ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA"

Transcript

1 ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA

2 ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA IRENA LAZAR Karta Slovenije z označenimi arheološkimi parki (računalniška priprava: A. Preložnik, ZRS UP) / Carta della Slovenia con indicazione dei parchi archeologici (elaborazione computerizzata: A. Preložnik, UP ZRS)

3 VSEBINA INDICE IRENA LAZAR, KATHARINA ZANIER PREDGOVOR PREFAZIONE IRENA LAZAR RIMSKA DEDIŠČINA IN NJENI SPOMENIKI MED AKVILEJO IN PETOVIONO I PRINCIPALI MONUMENTI ANTICHI TRA AQUILEIA E POETOVIO ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 719:903/904(497.4)(036) LAZAR, Irena, Arheološki parki in poti v Sloveniji = Parchi e itinerari archeologici in Slovenia / Irena Lazar ; [prevodi Tjaša Ruzzier]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014 ISBN (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) HRUŠICA RIMSKA POŠTNA POSTAJA IN VOJAŠKA POSTOJANKA HRUŠICA ANTICA STAZIONE DI POSTA ROMANA E POSTAZIONE MILITARE MOŠNJE RIMSKA OBCESTNA POSTAJA MOŠNJE STAZIONE DI SOSTA LUNGO LA STRADA ROMANA SIMONOV ZALIV RIMSKA OBMORSKA VILA BAIA DI SAN SIMONE VILLA MARITTIMA ROMANA AJDNA POZNOANTIČNA NASELBINA AJDNA INSEDIAMENTO TARDOANTICO AJDOVSKI GRADEC PRI SEVNICI POZNOANTIČNA NASELBINA AJDOVSKI GRADEC PRESSO SEVNICA INSEDIAMENTO TARDOANTICO CELJE - CELEIA MESTO POD MESTOM CELJE - CELEIA LA CITTÀ SOTTO LA CITTÀ CVINGER PRI DOLENJSKIH TOPLICAH CVINGER PRESSO DOLENJSKE TOPLICE

4 IRENA LAZAR, KATHARINA ZANIER PREDGOVOR ARHEOLOŠKI PARK DIVJE BABE PARCO ARCHEOLOGICO DIVJE BABE LJUBLJANA - EMONA EMONSKA HIŠA (JAKOPIČEV VRT) ZGODNJEKRŠČANSKO SREDIŠČE RIMSKO OBZIDJE LUBIANA - EMONA CASA DI EMONA (IL GIARDINO JAKOPIČ) CENTRO PALEOCRISTIANO MURA ROMANE MOST NA SOČI SVETA LUCIJA MOST NA SOČI SANTA LUCIA D ISONZO PTUJ - POETOVIONA PTUJSKI MITREJI PTUJ - POETOVIONA I MITREI DI PTUJ RIFNIK POZNOANTIČNA NASELBINA RIFNIK INSEDIAMENTO TARDOANTICO ŠEMPETER RIMSKA NEKROPOLA ŠEMPETER NECROPOLI ROMANA TONOVCOV GRAD NAD KOBARIDOM TONOVCOV GRAD SOPRA CAPORETTO Vodnik po arheoloških parkih in poteh v Sloveniji je nastal v sklopu strateškega projekta PArSJAd»Arheološki parki severnega Jadrana«, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija , in bil sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz nacionalnih sredstev. Nosilec projekta je Regione del Veneto Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie, partnerji projekta pa so Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna; Comune di Bagnara di Romagna (RA); občina Russi (RA); občina Voghiera (FE); Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali Regione Friuli Venezia Giulia Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio beni e attività culturali; Narodni muzej Slovenije; Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt zajema skupno arheološko dediščino obale severnega Jadrana, od emilijskega do Slovenskega primorja. Predvidene dejavnosti so realizacija orodij za vzpostavitev arheoloških mrež ter dobrih praks in znanja na področju digitalizacije, katalogiziranja in didaktike arheološke dediščine. Omenjene dejavnosti služijo boljšemu prepoznavanju arheološke dediščine kot vrednote, ki jo je treba ne samo zaščititi in ohraniti, ampak tudi upoštevati kot vir trajnostnega razvoja ter jo kot tako približati javnosti z inovativnimi orodji in predvsem v sklopu skupnih mrež, ki omogočajo močnejše vplive in integrirane strategije upravljanja tovrstne dediščine. Cilj projekta je torej vzpostavitev virtualnega arheološkega parka severnega Jadrana, ki zajema skupno arheološko osnovo tega območja. Predvidena je tudi realizacija pilotskih projektov za fizično valorizacijo posameznih nastajajočih arheoloških parkov na obravnavanem območju z vzpostavitvijo čezmejnih kulturnih poti. V publikaciji so natančneje predstavljene tri slovenske lokacije, na katerih potekajo omenjene pilotne dejavnosti ovrednotenja strateškega projekta Arheološki parki severnega Jadrana Hrušica, Mošnje in Simonov zaliv. Da pa bi javnosti in turistom približali tudi druga arheološka najdišča na območju Slovenije, ki so urejena do te mere, da si jih je mogoče ogledati na prostem, in za katere skrbijo muzeji ali društva, smo knjižico dopolnili še z enajstimi drugimi arheološkimi lokacijami. Upamo, da bo ta izdaja koristen in uporaben vodnik po delu naše bogate arheološke dediščine. Arheološka najdišča tudi domačim obiskovalcem omogočajo daljna potovanja skozi čas, saj odpirajo skrivnostno dimenzijo preteklosti. Publikacija torej ni namenjena samo»turistom«, ampak vsem zainteresiranim, ki želijo spoznati materialne sledove in ostaline, na številnih mestih po Sloveniji, ter na ta način doživeti preteklost. 7

5 IRENA LAZAR, KATHARINA ZANIER PREFAZIONE IRENA LAZAR RIMSKA DEDIŠČINA IN NJENI SPOMENIKI MED AKVILEJO IN PETOVIONO La presente guida dei parchi e itinerari archeologici in Slovenia è stata cofinanziata nell ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dai fondi nazionali, in quanto parte del progetto strategico PArSJAd Parco Archeologico dell Alto Adriatico. Lead Partner del progetto è la Regione Veneto Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie, mentre gli altri Partner di Progetto sono: l Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna; il Comune di Bagnara di Romagna (RA); il Comune di Russi (RA); il Comune di Voghiera (FE); il Centro regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni culturali Regione Friuli Venezia Giulia Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio beni e attività culturali; il Museo Nazionale della Slovenia (Narodni muzej Slovenije); l Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche a (Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče); l Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije). Il progetto interessa i beni archeologici dell area costiera dell Alto Adriatico, dal litorale emiliano a quello sloveno. Le attività previste sono finalizzate allo sviluppo di strumenti che permettano di implementare una rete di cooperazione e fruizione delle diverse evidenze di interesse archeologico nel campo della digitalizzazione, della catalogazione e della didattica dei beni archeologici, con l obiettivo di migliorare la conoscenza del patrimonio archeologico non soltanto come valore da proteggere e conservare, ma anche come fonte per lo sviluppo sostenibile, che come tale deve essere avvicinato al pubblico con l utilizzo di strumenti innovativi e soprattutto in maniera congiunta, per ampliarne l impatto e per favorire la formazione di strategie di gestione condivise e integrate. Obiettivo del progetto è dunque la creazione di un parco archeologico virtuale dell Alto Adriatico che abbracci il comune sostrato archeologico dell area. È previsto inoltre l avvio di progetti pilota finalizzati alla valorizzazione fisica di singoli parchi archeologici presenti sul territorio e la realizzazione di itinerari culturali transfrontalieri. Nel volume vengono presentati in maniera più dettagliata proprio i tre siti sloveni interessati dalle attività pilota di valorizzazione del progetto 8 strategico Parco Archeologico dell Alto Adriatico Hrušica, Mošnje e San Simone (Simonov zaliv). Al fine di fare conoscere al pubblico e ai turisti anche altri siti archeologici sloveni, i quali a cura di musei e associazioni locali sono accessibili ovvero visitabili, abbiamo integrato la panoramica informativa con altri undici luoghi di interesse archeologico. Auspichiamo che la presente pubblicazione costituisca un utile e pratica guida attraverso un campione rappresentativo del nostro ricco patrimonio archeologico. I siti archeologici consentono anche ai visitatori più prossimi di fare lunghi viaggi nel tempo, schiudendo la misteriosa dimensione del passato: il libretto è dunque indirizzato non soltanto ai turisti, ma a tutti gli interessati, che desiderino conoscere e rivivere il passato attraverso le sue tracce materiali, esposte al pubblico in numerosi luoghi. Prostor jugovzhodnih Alp in njegovo zaledje (današnja Slovenija) sta zgodaj postala zanimiva za hitrorastočo rimsko državo. Strateški prehodi in križišča pomembnih prometnih poti ter naravne danosti in trgovske dobrine keltskih plemen (ferrum Noricum, les, kamen) na tem območju, še posebej Norikov na severu in Tavriskov v osrednji Sloveniji, so že v 2. stoletju pred našim štetjem spodbudile podjetne italske trgovce k osnovanju prvih postojank (Ocra Razdrto pod Nanosom). Rimska oblast se je razširila v Istro v 2. in 1. stoletju pred našim štetjem, na severu in severovzhodu Italije se je utrdila v času Cezarja in njen vpliv se je počasi in vztrajno širil na območje vzhodnih Alp in naprej v Ilirik. Prvi arheološki sledovi rimske zasedbe na območju severozahodne Istre izvirajo iz sredine 2. stoletja. Odkriti so bili v Srminu pri Kopru, ki je bilo pomembno prazgodovinsko najdišče neposredno ob morju. Na območju kolonije Tergeste (Trst), ki je bila ustanovljena pred letom 52 pred našim štetjem, je ležala naselbina Egida (širše območje Kopra), ki je imela mestne pravice in je bila upravno priključena mestnemu ozemlju Tergesta. V notranjost pa je rimski vpliv prodiral z nadzorom nad prometnimi potmi, posebej pomembna je bila jantarna pot, ki je vodila skozi Postojnska vrata do prometnega križišča kopenskih in vodnih poti v Ljubljanski kotlini. V severni del Noriškega kraljestva, ki je s svojim južnim delom segalo tudi na ozemlje današnje Slovenije, ter v postojanki Gurina in Štalenska gora so italski trgovci potovali čez prelaz Ploče (Plöckenpass Monte Croce Carnico) v 1. stoletju pred našim štetjem, na jugu pa so v tem času nastale postojanke v Emoni (Emona Ljubljana), Karniju (Carnium Kranj) in Navportu (Nauportus Dolge njive na Vrhniki). Prav slednja ima poseben pomen, saj je ležala na že omenjeni meji med kopnimi in vodnimi potmi. Iz Istre in severovzhodne Italije so do Navporta vodile kopenske poti, od tam pa je plovna pot peljala po Ljubljanici in Savi naprej proti jugu v Panonijo in na Balkan. Na Vrhniki se je tako v zgodnjerimskem obdobju razvila prekladalna postaja z obsežnimi skladišči, preko nje pa sta potekala tranzitni promet in trgovina na dolge razdalje. Že Strabon poroča, da so iz Akvileje tovorili blago z vozovi do Navporta, tam pa so ga preložili na ladje, da je potovalo naprej po rekah do Donave. Naselbina je bila organizirana kot vicus in sta jo vodila dva magistri vici, ki sta bila osvobojenca in člana pomembnih akvilejskih družin. Tranzitni promet, ki je potekal čez Navport, so v 1. stoletju pred našim štetjem namreč nadzorovale pomembne trgovske družine iz Akvileje, in postojanka na bregu Ljubljanice je bila za to trgovsko središče izrednega pomena. Njeno mestno ozemlje je segalo tako daleč na vzhod ob jantarni poti, da je vanj zajelo tudi Navport. Nedavne arheološke in geofizikalne raziskave te postojanke so potrdile razsežnost kompleksa in izjemno količino prometa v avgustejskem obdobju. Naselbina v okljuku reke in na robu močvirja je bila z vseh strani obdana z obzidjem, stolpi in obrambnimi 9

6 jarki ter vodo. Zasnovana in zgrajena je bila po enotnem načrtu v predavgustejskem in zgodnjeavgustejskem obdobju; v večini stavb na osrednjem trgu (dobra tretjina) so bila skladišča in taberne. Z ustanovitvijo kolonije Emona (Ljubljana), verjetno nekje v obdobju po končanih ilirskih vojnah (35 33 pr. n. š.), ki jih je bojeval Oktavijan, pa je pomen Navporta začel hitro upadati. Njegovo vlogo je prevzela novoustanovljena kolonija. Ime Emona izvira še iz predkeltskih časov, ko je naselbina ležala na Grajskem hribu. V 1. stoletju našega štetja pa je naselbina, v kateri so živeli staroselci in Tavriski, ležala na pobočju Grajskega hriba. Ker so Rimljani že v času Cezarja nadzorovali kotlino Emone, so se v naselje kmalu začeli doseljevati trgovci iz Akvileje. Prav trgovski in vojaški interesi so bili nato povod, da je bila že v Oktavijanovem času tu osnovana kolonija z uradnim imenom Colonia Iulia Emona. Prišli so tudi novi naseljenci, civilisti iz severne Italije in odsluženi vojaki. Postopno so staro naselbino opustili in na levem bregu Ljubljanice sredi 1. stoletja zgradili novo mesto. Kolonija je bila od začetka grajena po enotnem načrtu, tlorisna podoba pravilnega pravokotnika je znašala 300 P (dvojni korak passus) x 360 P oziroma v razmerju 5 : 6 po načelih modularne rekonstrukcije. Mreža kvadratov je dala 47 različno velikih, vendar enakomerno razporejenih insul. Ulični mreži, ki jo je sestavljalo pet ulic v smeri sever jug in sedem v smeri vzhod zahod, je sledila tudi mestna kanalizacija. Mesto je obdajalo pravokotno obzidje, na treh straneh pa je bilo zaščiteno tudi z dvojnim obrambnim jarkom. Obzidje je bilo debelo 2,4 metra in visoko 6 8 metrov. Južni krak obzidja, ki je bil na začetku 20. stoletja raziskan, so med obema vojnama obnovili in konservirali. Mestno obzidje je imelo štiri glavne vhode. Gradbeni napis, shranjen v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani, ki ga je dal postaviti cesar Tiberij jeseni leta 14 ali v začetku leta 15, govori o večjih gradbenih delih, morda prav o gradnji obzidja. Kardo in dekumanus sta mesto delila na štiri ploskve, vendar ne povsem enake, saj je bil kardo za eno cesto pomaknjen proti vzhodu. Tako so lahko načrtovali forum, ki je stal v središču mesta in se je raztezal v dolžini treh insul. Končno podobo je dobil v 2. stoletju, na njegovem vzhodnem delu je bila bazilika in na zahodnem svetišče kapitolske trojice. Ob forumu in južnem obzidju so stale razkošne stavbe, ki so jih krasili mozaiki in freske. Ostale stavbe so bile večinoma pritlične in po italskem vzoru organizirane okrog notranjega atrija ali peristila. Teorije o nastanku Emone na osnovi legijskega tabora so z zadnjimi raziskavami dokončno presežene. Izjemna najdba mejnega kamna med Akvilejo in Emono pa je razjasnila tudi dileme o teritorialni pripadnosti mesta. Poleti 2001 so v strugi Ljubljanice pri Bevkah našli mejni kamen, izdelan iz nabrežinskega apnenca. Mejnik med ozemljem Akvileje in Emone verjetno izvira iz avgustejskega obdobja, prav gotovo pa je predklavdijski. Kamen nedvomno dokazuje, da sta obe mesti pripadali isti administrativni enoti države (Regio X.), kar pomeni, da Emona nikoli ni bila del Ilirika oziroma Panonije. Vse od ustanovitve je torej mesto, ki je že na začetku dobilo status kolonije, pripadalo Italiji. Pričevanja o zaključnem obdobju osvajanja jugovzhodnih Alp, Podonavja in Balkana v času Oktavijana Avgusta in pomenu tega prostora za prodor in oskrbo rimske vojske so tudi nedavna avtocestna odkritja na robu panonskih ravnic, na trasah gradnje južnega dela avtocestnega križa v Sloveniji. Na sotočju Save in Krke, blizu Čateža pri Brežicah, je bil odkrit rimski vojaški tabor. Pohodni tabor, ki je hitro zrasel in enako hitro zamrl, je bil postavljen za kratek, nekajdnevni postanek rimskih legionarjev, ki so korakali ob Savi (Savus) navzdol proti Sisciji (Siscia Sisak). Značilni sledovi dvojnega jarka, več kot ducat majhnih okroglih peči (najverjetneje krušnih) ter drobne najdbe vojaške opreme in republikanski novec ga postavljata v čas zadnjih desetletij pred našim štetjem in najkasneje med letoma 6 in 9 našega štetja, ko je bil tu znameniti delmatskopanonski upor. Le nekaj kilometrov južneje pa je bil na Obrežju (mejni prehod med Slovenijo in Hrvaško) odkrit bazni tabor oziroma zgodnjerimska utrdba, ki je nastala verjetno v obdobju okoli leta 14 ali 13 pr. n. š. Utrdba je imela pravokoten tloris z zaobljenimi stranicami. S treh strani so jo varovali dvojni jarki in obdajali prostor v velikosti 290 x 210 m, na četrti pa je bil le enojni jarek, ki je obdajal dodatni prostor v velikosti 210 x 25 m. V osredjem delu je bilo več pravokotnih barak, latrin, shrambnih jam in krušnih peči. Zunaj utrdbe je bilo odkritih več skupin krušnih in železarskih peči. Na severozahodnem delu je mimo vodila glavna rimska cesta Emona Siscia. Tabor je bil, po najdbah sodeč, v uporabi do zadušitve velikega upora med letoma 6 in 9, nato pa je bil opuščen. Po dokončni osvojitvi jugovzhodnega alpskega območja in po zaključenih vojaških operacijah na robu Panonije sta sledili intenzivni urbanizacija in romanizacija. Drugo mesto, ki je dobilo mestne pravice, je bila keltska Kéleia (danes Celje). Središče keltskih Tavriskov, ki so v težnji po samostojnosti celo kovali svoj denar v 2. in 1. stoletju pred našim štetjem, se je že v okviru Regnum Noricum razvilo v trgovski emporij. Ko je bilo kraljestvo priključeno imperiju, sta verjetno sledila prepoved kovanja lastnega denarja in prilagajanje noriškega prebivalstva rimskim normam. Cesar Klavdij je nato osnoval prokuratorsko provinco Norik, in Celeja je dobila status municipija že v prvi fazi urbanizacije, skupaj s štirimi drugimi noriškimi mesti (Virunum, Teurnia, Aguntum, Iuvavum). Prebivalci Municipium Claudium Celeia so bili vpisani v volilno okrožje Claudia, v mestu je bila močna postaja finančne in davčnonadzorne policije (beneficiarii procuratoris). Po ocenah je imelo mesto v prvih dveh stoletjih okrog prebivalcev, čeprav ta podatek izvira iz števila ohranjenih napisov, kar pa seveda ne odseva vseh slojev takratnega prebivalstva. V zgodnjecesarskem obdobju je bilo prebivalstvo pretežno keltsko, odstotek priseljenih Italikov ni bil velik. Staroselsko, keltsko tradicijo je moč razbrati z lapidarnih spomenikov, opazna je v keltskih imenih na nagrobnikih in noši. V prvih dveh stoletjih je v Celeji dokumentiranih 21,5 odstotka keltskih in 72,5 odstotka latinskih imen, kasneje je bilo keltskih le še 7 odstotkov. Pomemben vpliv v mestu so imele tudi družine, priseljene iz severne Italije, npr. Spectatti, Ennii, Barbii, Caesernii. Mesto je v 1. stoletju pokrivalo območje, veliko približno m². V naslednjih dveh stoletjih je doseglo največji obseg in njegova velikost se je skoraj podvojila. Zahodni del mesta je bil zidan načrtno, s pravilnim razporedom v pravokotne insule. Tu so določili mesto za forum s kapitolijem, zrasli so rimski templji na podiju in privatna arhitektura tipa villa urbana, ki je sledila italskim vzorom tako po obliki kot po opremi in dekoraciji (terme, mozaiki, freske). V 1. in 2. stoletju so prevladovali črno-beli mozaiki z geometrijskimi in rastlinskimi motivi, konec 2. stoletja in v 3. stoletju pa večbarvni. Freske so že v 1. in 2. stoletju bogatili tudi figuralni motivi. Na severnem in južnem delu mesta je prevladala drugačna arhitektura, z nepravilnim rastrom in preprostimi hišami ter obsežnimi obrtnimi predeli, kjer so bili odkriti ostanki proizvodnje keramike, stekla in predelave kovin. V zadnjih petih letih sta bila v Celeji odkrita dva izjemna sakralna kompleksa. Te najdbe nam omogočajo podroben vpogled v kultne navade na področju južnega Norika v 1. stoletju. Najprej je bila s sondiranjem potrjena lokacija kapitola, glavnega rimskega mestnega svetišča, na Trgu Celjskih knezov, v centru sodobnega Celja. Njegova domnevna lega na zahodnem robu foruma je bila prej znana le po podatkih iz starejše literature in posamičnih 10 11

7 najdbah. Geofizikalne meritve in sondiranja pa so pokazali, da gre res za glavni mestni tempelj na podiju v velikosti 53 x 30 m; v njem so morda častili najvišja rimska božanstva (kapitolsko trojico: Jupitra, Junono in Minervo) ali pa je bil celo posvečen cesarskemu kultu, če sklepamo po najdbah kipov v oklepu. Na severnem robu nekdanjega rimskega mesta je bilo odkrito svetiščno območje, ki je dalo nove podatke o poznolatenskih in zgodnjerimskih religioznih praksah. Najstarejši del tega kompleksa je bil keltski sveti tolmun v velikosti 28 x 11 m. V njem so bile odkrite keramične posode domače izdelave in uvožena keramika, napolnjena z ostanki hrane. Vse je bilo obteženo s kamenjem in potopljeno v tolmun. Darovani so bili tudi deli keltskega voza (pars pro toto). Kasneje je bil tolmun zasut in na istem mestu so zgradili svetiščni kompleks z rimskimi obhodnimi templji, t. i. keltskorimskega tipa. Še pred sredino 1. stoletja sta zrasli dve svetišči z osrednjim prostorom (cella) kvadratnega tlorisa in obhodnim hodnikom okrog osrednjega prostora. Neposredno ob lesenem mostu čez Savinjo pa je skoraj istočasno zrasel še tretji tempelj, ki je še posebej zanimiv. Do obhodnega hodnika tega svetišča je vodilo stopnišče, zato ga lahko opredelimo kot varianto ali hibrid pravih obhodnih templjev. V žrtvenih bazenčkih oziroma jamah (bothroi) so bile odkrite mnoge najdbe oziroma darovi. Značilnosti tega sakralnega kompleksa nam pomagajo razumeti spremembe v verski praksi na območju južnega Norika in Celeje v obdobju priključitve Noriškega kraljestva in njegove transformacije v provinco Norik sredi 1. stoletja. Kot tipično rimsko prezentacijo osebne apoteoze v antiki pa lahko razumemo marmorne grobnice celejanske aristokracije v Šempetru. Te nagrobnice, odkrite leta 1952 ter nato v letu 1960 rekonstruirane in postavljene na ogled, še danes sodijo med najbolj reprezentančne rimske spomenike srednje Evrope. Višji sloj rimske družbe, ki je v Celeji opravljal funkcije županov, edilov in drugih predstavnikov oblasti, si je slabih 10 rimskih milj iz Celeje, verjetno v neposredni bližini svojih podeželskih posesti, postavil mogočne nagrobne spomenike iz belega marmorja. Njihova arhitektura in razkošni okras v obliki kvalitetnih reliefov, ki mimoidočemu pripovedujejo zgodbe o antičnih bogovih in junakih, pričata o bogatem sloju lokalne aristokracije, ki se je v času od 1. do 3. stoletja lahko enakovredno postavil ob bok patricijem in sloju vitezov v prestolnici imperija. Tudi v Petovioni (Ptuj), največjem rimskem mestu na današnjem slovenskem ozemlju, so popotnika ob vstopu v Colonia Ulpia Traiana prav gotovo pozdravile enako bogate grobnice mestnih veljakov in predstavnikov rimske oblasti. Mesto se je razvilo na križišču dveh pomembnih prazgodovinskih poti; jantarna pot je tukaj prečkala Dravo in povezala severnojadransko in srednjedonavsko območje z Baltikom, vodna pot vzdolž reke Drave pa je vodila od Alp do vzhodnodonavskega ozemlja. Grajski hrib, ki se dviguje prav nad prehodom reke, je bil zaradi svoje strateške lokacije odlična poselitvena točka. Najstarejši sledovi poselitve segajo v neolitsko obdobje in nato kontinuirano v bronasto dobo, kulturo žarnih grobišč in celotno železno dobo. Pred rimsko zasedbo je bil Ptuj del Noriškega kraljestva in z njegovo aneksijo je tudi to območje postalo del rimskega imperija. Vendar je bila naselbina kmalu nato izvzeta iz te enote in zaradi svoje strateške lege pripojena vojaškemu območju Ilirika. Po zadušitvi panonsko-delmatskega upora v letih 6 9 n. š. in delitvi Ilirika v provinci Dalmacijo in Panonijo je Petoviona pripadla Panoniji, po Trajanovi delitvi v začetku 2. stoletja pa Panoniji Superior. Že kmalu po rimski osvojitvi okrog leta 15 pr. n. š. je bil na desnem bregu reke Drave postavljen vojaški tabor legije VIII Augusta. Konec leta 45 ali v začetku leta 46 pa jo je zamenjala legija XIII Gemina, ki je bila premeščena iz Vindonisse. Ko so jo v letih premestili v Vindobono, je bil legijski tabor opuščen. Glede na strateško lego in pomen pa so bile kasneje v mestu prav gotovo nastanjene manjše vojaške enote, o čemer pričajo arheološke najdbe in ne nazadnje številni mitreji. Rimska naselbina se je razvila vzdolž ceste nekako od prve polovice 1. stoletja in je vključevala v svoj obseg tudi večja območja prazgodovinske poselitve z obeh strani reke. V vsem nadaljnjem razvoju je mesto, ki mu je cesar Trajan podelil pravice kolonije, ohranilo naravo obcestnega naselja, ki pa ga je sestavljalo več posameznih centrov. Njegovo obliko in rast sta narekovala teren in reka s svojimi premiki. Zunanji obris mesta je bil v celoti nepravilen, vendar so bile njegove ulice in ceste razporejene v pravilni pravokotni mreži. Mesto sta z vodo oskrbovala dva akvedukta. Eden je napajal vojaški tabor in del naselja na levem bregu, drugi pa je vodil do osrčja mesta na Vičavi in Panorami. Tam je ležal forum z upravnimi zgradbami, v bližini so ležale tudi razkošne mestne hiše. Veliko območje Rabelčje vasi je bilo v celoti obrtne narave. Tam so bili odkriti veliki delavniški kompleksi, predvsem lončarski in opekarski. V času vlade cesarja Hadrijana ali le malo kasneje je bil v mestu organiziran sedež ilirske carine Publicum portorii Illyrici, ki je pod vlado Komoda prešel pod direktno cesarsko administracijo. Od takrat se na napisih omenja kot Vectigal Illyrici. S številnih posvetilnih napisov so se ohranila imena carinskih upravnikov, največ jih je povezanih s tako imenovanim 1. ptujskim mitrejem iz sredine 2. stoletja in 2. mitrejem, ki je nastal v času vlade Septimija Severa. Petoviona je bila zaradi svojega pomena večkrat tudi sedež civilnih in vojaških predstavnikov rimskih oblasti, pomembno vlogo pa je igrala tudi v številnih zgodovinskih dogodkih v imperiju, ki so bili svetovnega pomena. Kot poročajo antični avtorji, sta se v bližini Ptuja leta 351 spopadla Konstancij II. in Magnencij, v palači zunaj mesta so po nalogu Konstancija II. leta 354 zajeli cezarja Gala (Gallus Caesar), pomembna bitka v okviru državljanske vojne pa se je odigrala poleti leta 388 med Teodozijem in Maksimom (Maximus). Bizantinski zgodovinar Prisk (Priscus) pa opisuje delegacijo zahodnega cesarstva, ki jo je Ecij (Aetius) poslal iz Ravenne na Atilov dvor in se je ustavila v Petovioni, da so se ji pridružili še drugi člani odposlanstva. Ker so province delile tako dobro kot slabo v usodi rimskega imperija, je tudi prostor jugovzhodnih Alp močno občutil prelom, ko se je pax Romana počasi začel krhati. Nemirni premiki germanskih plemen v času Marka Avrelija in Lukija Vera so usodno posegli prav v ta prostor. Prokuratorska provinca Norik je v 2. stoletju postala legatska provinca, in ena od dveh leta 165 novoustanovljenih legij (Legio II. Italica) je dobila svoj tabor v Ločici pri Polzeli. Posebna obrambna cona Pratentura Italiae et Alpium, ki je segala od Forum Iulii, čez kotlino Emone in Celeje do Tarsatice (Rijeka), naj bi varovala prehod iz provinc na osrednje italsko ozemlje in preprečila barbarom vdor v osrčje imperija. Legijski tabor velikosti 543 x 435 m je bil obdan z mogočnim kamnitim obzidjem. Izkopavanja leta 1917 so odkrila v osrednjem delu pet velikih zidanih stavb (štab, bolnišnica itd.) in sistem kanalov, odlično grajen iz kamnitih blokov. O pomenu in vpetosti tabora v življenje celejanskega agra pa nam ponovno govorijo arheološka izkopavanja ob gradnji avtocest leta Rimska opekarna, ki je delovala 15 km zahodno od legijskega tabora, na Ilovci pri Vranskem, je v 2. stoletju postala glavni dobavitelj tabora oziroma vojaška opekarna. Dve pravokotni peči za žganje opeke in ob njiju velika skladiščna lopa so bili dovolj veliki, da so zadostili potrebam legije. Številne drobne najdbe in novci potrjujejo živahno življenje opekarskega obrata predvsem v drugi polovici 2. stoletja. Žigi na izdelkih z oznako legije so v več primerih povsem enaki žigom na opekah, ki so bile odkrite v legijskem taboru v Ločici,

8 km od Vranskega. Zato lahko delovanje obrata na Ilovci povežemo z zgodovinskimi dogodki takratnega časa na naših tleh osnovanjem obrambne cone in nastanitvijo legije v Noriku. Povečan obseg proizvodnje vranske opekarne oziroma njena proizvodnja v 2. stoletju sta neposredno povezana z gradnjo vojaškega tabora v Ločici in prisotnostjo rimske legije v novonastalem taboru. Najpozneje sredi 2. stoletja je verjetno prišlo do razširitve lokalnega obrata in usmeritve proizvodnje za potrebe vojske v Ločici. Kratko obdobje, v katerem je II. italska legija gradila novi tabor in v njem živela (tabor v Ločici je obstajal v letih ok ), je bilo očitno čas največjega obsega proizvodnje opekarne na Ilovci. Pogoji so se temeljito spremenili s premestitvijo legije na Donavo, najprej v Albing in nato v Enns (Lauriacum, Avstrija). Provinca Norik je iz prokuratorske province postala legatska in sedež njene legije je bil v Lavriaku. Obrambna cona na področju iliro-italskih vrat je bila ukinjena, tabor v Ločici je bil opuščen oziroma razstavljen in podrt, glavni odjemalec in porabnik izdelkov z Vranskega se je odselil. Kratka pomiritev po Markomanskih vojnah pa je bila tudi za ta prostor samo zatišje pred viharjem. Povečano število vojaških enot na limesu je omogočilo še zadnji razcvet imperija v času Severov ( ). Po nestabilnem obdobju vojaških cesarjev je propad države za lep čas zajezil Dioklecijan, nato pa so si v 4. stoletju druga za drugo sledile bitke proti Germanom in njihova pustošenja ter postopen razkroj imperija. Leta 401 so po obrežnem in južnem Noriku pustošili Vandali in Vzhodni Goti, nato leta 407 Zahodni Goti pod vodstvom Alariha, ki je leta 410 plenil tudi po Rimu. Baje naj bi imel svoj sedež nekje na območju Celeje ali v Virunu. Sledilo je še pustošenje Hunov pod vodstvom Atile in šele njegova smrt leta 452 je začasno ustavila nezadržno prodiranje Hunov in številnih ljudstev, ki so se mu pridružila. Primer upadanja mestnega prebivalstva in krčenja mest v pozni antiki ilustrirata Celeja in Petoviona. Celeja je v pozni antiki dobila mogočno obzidje, ki pa je varovalo le še tretjino nekdanjega obsega mesta. Za gradnjo obzidja so porabili številne nekdanje spomenike, nagrobnike in celo kipe, ki so krasili mesto v času njegovega največjega razcveta. Prav tako sta v 4. stoletju močno padla obseg mesta in število prebivalcev Petovione. Večja območja poselitve so bila popolnoma opuščena, poselitev se je strnila ob glavni strateški toči prehodu reke na Grajskem hribu in Panorami. V tem nemirnem času pozne antike se je ponovno pokazal pomen prehodnega prostora jugovzhodnih Alp, oziroma natančneje t. i. iliroitalskih vrat pri Postojni, za varovanje matice imperija. Že proti koncu 3. in v 4. stoletju je bil na tem delu slovenskega ozemlja zgrajen sistem zapornih zidov. Obrambni pas z zidovi in obrambnimi stolpi (Claustra Alpium Iuliarum) naj bi varoval Italijo pred vpadi barbarov, ki so pritiskali z vzhoda. Vojaštvo je bilo organizirano v treh julijsko-alpinskih legijah, zidovi so varovali pomembne komunikacije in prehode proti Italiji, glavno državno cesto Emona Akvileja pa kar trije pasovi zapornih zidov, pri Vrhniki (Nauportus), na Lanišču in na Hrušici (Ad Pirum). Tu je na 858 m visoki planoti stala mogočna poznorimska trdnjava, osrednja točka zapornega sistema pa je bil kastel v Ajdovščini (Castra). Meril je 220 x 160 m in obdajalo ga je tri metre debelo zidovje s 14 stolpi. Še danes so v strukturi mesta vidni njegovi deli in osnovne poteze rastra utrdbe. Deli obzidja so obnovljeni, npr. vzhodno obzidje med stolpoma 8 in 9, stolpa 12 in 13 na južnem delu obzidja; za njima so v notranjosti prezentirani na mestu odkritja tudi ostanki antičnih term. Mimo zidov in skozi utrdbe zapor so se v 4. stoletju, času državljanskih vojn, valili številni vojaški oddelki, odigralo pa se je tudi nekaj vojaških spopadov, o katerih poročajo zgodovinski viri. Med njimi morda najusodnejši je bil spopad med Teodozijem I. in Evgenijem leta 394 pri Frigidu v Vipavski dolini, ko je krščanska vojska premagala poganskega Evgenija. Teodozijeva zmaga je cesarstvo za kratek čas ponovno združila, po njegovi smrti pol leta kasneje pa je za vedno razpadlo na dva dela. Zahodno cesarstvo je bilo državnopravno ukinjeno leta 476, kar pa za prostor jugovzhodnih Alp ni pomenilo bistvenih pretresov. Spremembo je z novo pravno ureditvijo in organizacijo prinesla država Vzhodnih Gotov, ki so jo nato porazili Bizantinci, zatem so v naš prostor za kratek čas posegli Franki in nato Langobardi, ki so jih pregnali Avari. V prvi polovici 6. stoletja pa se je že začelo posamično doseljevanje Slovanov. Ljudstvo, ki se je tu počasi začelo stalno naseljevati, je povzročilo propad še zadnjih ostankov antične civilizacije. Literatura BRATOŽ, R.: Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev, Zbirka zgodovinskega časopisa 12, Ljubljana GASPARI, A.:»APUD HORRIDAS GENTIS «Začetki rimskega mesta Colonia Iulia Emona / Beginnings of the Roman Town of Colonia Iulia Emona, Ljubljana GUŠTIN, M.: Il campo militare romano a Čatež presso Brežice (Slovenia), in»quaderni Friulani di Archeologia«12, 2002, str HORVAT, J.: Nauportus (Vrhnika), Dela I. raz. SAZU 33, Ljubljana KANDLER, M.: Zu den Grabungen F. Lorgers im Legionslager Ločica (=Lotschitz), in»arheološki vestnik«30, 1979, str KASTELIC, J.: Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, Slovenska matica, Ljubljana KREMPUŠ, R., GASPARI, A., NOVŠAK, M.: Die neuen spätkeltischen und frühkaiserzeitlichen Heiligtümer von Celeia, in F. W. LEITNER (a c.) Götterwelten. Tempel, Riten, Religionen in Noricum, Klagenfurt 2007, str LAZAR, I.: Celeia, in M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Noricum, Situla 40, Ljubljana 2002, str LAZAR, I.: New finds from Celje and a problem of the Celeian forum in F. NAUMANN-STECKNER, B. SCHNEIDER, P. NOELKE (a c.), Romanisation und Resistenz, Akten des VII. Internationalen Colloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens (Köln, maj 2001), Mainz 2003, str LAZAR, I.: Ilovica pri Vranskem, Katalogi SAAS 1, Ljubljana LAZAR, I.: The Roman Necropolis in Šempeter: The History of Research, v: M. Kokole, M. Šašel Kos, B. Murovec, M. Talbot (ur.), Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the 18th Century, Ljubljana 2006, str LAZAR, I.: Celejski forum in njegov okras, Annales 18/2, 2008, str MASON, P.: Rimska vojaška utrdba, v D. PREŠEREN (a c.), Zemlja pod vašimi nogami, Ljubljana 2003, str MUŠIČ, B., HORVAT, J.: Nauportus, an early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika, v»arheološki vestnik«58, 2007, str OSMUK, N.: Obzidje rimske utrdbe Castra v Ajdovščini, v»arheološki vestnik«41, 1990, str OSMUK, N.: Ajdovščina Castra. Stanje arheoloških raziskav, v»arheološki vestnik«48, 1997, str PLESNIČAR GEC, L.: Urbanizem Emone / The Urbanism of Emona, Ljubljana PLESNIČAR GEC, L.: Emonski forum / The Emona Forum, Annales Mediterranea, Koper PREŠEREN, D. (ur.): Zemlja pod vašimi nogami, Ljubljana ŠAŠEL KOS, M.: Nauportus: Literary and Epigraphic Sources, in J. HORVAT, Nauportus (Vrhnika), Dela I. raz. SAZU 33, Ljubljana 1990, str ŠAŠEL KOS, M.: The embassy of Romulus to Attila. One of the last citations of Poetovio in classical literature, v»tyche«9, 1994, str ŠAŠEL KOS, M.: The End of the Norican Kingdom and the Formation of the Provinces of Noricum and Pannonia, in B. DJURIĆ, I. LAZAR (a c.), Akten des IV. Int. Koll. über Problemen des Provinzialröm. Kunstschaffens, Situla 36, Ljubljana 1997, str ŠAŠEL KOS, M.: The boundary stone between Aquileia and Emona, in»arheološki vestnik«53, 2001, str ŠAŠEL KOS, M.: Emona was in Italy, not in Pannonia, in M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I, Situla 41, Ljubljana 2003, str VIČIČ, B.: Colonia Iulia Emona. 30 Jahre später, in M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I, Situla 41, Ljubljana 2003, str VISOČNIK, J.: Jezikovne značilnosti napisov antične Celeje z okolico kot vir za proučevanje romanizacije celejskega prostora, doktorska disertacija, Ljubljana WINKLER, G.: Legio II. Italica. Das Hausregiment von Lauriacum, in J. LESKOVAR, C. SCHWANZAR, G. WINKLER (a c.),: Worauf wir stehen (Hrsg.), Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz 2003, str

9 1. Emona (Ljubljana), južni del obzidja, rekonstruiran med obema vojnama (foto: M. Guštin) / Emona (Lubiana), tratto sud delle mura, ricostruito tra le due guerre (fotografia: M. Guštin) 3. Šempeter, pogled na rimske grobnice (foto: T. Lauko) / Šempeter, monumenti funerari romani (fotografia: T. Lauko) 2. Emona, tloris in rekonstrukcija foruma (po: Plesničar 1999) / Emona, pianta e ricostruzione del foro (da Plesničar 1999) 4. Mitrej na Ptuju (foto: arhiv Pokrajinskega muzeja Ptuj) / Mitreo di Poetovio (fotografia: archivio Museo Regionale di Ptuj) 16 17

10 5. Opekarna na Vranskem, pogled iz zraka (foto: D. Snoj) / Vista aerea della fornace di Vransko (fotografia: D. Snoj) 18 19

11 IRENA LAZAR I PRINCIPALI MONUMENTI ANTICHI TRA AQUILEIA E POETOVIO L area a sud est delle Alpi e il suo retroterra (corrispondente all odierna Slovenia) divennero presto interessanti per lo stato Romano in rapida espansione. I passaggi strategici e gli incroci tra importanti vie commerciali, nonché le risorse naturali e commerciali, controllate dalle tribù celtiche (ferrum Noricum, legno, pietra) Norici nel nord e Taurisci nella Slovenia centrale, portarono gli intraprendenti commercianti romani a istituire empori commerciali già nel II sec. a.c. (Ocra Razdrto, sotto il monte Nanos). Il dominio di Roma si estese in Istria nel II e I sec. a.c., nell Italia settentrionale e sud-orientale si rafforzò ai tempi di Cesare, estendendosi lentamente ma inesorabilmente verso le Alpi Orientali e l Illirico. Le prime testimonianze archeologiche della presenza romana nell Istria sudoccidentale risalgono alla metà del II sec. a. C. e provengono da Sermino, presso Capodistria, importante sito preistorico sulla linea di costa. Nell area della colonia di Tergeste (Trieste), fondata prima del 52 a.c., sorgeva l abitato di Egida (localizzato nell area di Capodistria), che vantava diritto cittadino ed era dal punto di vista amministrativo assimilata al territorio della città di Tergeste. Verso l interno l influsso romano si propagava attraverso le vie commerciali, in particolare la via dell Ambra, che si sviluppava attraverso la conca di Postumia verso importanti nodi viari e fluviali presso la conca di Lubiana. Il regno Norico, la cui parte meridionale lambiva i territori dell odierna Slovenia, e in particolare le località di Gurina e Magdalensberg, venivano raggiunte dai commercianti italici attraverso il passo di Monte Croce Carnico. Più a sud vennero fondati nel I sec. a.c. empori di Emona (Lubiana), Carnium (Kranj), Nauportus (Dolge njive na Vrhniki). Quest ultima assume un ruolo particolare, essendo stata fondata all incrocio di vie commerciali fluviali e terrestri (Horvat 1999). Dall Istria e dall Italia nord-orientale conducevano a Nauportus vie terrestri, che continuavano poi per via fluviale sulla Ljubljanica e la Sava verso la Pannonia e i Balcani. A Vrhnika si formò così una stazione di trasbordo con ampi magazzini che servivano i traffici di merci a lunga distanza. Già Strabone descrive il trasporto di merci su carri tra Aquileia e Nauportus, dove venivano imbarcate per raggiungere il Danubio. L abitato era organizzato come vicus e retto da due magistri vici, liberti membri di importanti famiglie aquileiesi. Nel I sec. i traffici commerciali attraverso Nauportus venivano infatti controllati da famiglie di Aquileia questo emporio sulla Ljubljanica era per loro di massima importanza. Le terre cittadine si estendevano ad est lungo la via dell ambra sino a comprendere Nauportus. Recenti indagini archeologiche e geofisiche hanno confermato l estensione del complesso e l entità dei traffici commerciali in epoca augustea. L abitato, sorto in un ansa del fiume ai bordi della palude, era cinto da mura, torri e fossati difensivi. L impianto cittadino, unitario, risale ad un epoca di poco precedente al primo periodo augusteo. Gli edifici a ridosso della piazza centrale sono in gran parte (oltre un terzo) magazzini e tabernae. Con la fondazione di Emona (Lubiana) - probabilmente dopo le guerre illiriche combattute da Ottaviano (35-33 a.c.) l importanza di Nauportus comincia rapidamente a diminuire, in quanto sostituita dalla colonia di nuova fondazione. Il nome Emona risale all epoca preceltica, quando l abitato sorgeva sul colle del castello; successivamente, nel I sec., l abitato dei Taurisci era dislocato sotto del colle. Tutta l area era sotto il controllo romano già all epoca di Cesare, consentendo l insediamento di commercianti provenienti da Aquileia. Proprio gli interessi commerciali e militari sono alla base della fondazione della Colonia Iulia Emona all epoca di Ottaviano. I primi coloni, costituiti sia da popolazione civile che da veterani, provenivano dall Italia settentrionale. Il primo insediamento fu progressivamente abbandonato e nel I sec. d.c. sorse un nuovo abitato sulla riva sinistra della Ljubljanica. Il primo impianto della colonia presenta una pianta coerente di 300 x 360 passus, con un rapporto dunque di 5:6. L abitato era suddiviso in 47 insule di differente grandezza, ma disposte uniformemente. La rete stradale, composta da cinque vie in direzione nord-sud e cinque in direzione est-ovest, rappresentava al contempo la base del sistema di canalizzazione. Le mura della città, larghe 2,4 m per 6-8 m di altezza, presentavano un andamento rettangolare e su tre lati erano protette da un doppio fossato. Il tratto meridionale delle mura, oggetto di ricerche agli inizi del XX secolo, è stato restaurato e consolidato nel periodo tra le due guerre. L impianto delle mura aveva quattro entrate principali. Una monumentale epigrafe conservata nel Narodni muzej Museo nazionale della Slovenia, eretta dall imperatore Tiberio nell autunno del 14 o agli inizi del 15 d.c. ricorda grandi opere di edilizia e si riferisce forse proprio alla costruzione delle mura. Il cardo e il decumano massimo dividevano la città in quattro parti diseguali. Il cardo era infatti spostato di una via verso est, per fare spazio al foro, esteso lungo tre insulae. Nel II sec. l area assume il suo aspetto definitivo, con la basilica nella parte orientale e il tempio dedicato alla Triade capitolina in quella orientale. Lungo il foro e tutta la parte meridionale delle mura si affacciavano edifici importanti, decorati con mosaici e affreschi; per il resto le case erano per lo più ad un unico piano, organizzate su modello italico attorno ad un atrio interno o peristilio. Con i studi più recenti sono state definitivamente superate le teorie secondo cui Emona si sarebbe formata da un accampamento militare e il sensazionale rinvenimento di una pietra di confine tra i territori di Aquileia e Emona ha chiarito anche l estensione dei territori della città. Nell estate 2001 è stata infatti rinvenuta nel letto della Ljubljanica, presso la località Bevke, una pietra confinaria in pietra calcarea d Aurisina probabilmente di epoca augustea o comunque anteriore al principato di Claudio. La pietra dimostra l appartenenza di entrambe le città alla stessa regione amministrativa (Regio X) 20 21

12 Emona non fece quindi mai parte dell Illirico e della Pannonia. La città, fondata con il titolo di colonia, apparteneva all Italia già dalla sua fondazione. Le recenti scoperte emerse ai margini della pianura pannonica dagli scavi effettuati in vista della costruzione di nuovi tratti della rete autostradale slovena fanno luce sull ultimo periodo dell espansione romana nelle arco alpino sud-orientale, nell area danubiana e nei Balcani e confermano l importanza strategica di quest area per i rifornimenti dell esercito. Alla confluenza della Sava e della Krka, vicino alla località di Čatež presso Brežice, sono stati scoperti i resti di un accampamento romano. Questo campo provvisorio, cresciuto e scomparso in poco tempo, fu eretto per ospitare per qualche giorno i legionari in marcia lungo la Sava verso Siscia (Sisak). I caratteristici resti di un doppio fossato, oltre una dozzina di piccoli forni da campo, presumibilmente per il pane, nonché i resti di equipaggiamento militare e una moneta di epoca repubblicana collocano il campo negli ultimi decenni a.c. O al più tardi tra il 6 e il 9 d.c., periodo della famoso rivolta dalmato-pannonica. Solo pochi chilometri più a sud, a Obrežje (confine tra la Slovenia e la Croazia) è stato scoperto un campo base una fortificazione romana eretta probabilmente nel 14 o 13 a.c. a pianta rettangolare ma con i lati arrotondati. Da tre lati era difesa da un doppio fossato che delineava uno spazio di 290x210m, il quarto lato presentava un unico fossato, delineante uno spazio di 210x25m. Nella parte centrale trovavano posto diverse baracche rettangolari, latrine, fosse per derrate e forni da pane. All esterno della fortezza sono stati rinvenuti diversi forni da pane e fornaci per lavorare i metalli. Lungo la parte nord-orientale della fortezza correva la principale strada Emona- Siscia. In base ai rinvenimenti il campo fu abbandonato dopo la repressione della rivolta tra il 6 e il 9 d.c. Una volta completata la conquista dell arco alpino sud-orientale e dopo la fine delle operazioni militari ai bordi della Pannonia, ebbe inizio un intensiva fase di romanizzazione e urbanizzazione. La seconda città ad ottenere le leggi cittadine fu la celtica Kéleia (oggi Celje). Questo centro dei Taurisci, nel II e I sec. a.c. batteva una moneta propria e si era evoluto in un emporio commerciale già nell ambito del Regnum Noricum. In seguito all annessione romana fu probabilmente vietata l emissione di moneta propria e richiesta la conformazione della popolazione norica alle norme romane. Claudio trasformò la regione nella provincia del Norico e Celeia ottenne lo status di municipio già nella prima fase di urbanizzazione, assieme ad altre quattro città (Virunum, Teurnia, Aguntum, Iuvavum). Gli abitanti del Municipium Claudium Celeia furono iscritti nel distretto elettorale Claudio e in città era stabilmente presente una stazione dei beneficiarii procuratoris. Gli abitanti della città erano secondo stime recenti circa 10000; il dato proviene tuttavia dallo studio di iscrizioni, che non tengono conto certo di tutte le classi sociali. Nella prima epoca imperiale la popolazione era in gran parte costituita da Celti, con pochi immigrati italici. Ciò traspare anche dai monumenti funebri: le epigrafi riportano nomi celtici. Successivamente, nei primi due secoli, a Celeia i nomi celtici ammontano a 21,5%, quelli latini al 72,5%; in epoca posteriore scendono i nomi celtici sino al 7%. In città avevano grossa influenza alcune famiglie arrivate dall Italia settentrionale, quali quelle dei Specatti, Ennii, Barbii, Caesernii. Nel I sec. la città si estendeva per m 2 e nei due secoli successivi raggiunse la sua massima estensione, quasi doppia rispetto al I secolo. La parte occidentale era divisa in insule regolari, secondo un preciso progetto urbanistico. Qui sorgeva il foro e comparvero templi su podio e ville urbane arredate e decorate in stile italico con terme, mosaici e pitture parietali. Nel I e II sec. d.c. sono comuni i mosaici a motivo geometrico o vegetale in tessere bianche e nere, che diventano policrome verso la fine del II e nel III sec. d.c. Le pitture parietali presentano motivi figurativi già nel I e II sec. d.c. Ai margini nord e sud della città l architettura era differente, sviluppatasi in maniera più disordinata, con case modeste e vaste aree artigianali. Qui sono emersi resti di produzioni di ceramica, vetro e officine per la lavorazioni di metalli. Negli ultimi cinque anni sono stati scoperti a Celeia due importanti complessi sacri, che ci consentono una precisa definizione dei riti cultuali del Norico meridionale nel I sec. d.c. La collocazione del tempio capitolino, il principale santuario cittadino, è stata confermata da sondaggi in Piazza dei conti di Celje, nel centro della città moderna. La sua collocazione al margine del foro era stata prima solamente supposta da vecchi studi e alcuni rinvenimenti casuali. Rilievi geofisici e sondaggi hanno dimostrato che si tratta del principale tempio cittadino, eretto su un podio di 53 x 30 m e dedicato alla triade Capitolina. Nella parte nord della città romana è stato individuato un complesso templare che fornisce nuovi dati sulle pratiche religiose della tarda età lateniana e dell inizio dell epoca romana. La parte più antica del complesso è costituita da una sacra fonte celtica, di 28 x 11 m, con resti di ceramica sia locale sia importata; quest ultima presentava ancora resti di cibo. Le offerte erano appesantite con sassi e gettate in acqua; tra di esse erano presenti anche elementi di un carro celtico (pars pro toto). La fonte fu in seguito colmata per fare spazio ad un complesso templare romano, con templi di tipo gallo-romano. Già prima della metà del I sec. d.c. sorsero due santuari a pianta quadrata, con cella centrale circondata da ambulacro. Quasi coevo è anche un terzo tempio, molto interessante, eretto nei pressi del ponte ligneo sulla Savinja; al tempio portava una scalinata, che lo pone come variante o ibrido dei templi ad ambulacro. Le fosse rituali, bothroi, presentavano numerosi resti di offerte. Le caratteristiche di questo complesso sacrale ci aiutano a capire i cambiamenti nelle pratiche rituali del Norico meridionale e a Celeia ai tempi della sua annessione a Roma e conseguente trasformazione nella provincia del Norico alla metà del I sec. d.c. I monumenti funerari in marmo dell aristocrazia di Celeia scoperti presso Šempeter possono essere visti come una tipica rappresentazione romana dell apoteosi personale. Scoperti nel 1952 ed esposti al pubblico a partire dal 1960, dopo essere stati restaurati, rappresentano ancora oggi una delle massime espressione dell arte funeraria romana nell Europa centrale. I ceti alti della società romana, che rappresentavano l autorità ricoprendo cariche di duoviri ed edili, si eressero questi monumenti in marmo bianco ad una decina di miglia dalla città, probabilmente nelle vicinanze dei loro possedimenti terrieri. Con la loro architettura imponente e i bassorilievi, che raccontano ai passanti storie di antichi dei e eroi, testimoniano la ricchezza delle aristocrazie locali, che tra il I e III sec. d.c. non sfiguravano nel confronto con i patrizi della capitale dell impero. Anche a Poetovio (Ptuj), la più grande città romana nel territorio dell odierna Slovenia, i viaggiatori erano sicuramente salutati da simili monumenti di dignitari e rappresentanti delle autorità all ingresso nella Colonia Ulpia Traiana. La città si sviluppò all incrocio di due importanti vie commerciali; la via dell Ambra attraversava qui il fiume Drava e collegava così l alto Adriatico e la regione danubiana con il Baltico mentre la via fluviale della Drava rappresentava il collegamento tra le Alpi e la regione danubiana orientale. Il Grajski hrib, ossia l altura che si erge nel punto dove la via transita il fiume, rappresentava per la sua collocazione strategica un ottima posizione per un insediamento. Qui sono stati rinvenuti resti risalenti al Neolitico nonché senza soluzione di continuità all età del Bronzo, al periodo dei Campi d Urne e a tutta l età del Ferro

13 Prima della conquista romana e dell annessione di tutto il territorio all impero, Ptuj fece parte del regno Norico, vista la sua posizione strategica, fu tuttavia poco dopo annessa all Illirico. In seguito alla repressione della rivolta dalmato-pannonica tra il 6 e il 9 d.c. e la scissione dell Illirico nelle province di Dalmazia e Pannonia, la città passò a quest ultima. Successivamente, con la riorganizzazione di Traiano, all inizio del II sec. d.c. la città fece parte della Panonia Superior. Poco dopo la conquista romana, avvenuta attorno al 15 d.c., sorse sulla riva destra della Drava l accampamento militare della legione VII Augusta, sostituita alla fine del 45 o agli inizi del 46 dalla legio XIII Gemina, trasferita qui da Vindonissa. Con il trasferimento della legione a Vindobona il campo fu abbandonato. Vista l importanza e la posizione strategica della città è comunque certo che vi siano state dislocate anche in seguito guarnigioni minori; ne sono prova vari rinvenimenti casuali e i numerosi mitrei. L abitato romano si sviluppò lungo la strada a partire dalla prima metà del I sec. d.c. e inglobò diversi abitati preistorici sorti in precedenza su entrambe le rive della Drava. Nel corso di tutta la sua storia la città, cui Traiano conferì il titolo di colonia, restò un abitato composto da diversi nuclei, tutti a ridosso della strada. La forma e la crescita della città dipendevano dal terreno e dai mutamenti del corso del fiume; i contorni ne risultano molto irregolari, la rete viaria interna descrive tuttavia maglie regolari. L abitato disponeva di due acquedotti: il primo serviva il campo militare e parte della città sulla riva sinistra, mentre il secondo arrivava al centro della città, sino alla Vičava e al Panorama. Qui sorgevano il foro e i palazzi amministrativi, nelle vicinanze si trovavano le ville dei cittadini più facoltosi. L ampia area dell odierna Rabelčja vas era dedicata alle attività produttive: qui furono rinvenuti resti di grandi complessi per la produzione di ceramica e laterizi. Al tempo di Adriano, o in un periodo di poco posteriore, la città diventa sede della dogana, Publicum portorii Illyrici, passata con Commodo sotto la diretta amministrazione imperiale. Da allora viene menzionata sulle iscrizioni come Vectigal Illyrici. Nelle numerose epigrafi onorifiche si sono conservati i nomi degli amministratori doganali, in maggioranza collegati con il cosiddetto Primo mitreo (risalente alla metà del II sec. d.c.) o con il Secondo mitreo, del periodo di Settimio Severo. Poetovio fu spesso anche sede dei rappresentanti delle autorità civili e militari romane e teatro di avvenimenti importanti, che portarono conseguenze in tutto l impero. Le fonti antiche ricordano la battaglia tra Costanzo II e Magnenzio, combattuta nei dintorni della città nel 351, la cattura nel 354 di Gallo Cesare, su ordine di Costanzo II e l importante battaglia tra Teodosio e Massimo combattuta nell estate del 388 nell ambito della guerra civile. Lo storico bizantino Prisco ricorda che la delegazione dell Impero d Occidente mandata da Ezio da Ravenna alla corte di Attila si fermò a Petoviona, e fu qui raggiunta da alcuni suoi membri. Le province tuttavia condividevano con l Impero anche i periodi di crisi quando la pax Romana cominciò a sgretolarsi ne risentì pesantemente tutto l ambito sudalpino orientale. Le turbolente migrazione dei popoli germanici al tempo di Marco Aurelio e Lucio Vero influirono pesantemente in quest area. La provincia procuratoria del Norico diventò nel II sec. d.c. provincia a statuto legatario. Nel 165 una delle due legioni di nuova fondazione, la legio II Italica, fu stanziata a Ločica presso Polzela. Una speciale rete difensiva, la Pratentura Italiae et Alpium, che si estendeva da Forum Iulii (Cividale) attraverso Emona e Celea sino a Tarsatica (Fiume), fu istituita con lo scopo di difendere il passaggio dalle province verso il territorio italico e impedire ai barbari di raggiungere il centro dell impero. Il campo militare, di 543 x 435 m, era cinto da possenti mura in pietra. Dagli scavi condotti nel 1917 emersero cinque grandi edifici in muratura (comando, ospedale ecc.) e un sistema di canali costruito in blocchi di pietra. L importanza di questo campo per la città e l agro di Celeia è stata dimostrata dai recenti scavi archeologici (1995) condotti in vista dell inizio dei lavori autostradali. La fabbrica di laterizi, dislocata 15 km a est del campo, odierna Ilovica presso Vransko, diventò nel II sec. il fornitore principale del campo: i due grandi forni rettangolari e l area di stoccaggio coperta erano sufficienti per le necessità del campo. Numerosi reperti e soprattutto le monete dimostrano la vitalità della fornace nella seconda metà del II sec. d.c. I bolli con il nome della legione sono in diversi casi uguali a quelli rinvenuti nel campo di Ločica, a 10 km da Vransko. La fornace di Ilovica si può inserire nel contesto storico della costruzione della linea difensiva e dello stanziamento della legione nel Norico. L aumento della produzione di laterizi nel II sec. può essere direttamente collegato con lo stanziamento nella regione della legione romana e la costruzione del loro campo militare a Ločica. Non più tardi della metà del II sec. aumentarono le capacità produttive, nettamente indirizzate ai bisogni del campo militare di Ločica. Il breve periodo in cui la II legione Italica ebbe stanza nel campo (restò in uso tra il 168 e il 172) corrisponde nettamente con il periodo di massima produzione del complesso di Ilovica. La situazione mutò con il trasferimento della legione sul Danubio, prima ed Albing e successivamente a Enns (Lauriacum, Austria). La provincia del Norico passò da provincia procuratoria a provincia a statuto legatario; la legione era stanziata a Lauriacum (Enns). La linea difensiva dell area d accesso dall Illirico all Italia fu soppressa, il campo di Ločica abbandonato e smantellato il miglior cliente dei laterizi di Vransko cambiò sede. Il breve periodo di pace dopo la guerra con i Marcomanni rappresentava solo la quiete prima della tempesta. L aumento delle truppe sul limes ha consentito un ultimo periodo di fioritura all epoca dei Severi ( ). Dopo l instabilità nel periodo degli imperatori soldati, Diocleziano riuscì a frenare la dissoluzione dell impero; seguirono tuttavia nel IV sec. le lotte contro i Germani e le loro incursioni. Nel 401 il Norico Ripense e Mediterraneo erano alla mercè dei Vandali e dei Goti orientali e successivamente, nel 407, dei Goti occidentali alla guida di Alarico, che nel 410 saccheggiò Roma. Pare che il suo comando avesse sede nel territorio di Celeia o Virunum. Seguirono le scorrerie degli Unni alla guida di Attila e solo la morte di quest ultimo, nel 452 fermò temporaneamente l avanzata degli Unni e delle numerose genti che vi si unirono Il calo degli abitanti delle città nella tarda antichità è evidente nei casi di Celeia e Poetovio. In epoca tardoantica Celeia fu cinta da poderose mura, che racchiudevano tuttavia solo un terzo dell estensione della città romana nei primi due secoli. Per la costruzione delle mura furono adoperati numerosi monumenti antichi, lapidi e addirittura statue, che un tempo ornavano la città. Nel IV secolo diminuirono notevolmente anche gli abitanti di Poetovio. Ampie aree si spopolarono, gli abitanti si concentrarono nel punto più strategico, presso il guado del fiume, sul Grajski hrib e sul Panorama. In questo periodo incerto della tarda antichità fu nuovamente dimostrata l importanza della cosiddetta porta illiro-italica di Postumia per la difesa dell impero. Già verso la fine del III e nel IV sec. d.c. vi fu costruito un sistema di mura di sbarramento. Questa linea di difesa con mura e torri (Claustra Alpium Iuliarum) avrebbe dovuto difendere l Italia dai barbari provenienti da oriente. L esercito era organizzato in tre legioni giuliano-alpine, le vie di comunicazione erano difese da mura; la strada principale tra Aquileia e Emona era 24 25

14 difesa addirittura da tre cerchie di mura: presso Vrhnika (Nauportus), Lanišče e Hrušica (Ad Pirum). Qui, su un altipiano a 858 m d altezza, sorgeva un imponente fortezza tardoromana. Il punto centrale del sistema difensivo era rappresentato dal castello di Aidussina (Castra). La fortezza, di 220 x 160 m, aveva mura spesse 3 m con 14 torri. I resti e la pianta sono ancora visibili nella struttura della città. Alcuni tratti delle mura sono restaurati, ad esempio nella parte est, tra le torri 8 e 9, così anche le torri 12 e 13 nella parte sud e le retrostanti terme, presentate in situ. Nel periodo delle guerre civili del IV sec. d.c. passarono attraverso questo sistema difensivo diversi eserciti, di cui le fonti storiche ricordano alcune battaglie. La più famosa è forse quella combattuta nel 394 tra Teodosio I e Eugenio presso il Frigido, nella valle del Vipacco, nella quale l esercito cristiano sconfisse il pagano Eugenio. La vittoria di Teodosio unì per un breve periodo l impero, che si scisse definitivamente alla sua morte sei mesi più tardi. L Impero d Occidente cessò formalmente di esistere nel 476, il fatto tuttavia non influì molto sull ambito sudalpino orientale. Un cambiamento maggiore fu rappresentato dall avvento dei Goti orientali, con la loro nuova organizzazione giuridica, sconfitti in seguito dai Bizantini. A loro si susseguirono Franchi, Langobardi e Avari. Nella prima metà del VI sec. comincia il lento insediamento di popolazioni Slave, che cancellano le ultime traccie della civiltà classica. Bibliografia BRATOŽ, R, Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev, Zbirka zgodovinskega časopisa 12, Ljubljana GASPARI, A.,»APUD HORRIDAS GENTIS «Začetki rimskega mesta Colonia Iulia Emona / Beginnings of the Roman Town of Colonia Iulia Emona, Ljubljana GUŠTIN, M.,Il campo militare romano a Čatež presso Brežice (Slovenia), in»quaderni Friulani di Archeologia«12, 2002, pp HORVAT, J., Nauportus (Vrhnika), Dela I. raz. SAZU 33, Ljubljana KANDLER, M., Zu den Grabungen F. Lorgers im Legionslager Ločica (=Lotschitz), in»arheološki vestnik«30, 1979, pp KASTELIC, J., Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, Slovenska matica, Ljubljana KREMPUŠ, R., GASPARI, A., NOVŠAK, M., Die neuen spätkeltischen und frühkaiserzeitlichen Heiligtümer von Celeia, in F. W. LEITNER (a c.) Götterwelten. Tempel, Riten, Religionen in Noricum, Klagenfurt 2007, pp LAZAR, I., Celeia, in M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Noricum, Situla 40, Ljubljana 2002, pp LAZAR, I., New finds from Celje and a problem of the Celeian forum, in F. NAUMANN-STECKNER, B. SCHNEIDER, P. NOELKE (a c.), Romanisation und Resistenz, Akten des VII. Internationalen Colloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens (Köln, 2. bis 6. Mai 2001), Mainz 2003, pp LAZAR, I., Ilovica pri Vranskem, Katalogi SAAS 1, Ljubljana LAZAR, I., The Roman Necropolis in Šempeter: The History of Research, v: Kokole M., Šašel Kos M., Murovec B., Talbot M. (ur.), Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the 18th Century, Ljubljana 2006, LAZAR, I., Celejski forum in njegov okras, Annales 18/2, , 2008 MASON, P., Rimska vojaška utrdba, in PREŠEREN, D. (a c.), Zemlja pod vašimi nogami, Ljubljana 2003, MUŠIČ, B., HORVAT, J., Nauportus, an early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika, in»arheološki vestnik«58, 2007, pp OSMUK, N., Obzidje rimske utrdbe Castra v Ajdovščini, in»arheološki vestnik«41, 1990, pp OSMUK, N., Ajdovščina Castra. Stanje arheoloških raziskav, in»arheološki vestnik«48, 1997, PLESNIČAR GEC, L., Urbanizem Emone / The Urbanism of Emona, Ljubljana PLESNIČAR GEC, L., Emonski forum / The Emona Forum, Annales Mediterranea, Koper PREŠEREN, D. (ed.), The Earth Beneath Your Feet, Archaeology on the Motorways in Slovenia, Guide to Sites, Ljubljana ŠAŠEL KOS, M., Nauportus: Literary and Epigraphic Sources, in J. HORVAT, Nauportus (Vrhnika), Dela I. raz. SAZU 33, Ljubljana 1990, pp ŠAŠEL KOS, M., The embassy of Romulus to Attila. One of the last citations of Poetovio in classical literature, in»tyche«9, 1994, pp ŠAŠEL KOS, M., The End of the Norican Kingdom and the Formation of the Provinces of Noricum and Pannonia, in B. DJURIĆ, I. LAZAR (a c.), Akten des IV. Int. Koll. über Problemen des Provinzialröm. Kunstschaffens, Situla 36, Ljubljana 1997, pp ŠAŠEL KOS, M., The boundary stone between Aquileia and Emona, in»arheološki vestnik«53, 2001, pp ŠAŠEL KOS, M., Emona was in Italy, not in Pannonia, in: M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I, Situla 41, Ljubljana 2003, pp VIČIČ, B., Colonia Iulia Emona. 30 Jahre später, in M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I, Situla 41, Ljubljana 2003, pp VISOČNIK, J., Jezikovne značilnosti napisov antične Celeje z okolico kot vir za proučevanje romanizacije celejskega prostora, dottorato di ricerca, Ljubljana 2007 (inèdito). WINKLER, G., Legio II. Italica. Das Hausregiment von Lauriacum, in LESKOVAR, J., SCHWANZAR, C., WINKLER, G. (a c.), Worauf wir stehen (Hrsg.), Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz 2003, pp

15 ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA 29

16 HRUŠICA RIMSKA POŠTNA POSTAJA IN VOJAŠKA POSTOJANKA URNIK CENIK KAKO DO TJA MUZEJ Manjša zbirka arheoloških najdb je shranjena v bližnjem gostišču Stara pošta in jo odprejo na željo obiskovalca. OGLEDI Oskrbnik najdišča je Narodni muzej Slovenije, kjer se je treba tudi najaviti za ogled. Vodeni ogledi so mogoči od aprila do oktobra ob četrtkih po predhodni najavi. Narodni muzej Slovenije organizira tudi javna vodstva, ki so sproti objavljena v medijih. NAJAVE Za vodeni ogled se je treba najaviti v Narodnem muzeju Slovenije. Organizirana vodstva skupin so mogoča ob četrtkih po predhodni najavi. Vodeni ogledi so plačljivi po ceniku, samostojni ogledi so mogoči kadar koli. Priporočljiva je terenska obutev. Tel.: +386 (0) E-pošta: Obisk muzeja in arheološkega parka je brezplačen. Javno vodstvo: 3 na osebo Vodstva najavljenih skupin do 15 oseb: 45 * Vodstva najavljenih skupin nad 15 oseb: 3 na osebo Vodstva najavljenih šolskih skupin: 2 na osebo * Fiksna postavka; velja tudi za individualna vodstva. Gostilna Stara pošta Podkraj Col Ceste iz smeri: Ljubljana Logatec Kalce Podkraj Hrušica Ajdovščina Col Hrušica Idrija Godovič Col Hrušica Črni Vrh Hrušica (makadamska cesta) Postojna Bukovje Hrušica (delno asfaltirana cesta) Cesti iz smeri Logatca in Ajdovščine sta redno spluženi tudi pozimi. Pred vojaško trdnjavo, katere ostanki se danes vijejo po pobočju Listnika (918 m n. m.), so Rimljani zgradili poštno in preprežno postajo. Zgrajena je bila v času cesarja Avgusta (27 pr. n. š. 14 n. š.), hkrati z rimsko državno cesto. Nova cesta skozi Ajdovščino in čez Hrušico, ki je povezovala Akvilejo (današnji Oglej v Italiji) in Emono (današnja Ljubljana), je nadomestila prejšnjo daljšo čez Razdrto in skrajšala potovanje za en dan. Od 2. stoletja je bila na tem mestu tudi beneficiarska postojanka. V poznem 3. stoletju so Rimljani okoli poštne postaje zgradili mogočno vojaško trdnjavo in v njej nastanili vojaško posadko. Takrat so namreč dolgo obdobje miru in blaginje zamajali vdori različnih germanskih in barbarskih ljudstev. Za obrambo Italije je bil zgrajen več kot 80 km dolg obrambni sistem, znan pod imenom Claustra Alpium Iuliarum, v katerega je bila vključena tudi trdnjava na Hrušici in ki je neposredno varoval italski prostor srce rimskega imperija. Pri tem so izkoristili naravne danosti kraško-alpskega sveta, na lažje dostopnih območjih pa so zgradili obrambne zidove. Sistem je bil dodatno okrepljen s stolpi, pomembni prehodi pa z manjšimi (Lanišče) oziroma večjimi trdnjavami (Hrušica). Sistem so začeli graditi v drugi polovici 3. stoletja, v celoti pa je zaživel v konstantinskem obdobju (prva polovica 4. stoletja). Obstajal je do 5. stoletja, potem pa je izgubil svoj pomen. Ostanki poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum so največji rimskodobni spomenik v Sloveniji. Tloris trdnjave na Hrušici je prilagojen zemljišču in je nepravilne ovalne oblike. Trdnjava je dolga je 250 metrov in široka do 75 metrov. Obdaja jo 2,7 metra široko obzidje, ki je bilo prvotno visoko okrog 8 metrov in utrjeno s stolpi. S stolpi je bil utrjen tudi prečni zid z ozkim prehodom, ki je trdnjavo delil na spodnji in zgodnji del. Zgornji del je služil za taktični umik v stiski in za pašo živine. V spodnjem delu so bili štabno poslopje z vojaškimi barakami in šotori, majhne delavnice, poštna postaja in cisterna. V trdnjavi je lahko hkrati prenočevalo okoli 500 vojakov (kohorta). Trdnjavo je čez sedlo presekala cesta Akvileja Emona, vhoda pa so na dveh straneh ščitila vrata, obdana z visokima stolpoma, ki sta bila verjetno visoka 10 metrov. V 5. stoletju je bila trdnjava opuščena, vendar se je promet po cesti nadaljeval najmanj do konca 6. stoletja. Zgodnjesrednjeveško obdobje na Hrušici je slabo poznano. Med 12. in 14. stoletjem je bila v opuščeni trdnjavi zgrajena cerkev, posvečena sv. Jedrt, zavetnici popotnikov. Najkasneje v tem času je stara rimska magistrala ponovno oživela, saj je po njej vse do srede 19. stoletja potekala redna poštna povezava med Gorico in Ljubljano. Takrat je bila stavba sedanjega gostišča na Hrušici poštna postaja, pozneje pa lovska koča goriške grofovske družine Lanthieri. Bližnji spomeniki v sklopu obrambnega sistema so še Lanišče (vojaška trdnjava; 6 km po cesti v smeri Logatca), Ajdovščina (vojaška trdnjava v sklopu sodobnega mesta; 13 km po cesti v smeri Ajdovščine), Vrhnika (vojaška utrdba in stražna postaja; 27 km v smeri Ljubljane)

17 1. Hrušica pogled proti severu: viden je prečni zid, ki je delil trdnjavo na spodnji in zgornji del (foto: A. Breznik, arhiv NMS) / Hrušica veduta verso nord: muro trasversale che suddivide la fortificazione nella parte inferiore e in quella superiore (fotografia: A. Breznik, archivio NMS) 3. Pogled skozi vrata na prečnem zidu, skozi katerega je bil prehod iz spodnjega dela trdnjave v zgornji (foto: A. Breznik, arhiv NMS). / Veduta attraverso la porta del muro trasversale, la quale raccordava la parte inferiore e quella superiore della fortificazione (fotografia: A. Breznik, archivio NMS). 2. Hrušica pogled proti jugu: viden je celoten spodnji/južni del trdnjave, kjer so nekoč stale barake in vojaški štab. Rimska cesta je tekla po enaki trasi kot današnja (foto: A. Breznik, arhiv NMS). / Hrušica veduta verso sud: parte inferiore/meridionale della fortificazione, dove un tempo erano situate le baracche militari e l edificio di comando. La strada romana aveva lo stesso andamento di quella odierna (fotografia: A. Breznik, archivio NMS). 4. Jugozahodni stolp na Hrušici, kjer je vidna dvofazna gradnja (foto: A. Breznik, arhiv NMS). / Torre sudoccidentale di Hrušica, nella quale si osservano due distinte fasi edilizie (fotografia: A. Breznik, archivio NMS)

18 HRUŠICA STAZIONE DI POSTA ROMANA E POSTAZIONE MILITARE ORARIO PREZZI D INGRESSO COME ARRIVARE MUSEO: Una collezione minore di reperti archeologici si trova nella vicina trattoria Stara pošta aperta a richiesta del visitatore. VISITE: La gestione del sito è affidata al Museo nazionale della Slovenia, al quale è necessario rivolgersi per prenotare la visita. Le visite guidate sono effettuabili ogni giovedì da aprile a ottobre previa prenotazione anticipata. Il Museo nazionale della Slovenia organizza anche servizi di guida pubblici che vengono regolarmente pubblicati nei giornali. PRENOTAZIONI: La visita guidata è prenotabile presso il Museo nazionale della Slovenia. Le visite organizzate per gruppi possono effettuarsi il giovedì previa prenotazione anticipata. Il costo del servizio di visita guidata è quello di listino, le visite individuali sono effettuabili in qualsiasi momento. Si consigliano scarpe da escursionismo. tel. (01) , La visita del museo e del parco archeologico è gratuita. Servizio guida pubblica: 3 a persona Servizio guida per gruppi prenotati - fino a 15 persone: 45 * Servizio guida per gruppi prenotati - più di 15 persone: 3 a persona Servizio guida per scolaresche prenotate: 2 a persona * (prezzo fisso; applicabile anche per guide individuali) Trattoria Stara pošta Podkraj Col Strade provenienti da: Ljubljana-Logatec-Kalce-Podkraj-Hrušica Ajdovščina-Col-Hrušica Idrija-Godovič-Col-Hrušica Črni Vrh-Hrušica (strada sterrata) Postojna-Bukovje-Hrušica (parzialmente asfaltata) D inverno le strade provenienti da Logatec e Ajdovščina vengono regolarmente tenute pulite dalla neve. Davanti alla fortezza militare, i cui resti si inerpicano lungo il pendio del monte Listnik (918 m l. m.), i Romani eressero una stazione di posta e cambio cavalli. Quest ultima fu costruita all epoca dell imperatore Augusto (27 a. C d.c.) assieme alla strada statale romana. La strada nuova che attraversava Aidussina e Hrušica collegando Aquileia ed Emona (l attuale Lubiana), sostituì quella precedente più lunga che passava per Razdrto, riducendo così il viaggio di un giorno. Dal II secolo questo luogo accolse anche una stazione di soldati beneficiari. Nel tardo III secolo i Romani costruirono attorno alla stazione di posta un imponente fortezza, nella quale vi dispiegarono il corpo militare. Allora il lungo periodo di pace e benessere fu sconvolto dalle invasioni di diverse popolazioni germaniche e barbariche. In nome della difesa del territorio italico fu eretto un sistema di difesa lungo 80 km e noto come Claustra Alpium Iuliarum, al quale apparteneva anche la fortezza a Hrušica, e il quale aveva la funzione di difesa diretta del territorio italico il cuore dell Impero Romano. In quest occasione vennero sfruttate le peculiarità naturali del mondo carsico-alpino, mentre nelle aree facilmente accessibili furono innalzate mura difensive. Il sistema fu irrobustito da torri, i passaggi principali invece protetti da fortezze più piccole (Lanišče) oppure più grandi (Hrušica). La sua costruzione avvenne nella seconda metà del III secolo, ma il massimo fervore edilizio fu raggiunto nel periodo di Costantino (prima metà del IV secolo). Essa persistette fino al V secolo, dopodichè perse la sua importanza. I resti del sistema difensivo tardoantico Claustra Alpium Iuliarum si considerano il più grande monumento dell epoca romana esistente in Slovenia. La fortezza a Hrušica, con la sua forma ovale irregolare, è stata ricavata sfruttando la conformità del terreno. Ha 250 metri di lunghezza e raggiunge i 75 metri di larghezza. Protetta da un muro di cinta con 2,7 metri di spessore, la cui altezza iniziale era 8 metri, fu inoltre fortificata da torri. Quest ultime rafforzavano anche il muro trasversale che conteneva un passaggio stretto, il quale divideva la fortezza nella parte inferiore e superiore. La parte superiore serviva nel caso di un ripiegamento tattico e per il pascolo del bestiame. La parte inferiore abbracciava l edificio di comando con le baracche e le tende militari, piccole officine, la stazione di posta e la cisterna. La fortezza forniva alloggio a 500 soldati (coorti). Lungo il passo essa era attraversata dalla strada Aquileia-Emona; i due accessi erano difesi da entrambi i lati da una porta d ingresso affiancata da due torri alte probabilmente 10 metri. Nel V secolo la fortezza fu abbandonata, ciononostante veniva trafficata almeno fino alla fine del VI secolo. Si hanno scarse notizie in merito al periodo altomedievale a Hrušica. Nella fortezza abbandonata, tra i secoli XII e XIV, fu costruita una chiesa dedicata a Santa Gertrude, protettrice dei viandanti. Non più tardi di allora rinacque l antica strada statale romana, che fino alla metà del XIX secolo dava vita al collegamento ordinario postale tra Gorizia e Lubiana. L edificio dell attuale trattoria a Hrušica era allora una stazione postale, diventando successivamente la casa di caccia di famiglia dei conti goriziani Lanthieri. Altri monumenti adiacenti, appartenenti al sistema difensivo, si trovano a Lanišče (fortezza militare. 6 km lungo la strada in direzione Logatec), Aidussina / Ajdovščina (fortezza militare all interno dell attuale città. 13 km lungo la strada in direzione Aidussina), Vrhnika (fortezza militare e posto di guardia. 27 km in direzione Lubiana)

19 MOŠNJE RIMSKA OBCESTNA POSTAJA CENIK Ogled najdišča je brezplačen. KAKO DO TJA Avtocesta Ljubljana Jesenice, izvoz Radovljica. Arheološko najdišče pri Mošnjah, ki se ga je med arheologi prijel vzdevek gorenjski Pompeji, je bilo odkrito na trasi gorenjske avtoceste med Vrbo in Peračico, ki je bila predana prometu jeseni Pri odkritih ostalinah gre najverjetneje za arhitekturne ostanke postojanke ob glavni rimski cesti med Emono, današnjo Ljubljano in tedanjim središčem Virunom, v današnji Celovški kotlini. Raziskana poslopja in številne najdbe v njih kažejo, da je naselbina zrasla pred domala 2000 leti, že na samem začetku rimskega prodora v naše kraje in je neprekinjeno obstajala skoraj 400 let. Glavna poslopja so bila zidana v nadstropje, nekatera so bila ogrevana s talno in zidno centralno kurjavo, kopalnico so krasili mozaiki, stene vsaj nekaterih prebivališč pa so krasile stenske slikarije. Drobno gradivo, ki odslikava vsakdanje življenje tedanjega prebivalstva, je silno bogato in izpovedno. Najdena so bila številna pisala, ki verjetno kažejo na obstoj nekega urada, morda lokalnega sedeža za zbiranje dajatev. Številna orodja kažejo, da je tu moralo delovati kar nekaj obrtnikov, med njimi skoraj gotovo kolar in kovač. Najdenih je bilo sorazmerno veliko novcev, ne manjkajo odlomki nakita, raznih sponk in igel, številna lončenina ter steklo. Višina ohranjenih zidov tik ob pobočju presega 1,7 metra proti jugu, na ravni terasi pa se njihova ohranjena višina zniža na okoli 0,3 metra. Največja doslej odkrita stavba je bila široka več kot 20 metrov in dolga skoraj 37 metrov. V skoraj vseh prostorih so odkrili ognjišča v obliki pravokotnih zidanih struktur. Prav tako pa je bila iz tufa izdelana ena najpomembnejših najdb do zdaj, sončna ura. Poleg te je bila v Sloveniji najdena le ena, in sicer v rimski villi rustiki v Lokah pri Novi Gorici iz 1. stoletja našega štetja. Za uro z najdišča pri Mošnjah pa lahko rečemo, da je bila glede na vrsto kamna izdelana zagotovo nekje v bližini, kjer so najdišča tega kamna; morda prav v tem rimskem naselju. Po vsej verjetnosti je bila večina zidov v notranjščinah ometana, v enem od prostorov pa so arheologi našli celo ostanke fresk v preprostem rdečem tonu. Poleg naštetih najdb se najdišče v Mošnjah odlikuje tudi po številnih kovinskih predmetih in izdelkih iz keramike. Na dan so prišli deli tedanjih noš: številne bronaste in srebrne sponke za spenjanje oblačil, ki kažejo na izbran okus lastnikov. V stavbi so našli tudi številne kose uporabnega orodja (železni zidarski žlici, nože, kamnite bruse) in pripomočke (železne škarje, svinčene uteži, trnek, glinene uteži za statve, del kamnitega možnarja). O tem, da so bili prebivalci teh poslopij zagotovo pismeni, pričajo najdena pisala iz železa, s katerimi so pisali na voščene tablice. Pasnim sponam, bronastim uhanom, prstanom iz brona in srebra, iglam lasnicam, zapestnicam ter drugim najdbam pa se pridružujejo še številni bronasti in srebrni novci. Na podlagi novcev, med katerimi najdemo celo dva keltska novčiča, lahko najdišče zelo zanesljivo tudi datiramo, in sicer v čas od začetka 1. do konca 4. stoletja našega štetja. 1. Mošnje, rezidenčni objekt vile po zaključenih obnovitvenih oziroma restavratorsko-konservatorskih delih (foto: J. Lux, arhiv ZVKDS, CPA) / Mošnje, parte residenziale della villa a conclusione degli interventi di conservazione e restauro (fotografia: J. Lux, archivio ZVKDS CPA) 2. Izbor nakita iz vile pri Mošnjah (foto: A. Ogorelec, arhiv ZVKDS, CPA) / Mošnje, alcuni dei gioielli rinvenuti nella villa di Mošnje (fotografia: A. Ogorelec, archivio ZVKDS CPA) 36 37

20 3. Mošnje, prostori privatnih term znotraj bivalnega dela vile (foto: M. Lavrič, arhiv ZVKDS, CPA) / Ambienti delle terme private nell ambito della parte abitativa della villa (fotografia: M. Lavrič, archivio ZVKDS CPA) PREZZI D INGRESSO MOŠNJE STAZIONE DI SOSTA LUNGO LA STRADA ROMANA La visita del sito è gratuita. Il sito archeologico di Mošnje, soprannominato dagli archeologici Pompei della Gorenjska, è stato scoperto sul tratto autostradale della regione Gorenjska tra Vrba e Peračica, aperto al traffico nell autunno del Si tratta probabilmente di resti architettonici della stazione di sosta situata lungo la principale strada romana che collegava Emona, l attuale Lubiana, al centro antico Virun nell attuale bacino di Klagenfurt. Gli edifici esplorati e i numerosi ritrovamenti testimoniano la formazione dell insediamento circa 2000 anni fa, quindi già all inizio stesso dell avanzata romana in questo territorio. L insediamento persistette per circa 400 anni. Gli edifici principali si sviluppavano su un piano, alcuni erano provvisti di riscaldamento a pavimento e quello centralizzato a parete, il bagno era abbellito da mosaici, le pareti di alcuni ambienti erano invece ornate da affreschi. Il materiale archeologico, che riflette la vita quotidiana degli antichi abitanti, è molto ricco ed significativo. Sono stati ritrovati numerosi oggetti adibiti alla scrittura che probabilmente indicano la presenza di un ufficio, forse di una sede locale per la raccolta di tributi. Dai numerosi utensili si può supporre la presenza di parecchi artigiani, tra i quali quasi sicuramente il carraio e il fabbro. Fu rinvenuto un numero considerevole di monete, ma altresì pezzi di gioielli, varie spille e aghi, nonchè svariato vasellame e oggetti in vetro. L altezza dei muri preservati, che si ergono lungo il pendio, supera i 1,7 metri verso sud, mentre sul pianoro è di circa 0,3 metri. L edificio più grande finora scoperto vantava più di 20 metri di larghezza e circa 37 metri di lunghezza. In quasi tutte le stanze sono stati ritrovati dei focolari caratterizzati da strutture murate di forma rettangolare. Tra i ritrovamenti più significativi finora reperiti c è un orologio solare in tufo. Inoltre, in Slovenia, fu ritrovato un altro orologio solare, rinvenuto nella villa rustica romana a Loke presso Nova Gorica e databile al I secolo dopo Cristo. In merito all orologio ritrovato a Mošnje è possibile sostenere che esso, considerando il tipo di pietra utilizzata, è stato sicuramente realizzato nei pressi della zona dove si trova l area di estrazione di questa pietra; potrebbe trattarsi proprio di questo insediamento romano. Molto probabilmente la maggior parte delle pareti degli interni era coperta da intonaco. Gli archeologi trovarono in una stanza persino i resti di affreschi dalle semplici tonalità rosse. A parte i reperti elencati, il sito a Mošnje si distingue anche per i numerosi oggetti in metallo e in ceramica. Furono portati alla luce accessori di costumi tradizionali antichi, tra cui numerose spille in bronzo e argento per assicurare le vesti, che rivelano un gusto raffinato dei loro proprietari. Nell edificio sono stati inoltre ritrovati numerosi utensili (due cazzuole di ferro, coltelli, pile in pietra) e accessori (forbici di ferro, pesi di piombo, un amo, pesi da telaio in argilla, parte di un mortaio in pietra). L alfabetizzazione degli abitanti è testimoniata da oggetti di ferro adibiti alla scrittura, con i quali questi scrivevano su tavolette di cera. La collezione di reperti, quali fibbie per le cinture, orecchini di bronzo, anelli di bronzo e argento, forcine per capelli, braccialetti e altri accessori, è arricchita dalla presenza di numerose monete di bronzo e argento. Grazie a quest ultime, tra i quali appaiono anche due monetine celtiche, è possibile datare, alquanto precisamente, l età del sito, collocandolo al periodo che va dall inizio del I secolo fino alla fine del IV secolo d. C.. COME ARRIVARE Autostrada Lubiana-Jesenice, uscita Radovljica

Segreteria Regionale per la Cultura Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie Clara Peranetti. Venezia, 23 settembre 2013

Segreteria Regionale per la Cultura Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie Clara Peranetti. Venezia, 23 settembre 2013 Segreteria Regionale per la Cultura Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie Clara Peranetti Venezia, 23 settembre 2013 Progetti di cooperazione territoriale in gestione - a valere sul

Dettagli

z a n a š e b i v a nj e p e r l a n o s t r a v i t a

z a n a š e b i v a nj e p e r l a n o s t r a v i t a tocka punto z a n a š e b i v a nj e p e r l a n o s t r a v i t a GOZDNE KRESNICKE Bližin ina Vi ci nanznz a Udobje Comfort Varnost Sicurezza Tišina Tranquillità Čistost Purezza nasa lokacija Naše mesto

Dettagli

Cinque occasioni da non perdere. Nazionale.

Cinque occasioni da non perdere. Nazionale. Cinque occasioni da non perdere 1 Il Museo 2 I Templi 3 L anfiteatro. Nazionale. Paestum Una città antica. 4 Il Comune di 5 Il Parco Nazionale del Cilento e Valle di Capaccio, una meraviglia ed una scoperta

Dettagli

OSTIA ANTICA DAL CASTRUM ALLA CITTA IMPERIALE. Un viaggio nel tempo tra Storia e curiosità.

OSTIA ANTICA DAL CASTRUM ALLA CITTA IMPERIALE. Un viaggio nel tempo tra Storia e curiosità. OSTIA ANTICA DAL CASTRUM ALLA CITTA IMPERIALE Un viaggio nel tempo tra Storia e curiosità. Prof.sse Cinque Caterina, Martani Rita, Rossi Francesca V., Sabatini Francesca, Tarsi Stefania Ficana e il re

Dettagli

22 agosto 2009. Mirabella Eclano. Archeotour. La vita quotidiana. Un giorno ad Aeclanum.

22 agosto 2009. Mirabella Eclano. Archeotour. La vita quotidiana. Un giorno ad Aeclanum. 22 agosto 2009 Mirabella Eclano La vita quotidiana. Un giorno ad Aeclanum. La visita propone l incontro con la storia avvicinandosi al quotidiano, scoprendo come si viveva. Il percorso muove dalla visita

Dettagli

ROMA SEGRETA DALLA A ALLA Z SECONDA EDIZIONE - ESTATE 2011

ROMA SEGRETA DALLA A ALLA Z SECONDA EDIZIONE - ESTATE 2011 ROMA SEGRETA DALLA A ALLA Z SECONDA EDIZIONE - ESTATE 2011 PROGRAMMA SABATO 30 LUGLIO INSULA ROMANA SOTTO PALAZZO SPECCHI Via di San Paolo alla Regola, 16 Un viaggio a ritroso nel tempo e un vero spaccato

Dettagli

ACQUEDOTTO VERGINE. (min 10 / max 20 persone a visita) Visite guidate a cura dell associazione culturale M ARTE Info e prenotazioni 392.

ACQUEDOTTO VERGINE. (min 10 / max 20 persone a visita) Visite guidate a cura dell associazione culturale M ARTE Info e prenotazioni 392. ACQUEDOTTO VERGINE Via del Nazareno, 9/a Unico acquedotto antico tuttora in funzione, fu realizzato nel 19 a.c. per rifornire le terme di Agrippa nel Campo Marzio. Il percorso consiste nell illustrazione

Dettagli

Unità dal volto antico. Le radici archeologiche dell immagine dell Italia. Dialogo con il mondo della scuola

Unità dal volto antico. Le radici archeologiche dell immagine dell Italia. Dialogo con il mondo della scuola Unità dal volto antico Le radici archeologiche dell immagine dell Italia Dialogo con il mondo della scuola Un nome, una terra Italia: casa comune fin dall antichità di Luca Mercuri Archeologo della Soprintendenza

Dettagli

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Repertorio Cartografico REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Geografia regionale Il Friuli Venezia Giulia è una regione autonoma a statuto speciale con circa 1,2 milioni di abitanti, formata dal Friuli (che costituisce

Dettagli

DIRITTO ALLA MOBILITÀ E AMBIENTE: UN RAPPORTO CONFLITTUALE

DIRITTO ALLA MOBILITÀ E AMBIENTE: UN RAPPORTO CONFLITTUALE DIRITTO ALLA MOBILITÀ E AMBIENTE: UN RAPPORTO CONFLITTUALE TESSI: Teaching Sustainability across Slovenia and Italy Fabio Tomasi Trieste, 10/12/2012 Trasporto passato e presente Impatto su organizzazione

Dettagli

LA FORTEZZA DI CONFINE ALTFINSTERMÜNZ di Hans Thöni

LA FORTEZZA DI CONFINE ALTFINSTERMÜNZ di Hans Thöni LA FORTEZZA DI CONFINE ALTFINSTERMÜNZ di Hans Thöni La fortezza di confine Altfinstermünz si trova in una gola del fiume Inn, sotto la strada di Resia, presso la localitá di Hochfinstermünz. In questo

Dettagli

01 Statua Barberini I sec ac Marmo 165 cm Roma Musei Capitolini

01 Statua Barberini I sec ac Marmo 165 cm Roma Musei Capitolini Ritrattistica Repubblicana per il culto antenati Realistica Ritrattistica Augustea Patrizia e Aulica tra realismo e simbolismo Arte Plebea e Storico Celebrativa Simbolica 01 Statua Barberini I sec ac Marmo

Dettagli

Joint RRM initiatives : Promoting sustainable housing in Italy-Slovenia cross-border territories by involving SMEs of the wood sector

Joint RRM initiatives : Promoting sustainable housing in Italy-Slovenia cross-border territories by involving SMEs of the wood sector Standardni projekt, Javnega razpisa št. 02/2009 Prednostna naloga 1 - Okolje, transport in vzdržna teritorialna integracija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija- Italija 2007-2013

Dettagli

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po ATTIVITA PROGETTUALI

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po ATTIVITA PROGETTUALI Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po ATTIVITA PROGETTUALI Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni

Dettagli

FARmEAT. Dott. Romeo Cuzzit PROGETTO/PROJEKT

FARmEAT. Dott. Romeo Cuzzit PROGETTO/PROJEKT PROGETTO/PROJEKT FARmEAT Dal pascolo alla tavola: valorizzazione delle aree rurali transfrontaliere attraverso lo sviluppo della zootecnia sostenibile. Od paše do obložene mize: ovrednotenje čezmejnih

Dettagli

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DELLA SICILIA La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna)

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DELLA SICILIA La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna) SCUBlMONDO 5 - GEOGRAlA ALLA SCOPERTA DELLE MERAIGLIE DELLA SICILIA La illa Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna) In tutte le regioni italiane ci sono tesori d arte importantissimi. Nel cuore della

Dettagli

Fabrateria Nova: la rinascita di una città scomparsa del Lazio antico

Fabrateria Nova: la rinascita di una città scomparsa del Lazio antico COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO COMUNE DI FALVATERRA PROVINCIA DI FROSINONE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI PASTENA Fabrateria Nova: la rinascita di una città scomparsa del Lazio antico Indagini topografiche

Dettagli

ITINERARIO 1. Sito UNESCO Orto Botanico dell Università di Padova ; Centro storico di Padova; Anello fluviale di Padova e Mura storiche.

ITINERARIO 1. Sito UNESCO Orto Botanico dell Università di Padova ; Centro storico di Padova; Anello fluviale di Padova e Mura storiche. ITINERARIO 1. Sito UNESCO Orto Botanico dell Università di Padova ; Centro storico di Padova; Anello fluviale di Padova e Mura storiche. Elaborazione su immagine tratta dal sito www.padovanavigazione.it

Dettagli

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Unesco: il castello di Erbil costruito ottomila anni fa dichiarato patrimonio dell Umanità Dopo la guerra del Golfo la città è diventata la capitale politica e culturale del Kurdistan iracheno Erbil (Kurdistan

Dettagli

LA FORNACE DI SANT'ARPINO*

LA FORNACE DI SANT'ARPINO* LA FORNACE DI SANT'ARPINO* * L'articolo è tratto da uno dei cartelli esplicativi preparati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Caserta e Benevento in collaborazione con l'architetto

Dettagli

TURISMO ARCHEOLOGICO E LA CITTA CONTEMPORANEA Fuori dalla città: strade e campagna

TURISMO ARCHEOLOGICO E LA CITTA CONTEMPORANEA Fuori dalla città: strade e campagna TURISMO ARCHEOLOGICO E LA CITTA CONTEMPORANEA Fuori dalla città: strade e campagna Le strade La realizzazione di strade che collegano diverse città e luoghi sparsi ovunque per l impero sono un altro elemento

Dettagli

La posizione dei nostri monumenti

La posizione dei nostri monumenti Foro romano Autori: Luca Gray Beltrano, Irene Bielli, Luca Borgia, Alessandra Caldani e Martina Capitani Anno: 2013, classe: 1 N Professoressa: Francesca Giani La posizione dei nostri monumenti Tempio

Dettagli

DELLA BORSA già Piazza della Dogana

DELLA BORSA già Piazza della Dogana DELLA BORSA già Piazza della Dogana Piazza della Borsa è una delle piazze principali di Trieste : non nasce a tavolino ma è uno spazio urbano che si delinea gradualmente, senza una pianificazione ma in

Dettagli

Progetto standard per Approccio integrato al miglioramento dell assistenza medica di urgenza nell area transfrontaliera. Convegno.

Progetto standard per Approccio integrato al miglioramento dell assistenza medica di urgenza nell area transfrontaliera. Convegno. Standardni projekt Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju Progetto standard per Approccio integrato al miglioramento dell assistenza medica di urgenza nell area transfrontaliera

Dettagli

Classe 2 N Ha adottato il Colombario Costantiniano Con il progetto: Adotta un monumento I professori: Susanna Arganelli Alessandra Primicieli Michele

Classe 2 N Ha adottato il Colombario Costantiniano Con il progetto: Adotta un monumento I professori: Susanna Arganelli Alessandra Primicieli Michele Classe 2 N Ha adottato il Colombario Costantiniano Con il progetto: Adotta un monumento I professori: Susanna Arganelli Alessandra Primicieli Michele Marinaccio Il Colombario Costantiniano è situato nel

Dettagli

I lavori per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico, nei pressi di Palazzo de Curtis e

I lavori per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico, nei pressi di Palazzo de Curtis e Pannello 1 I lavori per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico, nei pressi di Palazzo de Curtis e nelle vicinanze della strada basolata di età imperiale messa in luce negli anni 60 del secolo

Dettagli

Prof. Massimiliano Fazzini

Prof. Massimiliano Fazzini EVENTO INFORMATIVO-DIVULGATIVO / STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE NA TEMO Workshop / Delavnica: Evoluzione recente del clima tra Italia settentrionale e Slovenia / Značilnosti in trendi podnebja v Severni Italiji

Dettagli

I 10 Da Doberdò del Lago Doberdob al Vallone

I 10 Da Doberdò del Lago Doberdob al Vallone I 10 Da Doberdò del Lago Doberdob al Vallone 46 fig. / slika 1 Il percorso collega l abitato di Doberdò ai paesi del Vallone aggirando il colle del Castellazzo (Colle Nero, o Črni Hrib). Presenta valenze

Dettagli

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L AGRICOLTURA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L AGRICOLTURA ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L AGRICOLTURA Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005 MISURA

Dettagli

LA STRADA MARCIAPIEDE CORSIA CORSIA RISERVATA. Normalmente la strada è composta da:

LA STRADA MARCIAPIEDE CORSIA CORSIA RISERVATA. Normalmente la strada è composta da: COMUNE DI SIENA L uomo, nell antichità, si spostava a piedi o a dorso di animali, l invenzione della ruota portò una grande innovazione, i trasporti si fecero sempre più veloci ed i commerci favorirono

Dettagli

ROMA SEGRETA DALLA A ALLA Z UN NUOVO ITINERARIO CON VISITE GUIDATE E ATTIVITA CULTURALI NEI TESORI ARCHEOLOGICI INFO 060608

ROMA SEGRETA DALLA A ALLA Z UN NUOVO ITINERARIO CON VISITE GUIDATE E ATTIVITA CULTURALI NEI TESORI ARCHEOLOGICI INFO 060608 ROMA SEGRETA DALLA A ALLA Z UN NUOVO ITINERARIO CON VISITE GUIDATE E ATTIVITA CULTURALI NEI TESORI ARCHEOLOGICI INFO 060608 Sabato 3 marzo MONTE TESTACCIO Via Zabaglia, 24 / angolo Via Galvani È una collina

Dettagli

Isola di Ortigia. Storia dell Isola di Ortigia

Isola di Ortigia. Storia dell Isola di Ortigia Isola di Ortigia Isola di Ortigia costituisce la parte più antica della città di Siracusa. Il suo nome deriva dal greco antico ortyx che significa quaglia. È il cuore della città, la prima ad essere abitata

Dettagli

IL PROGETTO DI CONSERVAZIONE DEL GRIFONE SULLE ALPI ORIENTALI

IL PROGETTO DI CONSERVAZIONE DEL GRIFONE SULLE ALPI ORIENTALI IL PROGETTO DI CONSERVAZIONE DEL GRIFONE SULLE ALPI ORIENTALI Il grifone (Gyps fulvus) un tempo era presente in tutto il bacino del Mediterraneo e in vari settori delle Alpi e dell Europa centrale. Spostamenti

Dettagli

VI MEMORIAL MARINO SIMIC (Gorizia Bled) 6-7 settembre 2014. Tappe del raduno: SABATO 06 SETTEMBRE. - Ospedale segreto partigiano Franja (Cerkno)

VI MEMORIAL MARINO SIMIC (Gorizia Bled) 6-7 settembre 2014. Tappe del raduno: SABATO 06 SETTEMBRE. - Ospedale segreto partigiano Franja (Cerkno) VI MEMORIAL MARINO SIMIC (Gorizia Bled) 6-7 settembre 2014 Tappe del raduno: SABATO 06 SETTEMBRE - Ospedale segreto partigiano Franja (Cerkno) La seconda guerra mondiale fu una delle prove più dure per

Dettagli

TURISMO = SETTORE ECONOMICO DEI SERVIZI = TERZIARIO OMT

TURISMO = SETTORE ECONOMICO DEI SERVIZI = TERZIARIO OMT 1 TURISMO = SETTORE ECONOMICO DEI SERVIZI = TERZIARIO (ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO) stima nel 2010 900 miliardi di dollari da turismo internazionale 1 miliardo di arrivi internazionali 225 milioni

Dettagli

FINAL CONFERENCE ASTIS Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo/Soča

FINAL CONFERENCE ASTIS Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo/Soča FINAL CONFERENCE ASTIS Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo/Soča Introduction and project presentation Javni razpis št.02/2009/ ASTIS / Podzemne vode

Dettagli

Dall area del Grande Palazzo proviene una colonna romana del II secolo d.c.

Dall area del Grande Palazzo proviene una colonna romana del II secolo d.c. GRANDE PALAZZO Palatium Magnum Il Grande o Sacro Palazzo fu impiantato dall imperatore Costantino (324-337). Come modello fu assunto il Palazzo di Diocleziano a Spalato. Si estendeva per 100.000 mq fra

Dettagli

I popoli italici. Mondadori Education

I popoli italici. Mondadori Education I popoli italici Fin dalla Preistoria l Italia è stata abitata da popolazioni provenienti dall Europa centrale. Questi popoli avevano origini, lingue e culture differenti e si stabilirono in diverse zone

Dettagli

INDAGINE ARCHEOLOGICA IN LOCALITA PODERE FONTE RINALDI PECCIOLI (PI)

INDAGINE ARCHEOLOGICA IN LOCALITA PODERE FONTE RINALDI PECCIOLI (PI) INDAGINE ARCHEOLOGICA IN LOCALITA PODERE FONTE RINALDI PECCIOLI (PI) Nei primi mesi del 2004 la sezione pecciolese del Gruppo Archeologico Tectiana, fino a qual momento presente come realtà locale ma ancora

Dettagli

1913-2013. l e t / a n n i. Tempo Mediterraneo

1913-2013. l e t / a n n i. Tempo Mediterraneo 1913-2013 l e t / a n n i Tempo Mediterraneo Pogled v neskončno razsežnost morja, mediteranski ambient in gostoljubnost. V Hotelu Piran boste odkrili bogato kulturo beneške republike in doživeli naravne

Dettagli

Lo sviluppo di itinerari e attività fluviali

Lo sviluppo di itinerari e attività fluviali Lo sviluppo di itinerari e attività fluviali Chiara Crivellaro Rovigo, 16 ottobre 2013 Javni razpis št. 2/2009/ MOTOR/ Mobilni turistični inkubator Ref. Bando pubblico n. 2/2009/ MOTOR/ Incubatore turistico

Dettagli

Cinque occasioni da non perdere. Villa dei Misteri a. dagli scavi dell antica Pompei. Era sede dei giochi circensi e gladiatorii.

Cinque occasioni da non perdere. Villa dei Misteri a. dagli scavi dell antica Pompei. Era sede dei giochi circensi e gladiatorii. Cinque occasioni da non perdere 1 Godere delle meraviglie riemerse di affreschi della sud-est della città. 2 L incredibile ciclo 3 L anfiteatro nell area dagli scavi dell antica Pompei. Villa dei Misteri

Dettagli

Repertorio dei beni storico ambientali 1

Repertorio dei beni storico ambientali 1 Repertorio dei beni storico ambientali 1 Indice Casate... 3 Oberga... 4 Pagliarolo... 5 Fontanelle... 6 Travaglino... 7 Oratorio di San Rocco... 8 Calvignano... 9 Castello... 10 Valle Cevino... 11 Repertorio

Dettagli

Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica LE VILLE SUBURBANE IN ETA ROMANA

Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica LE VILLE SUBURBANE IN ETA ROMANA Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica LE VILLE SUBURBANE IN ETA ROMANA Dalla tarda età repubblicana le ampie aree verdi che si affacciavano lungo le vie consolari, al di fuori dell antica

Dettagli

Corso di Storia delle Arti visive. 4. Gli Etruschi

Corso di Storia delle Arti visive. 4. Gli Etruschi Corso di Storia delle Arti visive 4. Gli Etruschi 1 Le civiltà classiche: gli Etruschi Il popolo etrusco si era insediato nel territorio corrispondente alle attuali Toscana, Umbria e Lazio intorno al IX

Dettagli

IL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE. Disegno e Storia dell Arte_PATRIMONIO CULTURALE

IL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE. Disegno e Storia dell Arte_PATRIMONIO CULTURALE IL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE IL PATRIMONIO CULTURALE di solito indica quell insieme di cose, mobili ed immobili, dette più precisamente beni, che per il loro interesse pubblico e il valore storico,

Dettagli

IL MUSEO AQUARIA SI PRESENTA

IL MUSEO AQUARIA SI PRESENTA IL MUSEO AQUARIA SI PRESENTA Il Museo Archeologico Aquaria è molto giovane ed è nato per l intraprendenza di un gruppo di appassionati di archeologia di Gallignano, piccola frazione di Soncino. Anche i

Dettagli

Transregional Network for Innovation and Technology Transfer to Improve Health Care

Transregional Network for Innovation and Technology Transfer to Improve Health Care Ai legali rappresentanti dei partners del progetto TRANS2CARE Odgovornim osebam projektnih partnerjev znotraj TRANS2CARE PP1 Kemijski Inštitut Ljubljana Director Prof. Dr. Janko Jamnik Hajdrihova, 19 POB

Dettagli

Incontri d Arte CONTENUTI. 2 edizione La Botte

Incontri d Arte CONTENUTI. 2 edizione La Botte Incontri d Arte 2 edizione La Botte 05/08/2015 CONTENUTI La mostra itinerante Incontri d Arte La Botte è il racconto di come, duemila anni fa, la scoperta della botte sia stata cruciale per l espansione

Dettagli

A NE T O I S AZ I C O S VE AS

A NE T O I S AZ I C O S VE AS ASSOCIAZIONE VESTA L'Associazione Culturale Vesta nasce nel 2013 dall idea di creare un laboratorio di idee destinate alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico

Dettagli

Lamezia Terme La Fascia Costiera

Lamezia Terme La Fascia Costiera Lamezia Terme La Fascia Costiera STATO DI FATTO Il litorale del Comune di Lamezia include il territorio costiero che si estende, in forma pressoché rettilinea e piana, con andamento Nord Sud per circa

Dettagli

Premessa INDICE XIII. 3 Parte prima Dalle origini a Cesare

Premessa INDICE XIII. 3 Parte prima Dalle origini a Cesare INDICE XIII Premessa 3 Parte prima Dalle origini a Cesare 5 Capitolo primo L Italia preistorica e le sue più antiche genti 5 1.1 Le fasi più antiche della storia d Italia 7 1.2 Le più antiche popolazioni

Dettagli

I beni culturali come volano della crescita economica e sociale. del territorio. 4. I beni culturali come volano della crescita economica e sociale

I beni culturali come volano della crescita economica e sociale. del territorio. 4. I beni culturali come volano della crescita economica e sociale I beni culturali Il problema I beni culturali un elemento di estremo rilievo per la crescita della cultura e della qualità della vita dei cittadini - possono favorire lo sviluppo di alcune iniziative economiche

Dettagli

finita el tutto et di pittura et di stucco La Rustica, Palazzo ducale di Mantova Greta Bruschi

finita el tutto et di pittura et di stucco La Rustica, Palazzo ducale di Mantova Greta Bruschi A.A. 2012-2013 Corso di Consolidamento degli edifici storici Prof. Paolo Faccio finita el tutto et di pittura et di stucco La Rustica, Palazzo ducale di Mantova Greta Bruschi 1. La Rustica e il cortile

Dettagli

Marzabotto: storia di una città percorso per le classi quinte della scuola primaria

Marzabotto: storia di una città percorso per le classi quinte della scuola primaria Marzabotto: storia di una città percorso per le classi quinte della scuola primaria I resti dell insediamento etrusco di Marzabotto giacciono sepolti sulla terrazza di Pian di Misano, protesa nella valle

Dettagli

ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano

ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano Bruxelles, 24 maggio 2011 Partecipanti: vedi Allegato 1 lista partecipanti Come previsto dalla scheda progettuale, la prima seduta del Forum

Dettagli

VISITA GUIDATA ALLE NECROPOLI GRECHE (13/03/15)

VISITA GUIDATA ALLE NECROPOLI GRECHE (13/03/15) VISITA GUIDATA ALLE NECROPOLI GRECHE (13/03/15) Taranto fu fondata nel 706 a.c. dai coloni spartani, rendendo schiave le popolazioni indigene locali. Si estendeva dalla penisola del borgo antico fino alle

Dettagli

I TRE MONDI DELL ALTO MEDIOEVO

I TRE MONDI DELL ALTO MEDIOEVO 1 1. I tre mondi dell alto medioevo I TRE MONDI DELL ALTO MEDIOEVO INTRODUZIONE. MEDIOEVO SIGNIFICA ETÀ DI MEZZO, CIOÈ IN MEZZO TRA L ETÀ ANTICA E L ETÀ MODERNA ( MEDIO = MEZZO; EVO = ETÀ). IL MEDIOEVO

Dettagli

Società Numismatica Italiana

Società Numismatica Italiana Società Numismatica Italiana La Monetazione Augustea per le Provincie Nord-Africane: dall'egitto alla Mauretania Nel corso dell ultimo secolo a.c. i Romani conquistarono quasi tutta l Africa settentrionale

Dettagli

IL PIANO PER LA CITTÀ DI VIENNA DEL 1858 VIENNA OGGI

IL PIANO PER LA CITTÀ DI VIENNA DEL 1858 VIENNA OGGI IL PIANO PER LA CITTÀ DI VIENNA DEL 1858 VIENNA OGGI IL RING DI VIENNA L'azione urbanistica più nota della Vienna del XIX secolo èla realizzazione del RING (1859.1872), nella quale si esprimono gli elementi

Dettagli

Le città in Europa nel secolo dell industrializzazione. Lezioni d'autore

Le città in Europa nel secolo dell industrializzazione. Lezioni d'autore Le città in Europa nel secolo dell industrializzazione Lezioni d'autore Il processo di urbanizzazione Dal XIX secolo, in Europa poi negli USA e, nel corso del Novecento, nel resto del mondo, la popolazione

Dettagli

Progetto TECH TOUR Technology and tourism: augmented reality for the promotion of the Roman and Byzantine itineraries

Progetto TECH TOUR Technology and tourism: augmented reality for the promotion of the Roman and Byzantine itineraries Progetto TECH TOUR Technology and tourism: augmented reality for the promotion of the Roman and Byzantine itineraries 23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008 Trans-national cooperation projects on European Cultural

Dettagli

La visita inizia dallo spazio antistante l ingresso al Lager di Dachau, oggi parcheggio a pagamento.

La visita inizia dallo spazio antistante l ingresso al Lager di Dachau, oggi parcheggio a pagamento. Percorso di visita autoguidata al Lager di Dachau Capire e rispettare Ti appresti a visitare ciò che resta del Lager nazista di Dachau cercando di leggere quei pochi segni originari ancora presenti in

Dettagli

Vol I, pp. 176-217. ARTE PALEOCRISTIANA BIZANTINA e BARBARICA

Vol I, pp. 176-217. ARTE PALEOCRISTIANA BIZANTINA e BARBARICA Vol I, pp. 176-217 ARTE PALEOCRISTIANA BIZANTINA e BARBARICA II sec. 476 d.c. Decadenza dell impero romano Dal II sec. al 476 è il periodo della decadenza dell impero romano L esercito era incapace di

Dettagli

Torre Annunziata, la filiera termale e il Parco Nazionale del Vesuvio. (Laboratorio di integrazione di strumenti)

Torre Annunziata, la filiera termale e il Parco Nazionale del Vesuvio. (Laboratorio di integrazione di strumenti) REGIONE CAMPANIA Torre Annunziata, la filiera termale e il Parco Nazionale del Vesuvio. (Laboratorio di integrazione di strumenti) Arturo Polese ( ), Elvira Sacco (*), ( ) Nucleo di Valutazione e Verifica

Dettagli

Urbanistica etrusca. Urbanistica etrusca

Urbanistica etrusca. Urbanistica etrusca Urbanistica etrusca Cittàdi Misa (presso attuale Marzabotto BO) e di Spina (presso Comacchio) Misa Misa Urbanistica etrusca Cittàdi Misa (presso attuale Marzabotto BO) e di Spina (presso Comacchio) Misasedime

Dettagli

1.4 DESCRIZIONI E INTERPRETAZIONI. 1.4. Commercio e attività produttive

1.4 DESCRIZIONI E INTERPRETAZIONI. 1.4. Commercio e attività produttive DESCRIZIONI E INTERPRETAZIONI 1.4. Commercio e attività produttive 1.4 ANALISI E DATI Lo spazio attualmente occupato dal commercio e delle attività produttive è l 11% del territorio, pari 1.707.968 mq.

Dettagli

Cassa depositi e prestiti. Residenziale Immobiliare 2004 SpA

Cassa depositi e prestiti. Residenziale Immobiliare 2004 SpA Residenziale Immobiliare 2004 SpA Residenziale Immobiliare 2004 S.p.A. Ex Uffici delle Dogane Roma, Via dello Scalo di San Lorenzo, 10 Veicolo societario Residenziale Immobiliare 2004 SpA: (75% CDP Immobiliare

Dettagli

Alcuni spunti di interesse. sul fenomeno infortunistico 2004. Aggiornamento al 15.03.2005

Alcuni spunti di interesse. sul fenomeno infortunistico 2004. Aggiornamento al 15.03.2005 Alcuni spunti di interesse sul fenomeno infortunistico 2004 Aggiornamento al 15.03.2005 Roma, 28 aprile 2005 A) Infortuni sul lavoro: le tendenze in atto Circa 940.000 infortuni denunciati nel 2004: i

Dettagli

Cap. 2. L ex- deposito ATAC e il quartiere Della Vittoria. 1. Le prime linee tranviarie elettrificate a Roma e l espansione urbana

Cap. 2. L ex- deposito ATAC e il quartiere Della Vittoria. 1. Le prime linee tranviarie elettrificate a Roma e l espansione urbana Cap. 2. L ex- deposito ATAC e il quartiere Della Vittoria 1. Le prime linee tranviarie elettrificate a Roma e l espansione urbana Fig. 1 Foto aerea del 1924 Il deposito ha avuto un ruolo importante nelle

Dettagli

ARCHITETTURA ROMANA. Dalla fondazione alla monarchia (754-509 a.c.) Età repubblicana (509-31 a.c.) Età imperiale (31 a.c.- 476 d.c.

ARCHITETTURA ROMANA. Dalla fondazione alla monarchia (754-509 a.c.) Età repubblicana (509-31 a.c.) Età imperiale (31 a.c.- 476 d.c. Storia dell Architettura I ARCHITETTURA ROMANA Dalla fondazione alla monarchia (754-509 a.c.) Età repubblicana (509-31 a.c.) Età imperiale (31 a.c.- 476 d.c. fine 2 dell Impero romano d Occidente) tempio

Dettagli

Prof. Bianca Petrella Lab. Tecnica e Pianificazione Urbanistica

Prof. Bianca Petrella Lab. Tecnica e Pianificazione Urbanistica Le civiltà monumentali Gerico: 8000-6000 a.c. Piramidi cinesi Antico Egitto e Mesopotamia Trasporti: imbarcazioni e slitte Polis e civitas Impero romano: rete stradale Ricostruzioni di Atene e Roma L

Dettagli

MODULO 4 LA GESTIONE DEI RIFIUTI

MODULO 4 LA GESTIONE DEI RIFIUTI MODULO 4 LA GESTIONE DEI RIFIUTI STORIA DEL RIFIUTO Progetto TESSI RELATORE dott. Marco Francese ITST J.F. KENNEDY PORDENONE 31 OTTOBRE 2014 1 NEL CORSO DELLA STORIA VARIAZIONE DELLA QUANTITA E QUALITA

Dettagli

PROGETTO DI RICERCA FINANZIAMENTO «GIOVANI RICERCATORI»

PROGETTO DI RICERCA FINANZIAMENTO «GIOVANI RICERCATORI» PROGETTO DI RICERCA FINANZIAMENTO «GIOVANI RICERCATORI» 1 Caterina Samà via Gregorio Aracri, 24, Squillace 88069 (CZ), 0961 912117 / 338 1791895 e-mail : caterinasama@libero.it Al Magnifico Rettore dell

Dettagli

IL CASTELLO DI NEBULANO IL PARCO ECO-ARCHEOLOGICO DELL ANTICA CITTA DI PICENTIA

IL CASTELLO DI NEBULANO IL PARCO ECO-ARCHEOLOGICO DELL ANTICA CITTA DI PICENTIA IL CASTELLO DI NEBULANO Sorge a 563 metri sul colle omonimo che domina Montecorvino ad occidente ed il nome deriva probabilmente dalla frazione Nuvola posta ai suoi piedi. I ruderi che si vedono oggi sono

Dettagli

L Impero bizantino. L Impero bizantino. 4. L Impero paga ai Germani tanto oro per far rimanere i Germani lontani dai confini delle regioni orientali.

L Impero bizantino. L Impero bizantino. 4. L Impero paga ai Germani tanto oro per far rimanere i Germani lontani dai confini delle regioni orientali. il testo: 01 L Impero romano d Oriente ha la sua capitale a Costantinopoli. Costantinopoli è una città che si trova in Turchia, l antico (vecchio) nome di Costantinopoli è Bisanzio, per questo l Impero

Dettagli

L ANTICO MONASTERO SANTA CHIARA

L ANTICO MONASTERO SANTA CHIARA Beni culturali SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE N 13 L ANTICO MONASTERO SANTA CHIARA Posizione Si trova in contrada Omerelli, all estremità nord del centro storico di San Marino. Epoca Risale ai secoli XVI e XVII.

Dettagli

LA REPUBBLICA ROMANA (un ripasso della storia prima di Augusto)

LA REPUBBLICA ROMANA (un ripasso della storia prima di Augusto) LA REPUBBLICA ROMANA (un ripasso della storia prima di Augusto) La Repubblica è una forma di governo. La Repubblica è un modo per governare uno Stato. Nella Repubblica romana c era un Senato e c erano

Dettagli

BRESCIA ROMANA. Ricostruzione di piazza del Foro.

BRESCIA ROMANA. Ricostruzione di piazza del Foro. BRESCIA ROMANA La città romana Se si pensa alle città romane, costruite su modello dell Urbe, non si può non pensare agli edifici che le accomunano tutte: il foro, la basilica, il capitolium, il teatro

Dettagli

PROGETTO SCUOLEINSIEME

PROGETTO SCUOLEINSIEME Bando Fondazione Cariplo PROMUOVERE PERCORSI DI INTEGRAZIONE INTERCULTURALE TRA SCUOLA E TERRITORIO PROGETTO SCUOLEINSIEME UNITÀ DIDATTICA SEMPLIFICATA Elaborata da: Dott.ssa Bellante Ilaria A cura di:

Dettagli

Campidoglio due, la città dei cittadini Piano per la rilocalizzazione degli uffici centrali del Comune di Roma

Campidoglio due, la città dei cittadini Piano per la rilocalizzazione degli uffici centrali del Comune di Roma Venezia, 10-20 novembre 2004 Catalogo della Mostra Comune di Roma Risorse per Roma Spa Campidoglio due, la città dei cittadini Piano per la rilocalizzazione degli uffici centrali del Comune di Roma Piano

Dettagli

PROGETTARE UNA GITA. A tale scopo i bambini dovranno ricercare la documentazione che permetta di scegliere la META della gita.

PROGETTARE UNA GITA. A tale scopo i bambini dovranno ricercare la documentazione che permetta di scegliere la META della gita. PROGETTARE UNA GITA Prima di dare avvio al percorso è opportuno condividere con gli alunni tutto il progetto ed eventualmente modificare alcuni elementi in rapporto alla discussione. Gli alunni devono

Dettagli

Il racconto per immagini

Il racconto per immagini Arte cretese Pittura vascolare: Aiace e Achille Altare di Pergamo L opera artistica pittorica o scultorea talvolta riproduce immagini che descrivono episodi tratti da storie fantastiche o da fatti realmente

Dettagli

Sistema idraulico di Bologna

Sistema idraulico di Bologna Sistema idraulico di Bologna Il territorio di Bologna si presenta in pendenza (da sud a nord) e con differenti altitudini. Dentro lo spazio urbano scorrono i corsi d acqua naturali e artificiali distribuendo

Dettagli

La pianta incisa da S. Duperac e data alle stampe dal Lafrery nel 1566

La pianta incisa da S. Duperac e data alle stampe dal Lafrery nel 1566 napoli la tavola strozzi illustra il trionfo navale di Ferrante d Aragona del 1464 restituendo una immagine frontale della città da Castel dell Ovo sino al baluardo del Carmine La pianta incisa da S. Duperac

Dettagli

Minori stranieri non accompagnati Secondo Rapporto Anci 2007 Monia Giovannetti

Minori stranieri non accompagnati Secondo Rapporto Anci 2007 Monia Giovannetti stranieri non accompagnati Secondo Rapporto Anci 2007 Monia Giovannetti Dipartimento Immigrazione 7 aprile 2008 L'arrivo di minori stranieri soli sui nostri territori non è un fenomeno nuovo - risale significativamente

Dettagli

Scheda N. 347. museo DEFINIZIONE : Deposito Museale. Comune Oppeano Frazione Localita Via Roma 13

Scheda N. 347. museo DEFINIZIONE : Deposito Museale. Comune Oppeano Frazione Localita Via Roma 13 Scheda N. 347 Deposito Museale archeologico Destinazione Attuale : Deposito Museale di Oppeano Comune Oppeano Localita Via Roma 13 Datazione Unico ambiente ubicato all'interno della Biblioteca comunale

Dettagli

ALLEGATO 1 testo di partenza. La situazione migratoria in Italia

ALLEGATO 1 testo di partenza. La situazione migratoria in Italia ALLEGATO 1 testo di partenza La situazione migratoria in Italia Il fenomeno migratorio in Italia ha ormai raggiunto proporzioni ragguardevoli: secondo le anticipazioni del Dossier Caritas 2005 le presenze

Dettagli

MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI

MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI 1 MUSEI CAPITOLINI Le collezioni dei Musei Capitolini - itinerario - La Pinacoteca Capitolina - Il Tabularium e la Galleria Lapidaria - Il Palazzo dei Conservatori - Mito e storia nelle collezioni di Palazzo

Dettagli

Tre casi per l elaborazione di una metodologia: strategie progettuali

Tre casi per l elaborazione di una metodologia: strategie progettuali 9. Scheda Cavriana 125-137.qxp:00+01-ok+okGM 28-11-2011 0:18 Pagina 125 Parte seconda Tre casi per l elaborazione di una metodologia: strategie progettuali 9. Scheda Cavriana 125-137.qxp:00+01-ok+okGM

Dettagli

La via degli Etruschi tra Lazio e Umbria

La via degli Etruschi tra Lazio e Umbria La via degli Etruschi tra Lazio e Umbria Taste and Slow Italy - Trasimeno Travel Sas, Via Novella 1/F, 06061 Castiglione del Lago, Perugia. Tel. 075-953969, Fax 075-9652654 www.tasteandslowitaly.com -

Dettagli

www.crescerealmuseo.it Museo Civico A.Parazzi

www.crescerealmuseo.it Museo Civico A.Parazzi Viadana Civico A.Parazzi Il Civico A. Parazzi è collocato nel Mu.Vi., edificio che ospita altre istituzioni culturali ( della Città A. Ghinzelli, Biblioteca, Galleria d Arte Moderna e Contemporanea, Ludoteca,

Dettagli

Soggetti promotori: Comune di Teramo. Regione Abruzzo. Arcus s.p.a.

Soggetti promotori: Comune di Teramo. Regione Abruzzo. Arcus s.p.a. Soggetti promotori: Comune di Teramo Regione Abruzzo Arcus s.p.a. Partners scientifici: Virtual Heritage Lab, Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali School of Social Sciences, Humanities

Dettagli

1 HEXENTURM. 3 ElNLASS ZOLLERGARTEN. Zollergarten GIRO VERDE

1 HEXENTURM. 3 ElNLASS ZOLLERGARTEN. Zollergarten GIRO VERDE Zollergarten GIRO VERDE 1 HEXENTURM La "Torre delle streghe" è la più antica delle tre torri di prigione a Memmingen e rappresenta la crudeltà della giustizia di una volta. Prima conosciuta come " Torre

Dettagli

Ci hanno impressionato le grandi fosse rotondeggianti dove i romani facevano la calce: le calcare.

Ci hanno impressionato le grandi fosse rotondeggianti dove i romani facevano la calce: le calcare. Secondo noi le cose significative della zona archeologica di Villa Clelia sono molte: innanzitutto la cappella di San Cassiano, di cui oggi restano solo le fondamenta in sassi arrotondati, di forma quadrata.

Dettagli

VESTIGIA ROMANE NEL TERRITORIO ALESSANDRINO

VESTIGIA ROMANE NEL TERRITORIO ALESSANDRINO 42 VESTIGIA ROMANE NEL TERRITORIO ALESSANDRINO 44 VESTIGIA ROMANE NEL TERRITORIO ALESSANDRINO»» colonia romana fondata intorno al 123-118.a.C.»» nel 89 a.c. riceve la piena cittadinanza romana»» tra il

Dettagli

LA MINORANZA LINGUISTICA CROATA IN ITALIA

LA MINORANZA LINGUISTICA CROATA IN ITALIA Da sportello a sportello! La tutela delle lingue minoritarie nelle altre regioni italiane: lo sportello linguistico della Comunità Montana incontra la minoranza croata del Molise. La Legge 482/99 tutela

Dettagli

SERVIZI OFFERTI. Sempre aperto. Area giochi per bambini. Servizio di concierge 24 ore. Vasto parco con querce. Piscina 20 x 8 metri

SERVIZI OFFERTI. Sempre aperto. Area giochi per bambini. Servizio di concierge 24 ore. Vasto parco con querce. Piscina 20 x 8 metri Villaggio Le Querce All interno del Parco Archeologico-Naturale delle Città del Tufo, nella Maremma Toscana si trova il Villaggio Le Querce, situato ai margini del borgo medioevale di Sorano immerso in

Dettagli

7 PALERMO CAPITALE DELL EURO-MEDITERRANEO PA

7 PALERMO CAPITALE DELL EURO-MEDITERRANEO PA PIT N TITOLO DEL PIT PROVINCIA 7 PALERMO CAPITALE DELL EURO-MEDITERRANEO PA IDEA FORZA Caratteristiche L idea forza del PIT proposto parte dall assunto che il territorio del Comune di Palermo, collocato

Dettagli

Città del Vasto RESIDENCE CONO A MARE. Alla Ricerca del Buon Vivere

Città del Vasto RESIDENCE CONO A MARE. Alla Ricerca del Buon Vivere Città del Vasto RESIDENCE CONO A MARE Alla Ricerca del Buon Vivere Una perla che si affaccia sull Adriatico Adagiata su uno degli angoli più pittoreschi dell'adriatico, Vasto immediatamente mostra, a quanti

Dettagli