држати у страху (стихови ). Станац ове речи прихвата са одушевљењем и потврђује их пословицом кобила обијесна без узда пруца се, / а жена несвијесна без страха осијеца се (стихови ) 30. Џиво хвали ове речи и обећава му ручак за њих. Наравно, и овде је његов говор двоструко кодиран: иако нико од његових гледалаца грађана оба пола неће довести у питање мушкарчеву супериорност, физичко насиље и застрашивање биће за становнике медитеранског урбаног центра етички неприхватљиви поступци у оквирима брачног живота. Тако Котруљевић у бројним поглављима о брачном животу трговца говори да муж треба да васпитава и образује своју жену, али инсистирајући на томе да облици тог деловања морају бити благи и свакако ненасилни: Трговац који се жени мора жену одмах испочетка опоменути и дати јој добар начин и ред живљења прве године и не смије јој пустити узде, већ их мора чврсто држати и њоме управљати. [ ] Мора је благо миловати и учинити је пажљивом. [ ] Труди се да је не почнеш тући, јер чим на њу ставиш руке, грдно си се заплео 31. Истина, ни Котруљевић сасвим не 29 О неким другим аспектима брачног и сексуалног живота у Србији и на Балкану у средњем веку в. Александра Фостиков, Жена између врлине и греха. У: Приватни живот у српским земљама средњег века, стр Рађен на основу веома широке литературе и бројних извора, овај рад многострано приказује односе међу половима на Балкану у средњем веку (до половине 16. века), али ипак не додирује тему односа између мужа и жене на пољу брачне сексуалности управо због тога што књижевно стваралаштво Дубровника и других рубних подручја Балкана ауторка готово и не користи (тј. користи га само посредно, в. стр. 250, 354, 362). 30 Физичко злостављање супруге на Балкану било је по црквеним канонима, а поготово по обичајном праву, сматрано делом дозвољеног, гдегде уобичајеног односа између супружника (Александар Фотић, Између закона и његове примене. У: Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, стр. 59). 31 Debbe'l mercante quando piglia la moglie in quel principio ammonirla, & darle'l modo, & l'ordine del uiuere il primo anno, & non le dee lassar la briglia, ma sempre tenerla in mano, & governarla [ ] 9

10 искључује физичко кажњавање, али само у најтежим и најређим случајевима и тада га треба потпуно тајити од спољашњег света. Наравно, мотивација за овакву уздржаност и дискретност сасвим је супротна од оне каква би се у наше време очекивала: жена је, према схватањима оног доба, толико несавршенији и слабији створ од мушкарца да је за њега недостојно да се насилнички понаша у тако неравноправном односу 32. У овом кратком драмском комаду могли бисмо наћи још неколико детаља карактеристичних за свакодневни живот сељака из залеђа јадранске обале. Један од њих је помињање воде, која је за Станца главни напитак, док је Дубровчани, поготову млађи као Џиво Пешица, очигледно презиру: на питање да ли има шта да пије, Станац одговара водица је уза ме, и те речи Џива изазивају на отворени подсмех, без дотле уобичајеног двоструког кодирања свог говора: Тај дријево и ками / носи, тај није за ме [ ] (стихови ). Салве смеха у публици морало је изазвати и Станчево неразумевање позоришне игре и њено свођење на фолклорне ритуале стране карневалском изразу: најпре идентификовање маскара највероватније глумаца који иду на пир да би извели неку пасторално-рустикалну драму 33 као правих вила 34, а друге њихове групе као Влаха 35, затим његово учествовање у конвенционалној сцени пасторалне драме (извођење плеса о чијој вредности као посматрач треба да суди) као у реалном догађају, и коначно прихватање пародије обредног магијског ритуала (који маскари изводе сасвим према традиционалном фолклорном облику) као да јесте сам ритуал којем је толико тежио 36. На тај начин Држић је чак два пута у овом комаду извео представу у представи: први пут када је Џиво Пешица, пошавши да изведе новелу са Станцем, готово редитељски прецизним упутствима одредио Влаху и Миху шта имају чинити за то време (стихови 65 66), сам окарактерисавши оно што следи као представу за њих и тако јасно сигнализирајући правој публици двоструки кôд свог говора. Други пут су сва три младића маскаре који су наишли у правом тренутку & farle carezze con temperamento, & farla à mano dilicata [ ]. E ingegnati di non ti condurre a batterlo, perchè come tu le metti la mano addosso tu se impacciato (Б. Котруљевић, н. д., стр ). 32 E in ultimo, quando emendar non si uogliono giuoca del bastone, ma questo ti sia per ultimo rimedio. Et se fortuna t'induce à questo estremo, fa che tu sia secreto, perche non puo essere piu carico d'un huomo di conditione, che battere la moglie (исто, стр. 416). 33 Уп. П. Колендић, Држићев Станац у пословицама, стр О хришћанско-народним представама о вилама као делу демонског света на граници између живих и мртвих (уз старију литературу о том предмету) в. Љубинко Раденковић, Народне представе о божанском и демонском. У: Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, стр О функционалности сцене са Власима уп. врло прецизну анализу С. Петаковића, н. д., стр Злата Бојовић, Призори и помени врачања у дубровачким ренесансним пастирским драмама и фарсама, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 1994, 42, 1 3, стр

11 подстакли да изведу још једну представу у чијем ће центру поново бити Станац, подвукавши и на тај начин огромне културолошке разлике које деле Станца од Дубровчана међу којима се на своју несрећу затекао те ноћи 37. Двоструки кôд језика вила такође се уочава на више места; тако оне најпре помињу крипосне све траве / кијем ћемо овога у осла сатворит (стихови ), јасно се надовезујући на траву браву коју Џиво Пешица помиње у опису свог подмлађивања (стихови ) 38 ; једнако и предлог да га претворе у пакљену напас, да жене страшимо (стих 246) представља у коду разумљивом публици фалусоидни симбол ђавола, познат Дубровчанима не само из десете новеле трећег дана Бокачовог Декамерона, већ и из Наљешковићевих маскерата 39. Документарна вредност Новеле од Станца коју смо овом анализом покушали да покажемо великим делом потиче од природе жанра којем ова комедиола припада. Реч је о фарси, средњовековној драмској врсти за коју ни Држић и његови савременици (како они нешто старији, тако и они млађи), толико опчињени класичном старином, нису у антици тражили узор или макар ослонац, већ су настављали 37 Џевад Карахасан (Novela od Stanca" kulturološki uzorak, Prolog, XIV, 1982, бр , стр. 97) посматра само прву од наведенех сцена на овај начин, тј. сматра да су Влахо и Михо у њој упутство за читање, док тога у сцени с вилама нема; међутим, Џиво, пошто сазна од Влаха да на пир маскари иду (стих 217), одмах замишља њихову малу представу са Станцем (стихови ) и одмах позива обојицу својих другова да сви заједно пођу (стихови ), тако да они у сцени с вилама (касније и Власима) заправо представљају публику ове нове, још фантастичније представе и постају јасан сигнал двоструког кода говора вила и Влаха. Карахасанова основна теза јесте да Станац припада средњовековном културолошком систему представљеном низом концентричних кругова у чијем се центру налази само једна изузетна вредност (Бог), а сви Дубровчани ренесансном, елиптичном, у којем две вредности, телесна и духовна, стоје упоредо, па се отуда Станац жртвује замењујући подмлађивањем духовну вредност телесном, што Дубровчани затворени у свој систем не могу да разумеју; на тај начин Карахасан наглашава обострано неразумевање Станца и Дубровчана у фарси и карактерише дело као драму о немогућности комуникације између два света. У овом тумачењу, међутим, Станчев доживљај подмлађивања као жртвовања делује као елемент који је учитан на основу полазне премисе о два културолошка система јер се такав доживљај не може потврдити његовим речима. Штавише, извођење представе у представи, односно присуство публике на сцени представља јасан сигнал изједначавања гледалаца/читалаца драме с Дубровчанима, чиме се недвосмислено фаворизује једна страна и тиме искључује обострано неразумевање. 38 О овом изразу в. М. Пантић, Велики смијех, стр Pjesme Nikole Dimitrovića i Nikole Nalješkovića, стр Прву песму у циклусу Наљешковићевих маскерата, која почиње стихом Што сте блиједи с малом снагом, певају младићи маскирани у ђаволе који свакако недвосмислено симболизују фалус; с њом је повезана друга песма ( Сви мудри говоре да дијете стојећи ) у којој се на својеврстан начин пародирају неки од типично петраркистичких израза несреће неуслишеног љубавника (нарочито стихови 17 26) њихово пародијско значење остварено је тиме што су окружени стиховима који се директно надовезују на симболику прве маскерате и који недвосмислено показују да петраркистички опевани љубавни бол није ништа друго до незадовољство због неуслишених сексуалних жеља. Уп. и тумачење ових песама у: Bojan Đorđević, Nikola Nalješković dubrovački pisac XVI veka, Beograd, 2005, стр и

12 традицију из доба које је њиховом претходило и које су у приличној мери презирали. Отуда је фарса (како је ми данас називамо, док су они за овакве и сличне кратке комичне драмске комаде користили најразличитије називе) успела да избегне судбину бројних других књижевних врста којима су оновремени писци поетика наметали често веома чврсте и строге нормативне оквире 40. Управо та чињеница омогућила је Држићу да овако слободно обради грађу, па и да на овај начин представи лик Станца. Слично је поступао, само с другачијом грађом, и његов претходник, Никола Наљешковић, који је у својим фарсама, примера ради, не само помињао неверност господара својим супругама, већ и на сцени приказивао њихове љубавне авантуре са слушкињама 41, што би у тзв. ученој или плаутовској комедији било незамисливо. У таквим Држићевим комедијама ретко и по изузетку срећемо ликове из дубљег залеђа: као пример можемо навести Новобрђане Пава и Грубишу из Дунда Мароја, који су, изгледа, имали нешто више места у данас изгубљеном Помету, тако да је Грубиша чак стекао симпатије код публике (судећи по речима Дугог Носа и Пролога); међутим, у заплету Дунда Мароја, барем у његовом сачуваном делу, они немају јасну улогу и њихови ликови се у потпуности исцрпљују у типу странца, карактеристичном за ову врсту комедије, са обележјима сељака који се не сналазе у страном граду 42. Сложенија, а свакако са скромнијим резултатом биће и анализа ликова сељака, које понегде Држић назива пастирима убозим, у Тирени и Плакиру: упркос наглашено реалистичној мотивисаности ових руралних ликова, њихови карактери обично су грађени као опозиција конвенционалној мотивисаности узмножних пасторалних и митолошких ликова (што Држић обично користи за грађење изванредних комичних ефеката), тако да њихови искази ретко када заиста говоре о свакодневном њиховом животу, већ много чешће о изузетним ситуацијама у којима су се нашли, а када се тај живот ипак помене, обично је тада реч о врло уопштеним његовим елементима; наравно, све то не значи да се понеки ситнији траг о конкретним елементима свакодневног живота у дубровачком балканском залеђу у овим делима ипак не може наћи. 40 О Држићевом односу према тој чињеници в. М. Пантић, Поетика Марина Држића, стр О историјском развоју фарсе и фарсичном хумору в. Катарина Радић, Комика фарсе, Зборник Београдске отворене школе, бр. IV, св. 1, 2001, стр У Комедији петој, где на симултаној позорници Господар у кухињи, пошто Госпођа оде у собу, тобоже грди служавке за штету коју су направиле, а заправо милује Марушу (Н. Наљешковић, н. д., стр ); у Комедији шестој од све три своје љубавнице Госпар на више места тражи пољубац или се милује с њима (исто, стр. 261, 267, 272). 42 Уп. речи Дугог Носа у Дунду Мароју (М. Држић, Изабрана дела, стр. 118), Пролога (исто, стр. 119), као и обимом скромне реплике Пава Новобрђанина и његовог сина Грубише (стр ). 12

13 Из ове анализе Држићеве Новеле од Станца као могућег извора за упознавање историје свакодневног живота на Балкану могуће је извући неке закључке општијег карактера. У тражењу историјских чињеница у књижевном делу морамо обратити пажњу на поетику литерарног стваралаштва уопште, затим на индивидуалну поетику конкретног писца и нарочито на поетику жанра којем дотично дело припада. Нарочиту пажњу ваља обратити на врсту и карактер ликова, јер ће по правилу анализа ликова бити главни инструмент у проучавању историје свакодневног живота доста тешко је замислити лирску песму као озбиљнији извор за било какво историјско истраживање, уз тек понеки изузетак. Типизација ликова не само у драмским, већ и у наративним делима прилично је честа појава у старијој књижевности, па је зато потребно доста пажње и аналитичности да се међу њиховим типским особинама уоче и препознају елементи који би могли припадати реалном животу. Веома је важно чувати се у таквом послу од упадања у замку коју често није успевала да избегне историографија у деветнаестом веку, па и у делу двадесетог, тј. схватања књижевног дела као реалног документа за било коју област живота у времену у којем је настало или о којем говори, или пак поистовећивање његовог документарног карактера с књижевним. Књижевно дело по правилу никада не може бити реалан историјски документ, а ако се пред нама налази такав текст, онда се он сигурно не може разумети као производ уметничке књижевности. Потребно је нагласити да анализа књижевног дела која води ка тражењу и налажењу његових документарних вредности никако не сме бити поистовећена са анализом која води ка утврђивању његових књижевних одлика и саме књижевне вредности. Наравно, то не значи да изражавање стварности, као у овом случају, на специфично литерарни начин не представља и део књижевне структуре текста, у неким случајевима чак и њен значајан део, већ да се документарност сама по себи у овом раду ни на једном месту не поистовећује с књижевном вредношћу, нити се поставља као предуслов за њено остварење. Због свега тога анализи књижевног дела у којем тражимо изворе за познавање живота у суседним балканским крајевима морамо приступити с пуно скрупула, међу којима ће најважније бити разумевање литерарног карактера таквог извора, односно прецизно идентификовање онога што припада литерарним конвенцијама или индивидуалној поетици писца чијим се делом бавимо. Морамо најпре одредити књижевну перспективу у којој су приказани они елементи које препознајемо као исказе о свакодневном животу, па их тек у том светлу тумачити као могући документарни извор. 13

14 Predrag Stanojević EVERYDAY LIFE OF THE BALKAN HINTERLAND IN THE TALE OF STANAC BY MARIN DRŽIĆ LITERATURE AS A SOURCE FOR THE HISTORY OF EVERYDAY LIFE Abstract The comic effects of The Tale of Stanac, a farce by Marin Držić, are based on the fundamental opposition between two cultural areas: the highly urbanized Mediterranean coast and the Balkan hinterland. The most important comic mechanism in the text is the use of a double code in the dialogue between a young Dubrovnik aristocrat and an old peasant, which reveals the two societies radically different ideas of what a successful merchant should be like, as reflected in contemporary texts such as Benedetto Cotrugli s On Trade and the Perfect Merchant or A Description of Dubrovnik by Filippo de Diversis. Likewise, while the two societies share a similar understanding of equality between marital partners, they have opposite views of the proper way for men to express their superiority. My conclusion is a general comment on the use of literary texts as sources for the history of everyday life: before we can speak about their documentary value, we need to analyse and understand their specifically literary nature. 14

Le riflessioni italo-serbe. L eredità di Nikša Stipčević

Le riflessioni italo-serbe. L eredità di Nikša Stipčević Snežana Milinković Facoltà di Filologia Il metodo degli accenni e delle chiose il contributo di un italianista agli studi sulla letteratura serba Scorrendo la bibliografia del prof. Stipčević, si avverte

Dettagli

MALI USKRS U JERUSALIMU HIT FILM НАП MAЛА ИСТОРИЈА ТЕНИСА НАЈБОЉЕ ИГРИЦЕ ЗА PS4.

MALI USKRS U JERUSALIMU HIT FILM НАП MAЛА ИСТОРИЈА ТЕНИСА НАЈБОЉЕ ИГРИЦЕ ЗА PS4. MALI ДА ПАМЕ ЛИ СУ МАШ ТНИЈЕ ИН ОД Љ Е УДИ? Број 128 Година VI Цена 100 динара Излази два пута месечно BiH 2,40 KM, Црна Гора 1,20, Македонија 75 ДЕН, Greece 2,90 www.malizabavnik.rs Б У СО У Г У ИД В

Dettagli

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1) ЕКОНОМИЈА И МОРАЛ

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1) ЕКОНОМИЈА И МОРАЛ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1) ЕКОНОМИЈА И МОРАЛ ПЕТЕР ЕРДЕ (PÉTER ERDİ) СТРУКТУРА СТУДИЈЕ 1.- Из којег аспекта се Црква бави економијом?

Dettagli

Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 1

Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 1 Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 1 Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 1 Издавач: Mascom/booking Уредник: Слободан Нешовић Лектор и коректор: Mascom/booking Графички дизајн: Unibrand Тираж: 1000 Штампа: Publish

Dettagli

ДОКТРИНА ФАШИЗМА БЕНИТО МУСОЛИНИ (1932)

ДОКТРИНА ФАШИЗМА БЕНИТО МУСОЛИНИ (1932) ДОКТРИНА ФАШИЗМА БЕНИТО МУСОЛИНИ (1932) (Овај чланак, чији је ко-аутор Giovanni Gentile, сматра се најсвеобухватнијим изражавањем Мусолинијевих политичких ставова. Овај текст је преузет директно из официјалне

Dettagli

Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 2

Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 2 Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 2 Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА 2 Издавач: Mascom/booking Уредник: Слободан Нешовић Лектор и коректор: Mascom/booking Графички дизајн: Unibrand Тираж: 1000 Штампа: Publish

Dettagli

Просторно-функционални аспект пословања Организациона шема хотела по функцијама и технолошким деловима

Просторно-функционални аспект пословања Организациона шема хотела по функцијама и технолошким деловима Просторно-функционални аспект пословања Организациона шема хотела по функцијама и технолошким деловима Друштвено смештајно одељење: - Улаз у хотел (главни улаз, економски улаз (роба), улаз за запослене);

Dettagli

ПОСЉЕДЊИ ИВЕЛИЋ, КРОЗ ПОМОРСТВO И ПОЕЗИЈУ /Понешто што није писано о Владу Ивелићу/

ПОСЉЕДЊИ ИВЕЛИЋ, КРОЗ ПОМОРСТВO И ПОЕЗИЈУ /Понешто што није писано о Владу Ивелићу/ Оливера ДОКЛЕСТИЋ ПОСЉЕДЊИ ИВЕЛИЋ, КРОЗ ПОМОРСТВO И ПОЕЗИЈУ /Понешто што није писано о Владу Ивелићу/ Оно што данас имамо од Рисна и некадашње Габеле, такозване старе турске улице, у њој испуцале, дотрајале

Dettagli

АРТ-ПРИНТ. За издавача Милан СТИЈАК. КРАЈИНА Часопис за књижевност и културу

АРТ-ПРИНТ. За издавача Милан СТИЈАК. КРАЈИНА Часопис за књижевност и културу ПОЕЗИЈА I АРТ-ПРИНТ За издавача Милан СТИЈАК КРАЈИНА Часопис за књижевност и културу Редакција Зоран АРСОВИЋ Ранко ПОПОВИЋ Младенко САЏАК Душко ПЕВУЉА (главни уредник) Припрема за штампу Ведран ЧИЧИЋ Адреса

Dettagli

БИЈЕЛА У БОКИ КОТОРСКОЈ * Старине и поријекло становништва

БИЈЕЛА У БОКИ КОТОРСКОЈ * Старине и поријекло становништва Петар Д. ШЕРОВИЋ БИЈЕЛА У БОКИ КОТОРСКОЈ * Старине и поријекло становништва I Село Бијела, које припада Херцегновској општини у Срезу бококоторском, једно је од најљепших и најнапреднијих села на нашем

Dettagli

Роза Дамико, Сања Пајић

Роза Дамико, Сања Пајић Ni{ i Vizantija XII 443 Роза Дамико, Сања Пајић ИКОНОГРАФСКИ УТИЦАЈИ ВИЗАНТИЈСКОГ И БАЛКАНСКОГ ПОРЕКЛА У СЛИКАРСТВУ 13. И 14. ВЕКА У РОМАЊИ И У РИМИНИЈУ 1 1) Јадранско море и његова функција моста у 13.

Dettagli

Новогодишња конференција за новинаре пословодства Басена Бор

Новогодишња конференција за новинаре пословодства Басена Бор www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Новогодишња конференција за новинаре пословодства Басена Бор Пад цена стеже каиш Прве прогнозе показују да ће Рударско-топионичарски басен Бор завршити ову

Dettagli

СКРИПТА. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК за IV разред ЕТ, ФТ, ЦТ. 1. Mettete i nomi al plurale:

СКРИПТА. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК за IV разред ЕТ, ФТ, ЦТ. 1. Mettete i nomi al plurale: СКРИПТА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК за IV разред ЕТ, ФТ, ЦТ 1. Mettete i nomi al plurale: la ragazza-le ragazze, la canzone-le canzoni, il ragazzo-i ragazzi, il professore-i professori, il libro-i libri, l amico-gli

Dettagli

Цилиндар и клип Карактеристике нежељених гасова

Цилиндар и клип Карактеристике нежељених гасова Универзитет у Нишу Електронски факултет Катедра за Електронику Предмет: Аутоелектроника Смер: ЕКИС Цилиндар и клип Карактеристике нежељених гасова Менторр: Студент: прор. др Бранислав Петровић Милан Радосављевић

Dettagli

Италија представља комплексну туристичку регију. Туризам се развија захваљујући мору, атрактивним плажама, дугом инсолацијом, планинама, богатој

Италија представља комплексну туристичку регију. Туризам се развија захваљујући мору, атрактивним плажама, дугом инсолацијом, планинама, богатој др Александра Вујко Италија представља комплексну туристичку регију. Туризам се развија захваљујући мору, атрактивним плажама, дугом инсолацијом, планинама, богатој историји, местима ходочашћа и друго.

Dettagli

Nuovo Progetto italiano 1 Р Е Ч Н И К

Nuovo Progetto italiano 1 Р Е Ч Н И К (traduzione di Žana Stević) Glossario serbo di - Libro dello studente e Quaderno degli esercizi (edizione aggiornata) Речи су подељене и наведене оним редоследом којим се појављују у лекцијама, уз ознаку

Dettagli

Становници Мисе немају канализацију» страна 9 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. ЈУНА 2016.

Становници Мисе немају канализацију» страна 9 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. ЈУНА 2016. Завршене мала матура и борба за бодове» страна 7 Становници Мисе немају канализацију» страна 9 Број 4666, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. ЈУНА 2016. цена 40 динара ИСКРИВЉЕНА СТВАРНОСТ Економија

Dettagli

О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е за јавну набавку штампања диплома. а) самостално б) заједничка понуда ц) понуда са подизвођачем

О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е за јавну набавку штампања диплома. а) самостално б) заједничка понуда ц) понуда са подизвођачем Образац 1 Понуду дајемо (заокружити): О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е за јавну набавку штампања диплома а) самостално б) заједничка понуда ц) понуда са подизвођачем Р.б. ОПИС Јед. мере 1. -димензија дипломе:

Dettagli

Андреа Пау. Крађа печених банана. Илустрације Ерика де Пјери. Превела с италијанског Гордана Бреберина

Андреа Пау. Крађа печених банана. Илустрације Ерика де Пјери. Превела с италијанског Гордана Бреберина Андреа Пау Крађа печених банана Илустрације Ерика де Пјери Превела с италијанског Гордана Бреберина Наслов оригинала Andrea Pau Il furto delle banane arrosto САДРЖАЈ Copyright 2013 De Agostini Libri S.p.A.,

Dettagli

! Questo simbolo ti ricorda di leggere questo libretto istruzioni. Sommario. Programmi e opzioni, 9 Tabella dei programmi Opzioni di lavaggio

! Questo simbolo ti ricorda di leggere questo libretto istruzioni. Sommario. Programmi e opzioni, 9 Tabella dei programmi Opzioni di lavaggio Istruzioni per l uso LAVASCIUGA! Questo simbolo ti ricorda di leggere questo libretto istruzioni. IT IT SR CZ Sommario Italiano,1 Cрпски,13 SK Slovensky,37 FDG 8640 Česky,25 Installazione, 2-3 Disimballo

Dettagli

ЧУДЕСНА ИСЦЕЉЕЊА НЕУРОЛОШКИХ И МЕНТАЛИХ БОЛЕСТИ У СТАРОМ СРПСКОМ ФРЕСКО СЛИКАРСТВУ

ЧУДЕСНА ИСЦЕЉЕЊА НЕУРОЛОШКИХ И МЕНТАЛИХ БОЛЕСТИ У СТАРОМ СРПСКОМ ФРЕСКО СЛИКАРСТВУ ЧУДЕСНА ИСЦЕЉЕЊА НЕУРОЛОШКИХ И МЕНТАЛИХ БОЛЕСТИ У СТАРОМ СРПСКОМ ФРЕСКО СЛИКАРСТВУ Небојша Ј. Јовић 1,2 1 Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд 2 Медицински факултет, Универзитет

Dettagli

KLETT 2013/2014. Знање нас чини великима

KLETT 2013/2014. Знање нас чини великима ЖИВОТ звездано еп по ЗВЕЗДE ећа овоо адост лепота МИРзз ЛЕПОТА памет KLETT АЗН иник блак та УЧ неб осмех и з птимиста ЦЕ смех ЗВЕЗДЕ Е ЕЦ МУДРО ЦА ала ЛЕПО н ЧиЧЕЊЕз з и ид чецаиа УЧЕ ЉУБА сунц из знањ

Dettagli

STAMPA RARISSIMA. КЊИГЕ ШТАМПАНЕ У ИТАЛИЈИ У XV И XVI ВЕКУ каталог изложбе. LIBRI STAMPATI IN ITALIA NEL XV E XVI SECOLO catalogo della mostra

STAMPA RARISSIMA. КЊИГЕ ШТАМПАНЕ У ИТАЛИЈИ У XV И XVI ВЕКУ каталог изложбе. LIBRI STAMPATI IN ITALIA NEL XV E XVI SECOLO catalogo della mostra STAMPA RARISSIMA КЊИГЕ ШТАМПАНЕ У ИТАЛИЈИ У XV И XVI ВЕКУ каталог изложбе LIBRI STAMPATI IN ITALIA NEL XV E XVI SECOLO catalogo della mostra БЕОГРАД 2005 ИЗДАВАЧИ Универзитетска библиотека Светозар Марковић

Dettagli

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ КРАЈЊИХ КУПАЦА ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2, БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА ЗА

Dettagli

ё ё а ь чпа а МС ь оре апо ё па а чпа ь с чпа

ё ё а ь чпа а МС ь оре апо ё па а чпа ь с чпа modulo statlstlm Е PROJEff маnаgемеnт Ql Analisi statistica previsionale Q2 Ricerca operativa Project Management СА нр Е Е ь с бз З П П ч Ь П ч р с ч с с с МС ь с М М р ч ь с ч Ашд Е сс с с р р с с с р

Dettagli

ЈЕД НА КО ЛЕН ДА ИЗ РИ ЈЕ КЕ ДУ БРО ВАЧ КЕ

ЈЕД НА КО ЛЕН ДА ИЗ РИ ЈЕ КЕ ДУ БРО ВАЧ КЕ Једна коленда из Ријеке дубровачке 131 DOI: 10.2298/PKIJF0975131P УДК 821.163.41.09:398 ЈЕД НА КО ЛЕН ДА ИЗ РИ ЈЕ КЕ ДУ БРО ВАЧ КЕ Тра ди ци ја ко лен да ња спе ва ва ња и из во ђе ња осо бе них пе са

Dettagli

ITALIANI CONTEMPORANEI

ITALIANI CONTEMPORANEI САВРЕМЕНИ ИТАЛИЈАНСКИ ГРАФИЧАРИ изложба у оквиру ХI међународног графичког бијенала Сува игла 2013 Ужице INCISORI ITALIANI CONTEMPORANEI mostra all interno dell XI Biennale Internazionale della Grafica

Dettagli

РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2015.

РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2015. ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2015. О НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НИШ 2015. 2 ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 11 000 Београд, Кнеза Михаила 35/IV Телефон

Dettagli

КОСОВО И МЕТОХИЈА НА СТАРИМ КАРТАМА ОД XV ДО XVIII ВЕКА

КОСОВО И МЕТОХИЈА НА СТАРИМ КАРТАМА ОД XV ДО XVIII ВЕКА Косово и Метохија на старим картама од XV до XVIII века 61 КОСОВО И МЕТОХИЈА НА СТАРИМ КАРТАМА ОД XV ДО XVIII ВЕКА ГОРДАНА ТОМОВИЋ Апстракт: Карте највећих европских картографа XV XVIII представљају важна

Dettagli

МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ, рођен у Врбасу. Пише поезију, прозу и књижевну критику. Књиге песама: Зиgураt, 1986; Поpик или чуg, 1990; Нема вода, 1994.

МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ, рођен у Врбасу. Пише поезију, прозу и књижевну критику. Књиге песама: Зиgураt, 1986; Поpик или чуg, 1990; Нема вода, 1994. ау т о р и л е т о п и с а МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ, рођен 1960. у Врбасу. Пише поезију, прозу и књижевну критику. Књиге песама: Зиgураt, 1986; Поpик или чуg, 1990; Нема вода, 1994. МИЛЕТА АЋИМОВИЋ ИВКОВ, рођен

Dettagli

Nuovo Progetto italiano 1b Р Е Ч Н И К

Nuovo Progetto italiano 1b Р Е Ч Н И К (traduzione di Žana Stević) serbo di - Libro dello studente e Quaderno degli esercizi (edizione aggiornata) Речи су подељене и наведене оним редоследом којим се појављују у лекцијама, уз ознаку тома и

Dettagli

Мастер студије. Обавезна лектира:

Мастер студије. Обавезна лектира: Katedra za srpsku kwi`evnost sa ju`noslovenskim kwi`evnostima Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu Мастер студије Kурс: Категорија јунака у усменој књижевности (изборни курс) Студијска група: 05,

Dettagli

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА шк. 2016/2017. годину. Природноматематичк. Друштвено- Језички смер. решених

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА шк. 2016/2017. годину. Природноматематичк. Друштвено- Језички смер. решених СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА шк. 2016/2017. годину Предмет Раз ред Друштвено- Језички смер Математика Mатематика, уџбеник са збирком задатака за први Гимназије и решених з математике 1 Математика, уџбеник са збирком

Dettagli

Il cristianesimo in dialogo con il mondo moderno*

Il cristianesimo in dialogo con il mondo moderno* Саборнос 4 (2010) Α Ω 41 50 УДК 27-675 Angelo Scola Pontificio Consiglio per la Cultura, Vaticano Il cristianesimo in dialogo con il mondo moderno* Abstract: Viviamo in una società sempre più plurale.

Dettagli

У ИМЕ НАРОДА П Р Е С У Д У

У ИМЕ НАРОДА П Р Е С У Д У К.В.бр. 4/05. У ИМЕ НАРОДА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ - Веће за ратне злочине, састављено од судија Оливере Анђелковић као председника већа, Татјане Вуковић и Мирослава Алимпића као чланова већа, са записничарем

Dettagli

ПЕТИ РАЗРЕД КЊИЖЕВНОСТ. Лирика. Народна песма: Вила зида град. Народна песма: Војевао бели Виде, коледо. Обредне народне календарске песме (избор)

ПЕТИ РАЗРЕД КЊИЖЕВНОСТ. Лирика. Народна песма: Вила зида град. Народна песма: Војевао бели Виде, коледо. Обредне народне календарске песме (избор) ПЕТИ РАЗРЕД КЊИЖЕВНОСТ Лирика Народна песма: Вила зида град Народна песма: Војевао бели Виде, коледо Обредне народне календарске песме (избор) Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак) Јован Јовановић

Dettagli

Романот Срце од Едмондо де Амичис, преведен на македонски јазик од Елена Николоска м-р Надица Негриевска

Романот Срце од Едмондо де Амичис, преведен на македонски јазик од Елена Николоска м-р Надица Негриевска Романот Срце од Едмондо де Амичис, преведен на македонски јазик од Елена Николоска м-р Надица Негриевска Преведувањето претставува универзална човекова активност неопходна за остварување на контакти меѓу

Dettagli

П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ

П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ Република Србија УСТАВНИ СУД П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У 2013. ГОДИНИ Београд, март 2014. године ПРЕГЛЕД РАДА УСТАВНОГ СУДА У 2013. ГОДИНИ 1 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Преглед рада Уставног суда сачињен

Dettagli

А а, К к, М м, О о, С с, Т т, П п, Л л Queste lettere sono simili ai caratteri latini

А а, К к, М м, О о, С с, Т т, П п, Л л Queste lettere sono simili ai caratteri latini А а, К к, М м, О о, С с, Т т, П п, Л л Queste lettere sono simili ai caratteri latini 1 папа 2 мама 3 кот 4 стол 5 лампа 6 салат 7 Э 8 Это маска Questa è una maschera 9 Это кока- кола Questa è Coca- Cola

Dettagli

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-6/2017 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (КЕТЕРИНГА, ДОСТАВЕ ПЕЦИВА И УГОСТИТЕЉСКЕ

Dettagli

Предмет: Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Нине Перовић RITUS

Предмет: Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Нине Перовић RITUS Наставно-уметничко-научном већу Факултета музичке уметности у Београду Б е о г р а д, Краља Милана 50 Сенату Универзитета уметности у Београду Б е о г р а д, Косанчићев венац 29 Предмет: Извештај Комисије

Dettagli

Progetto italiano Junior 3 Р Е Ч Н И К (traduzione Prof.ssa Žana Stević)

Progetto italiano Junior 3 Р Е Ч Н И К (traduzione Prof.ssa Žana Stević) Речи подељене по лекцијама и по деловима (Libro di classe, Quaderno degli esercizi), поредане су по абецедном реду. Када наглашени слог није претпоследњи и у случајевима који могу изазвати недоумицу, тaда

Dettagli

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 101 УКАЗ ЗА КОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 101 УКАЗ ЗА КОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Dettagli

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DELLE MINORANZE NELL ERA DELLA REPUBBLICA ROMANA **

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DELLE MINORANZE NELL ERA DELLA REPUBBLICA ROMANA ** Dott. ssa. Marija Ignjatović, * Professoressa fuori corso di Facoltà di Giurisprudenza, Università di Niš прегледни научни чланак UDK: 342.72/.73(37) Рад примљен: 30.06.2015. Рад прихваћен: 23.09.2015.

Dettagli

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ Горњи Матејевац, 2016. год. САДРЖАЈ ИСТОРИЈАТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ... 6 ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА... 6 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА... 7 ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ

Dettagli

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука

Dettagli

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ. за школску 2015/16. годину. Београд, септембар године

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ. за школску 2015/16. годину. Београд, септембар године ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2015/16. годину Београд, септембар 2015. године Садржај I УВОД 4 II УСЛОВИ ЗА РАД 7 1. Материјално-технички и просторни услови рада школе Школска зграда 7 2. Опремљеност

Dettagli

Марија Гаљевић ПРИРУЧНИК ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БИГЗ ШКОЛСТВО

Марија Гаљевић ПРИРУЧНИК ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БИГЗ ШКОЛСТВО Марија Гаљевић ПРИРУЧНИК ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БИГЗ ШКОЛСТВО 1 2 МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 3. РАЗРЕД РАСПЕВАНО ДЕТЕ 3 Марија Гаљевић ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНЕ

Dettagli

Nuovo Progetto italiano 2b Р Е Ч Н И К. (traduzione di Žana Stević)

Nuovo Progetto italiano 2b Р Е Ч Н И К. (traduzione di Žana Stević) (traduzione di Žana Stević) Речи су подељене и наведене оним редоследом којим се појављују у лекцијама, уз ознаку тома и дела у коме се појављују. Када наглашени слог није претпоследњи и у случајевима

Dettagli

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ни ша '', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ни ша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Dettagli

Nuovo Progetto italiano 2b Р Е Ч Н И К. (traduzione di Žana Stević)

Nuovo Progetto italiano 2b Р Е Ч Н И К. (traduzione di Žana Stević) (traduzione di Žana Stević) Речи су подељене и наведене оним редоследом којим се појављују у лекцијама, уз ознаку тома и дела у коме се појављују. Када наглашени слог није претпоследњи и у случајевима

Dettagli

Извештаји о приходима и трошковима и поређење са налазима мониторинга

Извештаји о приходима и трошковима и поређење са налазима мониторинга Извештаји о приходима и трошковима парламентарне и председничке кампање 2012 и поређење са налазима мониторинга Транспарентност Србија 25.07.2012 О пројекту Транспарентност Србија, у оквиру пројекта Мониторинга

Dettagli

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОМ ВЕЋУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОМ ВЕЋУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОМ ВЕЋУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ И З В Е Ш Т А Ј Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта

Dettagli

ШУМАРСКИ. лист БРОЈ 9. ОКТОБАР УРЕДНИК ПРОФ. ДР«А.УГРЕНОВШ»

ШУМАРСКИ. лист БРОЈ 9. ОКТОБАР УРЕДНИК ПРОФ. ДР«А.УГРЕНОВШ» ШУМАРСКИ лист БРОЈ 9. ОКТОБАР 1927. УРЕДНИК ПРОФ. ДР«А.УГРЕНОВШ» ШУМАРСКИ лист НЗДАЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО ШУМАРСКО УДРУЖЕЊЕ Урећује редакциони одбор ' Главни и одговррви уредаик; проф. др. Александар Угреноввћ

Dettagli

БИБЛИОГРАФИЈА НАСЛЕЂА I-X

БИБЛИОГРАФИЈА НАСЛЕЂА I-X БИБЛИОГРАФИЈА НАСЛЕЂА I-X БАНКОВИЋ ВЕСНА: --Нова зграда Министарства грађевина Краљевине Југославије, VI/2005, 163-174. БЕЛОУСОВ ВЛАДИМИР: --Мало познате странице руске архитектуре, II/1999, 207-212. --Наслеђе

Dettagli

Buon Natale! Христос ce pоди!

Buon Natale! Христос ce pоди! BollettinoParrocchiale Comunità Ortodossa della Svizzera Italiana Buon Natale! Христос ce pоди! Sårbåtori Fericite! NATALE 2007 L Annunciazione Speciale Ecumenismo In gioiosa attesa Per poter capire e

Dettagli

УМБЕРТО ЕКО ТАИНСТВЕНИОТ ПЛАМЕН НА КРАЛИЦАТА ЛОАНА (Илустриран роман)

УМБЕРТО ЕКО ТАИНСТВЕНИОТ ПЛАМЕН НА КРАЛИЦАТА ЛОАНА (Илустриран роман) УМБЕРТО ЕКО ТАИНСТВЕНИОТ ПЛАМЕН НА КРАЛИЦАТА ЛОАНА (Илустриран роман) 1 / 1 БИБЛИОТЕКА ЅВЕЗДИ Наслов на оригиналот: Umberto Eco La misteriosa fiamma della regina Loana Copyright RCS Libri S.p.A., Milan,

Dettagli

LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI

LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and

Dettagli

Arrivederci! 2 Речник

Arrivederci! 2 Речник Речи подељене по лекцијама и по деловима(libro dello studente, Quaderno degli esercizi, Test finale и Grammatica), наведене су по абецедном реду. Када акценат не пада на претпоседњи слог, или у случајевима

Dettagli

QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA

QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA COPIA ELETTRONICA IN FORMATO PDF RISERVATA AD USO CONCORSUALE E/O PERSONALE DELL AUTORE CONFORME AL DEPOSITO LEGALE DELL ORIGINALE CARTACEO QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA ANNO XXIV - N. 1 - DICEMBRE

Dettagli

Progetto BE -ESSERE 5 a.s

Progetto BE -ESSERE 5 a.s Progetto BE -ESSERE 5 a.s. 2008-2009 1 DESCRIZIONE DEL PAESE DI PROVENIENZA ome completo: Repubblica di Serbia. È uno stato del sud-est dell'europa, nella regione dei Balcani. Confina con Ungheria, Romania,

Dettagli

РЕЧНИК ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

РЕЧНИК ЗА ЗАВАРУВАЊЕ РЕЧНИК ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 0 Речникот е создаден како дел од проектот Миграцијата за Развој на Западен Балкан (MIDWEB), што доби финансиска помош од Мулти-корисник програмата 2 на Европската Комисија IPA 2009.

Dettagli

Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само

Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! УКАЗАНИЯ Формат на теста Тестът съдържа 60 задачи по италиански език от три вида: задачи със структуриран отговор с три възможни

Dettagli

ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗБОРНИК РАДОВА ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА L/2 MÉLANGES LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ

ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗБОРНИК РАДОВА ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА L/2 MÉLANGES LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ УДК 949.5+7.033.2+877.3(05) ISSN 0584-9888 ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗБОРНИК РАДОВА ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА L/2 MÉLANGES LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ Уредници БОЈАНА КРСМАНОВИЋ, СРЂАН

Dettagli

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2015. ГОДИНУ Београд, април 2016. године САДРЖАЈ УВОД... 1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 3

Dettagli

Годишен зборник, IL COMPUTER COME POSTO PER L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA. Zvonko NIKODINOVSKI

Годишен зборник, IL COMPUTER COME POSTO PER L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA. Zvonko NIKODINOVSKI Годишен зборник, Филолошки факултет "Блаже Конески", Скопје, кн. 32, 2006, р р.183-190. IL COMPUTER COME POSTO PER L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA Zvonko NIKODINOVSKI Se il computer è diventato il mezzo che

Dettagli

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 22 май 2010 г. Вариант 1 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 60 задачи по италиански език. Задачите са два

Dettagli

UNITÀ 9 In giro per i negozi

UNITÀ 9 In giro per i negozi UNITÀ 9 In giro per i negozi Per cominciare 1 accessori, gli (sg. l accessorio): галантерија Per cominciare 3 la sera prima: претходно вече stilista: стилиста rivedersi: видети поново lasciarsi: растати

Dettagli

5 дена / 4 ноќи / авион

5 дена / 4 ноќи / авион 1 С ите патишта водат кон Рим, е израз во добро заслуженото реноме на Римјаните за нивните градбени вештини. Нивната мрежа на патишта, значи дека тие буквално направиле сите да водат до Рим. Рим е главен

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 17 май 2010 г. Вариант 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 17 май 2010 г. Вариант 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 17 май 2010 г. Вариант 1 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 60 задачи по италиански език. Задачите са два

Dettagli

L alfabeto cirillico ucraino ha questo aspetto:

L alfabeto cirillico ucraino ha questo aspetto: L alfabeto cirillico ucraino ha questo aspetto: Alfabeto ucraino LETTERA SUONO CORRI- SPONDENTE TRASLITTE- RAZIONE ESEMPIO TRADUZIO- NE А а a a бàба vecchia, nonna Б б b b бàрва tinta В в v v вìтер vento

Dettagli

Sulla traduzione macedone dell Evgenij Onegin

Sulla traduzione macedone dell Evgenij Onegin Studi Slavistici III (2006): 81-98 Sulla traduzione macedone dell Evgenij Onegin 1. La ricezione dell opera di Puškin in Macedonia è stata associata fin dall inizio all evoluzione della coscienza nazionale

Dettagli

U Corso di italiano, Lezione Nove

U Corso di italiano, Lezione Nove 1 U Corso di italiano, Lezione Nove U Cosa ti piace fare nel tempo libero? M What do you like to do in the spare time? U Cosa ti piace fare nel tempo libero? D Mi piace leggere. F I like to read. D Mi

Dettagli

BollettinoParrocchiale

BollettinoParrocchiale BollettinoParrocchiale La Resurrezione di Cristo - Icona greca Comunità Ortodossa della Svizzera Italiana Cristo è risorto! Христос воскресе! Χριστός Ανέστη! Hristos a înviat! PASQUA 2015 Pasqua, festa

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 1 септември 2011 г. Вариант 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 1 септември 2011 г. Вариант 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 1 септември 2011 г. Вариант 1 I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI TESTO N. 1 Prima di iniziare il lavoro:

Dettagli

ШАНСА КОЈА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТ

ШАНСА КОЈА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТ ШАНСА КОЈА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТ Чак и у професијама у којима је перспектива много извеснија но у театру, пружање прве шансе онима који жељно ишчекују афирмацију је најчешће пресудно за будућност. Сви

Dettagli

Х х, Ц ц. Queste lettere si pronunciano come il ch tedesco e la zz di pizza. corsodirusso.altervista.org.

Х х, Ц ц. Queste lettere si pronunciano come il ch tedesco e la zz di pizza. corsodirusso.altervista.org. Х х, Ц ц Queste lettere si pronunciano come il ch tedesco e la zz di pizza. 1 Хлеб Пицца 2 Холодно 3 ESERCIZIO 4 Rispondi alle domande Это ресторан? Нет, это не ресторан. Это кафе. 5 Rispondi alle domande

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК г. ВАРИАНТ 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК г. ВАРИАНТ 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 20.05.2016 г. ВАРИАНТ 1 I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI TESTO N. 1 Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente

Dettagli

U Corso di italiano, Lezione Uno

U Corso di italiano, Lezione Uno 1 U Corso di italiano, Lezione Uno F What s your name? U Mi chiamo Francesco M My name is Francesco U Mi chiamo Francesco D Ciao Francesco F Hi Francesco D Ciao Francesco D Mi chiamo Paola. F My name is

Dettagli

М Е М О Р А Н Д У М. од Бугарскиот културен клуб Скопје во врска со спорот за името меѓу Македонија и Грција

М Е М О Р А Н Д У М. од Бугарскиот културен клуб Скопје во врска со спорот за името меѓу Македонија и Грција М Е М О Р А Н Д У М од Бугарскиот културен клуб Скопје во врска со спорот за името меѓу Македонија и Грција Испратено до: Претседателот на Република Македонија; Премиерот на Владата на Република Македонија;

Dettagli

Monia Merlo nasce a Bassano del Grappa

Monia Merlo nasce a Bassano del Grappa POESIA POESIA POESIA MONIA MERLO Monia Merlo nasce a Bassano del Grappa nel 1970. Dopo aver portato a termine i suoi studi presso l Istituto Universitario di Architettura di Venezia affianca al suo lavoro

Dettagli

Il PMI Ethical Decision Making Framework La Diffusione

Il PMI Ethical Decision Making Framework La Diffusione Ethics in Project Management Community of Practice Il PMI Ethical Decision Making Framework La Diffusione / 1 Ethics in Project Management, CoP Le PMI Community of Practice sono comunità virtuali interattive

Dettagli

LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI

LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and

Dettagli

LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI

LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and

Dettagli

APPUNTI DI LINGUA BULGARA

APPUNTI DI LINGUA BULGARA APPUNTI DI LINGUA BULGARA - S E C O N D A E D I Z I O N E - di Niccolò Zanotelli R O M A - M A G G I O 2 0 1 5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet www.bulgaria-italia.com/bg/info/lingua/

Dettagli

AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION

AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION PDF Click button to download

Dettagli

LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI

LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and

Dettagli

How to use the verb Piacere.

How to use the verb Piacere. How to use the verb Piacere. Piacere follows a particular construction that is also common to other verbs that indicate preference or impatience for something. Here are two sentences that are often confused:

Dettagli

IL GIOVANE HOLDEN FRANNY E ZOOEY NOVE RACCONTI ALZATE LARCHITRAVE CARPENTIERI E SEYMOUR INTRODUZIONE BY JD SALINGER

IL GIOVANE HOLDEN FRANNY E ZOOEY NOVE RACCONTI ALZATE LARCHITRAVE CARPENTIERI E SEYMOUR INTRODUZIONE BY JD SALINGER IL GIOVANE HOLDEN FRANNY E ZOOEY NOVE RACCONTI ALZATE LARCHITRAVE CARPENTIERI E SEYMOUR INTRODUZIONE BY JD SALINGER READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : IL GIOVANE HOLDEN FRANNY E ZOOEY NOVE RACCONTI ALZATE

Dettagli

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 4/2015 del comitato congiunto UE-EFTA che modifica l appendice III della Convenzione Accettata il 26 novembre 2015 Entrata

Dettagli

I CAMBIAMENTI PROTOTESTO-METATESTO, UN MODELLO CON ESEMPI BASATI SULLA TRADUZIONE DELLA BIBBIA (ITALIAN EDITION) BY BRUNO OSIMO

I CAMBIAMENTI PROTOTESTO-METATESTO, UN MODELLO CON ESEMPI BASATI SULLA TRADUZIONE DELLA BIBBIA (ITALIAN EDITION) BY BRUNO OSIMO I CAMBIAMENTI PROTOTESTO-METATESTO, UN MODELLO CON ESEMPI BASATI SULLA TRADUZIONE DELLA BIBBIA (ITALIAN EDITION) BY BRUNO OSIMO READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : I CAMBIAMENTI PROTOTESTO-METATESTO, UN MODELLO

Dettagli

И з д а в а ч к и с а в ј е т (Publishing Council) Дејан Мандић, др Ђорђе Бубало, Веселин Песторић, Биљана Ивановић, Невенка Митровић

И з д а в а ч к и с а в ј е т (Publishing Council) Дејан Мандић, др Ђорђе Бубало, Веселин Песторић, Биљана Ивановић, Невенка Митровић И з д а в а ч к и с а в ј е т (Publishing Council) Дејан Мандић, др Ђорђе Бубало, Веселин Песторић, Биљана Ивановић, Невенка Митровић Р е д а к ц и ј а (Editorial Staff) Веселин Песторић, Невенка Митровић,

Dettagli

U Corso di italiano, Lezione Tre

U Corso di italiano, Lezione Tre 1 U Corso di italiano, Lezione Tre U Ciao Paola, come va? M Hi Paola, how are you? U Ciao Paola, come va? D Benissimo, grazie, e tu? F Very well, thank you, and you? D Benissimo, grazie, e tu? U Buongiorno

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 23 май 2012 г. ВАРИАНТ 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 23 май 2012 г. ВАРИАНТ 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 23 май 2012 г. ВАРИАНТ 1 I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI TESTO N. 1 Prima di iniziare il lavoro: leggere

Dettagli

ISTITUTO GALILEO GALILEI Laveno Mombello VA

ISTITUTO GALILEO GALILEI Laveno Mombello VA ISTITUTO GALILEO GALILEI Laveno Mombello VA Scuola di II grado, di II livello Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing Relazioni Internazionali per il Marketing Il TRASPORTO SOSTENIBILE

Dettagli

There are no translations available. EDIZIONE ESIMO CORTEO STORICO MATILDICO

There are no translations available. EDIZIONE ESIMO CORTEO STORICO MATILDICO There are no translations available. EDIZIONE 2012-47ESIMO CORTEO STORICO MATILDICO ELENA ROSSI - MATILDE DI CANOSSA BEPPE CARLETTI - ENRICO V Reggiana doc, la Rossi è anche legata in modo particolare

Dettagli

SEMINARIO ASSIOM FOREX US ELECTIONS

SEMINARIO ASSIOM FOREX US ELECTIONS SEMINARIO ASSIOM FOREX US ELECTIONS Game change? (expectations, possible reactions, fx view) Diana Janostakova FX&MM Trader Milano, 4 novembre 2016 1 AGENDA 1. Actual expectations & market movements 2.

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 30 август 2013 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 30 август 2013 г. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 30 август 2013 г. ВАРИАНТ 2 I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI TESTO N. 1 Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente

Dettagli

WELCOME. Шарм в самом сердце Доломитов. Welcome. welcome bienvenue benvenuti CHARME NEL CUORE DELLE DOLOMITI. Charm in the heart of the Dolomites

WELCOME. Шарм в самом сердце Доломитов. Welcome. welcome bienvenue benvenuti CHARME NEL CUORE DELLE DOLOMITI. Charm in the heart of the Dolomites WELCOME CHARME NEL CUORE DELLE DOLOMITI Charm in the heart of the Dolomites Шарм в самом сердце Доломитов welcome bienvenue benvenuti Welcome 1 3 The Hotel The hotel Storico albergo situato nel cuore delle

Dettagli

On the Phenomenon of War, on the Culture of Peace: Reflections, Analyses, Experiences

On the Phenomenon of War, on the Culture of Peace: Reflections, Analyses, Experiences On the Phenomenon of War, on the Culture of Peace: Reflections, Analyses, Experiences Kragujevac, February 6 th -7 th, 2017 PROGRAMME Monday, February 6 th, 2017 Assembly Hall of the Rectorate of the University

Dettagli