PARLAMENT EWROPEW. Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali ABBOZZ TA' RAPPORT

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARLAMENT EWROPEW. Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali ABBOZZ TA' RAPPORT"

Transcript

1 PARLAMENT EWROPEW Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali 2008/2133(INI) ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-impatt ta' l-iffalsifikar fuq il-kummerċ internazzjonali (2008/2133(INI)) Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali Rapporteur: Gianluca Susta PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI WERREJ Paġna MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW...3 MOTIVAZIONE...10 PE v /13 PR\ doc

3 MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW dwar l-impatt ta' l-iffalsifikar fuq il-kummerċ internazzjonali (2008/2133(INI)) Il-Parlament Ewropew, wara li kkunsidra r-rapport ta' l-osce ta' l-2007 bit-titolu "L'impatt ekonomiku ta' l- iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali", wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-implimentazzjoni tal-programm Komunitarju ta' Liżbona - Politika Moderna ta l- SMEs għat-tkabbir u l-impjieg" (COM(2005)0551), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Kompetizzjoni Dinjija - Kontribut lill-istrateġija ta' l-ue għat- Tkabbir Ekonomiku u l-impjiegi" (COM(2006)0567), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Partenarjat Aktar B'saħħtu Biex Itejjeb L-Aċċess Għas-Swieq Għall- Esportaturi Ewropej" (COM(2007)0183), wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tad-19 ta' Frar 2008 dwar l-istrateġija ta' l-unjoni Ewropea li tassigura l-aċċess għas-swieq għall-impriżi Ewropej 1, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-22 ta' Mejju 2007 dwar l-ewropa globali - Aspetti esterni tal-kompetittività 2, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-5 ta' Ġunju 2008 dwar ir-regoli u l-proċeduri effettivi fir-rigward ta' l-importazzjoni u l-esportazzjoni għas-servizz tal-politika kummerċjali 3, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni ta' l-1 ta' Ġunju 2006 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi tranżatlantiċi UE-USA 4, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-ue u l-merkosur fid-dawl tal-konklużjoni tal-ftehima ta' assoċjazzjoni interreġjonali 5, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar ir-relazzjonijiet 1 Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 102 E, , p Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 298 E, , p ĠU C 308 E, , p PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 ekonomiċi u kummerċjali mal-korea 1, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-8 ta' Mejju 2008 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ma' l-assoċjazzjoni tal-ġnus ta' l-asja tax-xlokk (ASEAN) 2, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-13 ta' Ottubru 2005 dwar il-prospettivi tarrelazzjonijiet kummerċjali bejn l-unjoni Ewropea u ċ-ċina 3, wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew u lill- Kunsill bit-titolu "UE-Ċina: Msieħba aktar mill-qrib, tkabbir tar-responsabbiltajiet" (COM(2006)0631) u d-dokument li jakkumpanja, bit-titolu "Partenarjat Imsaħħaħ: Responsabbiltajiet Ikbar - Dokument ta' politika dwar il-kummerċ u l-investiment bejn l- UE u ċ-ċina: Kompetizzjoni u Partnerjat" (COM(2006)0632), wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 3286/94 tal-kunsill, tat-22 ta' Diċembru 1994, li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji fis-settur tal-politika kummerċjali komuni sabiex jiġi ggarantit it-twettiq tad-drittijiet tal-komunità skond ir-regoli internazzjonali talkummerċ, partikolarment dawk imwaqqfa taħt il-patroċinju ta' l-organizzazzjoni Dinjija tal-kummerċ, (regolament dwar l-ostakoli għall-kummerċ (ROC)), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Programm ta' azzjoni: Azzjoni aċċellerata fil-ġlieda kontra l- HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar" (COM(2001)0096), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Aġġornament tal-programm ta' azzjoni komunitarja - Azzjoni aċċellerata fil-ġlieda kontra l-hiv/aids, il-malarja u t-tuberkulożi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar" (COM(2003)0093), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Qafas ta Politika Koerenti Ewropea għal Azzjoni Esterna biex tingħeleb il-problema ta l-hiv/aids, il-malarja u t-tuberkulosi" (COM(2004)0726), wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 816/2006 tal-parlament Ewropew u tal-kunsill, tas-17 ta' Mejju 2006, dwar l-għoti ta' liċenzji obbligatorji ta' patents biex isiru prodotti farmaċewtiċi destinati għall-esportazzjoni lejn pajjiżi bi problemi ta' saħħa pubblika, wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 980/2005 tal-kunsill, tas-27 ta' Ġunju 2005, dwar l-applikazzjoni ta' sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati, wara li kkunsidra l-artikolu 45 tar-regoli ta' Proċedura tiegħu, wara li kkunsidra r-rapport tal-kumitat għall-kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal- Kumitat għall-affarijiet Legali u tal-kumitat għas-suq Intern u l-ħarsien tal-konsumatur 1 Testi adottati, P6_TA(2007) Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 233 E, , p PE v /13 PR\ doc

5 (A6 0000/2008), A. billi jeħtieġ li ikun miġġieled b'mod effettiv l-iffalsifikar sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' l- Aġenda ta' Liżbona ġdida, kemm fir-rigward ta' l-aspetti interni tagħha u kemm dawk esterni kif stabbiliet il-kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha bit-titolu "Ewropa globali: Partenarjat Aktar B'saħħtu Biex Itejjeb L-Aċċess Għas-Swieq Għall-Esportaturi Ewropej" (COM(2007)0183), B. billi l-unjoni Ewropea hi t-tieni l-akbar importatur fid-dinja ta' oġġetti u servizzi, u li l- ftuħ estrem u t-trasparenza tas-suq waħdieni tagħha joffri opportunitajiet enormi, imma jippreżenta wkoll riskji serji ta' invażjoni ta' prodotti ffalsifikati, C. billi l-każi ta' ksur serji tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) joħolqu barriera kummerċjali mhux tariffarja li tagħmel l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi aktar diffiċli u tiswa ħafna, l-aktar għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) minħabba li għandhom mezzi u riżorsi limitati, D. billi l-kompetittività Ewropea hi tradizzjonalment marbuta mal-kwalità tal-forza taxxogħol, u sa ċertu punt, l-aktar għall-smes, minħabba r-riċerka u l-iżvilupp, l- innovazzjoni u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR), E. billi l-iprs, kif ukoll l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta' l-oriġini, mhumiex dejjem protetti b'mod effettiv mill-imsieħba tan-negozju ta' l-unjoni Ewropea, F. billi fl-2007 l-ammont ta' oġġetti sekwestrati mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-unjoni Ewropea li kienu jiksru l-iprs żdied bi 17% meta mqabbel mas-sena preċedenti, b'żieda ta' 264% għall-kosmetiċi u prodotti ta' l-iġjene personali, ta' 98% għall-ġugarelli u ta' 51% għall-mediċinali, G. billi l-fenomenu ta' l-iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali iġib konsegwenzi allarmanti għall-ekonomija ta' l-unjoni Ewropea u għas-sistema soċjo-ekonomika komunitarja kollha, inaqqas l-inċentivi għall-innovazzjoni, iżomm l-investiment barrani dirett, waqt li jneħħi postijiet kwalifikati tax-xogħol mill-industrija u joħloq il-bażi għall-iżvilupp ta' sistema ekonomika illegali, parallela ma' dik legali, u kkontrollata mill-kriminalità organizzata, H. billi l-iffalsifikar jagħmel ħsara gravi lill-ambjent, kemm minħabba standards kwalitattivi inadegwati tal-merkanzija ffalsifikata u kemm minħabba l-ispejjeż għolja tar-rimi u talqerda tagħha, I. billi s-suq waħdieni jiggrantixxi lill-konsumatur Ewropew il-possibilità li jagħżel b'mod ħieles, trasparenti u sikur liema prodotti jixtri u li l-prodott iffalsifikat, jekk ma jkunx ikkontrollat fil-ħin, jista' jaffettwa ħażin mhux biss il-prinċipju tal-fiduċja li fuqu sserraħ is-sistema kollha imma wkoll jikkawża riskji serji għas-sikurezza, is-saħħa u, f'każi estremi, il-ħajja stess tal-konsumaturi, u għalhekk hu importanti li jkunu ggarantiti aħjar id-drittijiet tagħhom, PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 J. billi d-diverġenzi persistenti bejn il-leġiżlazzjonijiet ta' l-istati Membri fir-rigward ta' l- IPRs, partikolarment fir-rigward tal-miżuri penali li għandhom l-għan li jiżguraw li dawk id-drittijiet huma rispettati, idgħajfu l-pożizzjoni tan-negozjar ta' l-unjoni Ewropea u jistgħu jimminaw l-isforzi li saru s'issa biex ikun ikkontrollat l-iffalsifikar f'livell internazzjonali, K. billi fl-2007 l-unjoni Ewropea, il-ġappun u l-istati Uniti ħabbru l-ftuħ tan-negozjati dwar il-ftehima multilaterali ġdida maħsuba biex issaħħaħ l-applikazzjoni ta' l-iprs u l-kontroll tal-fenomenu ta' l-iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA), L. billi jeħtieġ issir distinzjoni bejn il-mediċini ġeneriċi, li għandhom jingħataw inċentivi biex jiċċirkulaw u jkunu kkummerċjalizzati kemm fl-unjoni Ewropea u kemm fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u mediċini ffalsifikati li, min-naħa huma perikolużi għas-saħħa pubblika u mill-oħra jwasslu biex ikun hemm telf ekonomiku sostanzjali għall-impriżi fis-settur u jistgħu jżommu l-iżvilupp ta' skoperti ġodda, mingħajr ma jittieħed benefiċċju millpopolazzjonijiet ta' pajjiżi anqas żviluppati, Il-qafas multilaterali 1. Iqis li s-sistema tad-wto tat rikonoxximent aktar wiesa' lill-iprs f'livell internazzjonali waqt li tipprovdi standards minimi ta' ħarsien permezz tal-ftehima dwar l-aspetti tad- Drittijiet tal-proprjetà Intellettwali Relatati mal-kummerċ (TRIPS), id-djalogu bejn l-istati Membri u istituzzjonijiet oħra bħall-organizzazzjoni Dinjia tal-proprjetà Intellettwali u l- Organizzazzjoni Dinjija tad-dwana, kif ukoll mekkaniżmu ta' prevenzjoni u ta' soluzjoni ta' tilwim; 2. Jistieden lill-kummissjoni sabiex tinsisti mal-kunsill TRIPS biex ir-regoli minimi inkorporati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ikunu akkumpanjati minn miżuri effettivi ta' applikazzjoni u tal-prevenzjoni tal-każi ta' ksur; 3. Jistieden lill-kummissjoni biex taħdem ħalli ssaħħaħ u tkabbar il-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehima TRIPS sabiex testendi l-operazzjonijiet ta' esportazzjoni, tranżitu u trasbord, kif ukoll l-iprs li s'issa ma kienux jagħmlu parti mill-ftehima, waqt li jkun ikkunsidrat illivell ta' żvilupp tal-parteċipanti involuti u ssir distinzjoni bejn pajjiżi li jipproduċu prodotti ffalsifikati u illegali, dawk li jużawhom, u dawk li l-prodotti jgħaddu minn għandhom; 4. Jitlob lill-kummissjoni u lill-istati Membri biex joħolqu inizjattivi, appoġġjati minn pakkett finanzjarju adegwat, favur il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jevitaw riskji marbuta ma' prodotti ffalsifikati li jkunu potenzjalment perikolużi, kif ukoll diżinċentiv għallinvestiment barrani dirett u għall-attivita kriminali u terroristika f'dawn il-pajjiżi; 5. Ifakkar li, f'uħud mill-ekonomiji emerġenti, il-produzzjoni ta' l-oġġetti ffalsifikati u illegali laħqet dimensjonijiet allarmanti; waqt li jilqa' l-inizjattivi ta' koperazzjoni li kien hemm s'issa, hu ta' l-opinjoni li jeħtieġu miżuri speċjali biex tissaħħaħ il-koordinazzjoni bejn l-uffiċċji tad-dwana, l-entitajiet ġudizzjarji u tal-pulizija, kif ukoll biex tikber l- armonizzazzjoni tar-regoli ta' dawn il-pajjiżi ma' dawk ta' l-unjoni Ewropea; PE v /13 PR\ doc

7 6. Hu konvint li biex il-ġlieda kontra l-iffalsifikar tissaħħaħ għandu jsir użu aktar frekwenti u mmirat ta' l-entità ta' Soluzzjoni ta' Tilwim tad-wto li, flimkien mal-qrati komunitarji u nazzjonali, tista' tiggarantixxi ħarsien aħjar ta' l-industrija u tal-konsumaturi Ewropej bittisħiħ tal-ġurisprudenza u tal-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehima TRIPS; L-ACTA u inizjattivi bilaterali u reġjonali oħra ta' l-unjoni Ewropea 7. Jistieden lill-kummissjoni biex, flimkien man-negozjati multilaterali, tkompli l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali anke permezz ta' ftehimiet bilaterali, reġjonali u multilaterali biex tqarreb lejn xulxin il-leġiżlazzjonijiet u l-applikazzjoni effettiva tagħhom, waqt li tipprevedi t-twaqqif ta' sistemi effiċjenti ta' soluzzjoni ta' tilwim kif ukoll ta' sanzjonijiet f'każ li ma jitħarsux l-obbligi sottoskritti; 8. Jistieden lill-kummissjoni u lill-istati Membri biex jagħmlu kull sforz opportun sabiex tinkiseb konklużjoni rapida u sodisfaċenti għall-ftehima ACTA; hu tal-fehma li d-dħul fisseħħ tal-ftehima, minbarra li joħloq punt ta' riferiment essenzjali f'livell internazzjonali, jista' jiggarantixxi kontroll aktar effettivi ta' l-iffalsifikar u joffri strument importanti ta' pressjoni fuq pajjiżi terzi mhux firmatarji; 9. Jilqa' b'sodisfazzjon l-interess li qed jiżdied minn Stati Membri tad-wto fir-rigward ta' l- ACTA u jittama li l-ftehima tista' tiġi ffirmata wkoll miċ-ċina u minn pajjiżi li qed jiżviluppaw u li l-ekonomiji tagħhom jintlaqtu direttament mill-iffalsifikar; Miżuri ta' appoġġ estern fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar 10. Jirrikmanda li jiġi mwaqqaf mekkaniżmu effettiv ta' monitoraġġ fir-rigward ta' każi ta' ksur possibbli ta' l-iprs imħarsa permezz ta' diversi ftehimiet, flimkien ma' strumenti ta' inċentivi kummerċjali bħala parti minn impenn konkret fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l- ikkuppjar illegali, fost dawn id-dħul fis-sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw jew l-għoti ta' trattament preferenzjali lill-pajjiżi emerġenti flapplikazzjoni ta' miżuri ta' difiża kummerċjali; 11. Ifakkar li r-regolament tas-sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati jipprevedi, fost l-oħrajn, ilpossibilità ta' sospensjoni temporanja tal-preferenzi għall-imsieħba li jużaw prattiki kummerċjali mhux leali; hu tal-fehma li, f'każi partikolarment gravi, l-użu ta' dan iddeterrent għandu jkun ikkunsidrat sew mill-kummissjoni; 12. Hu ta' l-fehma li r-regolament dwar l-ostakli għall-kummerċ jista' joffri għajnuna importanti lill-impriżi Ewropej li għandhom problemi ta' aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' każi ta' ksur tal-proprjetà intellettwali u jistieden lill-kummissjoni biex tinkoraġġixxi u tiffaċilita l-użu tiegħu partikolarment għall-smes; 13. Jistieden lill-kummissjni biex tiddefinixxi mill-ġdid u mingħajr dewmien il-prijoritajiet fir-rigward tar-riżorsi umani mogħtija lid-delegazzjonijiet ta' l-unjoni Ewropea, sabiex tiggarantixxi li numru suffiċjenti ta' uffiċjali jkunu speċifikament involuti fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar; dawn ir-riżorsi, li idealment għandhom ikunu parti mill-"market access team" għandhom ikunu mogħtija r-responsabilità, flimkien mar-rappreżentanti diplomatiċi PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 ta' l-istati Membri, li jiggarantixxu preżentazzjoni aktar effikaċi tal-miżuri komunitarji kontra l-iffasifikar u kuntatt aħjar ma' l-awtorità lokali korripondenti, kif ukoll li jkunu punt ta' riferiment aktar tanġibbli għall-impriżi komunitarji (partikolarment l-smes) li jilmentaw minn vjolazzjoni tal-proprjetà intellettwali; Kwistjonijiet regolatorji u organizzattivi 14. Jinnota l-impenn tal-kummissjoni biex issaħħaħ il-proprjetà intellettwali fl-unjoni Ewropea u jitlob impenn akbar biex ikun ikkontrollat il-fenomenu ta' l-iffalsifikar u biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ ta' l-istati Membri; 15. Jenfasizza l-ħtieġa ta' koordinazzjoni aħjar fi ħdan il-kummissjoni bejn id-dipartimenti li jieħdu ħsieb il-kontroll tal-fenomenu ta' l-iffalsifikar u sabiex jinfirxu aħjar l-inizjattivi komunitarji li hi ħadet f'dan ir-rigward; 16. Jiddeplora n-nuqqas min-naħa tal-kunsill li jadotta l-leġiżlazzjoni relatata mal-marka ta' l- oriġini ('l hekk imsejjaħ "Made in") li tippermetti t-traċċabilità u l-għarfien aħjar ta' l- oriġini tal-prodotti impurtati u jittama li d-diffikultajiet li kien hemm s'issa biex tidħol fisseħħ ikunu definittivament megħluba; 17. Iqis bħala urġenti l-ħolqien ta' awtorità Ewropea waħdanija bir-responsabilità li tikkoordina l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali, kapaċi li tassigura organizzazzjoni aħjar tal-parteċipanti differenti fuq livell Ewropew u li toħloq sinerġiji mas-settur privat u ma' l-awtoritajiet ta' l-istati Membri responsabbli mill-ġlieda kontra l- iffalsifikar; hu tal-fehma li l-ħolqien ta' din l-awtorità hu meħtieġ biex tissaħħaħ l-awtorità tal-pożizzjoni ta' l-ue fil-kuntest internazzjonali u l-effettività ta' l-azzjoni tagħha filġlieda kontra l-iffalsifikar; 18. Jirrikmanda aktar titjib u koordinazzjoni aħjar tal-proċeduri tad-dwana fl-unjoni Ewropea sabiex b'mod sostanzjali ikun ristrett l-aċċess għas-suq waħdieni għal prodotti ffalsifikati jew illegali; hu tal-fehma li kontroll aktar effettiv ta' l-iffalsifikar għandu jqis l-irwol prominenti li l-internet akkwista fil-kummerċ u fil-promozzjoni ta' prodotti ffalsifikati u illegali; 19. Iqis essenzjali li l-industrija Ewropea tagħti l-appoġġ tagħha u l-għajnuna tagħha lillinizjattivi li se jittieħdu mill-istituzzjonijiet Ewropej; iqis partikolarment essenzjali li l- SMEs ikunu mqiegħda f'pożizzjoni sabiex b'mod effettiv ikunu jistgħu jiddefendu d- drittijiet tagħhom speċjalment fir-rigward tal-każi ta' ksur ta' l-iprs f'pajjiżi terzi; Kunsiderazzjonijiet finali 20. Jistieden lill-kummissjoni, flimkien mal-kunsill u l-istati Membri, biex jiddefinixxu linja politika ta' ċara, strutturata u ambizzjuża li, flimkien ma' miżuri interni tad-dwana u penali, jikkoordinaw u jindirizzaw l-azzjonijiet "esterni" ta' l-unjoni Ewropea u ta' l-istati Membri tagħha fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali; 21. Jenfasizza l-ħtieġa li l-parlament jingħata rwol aktar ċentrali fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar; iqis partikolarmnet xieraq li l-preżenza politika tiegħu tkun imsaħħa f'laqgħat PE v /13 PR\ doc

9 internazzjonali speċjalizzati bħall-'global Anti-counterfeiting and Piracy Congress', kif ukoll f'organizzazzjonijiet internazzjonali involuti fil-ħarsien tal-proprjetà intellettwali; 22. Jistieden lill-kummissjoni u lill-kunsill biex iżommuh infurmat sew u biex jistednuh jipparteċipa fl-inizjattivi relevanti kollha; o o o 23. Jagħti istruzzjonijiet lill-president tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-kunsill u lill- Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-istati Membri u tal-pajjiżi kandidati. PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 MOTIVAZIONE La comunicazione della CE "Europa Globale" del 2006 ha riconosciuto che, nel quadro delle iniziative di natura multilaterale e bilaterale, occorre rinforzare gli aspetti esterni della competitività europea e dare nuovo impulso alla lotta alla contraffazione nei paesi terzi. La posta in gioco non é trascurabile. Il mercato della contraffazione vale approssimatamente 500 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 7-10% del commercio mondiale. L'economia europea si é specializzata su prodotti di alta gamma con un elevato valore aggiunto, sovente protetti dai DPI. La difesa dunque della PI rappresenta un irrinunciabile strumento per sostenere la competitività esterna dell'industria europea e un altrettanto importante contributo al successo della "Strategia di Lisbona". Sarebbe tuttavia fuorviante credere che nuove iniziative in materia di lotta alla contraffazione vengano poste in essere nell'esclusivo interesse dell'industria comunitaria. Oltre ai gravi danni economici causati della contraffazione e dalla pirateria alle aziende, queste pratiche illecite causano ogni anno la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, qualificati e ben retribuiti, in Europa (le stime parlano di posti di lavoro perduti) come altrove nel mondo e possono, in molti casi, mettere in pericolo la salute dei consumatori, finanziare organizzazioni criminali e terroristiche, e causare gravi danni all'ambiente. La contraffazione é un fenomeno multiforme e diversificato che colpisce, con diversa virulenza, quasi tutti i settori economici. I tempi delle falsificazioni grossolane di prodotti di lusso facilmente riconoscibili sono ormai finiti. L'industria della contraffazione e della pirateria ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo spettacolare che ora si dedica alla produzione di giocattoli, abbigliamento, programmi informatici, medicinali, cosmetici, alimenti, sigarette, pezzi di ricambio per autovetture ed aerei. Non tutti i consumatori si rendono conto che acquistando prodotti la cui origine é più che dubbia, compiono un reato e contribuiscono a sostenere circuiti economici paralleli dominati dalla criminalità organizzata. Questo Parlamento si é già pronunciato in materia, insistendo che l'uso personale senza fini di lucro va distinto dalla commercializzazione in modo fraudolento e intenzionale dei prodotti contraffatti e piratati. Occorrerà certamente fare attenzione a questa distinzione ma anche porre in essere campagne di sensibilizzazione che permettano ai consumatori di meglio comprendere i rischi che il loro incauto acquisto comporta. La contraffazione assume sovente forme subdole e pericolose. Si calcola ad esempio che il 10% dei medicinali sia contraffatto. Questi prodotti, come del resto i cosmetici, possono contenere sostanze potenzialmente dannose e suscettibili di seri danni alla salute dell'ignaro utilizzatore. É il caso dello sciroppo per la tosse all'antigelo che ha fatto più di 130 morti a Panama nel Allo stesso modo, il fiorente mercato di prodotti alimentari di qualità falsificati (tra cui vini e liquori), oltre ad arrecare un gravissimo danno a produzioni europee di assoluta eccellenza, può rappresentare un preoccupante pericolo per i consumatori, soprattutto in mercati diversi da quello di origine del prodotto sofisticato. Lottare contro la contraffazione significa dunque garantire che i consumatori possano scegliere liberamente ed in piena sicurezza quello che acquistano. PE v /13 PR\ doc

11 I PVS sono le prime vittime della contraffazione e difficilmente posseggono gli strumenti idonei a combattere con successo questa piaga. Il relatore é dell'opinione che si debbano prendere specifiche iniziative per aiutarli a lottare efficacemente contro detto fenomeno ed evitare che si creino delle "zone franche" controllate dalla criminalità organizzata. In particolare, la repressione della contraffazione di prodotti alimentari e di medicine nei PVS rimane una delle priorità dell'azione esterna dell'ue in materia di lotta alla contraffazione. Lo scopo di questa relazione é di porre in essere una proposta concreta e coerente di una politica europea coordinata e coerente che si occupi degli aspetti esterni della lotta alla contraffazione. Occorre che la lotta alla contraffazione divenga una priorità dell'ue e che le sue implicazioni vengano tenute in debita considerazione nella definizione della politica commerciale dell'ue del prossimo decennio. Modernizzare l'accordo TRIPs L'accordo TRIPs ha costituito, quando é entrato in vigore, un deciso progresso verso una disciplina mondiale della PI ma i risultati non sono sempre stati all'altezza delle aspettative in quanto molti Membri dell'omc non hanno potuto o voluto garantirne la piena applicazione. La CE dovrebbe quindi promuovere opportune iniziative diplomatiche volte a garantire che gli standard minimi contenuti nell'accordo TRIPs siano correttamente applicati da tutti i Membri dell'omc. D'altro canto, l'accordo in questione non é perfetto e dovrebbe essere rivisto in alcune sue parti. Occorre in particolare estenderne l'ambito di applicazione alle operazioni di esportazione, transito e trasbordo nonché ad altre violazioni della PI. In caso di gravi violazioni dell'accordo TRIPs, l'ue non dovrebbe esitare ad adire l'organo di risoluzione delle controversie dell'omc, sia per garantire la difesa delle parti europee interessate sia per "costruire" una giurisprudenza che possa chiarire il contenuto dell'accordo, rendendone così l'applicazione più agevole ed efficace. Il relatore é inoltre convinto che l'uso del ROC debba essere incentivato e reso più facile per le imprese europee che lamentino problemi di accesso ai mercati terzi a causa di un uso illegittimo e comunque irregolare dei loro diritti della PI da parte di operatori locali. ACTA e altre iniziative bilaterali e regionali dell'ue Per quanto il quadro multilaterale dell'omc rimanga la principale priorità per l'ue, é evidente che senza ulteriori iniziative bilaterali o plurilaterali come l'accordo ACTA, non si potrà combattere in modo efficace il fenomeno della contraffazione a livello internazionale. A questo riguardo, il Parlamento si aspetta di essere tenuto debitamente informato e di poter dare la propria contribuzione all'accordo in parola prima che gli sia formalmente sottoposto. La proposta dell'accordo ACTA nasce della necessità di andare oltre l'accordo TRIPs e di rendere la lotta alla contraffazione più efficace e coerente. Sotto questo punto di vista il fatto che i paesi industrializzati più penalizzati dalla contraffazione, tra cui UE, USA e Giappone abbiano deciso di coordinare i loro sforzi é sicuramente positivo. Il processo é ancora allo stadio iniziale ma occorrerà assicurarsi che non ci siano sovrapposizioni con l'accordo TRIPs PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 e che gli obbiettivi finali perseguiti dall'accordo siano sufficientemente chiari e realistici. Oltre ad ACTA, il relatore ritiene opportuno che la CE includa una clausola di difesa dei DPI (che preveda un efficiente sistema di risoluzione delle dispute) in tutti i nuovi accordi di libero scambio che saranno negoziati nei prossimi anni. Il pieno rispetto delle obbligazioni TRIPs e degli altri accordi bilaterali e plurilaterali richiederà per gli Stati terzi, specie in via di sviluppo, uno sforzo economico e organizzativo non indifferente. Il relatore ritiene che l'ue debba farsi carico, almeno in parte, di questo problema fornendo agli Stati che ne facciano richiesta e che mostrino di essersi impegnati nella lotta alla contraffazione idoneo supporto economico e tecnico, favorendo la formazione del personale e l'adozione, ove possibile, delle procedure doganali comunitarie. Un particolare impegno dovrà essere profuso nella lotta alla contraffazione nei paesi di transito delle merci e nei confronti di coloro che si avvalgono di "navi-fabbrica" site in acque extra-territoriali. "Made in" e tracciabilità dei prodotti importati. La proposta di regolamento del Consiglio 1 relativo all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'ue, se adottata, permetterebbe non soltanto una migliore trasparenza circa l'origine di certe categorie di prodotti, come quelli tessili, spesso oggetto di contraffazione, ma offrirebbe un contributo importante alla lotta alla contraffazione. Il relatore auspica dunque che si possano superare le incomprensibili divisioni che hanno fin qui rallentato l'iter di questa proposta e si possa pervenire ad un'adozione rapida. Nello stesso tempo, sarebbe inoltre opportuno studiare assieme ai settori dell'industria interessati, alcuni metodi che possano permettere una facile identificazione da parte degli operatori doganali, ma anche dei consumatori finali, della genuinità dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questioni normative e organizzative Il relatore é dell'opinione che una migliore coordinazione a livello comunitario sia necessaria per conseguire importanti risultati nella lotta esterna alla contraffazione. La creazione di un'autorità unica europea incaricata della lotta alla contraffazione e in grado di coordinare sia gli sforzi degli Stati Membri che quelli dei diversi servizi della CE non é più procrastinabile. A questa nuova autorità dovranno essere garantiti sufficienti mezzi e poteri per poter portare a termine il suo mandato nel rispetto delle competenze degli Stati Membri. La CE dovrà inoltre garantire al suo interno che i differenti servizi responsabili di questa importante materia lavorino in modo coordinato e armonioso. Uno degli aspetti della lotta alla contraffazione su cui sia gli Stati Membri che la CE dovrebbero insistere, é la difesa delle PMI, sia in Europa che nei paesi terzi. Il ruolo delle 1 ref. 2005/0254(ACC) PE v /13 PR\ doc

13 imprese é essenziale al successo della strategia anti-contraffazione e l'industria, come recentemente ricordato dalla stessa CE, deve fare la sua parte, ma non é pensabile mettere sullo stesso piano le multinazionali del lusso e piccoli produttori che hanno raggiunto risultati di spicco nel loro settore merceologico. Occorre dunque che le PMI siano aiutate a difendersi al meglio contro questa piaga che le danneggia pesantemente e, più in generale, che si pongano in essere sistemi di collaborazione tra pubblico e privato più efficienti e meno costosi per le imprese. La saturazione dei mercati tradizionali e l'apertura di nuovi, quali quelli dei paesi emergenti, richiede inoltre una nuova strategia operativa che non si limiti a perseguire il fenomeno della contraffazione in Europa ma che affronti il problema in quelle aree dove la contraffazione é più radicata e agisca anche negli Stati terzi che sono spesso i destinatari di merci europee contraffatte prodotte altrove. Il relatore auspica inoltre che si possa procedere, da un lato, ad un miglioramento e ad una maggiore armonizzazione delle procedure doganali all'interno dell'ue e, dall'altro, che venga creato un sistema di norme penali comuni a tutti gli Stati Membri. La lotta alla contraffazione e alla pirateria al di fuori dell'europa passa necessariamente attraverso un sistema di regole comuni forti e condivise all'interno dell'ue. Il Ruolo del Parlamento Europeo Il Parlamento ha un importante ruolo da giocare nella lotta alla contraffazione, specie alla luce dei nuovi poteri che gli saranno attribuiti se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore. Sarebbe inoltre opportuno, in collaborazione con le altre Commissioni parlamentari interessate, promuovere un "forum" annuale sul tema, dare maggiore enfasi al problema nelle sue relazioni bilaterali (in primis con il Congresso degli Stati Uniti) o multilaterali (assemblea dell'omc) ed inviare una delegazione parlamentare al Congresso Globale sulla lotta alla contraffazione. PR\ doc 13/13 PE v01-00

PROMUOVERE LO SPIRITO IMPRENDITORIALE IN EUROPA: PRIORITÀ PER IL FUTURO

PROMUOVERE LO SPIRITO IMPRENDITORIALE IN EUROPA: PRIORITÀ PER IL FUTURO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 07.04.1998 COM (98) 222 PROMUOVERE LO SPIRITO IMPRENDITORIALE IN EUROPA: PRIORITÀ PER IL FUTURO COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO I. LO SPIRITO IMPRENDITORIALE:

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 16.12.2014 COM(2014) 910 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma

Dettagli

Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale

Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale ON THE MOVE Per strade più sicure in Europa Sintesi per i cittadini Orientamenti UE 2011-2020 per la

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE LIBRO VERDE. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE LIBRO VERDE. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 18.7.2001 COM(2001) 366 definitivo LIBRO VERDE Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese (presentato dalla Commissione) INDICE

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.6.2011 COM(2011) 500 definitivo PARTE II COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE

Dettagli

AZIONE per UN TURISMO EUROPEO PIÚ SOSTENIBILE

AZIONE per UN TURISMO EUROPEO PIÚ SOSTENIBILE Si ringrazia il governo italiano (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo) per avere fornito la versione italiana di questo rapporto. AZIONE

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE LIBRO VERDE SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE. (Presentato dalla Commissione)

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE LIBRO VERDE SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE. (Presentato dalla Commissione) COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE Bruxelles, 21.5.2003 COM(2003) 270 definitivo LIBRO VERDE SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (Presentato dalla Commissione) INDICE Introduzione... 3 1. Contesto... 6

Dettagli

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Principi fondamentali per un efficace vigilanza bancaria

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Principi fondamentali per un efficace vigilanza bancaria Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria Principi fondamentali per un efficace vigilanza bancaria Settembre 2012 Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 26.6.2002 COM(2002) 321 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Relazione finale sul Libro verde "Verso una strategia

Dettagli

COSIGLIO EUROPEO Bruxelles, 27 giugno 2014 (OR. en)

COSIGLIO EUROPEO Bruxelles, 27 giugno 2014 (OR. en) COSIGLIO EUROPEO Bruxelles, 27 giugno 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 COCL 2 OTA DI TRASMISSIOE del: Segretariato generale del Consiglio alle: delegazioni Oggetto: COSIGLIO EUROPEO 26 e 27 GIUGO 2014

Dettagli

(Atti legislativi) DIRETTIVE

(Atti legislativi) DIRETTIVE 28.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 94/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sull aggiudicazione dei contratti

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.5.2015 COM(2015) 240 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI AGENDA

Dettagli

CHE COS È IL MERCATO UNICO. VANTAGGI E PROBLEMI

CHE COS È IL MERCATO UNICO. VANTAGGI E PROBLEMI CHE COS È IL MERCATO UNICO. VANTAGGI E PROBLEMI A) Che cos è il mercato unico. a) Uno strumento unico al mondo Entrato in vigore il primo gennaio 1993, al termine di un complesso processo di preparazione

Dettagli

Guida operativa al sistema della proprietà intellettuale in Italia

Guida operativa al sistema della proprietà intellettuale in Italia Dipartimento per l impresa e l internazionalizzazione Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Guida operativa al sistema della proprietà intellettuale in

Dettagli

EUROPA. un Nuovo Inizio. 2014 Presidenza Italiana del Consiglio dell Unione Europea

EUROPA. un Nuovo Inizio. 2014 Presidenza Italiana del Consiglio dell Unione Europea EUROPA un Nuovo Inizio Programma della Presidenza Italiana iglio dell unione Europea 2014 Presidenza Italiana iglio ne Europea 1 Luglio - 31 Dicembre 2014 EUROPA un Nuovo Inizio Programma della Presidenza

Dettagli

Partenariato transatlantico su commercio e investimenti. Parte normativa

Partenariato transatlantico su commercio e investimenti. Parte normativa Partenariato transatlantico su commercio e investimenti Parte normativa settembre 2013 2 I presidenti Barroso, Van Rompuy e Obama hanno chiarito che la riduzione delle barriere normative al commercio costituisce

Dettagli

UN'EUROPA SICURA IN UN MONDO MIGLIORE STRATEGIA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA

UN'EUROPA SICURA IN UN MONDO MIGLIORE STRATEGIA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA UN'EUROPA SICURA IN UN MONDO MIGLIORE STRATEGIA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA Bruxelles, 12 dicembre 2003 Introduzione Mai l Europa è stata così prospera, sicura e libera. Alla violenza della prima metà

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA E U R O P A 2 0 2 0. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusive

COMMISSIONE EUROPEA E U R O P A 2 0 2 0. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusive COMMISSIONE EUROPEA E U R O P A 2 0 2 0 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusive Premessa Il 2010 deve segnare un nuovo inizio. Voglio che l Europa esca rafforzata dalla crisi

Dettagli

Uno sguardo sull ILO. Organizzazione Internazionale del Lavoro

Uno sguardo sull ILO. Organizzazione Internazionale del Lavoro Uno sguardo sull ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro La pace universale e duratura può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale Costituzione dell OIL, 1919 Uno sguardo su ll I LO L Organizzazione

Dettagli

FARE DI PIÙ CON MENO

FARE DI PIÙ CON MENO FARE DI PIÙ CON MENO Libro verde sull efficienza energetica Direzione generale dell'energia e dei trasporti COMMISSIONE EUROPEA Fotografie: per gentile concessione di Comunità europee e Wärtsilä FARE DI

Dettagli

Memorandum sull istruzione e la formazione permanente

Memorandum sull istruzione e la formazione permanente COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 30.10.2000 SEC(2000) 1832 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Memorandum sull istruzione e la formazione permanente Memorandum sull istruzione

Dettagli

Ministro per l innovazione e le tecnologie. Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell Informazione nella legislatura

Ministro per l innovazione e le tecnologie. Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell Informazione nella legislatura Ministro per l innovazione e le tecnologie Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell Informazione nella legislatura Roma, giugno 2002 1 2 Presentazione La modernizzazione del Paese attraverso

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento

Dettagli

Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici

Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici Acquisti sociali Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici Questa pubblicazione è sostenuta nell ambito del programma comunitario per l occupazione e la solidarietà sociale

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 5.3.2014 COM(2014) 130 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Bilancio

Dettagli

L applicazione pratica dell accordo di libero scambio tra l UE e la Repubblica di Corea

L applicazione pratica dell accordo di libero scambio tra l UE e la Repubblica di Corea Commissione europea Commercio L applicazione pratica dell accordo di libero scambio tra l UE e la Repubblica di Corea Né la Commissione europea né qualsiasi soggetto che agisca in suo nome rispondono degli

Dettagli

PARITÀ DI GENERE NELL UE E RIFLESSI NELL ORDINAMENTO ITALIANO. Valentina Bazzocchi e Isabella Lucati

PARITÀ DI GENERE NELL UE E RIFLESSI NELL ORDINAMENTO ITALIANO. Valentina Bazzocchi e Isabella Lucati PARITÀ DI GENERE NELL UE E RIFLESSI NELL ORDINAMENTO ITALIANO di Valentina Bazzocchi e Isabella Lucati Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari opportunità INDICE Pag. Abbreviazioni

Dettagli

Agenda per uno sviluppo industriale sostenibile

Agenda per uno sviluppo industriale sostenibile Agenda per uno sviluppo industriale sostenibile Aprile 2015 Indice 1. Un nuovo approccio al tema della sostenibilità 1.1. Il Ruolo della manifattura per la crescita sostenibile 1.2. Politiche industriali

Dettagli

Rapporto sul primo anno di attuazione della normativa anticorruzione

Rapporto sul primo anno di attuazione della normativa anticorruzione Dicembre 2013 RAPPORTO SUL PRIMO ANNO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 190/2012 Rapporto sul primo anno di attuazione della normativa anticorruzione Il Rapporto offre un primo bilancio dello stato di attuazione

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 12.5.2004 COM(2004) 374 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO

Dettagli