e uve re i ateria di bbighi di pubbicit traspare a e diffusi e di i frai i dea PA i GU i decret su rirdi dea discipi a

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "e uve re i ateria di bbighi di pubbicit traspare a e diffusi e di i frai i dea PA i GU i decret su rirdi dea discipi a"

Transcript

1 Fcus a cura de Direttre Prf Avv Eric ichetti e uve re i ateria di bbighi di pubbicit traspare a e diffusi e di i frai i dea PA i GU i decret su rirdi dea discipi a Decret egisativ pubbicat sua Gaetta Ufficiae 80 de Etra i vigre i 20 aprie 2013 i decret che si cpe di uer 53 artici ed u aegat c i quae veg dettati i pricipi di trasparea defiita ai sesi de'art 1 de decret i esae ce accessibiit ttae dee ifraii ccereti 'rgaiaie e 'attivit dee pubbiche aiistraii a scp di favrire fre diffuse di ctr su perseguiet dee fuii istituiai e su'utii dee risrse pubbiche che viee psta a garaia dee ibert idividuai e cettive ch dei diritti civii pitici e sciai itegra i diritt ad ua bua aiistraie e ccrre aa reaiaie di u'aiistraie aperta a servii de cittadi I decret ai sesi de'art 11 si appica 1) ae PA ex art 1 dgs 165'2001* 2) ae sciet partecipate dae PA ed ae sciet da esse ctrate ai sesi de'artic 2359 de cdice civie a iitataete a'attivit di pubbic iteresse discipiata da diritt aiae de'uie eurpea e dispsiii de'artic 1 ci da 15 a 33 dea egge 6 vebre e autrit idipedeti di garaia vigiaa e regaie prvved a'attuaie di quat previst dea rativa vigete i ateria di trasparea secd e dispsiii dei rispettivi rdiaeti I particare. -'art 3 cdifica i pricipi secd cui "Tutti i dcu"eti e ifr"aii e i dati ggett di pubbicaie bbigatria ai sesi dea r"ativa vigete s pubbici e chiuque ha diritt di csceri di fruire gratuita"ete e di utiiari e riutiiari ai sesi de successiv art 7" I particare a sua vta 'art 7 rubricat "DATI APERTI E RIUTII**+" statuisce che i dcueti e ifraii e i dati ggett di pubbicaie bbigatria ai sesi dea rativa vigete resi dispibii ache a seguit de'access civic di cui a'artic 5 s pubbicati i frat di tip apert ai sesi de'artic 68 de Cdice de'aiistraie 1

2 2 digitae e s riutiiabii rispettad e 'itegrit ssia riprtad i test sea acua dificaie e citad e a fte*. -'art 4 reativ ai "I-ITI AA TRASPARE/*A" itrduce a pssibiit per i dati persai diversi dai dati sesibii e dai dati giudiiari di cui a'artic 4 ca 1 ettera d) ed e) de dgs 196'2003 di ua r diffusie attravers siti istituiai ch3 i r trattaet secd dait che e cset a idiciaie e a ritracciabiit traite i tri di ricerca web ed i r riutii ai sesi de citat art 7 e rispett dei pricipi su trattaet dei dati persai Itre i ca 3 csete ae pubbiche aiistraii di disprre a pubbicaie e prpri sit istituiae di dati ifraii e dcueti che ha 'bbig di pubbicare ai sesi de presete decret sua base di specifica previsie di egge regaet Viee pi cdificata a stesibiit se ei casi previsti daa egge dee tiie ccereti a atura dee iferit e degi ipedieti persai faiiari che causi 'astesie da avr ch e cpeti dea vautaie e tiie ccereti i rapprt di avr tra i predett dipedete e 'aiistraie idee a riveare taua dee ifraii di cui a'artic 4 ca 1 ettera d) de decret egisativ 196'2003*. -'art 5 su'"access+ CIVIC+" prevede che 'bbig previst daa rativa vigete i cap ae PA di pubbicare dcueti ifraii dati cprta i diritt di chiuque di richiedere i edesii ei casi i cui sia stata essa a r pubbicaie -a richiesta di access civic 3 sttpsta ad acua iitaie quat aa egittiaie sggettiva de richiedete deve essere tivata 3 gratuita e va presetata a respsabie dea trasparea de'aiistraie bbigata aa pubbicaie che si prucia sua stessa Etr treta giri a PA prcede aa pubbicaie e sit de dcuet de'ifraie de dat richiest e trasette ctestuaete a richiedete vver cuica a edesi 'avveuta pubbicaie idicad i cegaet ipertestuae a quat richiest Se i dcuet 'ifraie i dat richiesti risuta gi pubbicati e rispett dea rativa vigete 'aiistraie idica a richiedete i reativ cegaet ipertestuae 8ei casi di ritard acata rispsta i richiedete pu9 ricrrere a titare de ptere sstitutiv di cui a'art 2 ca 9.bis dea egge 7 agst e successive dificaii che verificata a sussistea de'bbig di pubbicaie ei terii di cui a ca 9.ter de edesi artic prvvede ai sesi de ca 3 Per quat attiee aa tutea de diritt di access civic i decret ha dificat i Cdice de prcess aiistrativ ce egi precisat e successiv art 52*. -'art 6 assicura a QUAIT5 DEE I/F+R-A*I+/I riprtate ei siti istituiai dved e PA garatire 'itegrit i cstate aggiraet a cpeteaa tepestivit a sepicit di csutaie a cpresibiit 'geeit a facie accessibiit ch3 a cfrit ai dcueti rigiai

3 i pssess de'aiistraie 'idicaie dea r prveiea e a riutiiabiit secd quat previst da'art 7 Itre 'esigea di assicurare adeguata quait dee ifraii diffuse pu9 i gi cas cstituire tiv per 'essa ritardata pubbicaie dei dati dee ifraii e dei dcueti*. -'art 8 prescrive i cique ai a durata de'bbig di pubbicaie dei dati dee ifraii e dei dcueti ggett di pubbicaie bbigatria decrreti da 1: geai de'a successiv a que da cui decrre 'bbig di pubbicaie e cuque fi a che gi atti pubbicati prduc i r effetti fatti savi i diversi terii previsti daa rativa i ateria di trattaet dei dati persai e quat previst dagi artt 14 ca 2 e 15 ca 4*. -'art 9 itrduce 'bbig dee PA di creare sui prpri siti istituiai u'appsita seie deiata "A--I/ISTRA*I+/E TRASPARE/TE" a cui iter s cteuti i dati e ifraii e i dcueti pubbicati ai sesi dea rativa vigete S vietati fitri e atre suii teciche atte ad ipedire ai tri di ricerca web di idiciare ed effettuare ricerche a'iter dea seie ;Aiistraie trasparete< Aa scadea de terie dei cique ai i dcueti e ifraii e i dati s cuque cservati e resi dispibii c e dait di cui a'art 6 a'iter di distite seii de sit di archivi ccate e debitaete segaate e'abit dea seie ;Aiistraie trasparete< I dcueti pss essere trasferiti a'iter dee seii di archivi ache pria dea scadea de terie di cui a'artic 8 ca 3 Itre a PA ha 'bbig di pubbicare su prpri sit istituiae ea seie ;Aiistraie trasparete< a) i Prgraa trieae per a trasparea e 'itegrit ed i reativ stat di attuaie* b) i Pia e a Reaie di cui a'artic 10 de dgs 27 ttbre * c) i iativi ed i curricua dei cpeti degi rgaisi idipedeti di vautaie di cui a'art 14 de decret egisativ 150 de 2009* d) i curricua e i cpesi dei sggetti di cui a'art15 ca 1 ch3 i curricua dei titari di psiii rgaiative redatti i cfrit a vigete de eurpe*. -'art 10 prescrive tre aa suddetta pubbicaie che e PA ha 'bbig setite e assciaii rappresetate e Csigi aiae dei csuatri e degi uteti di adttare u PR+GRA--A TRIE//AE PER A TRASPARE/*A E 'I/TEGRIT5 da aggirare auaete che idica e iiiative previste per garatire u adeguat ive di trasparea a egait e sviupp dea cutura de'itegrit I Prgraa deve defiire e isure i di e e iiiative vti a'attuaie degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete ivi cprese e isure rgaiative vte ad assicurare a regarit e a tepestivit dei fussi ifrativi* 3

4 4. -'art 12 attribuisce u ru iprtate aa baca dati "/+R-ATTIVA" i dved ciascua aiistraii pubbicare sui prpri siti istituiai i riferieti rativi c i reativi i> ae re di egge statae pubbicate apput ea baca dati ;8rattiva< che e rega 'istituie 'rgaiaie e 'attivit Va atres? pubbicate e direttive e circari i prgrai e e istruii eaati da'aiistraie e gi att che dispe i geerae sua rgaiaie sue fuii sugi biettivi sui prcedieti vver ei quai si deteria 'iterpretaie di re giuridiche che e riguarda si detta dispsiii per 'appicaie di esse ivi cpresi i cdici di cdtta S gi estrei degi atti e dei testi ufficiai va pubbicati per gi statuti e e re di egge regiai che rega e fuii 'rgaiaie e svgiet dee attivit di cpetea de'aiistraie*. -'art 13 bbiga e PA a pubbicare ed aggirare e ifraii e i dati ccereti a prpria rgaiaie quai ad esepi 'rgaigraa 'eec dei ueri di teef ch3 dee casee di psta eettrica istituiai e dee casee di psta eettrica certificata dedicate cui i cittadi pssa rivgersi per quasiasi richiesta ierete i cpiti istituiai ecc*. -'art 14 prescrive ae PA di pubbicare etr tre esi daa eeie daa ia e per i tre ai successivi daa cessaie de adat de'icaric dei sggetti per i titari di I/CARICHI P+ITICI di carattere eettiv cuque di esercii di pteri di idiri pitic di ive statae regiae e cae e pubbiche aiistraii pubbica c riferiet a tutti i prpri cpeti i segueti dcueti ed ifraii a) 'att di ia di prcaaie c 'idicaie dea durata de'icaric de adat eettiv* b) i curricuu* c) i cpesi di quasiasi atura cessi a'assuie dea carica* gi iprti di viaggi di servii e issii pagati c fdi pubbici* d) i dati reativi a'assuie di atre cariche press eti pubbici privati ed i reativi cpesi a quasiasi tit crrispsti* e) gi atri evetuai icarichi c eri a caric dea fiaa pubbica e 'idicaie dei cpesi spettati* f) e dichiaraii di cui a'art 2 dea egge 441'1982 ch3 e attestaii e dichiaraii di cui agi artt 3 e 4 dea edesia egge ce dificata da presete decret iitataete a sggett a ciuge separat e ai pareti etr i secd grad ve gi stessi vi cseta Viee i gi cas data evidea a acat cses Ae ifraii di cui aa presete ettera ccereti sggetti diversi da titare de'rga di idiri pitic si appica e dispsiii di cui a'artic 7 Giva itre da subit richiaare 'art 47 ca 1 i quae prevede ua specifica SA/*I+/E A--I/ISTRATIVA PECU/IARIA che va da 500 a eur a caric de respsabie dea acata cuicaie icpeta cuicaie dee ifraii e dei dati cteuti e'art 14 ccereti a situaie patriiae cpessiva de titare de'icaric a et

5 5 de'assuie i carica a titarit di iprese e partecipaii aiarie prprie de ciuge e dei pareti etr i secd grad ch3 tutti i cpesi cui da diritt 'assuie dea carica Itre i reativ prvvediet saiatri 3 pubbicat su sit iteret de'aiistraie rgais iteressat Tai saii ai sesi de ca 3 de'art 49 si appica per ciascua aiistraie a partire daa data di adie de pri aggiraet auae de Pia trieae dea trasparea e cuque a partire da 17 ttbre 2013 vver da cetttatesi gir successiv aa data di etrata i vigre de decret*. -'art 15 bbiga a PA etr tre esi da cferiet de'icaric e per i tre ai successivi aa cessaie de'icaric aa pubbicaie e a'aggiraet di ifraii reative ai titari di I/CARICHI A--I/ISTRATIVI DI VERTICE E DI I/CARICHI DIRIGE/*IAI a quasiasi tit cferiti ch di cabraie csuea -e ifraie da pubbicare riguarda ad esepi i cpes i curricuu ed i cas di essa pubbicaie i pagaet de crrispettiv deteria a RESP+/SABIIT5 DE DIRIGE/TE che 'ha dispst accertata a'esit de prcediet discipiare e cprta i pagaet di ua saie pari aa sa crrispsta fatt sav i risarciet de da de destiatari ve ricrra e cdiii di cui a'artic 30 de decret egisativ 2 ugi *. Gi artt e 18 prescriv atres? bbighi di pubbicaie ccereti a dtaie rgaica e i cst de persae c rapprt di avr sia a tep ideteriat che a tep deteriat Va atres? resi pubbici triestraete i dati reativi ai tassi di assea de persae distiti per uffici di ive dirigeiae Itre deve essere pubbicat 'eec degi icarichi cferiti autriati a ciascu dei prpri dipedeti c 'idicaie dea durata e de cpes spettate per gi icaric*. -'art 19 sui BA/DI DI C+/C+RS+ statuisce che e PA pubbica e teg cstateete aggirat 'eec dei badi i crs ch3 que dei badi espetati e crs de'uti triei accpagat da'idicaie per ciascu di essi de uer dei dipedeti assuti e dee spese effettuate*. -'art 20 ipe 'bbig di pubbicare i dati reativi a'atare cpessiv dei prei cegati aa PERF+R-A/CE staiati e 'atare dei prei effettivaete distribuiti etre 'art 21 bbiga e PA a pubbicare i dati sua ctrattaie cettiva*. -'art 22 che si appica s ae sciet partecipate da aiistraii pubbiche qutate i ercati regaetati e r ctrate itrduce bbighi di pubbicaie dei dati reativi agi eti pubbici vigiati e agi eti di diritt privat i ctr pubbic ch3 ae partecipaii i sciet di diritt privat I particare i base a ca 1 ciascua aiistraie deve pubbicare ed aggirare auaete a) 'eec degi eti pubbici cuque

6 deiati istituiti vigiati e fiaiati daa aiistraie edesia vver per i quai 'aiistraie abbia i ptere di ia degi aiistratri de'ete c 'eecaie dee fuii attribuite e dee attivit svte i favre de'aiistraie dee attivit di servii pubbic affidate* b) 'eec dee sciet di cui detiee direttaete qute di partecipaie ache iritaria idicade 'etit c 'idicaie dee fuii attribuite e dee attivit svte i favre de'aiistraie dee attivit di servii pubbic affidate* c) 'eec degi eti di diritt privatcuque deiati i ctr de'aiistraie c 'idicaie dee fuii attribuite e dee attivit svte i favre de'aiistraie dee attivit di servii pubbic affidate Ai fii dee preseti dispsiii s eti di diritt privat i ctr pubbic gi eti di diritt privat sttpsti a ctr da parte di aiistraii pubbiche ppure gi eti cstituiti vigiati da pubbiche aiistraii ei quai sia a queste ricsciuti ache i assea di ua partecipaie aiaria pteri di ia dei vertici dei cpeti degi rgai* d) ua piu' rappresetaii grafiche che evideia i rapprti tra 'aiistraie e gi eti di cui a precedete ca I ca 2 aggiuge che "Per ciascu degi eti di cui ae ettere da a) a c) de ca 1 s pubbicati i dati reativi aa ragie sciae aa isura dea evetuae partecipaie de'aiistraie aa durata de'ipeg a'ere cpessiv a quasiasi tit gravate per 'a su biaci de'aiistraie a uer dei rappresetati de'aiistraie egi rgai di gver a trattaet ecic cpessiv a ciascu di essi spettate ai risutati di biaci degi utii tre esercii fiaiari S atresi' pubbicati i dati reativi agi icarichi di aiistratre de'ete e i reativ trattaet ecic cpessiv -a viaie degi bbighi di pubbicaie aidetti saciti da ca 2 de'art 22 d ug ai sesi de ca 2 de'art 47 aa SA/*I+/E A--I/ISTRATIVA PECU/IARIA da 500 a eur a caric de respsabie dea viaie -a stessa saie si appica agi aiistratri scietari che cuica ai sci pubbici i prpri icaric ed i reativ cpes etr treta giri da cferiet vver per e ideit di risutat etr treta giri da percepiet Tai saii ai sesi de ca 3 de'art 49 si appica per ciascua aiistraie a partire daa data di adie de pri aggiraet auae de Pia trieae dea trasparea e cuque a partire da cetttatesi gir successiv aa data di etrata i vigre de decret Passad pi a ca 3 de'art 22 viee prescritt 'bbig d'iseriet e sit de'aiistraie de cegaet c i siti istituiai degi eti di cui a ca 1 ei quai s pubbicati i dati reativi ai cpeti degi rgai di idiri e ai sggetti titari di icaric i appicaie degi artici 14 e 15 Per a acata icpeta pubbicaie dei dati reativi agi eti di cui a ca 1 6

7 7 i ca 4 vieta 'ergaie i r favre di se a quasivgia tit da parte de'aiistraie iteressata*. -'art 23 rubricat "&bbighi di pubbicaie ccereti i prvvedi"eti a""iistrativi" pe a caric dee PA 'bbig di PUBBICA*I+/E DEGI EE/CHI DEI PR+VVEDI-E/TI FI/AI AD+TTATI DAI DIRIGE/TI E DAGI +RGA/I DI I/DIRI**; P+ITIC+ da aggirare gi sei esi i distite partiii dea seie ;Aiistraie trasparete< c particare riferiet ai prvvedieti fiai dei prcedieti di a) autriaie ccessie* b) sceta de ctraete per 'affidaet di avri friture e servii ache c riferiet aa dait di seeie presceta ai sesi de cdice dei ctratti pubbici reativi a avri servii e friture di cui a decret egisativ 12 aprie * c) ccrsi e prve seettive per 'assuie de persae e prgressii di carriera di cui a'art 24 de dgs 150'2009* d) accrdi stipuati da'aiistraie c sggetti privati c atre aiistraii pubbiche Per ciascu dei prvvedieti cpresi egi eechi s pubbicati i cteut 'ggett a evetuae spesa prevista e gi estrei reativi ai pricipai dcueti cteuti e fascic reativ a prcediet -a pubbicaie avviee ea fra di ua scheda sitetica prdtta autaticaete i sede di fraie de dcuet che ctiee 'att*. -'art 24 itrduce a caric dee PA che rgaia a fii cscitivi e statistici i dati reativi aa prpria attivit aiistrativa i fra aggregata per settri di attivit per cpetea degi rgai e degi uffici per tipgia di prcedieti a r pubbicaie e i cstateete aggiraet Va atres? pubbicati i risutati de itraggi peridic ccerete i rispett dei tepi prcedietai effettuat ai sesi de'artic 1 ca 28 dea egge 6 vebre Ai sesi de ca 1 de'art 49 'bbig di pubbicaie dei dati di cui a'art 24 decrre da terie di sei esi daa data di etrata i vigre de decret*. Gi artt 26 e 27 ipg 'bbig di pubbicaie degi atti di ccessie di svveii ctributi sussidi e attribuie di vataggi ecici a perse fisiche ed eti pubbici e privati eevad dett icbete a cdiie egae di efficacia dei prvvedieti che dispga ccessii e attribuii di iprt cpessiv superire a ie eur e crs de'a sare a edesi beeficiari* a sua evetuae issie icpetea 3 rievata d'uffici dagi rgai dirigeiai stt a prpria RESP+/SABIIT5 A--I/ISTRATIVA PATRI-+/IAE E C+/TABIE PER I/DEBITA C+/CESSI+/E + ATTRIBU*I+/E DI BE/EFICI EC+/+-ICI -a acata icpeta ritardata pubbicaie rievata d'uffici dagi rgai di ctr 3 atres? rievabie da destiatari dea prevista ccessie attribuie e da chiuque atr abbia iteresse ache ai fii de risarciet de da da ritard da parte

8 8 de'aiistraie ai sesi de'artic 30 de decret egisativ 2 ugi 'art 27 precisa pi i dati ggett di pubbicaie*. -'art 28 itrduce 'bbig di PUBBICIT5 DEI RE/DIC+/TI DEI GRUPPI C+/SIIARI regiai e prviciai saiad 'issie c a riduie de 50 per cet dee risrse da trasferire da assegare e crs de'a*. -'art 29 assicura a piea accessibiit e csutabiit dei dati de BIA/CI+ di previsie e a que csutiv di ciascu a che va pubbicat i fra sitetica aggregata e sepificata ache c i ricrs a rappresetaii grafiche a fie di assicurare a piea accessibiit e cpresibiit*. -'art 30 bbiga e PA a pubbicare e ifraii idetificative degi ibii psseduti ch i cai di caie di affitt versati percepiti*. -'art 32 sugi bbighi di pubbicaie ccereti i servii ergati prescrive a pubbicaie dea carta dei servii i dcuet cteete gi stadard di quait dei servii pubbici. -'art 33 itrduce 'I/DICAT+RE DI TE-PESTIVIT5 DEI PAGA-E/TI che pubbicat auaete da ctea dei tepi edi di ciascua PA di pagaet reativi agi acquisti di bei servii e friture*. 'art 35 rubricat "bbighi di pubbicaie reativi ai prcedi"eti a""iistrativi e ai ctri sue dichiaraii sstitutive e 'acquisiie d'uffici dei dati" discipia gi adepieti gravati sue PA reativaete ai prcedieti aiistrativi I particare per ciascua tipgia di prcediet va pubbicate e segueti ifraii a) ua breve descriie de prcediet c idicaie di tutti i riferieti rativi utii* b) 'uit rgaiativa respsabie de'istruttria* c) i e de respsabie de prcediet uitaete ai recapiti teefici e aa casea di psta eettrica istituiae ch3 ve divers 'uffici cpetete a'adie de prvvediet fiae c 'idicaie de e de respsabie de'uffici uitaete ai rispettivi recapiti teefici e aa casea di psta eettrica istituiae* d) per i prcedieti ad istaa di parte gi atti e i dcueti da aegare a'istaa e a duistica ecessaria cpresi i fac.siie per e autcertificaii ache se a prduie a crred de'istaa 3 prevista da re di egge regaeti atti pubbicati ea Gaetta Ufficiae ch3 gi uffici ai quai rivgersi per ifraii gi rari e e dait di access c idicaie degi idirii dei recapiti teefici e dee casee di psta eettrica istituiae a cui presetare e istae* e) e dait c e quai gi iteressati pss tteere e ifraii reative ai prcedieti i crs che i riguardi* f) i terie fissat i sede di discipia rativa de prcediet per a ccusie c 'adie di u prvvediet espress e gi atr terie prcedietae rievate* g) i prcedieti per i quai i prvvediet de'aiistraie pu9 essere sstituit da ua dichiaraie de'iteressat vver i prcediet pu9

9 9 ccudersi c i siei asses de'aiistraie* h) gi strueti di tutea aiistrativa e giurisdiiae ricsciuti daa egge i favre de'iteressat e crs de prcediet e ei cfrti de prvvediet fiae vver ei casi di adie de prvvediet tre i terie predeteriat per a sua ccusie e i di per attivari* i) i i> di access a servii ie ve sia gi dispibie i rete i tepi previsti per a sua attivaie* ) e dait per 'effettuaie dei pagaeti evetuaete ecessari c e ifraii di cui a'artic 36* ) i e de sggett a cui 3 attribuit i cas di ieria i ptere sstitutiv ch3 e dait per attivare tae ptere c idicaie dei recapiti teefici e dee casee di psta eettrica istituiae* ) i risutati dee idagii di custer satisfacti cdtte sua quait dei servii ergati attravers diversi caai facede rievare i reativ adaet -a ra pi vieta ae PA di richiedere 'us di dui e fruari che sia stati pubbicati e pss essere respite istae adduced i acat utii dei dui fruari a acata prduie di tai atti dcueti e deve ivitare 'istate a itegrare a dcuetaie i u terie cgru I cas di essa pubbicaie i reativi prcedieti pss essere avviati ache i assea dei suddetti dui fruari Itre su sit istituiae e PA dev pubbicare a) i recapiti teefici e a casea di psta eettrica istituiae de'uffici respsabie per e attivit vte a gestire garatire e verificare a trasissie dei dati 'access dirett agi stessi da parte dee aiistraii prcedeti ai sesi degi artici e 72 de decret de Presidete dea Repubbica 28 dicebre * b) e cveii.quadr vte a discipiare e dait di access ai dati di cui a'art 58 de cdice de'aiistraie digitae di cui a decret egisativ 7 ar * c) e uteriri dait per a tepestiva acquisiie d'uffici dei dati ch3 per svgiet dei ctri sue dichiaraii sstitutive da parte dee aiistraii prcedeti*. -'art 36 itrduce 'bbig per e PA di pubbicare e ifraii ecessarie per 'effettuaie di pagaeti ifratici*. Gi artt 37 e 38 a r vta preved che ciascua PA pubbichi su sit istituiae 1) e ifraii reative ae prcedure per 'affidaet e 'esecuie di pere e avri pubbici servii e friture* 2) a deibera a ctrarre reativaete aa trattativa privata ex art 57 ca 6 dgs 163'06* 3) i dcueti di prgraaie ache purieae dee pere pubbiche di cpetea de'aiistraie e iee guida per a vautaie degi ivestieti* e reaii auai* gi atr dcuet predispst e'abit dea vautaie ivi icusi i pareri dei vautatri che si discsti dae scete dee aiistraii e gi esiti dee vautaii ex pst che si discsti dae vautaii ex ate* e ifraii reative ai 8ucei di vautaie e verifica degi ivestieti pubbici di cui a'artic 1 dea egge 144'99 icuse e fuii e

10 10 i cpiti specifici ad essi attribuiti e prcedure e i criteri di idividuaie dei cpeti e i r iativi* 4) e ifraii reative ai tepi ai csti uitari e agi idicatri di reaiaie dee pere pubbiche cpetate -e ifraii sui csti s pubbicate sua base di u schea tip redatt da'autrit per a vigiaa sui ctratti pubbici di avri servii e friture che e cura atres? a raccta e a pubbicaie e prpri sit web istituiae a fie di csetire ua ageve cparaie*. 'art 39 prescrive a pubbicit quae cdiie per 'acquisiie de'efficacia degi atti di gver (quai per esepi piai territriai piai di crdiaet piai paesistici strueti urbaistici geerai e di attuaie ch e r variati) sia ea fase precedete a'apprvaie ediate a pubbicaie tepestiva degi schei di prvvediet sia pi e deibere di adie apprvaie ed i reativi aegati tecici Cccrre pi creare ua appsita seie e sit de cue che deve essere ctiuaete aggirata ea quae va pubbicata a dcuetaie reativa a ciascu prcediet di presetaie e apprvaie dee prpste di trasfraie urbaistica d'iiiativa privata pubbica i variate a struet urbaistic geerae cuque deiat vigete ch dee prpste di trasfraie urbaistica d'iiiativa privata pubbica i attuaie de struet urbaistic geerae vigete che cprti preiait edificatrie a frte de'ipeg dei privati aa reaiaie di pere di urbaiaie extra eri dea cessie di aree vuetrie per fiait di pubbic iteresse*. I virtd de'art 40 e PA dev creare su sit istituiae a seie "I/F+R-A*I+/I A-BIE/TAI" ea quae dev cfuire e ifraii abietai di cui a'artic 2 ca 1 ettera a) de decret egisativ 19 agst che deteg ai fii dee prprie attivit istituiai ch e reaii di cui a'artic 10 de edesi decret egisativ I ca 3 fa savi i casi di escusie de diritt di access ae ifraii abietai di cui a'art 5 de decret egisativ 19 agst *. I Decret iterviee ache su SERVI*I+ SA/ITARI+ /A*I+/AE c 'art 41 stabied i particare a ca 2 che e aiede saitarie ed spedaiere dev pubbicare tutte e ifraii e i dati ccereti e prcedure di cferiet degi icarichi di direttre geerae direttre saitari e direttre aiistrativ ch degi icarichi di respsabie di dipartiet e di strutture sepici e cpesse ivi cpresi i badi e gi avvisi di seeie svgiet dee reative prcedure gi atti di cferiet Itre i ca 3 precisa che aa dirigea saitaria fatta ecceie per i respsabii di strutture sepici si appica gi bbighi di pubbicaie di cui a'art15 Per attivit prfessiai ai sesi de ca 1 ettera c) de'art15 si ited ache e prestaii prfessiai svte i regie itraurari Deve itre essere

11 11 pubbicat ed aggirat c auae 'eec dee strutture saitarie private accreditate e i reativi accrdi itercrsi I decret itrduce pi a caric dee Regii 'bbig di icudere tra i requisiti ecessari a'accreditaet dee strutture saitarie i rispett di bbighi di pubbicit previsti daa rativa vigete Da uti i ca 6 pe bbighi di pubbicit ache a caric di eti aiede e strutture pubbiche e private che erga prestaii per ct de servii saitari che dev idicare e prpri sit i ua appsita seie deiata ;ISTE DI ATTESA< i tepi di attesa previsti e i tepi edi effettivi di attesa per ciascua tipgia di prestaie ergata*. C ie ache i prvvedieti dee PA ctigibii ed urgeti e i geerae prvvedieti di carattere strardiari adttati i cas di caait aturai di atre eergee ivi cprese e aiistraii cissariai e strardiarie cstituite i base aa egge 24 febbrai a prvvedieti egisativi di urgea I particare 'art 42 prescrive a pubbicaie a) dei prvvedieti adttati c a idicaie espressa dee re di egge evetuaete dergate e dei tivi dea derga ch3 'idicaie di evetuai atti aiistrativi giurisdiiai iterveuti* b) i terii teprai evetuaete fissati per 'esercii dei pteri di adie dei prvvedieti strardiari* c) i cst previst degi iterveti e i cst effettiv ssteut da'aiistraie* d) e particari fre di partecipaie degi iteressati ai prcedieti di adie dei prvvedieti strardiari*. -'art 43 itrduce a'iter di gi aiistraie a figura de "RESP+/SABIE PER A TRASPARE/*A" e cui fuii di ra veg attribuite a respsabie per a preveie dea crruie (quest'uti ai sesi de'arti 1 ca 7 dea egge 6 vebre egi Eti -cai 3 raete i segretari sava diversa tivata deteriaie etre i geerae 3 'rga di idiri pitic ad idividuar di ra tra i dirigeti aiistrativi di ru di pria fascia i servii) ed i su iativ deve essere idicat e Prgraa trieae per a trasparea e 'itegrit Quat ai cpiti i decret precisa che i respsabie svge stabiete u'attivit di ctr su'adepiet da parte de'aiistraie degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete assicurad a cpetea a chiarea e 'aggiraet dee ifraii pubbicate ch3 segaad a'rga di idiri pitic a'crgais idipedete di vautaie (CIV) a'autrit aiae aticrruie e ei casi pid gravi a'uffici di discipia i casi di acat ritardat adepiet degi bbighi di pubbicaie Itre i respsabie prvvede a'aggiraet de Prgraa trieae per a trasparea e 'itegrit a'iter de quae s previste specifiche isure di itraggi su'attuaie degi bbighi di trasparea e uteriri isure e iiiative di prie dea trasparea i rapprt c i Pia aticrruie I dirigeti

12 12 respsabii degi uffici de'aiistraie garatisc i tepestiv e regare fuss dee ifraii da pubbicare ai fii de rispett dei terii stabiiti daa egge Da uti i respsabie deve ctrare ed assicurare a regare attuaie de'access civic ed i reaie aa r gravit segaa i casi di iadepiet di adepiet pariae degi bbighi i ateria di pubbicaie previsti daa rativa vigete a'uffici di discipia ai fii de'evetuae attivaie de prcediet discipiare I respsabie segaa atresi' gi iadepieti a vertice pitic de'aiistraie a'civ ai fii de'attivaie dee atre fre di respsabiit*. -'art 44 attribuisce a'rgais idipedete di vautaie (+IV) i cpit di verificare gi biettivi previsti e Prgraa trieae per a trasparea e 'itegrit di cui a'art 10 e quei idicati e Pia dea perfrace vautad atresi' 'adeguatea dei reativi idicatri I sggetti deputati aa isuraie e vautaie dee perfrace ch3 'CIV utiia e ifraii e i dati reativi a'attuaie degi bbighi di trasparea ai fii dea isuraie e vautaie dee perfrace sia rgaiativa sia idividuae de respsabie e dei dirigeti dei sigi uffici respsabii dea trasissie dei dati*. 'art 45 attribuisce uvi cpiti aa Cissie per a vautaie 'itegrit e a trasparea dee pubbiche aiistraii (CIVIT) che ache i quait di Autrit aiae aticrruie ctra 'esatt adepiet degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete esercitad pteri ispettivi ediate richiesta di tiie ifraii atti e dcueti ae aiistraii pubbiche e rdiad 'adie di atti prvvedieti richiesti daa rativa vigete vver a riie di cprtaeti atti ctrastati c i piai e e rege sua trasparea I particare i ca 2 precisa che a CIVIT ctra 'perat dei respsabii per a trasparea a cui pu9 chiedere i redict sui risutati de ctr svt a'iter dee aiistraii -a CIVIT pu9 itre chiedere a'rgais idipedete di vautaie (CIV) uteriri ifraii su ctr de'esatt adepiet degi bbighi di trasparea previsti daa rativa vigete Itre aggiuge i ca 4 che i base aa r gravit a CIVIT segaa i casi di iadepiet di adepiet pariae degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete a'uffici di discipia de'aiistraie iteressata ai fii de'evetuae attivaie de prcediet discipiare a caric de respsabie de dirigete teut aa trasissie dee ifraii -a CIVIT segaa atresi' gi iadepieti ai vertici pitici dee aiistraii agi CIV e se de cas aa CCRTE DEI CC8TI ai fii de'attivaie dee atre fre di respsabiit -a CIVIT rede pubbici i reativi prvvedieti -a CIVIT itre ctra e rede ti i casi di acata attuaie degi bbighi di pubbicaie di cui a'art 14 de presete decret pubbicad i iativi dei sggetti iteressati per i quai si 3 prcedut aa pubbicaie*

13 . -e SA/*I+/I per a viaii degi bbighi di trasparea s cdificate a'art 46 I particare 'iadepiet degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete a acata predispsiie de Prgraa trieae per a trasparea e 'itegrit cstituisc eeet di vautaie dea respsabiit dirigeiae evetuae causa di respsabiit per da a'iagie de'aiistraie e s cuque vautati ai fii dea crrespsie dea retribuie di risutat e de trattaet accessri cegat aa perfrace idividuae dei respsabii I respsabie rispde de'iadepiet se 3 dipes da causa a ui iputabie*. I Cap VII "Dispsiii Fiai e trasitrie" si apre c 'art 48 che reativaete a'attuaie degi bbighi di pubbicit e trasparea precisa che 3 i Dipartiet dea fuie pubbica che defiisce i criteri dei e schei stadard per 'rgaiaie a cdificaie e a rappresetaie dei dcueti dee ifraii e dei dati ggett di pubbicaie bbigatria ai sesi dea rativa vigete ch3 reativaete a'rgaiaie dea seie ;Aiistraie trasparete< Gi stadard i dei e gi schei s adttati c decreti de Presidete de Csigi dei Giistri setiti i Garate per a prteie dei dati persai a Cferea uificata 'Ageia Itaia Digitae a CIVIT e 'ISTAT Itre e'aegat A a decret veg idividuati dei e schei stadard per 'rgaiaie a cdificaie e a rappresetaie dei dcueti dee ifraii e dei dati ggett di pubbicaie bbigatria ai sesi dea rativa vigete -e aiistraii di cui a'artic 11 e'adepiet degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete s teute a cfrarsi agi stadard ai dei ed agi schei di cui a ca 1*. -'art 49 ca 1 precisa pi che u pid decreti deteriera e dait di appicaie dee dispsiii de presete decret aa Presidea de Csigi dei Giistri i csideraie dee pecuiarit de reativ rdiaet ai sesi degi artici 92 e 95 dea Cstituie Per quat ivece attiee ae regii a Statut speciae e e prvice aute di Tret e Ba i ca 4 ascia aperta ae stesse a pssibiit di idividuare fre e dait di appicaie de presete decret i ragie dea pecuiarit dei prpri rdiaeti*. -'art 50 sua TUTEA GIURISDI*I+/AE sttpe e ctrversie reative agi bbighi di trasparea previsti daa rativa vigete aa discipia prevista da decret egisativ 2 ugi A ta fie i successiv art 52 iterviee a dificare i Dgs 104'2010 vver i C+DICE DE PR+CESS+ A--I/ISTRATIV+ ei di di seguit idicati 1) -'art 23 "Difesa persae dee parti" i uv ca 1 statuisce che ")e parti pss stare i giudii persa"ete sea 'assistea de difesre ei giudii i "ateria di access e trasparea aiistrativa i "ateria eettrae e ei 13

14 giudii reativi a diritt dei cittadii de'uie eurpea e dei r fa"iiari di circare e di sggirare ibera"ete e territri degi Stati "e"bri"* 2) -'art 87 ca 2 ettera c) "Udiee pubbiche e prcedi"eti i ca"era di csigi" ea uva fruaie dispe espressaete che "&tre agi atri casi espressa"ete previsti si tratta i ca"era di csigi+ a) i giudii cauteari e quei reativi a'esecuie dee "isure cauteari cegiai- b) i giudii i "ateria di siei- c) i giudii i "ateria di access ai dcu"eti a""iistrativi e di viaie degi bbighi di trasparea aiistrativa- d) i giudii di tte"peraa- e) i giudii i ppsiie ai decreti che prucia 'estiie 'i"prcedibiit. de giudii (&"issis)" 3) -'art 116 Rit i ateria di access ai dcueti aiistrativi s stati dificati i ca 1 e 4 -a uva re 'aie prevede che "1 Ctr e deter"iaii e ctr i siei sue istae di access ai dcu"eti a""iistrativi ch per a tutea de diritt di access civic cessa a'iadepiet degi bbighi di trasparea i ricrs 1 prpst etr treta giri daa cscea dea deter"iaie i"pugata daa fr"aie de siei "ediate tificaie a'a""iistraie e ad a"e u ctriteressat Si appica ' artic 49 I ter"ie per a prpsiie di ricrsi icidetai "tivi aggiuti 1 di treta giri (&"issis) 4 I giudice decide c setea i fr"a se"pificata- sussistede i presuppsti rdia 'esibiie e ve previst a pubbicaie dei dcu"eti richiesti etr u ter"ie superire di r"a a treta giri dettad ve ccrra e reative "dait. (&"issis)4 4) )'art 133 5aterie di giurisdiie escusiva ea uva fr"uaie de c""a 1 ettera a) 6) stabiisce espressa"ete che "S devute aa giurisdiie escusiva de giudice a""iistrativ sav uteriri previsii di egge+ a) e ctrversie i "ateria di+ 1) risarci"et de da igiust cagiat i cseguea de'isservaa dsa cpsa de ter"ie di ccusie de prcedi"et a""iistrativ- 2) fr"aie ccusie ed esecuie degi accrdi itegrativi sstitutivi di prvvedi"et a""iistrativ degi accrdi fra pubbiche a""iistraii- 3) siei di cui a'artic 31 c""i 1 2 e 3 e prvvedi"eti espressi adttati i sede di verifica di segaaie certificata deucia e dichiaraie di iii attivit. di cui a'artic 19 c""a 67ter dea egge 7 agst ) deter"iaie e crrespsie de'idei dvut i cas di revca de prvvedi"et a""iistrativ- 5) uit. de prvvedi"et a""iistrativ adttati i viaie eusie de giudicat- 6) diritt di access ai dcu"eti a""iistrativi e viaie degi bbighi di trasparea aiistrativa- (&"issis)". -'art 51 3 dirett ad assicurare che da'attuaie de decret derivi uvi aggiri eri a caric dea fiaa pubbica ed a ta fie e aiistraii 14

15 iteressate dvra prvvedere agi adepieti previsti c e risrse uae struetai e fiaiarie dispibii a egisaie vigete*. -'art 52 tre ae difiche a cdice de prcess aiistrativ spra idicate iterviee a dificare uteriri dispsiii tra e quai si segaa a sstituie de'art 54 "Cteut dei siti dee pubbiche a""iistraii" de decret egisativ 7 ar ea cui uva fruaie espressaete sacisce che "1 I siti dee pubbiche a""iistraii cteg i dati di cui a decret egisativ recate i rirdi dea discipia riguardate gi bbighi di pubbicit. trasparea e diffusie di ifr"aii da parte dee pubbiche a""iistraii adttat ai sesi de'artic 1 c""a 35 dea egge 6 ve"bre ". 8e'Aegat viee riprtata a Struttura dee ifraii sui siti istituiai I particare viee precisat che a seie dei siti istituiai deiata "A""iistraie trasparete" deve essere rgaiata i stt.seii a'iter dee quai dev essere iseriti i dcueti e ifraii e i dati previsti da presete decret 15

RATIVA GEERAE ATTIVITA PRPAGADA

RATIVA GEERAE ATTIVITA PRPAGADA RATIVA GEERAE AFFIIAII E TESSERAETI RATIVA ATTIVITA PRPAGADA E SCUE UT FEDERAI STAGIE 2012 2013 APPRVATA C DEIBERA CSIGI FEDERAE SIGI FEDERAE 65 DE 672012 ! AFFIIAII DEE SCIETA IDICE GEERAE PRIA AFFIIAIE

Dettagli

Multirischi Casa e Famiglia

Multirischi Casa e Famiglia FSCCOO FORO Cntratt di ssicurazine de Ram Danni utirischi Casa e Famigia aattia presente Fascic nfrmativ cntiene: ta nfrmativa Gssari Cndizini di ssicurazine deve essere cnsegnat a Cntraente prima dea

Dettagli

Cenni di Teoria delle assicurazioni

Cenni di Teoria delle assicurazioni ei di Teoria dee assicurazioi Vautazioe di acue fore basiari di assicurazioi sua ita Probea di autazioe di ua redita di durata aeatoria Necessità di espriere a probabiità di sopraieza di u idiiduo: Fuzioi

Dettagli

BANDO DI GARA D'APPALTO. 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Dipartimento

BANDO DI GARA D'APPALTO. 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Dipartimento Po) AA/AZ ft.'f ROMA CAPTALE BANDO D GARA D'APPALTO SEZONE ) AMMNSTRAZONE AGGUDCATRCE. 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitae Dipartimento Sviuppo nfrastrutture e Manutenzione

Dettagli

BANDO DI GARA D' APPALTO. 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Dipartimento

BANDO DI GARA D' APPALTO. 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Dipartimento , ROMA CAPTALE '21M~ BANDO D GARA D' APPALTO SEZONE ) AMMNSTRAZONE AGGUDCATRCE. N PUBBLCAZONE DAL~...1:Jj~jM.~ A L _.2 /~L-MZ: = 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitae Dipartimento

Dettagli

MiFID. A Passion to Perform.

MiFID. A Passion to Perform. MiFID Traspareza, fiducia, protezioe dell ivestitore. Soo i pricipi a cui Deutsche Bak si è sempre ispirata. Pricipi saciti dalla direttiva europea MiFID (Market i Fiacial Istrumets Directive). Deutsche

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. n rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. n rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24 At 1 - L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto ae seguenti prestazioni: 1.1 - CONSULENZA MEDICA - Quando, a seguito di

Dettagli

Roma, 18 settembre 2014. Claai

Roma, 18 settembre 2014. Claai .:.ontratto Coettivo Nazionae di Lavoro per i dipendenti dae imprese artigiane esercenti Servizi di puizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione Roma, 18 settembre 2014 Caai Si

Dettagli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 Mdell di Organizzazine, Gestine e Cntrll ex D.Lgs. 231/2001 Parte Generale Mdell di Organizzazine, Gestine e Cntrll ex D.lgs.231/2001 Accenture Back Office and Administratin Services Spa PREMESSA - AGGIORNAMENTI

Dettagli

LA CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI DI ARREDAMENTO, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, FINITURE DI LEGNO (FINESTRE, PAVIMENTI, PORTE, SCALE) e DESIGN

LA CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI DI ARREDAMENTO, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, FINITURE DI LEGNO (FINESTRE, PAVIMENTI, PORTE, SCALE) e DESIGN LA CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI DI ARREDAMENTO, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, FINITURE DI LEGNO (FINESTRE, PAVIMENTI, PORTE, SCALE) e DESIGN VADEMECUM PER IL CONSUMATORE IO SONO, IO SCELGO SOLO Conoscere

Dettagli

SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO (SACC)

SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO (SACC) Casa, Husing sciale e Pari pprtunità SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO (SACC) CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA, IL COMUNE DI PARABIAGO E EST TICINO SOC.COOP. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE

Dettagli

Le pensioni dal 1 gennaio 2014

Le pensioni dal 1 gennaio 2014 Argomento A cura deo Spi-Cgi de Emiia-Romagna n. 1 gennaio 2014 Le pensioni da 1 gennaio 2014 Perequazione automatica 2014 pensioni, assegni e indennità civii assistenziai importo aggiuntivo per anno 2013

Dettagli

Codice etico e di condotta aziendale

Codice etico e di condotta aziendale Codice etico e di codotta aziedale 2015 RELX Group Codice etico e di codotta aziedale 2 Sommario Il ostro impego verso l itegrità Messaggio del ostro CEO Filosofia e valori aziedali Il ostro Codice etico

Dettagli

COMUNE DI SPINEA. Provincia di Venezia DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO A VERITAS SPA DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E

COMUNE DI SPINEA. Provincia di Venezia DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO A VERITAS SPA DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E COMUNE DI SPINEA Prvincia di Venezia OGGETTO: DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO A VERITAS SPA DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI. N. Registr Scritture

Dettagli

AZIENDA SANITARIA LOCALE N 2 OLBIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N 2 OLBIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N 2 OLBIA PROCEDURA APERTA PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL ATTUALE SISTEMA DI FONIA DELL AZIENDA SANITARIA LOCALE N 2 DI OLBIA E PER LA FORNITURA

Dettagli

POLICY ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

POLICY ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO POLICY ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO Cnsigli di Amministrazine del 29 lugli 2014 INDICE 1 Intrduzine... 3 1.1 Struttura del dcument 4 1.2 Destinatari del dcument 4 1.3 Respnsabilità del dcument 4 2

Dettagli

MANUALE OPERATORE DOTE DISABILI

MANUALE OPERATORE DOTE DISABILI Settre Lavr, Frmazine, Plitiche Sciali PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014-2016 ANNUALITA 2014 MANUALE OPERATORE DOTE DISABILI Elenc crnlgic delle mdifiche

Dettagli

AVVISO DOTE UNICA LAVORO

AVVISO DOTE UNICA LAVORO Bllettin Ufficiale 29 ALLEGATO 1 AVVISO DOTE UNICA LAVORO 1. FINALITÀ DELL AVVISO 2. RISORSE FINANZIARIE 3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE 4. EROGATORI DEI SERVIZI 5. DEFINIZIONE ED ACCESSO ALLE FASCE

Dettagli

Guida alla consultazione

Guida alla consultazione VIAGGI PROTETTI 1 Guida alla cosultazioe INFORMAZIONI PRINCIPALI 3 I NOSTRI CONTATTI 4 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASCURAZIONE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO INFORMAZIONI SULLE

Dettagli

CONVENZIONE PREMORIENZA NON AUTOSUFFICIENZA RIMBORSO SPESE MEDICHE E SANITARIE

CONVENZIONE PREMORIENZA NON AUTOSUFFICIENZA RIMBORSO SPESE MEDICHE E SANITARIE Tra le Spett.li UNISALUTE S.p.A. Via Del Gmit 1 40127 Blgna P.I. 03843680376 AXA France Vie Directin Santé Prévyance Spécialistes Service 2833 313 terrasses de l Arche - 92000 Nanterre R.C.S. di Parigi

Dettagli

Servizi di Incasso e Pagamento

Servizi di Incasso e Pagamento Fgli Infrmativ Nrme per la trasparenza delle perazini e dei servizi bancari e finanziari. Titl VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, nrme di attuazine e successive variazini Aggirnat al 29 lugli 2014

Dettagli

Le scienze applicate nella salvaguardia e nella riproduzione degli archivi

Le scienze applicate nella salvaguardia e nella riproduzione degli archivi .. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI QUADERNI DELLA RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI ST ATO 56 CENTRO DI FOTORIPRODUZIONE LEGATORIA E RESTAURO DEGLI ARCHIVI DI STATO Le scienze appicate nea savaguardia

Dettagli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del decret legislativ 8 giugn 2001, n. 231 Apprvat dal Cnsigli di Gestine e dal Cnsigli di Srveglianza in data 30 giugn 2015 INDICE CAPITOLO 1 IL

Dettagli

&fffi plano Dl organizzazione AZIENDALE I o..., t4to7t2oo8

&fffi plano Dl organizzazione AZIENDALE I o..., t4to7t2oo8 &fffi pla Dl RGAZZAZO AZDAL..., t4t7t28 per gli anni 2008-20l0 Reu.: t COD: Paginaldi lll POA PAO D ORGAZZAZO AZDAL per gli anni 2008-20 0 Cdice dcument: POA Rev. Data: 4lOT l2oo8 Funine me Firma missine

Dettagli

d esterni arredamento senza corso di formazione del diciannovesimo 30.000

d esterni arredamento senza corso di formazione del diciannovesimo 30.000 Servizi e cosuleze per Au tori ed editori Serv izi e co S u l eze per il ci em A e l A t v editoria di cultura FormAzioe professioale 00136 Roma Via Pereira, 129c Tel. 06 45490739 Tel. e Fax 06 35400912

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L' ASSICURAZIONE INFORTUNI, LESIONI, PER CONTO E A FAVORE DEI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L' ASSICURAZIONE INFORTUNI, LESIONI, PER CONTO E A FAVORE DEI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L' ASSICURAZIONE INFORTUNI, LESIONI, PER CONTO E A FAVORE DEI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L' ASSICURAZIONE INFORTUNI,

Dettagli

ANNO 2010 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI TRENTO

ANNO 2010 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI TRENTO AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI TRENTO ANNO 2010 PROGRAMMA DI ATTIVITÁ SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI vs 1.1 febbrai 2010 1 Scp del presente dcument è di rappresentare il pian di attività del

Dettagli

M E N S I L E D I R C R E D I T O. I ncontri. gennaio 2014 anno IV. idee&fatti USCIAMO DALL EMPASSE

M E N S I L E D I R C R E D I T O. I ncontri. gennaio 2014 anno IV. idee&fatti USCIAMO DALL EMPASSE M E N S I L E D I R C R E D I T O I cotri idee&fatti 18 geaio 2014 ao IV Poste Italiae Spa - Spedizioe i abboameto postale - D.L. 353/2003 (cov. i L. 27/02/2004. 46/art. 1, comma 1, DCB Roma - Prezzo copia

Dettagli