e uve re i ateria di bbighi di pubbicit traspare a e diffusi e di i frai i dea PA i GU i decret su rirdi dea discipi a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "e uve re i ateria di bbighi di pubbicit traspare a e diffusi e di i frai i dea PA i GU i decret su rirdi dea discipi a"

Transcript

1 Fcus a cura de Direttre Prf Avv Eric ichetti e uve re i ateria di bbighi di pubbicit traspare a e diffusi e di i frai i dea PA i GU i decret su rirdi dea discipi a Decret egisativ pubbicat sua Gaetta Ufficiae 80 de Etra i vigre i 20 aprie 2013 i decret che si cpe di uer 53 artici ed u aegat c i quae veg dettati i pricipi di trasparea defiita ai sesi de'art 1 de decret i esae ce accessibiit ttae dee ifraii ccereti 'rgaiaie e 'attivit dee pubbiche aiistraii a scp di favrire fre diffuse di ctr su perseguiet dee fuii istituiai e su'utii dee risrse pubbiche che viee psta a garaia dee ibert idividuai e cettive ch dei diritti civii pitici e sciai itegra i diritt ad ua bua aiistraie e ccrre aa reaiaie di u'aiistraie aperta a servii de cittadi I decret ai sesi de'art 11 si appica 1) ae PA ex art 1 dgs 165'2001* 2) ae sciet partecipate dae PA ed ae sciet da esse ctrate ai sesi de'artic 2359 de cdice civie a iitataete a'attivit di pubbic iteresse discipiata da diritt aiae de'uie eurpea e dispsiii de'artic 1 ci da 15 a 33 dea egge 6 vebre e autrit idipedeti di garaia vigiaa e regaie prvved a'attuaie di quat previst dea rativa vigete i ateria di trasparea secd e dispsiii dei rispettivi rdiaeti I particare. -'art 3 cdifica i pricipi secd cui "Tutti i dcu"eti e ifr"aii e i dati ggett di pubbicaie bbigatria ai sesi dea r"ativa vigete s pubbici e chiuque ha diritt di csceri di fruire gratuita"ete e di utiiari e riutiiari ai sesi de successiv art 7" I particare a sua vta 'art 7 rubricat "DATI APERTI E RIUTII**+" statuisce che i dcueti e ifraii e i dati ggett di pubbicaie bbigatria ai sesi dea rativa vigete resi dispibii ache a seguit de'access civic di cui a'artic 5 s pubbicati i frat di tip apert ai sesi de'artic 68 de Cdice de'aiistraie 1

2 2 digitae e s riutiiabii rispettad e 'itegrit ssia riprtad i test sea acua dificaie e citad e a fte*. -'art 4 reativ ai "I-ITI AA TRASPARE/*A" itrduce a pssibiit per i dati persai diversi dai dati sesibii e dai dati giudiiari di cui a'artic 4 ca 1 ettera d) ed e) de dgs 196'2003 di ua r diffusie attravers siti istituiai ch3 i r trattaet secd dait che e cset a idiciaie e a ritracciabiit traite i tri di ricerca web ed i r riutii ai sesi de citat art 7 e rispett dei pricipi su trattaet dei dati persai Itre i ca 3 csete ae pubbiche aiistraii di disprre a pubbicaie e prpri sit istituiae di dati ifraii e dcueti che ha 'bbig di pubbicare ai sesi de presete decret sua base di specifica previsie di egge regaet Viee pi cdificata a stesibiit se ei casi previsti daa egge dee tiie ccereti a atura dee iferit e degi ipedieti persai faiiari che causi 'astesie da avr ch e cpeti dea vautaie e tiie ccereti i rapprt di avr tra i predett dipedete e 'aiistraie idee a riveare taua dee ifraii di cui a'artic 4 ca 1 ettera d) de decret egisativ 196'2003*. -'art 5 su'"access+ CIVIC+" prevede che 'bbig previst daa rativa vigete i cap ae PA di pubbicare dcueti ifraii dati cprta i diritt di chiuque di richiedere i edesii ei casi i cui sia stata essa a r pubbicaie -a richiesta di access civic 3 sttpsta ad acua iitaie quat aa egittiaie sggettiva de richiedete deve essere tivata 3 gratuita e va presetata a respsabie dea trasparea de'aiistraie bbigata aa pubbicaie che si prucia sua stessa Etr treta giri a PA prcede aa pubbicaie e sit de dcuet de'ifraie de dat richiest e trasette ctestuaete a richiedete vver cuica a edesi 'avveuta pubbicaie idicad i cegaet ipertestuae a quat richiest Se i dcuet 'ifraie i dat richiesti risuta gi pubbicati e rispett dea rativa vigete 'aiistraie idica a richiedete i reativ cegaet ipertestuae 8ei casi di ritard acata rispsta i richiedete pu9 ricrrere a titare de ptere sstitutiv di cui a'art 2 ca 9.bis dea egge 7 agst e successive dificaii che verificata a sussistea de'bbig di pubbicaie ei terii di cui a ca 9.ter de edesi artic prvvede ai sesi de ca 3 Per quat attiee aa tutea de diritt di access civic i decret ha dificat i Cdice de prcess aiistrativ ce egi precisat e successiv art 52*. -'art 6 assicura a QUAIT5 DEE I/F+R-A*I+/I riprtate ei siti istituiai dved e PA garatire 'itegrit i cstate aggiraet a cpeteaa tepestivit a sepicit di csutaie a cpresibiit 'geeit a facie accessibiit ch3 a cfrit ai dcueti rigiai

3 i pssess de'aiistraie 'idicaie dea r prveiea e a riutiiabiit secd quat previst da'art 7 Itre 'esigea di assicurare adeguata quait dee ifraii diffuse pu9 i gi cas cstituire tiv per 'essa ritardata pubbicaie dei dati dee ifraii e dei dcueti*. -'art 8 prescrive i cique ai a durata de'bbig di pubbicaie dei dati dee ifraii e dei dcueti ggett di pubbicaie bbigatria decrreti da 1: geai de'a successiv a que da cui decrre 'bbig di pubbicaie e cuque fi a che gi atti pubbicati prduc i r effetti fatti savi i diversi terii previsti daa rativa i ateria di trattaet dei dati persai e quat previst dagi artt 14 ca 2 e 15 ca 4*. -'art 9 itrduce 'bbig dee PA di creare sui prpri siti istituiai u'appsita seie deiata "A--I/ISTRA*I+/E TRASPARE/TE" a cui iter s cteuti i dati e ifraii e i dcueti pubbicati ai sesi dea rativa vigete S vietati fitri e atre suii teciche atte ad ipedire ai tri di ricerca web di idiciare ed effettuare ricerche a'iter dea seie ;Aiistraie trasparete< Aa scadea de terie dei cique ai i dcueti e ifraii e i dati s cuque cservati e resi dispibii c e dait di cui a'art 6 a'iter di distite seii de sit di archivi ccate e debitaete segaate e'abit dea seie ;Aiistraie trasparete< I dcueti pss essere trasferiti a'iter dee seii di archivi ache pria dea scadea de terie di cui a'artic 8 ca 3 Itre a PA ha 'bbig di pubbicare su prpri sit istituiae ea seie ;Aiistraie trasparete< a) i Prgraa trieae per a trasparea e 'itegrit ed i reativ stat di attuaie* b) i Pia e a Reaie di cui a'artic 10 de dgs 27 ttbre * c) i iativi ed i curricua dei cpeti degi rgaisi idipedeti di vautaie di cui a'art 14 de decret egisativ 150 de 2009* d) i curricua e i cpesi dei sggetti di cui a'art15 ca 1 ch3 i curricua dei titari di psiii rgaiative redatti i cfrit a vigete de eurpe*. -'art 10 prescrive tre aa suddetta pubbicaie che e PA ha 'bbig setite e assciaii rappresetate e Csigi aiae dei csuatri e degi uteti di adttare u PR+GRA--A TRIE//AE PER A TRASPARE/*A E 'I/TEGRIT5 da aggirare auaete che idica e iiiative previste per garatire u adeguat ive di trasparea a egait e sviupp dea cutura de'itegrit I Prgraa deve defiire e isure i di e e iiiative vti a'attuaie degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete ivi cprese e isure rgaiative vte ad assicurare a regarit e a tepestivit dei fussi ifrativi* 3

4 4. -'art 12 attribuisce u ru iprtate aa baca dati "/+R-ATTIVA" i dved ciascua aiistraii pubbicare sui prpri siti istituiai i riferieti rativi c i reativi i> ae re di egge statae pubbicate apput ea baca dati ;8rattiva< che e rega 'istituie 'rgaiaie e 'attivit Va atres? pubbicate e direttive e circari i prgrai e e istruii eaati da'aiistraie e gi att che dispe i geerae sua rgaiaie sue fuii sugi biettivi sui prcedieti vver ei quai si deteria 'iterpretaie di re giuridiche che e riguarda si detta dispsiii per 'appicaie di esse ivi cpresi i cdici di cdtta S gi estrei degi atti e dei testi ufficiai va pubbicati per gi statuti e e re di egge regiai che rega e fuii 'rgaiaie e svgiet dee attivit di cpetea de'aiistraie*. -'art 13 bbiga e PA a pubbicare ed aggirare e ifraii e i dati ccereti a prpria rgaiaie quai ad esepi 'rgaigraa 'eec dei ueri di teef ch3 dee casee di psta eettrica istituiai e dee casee di psta eettrica certificata dedicate cui i cittadi pssa rivgersi per quasiasi richiesta ierete i cpiti istituiai ecc*. -'art 14 prescrive ae PA di pubbicare etr tre esi daa eeie daa ia e per i tre ai successivi daa cessaie de adat de'icaric dei sggetti per i titari di I/CARICHI P+ITICI di carattere eettiv cuque di esercii di pteri di idiri pitic di ive statae regiae e cae e pubbiche aiistraii pubbica c riferiet a tutti i prpri cpeti i segueti dcueti ed ifraii a) 'att di ia di prcaaie c 'idicaie dea durata de'icaric de adat eettiv* b) i curricuu* c) i cpesi di quasiasi atura cessi a'assuie dea carica* gi iprti di viaggi di servii e issii pagati c fdi pubbici* d) i dati reativi a'assuie di atre cariche press eti pubbici privati ed i reativi cpesi a quasiasi tit crrispsti* e) gi atri evetuai icarichi c eri a caric dea fiaa pubbica e 'idicaie dei cpesi spettati* f) e dichiaraii di cui a'art 2 dea egge 441'1982 ch3 e attestaii e dichiaraii di cui agi artt 3 e 4 dea edesia egge ce dificata da presete decret iitataete a sggett a ciuge separat e ai pareti etr i secd grad ve gi stessi vi cseta Viee i gi cas data evidea a acat cses Ae ifraii di cui aa presete ettera ccereti sggetti diversi da titare de'rga di idiri pitic si appica e dispsiii di cui a'artic 7 Giva itre da subit richiaare 'art 47 ca 1 i quae prevede ua specifica SA/*I+/E A--I/ISTRATIVA PECU/IARIA che va da 500 a eur a caric de respsabie dea acata cuicaie icpeta cuicaie dee ifraii e dei dati cteuti e'art 14 ccereti a situaie patriiae cpessiva de titare de'icaric a et

5 5 de'assuie i carica a titarit di iprese e partecipaii aiarie prprie de ciuge e dei pareti etr i secd grad ch3 tutti i cpesi cui da diritt 'assuie dea carica Itre i reativ prvvediet saiatri 3 pubbicat su sit iteret de'aiistraie rgais iteressat Tai saii ai sesi de ca 3 de'art 49 si appica per ciascua aiistraie a partire daa data di adie de pri aggiraet auae de Pia trieae dea trasparea e cuque a partire da 17 ttbre 2013 vver da cetttatesi gir successiv aa data di etrata i vigre de decret*. -'art 15 bbiga a PA etr tre esi da cferiet de'icaric e per i tre ai successivi aa cessaie de'icaric aa pubbicaie e a'aggiraet di ifraii reative ai titari di I/CARICHI A--I/ISTRATIVI DI VERTICE E DI I/CARICHI DIRIGE/*IAI a quasiasi tit cferiti ch di cabraie csuea -e ifraie da pubbicare riguarda ad esepi i cpes i curricuu ed i cas di essa pubbicaie i pagaet de crrispettiv deteria a RESP+/SABIIT5 DE DIRIGE/TE che 'ha dispst accertata a'esit de prcediet discipiare e cprta i pagaet di ua saie pari aa sa crrispsta fatt sav i risarciet de da de destiatari ve ricrra e cdiii di cui a'artic 30 de decret egisativ 2 ugi *. Gi artt e 18 prescriv atres? bbighi di pubbicaie ccereti a dtaie rgaica e i cst de persae c rapprt di avr sia a tep ideteriat che a tep deteriat Va atres? resi pubbici triestraete i dati reativi ai tassi di assea de persae distiti per uffici di ive dirigeiae Itre deve essere pubbicat 'eec degi icarichi cferiti autriati a ciascu dei prpri dipedeti c 'idicaie dea durata e de cpes spettate per gi icaric*. -'art 19 sui BA/DI DI C+/C+RS+ statuisce che e PA pubbica e teg cstateete aggirat 'eec dei badi i crs ch3 que dei badi espetati e crs de'uti triei accpagat da'idicaie per ciascu di essi de uer dei dipedeti assuti e dee spese effettuate*. -'art 20 ipe 'bbig di pubbicare i dati reativi a'atare cpessiv dei prei cegati aa PERF+R-A/CE staiati e 'atare dei prei effettivaete distribuiti etre 'art 21 bbiga e PA a pubbicare i dati sua ctrattaie cettiva*. -'art 22 che si appica s ae sciet partecipate da aiistraii pubbiche qutate i ercati regaetati e r ctrate itrduce bbighi di pubbicaie dei dati reativi agi eti pubbici vigiati e agi eti di diritt privat i ctr pubbic ch3 ae partecipaii i sciet di diritt privat I particare i base a ca 1 ciascua aiistraie deve pubbicare ed aggirare auaete a) 'eec degi eti pubbici cuque

6 deiati istituiti vigiati e fiaiati daa aiistraie edesia vver per i quai 'aiistraie abbia i ptere di ia degi aiistratri de'ete c 'eecaie dee fuii attribuite e dee attivit svte i favre de'aiistraie dee attivit di servii pubbic affidate* b) 'eec dee sciet di cui detiee direttaete qute di partecipaie ache iritaria idicade 'etit c 'idicaie dee fuii attribuite e dee attivit svte i favre de'aiistraie dee attivit di servii pubbic affidate* c) 'eec degi eti di diritt privatcuque deiati i ctr de'aiistraie c 'idicaie dee fuii attribuite e dee attivit svte i favre de'aiistraie dee attivit di servii pubbic affidate Ai fii dee preseti dispsiii s eti di diritt privat i ctr pubbic gi eti di diritt privat sttpsti a ctr da parte di aiistraii pubbiche ppure gi eti cstituiti vigiati da pubbiche aiistraii ei quai sia a queste ricsciuti ache i assea di ua partecipaie aiaria pteri di ia dei vertici dei cpeti degi rgai* d) ua piu' rappresetaii grafiche che evideia i rapprti tra 'aiistraie e gi eti di cui a precedete ca I ca 2 aggiuge che "Per ciascu degi eti di cui ae ettere da a) a c) de ca 1 s pubbicati i dati reativi aa ragie sciae aa isura dea evetuae partecipaie de'aiistraie aa durata de'ipeg a'ere cpessiv a quasiasi tit gravate per 'a su biaci de'aiistraie a uer dei rappresetati de'aiistraie egi rgai di gver a trattaet ecic cpessiv a ciascu di essi spettate ai risutati di biaci degi utii tre esercii fiaiari S atresi' pubbicati i dati reativi agi icarichi di aiistratre de'ete e i reativ trattaet ecic cpessiv -a viaie degi bbighi di pubbicaie aidetti saciti da ca 2 de'art 22 d ug ai sesi de ca 2 de'art 47 aa SA/*I+/E A--I/ISTRATIVA PECU/IARIA da 500 a eur a caric de respsabie dea viaie -a stessa saie si appica agi aiistratri scietari che cuica ai sci pubbici i prpri icaric ed i reativ cpes etr treta giri da cferiet vver per e ideit di risutat etr treta giri da percepiet Tai saii ai sesi de ca 3 de'art 49 si appica per ciascua aiistraie a partire daa data di adie de pri aggiraet auae de Pia trieae dea trasparea e cuque a partire da cetttatesi gir successiv aa data di etrata i vigre de decret Passad pi a ca 3 de'art 22 viee prescritt 'bbig d'iseriet e sit de'aiistraie de cegaet c i siti istituiai degi eti di cui a ca 1 ei quai s pubbicati i dati reativi ai cpeti degi rgai di idiri e ai sggetti titari di icaric i appicaie degi artici 14 e 15 Per a acata icpeta pubbicaie dei dati reativi agi eti di cui a ca 1 6

7 7 i ca 4 vieta 'ergaie i r favre di se a quasivgia tit da parte de'aiistraie iteressata*. -'art 23 rubricat "&bbighi di pubbicaie ccereti i prvvedi"eti a""iistrativi" pe a caric dee PA 'bbig di PUBBICA*I+/E DEGI EE/CHI DEI PR+VVEDI-E/TI FI/AI AD+TTATI DAI DIRIGE/TI E DAGI +RGA/I DI I/DIRI**; P+ITIC+ da aggirare gi sei esi i distite partiii dea seie ;Aiistraie trasparete< c particare riferiet ai prvvedieti fiai dei prcedieti di a) autriaie ccessie* b) sceta de ctraete per 'affidaet di avri friture e servii ache c riferiet aa dait di seeie presceta ai sesi de cdice dei ctratti pubbici reativi a avri servii e friture di cui a decret egisativ 12 aprie * c) ccrsi e prve seettive per 'assuie de persae e prgressii di carriera di cui a'art 24 de dgs 150'2009* d) accrdi stipuati da'aiistraie c sggetti privati c atre aiistraii pubbiche Per ciascu dei prvvedieti cpresi egi eechi s pubbicati i cteut 'ggett a evetuae spesa prevista e gi estrei reativi ai pricipai dcueti cteuti e fascic reativ a prcediet -a pubbicaie avviee ea fra di ua scheda sitetica prdtta autaticaete i sede di fraie de dcuet che ctiee 'att*. -'art 24 itrduce a caric dee PA che rgaia a fii cscitivi e statistici i dati reativi aa prpria attivit aiistrativa i fra aggregata per settri di attivit per cpetea degi rgai e degi uffici per tipgia di prcedieti a r pubbicaie e i cstateete aggiraet Va atres? pubbicati i risutati de itraggi peridic ccerete i rispett dei tepi prcedietai effettuat ai sesi de'artic 1 ca 28 dea egge 6 vebre Ai sesi de ca 1 de'art 49 'bbig di pubbicaie dei dati di cui a'art 24 decrre da terie di sei esi daa data di etrata i vigre de decret*. Gi artt 26 e 27 ipg 'bbig di pubbicaie degi atti di ccessie di svveii ctributi sussidi e attribuie di vataggi ecici a perse fisiche ed eti pubbici e privati eevad dett icbete a cdiie egae di efficacia dei prvvedieti che dispga ccessii e attribuii di iprt cpessiv superire a ie eur e crs de'a sare a edesi beeficiari* a sua evetuae issie icpetea 3 rievata d'uffici dagi rgai dirigeiai stt a prpria RESP+/SABIIT5 A--I/ISTRATIVA PATRI-+/IAE E C+/TABIE PER I/DEBITA C+/CESSI+/E + ATTRIBU*I+/E DI BE/EFICI EC+/+-ICI -a acata icpeta ritardata pubbicaie rievata d'uffici dagi rgai di ctr 3 atres? rievabie da destiatari dea prevista ccessie attribuie e da chiuque atr abbia iteresse ache ai fii de risarciet de da da ritard da parte

8 8 de'aiistraie ai sesi de'artic 30 de decret egisativ 2 ugi 'art 27 precisa pi i dati ggett di pubbicaie*. -'art 28 itrduce 'bbig di PUBBICIT5 DEI RE/DIC+/TI DEI GRUPPI C+/SIIARI regiai e prviciai saiad 'issie c a riduie de 50 per cet dee risrse da trasferire da assegare e crs de'a*. -'art 29 assicura a piea accessibiit e csutabiit dei dati de BIA/CI+ di previsie e a que csutiv di ciascu a che va pubbicat i fra sitetica aggregata e sepificata ache c i ricrs a rappresetaii grafiche a fie di assicurare a piea accessibiit e cpresibiit*. -'art 30 bbiga e PA a pubbicare e ifraii idetificative degi ibii psseduti ch i cai di caie di affitt versati percepiti*. -'art 32 sugi bbighi di pubbicaie ccereti i servii ergati prescrive a pubbicaie dea carta dei servii i dcuet cteete gi stadard di quait dei servii pubbici. -'art 33 itrduce 'I/DICAT+RE DI TE-PESTIVIT5 DEI PAGA-E/TI che pubbicat auaete da ctea dei tepi edi di ciascua PA di pagaet reativi agi acquisti di bei servii e friture*. 'art 35 rubricat "bbighi di pubbicaie reativi ai prcedi"eti a""iistrativi e ai ctri sue dichiaraii sstitutive e 'acquisiie d'uffici dei dati" discipia gi adepieti gravati sue PA reativaete ai prcedieti aiistrativi I particare per ciascua tipgia di prcediet va pubbicate e segueti ifraii a) ua breve descriie de prcediet c idicaie di tutti i riferieti rativi utii* b) 'uit rgaiativa respsabie de'istruttria* c) i e de respsabie de prcediet uitaete ai recapiti teefici e aa casea di psta eettrica istituiae ch3 ve divers 'uffici cpetete a'adie de prvvediet fiae c 'idicaie de e de respsabie de'uffici uitaete ai rispettivi recapiti teefici e aa casea di psta eettrica istituiae* d) per i prcedieti ad istaa di parte gi atti e i dcueti da aegare a'istaa e a duistica ecessaria cpresi i fac.siie per e autcertificaii ache se a prduie a crred de'istaa 3 prevista da re di egge regaeti atti pubbicati ea Gaetta Ufficiae ch3 gi uffici ai quai rivgersi per ifraii gi rari e e dait di access c idicaie degi idirii dei recapiti teefici e dee casee di psta eettrica istituiae a cui presetare e istae* e) e dait c e quai gi iteressati pss tteere e ifraii reative ai prcedieti i crs che i riguardi* f) i terie fissat i sede di discipia rativa de prcediet per a ccusie c 'adie di u prvvediet espress e gi atr terie prcedietae rievate* g) i prcedieti per i quai i prvvediet de'aiistraie pu9 essere sstituit da ua dichiaraie de'iteressat vver i prcediet pu9

9 9 ccudersi c i siei asses de'aiistraie* h) gi strueti di tutea aiistrativa e giurisdiiae ricsciuti daa egge i favre de'iteressat e crs de prcediet e ei cfrti de prvvediet fiae vver ei casi di adie de prvvediet tre i terie predeteriat per a sua ccusie e i di per attivari* i) i i> di access a servii ie ve sia gi dispibie i rete i tepi previsti per a sua attivaie* ) e dait per 'effettuaie dei pagaeti evetuaete ecessari c e ifraii di cui a'artic 36* ) i e de sggett a cui 3 attribuit i cas di ieria i ptere sstitutiv ch3 e dait per attivare tae ptere c idicaie dei recapiti teefici e dee casee di psta eettrica istituiae* ) i risutati dee idagii di custer satisfacti cdtte sua quait dei servii ergati attravers diversi caai facede rievare i reativ adaet -a ra pi vieta ae PA di richiedere 'us di dui e fruari che sia stati pubbicati e pss essere respite istae adduced i acat utii dei dui fruari a acata prduie di tai atti dcueti e deve ivitare 'istate a itegrare a dcuetaie i u terie cgru I cas di essa pubbicaie i reativi prcedieti pss essere avviati ache i assea dei suddetti dui fruari Itre su sit istituiae e PA dev pubbicare a) i recapiti teefici e a casea di psta eettrica istituiae de'uffici respsabie per e attivit vte a gestire garatire e verificare a trasissie dei dati 'access dirett agi stessi da parte dee aiistraii prcedeti ai sesi degi artici e 72 de decret de Presidete dea Repubbica 28 dicebre * b) e cveii.quadr vte a discipiare e dait di access ai dati di cui a'art 58 de cdice de'aiistraie digitae di cui a decret egisativ 7 ar * c) e uteriri dait per a tepestiva acquisiie d'uffici dei dati ch3 per svgiet dei ctri sue dichiaraii sstitutive da parte dee aiistraii prcedeti*. -'art 36 itrduce 'bbig per e PA di pubbicare e ifraii ecessarie per 'effettuaie di pagaeti ifratici*. Gi artt 37 e 38 a r vta preved che ciascua PA pubbichi su sit istituiae 1) e ifraii reative ae prcedure per 'affidaet e 'esecuie di pere e avri pubbici servii e friture* 2) a deibera a ctrarre reativaete aa trattativa privata ex art 57 ca 6 dgs 163'06* 3) i dcueti di prgraaie ache purieae dee pere pubbiche di cpetea de'aiistraie e iee guida per a vautaie degi ivestieti* e reaii auai* gi atr dcuet predispst e'abit dea vautaie ivi icusi i pareri dei vautatri che si discsti dae scete dee aiistraii e gi esiti dee vautaii ex pst che si discsti dae vautaii ex ate* e ifraii reative ai 8ucei di vautaie e verifica degi ivestieti pubbici di cui a'artic 1 dea egge 144'99 icuse e fuii e

10 10 i cpiti specifici ad essi attribuiti e prcedure e i criteri di idividuaie dei cpeti e i r iativi* 4) e ifraii reative ai tepi ai csti uitari e agi idicatri di reaiaie dee pere pubbiche cpetate -e ifraii sui csti s pubbicate sua base di u schea tip redatt da'autrit per a vigiaa sui ctratti pubbici di avri servii e friture che e cura atres? a raccta e a pubbicaie e prpri sit web istituiae a fie di csetire ua ageve cparaie*. 'art 39 prescrive a pubbicit quae cdiie per 'acquisiie de'efficacia degi atti di gver (quai per esepi piai territriai piai di crdiaet piai paesistici strueti urbaistici geerai e di attuaie ch e r variati) sia ea fase precedete a'apprvaie ediate a pubbicaie tepestiva degi schei di prvvediet sia pi e deibere di adie apprvaie ed i reativi aegati tecici Cccrre pi creare ua appsita seie e sit de cue che deve essere ctiuaete aggirata ea quae va pubbicata a dcuetaie reativa a ciascu prcediet di presetaie e apprvaie dee prpste di trasfraie urbaistica d'iiiativa privata pubbica i variate a struet urbaistic geerae cuque deiat vigete ch dee prpste di trasfraie urbaistica d'iiiativa privata pubbica i attuaie de struet urbaistic geerae vigete che cprti preiait edificatrie a frte de'ipeg dei privati aa reaiaie di pere di urbaiaie extra eri dea cessie di aree vuetrie per fiait di pubbic iteresse*. I virtd de'art 40 e PA dev creare su sit istituiae a seie "I/F+R-A*I+/I A-BIE/TAI" ea quae dev cfuire e ifraii abietai di cui a'artic 2 ca 1 ettera a) de decret egisativ 19 agst che deteg ai fii dee prprie attivit istituiai ch e reaii di cui a'artic 10 de edesi decret egisativ I ca 3 fa savi i casi di escusie de diritt di access ae ifraii abietai di cui a'art 5 de decret egisativ 19 agst *. I Decret iterviee ache su SERVI*I+ SA/ITARI+ /A*I+/AE c 'art 41 stabied i particare a ca 2 che e aiede saitarie ed spedaiere dev pubbicare tutte e ifraii e i dati ccereti e prcedure di cferiet degi icarichi di direttre geerae direttre saitari e direttre aiistrativ ch degi icarichi di respsabie di dipartiet e di strutture sepici e cpesse ivi cpresi i badi e gi avvisi di seeie svgiet dee reative prcedure gi atti di cferiet Itre i ca 3 precisa che aa dirigea saitaria fatta ecceie per i respsabii di strutture sepici si appica gi bbighi di pubbicaie di cui a'art15 Per attivit prfessiai ai sesi de ca 1 ettera c) de'art15 si ited ache e prestaii prfessiai svte i regie itraurari Deve itre essere

11 11 pubbicat ed aggirat c auae 'eec dee strutture saitarie private accreditate e i reativi accrdi itercrsi I decret itrduce pi a caric dee Regii 'bbig di icudere tra i requisiti ecessari a'accreditaet dee strutture saitarie i rispett di bbighi di pubbicit previsti daa rativa vigete Da uti i ca 6 pe bbighi di pubbicit ache a caric di eti aiede e strutture pubbiche e private che erga prestaii per ct de servii saitari che dev idicare e prpri sit i ua appsita seie deiata ;ISTE DI ATTESA< i tepi di attesa previsti e i tepi edi effettivi di attesa per ciascua tipgia di prestaie ergata*. C ie ache i prvvedieti dee PA ctigibii ed urgeti e i geerae prvvedieti di carattere strardiari adttati i cas di caait aturai di atre eergee ivi cprese e aiistraii cissariai e strardiarie cstituite i base aa egge 24 febbrai a prvvedieti egisativi di urgea I particare 'art 42 prescrive a pubbicaie a) dei prvvedieti adttati c a idicaie espressa dee re di egge evetuaete dergate e dei tivi dea derga ch3 'idicaie di evetuai atti aiistrativi giurisdiiai iterveuti* b) i terii teprai evetuaete fissati per 'esercii dei pteri di adie dei prvvedieti strardiari* c) i cst previst degi iterveti e i cst effettiv ssteut da'aiistraie* d) e particari fre di partecipaie degi iteressati ai prcedieti di adie dei prvvedieti strardiari*. -'art 43 itrduce a'iter di gi aiistraie a figura de "RESP+/SABIE PER A TRASPARE/*A" e cui fuii di ra veg attribuite a respsabie per a preveie dea crruie (quest'uti ai sesi de'arti 1 ca 7 dea egge 6 vebre egi Eti -cai 3 raete i segretari sava diversa tivata deteriaie etre i geerae 3 'rga di idiri pitic ad idividuar di ra tra i dirigeti aiistrativi di ru di pria fascia i servii) ed i su iativ deve essere idicat e Prgraa trieae per a trasparea e 'itegrit Quat ai cpiti i decret precisa che i respsabie svge stabiete u'attivit di ctr su'adepiet da parte de'aiistraie degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete assicurad a cpetea a chiarea e 'aggiraet dee ifraii pubbicate ch3 segaad a'rga di idiri pitic a'crgais idipedete di vautaie (CIV) a'autrit aiae aticrruie e ei casi pid gravi a'uffici di discipia i casi di acat ritardat adepiet degi bbighi di pubbicaie Itre i respsabie prvvede a'aggiraet de Prgraa trieae per a trasparea e 'itegrit a'iter de quae s previste specifiche isure di itraggi su'attuaie degi bbighi di trasparea e uteriri isure e iiiative di prie dea trasparea i rapprt c i Pia aticrruie I dirigeti

12 12 respsabii degi uffici de'aiistraie garatisc i tepestiv e regare fuss dee ifraii da pubbicare ai fii de rispett dei terii stabiiti daa egge Da uti i respsabie deve ctrare ed assicurare a regare attuaie de'access civic ed i reaie aa r gravit segaa i casi di iadepiet di adepiet pariae degi bbighi i ateria di pubbicaie previsti daa rativa vigete a'uffici di discipia ai fii de'evetuae attivaie de prcediet discipiare I respsabie segaa atresi' gi iadepieti a vertice pitic de'aiistraie a'civ ai fii de'attivaie dee atre fre di respsabiit*. -'art 44 attribuisce a'rgais idipedete di vautaie (+IV) i cpit di verificare gi biettivi previsti e Prgraa trieae per a trasparea e 'itegrit di cui a'art 10 e quei idicati e Pia dea perfrace vautad atresi' 'adeguatea dei reativi idicatri I sggetti deputati aa isuraie e vautaie dee perfrace ch3 'CIV utiia e ifraii e i dati reativi a'attuaie degi bbighi di trasparea ai fii dea isuraie e vautaie dee perfrace sia rgaiativa sia idividuae de respsabie e dei dirigeti dei sigi uffici respsabii dea trasissie dei dati*. 'art 45 attribuisce uvi cpiti aa Cissie per a vautaie 'itegrit e a trasparea dee pubbiche aiistraii (CIVIT) che ache i quait di Autrit aiae aticrruie ctra 'esatt adepiet degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete esercitad pteri ispettivi ediate richiesta di tiie ifraii atti e dcueti ae aiistraii pubbiche e rdiad 'adie di atti prvvedieti richiesti daa rativa vigete vver a riie di cprtaeti atti ctrastati c i piai e e rege sua trasparea I particare i ca 2 precisa che a CIVIT ctra 'perat dei respsabii per a trasparea a cui pu9 chiedere i redict sui risutati de ctr svt a'iter dee aiistraii -a CIVIT pu9 itre chiedere a'rgais idipedete di vautaie (CIV) uteriri ifraii su ctr de'esatt adepiet degi bbighi di trasparea previsti daa rativa vigete Itre aggiuge i ca 4 che i base aa r gravit a CIVIT segaa i casi di iadepiet di adepiet pariae degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete a'uffici di discipia de'aiistraie iteressata ai fii de'evetuae attivaie de prcediet discipiare a caric de respsabie de dirigete teut aa trasissie dee ifraii -a CIVIT segaa atresi' gi iadepieti ai vertici pitici dee aiistraii agi CIV e se de cas aa CCRTE DEI CC8TI ai fii de'attivaie dee atre fre di respsabiit -a CIVIT rede pubbici i reativi prvvedieti -a CIVIT itre ctra e rede ti i casi di acata attuaie degi bbighi di pubbicaie di cui a'art 14 de presete decret pubbicad i iativi dei sggetti iteressati per i quai si 3 prcedut aa pubbicaie*

13 . -e SA/*I+/I per a viaii degi bbighi di trasparea s cdificate a'art 46 I particare 'iadepiet degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete a acata predispsiie de Prgraa trieae per a trasparea e 'itegrit cstituisc eeet di vautaie dea respsabiit dirigeiae evetuae causa di respsabiit per da a'iagie de'aiistraie e s cuque vautati ai fii dea crrespsie dea retribuie di risutat e de trattaet accessri cegat aa perfrace idividuae dei respsabii I respsabie rispde de'iadepiet se 3 dipes da causa a ui iputabie*. I Cap VII "Dispsiii Fiai e trasitrie" si apre c 'art 48 che reativaete a'attuaie degi bbighi di pubbicit e trasparea precisa che 3 i Dipartiet dea fuie pubbica che defiisce i criteri dei e schei stadard per 'rgaiaie a cdificaie e a rappresetaie dei dcueti dee ifraii e dei dati ggett di pubbicaie bbigatria ai sesi dea rativa vigete ch3 reativaete a'rgaiaie dea seie ;Aiistraie trasparete< Gi stadard i dei e gi schei s adttati c decreti de Presidete de Csigi dei Giistri setiti i Garate per a prteie dei dati persai a Cferea uificata 'Ageia Itaia Digitae a CIVIT e 'ISTAT Itre e'aegat A a decret veg idividuati dei e schei stadard per 'rgaiaie a cdificaie e a rappresetaie dei dcueti dee ifraii e dei dati ggett di pubbicaie bbigatria ai sesi dea rativa vigete -e aiistraii di cui a'artic 11 e'adepiet degi bbighi di pubbicaie previsti daa rativa vigete s teute a cfrarsi agi stadard ai dei ed agi schei di cui a ca 1*. -'art 49 ca 1 precisa pi che u pid decreti deteriera e dait di appicaie dee dispsiii de presete decret aa Presidea de Csigi dei Giistri i csideraie dee pecuiarit de reativ rdiaet ai sesi degi artici 92 e 95 dea Cstituie Per quat ivece attiee ae regii a Statut speciae e e prvice aute di Tret e Ba i ca 4 ascia aperta ae stesse a pssibiit di idividuare fre e dait di appicaie de presete decret i ragie dea pecuiarit dei prpri rdiaeti*. -'art 50 sua TUTEA GIURISDI*I+/AE sttpe e ctrversie reative agi bbighi di trasparea previsti daa rativa vigete aa discipia prevista da decret egisativ 2 ugi A ta fie i successiv art 52 iterviee a dificare i Dgs 104'2010 vver i C+DICE DE PR+CESS+ A--I/ISTRATIV+ ei di di seguit idicati 1) -'art 23 "Difesa persae dee parti" i uv ca 1 statuisce che ")e parti pss stare i giudii persa"ete sea 'assistea de difesre ei giudii i "ateria di access e trasparea aiistrativa i "ateria eettrae e ei 13

14 giudii reativi a diritt dei cittadii de'uie eurpea e dei r fa"iiari di circare e di sggirare ibera"ete e territri degi Stati "e"bri"* 2) -'art 87 ca 2 ettera c) "Udiee pubbiche e prcedi"eti i ca"era di csigi" ea uva fruaie dispe espressaete che "&tre agi atri casi espressa"ete previsti si tratta i ca"era di csigi+ a) i giudii cauteari e quei reativi a'esecuie dee "isure cauteari cegiai- b) i giudii i "ateria di siei- c) i giudii i "ateria di access ai dcu"eti a""iistrativi e di viaie degi bbighi di trasparea aiistrativa- d) i giudii di tte"peraa- e) i giudii i ppsiie ai decreti che prucia 'estiie 'i"prcedibiit. de giudii (&"issis)" 3) -'art 116 Rit i ateria di access ai dcueti aiistrativi s stati dificati i ca 1 e 4 -a uva re 'aie prevede che "1 Ctr e deter"iaii e ctr i siei sue istae di access ai dcu"eti a""iistrativi ch per a tutea de diritt di access civic cessa a'iadepiet degi bbighi di trasparea i ricrs 1 prpst etr treta giri daa cscea dea deter"iaie i"pugata daa fr"aie de siei "ediate tificaie a'a""iistraie e ad a"e u ctriteressat Si appica ' artic 49 I ter"ie per a prpsiie di ricrsi icidetai "tivi aggiuti 1 di treta giri (&"issis) 4 I giudice decide c setea i fr"a se"pificata- sussistede i presuppsti rdia 'esibiie e ve previst a pubbicaie dei dcu"eti richiesti etr u ter"ie superire di r"a a treta giri dettad ve ccrra e reative "dait. (&"issis)4 4) )'art 133 5aterie di giurisdiie escusiva ea uva fr"uaie de c""a 1 ettera a) 6) stabiisce espressa"ete che "S devute aa giurisdiie escusiva de giudice a""iistrativ sav uteriri previsii di egge+ a) e ctrversie i "ateria di+ 1) risarci"et de da igiust cagiat i cseguea de'isservaa dsa cpsa de ter"ie di ccusie de prcedi"et a""iistrativ- 2) fr"aie ccusie ed esecuie degi accrdi itegrativi sstitutivi di prvvedi"et a""iistrativ degi accrdi fra pubbiche a""iistraii- 3) siei di cui a'artic 31 c""i 1 2 e 3 e prvvedi"eti espressi adttati i sede di verifica di segaaie certificata deucia e dichiaraie di iii attivit. di cui a'artic 19 c""a 67ter dea egge 7 agst ) deter"iaie e crrespsie de'idei dvut i cas di revca de prvvedi"et a""iistrativ- 5) uit. de prvvedi"et a""iistrativ adttati i viaie eusie de giudicat- 6) diritt di access ai dcu"eti a""iistrativi e viaie degi bbighi di trasparea aiistrativa- (&"issis)". -'art 51 3 dirett ad assicurare che da'attuaie de decret derivi uvi aggiri eri a caric dea fiaa pubbica ed a ta fie e aiistraii 14

15 iteressate dvra prvvedere agi adepieti previsti c e risrse uae struetai e fiaiarie dispibii a egisaie vigete*. -'art 52 tre ae difiche a cdice de prcess aiistrativ spra idicate iterviee a dificare uteriri dispsiii tra e quai si segaa a sstituie de'art 54 "Cteut dei siti dee pubbiche a""iistraii" de decret egisativ 7 ar ea cui uva fruaie espressaete sacisce che "1 I siti dee pubbiche a""iistraii cteg i dati di cui a decret egisativ recate i rirdi dea discipia riguardate gi bbighi di pubbicit. trasparea e diffusie di ifr"aii da parte dee pubbiche a""iistraii adttat ai sesi de'artic 1 c""a 35 dea egge 6 ve"bre ". 8e'Aegat viee riprtata a Struttura dee ifraii sui siti istituiai I particare viee precisat che a seie dei siti istituiai deiata "A""iistraie trasparete" deve essere rgaiata i stt.seii a'iter dee quai dev essere iseriti i dcueti e ifraii e i dati previsti da presete decret 15

AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I

AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO REGOLAMENTO PER L ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI CONTRIBUTI LIBERALI I N D I C E D E G L I A R T I C O L I Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del Regolamento Art. 3 Principi

Dettagli

re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI)

re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI) F RAT EURPE PER I CURRICUU V I T AE IFRAII PERSAI e Idiri re ATEI Via Veeia 142 Schi (VI) Teef 347 2231368 Eai re%atei@iber%it aiait) Itaiaa Data di ascita 24% 06% 1967 ESPERIEA AVRATIVA 01052015 ad ggi

Dettagli

COMUNE DI BANARI SERVIZIO PERSONALE 05/11/2015

COMUNE DI BANARI SERVIZIO PERSONALE 05/11/2015 COMUNE DI BANARI SETTORE : SETTORE FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO SERVIZIO : SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE: DETERMINAZIONE N. IN DATA SIG. CORDEDDA GIANPIERO 475 05/11/2015 OGGETTO: Organizzazione del

Dettagli

CUICA A CCAIE DI IPIATI PUBBICITARI

CUICA A CCAIE DI IPIATI PUBBICITARI A CUE DI PAER Settre Servii ae Iprese Servii Pubbicit Via Ug a afa #$ 34 90146 Paer sviuppecic@certcuepaerit CUICAIE PER CCAIE DI IPIATI PUBBICITARI I!A STTSCRITT!A Cge (ai sesi de art 28 ca 12 de vigete

Dettagli

CUE DI CASTIGI FIRETI Prvicia di Are

CUE DI CASTIGI FIRETI Prvicia di Are CUE DI CASTIGI FIRETI Prvicia di Are REGAET CUAE DEE SAGRE FIERE FESTE PAESAE RIAI REIGISE E DEGI SPETTACI A APERT Adttat c deiberaie de C!C!! 8 de 26%02%2015 IDICE Art 1 ggett e Fiait de Regaet Tit I

Dettagli

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL ADIGE FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA Sede: CRESPADORO Provincia di Vicenza

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL ADIGE FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA Sede: CRESPADORO Provincia di Vicenza ORIGINALE CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL ADIGE FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA Sede: CRESPADORO Provincia di Vicenza N. 15 del Reg.delibere REFERTO PUBBLICAZIONE Certifico, io sottoscritto

Dettagli

COMUNE DI BANARI. Provincia di Sassari N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO:

COMUNE DI BANARI. Provincia di Sassari N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO: COPIA COMUNE DI BANARI Provincia di Sassari VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 14/09/2015 OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO

Dettagli

Art 1 Attivazione dell Internet Point 1 Press a sede de cue di Chies d Apag a pri pia istituit u Iteret Pit P3@ che reaiat c

Art 1 Attivazione dell Internet Point 1 Press a sede de cue di Chies d Apag a pri pia istituit u Iteret Pit P3@ che reaiat c ALLEGATO SUB A) DISCIPLINARE PER L ACCESSO AD INTERNET E PER L UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL INTERNET POINT DENOMINATO P3@ ISTITUITO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI CHIES D ALPAGO Art 1

Dettagli

RICHIESTA DI AUTRIAIE IPIATI PUBB"ICITARI. Nuova Autorizzazione Voltura Rinnovo

RICHIESTA DI AUTRIAIE IPIATI PUBBICITARI. Nuova Autorizzazione Voltura Rinnovo Appicare arca da b 1600 A CUE DI PAER Settre Servii ae Iprese Servii Pubbicit Via Ug a afa #$ 34 90146 Paer sviuppecic@certcuepaerit I"#"A STTSCRITT#A Cge RICHIESTA DI AUTRIAIE IPIATI PUBB"ICITARI (ai

Dettagli

RICHIESTA DI AUTRIAIE IPIATI PUBB"ICITARI. Nuova Autorizzazione Voltura Rinnovo

RICHIESTA DI AUTRIAIE IPIATI PUBBICITARI. Nuova Autorizzazione Voltura Rinnovo Appicare arca da b 1600 A CUE DI PAER Settre Servii ae Iprese Servii Pubbicit Via Ug a afa #$ 34 90146 Paer sviuppecic@certcuepaerit I"'"A STTSCRITT'A Cge RICHIESTA DI AUTRIAIE IPIATI PUBB"ICITARI Per

Dettagli

Nuova Autorizzazione Voltura Rinnovo

Nuova Autorizzazione Voltura Rinnovo A CUE DI PAER Settre Servii ae Iprese Servii Pubbicit Via Ug a afa #$ 34 90146 Paer sviuppecic@certcuepaerit CUICAIE PER ESPSIIE IPIATI PUBB ICITARI per espsi!ie di se vetrfaie$ scritte su teda$ adesivi

Dettagli

Regae t per istitui e de Ab dee Assciai i per a c cessi e dei c tributi e de patrci i

Regae t per istitui e de Ab dee Assciai i per a c cessi e dei c tributi e de patrci i Regae t per istitui e de Ab dee Assciai i per a c cessi e dei c tributi e de patrci i Apprvat c deiberai e di C sigi cu ae 2 de 1822013 dificat c deiberai i de C sigi cu ae 54 de 28112013 13 de 27 ar 2014

Dettagli

Artic 1 Fiait e r"e geerai. 1 I presete regaet di aiistraie e ctabiit adttat i base. a'artic 6 dea egge 28 geai 1994 84 e successive difiche che ric"

Artic 1 Fiait e re geerai. 1 I presete regaet di aiistraie e ctabiit adttat i base. a'artic 6 dea egge 28 geai 1994 84 e successive difiche che ric REGAET DI AIISTRAIE E CTABIITA DE'AUTRITA PRTUAE DI IVR TIT I PRICIPI GEERAI Artic 1 Fiait e r"e geerai 1 I presete regaet di aiistraie e ctabiit adttat i base a'artic 6 dea egge 28 geai 1994 84 e successive

Dettagli

RATIVA GEERAE ATTIVITA PRPAGADA

RATIVA GEERAE ATTIVITA PRPAGADA RATIVA GEERAE AFFIIAII E TESSERAETI RATIVA ATTIVITA PRPAGADA E SCUE UT FEDERAI STAGIE 2012 2013 APPRVATA C DEIBERA CSIGI FEDERAE SIGI FEDERAE 65 DE 672012 ! AFFIIAII DEE SCIETA IDICE GEERAE PRIA AFFIIAIE

Dettagli

Ediie 2015. Vue I Rev 0 PRICIPAI RISCHI PER A SICURE""A C#ESSI AA CATIERISTICA AVAE. A cura di Dttssa auea ceri

Ediie 2015. Vue I Rev 0 PRICIPAI RISCHI PER A SICUREA C#ESSI AA CATIERISTICA AVAE. A cura di Dttssa auea ceri Ediie 2015 Vue I Rev 0 PRICIPAI RISCHI PER A SICURE""A C#ESSI AA CATIERISTICA AVAE A cura di Dttssa auea ceri IDICE SPA"I E U#GHI DI AV#R#) VIE DI TRASIT#) VIABIITA 3 AV#RI I ATE""A) PIAI RIA"ATI) DETR#

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO CONTO GIOVANI Aggiornato al 30/05/2012

FOGLIO INFORMATIVO CONTO GIOVANI Aggiornato al 30/05/2012 FOGLIO INFORMATIVO CONTO GIOVANI Aggiornato al 30/05/2012 CONTO CORRENTE di CORRISPONDENZA OFFERTO a GIOVANI max 28 anni con accredito stipendio Informazioni sulla Banca Denominazione e forma giuridica:

Dettagli

Determinazione nr. 3 -i del 21 APR. 20!4

Determinazione nr. 3 -i del 21 APR. 20!4 CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA AMBITO 27 egge 328/00 Determinazione nr. 3 -i de 21 APR. 20!4 N 3't L; de Registro Generae de 2 3 APR. 2014 Oggetto: Tirocinante Di Maio Serena : autorizzazione ad effettuare

Dettagli

Cenni di Teoria delle assicurazioni

Cenni di Teoria delle assicurazioni ei di Teoria dee assicurazioi Vautazioe di acue fore basiari di assicurazioi sua ita Probea di autazioe di ua redita di durata aeatoria Necessità di espriere a probabiità di sopraieza di u idiiduo: Fuzioi

Dettagli

GGETT GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBI TECARI E ARCHIVISTIC DE C UE DI AR STICA cig D61

GGETT GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBI TECARI E ARCHIVISTIC DE C UE DI AR STICA cig D61 de C 1 REATIV A SGGETTI DEA DITTA CHE S ACRA I CARICA ( va i busta A aiistrativa isiee a'istaa pricipae FIR"AT E C DC# IDETITA') Spett#e Uie taa arsticese Cetrae uica di Cittea Via Tepesta # 17 36063 arstica

Dettagli

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea, Research Fund for Coal and Steel.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea, Research Fund for Coal and Steel. PREFAI E Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea, Research Fund for Coal and Steel. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non

Dettagli

REGOLAMENTAZIONE LIVELLI BASE PER PROFESSIONISTI CON LAUREA O DIPLOMI AFFINI

REGOLAMENTAZIONE LIVELLI BASE PER PROFESSIONISTI CON LAUREA O DIPLOMI AFFINI REGOLAMENTAZIONE LIVELLI BASE PER PROFESSIONISTI CON LAUREA O DIPLOMI AFFINI Metodo Raggi con Pancafit 1 DAITA DI ISCRIIE Per iscriversi ai ivei Base TREVIS ecessari accedere a area riservata de sit ce

Dettagli

SETTORE : AMBIENTE. DETERMINAZIONE N. 0 s-- DEL '2.3 GEN. 2015

SETTORE : AMBIENTE. DETERMINAZIONE N. 0 s-- DEL '2.3 GEN. 2015 CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoi ) SETTORE AMBIENTE Via De Turris n.16 "Paazzo S.Anna" Te. 081 3900212 Fax 081 39005382 PEC: ambiente.stabia@asmepec.it SETTORE : AMBIENTE DETERMINAZIONE

Dettagli

I materiali. I materiali. Informatica Grafica per le arti. I materiali. I materiali. I materiali. I materiali

I materiali. I materiali. Informatica Grafica per le arti. I materiali. I materiali. I materiali. I materiali Iformatica Grafica per e arti L'esatto coore di u puto suo schermo viee determiato daa combiazioe dee proprieta' dee uci e degi oggetti iumiati. Le proprieta' di rifessioe dea uce da parte degi oggetti

Dettagli

Provincia di Pistoia Economato, Provveditorato e Patrimonio Mobiliare

Provincia di Pistoia Economato, Provveditorato e Patrimonio Mobiliare Provincia di Pistoia Economato, Provveditorato e Patrimonio Mobiiare Convenzione fra 'Amministrazione provinciae di Pistoia e a PROD. 84 di Pistoia (PT) ai sensi de'art. 5 Legge 381191 e S. di puizia dei

Dettagli

i titari precedeteete iscritti a Prfi U usciti per decadea recess a che abbia pedee debitrie ei cfrti dea Cassa

i titari precedeteete iscritti a Prfi U usciti per decadea recess a che abbia pedee debitrie ei cfrti dea Cassa Da 1 giug 2016 a 30 giug 2017 ptra presetare a richiesta di iscriie ai Prfii Due Tre e Quattr gi iscritti a'rdie dei Giraisti ai iscritti aa Casagit i titari precedeteete iscritti a Prfi U usciti per decadea

Dettagli

EURPE PER I CURRICUU VITAE

EURPE PER I CURRICUU VITAE FRAT EURPE PER I CURRICUU VITAE IFRAII PERSAI e GAGIARDI RAFFAEA aiait ITAIAA Data di ascita Stat Civie Icaric attuae $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 16'05'65 CIUGATA P** DEIATA+,ITRAGGI DE STAT DI ATTUAIE

Dettagli

Cue di Vghera Prvicia di Pavia Settre Piia cae e Servii Degrafici DETERIAIE 36 I DATA DE! DIRIGETE SETTRE P!IIA!CA!E E SERVII DEGRAFICI

Cue di Vghera Prvicia di Pavia Settre Piia cae e Servii Degrafici DETERIAIE 36 I DATA DE! DIRIGETE SETTRE P!IIA!CA!E E SERVII DEGRAFICI Cue di Vghera Prvicia di Pavia Settre Piia cae e Servii Degrafici DETERIAIE 36 I DATA 10052016 DE! DIRIGETE SETTRE P!IIA!CA!E E SERVII DEGRAFICI ggett' affidaet dea fritura e istaaie di 10 prtai bidireiai

Dettagli

-- -1. n. l istanza. nel termine di scadenza previsto dal bando, è pervenuta CONCESSIONE PER POSTEGGIO AL MERCATO COPERTO DI P MARZOLI.

-- -1. n. l istanza. nel termine di scadenza previsto dal bando, è pervenuta CONCESSIONE PER POSTEGGIO AL MERCATO COPERTO DI P MARZOLI. { CONCESSONE PER POSTEGGO AL MERCATO COPERTO D P MARZOL. L'anno duemiaquindici (20L5) addì...-...( ) de resid enza comunae di Bernada, con a presente scrittura privata da vaere ad ogni effetto di egge

Dettagli

Rigra$iaeti%Preseta$ie%Itrdu$ie )ea*bertrad P,-TAIS. d e attua e et stric che a sciet6 vive e su isiee0

Rigra$iaeti%Preseta$ie%Itrdu$ie )ea*bertrad P,-TAIS. d e attua e et stric che a sciet6 vive e su isiee0 Traccia per Cveg AVUSS 2627 Settebre 2015 45 iuti 9 S t di 5 uiti u DIAPSITIVA 2 (biettivi de cveg) Rigra$iaeti%Preseta$ie%Itrdu$ie )ea*bertrad P,-TAIS ud.ygud Baua 0,biettivi de cveg0 biettiv de Cveg1

Dettagli

il DM 27012004 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia

il DM 27012004 Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia carica presso a sede de'università; e La Federazione CONFAL-UNSA Coordinamento Nazionae Beni Cuturai (di seguito denominata Federazione) con sede c/o Ministero per i Beni e e AttivitA Cuturai. Via de Coegio

Dettagli

Da inserire nella BUSTA A) - Bando Vigilanza armata Consiglio Regionale - Documentazione UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Da inserire nella BUSTA A) - Bando Vigilanza armata Consiglio Regionale - Documentazione UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA AUTORITA REGIONALE Stazione Unica Appaltante Cittadella Regionale Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO Spett e AUT RITA REGI A E Sta i e U ica Appa ta te

Dettagli

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e Clud Cmputig Il passaggi dall ambiete cliet/server a quell clud sta determiad u cambiamet epcale el md dell ifrmatica, simile per imprtaza e impatt alla trasizie dal maiframe all ambiete cliet/server.

Dettagli

G278 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

G278 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -~ ' UNIVERSITÀ AREA AFFARI GENERAU mtuzionali E LEGAU Ufficio Ediizia Universitaria e Contratti prot SòeaA dei cd?;\ o:t..wx::. G278 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ART, -OGGETTO, 1. L'Università

Dettagli

RELAZIONE DI CALCOLO DEL SOLAIO

RELAZIONE DI CALCOLO DEL SOLAIO RELAZIONE DI CALCOLO DEL SOLAIO I soaio, da reaizzare ea tipoogia ista i profiati di acciaio e aterizi, è progettato per u carico accidetae pari a 600 kg/q essedo i ocae destiato ad archivio. Esso è costituito

Dettagli

Iscrizione N: T000629 Il Presidente della Sezione regionale del Piemonte dell'albo Nazionale Gestori Ambientali

Iscrizione N: T000629 Il Presidente della Sezione regionale del Piemonte dell'albo Nazionale Gestori Ambientali J Abo Nazionae Gestori Ambientai SE ZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE a presso a Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricotura di TORINO Iscrizione N: T000629 I Presidente dea Sezione regionae de Piemonte

Dettagli

es e mpio Autodiagnosi Amministrazione personale 101 Domande ISPER AREA 6 INT g g i o r n a m e n t o o r m a z i o n e

es e mpio Autodiagnosi Amministrazione personale 101 Domande ISPER AREA 6 INT g g i o r n a m e n t o o r m a z i o n e A g g i r a m e t F r m a z i e ISPER AREA 6 INT es e mpi Autdiagsi Ammiistrazie persale 101 Dmade tel.011.66.47.803 - isper@isper.rg ISPER ESEMPIO AUTODIAGNOSI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AUTODIAGNOSI

Dettagli

CS A CRTE DEI CTI. a Crte dei Cti u rga di riiev cstituiae previst dagi Artt 100 e 103 dea Cstituie Itaiaa che a ricprede tra gi rgai ausiiari de Gver

CS A CRTE DEI CTI. a Crte dei Cti u rga di riiev cstituiae previst dagi Artt 100 e 103 dea Cstituie Itaiaa che a ricprede tra gi rgai ausiiari de Gver CS A CRTE DEI CTI a Crte dei Cti u rga di riiev cstituiae previst dagi Artt 100 e 103 dea Cstituie Itaiaa che a ricprede tra gi rgai ausiiari de Gver u rga c fuii csutive di ctr e giurisdiiai 1 Torino

Dettagli

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE Protocoo N. 12 D C 2011 CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoi SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - ()&-j DETERMINAZIONE No DEL.1 8 NOV ZUH OGGETIO: Oggetto: Arredamento scoastico anno 201t/

Dettagli

Provincia di Terni DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Repertorio Generale delle Determinazioni dirigenziali n. 114 del 27/02/2015

Provincia di Terni DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Repertorio Generale delle Determinazioni dirigenziali n. 114 del 27/02/2015 Tit. SETTRE: DIRIGENTE: SERVIZI: Ambiente e Difesa de Suoo Arch. Donatea Venti Gestione amm.va contabie Repertorio U.. dee determinazioni dirigenziai n. 2 de 26/01/2015 GGETT: Piano di Azione Ambientae

Dettagli

74 Quadro RF. Unico 2009 Società di capitali ed enti commerciali

74 Quadro RF. Unico 2009 Società di capitali ed enti commerciali 74 Per i beni mobii registrati, con costo ammortizzabie ai fini fiscai in un periodo non inferiore a dieci anni, a cui utiizzazione richieda un equipaggio di ameno sei persone, quaora siano concessi in

Dettagli

SICUREZZA ELETTRICA: LE NOVITÀ PER IL DATORE DI LAVORO SUGLI IMPIANTI E SULLE APPARECCHIATURE

SICUREZZA ELETTRICA: LE NOVITÀ PER IL DATORE DI LAVORO SUGLI IMPIANTI E SULLE APPARECCHIATURE Focus TU Articoo SICUREZZA ELETTRICA: LE NOVITÀ PER IL DATORE DI LAVORO SUGLI IMPIANTI E SULLE APPARECCHIATURE di Fausto Di Tosto, primo tecnoogo, Sezione Impianti e apparecchiature eettriche - ISPESL

Dettagli

~~~(!?d;ne Jf/~~. @rouffu.~~.e @r~.j~

~~~(!?d;ne Jf/~~. @rouffu.~~.e @r~.j~ ~~~(!?d;ne Jf/~~ @rouffu~~e @r~j~ Jt~U&?o r~/if:~/m::u r 96~"g~ 96ur: n o ~ 30110/2009 4228/2009 AS/amp Ai Sigri Presidenti degi Ordini Provinciai dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestai Ai Sigri Presidenti

Dettagli

J~ch~~A~c;yuc~ cv~efo~

J~ch~~A~c;yuc~ cv~efo~ .. Prt. Uscita de 21/03/2013 Numer 00071 Cassifica J~ch~~A~c;yuc~ cv~ef~ DIPARIMENO DELLE POLIICHE COMPEIIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALIA' Direzine generae per a prmzine dea quaità agraimentare f t

Dettagli

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

ANALISI CONTO CONSUNTIVO ANALISI CONTO CONSUNTIVO VERBALE N. 2015/005 Press 'istitut G.B.PININFARINA di MONCALIERI, 'ann 2015 i girn 07, de mese di maggi, ae re 09:55, si sn riuniti i Revisri dei Cnti de'ambit ATS n. 162 prvincia

Dettagli

Recepimento "Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale".

Recepimento Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale. REGIE ALABRIA DERET DEL PRESETE DELLA GIUTA REGIALE (ella qualità di issari ad acta per l'attuazie del pia di rietr dai disavazi del settre saitari della Regie alabria, iat c delibera del sigli dei Miistri

Dettagli

SEITORE POLITICHE GIOVANILI E PUBBLICA ISTRUZIONE

SEITORE POLITICHE GIOVANILI E PUBBLICA ISTRUZIONE Gim 41 Cutrtt ""mare d s.a ; ~rmrr ~,.,,tj,,mi~:u Finauiario 'rofocoo N. 'i. 8 DI C 2011 CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoi SEITORE POLITICHE GIOVANILI E PUBBLICA ISTRUZIONE Determinazione

Dettagli

Ageda 21 ei Cui de Est Tici Prgett TASS Aie 3 Idustriarsi Patt per a fritura cae Tav 7 Crbetta 21 ar 2013

Ageda 21 ei Cui de Est Tici Prgett TASS Aie 3 Idustriarsi Patt per a fritura cae Tav 7 Crbetta 21 ar 2013 Ageda 21 ei Cui de Est Tici Prgett TASS Aie 3 Idustriarsi Patt per a fritura cae Tav 7 Crbetta 21 ar 2013 Patt per a fritura cae Reprt itegrae a cura di Cperativa de Se e #abratri 21 www.a21estticino.org/sito/tasso.html

Dettagli

REPUBBICA ITAIAA PRVICIA DI PARA CSTITUIE DIRITT DI SUPERFICIE. 'a dueiaquattrdici i gir ############ de ese di ############ i

REPUBBICA ITAIAA PRVICIA DI PARA CSTITUIE DIRITT DI SUPERFICIE. 'a dueiaquattrdici i gir ############ de ese di ############ i REPUBBICA ITAIAA CUE FRV DI TAR PRVICIA DI PARA CSTITUIE DIRITT DI SUPERFICIE REP 'a dueiaquattrdici i gir ############ de ese di ############ i Frv di Tar ea Casa Cuae Ia&i a e STEFAII Dtt'ssa ARIA( Segretari

Dettagli

Tante opportunità, un solo protagonista: TU

Tante opportunità, un solo protagonista: TU idi I Fodo dea Regioe Pugia a sostego dee Nuove Iiziative d Impresa Tate opportuità, u soo protagoista: TU Regioe Pugia Area Poitiche per o Sviuppo Ecoomico, i Lavoro e Iovazioe idi è i Fodo creato daa

Dettagli

n.68/1999, attraverso la copertura dei seguenti posti disponibili per

n.68/1999, attraverso la copertura dei seguenti posti disponibili per Università degi St di di Cagiari DREZONE PER L PER$ NALE Dirigente: Dott.ssa FaJ izia Biggio A DRETTOR GENERAL DELLE UNVERSTA' Prot. n. 16520 A TUTTE LE PP.AA. Cagiari, 11 maggio 2015 Pubbicato ne sito

Dettagli

UOC: Sviluppo Competenze e Formazione DIRETTORE: Dott. M. Bizzoca Te!' 0746 278769 - FAX 0746 278742 - e-mail: formazione@as!.rieti.

UOC: Sviluppo Competenze e Formazione DIRETTORE: Dott. M. Bizzoca Te!' 0746 278769 - FAX 0746 278742 - e-mail: formazione@as!.rieti. +ASL RET AZENDA UNTÀ SANTARA LOCALE RET Via de Terminio, 42-02100 RET - Te. 0746.2781 - PEe: as.rieti@pec.it C.F. e P.1. 00821180577 REGONE T LAZO.. UOC: Sviuppo Competenze e Formazione DRETTORE: Dott.

Dettagli

GOAP.0263931.2006 ~~-~~~~-5000-08/08/2008-0263931-2008

GOAP.0263931.2006 ~~-~~~~-5000-08/08/2008-0263931-2008 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generae dee Risorse Materiai, dei Beni e dei Servizi Ufficio I - Sezione I M IRIRIRIR IY IIIIIIII GOAP.0263931.2006 ~~-~~~~-5000-08/08/2008-0263931-2008

Dettagli

CENTRALINE DI LUBRIFICAZIONE AD OLIO GE01 - GE02 - GE03 SISTEMA A LINEA SINGOLA DATI TECNICI POMPA A INGRANAGGI SERBATOIO LUBRIFICANTE

CENTRALINE DI LUBRIFICAZIONE AD OLIO GE01 - GE02 - GE03 SISTEMA A LINEA SINGOLA DATI TECNICI POMPA A INGRANAGGI SERBATOIO LUBRIFICANTE - CETRAIE DI UBRIFICAZIE AD OIO SISTEA A IEA SIGOA GE - GE - GE ROGETTATE ER 'AIETAZIE ITERITTETE DI ISTAAZII A IEA SIGOA. 'ESECUZIE BASE ICUDE U GRUO OTOOA AD IGRAAGGI E E VAVOE ECESSARIE ER I CTROO DEI

Dettagli

Ordine del Giorno. 2. Esame ed approvazione della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 3 1.12.2014;

Ordine del Giorno. 2. Esame ed approvazione della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 3 1.12.2014; UNGAS DSTRBUZONE S.R.L. - VA LOMBARDA N. 27-24027 NEMBRO (BG) - C.F. P..V.A. 03083850168 LBRO DELLE DECSON DEGL AMMNSTRATOR VERBALE DEL CONSGLO D AMMNSTRAZONE DEL 26 FEBBRAO 2015 Oggi, 26 febbraio 2015,

Dettagli

~..Un insieme si dice finito se i suoi elementi sono in numero limitato, infinito in caso con..' trario.vuoto seè privo di elementi (simbolo 0).

~..Un insieme si dice finito se i suoi elementi sono in numero limitato, infinito in caso con..' trario.vuoto seè privo di elementi (simbolo 0). [UO1 p 2] Sì dice isiee u raggruppaet di eleeti distiti l'u dall'altr e defiiti i dtaleche si pssa stabilire c assluta certezza se u eleet appartiee (sibl e} appartiee (sibl ) all'lsierecsiderat '', U

Dettagli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 8258

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 8258 PROVINCIA DI ASTI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 8258 OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 20/62 L anno duemiasei i giorno trenta de

Dettagli

Il) BOBBIO Luigi SINDACO x

Il) BOBBIO Luigi SINDACO x ' CITTA DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoi DELIBERAZIONE N. De S" { J ~ 2 :J :J fz ). VERBALE di DELIBERAZIONE dea GIUNTA COMUNALE OGGETTO: concessione patrocinio morae aa manifestazione "Giornata

Dettagli

Un mondo di vantaggi. Un offerta personalizzata. Là dove i Papi vanno in vacanza CREVALMAGAZINE SOCIOINCREVAL TECNOLOGIA PER IL CLIENTE

Un mondo di vantaggi. Un offerta personalizzata. Là dove i Papi vanno in vacanza CREVALMAGAZINE SOCIOINCREVAL TECNOLOGIA PER IL CLIENTE ECONOMIA CULTURA SOLIDARIETÀ TERRITORIO SPORT PLEIADI N 62 - Semestrae - Aprie 2013 CREVALMAGAZINE SOCIOINCREVAL Un mondo di vantaggi TECNOLOGIA PER IL CLIENTE Un offerta personaizzata CASTELLI ROMANI

Dettagli

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma e ss.mm.ii. Il sottoscritto Codice Fiscale Nato a il Residente in Via/P.zza

Dettagli

Appunti sulla MATEMATICA FINANZIARIA

Appunti sulla MATEMATICA FINANZIARIA INTRODUZIONE Apputi sulla ATEATIA FINANZIARIA La matematica fiaziaria si occupa delle operazioi fiaziarie. Per operazioe fiaziaria si itede quella operazioe ella quale avviee uo scambio di capitali, itesi

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA *

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA * DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA * N 669 del 31/05/2016 Il Direttore di Area AREA DIVISIONE SERVIZI, BENI ECONOMALI E ARREDI adotta il seguente atto avente ad oggetto: Oggetto: PROCEDURA NEGOZIALE

Dettagli

Documento n. 278/002. Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa - sospensione delle rate dei mutui.

Documento n. 278/002. Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa - sospensione delle rate dei mutui. Dcument n. 278/002. Fnd di slidarietà per i mutui per l acquist della prima casa - sspensine delle rate dei mutui. Fnd di slidarietà per i mutui per l acquist della prima casa ai sensi dell art. 2, cmma

Dettagli

Atto costitutivo dell'associazione di volontariato

Atto costitutivo dell'associazione di volontariato Esente da imposte di boo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991. Atto costitutivo de'associazione di voontariato ART. 1 - È costituita fra i suddetti comparenti 'associazione di voontariato costituita

Dettagli

Rea Rsig a E ergia Abie te Spa de di rga iai e Gesti e e C tr ai se si de Dgs 231 2001 egge 190 2012. Dcue t di A aisi dei rischi e suggerie ti

Rea Rsig a E ergia Abie te Spa de di rga iai e Gesti e e C tr ai se si de Dgs 231 2001 egge 190 2012. Dcue t di A aisi dei rischi e suggerie ti Rea Rsig a E ergia Abie te Spa de di rga iai e Gesti e e C tr ai se si de Dgs 231 2001 egge 190 2012 Dcue t di A aisi dei rischi e suggerie ti 1 I'TRDU*I'E 11 I DECRET EGISATIV 8 GIUG' 2001 ' 231 E A REVISI'E

Dettagli

Le pensioni dal 1 gennaio 2014

Le pensioni dal 1 gennaio 2014 Argomento A cura deo Spi-Cgi de Emiia-Romagna n. 1 gennaio 2014 Le pensioni da 1 gennaio 2014 Perequazione automatica 2014 pensioni, assegni e indennità civii assistenziai importo aggiuntivo per anno 2013

Dettagli

La matematica finanziaria

La matematica finanziaria La matematica fiaziaria La matematica fiaziaria forisce gli strumeti ecessari per cofrotare fatti fiaziari che avvegoo i mometi diversi Esempio: Come posso cofrotare i ricavi e i costi legati all acquisto

Dettagli

Vincolo n. 13. Casa Scanzi in via Donizetti. Estratto foto prospettica

Vincolo n. 13. Casa Scanzi in via Donizetti. Estratto foto prospettica Vincolo n. 13 CULTURALE Casa Scanzi in via Donizetti Estratto foto prospettica Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune

Dettagli

Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001. (edizione 2015)

Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001. (edizione 2015) Sistemi di gestione per a quaità UNI EN ISO 9001 (edizione 2015) 1 4) CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 4.1 Comprendere 'organizzazione e i suo contesto L'organizzazione deve determinare i fattori esterni ed

Dettagli

U n po z z o art e s i a n o (fora g e) per l ap p r o v v i g i o n a m e n t o di ac q u a pot a b i l e.

U n po z z o art e s i a n o (fora g e) per l ap p r o v v i g i o n a m e n t o di ac q u a pot a b i l e. In m o l ti pa e s i po c o svil u p p a t i, co m p r e s o il M al i, un a dell a pri n c i p a l i ca u s e di da n n o alla sal u t e e, in ulti m a ista n z a, di m o r t e, risi e d e nell a qu al

Dettagli

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Paramentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N421 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decret de Presidente de Cnsigi dei ministri cncernente a ripartizine dea rimanente

Dettagli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 1tEGIONiì CAABR ~~~."fscoastico Regionae ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1 GRADO DI AMENDOLARA, ORIOLO E ROSETO CAPO SPULICO Via Roma, 1-87071- AMENDOLARA (CS) I PROT.

Dettagli

CONCESSIONE DELLA COLTIVAZIONE DI ORTI SOCIALI SU APPEZZAMENTO DI TERRENO COMUNALE.

CONCESSIONE DELLA COLTIVAZIONE DI ORTI SOCIALI SU APPEZZAMENTO DI TERRENO COMUNALE. Lavori Pubbici Urbanistica Ecoogia e Ambiente Ediizia Privata Moniga de Garda, ì 28/09/2015 CONCESSIONE DELLA COLTIVAZIONE DI ORTI SOCIALI SU APPEZZAMENTO DI TERRENO COMUNALE. IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dettagli

Ageda 21 ei Cui de Est Tici Prgett TASS Aie 3 Idustriarsi Patt per a fritura cae Tav 6 Crbetta 07 ar 2013

Ageda 21 ei Cui de Est Tici Prgett TASS Aie 3 Idustriarsi Patt per a fritura cae Tav 6 Crbetta 07 ar 2013 Ageda 21 ei Cui de Est Tici Prgett TASS Aie 3 Idustriarsi Patt per a fritura cae Tav 6 Crbetta 07 ar 2013 Patt per a fritura cae Reprt itegrae a cura di Cperativa de Se e #abratri 21 www.a21estticino.org

Dettagli

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo GIANCARLO ZAMBELLI 25085 GAVARDO Telefono 349 6941187 (tel ufficio 0365 377490) Fax ufficio 0365

Dettagli

La bonifica dei siti contaminati è un tema sul quale, da diversi anni, si confrontano soggetti

La bonifica dei siti contaminati è un tema sul quale, da diversi anni, si confrontano soggetti Tra i tanti, acque di fada e terre e rocce, MISE e Conferenza dei Servizi Bonifiche in siti produttivi: quai gi aspetti più critici? La bonifica dei siti contaminati è un tema su quae, da diversi anni,

Dettagli

DECRET 4980 de

DECRET 4980 de REGIE TSCAA AIEDA US TSCAA RD VEST DECRET 4980 de 20122016 GGETT Servi!i" attivit% riabiitative per i ce)tri di saute,e)tae dea!")a Versiia de A!ie)da US T"sca)a "rd vest Pr"cedi,e)t" di sceta de )u"v"

Dettagli

aria e!capa ia!it

aria e!capa ia!it FRAT EURPE PER I CURRICUU VI TAE IFRAII PERSAI e IVA ARIAA Teef 081 7969404 3387758593 Eai ai ait ug e data di ascita aria a!"#iva@regi" e!capa ia!it Itaia a API I 30091975 ESPERIEA AVRATIVA Date (da a)

Dettagli

Prof. M. Giampietro Dott.sa M. Ballesio Dott. I. Bertini. Dott. E.Paolini. Tirrenia, 09/12/2011

Prof. M. Giampietro Dott.sa M. Ballesio Dott. I. Bertini. Dott. E.Paolini. Tirrenia, 09/12/2011 Prof. M. Giampietro Dott.sa M. Baesio Dott. I. Bertini Dott sa E.Ebner Dott.sa E Ebner Dott. E.Paoini Tirrenia, 09/12/2011 Med Sci Sports Exerc. 2009 Mar; 41(3):709Ǧ31 JADA. 2009 Mar; 109 (3): 509Ǧ527.

Dettagli

Consiglio Regionale Atti C onsiliari VII LEGISLATURA ATTO N. 539. iw OZIONE. dei Consiglieri CRESCIMBENI, LA FFRANCO, LIGNANI MARCHESANI e ZAFFIM

Consiglio Regionale Atti C onsiliari VII LEGISLATURA ATTO N. 539. iw OZIONE. dei Consiglieri CRESCIMBENI, LA FFRANCO, LIGNANI MARCHESANI e ZAFFIM ]REGIONE DELLWMBRIA Consigio Regionae Atti C onsiiari VII LEGISLATURA ATTO N. 539 iw OZIONE dei Consigieri CRESCIMBENI, LA FFRANCO, LIGNANI MARCHESANI e ZAFFIM Riconoscimento dei dirith de popoo tibetano

Dettagli

La solarità nelle varie zone italiane per il fotovoltaico

La solarità nelle varie zone italiane per il fotovoltaico Energia e Ambiente La soarità nee varie zone itaiane per i fotovotaico Modena 5 marzo 2008 Gianni Leanza Energia e Ambiente QUANTA ENERGIA ARRIVA DAL SOLE? Da Soe, si iberano enormi quantità di energia

Dettagli

Pia perativ di raiaiaie dee sciet e dee partecipaii scietarie direttaete ed idirettaete pssedute. I Sidac de Cue di Vaia Creasc

Pia perativ di raiaiaie dee sciet e dee partecipaii scietarie direttaete ed idirettaete pssedute. I Sidac de Cue di Vaia Creasc COMUNE DI VAIANO CREMASCO Provincia di Cremona Telefono 0373/278015 Fax 0373/278041 Pia perativ di raiaiaie dee sciet e dee partecipaii scietarie direttaete ed idirettaete pssedute I Sidac de Cue di Vaia

Dettagli

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA U.O. GOVERNANCE E ISTITUZIONI nr. 980 del 5/6/2012

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA U.O. GOVERNANCE E ISTITUZIONI nr. 980 del 5/6/2012 DECRETO DEL DIRETTORE DELLA U.O. GOVERNANCE E ISTITUZIONI nr. 980 del 5/6/2012 Determina a cntrarre cn Atahtels Executive l affidament dirett per l affitt e l utilizz dei servizi necessari alla realizzazine

Dettagli

Università degli Studi di Messina Dipartimento di Scienze Veterinarie

Università degli Studi di Messina Dipartimento di Scienze Veterinarie Avvis di selezine pubblica di esperti di alta qualificazine in pssess di un significativ curriculum prfessinale per il cnferiment dirett, a titl gratuit, di incarichi di insegnament pratic mediante stipula

Dettagli

Fcus a cura de Direttre Prf Avv Eric ichetti

Fcus a cura de Direttre Prf Avv Eric ichetti Fcus a cura de Direttre Prf Avv Eric ichetti su Decret egisativ 39 de 2013 etrat i vigre i data 452013 Dispsiii i ateria di icferibiit e icpatibiit di icarichi press e pubbiche aiistraii e press gi eti

Dettagli

DISTRIBUZIONI DOPPIE

DISTRIBUZIONI DOPPIE DISTRIBUZIONI DOPPIE Fio ad ora abbiamo visto teciche di aalisi dei dati per il solo caso i cui ci si occupi di u solo carattere rilevato su u collettivo (distribuzioi semplici). I termii formali fio ad

Dettagli

FNOMCeO COMUNICAZIONE N. Al PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEl MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI. ...- l. ...- Li'~ f'j

FNOMCeO COMUNICAZIONE N. Al PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEl MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI. ...- l. ...- Li'~ f'j FNOMCeO Prot. N : ------ Rif. Nota: Resp. Proced.: Resp. strut. : OGGETTO: - Dr. Marceo Fontana ~ OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE: TRASMISSIONE PARERE

Dettagli

SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE E FORMAZIONE PO PROGETTI SPECIALI PART TIME E ATTIVITA EXTRALAVORATIVE REG. DET. DIR. N.

SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE E FORMAZIONE PO PROGETTI SPECIALI PART TIME E ATTIVITA EXTRALAVORATIVE REG. DET. DIR. N. Pag. 1 / 7 cmune di trieste piazza Unità d Italia 4 34121 Trieste www.cmune.trieste.it partita iva 00210240321 SERVIZIO PO PROGETTI SPECIALI PART TIME E ATTIVITA EXTRALAVORATIVE REG. DET. DIR. N. 3927

Dettagli

DICHIARA che l impresa rappresentata è iscritta alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di

DICHIARA che l impresa rappresentata è iscritta alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di ALL. 1 modello preventivo Spett. RDO/RACCOLTA PREVENTIVI PER L INDIVIDUAZIONE DELL OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE DIRETTAMENTE IL SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE Il sottoscritto nato

Dettagli

Università degli Studi di Messina Dipartimento di Scienze Veterinarie

Università degli Studi di Messina Dipartimento di Scienze Veterinarie Avvis di selezine pubblica di esperti di alta qualificazine in pssess di un significativ curriculum prfessinale per il cnferiment dirett, a titl gratuit, di incarichi di insegnament pratic mediante stipula

Dettagli

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si awalgono dell'assistenza fiscale D O D EZIO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si awalgono dell'assistenza fiscale D O D EZIO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA MODELLO 730/03 redditi 0 Md. N. dichiarazie sempificata dei ctribueti che si awag deassisteza fiscae Gi imprti dev essere idicati i uità di Eur Dichiarate IBJI C_!uge DichiJirazie Rappresetate CONTRIBUENTE

Dettagli

all together now (The Fab Four on Stage) Verona - 29 Novembre 2013 Palazzo Mutilati-Invalidi Le voci della ricerca a confronto

all together now (The Fab Four on Stage) Verona - 29 Novembre 2013 Palazzo Mutilati-Invalidi Le voci della ricerca a confronto - Cn i patrcini di: 8 Vic Vt Cittadea, 8 37122 Fax 045 593487 1 2 L event che si rganizza a i 29 nvembre ha cme tema a ricerca cinica in Oncgia e Ematgia. Abbiam pensat di rivgere a nstra attenzine nn

Dettagli

FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI BREVETTI + PREMI ALLA BREVETTAZIONE

FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI BREVETTI + PREMI ALLA BREVETTAZIONE V MOD1 BREV-SM1 Prtcll Cdice dmanda FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI BREVETTI + PREMI ALLA BREVETTAZIONE A. ANAGRAFICA SOGGETTO PROPONENTE TITOLARE DEL BREVETTO A.1 DATI ANAGRAFICI DEL

Dettagli

Istituzioni e Federalismo Il federalismo in tempo di crisi

Istituzioni e Federalismo Il federalismo in tempo di crisi Istituzioni e Federalismo Il federalismo in tempo di crisi Analisi della spesa pubblica italiana tra riforme inattuate e politiche di riaccentramento 18 gennaio 2013 Quaderni di ricerca di Unioncamere

Dettagli

Spazio per timbri. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (insegne, targhe, affissi pubblicitari e tende)

Spazio per timbri. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (insegne, targhe, affissi pubblicitari e tende) Spazio per timbri DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (isege, targhe, affissi pubblicitari e tede) Al Servizio Edizia Privata del Comue di PAVIA DI UDINE La D.I.A. va presetata i bollo ( 14,62) quado costituisca

Dettagli

DOMANDA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE

DOMANDA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DOMANDA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE Dmanda di cnnessine/adeguament di cnnessine esistente alla rete della SEA Scietà Elettrica di Favignana S.p.A. (di seguit SEA) di: un impiant di prduzine

Dettagli

LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE SUI LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE SUI LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE SUI LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE di Fausto Di Tosto dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti INAIL, ex ISPESL Osservatorio a cura de Ufficio Reazioni

Dettagli

COPIA TRATTA DAL SITO WEB ASLBAT.IT

COPIA TRATTA DAL SITO WEB ASLBAT.IT SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE BT (Andria Barletta Bisceglie - Cansa di Puglia Margherita di Savia - Minervin Murge San Ferdinand di Puglia Spinazzla Trani - Trinitapli)

Dettagli

APPROFONDIMENTI SULLA TEORIA DEL CONSUMO AGGREGATO

APPROFONDIMENTI SULLA TEORIA DEL CONSUMO AGGREGATO Moduo 8a 1 APPROFONDIMENTI SULLA TEORIA DEL CONSUMO AGGREGATO 1. Iroduzioe 2. La eoria de cosumo di Dueseberry 3. La eoria de cico viae di Modigiai 2 1. Iroduzioe Dae esperieze dei maggiori sisemi macroecoomici,

Dettagli

Momenti angolari e rotazioni

Momenti angolari e rotazioni Moeti agoari e rotazioi Defiizioe di rotazioe coe traforazioe di 3 Ua rotazioe i può defiire coe ua traforazioe R deo pazio fiico tridieioae i e, co e egueti proprietà : a) acia ivariate e ditaze b) o

Dettagli