Risk Management e Loss Prevention

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Risk Management e Loss Prevention"

Transcript

1 Rik Mngemen e L Prevenin I rik mngemen è i prce medine i que i individu, i miur e i im i richi e ucceivmene i eminn, i decidn, i ppicn, i preidin e i ggirnn e medgie per gvernr. Genericmene, geine dei richi è percepi cme neceià di dver ffrnre un c cer per frneggire perdie penzii e que ne deermin rinvibiià. In reà, e un richi eie, i nn ffrnr nn eimin ff i u c, piu i cnidn e nn cnfrmià derivni d mnc impieg di rumeni di imizzzine. I prce di rik mngemen riduce minim i c cmpeiv dei richi e mimizz di cneguenz uie ziende. L bieiv de rik mngemen è generre uii ziendi e vnggi cmpeiivi rver impieg di un mix ime di regie e di rumeni idnei ridurre minim i c gbe dei richi. Richi ipici (Cre Rik) Que prce può nche rigurdre richi ipici de impre, cme quei derivni d cncrrenz, d nuve ecngie, d cmbimeni mbieni e più in genere d quee che Prer definice e cinque frze cmpeiive. In que c, pprcci di geine de richi è di ip regic e, più precimene, inerven rigurd e regie di buine (quee crree crerizzzine de prp di vre e i vnggi cmpeiivi) e e regie di crpre (quee di diverificzine e pverizzzine de richi). (Leggi ric ue regie cmpeiive u Cmpince L evuzine rpid de qudr egiiv e nrmiv degi uimi nni h re inre di grnde uià un pecific re di enzine i richi cnnei cmpince ziende, ciè cpcià di un ziend di degure ruure e prcei i requiii dipi d egire d uriy cmpeene (e. privcy, icurezz dei vrri, ec..) Richi Finnziri I rik mngemen può nche rigurdre i cd. richi pecuivi e i richi finnziri. Cn nii di binci i pn individure evenui dirmnie r i fui finnziri in enr e in uci (ch fw) ed evidenzire richi di cmbi e di ineree. L enzine ch fw ume pricre imprnz nei ci in cui vi i cmpreenz di cieni/frniri cn pere cnrue rievne e/ di epizine richi ccideni. Richi di cmbi e di ineree pn vere nche mnifezini ecnmiche piive (e. cizini dei cmbi nei ci di pgmeni in vue rniere differie ne emp), m in ziende fremene epe quee dinmiche, i mggir c de richi 11

2 cnie prpri ne perdi di cpcià di pinificre e di deerminre i budge prevenivi. L u pprpri di rumeni di cperur dei richi finnziri (e. fuure, pin, wp, ec.) e, qund pibii, impieg di crrezini di fui finnziri (inemen di vue e empi di pgmen i negi cquii i nee vendie) cnenn di imizzre i c dei richi di que nur. Richi perivi puri (N Cre Rik) Sn richi ccideni cui impre e ep in frz de ip di ivià v, m che pn eere ri rver pprune regie di cperur enz che que mdifichi nur e e creriiche de ivià d impre; pn eere icurbii (dnni primni umn, di beni e finnziri). Le ecniche di geine uiizze i dividn in due mcr cegrie: 1. Le ecniche di cnr di prevenzine (per ridurre prbbiià - iemi fiici, ecniche prceduri, ecniche picgiche); di prezine (per imirne e cneguenze - iemi fiici, ecniche prceduri, ecniche picgiche); 2. Le ecniche di finnzimen rferimen giuridic/cnrue; rferimen icuriv; rienzine iv (pinificzine finnziri); rienzine piv (deinzine rire finnzirie in ecce). Di egui un grfic che iu individure rienmen crre dee regie di geine. 15 L vuzine dei richi puri perivi rienmen e per e regie di cperur pprprie grvià mgniud b Tecniche di prezine e di rferimen Rienzine piv b Tecniche di prevenzine, di prezine e di rferimen Rienzine iv, ecniche di prevenzine prbbiià frequenz 12

3 Le ecniche di cnr (prevenzine e prezine) ciuicn L Prevenin. Incidn u perici, cuià, criicià ed effei e pn inre vere finià: prevenive (riducn ccrrenz); diuive (n un deerrene per un evenue ccne); piive (riducn imp); riverici (riven inrgere di un prbem); preive (riducn vunerbiià). 40 LE DI GESTIONE DEI RISCHI PURI DI CONTROLLO DI FINANZIAMENTO DI PROTEZIONE DI PREVENZIONE CONTROLLO FISICO PROCEDURALI PSICOLOGICHE TRASFERIMENTO ASSICURATIVO GIURIDICO/CONTRATTUALE RITENZIONE ATTIVA RITENZIONE PASSIVA 40 L pprunià di impieg di cicun ecnic è i riu de nii v cn pecifici rumeni (e. hzp, digrmmi di fu, beri dee repnbiià, ec ) ue inge unià di richi, ui perici cui n epe e e cuià che pn deerminri e ugi effei prbbii e pibii. Le vuzini n quindi riene imre prbbiià e mgniud di gni pibie richi per decidere gi inerveni più pprprii per cmbirne i prfi e minimizzrne i c di geine. Nei grfici che egun, evidenzim neceià di inervenire cn e ecniche di cnr per ridurre i prfi di richi e render ci geibie nche cn ecniche di finnzimen. Difi, un richi mene prbbie cn eev mgniud, i cnider inccebie e, in qun e, è impenbie che p eere rferi erzi in quche mnier gge di rienzine. 13

4 42 e ecniche di cnr I prim bieiv dee ecniche di cnr dei richi puri è eiminzine de re di richi inccebie e rfrmzine de prfi di richi inizie in un prfi ce rene cn gi bieivi ziendi che riduc minim e pune di epizine de impre d eveni che ne pn deerminre cezine. grvià mgniud b prevenzine Are di richi inccebie prezine b prbbii à frequenz 43 e ecniche di cnr I prim bieiv dee ecniche di cnrdei richi puri è eiminzine de re di richi inccebie e rfrmzine de prfi di richi inizie in un prfi cerene cn gi bieivi ziendi che riduc minim e pune di epizine de impre d eveni che ne pn deerminre cezine. grvià mgniud grvià mgniud b prbbiià frequenz b prbbiià frequenz 14

5 Vre de Rik Mngemen e cmuniczine I vre de rik mngemen è ngibie e cniene: Pizinmen regic gbe; Affidbiià ziende; Pinificzine periv e budge; Preciine de cc de c indurie; Oimizzzine rire finnzirie dipizine (mrgini d efficienz); Deciin mking mur e cnpeve; Fideizzzine de perne. I grndi gruppi ecnmici cnidern be de nii degi cenri e de definizine dee regie cmpeiive. Ne Prjec Mngemen, fe di vuzine dei richi è rienu eenzie per riuci di prgei grndi e cmpei. Le cmpgnie icurive peciizze ne grnde prduzine indurie impngn ndrd di prevenzine e prezine e ne verificn pi effeiv dzine. Eppure, nnne ciò, i vre de rik mngemen è ncr pc percepi. Sn rre, infi, e ziende che dipngn di un Rik Mnger (in mi ci nche impieg ecuivmene cme Inurnce Buyer ) ed eie un iner univer di impree medi/grndi che ne ignr i vre. Eie quindi un eev vre, nn ncr percepi pienmene d merc, che nn h ncr epre i u penzie. Ne cnegue che chi h individu e giue regie di cmuniczine, per rendere percepibie i vre de ervizi, i rv ne cndizine di vgere un ivià: in qui e enz di cncrrenz; cn un eev vre cie; di cnenui prfeini di grnde cnienz. 15

linea ENERGIE RINNOVABILI

linea ENERGIE RINNOVABILI line OVAB Fscicl nfrmiv A SKS A SOA l presene Fscicl nfrmiv cnenene: nfrmiv ex r.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 nfrmiv lssri Cndizini di ssicurzine deve essere cnsegn l Cnrene prim dell sscrizine del cnr

Dettagli

L inaugurazione della filiale di Preganziol. La Torch Run a Treviso. Terzopiano. Festa ed emozioni per le Special Olympics. Il Coworking firmato CMB

L inaugurazione della filiale di Preganziol. La Torch Run a Treviso. Terzopiano. Festa ed emozioni per le Special Olympics. Il Coworking firmato CMB Pste Itline Sp - Spedizine in Abbnment Pstle - DL 33572003 (cnv. in L. 27/02/2004 n.46) rt. 1 cmm 1/Trevis n. 81/03 - Ann 12 n. 39 - Agst 2014 L inugurzine dell filile di Pregnzil L Trch Run Trevis Fest

Dettagli

Biblioteca Tecnica Knauf 05/2006. L acustica con Knauf. Soluzioni tecniche per l edilizia civile e industriale

Biblioteca Tecnica Knauf 05/2006. L acustica con Knauf. Soluzioni tecniche per l edilizia civile e industriale Biliotec Tecnic Knuf 05/2006 L cutic con Knuf Indice 1. Introduzione...4 2. Suoni e rumori...5 Glorio...5 Rumori erei...5 Rumori impttivi...6 Tempo di rivererzione (T60)...6 Fonoiolmento e fonoorimento...7

Dettagli

Mission e modello di business

Mission e modello di business eby: ch è? Fnd nel 1995 d un cpp d cllezns mercn, Perre Omydr e su mgle, eby è un cmmuny d cmprvend nlne dve un buyer e un seller s ncnrn senz l presenz d nermedr. Dl 98 è qu n brs e h sede Sn Jse (CA)

Dettagli

SINTESI DEL PROGRAMMA

SINTESI DEL PROGRAMMA SINTESI DEL PROGRAMMA Qualra l Stat Membr interessat nn abbia ancra recepit le mdifiche intrdtte dalla Direttiva 2010/73/UE alle infrmazini richieste nella Sintesi (la Direttiva 2010 a mdifica della DP

Dettagli

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013 RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 213 PAGINA BIANCA 3/58 Indice Organi Sociali... 6 Consiglio di Amministrazione... 6 Collegio Sindacale... 6 Società di Revisione... 6 Specialist... 6 Nomad... 6 Struttura

Dettagli

Aggiornamento remoto della chiave hardware

Aggiornamento remoto della chiave hardware AMV S.r.l. Via San Lrenz, 106 34077 Rnchi dei Leginari (Grizia) Italy Ph. +39 0481.779.903 r.a. Fax +39 0481.777.125 E-mail: inf@amv.it www.amv.it Cap. Sc. 10.920,00 i.v. P.Iva: IT00382470318 C.F. e Iscriz.

Dettagli

FAQ. Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi

FAQ. Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi FAQ Tessera Sanitaria - Carta Nazinale dei Servizi 1. Che cs è la TS-CNS? La TS-CNS è la Tessera Sanitaria Carta Nazinale dei Servizi. La TS-CNS è una smart card cn micrprcessre cn funzini di: - Tessera

Dettagli

C12-C32-C42-C52 25 10,5 24,4 26,9 10,1 10,7 97,6 108,7 2,643 3,0745 1,97 1,941 20/25 20 29 37 70 47 8 190 (classe 2) 2,8 0,2 0,5 42,09

C12-C32-C42-C52 25 10,5 24,4 26,9 10,1 10,7 97,6 108,7 2,643 3,0745 1,97 1,941 20/25 20 29 37 70 47 8 190 (classe 2) 2,8 0,2 0,5 42,09 DATI TECNICI Tipo Portata Termica Nominae rif. PCI (80/60) Portata Termica Minima rif. PCI (80/60) Potenza Nominae rif. PCI (80/60) Potenza Nominae di condensazione rif. PCI (50/30) Potenza Minima rif.

Dettagli

Domande Ricorrenti (FAQ) aggiornate al 2 aprile 2013. Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi

Domande Ricorrenti (FAQ) aggiornate al 2 aprile 2013. Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi Dmande Ricrrenti (FAQ) aggirnate al 2 aprile 2013 Tessera Sanitaria - Carta Nazinale dei Servizi 33. Csa fare in cas di furt, smarriment deterirament della TS-CNS? Se la TS-CNS viene smarrita rubata ppure

Dettagli

Prevenzione e promozione della salute. Panoramica internazionale: la situazione sammarinese.

Prevenzione e promozione della salute. Panoramica internazionale: la situazione sammarinese. Prevenzione e promozione della salute. Panoramica internazionale: la situazione sammarinese. Analisi psicosociale del fenomeno DOTT. ROBERTO SAILIS PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE IL ROSSO E IL NERO GENNAIO

Dettagli

La retta è il luogo geometrico dei punti che soddisfano la seguente relazione

La retta è il luogo geometrico dei punti che soddisfano la seguente relazione RETTE Definizine intuitiva La retta linea retta è un dei tre enti gemetrici fndamentali della gemetria euclidea. Viene definita da Euclide nei sui Elementi cme un cncett primitiv. Un fil di ctne di spag

Dettagli

CSC 40-60 CSD 75-100 DRC 40-60 DRD 75-100 DRE 100-120

CSC 40-60 CSD 75-100 DRC 40-60 DRD 75-100 DRE 100-120 CC - C - 0 Trii cighi C - - 0 E 0-0 Trii d igrggi Cprri vi d iii li Vlcià fi vbil i, fcil, illig. ffidbilià d vgur ll gi dll cpr.. POBL PTP PBL TEC O C T FFBL EPLC POBL PTP Vggi pr l prr Fcil illi - i

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151. S ETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E V ERIFICA Servizio Prevenzione e Protezione

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151. S ETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E V ERIFICA Servizio Prevenzione e Protezione Decret del Presidente della Repubblica 1 agst 2011 n. 151 I STITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI I NFORTUNI SUL L AVORO S ETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E V ERIFICA Servizi Prevenzine e Prtezine

Dettagli

GECOM F24 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2006.4.0 (Versione Completa) Data di rilascio: 15.09.2006

GECOM F24 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2006.4.0 (Versione Completa) Data di rilascio: 15.09.2006 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente dcument cstituisce un integrazine al manuale utente del prdtt ed evidenzia le variazini apprtate cn la release. SPEDIZIONE Applicativ: GECOM F24 Oggett: Aggirnament

Dettagli

Globalizzazione, crisi economica e crisi dei debiti sovrani. Crisi del credito immobiliare degli USA (mutui sub-prime)

Globalizzazione, crisi economica e crisi dei debiti sovrani. Crisi del credito immobiliare degli USA (mutui sub-prime) Gloalizzazione, crisi economica e crisi dei deii sovrani 2008 La maggiore crisi economica gloale dalla grande depressione degli anni rena del secolo scorso Crisi del credio immoiliare degli USA (muui su-prime)

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 12 Giugno 2009, ore 08:00 Società quotate La disciplina dell acquisto di azioni proprie secondo Assonime Assonime, nella Circolare del 5 giugno 2009, n. 22 esamina la disciplina dettata dal TUF sull acquisto

Dettagli

COMUNE DI PULA Provincia di Cagliari Settore Edilizia Privata, Tutela del Paesaggio e Demanio Resp. Ing. Mauro Milazzo

COMUNE DI PULA Provincia di Cagliari Settore Edilizia Privata, Tutela del Paesaggio e Demanio Resp. Ing. Mauro Milazzo Provinci i Cgiri Settore Eiizi Privt, Tute e Pesggio e Demnio Resp. Ing. Muro Mizzo D.P.R. 09.07.2010, N. 139 E L.R. 21.11.2011, N. 21 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ Su Gzzett

Dettagli

V _ TAS. C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2 0 04

V _ TAS. C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2 0 04 V _ TAS G e s t i o n e e co n t ro l l o d e l l a p ro g e tta z i o n e C o n f o rm e a l i a N o rm a U N I E N I S O 9 0 0 t ; 2 0 0 8 C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2

Dettagli

Economia e Finanza delle. Assicurazioni. Introduzione al corso. Mario Parisi. Università di Macerata Facoltà di Economia

Economia e Finanza delle. Assicurazioni. Introduzione al corso. Mario Parisi. Università di Macerata Facoltà di Economia Economia e Finanza delle Assicurazioni Università di Macerata Facoltà di Economia Mario Parisi Introduzione al corso 1 Inquadramento del corso 1996: Gruppo di ricerca sulle metodologie di analisi, sugli

Dettagli

PREMESSA. - relazione generale; - relazioni specialistiche;

PREMESSA. - relazione generale; - relazioni specialistiche; PREMESSA Il sttscritt ing. Luca Demntis iscritt all Ordine degli Ingegneri della Prvincia di Cagliari al n. 5399, è stat incaricat da SARDEGNA RICERCHE, della prgettazine preliminare, definitiva, esecutiva

Dettagli

Gestione della produzione MRP e MRPII

Gestione della produzione MRP e MRPII Sommario Gesione della produzione e Inroduzione Classificazione Misure di presazione La Disina Base Logica Lo Sizing in II Inroduzione Inroduzione Def: Gesire la produzione significa generare e sfruare

Dettagli

Hedley Bull: La società anarchica. L ordine nella politica mondiale

Hedley Bull: La società anarchica. L ordine nella politica mondiale Hedley Bull: La scietà anarchica. L rdine nella plitica mndiale LA NATURA DELL ORDINE NELLA POLITICA MONDIALE Cap. I: Il cncett di rdine nella plitica mndiale L rdine nella vita sciale Ordine: nn è una

Dettagli

CORSO IFRS International Financial Reporting Standards

CORSO IFRS International Financial Reporting Standards CORSO IFRS Internatinal Financial Reprting Standards IAS 17 - LEASING SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE SINTESI ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE Cpyright Ordine dei Dttri Cmmercialisti di

Dettagli

Advertising. Ambient Outdoor Adv / Adv statica. New Media. Ambient Dynamic / Dinamica. Below the line

Advertising. Ambient Outdoor Adv / Adv statica. New Media. Ambient Dynamic / Dinamica. Below the line Mrch 1 2 3 2014 SAT. Thk he MEDIA AREA e up by MIDO, buee hve he ppruy devep pered mrkeg mxe rder cmmuce (Brd Repu) d cde re wh rge udece, whu y dper. Grze AREA MEDIA ccep d MIDO, e zede h pbà d crure

Dettagli

Tassi di cambio, prezzi e

Tassi di cambio, prezzi e Tssi di cmbio, prezzi e tssi di interesse 2009 1 Introduzione L relzione tr l ndmento del livello generle dei prezzi e i tssi di cmbio: l Prità dei Poteri di Acquisto Le relzione tr i tssi di cmbio e i

Dettagli

Apertura nei Mercati Finanziari

Apertura nei Mercati Finanziari Lezione 20 (BAG cap. 6.2, 6.4-6.5 e 18.5-18.6) La poliica economica in economia apera Corso di Macroeconomia Prof. Guido Ascari, Universià di Pavia Aperura nei Mercai Finanziari 1) Gli invesiori possono

Dettagli

Intraprendendo. www.intraprendendo.com

Intraprendendo. www.intraprendendo.com Business Plan la guida Intraprendendo 2012 Noi di Intraprendendo crediamo che lo sviluppo dell economia non sia altro che la somma della crescita nostra e delle nostre aziende e che fare impresa e farla

Dettagli

Plus500CY Ltd. Informativa sulla privacy e sui cookie

Plus500CY Ltd. Informativa sulla privacy e sui cookie Plus500CY Ltd. Infrmativa sulla privacy e sui ckie Infrmativa sulla privacy e sui ckie Quest sit è gestit da Plus500CY Ltd. ( ni, ci il nstr ). La nstra plitica rispetta la riservatezza delle infrmazini

Dettagli

Chi siamo. Servizi offerti

Chi siamo. Servizi offerti Recuper Crediti Investigazini & Sicurezza Vip & C., - Mira al superament delle aspettative del cliente e per quest pera cn standards e biettivi di prestazine tra i più elevati; - S'impegna ad affermarsi

Dettagli