ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA"

Transcript

1 ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA

2 ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA IRENA LAZAR Karta Slovenije z označenimi arheološkimi parki (računalniška priprava: A. Preložnik, ZRS UP) / Carta della Slovenia con indicazione dei parchi archeologici (elaborazione computerizzata: A. Preložnik, UP ZRS)

3 VSEBINA INDICE IRENA LAZAR, KATHARINA ZANIER PREDGOVOR PREFAZIONE IRENA LAZAR RIMSKA DEDIŠČINA IN NJENI SPOMENIKI MED AKVILEJO IN PETOVIONO I PRINCIPALI MONUMENTI ANTICHI TRA AQUILEIA E POETOVIO ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 719:903/904(497.4)(036) LAZAR, Irena, Arheološki parki in poti v Sloveniji = Parchi e itinerari archeologici in Slovenia / Irena Lazar ; [prevodi Tjaša Ruzzier]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014 ISBN (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) HRUŠICA RIMSKA POŠTNA POSTAJA IN VOJAŠKA POSTOJANKA HRUŠICA ANTICA STAZIONE DI POSTA ROMANA E POSTAZIONE MILITARE MOŠNJE RIMSKA OBCESTNA POSTAJA MOŠNJE STAZIONE DI SOSTA LUNGO LA STRADA ROMANA SIMONOV ZALIV RIMSKA OBMORSKA VILA BAIA DI SAN SIMONE VILLA MARITTIMA ROMANA AJDNA POZNOANTIČNA NASELBINA AJDNA INSEDIAMENTO TARDOANTICO AJDOVSKI GRADEC PRI SEVNICI POZNOANTIČNA NASELBINA AJDOVSKI GRADEC PRESSO SEVNICA INSEDIAMENTO TARDOANTICO CELJE - CELEIA MESTO POD MESTOM CELJE - CELEIA LA CITTÀ SOTTO LA CITTÀ CVINGER PRI DOLENJSKIH TOPLICAH CVINGER PRESSO DOLENJSKE TOPLICE

4 IRENA LAZAR, KATHARINA ZANIER PREDGOVOR ARHEOLOŠKI PARK DIVJE BABE PARCO ARCHEOLOGICO DIVJE BABE LJUBLJANA - EMONA EMONSKA HIŠA (JAKOPIČEV VRT) ZGODNJEKRŠČANSKO SREDIŠČE RIMSKO OBZIDJE LUBIANA - EMONA CASA DI EMONA (IL GIARDINO JAKOPIČ) CENTRO PALEOCRISTIANO MURA ROMANE MOST NA SOČI SVETA LUCIJA MOST NA SOČI SANTA LUCIA D ISONZO PTUJ - POETOVIONA PTUJSKI MITREJI PTUJ - POETOVIONA I MITREI DI PTUJ RIFNIK POZNOANTIČNA NASELBINA RIFNIK INSEDIAMENTO TARDOANTICO ŠEMPETER RIMSKA NEKROPOLA ŠEMPETER NECROPOLI ROMANA TONOVCOV GRAD NAD KOBARIDOM TONOVCOV GRAD SOPRA CAPORETTO Vodnik po arheoloških parkih in poteh v Sloveniji je nastal v sklopu strateškega projekta PArSJAd»Arheološki parki severnega Jadrana«, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija , in bil sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz nacionalnih sredstev. Nosilec projekta je Regione del Veneto Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie, partnerji projekta pa so Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna; Comune di Bagnara di Romagna (RA); občina Russi (RA); občina Voghiera (FE); Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali Regione Friuli Venezia Giulia Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio beni e attività culturali; Narodni muzej Slovenije; Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt zajema skupno arheološko dediščino obale severnega Jadrana, od emilijskega do Slovenskega primorja. Predvidene dejavnosti so realizacija orodij za vzpostavitev arheoloških mrež ter dobrih praks in znanja na področju digitalizacije, katalogiziranja in didaktike arheološke dediščine. Omenjene dejavnosti služijo boljšemu prepoznavanju arheološke dediščine kot vrednote, ki jo je treba ne samo zaščititi in ohraniti, ampak tudi upoštevati kot vir trajnostnega razvoja ter jo kot tako približati javnosti z inovativnimi orodji in predvsem v sklopu skupnih mrež, ki omogočajo močnejše vplive in integrirane strategije upravljanja tovrstne dediščine. Cilj projekta je torej vzpostavitev virtualnega arheološkega parka severnega Jadrana, ki zajema skupno arheološko osnovo tega območja. Predvidena je tudi realizacija pilotskih projektov za fizično valorizacijo posameznih nastajajočih arheoloških parkov na obravnavanem območju z vzpostavitvijo čezmejnih kulturnih poti. V publikaciji so natančneje predstavljene tri slovenske lokacije, na katerih potekajo omenjene pilotne dejavnosti ovrednotenja strateškega projekta Arheološki parki severnega Jadrana Hrušica, Mošnje in Simonov zaliv. Da pa bi javnosti in turistom približali tudi druga arheološka najdišča na območju Slovenije, ki so urejena do te mere, da si jih je mogoče ogledati na prostem, in za katere skrbijo muzeji ali društva, smo knjižico dopolnili še z enajstimi drugimi arheološkimi lokacijami. Upamo, da bo ta izdaja koristen in uporaben vodnik po delu naše bogate arheološke dediščine. Arheološka najdišča tudi domačim obiskovalcem omogočajo daljna potovanja skozi čas, saj odpirajo skrivnostno dimenzijo preteklosti. Publikacija torej ni namenjena samo»turistom«, ampak vsem zainteresiranim, ki želijo spoznati materialne sledove in ostaline, na številnih mestih po Sloveniji, ter na ta način doživeti preteklost. 7

5 IRENA LAZAR, KATHARINA ZANIER PREFAZIONE IRENA LAZAR RIMSKA DEDIŠČINA IN NJENI SPOMENIKI MED AKVILEJO IN PETOVIONO La presente guida dei parchi e itinerari archeologici in Slovenia è stata cofinanziata nell ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dai fondi nazionali, in quanto parte del progetto strategico PArSJAd Parco Archeologico dell Alto Adriatico. Lead Partner del progetto è la Regione Veneto Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie, mentre gli altri Partner di Progetto sono: l Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna; il Comune di Bagnara di Romagna (RA); il Comune di Russi (RA); il Comune di Voghiera (FE); il Centro regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni culturali Regione Friuli Venezia Giulia Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio beni e attività culturali; il Museo Nazionale della Slovenia (Narodni muzej Slovenije); l Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche a (Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče); l Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije). Il progetto interessa i beni archeologici dell area costiera dell Alto Adriatico, dal litorale emiliano a quello sloveno. Le attività previste sono finalizzate allo sviluppo di strumenti che permettano di implementare una rete di cooperazione e fruizione delle diverse evidenze di interesse archeologico nel campo della digitalizzazione, della catalogazione e della didattica dei beni archeologici, con l obiettivo di migliorare la conoscenza del patrimonio archeologico non soltanto come valore da proteggere e conservare, ma anche come fonte per lo sviluppo sostenibile, che come tale deve essere avvicinato al pubblico con l utilizzo di strumenti innovativi e soprattutto in maniera congiunta, per ampliarne l impatto e per favorire la formazione di strategie di gestione condivise e integrate. Obiettivo del progetto è dunque la creazione di un parco archeologico virtuale dell Alto Adriatico che abbracci il comune sostrato archeologico dell area. È previsto inoltre l avvio di progetti pilota finalizzati alla valorizzazione fisica di singoli parchi archeologici presenti sul territorio e la realizzazione di itinerari culturali transfrontalieri. Nel volume vengono presentati in maniera più dettagliata proprio i tre siti sloveni interessati dalle attività pilota di valorizzazione del progetto 8 strategico Parco Archeologico dell Alto Adriatico Hrušica, Mošnje e San Simone (Simonov zaliv). Al fine di fare conoscere al pubblico e ai turisti anche altri siti archeologici sloveni, i quali a cura di musei e associazioni locali sono accessibili ovvero visitabili, abbiamo integrato la panoramica informativa con altri undici luoghi di interesse archeologico. Auspichiamo che la presente pubblicazione costituisca un utile e pratica guida attraverso un campione rappresentativo del nostro ricco patrimonio archeologico. I siti archeologici consentono anche ai visitatori più prossimi di fare lunghi viaggi nel tempo, schiudendo la misteriosa dimensione del passato: il libretto è dunque indirizzato non soltanto ai turisti, ma a tutti gli interessati, che desiderino conoscere e rivivere il passato attraverso le sue tracce materiali, esposte al pubblico in numerosi luoghi. Prostor jugovzhodnih Alp in njegovo zaledje (današnja Slovenija) sta zgodaj postala zanimiva za hitrorastočo rimsko državo. Strateški prehodi in križišča pomembnih prometnih poti ter naravne danosti in trgovske dobrine keltskih plemen (ferrum Noricum, les, kamen) na tem območju, še posebej Norikov na severu in Tavriskov v osrednji Sloveniji, so že v 2. stoletju pred našim štetjem spodbudile podjetne italske trgovce k osnovanju prvih postojank (Ocra Razdrto pod Nanosom). Rimska oblast se je razširila v Istro v 2. in 1. stoletju pred našim štetjem, na severu in severovzhodu Italije se je utrdila v času Cezarja in njen vpliv se je počasi in vztrajno širil na območje vzhodnih Alp in naprej v Ilirik. Prvi arheološki sledovi rimske zasedbe na območju severozahodne Istre izvirajo iz sredine 2. stoletja. Odkriti so bili v Srminu pri Kopru, ki je bilo pomembno prazgodovinsko najdišče neposredno ob morju. Na območju kolonije Tergeste (Trst), ki je bila ustanovljena pred letom 52 pred našim štetjem, je ležala naselbina Egida (širše območje Kopra), ki je imela mestne pravice in je bila upravno priključena mestnemu ozemlju Tergesta. V notranjost pa je rimski vpliv prodiral z nadzorom nad prometnimi potmi, posebej pomembna je bila jantarna pot, ki je vodila skozi Postojnska vrata do prometnega križišča kopenskih in vodnih poti v Ljubljanski kotlini. V severni del Noriškega kraljestva, ki je s svojim južnim delom segalo tudi na ozemlje današnje Slovenije, ter v postojanki Gurina in Štalenska gora so italski trgovci potovali čez prelaz Ploče (Plöckenpass Monte Croce Carnico) v 1. stoletju pred našim štetjem, na jugu pa so v tem času nastale postojanke v Emoni (Emona Ljubljana), Karniju (Carnium Kranj) in Navportu (Nauportus Dolge njive na Vrhniki). Prav slednja ima poseben pomen, saj je ležala na že omenjeni meji med kopnimi in vodnimi potmi. Iz Istre in severovzhodne Italije so do Navporta vodile kopenske poti, od tam pa je plovna pot peljala po Ljubljanici in Savi naprej proti jugu v Panonijo in na Balkan. Na Vrhniki se je tako v zgodnjerimskem obdobju razvila prekladalna postaja z obsežnimi skladišči, preko nje pa sta potekala tranzitni promet in trgovina na dolge razdalje. Že Strabon poroča, da so iz Akvileje tovorili blago z vozovi do Navporta, tam pa so ga preložili na ladje, da je potovalo naprej po rekah do Donave. Naselbina je bila organizirana kot vicus in sta jo vodila dva magistri vici, ki sta bila osvobojenca in člana pomembnih akvilejskih družin. Tranzitni promet, ki je potekal čez Navport, so v 1. stoletju pred našim štetjem namreč nadzorovale pomembne trgovske družine iz Akvileje, in postojanka na bregu Ljubljanice je bila za to trgovsko središče izrednega pomena. Njeno mestno ozemlje je segalo tako daleč na vzhod ob jantarni poti, da je vanj zajelo tudi Navport. Nedavne arheološke in geofizikalne raziskave te postojanke so potrdile razsežnost kompleksa in izjemno količino prometa v avgustejskem obdobju. Naselbina v okljuku reke in na robu močvirja je bila z vseh strani obdana z obzidjem, stolpi in obrambnimi 9

6 jarki ter vodo. Zasnovana in zgrajena je bila po enotnem načrtu v predavgustejskem in zgodnjeavgustejskem obdobju; v večini stavb na osrednjem trgu (dobra tretjina) so bila skladišča in taberne. Z ustanovitvijo kolonije Emona (Ljubljana), verjetno nekje v obdobju po končanih ilirskih vojnah (35 33 pr. n. š.), ki jih je bojeval Oktavijan, pa je pomen Navporta začel hitro upadati. Njegovo vlogo je prevzela novoustanovljena kolonija. Ime Emona izvira še iz predkeltskih časov, ko je naselbina ležala na Grajskem hribu. V 1. stoletju našega štetja pa je naselbina, v kateri so živeli staroselci in Tavriski, ležala na pobočju Grajskega hriba. Ker so Rimljani že v času Cezarja nadzorovali kotlino Emone, so se v naselje kmalu začeli doseljevati trgovci iz Akvileje. Prav trgovski in vojaški interesi so bili nato povod, da je bila že v Oktavijanovem času tu osnovana kolonija z uradnim imenom Colonia Iulia Emona. Prišli so tudi novi naseljenci, civilisti iz severne Italije in odsluženi vojaki. Postopno so staro naselbino opustili in na levem bregu Ljubljanice sredi 1. stoletja zgradili novo mesto. Kolonija je bila od začetka grajena po enotnem načrtu, tlorisna podoba pravilnega pravokotnika je znašala 300 P (dvojni korak passus) x 360 P oziroma v razmerju 5 : 6 po načelih modularne rekonstrukcije. Mreža kvadratov je dala 47 različno velikih, vendar enakomerno razporejenih insul. Ulični mreži, ki jo je sestavljalo pet ulic v smeri sever jug in sedem v smeri vzhod zahod, je sledila tudi mestna kanalizacija. Mesto je obdajalo pravokotno obzidje, na treh straneh pa je bilo zaščiteno tudi z dvojnim obrambnim jarkom. Obzidje je bilo debelo 2,4 metra in visoko 6 8 metrov. Južni krak obzidja, ki je bil na začetku 20. stoletja raziskan, so med obema vojnama obnovili in konservirali. Mestno obzidje je imelo štiri glavne vhode. Gradbeni napis, shranjen v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani, ki ga je dal postaviti cesar Tiberij jeseni leta 14 ali v začetku leta 15, govori o večjih gradbenih delih, morda prav o gradnji obzidja. Kardo in dekumanus sta mesto delila na štiri ploskve, vendar ne povsem enake, saj je bil kardo za eno cesto pomaknjen proti vzhodu. Tako so lahko načrtovali forum, ki je stal v središču mesta in se je raztezal v dolžini treh insul. Končno podobo je dobil v 2. stoletju, na njegovem vzhodnem delu je bila bazilika in na zahodnem svetišče kapitolske trojice. Ob forumu in južnem obzidju so stale razkošne stavbe, ki so jih krasili mozaiki in freske. Ostale stavbe so bile večinoma pritlične in po italskem vzoru organizirane okrog notranjega atrija ali peristila. Teorije o nastanku Emone na osnovi legijskega tabora so z zadnjimi raziskavami dokončno presežene. Izjemna najdba mejnega kamna med Akvilejo in Emono pa je razjasnila tudi dileme o teritorialni pripadnosti mesta. Poleti 2001 so v strugi Ljubljanice pri Bevkah našli mejni kamen, izdelan iz nabrežinskega apnenca. Mejnik med ozemljem Akvileje in Emone verjetno izvira iz avgustejskega obdobja, prav gotovo pa je predklavdijski. Kamen nedvomno dokazuje, da sta obe mesti pripadali isti administrativni enoti države (Regio X.), kar pomeni, da Emona nikoli ni bila del Ilirika oziroma Panonije. Vse od ustanovitve je torej mesto, ki je že na začetku dobilo status kolonije, pripadalo Italiji. Pričevanja o zaključnem obdobju osvajanja jugovzhodnih Alp, Podonavja in Balkana v času Oktavijana Avgusta in pomenu tega prostora za prodor in oskrbo rimske vojske so tudi nedavna avtocestna odkritja na robu panonskih ravnic, na trasah gradnje južnega dela avtocestnega križa v Sloveniji. Na sotočju Save in Krke, blizu Čateža pri Brežicah, je bil odkrit rimski vojaški tabor. Pohodni tabor, ki je hitro zrasel in enako hitro zamrl, je bil postavljen za kratek, nekajdnevni postanek rimskih legionarjev, ki so korakali ob Savi (Savus) navzdol proti Sisciji (Siscia Sisak). Značilni sledovi dvojnega jarka, več kot ducat majhnih okroglih peči (najverjetneje krušnih) ter drobne najdbe vojaške opreme in republikanski novec ga postavljata v čas zadnjih desetletij pred našim štetjem in najkasneje med letoma 6 in 9 našega štetja, ko je bil tu znameniti delmatskopanonski upor. Le nekaj kilometrov južneje pa je bil na Obrežju (mejni prehod med Slovenijo in Hrvaško) odkrit bazni tabor oziroma zgodnjerimska utrdba, ki je nastala verjetno v obdobju okoli leta 14 ali 13 pr. n. š. Utrdba je imela pravokoten tloris z zaobljenimi stranicami. S treh strani so jo varovali dvojni jarki in obdajali prostor v velikosti 290 x 210 m, na četrti pa je bil le enojni jarek, ki je obdajal dodatni prostor v velikosti 210 x 25 m. V osredjem delu je bilo več pravokotnih barak, latrin, shrambnih jam in krušnih peči. Zunaj utrdbe je bilo odkritih več skupin krušnih in železarskih peči. Na severozahodnem delu je mimo vodila glavna rimska cesta Emona Siscia. Tabor je bil, po najdbah sodeč, v uporabi do zadušitve velikega upora med letoma 6 in 9, nato pa je bil opuščen. Po dokončni osvojitvi jugovzhodnega alpskega območja in po zaključenih vojaških operacijah na robu Panonije sta sledili intenzivni urbanizacija in romanizacija. Drugo mesto, ki je dobilo mestne pravice, je bila keltska Kéleia (danes Celje). Središče keltskih Tavriskov, ki so v težnji po samostojnosti celo kovali svoj denar v 2. in 1. stoletju pred našim štetjem, se je že v okviru Regnum Noricum razvilo v trgovski emporij. Ko je bilo kraljestvo priključeno imperiju, sta verjetno sledila prepoved kovanja lastnega denarja in prilagajanje noriškega prebivalstva rimskim normam. Cesar Klavdij je nato osnoval prokuratorsko provinco Norik, in Celeja je dobila status municipija že v prvi fazi urbanizacije, skupaj s štirimi drugimi noriškimi mesti (Virunum, Teurnia, Aguntum, Iuvavum). Prebivalci Municipium Claudium Celeia so bili vpisani v volilno okrožje Claudia, v mestu je bila močna postaja finančne in davčnonadzorne policije (beneficiarii procuratoris). Po ocenah je imelo mesto v prvih dveh stoletjih okrog prebivalcev, čeprav ta podatek izvira iz števila ohranjenih napisov, kar pa seveda ne odseva vseh slojev takratnega prebivalstva. V zgodnjecesarskem obdobju je bilo prebivalstvo pretežno keltsko, odstotek priseljenih Italikov ni bil velik. Staroselsko, keltsko tradicijo je moč razbrati z lapidarnih spomenikov, opazna je v keltskih imenih na nagrobnikih in noši. V prvih dveh stoletjih je v Celeji dokumentiranih 21,5 odstotka keltskih in 72,5 odstotka latinskih imen, kasneje je bilo keltskih le še 7 odstotkov. Pomemben vpliv v mestu so imele tudi družine, priseljene iz severne Italije, npr. Spectatti, Ennii, Barbii, Caesernii. Mesto je v 1. stoletju pokrivalo območje, veliko približno m². V naslednjih dveh stoletjih je doseglo največji obseg in njegova velikost se je skoraj podvojila. Zahodni del mesta je bil zidan načrtno, s pravilnim razporedom v pravokotne insule. Tu so določili mesto za forum s kapitolijem, zrasli so rimski templji na podiju in privatna arhitektura tipa villa urbana, ki je sledila italskim vzorom tako po obliki kot po opremi in dekoraciji (terme, mozaiki, freske). V 1. in 2. stoletju so prevladovali črno-beli mozaiki z geometrijskimi in rastlinskimi motivi, konec 2. stoletja in v 3. stoletju pa večbarvni. Freske so že v 1. in 2. stoletju bogatili tudi figuralni motivi. Na severnem in južnem delu mesta je prevladala drugačna arhitektura, z nepravilnim rastrom in preprostimi hišami ter obsežnimi obrtnimi predeli, kjer so bili odkriti ostanki proizvodnje keramike, stekla in predelave kovin. V zadnjih petih letih sta bila v Celeji odkrita dva izjemna sakralna kompleksa. Te najdbe nam omogočajo podroben vpogled v kultne navade na področju južnega Norika v 1. stoletju. Najprej je bila s sondiranjem potrjena lokacija kapitola, glavnega rimskega mestnega svetišča, na Trgu Celjskih knezov, v centru sodobnega Celja. Njegova domnevna lega na zahodnem robu foruma je bila prej znana le po podatkih iz starejše literature in posamičnih 10 11

7 najdbah. Geofizikalne meritve in sondiranja pa so pokazali, da gre res za glavni mestni tempelj na podiju v velikosti 53 x 30 m; v njem so morda častili najvišja rimska božanstva (kapitolsko trojico: Jupitra, Junono in Minervo) ali pa je bil celo posvečen cesarskemu kultu, če sklepamo po najdbah kipov v oklepu. Na severnem robu nekdanjega rimskega mesta je bilo odkrito svetiščno območje, ki je dalo nove podatke o poznolatenskih in zgodnjerimskih religioznih praksah. Najstarejši del tega kompleksa je bil keltski sveti tolmun v velikosti 28 x 11 m. V njem so bile odkrite keramične posode domače izdelave in uvožena keramika, napolnjena z ostanki hrane. Vse je bilo obteženo s kamenjem in potopljeno v tolmun. Darovani so bili tudi deli keltskega voza (pars pro toto). Kasneje je bil tolmun zasut in na istem mestu so zgradili svetiščni kompleks z rimskimi obhodnimi templji, t. i. keltskorimskega tipa. Še pred sredino 1. stoletja sta zrasli dve svetišči z osrednjim prostorom (cella) kvadratnega tlorisa in obhodnim hodnikom okrog osrednjega prostora. Neposredno ob lesenem mostu čez Savinjo pa je skoraj istočasno zrasel še tretji tempelj, ki je še posebej zanimiv. Do obhodnega hodnika tega svetišča je vodilo stopnišče, zato ga lahko opredelimo kot varianto ali hibrid pravih obhodnih templjev. V žrtvenih bazenčkih oziroma jamah (bothroi) so bile odkrite mnoge najdbe oziroma darovi. Značilnosti tega sakralnega kompleksa nam pomagajo razumeti spremembe v verski praksi na območju južnega Norika in Celeje v obdobju priključitve Noriškega kraljestva in njegove transformacije v provinco Norik sredi 1. stoletja. Kot tipično rimsko prezentacijo osebne apoteoze v antiki pa lahko razumemo marmorne grobnice celejanske aristokracije v Šempetru. Te nagrobnice, odkrite leta 1952 ter nato v letu 1960 rekonstruirane in postavljene na ogled, še danes sodijo med najbolj reprezentančne rimske spomenike srednje Evrope. Višji sloj rimske družbe, ki je v Celeji opravljal funkcije županov, edilov in drugih predstavnikov oblasti, si je slabih 10 rimskih milj iz Celeje, verjetno v neposredni bližini svojih podeželskih posesti, postavil mogočne nagrobne spomenike iz belega marmorja. Njihova arhitektura in razkošni okras v obliki kvalitetnih reliefov, ki mimoidočemu pripovedujejo zgodbe o antičnih bogovih in junakih, pričata o bogatem sloju lokalne aristokracije, ki se je v času od 1. do 3. stoletja lahko enakovredno postavil ob bok patricijem in sloju vitezov v prestolnici imperija. Tudi v Petovioni (Ptuj), največjem rimskem mestu na današnjem slovenskem ozemlju, so popotnika ob vstopu v Colonia Ulpia Traiana prav gotovo pozdravile enako bogate grobnice mestnih veljakov in predstavnikov rimske oblasti. Mesto se je razvilo na križišču dveh pomembnih prazgodovinskih poti; jantarna pot je tukaj prečkala Dravo in povezala severnojadransko in srednjedonavsko območje z Baltikom, vodna pot vzdolž reke Drave pa je vodila od Alp do vzhodnodonavskega ozemlja. Grajski hrib, ki se dviguje prav nad prehodom reke, je bil zaradi svoje strateške lokacije odlična poselitvena točka. Najstarejši sledovi poselitve segajo v neolitsko obdobje in nato kontinuirano v bronasto dobo, kulturo žarnih grobišč in celotno železno dobo. Pred rimsko zasedbo je bil Ptuj del Noriškega kraljestva in z njegovo aneksijo je tudi to območje postalo del rimskega imperija. Vendar je bila naselbina kmalu nato izvzeta iz te enote in zaradi svoje strateške lege pripojena vojaškemu območju Ilirika. Po zadušitvi panonsko-delmatskega upora v letih 6 9 n. š. in delitvi Ilirika v provinci Dalmacijo in Panonijo je Petoviona pripadla Panoniji, po Trajanovi delitvi v začetku 2. stoletja pa Panoniji Superior. Že kmalu po rimski osvojitvi okrog leta 15 pr. n. š. je bil na desnem bregu reke Drave postavljen vojaški tabor legije VIII Augusta. Konec leta 45 ali v začetku leta 46 pa jo je zamenjala legija XIII Gemina, ki je bila premeščena iz Vindonisse. Ko so jo v letih premestili v Vindobono, je bil legijski tabor opuščen. Glede na strateško lego in pomen pa so bile kasneje v mestu prav gotovo nastanjene manjše vojaške enote, o čemer pričajo arheološke najdbe in ne nazadnje številni mitreji. Rimska naselbina se je razvila vzdolž ceste nekako od prve polovice 1. stoletja in je vključevala v svoj obseg tudi večja območja prazgodovinske poselitve z obeh strani reke. V vsem nadaljnjem razvoju je mesto, ki mu je cesar Trajan podelil pravice kolonije, ohranilo naravo obcestnega naselja, ki pa ga je sestavljalo več posameznih centrov. Njegovo obliko in rast sta narekovala teren in reka s svojimi premiki. Zunanji obris mesta je bil v celoti nepravilen, vendar so bile njegove ulice in ceste razporejene v pravilni pravokotni mreži. Mesto sta z vodo oskrbovala dva akvedukta. Eden je napajal vojaški tabor in del naselja na levem bregu, drugi pa je vodil do osrčja mesta na Vičavi in Panorami. Tam je ležal forum z upravnimi zgradbami, v bližini so ležale tudi razkošne mestne hiše. Veliko območje Rabelčje vasi je bilo v celoti obrtne narave. Tam so bili odkriti veliki delavniški kompleksi, predvsem lončarski in opekarski. V času vlade cesarja Hadrijana ali le malo kasneje je bil v mestu organiziran sedež ilirske carine Publicum portorii Illyrici, ki je pod vlado Komoda prešel pod direktno cesarsko administracijo. Od takrat se na napisih omenja kot Vectigal Illyrici. S številnih posvetilnih napisov so se ohranila imena carinskih upravnikov, največ jih je povezanih s tako imenovanim 1. ptujskim mitrejem iz sredine 2. stoletja in 2. mitrejem, ki je nastal v času vlade Septimija Severa. Petoviona je bila zaradi svojega pomena večkrat tudi sedež civilnih in vojaških predstavnikov rimskih oblasti, pomembno vlogo pa je igrala tudi v številnih zgodovinskih dogodkih v imperiju, ki so bili svetovnega pomena. Kot poročajo antični avtorji, sta se v bližini Ptuja leta 351 spopadla Konstancij II. in Magnencij, v palači zunaj mesta so po nalogu Konstancija II. leta 354 zajeli cezarja Gala (Gallus Caesar), pomembna bitka v okviru državljanske vojne pa se je odigrala poleti leta 388 med Teodozijem in Maksimom (Maximus). Bizantinski zgodovinar Prisk (Priscus) pa opisuje delegacijo zahodnega cesarstva, ki jo je Ecij (Aetius) poslal iz Ravenne na Atilov dvor in se je ustavila v Petovioni, da so se ji pridružili še drugi člani odposlanstva. Ker so province delile tako dobro kot slabo v usodi rimskega imperija, je tudi prostor jugovzhodnih Alp močno občutil prelom, ko se je pax Romana počasi začel krhati. Nemirni premiki germanskih plemen v času Marka Avrelija in Lukija Vera so usodno posegli prav v ta prostor. Prokuratorska provinca Norik je v 2. stoletju postala legatska provinca, in ena od dveh leta 165 novoustanovljenih legij (Legio II. Italica) je dobila svoj tabor v Ločici pri Polzeli. Posebna obrambna cona Pratentura Italiae et Alpium, ki je segala od Forum Iulii, čez kotlino Emone in Celeje do Tarsatice (Rijeka), naj bi varovala prehod iz provinc na osrednje italsko ozemlje in preprečila barbarom vdor v osrčje imperija. Legijski tabor velikosti 543 x 435 m je bil obdan z mogočnim kamnitim obzidjem. Izkopavanja leta 1917 so odkrila v osrednjem delu pet velikih zidanih stavb (štab, bolnišnica itd.) in sistem kanalov, odlično grajen iz kamnitih blokov. O pomenu in vpetosti tabora v življenje celejanskega agra pa nam ponovno govorijo arheološka izkopavanja ob gradnji avtocest leta Rimska opekarna, ki je delovala 15 km zahodno od legijskega tabora, na Ilovci pri Vranskem, je v 2. stoletju postala glavni dobavitelj tabora oziroma vojaška opekarna. Dve pravokotni peči za žganje opeke in ob njiju velika skladiščna lopa so bili dovolj veliki, da so zadostili potrebam legije. Številne drobne najdbe in novci potrjujejo živahno življenje opekarskega obrata predvsem v drugi polovici 2. stoletja. Žigi na izdelkih z oznako legije so v več primerih povsem enaki žigom na opekah, ki so bile odkrite v legijskem taboru v Ločici,

8 km od Vranskega. Zato lahko delovanje obrata na Ilovci povežemo z zgodovinskimi dogodki takratnega časa na naših tleh osnovanjem obrambne cone in nastanitvijo legije v Noriku. Povečan obseg proizvodnje vranske opekarne oziroma njena proizvodnja v 2. stoletju sta neposredno povezana z gradnjo vojaškega tabora v Ločici in prisotnostjo rimske legije v novonastalem taboru. Najpozneje sredi 2. stoletja je verjetno prišlo do razširitve lokalnega obrata in usmeritve proizvodnje za potrebe vojske v Ločici. Kratko obdobje, v katerem je II. italska legija gradila novi tabor in v njem živela (tabor v Ločici je obstajal v letih ok ), je bilo očitno čas največjega obsega proizvodnje opekarne na Ilovci. Pogoji so se temeljito spremenili s premestitvijo legije na Donavo, najprej v Albing in nato v Enns (Lauriacum, Avstrija). Provinca Norik je iz prokuratorske province postala legatska in sedež njene legije je bil v Lavriaku. Obrambna cona na področju iliro-italskih vrat je bila ukinjena, tabor v Ločici je bil opuščen oziroma razstavljen in podrt, glavni odjemalec in porabnik izdelkov z Vranskega se je odselil. Kratka pomiritev po Markomanskih vojnah pa je bila tudi za ta prostor samo zatišje pred viharjem. Povečano število vojaških enot na limesu je omogočilo še zadnji razcvet imperija v času Severov ( ). Po nestabilnem obdobju vojaških cesarjev je propad države za lep čas zajezil Dioklecijan, nato pa so si v 4. stoletju druga za drugo sledile bitke proti Germanom in njihova pustošenja ter postopen razkroj imperija. Leta 401 so po obrežnem in južnem Noriku pustošili Vandali in Vzhodni Goti, nato leta 407 Zahodni Goti pod vodstvom Alariha, ki je leta 410 plenil tudi po Rimu. Baje naj bi imel svoj sedež nekje na območju Celeje ali v Virunu. Sledilo je še pustošenje Hunov pod vodstvom Atile in šele njegova smrt leta 452 je začasno ustavila nezadržno prodiranje Hunov in številnih ljudstev, ki so se mu pridružila. Primer upadanja mestnega prebivalstva in krčenja mest v pozni antiki ilustrirata Celeja in Petoviona. Celeja je v pozni antiki dobila mogočno obzidje, ki pa je varovalo le še tretjino nekdanjega obsega mesta. Za gradnjo obzidja so porabili številne nekdanje spomenike, nagrobnike in celo kipe, ki so krasili mesto v času njegovega največjega razcveta. Prav tako sta v 4. stoletju močno padla obseg mesta in število prebivalcev Petovione. Večja območja poselitve so bila popolnoma opuščena, poselitev se je strnila ob glavni strateški toči prehodu reke na Grajskem hribu in Panorami. V tem nemirnem času pozne antike se je ponovno pokazal pomen prehodnega prostora jugovzhodnih Alp, oziroma natančneje t. i. iliroitalskih vrat pri Postojni, za varovanje matice imperija. Že proti koncu 3. in v 4. stoletju je bil na tem delu slovenskega ozemlja zgrajen sistem zapornih zidov. Obrambni pas z zidovi in obrambnimi stolpi (Claustra Alpium Iuliarum) naj bi varoval Italijo pred vpadi barbarov, ki so pritiskali z vzhoda. Vojaštvo je bilo organizirano v treh julijsko-alpinskih legijah, zidovi so varovali pomembne komunikacije in prehode proti Italiji, glavno državno cesto Emona Akvileja pa kar trije pasovi zapornih zidov, pri Vrhniki (Nauportus), na Lanišču in na Hrušici (Ad Pirum). Tu je na 858 m visoki planoti stala mogočna poznorimska trdnjava, osrednja točka zapornega sistema pa je bil kastel v Ajdovščini (Castra). Meril je 220 x 160 m in obdajalo ga je tri metre debelo zidovje s 14 stolpi. Še danes so v strukturi mesta vidni njegovi deli in osnovne poteze rastra utrdbe. Deli obzidja so obnovljeni, npr. vzhodno obzidje med stolpoma 8 in 9, stolpa 12 in 13 na južnem delu obzidja; za njima so v notranjosti prezentirani na mestu odkritja tudi ostanki antičnih term. Mimo zidov in skozi utrdbe zapor so se v 4. stoletju, času državljanskih vojn, valili številni vojaški oddelki, odigralo pa se je tudi nekaj vojaških spopadov, o katerih poročajo zgodovinski viri. Med njimi morda najusodnejši je bil spopad med Teodozijem I. in Evgenijem leta 394 pri Frigidu v Vipavski dolini, ko je krščanska vojska premagala poganskega Evgenija. Teodozijeva zmaga je cesarstvo za kratek čas ponovno združila, po njegovi smrti pol leta kasneje pa je za vedno razpadlo na dva dela. Zahodno cesarstvo je bilo državnopravno ukinjeno leta 476, kar pa za prostor jugovzhodnih Alp ni pomenilo bistvenih pretresov. Spremembo je z novo pravno ureditvijo in organizacijo prinesla država Vzhodnih Gotov, ki so jo nato porazili Bizantinci, zatem so v naš prostor za kratek čas posegli Franki in nato Langobardi, ki so jih pregnali Avari. V prvi polovici 6. stoletja pa se je že začelo posamično doseljevanje Slovanov. Ljudstvo, ki se je tu počasi začelo stalno naseljevati, je povzročilo propad še zadnjih ostankov antične civilizacije. Literatura BRATOŽ, R.: Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev, Zbirka zgodovinskega časopisa 12, Ljubljana GASPARI, A.:»APUD HORRIDAS GENTIS «Začetki rimskega mesta Colonia Iulia Emona / Beginnings of the Roman Town of Colonia Iulia Emona, Ljubljana GUŠTIN, M.: Il campo militare romano a Čatež presso Brežice (Slovenia), in»quaderni Friulani di Archeologia«12, 2002, str HORVAT, J.: Nauportus (Vrhnika), Dela I. raz. SAZU 33, Ljubljana KANDLER, M.: Zu den Grabungen F. Lorgers im Legionslager Ločica (=Lotschitz), in»arheološki vestnik«30, 1979, str KASTELIC, J.: Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, Slovenska matica, Ljubljana KREMPUŠ, R., GASPARI, A., NOVŠAK, M.: Die neuen spätkeltischen und frühkaiserzeitlichen Heiligtümer von Celeia, in F. W. LEITNER (a c.) Götterwelten. Tempel, Riten, Religionen in Noricum, Klagenfurt 2007, str LAZAR, I.: Celeia, in M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Noricum, Situla 40, Ljubljana 2002, str LAZAR, I.: New finds from Celje and a problem of the Celeian forum in F. NAUMANN-STECKNER, B. SCHNEIDER, P. NOELKE (a c.), Romanisation und Resistenz, Akten des VII. Internationalen Colloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens (Köln, maj 2001), Mainz 2003, str LAZAR, I.: Ilovica pri Vranskem, Katalogi SAAS 1, Ljubljana LAZAR, I.: The Roman Necropolis in Šempeter: The History of Research, v: M. Kokole, M. Šašel Kos, B. Murovec, M. Talbot (ur.), Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the 18th Century, Ljubljana 2006, str LAZAR, I.: Celejski forum in njegov okras, Annales 18/2, 2008, str MASON, P.: Rimska vojaška utrdba, v D. PREŠEREN (a c.), Zemlja pod vašimi nogami, Ljubljana 2003, str MUŠIČ, B., HORVAT, J.: Nauportus, an early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika, v»arheološki vestnik«58, 2007, str OSMUK, N.: Obzidje rimske utrdbe Castra v Ajdovščini, v»arheološki vestnik«41, 1990, str OSMUK, N.: Ajdovščina Castra. Stanje arheoloških raziskav, v»arheološki vestnik«48, 1997, str PLESNIČAR GEC, L.: Urbanizem Emone / The Urbanism of Emona, Ljubljana PLESNIČAR GEC, L.: Emonski forum / The Emona Forum, Annales Mediterranea, Koper PREŠEREN, D. (ur.): Zemlja pod vašimi nogami, Ljubljana ŠAŠEL KOS, M.: Nauportus: Literary and Epigraphic Sources, in J. HORVAT, Nauportus (Vrhnika), Dela I. raz. SAZU 33, Ljubljana 1990, str ŠAŠEL KOS, M.: The embassy of Romulus to Attila. One of the last citations of Poetovio in classical literature, v»tyche«9, 1994, str ŠAŠEL KOS, M.: The End of the Norican Kingdom and the Formation of the Provinces of Noricum and Pannonia, in B. DJURIĆ, I. LAZAR (a c.), Akten des IV. Int. Koll. über Problemen des Provinzialröm. Kunstschaffens, Situla 36, Ljubljana 1997, str ŠAŠEL KOS, M.: The boundary stone between Aquileia and Emona, in»arheološki vestnik«53, 2001, str ŠAŠEL KOS, M.: Emona was in Italy, not in Pannonia, in M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I, Situla 41, Ljubljana 2003, str VIČIČ, B.: Colonia Iulia Emona. 30 Jahre später, in M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I, Situla 41, Ljubljana 2003, str VISOČNIK, J.: Jezikovne značilnosti napisov antične Celeje z okolico kot vir za proučevanje romanizacije celejskega prostora, doktorska disertacija, Ljubljana WINKLER, G.: Legio II. Italica. Das Hausregiment von Lauriacum, in J. LESKOVAR, C. SCHWANZAR, G. WINKLER (a c.),: Worauf wir stehen (Hrsg.), Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz 2003, str

9 1. Emona (Ljubljana), južni del obzidja, rekonstruiran med obema vojnama (foto: M. Guštin) / Emona (Lubiana), tratto sud delle mura, ricostruito tra le due guerre (fotografia: M. Guštin) 3. Šempeter, pogled na rimske grobnice (foto: T. Lauko) / Šempeter, monumenti funerari romani (fotografia: T. Lauko) 2. Emona, tloris in rekonstrukcija foruma (po: Plesničar 1999) / Emona, pianta e ricostruzione del foro (da Plesničar 1999) 4. Mitrej na Ptuju (foto: arhiv Pokrajinskega muzeja Ptuj) / Mitreo di Poetovio (fotografia: archivio Museo Regionale di Ptuj) 16 17

10 5. Opekarna na Vranskem, pogled iz zraka (foto: D. Snoj) / Vista aerea della fornace di Vransko (fotografia: D. Snoj) 18 19

11 IRENA LAZAR I PRINCIPALI MONUMENTI ANTICHI TRA AQUILEIA E POETOVIO L area a sud est delle Alpi e il suo retroterra (corrispondente all odierna Slovenia) divennero presto interessanti per lo stato Romano in rapida espansione. I passaggi strategici e gli incroci tra importanti vie commerciali, nonché le risorse naturali e commerciali, controllate dalle tribù celtiche (ferrum Noricum, legno, pietra) Norici nel nord e Taurisci nella Slovenia centrale, portarono gli intraprendenti commercianti romani a istituire empori commerciali già nel II sec. a.c. (Ocra Razdrto, sotto il monte Nanos). Il dominio di Roma si estese in Istria nel II e I sec. a.c., nell Italia settentrionale e sud-orientale si rafforzò ai tempi di Cesare, estendendosi lentamente ma inesorabilmente verso le Alpi Orientali e l Illirico. Le prime testimonianze archeologiche della presenza romana nell Istria sudoccidentale risalgono alla metà del II sec. a. C. e provengono da Sermino, presso Capodistria, importante sito preistorico sulla linea di costa. Nell area della colonia di Tergeste (Trieste), fondata prima del 52 a.c., sorgeva l abitato di Egida (localizzato nell area di Capodistria), che vantava diritto cittadino ed era dal punto di vista amministrativo assimilata al territorio della città di Tergeste. Verso l interno l influsso romano si propagava attraverso le vie commerciali, in particolare la via dell Ambra, che si sviluppava attraverso la conca di Postumia verso importanti nodi viari e fluviali presso la conca di Lubiana. Il regno Norico, la cui parte meridionale lambiva i territori dell odierna Slovenia, e in particolare le località di Gurina e Magdalensberg, venivano raggiunte dai commercianti italici attraverso il passo di Monte Croce Carnico. Più a sud vennero fondati nel I sec. a.c. empori di Emona (Lubiana), Carnium (Kranj), Nauportus (Dolge njive na Vrhniki). Quest ultima assume un ruolo particolare, essendo stata fondata all incrocio di vie commerciali fluviali e terrestri (Horvat 1999). Dall Istria e dall Italia nord-orientale conducevano a Nauportus vie terrestri, che continuavano poi per via fluviale sulla Ljubljanica e la Sava verso la Pannonia e i Balcani. A Vrhnika si formò così una stazione di trasbordo con ampi magazzini che servivano i traffici di merci a lunga distanza. Già Strabone descrive il trasporto di merci su carri tra Aquileia e Nauportus, dove venivano imbarcate per raggiungere il Danubio. L abitato era organizzato come vicus e retto da due magistri vici, liberti membri di importanti famiglie aquileiesi. Nel I sec. i traffici commerciali attraverso Nauportus venivano infatti controllati da famiglie di Aquileia questo emporio sulla Ljubljanica era per loro di massima importanza. Le terre cittadine si estendevano ad est lungo la via dell ambra sino a comprendere Nauportus. Recenti indagini archeologiche e geofisiche hanno confermato l estensione del complesso e l entità dei traffici commerciali in epoca augustea. L abitato, sorto in un ansa del fiume ai bordi della palude, era cinto da mura, torri e fossati difensivi. L impianto cittadino, unitario, risale ad un epoca di poco precedente al primo periodo augusteo. Gli edifici a ridosso della piazza centrale sono in gran parte (oltre un terzo) magazzini e tabernae. Con la fondazione di Emona (Lubiana) - probabilmente dopo le guerre illiriche combattute da Ottaviano (35-33 a.c.) l importanza di Nauportus comincia rapidamente a diminuire, in quanto sostituita dalla colonia di nuova fondazione. Il nome Emona risale all epoca preceltica, quando l abitato sorgeva sul colle del castello; successivamente, nel I sec., l abitato dei Taurisci era dislocato sotto del colle. Tutta l area era sotto il controllo romano già all epoca di Cesare, consentendo l insediamento di commercianti provenienti da Aquileia. Proprio gli interessi commerciali e militari sono alla base della fondazione della Colonia Iulia Emona all epoca di Ottaviano. I primi coloni, costituiti sia da popolazione civile che da veterani, provenivano dall Italia settentrionale. Il primo insediamento fu progressivamente abbandonato e nel I sec. d.c. sorse un nuovo abitato sulla riva sinistra della Ljubljanica. Il primo impianto della colonia presenta una pianta coerente di 300 x 360 passus, con un rapporto dunque di 5:6. L abitato era suddiviso in 47 insule di differente grandezza, ma disposte uniformemente. La rete stradale, composta da cinque vie in direzione nord-sud e cinque in direzione est-ovest, rappresentava al contempo la base del sistema di canalizzazione. Le mura della città, larghe 2,4 m per 6-8 m di altezza, presentavano un andamento rettangolare e su tre lati erano protette da un doppio fossato. Il tratto meridionale delle mura, oggetto di ricerche agli inizi del XX secolo, è stato restaurato e consolidato nel periodo tra le due guerre. L impianto delle mura aveva quattro entrate principali. Una monumentale epigrafe conservata nel Narodni muzej Museo nazionale della Slovenia, eretta dall imperatore Tiberio nell autunno del 14 o agli inizi del 15 d.c. ricorda grandi opere di edilizia e si riferisce forse proprio alla costruzione delle mura. Il cardo e il decumano massimo dividevano la città in quattro parti diseguali. Il cardo era infatti spostato di una via verso est, per fare spazio al foro, esteso lungo tre insulae. Nel II sec. l area assume il suo aspetto definitivo, con la basilica nella parte orientale e il tempio dedicato alla Triade capitolina in quella orientale. Lungo il foro e tutta la parte meridionale delle mura si affacciavano edifici importanti, decorati con mosaici e affreschi; per il resto le case erano per lo più ad un unico piano, organizzate su modello italico attorno ad un atrio interno o peristilio. Con i studi più recenti sono state definitivamente superate le teorie secondo cui Emona si sarebbe formata da un accampamento militare e il sensazionale rinvenimento di una pietra di confine tra i territori di Aquileia e Emona ha chiarito anche l estensione dei territori della città. Nell estate 2001 è stata infatti rinvenuta nel letto della Ljubljanica, presso la località Bevke, una pietra confinaria in pietra calcarea d Aurisina probabilmente di epoca augustea o comunque anteriore al principato di Claudio. La pietra dimostra l appartenenza di entrambe le città alla stessa regione amministrativa (Regio X) 20 21

12 Emona non fece quindi mai parte dell Illirico e della Pannonia. La città, fondata con il titolo di colonia, apparteneva all Italia già dalla sua fondazione. Le recenti scoperte emerse ai margini della pianura pannonica dagli scavi effettuati in vista della costruzione di nuovi tratti della rete autostradale slovena fanno luce sull ultimo periodo dell espansione romana nelle arco alpino sud-orientale, nell area danubiana e nei Balcani e confermano l importanza strategica di quest area per i rifornimenti dell esercito. Alla confluenza della Sava e della Krka, vicino alla località di Čatež presso Brežice, sono stati scoperti i resti di un accampamento romano. Questo campo provvisorio, cresciuto e scomparso in poco tempo, fu eretto per ospitare per qualche giorno i legionari in marcia lungo la Sava verso Siscia (Sisak). I caratteristici resti di un doppio fossato, oltre una dozzina di piccoli forni da campo, presumibilmente per il pane, nonché i resti di equipaggiamento militare e una moneta di epoca repubblicana collocano il campo negli ultimi decenni a.c. O al più tardi tra il 6 e il 9 d.c., periodo della famoso rivolta dalmato-pannonica. Solo pochi chilometri più a sud, a Obrežje (confine tra la Slovenia e la Croazia) è stato scoperto un campo base una fortificazione romana eretta probabilmente nel 14 o 13 a.c. a pianta rettangolare ma con i lati arrotondati. Da tre lati era difesa da un doppio fossato che delineava uno spazio di 290x210m, il quarto lato presentava un unico fossato, delineante uno spazio di 210x25m. Nella parte centrale trovavano posto diverse baracche rettangolari, latrine, fosse per derrate e forni da pane. All esterno della fortezza sono stati rinvenuti diversi forni da pane e fornaci per lavorare i metalli. Lungo la parte nord-orientale della fortezza correva la principale strada Emona- Siscia. In base ai rinvenimenti il campo fu abbandonato dopo la repressione della rivolta tra il 6 e il 9 d.c. Una volta completata la conquista dell arco alpino sud-orientale e dopo la fine delle operazioni militari ai bordi della Pannonia, ebbe inizio un intensiva fase di romanizzazione e urbanizzazione. La seconda città ad ottenere le leggi cittadine fu la celtica Kéleia (oggi Celje). Questo centro dei Taurisci, nel II e I sec. a.c. batteva una moneta propria e si era evoluto in un emporio commerciale già nell ambito del Regnum Noricum. In seguito all annessione romana fu probabilmente vietata l emissione di moneta propria e richiesta la conformazione della popolazione norica alle norme romane. Claudio trasformò la regione nella provincia del Norico e Celeia ottenne lo status di municipio già nella prima fase di urbanizzazione, assieme ad altre quattro città (Virunum, Teurnia, Aguntum, Iuvavum). Gli abitanti del Municipium Claudium Celeia furono iscritti nel distretto elettorale Claudio e in città era stabilmente presente una stazione dei beneficiarii procuratoris. Gli abitanti della città erano secondo stime recenti circa 10000; il dato proviene tuttavia dallo studio di iscrizioni, che non tengono conto certo di tutte le classi sociali. Nella prima epoca imperiale la popolazione era in gran parte costituita da Celti, con pochi immigrati italici. Ciò traspare anche dai monumenti funebri: le epigrafi riportano nomi celtici. Successivamente, nei primi due secoli, a Celeia i nomi celtici ammontano a 21,5%, quelli latini al 72,5%; in epoca posteriore scendono i nomi celtici sino al 7%. In città avevano grossa influenza alcune famiglie arrivate dall Italia settentrionale, quali quelle dei Specatti, Ennii, Barbii, Caesernii. Nel I sec. la città si estendeva per m 2 e nei due secoli successivi raggiunse la sua massima estensione, quasi doppia rispetto al I secolo. La parte occidentale era divisa in insule regolari, secondo un preciso progetto urbanistico. Qui sorgeva il foro e comparvero templi su podio e ville urbane arredate e decorate in stile italico con terme, mosaici e pitture parietali. Nel I e II sec. d.c. sono comuni i mosaici a motivo geometrico o vegetale in tessere bianche e nere, che diventano policrome verso la fine del II e nel III sec. d.c. Le pitture parietali presentano motivi figurativi già nel I e II sec. d.c. Ai margini nord e sud della città l architettura era differente, sviluppatasi in maniera più disordinata, con case modeste e vaste aree artigianali. Qui sono emersi resti di produzioni di ceramica, vetro e officine per la lavorazioni di metalli. Negli ultimi cinque anni sono stati scoperti a Celeia due importanti complessi sacri, che ci consentono una precisa definizione dei riti cultuali del Norico meridionale nel I sec. d.c. La collocazione del tempio capitolino, il principale santuario cittadino, è stata confermata da sondaggi in Piazza dei conti di Celje, nel centro della città moderna. La sua collocazione al margine del foro era stata prima solamente supposta da vecchi studi e alcuni rinvenimenti casuali. Rilievi geofisici e sondaggi hanno dimostrato che si tratta del principale tempio cittadino, eretto su un podio di 53 x 30 m e dedicato alla triade Capitolina. Nella parte nord della città romana è stato individuato un complesso templare che fornisce nuovi dati sulle pratiche religiose della tarda età lateniana e dell inizio dell epoca romana. La parte più antica del complesso è costituita da una sacra fonte celtica, di 28 x 11 m, con resti di ceramica sia locale sia importata; quest ultima presentava ancora resti di cibo. Le offerte erano appesantite con sassi e gettate in acqua; tra di esse erano presenti anche elementi di un carro celtico (pars pro toto). La fonte fu in seguito colmata per fare spazio ad un complesso templare romano, con templi di tipo gallo-romano. Già prima della metà del I sec. d.c. sorsero due santuari a pianta quadrata, con cella centrale circondata da ambulacro. Quasi coevo è anche un terzo tempio, molto interessante, eretto nei pressi del ponte ligneo sulla Savinja; al tempio portava una scalinata, che lo pone come variante o ibrido dei templi ad ambulacro. Le fosse rituali, bothroi, presentavano numerosi resti di offerte. Le caratteristiche di questo complesso sacrale ci aiutano a capire i cambiamenti nelle pratiche rituali del Norico meridionale e a Celeia ai tempi della sua annessione a Roma e conseguente trasformazione nella provincia del Norico alla metà del I sec. d.c. I monumenti funerari in marmo dell aristocrazia di Celeia scoperti presso Šempeter possono essere visti come una tipica rappresentazione romana dell apoteosi personale. Scoperti nel 1952 ed esposti al pubblico a partire dal 1960, dopo essere stati restaurati, rappresentano ancora oggi una delle massime espressione dell arte funeraria romana nell Europa centrale. I ceti alti della società romana, che rappresentavano l autorità ricoprendo cariche di duoviri ed edili, si eressero questi monumenti in marmo bianco ad una decina di miglia dalla città, probabilmente nelle vicinanze dei loro possedimenti terrieri. Con la loro architettura imponente e i bassorilievi, che raccontano ai passanti storie di antichi dei e eroi, testimoniano la ricchezza delle aristocrazie locali, che tra il I e III sec. d.c. non sfiguravano nel confronto con i patrizi della capitale dell impero. Anche a Poetovio (Ptuj), la più grande città romana nel territorio dell odierna Slovenia, i viaggiatori erano sicuramente salutati da simili monumenti di dignitari e rappresentanti delle autorità all ingresso nella Colonia Ulpia Traiana. La città si sviluppò all incrocio di due importanti vie commerciali; la via dell Ambra attraversava qui il fiume Drava e collegava così l alto Adriatico e la regione danubiana con il Baltico mentre la via fluviale della Drava rappresentava il collegamento tra le Alpi e la regione danubiana orientale. Il Grajski hrib, ossia l altura che si erge nel punto dove la via transita il fiume, rappresentava per la sua collocazione strategica un ottima posizione per un insediamento. Qui sono stati rinvenuti resti risalenti al Neolitico nonché senza soluzione di continuità all età del Bronzo, al periodo dei Campi d Urne e a tutta l età del Ferro

13 Prima della conquista romana e dell annessione di tutto il territorio all impero, Ptuj fece parte del regno Norico, vista la sua posizione strategica, fu tuttavia poco dopo annessa all Illirico. In seguito alla repressione della rivolta dalmato-pannonica tra il 6 e il 9 d.c. e la scissione dell Illirico nelle province di Dalmazia e Pannonia, la città passò a quest ultima. Successivamente, con la riorganizzazione di Traiano, all inizio del II sec. d.c. la città fece parte della Panonia Superior. Poco dopo la conquista romana, avvenuta attorno al 15 d.c., sorse sulla riva destra della Drava l accampamento militare della legione VII Augusta, sostituita alla fine del 45 o agli inizi del 46 dalla legio XIII Gemina, trasferita qui da Vindonissa. Con il trasferimento della legione a Vindobona il campo fu abbandonato. Vista l importanza e la posizione strategica della città è comunque certo che vi siano state dislocate anche in seguito guarnigioni minori; ne sono prova vari rinvenimenti casuali e i numerosi mitrei. L abitato romano si sviluppò lungo la strada a partire dalla prima metà del I sec. d.c. e inglobò diversi abitati preistorici sorti in precedenza su entrambe le rive della Drava. Nel corso di tutta la sua storia la città, cui Traiano conferì il titolo di colonia, restò un abitato composto da diversi nuclei, tutti a ridosso della strada. La forma e la crescita della città dipendevano dal terreno e dai mutamenti del corso del fiume; i contorni ne risultano molto irregolari, la rete viaria interna descrive tuttavia maglie regolari. L abitato disponeva di due acquedotti: il primo serviva il campo militare e parte della città sulla riva sinistra, mentre il secondo arrivava al centro della città, sino alla Vičava e al Panorama. Qui sorgevano il foro e i palazzi amministrativi, nelle vicinanze si trovavano le ville dei cittadini più facoltosi. L ampia area dell odierna Rabelčja vas era dedicata alle attività produttive: qui furono rinvenuti resti di grandi complessi per la produzione di ceramica e laterizi. Al tempo di Adriano, o in un periodo di poco posteriore, la città diventa sede della dogana, Publicum portorii Illyrici, passata con Commodo sotto la diretta amministrazione imperiale. Da allora viene menzionata sulle iscrizioni come Vectigal Illyrici. Nelle numerose epigrafi onorifiche si sono conservati i nomi degli amministratori doganali, in maggioranza collegati con il cosiddetto Primo mitreo (risalente alla metà del II sec. d.c.) o con il Secondo mitreo, del periodo di Settimio Severo. Poetovio fu spesso anche sede dei rappresentanti delle autorità civili e militari romane e teatro di avvenimenti importanti, che portarono conseguenze in tutto l impero. Le fonti antiche ricordano la battaglia tra Costanzo II e Magnenzio, combattuta nei dintorni della città nel 351, la cattura nel 354 di Gallo Cesare, su ordine di Costanzo II e l importante battaglia tra Teodosio e Massimo combattuta nell estate del 388 nell ambito della guerra civile. Lo storico bizantino Prisco ricorda che la delegazione dell Impero d Occidente mandata da Ezio da Ravenna alla corte di Attila si fermò a Petoviona, e fu qui raggiunta da alcuni suoi membri. Le province tuttavia condividevano con l Impero anche i periodi di crisi quando la pax Romana cominciò a sgretolarsi ne risentì pesantemente tutto l ambito sudalpino orientale. Le turbolente migrazione dei popoli germanici al tempo di Marco Aurelio e Lucio Vero influirono pesantemente in quest area. La provincia procuratoria del Norico diventò nel II sec. d.c. provincia a statuto legatario. Nel 165 una delle due legioni di nuova fondazione, la legio II Italica, fu stanziata a Ločica presso Polzela. Una speciale rete difensiva, la Pratentura Italiae et Alpium, che si estendeva da Forum Iulii (Cividale) attraverso Emona e Celea sino a Tarsatica (Fiume), fu istituita con lo scopo di difendere il passaggio dalle province verso il territorio italico e impedire ai barbari di raggiungere il centro dell impero. Il campo militare, di 543 x 435 m, era cinto da possenti mura in pietra. Dagli scavi condotti nel 1917 emersero cinque grandi edifici in muratura (comando, ospedale ecc.) e un sistema di canali costruito in blocchi di pietra. L importanza di questo campo per la città e l agro di Celeia è stata dimostrata dai recenti scavi archeologici (1995) condotti in vista dell inizio dei lavori autostradali. La fabbrica di laterizi, dislocata 15 km a est del campo, odierna Ilovica presso Vransko, diventò nel II sec. il fornitore principale del campo: i due grandi forni rettangolari e l area di stoccaggio coperta erano sufficienti per le necessità del campo. Numerosi reperti e soprattutto le monete dimostrano la vitalità della fornace nella seconda metà del II sec. d.c. I bolli con il nome della legione sono in diversi casi uguali a quelli rinvenuti nel campo di Ločica, a 10 km da Vransko. La fornace di Ilovica si può inserire nel contesto storico della costruzione della linea difensiva e dello stanziamento della legione nel Norico. L aumento della produzione di laterizi nel II sec. può essere direttamente collegato con lo stanziamento nella regione della legione romana e la costruzione del loro campo militare a Ločica. Non più tardi della metà del II sec. aumentarono le capacità produttive, nettamente indirizzate ai bisogni del campo militare di Ločica. Il breve periodo in cui la II legione Italica ebbe stanza nel campo (restò in uso tra il 168 e il 172) corrisponde nettamente con il periodo di massima produzione del complesso di Ilovica. La situazione mutò con il trasferimento della legione sul Danubio, prima ed Albing e successivamente a Enns (Lauriacum, Austria). La provincia del Norico passò da provincia procuratoria a provincia a statuto legatario; la legione era stanziata a Lauriacum (Enns). La linea difensiva dell area d accesso dall Illirico all Italia fu soppressa, il campo di Ločica abbandonato e smantellato il miglior cliente dei laterizi di Vransko cambiò sede. Il breve periodo di pace dopo la guerra con i Marcomanni rappresentava solo la quiete prima della tempesta. L aumento delle truppe sul limes ha consentito un ultimo periodo di fioritura all epoca dei Severi ( ). Dopo l instabilità nel periodo degli imperatori soldati, Diocleziano riuscì a frenare la dissoluzione dell impero; seguirono tuttavia nel IV sec. le lotte contro i Germani e le loro incursioni. Nel 401 il Norico Ripense e Mediterraneo erano alla mercè dei Vandali e dei Goti orientali e successivamente, nel 407, dei Goti occidentali alla guida di Alarico, che nel 410 saccheggiò Roma. Pare che il suo comando avesse sede nel territorio di Celeia o Virunum. Seguirono le scorrerie degli Unni alla guida di Attila e solo la morte di quest ultimo, nel 452 fermò temporaneamente l avanzata degli Unni e delle numerose genti che vi si unirono Il calo degli abitanti delle città nella tarda antichità è evidente nei casi di Celeia e Poetovio. In epoca tardoantica Celeia fu cinta da poderose mura, che racchiudevano tuttavia solo un terzo dell estensione della città romana nei primi due secoli. Per la costruzione delle mura furono adoperati numerosi monumenti antichi, lapidi e addirittura statue, che un tempo ornavano la città. Nel IV secolo diminuirono notevolmente anche gli abitanti di Poetovio. Ampie aree si spopolarono, gli abitanti si concentrarono nel punto più strategico, presso il guado del fiume, sul Grajski hrib e sul Panorama. In questo periodo incerto della tarda antichità fu nuovamente dimostrata l importanza della cosiddetta porta illiro-italica di Postumia per la difesa dell impero. Già verso la fine del III e nel IV sec. d.c. vi fu costruito un sistema di mura di sbarramento. Questa linea di difesa con mura e torri (Claustra Alpium Iuliarum) avrebbe dovuto difendere l Italia dai barbari provenienti da oriente. L esercito era organizzato in tre legioni giuliano-alpine, le vie di comunicazione erano difese da mura; la strada principale tra Aquileia e Emona era 24 25

14 difesa addirittura da tre cerchie di mura: presso Vrhnika (Nauportus), Lanišče e Hrušica (Ad Pirum). Qui, su un altipiano a 858 m d altezza, sorgeva un imponente fortezza tardoromana. Il punto centrale del sistema difensivo era rappresentato dal castello di Aidussina (Castra). La fortezza, di 220 x 160 m, aveva mura spesse 3 m con 14 torri. I resti e la pianta sono ancora visibili nella struttura della città. Alcuni tratti delle mura sono restaurati, ad esempio nella parte est, tra le torri 8 e 9, così anche le torri 12 e 13 nella parte sud e le retrostanti terme, presentate in situ. Nel periodo delle guerre civili del IV sec. d.c. passarono attraverso questo sistema difensivo diversi eserciti, di cui le fonti storiche ricordano alcune battaglie. La più famosa è forse quella combattuta nel 394 tra Teodosio I e Eugenio presso il Frigido, nella valle del Vipacco, nella quale l esercito cristiano sconfisse il pagano Eugenio. La vittoria di Teodosio unì per un breve periodo l impero, che si scisse definitivamente alla sua morte sei mesi più tardi. L Impero d Occidente cessò formalmente di esistere nel 476, il fatto tuttavia non influì molto sull ambito sudalpino orientale. Un cambiamento maggiore fu rappresentato dall avvento dei Goti orientali, con la loro nuova organizzazione giuridica, sconfitti in seguito dai Bizantini. A loro si susseguirono Franchi, Langobardi e Avari. Nella prima metà del VI sec. comincia il lento insediamento di popolazioni Slave, che cancellano le ultime traccie della civiltà classica. Bibliografia BRATOŽ, R, Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev, Zbirka zgodovinskega časopisa 12, Ljubljana GASPARI, A.,»APUD HORRIDAS GENTIS «Začetki rimskega mesta Colonia Iulia Emona / Beginnings of the Roman Town of Colonia Iulia Emona, Ljubljana GUŠTIN, M.,Il campo militare romano a Čatež presso Brežice (Slovenia), in»quaderni Friulani di Archeologia«12, 2002, pp HORVAT, J., Nauportus (Vrhnika), Dela I. raz. SAZU 33, Ljubljana KANDLER, M., Zu den Grabungen F. Lorgers im Legionslager Ločica (=Lotschitz), in»arheološki vestnik«30, 1979, pp KASTELIC, J., Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, Slovenska matica, Ljubljana KREMPUŠ, R., GASPARI, A., NOVŠAK, M., Die neuen spätkeltischen und frühkaiserzeitlichen Heiligtümer von Celeia, in F. W. LEITNER (a c.) Götterwelten. Tempel, Riten, Religionen in Noricum, Klagenfurt 2007, pp LAZAR, I., Celeia, in M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Noricum, Situla 40, Ljubljana 2002, pp LAZAR, I., New finds from Celje and a problem of the Celeian forum, in F. NAUMANN-STECKNER, B. SCHNEIDER, P. NOELKE (a c.), Romanisation und Resistenz, Akten des VII. Internationalen Colloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens (Köln, 2. bis 6. Mai 2001), Mainz 2003, pp LAZAR, I., Ilovica pri Vranskem, Katalogi SAAS 1, Ljubljana LAZAR, I., The Roman Necropolis in Šempeter: The History of Research, v: Kokole M., Šašel Kos M., Murovec B., Talbot M. (ur.), Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the 18th Century, Ljubljana 2006, LAZAR, I., Celejski forum in njegov okras, Annales 18/2, , 2008 MASON, P., Rimska vojaška utrdba, in PREŠEREN, D. (a c.), Zemlja pod vašimi nogami, Ljubljana 2003, MUŠIČ, B., HORVAT, J., Nauportus, an early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika, in»arheološki vestnik«58, 2007, pp OSMUK, N., Obzidje rimske utrdbe Castra v Ajdovščini, in»arheološki vestnik«41, 1990, pp OSMUK, N., Ajdovščina Castra. Stanje arheoloških raziskav, in»arheološki vestnik«48, 1997, PLESNIČAR GEC, L., Urbanizem Emone / The Urbanism of Emona, Ljubljana PLESNIČAR GEC, L., Emonski forum / The Emona Forum, Annales Mediterranea, Koper PREŠEREN, D. (ed.), The Earth Beneath Your Feet, Archaeology on the Motorways in Slovenia, Guide to Sites, Ljubljana ŠAŠEL KOS, M., Nauportus: Literary and Epigraphic Sources, in J. HORVAT, Nauportus (Vrhnika), Dela I. raz. SAZU 33, Ljubljana 1990, pp ŠAŠEL KOS, M., The embassy of Romulus to Attila. One of the last citations of Poetovio in classical literature, in»tyche«9, 1994, pp ŠAŠEL KOS, M., The End of the Norican Kingdom and the Formation of the Provinces of Noricum and Pannonia, in B. DJURIĆ, I. LAZAR (a c.), Akten des IV. Int. Koll. über Problemen des Provinzialröm. Kunstschaffens, Situla 36, Ljubljana 1997, pp ŠAŠEL KOS, M., The boundary stone between Aquileia and Emona, in»arheološki vestnik«53, 2001, pp ŠAŠEL KOS, M., Emona was in Italy, not in Pannonia, in: M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I, Situla 41, Ljubljana 2003, pp VIČIČ, B., Colonia Iulia Emona. 30 Jahre später, in M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (a c.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I, Situla 41, Ljubljana 2003, pp VISOČNIK, J., Jezikovne značilnosti napisov antične Celeje z okolico kot vir za proučevanje romanizacije celejskega prostora, dottorato di ricerca, Ljubljana 2007 (inèdito). WINKLER, G., Legio II. Italica. Das Hausregiment von Lauriacum, in LESKOVAR, J., SCHWANZAR, C., WINKLER, G. (a c.), Worauf wir stehen (Hrsg.), Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz 2003, pp

15 ARHEOLOŠKI PARKI IN POTI V SLOVENIJI PARCHI E ITINERARI ARCHEOLOGICI IN SLOVENIA 29

16 HRUŠICA RIMSKA POŠTNA POSTAJA IN VOJAŠKA POSTOJANKA URNIK CENIK KAKO DO TJA MUZEJ Manjša zbirka arheoloških najdb je shranjena v bližnjem gostišču Stara pošta in jo odprejo na željo obiskovalca. OGLEDI Oskrbnik najdišča je Narodni muzej Slovenije, kjer se je treba tudi najaviti za ogled. Vodeni ogledi so mogoči od aprila do oktobra ob četrtkih po predhodni najavi. Narodni muzej Slovenije organizira tudi javna vodstva, ki so sproti objavljena v medijih. NAJAVE Za vodeni ogled se je treba najaviti v Narodnem muzeju Slovenije. Organizirana vodstva skupin so mogoča ob četrtkih po predhodni najavi. Vodeni ogledi so plačljivi po ceniku, samostojni ogledi so mogoči kadar koli. Priporočljiva je terenska obutev. Tel.: +386 (0) E-pošta: Obisk muzeja in arheološkega parka je brezplačen. Javno vodstvo: 3 na osebo Vodstva najavljenih skupin do 15 oseb: 45 * Vodstva najavljenih skupin nad 15 oseb: 3 na osebo Vodstva najavljenih šolskih skupin: 2 na osebo * Fiksna postavka; velja tudi za individualna vodstva. Gostilna Stara pošta Podkraj Col Ceste iz smeri: Ljubljana Logatec Kalce Podkraj Hrušica Ajdovščina Col Hrušica Idrija Godovič Col Hrušica Črni Vrh Hrušica (makadamska cesta) Postojna Bukovje Hrušica (delno asfaltirana cesta) Cesti iz smeri Logatca in Ajdovščine sta redno spluženi tudi pozimi. Pred vojaško trdnjavo, katere ostanki se danes vijejo po pobočju Listnika (918 m n. m.), so Rimljani zgradili poštno in preprežno postajo. Zgrajena je bila v času cesarja Avgusta (27 pr. n. š. 14 n. š.), hkrati z rimsko državno cesto. Nova cesta skozi Ajdovščino in čez Hrušico, ki je povezovala Akvilejo (današnji Oglej v Italiji) in Emono (današnja Ljubljana), je nadomestila prejšnjo daljšo čez Razdrto in skrajšala potovanje za en dan. Od 2. stoletja je bila na tem mestu tudi beneficiarska postojanka. V poznem 3. stoletju so Rimljani okoli poštne postaje zgradili mogočno vojaško trdnjavo in v njej nastanili vojaško posadko. Takrat so namreč dolgo obdobje miru in blaginje zamajali vdori različnih germanskih in barbarskih ljudstev. Za obrambo Italije je bil zgrajen več kot 80 km dolg obrambni sistem, znan pod imenom Claustra Alpium Iuliarum, v katerega je bila vključena tudi trdnjava na Hrušici in ki je neposredno varoval italski prostor srce rimskega imperija. Pri tem so izkoristili naravne danosti kraško-alpskega sveta, na lažje dostopnih območjih pa so zgradili obrambne zidove. Sistem je bil dodatno okrepljen s stolpi, pomembni prehodi pa z manjšimi (Lanišče) oziroma večjimi trdnjavami (Hrušica). Sistem so začeli graditi v drugi polovici 3. stoletja, v celoti pa je zaživel v konstantinskem obdobju (prva polovica 4. stoletja). Obstajal je do 5. stoletja, potem pa je izgubil svoj pomen. Ostanki poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum so največji rimskodobni spomenik v Sloveniji. Tloris trdnjave na Hrušici je prilagojen zemljišču in je nepravilne ovalne oblike. Trdnjava je dolga je 250 metrov in široka do 75 metrov. Obdaja jo 2,7 metra široko obzidje, ki je bilo prvotno visoko okrog 8 metrov in utrjeno s stolpi. S stolpi je bil utrjen tudi prečni zid z ozkim prehodom, ki je trdnjavo delil na spodnji in zgodnji del. Zgornji del je služil za taktični umik v stiski in za pašo živine. V spodnjem delu so bili štabno poslopje z vojaškimi barakami in šotori, majhne delavnice, poštna postaja in cisterna. V trdnjavi je lahko hkrati prenočevalo okoli 500 vojakov (kohorta). Trdnjavo je čez sedlo presekala cesta Akvileja Emona, vhoda pa so na dveh straneh ščitila vrata, obdana z visokima stolpoma, ki sta bila verjetno visoka 10 metrov. V 5. stoletju je bila trdnjava opuščena, vendar se je promet po cesti nadaljeval najmanj do konca 6. stoletja. Zgodnjesrednjeveško obdobje na Hrušici je slabo poznano. Med 12. in 14. stoletjem je bila v opuščeni trdnjavi zgrajena cerkev, posvečena sv. Jedrt, zavetnici popotnikov. Najkasneje v tem času je stara rimska magistrala ponovno oživela, saj je po njej vse do srede 19. stoletja potekala redna poštna povezava med Gorico in Ljubljano. Takrat je bila stavba sedanjega gostišča na Hrušici poštna postaja, pozneje pa lovska koča goriške grofovske družine Lanthieri. Bližnji spomeniki v sklopu obrambnega sistema so še Lanišče (vojaška trdnjava; 6 km po cesti v smeri Logatca), Ajdovščina (vojaška trdnjava v sklopu sodobnega mesta; 13 km po cesti v smeri Ajdovščine), Vrhnika (vojaška utrdba in stražna postaja; 27 km v smeri Ljubljane)

17 1. Hrušica pogled proti severu: viden je prečni zid, ki je delil trdnjavo na spodnji in zgornji del (foto: A. Breznik, arhiv NMS) / Hrušica veduta verso nord: muro trasversale che suddivide la fortificazione nella parte inferiore e in quella superiore (fotografia: A. Breznik, archivio NMS) 3. Pogled skozi vrata na prečnem zidu, skozi katerega je bil prehod iz spodnjega dela trdnjave v zgornji (foto: A. Breznik, arhiv NMS). / Veduta attraverso la porta del muro trasversale, la quale raccordava la parte inferiore e quella superiore della fortificazione (fotografia: A. Breznik, archivio NMS). 2. Hrušica pogled proti jugu: viden je celoten spodnji/južni del trdnjave, kjer so nekoč stale barake in vojaški štab. Rimska cesta je tekla po enaki trasi kot današnja (foto: A. Breznik, arhiv NMS). / Hrušica veduta verso sud: parte inferiore/meridionale della fortificazione, dove un tempo erano situate le baracche militari e l edificio di comando. La strada romana aveva lo stesso andamento di quella odierna (fotografia: A. Breznik, archivio NMS). 4. Jugozahodni stolp na Hrušici, kjer je vidna dvofazna gradnja (foto: A. Breznik, arhiv NMS). / Torre sudoccidentale di Hrušica, nella quale si osservano due distinte fasi edilizie (fotografia: A. Breznik, archivio NMS)

18 HRUŠICA STAZIONE DI POSTA ROMANA E POSTAZIONE MILITARE ORARIO PREZZI D INGRESSO COME ARRIVARE MUSEO: Una collezione minore di reperti archeologici si trova nella vicina trattoria Stara pošta aperta a richiesta del visitatore. VISITE: La gestione del sito è affidata al Museo nazionale della Slovenia, al quale è necessario rivolgersi per prenotare la visita. Le visite guidate sono effettuabili ogni giovedì da aprile a ottobre previa prenotazione anticipata. Il Museo nazionale della Slovenia organizza anche servizi di guida pubblici che vengono regolarmente pubblicati nei giornali. PRENOTAZIONI: La visita guidata è prenotabile presso il Museo nazionale della Slovenia. Le visite organizzate per gruppi possono effettuarsi il giovedì previa prenotazione anticipata. Il costo del servizio di visita guidata è quello di listino, le visite individuali sono effettuabili in qualsiasi momento. Si consigliano scarpe da escursionismo. tel. (01) , La visita del museo e del parco archeologico è gratuita. Servizio guida pubblica: 3 a persona Servizio guida per gruppi prenotati - fino a 15 persone: 45 * Servizio guida per gruppi prenotati - più di 15 persone: 3 a persona Servizio guida per scolaresche prenotate: 2 a persona * (prezzo fisso; applicabile anche per guide individuali) Trattoria Stara pošta Podkraj Col Strade provenienti da: Ljubljana-Logatec-Kalce-Podkraj-Hrušica Ajdovščina-Col-Hrušica Idrija-Godovič-Col-Hrušica Črni Vrh-Hrušica (strada sterrata) Postojna-Bukovje-Hrušica (parzialmente asfaltata) D inverno le strade provenienti da Logatec e Ajdovščina vengono regolarmente tenute pulite dalla neve. Davanti alla fortezza militare, i cui resti si inerpicano lungo il pendio del monte Listnik (918 m l. m.), i Romani eressero una stazione di posta e cambio cavalli. Quest ultima fu costruita all epoca dell imperatore Augusto (27 a. C d.c.) assieme alla strada statale romana. La strada nuova che attraversava Aidussina e Hrušica collegando Aquileia ed Emona (l attuale Lubiana), sostituì quella precedente più lunga che passava per Razdrto, riducendo così il viaggio di un giorno. Dal II secolo questo luogo accolse anche una stazione di soldati beneficiari. Nel tardo III secolo i Romani costruirono attorno alla stazione di posta un imponente fortezza, nella quale vi dispiegarono il corpo militare. Allora il lungo periodo di pace e benessere fu sconvolto dalle invasioni di diverse popolazioni germaniche e barbariche. In nome della difesa del territorio italico fu eretto un sistema di difesa lungo 80 km e noto come Claustra Alpium Iuliarum, al quale apparteneva anche la fortezza a Hrušica, e il quale aveva la funzione di difesa diretta del territorio italico il cuore dell Impero Romano. In quest occasione vennero sfruttate le peculiarità naturali del mondo carsico-alpino, mentre nelle aree facilmente accessibili furono innalzate mura difensive. Il sistema fu irrobustito da torri, i passaggi principali invece protetti da fortezze più piccole (Lanišče) oppure più grandi (Hrušica). La sua costruzione avvenne nella seconda metà del III secolo, ma il massimo fervore edilizio fu raggiunto nel periodo di Costantino (prima metà del IV secolo). Essa persistette fino al V secolo, dopodichè perse la sua importanza. I resti del sistema difensivo tardoantico Claustra Alpium Iuliarum si considerano il più grande monumento dell epoca romana esistente in Slovenia. La fortezza a Hrušica, con la sua forma ovale irregolare, è stata ricavata sfruttando la conformità del terreno. Ha 250 metri di lunghezza e raggiunge i 75 metri di larghezza. Protetta da un muro di cinta con 2,7 metri di spessore, la cui altezza iniziale era 8 metri, fu inoltre fortificata da torri. Quest ultime rafforzavano anche il muro trasversale che conteneva un passaggio stretto, il quale divideva la fortezza nella parte inferiore e superiore. La parte superiore serviva nel caso di un ripiegamento tattico e per il pascolo del bestiame. La parte inferiore abbracciava l edificio di comando con le baracche e le tende militari, piccole officine, la stazione di posta e la cisterna. La fortezza forniva alloggio a 500 soldati (coorti). Lungo il passo essa era attraversata dalla strada Aquileia-Emona; i due accessi erano difesi da entrambi i lati da una porta d ingresso affiancata da due torri alte probabilmente 10 metri. Nel V secolo la fortezza fu abbandonata, ciononostante veniva trafficata almeno fino alla fine del VI secolo. Si hanno scarse notizie in merito al periodo altomedievale a Hrušica. Nella fortezza abbandonata, tra i secoli XII e XIV, fu costruita una chiesa dedicata a Santa Gertrude, protettrice dei viandanti. Non più tardi di allora rinacque l antica strada statale romana, che fino alla metà del XIX secolo dava vita al collegamento ordinario postale tra Gorizia e Lubiana. L edificio dell attuale trattoria a Hrušica era allora una stazione postale, diventando successivamente la casa di caccia di famiglia dei conti goriziani Lanthieri. Altri monumenti adiacenti, appartenenti al sistema difensivo, si trovano a Lanišče (fortezza militare. 6 km lungo la strada in direzione Logatec), Aidussina / Ajdovščina (fortezza militare all interno dell attuale città. 13 km lungo la strada in direzione Aidussina), Vrhnika (fortezza militare e posto di guardia. 27 km in direzione Lubiana)

19 MOŠNJE RIMSKA OBCESTNA POSTAJA CENIK Ogled najdišča je brezplačen. KAKO DO TJA Avtocesta Ljubljana Jesenice, izvoz Radovljica. Arheološko najdišče pri Mošnjah, ki se ga je med arheologi prijel vzdevek gorenjski Pompeji, je bilo odkrito na trasi gorenjske avtoceste med Vrbo in Peračico, ki je bila predana prometu jeseni Pri odkritih ostalinah gre najverjetneje za arhitekturne ostanke postojanke ob glavni rimski cesti med Emono, današnjo Ljubljano in tedanjim središčem Virunom, v današnji Celovški kotlini. Raziskana poslopja in številne najdbe v njih kažejo, da je naselbina zrasla pred domala 2000 leti, že na samem začetku rimskega prodora v naše kraje in je neprekinjeno obstajala skoraj 400 let. Glavna poslopja so bila zidana v nadstropje, nekatera so bila ogrevana s talno in zidno centralno kurjavo, kopalnico so krasili mozaiki, stene vsaj nekaterih prebivališč pa so krasile stenske slikarije. Drobno gradivo, ki odslikava vsakdanje življenje tedanjega prebivalstva, je silno bogato in izpovedno. Najdena so bila številna pisala, ki verjetno kažejo na obstoj nekega urada, morda lokalnega sedeža za zbiranje dajatev. Številna orodja kažejo, da je tu moralo delovati kar nekaj obrtnikov, med njimi skoraj gotovo kolar in kovač. Najdenih je bilo sorazmerno veliko novcev, ne manjkajo odlomki nakita, raznih sponk in igel, številna lončenina ter steklo. Višina ohranjenih zidov tik ob pobočju presega 1,7 metra proti jugu, na ravni terasi pa se njihova ohranjena višina zniža na okoli 0,3 metra. Največja doslej odkrita stavba je bila široka več kot 20 metrov in dolga skoraj 37 metrov. V skoraj vseh prostorih so odkrili ognjišča v obliki pravokotnih zidanih struktur. Prav tako pa je bila iz tufa izdelana ena najpomembnejših najdb do zdaj, sončna ura. Poleg te je bila v Sloveniji najdena le ena, in sicer v rimski villi rustiki v Lokah pri Novi Gorici iz 1. stoletja našega štetja. Za uro z najdišča pri Mošnjah pa lahko rečemo, da je bila glede na vrsto kamna izdelana zagotovo nekje v bližini, kjer so najdišča tega kamna; morda prav v tem rimskem naselju. Po vsej verjetnosti je bila večina zidov v notranjščinah ometana, v enem od prostorov pa so arheologi našli celo ostanke fresk v preprostem rdečem tonu. Poleg naštetih najdb se najdišče v Mošnjah odlikuje tudi po številnih kovinskih predmetih in izdelkih iz keramike. Na dan so prišli deli tedanjih noš: številne bronaste in srebrne sponke za spenjanje oblačil, ki kažejo na izbran okus lastnikov. V stavbi so našli tudi številne kose uporabnega orodja (železni zidarski žlici, nože, kamnite bruse) in pripomočke (železne škarje, svinčene uteži, trnek, glinene uteži za statve, del kamnitega možnarja). O tem, da so bili prebivalci teh poslopij zagotovo pismeni, pričajo najdena pisala iz železa, s katerimi so pisali na voščene tablice. Pasnim sponam, bronastim uhanom, prstanom iz brona in srebra, iglam lasnicam, zapestnicam ter drugim najdbam pa se pridružujejo še številni bronasti in srebrni novci. Na podlagi novcev, med katerimi najdemo celo dva keltska novčiča, lahko najdišče zelo zanesljivo tudi datiramo, in sicer v čas od začetka 1. do konca 4. stoletja našega štetja. 1. Mošnje, rezidenčni objekt vile po zaključenih obnovitvenih oziroma restavratorsko-konservatorskih delih (foto: J. Lux, arhiv ZVKDS, CPA) / Mošnje, parte residenziale della villa a conclusione degli interventi di conservazione e restauro (fotografia: J. Lux, archivio ZVKDS CPA) 2. Izbor nakita iz vile pri Mošnjah (foto: A. Ogorelec, arhiv ZVKDS, CPA) / Mošnje, alcuni dei gioielli rinvenuti nella villa di Mošnje (fotografia: A. Ogorelec, archivio ZVKDS CPA) 36 37

20 3. Mošnje, prostori privatnih term znotraj bivalnega dela vile (foto: M. Lavrič, arhiv ZVKDS, CPA) / Ambienti delle terme private nell ambito della parte abitativa della villa (fotografia: M. Lavrič, archivio ZVKDS CPA) PREZZI D INGRESSO MOŠNJE STAZIONE DI SOSTA LUNGO LA STRADA ROMANA La visita del sito è gratuita. Il sito archeologico di Mošnje, soprannominato dagli archeologici Pompei della Gorenjska, è stato scoperto sul tratto autostradale della regione Gorenjska tra Vrba e Peračica, aperto al traffico nell autunno del Si tratta probabilmente di resti architettonici della stazione di sosta situata lungo la principale strada romana che collegava Emona, l attuale Lubiana, al centro antico Virun nell attuale bacino di Klagenfurt. Gli edifici esplorati e i numerosi ritrovamenti testimoniano la formazione dell insediamento circa 2000 anni fa, quindi già all inizio stesso dell avanzata romana in questo territorio. L insediamento persistette per circa 400 anni. Gli edifici principali si sviluppavano su un piano, alcuni erano provvisti di riscaldamento a pavimento e quello centralizzato a parete, il bagno era abbellito da mosaici, le pareti di alcuni ambienti erano invece ornate da affreschi. Il materiale archeologico, che riflette la vita quotidiana degli antichi abitanti, è molto ricco ed significativo. Sono stati ritrovati numerosi oggetti adibiti alla scrittura che probabilmente indicano la presenza di un ufficio, forse di una sede locale per la raccolta di tributi. Dai numerosi utensili si può supporre la presenza di parecchi artigiani, tra i quali quasi sicuramente il carraio e il fabbro. Fu rinvenuto un numero considerevole di monete, ma altresì pezzi di gioielli, varie spille e aghi, nonchè svariato vasellame e oggetti in vetro. L altezza dei muri preservati, che si ergono lungo il pendio, supera i 1,7 metri verso sud, mentre sul pianoro è di circa 0,3 metri. L edificio più grande finora scoperto vantava più di 20 metri di larghezza e circa 37 metri di lunghezza. In quasi tutte le stanze sono stati ritrovati dei focolari caratterizzati da strutture murate di forma rettangolare. Tra i ritrovamenti più significativi finora reperiti c è un orologio solare in tufo. Inoltre, in Slovenia, fu ritrovato un altro orologio solare, rinvenuto nella villa rustica romana a Loke presso Nova Gorica e databile al I secolo dopo Cristo. In merito all orologio ritrovato a Mošnje è possibile sostenere che esso, considerando il tipo di pietra utilizzata, è stato sicuramente realizzato nei pressi della zona dove si trova l area di estrazione di questa pietra; potrebbe trattarsi proprio di questo insediamento romano. Molto probabilmente la maggior parte delle pareti degli interni era coperta da intonaco. Gli archeologi trovarono in una stanza persino i resti di affreschi dalle semplici tonalità rosse. A parte i reperti elencati, il sito a Mošnje si distingue anche per i numerosi oggetti in metallo e in ceramica. Furono portati alla luce accessori di costumi tradizionali antichi, tra cui numerose spille in bronzo e argento per assicurare le vesti, che rivelano un gusto raffinato dei loro proprietari. Nell edificio sono stati inoltre ritrovati numerosi utensili (due cazzuole di ferro, coltelli, pile in pietra) e accessori (forbici di ferro, pesi di piombo, un amo, pesi da telaio in argilla, parte di un mortaio in pietra). L alfabetizzazione degli abitanti è testimoniata da oggetti di ferro adibiti alla scrittura, con i quali questi scrivevano su tavolette di cera. La collezione di reperti, quali fibbie per le cinture, orecchini di bronzo, anelli di bronzo e argento, forcine per capelli, braccialetti e altri accessori, è arricchita dalla presenza di numerose monete di bronzo e argento. Grazie a quest ultime, tra i quali appaiono anche due monetine celtiche, è possibile datare, alquanto precisamente, l età del sito, collocandolo al periodo che va dall inizio del I secolo fino alla fine del IV secolo d. C.. COME ARRIVARE Autostrada Lubiana-Jesenice, uscita Radovljica

Segreteria Regionale per la Cultura Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie Clara Peranetti. Venezia, 23 settembre 2013

Segreteria Regionale per la Cultura Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie Clara Peranetti. Venezia, 23 settembre 2013 Segreteria Regionale per la Cultura Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie Clara Peranetti Venezia, 23 settembre 2013 Progetti di cooperazione territoriale in gestione - a valere sul

Dettagli

ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano

ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano Bruxelles, 24 maggio 2011 Partecipanti: vedi Allegato 1 lista partecipanti Come previsto dalla scheda progettuale, la prima seduta del Forum

Dettagli

1913-2013. l e t / a n n i. Tempo Mediterraneo

1913-2013. l e t / a n n i. Tempo Mediterraneo 1913-2013 l e t / a n n i Tempo Mediterraneo Pogled v neskončno razsežnost morja, mediteranski ambient in gostoljubnost. V Hotelu Piran boste odkrili bogato kulturo beneške republike in doživeli naravne

Dettagli

I 7 Da Polazzo al Monte San Michele

I 7 Da Polazzo al Monte San Michele I 7 Da Polazzo al Monte San Michele 34 fig. / slika 1 E uno dei percorsi che congiungono la pianura all altipiano, attraversando ambienti naturalistici tra i più tipici del Carso isontino e luoghi intrisi

Dettagli

FARmEAT. Dott. Romeo Cuzzit PROGETTO/PROJEKT

FARmEAT. Dott. Romeo Cuzzit PROGETTO/PROJEKT PROGETTO/PROJEKT FARmEAT Dal pascolo alla tavola: valorizzazione delle aree rurali transfrontaliere attraverso lo sviluppo della zootecnia sostenibile. Od paše do obložene mize: ovrednotenje čezmejnih

Dettagli

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po ATTIVITA PROGETTUALI

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po ATTIVITA PROGETTUALI Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po ATTIVITA PROGETTUALI Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni

Dettagli

FINAL CONFERENCE ASTIS Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo/Soča

FINAL CONFERENCE ASTIS Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo/Soča FINAL CONFERENCE ASTIS Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo/Soča Introduction and project presentation Javni razpis št.02/2009/ ASTIS / Podzemne vode

Dettagli

Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica LE VILLE SUBURBANE IN ETA ROMANA

Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica LE VILLE SUBURBANE IN ETA ROMANA Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica LE VILLE SUBURBANE IN ETA ROMANA Dalla tarda età repubblicana le ampie aree verdi che si affacciavano lungo le vie consolari, al di fuori dell antica

Dettagli

Marzabotto: storia di una città percorso per le classi quinte della scuola primaria

Marzabotto: storia di una città percorso per le classi quinte della scuola primaria Marzabotto: storia di una città percorso per le classi quinte della scuola primaria I resti dell insediamento etrusco di Marzabotto giacciono sepolti sulla terrazza di Pian di Misano, protesa nella valle

Dettagli

Che arriva a Venezia in macchina deve cercare un parcheggio in Piazzale Roma e poi andare in città con il vaporetto o a piedi.

Che arriva a Venezia in macchina deve cercare un parcheggio in Piazzale Roma e poi andare in città con il vaporetto o a piedi. 1.Introduzione Venezia nasce nel 452 e poco dopo la fondazione della città i commercianti veneziani cominciano a portare dall Oriente prodotti che gli Europei non conoscono: le spezie, il cotone, i profumi

Dettagli

BRESCIA ROMANA. Ricostruzione di piazza del Foro.

BRESCIA ROMANA. Ricostruzione di piazza del Foro. BRESCIA ROMANA La città romana Se si pensa alle città romane, costruite su modello dell Urbe, non si può non pensare agli edifici che le accomunano tutte: il foro, la basilica, il capitolium, il teatro

Dettagli

I lavori per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico, nei pressi di Palazzo de Curtis e

I lavori per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico, nei pressi di Palazzo de Curtis e Pannello 1 I lavori per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico, nei pressi di Palazzo de Curtis e nelle vicinanze della strada basolata di età imperiale messa in luce negli anni 60 del secolo

Dettagli

Urbanistica etrusca. Urbanistica etrusca

Urbanistica etrusca. Urbanistica etrusca Urbanistica etrusca Cittàdi Misa (presso attuale Marzabotto BO) e di Spina (presso Comacchio) Misa Misa Urbanistica etrusca Cittàdi Misa (presso attuale Marzabotto BO) e di Spina (presso Comacchio) Misasedime

Dettagli

RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI DI EPOCA PROTOSTORICA,

RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI DI EPOCA PROTOSTORICA, SILVANO PIROTTA RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI DI EPOCA PROTOSTORICA, ROMANA E LONGOBARDA LUNGO I CANTIERI AUTOSTRADALI E DELL ALTA VELOCITÀ 2012 I RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI NEL TERRITORIO DELLA MARTESANA I

Dettagli

VI MEMORIAL MARINO SIMIC (Gorizia Bled) 6-7 settembre 2014. Tappe del raduno: SABATO 06 SETTEMBRE. - Ospedale segreto partigiano Franja (Cerkno)

VI MEMORIAL MARINO SIMIC (Gorizia Bled) 6-7 settembre 2014. Tappe del raduno: SABATO 06 SETTEMBRE. - Ospedale segreto partigiano Franja (Cerkno) VI MEMORIAL MARINO SIMIC (Gorizia Bled) 6-7 settembre 2014 Tappe del raduno: SABATO 06 SETTEMBRE - Ospedale segreto partigiano Franja (Cerkno) La seconda guerra mondiale fu una delle prove più dure per

Dettagli

IL CASTELLO DI NEBULANO IL PARCO ECO-ARCHEOLOGICO DELL ANTICA CITTA DI PICENTIA

IL CASTELLO DI NEBULANO IL PARCO ECO-ARCHEOLOGICO DELL ANTICA CITTA DI PICENTIA IL CASTELLO DI NEBULANO Sorge a 563 metri sul colle omonimo che domina Montecorvino ad occidente ed il nome deriva probabilmente dalla frazione Nuvola posta ai suoi piedi. I ruderi che si vedono oggi sono

Dettagli

Eventuale sede per i Corsi di Formazione organizzati dall Ordine degli Architetti di Roma e Provincia

Eventuale sede per i Corsi di Formazione organizzati dall Ordine degli Architetti di Roma e Provincia Eventuale sede per i Corsi di Formazione organizzati dall Ordine degli Architetti di Roma e Provincia Villa De Sanctis Architetto Francesco Anzuini Architetto Antonella Marazza Localizzazione Localizzazione

Dettagli

MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI

MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI 1 MUSEI CAPITOLINI Le collezioni dei Musei Capitolini - itinerario - La Pinacoteca Capitolina - Il Tabularium e la Galleria Lapidaria - Il Palazzo dei Conservatori - Mito e storia nelle collezioni di Palazzo

Dettagli

PROGETTO SCUOLEINSIEME

PROGETTO SCUOLEINSIEME Bando Fondazione Cariplo PROMUOVERE PERCORSI DI INTEGRAZIONE INTERCULTURALE TRA SCUOLA E TERRITORIO PROGETTO SCUOLEINSIEME UNITÀ DIDATTICA SEMPLIFICATA Elaborata da: Dott.ssa Bellante Ilaria A cura di:

Dettagli

Il percorso dei Forti PROVINCIA DI VENEZIA

Il percorso dei Forti PROVINCIA DI VENEZIA PROVINCIA DI VENEZIA Il percorso dei Forti Progetto cofinanziato dall Unione Europea mediante il fondo europeo di sviluppo regionale. Iniziativa comunitaria InterregIII A Italia-Slovenia 2000-2006. Progetto

Dettagli

Vol I, pp. 176-217. ARTE PALEOCRISTIANA BIZANTINA e BARBARICA

Vol I, pp. 176-217. ARTE PALEOCRISTIANA BIZANTINA e BARBARICA Vol I, pp. 176-217 ARTE PALEOCRISTIANA BIZANTINA e BARBARICA II sec. 476 d.c. Decadenza dell impero romano Dal II sec. al 476 è il periodo della decadenza dell impero romano L esercito era incapace di

Dettagli

Prova cantonale di storia

Prova cantonale di storia Ufficio dell insegnamento medio 26 maggio 2014 Prova cantonale di storia Nome Cognome Classe Punti Nota Scuola media di. 1 Cara allieva, caro allievo, oggi svolgerai la prova cantonale di storia che prevede

Dettagli

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

Osnovni podatki o fakulteti

Osnovni podatki o fakulteti FIRENZE Osnovni podatki o fakulteti FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE VIA DELLE PANDETTE 32, I 50127 FIRENZE SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza

Dettagli

Fabrateria Nova: la rinascita di una città scomparsa del Lazio antico

Fabrateria Nova: la rinascita di una città scomparsa del Lazio antico COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO COMUNE DI FALVATERRA PROVINCIA DI FROSINONE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI PASTENA Fabrateria Nova: la rinascita di una città scomparsa del Lazio antico Indagini topografiche

Dettagli

Classe 2 N Ha adottato il Colombario Costantiniano Con il progetto: Adotta un monumento I professori: Susanna Arganelli Alessandra Primicieli Michele

Classe 2 N Ha adottato il Colombario Costantiniano Con il progetto: Adotta un monumento I professori: Susanna Arganelli Alessandra Primicieli Michele Classe 2 N Ha adottato il Colombario Costantiniano Con il progetto: Adotta un monumento I professori: Susanna Arganelli Alessandra Primicieli Michele Marinaccio Il Colombario Costantiniano è situato nel

Dettagli

ll Magico Mondo di L. Spacal

ll Magico Mondo di L. Spacal 3 ll Magico Mondo di L. Spacal opere grafiche 1935-1992 Catalogo della mostra (18 aprile 25 maggio 2015) presso Poste Italiane Spa, filiale di Gorizia IT51L0760112400001022512758 BPPIITRRXXX Fotografie

Dettagli

La città. Dalla polis greca alla città ecosostenibile. De Agostini 2013 De Agostini Scuola Novara Autore: Luca Montanari

La città. Dalla polis greca alla città ecosostenibile. De Agostini 2013 De Agostini Scuola Novara Autore: Luca Montanari La città Dalla polis greca alla città ecosostenibile 1 LA POLIS GRECA Dall VIII al IV secolo a.c. In epoca classica la città greca era caratterizzata dalla suddivisione alto/basso: la parte alta corrispondeva

Dettagli

UCRAINA: ASPETTO FISICO Territorio:pianeggiante o con bassi rilevi Pianura:zona orientale e meridionale = bacino idrografico del Dneper Bassopiano

UCRAINA: ASPETTO FISICO Territorio:pianeggiante o con bassi rilevi Pianura:zona orientale e meridionale = bacino idrografico del Dneper Bassopiano UCRAINA: ASPETTO FISICO Territorio:pianeggiante o con bassi rilevi Pianura:zona orientale e meridionale = bacino idrografico del Dneper Bassopiano del Dneper Alture del Dneper (basse colline) Ripiano Podolico:

Dettagli

ITINERARIO 1. Sito UNESCO Orto Botanico dell Università di Padova ; Centro storico di Padova; Anello fluviale di Padova e Mura storiche.

ITINERARIO 1. Sito UNESCO Orto Botanico dell Università di Padova ; Centro storico di Padova; Anello fluviale di Padova e Mura storiche. ITINERARIO 1. Sito UNESCO Orto Botanico dell Università di Padova ; Centro storico di Padova; Anello fluviale di Padova e Mura storiche. Elaborazione su immagine tratta dal sito www.padovanavigazione.it

Dettagli

VESTIGIA ROMANE NEL TERRITORIO ALESSANDRINO

VESTIGIA ROMANE NEL TERRITORIO ALESSANDRINO 42 VESTIGIA ROMANE NEL TERRITORIO ALESSANDRINO 44 VESTIGIA ROMANE NEL TERRITORIO ALESSANDRINO»» colonia romana fondata intorno al 123-118.a.C.»» nel 89 a.c. riceve la piena cittadinanza romana»» tra il

Dettagli

PASSEGGIANDO LUNGO LE MURA DI COMO

PASSEGGIANDO LUNGO LE MURA DI COMO PASSEGGIANDO LUNGO LE MURA DI COMO mura, porte, torri e giardini quel che resta di visibile oggi La nostra passeggiata lungo il tracciato delle mura di Como ha inizio dove sorgeva la Porta Sala, allo sbocco

Dettagli

Prof. Bianca Petrella Lab. Tecnica e Pianificazione Urbanistica

Prof. Bianca Petrella Lab. Tecnica e Pianificazione Urbanistica Le civiltà monumentali Gerico: 8000-6000 a.c. Piramidi cinesi Antico Egitto e Mesopotamia Trasporti: imbarcazioni e slitte Polis e civitas Impero romano: rete stradale Ricostruzioni di Atene e Roma L

Dettagli

Il teatro a Roma e nel mondo romano

Il teatro a Roma e nel mondo romano Il teatro a Roma e nel mondo romano Il Mediterraneo Romano nel II secolo d. C. e la diffusione dei teatri nelle province romane Per quanto riguarda gli edifici teatrali romani, è necessario fare alcune

Dettagli

LA FORNACE DI SANT'ARPINO*

LA FORNACE DI SANT'ARPINO* LA FORNACE DI SANT'ARPINO* * L'articolo è tratto da uno dei cartelli esplicativi preparati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Caserta e Benevento in collaborazione con l'architetto

Dettagli

Unità dal volto antico. Le radici archeologiche dell immagine dell Italia. Dialogo con il mondo della scuola

Unità dal volto antico. Le radici archeologiche dell immagine dell Italia. Dialogo con il mondo della scuola Unità dal volto antico Le radici archeologiche dell immagine dell Italia Dialogo con il mondo della scuola Un nome, una terra Italia: casa comune fin dall antichità di Luca Mercuri Archeologo della Soprintendenza

Dettagli

Ci hanno impressionato le grandi fosse rotondeggianti dove i romani facevano la calce: le calcare.

Ci hanno impressionato le grandi fosse rotondeggianti dove i romani facevano la calce: le calcare. Secondo noi le cose significative della zona archeologica di Villa Clelia sono molte: innanzitutto la cappella di San Cassiano, di cui oggi restano solo le fondamenta in sassi arrotondati, di forma quadrata.

Dettagli

Organizzatori Fiab: Germana Prencipe & Stefano Gerosa Organizzazione tecnica : Slovena Slavija Turizem, Con guida ciclistica locale: Sascha Cosic

Organizzatori Fiab: Germana Prencipe & Stefano Gerosa Organizzazione tecnica : Slovena Slavija Turizem, Con guida ciclistica locale: Sascha Cosic Alla scoperta della Slovenia in bicicletta! La Slovenia, uno degli stati più piccoli dell'unione europea, offre una straordinaria varietà di paesaggi. Scopriremo una varietà affascinante di paesaggi durante

Dettagli

La via degli Etruschi tra Lazio e Umbria

La via degli Etruschi tra Lazio e Umbria La via degli Etruschi tra Lazio e Umbria Taste and Slow Italy - Trasimeno Travel Sas, Via Novella 1/F, 06061 Castiglione del Lago, Perugia. Tel. 075-953969, Fax 075-9652654 www.tasteandslowitaly.com -

Dettagli

Inserimento dei dati / Vnos podatkov Messa a punto del motore di ricerca / Urejanje nastavitev iskalnika

Inserimento dei dati / Vnos podatkov Messa a punto del motore di ricerca / Urejanje nastavitev iskalnika Progetti di costruzione dell infrastruttura pubblica e imprenditoria privata al servizio dei cittadini La piattaforma transfrontaliera di servizi per la filiera allargata delle costruzioni edili Čezmejna

Dettagli

Livia SORDINI. La villa di Livia Drusilla a Prima Porta, nell Agro Veiente

Livia SORDINI. La villa di Livia Drusilla a Prima Porta, nell Agro Veiente La villa di Livia Drusilla a Prima Porta, nell Agro Veiente CULTURA Introduzione A Prima Porta, località distante pochi chilometri dalla Scuola, a pochi passi dalla piazza Saxa Rubra, su Via della Villa

Dettagli

NOME CLASSE DATA.. PROVA ESPERTA

NOME CLASSE DATA.. PROVA ESPERTA NOME CLASSE DATA.. PROVA ESPERTA Una famiglia, composta da 2 adulti e 2 bambini, uno di 5 e l altro di 11 anni, ha deciso di visitare la città di Verona il giorno 2 giugno, per approfondire gli argomenti

Dettagli

NEWSLETTER. O1 maggio 2010. La gestione sostenibile delle aree protette: il Delta del Po come laboratorio di pianificazione interregionale

NEWSLETTER. O1 maggio 2010. La gestione sostenibile delle aree protette: il Delta del Po come laboratorio di pianificazione interregionale NEWSLETTER O1 maggio 2010 in questo numero: 1. development with nature : gli obiettivi del progetto NATREG 2. verso una strategia transnazionale per la conservazione attiva delle aree protette 3. NATREG

Dettagli

Percorsi di confine. Trieste / Gorizia / Nova Gorica Redipuglia / Caporetto

Percorsi di confine. Trieste / Gorizia / Nova Gorica Redipuglia / Caporetto Percorsi di confine Trieste / Gorizia / Nova Gorica Redipuglia / Caporetto Laboratori di storia a cielo aperto a.s. 2014-2015 Non semplici gite, ma percorsi alla scoperta dei luoghi della memoria e delle

Dettagli

San Pietro di Feletto e i suoi dintorni. Arte e Cultura

San Pietro di Feletto e i suoi dintorni. Arte e Cultura San Pietro di Feletto e i suoi dintorni Arte e Cultura Millenaria Pieve di San Pietro La Pieve di San Pietro, eretta intorno all anno Mille, è uno scrigno d arte e di storia. L ampio porticato ed il campanile

Dettagli

I TRE MONDI DELL ALTO MEDIOEVO

I TRE MONDI DELL ALTO MEDIOEVO 1 1. I tre mondi dell alto medioevo I TRE MONDI DELL ALTO MEDIOEVO INTRODUZIONE. MEDIOEVO SIGNIFICA ETÀ DI MEZZO, CIOÈ IN MEZZO TRA L ETÀ ANTICA E L ETÀ MODERNA ( MEDIO = MEZZO; EVO = ETÀ). IL MEDIOEVO

Dettagli

Celtic Ogham Reiki CHI ERANO I CELTI?

Celtic Ogham Reiki CHI ERANO I CELTI? CHI ERANO I CELTI? Dare una risposta precisa su una popolazione che ha coperto un area geografica tanto ampia da estendersi dall Irlanda alla Turchia e, che ha avuto una presenza storica estremamente forte

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2011. Rassegna per testata/edizione

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2011. Rassegna per testata/edizione PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2011 Rassegna per testata/edizione N Titolo Testata-Edizione Data 1 Tutela delle minoranze a rischio Il Piccolo Gorizia/Monfalcone 24-08-2011 Mara

Dettagli

Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica GLI ACQUEDOTTI NELL ANTICA ROMA

Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica GLI ACQUEDOTTI NELL ANTICA ROMA Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica GLI ACQUEDOTTI NELL ANTICA ROMA Come si può leggere nell introduzione del trattato sugli acquedotti di Frontino, il noto curator aquarum (magistrato preposto

Dettagli

Siracusa e Noto anche in Lingua dei Segni

Siracusa e Noto anche in Lingua dei Segni Siracusa e Noto anche in Lingua dei Segni LA CATTEDRALE 1. CATTEDRALE Tempio greco nel VI sec. a.c., moschea nel IX sec.d.c., chiesa medievale nei secoli seguenti, presenta la facciata barocca aggiunta

Dettagli

Attenzione: prima di vistare i musei accertarsi dei giorni e orari di apertura (Casa delle Farfalle è aperta fino al 15 novembre)

Attenzione: prima di vistare i musei accertarsi dei giorni e orari di apertura (Casa delle Farfalle è aperta fino al 15 novembre) CASTELLO DI SAN MARTINO DELLA VANEZA - Museo del fiume Bacchiglione CAVA BOMBA - Museo Geo-Paleontologico VILLA BEATRICE D ESTE - Museo Naturalistico Museo delle Macchine Termiche Orazio Giulia Centanin

Dettagli

I.R.E. srl per il Piano di Valorizzazione Territoriale - Progetto Leggere Trame

I.R.E. srl per il Piano di Valorizzazione Territoriale - Progetto Leggere Trame 2.5 Pontestura PATRIMONI INDIVIDUATI 1: PALAZZO MUNICIPALE, ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO MUSEALE ENRICO COLOMBOTTO ROSSO Il Palazzo, edificato a fine 800, è stato donato al Comune dopo la metà degli anni

Dettagli

Storia di Alessandria

Storia di Alessandria Storia di Alessandria Alessandria è nata con la lega lombarda nel 1168, nel periodo storico che va sotto il nome di Medioevo. Da tanto tempo, attorno al borgo di Rovereto, ed alla sua chiesa di Santa Maria

Dettagli

Indice del volume. L impero greco-romano PARTE V III. Cesare e Augusto: la nascita del principato. Il consolidamento e l apogeo dell impero

Indice del volume. L impero greco-romano PARTE V III. Cesare e Augusto: la nascita del principato. Il consolidamento e l apogeo dell impero PARTE V L impero greco-romano Cap. 12 Cesare e Augusto: la nascita del principato 1. Il primo triumvirato 4 La disfatta dimenticata: Carre 6 2. La seconda guerra civile e la dittatura di Cesare 7 3. La

Dettagli

Le novità sul Programma / Novosti v okviru programa

Le novità sul Programma / Novosti v okviru programa Check list di autocontrollo sulle procedure di evidenza pubblica e sull affidamento di incarichi individuali adottati dai beneficiari pubblici e dagli Organismi di diritto pubblico. Beneficiari italiani

Dettagli

Sepolcro di Cartilio Poplicola

Sepolcro di Cartilio Poplicola Sepolcro di Cartilio Poplicola Il sepolcro di Cartilio Poplicola fu eretto tra il 25-20 a.c. Esso poggia su un basamento quadrato rivestito di travertino, una roccia calcarea particolarmente usata a Roma,

Dettagli

L urbanistica di Segesta è ancora in corso di indagine: sono segnalati alcuni probabili tracciati viari, l area dell agorà e alcune abitazioni.

L urbanistica di Segesta è ancora in corso di indagine: sono segnalati alcuni probabili tracciati viari, l area dell agorà e alcune abitazioni. SEGESTA La città Situata nella parte nord-occidentale della Sicilia, Segesta fu una delle principali città degli Elimi, un popolo di cultura e tradizione peninsulare che, secondo lo storico greco Tucidide,

Dettagli

1 aprile 2 giugno 2015

1 aprile 2 giugno 2015 Cento Un secolo d arte in cento opere della collezione Fondazione CRTrieste 1 aprile 2 giugno 2015 Trieste, Magazzino delle Idee, Corso Cavour, ingresso lato mare Gentilini, Ennio Morlotti e Orfeo Tamburi

Dettagli

www.crescerealmuseo.it Museo Civico A.Parazzi

www.crescerealmuseo.it Museo Civico A.Parazzi Viadana Civico A.Parazzi Il Civico A. Parazzi è collocato nel Mu.Vi., edificio che ospita altre istituzioni culturali ( della Città A. Ghinzelli, Biblioteca, Galleria d Arte Moderna e Contemporanea, Ludoteca,

Dettagli

Tour della Sicilia Orientale lo splendore del barocco

Tour della Sicilia Orientale lo splendore del barocco Tour della Sicilia Orientale lo splendore del barocco Taste and Slow Italy - Trasimeno Travel Sas, Via Novella 1/F, 06061 Castiglione del Lago, Perugia. Tel. 075-953969, Fax 075-9652654 www.tasteandslowitaly.com

Dettagli

A NE T O I S AZ I C O S VE AS

A NE T O I S AZ I C O S VE AS ASSOCIAZIONE VESTA L'Associazione Culturale Vesta nasce nel 2013 dall idea di creare un laboratorio di idee destinate alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico

Dettagli

Soggetti promotori: Comune di Teramo. Regione Abruzzo. Arcus s.p.a.

Soggetti promotori: Comune di Teramo. Regione Abruzzo. Arcus s.p.a. Soggetti promotori: Comune di Teramo Regione Abruzzo Arcus s.p.a. Partners scientifici: Virtual Heritage Lab, Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali School of Social Sciences, Humanities

Dettagli

Cinque occasioni da non perdere. Villa dei Misteri a. dagli scavi dell antica Pompei. Era sede dei giochi circensi e gladiatorii.

Cinque occasioni da non perdere. Villa dei Misteri a. dagli scavi dell antica Pompei. Era sede dei giochi circensi e gladiatorii. Cinque occasioni da non perdere 1 Godere delle meraviglie riemerse di affreschi della sud-est della città. 2 L incredibile ciclo 3 L anfiteatro nell area dagli scavi dell antica Pompei. Villa dei Misteri

Dettagli

L arte paleocristiana

L arte paleocristiana Storia dell Arte docente : Prof.ssa Addolorata RICCO L arte paleocristiana Il nuovo nella continuità della civiltà romana Panorama cronologico dei primi 6 secoli di cristianesimo Date importanti per il

Dettagli

Project meeting. La possibilità delle partnership pubblico-privato (PPP) per il Patrimonio Storico Artistico 11.3.2014. Sergio Calò.

Project meeting. La possibilità delle partnership pubblico-privato (PPP) per il Patrimonio Storico Artistico 11.3.2014. Sergio Calò. Project meeting Progetto Standard bando n. - 2/2009: PROFILI Creazione di una piattaforma transfrontaliera di servizi per il miglioramento dei processi della filiera allargata delle costruzioni edili Standardnih

Dettagli

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CONTENUTI

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CONTENUTI ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G. VERONESE CHIOGGIA (VE) DISCIPLINA: GEOSTORIA DOCENTE: FRANCESCA FUIANO CLASSE: II D Scienze Applicate PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CONTENUTI STORIA Introduzione:

Dettagli

Verona nasce sulle rive dell Adige. Prima dei romani era adagiata sotto Colle San Pietro, poi nell ansa del fiume.

Verona nasce sulle rive dell Adige. Prima dei romani era adagiata sotto Colle San Pietro, poi nell ansa del fiume. LA CITTA COME LUOGO DI VITA. Anticamente le città sorgevano dove la natura permetteva la vita: presenza di acqua; terreni fertili; zone riparate. Poi divennero città dei luoghi scelti come snodi commerciali;

Dettagli

Cognome : - Nome : - Istituto scolastico : - Ho visitato le catacombe il --

Cognome : - Nome : - Istituto scolastico : - Ho visitato le catacombe il -- IT Cognome : - Nome : - Istituto scolastico : - Ho visitato le catacombe il -- Realizzato da Catacombe di San Sebastiano tutti i diritti riservati www.catacombe.org - twitter @catacombsrome Seguimi alla

Dettagli

GENOVA AL TEMPO DEGLI EMBRIACI:

GENOVA AL TEMPO DEGLI EMBRIACI: Il Progetto GENOVA AL TEMPO DEGLI EMBRIACI: UNA CAPITALE DEL MEDITERRANEO Mostre, convegno, percorsi e manifestazioni Museo di Sant Agostino Ottobre 2015 Lo Scenario Genova medievale e il suo ruolo nel

Dettagli

ANDRANO PATRIMONIO CULTURALE TERRITORIALE. Si richiede di verificare la bontà delle informazioni e di suggerire eventuali beni

ANDRANO PATRIMONIO CULTURALE TERRITORIALE. Si richiede di verificare la bontà delle informazioni e di suggerire eventuali beni ANDRANO PATRIMONIO CULTURALE TERRITORIALE Si richiede di verificare la bontà delle informazioni e di suggerire eventuali beni territoriali che fossero sfuggiti al censimento. Cripta dello Spirito Santo

Dettagli

Cercando i riusi 01. www.archeologiametodologie.com. Nelle immagini seguenti, gli esempi trovati dagli studenti del corso 2009-2010:

Cercando i riusi 01. www.archeologiametodologie.com. Nelle immagini seguenti, gli esempi trovati dagli studenti del corso 2009-2010: Cercando i riusi 01 Nelle immagini seguenti, gli esempi trovati dagli studenti del corso 2009-2010: 2010: Nicoletta Balistreri SAN SALVATORE A SIRMIONE (BS) UN CIPPO REIMPIEGATO COME BLOCCO NELLA FONDAZIONE

Dettagli

IL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE. Disegno e Storia dell Arte_PATRIMONIO CULTURALE

IL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE. Disegno e Storia dell Arte_PATRIMONIO CULTURALE IL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE IL PATRIMONIO CULTURALE di solito indica quell insieme di cose, mobili ed immobili, dette più precisamente beni, che per il loro interesse pubblico e il valore storico,

Dettagli

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO ANNO SCOL. 2011-2012 INS. MANCINI - PECCOLO

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO ANNO SCOL. 2011-2012 INS. MANCINI - PECCOLO CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO ANNO SCOL. 2011-2012 INS. MANCINI - PECCOLO Come è nata Verona? Com'era Verona all'epoca dei romani? Dove è sorto il primo insediamento romano? Che cosa ci

Dettagli

I musei si muovono insieme

I musei si muovono insieme I musei si muovono insieme Progetti didattici del Sistema museale Archeologico Provincia di Varese Anno scolastico 2013-2014 2014 Angera - Sesto Calende - Arsago Seprio - Castelseprio seprio SIMARCH 2014:

Dettagli

Palazzo di Cnosso XV secolo a.c.

Palazzo di Cnosso XV secolo a.c. Palazzo di Cnosso XV secolo a.c. L isola di Creta è una immensa cittadella con il tempio incorporato nel palazzo circondata dal mare che la cingeva come un invalicabile fossato. Nel palazzo di Minosse

Dettagli

TORRENTE TAMMARECCHIA

TORRENTE TAMMARECCHIA al fine di far conoscere le caratteristiche storiche culturali, ambientali ed economico- produttive del proprio paese e delle zone limitrofe e per valorizzare il territorio. Il nostro paese, ubicato a

Dettagli

INDICE. Museo Archeologico: informazioni generali...p. 2. Sezione altomedievale... p. 3. Costi attività didattiche...p. 5

INDICE. Museo Archeologico: informazioni generali...p. 2. Sezione altomedievale... p. 3. Costi attività didattiche...p. 5 INDICE Museo Archeologico: informazioni generali.....p. 2 Sezione altomedievale....... p. 3 Costi attività didattiche........p. 5 Dove sono i musei e i siti...p. 5 Il Museo per gli Insegnanti....p. 6 Informazioni

Dettagli

SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER

SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER Park, Casino & Hotel Delpinova 5 Slovenija t +386 5 336 23 66 marketing.park@hit.si www.thecasinopark.com www.hit.si Gentile signora / Egregio signore, qualche volta

Dettagli

Corso di Storia delle Arti visive. 4. Gli Etruschi

Corso di Storia delle Arti visive. 4. Gli Etruschi Corso di Storia delle Arti visive 4. Gli Etruschi 1 Le civiltà classiche: gli Etruschi Il popolo etrusco si era insediato nel territorio corrispondente alle attuali Toscana, Umbria e Lazio intorno al IX

Dettagli

È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni.

È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni. È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni. 8 regioni settentrionali: il Piemonte (Torino), la Val d Aosta (Aosta),

Dettagli

BANDO VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA DEL TERRITORIO E DEI SUOI SITI DI PREGIO GRADUATORIA DEI PROGETTI FINANZIATI E AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

BANDO VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA DEL TERRITORIO E DEI SUOI SITI DI PREGIO GRADUATORIA DEI PROGETTI FINANZIATI E AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO BANDO VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA DEL TERRITORIO E DEI SUOI SITI DI PREGIO GRADUATORIA DEI PROGETTI FINANZIATI E AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO PROGETTI FINANZIATI CAPOFILA TITOLO PUNTI COFINANZIAMENTO RICHIESTO

Dettagli

Incontri d Arte CONTENUTI. 2 edizione La Botte

Incontri d Arte CONTENUTI. 2 edizione La Botte Incontri d Arte 2 edizione La Botte 05/08/2015 CONTENUTI La mostra itinerante Incontri d Arte La Botte è il racconto di come, duemila anni fa, la scoperta della botte sia stata cruciale per l espansione

Dettagli

Sistema idraulico di Bologna

Sistema idraulico di Bologna Sistema idraulico di Bologna Il territorio di Bologna si presenta in pendenza (da sud a nord) e con differenti altitudini. Dentro lo spazio urbano scorrono i corsi d acqua naturali e artificiali distribuendo

Dettagli

ECONOMIA E SOCIETÀ NEL MONDO ROMANO-GERMANICO

ECONOMIA E SOCIETÀ NEL MONDO ROMANO-GERMANICO 1 2. Economia e società nel mondo romano-germanico. ECONOMIA E SOCIETÀ NEL MONDO ROMANO-GERMANICO mondo romano germanico mondo bizantino mondo arabo Cartina 1 UN MONDO CON MOLTI BOSCHI, POCHI UOMINI E

Dettagli

WORKPACKAGE N 2 LEGAMI MANCANTI INTERMODALI DELOVNI SKLOP ŠT. 2 - MANJKAJOČE MULTIMODALNE POVEZAVE

WORKPACKAGE N 2 LEGAMI MANCANTI INTERMODALI DELOVNI SKLOP ŠT. 2 - MANJKAJOČE MULTIMODALNE POVEZAVE WORKPACKAGE N 2 LEGAMI MANCANTI INTERMODALI DELOVNI SKLOP ŠT. 2 - MANJKAJOČE MULTIMODALNE POVEZAVE rk package: 2.1 Definire l'area metropolitana transfrontaliera e valutazioni strategiche Il perimetro

Dettagli

OB#INA REPENTABOR COMUNE DI MONRUPINO TABOR

OB#INA REPENTABOR COMUNE DI MONRUPINO TABOR OB#INA REPENTABOR COMUNE DI MONRUPINO TABOR upnija repentabor la parrocchia di monrupino Utrjena cerkev sredi Krasa Strmo padajo obronki kraæke planote v nemirno morje Trœaækega zaliva. Kakor nemirno valovi

Dettagli

Dagli albori al periodo romano

Dagli albori al periodo romano Dagli albori al periodo romano Epoche preistoriche Clima e rilievi hanno determinato l ubicazione dei primi insediamenti nell odierna Svizzera. Nel corso di parecchie ere glaciali i ghiacciai alpini sono

Dettagli

VIAGGIO DA BELGRADO A SARAJEVO

VIAGGIO DA BELGRADO A SARAJEVO VIAGGIO DA BELGRADO A SARAJEVO NOVITA ASSOLUTA 2013! Io Viaggio In Camper grazie alla sua grande esperienza nell area balcanica aggiunge un altra perla al suo calendario: la Serbia. Partenza dal 24/04/2013

Dettagli

Basso Piave Newsletter

Basso Piave Newsletter Ceggia Città di Eraclea Fossalta di Piave Città di Meolo Musile Noventa di Piave Città di San Donà di Piave Basso Piave Newsletter Eventi del territorio Anno I 20 settembre 2014 n. 39/2014IARIO - I COMUNI

Dettagli

Bando di Concorso A.S. 2014 / 2015

Bando di Concorso A.S. 2014 / 2015 PROGETTO TESSI TEaching Sustainability across Slovenia and Italy Premio: Bando di Concorso A.S. 2014 / 2015 Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia

Dettagli

L Impero bizantino. L Impero bizantino. 4. L Impero paga ai Germani tanto oro per far rimanere i Germani lontani dai confini delle regioni orientali.

L Impero bizantino. L Impero bizantino. 4. L Impero paga ai Germani tanto oro per far rimanere i Germani lontani dai confini delle regioni orientali. il testo: 01 L Impero romano d Oriente ha la sua capitale a Costantinopoli. Costantinopoli è una città che si trova in Turchia, l antico (vecchio) nome di Costantinopoli è Bisanzio, per questo l Impero

Dettagli

Calendario delle visite guidate Pavia, da febbraio a dicembre 2014

Calendario delle visite guidate Pavia, da febbraio a dicembre 2014 Calendario delle visite guidate Pavia, da febbraio a dicembre 2014 FEBBRAIO Sabato 15, ore 16 - Ponte coperto (lato città) MARZO Sabato 8, ore 16 - piazza S. Michele (basilica) PAVIA, CAPITALE DI REGNO

Dettagli

LA GROTTA DI SAN MICHELE DI MINERVINO MURGE: VALORIZZAZIONE DI UN SITO NATURALE, RELIGIOSO E ARCHEOLOGICO

LA GROTTA DI SAN MICHELE DI MINERVINO MURGE: VALORIZZAZIONE DI UN SITO NATURALE, RELIGIOSO E ARCHEOLOGICO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE CORSO DI LAUREA in LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO TESI DI LAUREA IN LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE LA GROTTA DI SAN MICHELE

Dettagli

LA SCUOLA IN MUSEO - PER IL TRIENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA

LA SCUOLA IN MUSEO - PER IL TRIENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA LA SCUOLA IN MUSEO - PER IL TRIENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA Per accompagnare e approfondire l insegnamento scolastico delle antiche civiltà, si propone una serie incontri che si potranno adottare o per

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3436 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BALBONI, SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS, BATTAGLIA Antonio, TOFANI e MORSELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO

Dettagli

LA GRANDE GUERRA IN VAL RESIA

LA GRANDE GUERRA IN VAL RESIA LA GRANDE GUERRA IN VAL RESIA Già nel 1882 la Val Resia era militarmente vincolata agli imperi Austro-Ungarico e Tedesco. Data la sua collocazione sulla linea di confine, la Val Resia era considerata un

Dettagli

Ala dell Arena, particolare. Proposte didattiche

Ala dell Arena, particolare. Proposte didattiche Ala dell Arena, particolare Proposte didattiche Città di Verona (sito iscritto nel 2000) Breve sintesi La città di Verona è situata nell Italia Settentrionale, ai piedi dei Monti Lessini e sulle rive del

Dettagli

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE Allegato n 2 Data:10/03/2015 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE n 13 art.63, 5 comma della L.R.5/2007 art.

Dettagli

VIENNA, BUDAPEST E BRATISLAVA Da venerdì 2 a martedì 6 gennaio 2015 Inizio d anno nella Mitteleuropa

VIENNA, BUDAPEST E BRATISLAVA Da venerdì 2 a martedì 6 gennaio 2015 Inizio d anno nella Mitteleuropa VIENNA, BUDAPEST E BRATISLAVA Da venerdì 2 a martedì 6 gennaio 2015 Inizio d anno nella Mitteleuropa Il bel Danubio blu mette in comunicazione tre dei maggiori centri dell Est Europa. Vicini e diversi,

Dettagli

IL PIANO PER LA CITTÀ DI VIENNA DEL 1858 VIENNA OGGI

IL PIANO PER LA CITTÀ DI VIENNA DEL 1858 VIENNA OGGI IL PIANO PER LA CITTÀ DI VIENNA DEL 1858 VIENNA OGGI IL RING DI VIENNA L'azione urbanistica più nota della Vienna del XIX secolo èla realizzazione del RING (1859.1872), nella quale si esprimono gli elementi

Dettagli