PARLAMENT EWROPEW. Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali ABBOZZ TA' RAPPORT

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARLAMENT EWROPEW. Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali ABBOZZ TA' RAPPORT"

Transcript

1 PARLAMENT EWROPEW Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali 2008/2133(INI) ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-impatt ta' l-iffalsifikar fuq il-kummerċ internazzjonali (2008/2133(INI)) Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali Rapporteur: Gianluca Susta PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI WERREJ Paġna MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW...3 MOTIVAZIONE...10 PE v /13 PR\ doc

3 MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW dwar l-impatt ta' l-iffalsifikar fuq il-kummerċ internazzjonali (2008/2133(INI)) Il-Parlament Ewropew, wara li kkunsidra r-rapport ta' l-osce ta' l-2007 bit-titolu "L'impatt ekonomiku ta' l- iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali", wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-implimentazzjoni tal-programm Komunitarju ta' Liżbona - Politika Moderna ta l- SMEs għat-tkabbir u l-impjieg" (COM(2005)0551), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Kompetizzjoni Dinjija - Kontribut lill-istrateġija ta' l-ue għat- Tkabbir Ekonomiku u l-impjiegi" (COM(2006)0567), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Partenarjat Aktar B'saħħtu Biex Itejjeb L-Aċċess Għas-Swieq Għall- Esportaturi Ewropej" (COM(2007)0183), wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tad-19 ta' Frar 2008 dwar l-istrateġija ta' l-unjoni Ewropea li tassigura l-aċċess għas-swieq għall-impriżi Ewropej 1, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-22 ta' Mejju 2007 dwar l-ewropa globali - Aspetti esterni tal-kompetittività 2, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-5 ta' Ġunju 2008 dwar ir-regoli u l-proċeduri effettivi fir-rigward ta' l-importazzjoni u l-esportazzjoni għas-servizz tal-politika kummerċjali 3, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni ta' l-1 ta' Ġunju 2006 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi tranżatlantiċi UE-USA 4, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-ue u l-merkosur fid-dawl tal-konklużjoni tal-ftehima ta' assoċjazzjoni interreġjonali 5, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar ir-relazzjonijiet 1 Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 102 E, , p Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 298 E, , p ĠU C 308 E, , p PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 ekonomiċi u kummerċjali mal-korea 1, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-8 ta' Mejju 2008 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ma' l-assoċjazzjoni tal-ġnus ta' l-asja tax-xlokk (ASEAN) 2, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-13 ta' Ottubru 2005 dwar il-prospettivi tarrelazzjonijiet kummerċjali bejn l-unjoni Ewropea u ċ-ċina 3, wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew u lill- Kunsill bit-titolu "UE-Ċina: Msieħba aktar mill-qrib, tkabbir tar-responsabbiltajiet" (COM(2006)0631) u d-dokument li jakkumpanja, bit-titolu "Partenarjat Imsaħħaħ: Responsabbiltajiet Ikbar - Dokument ta' politika dwar il-kummerċ u l-investiment bejn l- UE u ċ-ċina: Kompetizzjoni u Partnerjat" (COM(2006)0632), wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 3286/94 tal-kunsill, tat-22 ta' Diċembru 1994, li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji fis-settur tal-politika kummerċjali komuni sabiex jiġi ggarantit it-twettiq tad-drittijiet tal-komunità skond ir-regoli internazzjonali talkummerċ, partikolarment dawk imwaqqfa taħt il-patroċinju ta' l-organizzazzjoni Dinjija tal-kummerċ, (regolament dwar l-ostakoli għall-kummerċ (ROC)), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Programm ta' azzjoni: Azzjoni aċċellerata fil-ġlieda kontra l- HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar" (COM(2001)0096), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Aġġornament tal-programm ta' azzjoni komunitarja - Azzjoni aċċellerata fil-ġlieda kontra l-hiv/aids, il-malarja u t-tuberkulożi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar" (COM(2003)0093), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Qafas ta Politika Koerenti Ewropea għal Azzjoni Esterna biex tingħeleb il-problema ta l-hiv/aids, il-malarja u t-tuberkulosi" (COM(2004)0726), wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 816/2006 tal-parlament Ewropew u tal-kunsill, tas-17 ta' Mejju 2006, dwar l-għoti ta' liċenzji obbligatorji ta' patents biex isiru prodotti farmaċewtiċi destinati għall-esportazzjoni lejn pajjiżi bi problemi ta' saħħa pubblika, wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 980/2005 tal-kunsill, tas-27 ta' Ġunju 2005, dwar l-applikazzjoni ta' sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati, wara li kkunsidra l-artikolu 45 tar-regoli ta' Proċedura tiegħu, wara li kkunsidra r-rapport tal-kumitat għall-kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal- Kumitat għall-affarijiet Legali u tal-kumitat għas-suq Intern u l-ħarsien tal-konsumatur 1 Testi adottati, P6_TA(2007) Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 233 E, , p PE v /13 PR\ doc

5 (A6 0000/2008), A. billi jeħtieġ li ikun miġġieled b'mod effettiv l-iffalsifikar sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' l- Aġenda ta' Liżbona ġdida, kemm fir-rigward ta' l-aspetti interni tagħha u kemm dawk esterni kif stabbiliet il-kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha bit-titolu "Ewropa globali: Partenarjat Aktar B'saħħtu Biex Itejjeb L-Aċċess Għas-Swieq Għall-Esportaturi Ewropej" (COM(2007)0183), B. billi l-unjoni Ewropea hi t-tieni l-akbar importatur fid-dinja ta' oġġetti u servizzi, u li l- ftuħ estrem u t-trasparenza tas-suq waħdieni tagħha joffri opportunitajiet enormi, imma jippreżenta wkoll riskji serji ta' invażjoni ta' prodotti ffalsifikati, C. billi l-każi ta' ksur serji tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) joħolqu barriera kummerċjali mhux tariffarja li tagħmel l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi aktar diffiċli u tiswa ħafna, l-aktar għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) minħabba li għandhom mezzi u riżorsi limitati, D. billi l-kompetittività Ewropea hi tradizzjonalment marbuta mal-kwalità tal-forza taxxogħol, u sa ċertu punt, l-aktar għall-smes, minħabba r-riċerka u l-iżvilupp, l- innovazzjoni u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR), E. billi l-iprs, kif ukoll l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta' l-oriġini, mhumiex dejjem protetti b'mod effettiv mill-imsieħba tan-negozju ta' l-unjoni Ewropea, F. billi fl-2007 l-ammont ta' oġġetti sekwestrati mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-unjoni Ewropea li kienu jiksru l-iprs żdied bi 17% meta mqabbel mas-sena preċedenti, b'żieda ta' 264% għall-kosmetiċi u prodotti ta' l-iġjene personali, ta' 98% għall-ġugarelli u ta' 51% għall-mediċinali, G. billi l-fenomenu ta' l-iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali iġib konsegwenzi allarmanti għall-ekonomija ta' l-unjoni Ewropea u għas-sistema soċjo-ekonomika komunitarja kollha, inaqqas l-inċentivi għall-innovazzjoni, iżomm l-investiment barrani dirett, waqt li jneħħi postijiet kwalifikati tax-xogħol mill-industrija u joħloq il-bażi għall-iżvilupp ta' sistema ekonomika illegali, parallela ma' dik legali, u kkontrollata mill-kriminalità organizzata, H. billi l-iffalsifikar jagħmel ħsara gravi lill-ambjent, kemm minħabba standards kwalitattivi inadegwati tal-merkanzija ffalsifikata u kemm minħabba l-ispejjeż għolja tar-rimi u talqerda tagħha, I. billi s-suq waħdieni jiggrantixxi lill-konsumatur Ewropew il-possibilità li jagħżel b'mod ħieles, trasparenti u sikur liema prodotti jixtri u li l-prodott iffalsifikat, jekk ma jkunx ikkontrollat fil-ħin, jista' jaffettwa ħażin mhux biss il-prinċipju tal-fiduċja li fuqu sserraħ is-sistema kollha imma wkoll jikkawża riskji serji għas-sikurezza, is-saħħa u, f'każi estremi, il-ħajja stess tal-konsumaturi, u għalhekk hu importanti li jkunu ggarantiti aħjar id-drittijiet tagħhom, PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 J. billi d-diverġenzi persistenti bejn il-leġiżlazzjonijiet ta' l-istati Membri fir-rigward ta' l- IPRs, partikolarment fir-rigward tal-miżuri penali li għandhom l-għan li jiżguraw li dawk id-drittijiet huma rispettati, idgħajfu l-pożizzjoni tan-negozjar ta' l-unjoni Ewropea u jistgħu jimminaw l-isforzi li saru s'issa biex ikun ikkontrollat l-iffalsifikar f'livell internazzjonali, K. billi fl-2007 l-unjoni Ewropea, il-ġappun u l-istati Uniti ħabbru l-ftuħ tan-negozjati dwar il-ftehima multilaterali ġdida maħsuba biex issaħħaħ l-applikazzjoni ta' l-iprs u l-kontroll tal-fenomenu ta' l-iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA), L. billi jeħtieġ issir distinzjoni bejn il-mediċini ġeneriċi, li għandhom jingħataw inċentivi biex jiċċirkulaw u jkunu kkummerċjalizzati kemm fl-unjoni Ewropea u kemm fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u mediċini ffalsifikati li, min-naħa huma perikolużi għas-saħħa pubblika u mill-oħra jwasslu biex ikun hemm telf ekonomiku sostanzjali għall-impriżi fis-settur u jistgħu jżommu l-iżvilupp ta' skoperti ġodda, mingħajr ma jittieħed benefiċċju millpopolazzjonijiet ta' pajjiżi anqas żviluppati, Il-qafas multilaterali 1. Iqis li s-sistema tad-wto tat rikonoxximent aktar wiesa' lill-iprs f'livell internazzjonali waqt li tipprovdi standards minimi ta' ħarsien permezz tal-ftehima dwar l-aspetti tad- Drittijiet tal-proprjetà Intellettwali Relatati mal-kummerċ (TRIPS), id-djalogu bejn l-istati Membri u istituzzjonijiet oħra bħall-organizzazzjoni Dinjia tal-proprjetà Intellettwali u l- Organizzazzjoni Dinjija tad-dwana, kif ukoll mekkaniżmu ta' prevenzjoni u ta' soluzjoni ta' tilwim; 2. Jistieden lill-kummissjoni sabiex tinsisti mal-kunsill TRIPS biex ir-regoli minimi inkorporati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ikunu akkumpanjati minn miżuri effettivi ta' applikazzjoni u tal-prevenzjoni tal-każi ta' ksur; 3. Jistieden lill-kummissjoni biex taħdem ħalli ssaħħaħ u tkabbar il-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehima TRIPS sabiex testendi l-operazzjonijiet ta' esportazzjoni, tranżitu u trasbord, kif ukoll l-iprs li s'issa ma kienux jagħmlu parti mill-ftehima, waqt li jkun ikkunsidrat illivell ta' żvilupp tal-parteċipanti involuti u ssir distinzjoni bejn pajjiżi li jipproduċu prodotti ffalsifikati u illegali, dawk li jużawhom, u dawk li l-prodotti jgħaddu minn għandhom; 4. Jitlob lill-kummissjoni u lill-istati Membri biex joħolqu inizjattivi, appoġġjati minn pakkett finanzjarju adegwat, favur il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jevitaw riskji marbuta ma' prodotti ffalsifikati li jkunu potenzjalment perikolużi, kif ukoll diżinċentiv għallinvestiment barrani dirett u għall-attivita kriminali u terroristika f'dawn il-pajjiżi; 5. Ifakkar li, f'uħud mill-ekonomiji emerġenti, il-produzzjoni ta' l-oġġetti ffalsifikati u illegali laħqet dimensjonijiet allarmanti; waqt li jilqa' l-inizjattivi ta' koperazzjoni li kien hemm s'issa, hu ta' l-opinjoni li jeħtieġu miżuri speċjali biex tissaħħaħ il-koordinazzjoni bejn l-uffiċċji tad-dwana, l-entitajiet ġudizzjarji u tal-pulizija, kif ukoll biex tikber l- armonizzazzjoni tar-regoli ta' dawn il-pajjiżi ma' dawk ta' l-unjoni Ewropea; PE v /13 PR\ doc

7 6. Hu konvint li biex il-ġlieda kontra l-iffalsifikar tissaħħaħ għandu jsir użu aktar frekwenti u mmirat ta' l-entità ta' Soluzzjoni ta' Tilwim tad-wto li, flimkien mal-qrati komunitarji u nazzjonali, tista' tiggarantixxi ħarsien aħjar ta' l-industrija u tal-konsumaturi Ewropej bittisħiħ tal-ġurisprudenza u tal-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehima TRIPS; L-ACTA u inizjattivi bilaterali u reġjonali oħra ta' l-unjoni Ewropea 7. Jistieden lill-kummissjoni biex, flimkien man-negozjati multilaterali, tkompli l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali anke permezz ta' ftehimiet bilaterali, reġjonali u multilaterali biex tqarreb lejn xulxin il-leġiżlazzjonijiet u l-applikazzjoni effettiva tagħhom, waqt li tipprevedi t-twaqqif ta' sistemi effiċjenti ta' soluzzjoni ta' tilwim kif ukoll ta' sanzjonijiet f'każ li ma jitħarsux l-obbligi sottoskritti; 8. Jistieden lill-kummissjoni u lill-istati Membri biex jagħmlu kull sforz opportun sabiex tinkiseb konklużjoni rapida u sodisfaċenti għall-ftehima ACTA; hu tal-fehma li d-dħul fisseħħ tal-ftehima, minbarra li joħloq punt ta' riferiment essenzjali f'livell internazzjonali, jista' jiggarantixxi kontroll aktar effettivi ta' l-iffalsifikar u joffri strument importanti ta' pressjoni fuq pajjiżi terzi mhux firmatarji; 9. Jilqa' b'sodisfazzjon l-interess li qed jiżdied minn Stati Membri tad-wto fir-rigward ta' l- ACTA u jittama li l-ftehima tista' tiġi ffirmata wkoll miċ-ċina u minn pajjiżi li qed jiżviluppaw u li l-ekonomiji tagħhom jintlaqtu direttament mill-iffalsifikar; Miżuri ta' appoġġ estern fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar 10. Jirrikmanda li jiġi mwaqqaf mekkaniżmu effettiv ta' monitoraġġ fir-rigward ta' każi ta' ksur possibbli ta' l-iprs imħarsa permezz ta' diversi ftehimiet, flimkien ma' strumenti ta' inċentivi kummerċjali bħala parti minn impenn konkret fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l- ikkuppjar illegali, fost dawn id-dħul fis-sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw jew l-għoti ta' trattament preferenzjali lill-pajjiżi emerġenti flapplikazzjoni ta' miżuri ta' difiża kummerċjali; 11. Ifakkar li r-regolament tas-sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati jipprevedi, fost l-oħrajn, ilpossibilità ta' sospensjoni temporanja tal-preferenzi għall-imsieħba li jużaw prattiki kummerċjali mhux leali; hu tal-fehma li, f'każi partikolarment gravi, l-użu ta' dan iddeterrent għandu jkun ikkunsidrat sew mill-kummissjoni; 12. Hu ta' l-fehma li r-regolament dwar l-ostakli għall-kummerċ jista' joffri għajnuna importanti lill-impriżi Ewropej li għandhom problemi ta' aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' każi ta' ksur tal-proprjetà intellettwali u jistieden lill-kummissjoni biex tinkoraġġixxi u tiffaċilita l-użu tiegħu partikolarment għall-smes; 13. Jistieden lill-kummissjni biex tiddefinixxi mill-ġdid u mingħajr dewmien il-prijoritajiet fir-rigward tar-riżorsi umani mogħtija lid-delegazzjonijiet ta' l-unjoni Ewropea, sabiex tiggarantixxi li numru suffiċjenti ta' uffiċjali jkunu speċifikament involuti fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar; dawn ir-riżorsi, li idealment għandhom ikunu parti mill-"market access team" għandhom ikunu mogħtija r-responsabilità, flimkien mar-rappreżentanti diplomatiċi PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 ta' l-istati Membri, li jiggarantixxu preżentazzjoni aktar effikaċi tal-miżuri komunitarji kontra l-iffasifikar u kuntatt aħjar ma' l-awtorità lokali korripondenti, kif ukoll li jkunu punt ta' riferiment aktar tanġibbli għall-impriżi komunitarji (partikolarment l-smes) li jilmentaw minn vjolazzjoni tal-proprjetà intellettwali; Kwistjonijiet regolatorji u organizzattivi 14. Jinnota l-impenn tal-kummissjoni biex issaħħaħ il-proprjetà intellettwali fl-unjoni Ewropea u jitlob impenn akbar biex ikun ikkontrollat il-fenomenu ta' l-iffalsifikar u biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ ta' l-istati Membri; 15. Jenfasizza l-ħtieġa ta' koordinazzjoni aħjar fi ħdan il-kummissjoni bejn id-dipartimenti li jieħdu ħsieb il-kontroll tal-fenomenu ta' l-iffalsifikar u sabiex jinfirxu aħjar l-inizjattivi komunitarji li hi ħadet f'dan ir-rigward; 16. Jiddeplora n-nuqqas min-naħa tal-kunsill li jadotta l-leġiżlazzjoni relatata mal-marka ta' l- oriġini ('l hekk imsejjaħ "Made in") li tippermetti t-traċċabilità u l-għarfien aħjar ta' l- oriġini tal-prodotti impurtati u jittama li d-diffikultajiet li kien hemm s'issa biex tidħol fisseħħ ikunu definittivament megħluba; 17. Iqis bħala urġenti l-ħolqien ta' awtorità Ewropea waħdanija bir-responsabilità li tikkoordina l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali, kapaċi li tassigura organizzazzjoni aħjar tal-parteċipanti differenti fuq livell Ewropew u li toħloq sinerġiji mas-settur privat u ma' l-awtoritajiet ta' l-istati Membri responsabbli mill-ġlieda kontra l- iffalsifikar; hu tal-fehma li l-ħolqien ta' din l-awtorità hu meħtieġ biex tissaħħaħ l-awtorità tal-pożizzjoni ta' l-ue fil-kuntest internazzjonali u l-effettività ta' l-azzjoni tagħha filġlieda kontra l-iffalsifikar; 18. Jirrikmanda aktar titjib u koordinazzjoni aħjar tal-proċeduri tad-dwana fl-unjoni Ewropea sabiex b'mod sostanzjali ikun ristrett l-aċċess għas-suq waħdieni għal prodotti ffalsifikati jew illegali; hu tal-fehma li kontroll aktar effettiv ta' l-iffalsifikar għandu jqis l-irwol prominenti li l-internet akkwista fil-kummerċ u fil-promozzjoni ta' prodotti ffalsifikati u illegali; 19. Iqis essenzjali li l-industrija Ewropea tagħti l-appoġġ tagħha u l-għajnuna tagħha lillinizjattivi li se jittieħdu mill-istituzzjonijiet Ewropej; iqis partikolarment essenzjali li l- SMEs ikunu mqiegħda f'pożizzjoni sabiex b'mod effettiv ikunu jistgħu jiddefendu d- drittijiet tagħhom speċjalment fir-rigward tal-każi ta' ksur ta' l-iprs f'pajjiżi terzi; Kunsiderazzjonijiet finali 20. Jistieden lill-kummissjoni, flimkien mal-kunsill u l-istati Membri, biex jiddefinixxu linja politika ta' ċara, strutturata u ambizzjuża li, flimkien ma' miżuri interni tad-dwana u penali, jikkoordinaw u jindirizzaw l-azzjonijiet "esterni" ta' l-unjoni Ewropea u ta' l-istati Membri tagħha fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali; 21. Jenfasizza l-ħtieġa li l-parlament jingħata rwol aktar ċentrali fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar; iqis partikolarmnet xieraq li l-preżenza politika tiegħu tkun imsaħħa f'laqgħat PE v /13 PR\ doc

9 internazzjonali speċjalizzati bħall-'global Anti-counterfeiting and Piracy Congress', kif ukoll f'organizzazzjonijiet internazzjonali involuti fil-ħarsien tal-proprjetà intellettwali; 22. Jistieden lill-kummissjoni u lill-kunsill biex iżommuh infurmat sew u biex jistednuh jipparteċipa fl-inizjattivi relevanti kollha; o o o 23. Jagħti istruzzjonijiet lill-president tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-kunsill u lill- Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-istati Membri u tal-pajjiżi kandidati. PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 MOTIVAZIONE La comunicazione della CE "Europa Globale" del 2006 ha riconosciuto che, nel quadro delle iniziative di natura multilaterale e bilaterale, occorre rinforzare gli aspetti esterni della competitività europea e dare nuovo impulso alla lotta alla contraffazione nei paesi terzi. La posta in gioco non é trascurabile. Il mercato della contraffazione vale approssimatamente 500 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 7-10% del commercio mondiale. L'economia europea si é specializzata su prodotti di alta gamma con un elevato valore aggiunto, sovente protetti dai DPI. La difesa dunque della PI rappresenta un irrinunciabile strumento per sostenere la competitività esterna dell'industria europea e un altrettanto importante contributo al successo della "Strategia di Lisbona". Sarebbe tuttavia fuorviante credere che nuove iniziative in materia di lotta alla contraffazione vengano poste in essere nell'esclusivo interesse dell'industria comunitaria. Oltre ai gravi danni economici causati della contraffazione e dalla pirateria alle aziende, queste pratiche illecite causano ogni anno la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, qualificati e ben retribuiti, in Europa (le stime parlano di posti di lavoro perduti) come altrove nel mondo e possono, in molti casi, mettere in pericolo la salute dei consumatori, finanziare organizzazioni criminali e terroristiche, e causare gravi danni all'ambiente. La contraffazione é un fenomeno multiforme e diversificato che colpisce, con diversa virulenza, quasi tutti i settori economici. I tempi delle falsificazioni grossolane di prodotti di lusso facilmente riconoscibili sono ormai finiti. L'industria della contraffazione e della pirateria ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo spettacolare che ora si dedica alla produzione di giocattoli, abbigliamento, programmi informatici, medicinali, cosmetici, alimenti, sigarette, pezzi di ricambio per autovetture ed aerei. Non tutti i consumatori si rendono conto che acquistando prodotti la cui origine é più che dubbia, compiono un reato e contribuiscono a sostenere circuiti economici paralleli dominati dalla criminalità organizzata. Questo Parlamento si é già pronunciato in materia, insistendo che l'uso personale senza fini di lucro va distinto dalla commercializzazione in modo fraudolento e intenzionale dei prodotti contraffatti e piratati. Occorrerà certamente fare attenzione a questa distinzione ma anche porre in essere campagne di sensibilizzazione che permettano ai consumatori di meglio comprendere i rischi che il loro incauto acquisto comporta. La contraffazione assume sovente forme subdole e pericolose. Si calcola ad esempio che il 10% dei medicinali sia contraffatto. Questi prodotti, come del resto i cosmetici, possono contenere sostanze potenzialmente dannose e suscettibili di seri danni alla salute dell'ignaro utilizzatore. É il caso dello sciroppo per la tosse all'antigelo che ha fatto più di 130 morti a Panama nel Allo stesso modo, il fiorente mercato di prodotti alimentari di qualità falsificati (tra cui vini e liquori), oltre ad arrecare un gravissimo danno a produzioni europee di assoluta eccellenza, può rappresentare un preoccupante pericolo per i consumatori, soprattutto in mercati diversi da quello di origine del prodotto sofisticato. Lottare contro la contraffazione significa dunque garantire che i consumatori possano scegliere liberamente ed in piena sicurezza quello che acquistano. PE v /13 PR\ doc

11 I PVS sono le prime vittime della contraffazione e difficilmente posseggono gli strumenti idonei a combattere con successo questa piaga. Il relatore é dell'opinione che si debbano prendere specifiche iniziative per aiutarli a lottare efficacemente contro detto fenomeno ed evitare che si creino delle "zone franche" controllate dalla criminalità organizzata. In particolare, la repressione della contraffazione di prodotti alimentari e di medicine nei PVS rimane una delle priorità dell'azione esterna dell'ue in materia di lotta alla contraffazione. Lo scopo di questa relazione é di porre in essere una proposta concreta e coerente di una politica europea coordinata e coerente che si occupi degli aspetti esterni della lotta alla contraffazione. Occorre che la lotta alla contraffazione divenga una priorità dell'ue e che le sue implicazioni vengano tenute in debita considerazione nella definizione della politica commerciale dell'ue del prossimo decennio. Modernizzare l'accordo TRIPs L'accordo TRIPs ha costituito, quando é entrato in vigore, un deciso progresso verso una disciplina mondiale della PI ma i risultati non sono sempre stati all'altezza delle aspettative in quanto molti Membri dell'omc non hanno potuto o voluto garantirne la piena applicazione. La CE dovrebbe quindi promuovere opportune iniziative diplomatiche volte a garantire che gli standard minimi contenuti nell'accordo TRIPs siano correttamente applicati da tutti i Membri dell'omc. D'altro canto, l'accordo in questione non é perfetto e dovrebbe essere rivisto in alcune sue parti. Occorre in particolare estenderne l'ambito di applicazione alle operazioni di esportazione, transito e trasbordo nonché ad altre violazioni della PI. In caso di gravi violazioni dell'accordo TRIPs, l'ue non dovrebbe esitare ad adire l'organo di risoluzione delle controversie dell'omc, sia per garantire la difesa delle parti europee interessate sia per "costruire" una giurisprudenza che possa chiarire il contenuto dell'accordo, rendendone così l'applicazione più agevole ed efficace. Il relatore é inoltre convinto che l'uso del ROC debba essere incentivato e reso più facile per le imprese europee che lamentino problemi di accesso ai mercati terzi a causa di un uso illegittimo e comunque irregolare dei loro diritti della PI da parte di operatori locali. ACTA e altre iniziative bilaterali e regionali dell'ue Per quanto il quadro multilaterale dell'omc rimanga la principale priorità per l'ue, é evidente che senza ulteriori iniziative bilaterali o plurilaterali come l'accordo ACTA, non si potrà combattere in modo efficace il fenomeno della contraffazione a livello internazionale. A questo riguardo, il Parlamento si aspetta di essere tenuto debitamente informato e di poter dare la propria contribuzione all'accordo in parola prima che gli sia formalmente sottoposto. La proposta dell'accordo ACTA nasce della necessità di andare oltre l'accordo TRIPs e di rendere la lotta alla contraffazione più efficace e coerente. Sotto questo punto di vista il fatto che i paesi industrializzati più penalizzati dalla contraffazione, tra cui UE, USA e Giappone abbiano deciso di coordinare i loro sforzi é sicuramente positivo. Il processo é ancora allo stadio iniziale ma occorrerà assicurarsi che non ci siano sovrapposizioni con l'accordo TRIPs PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 e che gli obbiettivi finali perseguiti dall'accordo siano sufficientemente chiari e realistici. Oltre ad ACTA, il relatore ritiene opportuno che la CE includa una clausola di difesa dei DPI (che preveda un efficiente sistema di risoluzione delle dispute) in tutti i nuovi accordi di libero scambio che saranno negoziati nei prossimi anni. Il pieno rispetto delle obbligazioni TRIPs e degli altri accordi bilaterali e plurilaterali richiederà per gli Stati terzi, specie in via di sviluppo, uno sforzo economico e organizzativo non indifferente. Il relatore ritiene che l'ue debba farsi carico, almeno in parte, di questo problema fornendo agli Stati che ne facciano richiesta e che mostrino di essersi impegnati nella lotta alla contraffazione idoneo supporto economico e tecnico, favorendo la formazione del personale e l'adozione, ove possibile, delle procedure doganali comunitarie. Un particolare impegno dovrà essere profuso nella lotta alla contraffazione nei paesi di transito delle merci e nei confronti di coloro che si avvalgono di "navi-fabbrica" site in acque extra-territoriali. "Made in" e tracciabilità dei prodotti importati. La proposta di regolamento del Consiglio 1 relativo all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'ue, se adottata, permetterebbe non soltanto una migliore trasparenza circa l'origine di certe categorie di prodotti, come quelli tessili, spesso oggetto di contraffazione, ma offrirebbe un contributo importante alla lotta alla contraffazione. Il relatore auspica dunque che si possano superare le incomprensibili divisioni che hanno fin qui rallentato l'iter di questa proposta e si possa pervenire ad un'adozione rapida. Nello stesso tempo, sarebbe inoltre opportuno studiare assieme ai settori dell'industria interessati, alcuni metodi che possano permettere una facile identificazione da parte degli operatori doganali, ma anche dei consumatori finali, della genuinità dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questioni normative e organizzative Il relatore é dell'opinione che una migliore coordinazione a livello comunitario sia necessaria per conseguire importanti risultati nella lotta esterna alla contraffazione. La creazione di un'autorità unica europea incaricata della lotta alla contraffazione e in grado di coordinare sia gli sforzi degli Stati Membri che quelli dei diversi servizi della CE non é più procrastinabile. A questa nuova autorità dovranno essere garantiti sufficienti mezzi e poteri per poter portare a termine il suo mandato nel rispetto delle competenze degli Stati Membri. La CE dovrà inoltre garantire al suo interno che i differenti servizi responsabili di questa importante materia lavorino in modo coordinato e armonioso. Uno degli aspetti della lotta alla contraffazione su cui sia gli Stati Membri che la CE dovrebbero insistere, é la difesa delle PMI, sia in Europa che nei paesi terzi. Il ruolo delle 1 ref. 2005/0254(ACC) PE v /13 PR\ doc

13 imprese é essenziale al successo della strategia anti-contraffazione e l'industria, come recentemente ricordato dalla stessa CE, deve fare la sua parte, ma non é pensabile mettere sullo stesso piano le multinazionali del lusso e piccoli produttori che hanno raggiunto risultati di spicco nel loro settore merceologico. Occorre dunque che le PMI siano aiutate a difendersi al meglio contro questa piaga che le danneggia pesantemente e, più in generale, che si pongano in essere sistemi di collaborazione tra pubblico e privato più efficienti e meno costosi per le imprese. La saturazione dei mercati tradizionali e l'apertura di nuovi, quali quelli dei paesi emergenti, richiede inoltre una nuova strategia operativa che non si limiti a perseguire il fenomeno della contraffazione in Europa ma che affronti il problema in quelle aree dove la contraffazione é più radicata e agisca anche negli Stati terzi che sono spesso i destinatari di merci europee contraffatte prodotte altrove. Il relatore auspica inoltre che si possa procedere, da un lato, ad un miglioramento e ad una maggiore armonizzazione delle procedure doganali all'interno dell'ue e, dall'altro, che venga creato un sistema di norme penali comuni a tutti gli Stati Membri. La lotta alla contraffazione e alla pirateria al di fuori dell'europa passa necessariamente attraverso un sistema di regole comuni forti e condivise all'interno dell'ue. Il Ruolo del Parlamento Europeo Il Parlamento ha un importante ruolo da giocare nella lotta alla contraffazione, specie alla luce dei nuovi poteri che gli saranno attribuiti se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore. Sarebbe inoltre opportuno, in collaborazione con le altre Commissioni parlamentari interessate, promuovere un "forum" annuale sul tema, dare maggiore enfasi al problema nelle sue relazioni bilaterali (in primis con il Congresso degli Stati Uniti) o multilaterali (assemblea dell'omc) ed inviare una delegazione parlamentare al Congresso Globale sulla lotta alla contraffazione. PR\ doc 13/13 PE v01-00

Petizione relativa al prossimo negoziato sul commercio internazionale dei prodotti del tessile-abbigliamento

Petizione relativa al prossimo negoziato sul commercio internazionale dei prodotti del tessile-abbigliamento Petizione relativa al prossimo negoziato sul commercio internazionale dei prodotti del tessile-abbigliamento Da dieci anni, ACTE, Associazione delle Comunità Tessili Europee, ha operato per la difesa e

Dettagli

Trade in Counterfeit and Pirated Goods MaPPinG The economic impact Contents Trade in Counterfeit Commercio di merci contraffatte

Trade in Counterfeit and Pirated Goods MaPPinG The economic impact Contents Trade in Counterfeit Commercio di merci contraffatte Trade Commercio in Counterfeit di merci contraffatte and e di merci Pirated usurpative: Goods MaPPinG UNA MAPPA The DELL IMPATTO economic ECONOMICO impact Aprile 2016 SINTESI Questo studio analizza l impatto

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per gli affari esteri 16.2.2015 2014/2232(INI) PROGETTO DI RELAZIONE su "Diritti umani e tecnologia: impatto dei sistemi di sorveglianza e di individuazione delle

Dettagli

L'UNIONE EUROPEA E I SUOI PARTNER COMMERCIALI

L'UNIONE EUROPEA E I SUOI PARTNER COMMERCIALI L'UNIONE EUROPEA E I SUOI PARTNER COMMERCIALI Primo esportatore mondiale di beni e servizi e principale fonte globale di investimenti esteri diretti, l'ue occupa una posizione dominante nel mercato globale.

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 15.4.2015 2014/2236(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI RELAZIONE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 2008/2173(INI) 20.11.2008 PROGETTO DI RELAZIONE sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori,

Dettagli

LA RISOLUZIONE DI GÖTEBORG

LA RISOLUZIONE DI GÖTEBORG TERZA CONFERENZA AMBIENTALE DEI MINISTRI E DEI LEADER POLITICI REGIONALI DELL'UNIONE EUROPEA LA RISOLUZIONE DI GÖTEBORG Dopo l incontro di preparazione tenuto nella regione Rhône-Alpes, Francia, il 28

Dettagli

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Cosmetici e contraffazione

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Cosmetici e contraffazione Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Cosmetici e contraffazione 20 dicembre 2013 Cosmetici e contraffazione Definizione Per cosmetico contraffatto

Dettagli

Tutela della proprietà intellettuale e azioni di contrasto alla contraffazione

Tutela della proprietà intellettuale e azioni di contrasto alla contraffazione VALERIA FEDELI - Vice Presidente del Senato appunti intervento convegno dell associazione Amerigo Tutela della proprietà intellettuale e azioni di contrasto alla contraffazione Firenze, 25 ottobre 2013

Dettagli

PREFAZIONE. Janez Potoc nik Commissario europeo per la Scienza e la ricerca

PREFAZIONE. Janez Potoc nik Commissario europeo per la Scienza e la ricerca PREFAZIONE Nel marzo del 2005, i leader dell UE hanno rilanciato la strategia di Lisbona con un nuovo partenariato per la crescita e l occupazione. La costruzione della società della conoscenza e una crescita

Dettagli

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM Strategie e strumenti di tutela della PI Firenze, 29 settembre 2014 Dr. Mariano G. Cordone Direttore Divisione VI Istituita con il DPR 28 novembre

Dettagli

LA CONTRAFFAZIONE IN CIFRE. La lotta alla Contraffazione in Italia nel quadriennio 2008 2011

LA CONTRAFFAZIONE IN CIFRE. La lotta alla Contraffazione in Italia nel quadriennio 2008 2011 DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE UIBM PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PR LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Dettagli

EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI

EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI di Giulia Caminiti Sommario: 1. Premessa. 2. La politica di coesione. 3. Fondi a gestione diretta. 4. Fondi a gestione indiretta. 5. Conclusioni.

Dettagli

CARTA PER LO SVILUPPO DI BEST PRACTICES PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE

CARTA PER LO SVILUPPO DI BEST PRACTICES PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE CARTA PER LO SVILUPPO DI BEST PRACTICES PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE Premessa A. Per contraffazione si intende, ai sensi della presente Carta, l offerta di prodotti coperti da un titolo di

Dettagli

Polizia Locale Camera di Commercio Agenzia delle Dogane

Polizia Locale Camera di Commercio Agenzia delle Dogane Polizia Locale Camera di Commercio Agenzia delle Dogane PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI SAVONA che interviene al presente atto nella persona del Dott.

Dettagli

Bruxelles, 22 aprile 2002

Bruxelles, 22 aprile 2002 Bruxelles, 22 aprile 2002 La Commissione europea ritiene, come Oxfam, che il commercio non comporti automaticamente vantaggi e che per promuovere la crescita nei paesi in via di sviluppo occorrano stabilità,

Dettagli

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA 22.7.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 200/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2010 recante orientamenti

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 9.1.2004 L 5/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DECISIONE N. 20/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2003 che stabilisce un quadro generale

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 13.09.2005 COM(2005) 426 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 198 del Consiglio

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del marchio «Made in Italy» N. 1402 RAISI, SAGLIA. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del marchio «Made in Italy» N. 1402 RAISI, SAGLIA. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1402 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RAISI, SAGLIA Istituzione del marchio «Made in Italy» Presentata il 18 luglio 2006 ONOREVOLI

Dettagli

PROGETTO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEL COMUNE DI COFINANZIATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO A SEGUITO DI CONVENZIONE CON L ANCI NAZIONALE

PROGETTO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEL COMUNE DI COFINANZIATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO A SEGUITO DI CONVENZIONE CON L ANCI NAZIONALE PROGETTO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEL COMUNE DI LIVORNO COFINANZIATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO A SEGUITO DI CONVENZIONE CON L ANCI NAZIONALE PROGETTO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEL COMUNE

Dettagli

La nuova politica di gestione dei rifiuti: riutilizzo, riciclaggio, green economy. Rosanna Laraia

La nuova politica di gestione dei rifiuti: riutilizzo, riciclaggio, green economy. Rosanna Laraia La nuova politica di gestione dei rifiuti: riutilizzo, riciclaggio, green economy Rosanna Laraia 1. Introduzione Tutti gli atti strategici e regolamentari dell Unione Europea, a partire dal VI Programma

Dettagli

TESTO APPROVATO Indicazione del paese di origine nell'etichettatura per gli ingredienti carnei contenuti nei prodotti alimentari trasformati

TESTO APPROVATO Indicazione del paese di origine nell'etichettatura per gli ingredienti carnei contenuti nei prodotti alimentari trasformati TESTO APPROVATO Indicazione del paese di origine nell'etichettatura per gli ingredienti carnei contenuti nei prodotti alimentari trasformati 11.02.15 P8_TA-PROV(2015)0034 Indicazione del paese di origine

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia PROGETTO DI PARERE

PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia PROGETTO DI PARERE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2013/0371(COD) 6.2.2014 PROGETTO DI PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 10.06.2004 COM(2004)415 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Piano d azione europeo per l agricoltura biologica

Dettagli

In Collaborazione con LA CARTA DI ROMA

In Collaborazione con LA CARTA DI ROMA In Collaborazione con LA CARTA DI ROMA APPELLO PER UN PIANO D AZIONE GLOBALE PER PROTEGGERE I BAMBINI DEL MONDO E PER FERMARE LA VIOLAZIONE DEI LORO DIRITTI Roma, Italia 3 novembre 2011 Ogni bambino è

Dettagli

Tracciabilità e Anticontraffazione 18 Giugno 2015

Tracciabilità e Anticontraffazione 18 Giugno 2015 18 Giugno 2015 Vino, contraffazione per due miliardi La contraffazione dei vini italiani nel mondo vale circa due miliardi: esattamente il 30% dei sei miliardi che Federalimentare stima, nel complesso,

Dettagli

SAEET S.p.A. CODICE ETICO. SAEET S.p.A. Codice Etico e Responsabilità Sociale Rev. 0 del 2 luglio 2006 Pag.1 di 9

SAEET S.p.A. CODICE ETICO. SAEET S.p.A. Codice Etico e Responsabilità Sociale Rev. 0 del 2 luglio 2006 Pag.1 di 9 SAEET S.p.A. CODICE ETICO SAEET S.p.A. Codice Etico e Responsabilità Sociale Rev. 0 del 2 luglio 2006 Pag.1 di 9 Introduzione SAEET S.p.A. è consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli

Dettagli

Dogane. Base giuridica

Dogane. Base giuridica Dogane Introduzione La politica doganale costituisce uno dei fondamenti dell'unione europea (UE) ed è essenziale per il funzionamento del mercato interno, il quale non può funzionare correttamente se non

Dettagli

Collegio Italiano. dei Consulenti in Proprietà Industriale

Collegio Italiano. dei Consulenti in Proprietà Industriale Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale Milano, 28 luglio 2011 Oggetto: Posizione del Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale sul brevetto unitario Il Collegio dei Consulenti

Dettagli

Traduzione dal romeno

Traduzione dal romeno Traduzione dal romeno Ziua pag. 3 Il Presidente della Commissione per Problemi d Immigrazione del Parlamento italiano, Sandro Gozi, ammonisce che, se la situazione continua, l Italia adottera misure dure

Dettagli

Le presenti disposizioni di applicazione sono finalizzate a:

Le presenti disposizioni di applicazione sono finalizzate a: OGGETTO: Protocollo di intesa tra il Gruppo Antipirateria e Contraffazione della Polizia Municipale di Pescara, denominato per brevità Gruppo Antipirateria da una parte la S.I.A.E. (Società Italiana Autori

Dettagli

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori DOCUMENTO DI LAVORO

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori DOCUMENTO DI LAVORO PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 26.10.2009 DOCUMENTO DI LAVORO relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 11.5.2010 2010/2055(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sull interconnessione dei registri delle imprese (2010/2055(INI)) Commissione giuridica Relatore: Kurt

Dettagli

Fa fede solo il discorso pronunciato

Fa fede solo il discorso pronunciato Discorso della Presidente del Comitato delle regioni Mercedes Bresso Le regioni e le città d'europa in movimento: prospettive della politica dei trasporti dell'ue e delle reti transeuropee dei trasporti

Dettagli

Codice Etico. BOLOGNA Via Dei Mille, 24 40121 Bologna Tel 051 4211655 Fax 051 4219900. polibo@politecnica.it

Codice Etico. BOLOGNA Via Dei Mille, 24 40121 Bologna Tel 051 4211655 Fax 051 4219900. polibo@politecnica.it Luglio 2010 Codice Etico In attuazione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

Dettagli

CODICE ETICO E DI LEGALITA

CODICE ETICO E DI LEGALITA CODICE ETICO E DI LEGALITA INTRODUZIONE Carbotrade Gas S.p.A. è una società commerciale con esperienza pluridecennale nel settore dell energia, il cui fine è la commercializzazione e la vendita di G.P.L.

Dettagli

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 535

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 535 Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 535 Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani 08/02/2016-02:36 Indice 1. DDL S. 535

Dettagli

Commissione per il controllo dei bilanci DOCUMENTO DI LAVORO

Commissione per il controllo dei bilanci DOCUMENTO DI LAVORO PARLAMENTO EUROPEO 2009-204 Commissione per il controllo dei bilanci 28.8.202 DOCUMENTO DI LAVORO riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

CAMERA DEI DEPUTATI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Camera dei Deputati 1 Senato della Repubblica CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII N. 595 RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2001 Risoluzione del Parlamento europeo sull

Dettagli

IL-LETTERATURA U S-SOĊJETÀ. Studju dijakroniku tal-ħsieb estetiku Malti. Josette Attard

IL-LETTERATURA U S-SOĊJETÀ. Studju dijakroniku tal-ħsieb estetiku Malti. Josette Attard IL-LETTERATURA U S-SOĊJETÀ Studju dijakroniku tal-ħsieb estetiku Malti Josette Attard Daħla Terry Eagleton tistqarr li ebda test ma jirrifletti jew ifisser kunċetti ideoloġiċi tarrealtà soċjali, iżda x-xogħlijiet

Dettagli

del bacino del Mediterraneo

del bacino del Mediterraneo Centro Studi Anticontraffazione Proprietà Intellettuale e Competitività delle piccole e medie imprese nel settore tessile e dell abbigliamento dei Paesi del bacino del Mediterraneo Prato, Teatro Politeama

Dettagli

SALUTE PUBBLICA / SICUREZZA DEI CONSUMATORI / SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

SALUTE PUBBLICA / SICUREZZA DEI CONSUMATORI / SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SALUTE PUBBLICA / SICUREZZA DEI CONSUMATORI / SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Libro bianco sulla sicurezza alimentare 1) OBIETTIVO Descrivere un insieme di azioni necessarie a completare e modernizzare

Dettagli

L EUROPA SI MUOVE, E TU? Cambiare per premiare chi merita: la nostra scommessa in Europa

L EUROPA SI MUOVE, E TU? Cambiare per premiare chi merita: la nostra scommessa in Europa L EUROPA SI MUOVE, E TU? Cambiare per premiare chi merita: la nostra scommessa in Europa In una realtà economica complessa ed in rapida evoluzione la responsabilità per i giovani di cercare un cambio di

Dettagli

G. TONIOLO Impianti e Lavori Edili Soc. Coop. Via Siria n 57 58100 Grosseto

G. TONIOLO Impianti e Lavori Edili Soc. Coop. Via Siria n 57 58100 Grosseto G T O N I O L O I m p i a n t i e L a v o r i E d i l i S o c. C o o p C o d i c e E t i c o P a g i n a 1 G. TONIOLO Impianti e Lavori Edili Soc. Coop. Via Siria n 57 58100 Grosseto 00 02/04/2010 Prima

Dettagli

SISTEMI NORMATIVI E ISTITUZIONALI NAZIONALI E DELL UNIONE EUROPEA NEL SETTORE TURISTICO E DEI BENI CULTURALI

SISTEMI NORMATIVI E ISTITUZIONALI NAZIONALI E DELL UNIONE EUROPEA NEL SETTORE TURISTICO E DEI BENI CULTURALI L Agenda 21 per il turismo europeo Nella comunicazione del novembre 2003, Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo 20, la Commissione europea preannunciava «una serie di provvedimenti

Dettagli

Al via la regolarizzazione di collaboratori domestici e assistenti familiari

Al via la regolarizzazione di collaboratori domestici e assistenti familiari Al via la regolarizzazione di collaboratori domestici e assistenti familiari I contenuti del provvedimento e le osservazioni della Uil Pensionati Il 3 agosto il Parlamento ha approvato la regolarizzazione

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019. Commissione per il commercio internazionale DOCUMENTO DI LAVORO

PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019. Commissione per il commercio internazionale DOCUMENTO DI LAVORO PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per il commercio internazionale 9.1.2015 DOCUMENTO DI LAVORO in vista dell'elaborazione del progetto di relazione sulle raccomandazioni del Parlamento alla Commissione

Dettagli

I beni culturali come volano della crescita economica e sociale. del territorio. 4. I beni culturali come volano della crescita economica e sociale

I beni culturali come volano della crescita economica e sociale. del territorio. 4. I beni culturali come volano della crescita economica e sociale I beni culturali Il problema I beni culturali un elemento di estremo rilievo per la crescita della cultura e della qualità della vita dei cittadini - possono favorire lo sviluppo di alcune iniziative economiche

Dettagli

CODICE ETICO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

CODICE ETICO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 CODICE ETICO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 Approvato dal CdA 15 dicembre 2010 INDICE 1. I PRINCIPI DI TORRICELLI S.R.L.... 5 1.1 Principi generali... 5 1.2 Selezione, gestione e formazione delle risorse

Dettagli

CAPIRE MEGLIO LE POSTE IN GIOCO DELLA CARTA EUROPEA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITA DELLA MONTAGNA

CAPIRE MEGLIO LE POSTE IN GIOCO DELLA CARTA EUROPEA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITA DELLA MONTAGNA SEPTEMBRE 2005 CAPIRE MEGLIO LE POSTE IN GIOCO DELLA CARTA EUROPEA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITA DELLA MONTAGNA Troverete delle risposte alle seguenti domande : Perché una Carta europea sui prodotti

Dettagli

Senato della Repubblica Commissione X Industria, Commercio e Turismo

Senato della Repubblica Commissione X Industria, Commercio e Turismo Senato della Repubblica Commissione X Industria, Commercio e Turismo DISEGNO DI LEGGE PER L ISTITUZIONE DEL MARCHIO ITALIAN QUALITY PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO ESTERO E LA TUTELA DEI PRODOTTI ITALIANI

Dettagli

Indice: - Notizie dall ICC p. 2 - Agenzia delle Dogane e indagini finanziarie..p. 5 - Salone Internazionale Contact p. 6

Indice: - Notizie dall ICC p. 2 - Agenzia delle Dogane e indagini finanziarie..p. 5 - Salone Internazionale Contact p. 6 Indice: - Notizie dall ICC p. 2 - Agenzia delle Dogane e indagini finanziarie..p. 5 - Salone Internazionale Contact p. 6 1 Relazione dell'avv. Francesco P. Olivieri sul Convegno Is arbitration only as

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 10.5.2012 2012/2037(INI) PROGETTO DI RELAZIONE Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti

Dettagli

agevolare e accelerare lo scambio di informazioni e fornire assistenza nelle indagini.

agevolare e accelerare lo scambio di informazioni e fornire assistenza nelle indagini. DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI DA UN LATO, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL ALTRO, PER LOTTARE CONTRO LA FRODE

Dettagli

Principi base delle ONG di Sviluppo e di Aiuto Umanitario dell Unione Europea

Principi base delle ONG di Sviluppo e di Aiuto Umanitario dell Unione Europea C A R T A D E L L E O N G D I S V I L U P P O Principi base delle ONG di Sviluppo e di Aiuto Umanitario dell Unione Europea 1 CARTA DELLE ONG DI SVILUPPO Principi base delle ONG di Sviluppo e di Aiuto

Dettagli

Sguardo sulla Banca europea per gli investimenti

Sguardo sulla Banca europea per gli investimenti Sguardo sulla Banca europea per gli investimenti In veste di banca dell UE, forniamo finanziamenti e consulenze per progetti d investimento validi e sostenibili situati in Europa e nei Paesi terzi. I nostri

Dettagli

SALVAGUARDIA DELLA SALVAGUARDIA DELLA NATURA, SALUTE

SALVAGUARDIA DELLA SALVAGUARDIA DELLA NATURA, SALUTE GREENACCORD IV FORUM INTERNAZIONALE DELL INFORMAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA NATURA SALVAGUARDIA DELLA NATURA, SALVAGUARDIA DELLA SALUTE Sessione : il mondo del lavoro Salute negli ambienti di lavoro

Dettagli

Nuova strategia europea in materia di responsabilità sociale d'impresa - Posizione delle imprese a livello UE

Nuova strategia europea in materia di responsabilità sociale d'impresa - Posizione delle imprese a livello UE Nuova strategia europea in materia di responsabilità sociale d'impresa - Posizione delle imprese a livello UE Confindustria Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali La nuova strategia è stata

Dettagli

Codice Etico SORMA S.p.A. CODICE ETICO. SORMA S.p.A.

Codice Etico SORMA S.p.A. CODICE ETICO. SORMA S.p.A. CODICE ETICO SORMA S.p.A. APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01/09/2013 1 INTRODUZIONE... 3 2 I PRINCIPI DEL CODICE ETICO... 3 2.1 PRINCIPI GENERALI... 3 2.2 PRINCIPIO DI LEGALITÀ...

Dettagli

Software contraffatti e concorrenza sleale: il caso italiano

Software contraffatti e concorrenza sleale: il caso italiano Software contraffatti e concorrenza sleale: il caso italiano CReSV Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore Milano, 23 gennaio 2013 Agenda Introduzione Descrizione del campione e metodologia di analisi

Dettagli

Prospettive ed opportunità comunitarie nei sistemi di gestione portuale

Prospettive ed opportunità comunitarie nei sistemi di gestione portuale Prospettive ed opportunità comunitarie nei sistemi di gestione portuale Gian Angelo Bellati Segretario Generale di Unioncamere del Veneto 1/12 Considerazioni preliminari 1 in Europa è in atto un grande

Dettagli

Dichiarazione di Atene sulle Città Sane

Dichiarazione di Atene sulle Città Sane Dichiarazione di Atene sulle Città Sane (Athens Declaration for Healthy Cities) Atene, Grecia, 23 giugno 1998 Mondiale della Sanità possono sostenere le azioni su cui si fonda la salute per tutti a livello

Dettagli

Programmi di verifica dei fornitori stranieri per gli importatori di alimenti per l uomo e gli animali

Programmi di verifica dei fornitori stranieri per gli importatori di alimenti per l uomo e gli animali Informazioni sulla FSMA (Legge per la modernizzazione della sicurezza alimentare) Programmi di verifica dei fornitori stranieri per gli importatori di alimenti per l uomo e gli animali Riepilogo/sommario

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.8.2011 COM(2011) 543 definitivo 2011/0235 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sospende in parte l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica

Dettagli

IL PARTITO DEVE ESSERE UN LUOGO

IL PARTITO DEVE ESSERE UN LUOGO La vittoria della coalizione del centrosinistra alle elezioni Comunali di Milano di quest anno ha aperto uno scenario inedito che deve essere affrontato con lungimiranza e visione per riuscire a trovare

Dettagli

Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca in materia di sicurezza - le tappe future (2004/2171(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca in materia di sicurezza - le tappe future (2004/2171(INI)) P6_TA-PROV(2005)0259 Ricerca sulla sicurezza Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca in materia di sicurezza - le tappe future (2004/2171(INI)) Il Parlamento europeo, visto il trattato che adotta

Dettagli

Bozza di risoluzione n 2 presentata dalla Presidenza del PPE al Congresso del PPE, Madrid (Spagna), 21-22 ottobre 2015 (Bozza del WG2 PPE)

Bozza di risoluzione n 2 presentata dalla Presidenza del PPE al Congresso del PPE, Madrid (Spagna), 21-22 ottobre 2015 (Bozza del WG2 PPE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Bozza di risoluzione n 2 presentata dalla Presidenza del PPE al Congresso del PPE, Madrid (Spagna),

Dettagli

SOSTENIAMO I PARLAMENTARI EUROPEI

SOSTENIAMO I PARLAMENTARI EUROPEI SOSTENIAMO I PARLAMENTARI EUROPEI 3 / PER UN FUTURO A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO L Europa si è impegnata a limitare l aumento della temperatura globale a 2 C. Sotto questo livello si calcola che gli impatti

Dettagli

Regolamento Interno Bambini nel Deserto (approvato dall Assemblea dei Soci 10.04.2011)

Regolamento Interno Bambini nel Deserto (approvato dall Assemblea dei Soci 10.04.2011) Regolamento Interno Bambini nel Deserto (approvato dall Assemblea dei Soci 10.04.2011) Indice 1 Premessa 1 Definizioni 2 Sostenitore 2 Volontario 2 Socio 2 Settore 2 Gruppo di Lavoro 2 Gruppo Locale 2

Dettagli

CONSIGLI PER I CONSUMATORI RICONOSCERE LE CONTRAFFAZIONI

CONSIGLI PER I CONSUMATORI RICONOSCERE LE CONTRAFFAZIONI CONSIGLI PER I CONSUMATORI RICONOSCERE LE CONTRAFFAZIONI Nessun settore è al riparo dalla contraffazione e dalla pirateria. I truffatori copiano di tutto: medicinali, pezzi di ricambio, CD, DVD, generi

Dettagli

L'industria spaziale europea: competere a livello mondiale in un settore complesso

L'industria spaziale europea: competere a livello mondiale in un settore complesso L'industria spaziale europea: competere a livello mondiale in un settore complesso Lo spazio è al servizio dei cittadini europei. Molti dei sistemi e dei servizi che sono oggi essenziali per il nostro

Dettagli

La Banca europea per gli investimenti in sintesi

La Banca europea per gli investimenti in sintesi La Banca europea per gli investimenti in sintesi Come banca dell Unione europea (UE), forniamo finanziamenti e consulenza per progetti d investimento validi e sostenibili situati in Europa e nei Paesi

Dettagli

DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO L 110/30 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 1.5.2009 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi

Dettagli

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 CODICE ETICO

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 CODICE ETICO CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. Via Scipione Dal Ferro 19/a 40138 BOLOGNA Tel. 051/30.88.79 Fax 051/34.22.42 E-mail: ufficiotecnico@cires-bo.it Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi

Dettagli

Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale

Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale Guardia di Finanza Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale sicurezza prodotti e contraffazione dei giocattoli Torino, 9 novembre 2015 Tenente Colonnello Pietro Romano AGENDA premessa Il S.I.A.C.

Dettagli

A. PRINCIPI GENERALI B. ADESIONE ALLA CARTA DEI VALORI DELLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE CODICE ETICO

A. PRINCIPI GENERALI B. ADESIONE ALLA CARTA DEI VALORI DELLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE CODICE ETICO Pagina 1 di 6 CODICE ETICO 1. INTRODUZIONE La Cooperativa CFP Soc. Coop. è consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettono la reputazione della stessa Società ed ostacolano

Dettagli

Sono felice di essere qui oggi a dare il mio sostegno al progetto Ladder. per la promozione dell'educazione allo sviluppo a livello locale.

Sono felice di essere qui oggi a dare il mio sostegno al progetto Ladder. per la promozione dell'educazione allo sviluppo a livello locale. ALDA - progetto LADDER Sono felice di essere qui oggi a dare il mio sostegno al progetto Ladder per la promozione dell'educazione allo sviluppo a livello locale. Sono stato per tanti anni sindaco di Padova

Dettagli

Un piano di investimenti per l'europa

Un piano di investimenti per l'europa Un piano di investimenti per l'europa Il "triangolo virtuoso" INVESTIMENTI RIFORME STRUTTURALI RESPONSABILITÀ DI BILANCIO 1 Un piano di investimenti per l'europa MOBILITARE I FINANZIAMENTI PER GLI INVESTIMENTI

Dettagli

8394/15 rus,bla/paz/gl/s 1 DPG LIMITE IT

8394/15 rus,bla/paz/gl/s 1 DPG LIMITE IT Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 22 giugno 2015 (OR. en) 8394/15 LIMITE CO EUR-PREP 20 NOTA Origine: Segretariato generale del Consiglio Destinatario: Consiglio Oggetto: Consiglio europeo (25 e

Dettagli

Circolare Informativa

Circolare Informativa Circolare Informativa Spett. Clienti, Loro Sedi Treviso, il 7 marzo 2010 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI EX D.LGS. N.231/2001 CERTIFICAZIONE SICUREZZA AZIENDALE OHSAS 18001 Ricordiamo

Dettagli

CODICE ETICO (ANCPL)

CODICE ETICO (ANCPL) Aggiornamento al 02.07.2012 CODICE ETICO (ANCPL) APPROVATE LE MODIFICHE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04/09/2012 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti

Dettagli

Caratteristiche del mercato dell abbigliamento giapponese

Caratteristiche del mercato dell abbigliamento giapponese Caratteristiche del mercato dell abbigliamento giapponese Alta competitività, sia per qualità che per numero di concorrenti Alta diversificazione di prodotti Forte attenzione dei consumatori per tendenze

Dettagli

IMPACT 10X10X10 UNIVERSITIES FRAMEWORK. UN Women Solidarity Movement for Gender Equality

IMPACT 10X10X10 UNIVERSITIES FRAMEWORK. UN Women Solidarity Movement for Gender Equality IMPACT 10X10X10 UNIVERSITIES FRAMEWORK 1.0 2.0 HEFORSHE L agenzia delle Nazioni Unite UN Women, promuove la parità di genere e l empowerment femminile. HeforShe è una campagna mondiale volta a sensibilizzare

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del trattato di Marrakech volto

Dettagli

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Documento di seduta 3.9.2010 B7-0491/2010 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7-0457/2010 a norma dell'articolo

Dettagli

INCONTRO DI ROMA DEI MINISTRI DELL ENERGIA DEL G7 INIZIATIVA DELL ENERGIA DEL G7 DI ROMA PER LA SICUREZZA ENERGETICA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

INCONTRO DI ROMA DEI MINISTRI DELL ENERGIA DEL G7 INIZIATIVA DELL ENERGIA DEL G7 DI ROMA PER LA SICUREZZA ENERGETICA DICHIARAZIONE CONGIUNTA INCONTRO DI ROMA DEI MINISTRI DELL ENERGIA DEL G7 INIZIATIVA DELL ENERGIA DEL G7 DI ROMA PER LA SICUREZZA ENERGETICA DICHIARAZIONE CONGIUNTA Noi, i Ministri dell Energia di Canada, Francia, Germania, Italia,

Dettagli

22.1.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 17/43

22.1.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 17/43 22.1.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 17/43 IV (Atti adottati prima del 1 o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom) DECISIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

Intervento del Presidente ANTONIO PATUELLI

Intervento del Presidente ANTONIO PATUELLI Intervento del Presidente ANTONIO PATUELLI DOCUMENTI 31 Ottobre 2014 Il risparmio è una lungimirante scelta etica civile, frutto innanzitutto del lavoro, che presuppone valori come la parsimonia, la previdenza

Dettagli

Rapporti verticali nella filiera alimentare: Principi di buone prassi

Rapporti verticali nella filiera alimentare: Principi di buone prassi 1 Rapporti verticali nella filiera alimentare: Principi di buone prassi Proposti dai seguenti membri della piattaforma B2B AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Dettagli

Proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione: uno stretto legame

Proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione: uno stretto legame Proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione: uno stretto legame Avv. Elio De Tullio edt@detulliopartners.com Progetto Marchi e Disegni Comunitari Camera di Commercio di Bolzano Bolzano, 24 settembre

Dettagli

Il Sesto programma quadro di ricerca dell Unione europea

Il Sesto programma quadro di ricerca dell Unione europea COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA Il Sesto programma quadro di ricerca dell Unione europea Quesiti più frequenti Cos è il programma quadro (PQ) di ricerca dell Unione europea? Il PQ

Dettagli

III CONFERENZA GLOBALE SUL LAVORO MINORILE

III CONFERENZA GLOBALE SUL LAVORO MINORILE III CONFERENZA GLOBALE SUL LAVORO MINORILE Dichiarazione di Brasilia sul lavoro minorile Noi, rappresentanti dei governi e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno partecipato

Dettagli

Programma volto a migliorare la competitività delle imprese e in particolare delle PMI (2014-2020) (COSME)

Programma volto a migliorare la competitività delle imprese e in particolare delle PMI (2014-2020) (COSME) Programma volto a migliorare la competitività delle imprese e in particolare delle PMI (2014-2020) (COSME) Obiettivo Il passaggio dalla programmazione 2007-13 a quella 2014-2020 porterà molti cambiamenti

Dettagli

Capital Markets Union

Capital Markets Union Capital Markets Union Obiettivi, proposte e posizioni ABI Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI Milano, 17 Settembre 2015 Capital Markets Union: cosa è? La CMU mira a creare entro il 2019 un mercato

Dettagli

Cari presidenti, Ministro Rachid, signore e signori,

Cari presidenti, Ministro Rachid, signore e signori, COSMIT FEDERLEGNOARREDO ISALONI (Milano, 22 Aprile 2009) INTERVENTO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ON. CLAUDIO SCAJOLA Cari presidenti, Ministro Rachid, signore e signori, sono molto lieto di partecipare

Dettagli

EUROPA CREATIVA (2014-2020) Sottoprogramma Cultura. Invito a presentare proposte

EUROPA CREATIVA (2014-2020) Sottoprogramma Cultura. Invito a presentare proposte EUROPA CREATIVA (2014-2020) Sottoprogramma Cultura Invito a presentare proposte EACEA 29/2015 : Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei Attuazione del regime del sottoprogramma Cultura Europa

Dettagli

Rischi derivanti dalla pirateria informatica: come proteggersi

Rischi derivanti dalla pirateria informatica: come proteggersi Rischi derivanti dalla pirateria informatica: come proteggersi Matteo Mille Presidente BSA Quanto vale la pirateria globale? Dal 7% al 9% è la valutazione della quota di vendite di merci contraffatte sull'intero

Dettagli

Ridurre i divari tra il Nord e il Sud del mondo

Ridurre i divari tra il Nord e il Sud del mondo Ridurre i divari Il problema Fino alla fine degli anni sessanta, la cooperazione allo sviluppo si identificava esclusivamente con la cooperazione economica o con l aiuto umanitario di emergenza. Questa

Dettagli

Corso Tecnico di redazione di progetti Europei

Corso Tecnico di redazione di progetti Europei Corso Tecnico di redazione di progetti Europei PROGRAMMAZIONE 2014-202O Si sta aprendo il cantiere della programmazione dei Fondi europei 2014-2020. L Unione Europea ha già presentato una strategia generale

Dettagli