PARLAMENT EWROPEW. Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali ABBOZZ TA' RAPPORT

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARLAMENT EWROPEW. Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali ABBOZZ TA' RAPPORT"

Transcript

1 PARLAMENT EWROPEW Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali 2008/2133(INI) ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-impatt ta' l-iffalsifikar fuq il-kummerċ internazzjonali (2008/2133(INI)) Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali Rapporteur: Gianluca Susta PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI WERREJ Paġna MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW...3 MOTIVAZIONE...10 PE v /13 PR\ doc

3 MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW dwar l-impatt ta' l-iffalsifikar fuq il-kummerċ internazzjonali (2008/2133(INI)) Il-Parlament Ewropew, wara li kkunsidra r-rapport ta' l-osce ta' l-2007 bit-titolu "L'impatt ekonomiku ta' l- iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali", wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-implimentazzjoni tal-programm Komunitarju ta' Liżbona - Politika Moderna ta l- SMEs għat-tkabbir u l-impjieg" (COM(2005)0551), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Kompetizzjoni Dinjija - Kontribut lill-istrateġija ta' l-ue għat- Tkabbir Ekonomiku u l-impjiegi" (COM(2006)0567), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Partenarjat Aktar B'saħħtu Biex Itejjeb L-Aċċess Għas-Swieq Għall- Esportaturi Ewropej" (COM(2007)0183), wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tad-19 ta' Frar 2008 dwar l-istrateġija ta' l-unjoni Ewropea li tassigura l-aċċess għas-swieq għall-impriżi Ewropej 1, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-22 ta' Mejju 2007 dwar l-ewropa globali - Aspetti esterni tal-kompetittività 2, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-5 ta' Ġunju 2008 dwar ir-regoli u l-proċeduri effettivi fir-rigward ta' l-importazzjoni u l-esportazzjoni għas-servizz tal-politika kummerċjali 3, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni ta' l-1 ta' Ġunju 2006 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi tranżatlantiċi UE-USA 4, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-ue u l-merkosur fid-dawl tal-konklużjoni tal-ftehima ta' assoċjazzjoni interreġjonali 5, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar ir-relazzjonijiet 1 Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 102 E, , p Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 298 E, , p ĠU C 308 E, , p PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 ekonomiċi u kummerċjali mal-korea 1, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-8 ta' Mejju 2008 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ma' l-assoċjazzjoni tal-ġnus ta' l-asja tax-xlokk (ASEAN) 2, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-13 ta' Ottubru 2005 dwar il-prospettivi tarrelazzjonijiet kummerċjali bejn l-unjoni Ewropea u ċ-ċina 3, wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew u lill- Kunsill bit-titolu "UE-Ċina: Msieħba aktar mill-qrib, tkabbir tar-responsabbiltajiet" (COM(2006)0631) u d-dokument li jakkumpanja, bit-titolu "Partenarjat Imsaħħaħ: Responsabbiltajiet Ikbar - Dokument ta' politika dwar il-kummerċ u l-investiment bejn l- UE u ċ-ċina: Kompetizzjoni u Partnerjat" (COM(2006)0632), wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 3286/94 tal-kunsill, tat-22 ta' Diċembru 1994, li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji fis-settur tal-politika kummerċjali komuni sabiex jiġi ggarantit it-twettiq tad-drittijiet tal-komunità skond ir-regoli internazzjonali talkummerċ, partikolarment dawk imwaqqfa taħt il-patroċinju ta' l-organizzazzjoni Dinjija tal-kummerċ, (regolament dwar l-ostakoli għall-kummerċ (ROC)), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Programm ta' azzjoni: Azzjoni aċċellerata fil-ġlieda kontra l- HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar" (COM(2001)0096), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Aġġornament tal-programm ta' azzjoni komunitarja - Azzjoni aċċellerata fil-ġlieda kontra l-hiv/aids, il-malarja u t-tuberkulożi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar" (COM(2003)0093), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Qafas ta Politika Koerenti Ewropea għal Azzjoni Esterna biex tingħeleb il-problema ta l-hiv/aids, il-malarja u t-tuberkulosi" (COM(2004)0726), wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 816/2006 tal-parlament Ewropew u tal-kunsill, tas-17 ta' Mejju 2006, dwar l-għoti ta' liċenzji obbligatorji ta' patents biex isiru prodotti farmaċewtiċi destinati għall-esportazzjoni lejn pajjiżi bi problemi ta' saħħa pubblika, wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 980/2005 tal-kunsill, tas-27 ta' Ġunju 2005, dwar l-applikazzjoni ta' sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati, wara li kkunsidra l-artikolu 45 tar-regoli ta' Proċedura tiegħu, wara li kkunsidra r-rapport tal-kumitat għall-kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal- Kumitat għall-affarijiet Legali u tal-kumitat għas-suq Intern u l-ħarsien tal-konsumatur 1 Testi adottati, P6_TA(2007) Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 233 E, , p PE v /13 PR\ doc

5 (A6 0000/2008), A. billi jeħtieġ li ikun miġġieled b'mod effettiv l-iffalsifikar sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' l- Aġenda ta' Liżbona ġdida, kemm fir-rigward ta' l-aspetti interni tagħha u kemm dawk esterni kif stabbiliet il-kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha bit-titolu "Ewropa globali: Partenarjat Aktar B'saħħtu Biex Itejjeb L-Aċċess Għas-Swieq Għall-Esportaturi Ewropej" (COM(2007)0183), B. billi l-unjoni Ewropea hi t-tieni l-akbar importatur fid-dinja ta' oġġetti u servizzi, u li l- ftuħ estrem u t-trasparenza tas-suq waħdieni tagħha joffri opportunitajiet enormi, imma jippreżenta wkoll riskji serji ta' invażjoni ta' prodotti ffalsifikati, C. billi l-każi ta' ksur serji tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) joħolqu barriera kummerċjali mhux tariffarja li tagħmel l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi aktar diffiċli u tiswa ħafna, l-aktar għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) minħabba li għandhom mezzi u riżorsi limitati, D. billi l-kompetittività Ewropea hi tradizzjonalment marbuta mal-kwalità tal-forza taxxogħol, u sa ċertu punt, l-aktar għall-smes, minħabba r-riċerka u l-iżvilupp, l- innovazzjoni u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR), E. billi l-iprs, kif ukoll l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta' l-oriġini, mhumiex dejjem protetti b'mod effettiv mill-imsieħba tan-negozju ta' l-unjoni Ewropea, F. billi fl-2007 l-ammont ta' oġġetti sekwestrati mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-unjoni Ewropea li kienu jiksru l-iprs żdied bi 17% meta mqabbel mas-sena preċedenti, b'żieda ta' 264% għall-kosmetiċi u prodotti ta' l-iġjene personali, ta' 98% għall-ġugarelli u ta' 51% għall-mediċinali, G. billi l-fenomenu ta' l-iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali iġib konsegwenzi allarmanti għall-ekonomija ta' l-unjoni Ewropea u għas-sistema soċjo-ekonomika komunitarja kollha, inaqqas l-inċentivi għall-innovazzjoni, iżomm l-investiment barrani dirett, waqt li jneħħi postijiet kwalifikati tax-xogħol mill-industrija u joħloq il-bażi għall-iżvilupp ta' sistema ekonomika illegali, parallela ma' dik legali, u kkontrollata mill-kriminalità organizzata, H. billi l-iffalsifikar jagħmel ħsara gravi lill-ambjent, kemm minħabba standards kwalitattivi inadegwati tal-merkanzija ffalsifikata u kemm minħabba l-ispejjeż għolja tar-rimi u talqerda tagħha, I. billi s-suq waħdieni jiggrantixxi lill-konsumatur Ewropew il-possibilità li jagħżel b'mod ħieles, trasparenti u sikur liema prodotti jixtri u li l-prodott iffalsifikat, jekk ma jkunx ikkontrollat fil-ħin, jista' jaffettwa ħażin mhux biss il-prinċipju tal-fiduċja li fuqu sserraħ is-sistema kollha imma wkoll jikkawża riskji serji għas-sikurezza, is-saħħa u, f'każi estremi, il-ħajja stess tal-konsumaturi, u għalhekk hu importanti li jkunu ggarantiti aħjar id-drittijiet tagħhom, PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 J. billi d-diverġenzi persistenti bejn il-leġiżlazzjonijiet ta' l-istati Membri fir-rigward ta' l- IPRs, partikolarment fir-rigward tal-miżuri penali li għandhom l-għan li jiżguraw li dawk id-drittijiet huma rispettati, idgħajfu l-pożizzjoni tan-negozjar ta' l-unjoni Ewropea u jistgħu jimminaw l-isforzi li saru s'issa biex ikun ikkontrollat l-iffalsifikar f'livell internazzjonali, K. billi fl-2007 l-unjoni Ewropea, il-ġappun u l-istati Uniti ħabbru l-ftuħ tan-negozjati dwar il-ftehima multilaterali ġdida maħsuba biex issaħħaħ l-applikazzjoni ta' l-iprs u l-kontroll tal-fenomenu ta' l-iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA), L. billi jeħtieġ issir distinzjoni bejn il-mediċini ġeneriċi, li għandhom jingħataw inċentivi biex jiċċirkulaw u jkunu kkummerċjalizzati kemm fl-unjoni Ewropea u kemm fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u mediċini ffalsifikati li, min-naħa huma perikolużi għas-saħħa pubblika u mill-oħra jwasslu biex ikun hemm telf ekonomiku sostanzjali għall-impriżi fis-settur u jistgħu jżommu l-iżvilupp ta' skoperti ġodda, mingħajr ma jittieħed benefiċċju millpopolazzjonijiet ta' pajjiżi anqas żviluppati, Il-qafas multilaterali 1. Iqis li s-sistema tad-wto tat rikonoxximent aktar wiesa' lill-iprs f'livell internazzjonali waqt li tipprovdi standards minimi ta' ħarsien permezz tal-ftehima dwar l-aspetti tad- Drittijiet tal-proprjetà Intellettwali Relatati mal-kummerċ (TRIPS), id-djalogu bejn l-istati Membri u istituzzjonijiet oħra bħall-organizzazzjoni Dinjia tal-proprjetà Intellettwali u l- Organizzazzjoni Dinjija tad-dwana, kif ukoll mekkaniżmu ta' prevenzjoni u ta' soluzjoni ta' tilwim; 2. Jistieden lill-kummissjoni sabiex tinsisti mal-kunsill TRIPS biex ir-regoli minimi inkorporati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ikunu akkumpanjati minn miżuri effettivi ta' applikazzjoni u tal-prevenzjoni tal-każi ta' ksur; 3. Jistieden lill-kummissjoni biex taħdem ħalli ssaħħaħ u tkabbar il-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehima TRIPS sabiex testendi l-operazzjonijiet ta' esportazzjoni, tranżitu u trasbord, kif ukoll l-iprs li s'issa ma kienux jagħmlu parti mill-ftehima, waqt li jkun ikkunsidrat illivell ta' żvilupp tal-parteċipanti involuti u ssir distinzjoni bejn pajjiżi li jipproduċu prodotti ffalsifikati u illegali, dawk li jużawhom, u dawk li l-prodotti jgħaddu minn għandhom; 4. Jitlob lill-kummissjoni u lill-istati Membri biex joħolqu inizjattivi, appoġġjati minn pakkett finanzjarju adegwat, favur il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jevitaw riskji marbuta ma' prodotti ffalsifikati li jkunu potenzjalment perikolużi, kif ukoll diżinċentiv għallinvestiment barrani dirett u għall-attivita kriminali u terroristika f'dawn il-pajjiżi; 5. Ifakkar li, f'uħud mill-ekonomiji emerġenti, il-produzzjoni ta' l-oġġetti ffalsifikati u illegali laħqet dimensjonijiet allarmanti; waqt li jilqa' l-inizjattivi ta' koperazzjoni li kien hemm s'issa, hu ta' l-opinjoni li jeħtieġu miżuri speċjali biex tissaħħaħ il-koordinazzjoni bejn l-uffiċċji tad-dwana, l-entitajiet ġudizzjarji u tal-pulizija, kif ukoll biex tikber l- armonizzazzjoni tar-regoli ta' dawn il-pajjiżi ma' dawk ta' l-unjoni Ewropea; PE v /13 PR\ doc

7 6. Hu konvint li biex il-ġlieda kontra l-iffalsifikar tissaħħaħ għandu jsir użu aktar frekwenti u mmirat ta' l-entità ta' Soluzzjoni ta' Tilwim tad-wto li, flimkien mal-qrati komunitarji u nazzjonali, tista' tiggarantixxi ħarsien aħjar ta' l-industrija u tal-konsumaturi Ewropej bittisħiħ tal-ġurisprudenza u tal-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehima TRIPS; L-ACTA u inizjattivi bilaterali u reġjonali oħra ta' l-unjoni Ewropea 7. Jistieden lill-kummissjoni biex, flimkien man-negozjati multilaterali, tkompli l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali anke permezz ta' ftehimiet bilaterali, reġjonali u multilaterali biex tqarreb lejn xulxin il-leġiżlazzjonijiet u l-applikazzjoni effettiva tagħhom, waqt li tipprevedi t-twaqqif ta' sistemi effiċjenti ta' soluzzjoni ta' tilwim kif ukoll ta' sanzjonijiet f'każ li ma jitħarsux l-obbligi sottoskritti; 8. Jistieden lill-kummissjoni u lill-istati Membri biex jagħmlu kull sforz opportun sabiex tinkiseb konklużjoni rapida u sodisfaċenti għall-ftehima ACTA; hu tal-fehma li d-dħul fisseħħ tal-ftehima, minbarra li joħloq punt ta' riferiment essenzjali f'livell internazzjonali, jista' jiggarantixxi kontroll aktar effettivi ta' l-iffalsifikar u joffri strument importanti ta' pressjoni fuq pajjiżi terzi mhux firmatarji; 9. Jilqa' b'sodisfazzjon l-interess li qed jiżdied minn Stati Membri tad-wto fir-rigward ta' l- ACTA u jittama li l-ftehima tista' tiġi ffirmata wkoll miċ-ċina u minn pajjiżi li qed jiżviluppaw u li l-ekonomiji tagħhom jintlaqtu direttament mill-iffalsifikar; Miżuri ta' appoġġ estern fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar 10. Jirrikmanda li jiġi mwaqqaf mekkaniżmu effettiv ta' monitoraġġ fir-rigward ta' każi ta' ksur possibbli ta' l-iprs imħarsa permezz ta' diversi ftehimiet, flimkien ma' strumenti ta' inċentivi kummerċjali bħala parti minn impenn konkret fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l- ikkuppjar illegali, fost dawn id-dħul fis-sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw jew l-għoti ta' trattament preferenzjali lill-pajjiżi emerġenti flapplikazzjoni ta' miżuri ta' difiża kummerċjali; 11. Ifakkar li r-regolament tas-sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati jipprevedi, fost l-oħrajn, ilpossibilità ta' sospensjoni temporanja tal-preferenzi għall-imsieħba li jużaw prattiki kummerċjali mhux leali; hu tal-fehma li, f'każi partikolarment gravi, l-użu ta' dan iddeterrent għandu jkun ikkunsidrat sew mill-kummissjoni; 12. Hu ta' l-fehma li r-regolament dwar l-ostakli għall-kummerċ jista' joffri għajnuna importanti lill-impriżi Ewropej li għandhom problemi ta' aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' każi ta' ksur tal-proprjetà intellettwali u jistieden lill-kummissjoni biex tinkoraġġixxi u tiffaċilita l-użu tiegħu partikolarment għall-smes; 13. Jistieden lill-kummissjni biex tiddefinixxi mill-ġdid u mingħajr dewmien il-prijoritajiet fir-rigward tar-riżorsi umani mogħtija lid-delegazzjonijiet ta' l-unjoni Ewropea, sabiex tiggarantixxi li numru suffiċjenti ta' uffiċjali jkunu speċifikament involuti fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar; dawn ir-riżorsi, li idealment għandhom ikunu parti mill-"market access team" għandhom ikunu mogħtija r-responsabilità, flimkien mar-rappreżentanti diplomatiċi PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 ta' l-istati Membri, li jiggarantixxu preżentazzjoni aktar effikaċi tal-miżuri komunitarji kontra l-iffasifikar u kuntatt aħjar ma' l-awtorità lokali korripondenti, kif ukoll li jkunu punt ta' riferiment aktar tanġibbli għall-impriżi komunitarji (partikolarment l-smes) li jilmentaw minn vjolazzjoni tal-proprjetà intellettwali; Kwistjonijiet regolatorji u organizzattivi 14. Jinnota l-impenn tal-kummissjoni biex issaħħaħ il-proprjetà intellettwali fl-unjoni Ewropea u jitlob impenn akbar biex ikun ikkontrollat il-fenomenu ta' l-iffalsifikar u biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ ta' l-istati Membri; 15. Jenfasizza l-ħtieġa ta' koordinazzjoni aħjar fi ħdan il-kummissjoni bejn id-dipartimenti li jieħdu ħsieb il-kontroll tal-fenomenu ta' l-iffalsifikar u sabiex jinfirxu aħjar l-inizjattivi komunitarji li hi ħadet f'dan ir-rigward; 16. Jiddeplora n-nuqqas min-naħa tal-kunsill li jadotta l-leġiżlazzjoni relatata mal-marka ta' l- oriġini ('l hekk imsejjaħ "Made in") li tippermetti t-traċċabilità u l-għarfien aħjar ta' l- oriġini tal-prodotti impurtati u jittama li d-diffikultajiet li kien hemm s'issa biex tidħol fisseħħ ikunu definittivament megħluba; 17. Iqis bħala urġenti l-ħolqien ta' awtorità Ewropea waħdanija bir-responsabilità li tikkoordina l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali, kapaċi li tassigura organizzazzjoni aħjar tal-parteċipanti differenti fuq livell Ewropew u li toħloq sinerġiji mas-settur privat u ma' l-awtoritajiet ta' l-istati Membri responsabbli mill-ġlieda kontra l- iffalsifikar; hu tal-fehma li l-ħolqien ta' din l-awtorità hu meħtieġ biex tissaħħaħ l-awtorità tal-pożizzjoni ta' l-ue fil-kuntest internazzjonali u l-effettività ta' l-azzjoni tagħha filġlieda kontra l-iffalsifikar; 18. Jirrikmanda aktar titjib u koordinazzjoni aħjar tal-proċeduri tad-dwana fl-unjoni Ewropea sabiex b'mod sostanzjali ikun ristrett l-aċċess għas-suq waħdieni għal prodotti ffalsifikati jew illegali; hu tal-fehma li kontroll aktar effettiv ta' l-iffalsifikar għandu jqis l-irwol prominenti li l-internet akkwista fil-kummerċ u fil-promozzjoni ta' prodotti ffalsifikati u illegali; 19. Iqis essenzjali li l-industrija Ewropea tagħti l-appoġġ tagħha u l-għajnuna tagħha lillinizjattivi li se jittieħdu mill-istituzzjonijiet Ewropej; iqis partikolarment essenzjali li l- SMEs ikunu mqiegħda f'pożizzjoni sabiex b'mod effettiv ikunu jistgħu jiddefendu d- drittijiet tagħhom speċjalment fir-rigward tal-każi ta' ksur ta' l-iprs f'pajjiżi terzi; Kunsiderazzjonijiet finali 20. Jistieden lill-kummissjoni, flimkien mal-kunsill u l-istati Membri, biex jiddefinixxu linja politika ta' ċara, strutturata u ambizzjuża li, flimkien ma' miżuri interni tad-dwana u penali, jikkoordinaw u jindirizzaw l-azzjonijiet "esterni" ta' l-unjoni Ewropea u ta' l-istati Membri tagħha fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali; 21. Jenfasizza l-ħtieġa li l-parlament jingħata rwol aktar ċentrali fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar; iqis partikolarmnet xieraq li l-preżenza politika tiegħu tkun imsaħħa f'laqgħat PE v /13 PR\ doc

9 internazzjonali speċjalizzati bħall-'global Anti-counterfeiting and Piracy Congress', kif ukoll f'organizzazzjonijiet internazzjonali involuti fil-ħarsien tal-proprjetà intellettwali; 22. Jistieden lill-kummissjoni u lill-kunsill biex iżommuh infurmat sew u biex jistednuh jipparteċipa fl-inizjattivi relevanti kollha; o o o 23. Jagħti istruzzjonijiet lill-president tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-kunsill u lill- Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-istati Membri u tal-pajjiżi kandidati. PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 MOTIVAZIONE La comunicazione della CE "Europa Globale" del 2006 ha riconosciuto che, nel quadro delle iniziative di natura multilaterale e bilaterale, occorre rinforzare gli aspetti esterni della competitività europea e dare nuovo impulso alla lotta alla contraffazione nei paesi terzi. La posta in gioco non é trascurabile. Il mercato della contraffazione vale approssimatamente 500 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 7-10% del commercio mondiale. L'economia europea si é specializzata su prodotti di alta gamma con un elevato valore aggiunto, sovente protetti dai DPI. La difesa dunque della PI rappresenta un irrinunciabile strumento per sostenere la competitività esterna dell'industria europea e un altrettanto importante contributo al successo della "Strategia di Lisbona". Sarebbe tuttavia fuorviante credere che nuove iniziative in materia di lotta alla contraffazione vengano poste in essere nell'esclusivo interesse dell'industria comunitaria. Oltre ai gravi danni economici causati della contraffazione e dalla pirateria alle aziende, queste pratiche illecite causano ogni anno la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, qualificati e ben retribuiti, in Europa (le stime parlano di posti di lavoro perduti) come altrove nel mondo e possono, in molti casi, mettere in pericolo la salute dei consumatori, finanziare organizzazioni criminali e terroristiche, e causare gravi danni all'ambiente. La contraffazione é un fenomeno multiforme e diversificato che colpisce, con diversa virulenza, quasi tutti i settori economici. I tempi delle falsificazioni grossolane di prodotti di lusso facilmente riconoscibili sono ormai finiti. L'industria della contraffazione e della pirateria ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo spettacolare che ora si dedica alla produzione di giocattoli, abbigliamento, programmi informatici, medicinali, cosmetici, alimenti, sigarette, pezzi di ricambio per autovetture ed aerei. Non tutti i consumatori si rendono conto che acquistando prodotti la cui origine é più che dubbia, compiono un reato e contribuiscono a sostenere circuiti economici paralleli dominati dalla criminalità organizzata. Questo Parlamento si é già pronunciato in materia, insistendo che l'uso personale senza fini di lucro va distinto dalla commercializzazione in modo fraudolento e intenzionale dei prodotti contraffatti e piratati. Occorrerà certamente fare attenzione a questa distinzione ma anche porre in essere campagne di sensibilizzazione che permettano ai consumatori di meglio comprendere i rischi che il loro incauto acquisto comporta. La contraffazione assume sovente forme subdole e pericolose. Si calcola ad esempio che il 10% dei medicinali sia contraffatto. Questi prodotti, come del resto i cosmetici, possono contenere sostanze potenzialmente dannose e suscettibili di seri danni alla salute dell'ignaro utilizzatore. É il caso dello sciroppo per la tosse all'antigelo che ha fatto più di 130 morti a Panama nel Allo stesso modo, il fiorente mercato di prodotti alimentari di qualità falsificati (tra cui vini e liquori), oltre ad arrecare un gravissimo danno a produzioni europee di assoluta eccellenza, può rappresentare un preoccupante pericolo per i consumatori, soprattutto in mercati diversi da quello di origine del prodotto sofisticato. Lottare contro la contraffazione significa dunque garantire che i consumatori possano scegliere liberamente ed in piena sicurezza quello che acquistano. PE v /13 PR\ doc

11 I PVS sono le prime vittime della contraffazione e difficilmente posseggono gli strumenti idonei a combattere con successo questa piaga. Il relatore é dell'opinione che si debbano prendere specifiche iniziative per aiutarli a lottare efficacemente contro detto fenomeno ed evitare che si creino delle "zone franche" controllate dalla criminalità organizzata. In particolare, la repressione della contraffazione di prodotti alimentari e di medicine nei PVS rimane una delle priorità dell'azione esterna dell'ue in materia di lotta alla contraffazione. Lo scopo di questa relazione é di porre in essere una proposta concreta e coerente di una politica europea coordinata e coerente che si occupi degli aspetti esterni della lotta alla contraffazione. Occorre che la lotta alla contraffazione divenga una priorità dell'ue e che le sue implicazioni vengano tenute in debita considerazione nella definizione della politica commerciale dell'ue del prossimo decennio. Modernizzare l'accordo TRIPs L'accordo TRIPs ha costituito, quando é entrato in vigore, un deciso progresso verso una disciplina mondiale della PI ma i risultati non sono sempre stati all'altezza delle aspettative in quanto molti Membri dell'omc non hanno potuto o voluto garantirne la piena applicazione. La CE dovrebbe quindi promuovere opportune iniziative diplomatiche volte a garantire che gli standard minimi contenuti nell'accordo TRIPs siano correttamente applicati da tutti i Membri dell'omc. D'altro canto, l'accordo in questione non é perfetto e dovrebbe essere rivisto in alcune sue parti. Occorre in particolare estenderne l'ambito di applicazione alle operazioni di esportazione, transito e trasbordo nonché ad altre violazioni della PI. In caso di gravi violazioni dell'accordo TRIPs, l'ue non dovrebbe esitare ad adire l'organo di risoluzione delle controversie dell'omc, sia per garantire la difesa delle parti europee interessate sia per "costruire" una giurisprudenza che possa chiarire il contenuto dell'accordo, rendendone così l'applicazione più agevole ed efficace. Il relatore é inoltre convinto che l'uso del ROC debba essere incentivato e reso più facile per le imprese europee che lamentino problemi di accesso ai mercati terzi a causa di un uso illegittimo e comunque irregolare dei loro diritti della PI da parte di operatori locali. ACTA e altre iniziative bilaterali e regionali dell'ue Per quanto il quadro multilaterale dell'omc rimanga la principale priorità per l'ue, é evidente che senza ulteriori iniziative bilaterali o plurilaterali come l'accordo ACTA, non si potrà combattere in modo efficace il fenomeno della contraffazione a livello internazionale. A questo riguardo, il Parlamento si aspetta di essere tenuto debitamente informato e di poter dare la propria contribuzione all'accordo in parola prima che gli sia formalmente sottoposto. La proposta dell'accordo ACTA nasce della necessità di andare oltre l'accordo TRIPs e di rendere la lotta alla contraffazione più efficace e coerente. Sotto questo punto di vista il fatto che i paesi industrializzati più penalizzati dalla contraffazione, tra cui UE, USA e Giappone abbiano deciso di coordinare i loro sforzi é sicuramente positivo. Il processo é ancora allo stadio iniziale ma occorrerà assicurarsi che non ci siano sovrapposizioni con l'accordo TRIPs PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 e che gli obbiettivi finali perseguiti dall'accordo siano sufficientemente chiari e realistici. Oltre ad ACTA, il relatore ritiene opportuno che la CE includa una clausola di difesa dei DPI (che preveda un efficiente sistema di risoluzione delle dispute) in tutti i nuovi accordi di libero scambio che saranno negoziati nei prossimi anni. Il pieno rispetto delle obbligazioni TRIPs e degli altri accordi bilaterali e plurilaterali richiederà per gli Stati terzi, specie in via di sviluppo, uno sforzo economico e organizzativo non indifferente. Il relatore ritiene che l'ue debba farsi carico, almeno in parte, di questo problema fornendo agli Stati che ne facciano richiesta e che mostrino di essersi impegnati nella lotta alla contraffazione idoneo supporto economico e tecnico, favorendo la formazione del personale e l'adozione, ove possibile, delle procedure doganali comunitarie. Un particolare impegno dovrà essere profuso nella lotta alla contraffazione nei paesi di transito delle merci e nei confronti di coloro che si avvalgono di "navi-fabbrica" site in acque extra-territoriali. "Made in" e tracciabilità dei prodotti importati. La proposta di regolamento del Consiglio 1 relativo all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'ue, se adottata, permetterebbe non soltanto una migliore trasparenza circa l'origine di certe categorie di prodotti, come quelli tessili, spesso oggetto di contraffazione, ma offrirebbe un contributo importante alla lotta alla contraffazione. Il relatore auspica dunque che si possano superare le incomprensibili divisioni che hanno fin qui rallentato l'iter di questa proposta e si possa pervenire ad un'adozione rapida. Nello stesso tempo, sarebbe inoltre opportuno studiare assieme ai settori dell'industria interessati, alcuni metodi che possano permettere una facile identificazione da parte degli operatori doganali, ma anche dei consumatori finali, della genuinità dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questioni normative e organizzative Il relatore é dell'opinione che una migliore coordinazione a livello comunitario sia necessaria per conseguire importanti risultati nella lotta esterna alla contraffazione. La creazione di un'autorità unica europea incaricata della lotta alla contraffazione e in grado di coordinare sia gli sforzi degli Stati Membri che quelli dei diversi servizi della CE non é più procrastinabile. A questa nuova autorità dovranno essere garantiti sufficienti mezzi e poteri per poter portare a termine il suo mandato nel rispetto delle competenze degli Stati Membri. La CE dovrà inoltre garantire al suo interno che i differenti servizi responsabili di questa importante materia lavorino in modo coordinato e armonioso. Uno degli aspetti della lotta alla contraffazione su cui sia gli Stati Membri che la CE dovrebbero insistere, é la difesa delle PMI, sia in Europa che nei paesi terzi. Il ruolo delle 1 ref. 2005/0254(ACC) PE v /13 PR\ doc

13 imprese é essenziale al successo della strategia anti-contraffazione e l'industria, come recentemente ricordato dalla stessa CE, deve fare la sua parte, ma non é pensabile mettere sullo stesso piano le multinazionali del lusso e piccoli produttori che hanno raggiunto risultati di spicco nel loro settore merceologico. Occorre dunque che le PMI siano aiutate a difendersi al meglio contro questa piaga che le danneggia pesantemente e, più in generale, che si pongano in essere sistemi di collaborazione tra pubblico e privato più efficienti e meno costosi per le imprese. La saturazione dei mercati tradizionali e l'apertura di nuovi, quali quelli dei paesi emergenti, richiede inoltre una nuova strategia operativa che non si limiti a perseguire il fenomeno della contraffazione in Europa ma che affronti il problema in quelle aree dove la contraffazione é più radicata e agisca anche negli Stati terzi che sono spesso i destinatari di merci europee contraffatte prodotte altrove. Il relatore auspica inoltre che si possa procedere, da un lato, ad un miglioramento e ad una maggiore armonizzazione delle procedure doganali all'interno dell'ue e, dall'altro, che venga creato un sistema di norme penali comuni a tutti gli Stati Membri. La lotta alla contraffazione e alla pirateria al di fuori dell'europa passa necessariamente attraverso un sistema di regole comuni forti e condivise all'interno dell'ue. Il Ruolo del Parlamento Europeo Il Parlamento ha un importante ruolo da giocare nella lotta alla contraffazione, specie alla luce dei nuovi poteri che gli saranno attribuiti se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore. Sarebbe inoltre opportuno, in collaborazione con le altre Commissioni parlamentari interessate, promuovere un "forum" annuale sul tema, dare maggiore enfasi al problema nelle sue relazioni bilaterali (in primis con il Congresso degli Stati Uniti) o multilaterali (assemblea dell'omc) ed inviare una delegazione parlamentare al Congresso Globale sulla lotta alla contraffazione. PR\ doc 13/13 PE v01-00

Tutela della proprietà intellettuale e azioni di contrasto alla contraffazione

Tutela della proprietà intellettuale e azioni di contrasto alla contraffazione VALERIA FEDELI - Vice Presidente del Senato appunti intervento convegno dell associazione Amerigo Tutela della proprietà intellettuale e azioni di contrasto alla contraffazione Firenze, 25 ottobre 2013

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per gli affari esteri 16.2.2015 2014/2232(INI) PROGETTO DI RELAZIONE su "Diritti umani e tecnologia: impatto dei sistemi di sorveglianza e di individuazione delle

Dettagli

L'UNIONE EUROPEA E I SUOI PARTNER COMMERCIALI

L'UNIONE EUROPEA E I SUOI PARTNER COMMERCIALI L'UNIONE EUROPEA E I SUOI PARTNER COMMERCIALI Primo esportatore mondiale di beni e servizi e principale fonte globale di investimenti esteri diretti, l'ue occupa una posizione dominante nel mercato globale.

Dettagli

Polizia Locale Camera di Commercio Agenzia delle Dogane

Polizia Locale Camera di Commercio Agenzia delle Dogane Polizia Locale Camera di Commercio Agenzia delle Dogane PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI SAVONA che interviene al presente atto nella persona del Dott.

Dettagli

Petizione relativa al prossimo negoziato sul commercio internazionale dei prodotti del tessile-abbigliamento

Petizione relativa al prossimo negoziato sul commercio internazionale dei prodotti del tessile-abbigliamento Petizione relativa al prossimo negoziato sul commercio internazionale dei prodotti del tessile-abbigliamento Da dieci anni, ACTE, Associazione delle Comunità Tessili Europee, ha operato per la difesa e

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 2013/2113(INI) 9.9.2013 PROGETTO DI RELAZIONE su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente

Dettagli

Trade in Counterfeit and Pirated Goods MaPPinG The economic impact Contents Trade in Counterfeit Commercio di merci contraffatte

Trade in Counterfeit and Pirated Goods MaPPinG The economic impact Contents Trade in Counterfeit Commercio di merci contraffatte Trade Commercio in Counterfeit di merci contraffatte and e di merci Pirated usurpative: Goods MaPPinG UNA MAPPA The DELL IMPATTO economic ECONOMICO impact Aprile 2016 SINTESI Questo studio analizza l impatto

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI RELAZIONE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 2008/2173(INI) 20.11.2008 PROGETTO DI RELAZIONE sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori,

Dettagli

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM Strategie e strumenti di tutela della PI Firenze, 29 settembre 2014 Dr. Mariano G. Cordone Direttore Divisione VI Istituita con il DPR 28 novembre

Dettagli

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Cosmetici e contraffazione

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Cosmetici e contraffazione Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Cosmetici e contraffazione 20 dicembre 2013 Cosmetici e contraffazione Definizione Per cosmetico contraffatto

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1454 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SENALDI, DONATI, BENAMATI, SANGA, MARTELLA, TARANTO, BASSO, MONTRONI, GALPERTI, FOLINO, ALBANELLA,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 9.1.2004 L 5/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DECISIONE N. 20/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2003 che stabilisce un quadro generale

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 11.5.2010 2010/2055(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sull interconnessione dei registri delle imprese (2010/2055(INI)) Commissione giuridica Relatore: Kurt

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 15.4.2015 2014/2236(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione

Dettagli

Commissione per il controllo dei bilanci DOCUMENTO DI LAVORO

Commissione per il controllo dei bilanci DOCUMENTO DI LAVORO PARLAMENTO EUROPEO 2009-204 Commissione per il controllo dei bilanci 28.8.202 DOCUMENTO DI LAVORO riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico Già Commercio Internazionale DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE DIVISIONE V Il Ministero dello Sviluppo Economico: il commercio internazionale e le problematiche

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019. Commissione per il commercio internazionale DOCUMENTO DI LAVORO

PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019. Commissione per il commercio internazionale DOCUMENTO DI LAVORO PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per il commercio internazionale 9.1.2015 DOCUMENTO DI LAVORO in vista dell'elaborazione del progetto di relazione sulle raccomandazioni del Parlamento alla Commissione

Dettagli

Relazione 2015 sullo stato attuale della contraffazione nell UE

Relazione 2015 sullo stato attuale della contraffazione nell UE Relazione 2015 sullo stato attuale della contraffazione nell UE Aprile 2015 Premessa I diritti di proprietà intellettuale (DPI) contribuiscono a garantire che gli innovatori e i creatori ottengano una

Dettagli

CARTA PER LO SVILUPPO DI BEST PRACTICES PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE

CARTA PER LO SVILUPPO DI BEST PRACTICES PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE CARTA PER LO SVILUPPO DI BEST PRACTICES PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE Premessa A. Per contraffazione si intende, ai sensi della presente Carta, l offerta di prodotti coperti da un titolo di

Dettagli

LA CONTRAFFAZIONE IN CIFRE. La lotta alla Contraffazione in Italia nel quadriennio 2008 2011

LA CONTRAFFAZIONE IN CIFRE. La lotta alla Contraffazione in Italia nel quadriennio 2008 2011 DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE UIBM PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PR LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2698 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GRECO, NOCCO e TATÒ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2004 Istituzione del marchio «Made in Italy» per

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per gli affari esteri 24.8.2012 2012/2094(INI) PROGETTO DI RELAZIONE Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'ue (2012/2094(INI)) Commissione

Dettagli

SAEET S.p.A. CODICE ETICO. SAEET S.p.A. Codice Etico e Responsabilità Sociale Rev. 0 del 2 luglio 2006 Pag.1 di 9

SAEET S.p.A. CODICE ETICO. SAEET S.p.A. Codice Etico e Responsabilità Sociale Rev. 0 del 2 luglio 2006 Pag.1 di 9 SAEET S.p.A. CODICE ETICO SAEET S.p.A. Codice Etico e Responsabilità Sociale Rev. 0 del 2 luglio 2006 Pag.1 di 9 Introduzione SAEET S.p.A. è consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli

Dettagli

Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale

Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale Guardia di Finanza Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale sicurezza prodotti e contraffazione dei giocattoli Torino, 9 novembre 2015 Tenente Colonnello Pietro Romano AGENDA premessa Il S.I.A.C.

Dettagli

Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca in materia di sicurezza - le tappe future (2004/2171(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca in materia di sicurezza - le tappe future (2004/2171(INI)) P6_TA-PROV(2005)0259 Ricerca sulla sicurezza Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca in materia di sicurezza - le tappe future (2004/2171(INI)) Il Parlamento europeo, visto il trattato che adotta

Dettagli

LA RISOLUZIONE DI GÖTEBORG

LA RISOLUZIONE DI GÖTEBORG TERZA CONFERENZA AMBIENTALE DEI MINISTRI E DEI LEADER POLITICI REGIONALI DELL'UNIONE EUROPEA LA RISOLUZIONE DI GÖTEBORG Dopo l incontro di preparazione tenuto nella regione Rhône-Alpes, Francia, il 28

Dettagli

CODICE ETICO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

CODICE ETICO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 CODICE ETICO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 Approvato dal CdA 15 dicembre 2010 INDICE 1. I PRINCIPI DI TORRICELLI S.R.L.... 5 1.1 Principi generali... 5 1.2 Selezione, gestione e formazione delle risorse

Dettagli

TROPPO BELLO PER ESSERE VERO? La verità sul prezzo dei prodotti contraffatti

TROPPO BELLO PER ESSERE VERO? La verità sul prezzo dei prodotti contraffatti TROPPO BELLO PER ESSERE VERO? La verità sul prezzo dei prodotti contraffatti È sbagliato pensare che i prodotti falsi siano un alternativa a buon mercato e senza conseguenze. Imitazioni di prodotti legali,

Dettagli

Bruxelles, 22 aprile 2002

Bruxelles, 22 aprile 2002 Bruxelles, 22 aprile 2002 La Commissione europea ritiene, come Oxfam, che il commercio non comporti automaticamente vantaggi e che per promuovere la crescita nei paesi in via di sviluppo occorrano stabilità,

Dettagli

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 CODICE ETICO

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 CODICE ETICO CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. Via Scipione Dal Ferro 19/a 40138 BOLOGNA Tel. 051/30.88.79 Fax 051/34.22.42 E-mail: ufficiotecnico@cires-bo.it Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi

Dettagli

Codice Etico. BOLOGNA Via Dei Mille, 24 40121 Bologna Tel 051 4211655 Fax 051 4219900. polibo@politecnica.it

Codice Etico. BOLOGNA Via Dei Mille, 24 40121 Bologna Tel 051 4211655 Fax 051 4219900. polibo@politecnica.it Luglio 2010 Codice Etico In attuazione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 13.09.2005 COM(2005) 426 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 198 del Consiglio

Dettagli

Codice etico e dei valori associativi

Codice etico e dei valori associativi Federazione delle Associazioni della filiera del cemento, del calcestruzzo e dei materiali di base per le costruzioni nonché delle applicazioni e delle tecnologie ad esse connesse Codice etico e dei valori

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA (MoU) relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale

PROTOCOLLO DI INTESA (MoU) relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale PROTOCOLLO DI INTESA (MoU) relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale Tra: Il Consiglio Nazionale della Cina per il Settore Tessile e Abbigliamento 12, East Chang An Street, 100742 Pechino,

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 10.5.2012 2012/2037(INI) PROGETTO DI RELAZIONE Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti

Dettagli

TESTO APPROVATO Indicazione del paese di origine nell'etichettatura per gli ingredienti carnei contenuti nei prodotti alimentari trasformati

TESTO APPROVATO Indicazione del paese di origine nell'etichettatura per gli ingredienti carnei contenuti nei prodotti alimentari trasformati TESTO APPROVATO Indicazione del paese di origine nell'etichettatura per gli ingredienti carnei contenuti nei prodotti alimentari trasformati 11.02.15 P8_TA-PROV(2015)0034 Indicazione del paese di origine

Dettagli

Software contraffatti e concorrenza sleale: il caso italiano

Software contraffatti e concorrenza sleale: il caso italiano Software contraffatti e concorrenza sleale: il caso italiano CReSV Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore Milano, 23 gennaio 2013 Agenda Introduzione Descrizione del campione e metodologia di analisi

Dettagli

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA 22.7.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 200/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2010 recante orientamenti

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 2014/2241(INI) 22.5.2015 PROGETTO DI RELAZIONE su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa (2014/2241(INI)) Commissione

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 15.4.2010 2009/2229(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sulla Governance di Internet: le prossime tappe (2009/2229(INI)) Commissione

Dettagli

PROGETTO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEL COMUNE DI COFINANZIATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO A SEGUITO DI CONVENZIONE CON L ANCI NAZIONALE

PROGETTO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEL COMUNE DI COFINANZIATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO A SEGUITO DI CONVENZIONE CON L ANCI NAZIONALE PROGETTO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEL COMUNE DI LIVORNO COFINANZIATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO A SEGUITO DI CONVENZIONE CON L ANCI NAZIONALE PROGETTO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEL COMUNE

Dettagli

Caratteristiche del mercato dell abbigliamento giapponese

Caratteristiche del mercato dell abbigliamento giapponese Caratteristiche del mercato dell abbigliamento giapponese Alta competitività, sia per qualità che per numero di concorrenti Alta diversificazione di prodotti Forte attenzione dei consumatori per tendenze

Dettagli

Réponse de. Cristina Masini

Réponse de. Cristina Masini Réponse de europa@confartigianato.it Cristina Masini Confartigianato Imprese Via di San Giovanni in Laterano, 152 00184 Roma EC register for interest representatives ID number: 59787898245-97 Confartigianato

Dettagli

Le priorità individuate dalla Commissione Tematica Agroalimentare

Le priorità individuate dalla Commissione Tematica Agroalimentare Le priorità individuate dalla Commissione Tematica Agroalimentare Priorità 1 Lotta alla contraffazione propriamente detta Priorità 2 Lotta ai fenomeni di imitazione (Italian Sounding e Look-alike) Priorità

Dettagli

Dogane. Base giuridica

Dogane. Base giuridica Dogane Introduzione La politica doganale costituisce uno dei fondamenti dell'unione europea (UE) ed è essenziale per il funzionamento del mercato interno, il quale non può funzionare correttamente se non

Dettagli

CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA. Bruxelles, 25 novembre 2008 (10.12) (OR. en) 11788/08 ADD 1. Fascicolo interistituzionale: 2007/0099 (COD)

CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA. Bruxelles, 25 novembre 2008 (10.12) (OR. en) 11788/08 ADD 1. Fascicolo interistituzionale: 2007/0099 (COD) CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA Bruxelles, 25 novembre 2008 (10.12) (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2007/0099 (COD) 11788/08 ADD 1 TRA S 241 CODEC 967 PROGETTO DI MOTIVAZIO E DEL CO SIGLIO Oggetto:

Dettagli

Senato della Repubblica Commissione X Industria, Commercio e Turismo

Senato della Repubblica Commissione X Industria, Commercio e Turismo Senato della Repubblica Commissione X Industria, Commercio e Turismo DISEGNO DI LEGGE PER L ISTITUZIONE DEL MARCHIO ITALIAN QUALITY PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO ESTERO E LA TUTELA DEI PRODOTTI ITALIANI

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE UIBM DIVISIONE III - COMUNICAZIONE Festival dei Consumatori

Dettagli

Indice: - Notizie dall ICC p. 2 - Agenzia delle Dogane e indagini finanziarie..p. 5 - Salone Internazionale Contact p. 6

Indice: - Notizie dall ICC p. 2 - Agenzia delle Dogane e indagini finanziarie..p. 5 - Salone Internazionale Contact p. 6 Indice: - Notizie dall ICC p. 2 - Agenzia delle Dogane e indagini finanziarie..p. 5 - Salone Internazionale Contact p. 6 1 Relazione dell'avv. Francesco P. Olivieri sul Convegno Is arbitration only as

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Giornata Nazionale Anticontraffazione Auditorium Confindustria Roma, 7 luglio 2010 Orario intervento: 11.30 Tipologia: Tavola rotonda Durata: 5/7 circa Buongiorno, ringrazio Confindustria per aver promosso,

Dettagli

Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) Il Parlamento europeo,

Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) Il Parlamento europeo, P6_TA(2006)0320 Commercio equo e sviluppo Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) Il Parlamento europeo, vista la sua risoluzione del 2 luglio 1998

Dettagli

Codice Etico. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC Società cooperativa

Codice Etico. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC Società cooperativa Codice Etico CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC Società cooperativa Via Marco Emilio Lepido 182/2 40132 Bologna Tel 051.31.61.811 email ccc@ccc-acam.it SOMMARIO 1. Introduzione 2. I Principi del Codice

Dettagli

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM Strategie e strumenti di tutela della PI Bari, 17 ottobre 2014 Dr. Mariano G. Cordone Direttore Divisione VI Istituita con il DPR 28 novembre

Dettagli

Senato della Repubblica. Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare. Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare

Senato della Repubblica. Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare. Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare Senato della Repubblica Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare Audizione di Confagricoltura Roma, 15 gennaio 2014 PREMESSA

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia PROGETTO DI PARERE

PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia PROGETTO DI PARERE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2013/0371(COD) 6.2.2014 PROGETTO DI PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione

Dettagli

CONSIGLI PER I CONSUMATORI RICONOSCERE LE CONTRAFFAZIONI

CONSIGLI PER I CONSUMATORI RICONOSCERE LE CONTRAFFAZIONI CONSIGLI PER I CONSUMATORI RICONOSCERE LE CONTRAFFAZIONI Nessun settore è al riparo dalla contraffazione e dalla pirateria. I truffatori copiano di tutto: medicinali, pezzi di ricambio, CD, DVD, generi

Dettagli

La nuova politica di gestione dei rifiuti: riutilizzo, riciclaggio, green economy. Rosanna Laraia

La nuova politica di gestione dei rifiuti: riutilizzo, riciclaggio, green economy. Rosanna Laraia La nuova politica di gestione dei rifiuti: riutilizzo, riciclaggio, green economy Rosanna Laraia 1. Introduzione Tutti gli atti strategici e regolamentari dell Unione Europea, a partire dal VI Programma

Dettagli

VUOI VINCERE BELLISSIMI PREMI? PARTECIPA AL NOSTRO CONCORSO!

VUOI VINCERE BELLISSIMI PREMI? PARTECIPA AL NOSTRO CONCORSO! VUOI VINCERE BELLISSIMI PREMI? PARTECIPA AL NOSTRO CONCORSO! Partecipare è facilissimo, clicca qui e registrati per rispondere ai quiz su temi legati alla lotta ai falsi che ti permetteranno di entrare

Dettagli

SALUTE PUBBLICA / SICUREZZA DEI CONSUMATORI / SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

SALUTE PUBBLICA / SICUREZZA DEI CONSUMATORI / SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SALUTE PUBBLICA / SICUREZZA DEI CONSUMATORI / SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Libro bianco sulla sicurezza alimentare 1) OBIETTIVO Descrivere un insieme di azioni necessarie a completare e modernizzare

Dettagli

ANALISI SINTETICA DEL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE negli Emirati Arabi Uniti

ANALISI SINTETICA DEL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE negli Emirati Arabi Uniti ANALISI SINTETICA DEL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE negli Emirati Arabi Uniti Ministry of Economic Development 1 A) Quadro politico generale. Tutela dei consumatori. La politica del governo emiratino in

Dettagli

EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI

EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI di Giulia Caminiti Sommario: 1. Premessa. 2. La politica di coesione. 3. Fondi a gestione diretta. 4. Fondi a gestione indiretta. 5. Conclusioni.

Dettagli

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 535

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 535 Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 535 Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani 08/02/2016-02:36 Indice 1. DDL S. 535

Dettagli

Codice Etico SORMA S.p.A. CODICE ETICO. SORMA S.p.A.

Codice Etico SORMA S.p.A. CODICE ETICO. SORMA S.p.A. CODICE ETICO SORMA S.p.A. APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01/09/2013 1 INTRODUZIONE... 3 2 I PRINCIPI DEL CODICE ETICO... 3 2.1 PRINCIPI GENERALI... 3 2.2 PRINCIPIO DI LEGALITÀ...

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE. Documento che accompagna la

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE. Documento che accompagna la COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 4.12.2008 SEC(2008) 2954 C6-0469/08 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Documento che accompagna la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dettagli

2.2 Lo scopo del controllo del rilascio di lotti è pertanto quello di:

2.2 Lo scopo del controllo del rilascio di lotti è pertanto quello di: COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE Mercato unico : attuazione e legislazione relativa ai beni di consumo Prodotti farmaceutici : ambiente legislativo e autorizzazioni alla commercializzazione

Dettagli

del bacino del Mediterraneo

del bacino del Mediterraneo Centro Studi Anticontraffazione Proprietà Intellettuale e Competitività delle piccole e medie imprese nel settore tessile e dell abbigliamento dei Paesi del bacino del Mediterraneo Prato, Teatro Politeama

Dettagli

Negoziati commerciali e competitività delle imprese agro alimentari italiane

Negoziati commerciali e competitività delle imprese agro alimentari italiane Negoziati commerciali e competitività delle imprese agro alimentari italiane Giovanni Anania Università della Calabria Il commercio agroalimentare mondiale e il ruolo del Made in Italy Milano Expo 2015

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE "VERSO UNA POLITICA GENERALE DI LOTTA CONTRO LA CIBERCRIMINALITÀ"

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE VERSO UNA POLITICA GENERALE DI LOTTA CONTRO LA CIBERCRIMINALITÀ MEMO/07/199 Bruxelles, 22 maggio 2007 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE "VERSO UNA POLITICA GENERALE DI LOTTA CONTRO LA CIBERCRIMINALITÀ" Uso del termine "cibercriminalità" nella comunicazione Non esiste

Dettagli

Manifesto. Congresso Statutario del PPE 17-18 Ottobre 2012. Bucarest, Romania

Manifesto. Congresso Statutario del PPE 17-18 Ottobre 2012. Bucarest, Romania Manifesto Congresso Statutario del PPE 17-18 Ottobre 2012 Bucarest, Romania Manifesto del PPE (Adottato durante il Congresso del PPE, Bucarest, 17 e 18 Ottobre 2012) 1. Chi siamo? Il Partito Popolare Europeo

Dettagli

L'industria spaziale europea: competere a livello mondiale in un settore complesso

L'industria spaziale europea: competere a livello mondiale in un settore complesso L'industria spaziale europea: competere a livello mondiale in un settore complesso Lo spazio è al servizio dei cittadini europei. Molti dei sistemi e dei servizi che sono oggi essenziali per il nostro

Dettagli

Nuova legislazione: Emendamenti al regolamento INN e al relativo regolamento di applicazione

Nuova legislazione: Emendamenti al regolamento INN e al relativo regolamento di applicazione ADDENDUM AL MANUALE DI APPLICAZIONE PRATICA DEL REGOLAMENTO INN Il presente documento costituisce un addendum alla prima edizione del «Manuale di applicazione pratica del regolamento (CE) n. 1005/2008

Dettagli

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per la pesca 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione

Dettagli

A. PRINCIPI GENERALI B. ADESIONE ALLA CARTA DEI VALORI DELLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE CODICE ETICO

A. PRINCIPI GENERALI B. ADESIONE ALLA CARTA DEI VALORI DELLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE CODICE ETICO Pagina 1 di 6 CODICE ETICO 1. INTRODUZIONE La Cooperativa CFP Soc. Coop. è consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettono la reputazione della stessa Società ed ostacolano

Dettagli

"Un'industria automobilistica europea più forte e competitiva"

Un'industria automobilistica europea più forte e competitiva COMMISSIONE EUROPEA Antonio TAJANI Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per l'industria e l'imprenditoria "Un'industria automobilistica europea più forte e competitiva" Piano d azione

Dettagli

Contraffazione dei Marchi in Internet Analisi del fenomeno e soluzioni possibili

Contraffazione dei Marchi in Internet Analisi del fenomeno e soluzioni possibili Contraffazione dei Marchi in Internet Analisi del fenomeno e soluzioni possibili Consulenti in proprietà intellettuale dal 1882 INDICE - PREMESSA Gli obiettivi di questo ebook - CONTESTO I numeri del fenomeno

Dettagli

CODICE ETICO (ANCPL)

CODICE ETICO (ANCPL) Aggiornamento al 02.07.2012 CODICE ETICO (ANCPL) APPROVATE LE MODIFICHE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04/09/2012 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del marchio «Made in Italy» N. 1402 RAISI, SAGLIA. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del marchio «Made in Italy» N. 1402 RAISI, SAGLIA. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1402 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RAISI, SAGLIA Istituzione del marchio «Made in Italy» Presentata il 18 luglio 2006 ONOREVOLI

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE LIBRO VERDE. sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga nell Unione europea

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE LIBRO VERDE. sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga nell Unione europea COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 26.6.2006 COM(2006) 316 definitivo LIBRO VERDE sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga nell Unione europea (presentata dalla Commissione)

Dettagli

I TRASPORTI SU STRADA: TRASPORTI INTERNAZIONALI E DI CABOTAGGIO

I TRASPORTI SU STRADA: TRASPORTI INTERNAZIONALI E DI CABOTAGGIO I TRASPORTI SU STRADA: TRASPORTI INTERNAZIONALI E DI CABOTAGGIO In seguito all'adozione di numerosi atti legislativi europei sono stati progressivamente liberalizzati i trasporti su strada internazionali

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Commissione per i trasporti e il turismo 27.3.2012 2012/2056(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sull'introduzione

Dettagli

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle partite truccate e la corruzione nello sport (2013/2567(RSP))

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle partite truccate e la corruzione nello sport (2013/2567(RSP)) P7_TA-PROV(2013)0098 Partite truccate e corruzione nello sport Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle partite truccate e la corruzione nello sport (2013/2567(RSP)) Il Parlamento europeo,

Dettagli

Apertura e neutralità della rete Internet in Europa

Apertura e neutralità della rete Internet in Europa C 153 E/128 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 31.5.2013 24. sottolinea l'importanza di una corretta attuazione degli accordi UE-USA sull'estradizione e la mutua assistenza giudiziaria e degli strumenti

Dettagli

PREFAZIONE. Janez Potoc nik Commissario europeo per la Scienza e la ricerca

PREFAZIONE. Janez Potoc nik Commissario europeo per la Scienza e la ricerca PREFAZIONE Nel marzo del 2005, i leader dell UE hanno rilanciato la strategia di Lisbona con un nuovo partenariato per la crescita e l occupazione. La costruzione della società della conoscenza e una crescita

Dettagli

L EUROPA SI MUOVE, E TU? Cambiare per premiare chi merita: la nostra scommessa in Europa

L EUROPA SI MUOVE, E TU? Cambiare per premiare chi merita: la nostra scommessa in Europa L EUROPA SI MUOVE, E TU? Cambiare per premiare chi merita: la nostra scommessa in Europa In una realtà economica complessa ed in rapida evoluzione la responsabilità per i giovani di cercare un cambio di

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per gli affari esteri 2015/2096(INI) 30.6.2015 PROGETTO DI RELAZIONE recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio

Dettagli

8394/15 rus,bla/paz/gl/s 1 DPG LIMITE IT

8394/15 rus,bla/paz/gl/s 1 DPG LIMITE IT Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 22 giugno 2015 (OR. en) 8394/15 LIMITE CO EUR-PREP 20 NOTA Origine: Segretariato generale del Consiglio Destinatario: Consiglio Oggetto: Consiglio europeo (25 e

Dettagli

Con il Patronato del Presidente della Regione Lombardia

Con il Patronato del Presidente della Regione Lombardia Con il Patronato del Presidente della Regione Lombardia Progetto realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento 2010 della Regione Lombardia con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo

Dettagli

DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO L 110/30 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 1.5.2009 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi

Dettagli

La prima linea della tracciabilità e difesa nella guerra contro la contraffazione è arrivata

La prima linea della tracciabilità e difesa nella guerra contro la contraffazione è arrivata La prima linea della tracciabilità e difesa nella guerra contro la contraffazione è arrivata Con le operazioni criminali che diventano sempre più sofisticate, un numero preoccupante di consumatori diventa

Dettagli

AUDIZIONE DEL MINISTRO FEDERICA GUIDI AL PARLAMENTO EUROPEO (Commissione ITRE) Bruxelles 2 Settembre 2014 INTERVENTO DEL MINISTRO

AUDIZIONE DEL MINISTRO FEDERICA GUIDI AL PARLAMENTO EUROPEO (Commissione ITRE) Bruxelles 2 Settembre 2014 INTERVENTO DEL MINISTRO 1 AUDIZIONE DEL MINISTRO FEDERICA GUIDI AL PARLAMENTO EUROPEO (Commissione ITRE) Bruxelles 2 Settembre 2014 INTERVENTO DEL MINISTRO Caro Presidente Buzek, Vice Presidenti, colleghi italiani ed europei,

Dettagli

22.1.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 17/43

22.1.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 17/43 22.1.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 17/43 IV (Atti adottati prima del 1 o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom) DECISIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Laurea in Giurisprudenza

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Laurea in Giurisprudenza CURRICULUM VITAE Informazioni Personali Cognome e Nome MAZZILLI EDOARDO FRANCESCO Data di nascita 11.07.1959 Qualifica Area III F4 Amministrazione Incarico attuale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direttore

Dettagli

Nuova strategia europea in materia di responsabilità sociale d'impresa - Posizione delle imprese a livello UE

Nuova strategia europea in materia di responsabilità sociale d'impresa - Posizione delle imprese a livello UE Nuova strategia europea in materia di responsabilità sociale d'impresa - Posizione delle imprese a livello UE Confindustria Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali La nuova strategia è stata

Dettagli

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in oggetto.

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in oggetto. Consiglio europeo Bruxelles, 16 ottobre 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Segretariato generale del Consiglio Destinatario: delegazioni Oggetto: Riunione del Consiglio

Dettagli

Rischi derivanti dalla pirateria informatica: come proteggersi

Rischi derivanti dalla pirateria informatica: come proteggersi Rischi derivanti dalla pirateria informatica: come proteggersi Matteo Mille Presidente BSA Quanto vale la pirateria globale? Dal 7% al 9% è la valutazione della quota di vendite di merci contraffatte sull'intero

Dettagli

del mercato unico Il Gruppo S&D risponde alle 10 principali preoccupazioni dei cittadini

del mercato unico Il Gruppo S&D risponde alle 10 principali preoccupazioni dei cittadini Successi e sfide del mercato unico Il Gruppo S&D risponde alle 10 principali preoccupazioni dei cittadini Il modello economico europeo deve essere basato su tre principi: una concorrenza che stimoli, una

Dettagli

Bologna, 5 febbraio 2013 Sala Bianca CCC via Marco Emilio Lepido 182/2

Bologna, 5 febbraio 2013 Sala Bianca CCC via Marco Emilio Lepido 182/2 BRC project 1 Bologna, 5 febbraio 2013 Sala Bianca CCC via Marco Emilio Lepido 182/2 Workshop del progetto di ricerca e formazione Aspetti Sociali negli Appalti Pubblici nel Settore Edile Daniele Ganapini

Dettagli

La classificazione delle lingue del mondo

La classificazione delle lingue del mondo La classificazione delle lingue del mondo 1. La classificazione in base al numero dei parlanti Classe Ordine di grandezza 9 più di un miliardo di parlanti (es. cinese mandarino, inglese...) 8 più di cento

Dettagli

Provincia Regionale di Messina

Provincia Regionale di Messina Provincia Regionale di Messina Gabinetto di Presidenza EUROPANEWS Newsletter redatta a cura dell Ufficio Europa e Politiche Comunitarie 26 Novembre 2013 L'UE aiuta gli artisti europei a conquistare un

Dettagli