PARLAMENT EWROPEW. Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali ABBOZZ TA' RAPPORT

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARLAMENT EWROPEW. Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali ABBOZZ TA' RAPPORT"

Transcript

1 PARLAMENT EWROPEW Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali 2008/2133(INI) ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-impatt ta' l-iffalsifikar fuq il-kummerċ internazzjonali (2008/2133(INI)) Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali Rapporteur: Gianluca Susta PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI WERREJ Paġna MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW...3 MOTIVAZIONE...10 PE v /13 PR\ doc

3 MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW dwar l-impatt ta' l-iffalsifikar fuq il-kummerċ internazzjonali (2008/2133(INI)) Il-Parlament Ewropew, wara li kkunsidra r-rapport ta' l-osce ta' l-2007 bit-titolu "L'impatt ekonomiku ta' l- iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali", wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-implimentazzjoni tal-programm Komunitarju ta' Liżbona - Politika Moderna ta l- SMEs għat-tkabbir u l-impjieg" (COM(2005)0551), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Kompetizzjoni Dinjija - Kontribut lill-istrateġija ta' l-ue għat- Tkabbir Ekonomiku u l-impjiegi" (COM(2006)0567), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Partenarjat Aktar B'saħħtu Biex Itejjeb L-Aċċess Għas-Swieq Għall- Esportaturi Ewropej" (COM(2007)0183), wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tad-19 ta' Frar 2008 dwar l-istrateġija ta' l-unjoni Ewropea li tassigura l-aċċess għas-swieq għall-impriżi Ewropej 1, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-22 ta' Mejju 2007 dwar l-ewropa globali - Aspetti esterni tal-kompetittività 2, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-5 ta' Ġunju 2008 dwar ir-regoli u l-proċeduri effettivi fir-rigward ta' l-importazzjoni u l-esportazzjoni għas-servizz tal-politika kummerċjali 3, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni ta' l-1 ta' Ġunju 2006 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi tranżatlantiċi UE-USA 4, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-ue u l-merkosur fid-dawl tal-konklużjoni tal-ftehima ta' assoċjazzjoni interreġjonali 5, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar ir-relazzjonijiet 1 Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 102 E, , p Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 298 E, , p ĠU C 308 E, , p PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 ekonomiċi u kummerċjali mal-korea 1, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-8 ta' Mejju 2008 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ma' l-assoċjazzjoni tal-ġnus ta' l-asja tax-xlokk (ASEAN) 2, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-13 ta' Ottubru 2005 dwar il-prospettivi tarrelazzjonijiet kummerċjali bejn l-unjoni Ewropea u ċ-ċina 3, wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew u lill- Kunsill bit-titolu "UE-Ċina: Msieħba aktar mill-qrib, tkabbir tar-responsabbiltajiet" (COM(2006)0631) u d-dokument li jakkumpanja, bit-titolu "Partenarjat Imsaħħaħ: Responsabbiltajiet Ikbar - Dokument ta' politika dwar il-kummerċ u l-investiment bejn l- UE u ċ-ċina: Kompetizzjoni u Partnerjat" (COM(2006)0632), wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 3286/94 tal-kunsill, tat-22 ta' Diċembru 1994, li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji fis-settur tal-politika kummerċjali komuni sabiex jiġi ggarantit it-twettiq tad-drittijiet tal-komunità skond ir-regoli internazzjonali talkummerċ, partikolarment dawk imwaqqfa taħt il-patroċinju ta' l-organizzazzjoni Dinjija tal-kummerċ, (regolament dwar l-ostakoli għall-kummerċ (ROC)), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Programm ta' azzjoni: Azzjoni aċċellerata fil-ġlieda kontra l- HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar" (COM(2001)0096), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Aġġornament tal-programm ta' azzjoni komunitarja - Azzjoni aċċellerata fil-ġlieda kontra l-hiv/aids, il-malarja u t-tuberkulożi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar" (COM(2003)0093), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Qafas ta Politika Koerenti Ewropea għal Azzjoni Esterna biex tingħeleb il-problema ta l-hiv/aids, il-malarja u t-tuberkulosi" (COM(2004)0726), wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 816/2006 tal-parlament Ewropew u tal-kunsill, tas-17 ta' Mejju 2006, dwar l-għoti ta' liċenzji obbligatorji ta' patents biex isiru prodotti farmaċewtiċi destinati għall-esportazzjoni lejn pajjiżi bi problemi ta' saħħa pubblika, wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 980/2005 tal-kunsill, tas-27 ta' Ġunju 2005, dwar l-applikazzjoni ta' sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati, wara li kkunsidra l-artikolu 45 tar-regoli ta' Proċedura tiegħu, wara li kkunsidra r-rapport tal-kumitat għall-kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal- Kumitat għall-affarijiet Legali u tal-kumitat għas-suq Intern u l-ħarsien tal-konsumatur 1 Testi adottati, P6_TA(2007) Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 233 E, , p PE v /13 PR\ doc

5 (A6 0000/2008), A. billi jeħtieġ li ikun miġġieled b'mod effettiv l-iffalsifikar sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' l- Aġenda ta' Liżbona ġdida, kemm fir-rigward ta' l-aspetti interni tagħha u kemm dawk esterni kif stabbiliet il-kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha bit-titolu "Ewropa globali: Partenarjat Aktar B'saħħtu Biex Itejjeb L-Aċċess Għas-Swieq Għall-Esportaturi Ewropej" (COM(2007)0183), B. billi l-unjoni Ewropea hi t-tieni l-akbar importatur fid-dinja ta' oġġetti u servizzi, u li l- ftuħ estrem u t-trasparenza tas-suq waħdieni tagħha joffri opportunitajiet enormi, imma jippreżenta wkoll riskji serji ta' invażjoni ta' prodotti ffalsifikati, C. billi l-każi ta' ksur serji tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) joħolqu barriera kummerċjali mhux tariffarja li tagħmel l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi aktar diffiċli u tiswa ħafna, l-aktar għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) minħabba li għandhom mezzi u riżorsi limitati, D. billi l-kompetittività Ewropea hi tradizzjonalment marbuta mal-kwalità tal-forza taxxogħol, u sa ċertu punt, l-aktar għall-smes, minħabba r-riċerka u l-iżvilupp, l- innovazzjoni u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR), E. billi l-iprs, kif ukoll l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta' l-oriġini, mhumiex dejjem protetti b'mod effettiv mill-imsieħba tan-negozju ta' l-unjoni Ewropea, F. billi fl-2007 l-ammont ta' oġġetti sekwestrati mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-unjoni Ewropea li kienu jiksru l-iprs żdied bi 17% meta mqabbel mas-sena preċedenti, b'żieda ta' 264% għall-kosmetiċi u prodotti ta' l-iġjene personali, ta' 98% għall-ġugarelli u ta' 51% għall-mediċinali, G. billi l-fenomenu ta' l-iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali iġib konsegwenzi allarmanti għall-ekonomija ta' l-unjoni Ewropea u għas-sistema soċjo-ekonomika komunitarja kollha, inaqqas l-inċentivi għall-innovazzjoni, iżomm l-investiment barrani dirett, waqt li jneħħi postijiet kwalifikati tax-xogħol mill-industrija u joħloq il-bażi għall-iżvilupp ta' sistema ekonomika illegali, parallela ma' dik legali, u kkontrollata mill-kriminalità organizzata, H. billi l-iffalsifikar jagħmel ħsara gravi lill-ambjent, kemm minħabba standards kwalitattivi inadegwati tal-merkanzija ffalsifikata u kemm minħabba l-ispejjeż għolja tar-rimi u talqerda tagħha, I. billi s-suq waħdieni jiggrantixxi lill-konsumatur Ewropew il-possibilità li jagħżel b'mod ħieles, trasparenti u sikur liema prodotti jixtri u li l-prodott iffalsifikat, jekk ma jkunx ikkontrollat fil-ħin, jista' jaffettwa ħażin mhux biss il-prinċipju tal-fiduċja li fuqu sserraħ is-sistema kollha imma wkoll jikkawża riskji serji għas-sikurezza, is-saħħa u, f'każi estremi, il-ħajja stess tal-konsumaturi, u għalhekk hu importanti li jkunu ggarantiti aħjar id-drittijiet tagħhom, PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 J. billi d-diverġenzi persistenti bejn il-leġiżlazzjonijiet ta' l-istati Membri fir-rigward ta' l- IPRs, partikolarment fir-rigward tal-miżuri penali li għandhom l-għan li jiżguraw li dawk id-drittijiet huma rispettati, idgħajfu l-pożizzjoni tan-negozjar ta' l-unjoni Ewropea u jistgħu jimminaw l-isforzi li saru s'issa biex ikun ikkontrollat l-iffalsifikar f'livell internazzjonali, K. billi fl-2007 l-unjoni Ewropea, il-ġappun u l-istati Uniti ħabbru l-ftuħ tan-negozjati dwar il-ftehima multilaterali ġdida maħsuba biex issaħħaħ l-applikazzjoni ta' l-iprs u l-kontroll tal-fenomenu ta' l-iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA), L. billi jeħtieġ issir distinzjoni bejn il-mediċini ġeneriċi, li għandhom jingħataw inċentivi biex jiċċirkulaw u jkunu kkummerċjalizzati kemm fl-unjoni Ewropea u kemm fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u mediċini ffalsifikati li, min-naħa huma perikolużi għas-saħħa pubblika u mill-oħra jwasslu biex ikun hemm telf ekonomiku sostanzjali għall-impriżi fis-settur u jistgħu jżommu l-iżvilupp ta' skoperti ġodda, mingħajr ma jittieħed benefiċċju millpopolazzjonijiet ta' pajjiżi anqas żviluppati, Il-qafas multilaterali 1. Iqis li s-sistema tad-wto tat rikonoxximent aktar wiesa' lill-iprs f'livell internazzjonali waqt li tipprovdi standards minimi ta' ħarsien permezz tal-ftehima dwar l-aspetti tad- Drittijiet tal-proprjetà Intellettwali Relatati mal-kummerċ (TRIPS), id-djalogu bejn l-istati Membri u istituzzjonijiet oħra bħall-organizzazzjoni Dinjia tal-proprjetà Intellettwali u l- Organizzazzjoni Dinjija tad-dwana, kif ukoll mekkaniżmu ta' prevenzjoni u ta' soluzjoni ta' tilwim; 2. Jistieden lill-kummissjoni sabiex tinsisti mal-kunsill TRIPS biex ir-regoli minimi inkorporati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ikunu akkumpanjati minn miżuri effettivi ta' applikazzjoni u tal-prevenzjoni tal-każi ta' ksur; 3. Jistieden lill-kummissjoni biex taħdem ħalli ssaħħaħ u tkabbar il-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehima TRIPS sabiex testendi l-operazzjonijiet ta' esportazzjoni, tranżitu u trasbord, kif ukoll l-iprs li s'issa ma kienux jagħmlu parti mill-ftehima, waqt li jkun ikkunsidrat illivell ta' żvilupp tal-parteċipanti involuti u ssir distinzjoni bejn pajjiżi li jipproduċu prodotti ffalsifikati u illegali, dawk li jużawhom, u dawk li l-prodotti jgħaddu minn għandhom; 4. Jitlob lill-kummissjoni u lill-istati Membri biex joħolqu inizjattivi, appoġġjati minn pakkett finanzjarju adegwat, favur il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jevitaw riskji marbuta ma' prodotti ffalsifikati li jkunu potenzjalment perikolużi, kif ukoll diżinċentiv għallinvestiment barrani dirett u għall-attivita kriminali u terroristika f'dawn il-pajjiżi; 5. Ifakkar li, f'uħud mill-ekonomiji emerġenti, il-produzzjoni ta' l-oġġetti ffalsifikati u illegali laħqet dimensjonijiet allarmanti; waqt li jilqa' l-inizjattivi ta' koperazzjoni li kien hemm s'issa, hu ta' l-opinjoni li jeħtieġu miżuri speċjali biex tissaħħaħ il-koordinazzjoni bejn l-uffiċċji tad-dwana, l-entitajiet ġudizzjarji u tal-pulizija, kif ukoll biex tikber l- armonizzazzjoni tar-regoli ta' dawn il-pajjiżi ma' dawk ta' l-unjoni Ewropea; PE v /13 PR\ doc

7 6. Hu konvint li biex il-ġlieda kontra l-iffalsifikar tissaħħaħ għandu jsir użu aktar frekwenti u mmirat ta' l-entità ta' Soluzzjoni ta' Tilwim tad-wto li, flimkien mal-qrati komunitarji u nazzjonali, tista' tiggarantixxi ħarsien aħjar ta' l-industrija u tal-konsumaturi Ewropej bittisħiħ tal-ġurisprudenza u tal-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehima TRIPS; L-ACTA u inizjattivi bilaterali u reġjonali oħra ta' l-unjoni Ewropea 7. Jistieden lill-kummissjoni biex, flimkien man-negozjati multilaterali, tkompli l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali anke permezz ta' ftehimiet bilaterali, reġjonali u multilaterali biex tqarreb lejn xulxin il-leġiżlazzjonijiet u l-applikazzjoni effettiva tagħhom, waqt li tipprevedi t-twaqqif ta' sistemi effiċjenti ta' soluzzjoni ta' tilwim kif ukoll ta' sanzjonijiet f'każ li ma jitħarsux l-obbligi sottoskritti; 8. Jistieden lill-kummissjoni u lill-istati Membri biex jagħmlu kull sforz opportun sabiex tinkiseb konklużjoni rapida u sodisfaċenti għall-ftehima ACTA; hu tal-fehma li d-dħul fisseħħ tal-ftehima, minbarra li joħloq punt ta' riferiment essenzjali f'livell internazzjonali, jista' jiggarantixxi kontroll aktar effettivi ta' l-iffalsifikar u joffri strument importanti ta' pressjoni fuq pajjiżi terzi mhux firmatarji; 9. Jilqa' b'sodisfazzjon l-interess li qed jiżdied minn Stati Membri tad-wto fir-rigward ta' l- ACTA u jittama li l-ftehima tista' tiġi ffirmata wkoll miċ-ċina u minn pajjiżi li qed jiżviluppaw u li l-ekonomiji tagħhom jintlaqtu direttament mill-iffalsifikar; Miżuri ta' appoġġ estern fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar 10. Jirrikmanda li jiġi mwaqqaf mekkaniżmu effettiv ta' monitoraġġ fir-rigward ta' każi ta' ksur possibbli ta' l-iprs imħarsa permezz ta' diversi ftehimiet, flimkien ma' strumenti ta' inċentivi kummerċjali bħala parti minn impenn konkret fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l- ikkuppjar illegali, fost dawn id-dħul fis-sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw jew l-għoti ta' trattament preferenzjali lill-pajjiżi emerġenti flapplikazzjoni ta' miżuri ta' difiża kummerċjali; 11. Ifakkar li r-regolament tas-sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati jipprevedi, fost l-oħrajn, ilpossibilità ta' sospensjoni temporanja tal-preferenzi għall-imsieħba li jużaw prattiki kummerċjali mhux leali; hu tal-fehma li, f'każi partikolarment gravi, l-użu ta' dan iddeterrent għandu jkun ikkunsidrat sew mill-kummissjoni; 12. Hu ta' l-fehma li r-regolament dwar l-ostakli għall-kummerċ jista' joffri għajnuna importanti lill-impriżi Ewropej li għandhom problemi ta' aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' każi ta' ksur tal-proprjetà intellettwali u jistieden lill-kummissjoni biex tinkoraġġixxi u tiffaċilita l-użu tiegħu partikolarment għall-smes; 13. Jistieden lill-kummissjni biex tiddefinixxi mill-ġdid u mingħajr dewmien il-prijoritajiet fir-rigward tar-riżorsi umani mogħtija lid-delegazzjonijiet ta' l-unjoni Ewropea, sabiex tiggarantixxi li numru suffiċjenti ta' uffiċjali jkunu speċifikament involuti fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar; dawn ir-riżorsi, li idealment għandhom ikunu parti mill-"market access team" għandhom ikunu mogħtija r-responsabilità, flimkien mar-rappreżentanti diplomatiċi PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 ta' l-istati Membri, li jiggarantixxu preżentazzjoni aktar effikaċi tal-miżuri komunitarji kontra l-iffasifikar u kuntatt aħjar ma' l-awtorità lokali korripondenti, kif ukoll li jkunu punt ta' riferiment aktar tanġibbli għall-impriżi komunitarji (partikolarment l-smes) li jilmentaw minn vjolazzjoni tal-proprjetà intellettwali; Kwistjonijiet regolatorji u organizzattivi 14. Jinnota l-impenn tal-kummissjoni biex issaħħaħ il-proprjetà intellettwali fl-unjoni Ewropea u jitlob impenn akbar biex ikun ikkontrollat il-fenomenu ta' l-iffalsifikar u biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ ta' l-istati Membri; 15. Jenfasizza l-ħtieġa ta' koordinazzjoni aħjar fi ħdan il-kummissjoni bejn id-dipartimenti li jieħdu ħsieb il-kontroll tal-fenomenu ta' l-iffalsifikar u sabiex jinfirxu aħjar l-inizjattivi komunitarji li hi ħadet f'dan ir-rigward; 16. Jiddeplora n-nuqqas min-naħa tal-kunsill li jadotta l-leġiżlazzjoni relatata mal-marka ta' l- oriġini ('l hekk imsejjaħ "Made in") li tippermetti t-traċċabilità u l-għarfien aħjar ta' l- oriġini tal-prodotti impurtati u jittama li d-diffikultajiet li kien hemm s'issa biex tidħol fisseħħ ikunu definittivament megħluba; 17. Iqis bħala urġenti l-ħolqien ta' awtorità Ewropea waħdanija bir-responsabilità li tikkoordina l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali, kapaċi li tassigura organizzazzjoni aħjar tal-parteċipanti differenti fuq livell Ewropew u li toħloq sinerġiji mas-settur privat u ma' l-awtoritajiet ta' l-istati Membri responsabbli mill-ġlieda kontra l- iffalsifikar; hu tal-fehma li l-ħolqien ta' din l-awtorità hu meħtieġ biex tissaħħaħ l-awtorità tal-pożizzjoni ta' l-ue fil-kuntest internazzjonali u l-effettività ta' l-azzjoni tagħha filġlieda kontra l-iffalsifikar; 18. Jirrikmanda aktar titjib u koordinazzjoni aħjar tal-proċeduri tad-dwana fl-unjoni Ewropea sabiex b'mod sostanzjali ikun ristrett l-aċċess għas-suq waħdieni għal prodotti ffalsifikati jew illegali; hu tal-fehma li kontroll aktar effettiv ta' l-iffalsifikar għandu jqis l-irwol prominenti li l-internet akkwista fil-kummerċ u fil-promozzjoni ta' prodotti ffalsifikati u illegali; 19. Iqis essenzjali li l-industrija Ewropea tagħti l-appoġġ tagħha u l-għajnuna tagħha lillinizjattivi li se jittieħdu mill-istituzzjonijiet Ewropej; iqis partikolarment essenzjali li l- SMEs ikunu mqiegħda f'pożizzjoni sabiex b'mod effettiv ikunu jistgħu jiddefendu d- drittijiet tagħhom speċjalment fir-rigward tal-każi ta' ksur ta' l-iprs f'pajjiżi terzi; Kunsiderazzjonijiet finali 20. Jistieden lill-kummissjoni, flimkien mal-kunsill u l-istati Membri, biex jiddefinixxu linja politika ta' ċara, strutturata u ambizzjuża li, flimkien ma' miżuri interni tad-dwana u penali, jikkoordinaw u jindirizzaw l-azzjonijiet "esterni" ta' l-unjoni Ewropea u ta' l-istati Membri tagħha fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali; 21. Jenfasizza l-ħtieġa li l-parlament jingħata rwol aktar ċentrali fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar; iqis partikolarmnet xieraq li l-preżenza politika tiegħu tkun imsaħħa f'laqgħat PE v /13 PR\ doc

9 internazzjonali speċjalizzati bħall-'global Anti-counterfeiting and Piracy Congress', kif ukoll f'organizzazzjonijiet internazzjonali involuti fil-ħarsien tal-proprjetà intellettwali; 22. Jistieden lill-kummissjoni u lill-kunsill biex iżommuh infurmat sew u biex jistednuh jipparteċipa fl-inizjattivi relevanti kollha; o o o 23. Jagħti istruzzjonijiet lill-president tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-kunsill u lill- Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-istati Membri u tal-pajjiżi kandidati. PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 MOTIVAZIONE La comunicazione della CE "Europa Globale" del 2006 ha riconosciuto che, nel quadro delle iniziative di natura multilaterale e bilaterale, occorre rinforzare gli aspetti esterni della competitività europea e dare nuovo impulso alla lotta alla contraffazione nei paesi terzi. La posta in gioco non é trascurabile. Il mercato della contraffazione vale approssimatamente 500 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 7-10% del commercio mondiale. L'economia europea si é specializzata su prodotti di alta gamma con un elevato valore aggiunto, sovente protetti dai DPI. La difesa dunque della PI rappresenta un irrinunciabile strumento per sostenere la competitività esterna dell'industria europea e un altrettanto importante contributo al successo della "Strategia di Lisbona". Sarebbe tuttavia fuorviante credere che nuove iniziative in materia di lotta alla contraffazione vengano poste in essere nell'esclusivo interesse dell'industria comunitaria. Oltre ai gravi danni economici causati della contraffazione e dalla pirateria alle aziende, queste pratiche illecite causano ogni anno la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, qualificati e ben retribuiti, in Europa (le stime parlano di posti di lavoro perduti) come altrove nel mondo e possono, in molti casi, mettere in pericolo la salute dei consumatori, finanziare organizzazioni criminali e terroristiche, e causare gravi danni all'ambiente. La contraffazione é un fenomeno multiforme e diversificato che colpisce, con diversa virulenza, quasi tutti i settori economici. I tempi delle falsificazioni grossolane di prodotti di lusso facilmente riconoscibili sono ormai finiti. L'industria della contraffazione e della pirateria ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo spettacolare che ora si dedica alla produzione di giocattoli, abbigliamento, programmi informatici, medicinali, cosmetici, alimenti, sigarette, pezzi di ricambio per autovetture ed aerei. Non tutti i consumatori si rendono conto che acquistando prodotti la cui origine é più che dubbia, compiono un reato e contribuiscono a sostenere circuiti economici paralleli dominati dalla criminalità organizzata. Questo Parlamento si é già pronunciato in materia, insistendo che l'uso personale senza fini di lucro va distinto dalla commercializzazione in modo fraudolento e intenzionale dei prodotti contraffatti e piratati. Occorrerà certamente fare attenzione a questa distinzione ma anche porre in essere campagne di sensibilizzazione che permettano ai consumatori di meglio comprendere i rischi che il loro incauto acquisto comporta. La contraffazione assume sovente forme subdole e pericolose. Si calcola ad esempio che il 10% dei medicinali sia contraffatto. Questi prodotti, come del resto i cosmetici, possono contenere sostanze potenzialmente dannose e suscettibili di seri danni alla salute dell'ignaro utilizzatore. É il caso dello sciroppo per la tosse all'antigelo che ha fatto più di 130 morti a Panama nel Allo stesso modo, il fiorente mercato di prodotti alimentari di qualità falsificati (tra cui vini e liquori), oltre ad arrecare un gravissimo danno a produzioni europee di assoluta eccellenza, può rappresentare un preoccupante pericolo per i consumatori, soprattutto in mercati diversi da quello di origine del prodotto sofisticato. Lottare contro la contraffazione significa dunque garantire che i consumatori possano scegliere liberamente ed in piena sicurezza quello che acquistano. PE v /13 PR\ doc

11 I PVS sono le prime vittime della contraffazione e difficilmente posseggono gli strumenti idonei a combattere con successo questa piaga. Il relatore é dell'opinione che si debbano prendere specifiche iniziative per aiutarli a lottare efficacemente contro detto fenomeno ed evitare che si creino delle "zone franche" controllate dalla criminalità organizzata. In particolare, la repressione della contraffazione di prodotti alimentari e di medicine nei PVS rimane una delle priorità dell'azione esterna dell'ue in materia di lotta alla contraffazione. Lo scopo di questa relazione é di porre in essere una proposta concreta e coerente di una politica europea coordinata e coerente che si occupi degli aspetti esterni della lotta alla contraffazione. Occorre che la lotta alla contraffazione divenga una priorità dell'ue e che le sue implicazioni vengano tenute in debita considerazione nella definizione della politica commerciale dell'ue del prossimo decennio. Modernizzare l'accordo TRIPs L'accordo TRIPs ha costituito, quando é entrato in vigore, un deciso progresso verso una disciplina mondiale della PI ma i risultati non sono sempre stati all'altezza delle aspettative in quanto molti Membri dell'omc non hanno potuto o voluto garantirne la piena applicazione. La CE dovrebbe quindi promuovere opportune iniziative diplomatiche volte a garantire che gli standard minimi contenuti nell'accordo TRIPs siano correttamente applicati da tutti i Membri dell'omc. D'altro canto, l'accordo in questione non é perfetto e dovrebbe essere rivisto in alcune sue parti. Occorre in particolare estenderne l'ambito di applicazione alle operazioni di esportazione, transito e trasbordo nonché ad altre violazioni della PI. In caso di gravi violazioni dell'accordo TRIPs, l'ue non dovrebbe esitare ad adire l'organo di risoluzione delle controversie dell'omc, sia per garantire la difesa delle parti europee interessate sia per "costruire" una giurisprudenza che possa chiarire il contenuto dell'accordo, rendendone così l'applicazione più agevole ed efficace. Il relatore é inoltre convinto che l'uso del ROC debba essere incentivato e reso più facile per le imprese europee che lamentino problemi di accesso ai mercati terzi a causa di un uso illegittimo e comunque irregolare dei loro diritti della PI da parte di operatori locali. ACTA e altre iniziative bilaterali e regionali dell'ue Per quanto il quadro multilaterale dell'omc rimanga la principale priorità per l'ue, é evidente che senza ulteriori iniziative bilaterali o plurilaterali come l'accordo ACTA, non si potrà combattere in modo efficace il fenomeno della contraffazione a livello internazionale. A questo riguardo, il Parlamento si aspetta di essere tenuto debitamente informato e di poter dare la propria contribuzione all'accordo in parola prima che gli sia formalmente sottoposto. La proposta dell'accordo ACTA nasce della necessità di andare oltre l'accordo TRIPs e di rendere la lotta alla contraffazione più efficace e coerente. Sotto questo punto di vista il fatto che i paesi industrializzati più penalizzati dalla contraffazione, tra cui UE, USA e Giappone abbiano deciso di coordinare i loro sforzi é sicuramente positivo. Il processo é ancora allo stadio iniziale ma occorrerà assicurarsi che non ci siano sovrapposizioni con l'accordo TRIPs PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 e che gli obbiettivi finali perseguiti dall'accordo siano sufficientemente chiari e realistici. Oltre ad ACTA, il relatore ritiene opportuno che la CE includa una clausola di difesa dei DPI (che preveda un efficiente sistema di risoluzione delle dispute) in tutti i nuovi accordi di libero scambio che saranno negoziati nei prossimi anni. Il pieno rispetto delle obbligazioni TRIPs e degli altri accordi bilaterali e plurilaterali richiederà per gli Stati terzi, specie in via di sviluppo, uno sforzo economico e organizzativo non indifferente. Il relatore ritiene che l'ue debba farsi carico, almeno in parte, di questo problema fornendo agli Stati che ne facciano richiesta e che mostrino di essersi impegnati nella lotta alla contraffazione idoneo supporto economico e tecnico, favorendo la formazione del personale e l'adozione, ove possibile, delle procedure doganali comunitarie. Un particolare impegno dovrà essere profuso nella lotta alla contraffazione nei paesi di transito delle merci e nei confronti di coloro che si avvalgono di "navi-fabbrica" site in acque extra-territoriali. "Made in" e tracciabilità dei prodotti importati. La proposta di regolamento del Consiglio 1 relativo all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'ue, se adottata, permetterebbe non soltanto una migliore trasparenza circa l'origine di certe categorie di prodotti, come quelli tessili, spesso oggetto di contraffazione, ma offrirebbe un contributo importante alla lotta alla contraffazione. Il relatore auspica dunque che si possano superare le incomprensibili divisioni che hanno fin qui rallentato l'iter di questa proposta e si possa pervenire ad un'adozione rapida. Nello stesso tempo, sarebbe inoltre opportuno studiare assieme ai settori dell'industria interessati, alcuni metodi che possano permettere una facile identificazione da parte degli operatori doganali, ma anche dei consumatori finali, della genuinità dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questioni normative e organizzative Il relatore é dell'opinione che una migliore coordinazione a livello comunitario sia necessaria per conseguire importanti risultati nella lotta esterna alla contraffazione. La creazione di un'autorità unica europea incaricata della lotta alla contraffazione e in grado di coordinare sia gli sforzi degli Stati Membri che quelli dei diversi servizi della CE non é più procrastinabile. A questa nuova autorità dovranno essere garantiti sufficienti mezzi e poteri per poter portare a termine il suo mandato nel rispetto delle competenze degli Stati Membri. La CE dovrà inoltre garantire al suo interno che i differenti servizi responsabili di questa importante materia lavorino in modo coordinato e armonioso. Uno degli aspetti della lotta alla contraffazione su cui sia gli Stati Membri che la CE dovrebbero insistere, é la difesa delle PMI, sia in Europa che nei paesi terzi. Il ruolo delle 1 ref. 2005/0254(ACC) PE v /13 PR\ doc

13 imprese é essenziale al successo della strategia anti-contraffazione e l'industria, come recentemente ricordato dalla stessa CE, deve fare la sua parte, ma non é pensabile mettere sullo stesso piano le multinazionali del lusso e piccoli produttori che hanno raggiunto risultati di spicco nel loro settore merceologico. Occorre dunque che le PMI siano aiutate a difendersi al meglio contro questa piaga che le danneggia pesantemente e, più in generale, che si pongano in essere sistemi di collaborazione tra pubblico e privato più efficienti e meno costosi per le imprese. La saturazione dei mercati tradizionali e l'apertura di nuovi, quali quelli dei paesi emergenti, richiede inoltre una nuova strategia operativa che non si limiti a perseguire il fenomeno della contraffazione in Europa ma che affronti il problema in quelle aree dove la contraffazione é più radicata e agisca anche negli Stati terzi che sono spesso i destinatari di merci europee contraffatte prodotte altrove. Il relatore auspica inoltre che si possa procedere, da un lato, ad un miglioramento e ad una maggiore armonizzazione delle procedure doganali all'interno dell'ue e, dall'altro, che venga creato un sistema di norme penali comuni a tutti gli Stati Membri. La lotta alla contraffazione e alla pirateria al di fuori dell'europa passa necessariamente attraverso un sistema di regole comuni forti e condivise all'interno dell'ue. Il Ruolo del Parlamento Europeo Il Parlamento ha un importante ruolo da giocare nella lotta alla contraffazione, specie alla luce dei nuovi poteri che gli saranno attribuiti se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore. Sarebbe inoltre opportuno, in collaborazione con le altre Commissioni parlamentari interessate, promuovere un "forum" annuale sul tema, dare maggiore enfasi al problema nelle sue relazioni bilaterali (in primis con il Congresso degli Stati Uniti) o multilaterali (assemblea dell'omc) ed inviare una delegazione parlamentare al Congresso Globale sulla lotta alla contraffazione. PR\ doc 13/13 PE v01-00

EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI

EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI di Giulia Caminiti Sommario: 1. Premessa. 2. La politica di coesione. 3. Fondi a gestione diretta. 4. Fondi a gestione indiretta. 5. Conclusioni.

Dettagli

CONSIGLI PER I CONSUMATORI RICONOSCERE LE CONTRAFFAZIONI

CONSIGLI PER I CONSUMATORI RICONOSCERE LE CONTRAFFAZIONI CONSIGLI PER I CONSUMATORI RICONOSCERE LE CONTRAFFAZIONI Nessun settore è al riparo dalla contraffazione e dalla pirateria. I truffatori copiano di tutto: medicinali, pezzi di ricambio, CD, DVD, generi

Dettagli

La classificazione delle lingue del mondo

La classificazione delle lingue del mondo La classificazione delle lingue del mondo 1. La classificazione in base al numero dei parlanti Classe Ordine di grandezza 9 più di un miliardo di parlanti (es. cinese mandarino, inglese...) 8 più di cento

Dettagli

AUDIZIONE DEL MINISTRO FEDERICA GUIDI AL PARLAMENTO EUROPEO (Commissione ITRE) Bruxelles 2 Settembre 2014 INTERVENTO DEL MINISTRO

AUDIZIONE DEL MINISTRO FEDERICA GUIDI AL PARLAMENTO EUROPEO (Commissione ITRE) Bruxelles 2 Settembre 2014 INTERVENTO DEL MINISTRO 1 AUDIZIONE DEL MINISTRO FEDERICA GUIDI AL PARLAMENTO EUROPEO (Commissione ITRE) Bruxelles 2 Settembre 2014 INTERVENTO DEL MINISTRO Caro Presidente Buzek, Vice Presidenti, colleghi italiani ed europei,

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 12.11.2014 2014/0000(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sulla parità tra donne e uomini nell'unione europea nel 2013

Dettagli

LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI NELL'UNIONE EUROPEA E IL GREEN PROCUREMENT

LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI NELL'UNIONE EUROPEA E IL GREEN PROCUREMENT LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI NELL'UNIONE EUROPEA E IL GREEN PROCUREMENT Perché l'ue disciplina gli appalti pubblici? La disciplina degli appalti fa parte degli obiettivi del mercato interno. Si

Dettagli

CARTA EUROPEA PER LE PICCOLE IMPRESE

CARTA EUROPEA PER LE PICCOLE IMPRESE CARTA EUROPEA PER LE PICCOLE IMPRESE Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia europea. Esse sono una fonte primaria di posti di lavoro e un settore in cui fioriscono le idee commerciali.

Dettagli

FARMACI DI IMPORTAZIONE PARALLELA

FARMACI DI IMPORTAZIONE PARALLELA FARMACI DI IMPORTAZIONE PARALLELA Anna Rosa Marra, Ugo Santonastaso (Ufficio Valutazione e Autorizzazione, Agenzia Italiana del Farmaco) Cosa significa farmaco di importazione parallela Il farmaco, come

Dettagli

Partenariato transatlantico su commercio e investimenti. Parte normativa

Partenariato transatlantico su commercio e investimenti. Parte normativa Partenariato transatlantico su commercio e investimenti Parte normativa settembre 2013 2 I presidenti Barroso, Van Rompuy e Obama hanno chiarito che la riduzione delle barriere normative al commercio costituisce

Dettagli

INCONTRO DI ROMA DEI MINISTRI DELL ENERGIA DEL G7 INIZIATIVA DELL ENERGIA DEL G7 DI ROMA PER LA SICUREZZA ENERGETICA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

INCONTRO DI ROMA DEI MINISTRI DELL ENERGIA DEL G7 INIZIATIVA DELL ENERGIA DEL G7 DI ROMA PER LA SICUREZZA ENERGETICA DICHIARAZIONE CONGIUNTA INCONTRO DI ROMA DEI MINISTRI DELL ENERGIA DEL G7 INIZIATIVA DELL ENERGIA DEL G7 DI ROMA PER LA SICUREZZA ENERGETICA DICHIARAZIONE CONGIUNTA Noi, i Ministri dell Energia di Canada, Francia, Germania, Italia,

Dettagli

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in oggetto.

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in oggetto. Consiglio europeo Bruxelles, 26 giugno 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Destinatario: Segretariato generale del Consiglio delegazioni Oggetto: Riunione del Consiglio

Dettagli

Concluso il 10 settembre 1998 Approvato dall Assemblea federale il 20 aprile 1999 1 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1 maggio 2000

Concluso il 10 settembre 1998 Approvato dall Assemblea federale il 20 aprile 1999 1 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1 maggio 2000 Testo originale 0.360.454.1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali Concluso il 10 settembre 1998 Approvato dall

Dettagli

LA CARTA ITALIANA DEI CRITERI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

LA CARTA ITALIANA DEI CRITERI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE LA CARTA ITALIANA DEI CRITERI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 1. Definizione del Commercio Equo e Solidale Il Commercio Equo e Solidale e' un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove

Dettagli

Guida alla prevenzione della pirateria software SIMATIC

Guida alla prevenzione della pirateria software SIMATIC Guida alla prevenzione della pirateria software SIMATIC Introduzione Questa guida è stata realizzata per aiutare la vostra azienda a garantire l utilizzo legale del software di Siemens. Il documento tratta

Dettagli

La Banca europea per gli investimenti in sintesi

La Banca europea per gli investimenti in sintesi La Banca europea per gli investimenti in sintesi Come banca dell Unione europea (UE), forniamo finanziamenti e consulenza per progetti d investimento validi e sostenibili situati in Europa e nei Paesi

Dettagli

LA P.I. - STRUMENTO COMPETITIVO A SOSTEGNO DELLE PMI SICILIANE CONTRAFFAZIONE

LA P.I. - STRUMENTO COMPETITIVO A SOSTEGNO DELLE PMI SICILIANE CONTRAFFAZIONE LA P.I. - STRUMENTO COMPETITIVO A SOSTEGNO DELLE PMI SICILIANE CONTRAFFAZIONE Palermo, 26-28 Febbraio 2014 Argomenti Concetti fondamentali sulle varie forme di tutela della Proprietà Intellettuale; Approfondimento

Dettagli

Allegato II L ONU e le persone con disabilità

Allegato II L ONU e le persone con disabilità Allegato II L ONU e le persone con disabilità L impegno delle Nazioni Unite sul miglioramento dello Stato delle persone con disabilità Oltre mezzo miliardo di persone sono disabili come risultato di una

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 16.12.2014 COM(2014) 910 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma

Dettagli

Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale

Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale Preambolo La Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale è il documento che definisce i valori e i princìpi condivisi da tutte le organizzazioni

Dettagli

LOTTA A CONTRAFFAZIONE

LOTTA A CONTRAFFAZIONE LOTTA A CONTRAFFAZIONE ED ABUSIVISMO COMPRI FALSO? MA LO SAI CHE VADEMECUM2012 FEDERAZIONEMODAITALIA Via Durini, 14 20122 Milano www.federazionemodaitalia.it COMPRI FALSO? MA LO SAI CHE 1. Chi produce

Dettagli

DENUNCIARE I CASI DI ESCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

DENUNCIARE I CASI DI ESCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO DENUNCIARE I CASI DI ESCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO L Autopresentazione dell organizzazione e il Modello di report sono stati sviluppati da PICUM con il sostegno di due

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 12.5.2004 COM(2004) 374 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO

Dettagli

Sistema di certificazione del processo di Kimberley

Sistema di certificazione del processo di Kimberley Traduzione 1 Sistema di certificazione del processo di Kimberley Preambolo I partecipanti, riconoscendo che il commercio dei diamanti insanguinati è un grave problema internazionale, che può contribuire

Dettagli

Agenda per uno sviluppo industriale sostenibile

Agenda per uno sviluppo industriale sostenibile Agenda per uno sviluppo industriale sostenibile Aprile 2015 Indice 1. Un nuovo approccio al tema della sostenibilità 1.1. Il Ruolo della manifattura per la crescita sostenibile 1.2. Politiche industriali

Dettagli

VERSO UN'AUTENTICA UNIONE ECONOMICA E MONETARIA Relazione del presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy

VERSO UN'AUTENTICA UNIONE ECONOMICA E MONETARIA Relazione del presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy CONSIGLIO EUROPEO IL PRESIDENTE Bruxelles, 26 giugno 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 VERSO UN'AUTENTICA UNIONE ECONOMICA E MONETARIA Relazione del presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy

Dettagli

Misure restrittive dell'ue

Misure restrittive dell'ue SCHEDA INFORMATIVA Bruxelles, 29 aprile 2014 Misure restrittive dell'ue Le sanzioni sono uno degli strumenti dell'ue per promuovere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC): pace,

Dettagli

Gruppo PRADA. Codice etico

Gruppo PRADA. Codice etico Gruppo PRADA Codice etico Indice Introduzione 2 1. Ambito di applicazione e destinatari 3 2. Principi etici 3 2.1 Applicazione dei Principi etici: obblighi dei Destinatari 4 2.2 Valore della persona e

Dettagli

CTP Tecnologie di Processo è un azienda certificata: CTP Tecnologie di Processo

CTP Tecnologie di Processo è un azienda certificata: CTP Tecnologie di Processo Fármacos de Importación Paralela CTP Tecnologie di Processo è un azienda certificata: CTP Tecnologie di Processo Schema Relazione Introduzione al concetto Normativa europea Conseguenze sul mercato Portata

Dettagli

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA TITOLO VII NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Dettagli

Codice di Comportamento Genesi Uno. Linee Guida e Normative di Integrità e Trasparenza

Codice di Comportamento Genesi Uno. Linee Guida e Normative di Integrità e Trasparenza Codice di Comportamento Genesi Uno Linee Guida e Normative di Integrità e Trasparenza Caro Collaboratore, vorrei sollecitare la tua attenzione sulle linee guida ed i valori di integrità e trasparenza che

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 7.1.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 7.1.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.1.2014 C(2013) 9651 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 7.1.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali

Dettagli

REGOLAMENTO IMPRESA IN AZIONE

REGOLAMENTO IMPRESA IN AZIONE REGOLAMENTO IMPRESA IN AZIONE Premessa Impresa in azione è il programma didattico dedicato agli studenti degli ultimi anni della Scuola Superiore e pensato per valorizzare la creatività e lo spirito imprenditoriale

Dettagli

Organizzazioni di produttori di ortofrutticoli nell UE: situazione e prospettive

Organizzazioni di produttori di ortofrutticoli nell UE: situazione e prospettive Organizzazioni di produttori di ortofrutticoli nell UE: situazione e prospettive Organizzazioni di produttori di ortofrutticoli nell UE: situazione e prospettive Il settore ortofrutticolo riveste un importanza

Dettagli

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 aprile 2015 (OR. fr) Fascicolo interistituzionale: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 NOTA PUNTO "I/A" Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale

Dettagli

DIRITTI DEI CONSUMATORI

DIRITTI DEI CONSUMATORI DIRITTI DEI CONSUMATORI 1. Quali sono i diritti dei consumatori stabiliti dal Codice del Consumo 2. Qual è la portata della disposizione? 3. Qual è l origine dell elencazione? 4. In che cosa consiste il

Dettagli

Energia in Italia: problemi e prospettive (1990-2020)

Energia in Italia: problemi e prospettive (1990-2020) Energia in Italia: problemi e prospettive (1990-2020) Enzo De Sanctis Società Italiana di Fisica - Bologna Con questo titolo, all inizio del 2008, la Società Italiana di Fisica (SIF) ha pubblicato un libro

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.11.2006 COM(2006)759 definitivo 2004/0218 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,

Dettagli

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 25.2.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 52/51 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2005 sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza

Dettagli

Sostenibilità del Ssn: un problema culturale e non soltanto finanziario. Presentata l indagine al Senato. De Biasi: Governo ci ascolti

Sostenibilità del Ssn: un problema culturale e non soltanto finanziario. Presentata l indagine al Senato. De Biasi: Governo ci ascolti Sostenibilità del Ssn: un problema culturale e non soltanto finanziario. Presentata l indagine al Senato. De Biasi: Governo ci ascolti di L.Va. pdf L indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Ssn Questa

Dettagli

------------------- CONVENZIONE DELL'AIA SULLA LEGGE APPLICABILE AD ALCUNI DIRITTI SU STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI PRESSO UN INTERMEDIARIO

------------------- CONVENZIONE DELL'AIA SULLA LEGGE APPLICABILE AD ALCUNI DIRITTI SU STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI PRESSO UN INTERMEDIARIO ------------------- CONVENZIONE DELL'AIA SULLA LEGGE APPLICABILE AD ALCUNI DIRITTI SU STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI PRESSO UN INTERMEDIARIO Gli Stati firmatari della presente convenzione, coscienti della

Dettagli

Costruire un Partito Democratico Europeo Un Manifesto

Costruire un Partito Democratico Europeo Un Manifesto Costruire un Partito Democratico Europeo Un Manifesto Ci sono momenti nella storia in cui i popoli sono chiamati a compiere scelte decisive. Per noi europei, l inizio del XXI secolo rappresenta uno di

Dettagli

IL 7 PQ in breve Come partecipare al Settimo programma quadro per la ricerca

IL 7 PQ in breve Come partecipare al Settimo programma quadro per la ricerca Ricerca comunitaria idee cooperazione persone euratom capacità IL 7 PQ in breve Come partecipare al Settimo programma quadro per la ricerca Guida tascabile per i nuovi partecipanti Europe Direct è un servizio

Dettagli

Senato della Repubblica

Senato della Repubblica Senato della Repubblica Commissioni riunite 10 a (Industria, commercio, turismo) e 13 a (Territorio, ambiente, beni ambientali) Audizione nell'ambito dell'esame congiunto degli Atti comunitari nn. 60,

Dettagli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, I. INTRODUZIONE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, I. INTRODUZIONE C 183/12 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2014 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 maggio 2014, sul piano di

Dettagli

Guida alla registrazione

Guida alla registrazione GUIDA Maggio 2012 Versione 2.0 Guida per l attuazione del regolamento REACH 2 Versione 2.0 Maggio 2012 Versione Modifiche Data Versione 0 Prima edizione giugno 2007 Versione 1 Prima revisione 18/02/2008

Dettagli

Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297

Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di

Dettagli

La bolla finanziaria del cibo Emanuela Citterio: Non demonizziamo i mercati finanziari, chiediamo solo una regolamentazione

La bolla finanziaria del cibo Emanuela Citterio: Non demonizziamo i mercati finanziari, chiediamo solo una regolamentazione Economia > News > Italia - mercoledì 16 aprile 2014, 12:00 www.lindro.it Sulla fame non si spreca La bolla finanziaria del cibo Emanuela Citterio: Non demonizziamo i mercati finanziari, chiediamo solo

Dettagli

2) Assenza di discriminazione e parità di trattamento nell ambito professionale

2) Assenza di discriminazione e parità di trattamento nell ambito professionale 2) Assenza di discriminazione e parità di trattamento nell ambito professionale a. Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda

Dettagli

IL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO

IL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO La ricerca europea in azione IL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (7º PQ) Portare la ricerca europea in primo piano Per alzare il livello della ricerca europea Il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo

Dettagli

Prospettive a livello mondiale in materia di energia, tecnologia e politica climatica all'orizzonte 2030 ELEMENTI CHIAVE

Prospettive a livello mondiale in materia di energia, tecnologia e politica climatica all'orizzonte 2030 ELEMENTI CHIAVE Prospettive a livello mondiale in materia di energia, tecnologia e politica climatica all'orizzonte 2030 ELEMENTI CHIAVE Scenario di riferimento Lo studio WETO (World energy, technology and climate policy

Dettagli

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'europa,

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'europa, CONSIGLIO D EUROPA Raccomandazione CM/REC(2014) 3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti pericolosi (adottata dal Comitato dei Ministri il 19 febbraio 2014 nel corso della

Dettagli

L Assemblea delle Regioni d Europa (ARE La missione dell ARE

L Assemblea delle Regioni d Europa (ARE La missione dell ARE L Assemblea delle Regioni d Europa (ARE) é un'organizzazione indipendente di regioni e la più importante rete di cooperazione interregionale nella Grande Europa. Rappresenta 12 organizzazioni interregionali

Dettagli

Manifesto dei diritti dell infanzia

Manifesto dei diritti dell infanzia Manifesto dei diritti dell infanzia I bambini costituiscono la metà della popolazione nei paesi in via di sviluppo. Circa 100 milioni di bambini vivono nell Unione europea. Le politiche, la legislazione

Dettagli

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI MONACO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI MONACO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI MONACO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE Articolo 1 Oggetto e Ambito di applicazione dell Accordo Le autorità

Dettagli

Accordo che istituisce l Organizzazione mondiale del commercio

Accordo che istituisce l Organizzazione mondiale del commercio Traduzione 1 Accordo che istituisce l Organizzazione mondiale del commercio 0.632.20 Concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre 1994 2 Ratificato dalla Svizzera

Dettagli

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI Adottata dal Consiglio d'europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'europa e gli altri Stati, firmatari

Dettagli

1. Proteggere il lavoro ed esprimere il potenziale delle aziende clienti

1. Proteggere il lavoro ed esprimere il potenziale delle aziende clienti Ufficio Stampa Jacobacci & Partners DATASTAMPA Simonetta Carbone Via Tiepolo, 10-10126 Torino, Italy Tel.: (+39) 011.19706371 Fax: (+39) 011.19706372 e-mail: piemonte@datastampa.it torino milano roma madrid

Dettagli

Quadro di valutazione "L'Unione dell'innovazione" 2014

Quadro di valutazione L'Unione dell'innovazione 2014 Quadro di valutazione "L'Unione dell'innovazione" 2014 Quadro di valutazione dei risultati dell'unione dell'innovazione per la ricerca e l'innovazione Sintesi Versione IT Imprese e industria Sintesi Quadro

Dettagli

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 PARTE SPECIALE- REATI SOCIETARI. Art. 25 Duodecies Impiego di cittadini di paesi

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 PARTE SPECIALE- REATI SOCIETARI. Art. 25 Duodecies Impiego di cittadini di paesi Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 PARTE SPECIALE- REATI SOCIETARI. Art. 25 Duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Adozione con delibera

Dettagli

http://comune-info.net/2015/04/t-tip-il-re-e-nudo/

http://comune-info.net/2015/04/t-tip-il-re-e-nudo/ comune-info.net http://comune-info.net/2015/04/t-tip-il-re-e-nudo/ T-tip, il re è nudo Nelle foto di Riccardo Troisi l azione diretta di sabato 18 aprile contro i fantasmi del T- tip nel centro di Roma.

Dettagli

Intervista ad Alessandro Franceschini presidente Equo Garantito rilasciata in occasione di World Fair Trade Week

Intervista ad Alessandro Franceschini presidente Equo Garantito rilasciata in occasione di World Fair Trade Week Intervista ad Alessandro Franceschini presidente Equo Garantito rilasciata in occasione di World Fair Trade Week Maggio 2015 Scusi presidente, ma il commercio equo e solidale è profit o non profit? La

Dettagli

Mini Guida. Lotta alle frodi nella RC Auto

Mini Guida. Lotta alle frodi nella RC Auto Mini Guida Lotta alle frodi nella RC Auto Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del LOTTA ALLE FRODI NELLA RC AUTO Le frodi rappresentano un problema grave per il settore della

Dettagli

Corte di giustizia dell Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 180/14

Corte di giustizia dell Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 180/14 Corte di giustizia dell Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 180/14 Lussemburgo, 18 dicembre 2014 Stampa e Informazione Parere 2/13 La Corte si pronuncia sul progetto di accordo sull adesione dell Unione

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.6.2011 COM(2011) 500 definitivo PARTE II COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione Art. 2 Informazione e pubblicità Art. 3 Accesso ai documenti amministrativi Art.

Dettagli

Corte Europea dei Diritti dell Uomo. Domande e Risposte

Corte Europea dei Diritti dell Uomo. Domande e Risposte Corte Europea dei Diritti dell Uomo Domande e Risposte Domande e Risposte COS È LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO? Queste domande e le relative risposte sono state preparate dalla cancelleria e non

Dettagli

Regolamento sugli ostacoli agli scambi

Regolamento sugli ostacoli agli scambi Regolamento sugli ostacoli agli scambi [ ROS] A prire i m ercati agli esportatori europei Commissione europea I Direzione generale Commercio Pubblicato in tutte le lingue dell UE dalla Commissione europea,

Dettagli

Colmare il divario di retribuzione tra donne e uomini. http://ec.europa.eu/equalpay

Colmare il divario di retribuzione tra donne e uomini. http://ec.europa.eu/equalpay Colmare il divario di retribuzione tra donne e uomini Sommario Cos è il divario di retribuzione tra donne e uomini? Perché persiste il divario di retribuzione tra donne e uomini? Quali azioni ha intrapreso

Dettagli

I "social protection floors" per la giustizia sociale e una globalizzazione equa

I social protection floors per la giustizia sociale e una globalizzazione equa Conferenza Internazionale del Lavoro 101^ Sessione 2012 IV Rapporto (2B) I "social protection floors" per la giustizia sociale e una globalizzazione equa Quarto punto dell'agenda Ufficio Internazionale

Dettagli

SETTE BUONE RAGIONI PER COSTRUIRE UN EUROPA PER E CON I BAMBINI

SETTE BUONE RAGIONI PER COSTRUIRE UN EUROPA PER E CON I BAMBINI SETTE BUONE RAGIONI PER COSTRUIRE UN EUROPA PER E CON I BAMBINI 1. I bambini non sono mini persone, con mini diritti I bambini godono di diritti. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell infanzia

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 11 agosto 2014, n. 125. Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Dettagli

Art.1 (Oggetto) Art.2 (Definizioni)

Art.1 (Oggetto) Art.2 (Definizioni) REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI emanato con decreto direttoriale n.220 dell'8 giugno 2000 pubblicato all'albo Ufficiale della Scuola

Dettagli

ORARIO DI LAVORO NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DELLA DISTRIBUZIONE

ORARIO DI LAVORO NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DELLA DISTRIBUZIONE SCHEDA INFORMATIVA ORARIO DI LAVORO NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DELLA DISTRIBUZIONE EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION (ETUC) SCHEDA INFORMATIVA ORARIO DI LAVORO NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DELLA DISTRIBUZIONE

Dettagli

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere).

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere). Breve percorso sulla Magistratura La Magistratura La funzione giurisdizionale è la funzione dello stato diretta all applicazione delle norme giuridiche per la risoluzione delle controverse tra cittadini

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 dicembre 2013 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 dicembre 2013 (*) ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 dicembre 2013 (*) «Rinvio pregiudiziale Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte Politica sociale Direttiva 1999/70/CE Clausola 5 dell accordo quadro

Dettagli

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ASPETTI DI MAGGIOR RILIEVO E RICADUTE OPERATIVE

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ASPETTI DI MAGGIOR RILIEVO E RICADUTE OPERATIVE DATI E INFORMAZIONI DI INTERESSE AMBIENTALE E TERRITORIALE Terza sessione: IL CONTESTO NORMATIVO, L ORGANIZZAZIONE, GLI STRUMENTI LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ASPETTI DI MAGGIOR RILIEVO E RICADUTE OPERATIVE

Dettagli

IGI. Istituto Grandi Infrastrutture. Convegno. Roma, 18/03/2015. Le direttive 2014: contributo di approfondimento per il loro recepimento

IGI. Istituto Grandi Infrastrutture. Convegno. Roma, 18/03/2015. Le direttive 2014: contributo di approfondimento per il loro recepimento IGI Istituto Grandi Infrastrutture Convegno Roma, 18/03/2015 Le direttive 2014: contributo di approfondimento per il loro recepimento Le novità delle nuove direttive europee appalti e concessioni e il

Dettagli

Sistema innovativo agricolo italiano e nuova Pac: alcune riflessioni

Sistema innovativo agricolo italiano e nuova Pac: alcune riflessioni Ferrara, giovedì 27 Settembre 2012 Sistema innovativo agricolo italiano e nuova Pac: alcune riflessioni Giacomo Zanni (Dipartimento di Ingegneria ENDIF, Università di Ferrara) giacomo.zanni@unife.it SOMMARIO

Dettagli

Verifica della corretta applicazione del Regolamento Import-Export

Verifica della corretta applicazione del Regolamento Import-Export Verifica della corretta applicazione del Regolamento Import-Export Dott.ssa Luigia Scimonelli ISS - Min. del lavoro, della salute e delle politiche sociali Roma, 26 novembre 2008 Indice Convenzione di

Dettagli

GUIDA ALLA RELAZIONE CON I FORNITORI

GUIDA ALLA RELAZIONE CON I FORNITORI GUIDA ALLA RELAZIONE CON I FORNITORI Indice 1 Introduzione 2 2 Come ERA collabora con i fornitori 3 Se siete il fornitore attualmente utilizzato dal cliente Se siete dei fornitori potenziali Se vi aggiudicate

Dettagli

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D EUROPA SULLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI E RELAZIONE ESPLICATIVA

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D EUROPA SULLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI E RELAZIONE ESPLICATIVA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D EUROPA SULLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI E RELAZIONE ESPLICATIVA Varsavia, 16.V.2005 Traduzione in italiano a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento

Dettagli

PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini

Dettagli

Direttive comunitarie che coordinano le seguenti procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici:

Direttive comunitarie che coordinano le seguenti procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici: Versione finale del 29/11/2007 COCOF 07/0037/03-IT COMMISSIONE EUROPEA ORIENTAMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE DA APPLICARE ALLE SPESE COFINANZIATE DAI FONDI STRUTTURALI E DAL FONDO

Dettagli

TRA. REGIONE TOSCANA (C.fisc. in persona di autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a seguito di deliberazione della Giunta regionale n.

TRA. REGIONE TOSCANA (C.fisc. in persona di autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a seguito di deliberazione della Giunta regionale n. PROTOCOLLO D INTESA PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI E DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA TRA REGIONE TOSCANA (C.fisc. in persona di autorizzato

Dettagli

1. Premessa. Il contesto generale.

1. Premessa. Il contesto generale. Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge

Dettagli

LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO NELL'UNIONE EUROPEA

LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO NELL'UNIONE EUROPEA LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO NELL'UNIONE EUROPEA Da dove nasce l'esigenza, per l'unione, di occuparsi di sicurezza sul lavoro? La sicurezza e la salute sul lavoro è uno degli aspetti più importanti

Dettagli

Perché andare a votare? Quando? Con quali regole? Qual è la posta in gioco?

Perché andare a votare? Quando? Con quali regole? Qual è la posta in gioco? Perché andare a votare? Quando? Con quali regole? Qual è la posta in gioco? Le elezioni per il prossimo Parlamento europeo sono state fissate per il 22-25 maggio 2014. Fra pochi mesi quindi i popoli europei

Dettagli

www.pwc.com PwC Forensic Services La nostra esperienza 5 novembre 2014

www.pwc.com PwC Forensic Services La nostra esperienza 5 novembre 2014 www.pwc.com La nostra esperienza 5 novembre 2014 La nostra esperienza Quando intervenire? 1. Preventivamente, nel caso in cui l'azienda operi in misura rilevante con soggetti che si dichiarano esportatori

Dettagli

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in oggetto.

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in oggetto. Consiglio europeo Bruxelles, 20 marzo 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale del Consiglio delegazioni Riunione del Consiglio

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità

Dettagli

La Fame: una sfida da affrontare

La Fame: una sfida da affrontare La Fame: una sfida da affrontare La fame nascosta La fame è tra le minacce più grandi dell'umanità. Colpisce oltre 850 milioni di persone in tutto il mondo. Ciononostante, quante volte i giornali pubblicano

Dettagli

Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni

Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni Codice Etico Rev. 03 Versione del 21/01/2013 Approvato della Giunta Esecutiva del 18/02/2013 Ratificato del Consiglio Direttivo entro il

Dettagli

Approccio al Mercato. - Brasile. A cura di Bruno Aloi Ufficio Brasile

Approccio al Mercato. - Brasile. A cura di Bruno Aloi Ufficio Brasile Approccio al Mercato - Brasile A cura di Bruno Aloi Ufficio Brasile 1 Brasile 6ª economia mondiale, previsione di 2,1% di crescita nel 2012. Mercato consumatore in crescita: 30 millioni sono entrati nella

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento

Dettagli

GUIDA di ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI e ALLA TRASPARENZA (Allegata al modulo di richiesta di accesso agli atti amministrativi)

GUIDA di ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI e ALLA TRASPARENZA (Allegata al modulo di richiesta di accesso agli atti amministrativi) GUIDA di ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI e ALLA TRASPARENZA (Allegata al modulo di richiesta di accesso agli atti amministrativi) Principali norme di riferimento 1) Legge n. 241/1990 - Nuove norme in

Dettagli

Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO. sul programma nazionale di riforma 2015 dell'italia

Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO. sul programma nazionale di riforma 2015 dell'italia COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.5.2015 COM(2015) 262 final Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma nazionale di riforma 2015 dell'italia e che formula un parere del Consiglio sul

Dettagli

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (STOCCOLMA 1972)

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (STOCCOLMA 1972) Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (STOCCOLMA 1972) Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza su L'Ambiente Umano tenutasi a Stoccolma da 5 a 16 giugno 1972, che ha considerato

Dettagli

REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE OVS S.P.A. Approvato dal Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. in data 23 luglio 2014, in vigore dal 2 marzo 2015 1 1. PREMESSA

Dettagli

I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario: D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di qualità TITOLO RELAZIONE

I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario: D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di qualità TITOLO RELAZIONE TITOLO RELAZIONE I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario: D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di qualità A partire dal 3 gennaio 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE)

Dettagli