За издање на српском језику Креативни центар 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "За издање на српском језику Креативни центар 2010"

Transcript

1

2 Наслов оригинала Roberto Piumini STORIE D AMORE Edizioni EL., S.r.l., Trieste, Italy За издање на српском језику Креативни центар 2010 Библиотека Свет је један књига четрдесет трећа прво издање Уредник библиотеке Дејан Беговић Уредник издања Љиљана Маринковић Илустрације Марина Марколин (Мarina Marcolin) Лектор Мирјана Делић Дизајн корица Душан Павлић Припрема за штампу Марко Хубер Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 тел. 011 / , , За издавача мр Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил Тираж ISBN

3 PRI^E O QUBA VI Са италијанског превела Весна Мостарица

4

5 Орфеј и Еуридика Орфеј је, према предању, био чудесан певач. А која је од његових песама била најлепша? По не ки ма, то је би ла пе сма ко ју је от пе вао на па луби бро да ко ји је, под ко ман дом Те зе ја, пло вио на исток у потрази за златним руном. То ју тро би ло је бли ста во, а ве тар је мре шкао море не подижући превише високе таласе. Једро је било надувано, налик на стомак неке труднице, а пра мац је се као пла ве во де Егеј ског мо ра, уз ритмично и непрекидно жуборење и прскање. Весели делфини искакали су кликћући из воде на стотинак метара од брода, пратећи га на његовом путу. Људи су уживали у светлости и ваздуху, гледајући хоризонт који се полако померао или пратећи лет галебова који су се сваки час спуштали с висина и, као у одговор делфинима, неко време пратили брод. Изненада се све променило. Ветар је стао. Ваздух се згуснуо у некакву ружичасту измаглицу ко ја је са кри ла сун це и мо ре око бро да. 5

6 Роберто Пјумини Тезеј је, намрштеног чела, пажљиво посматрао тај про стор ко ји је по стао не про зи ран и непомичан. Не што пре те ће на ла зи се из над нас ре као је капетан. Ова изненадна бонаца, ова мутна светлост подсећају ме на мочваре Хада, света мртвих Орфеј није ништа рекао: и он је предосећао опасност и осматрао наоколо, додирујући руком сво ју ци тру, ко ја му је ви си ла о бо ку. Jош је ни је био одложио након песме коју је у славу Аполона от пе вао у зо ру. Једро је сада млитаво висило с јарбола, као велики непомичан чаршав на седефастом небу. На ве сла! по ви као је Те зеј да не би по стао жртва те непомичности. Ако нам богови одузму ветар, морамо да наставимо снагом својих руку! Људи су полако поседали на клупе и ухватили ду га ве сла. Тек што су их спу сти ли у во ду, још нису ни пр ви пут за мах ну ли ка да се у ва зду ху, не само из јед ног прав ца већ са свих стра на, за чуо звук не ких гла со ва. Био је не што ја чи од ти хог шу штања, али до во љан да се љу ди са свим за у ста ве. Седе ћи с ру ка ма још увек на ве сли ма, окре та ли су главе тамо-амо, збуњени, смушени, преплашени. Затим су гласови постали јачи и зачула се песма. То није била земаљска песма, нити песма с речима. Била је то песма различитих гласова, сваког појединачно одвојеног, али свих заједно испреплетених. 6

7 Приче о љубави Била је то песма разних мелодија, које су заједно стварале много сложенију и дубљу мелодију. Био је то звук ко ји се об ли ко вао у ва зду ху, или мо жда у води, а у брзим али ипак очаравајућим таласима ми ло вао уши и по том се гу био да се од мах по но во обнови, али не исти, нити монотон. Људи су, опчињени том магијом, почели затворених очију да њишу главе. Руке су млитаво па да ле с ве са ла на сто ма ке или су ви си ле дуж поцрнелих тела морнара. Ка ква је то пе сма? про мр мљао је Те зеј, напре жу ћи се да ви ди кроз ма глу над мо рем. То су си ре не, при ја те љу мој ре као је Ор феј још тишим гласом. Њихова песма доноси вртоглавицу и заборав Ако им допустимо да приђу, њи хо ви ће се гла со ви ви ше чу ти и ни ко не ће одолети њиховој моћи, бићемо изгубљени Тајанствени гласови постепено су постајали све јачи: људи више нису њихали главама, љуљали су се це лим те лом. Уста су им би ла отво ре на, као да су ну ди ли да и кроз тај отвор про дре та музика која опија. Тезеј, обузет љупкошћу песме, стегну зубе: Веслајте, другари! довикнуо је пригушеним гласом. Одведите брод далеко од ових чаробница! Људи га нису слушали: љуљали су се полако, нагињући се према магли, смешили се, пружали руке, ширили прсте према измаглици. 7

8 Роберто Пјумини Те зеј, дрх те ћи, па де на ко ле на. И он је осе ћао да му се те ло ис пу ња ва сла шћу, по чео је да се љуља, лагано, као и његови људи. Изгледало је да је, непомичан у магли, брод пун немих лудака који су се комешали и протезали, док су гласови сирена постајали све јачи. У не ким од тих гла со ва мо гао се чу ти и тон зле радости, нестрпљиве и подругљиве. Али уто се за чу дру ги и дру га чи ји глас: глас мушкарца, уз пратњу цитре. Певао је Орфеј. Неколико тренутака обе песме текле су истовремено, сусрећући се, мешајући се у светлој магли која је избијала из мора. Затим гласови сирена заћуташе и остаде само Орфејев глас. Његова песма имала је речи: певала је о мору и његовим лепотама, о његовим бојама и његовом кре та њу. Пе ва ла је о не бу и обла ци ма, о ле ту пти ца. Морнари престадоше да се љуљају, подигоше гла ве, отво ри ше очи. И Те зеј по ла ко уста де и отвори очне капке. Орфејева песма, лака и лепршава, ширила се у апсолутној тишини. Около су, невидљиве, сирене очарано слушале. Те зеј је по ла ко до шао пред сво је љу де и ру кама им дао знак да узму ве сла и ла га но за ве сла ју. 8

9 Приче о љубави Опорављајући се од заноса, људи су га послушали. Брод спо ро по че да кли зи по мо ру, над ко јим је лебдела ружичаста магла. Орфеј је, лагано додирујући цитру, наставио да пева у тишини која је била све пространија, све ма ње за тво ре на, као да брод из ла зи из не ке невидљиве пећине. Затим, изненада, магла нестаде и брод се поново нађе на отвореном мору, под плавим небом, ветар дуну у једро и надува га, кобилица брода поново поче бучно да сече таласе. У висини су закрештала три галеба. Орфеј престаде да пева. Те зеј га с прам ца по гле да у очи и по ла ко по диже руку у знак неме захвалности. Толико је била чудесна Орфејева песма: али његова најлепша песма, како причају, није била та ко јом је над ма шио пе сму си ре на, ни ти она којом је дир нуо биљ ке, а ни она због ко је га је пратило камење или којом је припитомљавао звери. Ње го ва нај леп ша пе сма би ла је она ко ју је певао да би осво јио Еури ди ку, ним фу у ко ју се заљубио по повратку из потраге за златним руном. Када га је чула како пева, Еуридика се заљубила у ње га. После венчања неко време живели су срећно у шумама Тракије и изгледало је да њихова срећа 9

10 Роберто Пјумини ра сте из да на у дан, чи не ћи бла же ним све што их је окруживало: земљу, биљке, воде, животиње. Али не ко ни је био сре ћан: на про тив, би вао је све несрећнији како је љубав двоје младих расла. Аристеј, млади пастир, видео је једног дана Еуридику како се купа у неком потоку и заљубио се у њу. Пра тио ју је, уходио, же лео. Скривен иза стабала у близини колибе где су ово двоје живели, слушао је Орфејеве песме и уздахе њихових загрљаја и бледео, дахтао, заривао прсте у земљу, гребао камење, ломио гранчице и гризао их од љубоморе и беса. Једног дана, док је Еуридика скупљала бобице у шу ми, Ари стеј се ство ри ис пред ње. Оста ви тог пе ва ча, тог свир ца, Еури ди ка, и по ђи са мном ре као јој је мла дић. Шта ће ти његова бескрајна кукњава? Убрзо ће ти дојадити и мораћеш да проживиш остатак живота покривајући уши рукама. Еуридика ништа не одговори. Коракну уназад, окре те се и по тр ча. Аристеј ју је следио, дахћући, налетајући на жбуње као дивљи вепар. Имам три сто ти не ова ца и две сто ти не коза! ви као је. Сва ког да на ре ка мле ка про те че кроз мо је ру ке. Ако бу деш же ле ла, мо ћи ћеш сваког ју тра да се ку паш у мле ку, уме сто у хлад ном 10

11 Приче о љубави потоку! Научићу те да правиш сиреве, имаћемо десеторо снажне деце и гледаћемо их како трчкарају за јагањцима! Еуридика је трчала према колиби, хитро и без речи. Није видела непомичну змију на стази. Њено стопало је дотакну, змија поскочи и угризе је за глежањ. Ним фа крик ну, на пра ви још пет ко ра ка, па с гримасом на лицу паде. Еури ди ка! по ви ка Ор феј из ко ли бе кад је у крику своје драге препознао страх од смрти. Потрча према њој. Аристеј се зауставио, сагао и повукао, нестао у зеленилу, као змија која је угризла нимфу. Еуридика, бела као млеко, лежала је непомично на зе мљи. Очи су јој би ле отво ре не, као да гледа пре ма не бу, али ни је ви де ла. И уста су јој би ла отворена, али није дисала. Ор феј је пла као три да на и три но ћи, на слоњен на бр до ка ме ња под ко јим је са хра нио сво ју дра гу. Јео је бо би це и ко ре ње и ли зао ка пи ро се с тра ве. Ћу тао је: а шум ске пти це и оста ле жи воти ње, ко је су га обич но слу ша ле док би пе вао, биле су преплашене због те тишине. Че твр тог да на је устао, узео ци тру и кре нуо на пут до краљевства мртвих. Хо дао је и хо дао. 11

12

Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само

Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! УКАЗАНИЯ Формат на теста Тестът съдържа 60 задачи по италиански език от три вида: задачи със структуриран отговор с три възможни

Dettagli

APPUNTI DI LINGUA BULGARA

APPUNTI DI LINGUA BULGARA APPUNTI DI LINGUA BULGARA - S E C O N D A E D I Z I O N E - di Niccolò Zanotelli R O M A - M A G G I O 2 0 1 5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet www.bulgaria-italia.com/bg/info/lingua/

Dettagli

MINERVA. Il piacere di parlar chiaro. Direttore Responsabile Olga Mammoliti Severi Direttore Editoriale Pierluigi Severi

MINERVA. Il piacere di parlar chiaro. Direttore Responsabile Olga Mammoliti Severi Direttore Editoriale Pierluigi Severi 1 MINERVA Il piacere di parlar chiaro SOMMARIO 30 Anno Numero 337 Gennaio 2015. Mensile del Club delle Donne Aut. Trib. di Roma n. 436/82 del 31/12/82 edito dalla casa editrice Minerva Soc. Coop. Editore,

Dettagli

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 22 май 2010 г. Вариант 1 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 60 задачи по италиански език. Задачите са два

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 17 май 2010 г. Вариант 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 17 май 2010 г. Вариант 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 17 май 2010 г. Вариант 1 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 60 задачи по италиански език. Задачите са два

Dettagli

GUIDA ALL INSEGNANTE

GUIDA ALL INSEGNANTE GUIDA ALL INSEGNANTE PER CHI E IL CORSO DI LINGUA RUSSA RETOUR? Il corso di lingua RETOUR è programmato per adulti che sono coinvolti nel turismo internazionale, nel settore ristorazione e degli alberghi,

Dettagli

Zlatko Matić. Università di Belgrado Facoltà di Teologia ortodossa

Zlatko Matić. Università di Belgrado Facoltà di Teologia ortodossa Саборност Α Ω 1 (2007) 67 82 У К 27-549-675 271.2:272 Zlatko Matić Università di Belgrado Facoltà di Teologia ortodossa L indole escatologica dell eucaristia (problemi e prospettive nel dialogo ecumenico)

Dettagli

Mediacom presenta MyMovie i20 - EasySwap Disk Multimedia FULLHD 1080p Player

Mediacom presenta MyMovie i20 - EasySwap Disk Multimedia FULLHD 1080p Player Mediacom presenta MyMovie i20 - EasySwap Disk Multimedia FULLHD 1080p Player Multimedia Player" dalle elevate performance ma dall uso e dall installazione semplicissimi, studiati per offrire al neofita

Dettagli

КОСОВО И МЕТОХИЈА НА СТАРИМ КАРТАМА ОД XV ДО XVIII ВЕКА

КОСОВО И МЕТОХИЈА НА СТАРИМ КАРТАМА ОД XV ДО XVIII ВЕКА Косово и Метохија на старим картама од XV до XVIII века 61 КОСОВО И МЕТОХИЈА НА СТАРИМ КАРТАМА ОД XV ДО XVIII ВЕКА ГОРДАНА ТОМОВИЋ Апстракт: Карте највећих европских картографа XV XVIII представљају важна

Dettagli

Progetto RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2013 3841/001-001 GUIDA AGLI STUDENTI

Progetto RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2013 3841/001-001 GUIDA AGLI STUDENTI GUIDA AGLI STUDENTI La guida proposta è destinata agli adulti che vorrebbero studiare russo a partire dal livello per principianti o a persone che hanno già studiato russo con vari metodi di apprendimento

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 27. 05. 2015 г. ВАРИАНТ 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 27. 05. 2015 г. ВАРИАНТ 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 27. 05. 2015 г. ВАРИАНТ 1 I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI TESTO N. 1 Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 26.05.2016 г. ВАРИАНТ 2

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 26.05.2016 г. ВАРИАНТ 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 26.05.2016 г. ВАРИАНТ 2 I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI TESTO N. 1 Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente

Dettagli

Progetto RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2013 3841/001-001 GUIDA AGLI STUDENTI

Progetto RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2013 3841/001-001 GUIDA AGLI STUDENTI GUIDA AGLI STUDENTI La guida proposta è destinata agli adulti che vorrebbero studiare russo a partire dal livello per principianti o a persone che hanno già studiato russo con vari metodi di apprendimento

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 23 май 2012 г. ВАРИАНТ 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 23 май 2012 г. ВАРИАНТ 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 23 май 2012 г. ВАРИАНТ 1 I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI TESTO N. 1 Prima di iniziare il lavoro: leggere

Dettagli

Utopie dell ozio. Gončarov e Brancati

Utopie dell ozio. Gončarov e Brancati M. I. U. R. Università degli Studi di Sassari DIPARTIMENTO DI TEORIE E RICERCHE DEI SISTEMI CULTURALI Scuola di Dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali Indirizzo: Teoria e Storia delle Culture e delle

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 30 август 2013 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 30 август 2013 г. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 30 август 2013 г. ВАРИАНТ 2 I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI TESTO N. 1 Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente

Dettagli

DIPARTIMENTO di ECONOMIA - DIEC Scuola di Scienze Sociali. (Lingua russa - codice 83709)

DIPARTIMENTO di ECONOMIA - DIEC Scuola di Scienze Sociali. (Lingua russa - codice 83709) (Lingua russa - codice 83709) (Corso di Laurea Triennale in Turismo: Impresa, cultura e territorio ) - A.A. 2015/16 Docente Cognome e nome Claudio MACAGNO e-mail: Claudio.Macagno@libero.it Anno di corso:

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК Вариант 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК Вариант 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 22.05.2015 Вариант 1 I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI TESTO N. 1 Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente

Dettagli

letterature, visioni ed altri percorsi ideatore e curatore: Danilo Mandolini

letterature, visioni ed altri percorsi ideatore e curatore: Danilo Mandolini letterature, visioni ed altri percorsi ideatore e curatore: Danilo Mandolini AVVERTENZA. Arcipelago itaca blo-mag è un iniziativa resa disponibile nel solo formato digitale e distribuita via e-mail e tramite

Dettagli

Essere e Avere (Глаголы быть, иметь)

Essere e Avere (Глаголы быть, иметь) talan-lang.ru Essere e Avere (Глаголы быть, иметь) 1. Trasformate secondo l modello (измените по образцу) lbro borsa penna tavolo quaderno seda porta telefono dvano rosa fore (m) casa macchna letto camerere

Dettagli

PARALLELISMI LINGUISTICI, LETTERARI E CULTURALI

PARALLELISMI LINGUISTICI, LETTERARI E CULTURALI SKOPJE Università Ss. Cirillo e Metodio di Skopje Facoltà di Filologia Blaže Koneski PARALLELISMI LINGUISTICI, LETTERARI E CULTURALI Convegno internazionale in occasione dei 55 anni di Studi italiani presso

Dettagli

PARTE I. 1.1. Trasformate secondo il m о d e l l o : Libro => Questo è un libro; Borsa => Questa è una borsa.

PARTE I. 1.1. Trasformate secondo il m о d e l l o : Libro => Questo è un libro; Borsa => Questa è una borsa. PARTE I IL NOME, L'AGGETTIVO, L'ARTICOLO 1.1. Trasformate secondo il m о d e l l o : Libro => Questo è un libro; Borsa => Questa è una borsa. 1. Libro. Borsa. Penna. Tavolo. Quaderno. 2. Sedia. Porta.

Dettagli

POPPI DIMORA STORICA TOSCANA ITALIA TUSCANY ITALY

POPPI DIMORA STORICA TOSCANA ITALIA TUSCANY ITALY O O OC OC CY Y ТОСКАНЕ ИТАЛИЯ O OC HOC HOE ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОМ CECHE imora storica esclusiva del XV secolo ituata nel centro storico di oppi mpia superficie: mq 960 iardino privato con vista sulla Valle del

Dettagli

LAGO MAGGIORE LUXURY LIFE. Tолько для вас! Cамое лучшее

LAGO MAGGIORE LUXURY LIFE. Tолько для вас! Cамое лучшее LAGO MAGGIORE LUXURY LIFE Tолько для вас! Cамое лучшее Real Estate & Consulting, è lieta di offrirvi la migliore selezione di proposte immobiliari presenti sul mercato. LAGO MAGGIORE VERBANIA Ville di

Dettagli

LINGUA E CIVILTA' RUSSA TERZA LINGUA CLASSE 1 I A.S. 2014-2015 PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA E CIVILTA' RUSSA TERZA LINGUA CLASSE 1 I A.S. 2014-2015 PROGRAMMA SVOLTO Docente: Milanesi Maura LINGUA E CIVILTA' RUSSA TERZA LINGUA CLASSE 1 I Dal manuale in adozione Kontakty di A.L. Berdicevskij, A.B: Golubeva unità 1-3 Quaderno di scrittura Pervye uroki russkogo jazyka

Dettagli

consulting engineering realizing technology

consulting engineering realizing technology consulting engineering realizing technology GROUP GROUP...l orizzonte è vicino se sai quale rotta intraprendere welcome to habitat language Italiano Habitat Group si occupa di progettare, realizzare,

Dettagli

COSTANTINO A CAVALLO: PERSISTENZE DI UN ICONOGRAFIA NEL MEDIOEVO

COSTANTINO A CAVALLO: PERSISTENZE DI UN ICONOGRAFIA NEL MEDIOEVO Ni{ i Vizantija VI 165 Devis Valenti COSTANTINO A CAVALLO: PERSISTENZE DI UN ICONOGRAFIA NEL MEDIOEVO Nella relazione dello scorso Simposio 1 mi ero occupato dell iconografia costantiniana nell Italia

Dettagli

LAGO MAGGIORE LUXURY LIFE. Tолько для вас! Cамое лучшее

LAGO MAGGIORE LUXURY LIFE. Tолько для вас! Cамое лучшее LAGO MAGGIORE LUXURY LIFE Tолько для вас! Cамое лучшее Ivan Gobetti Real Estate & Consulting, è lieta di offrirvi la migliore selezione di proposte immobiliari presenti sul mercato. LAGO MAGGIORE VERBANIA

Dettagli

CULTA Religion and Multiculturality: Educational Pathways for Local Church Leaders CRISTIANI E MUSULMANI PER UN FUTURO COMUNE: IL MODELLO BULGARO

CULTA Religion and Multiculturality: Educational Pathways for Local Church Leaders CRISTIANI E MUSULMANI PER UN FUTURO COMUNE: IL MODELLO BULGARO Work package: Name of the partner: Project deliverable: WP 3 - NATIONAL RESEARCHES P (6) - Regional Development Foundation Research article CRISTIANI E MUSULMANI PER UN FUTURO COMUNE: IL MODELLO BULGARO

Dettagli

Саборност 3 (2009) УДК 272-284-423.79. Lubomir Žák. Pontificia Università Lateranense, Facoltà di Teologia, Roma

Саборност 3 (2009) УДК 272-284-423.79. Lubomir Žák. Pontificia Università Lateranense, Facoltà di Teologia, Roma Саборност 3 (2009) Α Ω 29 43 УДК 272-284-423.79 Lubomir Žák Pontificia Università Lateranense, Facoltà di Teologia, Roma L amore nella teologia: tra Oriente e Occidente 1 Abstract: Prendendo spunto dalla

Dettagli

Glava že vsěm Biblïja. Le citazioni bibliche nell opera di H.S. Skovoroda (1722-1794) tra tradizione slava ecclesiastica e cultura barocca 1

Glava že vsěm Biblïja. Le citazioni bibliche nell opera di H.S. Skovoroda (1722-1794) tra tradizione slava ecclesiastica e cultura barocca 1 Studi Slavistici IX (2012): 29-52 Maria Grazia Bartolini Glava že vsěm Biblïja. Le citazioni bibliche nell opera di H.S. Skovoroda (1722-1794) tra tradizione slava ecclesiastica e cultura barocca 1 Hryhorij

Dettagli

C o l l e z i o n e A r t D e c o

C o l l e z i o n e A r t D e c o Collezione Art Deco Collezione Art Deco La ditta Stile Elisa, sollecitata dalle rinnovate esigenze della Clientela, è lieta di presentare il Catalogo degli articoli di ultima produzione. L occasione ci

Dettagli

Per compiacere le ombre (i debiti di Brodsky verso Pushkin e Dante) di Valentina Polukhina

Per compiacere le ombre (i debiti di Brodsky verso Pushkin e Dante) di Valentina Polukhina Per compiacere le ombre (i debiti di Brodsky verso Pushkin e Dante) di Valentina Polukhina И новый Дант склоняется к листу и на пустое место ставит слово. Joseph Brodsky i È un privilegio parlare di tre

Dettagli

TERRACINA ALTA IN VETRINA ARTE ARTIGIANATO ANTIQUARIATO MODA DESIGN CERAMICHE GIOIELLI

TERRACINA ALTA IN VETRINA ARTE ARTIGIANATO ANTIQUARIATO MODA DESIGN CERAMICHE GIOIELLI TERRACINA ALTA IN VETRINA ARTE ARTIGIANATO ANTIQUARIATO MODA DESIGN CERAMICHE GIOIELLI A passeggio nel Centro Storico alto tra negozi e botteghe artigianali Da qualche anno, dopo un periodo di parziale

Dettagli

L APRÈS MIDI D UN FAUNE

L APRÈS MIDI D UN FAUNE UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Corso di Laurea in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali Tesi di Laurea LA RIVOLUZIONE DEI BALLETS RUSSES: L

Dettagli

ScaleComm. Инсталляция коммуникационного программного обеспечения для весов Gibertini

ScaleComm. Инсталляция коммуникационного программного обеспечения для весов Gibertini 60.50.500 Ed. 1 07/2009 ScaleComm Software di comunicazione per bilance Gibertini Communication Software for Gibertini balances Инсталляция коммуникационного программного обеспечения для весов Gibertini

Dettagli

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE ANNUALE

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE ANNUALE Al Dirigente Scolastico dell I.I.S. F. Algarotti Venezia PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE ANNUALE Prof.ssa Silvia Carrozzo Classe 1^A Materia: Russo (3 lingua) Anno Scolastico 2015/2016 Obiettivi generali da

Dettagli

Il Naftalan... La parola magica, che attira gente da tutto

Il Naftalan... La parola magica, che attira gente da tutto Scoprire l Azerbaigian IL NAFTALAN: UN MAGICO DONO DELLA NATURA SITUATO NELLE PROFONDITÀ DELL AZERBAIGIAN Nazim BADALOV Dottore in Scienze Mediche (Mosca) Il Naftalan... La parola magica, che attira gente

Dettagli

Aggiornamento nuove collezioni. Merchandising

Aggiornamento nuove collezioni. Merchandising Aggiornamento nuove collezioni Merchandising Bernini Pannelli di Comunicazione e di Riepilogo COLORI, FORMATI e DECORI dimensioni pannelli 100x200 cm UI13 2 Bluetech Pannelli di Comunicazione e di Riepilogo

Dettagli

Ai o URGENTA? Sunà la Răspunde cu calm la i^ntrebările operatorului.

Ai o URGENTA? Sunà la Răspunde cu calm la i^ntrebările operatorului. Ai o URGENTA? Sunà la 118 - Răspunde cu calm la i^ntrebările operatorului. - Ascultă tot timpul instructiunile personalului de la 118, dupà cu putine actiuni simple, se poate salva viata rănitului pa^nă

Dettagli

ABBONATI A LUXURY/SUBSCRIBE TO LUXURY

ABBONATI A LUXURY/SUBSCRIBE TO LUXURY ABBONATI A LUXURY/SUBSCRIBE TO LUXURY 6 numeri Italia/6 numbers in Italy 6 numeri estero/6 numbers out of Italy arretrati/back issues A) con bollettino postale (solo per l Italia) intestato ad ARETE SRL

Dettagli

Il ruolo della tradizione slavoecclesiastica nella lingua russa contemporanea. Aspetti metodologico-didattici del russo come L2*

Il ruolo della tradizione slavoecclesiastica nella lingua russa contemporanea. Aspetti metodologico-didattici del russo come L2* Materiali e discussioni Studi Slavistici x (2013): 275-295 Claudia Lasorsa Siedina Il ruolo della tradizione slavoecclesiastica nella lingua russa contemporanea. Aspetti metodologico-didattici del russo

Dettagli

IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO PL PT RO RU SK SL SR SV TR

IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO PL PT RO RU SK SL SR SV TR 171505830/3 08/2014 EPL 424 Series IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO PL PT RO RU SK SL SR SV TR Tosaerba con conducente a piedi - MANUALE DI ISTRUZIONI ATTENZIONE: prima di usare

Dettagli

L ITALIA A BELGRADO. Rassegna Stampa Anno 2014 Primo Semestre

L ITALIA A BELGRADO. Rassegna Stampa Anno 2014 Primo Semestre L ITALIA A BELGRADO Rassegna Stampa Anno 2014 Primo Semestre RASSEGNA STAMPA Giovedì 02 gennaio 2014 The Year Ahead - Italian Ambassador to Serbia 'Six-Letter Words' new investments in your country once

Dettagli

Б ю ст г а л ьтер / CD Raffaella / CD / ner o, bianco / 3B-4D / 1399 руб. Стринги / CD Raffaella / CD31195 / nero, bianco / 1-4 / 799 руб.

Б ю ст г а л ьтер / CD Raffaella / CD / ner o, bianco / 3B-4D / 1399 руб. Стринги / CD Raffaella / CD31195 / nero, bianco / 1-4 / 799 руб. Lingerie Б ю ст г а л ьтер / CD Raffaella / CD 11069 / ner o, bianco / 3B-4D / 1399 руб. Стринги / CD Raffaella / CD31195 / nero, bianco / 1-4 / 799 руб. Бюстгальтер / CD Clover / CD19012 / avorio, lavanda

Dettagli

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015 2016 учебный год РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9-11 КЛАССЫ Письменный тур.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015 2016 учебный год РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9-11 КЛАССЫ Письменный тур. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015 2016 учебный год РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9-11 КЛАССЫ Письменный тур 9 11-e классы 1. Аудирование Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос,

Dettagli

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015 2016 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 11КЛАССЫ. Аудирование

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015 2016 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 11КЛАССЫ. Аудирование ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015 2016 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 11КЛАССЫ Аудирование Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или ложно

Dettagli

Indice. Maria Grazia Bartolini. Marzia Bonadiman. Manuel Boschiero. Luana Cappellotto Capiotto. Rosa Maria D Arcangelo.

Indice. Maria Grazia Bartolini. Marzia Bonadiman. Manuel Boschiero. Luana Cappellotto Capiotto. Rosa Maria D Arcangelo. Università degli Studi di Verona Scuola di Dottorato in Studi Umanistici Dottorato in Letterature Straniere e Scienze della Letteratura I MMAGINI DI TEMPO Studi di Slavistica a cura di Pietro Tosco Qui

Dettagli

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015 2016 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 8 КЛАССЫ. Аудирование

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015 2016 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 8 КЛАССЫ. Аудирование ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015 2016 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 8 КЛАССЫ Аудирование Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или ложно

Dettagli

Cartigiiano: efficienza e funzionalita per Fessiccaggio sottovuoto delle pelli

Cartigiiano: efficienza e funzionalita per Fessiccaggio sottovuoto delle pelli - т т 91783330 Cartigiiano: efficienza e funzionalita per Fessiccaggio sottovuoto delle pelli II sottovuoto Cartigiiano Sintesi e il risultato di una mirata ricerca, che ha avuto 1'obiettivo di realizzare

Dettagli

1 Площадът на народа (Piazza del Popolo) 2 Площадът на император Август (Piazza Augusto Imperatore) 3 Капучинската крипта (Cripta dei Cappuccini) 4 Църквата Св. Мария де ла Витория (Santa Maria della Vittoria)

Dettagli

Andrea Tarabbia Un debito con il diavolo. Note sulla traduzione di Diavoleide di Bulgakov.

Andrea Tarabbia Un debito con il diavolo. Note sulla traduzione di Diavoleide di Bulgakov. Andrea Tarabbia Un debito con il diavolo. Note sulla traduzione di Diavoleide di Bulgakov. So che molti di voi, in questa sala, fanno i traduttori di professione o aspirano a farlo. Io no, io non sono

Dettagli

Iosif Brodskij in Italia, ovvero Iosif Brodskij in lingua italiana 1

Iosif Brodskij in Italia, ovvero Iosif Brodskij in lingua italiana 1 LEA - Lingue e letterature d Oriente e d Occidente, vol. 3 (2014), pp. 371-392 DOI: http://dx.doi.org/10.13128/lea-1824-484x-15200 Iosif Brodskij in Italia, ovvero Iosif Brodskij in lingua italiana 1 Stefania

Dettagli

RES PUBLICA E POPULUS NEL DI AGOSTINO D IPPONA

RES PUBLICA E POPULUS NEL DI AGOSTINO D IPPONA P. S I N I S C A L C O RES PUBLICA E POPULUS NEL DE CIVITATE DEI (XI. 21 E XIX. 21 SS.) DI AGOSTINO D IPPONA 1. Agostino d Ippona vive dal 354 al 430 in un periodo di grandi trasformazioni politiche, sociali

Dettagli

Gioielli femminili dell Azerbaigian

Gioielli femminili dell Azerbaigian Segui le tradizioni Attiga IZMAILOVA Dottore in Storia della filosofia Gioielli femminili dell Azerbaigian Gli abiti femminili tradizionali dell Azerbaigian, nel XIX secolo ed agli inizi del XX secolo,

Dettagli

Alma Mater Studiorum Università di Bologna SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI

Alma Mater Studiorum Università di Bologna SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI Alma Mater Studiorum Università di Bologna SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI Corso di Laurea magistrale in Traduzione specializzata (classe LM - 94) TESI DI LAUREA in Traduzione

Dettagli

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ UN'ALTRA VITA di Ivana Fratter

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ UN'ALTRA VITA di Ivana Fratter РАССКАЗ-ТАЙНА НА ИТАΛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ С ударениями. ДΛя чтения всλух. СΛоварный запас 2500 сλов Ивана Фраттер ДРУГАЯ ЖИЗНЬ UN'ALTRA VITA di Ivana Fratter Джакомо юноша, который думает тоλько о себе. Он проводит

Dettagli

INDUSTRIE FINCUOGHI s.p.a. Divisione EDILGRES MEMBER FLOOR

INDUSTRIE FINCUOGHI s.p.a. Divisione EDILGRES MEMBER FLOOR FLOOR GRÈS PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE GRÈS CÉRAME EMAILLÉ GLASIERTES FEINSTEINZEUG GRÈS PORCELÁNICO ESMALTADO Г Л А З У Р О В А Н Н Ы Й К Е РА М О Г РА Н И Т DUE FINITURE: E LAPPATO

Dettagli

Presentazione Gruppo CS: esperienza progettuale

Presentazione Gruppo CS: esperienza progettuale - Ente abilitato dalla ai Presentazione Gruppo CS: esperienza progettuale Nel progetto Bricks siamo coinvolti più o meno in tutti i Work Packages e siamo Lead Partner del WP3, in cui ci occupiamo dell

Dettagli

MODUS + DORIAN. TEO. LINK. BART. FRANCIS. LOREN. SKY. GEM

MODUS + DORIAN. TEO. LINK. BART. FRANCIS. LOREN. SKY. GEM MODUS + DORIAN. TEO. LINK. BART. FRANCIS. LOREN. SKY. GEM Развертываются различные модули простой формы и тонкой толщины, основополагающей характеристикой которых является игра заполненных и пустых пространств,

Dettagli

Welcome to the new DesignTaleStudio collection designed by Karim Rashid. Limited edition.

Welcome to the new DesignTaleStudio collection designed by Karim Rashid. Limited edition. Welcome to the new DesignTaleStudio collection designed by Karim Rashid. Limited edition. DesignTaleStudio, il laboratorio creativo di Ceramiche Refin, intraprende un nuovo viaggio creativo proponendo

Dettagli

ITA - Caratteristiche della password di accesso

ITA - Caratteristiche della password di accesso ITA - Caratteristiche della passwrd di access 1) La passwrd interpreta i caratteri maiuscli e minuscli cme differenti (es. passwrd è diversa da PASSWORD). 2) La passwrd deve essere di almen 3 caratteri

Dettagli

PARTITA di Giovanni Ducci

PARTITA di Giovanni Ducci . 24 IL LoTTO [Лоторея(вращающиеся колеса с цифрами)] II gioco [игра] del lotto nasce a GEnova [в Генуе] nel XVI secolo, e diventa molto popolare nell'800 soprattutto a NApoli [в Неаполе], dove ancora

Dettagli

PRESS REVIEW 2014 PRESS REVIEW

PRESS REVIEW 2014 PRESS REVIEW PRESS REVIEW 2014 PRESS REVIEW 2014 press@devon-devon.com devon-devon.com 5 ELLE DECORATION France JANUARY 6 7 Le Classique Ukraine JANUARY Living Italy JANUARY 8 9 Marketing Türkiye Turkey JANUARY Salon

Dettagli

RUNDER TISCH. Was tun bei Häuslicher Gewalt?

RUNDER TISCH. Was tun bei Häuslicher Gewalt? RUNDER GEGEN HÄUSLICHE GEWALT TISCH HAGEN Was tun bei Häuslicher Gewalt? Shka dod té bajm né rast Thunimi? Какво мога да направя в случай на домашно насилие? What to do in cases of domestic violence? Que

Dettagli

ITALIAN COLLECTION LUXURY

ITALIAN COLLECTION LUXURY ITALIAN COLLECTION LUXURY D E S I G N Skin 4 Skin 6 Skin 8 Skin 10 Dolcevita 12 Dolcevita 14 Chic 16 DESIGN FOR LUXURY LIFESTYLE Flap 18 20 Kombi 22 Forum 24 26 28 Atlantic 30 Atlantic 32 3 Window 34 Window

Dettagli

Bruce Clay: Business con Google e Social Media. Misurazioni per valutare l Efficacia del SEO

Bruce Clay: Business con Google e Social Media. Misurazioni per valutare l Efficacia del SEO Bruce Clay: Business con Google e Social Media Misurazioni per valutare l Efficacia del SEO Chi Siamo e Cosa Facciamo Bruce Clay e una delle principali agenzie di SEO e Web marketing con presenza globale

Dettagli

la qualità nel regalo e nell artigianato made in Italy high quality made in Italy giftware and handicraft

la qualità nel regalo e nell artigianato made in Italy high quality made in Italy giftware and handicraft la qualità nel regalo e nell artigianato made in Italy high quality made in Italy giftware and handicraft Via Man dr à, 8-951 24 CATANIA (CT) Italy w w w.giftitaly.com - e-mail: in fo@giftitaly.com Consorzio

Dettagli

GENERALITÁ. Breve storia

GENERALITÁ. Breve storia GENERALITÁ Chi ha avuto allievi di madrelingua russa o ha occasione di frequentare slavi che vivono in Italia, avrà già avuto modo di notare la facilità con cui generalmente apprendono le lingue straniere.

Dettagli

of Venice The Venetian Hotelier s Association (AVA) meets at the Casino to re-elect its President An evening dedicated to charm

of Venice The Venetian Hotelier s Association (AVA) meets at the Casino to re-elect its President An evening dedicated to charm event Treasures TOP, FROM THE LEFT, FRANCO MASCHIETTO, PRESIDENT OF AVA, CARLO ALBERTO TESSERIN, COUNCILLOR OF THE VENETO REGION, CARLO PAGAN, CASINO DIRECTOR, LUANA ZANELLA, CITY COUNCIL MEMBER FOR CULTURE

Dettagli

Subwoofer B10 Manuale d'istruzioni

Subwoofer B10 Manuale d'istruzioni Subwoofer B10 Manuale d'istruzioni Importanti istruzioni per la sicurezza 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Leggere queste istruzioni. Conservare queste istruzioni. Osservare tutte le avvertenze. Seguire tutte le

Dettagli

EMATHIA WHITE DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

EMATHIA WHITE DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE EMATHIA WHITE Il sistema è in estruso di alluminio verniciato bianco e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori

Dettagli

Sistemi per costruire roefix.com

Sistemi per costruire roefix.com Sistemi per costruire roefix.com Listino Prezzi 2015 Italia valido dal 1 gennaio 2015 roefix.com RÖFIX Sistemi di isolamento termico Tutelare l ambiente con l isolamento termico Risparmiare energia a casa

Dettagli

VASTòK! LETTERATURA, MUSICA, VIAGGI, SPORT, ARTE, CUCINA, STORIA, POESIA, LIFESTYLE... Tutto que!o che non è luogo comune, raccontato da gente comune.

VASTòK! LETTERATURA, MUSICA, VIAGGI, SPORT, ARTE, CUCINA, STORIA, POESIA, LIFESTYLE... Tutto que!o che non è luogo comune, raccontato da gente comune. VASTòK! LETTERATURA, MUSICA, VIAGGI, SPORT, ARTE, CUCINA, STORIA, POESIA, LIFESTYLE... Tutto que!o che non è luogo comune, raccontato da gente comune. SOMMARIO Pag. 2 La nostra terra Pag. 4 Un nonno speciale

Dettagli

erindanielmckeepublicrelations

erindanielmckeepublicrelations Credits "Erin D.McKee PR knows the business inside out and have more 'contacts' than Vision Express!" Dominic Mohan Assistant Editor, The Sun "Erin D.McKee PR are one of the best PR companies around they

Dettagli

COLLEZIONE I CONTEMPORANEI RUBINO LUCIDO 13

COLLEZIONE I CONTEMPORANEI RUBINO LUCIDO 13 COLLEZIONE I CONTEMPORANEI RUBINO LUCIDO 13 COLLEZIONE I CONTEMPORANEI RUBINO LUCIDO 13 La tua casa ha uno stile. Un tocco di classe nell arredamento di oggi. Unique style for your house. A touch of class

Dettagli

TRA I TESORI NASCOSTI DELL EMIGRAZIONE RUSSA: L ARCHIVIO PRIVATO DI V.P. NIKULIN. Raffaella Vassena

TRA I TESORI NASCOSTI DELL EMIGRAZIONE RUSSA: L ARCHIVIO PRIVATO DI V.P. NIKULIN. Raffaella Vassena TRA I TESORI NASCOSTI DELL EMIGRAZIONE RUSSA: L ARCHIVIO PRIVATO DI V.P. NIKULIN Raffaella Vassena Il nome di Vsevolod Petrovič Nikulin (Nikolaev, 1890 Milano, 1968) non dice pressoché nulla alla maggior

Dettagli

HELP FOR CHILDREN PARMA Onlus

HELP FOR CHILDREN PARMA Onlus HELP FOR CHILDREN PARMA Onlus Via Argonne 4-4300 PARMA Tel. 348 9053528 Fax 0521 941579 PROGETTO CHERNOBYL PROGETTO SAHARAWI PROGETTO MOUBARAK Banca Popolare dell Emilia Romagna AG. 1 - PARMA C.C. 00000910111

Dettagli

- La condizione di vita nelle carceri italiane e regolata dalla legge n. 354 del 26 Luglio 1975, chiamata Ordinamento Penitenziario, in cui si dice che il trattamento carcerario deve essere conforme ad

Dettagli

ΛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ НА ИТАΛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ΛЮБОВЬ В РАЮ

ΛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ НА ИТАΛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ΛЮБОВЬ В РАЮ ΛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ НА ИТАΛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ С ударениями. ДΛя чтения всλух. СΛоварный запас 1000 сλов Джованни Дуччи ΛЮБОВЬ В РАЮ AMORE IN PARADISO di Giovanni Ducci L Angelo Pippo è un Angelo specializzato:

Dettagli

La moda ed il costume russi da Djagilev alle Fashion Week di Mosca

La moda ed il costume russi da Djagilev alle Fashion Week di Mosca Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali Curriculum: Slavistica Tesi di Laurea La moda ed il costume russi da Djagilev alle Fashion

Dettagli

ALLA SCOPERTA DELL ITALIANO ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

ALLA SCOPERTA DELL ITALIANO ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК Министерство образования Республики Беларусь БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства Кафедра современных европейских языков ALLA SCOPERTA

Dettagli

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA Bruxelles, 31 marzo 2005 (OR. en) AA 18/2/05 REV 2 TRATTATO DI ADESIONE: ATTO DI ADESIONE, ALLEGATO V PROGETTO DI ATTI LEGISLATIVI

Dettagli

Серия «Легко читаем по-итальянски»

Серия «Легко читаем по-итальянски» Анелия Ивановна Ибарбия Итальянские сказки / Fiabe Italiane Серия «Легко читаем по-итальянски» Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8600664 Итальянские сказки

Dettagli

INCR OCI. OCI INCR Ruska Iv anna Zaccaro anovska-naskov

INCR OCI. OCI INCR Ruska Iv anna Zaccaro anovska-naskov UNIVERSITÀ Ss. CIRILLO E METODIO DI SKOPJE INCROCI STUDI SULLA LETTERATURA LA TRADUZIONE E LA GLOTTODIDATTICA a cura di Vanna Zaccaro Ruska Ivanovska-Naskova Bari-Skopje 2015 Università degli Studi di

Dettagli

Ruolo dell ecografia nel management dell osteogenesi durante l osteosintesi compressione-distrazione (CDO) nei bambini

Ruolo dell ecografia nel management dell osteogenesi durante l osteosintesi compressione-distrazione (CDO) nei bambini Ruolo dell ecografia nel management dell osteogenesi durante l osteosintesi compressione-distrazione (CDO) nei bambini Role of ultrasound in the active management of osteogenesis during compression-distraction

Dettagli

Николай Дюлгеров / Nicolay Diulgheroff / Nicolay Diulgheroff

Николай Дюлгеров / Nicolay Diulgheroff / Nicolay Diulgheroff Николай Дюлгеров / Nicolay Diulgheroff / Nicolay Diulgheroff Николай Дюлгеров / Nicolay Diulgheroff / Nicolay Diulgheroff Комуникационна стратегия на Рeпублика България за Европейския съюз Strategia comunicativa

Dettagli

ceramiche 120x120 lastre in gres porcellanato 120x120 lastre in gres porcellanato

ceramiche 120x120 lastre in gres porcellanato 120x120 lastre in gres porcellanato ceramiche 120x120 lastre in gres porcellanato 120x120 lastre in gres porcellanato Indice stone coal 2 THASSOS 10 BORGOGNA 20 TRAVERTINO 25 BERCY 32 LUSERNA 38 BASALTINA 42 LIMESTONE 48 MADE 54 GALLERY

Dettagli

Centro di Lingua e Cultura Italiana

Centro di Lingua e Cultura Italiana Centro di Lingua e Cultura Italiana Методика Наши курсы основываются на европейской системе оценки владения языком, предполагающей 6 уровней: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Общая продолжительность занятий по

Dettagli

Indice argomenti Dogshow San Marino 24 25/11/2012 :

Indice argomenti Dogshow San Marino 24 25/11/2012 : Indice argomenti Dogshow San Marino 24 25/11/2012 : - Norme Generali. Italiano. Inglese. Francese. Russo - Regolamento di Cipro - Programma e orari esposizioni - Titoli CAC San Marino (riconosciuti FCI)

Dettagli

MACCHINE PER TINTURA FILATI E TESSUTI SISTEMI INTEGRATI INGEGNERIA E SERVIZI YARNS AND FABRICS DYEING MACHINES INTEGRATED SYSTEMS

MACCHINE PER TINTURA FILATI E TESSUTI SISTEMI INTEGRATI INGEGNERIA E SERVIZI YARNS AND FABRICS DYEING MACHINES INTEGRATED SYSTEMS 0813182 MACCHINE PER TINTURA FILATI E TESSUTI SISTEMI INTEGRATI INGEGNERIA E SERVIZI YARNS AND FABRICS DYEING MACHINES INTEGRATED SYSTEMS ENGINEERING AND SERVICES La sede di Tavernerio: una moderna e completa

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В ПРОФИЛИРАНИ

Dettagli

La semantica dello spazio vuoto in Marina Cvetaeva e nell avanguardia figurativa russa

La semantica dello spazio vuoto in Marina Cvetaeva e nell avanguardia figurativa russa 15. Valentina Parisi Nel bianco La semantica dello spazio vuoto in Marina Cvetaeva e nell avanguardia figurativa russa vparisi@tiscalinet.it Avviene che nella sua essenza la bianchezza non è tanto un colore

Dettagli

SG2. Owner s manual Manuel de l utilisateur Bedienungsanleitung Manual del propietario Uso e manutenzione 使 用 说 明 书

SG2. Owner s manual Manuel de l utilisateur Bedienungsanleitung Manual del propietario Uso e manutenzione 使 用 说 明 书 SG2 Owner s manual Manuel de l utilisateur Bedienungsanleitung Manual del propietario Uso e manutenzione 使 用 说 明 书 IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Applies to power adaptor Connecting the Plug and

Dettagli

PENSIERI INTEMPESTIVI RIFLESSIONI SULLA RILETTURA ODIERNA DELLA PUBBLICISTICA DI M. GOR KIJ

PENSIERI INTEMPESTIVI RIFLESSIONI SULLA RILETTURA ODIERNA DELLA PUBBLICISTICA DI M. GOR KIJ RIFLESSIONI SULLA RILETTURA ODIERNA DELLA PUBBLICISTICA DI M. GOR KIJ LJUDMILA CHAPOVALOVA ABSTRACT. Nel 1990 a Mosca è uscito un libro di M. Gor kij dal titolo Nesvoevremennye mysli. Zametki o revoljucii

Dettagli

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ОСМИ КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ

Dettagli

CENTENARIO vacanze glamour MODA & TENDENZE notte fashion ARCHITETTURA i villini nel pineto GASTRONOMIA oro bianco in cucina

CENTENARIO vacanze glamour MODA & TENDENZE notte fashion ARCHITETTURA i villini nel pineto GASTRONOMIA oro bianco in cucina IL MAGAZINE DEL CENTENARIO anno 4 numero 8 WINTERduemiladodici milanomarittima life - anno 4 n 2 - Poste Italiane spa sped. in A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n 46) art. 1 comma 1 DCB Forlì E

Dettagli

L editoria digitale nel mondo slavo: aspetti, problemi e prospettive

L editoria digitale nel mondo slavo: aspetti, problemi e prospettive Corso di Laurea magistrale in Scienze del Linguaggio Tesi di Laurea In Elementi di editoria digitale L editoria digitale nel mondo slavo: aspetti, problemi e prospettive Relatore Ch. Prof. ssa Marina Buzzoni

Dettagli

ISPEZIONE DELLE CARNI FRESCHE IN BASE AI REQUISITI DELLA CUSTOM UNION Reg.27/12/83 Linea guida 4086/86 Linea guida 3228/85

ISPEZIONE DELLE CARNI FRESCHE IN BASE AI REQUISITI DELLA CUSTOM UNION Reg.27/12/83 Linea guida 4086/86 Linea guida 3228/85 ISPEZIONE DELLE CARNI FRESCHE IN BASE AI REQUISITI DELLA CUSTOM UNION Reg.27/12/83 Linea guida 4086/86 Linea guida 3228/85 Requisiti strutturali e gestionali Visita Ante e Post mortem Requisiti strutturali

Dettagli

Per un servizio immigrazione ed educazione alla mondialità

Per un servizio immigrazione ed educazione alla mondialità RI COSTRUIRE insieme Per un servizio immigrazione ed educazione alla mondialità Numero 1 1 giugno 2010 Quindicinale a distribuzione gratuita. Realizzazione a cura del coordinamento cittadino Ricostruire

Dettagli